Tử vi

Tinh diệu tạp đàm

Bản dịch:

Tinh diệu tạp đàm < vương đình chi đàm đẩu số > tinh diệu tạp đàm tử vi đẩu số dễ bộ

Ảnh hưởng tinh diệu khách quan hoàn cảnh

Bạn đang xem: Tinh diệu tạp đàm

Do bổn thiên khởi, chuẩn bị trục vừa phân tích “Đẩu số” trung tâm mười bốn khỏa chủ tinh.

Mỗi một khỏa chính Tinh đều có chính hắn tính chất đặc thù, nhưng những … này tính chất nhưng có thể nhân các loại điều kiện khách quan mà biến hóa. Những … này nhất điều kiện khách quan là:

Nhất, tinh diệu vị trí cung viên. Ví dụ như thái dương tại tí cung và ở ngọ cung, hai người tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Cổ nhân dụng “Nhập miếu”, “Vượng”, “Lợi”, “Bình thản”, “Mất đất”, “Lạc hãm” chờ danh từ lai đại diện. Tuy rằng không hoàn toàn, nhưng lại có thể đề cương khiết phiền. Cung viên đối với tinh diệu, kỳ thực giống như hoàn cảnh của vu nhân. Ví dụ như vương đình chi khứ đến sĩ cao liền cả người không được tự nhiên, thế nhưng thước cao trương ở sĩ cao lại cả người là kình. Giá khiến cho có thể nói vương đình chi ở sĩ cao “Lạc hãm”, mà thước cao trương còn lại là “Nhập miếu” liễu.

Nhị, tinh diệu thụ hội chiếu, giáp củng chư Tinh ảnh hưởng. Ví dụ như sách cổ cái gọi là “Phủ tướng triêu viên”, “Hỏa linh giáp mệnh” chờ cách cục, tức là thủ viên tinh diệu kẻ khác tinh diệu ảnh hưởng mà thành biến hóa. Tinh diệu hội chiếu, giống như người gặp nhau. Vương đình chi thường ngày có thể nghị luận thao thao, nhưng nếu như bên trái là một Đức nhân, hữu biên là một người Tây Dương, đối diện vừa một người Ý Đại Lợi, lập tức sẽ sa thiền rơi xuống đất, không tiếng động ách hơi thở. Trái lại, như bao quanh vương đình chi đều là của hắn thế chất nữ, vương đình chi sẽ tuy rằng “Lạc hãm” vẫn đang thành một sinh phơi nắng. Bởi vậy có thể thấy được “Hội chiếu giáp củng” trọng yếu.

Tam, thụ “Tứ Hóa” ảnh hưởng. Tứ Hóa tức là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị. Tinh diệu sở hội hợp cái khác tinh diệu có hóa. Cố nhiên bằng người tụ hợp bất đồng, về phần tinh diệu bản thân có hóa, thì ảnh hưởng càng trọng đại. Ví dụ như cự môn tại tí cung không sợ Hóa kị, ở dần cung lại sợ nhất Hóa kị, nhược vu tử cung Hóa kị thì, trái lại có thể phát huy cự môn cái loại này lưỡi biện thao thao lực; nhược ở dần cung Hóa kị, lại hội chuyên môn đuổi kịp tư khắc khẩu. Đó là bởi vì cư tử cung cự môn, đối cung là nhập miếu thiên cơ; mà cư dần cung cự môn, đồng cung là ngồi vượng thái dương.

Bởi vậy ở trình bày và phân tích các khỏa chủ tinh tính chất đồng thời, phải kể cả các loại khách quan hoàn cảnh lai thảo luận. Nhược cho rằng tử vi nhất định cát, thất sát nhất định hung, vậy vị miễn quá mức hời hợt liễu.

Tử vi tọa mệnh có tốt có xấu

Hiện tại tiên đàm mười bốn chính diệu trung tâm tử vi. Nó ở trong đẩu số, có thể nói là chính diệu trung tâm chủ tinh, bởi vì nam, sao Bắc đẩu hệ đều theo nó lai bố liệt, cổ nhân bởi vậy tương của coi là “Đế tinh”, tức là bởi vì nó có lãnh đạo ý tứ hàm xúc.

Từ chỗ tốt mà nói, tử vi tọa cung mệnh người đó, đại thể thượng đều có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa càng khó khăn cục diện, dũ năng lực phát huy hắn cái loại này ung dung bất loạn tài năng, đồng thời cũng có tương đối chủ kiến. Thế nhưng từ chỗ hỏng mà nói. Còn lại là thường thường sẽ biến thành quái gở cập chủ quan, đồng thời tổng mang theo mấy phần ngạo khí.

Sở dĩ phùng tử vi tọa mệnh người đó, ngoại trừ khán cung mệnh “Tam phương tứ chính” ở ngoài, còn phải xem hắn cung phúc đức, nếu như hảo, thì kỳ một đời người tương đối phúc hậu, bằng không liền phải cẩn thận quan sát. Cũng muốn xem kỳ nhân học vấn, nếu như đụng tới văn xương văn khúc, có lẽ hóa khoa, như vậy, bởi vì có tương đương học vấn và tu dưỡng quan hệ, tuy rằng chủ quan một điểm, cũng thường thường năng lực tác tốt đẹp chính là quyết định. Bất quá có một chút lại là có thể khẳng định – một thân làm phán đoán, lúc đó nhất định không vì người tin phục, bởi vì hắn quá mức động chúc tiên cơ, người này khán trước vài bước.

Ở thực tế sinh hoạt bên trong. Tử vi tọa mệnh mà sai ai ra trình diện xương khúc hoặc hóa khoa người đó, làm cho khán thành thích ảo cảnh, giá là bởi vì liệu sự quá sớm duyên cớ, đồng thời một thân tính tình nhất định không theo và, không chịu thuận miệng phụ họa. Cho nên liền dễ làm cho cho rằng là phiến diện.

Nếu như đã từng kịch liệt biện luận, thì sau tuy rằng cho hắn đoán trúng liễu, người bên ngoài cũng không tất tâm phục. Đây là tử vi tọa mệnh người đó, ở số phận thượng bi kịch. Giả như sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch nghèo nàn, thì địa vị xã hội không cao, càng khó kẻ khác thuyết phục, kết quả là có phát triển là phẫn thế tật tục nguy hiểm. Cổ nhân vị tử vi sai ai ra trình diện sát thiên không chúng diệu, là tăng là nói, tức là loại này tính chất một … khác mặt.

Thế nhưng tử vi nhập mệnh mà không sai ai ra trình diện xương khúc hoặc hóa khoa, thì một thân hội học không chỗ nào thành, kiến thức thấp hèn, vậy khả năng thực sự thường thường làm ra phán đoán sai lầm. Nhất là cung phúc đức kém nhân, rất có biến thành thô bạo mà thô tục nguy hiểm.

Cổ nhân nói tử vi ưa sai ai ra trình diện lục cát – tức xương khúc, phụ bật, khôi việt, phần lớn nguyên nhân tức là kể trên đạo lý. Có xương khúc thì có học vấn và tu dưỡng, có phụ bật thì có trợ lực, có khôi việt tức hữu cơ gặp, đều có thể đề cao tử vi tọa mệnh người đó địa vị, đối với hắn cả đời vận trình, liền có ảnh hưởng rất lớn.

Tử Phủ đồng cung không nhất định phúc hậu

Cổ đại lưu truyền xuống một ít ca quyết, như “Thái vi phú”, “Cốt tủy phú” các loại, chỗ tốt là dễ dàng cho ký ức, nhưng tâm bệnh thì ở chỗ quá mức giản tỷ số. Thảng như học thuộc lòng những … này ca quyết, vu suy tính thì cứng nhắc, kết quả liền dễ va chạm bản.

Bổn thiên lục nghiên cứu “Cốt tủy phú” trung tâm nhất cú: “Tử Phủ đồng cung, cả đời phúc hậu” . Chúng ta mà lại nhìn đạo lý của nó hoà hạn.

Tử vi cùng trời phủ là “Đẩu số” lưỡng khỏa chủ tinh, ở chung nhất cung đích tình hình chỉ có lưỡng chủng, ở dần cung, có lẽ ở trung tâm cung. Hơn nữa cung tài bạch nhất định sẽ vũ khúc; sự nghiệp cung nhất định sẽ liêm trinh cùng trời tướng; đối cung thì tất nhiên là thất sát. Đây là cố định tam phương tứ chính phối hợp.

Chiếu đạo lý mà nói, giá phối hợp tương đương cường, có thể nói là một “Chuyên gia nội các” . Tử Phủ chủ tinh thủ mệnh, vũ khúc tài lý Tinh thủ tài viên, thiên tướng là ấn Tinh thủ sự nghiệp, liêm trinh vừa chủ một thân có tài năng, hơn nữa đối cung có một vị đấu tranh anh dũng thất sát, thật có thể nói là vừa có khả năng tấn công, có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý liễu.

Nhưng hữu lực tinh diệu quá mức tập trung, lại dễ khiến cho biến hóa. Tử vi chủ quan, Thiên phủ ổn trọng; tử vi quyết đoán, Thiên phủ do dự, lưỡng khỏa thế quân lực địch chủ tinh ở chung nhất cung, trái lại dễ đây đó kiềm chế, giống như một ít quốc gia chính thể, tổng thống và tổng lý cho nhau chế khửu tay, kết quả liền rất dễ xuất hiện vận mạng bi kịch.

Hơn nữa, bởi ngôi sao may mắn đều đã tập trung ở tam phương tứ chính, còn sót lại cung viên, liền chích có một chút vô lực hoặc không được ngôi sao may mắn diệu, bởi vậy đại hạn lưu niên sở trải qua cung viên, và cung mệnh tương đối, tinh diệu vô lực, cho nên liền thường thường sản sinh “Tốt số vận kém” đích tình huống, kẻ khác cảm thấy “Tâm cao ngất, thân làm thấp hèn” .

Sở dĩ có hay không “Chung thân phúc hậu”, chỉ sợ cũng muốn xem Tứ Sát cập lục cát phối thai mà định. Này đây “Tử vi đồng cung” người đó, mừng nhất được lộc tồn đồng cung, hoặc ở đối cung. – giá cũng là bởi vì Tử Phủ hai sao cũng không “Hóa lộc” duyên cớ, sở dĩ đặc biệt thích lộc tồn.

Đào hoa phạm chủ – tử tham đồng cung

Cổ ca “Thái vi phú” thuyết: “Đào hoa phạm chủ là chí dâm” . Cái gọi là “Đào hoa phạm chủ”, tức là tham lang và tử vi đồng cung. Tình hình như thế, chỉ có mão dậu nhị cung phát sinh.

Vương đình chi thu vào quá một ít độc giả gởi thư. Bọn họ bằng trên phố sách vở thay mình nữ nhân thầy tướng số, vừa đụng đáo “Đào hoa phạm chủ”, liền phi thường của lo lắng, thậm chí biểu thị nản lòng thoái chí, vấn vương đình chi có hay không biện pháp giải cứu, bởi vì phạ nữ nhi tương lai rơi xuống phong trần.

Không ngại nghiên cứu một chút tham lang tính chất. Nó nhưng thật ra là một viên “Giao tế ngôi sao”, con người có tham lang tọa cung mệnh hoặc cung phúc đức, thậm chí tọa cung thiên di, một thân đều có rộng khắp giao tế tài năng, hơn nữa ở cung mệnh thì, đặc biệt cụ ngôn ngữ thiên tài, các nơi phương ngôn, nhất học tựu hiểu, học tập ngoại văn nhất là dễ cánh trên.

Thảng như trong buổi họp văn xương văn khúc, thiên tài, bác sĩ chờ tinh diệu, thì kỳ ở giao tế cổ tay ở ngoài, còn có một định đái có vài phần “Thơ rượu phong lưu”, có lẽ tinh thông âm luật. – người viết thường thường hoài nghi, tống đại phong lưu từ nhân liễu vĩnh, tức là thuộc về tham lang tọa mệnh một loại người.

Đương tử vi tọa mệnh mà đụng với tham lang thì, giao tế thủ đoạn cùng với thơ rượu phong lưu vốn nhờ đến đây thường có ích kỷ thành phần, cái này trở nên dễ trầm mê vu nhục dục hưởng thụ. Sở dĩ, giá kỳ thực chỉ là tử vi và tham lang lưỡng sao diệu tương gia tướng ngồi kết quả.

Bởi vậy, nếu như tử tham tọa mệnh người đó, có thể hướng đường ngay phát triển, có thể phát triển trở thành là có thành tựu văn học gia có lẽ nghệ thuật gia, cái gọi là phong lưu mà không hạ lưu, tức đến đây của vị.

Có hay không năng lực hướng chính đạo phát triển, cân hội hợp tinh diệu hữu quan, nếu như đụng tới kình dương, thì sẽ phải chịu nó phá hư, khiến cho tham lang văn nghệ tính chất xu vu hạ lưu, ví dụ như đẹp tranh khiêu dâm, thích dâm khúc, thích xem tiểu thuyết khiêu dâm, thơ rượu phong lưu cho nên cũng liền biến thành quê mùa hạ lưu. Lúc này muốn đi gặp chính đạo phát triển, sẽ trở nên rất khó. Thảng như trong buổi họp ngôi sao may mắn, như xương khúc, khôi phi, phụ bật, có thể thượng kỷ luật ngôi sao như Hóa kị, thiên không diệu, thiên hình chờ, thì hướng chính đạo phát triển hội so sánh dễ.

Tử phá thủ mệnh, thái độ làm người bận rộn

Nếu như tử vi tọa xấu vị lưỡng cung, tất và phá quân cùng thủ mệnh viên, thảng luận phối hợp, hẳn là tương đương không tầm thường, bởi vì tử vi là đế tọa, phá quân thì có uy quyền, hai người phối hợp, chủ có đột phá lực lượng, hơn nữa thanh thế mênh mông cuồn cuộn đãng.

Như vậy cung mệnh, mừng nhất hội kiến lộc tồn. Ở xấu cung tọa mệnh người đó, sống ở bính năm, vu sự nghiệp cung sai ai ra trình diện lộc, sống ở tân năm, vu cung tài bạch sai ai ra trình diện lộc; ở vị cung tọa mệnh người đó, sống ở nhâm năm, vu sự nghiệp cung sai ai ra trình diện lộc, sống ở ất năm, vu cung tài bạch sai ai ra trình diện lộc, đối toàn bộ mệnh cục có bang trợ. Nhưng nhưng dĩ thấy ở sự nghiệp cung cho thỏa đáng, lợi cho chính giới phát triển, hoặc ở công cộng sự nghiệp cơ nhận chức. Thảng sai ai ra trình diện lộc vu cung tài bạch, tuy rằng kinh thương có thể phát, nhưng khó tránh khỏi tao ngộ khúc chiết.

Nhưng bởi phá quân thủy chung tồn tại lực đánh vào, hơn nữa biến động tất đại, thậm chí thường thường một quyết định sẽ ảnh hưởng chính cả đời số phận, mặc dù có tử vi gia dĩ quản chế, cũng khó tránh khỏi vất vả cực nhọc, nhất là chủ đa suy nghĩ.

Thảng như trong buổi họp sát tinh, suy nghĩ hội thiên về ích kỷ, hơn nữa thường thường tạ quyền thế để đạt tới mục đích của chính mình, sở dĩ sách cổ liền cho rằng một thân “Vi thần bất trung. Là tử bất hiếu” . Nhưng mà như trong buổi họp ngôi sao may mắn, như tả phụ hữu bật, thì chủ nhân ngay thẳng, mà lại có lĩnh đạo tài năng, làm xí nghiệp hoặc cơ quan chánh phủ lãnh đạo làm việc, nhiều đất dụng võ.

Cổ đại vừa cho rằng thương nhân nhất định giảo hoạt, cho nên liền thuyết, tử vi phá quân thủ mệnh gặp dương đà, nên vu kinh thương. Kỳ thực loại này mệnh cục người đó, vẫn đang có kỳ chính trực một mặt, ở hiện thời đại vị tất thích hợp vu thương giới phát triển, trừ phi năng lực phát minh sáng tạo tính phương thức kinh doanh. – vương đình chi hoài nghi tạ ơn lợi nguyên ông chủ, tức là tử phá thủ mệnh hội dương đà cách cục. Bởi vì hắn thật có sang tân ý nghĩ, thất bại chích là bởi vì nhất thời gặp gỡ, rất hợp loại này mệnh cục.

Phàm tử phá thủ mệnh người đó, thường thường khả năng kiêm chức, hoặc đồng thời làm hai người hành nghiệp. Mặc dù có gân bì lực quyện cảm giác, thế nhưng lại dĩ bận rộn là hưởng thụ.

Bởi vậy thảng như cung phu thê tinh diệu không tốt, loại này mệnh cục người đó, phu thê duyên phận cũng sẽ có khiếm khuyết, đây là kỳ nhược điểm.

Tử phá tương đối mệnh cục

“Tử vi đẩu số toàn thư” thuyết: “Tử vi gặp phá quân vu thìn tuất xấu vị tứ cung, chủ vi thần bất trung, vu tử bất hiếu.

Câu này nói, đầy đủ biểu hiện cổ nhân cho rằng “Tử phá” phối hợp là bất tường. Về tử vi ở xấu vị, và phá quân đồng cung, vương đình chi đã trình bày và phân tích, hiện tại chỉ nói đàm tử vi ở thìn tuất lưỡng cung thì đích tình huống.

Tử vi cư thìn tuất, tất có thiên tướng cùng thủ, vu đối cung thì tất gặp phá quân. Chiếu cổ nhân nhận định, tựa hồ cho rằng tử phá đồng cung bỉ tử mặt mày hốc hác xung hảo, bởi vì “Tử phá mệnh lâm xấu vị, gia cát diệu, phú quý kham kỳ”, mà “Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa, phú mà không quý có hư danh”, hiển nhiên thìn tuất không bằng xấu vị.

Tại sao lại đồng cung trái lại so với cung hảo ư?

Mấu chốt của vấn đề có hai điểm:

Đệ nhất, thìn tuất là lưới. Tử vi khốn vu lưới trong, thì chế hóa phá quân lực lượng giảm thiểu.

Đệ nhị, thiên tướng là chưởng ấn ngôi sao, tính cách ổn trọng. Nó trở thành tử vi hộ tinh, ở trong tính cách liền cũng có cản trở tác dụng, giảm thiểu tử vi đối phá quân chế hóa lực.

Bởi vậy phàm là tử vi cư thìn tuất nhị cung thủ mệnh người đó, liền có trong tính cách nhược điểm, hắn thích mạo hiểm, thế nhưng lại tiên tìm người khác đi xung phong, sau đó mình mới khẳng theo vào. Loại tính cách này, tức là cổ nhân nói “Quân thần bất nghĩa” . Phân tích đứng lên, chỉ là phá quân cùng trời tương đối tử vi ảnh hưởng.

Loại này mệnh cục phối hợp nhân, mừng nhất phá quân hoặc cung mệnh sai ai ra trình diện lộc, vô luận hóa lộc hoặc lộc tồn đều có thể, có lộc là được ky mi phá quân, khiến cho mạo hiểm tính cập lực phá hoại giảm thiểu.

Cũng ưa có tả phụ hoặc hữu bật và tử vi đồng cung (sở dĩ lợi cho tháng giêng bảy tháng sinh ra), bởi vì phụ bật có thể tăng mạnh tử vi đối phá quân chế hóa lực lượng. Bất quá lúc này lại cũng tăng cường tử vi chuyên quyền độc đoán tính cách, sở dĩ cũng toàn bộ biểu hiện cá tính cường liệt. Ưa nộ tùy tâm.

Nhưng mà tử gần nhau viên gặp phá quân người đó, tất có đặc thù kỹ năng, suốt đời cũng tất có một hai lần đặc thù may mắn, đây cũng là mệnh cục đặc điểm.

Tử sát mệnh cách tay không hưng gia

Tử vi thủ mệnh vu tị hợi lưỡng cung, tất và thất sát cùng độ. Cổ nhân đối “Tử sát” cách cục đánh giá là: “Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường”, “Tử vi thất sát gia thiên không diệu, hư danh thụ ấm”, “Tử vi thất sát đồng cung, hội Tứ Sát không mắc, cô độc hình thương.” hiện tại chúng ta mà lại nghiên cứu một chút tình huống như vậy.

Thất sát và phá quân ở trong đẩu số mặc dù đồng chúc thượng tướng ngôi sao, nhưng tính chất lại rất có phân biệt.

Thất sát thuần âm kim, đái cơn tức, phá quân thì thuần âm thủy. Sở dĩ thất sát đái túc sát khí, mà phá quân thì cụ lực phá hoại. Sở dĩ thất sát một sao sở chủ biến động, là vĩnh hằng, hay bất biến, thay đổi thì tất đại hơn nữa cửu viễn; phá quân sở chủ biến động, tương đối liền có chút thay đổi thất thường, chỉ ở nhiều lần trong tiêu hao tẫn nguyên khí, bắc so sánh có khuynh hướng phá hư tính.

Nếu như miễn cưỡng đánh tỉ như, tử vi thất sát phối hợp, giống như “Thủy du truyện” trung tâm tống giang và lâm xung, mà tử vi phá quân phối hợp, lại như tống giang và Lí Quỳ.

Bởi vậy tử phá thủ mệnh người đó, nhân sinh nhiều ít đái chọn kịch kịch tính, mà tử sát thủ mệnh người đó, liền có đường đường của trận khí khái.

Nói như vậy, tử sát thủ mệnh người đó đa có khai sáng năng lực, có thể tay không hưng gia, hơn nữa bất úy trắc trở, thậm chí trắc trở dũ đại kỳ khai sáng lực cũng dũ đại, phát đạt thì dũ đặc sắc.

Từ tính cách phương diện mà nói, loại này mệnh cục người đó nhất định cá tính cường, không chịu phục tua. Bởi vậy bất đồng giáo dục trình độ người đó, tuy rằng đồng nhất mệnh cục. Biểu hiện liền phi thường của bất đồng. Có có thể trở thành gây dựng sự nghiệp của sĩ, cũng mới có thể chỉ là mạnh mẽ phố phường.

Sở dĩ tử sát đồng cung, là tối trọng yếu là khán văn xương văn khúc hai sao phối hợp, cùng với cung phụ mẫu sở hội là cát diệu còn là sát diệu, những … này đều quan hệ đến một thân thụ giáo dục kỳ ngộ.

Nhưng mà tử sát đồng cung người đó, thủy chung có lưỡng hạng trong tính cách nhược điểm: Nhất là vu thuận lợi thì quá mức thị quyền thế; là vu nghịch cảnh thì có vẻ đầu voi đuôi chuột. Kỳ nhân thành bại, liền cùng đại hạn thuận nghịch nhiều ít cực có quan hệ.

Trong đẩu số ngũ khỏa “Động Tinh “

Nói qua sao Tử vi đặc thù lúc, vốn có cai tiếp theo tán phiếm cơ, thế nhưng chợt nghĩ đến một vấn đề, tin tưởng nghiên cứu đẩu số độc giả nhất định có hứng thú.

Ở trong đẩu số, có mấy viên Tinh tính chất tính chất đều chủ “Động” . Chúng nó là thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, thiên mã. Mới học đẩu số người đó, đối các Tinh động tượng dễ lẫn lộn, trên phố hữu quan đẩu số thư đối với lần này cũng ngôn ngữ không rõ, vương đình chi bởi vậy vu tán phiếm cơ Tinh của tiên, chuẩn bị tới một người chuyên đề nghiên cứu.

Thiên cơ động, là động não gân động. Như kế hoạch biến động các loại.

Sát Phá Lang động, đại thể thượng là chỉ sự nghiệp hoặc nhân sinh một giai đoạn biến động. Như sự nghiệp sửa đổi, nhân sinh quan cải biến chờ.

Thiên mã động, là chỉ thân thể động, như đáo ngoại trấn đi đón hiệp công vụ, có lẽ nhân sự bôn ba các loại.

Đây là phân biệt “Động” Tinh ba đại cương. Thế nhưng, có lúc ở chi tiết lại vẫn như cũ rất dễ lẫn lộn. Thí dụ như từ độc giả gửi tới trong mệnh bàn có thể phát hiện, có người cải biến công tác cơ cấu, là bởi vì lưu niên giá trị thiên cơ quan hệ, nhưng cũng có người là bởi vì đụng tới sát, phá, lang, thế nào phân biệt ư? Đại thể bắt đầu thuyết, nhân thiên cơ của động mà phát sinh cải biến, là thuộc về kế hoạch tính, mà nhân sát, phá, lang mà phát sinh cải biến, thì nhiều ít đái mở ra sáng lập tính ý tứ hàm xúc.

Vừa thí dụ như, có người rối ren bôn ba là bởi vì thiên cơ Tinh quan hệ, thế nhưng đã có nhân là vì cung mệnh hoặc cung phúc đức nhìn thấy thiên mã. Giá thì thế nào khứ phân biệt ư? Đại thể bắt đầu thuyết, thiên cơ bôn ba nhưng là bởi vì kế hoạch, mà thiên mã bôn ba, thì là bởi vì chức nghiệp phải nhiên. Ví dụ như một thương nhân bởi vì hiệp đàm hạng nhất đầu tư kế hoạch, mù mịt như tọa xe buýt, tức là thiên cơ của động. Thế nhưng tiếp viên hàng không cũng mù mịt như tọa xe buýt, đó là thuộc về thiên mã chủ động liễu.

Có thể hiểu như vậy, đang phán đoán chính vận trình phương diện tựu so sánh có nắm chắc.

Về phần thất sát phá quân và tham lang động tượng, nhưng không có bản chất bất đồng phân biệt, tạm gác lại hạ thiên bàn lại.

Sát Phá Lang tam diệu tính cách bất đồng

Thất sát, phá quân, tham lang tam sao diệu, ở đẩu số trong mệnh bàn là biến hóa khu nữu. Cổ đại xã hội nên tịnh không thích hợp động, mọi chuyện chú ý gìn giữ cái đã có, đi giả không bằng nhà buôn, người đọc sách càng sợ sự nghiệp biến động, biến động tức bằng danh tràng thất ý, cho nên liền tương giá tam sao coi là “Trúc la tam hạn” .

Từ xã hội hiện đại quan điểm mà nói, sự nghiệp biến động tịnh không được đáng sợ như vậy, hơn nữa ngược lại là cuộc sống kỳ ngộ, bởi vậy đối “Sát Phá Lang” đánh giá, liền cũng – nên cai cân cổ đại nhận định bất đồng.

Nhưng mà giữa bọn họ, mặc dù lớn dồn thượng đều vu nhân sinh hoặc sự nghiệp biến hóa, thế nhưng mỗi sao lại vẫn như cũ không có cùng tính chất đặc biệt.

Thất sát tính cách chủ độc vãng độc lai, có cường liệt nhất khai sáng lực, hơn nữa “Tiên phá hư, hậu kiến thiết”, khiếm khuyết thận trọng. Sở dĩ cổ nhân đối thất sát thủ mệnh người đó, đánh giá không cao, xưng là “Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh” .

Trên thực tế xã hội bây giờ đã bất đồng cổ đại, cụ mạo hiểm tính cách người đó, trái lại dễ khai sáng sự nghiệp, hơn nữa khai sáng kỳ ngộ cũng thường thường tốt, tuyệt không thể nói là “Trầm ngâm bức không được quang vinh” .

Phá quân và thất sát tương đồng, như nhau có tiên phá hư, hậu kiến thiết tính chất đặc biệt, sở dĩ nó sở chủ biến động phi thường to lớn, có thể ảnh hưởng con người khi còn sống, nhưng nếu như kể lại tương đối hai người thì nhưng có phần biệt. Phá quân nên khai sáng cũng không lợi gìn giữ cái đã có, sở dĩ sự nghiệp khai sáng lúc, làm được tam vài sẽ chán ghét, mà thất sát thủ mệnh người đó, thì trái lại có thể bày mưu nghĩ kế, nhận việc nghiệp bản thân phát triển. Sở dĩ thất sát tuy rằng độc vãng độc lai, thế nhưng lực phá hoại lại so sánh phá quân khinh. Sở dĩ sách cổ đối phá quân đánh giá, bỉ thất sát thấp hơn, xưng là “Lang thang” .

Tham lang sở chủ biến hóa, tương đối nhỏ hơn nữa tới ổn trọng. Bởi vậy khuyết thiếu khai sáng lực, hơn nữa biến thành hóa thiên về vu xã giao quan hệ. Bởi vậy tham lang thủ mệnh người đó, thường thường hội một thời và một đám người tiếp cận, quá một chuyện kỳ lại theo chân bọn họ làm bất hòa. Ở từ trước, xã giao vòng tròn tiểu, loại tính cách này đối sự nghiệp rất là bất lợi, hôm nay cũng – nên có cái nhìn bất đồng.

Thiên cơ thủ mệnh, thái độ làm người linh động

Ở cổ bản “Tử vi đẩu số” tinh đồ trung tâm, thiên cơ liệt vào “Sao Nam Đẩu đệ nhất Tinh”, mân phái thì xưng là “Sao Nam Đẩu đệ tam Tinh” . Thuần âm bản, hóa khí là thiện Tinh.

Thiên cơ cơ bản tính chất chủ động. Hắn động, vương đình chi đã nói qua, cũng không chủ cuộc sống biến động, mà là liên quan đáo tinh thần hoạt động phương diện, hoặc chủ sự sự ý nghĩ linh động.

Cổ nhân nhìn trời cơ một sao đánh giá không cao. Cận đang cùng thiên lương hội hợp, hơn nữa sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc thì, tài hứa của là “Văn là thanh hiển, vũ là trung lương” cách cục. Vương đình chi tin tưởng, giá đánh giá chủ yếu vẫn là nhân thiên lương một sao mà đến. Nhân là thiên lương là thanh lộ vẻ trung lương tinh diệu.

Ngoại trừ giá cách cục ở ngoài, thiên cơ chủ thối tổ tự hưng, chủ bạt trắc tha hương; nữ mệnh thì “Mặc dù phú quý cũng không miễn dâm ẩn”, sai ai ra trình diện sát thì càng “Dâm tiện nhà kề xướng tì của mệnh, bằng không hình phu khắc tử.” tương giá tinh diệu nói xong không đúng tý nào.

Nhưng ở hôm nay lai đánh giá thiên cơ Tinh, tuyệt đối không cần như cổ nhân của quá mức. Nguyên nhân ở chỗ cổ kim hoàn cảnh xã hội đại không giống nhau. Cổ đại nặng đôn hậu, không nặng thay đổi; nặng gìn giữ cái đã có, không nặng cải cách, bởi vậy đối nhanh nhẹn linh hoạt linh thay đổi, sở trường cải cách, khẳng hóa suy nghĩ vu sự vụ thượng thiên cơ tính cách không lắm khen.

Ở trong đẩu số, có “Cơ nguyệt đồng lương” cách cục, tức là thiên cơ thủ mệnh vu dần thân nhị cung, hội hợp Thái âm, thiên đồng, thiên lương tam diệu. Cổ bí quyết thuyết: “Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân”, nói cách khác, loại này mệnh cục người đó tinh vu đao bút, công tâm kế, sở dĩ thích hợp vu đương người phụ trách văn thư.

Lại không bằng quan, bởi vì lại chỉ là ở quan thủ hạ người hầu người đó, do là cũng biết, cổ nhân nhìn trời cơ một sao đánh giá, cho rằng tổng không bằng làm quan tác tể người đó quang minh chính đại.

Hôm nay xã hội, ý nghĩ dũ linh động dũ dễ đặt chân xã hội, đồng thời ở chính phủ người làm việc, mặc dù là lại nhân thân phân, địa vị xã hội cũng không tất không cao. Bởi vậy hôm nay nhìn trời cơ thủ mệnh người đó, có thể ban tương đương cao đánh giá. Nhất là nhu phải chú ý, bọn họ bởi suy nghĩ động nhanh hơn duyên cớ, thường năng lực học được một môn thích ứng thời đại kỹ thuật, bất khả coi như không quan trọng.

Thiên cơ tọa mệnh lục loại tình hình

Phàm thiên cơ một sao ngồi một mình cung mệnh, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu nó ở cung vị.

Tổng cộng có sáu cung vị gặp phải “Thiên cơ ngồi một mình” đích tình huống, tức tử, ngọ; xấu, vị; tị nhị hợi lục cung. Có thể tương chúng nó đại thể chia làm tam tổ.

Tại tí, ngọ cung, thiên cơ nhập miếu, tức bằng có người tương nó cung phụng, tinh diệu rất là trong sáng. Tình hình như thế, thiên cơ tọa mệnh người đó liền có rất mạnh linh động lực và phân tích lực. Vương đình chi tính qua một ít công trình sư, y sư, luật sư mệnh, đều thuộc về loại này cách cục, có thể thấy được loại này mệnh cục tương đương không tầm thường.

Nếu như phải cẩn thận phân biệt, vậy phải xem những thứ khác tinh diệu, có khuynh hướng tăng mạnh thiên cơ Tinh cùng lúc lực lượng. Như linh động lực mạnh thiên cơ Tinh, liền có thể là luật sư mà không phải công trình sư liễu. Bởi vậy bằng mệnh cục đại thể thượng có thể nhìn ra một người chức nghiệp khuynh hướng. – bất quá, nếu như tinh diệu hội hợp được quá xấu, người này lại cũng có thể chỉ là một đẩy mạnh tiêu thụ viên.

Ở xấu, vị lưỡng cung, thiên cơ “Lạc hãm”, tinh diệu tối ám cho nên linh động lực lớn là yếu bớt, chỉ có thể phát huy nó năng lực phân tích, tối nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc lưỡng lạp thông minh Tinh, thì phân tích lực lớn là tăng mạnh, có thể ở sự nghiệp trên có sở biểu hiện. Nếu như nhìn thấy một ít đái suy yếu phân tích lực loại này tính chất sao nhỏ diệu như Hóa kị các loại, như vậy, động ký thiếu, phân tích vừa không rõ, liền bất năng tương của định vì thượng cách.

Ở tị, hợi lưỡng cung, là vì bình cung, linh động lực và phân tích lực không bằng “Nhập miếu” người đó, nhưng bỉ “Lạc hãm” người đó tốt, đáng tiếc đối cung là một thái âm tinh, nó hấp dẫn thiên cơ, khiến cho loại này mệnh cục người đó, tương linh động lực hóa hao tổn vu truy cầu khác giới phương diện, kỳ phân tích lực cũng dùng để phân tích khác giới lòng của để ý, đón ý nói hùa được phi thường của ôn nhu săn sóc, bằng không còn lại là hảo tha tiểu kế. Cho nên sách cổ nói: “Thiên cơ tị hợi cung mệnh phùng, hảo uống ly tông gian giảo nặng “

Đồng nhất tinh diệu, nhân cung vị bất đồng có thể thay đổi thất thường, nhưng phân tích đứng lên đã có nó bản chất. Độc giả đối với lần này ứng với nhiều hơn lưu ý.

Cơ cự đồng cung sợ nhất đào hoa

Thiên cơ thủ mệnh người đó, sợ nhất sai ai ra trình diện cự môn, bởi vì cự môn là một viên ám Tinh, chủ thị phi khẩu thiệt. Thiên cơ đã bị cự môn ám tế, phân tích lực sẽ gặp thật to yếu bớt.

Loại này mệnh cục người đó, nhất định là mệnh viên hạ xuống mão, dậu nhị cung. Mão dậu là thiên cơ vượng Vị, lực lượng không kém, cho nên khi nó phân tích lực bị cự môn suy yếu lúc, liền chỉ còn lại có linh động tính có thể phát huy.

Có linh động lực mà vô phân tích lực, ở nam mệnh, liền dễ biến thành đa học không thật, đứng núi này trông núi nọ; ở nữ mệnh liền dễ biến thành dễ thụ mê hoặc, không được công việc quản gia nói. Thảng như các loại phôi lực lượng tăng mạnh thiên cơ hiếu động khuynh hướng, như vậy, tựu cổ đại xã hội quan điểm đến xem, liền điều không phải người có phúc. Sở dĩ sách cổ nói: “Cự hãm thiên cơ là đặc biệt, nam chủ thâu hương nữ dâm ẩn. “

Nhưng từ hôm nay xã hội quan điểm đến xem, thiên cơ cự môn tọa mệnh người đó, ứng với bất trí như thư nói xong hư như vậy. Bởi vì từ trước xã hội là manh hôn ách giá, sở dĩ hôn nhân phối ngẫu vị tất hợp ý, hiện tại tự do luyến ái, có loại này mệnh cục người đó, chỉ cần hôn nhân muộn một điểm, nhặt được hợp ý nhân tài kết hôn, liền bất trí có hôn nhân khúc chiết xuất hiện.

Đồng thời. Xã hội hiện đại mưu sinh chỉ nói cứu ý nghĩ linh hoạt, sở dĩ cho dù phân tích lực yếu một điểm, bất năng như cổ nhân cái gọi là “Hiếu học, thận tư, minh biện”, cũng căn bản không ảnh hưởng kỳ địa vị xã hội cùng với sự nghiệp thành tựu.

Tái dĩ nữ mệnh mà nói, không được chủ trì gia vụ cũng biến thành là rất công bằng chuyện, chỉ cần xuất ngoại công tác, kiếm tiền giúp gia kế, trượng phu cũng hội không hề câu oán hận, bởi vậy mạng này cục khuyết điểm liền thật to giảm thiểu.

Nhưng loại này mệnh cục, không thích tái kiến đào hoa, chỉ cần có tam hai điểm đào hoa hội hợp, tất nhiên coi trọng tình dục. Vương đình chi tính qua một vị nữ mệnh, bởi vì nàng khả năng rơi xuống phong trần, hơn nữa còn là cam tâm tự nguyện, vị tiểu thư kia thản nói thừa nhận, hơn nữa tán vương đình chi cú đảm nói thẳng.

Cơ lương thủ mệnh, ba loại tình thế hỗn loạn

Thiên cơ tọa mệnh một loại khác kháp cục, là thiên cơ cùng trời lương đồng cung. Ở sách cổ trung tâm đối loại này cách cục mệnh có tam cú lời bình: “Cơ lương đồng cung thìn tuất, cao nghệ tùy thân.” “Cơ lương thìn tuất gia cát diệu, phú quý hiền lành” “Cơ lương thủ mệnh gia hình kị, thiên nên tăng nói. “

Do giá ba loại lời bình, đó có thể thấy được cơ lương thủ mệnh cách cục, có rất biến hóa lớn.

Phân tích đứng lên. Nhưng thật ra là muốn xem lưỡng sao diệu, viên kia lực lượng tương đối mạnh. Nếu như thiên cơ lực lượng so sánh cường, như vậy dù cho “Cao nghệ tùy thân” của mệnh. Tương phản, nhược thiên lương lực lượng cường, phùng cát diệu, phú quý hiền lành; phùng hình kị, thiên cơ lực lượng phát huy được tối triệt để, cho nên liền hội xuất gia.

Tọa thìn tuất lưỡng cung, xưng thiên la địa võng, thiên cơ linh động lực đã thụ ảnh hưởng, bởi vậy cũng chỉ có thể phát huy nó phân tích lực. Chủ thái độ làm người am hiểu tự hỏi, rất nhiều công trình sư cùng với giáo thụ giảng sư đều là loại này mệnh cục (lúc nào cũng lên ti vi phun nước miếng, dĩ nhiên không phải). Có thể thấy được loại này mệnh cục tuyệt đối không sai. Cổ nhân xưng là “Cao nghệ tùy thân”, hiện đại có thể coi như là “Chuyên môn học vấn” .

Nhưng thiên lương tính chất, lại có thể ảnh hưởng thiên cơ một sao biến thành tâm địa hiền lành, trầm mặc ít nói, phẩm tính thanh cao. Sở dĩ cho dù mệnh cục so sánh thứ, lưu là công tượng, một thân cũng tất hảo nghiên cứu kỹ thuật, thì có thị thù lòng của được. Còn có một cái đặc điểm, cũng không chịu tương tâm đắc truyện cho người khác, liên đồ đệ cũng không chịu truyền thụ, sở dĩ tuy rằng tâm địa thiện lương, lại thường thường mà dễ chiêu oán.

Nếu như nhìn thấy hình kị, thiên cơ hoàn toàn bị quản chế, thiên lương lực lượng cực độ phát huy, một thân sẽ thiên về “Hoang tưởng”, thích suy tư triết học vấn đề, sở dĩ cổ nhân xưng là “Thiên nên tăng nói” . Kỳ thực ở hiện đại, giá cũng không thường điều không phải một vị nhà triết học mệnh, không nhất định xuất gia.

Cơ lương phối hợp, tinh diệu đã yếu, tối không thích hợp sai ai ra trình diện sát, bằng không xử sự dễ rối tinh rối mù, hơn nữa tâm linh trống rỗng, không có ký thác.

Thái dương tọa mệnh ba loại tính chất đặc biệt

Cổ nhân đối với thái dương viên này tinh diệu, luôn luôn có một phiến diện, cho rằng miếu vượng thì cát, lạc hãm thì hung. Cái gọi là miếu vượng, tức là ánh dương quang mãnh liệt canh giờ, do mão cung bắt đầu, tới ngọ cung là như mặt trời ban trưa, tới dậu cung liền bắt đầu mặt trời lặn tây sơn, sau đó tới dần cung thái dương mới có xuất sơn của tượng. Phán đoán thái dương thủ cung mệnh người đó, bởi vậy liền rất trọng thị mỗi một cung vị tính chất. Nói cách khác, thái dương ở hợi cung thủ mệnh người đó, số phận liền không bằng ở tị cung người. Loại này toi mạng phương thức, hầu như đã trở thành khuôn vàng thước ngọc.

Sở dĩ sách cổ đối thái dương thủ mệnh người đó, có vài câu điển hình lời bình: “Thái dương thủ mệnh lạc hãm, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, thành bại không đồng nhất.” “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm gia hung thần, một thân đái tật.” “Thái dương thủ mệnh miếu vượng, vinh hoa phú quý.” “Nữ mệnh thái dương, cư mão thìn tị ngọ, vô sát, vượng phu ích tử.” nói ngắn lại, này đây cung mệnh sai ai ra trình diện ban ngày thái dương là cát, sai ai ra trình diện buổi tối thái dương cũng có uy lực của nó. “Trung Châu phái” luận thái dương tinh, tương đối liền khách quan nhiều lắm.

Thái dương tọa mệnh kỳ thực có ba loại chung thị chất –

Đầu tiên là hào phóng. Cái gọi là hào phóng, cũng không phải “Đường triều hào phóng nữ” cái loại này hào phóng, mà là một loại không được tính toán chi li tiểu tiết mức đo lường. Sở dĩ thái dương thủ mệnh người đó, tuyệt đối sẽ không bả người khác khuyết điểm nhớ ở trong lòng.

Thứ nhì là danh lớn hơn lợi. Đẩu số trong, Thái âm chủ phú, thái dương chủ quý, sở dĩ thái dương tọa mệnh người đó, vô luận sự nghiệp khai triển được thế nào đại, cũng chưa chắc là cự phú, có lúc thậm chí khả năng giá trị con người không bằng thủ hạ của hắn.

Đệ tam là tổng đái điểm tâm cao khí ngạo. Cho dù một thân luân cư hạ vị, cũng thường thường sẽ đối với thủ trưởng không phục, trừ phi hắn thủ trưởng đích xác có rất cao danh vọng, có lẽ có rất mạnh lĩnh đạo lực. Nói cách khác, thái dương thủ mệnh người đó tựu sẽ cảm thấy chỉ là chính vận khí bất hảo, không hề cảm thấy có không bằng người chỗ.

Thái dương tọa mệnh ba loại phối hợp

Thái dương cùng với nó chủ diệu đồng cung, chỉ có tam trường hợp. Nhất là xấu, vị cung thì, và Thái âm cùng độ; nhất là vu dần, thân cung thì, phối, cự môn cùng độ; nhất là vu mão, dậu cung thì cùng trời lương cùng độ. Còn lại vu tử thìn, tị, ngọ tuất, hợi sáu cung vị, đều nhất định là thái dương ngồi một mình.

Nhưng ngồi một mình thái dương, cũng có ba loại bất đồng tình huống. Thái dương tọa tử, ngọ lưỡng cung, nhất định cùng trời lương tương đối; thái dương tọa tị, hợi lưỡng cung, nhất định và cự môn tương đối; thái dương tọa thìn, tuất lưỡng cung, nhất định và Thái âm tương đối.

Sở dĩ cân thái dương phát sinh quan hệ chủ diệu, kỳ thực chỉ có cự môn, thiên lương, Thái âm tam khỏa, chỉ bất quá chia làm đồng cung và đối cung lưỡng trường hợp.

Bởi vậy “Trung Châu phái” nghiên cứu thái dương thị tính, rất chú trọng nó và cự môn, thiên lương cập Thái âm quan hệ, không riêng tính toán chi li thái dương bị vây ngày đêm cung vị.

Cự môn chủ ám; Thái âm chủ phú; thiên lương chủ thanh quý. Giá ba loại cơ bản tính chất, có thể ảnh hưởng thủ cung mệnh thái dương. Sở dĩ đại thể bắt đầu thuyết, thái dương gặp cự môn, thái độ làm người chỉ có hư danh; thái dương gặp Thái âm, một thân năng lực phú năng lực quý, nhưng cũng khả năng thuộc loại tiểu Phú quý, thậm chí chỉ là ở cái vòng nhỏ hẹp trung tâm có điểm quyền lực thường thường bậc trung; thái dương gặp thiên lương, thì một thân quá mức thủ nguyên tắc mà trở thành nhóm nhất nghiệp trung tâm nổi danh nhân vật, trái lại không vì xã hội đại chúng sở nhận thức.

Đương nhiên, đã ngoài theo như lời, chỉ là rất cơ bản đặc tính, cụ thể tình hình, nhưng được thị sở hội thai cái khác tinh diệu mà biến hóa. Nhưng độc giả cũng không phương từ trở lên phân tích, cảm nhận được nghiên cứu thái dương thì chủ yếu tinh thần, cũng không phải căn cứ ca quyết, sai ai ra trình diện thái dương rơi nào đó cung tựu phán định nó tính chất, mà là hẳn là căn cứ thái dương ba loại cơ bản gặp nhau và hoà hợp với nhau tình huống. Khứ phán định kỳ tính cách của người.

Loại này luận mệnh pháp, là “Trung Châu phái” đặc sắc. Độc giả không ngại tham khảo.

Thái dương và tử vi tương đối

Thái dương thủ mệnh, có thật nhiều cơ bản tính chất. Độc giả không ngại nhất biết.

Ở trong đẩu số. Thái âm chủ phú, thái dương chủ quý, đây là cơ bản nhất tính chất, sở dĩ phàm thái dương thủ mệnh người đó, đồng ý “Quý” phương diện này tới mắt.

Bởi vì chủ quý, sở dĩ thái dương thích nhất một ít chủ đắt tiền trợ giúp Tinh hội hợp. Như thiên khôi, thiên việt; tả phụ, hữu bật; văn xương, văn khúc; tai thai, bát tọa; ân quang, thiên quý; long trì, phượng các chờ. Những … này trợ giúp Tinh chia làm lục đối, nếu có thể chỉnh đối Tinh và thái dương hội hợp, lực lượng lớn hơn nữa.

Chẳng hạn như, nếu như thái dương trong buổi họp văn xương, hữu bật, thiên khôi tam cát diệu, trái lại không bằng trong buổi họp trong đó bất luận cái gì một đôi, như chỉ biết thượng tả phụ hữu bật, kỳ lực lượng trái lại bỉ trong buổi họp tam khỏa phân tán cát diệu còn muốn lớn hơn.

Tai thai và bát tọa, ân quang cùng trời quý giá lưỡng đối Tinh, một ngày chia rẽ, lực lượng phi thường nhỏ, nhưng nếu chỉnh đối Tinh và thái dương đồng cung, lực lượng lại phi thường to lớn, thậm chí lực lượng bỉ tam tứ khỏa linh tinh phải không đúng “Lục ngôi sao may mắn” tức xương khúc, khôi việt, phụ bật còn muốn lớn hơn.

Thái dương loại này tính chất, có thể nói cân tử vi không sai biệt lắm, bởi vì tử vi cũng nhu chúng ngôi sao may mắn triêu củng, sau đó tài năng phát huy lực lượng của nó. Nhưng trong đó cũng có một chút phân biệt. –

Tử vi thích Thiên phủ, thiên tướng triêu củng, thái dương thì tương đối thượng một như vậy thích; tử vi phạ “Lục sát” trung tâm tham lang và phá quân, nhưng thái dương thì không sợ, thế nhưng lại phạ cự môn. Tử vi thủ mệnh người đó lĩnh đạo lực cường, nhưng có uy nghiêm, thái dương thủ mệnh người đó, lĩnh đạo lực nhỏ lại, nhưng có “Thi mà không bị” đặc tính, tương đối thượng dễ kẻ khác thân cận.

Nhưng thái dương lại có chứa tử vi sở vô hình khắc lực. Tử vi thủ mệnh người đó, phụ mẫu phu thê huynh đệ tử nữ duyên phận tương đối khá, thế nhưng thái dương thủ mệnh người đó, lại sẽ đối với phụ thân, anh cả, trưởng tử có hình, nặng thì tử vong, nhẹ thì sanh ly, có lẽ tình cảm không tốt.

Sở dĩ đến đây so sánh đứng lên. Còn là tử vi tính chất tốt hơn, thậm chí ngay cả khỏe mạnh tình huống đều phải so sánh đỡ.

Thái dương tọa mệnh lưỡng lệ

Bởi thái dương có hình khắc khuyết điểm, sở dĩ cổ đại liền cho rằng “Nhật nguyệt thủ mệnh không bằng chiếu hợp” . Lý do là cung mệnh nếu không sai ai ra trình diện thái dương tọa thủ. Nhưng được thái dương củng chiếu, liền vẫn như cũ sứ mệnh cung có “Quý” tính chất, thế nhưng lại có thể giảm thiểu nó hình khắc trình độ.

Nhưng chẳng tại sao lại, người hiện đại nhược sai ai ra trình diện thái dương thủ mệnh, hình khắc trình độ trên thực tế cũng không như cổ nhân theo như lời của quá mức. Thế nhưng quý lộ vẻ trình độ, cũng không như cổ nhân theo như lời của quá mức.

Vương đình chi tính qua một người bạn mệnh, thái dương ở chỗ cung tọa mệnh, cổ nhân cho rằng “Cùng người khó hoà hợp chiêu thị phi”, thế nhưng kỳ nhân nhân duyên lại tương đối tốt, hơn nữa cân phụ thân tình cảm phi thường tốt. Có thể đoán và cổ nhân theo như lời không một tương hợp.

Cư vương đình chi suy đoán, giá chỉ là bởi vì cổ nhân và người hiện đại cách sống bất đồng của cho nên. Cổ nhân hai cha con đại ở chung nhất phòng, dễ sản sinh ma sát, không giống người hiện đại, sau khi kết hôn liền cùng phụ mẫu ở riêng, sở dĩ thái dương thủ mệnh người đó, trái lại năng lực phát huy thái dương một sao mang tình cảm. – bất quá từ về phương diện khác mà nói, ở riêng cũng có thể rốt cuộc nhẹ nhất trình độ hình khắc.

Và bằng hữu quan hệ cũng là như thế này. Cổ nhân xã giao phạm vi hẹp, bởi thái dương cá tính cường liệt, thính dĩ ở nhất cái vòng nhỏ hẹp trung tâm một … không … Thái độ làm người tiếp thu, tựu biến thành tự nhiên quả thai, không giống hôm nay xã giao phạm vi đại, thủy chung năng lực đụng với có thể tiếp thu cái loại này cá tính độc đáo bằng hữu.

Sở dĩ dụng đẩu số mà tính người hiện đại mệnh, sai ai ra trình diện thái dương thủ mệnh thì, phi cẩn thận một chút một điểm bất khả, không được ứng với hoàn toàn y theo cổ nhân ca quyết lai suy tính.

Ví dụ như cổ nhân nói: “Thái dương cư ngọ, kỳ quý chuyên quyền”, đó là bởi vì thích giữa trưa ánh nắng mũi nhọn tối liệt, trên thực tế người hiện đại vị tất làm chính trị. Hơn nữa tham chánh phương pháp cũng ít, thảng như một ngày kinh thương, như vậy thái dương ở ngọ cung thủ mệnh người đó, liền trái lại dễ biến thành ưa ra phong đầu rỗng ruột lão quán. Đây là bởi vì cùng lúc thái dương chủ quý, sở dĩ nhân liền yêu thích hư danh; về phương diện khác thái dương không được chủ phú, dũ ái hư danh liền dũ dễ phù khoa, đến nỗi trở thành rỗng ruột lão liễu.

Lược cử sổ lệ, là được biết thái dương tọa mệnh tính chất.

Lưỡng “Quý cục” nghi vấn

Dĩ trung thiên tinh hệ lai định “Quý cục”, có “Trăng sáng Thiên môn” cập “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” hai người cục.

“Trăng sáng Thiên môn, là Thái âm thủ mệnh vu hợi cung. Cổ nhân cho rằng loại này mệnh cục có thể phong hầu tiến tước. Kỳ thực chiếu xã hội hiện đại nhận định, thì thuộc loại vu có tiếng danh, là xã hội nổi danh nhân sĩ mà thôi.

Hơn nữa, “Trăng sáng Thiên môn” còn muốn có điều kiện. Chiếu vương đình chi kinh nghiệm, chỉ có tám tháng cập mười hai tháng hai tháng phân sinh ra hảo, bởi vì cận hai tháng này phân, có tả phụ hữu bật hội hợp cung mệnh, thảng như không có giá lưỡng lạp phụ trợ ngôi sao, cách cục thái thanh, trái lại nổi danh vô lợi, hơn nữa cảm thấy tịch mịch cô đơn.

Cái gọi là tịch mịch cô đơn, không phải nói một thân không có bằng hữu khác phái, tương phản, ngại còn là bằng hữu khác phái nhiều lắm. Tệ đoan chính là chỗ này, “Tịch mịch tâm” gặp gỡ nhiều lắm khác giới, rất dễ tựu sẽ ảnh hưởng sự nghiệp, lúc này, “Trăng sáng Thiên môn” mệnh cục, tựu vị tất chủ quý, cận có thể là “Công tử” mà thôi.

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, là thái dương thủ mệnh vu mão cung, chiếu xã hội hiện đại mà nói, chắc là một chính khách hoặc ăn ý nhà mệnh. Nên vu giờ mẹo, giờ Mùi nhị giờ hợi sinh ra, bởi vì phải giá tam canh giờ sinh ra, mới có thể được với văn xương, văn khúc, thảng lại xảy ra vu ất năm, có lộc tồn và thái dương đồng cung, sau đó mới sẽ không là một kẻ buôn nước bọt chính khách, có thể có trên thực tế chính kiến và chủ trương, tạo phúc cho xã hội. Điều kiện như bất túc, tuy rằng quang mang vạn trượng, chỉ bất quá xã hội thượng lại một vị phong thủ lĩnh vật mà thôi.

Hai người cách cục tương đối, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” vừa bỉ “Trăng sáng Thiên môn” hảo. Bởi vì “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” người đó, chính trực hơn nữa nhiệt tâm cho dù ra phong đầu, cũng chung quy đối với xã hội có lợi. Không giống “Trăng sáng Thiên môn” người đó. Suy đứng lên có thể chuyên ở khác giới phương diện ra phong đầu. Đối với xã hội duy nhất cống hiến, dù cho dành cho trà dư tửu hậu đường viền hoa tin tức.

Cổ đại xã hội rất khó dương danh, giương lên danh, một thân tất quý, cho nên liền tương hai cái này cách cục định vì “Quý cách” . Không biết hôm nay xã hội, dương danh chi đạo nhiều mặt, không nhất định phải quý sau đó năng lực dương danh cũng. Sở dĩ hôm nay khán giá lưỡng chủng mệnh, cần biến báo, ngàn vạn lần bất khả dựa vào sách cổ nói thẳng.

Luận “Nhật nguyệt giáp mệnh “

Đẩu số vừa nặng “Nhật nguyệt giáp mệnh”, cho rằng là đại tốt của tạo. Cái này mệnh cục, chúng ta tiên nghiên cứu lưỡng chủng tình hình –

Nhất, cung mệnh ở xấu, lúc này Thái âm tại tí, thái dương ở dần. Cung mệnh chủ tinh là vũ khúc, tham lang.

Nhị, cung mệnh ở vị, lúc này Thái âm ở ngọ, thái dương ở thân. Cung mệnh chủ tinh cũng vũ khúc tham lang.

Nói cách khác, chúng ta nghiên cứu chính là “Nhật nguyệt giáp mệnh” người đó, mạng của hắn cung đi vũ khúc và tham lang lưỡng khỏa chủ tinh. Vũ khúc là tài Tinh, đồng thời đái điểm độc hành độc đoán tính chất, sở dĩ xử sự cũng càng có quyết đoán lực. Tham lang là xảo kỹ thủ nghệ ngôi sao, đồng thời đại diện giỏi về giao tế xã giao. Cho nên khi vũ khúc và tham lang cùng thủ cung mệnh thì, giá lưỡng khỏa chủ tinh liền có thể khởi hỗ trợ lẫn nhau tác dụng.

Một người, nếu như đi quyết đoán lực và quản lý tài sản năng lực, đồng thời có chuyên môn kỹ năng mà vừa am hiểu giao tế, không cần phải nói, đương nhiên là thương trong sân thành công nhân vật.

Nhưng giá cận mệnh cục người đó cũng có khuyết điểm.

Đầu tiên, vũ khúc chủ trì phát, sở dĩ chỉ có thể là tay không hưng gia, gian khổ gây dựng sự nghiệp chính là nhân vật.

Thứ nhì. Tham lang phôi một mặt, là chủ trầm mê tửu sắc đánh bạc, bởi vậy cũng gặp nguy hiểm, tiểu thì sự nghiệp cho nên không được thuận, nặng thì thậm chí nhân thông minh tự lầm mà dồn có lao ngục tai ương. Bởi vì … này loại mệnh cục người đó thích lộng xảo, lộng xảo mà vào tà đạo, tự nhiên bất lợi.

Thính dĩ “Nhật nguyệt giáp mệnh” người đó, sợ nhất cung mệnh sai ai ra trình diện kình dương. Đương mệnh ở xấu cung thì, cung tài bạch tất sai ai ra trình diện liêm trinh, phá quân; đương mệnh ở vị cung thì, sự nghiệp cung cũng tất sai ai ra trình diện liêm trinh, phá quân. Liêm trinh phá quân hội xấu vị cung kình dương, xưng là “Nữu gia đái tỏa”, nguyên nhân chính tài bạch hoặc sự nghiệp mà dồn hình tụng.

Hơn nữa, vô luận cung mệnh ở xấu hoặc là ở vị, cung phúc đức tất mỗi ngày tướng lạc hãm, sở dĩ phàm “Nhật nguyệt giáp mệnh”, cho dù là tốt mệnh tạo. Một thân cũng chủ bôn ba lao lực.

Sách cổ cho rằng “Nhật nguyệt giáp mệnh” là “Quý cục”, kỳ thực phải có rất nhiều mang vào điều kiện, cung mệnh không gặp kình dương, cố nhiên là chính tà giới hạn; có khôi phi, phụ bật, xương khúc, thì có thể sự nghiệp thành tựu nhất là ưa có hỏa linh. Bởi vì có hỏa linh, liền suy yếu hảo tửu tham hoa tính cách.

Bàn lại “Nhật nguyệt giáp mệnh “

“Nhật nguyệt giáp mệnh” còn có một loại khác tình hình –

Nhất, Thiên phủ ở xấu cung thủ mệnh, thái dương tại tí, Thái âm ở dần.

Nhị, Thiên phủ ở vị cung thủ mệnh, thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân.

Thiên phủ là sao Nam Đẩu tinh hệ đứng đầu, hơn nữa vừa bằng ngân hàng trung ương chủ tịch ngân hàng, nói như vậy, đương nhiên có tốt đẹp tính chất. Thế nhưng ở xấu, vị trong cung Thiên phủ, lại có một đặc điểm, đó chính là chỉ phải chính hắn một viên chủ tinh độc thủ cung mệnh, hơn nữa cung thiên di vừa tất sai ai ra trình diện liêm trinh thất sát, cho nên Thiên phủ thủ mệnh tính chất liền có thật nhiều biến hóa.

Cùng ngày phủ ở xấu cung thủ mệnh thì, thích nhất bính năm sinh ra, bởi vì có lộc tồn tại tị cung hội hợp, tăng mạnh sự nghiệp thượng tiền lời. Giáp, đinh, kỷ, canh, quý năm sinh ra, thì có kình dương hoặc đà la làm phức tạp Thiên phủ, vị tất may mắn.

Cùng ngày phủ vu vị cung thủ mệnh thì, thích nhất nhâm năm sinh ra, bởi vì có lộc tồn hợi cung hội hợp. Giáp, đinh, kỷ, canh, quý năm sinh ra, cũng có kình dương hoặc đà la làm phức tạp Thiên phủ.

Thiên phủ độc thủ cung mệnh đặc điểm, vốn là tính cách bảo thủ, hơn nữa có thể nói thái độ làm người có điểm keo kiệt; thế nhưng, đối cung liêm trinh thất sát, lại có chứa thích mạo hiểm, hơn nữa ham mê nhiều hơn thành phần, cái này vừa cùng trời phủ độc thủ cung mệnh tính chất xung đột.

Ở phía sau, nếu có lộc tồn bang trợ, Thiên phủ tài lực tăng mạnh, liền đủ để ứng phó liêm trinh thất sát tiêu hao. Trái lại, nếu không cùng lộc tồn, mà hội hợp kình dương đà la, Thiên phủ ký cùng lúc yếu ứng phó liêm trinh thất sát, đương hóa mất lúc, bảo thủ và keo kiệt tính cách vừa khiến cho hắn đau lòng, lúc này, sẽ nhân dương đà ảnh hưởng, khiến cho hắn nghĩ không nên nghĩ cách lộng một khoản lai bồi thường bất khả. Vì vậy liền cơ mưu chồng chất, lưu là xảo gạt quyền mưu đồ liễu.

Tương đối, ở xấu cung thì đến đây vị cung hảo, bởi vì nhật nguyệt đồng thời cư vượng cung, cục diện khá lớn. Thế nhưng nếu không có ngôi sao may mắn củng chiếu, trái lại Tứ Sát hội hợp, thì cục diện dũ đại người, cơ mưu quyền mưu cũng dũ đại. Một ít “Rỗng ruột đại lão quán”, khả năng tức là loại này mệnh cục.

Là cho nên “Nhật nguyệt giáp mệnh” vị tất đại quý, nhất là ở chúng ta cái này xa hoa hơn nữa ăn ý xã hội.

Cứng rắn dựa vào ca quyết, dễ va chạm bản

Phía trước kỷ thiên, liên tiếp nói chuyện mấy người dĩ “Nhật nguyệt” làm chủ trung thiên tinh hệ cách cục, mục đích là nhằm vào một ít kháo tự học lai nghiên cứu đẩu số độc giả, cho bọn hắn dành cho một ít suy tư phương pháp, để tránh khỏi thụ trong sách vở một ít ca quyết nói gạt.

Trong sách vở ca quyết, kỳ thực bộ có cực hạn tính, thảng như nhất thành bất biến, vãng chú hội va chạm bản. Hơn nữa, những … này ca quyết chú vãng cũng có rất lớn mâu thuẫn.

Ví dụ như “Thái vi phú” thuyết: “Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi” . Tức là thuyết, như mạng cung hoặc cung thiên di sai ai ra trình diện thất sát liêm trinh người đó, tiếp khách tử tha hương.

Độc giả xem phía trước giới thiệu qua “Nhật nguyệt giáp mệnh”, Thiên phủ ở xấu hoặc vị cung thủ mệnh cách cục, liền biết loại này “Nhật nguyệt giáp mệnh” người đó, cung thiên di nhất định sai ai ra trình diện liêm trinh thất sát, trong trường hợp đó, tại sao lại cùng lúc nói là đại quý của mệnh, cùng lúc rồi lại kết luận hắn tất chết tha hương tha hương ư? Huống hồ, Thiên phủ độc thủ cung mệnh người đó, tính cách bảo thủ, đồng thời ấm chỗ ngại dời, chết tha hương tha hương có khả năng nhỏ hơn. Giá khởi hạ là thiên đại mâu thuẫn?

Nguyên lai, chủ yếu vấn đề vẫn là Tứ Sát – Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la. Thảng như “Nhật nguyệt giáp mệnh” Thiên phủ hội Tứ Sát, chủ nhân gian trá, mà khi cung thiên di liêm trinh thất sát hội Tứ Sát thì, thì chủ nhân phong lưu lang thang, bởi vậy mới có chết tha hương tha hương khả năng.

Tứ Sát lại muốn khán có hay không chế hóa chi đạo, bất khả quơ đũa cả nắm. Vương đình chi tính qua nhất vị bằng hữu mệnh, liêm trinh thất sát ở cung thiên di hội kình dương, Hỏa Tinh, nhưng đại hạn mỗi ngày lương, sở dĩ chích động một lần giải phẫu, sau đó tức bình an vô sự.

Nếu như “Thái vi phú” thuyết: “Tham cư hợi tí, tên là hiện lên thủy đào hoa”, thuyết cung mệnh ở hợi hoặc tử người đó, sai ai ra trình diện tham lang thủ mệnh, chủ lang thang dâm tà.

Giá cũng ngàn vạn lần bất khả quơ đũa cả nắm. Như giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc cùng tồn tại cung mệnh hợi, phá quân hóa quyền ở cung tài bạch vị, vũ khúc hóa đấu ở sự nghiệp cung mão, là vị “Lộc quyền khoa hội”, như vậy mệnh cục người đó, không chỉ “Lang thang dâm tà” hơn nữa sự nghiệp tiền tài phương diện đều có đại thành tựu. – nhất là nữ mệnh, đơn giản là một “Nữ cường nhân” cách cục, thảng như cho rằng dâm đãng mà xem nhẹ người, quận tựu mười phần sai liễu.

Vũ khúc tài Tinh có thật nhiều khuyết điểm

Vũ khúc là bắc đẩu thứ sáu Tinh, vu ngũ hành thuộc kim, là “Tử vi đẩu số” trung tâm tài Tinh. -“Đẩu số chính diệu” chủ yếu tài Tinh cùng sở hữu tam khỏa, tức vũ khúc, Thiên phủ, Thái âm, nhưng ba người đều không có cùng đặc tính.

Vũ khúc ở tam khỏa tài Tinh trung tâm, đái điểm cô khắc tính chất, đối hôn nhân nhất là có ảnh hưởng, nói như vậy, nữ mệnh không thích vũ khúc, bởi vì sách cổ thuyết: “Vũ khúc ngôi sao là quả tú”, bởi vì chủ đối trượng phu bất lợi, hoặc hình quá, hoặc sanh ly.

Nếu như kể lại nghiên cứu vũ khúc tính chất, kỳ thực có lúc tình huống đảo vị tất như vậy nghiêm trọng. Bởi vì vũ khúc cô khắc tính chất, hoàn toàn là bởi vì … này tinh diệu có chứa cương nghị của tính, từ trước nữ tử không có chuyện nghiệp, cũng chỉ có thể tương cương nghị tính cách ở gia đình trung tâm phát huy, khiến cho trượng phu nghĩ không có nhà đình ấm áp. Xã hội hiện đại nữ tử có thể có việc nghiệp, giả như có thể đem vũ khúc đặc tính phát huy vu sự nghiệp trong, không được cả ngày ở trong nhà và trượng phu tương đối, đảo vị thường bất khả dĩ phát huy nữ tính ôn nhu, khiến cho gia đình tràn ngập hòa khí.

Nhưng cho dù là như vậy, và trượng phu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đích tình hình liền không thể tránh né. Đây là vũ khúc ở nữ trúng mục tiêu biểu hiển nhược điểm.

Vũ khúc một … khác đặc tính, là sợ nhất “Hóa kị”, chủ tình cảm vợ chồng phát sinh biến hóa, hoặc chủ tài như nước chảy, thậm chí hội mắc nợ. Nhâm năm ra đời nhân, vũ khúc Hóa kị, như hạ xuống cung mệnh, cung điền trạch, cung phu thê, cung tài bạch, sự nghiệp cung đều có sở không thích hợp. Nhưng nếu như tinh diệu phối hợp thật tốt, đây chẳng qua là không thích hợp kinh thương mà thôi. Vương đình chi chỉ thấy quá một vị ngoại khoa bác sĩ, vũ khúc Hóa kị vu sự nghiệp cung, thế nhưng lại vẫn như cũ giàu có.

Vũ khúc trừ “Hóa kị” ngoại, cũng kị sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh Tinh. Cổ nhân có “Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp” thuyết pháp cái gọi là “Nhân tài bị cướp”, có lúc đảo không nhất định là gặp phải đánh cướp. Mà là tài bạch trên có vô vị tổn thất mà tị.

Sở dĩ nếu là vũ khúc Hỏa Tinh tọa mệnh người đó, rất nhiều thì đều hội rủi ro, đường hóa giải, là tương quyền sở hữu tài sản giao cho phối ngẫu. Thế nhưng thảng như cung phu thê vừa không tốt, vậy tương đương phiền toái.

Vũ khúc vốn là tài Tinh, nhưng mà lại có không ít khuyết điểm, đủ thấy tài Tinh có lúc vị tất nhất định là chuyện tốt.

Tiếp theo tinh diệu tạp đàm

Vũ khúc và “Sát Phá Lang” quan hệ mật thiết

Vũ khúc cùng với nó tinh diệu phối hợp, tổng cộng có lục trường hợp –

Tại tí, ngọ cung, vũ khúc cùng trời phủ cùng viên.

Ở xấu, vị cung, vũ khúc và tham lang cùng viên.

Ở dần, thân cung, vũ khúc cùng trời tương đồng viên.

Ở mão, dậu cung, vũ khúc và thất sát cùng viên.

Ở thìn, thủ cung, vũ khúc ngồi một mình, nhưng đối với cung là tham lang.

Ở tị, hợi cung, vũ khúc và phá quân cùng viên.

Do trở lên tổ hợp, sai ai ra trình diện vũ khúc cân thất sát, phá quân, tham lang tam sao diệu quan hệ đặc biệt mật thiết. “Sát Phá Lang” phải không quá mức tường hòa tổ hợp, giá cũng ảnh hưởng đến vũ khúc viên này tinh diệu tính chất.

Hơn nữa, nếu như cung phu thê là vũ khúc, Thiên phủ nói, cung mệnh tất là tham lang; nếu như phu thê là vũ khúc, thiên tướng nói, cung mệnh tất là thất sát, đây càng có thể thấy được vũ khúc vô luận như thế nào, đều bãi không thoát được “Sát Phá Lang” ảnh hưởng, mà và thất sát cập tham lang quan hệ càng dày đặc thiết. Cổ nhân không thích nữ mệnh vu cung mệnh hoặc cung phu thê sai ai ra trình diện vũ khúc, cũng có bộ phận nguyên nhân là không thích hắn cùng với “Sát Phá Lang” quan hệ.

Nhược y theo cổ nhân thuyết pháp, vũ khúc chỉ có một hơi tốt tổ hợp, khiến cho là “Vũ khúc hội tham lang, thất sát cập liêm trinh, liền đi kinh thương” then chốt ở chỗ liêm trinh một sao, có thể tương chỉnh tổ tinh diệu tính chất cải biến.

Vũ khúc phối hợp cái khác tinh diệu không đổi lấy lòng, cho nên liền lại càng không nên sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương cập đà la chờ “Tứ Sát” . Cổ nhân thuyết pháp là -“Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp”, “Vũ khúc gặp kình dương đà la, liền chủ cô khắc”, “Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, nhân tài chết”, “Vũ khúc sai ai ra trình diện Tứ Sát phá tan, cô bần mặt mày hốc hác, thậm chí yểu thọ” .

Vương đình chi tại Úc châu đọa hạ bách xích vách núi, kết quả y liễu ba tháng, hơn nữa mặt mày hốc hác, tức là lưu niên cung thiên di sai ai ra trình diện vũ khúc, lại thấy đà la duyên cớ, may mà đồng cung còn có một khỏa thiên tướng, hơn nữa đại vận thượng không tầm thường, cho nên mới bất trí chết. Giả như đụng phải sát tinh điều không phải đà la, mà là hỏa linh, vương đình chi tin tưởng từ lâu tha hương mai thi liễu.

Vũ khúc Thiên phủ cùng viên muốn xem phụ tá diệu

Vũ khúc như lập mệnh vu tử ngọ lưỡng cung, tất cùng trời phủ cùng viên, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, hơn nữa có “Cất trong kho” tính chất, và vũ khúc phối hợp, vũ khúc tái sinh là tài Tinh khán, sở dĩ có thể nói phối hợp thoả đáng.

Nhưng “Tử huy đẩu số” trung tâm có nhất đặc sắc, độc giả phải có biết, đã phàm chủ tinh mỗi ưa tá diệu ủng hộ. Trong đẩu số chủ tinh, bắc đẩu là tử vi, trung thiên là thái dương. Sao Nam Đẩu tức là Thiên phủ, hiện tại Thiên phủ và vũ khúc cùng viên, cũng tự nhiên thích tá diệu, cái gọi là tá diệu, tức là tả phụ, hữu bật; văn xương, văn khúc; thiên khôi, thiên phi.

Cổ nhân nói: “Vũ khúc Thiên phủ cùng viên, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, chủ biệt thự dạ quang vinh.” vũ khúc Thiên phủ và tả phụ đồng cung, hội hữu bật, tôi tớ như mây. “Vũ khúc Thiên phủ cùng viên, khôi phi củng chiếu, tự là tài phú của quan.” những … này nói đều rất có đạo lý, tức là sao Nam Đẩu chủ tinh hội tá diệu ảnh hưởng.

Cho nên nhược từ chỗ tốt mà nói, Thiên phủ “Cất trong kho” tất nhân sai ai ra trình diện vũ khúc giá “Tài Tinh” sau đó thủy đoạt huy chương sắc. Nhưng giả như không gặp tá diệu, trái lại nhìn thấy hỏa, linh, dương, đà, thiên không, cướp chờ lục sát, thì tính chất rất là cải biến.

Thiên phủ gặp sát, vị của “Lộ kho”, vũ khúc gặp sát, khiến cho cô khắc hình kị tính chất đặc thù phát huy, bởi vậy liền chủ thái độ làm người ngắn lự, ích kỷ, hàm dưỡng bất túc. Thậm chí hội lưu là gian trá, hơn nữa loại tính cách này người đó, đối nhân xử thế cũng tự nhiên dễ cô lập.

Về phần cổ nhân nói: “Vũ phủ cùng viên vu tử ngọ, tứ sát đồng cung tất nhân tài bị cướp”, thuyết pháp này cũng rất có đạo lý, bởi vì cô lập mà “Lộ kho” người đó, cũng không thủ mạn giấu hối đạo của giới, vừa ngắn lự thiển kiến, tự nhiên dễ bị cướp. Nhưng cái gọi là bị cướp, kỳ thực cũng bao hàm vu sự nghiệp cạnh tranh trung tâm, dễ thái độ làm người “Đoạt của” tính chất ở bên trong.

Phân biệt chỗ ở chỗ hội hợp viên kia sát một sao, sai ai ra trình diện kình dương, bị cướp thành phần nặng nhất. Sai ai ra trình diện đà la, chỉ là cạnh tranh thì làm cho đoạt của.

Nhưng Hỏa Tinh vừa thường thường có thể chế kình dương của ác, bởi vậy ký sai ai ra trình diện kình dương, lại thấy Hỏa Tinh đồng ý với nhất cung, nhân tài bị cướp có khả năng cũng giảm đi.

Vũ tham thủ mệnh, có thể cao có thể thấp

Vũ khúc ở xấu vị lưỡng cung, nhất định và tham rất đồng cung, đây là một cái tính chất phi thường phức tạp phối thai. Cổ nhân nói: “Vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi đi sau bức.” đây là thuyết, như vậy mệnh cục kết cấu người đó, nhất định tiên trải qua gian nan, vu trung niên hậu mới chậm rãi đi vào thuận cảnh.

Còn nói: “Vũ tham đồng cung, siểm nịnh gian bần.” đây là cho rằng dùng võ khúc cái loại này ngắn lự đặc sắc, phối hợp tham lang cái loại này phong hoa tuyết nguyệt tính cách, không chỉ dễ khiến người lưu giảo hoạt gạt, hơn nữa cũng dễ a dua nịnh nọt, giống như cấp thấp bàng giao hữu.

Nhưng loại thuyết pháp này, lại chích cường điệu tính chất bất lương một mặt, kỳ thực nếu như từ chỗ tốt đến xem, tham lang có chứa khéo léo tính chất, vũ khúc cũng có ngay thẳng khí, sở dĩ vũ tham thủ mệnh người đó, thảng như xong hài lòng giáo dục, cùng với phẩm đức tu dưỡng hun đúc, thì cũng rất có thể trở thành một lỗi lạc tự lập người đó, hơn nữa phi thường của lợi cho kinh thương. Tuy rằng keo kiệt, cũng không phương coi như là “Kiệm đức”, cũng không như cổ nhân nói được hư như vậy.

Tham lang cư mộ kho (tức thìn, tuất, xấu, vị cung), mừng nhất sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, khiếu “Hỏa tham cách”, thứ nhì là linh Tinh. Xưng “Linh tham cách”, chủ có quyền thành. Sở dĩ cổ nhân cũng thuyết: “Vũ tham thủ mệnh viên, hỏa linh cùng độ, chủ thành trấn biên di.” đến đây tức là võ tướng của mệnh. Nhưng vị miễn lao khổ.

Dĩ xã hội hiện đại mà nói, không dễ dàng tố võ tướng, nhưng cũng tự nhiên chủ có quyền uy. Nhưng nếu tái kiến kình dương hoặc đà la, vậy liền rất dễ biến thành người trong hắc đạo.

Vũ tham thủ mệnh viên, sai ai ra trình diện bỉ kị. Tái kiến Tứ Sát một trong, cổ nhân xưng là “Tài nghệ người trong”, chủ tay nghề tinh xảo. Vương đình chi gặp qua hai người đồng chúc loại này cách cục, một vị là làm kim sức công tượng, một vị là ngoại khoa bác sĩ, đại cách cục tương đồng, sau đó thiên biến hóa lại to lớn như thế, đủ thấy loại này mệnh cách người đó, hậu thiên bồi dưỡng cùng với xuất thân gia cảnh phi thường nặng yếu.

Cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời sinh nhân, mệnh bàn tương đồng, hội không có cùng số phận và tao ngộ. Bởi vì “Tử vi đẩu số” cũng không chủ trương số mệnh, chích cho rằng tinh diệu phối hợp, khả năng sản sinh nhất định tính chất khuynh hướng mà thôi, bởi vậy ngoại khoa bác sĩ và đồ trang sức công tượng, có thể có đồng nhất mệnh cục.

Thiên đồng không được tinh khiết là “Phúc tinh “

“Tử vi đẩu số” có một viên Tinh, rất dễ bị người hiểu lầm, viên này Tinh tức là thiên đồng.

Giống nhau đẩu số thư tịch, cực lực xưng thiên đồng là “Phúc tinh”, giá ấn tượng liền sai người tương thiên đồng phúc khí coi trọng lắm. Sách cổ thuyết: “Thiên đồng thủ mệnh phúc tự sâu, bất úy hình sát kị tướng xâm”, càng thêm sâu học nhân nhìn trời đồng nhất Tinh tính chất ngộ giải. Trên thực tế viên này Tinh có rất nhiều trong tính cách khuyết điểm.

Kỳ thực nếu như cẩn thận tỉ mỉ tương cổ đại tất cả hữu quan thiên đồng ca quyết cập trình bày và phân tích gia dĩ nghiên cứu, liền cũng biết khuyết điểm của nó ở nơi nào. Thư nói: “Thiên đồng kình dương đồng cung, bản thân tao thương.” “Thiên đồng Thái âm đồng cung, nữ mệnh tuy đẹp tất dâm”, “Nữ mệnh thiên lương thiên đồng, nên tác nhà kề thiếp thị. “

Cổ nhân nhìn trời cùng khuyết điểm mặc dù tiết lộ được không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn thấy, thiên đồng cũng không phải là hoàn toàn không sợ sát diệu, như lửa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, thiên hình, Hóa kị chờ diệu. Chỉ bất quá cổ nhân thích giấu, không chịu tuyệt đối công khai, cho nên mới chích tiết lộ nó và kình dương gặp gỡ khuyết điểm, chờ mình bác chính “Bất úy hình sát kị tướng nguy” thuyết pháp, dĩ mở ra hậu nhân nghiên cứu con đường.

Vương đình chi thay một vị tuần san độc giả đoán đẩu số, vừa nhìn thiên bàn, vấn viết: “Người ta điều không phải muốn tự sát ba?” vị kia độc giả lập tức khóc lên, nói mình đích xác đã từng muốn lái khí than tự sát, chỉ là muốn tìm vương đình chi đoán thầy tướng số, nhìn hậu vận làm sao, sau đó tài tái 泎 quyết định. Lần này trả lời, hù được vương đình chi hãn tiếp giáp bối.

Mân phái “Tử vi đẩu số”, thiên đồng không thay đổi kị, nhưng Trung Châu phái lại cho rằng thiên đồng có thể Hóa kị. Do vị này tuần san độc giả mệnh tạo suy tính, chứng minh Trung Châu phái truyền lại tựa hồ canh hợp lý một điểm. Bằng không nếu vì “Phúc tinh” tức không sợ Hóa kị, có lúc thôi coi như sẽ sai một ly, mậu của thiên lý. Bởi vậy vương sớm của mong muốn nghiên cứu đẩu số độc giả, bất khả hữu vu bản phường thuyết pháp. Vừa thấy thiên đồng liền lập tức nói là “Phúc tinh” .

Vương đình chi có thể to gan nói một câu, thiên đồng cư mười hai cung, đều có khuyết điểm, thậm chí ngay cả cư cung phúc đức đô hội khiến người tiêu cực, độc giả ngàn vạn lần phải có cái này ấn tượng.

Thiên đồng Tinh ba loại tổ hợp

Thiên đồng ở mười hai cung trung tâm, có lục loại phối hợp, thụ tam sao diệu ảnh hưởng. Nó sắp hàng là –

Tại tí, ngọ cung, thiên đồng và Thái âm đồng cung.

Ở mão, dậu cung, thiên đồng và Thái âm tương đối.

“Tử ngọ mão dậu” là đào hoa nơi, Vì vậy cũng ảnh hưởng thiên đồng tính chất, sở dĩ cổ nhân cho rằng nữ mệnh thấy vậy phối hợp, tuy đẹp mà dâm. Trong đó vừa dĩ và Thái âm đồng cung tương đối lợi hại, và Thái âm tương đối thì trình độ thượng có thể giảm bớt.

Ở xấu, vị cung, thiên đồng và cự môn đồng cung.

Ở thìn, tuất cung, thiên đồng và cự môn tương đối.

“Thìn tuất xấu vị” là tứ mộ nơi, nhưng cự môn lại lạc rơi vào tứ mộ địa, (cổ ca: Mộ địa ứng với ngại hãm cự môn), cho nên liền cũng ảnh hưởng đến và của đồng cung, hoặc và của tương đối thiên đồng, thái thái đoàn, một mặt đả Ma Tước một mặt thuyết Trương gia trường, Lý gia ngắn, loại này nữ mệnh, liền cực có thể là thiên đồng và cự môn tổ hợp mệnh cục.

Ở dần, thân cung, thiên đồng cùng trời lương đồng cung.

Ở tị, hợi cung, thiên đồng cùng trời lương tương đối.

“Dần thân tị hợi” là tứ trường sinh nơi. Nhìn trời cùng có lợi nhất, có thể tăng thiên đồng “Phúc trạch”, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác là một nguy hiểm kết cấu, tiền thuật thành thứ hai Vị độc giả, cấp vương đình chi nhìn ra hắn có tự sát ý niệm trong đầu, vị kia độc giả mệnh tạo, tức là thuộc về loại kết cấu này.

Cái này kết cấu, rất lâu trái lại không sợ sai ai ra trình diện sát, hình, kị, lại phạ một ít ngôi sao may mắn. Đạo lý trong đó rất là vi diệu.

Giá kết cấu một … khác đặc điểm phải không nên nữ mệnh, nữ mệnh mỗi ngày cùng thiên lương, rất lâu sẽ biến thành “Qua đường khê tiền” có lẽ “Chỉ liệu đồng bảo”, sở dĩ cũng dễ trượt chân, bất quá nhất định thông minh hơn người, câu chuyện tỉnh đuôi. Nhưng thường thường nhất lưỡng khỏa tá diệu hoặc tạp diệu phối hợp, liền có thể phát sinh rất lớn cải biến, có đôi khi có thể chủ nhân thông minh mà trinh liệt, sở dĩ sai ai ra trình diện “Cùng lương mệnh” nữ nhân mệnh tạo, không nhỏ tâm suy tính bất khả, dựa vào bản phường nói thẳng, lúc nào cũng va chạm bản quá nhiều thực đem cơm cho.

Liêm trinh một sao khó nhất phân biệt

Ở “Tử vi đẩu số” trung tâm, so sánh nan phán đoán Tinh là liêm trinh. Cổ nhân đại khái cũng có cảm giác này, sở dĩ phi thường coi trọng và liêm trinh cùng độ có thể hợp cái khác tinh diệu, mà có “Xúc của bất khả giải trừ kỳ họa, phùng của không lường được kỳ tường” thuyết pháp. Nói cách khác, đến đây diệu thủ mệnh, cát hung họa bức vô định, cần phải dĩ chỉnh hệ tinh diệu phối hợp là chuẩn.

Cổ ca trung tâm cũng có thật nhiều cát hung vô định thuyết pháp, như “Liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn”, “Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa”, “Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai”, “Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người”, “Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi” . Kỳ Trung Quan vu liêm trinh thất sát cách cục, thuyết pháp càng thêm mâu thuẫn.

Nhược dựa vào Trung Châu phái nhận định, liêm trinh nhất diệu tối đa thay đổi, hắn mặc dù có “Thứ đào hoa” thuyết pháp, nhưng vị tất đại diện liêm trinh thủ mệnh người đó tức có đào hoa, hoặc đái dâm đãng tính cách, nhưng mà có một chút cơ bản tính chất nhưng có thể khẳng định, đó chính là một thân tất nhiên đái điểm ngả ngớn, thế nhưng nội tâm lại chủ quan tính cường, không dễ dàng cùng người ở chung.

Tham lang là “Chính đào hoa” liêm trinh là “Thứ đào hoa”, đồng chúc đào hoa, thế nhưng tham lang thủ mệnh người đó, lại lả lướt khéo đưa đẩy, cân liêm trinh hơi lỗ mảng bất đồng, nghiên cứu đẩu số bằng hữu. Đối với lần này phải có phân biệt.

Nhưng liêm trinh mặc dù giác lỗ mảng, đã có hài hước cảm, ở giao tế trường hợp trung tâm, có người hơi đái chút ít xấu vị đạo, có thể dễ dàng giành được chiếm được cười. Một thân tức có thể là liêm trinh thủ mệnh.

Nhưng bởi liêm trinh cũng có “Cứng rắn cảnh” tính chất, sở dĩ người ta không nên thấy vậy nhân dễ dàng hài hước, tựu cho là hắn ở công sự thượng dễ nói chuyện, trên thực tế người này rất khả năng “Giải quyết việc chung”, mọi việc có nề nếp.

Sở dĩ loại người này mệnh cục, thích nhất là “Liêm trinh thất sát đồng cung, sai ai ra trình diện lộc không được gia sát”, xã hội hiện đại, loại này mệnh cục người đó có thể tố thượng trình sư hoặc nhân viên kỹ thuật, hoặc công vụ nhân viên công việc của bọn họ có nề nếp, phù hợp cơ bản tính chất, thậm chí kinh doanh kiến trúc cũng rất thích hợp, bởi vì liêm trinh cũng đái điểm nghệ thuật thành phần.

Liêm trinh sai ai ra trình diện lộc, là cát là hung?

Liêm trinh ở mười hai cung trung tâm phân bố, tình hình phi thường của phức tạp, đại để dĩ và “Sát, phá, lang” cùng độ có thể hợp, tình hình dễ nhất khởi biến hóa.

Tại tí ngọ cung, liêm trinh tất cùng trời tương đồng độ, đối cung là phá quân, cung tài bạch là tử vi, Thiên phủ, vừa hội vũ khúc tài Tinh.

Loại kết cấu này, thoạt nhìn hình như tốt, bởi vì năng lực hội hợp tử vi, Thiên phủ, thiên tướng tam khỏa cát diệu, đối cung phá quân lại có thể tăng mạnh sức sang tạo. Nhưng trọng điểm nhưng ở vu liêm trinh có hay không sai ai ra trình diện lộc, giáp ngọ sinh ra, liêm trinh hóa lộc; năm đinh kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung; quý năm sinh nhập, lộc tồn tại tử cung, đối giá cách cục cực kỳ có lợi. Nếu không sai ai ra trình diện lộc, trái lại sai ai ra trình diện Hóa kị, thì trở thành hạ cách, sở dĩ giá tinh hệ kết cấu bất lợi bính năm sinh ra, dĩ bính năm liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng.

Đồng thời, loại này tinh hệ kết cấu người đó, đa số bất lợi phụ mẫu, hoặc sớm hình cung, hoặc năm mới rời nhà, bạn tốt đích tình hình cũng chủ không được hưởng cha mẹ phúc ấm. Vương đình chi tính qua một mệnh, cung phụ mẫu kết cấu rất tốt, vấn của, thì từ nhỏ học tứ niên cấp liền đã ký túc, lại đã ngoại quốc niệm trung học cập đại học, có thể được cho năm mới rời nhà điều kiện tốt nhất tình huống.

Ở thìn tuất lưỡng cung, liêm trinh tất cùng trời phủ cùng độ, đối cung thất sát, hội tử vi, vũ khúc, thiên tướng. Dựa vào tinh diệu mà nói, và tử ngọ cung đại thể tương đồng, cận tương phá quân thay đổi một viên thất sát, thế nhưng tính chất thì đại không giống nhau.

Loại này tinh hệ kết cấu người đó, không thích liêm trinh hóa lộc, chủ trì phát, hơn nữa sớm vận nhấp nhô. Nhưng ưa sai ai ra trình diện vũ khúc đái lộc. Canh năm sinh ra, vũ khúc đái lộc vu thân cung, giáp năm sinh ra, vũ khúc đái lộc vu dần cung, tài Tinh đái lộc, khiến cho giá tinh hệ kết cấu tăng phát tài lực lượng. Nhược liêm trinh hóa lộc, đối nữ mệnh rất là không thích hợp, nếu không có hôn nhân muộn, đa dễ sanh ly. Nguyên nhân ở chỗ Thiên phủ thái ôn hoà hiền hậu, liêm trinh hóa lộc tăng thêm đào hoa ý tứ hàm xúc, dễ bị người mê hoặc.

Đây là liêm trinh cùng trời phủ, thiên tướng cùng độ quan hệ, về phần và “Sát Phá Lang” cùng độ quan hệ, bên dưới tái tác nói chuyện.

Liêm trinh và “Sát Phá Lang “

Liêm trinh và “Sát Phá Lang” quan hệ, có thể chia làm lưỡng loại, một loại là cùng độ, một loại là tương đối.

Cùng độ – liêm trinh ở xấu vị nhị cung, tất và thất sát cùng độ; ở mão dậu nhị cung, tất có phá quân cùng độ; ở tị hợi nhị cung, tất tham lang cùng độ.

Tương đối – liêm trinh ở dần thân nhị cung, tất và tham lang tương đối.

Liêm trinh vốn là xưng là “Thứ đào hoa”, phàm đào hoa tất đái điểm nhạy cảm tính chất, mà “Sát Phá Lang” thì chủ chuyển biến, sở dĩ một viên nhạy cảm Tinh, trong buổi họp một viên đái biến hóa tính chất Tinh, liền dễ xuất hiện các loại tình hình tình thế hỗn loạn, rất cần kỳ nhân đại vận xu thế, cùng với cung mệnh “Tam phương tứ chính” trong buổi họp chuyện gì tinh diệu, sau đó mới có thể quyết định phát sinh, biến hóa tốt hay xấu. Từ cơ bản tính chất mà nói, ở dần thân lưỡng cung, ngồi một mình liêm trinh trong buổi họp ngồi một mình tham lang, là “Thứ đào hoa” trong buổi họp “Chính đào hoa”, vốn coi là dễ dàng thay đổi của mệnh, nhưng cư vương đình chi kinh nghiệm, loại này mệnh cục, nghệ thuật màu sắc phi thường của nồng hậu, nhất là đối màu sắc phối hợp và tuyển trạch, có thường độc đáo ánh mắt, ở hôm nay xã hội, không thể làm thấp đi loại này mệnh cục địa vị. Ngoài ra, cư “Trung Châu phái” thuyết pháp, nhược loại này mệnh cục sai ai ra trình diện lộc, trái lại mà trở thành “Thanh bạch” của cách, bất khả coi là đào hoa.

Ở tị hợi lưỡng cung, liêm trinh và tham lang lưỡng khỏa đào hoa Tinh cùng độ, ngược lại sẽ biến thành thần kinh quá nhạy cảm, nếu không có những thứ khác đào hoa Tinh hội chiếu, cũng không có thể mậu mậu nhiên coi là đào hoa. Có chút dụng “Đẩu số” thôi mệnh người đó, động một chút là nhận định người khác dâm đãng, tính dục cường, đây chẳng qua là rất thô thiển hơn nữa tư tưởng tương đương thấp hèn tìm cách. Kỳ thực loại người này đại đa số chỉ là lao lực bôn ba mà thôi.

Liêm trinh và thất sát cùng độ, tính chất biến hóa rất lớn, đồng dạng cung mệnh, có thể có cao thấp kém rất lớn cách cục. “Mân phái” cho rằng xấu cung bỉ vị cung hảo, “Trung Châu phái” vừa vặn tương phản, cho rằng có chút phối hợp, vị cung thành tựu hơn xa vu xấu cung.

Về phần liêm trinh và phá quân cùng độ, đào hoa tính chất giảm bớt nhiều, trái lại chủ kỳ một đời người đa khúc chiết, mà lại thuộc về năng lực công bất năng thủ gây dựng sự nghiệp nhân tài. Có nhất phái cho rằng loại này mệnh cục người đó dễ bị chó giảo, kỳ thực cũng không có thể quơ đũa cả nắm.

Thiên phủ thiên tướng là “Đối Tinh “

Dụng “Đẩu số” thôi mệnh, bất luận kẻ nào đô hội có phiến diện, vương đình chi đối với Thiên phủ một sao, mặc dù không lắm thưởng thức.

Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhưng hắn lại khuyết thiếu lĩnh đạo đàn luân khí thế của; Thiên phủ vừa đái “Tài khố” tính chất, giống như một quốc gia ngân hàng trung ương chủ tịch ngân hàng, nhưng cũng chính bởi có khuynh hướng “Quản lý tài sản”, sở dĩ một thân khó tránh khỏi quá mức cẩn cẩn dực dực, tuy có chủ tinh của hiểm, làm việc lại tế mi mắt nhỏ. Viên này Tinh tính chất, và vương đình chi tính cách không hợp. Sở dĩ phàm thấy Thiên phủ tọa mệnh bàn, vương đình chi bộ sẽ không cho dư rất cao đánh giá. Đây là vương đình chi lòng của để ý nhược điểm.

Đoán “Tử vi đẩu số” rất trọng thị “Đối Tinh”, ví dụ như Thái âm thái dương; văn xương văn khúc; tả phụ hữu bật; thiên khôi thiên việt; kình dương đà la; địa không Địa kiếp; Hỏa Tinh linh Tinh; tai thai bát tọa; thiên hình thiên diêu các loại. “Đối Tinh” tổ hợp vị trí, thường thường có cho nhau tăng cường hoặc suy yếu tác dụng, Thiên phủ tuy là chủ tinh, nhưng nó cũng thành “Đối Tinh” tổ hợp, tức là Thiên phủ thiên tướng.

Sở dĩ “Phủ tướng triêu viên” có thể thành một cách cục, “Tử Phủ triêu viên” liền rất gượng ép. Nguyên nhân ở chỗ Thiên phủ cùng trời tướng có “Đối Tinh” quan hệ, nhưng tử vi cùng trời phủ cũng không cửa này hệ cũng. Sở dĩ Thiên phủ thiên tướng cùng hội nhất cung, có thể tăng mạnh đối giá cung vị ảnh hưởng, mà tử vi Thiên phủ cùng hội nhất cung, thì chỉ là bắc đẩu và sao Nam Đẩu lưỡng khỏa chủ tinh gặp gỡ, căn bản vô tăng mạnh ảnh hưởng quan hệ.

Bởi vậy dụng “Đẩu số” thôi mệnh, mỗi ngày phủ đồng thời nhất định phải tìm thiên tướng chỗ cung viên, tương hai người quan hệ gia dĩ nghiên cứu, sau đó mới có thể tìm ra Thiên phủ nơi tọa cung viên cát hung hưu cữu.

Cổ nhân nói “Thiên phủ cư ngọ, mậu cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra, nhất phẩm của quý”, tức là bởi vì giáp sinh ra lộc tồn tại dần cung, dần ngọ tuất tam cung vừa là lộc tồn, Thiên phủ, thiên tướng sở ở riêng, trở thành một tốt đẹp chính là “Tam giác sắt” tổ hợp. Lúc này, trái lại không coi trọng cùng trời phủ đồng cung vũ khúc liễu.

Dụng “Đẩu số” luận mệnh, có thật nhiều then chốt, “Sai ai ra trình diện phủ tầm tướng”, tức là một trong mấu chốt, minh ư đến đây, liền cũng có thể suy ra đối kỳ hắn “Đối Tinh” tính chất phán đoán.

Thiên phủ mệnh tạo đáng quý có thể tiện

Thiên phủ tuy là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhưng nếu không chiếm được lộc thì cũng không sở dụng, điểm này, là nó cân tử vi lớn nhất bất đồng. Sở dĩ “Tử vi đẩu số toàn thư” nói: “Tử ngọ cung và vũ khúc cùng, đinh kỷ quý sinh ra là phúc, tài quan cách.” “Dần nhập miếu, thân cung được địa, tử vi cùng, đinh kỷ sinh ra tài quan cách” các loại, đơn giản chỉ là và lộc tồn hoặc hóa lộc nhị diệu hội hợp ý.

Bởi vì Thiên phủ là “Tài khố”, bản thân vô tiến tài năng lực, chỉ có thể thủ tài cùng với dùng liền nhau tài bạch, cho nên được và lộc hội, sau đó tài năng phát huy tác dụng.

Thảng như Thiên phủ không gặp lộc, như vậy, cho dù là “Tử Phủ đồng cung”, có lưỡng khỏa chủ tinh tọa trấn, cũng không cần thiết cách cục rất cao. Trái lại không bằng “Tử Phủ giáp mệnh”, có thể tăng cung mệnh khí thế của – phàm “Tử Phủ giáp mệnh”, sở giáp cung mệnh nhất định là Thái âm thiên cơ cùng thủ, cái này mệnh tạo kết cấu có khuyết điểm, nhưng cũng may mà được tử vi cùng trời phủ tướng giáp. Sau đó tài khiến người có thể nổi tiếng.

Nhưng mà Thiên phủ nếu không sai ai ra trình diện lộc, trái lại sai ai ra trình diện Tứ Sát. Đó chính là tương đương không ổn kết cấu. “Tử vi đẩu số toàn thư” có ca quyết viết: “Hỏa linh dương đà tam phương hội, thái độ làm người gian trá làm phiền lục, không kiếp cùng viên không vì tốt, chỉ ở không môn cũng hưởng phúc” tức là chỉ đến đây.

Giá kỳ thực cũng có tất nhiên của để ý, bởi vì Thiên phủ chỉ là “Tài khố”, “Tài khố” không gặp tài trái lại sai ai ra trình diện sát, khó tránh khỏi thái độ làm người sẽ gặp các loại gian xảo vậy.

Bất quá Thiên phủ sai ai ra trình diện sát mà và xương khúc gặp gỡ, lại có thể là nhà giàu có môn khách của mệnh, bởi vì văn xương văn khúc chủ một thân khá năng lực viết văn, kiêm thả năng lực nói thiện biện, mặc dù ngại điêu xảo, nhưng cũng cứu vẫn có thể xem là nho lưu văn sĩ.

Nhưng mà nhược văn xương hoặc văn khúc Hóa kị, thì loại này “Phủ hội Tứ Sát sai ai ra trình diện xương khúc” mệnh tạo, lại hội thật to giảm đi, một thân chỉ dễ trở thành tam gia thôn không được thông hàn nho. – vu hiện đại, còn lại là độc không được lịch lại cho rằng độc thông rất nhiều thư “Tri thức giới” . Đa oán giận có tài nhưng không gặp thời. Đầy bụng bực tức.

Sở dĩ mỗi ngày phủ thủ mệnh viên mệnh tạo, không những biệt cẩn thận bất khả, cái mệnh cục có thể phú đáng quý, có thể hàn có thể vi, ký có thể là bàng giao hữu, cũng có thể là giả thương, phân biệt phi thường to lớn.

Thái âm lạc hãm cũng không đáng sợ

Thái âm tức là ánh trăng. Ở trong tử vi đẩu số, Thái âm và mặt trời là một đôi rất có lực “Trung thiên tinh diệu” cũng ký không thuộc về sao Nam Đẩu, vừa không thuộc về bắc đẩu tinh diệu.

Phàm thuộc “Đối Tinh”, đều có đây đó tương đồng mà vừa tướng dị tính chất. Thái âm chủ phú, thái dương chủ quý; Thái âm chủ nữ, thái dương chủ nam; Thái âm chủ nhu, thái dương chủ cương, đại âm thuộc thủy, thái dương thuộc hỏa.

Cổ nhân cho rằng Thái âm biến hóa rất lớn, ở hợi tí xấu cung nhập miếu, trên căn bản là tốt số; nhưng nếu như ở kỷ ngọ vị cung lạc hãm, sẽ gặp mang đến rất lớn tai hoạ, cái gọi là “Thái âm lạc hãm thương thê mẫu”, đối nữ thân bất lợi; nếu như là nữ mệnh, thì xưng là “Hình phu khắc tử là xướng thiếp” .

Loại thuyết pháp này, quá mức võ đoán, sở dĩ có chút độc giả chính nổi lên mệnh bàn lúc, nhìn thấy cung mệnh Thái âm lạc hãm, liền phi thường của sợ, cho là mình số phận rất kém cỏi liễu.

Trên thực tế suy đoán đẩu số cũng không có đơn giản như vậy, Thái âm cho dù lạc hãm, cũng phải sai ai ra trình diện Tứ Sát không kiếp, nhưng lại phải có sát tinh đồng cung, hơn nữa cung phúc đức cập thân cung bất hảo, sau đó tài sẽ phát sinh chuyện không vui, bằng không cũng không như cổ nhân nói như vậy bất tường.

Không ngại dĩ ngọ cung Thái âm làm thí dụ.

Ở ngọ cung Thái âm lạc hãm, cùng trời cùng đồng cung, thiên đồng cũng lạc hãm, chiếu cổ nhân thuyết pháp là: “Hóa cát phản hung, phùng sát dâm tà”, tức là thuyết, nhược Thái âm, thiên đồng hóa thành lộc, quyền, khoa tam cát, trái lại là hung cục; nhược gặp Tứ Sát thì lại càng không vấn vậy. Có thể nói không đúng tý nào. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Vương đình chi tính qua một nam một nữ mệnh, đều là thiên đồng Thái âm thủ ngọ cung, nam là tài chính và kinh tế giới quản lí cấp nhân vật, nữ là một nhà trứ danh quan hệ xã hội công ty nhân viên quan trọng.

Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ xã hội bối cảnh bất đồng, bởi vì phàm thiên đồng Thái âm ở ngọ cung lập mệnh người đó, tính cách đều có điểm hướng nội, nhưng tối thích hợp nội vụ công tác, đồng thời kế hoạch tính rất mạnh. Bất quá rồi lại lúc nào cũng dễ có huyễn tưởng. Loại tính cách này, ở cổ đại xã hội rất khó phát huy, ở xã hội hiện đại, lại thường thường có thể dựa vào huyễn tưởng phát lên linh cảm, sau đó tương linh cảm biến thành kế hoạch. Hơn nữa hiện đại xí nghiệp, tự có một bộ chế độ tương kế hoạch chấp hành, sở dĩ loại này cung mệnh kết cấu người đó, liền cũng có thể phát huy bọn họ sở trường.

Suy tính đẩu số yếu nghiên cứu tính chất, bất khả quang bối khẩu quyết, giá tức là đồng loạt.

Thái âm thủ mệnh, kiêm thị cung phúc đức

Cổ nhân phán đoán suy luận Thái âm tọa cung các loại tình hình, khả năng sở căn cứ chỉ là cổ đại xã hội văn hóa bối cảnh, sở dĩ có thật nhiều tư liệu, hôm nay chỉ có thể làm tham khảo.

“Thái âm ở mệnh thân cung, miếu vượng chủ suốt đời cực nhanh nhạc.” câu này phán đoán suy luận, hôm nay liền vị tất áp dụng. Đại khái cổ đại xã hội cạnh tranh ít, mà bởi vì Thái âm chủ phú của cho nên, sở dĩ cổ nhân tài cho rằng ký phú thì suốt đời vui sướng. Xã hội hiện đại thì hoàn toàn điều không phải như thế một hồi sự.

Ví dụ như Thái âm ở tuất cung thủ mệnh, quang huy cực kỳ, nhưng “Cung phúc đức” đã có cự môn tại tí cung tọa thủ, “Cung phúc đức” chủ tinh thần hưởng thụ tình huống, cự môn tọa tử, tất hội thiên cơ, nhất gặp sát tinh liền dễ trêu chọc các loại cạnh tranh, đến nỗi thể xác và tinh thần đều vì của bất an, ở đâu “Suốt đời vui sướng” của có cũng?

Đây là bởi xã hội bối cảnh bất đồng gây ra khác biệt.

Nếu như cổ bí quyết nói: “Thái âm cư tử, hào thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài.” phàm Thái âm cư tử, tất cùng trời cùng đồng cung, cổ nhân dĩ thiên đồng là “Phúc tinh”, thảo nào đánh giá rất cao. Thế nhưng thiên đồng phúc cần nhờ tranh đấu giành thiên hạ đánh ra lai, bởi vậy “Cung phúc đức” liền vừa rất là trọng yếu.

Đương Thái âm cư tử là cung mệnh thì, “Cung phúc đức” nhất định là thái dương cự môn cùng thủ dần cung, nếu như sai ai ra trình diện sát, chủ một thân. Suốt đời thụ tinh thần làm phức tạp, đồng thời dễ vu cạnh tranh thì áp dụng bất chính làm thủ đoạn. Những … này tình hình, nhất định liền ảnh hưởng thiên đồng cái loại này tranh đấu giành thiên hạ bền gan vững chí lực, do là đúng vu “Thanh yếu của chức, trung gián tài” phán đoán liền cũng yếu một lần nữa ban đánh giá.

Cổ đại xã hội nhân sự đơn thuần, cho dù thái dương cự môn thủ cung phúc đức sai ai ra trình diện sát, cũng chích chủ một thân ở “Đường cho dân nói” phương diện động não gân mà thôi, cho nên mới sẽ thành là “Trung gián tài”, hôm nay xã hội, cạnh tranh áp lực đại, sẽ gặp ép thái dương cự môn sai ai ra trình diện sát thủ phúc đức đức người đó “Ra thuật”, ở đâu “Trung gián” của có cũng.

Sở dĩ vương đình chi kiến nghị độc giả, đang nhìn “Thái âm thủ mệnh” mệnh tạo thì, tối nên kiêm khán cung phúc đức lai đánh giá.

Tham lang và liêm trinh tương đối

Tham lang tên này, nghe rất được nhân phạ, kỳ thực cũng không phải là như vậy, mạng của hắn danh, mục đích chỉ là vì cân “Liêm trinh” tương đối, nhất liêm nhất tham, trở thành trong đẩu số một đôi quan trọng “Đối Tinh” .

Tham lang ở đẩu số xưng là “Chính đào hoa”, liêm trinh xưng là “Thứ đào hoa”, thế nhưng lưỡng khỏa lý diệu tính chất lại có rất nhiều bất đồng của điểm. Đại thể thượng liêm trinh tương đối thiên hướng vu âm nhu, tham lang tương đối thiên về dương cương. Bởi vậy tham lang đào hoa, là tuyên bố rượu cự tài vận, mà liêm trinh đào hoa, còn lại là len lén mạc khuông thanh sắc khuyển mã.

Sở dĩ tham lang thủ mệnh người đó, gặp tai ách cũng gặp được đường đường chính chính, như “Tham lang tị hợi cư hãm địa, không vì tàn sát nhân cũng tao hình” ;”Tham cư hợi vu gặp dương đà, tên là hiện lên thủy đào hoa” (chú nói: Nam nữ tham hoa mê rượu táng thân);”Tham vũ phá quân gặp cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân” . Không giống liêm trinh thất viên phùng ác diệu, sẽ gặp phải dị thường tai hoạ. Như “Liêm trinh vũ khúc hội vu bị quản chế của hương, chỉ mộc áp xà thương” ;”Liêm trinh Hỏa Tinh cùng thiên không hãm, đầu sông bạch ải” ;”Liêm trinh phá quân hội kình dương vu thiên di, chết vào ngoại đạo” . – nhưng thỉnh độc giả chú ý, những … này suy đoán có rất nhiều những thứ khác tiên quyết điều kiện, mong muốn không nên chính khởi mệnh bàn nhìn thấy kể trên đích tình hình, tựu chính hách chính nhất xan tử.

Tham lang nhất diệu. Đối miếu vượng lợi hãm cung vị tính chất, cân cái khác tinh diệu rất là bất đồng, nghiên tập “Tử vi đẩu số” độc giả. Đối với lần này ứng với gia chú ý.

Nói như vậy, tham lang ưa nhập miếu (cư thìn, tuất, xấu, vị tứ cung), cái gọi là “Tham lang nhập miếu năng lực tập chính” nhưng vẫn đang phong lưu);”Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường”, nhưng phi thường của không thích tọa vượng cung (tử, ngọ, mão, dậu tứ cung). Bí nói: “Tham lang vượng cung, chung thân ăn trộm”, “Tham lang ở ngọ mão dậu thủ mệnh, chung thân bất năng đầy hứa hẹn” . Nhưng mà thuyết pháp này lại cũng có thật nhiều tiên quyết điều kiện, bất khả quơ đũa cả nắm.

Tham lang không thích lạc hãm, nhưng ưa gặp thiên không diệu; trái lại giảm bớt rượu của hắn sắc tài vận, thảng gặp văn xương văn khúc, thì có thể trở thành phong lưu danh đất. Đây là tham lang nhất diệu và liêm trinh lớn nhất chỗ bất đồng, tuy rằng “Liêm trinh gặp văn xương hảo lễ nhạc” . Vã liêm trinh gặp thiên không diệu, lại không thể giảm thiểu hắn thanh sắc khuyển mã tập tính.

Tham lang thủ mệnh lục loại cách cục

Tham lang cư mười hai cung viên, và tử vi, vũ khúc, liêm trinh tam diệu quan hệ mật thiết nhất. Kỳ phân phối tình hình là

Tham lang ở ngọ cung là ngồi một mình, và tử vi tương đối.

Tham lang cư dần thân cung cũng ngồi một mình, nhưng và liêm trinh tương đối.

Tham lang cư thìn tuất cung cũng ngồi một mình, nhưng và vũ khúc tương đối.

Tham lang cư xấu vị, và vũ khúc đồng cung.

Tham lang cư mão dậu, và tử vi đồng cung.

Tham lang cư tị hợi, và liêm trinh đồng cung.

Trong đó tham lang và tử vi đồng cung, tính chất nhất không được cát, cổ nhân vị của “Đào hoa phạm chủ”, xưng là “Đào hoa phạm chủ là chí dâm” . Nhưng mà tính chất này, cần phải có nhất tiên quyết điều kiện, tức đồng cung trung tâm còn có những thứ khác đào hoa Tinh, như hồng loan thiên hỉ, Hàm trì đại hao chờ. Nếu không có đào hoa, mà lại hội cát diệu, hoặc được tả phụ và văn xương, hữu bật và văn khúc giáp chế, thì trái lại mà trở thành nhất đặc thù cách cục, chủ một thân đa tài đa nghệ, thiện giao tế, có chủ sai ai ra trình diện.

Tham lang cư xấu vị và vũ khúc đồng cung, cổ nhân cho rằng “Thái độ làm người siểm nịnh gian tham”, hoặc “Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần sau đó phú”, đối giá cung viên kết cấu cũng không quá mức khen tặng. Giá lưỡng sao diệu vừa là tài Tinh, vừa là phong hoa tuyết nguyệt Tinh, ở cổ đại xã hội, không thích tài đái đào hoa, và xã hội hiện đại lại bất đồng, chiếu vương đình chi nông cạn kinh nghiệm, bởi tham lang cũng có ăn ý đánh bạc tính chất, sở dĩ “Vũ tham thủ mệnh” người đó, thường thường có thể bạo phát. Bất quá bạo phát lúc cũng dễ bạo bại, dĩ phát hậu lập tức chuyển nghề là nên.

Tham lang và liêm trinh đồng cung, là lưỡng khỏa đào hoa gặp nhau, sở dĩ cổ nhân cho rằng “Nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc táng thân” . Nhưng xã hội hiện đại lại bất đồng, chỉ cần không hề sai ai ra trình diện những thứ khác đào hoa Tinh, thì một thân trái lại chủ có đặc thù tác phẩm nghệ thuật vị. Vương đình chi gặp qua một vị trang phục mốt thiết kế gia, lại thấy quá một vị âm nhạc gia tức là loại này cung mệnh kết cấu.

Về phần tam tổ tương đối Tinh, dĩ tham vết đối tử vi cách cục nhất không đẹp, nhưng nhân thủy chung có thể nhâm chức cao; nếu như tham lang đối vũ khúc, có thể là kỹ thuật nhân tài, khoa phụ sản bác sĩ cũng đa loại này mệnh cục kết cấu, tham lang đối liêm trinh, có thể là quan hệ xã hội giao tế nhân tài, cũng có thể là công trình khoa học kỹ thuật nhân viên, chủ yếu thị sở hội tinh diệu mà biến hóa.

“Tham lang nhập mệnh” nữ nhân mệnh

Vương đình chi dự định văn chuyên đề nói một chút “Tham lang thủ mệnh viên” nữ nhân mệnh tạo. Bởi vì tằng thu được không ít nữ độc giả gởi thư, hỏi mình có đúng hay không phi thường dâm đãng, nguyên nhân tức ở chỗ các nàng thích thầy tướng số, vừa đãi biệt thích đoán “Tử vi đẩu số”, coi bói nhân “Dựa vào thư nói thẳng” : Thất sát thủ thân cuối cùng thiên, tham lang nhập mệnh tất là xướng”, kết quả là những … này độc giả sư cô hoặc độc giả cô nương tựu hách nhất xan tử vậy. Đặc biệt có chút gia cảnh không tốt thiếu nữ, coi số mạng lúc, cư nhiên dự định rơi xuống phong trần lai thích ứng mệnh cục, khiến cho vương đình chi khán thôi những … này gởi thư lúc, trong lòng hơi bị ấp ấp.

Vương đình chi đã nói qua một nghìn lần, “Tử vi đẩu số” chẳng qua là một môn thuật số, nó chỉ có thể căn cứ tinh hệ tính chất, lai suy đoán tính cách của người và khả năng bính liệt chuyện gì hoàn cảnh, tuyệt đối điều không phải “Lên trời đã định trước người ta thế nào chẩm dương” quan niệm về số mệnh. Nhưng bởi cửa này thuật số xác thực có thể tính ra một ít “Kinh người” tiểu tiết, như vương đình chi vừa nhìn Lưu Thiên Tứ mệnh bàn, tức viết: “Người ta năm nay cởi qua hai nha.” trời ban hù được nhảy lên, nhưng mà thanh tâm nói thẳng, giá không quá là bởi vì mạng của hắn bàn xuất hiện một tổ kem chà răng cập cởi nha tinh hệ mà thôi. Cởi nha việc nhỏ, đương nhiên không có biến hóa, nhưng quan hệ liệt nhân sinh gặp gỡ đại sự, hậu thiên hoàn cảnh lại ảnh hưởng quá nhiều. Sở dĩ thảng như bởi vì mình “Tham lang nhập mệnh”, liền cho là mình phi rơi xuống phong trần bất khả, vậy vị miễn quá mê tín thuật số vậy.

Tham lang nhập mệnh nữ nhân, đặc điểm lớn nhất là dễ có ham mê, hơn nữa sa vào vu ham mê, đồng thời này ham mê thiên cận vu thơ rượu cầm kỳ, phong hoa tuyết nguyệt. Trừ lần đó ra, tham lang nhập mệnh người đó vừa đặc biệt thích thần bí, tương những … này tính chất dung hợp được, liền mười phần thập tống đại “Nữ đạo sĩ” . Tống đại “Nữ đạo sĩ” giống như cao cấp kỹ nữ, cho nên ở tống đại phát triển “Tử vi đẩu số”, mới có “Tham lang nhập mệnh tất là xướng” thuyết pháp.

Hiện tại suy đoán đẩu số, hoàn y theo một nghìn mấy trăm năm tiền thuyết pháp, đơn giản là hại nhân. Vương đình chi có thể nói, “Tham lang nhập mệnh” nữ nhân cũng năng lực phi thường của thanh bạch, hơn nữa có bình thường gia đình sinh hoạt. Có một vị trung học hiệu trưởng, tức là cái này cách cục, người có rất sâu tôn giáo tín ngưỡng, vương đình chi bằng cái khác tạp diệu phối hợp, suy đoán người cận tằng cùng một có phụ của phu luyến ái, người thừa nhận. Là thì “Tham lang nhập mệnh” . Không hơn.

“Tham cư vượng cung” cũng không phải là kẻ trộm mệnh

Nhiều hơn nữa đàm một lần “Tham lang mệnh”, vì vậy mệnh cách, có gây ra vương đình chi xuất sơn đàm đẩu số một đoạn nhân duyên.

Vương đình chi hơn mười năm trước bái sư tập “Trung Châu phái” đẩu số, học thức lúc, rất ít lấy chồng thầy tướng số, chỉ giới hạn ở cân mấy người lão hữu chơi đùa một chút. Chích chuyên tâm nghiên cứu tương từ xưa tinh hệ thuyết pháp gia dĩ hiện đại hoá, đồng thời nghiên cứu phong thuỷ và đẩu số quan hệ. Thậm chí dã tâm lớn đáo muốn dùng địa cầu từ trường biến động, để giải thích đẩu số và “Huyền không trang quẻ, tử bạch phi Tinh” phong thuỷ học suy đoán. Vương đình chi niệm khoa học tự nhiên xuất thân, vật lý và số học cũng không thập phần thủy da, tự nghĩ phải có thu hoạch.

Lần này xuất đầu lộ diện, cố nhiên là nhiều phương diện nhân duyên đúng dịp, nhưng thực sự cũng bởi một “Tham lang mệnh” kích thích.

Có một vị vương đình chi thật là tốt giao hữu, tìm một vị tự xưng giáo sư đại học “Nhà triết học” khứ đoán hắn lệnh lang mệnh, coi bói nhân căn cứ cổ bí quyết: “Tham lang vượng cung, chung thân ăn trộm”, phán đoán tiểu hài tử này hội tố kẻ trộm. Xảo bính thầy tướng số trước, tiểu hài này thực sự thập quá nhất chi nguyên tử bút về nhà, giá còn cao đến đâu, thầy tướng số lúc, hài tử mụ liền tương hài tử quả thực đương kẻ trộm tử để đối đãi.

Vương đình chi khán bất quá mắt, vu là cố ý bộc lộ tài năng, căn cứ hài tử mệnh bàn nói ra nhất lưỡng cái cọc việc nhỏ, nào đó nguyệt nào đó nhật khả năng điệt va chạm tổn thương, nào đó nguyệt dễ tiêu chảy, tiên thủ tín vu mẹ của đứa bé, sau đó cùng người giải thích – phàm tham lang nhập mệnh, cung mệnh là “Vượng cung” nói, một thân tất có một phần câu nệ, thích ăn đường, tựu nhất định phải ăn được đường, dụng vây cá tổ yến lai trao đổi đều không thể. Sở dĩ nếu như hậu thiên giáo dưỡng kém, hài tử lớn lên, là được năng lực phát triển trở thành là muốn chiếm làm của riêng đặc thù cường liệt. Cổ nhân cái gọi là “Chung thân ăn trộm”, chỉ là dưới đây mà nói, bởi vậy bất năng bằng cổ nhân đơn giản ca quyết, liền lập tức tương hài tử đương kẻ trộm bạn.

Trải qua đến đây nhất dịch, vương đình chi liền đã lập ý xuất sơn, tưởng sữa đúng một chút “Dựa vào thư nói thẳng” võ đoán. Bởi vì phàm dựa vào thư nói thẳng, nhất hảo là tốt rồi đáo nguy, nhất phôi tựu phôi đáo nguy, đồng dạng có thể lầm nhân chung thân. Vương đình chi thầy tướng số tuyệt không yêu cầu “Linh”, nhưng tự tin nhưng có thể bổ túc cổ ca cổ bí quyết không hoàn toàn của nghĩa, sáng tác quyển sách, mục đích cũng ở chỗ đến đây.

Cự môn tọa mệnh lục trường hợp

Cân cự môn tối có quan hệ mật thiết tinh diệu, là thái dương, thiên cơ, thiên đồng. –

Tại tí ngọ nhị cung, cự môn thiên cơ đối chiếu.

Ở xấu vị nhị cung, cự môn cùng trời cùng đồng cung.

Ở dần thân nhị cung, cự môn và thái dương đồng cung.

Ở mão dậu nhị cung, cự môn thiên cơ đồng cung.

Ở thìn tuất nhị cung, cự môn cùng trời cùng đối chiếu.

Ở tị hợi nhị cung, cự môn và thái dương đối chiếu.

Đại thể bắt đầu thuyết, cự môn và thái dương quan hệ, đồng cung không bằng đối chiếu. Bởi vì cự môn là ám Tinh. Thảng như cân thái dương đồng cung, một sáng một tối ở chung vu một cung vị, trái lại đối thái dương có điều liên luỵ. Đối chiếu thì bất đồng, cự môn của ám không đủ để truyền tới viễn phương, nhưng thái dương quang và nhiệt lại đủ để xa chiếu cự môn, có thể giải trừ cự môn của ám.

Nhưng cân thiên đồng quan hệ, rồi lại đồng cung trội hơn đối cung. Bởi vì thiên đồng có bảo thủ, chỉ lo thân mình, sợ phiền phức tính cách, bản thân hắn ưu điểm, sẽ không phóng đáo đối cung cự môn trên người của khứ, khiến cho cự môn tính chất phát sinh cải biến. Đồng cung thì bất đồng. Đây đó không thể không cho nhau giảm và tăng, cho nên liền có thể khá cải biến cự môn khuyết điểm, khiến cho thị phi khẩu thiệt giảm thiểu.

Cự môn cân thiên cơ quan hệ, thì đối chiếu hoặc đồng cung ai cũng có sở trường riêng. Giá cái tinh hệ tổ hợp, mang nhiều điểm khéo đưa đẩy tính chất, hơn nữa am hiểu điều hòa biểu đạt. Cùng ngày cơ và cự môn đồng cung thì, thiên cơ khéo đưa đẩy có thể cải thiện cự môn khẩu thiệt thị phi, nhưng cũng đồng thời tương “Thiên cơ hóa khí là thiện” tính chất giảm thiểu, Vì vậy dễ lưu là miệng điềm lưỡi trợt, hơn nữa tiểu khí. Cùng ngày cơ và cự môn đối chiếu thời gian, đây đó tính chất một như vậy dung hòa, thiên cơ bất trí nhân cự môn ảnh hưởng biến thành tiểu khí, mà cự môn cũng không dồn nhân thiên cơ ảnh hưởng biến thành cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, thế nhưng cự môn bản thân là phi khẩu thiệt tính chất lại vị đã bị tốt ảnh hưởng, dễ miệng thẳng tâm khoái mà gây.

Cái gọi là “Cự môn giao người sơ chết già ác”, đại khái dĩ thiên cơ cự môn tổ hợp là nhiên. Bởi vì vô luận hai sao đối chiếu hoặc đồng cung, đều có nó khuyết điểm, sảo khiếm đường đường chính chính.

Cự môn cát hung, ở chỗ tài học có hay không

Cổ nhân đối cự môn rất có phiến diện, suy đoán viết: “Cự môn miếu vượng, mặc dù phú quý cũng không bền”, “Cự môn thủ mệnh thân cung, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi”, thậm chí còn luận huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, sự nghiệp chờ mười hai cung Vị thì, thuyết “Huynh đệ sao Sâm, sao Thương”, “Phu phụ ô thất danh tiết”, “Tử nữ tổn hại hậu phương chiêu”, “Tài bạch xảo thủ mà đến” có thể nói không đúng tý nào.

Vương đình chi phi thường không phục cổ nhân kiến giải, Vì vậy cẩn thận tỉ mỉ tham khảo chính nhớ kỹ “Trung Châu phái” đẩu số bút ký, bản phái đối cự môn đánh giá tốt hơn rất nhiều, cho rằng “Có tinh thần trọng nghĩa, nhiên chỉ học ít kỹ càng, kỳ tài không đủ để tế kỳ dụng” . Do là thủy bỗng nhiên có lĩnh ngộ.

Nguyên lai cự môn ở cung mệnh người đó, đại khái đều có điểm hảo biểu hiện tính tình của mình, hơn nữa năng lực nói thiện biện, bởi vậy lúc nào cũng dễ nhận người ngại kị. Thảng như kỳ nhân tài học có thể phục người, như vậy nhận người ngại kị tính chất liền giảm thiểu, bằng không là được năng lực cũng không kẻ khác tâm phục, vừa đáng ghét hắn miệng đa, nhân duyên đương nhiên còn kém. Đến nỗi “Suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi”, “Mặc dù phú quý cũng không bền” vậy. – nói cách khác, phàm cự môn tọa cung mệnh người đó, thảng như có thể có tài học, hơn nữa học năng lực kỹ càng, hẳn là cũng tốt mệnh cục.

Cổ nhân mừng nhất cự môn và thái dương đồng cung hoặc tương đối, cho rằng thái dương có thể giải cự môn ám, kỳ thực chỉ là cự nhật thủ mệnh người đó làm việc quang minh lỗi lạc, dễ thái độ làm người lý giải mà thôi.

Cự môn tại tí ngọ nhị cung mặc dù không gặp thái dương, nhưng có hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa tam diệu chiếu hợp, cổ nhân cũng cho rằng là “Thạch trung tâm ẩn ngọc” mỹ cách, thì là bởi vì có những … này hóa diệu, một thân liền bất trí vu “Học ít kỹ càng” mà thôi. Hơn nữa đối cung thiên cơ “Hóa khí là thiện”, ký có tài học, lại có tu dưỡng, bởi vậy cự môn khẩu thiệt liền chuyển hóa thành khẩu tài. Nói tất thiện, là trở thành mỹ cách liễu.

Cổ nhân luận mệnh thích giấu, trục lạp Tinh mà nói, cho nên liền dễ lệnh hậu nhân cho rằng võ đoán, nếu không có động điểm suy nghĩ lai phân tích, chính suy đoán thì cũng liền dễ lưu là võ đoán.

Thiên tướng tinh hệ tổ hợp

Thiên tướng cùng trời phủ là đẩu số “Đối Tinh”, tức hai sao đây đó hỗ có quan hệ và ảnh hướng. Cái gọi là “Phùng phủ xem tướng”, tức ở suy đoán Thiên phủ một sao tượng trưng lực thì, phải đồng thời kiêm nhìn bầu trời tương đối nó ảnh hưởng; đang quan sát thiên tướng cát hung thì, đương nhiên cũng cần phải đồng thời nghiên cứu Thiên phủ.

Thiên phủ là “Kho Tinh”, thiên tướng là “Ấn Tinh”, kho vô ấn thì bất năng vận dụng kho nội tài phú, ấn vô tài thì thuộc loại

Chỗ trống quyền lực, sở dĩ phải hai sao chú ý, sau đó mới có thể tương tài và quyền làm một chỉnh thể lai quan sát.

Thiên phủ vô hãm địa, sở dĩ không có thái không thích hợp vu cư trú cung vị, nhưng thiên tướng thì ở mão dậu nhị cung lạc hãm, bởi vậy phàm thuộc mão dậu nhị cung thiên tướng gặp gỡ Thiên phủ, kỳ lực lượng cũng liền giảm đi.

Về phần thiên tướng bản thân tinh hệ tổ hợp. Cũng có thể chia làm lục loại –

Ở chỗ ngọ nhị cung, thiên tướng và liêm trinh cùng độ.

Ở xấu vị nhị cung, thiên tướng ngồi một mình. Tử vi phá quân đối chiếu.

Ở dần thân nhị cung, thiên tướng và vũ khúc cùng độ.

Ở mão dậu nhị cung, thiên tướng ngồi một mình, liêm trinh phá quân đối chiếu.

Ở thìn tuất nhị cung, thiên tướng và tử vi cùng độ.

Ở tị hợi nhị cung, thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân đối chiếu.

Do trở lên tổ hợp có thể biết, cùng trời tướng đặc biệt có quan hệ chính diệu, là tử vi, liêm trinh, phá quân và vũ khúc.

Tử vi thiên tướng đồng cung không bằng đối chiếu. Bởi vì đồng cung thì hạ xuống thìn mậu thiên la địa võng Vị, trái lại khiến người khó có thể phát triễn đạo lệ. Tương đối thì thì bởi tử vi phá quân chạy nước rút lực, có thể kích thích lên thiên tướng lực lượng.

Thiên tướng vũ khúc cùng quan cũng không như đối chiếu. Bởi vì đồng cung thì thiên tướng tuy có thể giảm bớt vũ khúc hình khắc tính chất, nhưng đồng thời cũng giảm bớt bản thân nó lực lượng; không bằng cân vũ khúc phá quân đối chiếu, trái lại có thể lợi dụng giá tinh hệ chạy nước rút lực.

Đại tướng lại dĩ và liêm trinh đồng cung là nên, đồng cung thì thiên tướng năng lực hóa liêm trinh của ác; nhược thiên tướng tọa mão dậu và liêm trinh phá quân tương đối, hóa giải lực sảo tốn, vận đồ là được năng lực khá nhiều khúc chiết.

“Phùng phủ xem tướng” bí mật

Ở trong đẩu số, thiên tướng là rất nan suy đoán một viên tinh diệu. Vậy thuyết pháp, cho rằng thiên tướng có tinh thần trọng nghĩa, ưa thái độ làm người phục vụ, hảo bênh vực kẻ yếu. Ở trong mệnh bàn không sợ ác sát tướng xâm, thậm chí đánh giá là ở mười hai cung trung tâm đều vì tường phúc, nhưng trên thực tế muốn đẩy phán đoán đứng lên nhưng không có đơn giản như vậy.

Nghiêm ngặt địa mà nói, thiên tướng có thể nói là một viên khuyết thiếu tiên minh tính cách tinh diệu. Nó đáng làm lực quá nhiều, đụng tới

“Tam phương tứ chính” tinh diệu phân bố hảo, thiên tướng liền có khuynh hướng tốt cùng lúc phát triển; nhược đụng tới tinh diệu phân bố bất hảo, thiên tướng liền cũng có khuynh hướng phôi tính chất. Cổ nhân “Phùng phủ xem tướng, phùng nhìn nhau phủ”, vu nghiên cứu Tinh bàn trung thiên tướng cát hung thì tất kiêm nhìn bầu trời phủ, cũng chính bởi vì phủ tướng hai sao vĩnh viễn ở tam phương gặp gỡ, cho nên mới đưa ra loại này toàn diện quan sát phương thức.

Chẳng hạn như, thiên tướng ngồi trên vị cung thủ mệnh, hội hợp mão cung (cũng tức là tọa cung tài bạch) Thiên phủ, đối cung là tử vi phá quân. Thảng như mão cung Thiên phủ đụng tới hỏa linh dương đà Tứ Sát, hoặc hình kị ác diệu, cho dù những … này ác diệu chủ yếu là từ dậu cung chiếu vào mão cung, vốn có và vị cung thiên tướng không quan hệ, nhưng bởi Thiên phủ tính chất biến thành xấu, cũng sẽ ảnh hưởng đáo TenTen tướng đồi bại, trở thành một hảo tham thô tục, vô chủ sai ai ra trình diện hơn nữa thoái thoái thất cư người đó.

Giả như không hiểu điểm ấy, vừa thấy thiên tướng bản thân không được phùng ác sát, mậu mậu nhiên liền cư cổ nhân vài câu chích ngữ, cho rằng cách cục tốt, rất dễ phạm sai lầm.

Loại này nhận định, là “Trung Châu phái” một tiểu bí mật nhỏ. Cổ nhân không thích tương một ít bí quyết gia dĩ cặn kẽ nói rõ, mọi việc đều thích giấu, bởi vậy liền mới có thể mơ hồ kỳ từ, cận nói “Phùng phủ xem tướng” nhưng ngay cả “Phùng nhìn nhau phủ” cũng không chịu nói toạc, hậu nhân khẳng nghiên cứu, tự nhiên có thể tố phá bí quyết, không chịu nghiên cứu, cũng chỉ hội hốt hữu thôn tảo.

Mân phái biết bí mật này, nhưng cho rằng chỉ dùng thiên tướng một sao miếu hãm đến xem nó nhìn trời phủ Tinh ảnh hưởng, thì đối cổ nhân “Phùng phủ xem tướng” của ngữ, thực sự chưa hoàn toàn tố phá cũng. Vương đình chi xét thấy thiên tướng nhất diệu khó với bình phán, cho nên đặc biệt tương điểm này nói thẳng ra, tin tưởng đối độc giả chắc chắn bang trợ.

Thiên lương “Tiêu tai giải nạn” đặc tính

Sách cổ tối nói gạt độc giả, chớ quá vu nhìn trời lương một sao suy đoán. Bản mộc sách cổ đều nói thiên lương là thọ tinh, hóa khí là ấm, có giải trừ ách chế hóa công, ấm vu thân mệnh, phúc cập tử tôn. Thậm chí thuyết “Là vạn toàn thanh danh, hiển vu vương thất” . “Nhược canh phùng tả hữu xương khúc gia hội, thì ra tương nhập tướng” . Quả nhiên tương thiên lương nói xong dị thường cát tường.

Chỉ có tuệ tâm trai chủ có thể nói ra chân tướng của chuyện, dẫn đầu công bố thiên lương tính chất đặc biệt. Người thuyết: “Ở chư Tinh trung thiên lương Tinh là lớn nhất gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường lực lượng tinh diệu. Nhân phải biểu hiện giải nạn cập hiện lên tường lực lượng, sở dĩ thiên lương Tinh tọa mệnh người đó, vô luận bất luận cái gì cung vị, có hay không hội chiếu ngôi sao may mắn, không khỏi sẽ gặp gặp trắc trở, tỉ khiến cho nó năng lực hóa giải. “

Sau lại viết đẩu số sách báo người đó, bởi vậy cũng chỉ biết cải biến nhìn trời lương nhận định, sai nó tán thưởng được như vậy đạo lý rõ ràng liễu. Ở từ trước, thì chỉ có thể căn cứ cổ ca quyết “Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm tham”, cử ra thiên lương duy nhất một loại tinh hệ kết cấu khuyết điểm. Thế nhưng rồi lại hiểu lầm “Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm” ý tứ, hầu như muốn loại này tinh hệ kết cấu nữ nhân giống nhau nói thành là dâm oa đãng phụ.

Kỳ thực thiên lương một sao, không quá soa, cũng hạ quá tốt, chỉ là tiên làm cho mang đến trắc trở hoặc hung hiểm, sau đó vừa hóa giải vu vô hình mà thôi. Sở dĩ khai đao mổ tất không chết; sự nghiệp tần lâm vu đóng cửa lại có thể đột nhiên gặp phải giúp đỡ, mang đến tất cả tai nạn ốm đau, kết quả ngày như nhau nhai được quá khứ. Nguyên nhân chính là như vậy, sở dĩ thiên lương tọa mệnh người đó, đến rồi trung tâm qua sang năm, quay đầu lại trước kia chuyện cũ, thường thường hội cảm thấy cuộc sống trống rỗng, cho nên tư tưởng đa có khuynh hướng tiêu cực.

Thiên lương một loại khác tính chất là thần bí. Thiên lương tọa mệnh người đó, hội không tự chủ có khuynh hướng đối thần bí sự vật thâm tín. Nếu như vãng tích cực phương diện phát triển, còn lại là thích tham thảo một ít là lúc đó xã sẽ cho rằng thâm thuý để ý thức. Nhưng giới hạn vu lý luận mà ít thực tiễn. Hướng phôi phương hướng phát triển một chút còn lại là tính cách lưu vu xoi mói, tróc tự sắt, tìm đường rẽ, khiến người nghĩ khó với tiếp cận.

Vì vậy đối với thiên lương tọa mệnh người đó, coi như là danh sĩ có thể vậy, đây mới là hắn cơ bản tính chất.

Thiên lương tọa mệnh đa chủ cô lập

Cùng trời lương tối có quan hệ mật thiết chính diệu, là thái dương, thiên đồng, thiên cơ. Cụ thể tình hình như sau –

Tại tí ngọ lưỡng cung, thiên lương ngồi một mình, và thái dương tương đối.

Ở xấu vị lưỡng cung, thiên lương ngồi một mình, thiên cơ tương đối.

Ở dần thân lưỡng cung, thiên lương cùng trời cùng cùng độ.

Ở mão dậu lưỡng cung, thiên lương và thái dương cùng độ.

Ở thìn tuất lưỡng cung, thiên lương thiên cơ cùng độ.

Ở tị hợi lưỡng cung. Thiên lương ngồi một mình. Cùng trời cùng tương đối.

Thiên lương và thái dương tạo thành tinh hệ, là tốt nhất kết cấu, nhân là thiên lương vốn có mang “Cô khắc” tính chất, có thể tạ thái dương lai hóa giải. Bởi vậy có thể biết thái dương nên vu nhập miếu hoặc ngồi vượng, ví dụ như ngọ cung và mão cung thái dương, quang và nhiệt đều thịnh vu dậu cung hoặc tử cung, sở dĩ thiên lương nên vu tọa tử, có ngọ cung thái dương đối chiếu; thiên lương thái dương ở chung vu mão, vừa đến đây ở chung vu dậu viên thì là tốt, về phần thiên lương tọa ngọ, có con cung thái dương củng chiếu, cách cục tựu tương đối thượng có chỗ không bằng liễu.

Phàm thiên lương và thái dương cấu thành tinh hệ, dễ hình thành “Dương lương xương lộc” cách cục, đó là gia hội văn xương cập lộc tồn. Đến đây cách sắc nhất vu tham gia cuộc thi, nhất là đối quan trọng quốc gia chấm thi có lợi. Bởi vậy có loại này cách cục người đó, dễ trở thành chuyên nghiệp nhân tài hoặc học thuật nhân viên nghiên cứu. Cho dù không gặp văn xương và lộc tồn, thái dương thiên lương kết cấu kỳ thực cũng lợi cho học thuật nghiên cứu, bởi vì nếu làm chính đồ, phiêu lưu quá lớn, nhược làm thương nghiệp, cũng biến đổi bất ngờ.

Thiên lương thiên cơ tinh hệ, cổ nhân cho rằng một thân giỏi về đàm binh. Giá là bởi vì thiên cơ có khẩu tài mà cơ biến, thiên lương thì thích mình biểu hiện duyên cớ, ở cổ đại, văn nhân năng lực đàm binh pháp, bị cho rằng là văn võ toàn bộ tài, nhược ở hiện đại, thì “Cơ lương” kết cấu liền không nhất định thiện đàm binh pháp, khả năng nói khoác ăn ý lý luận.

Thiên lương cùng trời cùng tổ hợp, thì dễ biểu hiện là sơ cuồng một loại. Nhân là thiên lương ưa xoi mói, thiên đồng thì hảo hưởng thụ, lưỡng chủng tính chất kết hợp lại, một thân liền thường thường nghĩ xã hội hữu thác, xin lỗi lão nhân gia ông ta. Chính hắn thì “Ngồi mà nói suông”, thiên hạ nhân tài kiệt xuất vậy. Nhưng mà nếu có thể phát triển chiều hướng tốt, thì một thân trái lại có thể trở nên tâm tư tinh tế, không chịu ẩn dật, cái có thiên lương đồng cung đa chủ cô lập cũng.

Thiên lương cát hung tính chất phân biệt

Bởi thiên lương tính chất biến hóa đa sủy, vô luận “Thái dương thiên lương”, “Thiên lương thiên cơ thiểm” hoặc “Thiên lương thiên đồng” tổ hợp, đều rất dễ có phi thường cực đoan biến hóa, sở dĩ vương đình chi dự định tái kể lại ăn nói một ít tư liệu.

Thiên lương không thích hợp sai ai ra trình diện có chứa di động tính chất tinh diệu, đây là kỳ thị điểm một trong. Cho nên cổ có “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ” ;”Thiên lương nguyệt diệu, nữ dâm bần” ;”Lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu phùng của khách” thuyết pháp.

Thiên lương tối kỵ sai ai ra trình diện kình dương cập đà la. Đây là kỳ đặc điểm của nhị. Cho nên cổ nhân có “Thiên lương hãm địa sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục” thuyết pháp.

Thiên lương ưa tọa miếu vượng cung, được phụ tá của diệu lai triêu. Sở dĩ thiên lương không thích tị thân hợi tam hãm cung, vu dậu cung cũng ngại bình thường. Cái gọi là phụ tá của diệu, là chỉ thiên khôi thiên việt, tả phụ hữu bật; văn xương văn khúc, lộc tồn thiên mã. Thứ nhất đẳng thì là tai thai bát tọa; long trì phượng các; ân quang thiên quý; thiên quan thiên phúc chờ tạp diệu. Đây là kỳ đặc điểm của tam. Cho nên cổ nhân có “Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.” “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng” thuyết pháp.

Lưu niên tiểu hạn linh lưu diệu, nhìn trời lương cũng có tương đương ảnh hưởng. Thiên lương ưa sai ai ra trình diện thanh long, tấu thư mưa lưu diệu. Sai ai ra trình diện của đều chủ có công văn niềm vui. Nhưng mà cái gọi là “Công văn niềm vui” rồi lại và văn xương văn khúc bất đồng. Văn xương văn khúc “Công văn”, có thể chỉ phiếu công trái, chi phiếu cập cổ phiếu, nhưng thiên lương sai ai ra trình diện thanh long tấu thư “Công văn”, cận chỉ chính phủ hoặc đại cơ cấu công văn mà nói. Thông thường đa chỉ trên chức vị lên chức, hoặc danh hàm thu được. Tin tưởng rất nhiều được chuyện gìb e  nhân vật nổi tiếng, kỳ năm hoặc có thiên lương sai ai ra trình diện thanh long hoặc tấu thư người vậy.

Bởi thiên lương cát thì rơi cánh tay độc hành. Hung thì tính tình quái gở, sở dĩ vô luận cát hung đều lợi cho làm học thuật nghiên cứu. Cổ nhân cái gọi là “Lương cùng cơ nguyệt dần thân Vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh”, còn lại là dâm thương và cơ trí, hơn nữa cô khắc hình kị tính chất phát huy, nếu ở phía sau thiên có thể đem bay bổng tính cách biến thành linh động, một thân cũng vị thường bất khả dĩ trở thành học thuật giới trường tài dĩ.

Thất sát thủ viên, làm đến nơi đến chốn

Ở trong đẩu số, thất sát là thuộc về “Cương mãnh” một đường tinh diệu. Sở dĩ “Sát Phá Lang” phối hợp, đặc biệt tha có thâm ý. Tham lang lực phá hoại khéo đưa đẩy, có thể tương sự tình ở không tiếng động vô sắc trung chuyển hóa, phá quân thì phá hư tất cả tận hết sức lực, nhưng thất sát phá hư, thì thường thường thuộc về mưu định nhi động. Cho nên “Sát phá ngoan” hội hợp, phi thường của có “Kết hợp cương nhu” màu sắc.

Cử một tỉ như, phá quân yếu cái phòng mới, là liều lĩnh, tương cũ phòng san thành bình địa, sau đó tất cả từ đầu làm lên, có thể nói nghĩa vô phản cố; tham lang thì không phải, hắn không nhất định cái phòng mới, khả năng chỉ là tô son trát phấn, không lịch sự chưa phát giác ra, phòng ở tựu rực rỡ hẳn lên; mà thất sát còn lại là ứng với sách tựu sách, ứng với tô son trát phấn liền tô son trát phấn, không làm vô vị phá hư, cũng không chỉ làm mặt ngoài công phu.

Sở dĩ thất sát thủ mệnh viên người đó, đặc điểm ở chỗ kiên định, sẽ không nịnh nọt, cũng không theo cẩu thả. Nhưng mà lại cũng phải phối hợp chỉnh cái tinh hệ kết cấu mà định. Thảng như thất sát hội hợp tinh diệu quá mạnh mẽ liệt, như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh Tinh, thì loại này mệnh tạo người đó dễ chiêu vưu oán; nhược hội hợp địa không Địa kiếp, thì dễ giác tâm linh trống rỗng, hơn nữa ở xã giao trong cuộc sống cũng tự nhiên khó hoà hợp.

Ở cổ đại, duy có một môn đặc thù tay nghề người đó, mới có lánh đời mà vào thế cảnh ngộ, bằng không dù cho cao nhân ẩn sĩ, sở dĩ cổ bí quyết nói: “Thiên hình hãm địa, xảo nghệ mưu sinh.” vừa nói: “Kỳ tính nhược thanh lương của trạng, kỳ sổ thì nên vu tăng nói.” mà lại nói: “Thất sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc không được sinh. “

Kì thực thượng thất sát thủ mệnh người đó, cũng không nhược trong cổ thư nói như vậy phú quý, “Suốt đời tước lộc quang vinh xương” cũng không nhược kỳ nói như vậy thê lương. Vương đình chi phi thường thưởng thức thất sát tính cách, nghĩ là xã hội hiện đại một ít làm đến nơi đến chốn người đó vẽ hình người cũng. Sách cổ nói: “Thất sát nhập mệnh thân cung. Sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ”, giá cũng chính thị thỏa đáng đánh giá, không giống tham lang của dễ lưu là mưu lợi, vừa không giống phá quân của phá hư tất cả nghĩa vô phản cố, sinh nhiều đại tử, đến đây thất sát kiên cố nên “Lịch thụ gian khổ” sau đó thành công cũng.

Thất sát thủ mệnh người đó phổi đa tiên thiên sức chống cự bất túc, từ trước y dược lạc hậu, bởi vậy liền cho rằng thất sát gia hung dễ chết non, vưu đa chết vào bệnh phổi cập suyễn bệnh, xã hội hiện đại văn minh, điểm này đã ứng với không được nghiệm.

Thất sát thủ mệnh lục loại kết cấu

Cân thất sát tối có liên quan tinh diệu, là phá quân và tham lang, giá tam sao diệu vĩnh viễn ở tam phương hội chiếu, xưng là “Sát Phá Lang” tổ hợp.

Nhược dĩ thất sát cư mười hai cung Vị mà nói, thì cơ bản kết cấu có thể chia làm lục tổ –

Tại tí ngọ cung, thất sát ngồi một mình, đối cung là vũ khúc Thiên phủ.

Ở xấu vị cung, thất sát và liêm trinh cùng độ.

Ở dần thân cung, thất sát ngồi một mình, đối cung là tử vi Thiên phủ.

Ở mão dậu cung, thất sát và vũ khúc cùng độ.

Ở thìn tuất cung, thất sát ngồi một mình. Đối cung là liêm trinh Thiên phủ.

Ở tị hợi cung. Thất sát và tử vi cùng độ.

Do những … này tổ hợp có thể thấy được, cân thất sát có quan hệ tinh diệu, trừ phá quân tham lang ở ngoài, ứng với là Tử Phủ liêm vũ tứ ở lại.

Thất sát mừng nhất sai ai ra trình diện tử vi, sở dĩ ở dần thân tị hợi tứ cung thủ mệnh, đa dễ thành là vừa lúc cách cục. Tử vi thất sát tổ hợp hóa thành quyền lực; thất sát xa đối tử vi, cũng có thể tăng người khai sáng lực. Nhưng Thiên phủ tính chất lại đồng thời có thể khiến người lưu vu trống rỗng, cho nên từ tích cực phương diện mà nói, tị hợi nhị cung thất sát bỉ dần thân lưỡng cung hảo; thế nhưng dần thân nhị cung người đó, lại sinh hoạt được rất có triết học thú vị, không giống tị hợi nhị cung như vậy không đổi thỏa mãn quyền lực dục.

Thất sát và liêm trinh cùng độ, liêm trinh của nhu có thể bỉ giải trừ thất sát của cương, lúc này cần nhất khán sở hội hợp phụ tá chư diệu mà định, hung thì lưu là nhục dục, cát thì phẩm cách ngay thẳng, mà lại mang theo mấy phần văn nghệ khí tức, cái gọi là phong lưu nho nhã mà tuyệt không hạ lưu. Nhưng thất sát và liêm trinh Thiên phủ tương đối, thì khả năng bằng thêm rất nhiều cảm khái, thường thường nghĩ nhân sinh không phải là hoa trong gương, trăng trong nước, lúc này khiến cho tự bật người cao cương chiến tướng, một đạo thẹo một đạo vết thương đạn bắn đều là giãy dụa ghi lại.

Thất sát vũ khúc cùng độ, là thập phần tích cực tinh hệ tổ hợp, nhưng khiếm khuyết lĩnh đạo lực; nhưng thất sát và vũ khúc Thiên phủ hội chiếu, thất sát độc lập tài năng trái lại dễ phát huy, thế nhưng lại dễ biểu hiện là độc tài cứu, sở dĩ ở năng lực lãnh đạo phương diện có khuyết điểm. Bất quá ở các loại thất sát tinh hệ tổ hợp trung tâm, loại này tổ hợp thắng ở phong ba ít hơn nữa tiểu, nhược tìm kiếm cuộc sống yên ổn, đương nhiên coi đây là nên.

Nữ nhân thất sát tọa phúc đức cũng không phải là xướng tì

Bởi thất sát có chứa phù động tính chất, sở dĩ cổ nhân cho rằng nữ mệnh đối với lần này không thích hợp. Thậm chí Cho đến ngày nay vẫn như cũ có người thông thái rởm, cho rằng “Nữ nhân thất sát độc thủ phúc đức, tất tiện không thể nghi ngờ.” hù được hứa nhiều hơn mình khởi mệnh bàn người đó, nhìn thấy mình cung phúc đức thất sát ngồi một mình. Tựu cho rằng nhân sinh tiền đồ u ám.

Hiện tại không ngại nghiên cứu một chút “Thất sát ngồi một mình cung phúc đức” đích tình huống:

Nếu như thất sát tại tí ngọ nhị cung ngồi một mình phúc đức, cung mệnh tất là tử vi thiên tướng, cổ nhân cho rằng tinh hệ đái vô tình vô nghĩa tính chất, hơn nữa thất sát sở hội hợp tinh hệ đều dị thường di động, cho nên đối với nữ mệnh không thích hợp. Xã hội hiện đại, thì cận chủ một thân không chịu an vu hoàn cảnh, lúc nào cũng tìm kiếm biến động cơ hội, tính cách này có thể phản ánh vu sự nghiệp, không nhất định sẽ ảnh hưởng hôn nhân.

Nếu như thất sát ở dần thân nhị cung ngồi một mình phúc đức, cung mệnh tất là liêm trinh thiên tướng, cung phu thê là tham lang hội vũ khúc, tất cả tinh diệu đều bất lợi cho tình cảm, cổ nhân bởi vậy cho rằng là “Xướng tì của mệnh”, bởi vì ở cổ đại, xướng tì dễ nhất thái độ làm người đùa bỡn tình cảm. Nhưng ở xã hội hiện đại, nữ mệnh chích cần phải phòng tị nhân một thời tình cảm xung động liền đàm hôn luận luận giá, nhiều một chút lo lắng và lựa chọn, vẫn như cũ có thể có hạnh phúc gia đình sinh hoạt.

Nếu như thất sát ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình phúc đức, cung mệnh tất là vũ khúc thiên tướng, cổ nhân cho rằng “Vũ khúc ngôi sao là quả tú”, sở dĩ cho rằng bất lợi hôn nhân, trên thực tế loại này mệnh cục kết cấu người đó, lớn nhất sở trường đặc biệt là cơ trí, ở cổ đại, phụ nữ khốn thủ ở bên trong gia đình, kỳ cơ trí vô dụng vũ chi địa. Cho nên liền phát triển trở thành là lục đục với nhau, thi triển tiểu kế quyền mưu, đương nhiên không thể nói là tốt số. Xã hội hiện đại, đại gia đình chế độ đã tan vỡ, nữ nhân cũng có sự nghiệp của mình, loại này mệnh tạo kết cấu người đó, ngoại trừ năng lực công việc quản gia ở ngoài, hoàn giỏi về quản lý tài sản dụng tài, sẽ không vì tư lợi, sự nghiệp cũng có nhất định phát triển, kỳ khởi “Tiện mệnh” cũng chăng,

Vương đình chi thường khuyến độc giả, ở vị hoàn toàn giải trừ tinh hệ tính chất trước, bất khả chính tra thư tra biểu thay mình thầy tướng số, tức là vì phạ những … này hù chết người suy đoán, dễ kẻ khác cam chịu.

Phá quân thủ mệnh không thích yên ổn

Phá quân thuần âm thủy, là bắc đẩu đệ thất Tinh, bởi nó lực phá hoại nặng, sở dĩ cổ nhân cho rằng nó “Hóa khí là hao tổn” . “Hao tổn” ý tứ là tiêu ma, cho nên phá quân lực phá hoại sẽ không đột nếu như trung tâm, thường thường đái điểm tiêu ma tính chất, khiến cho sự tình do thay đổi dần chuyển thành đột biến. Vương đình chi thường nói đẩu số cũng không phải là số mệnh, hậu thiên nhân sự thường thường có thể bổ cứu, phá quân là được tác ví dụ thực tế, bởi vì ở chuyển biến trong quá trình, đương sự thường có rất nhiều “Xoay Càn Khôn” cơ hội.

Cổ nhân ưa yên ổn, không thích biến hóa, cho nên đối với phá quân tính cách không chịu khen tặng, nữ mệnh phá quân nhất là cấp đạn đáo lá cây đều rơi, viết: “Nhược nữ mệnh phùng của, vô môi tự giá”, “Phá quân nhất diệu tính khó hiểu.” chú viết: “Đây là cô độc dâm ẩn ngôi sao, nữ nhân không thích hợp, gia Tứ Sát, tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử, không phải thì là thấp hèn xướng tì. “

Loại này suy đoán, ở cổ đại xã hội có thể nói hoàn toàn hợp, bởi vì cổ đại nữ nhân vô sự nghiệp, mà phá quân thủ mệnh người đó, lại phải tìm kiếm kích thích hậu trong lòng thủy được cân đối, sở dĩ tựu dễ cho tới gia đình bất hòa, thậm chí luân thường biến dị. Nhưng xã hội hiện đại lại tuyệt nhiên bất đồng. Phàm phá quân tọa mệnh nữ nhân, nhất định không chịu tố gia đình bà chủ, cho nên có thể ở sự nghiệp trung tâm tìm kiếm đáo kích thích, kỳ tiêu ma lực lượng, cũng liền do gia đình dời nhập công tác cương vị trên.

Đại thể bắt đầu thuyết, phá quân thủ mệnh thân cung người đó, nhất định không chịu rảnh rỗi, cho dù ở tức thành cục diện dưới. Cũng muốn làm ra điểm hành động kinh người. Thảng như bảo thủ lực lượng quá lớn, tựu dễ lưu là cảo phong cảo mưa.

Bởi vậy đánh giá phá quân, nhất định phải lo lắng đáo loại này đặc tính. Giả như có thể đem hắn đặt ở một có sáng tạo độc đáo tính cương vị trên, liền có thể thiện dụng kỳ sở trường, khiến cho sự nghiệp thường có thể đột phá giằng co trạng thái, sáng chế tân cục. Nhược định yếu nhất thành bất biến, thì phá quân thủ mệnh người đó liền trái lại có điều không thích hợp – điểm này, vừa vặn tức là cổ nhân bình phá quân nữ mệnh căn cứ.

Sở dĩ vương đình chi nghĩ có chút người hiện đại phá quân thủ mệnh người, phi thường của oan uổng, bọn họ bị coi là “Thị phi của xoay mình”, kỳ thực mới có thể chích là của hắn thủ trưởng không thể thiện dụng kỳ sở trường.

Phá quân tinh hệ lục loại kết cấu

Đang cùng tinh hệ hội hợp quan hệ phương diện. Phá quân ở Tinh bàn trung tâm bố trí cùng sở hữu lục loại:

Vu tử ngọ lưỡng cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là liêm trinh thiên tướng.

Vu xấu vị lưỡng cung, phá quân và tử vi cùng độ.

Vu dần thân lưỡng cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là vũ khúc thiên tướng.

Vu mão dậu lưỡng cung, phá quân và liêm trinh cùng độ.

Vu thìn tuất lưỡng cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là tử vi thiên tướng.

Vu tị hợi lưỡng cung, phá quân và vũ khúc cùng độ.

Tức là thuyết, cân phá quân quan hệ lớn nhất tinh diệu, ngoại trừ vĩnh viễn ở “Tam phương tứ chính” gặp gỡ thất sát và tham lang ở ngoài, dù cho “Tử vũ liêm tướng” tứ diệu.

Nói như vậy, phá quân mừng nhất sai ai ra trình diện tử vi, bởi vì tử vi có thể hàng phục phá quân, khiến cho nó lực phá hoại giảm thiểu, nhưng thực giống như ngựa chạy chậm đã bị cương tỏa, trái lại khiến cho giá tinh hệ kết cấu tràn ngập mâu thuẫn, cho nên phàm phá quân tọa thìn, tuất, xấu, vị tứ cung thủ mệnh, đều có thể kẻ khác tinh thần khốn muộn bất an, lúc nào cũng yêu cầu phát tiết, dĩ trữ giải trừ trong lòng không thăng bằng. Thảng gặp phải sát kị chờ diệu, cuộc sống gặp gỡ sinh ra điểm nhấp nhô, tâm lý không thăng bằng đích tình hình sẽ càng sâu. Cái gọi là “Phản bội tính”, tức là tử vi phá quân hai sao cho nhau ngăn được kết quả. Chỉ là loại này phản bội tính sẽ không tùy thời biểu hiện ra ngoài mà thôi.

“Tử phá” hơn nữa thiên tướng tính chất, dễ phát triển trở thành là tố chất thần kinh, trừ phi cung mệnh sai ai ra trình diện lộc, mà lại chư cát tất tập, khiến cho cuộc sống gặp gỡ trôi chảy, bằng không dễ đột nhiên bạo phát mãnh liệt phản ứng, kỳ bản thân cũng không khống chế được tâm tình.

Phá quân và liêm trinh hội hợp, ở tốt dưới tình hình, có thể một cương một nhu cho nhau chế hóa, nhưng ở phôi dưới tình hình, thì biến thành thị phi xung đột, thích không từ thủ đoạn để giải quyết mâu thuẫn.

Vũ khúc tính chất thượng đái điểm cô khắc ý tứ hàm xúc, và phá quân hội hợp, khiến người tính cách quá mức lạnh lùng nghiêm nghị, dễ phát triển trở thành là vì tư lợi. Yếu cải biến loại tính cách này, phi trải qua cực lớn hậu thiên nỗ lực bất khả. Loại này tinh hệ kết cấu không lắm nên sai ai ra trình diện khoa danh ngôi sao, bởi vì có thể phát triển trở thành là nội tâm hẻo lánh mà ưa mua danh chuộc tiếng. Không đợi đáo dưới 0 nhị độ không chịu đêm tối phái áo lạnh, vương đình chi hoài nghi tức là loại này.

Sai ai ra trình diện “Hóa kị” phải tăng cường tinh thần tu dưỡng

“Tử vi đẩu số” suy đoán lưu niên vận thế, chỗ mấu chốt nhất. Là giỏi về vận dụng “Tứ Hóa diệu” .

“Tứ Hóa diệu” là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị. Nói như vậy, hóa lộc chủ được tài, hóa quyền chủ đắc thế, hóa khoa chủ được gọi là dự địa vị, Hóa kị thì chủ thụ các loại làm phức tạp. Nhân sinh vô thập toàn thập mỹ, sở dĩ vu thế vị lợi lộc ở ngoài, tất có một viên sao Hóa kỵ làm đẹp nhân sinh. Lạc quan người đó, tuyệt không sẽ vì đến đây sao Hóa kỵ mà canh cánh trong lòng.

“Hóa kị” đích tình hình có rất nhiều loại. Thường thấy nhất đích tình hình là nhận người đố kỵ, nhưng mà “Không nhận tội nhân kị là tài trí bình thường”, sở dĩ mặc dù sai ai ra trình diện Hóa kị cũng không đủ úy. Một loại khác tình hình còn lại là cùng người phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Hiểu lầm có lúc vị tất không đẹp lệ, nếu như hiểu lầm người thái đáng ghê tởm, thì dù có hiểu lầm, ít nhất hắn minh giao hữu cũng thôi.

Dễ kẻ khác làm phức tạp “Hóa kị” là nhận người phỉ báng, bất quá thị phi khúc trực luôn luôn chân tướng rõ ràng một ngày.

Có lúc “Hóa kị” cũng chủ đam ưu. Như “Cung phụ mẫu” Hóa kị, thì khả năng cần phải vì cha mẹ khỏe mạnh quan tâm. Nhưng mà sinh lão bệnh tử là cuộc sống tất nhiên quá trình, cho nên cũng – nên đối với lần này tình hình lạc quan một điểm.

“Hóa kị” cũng chủ sinh bệnh, tuy nói lạc quan, thế nhưng đến tột cùng kẻ khác tinh thần nội thể bộ thụ thống khổ, cho nên? Dĩ trước đó chú ý bảo vệ sức khoẻ là tốt.

Nghiêm trọng nhất “Hóa kị” là có quan phi hoặc tai họa bất ngờ, có lúc thấy loại này tinh hệ, thường dễ kẻ khác là thời gian tới quan tâm. Bất quá giả như sở trường nói trước loại này vận thế, cũng không tất hơi bị lo sợ bất an. Phật gia cho rằng nghiệp lực có thể chuyển hóa, nặng nghiệp có thể khinh báo, chỉ cần tâm tồn trung hậu, lấy chân thành đối người, kiêm thả dựng thân hành sự cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn, thì vận thế hẳn là có thể xoay.

Sở dĩ nhìn thấy “Hóa kị”, hẳn là tỉ mỉ thôi tường Hóa kị tính chất. Đồng thời ứng với coi trọng tinh thần tu dưỡng, thì sao Hóa kỵ cũng tương bất lực. Giả như theo đuổi, để cho tự nhiên, mà không chút nào tác nội tâm chuẩn bị cập gia dĩ tu dưỡng bổ cứu người, vu thô bạo lúc tới, không được vị của “Chỉnh định hệ cam” .

Suy đoán đẩu số, không thể “Thiết khẩu nhóm mệnh”, gặp người bần cùng thì nhân sao Hóa kỵ xử thứ nhất thân tiện cốt, gặp người phú quý thì mặc dù Hóa kị cũng nhận thức vô phương, bằng không tất nhiên lầm tẫn thương sinh linh.

“Phụ diệu” và “Tá diệu” có phần biệt

Chiếu “Trung Châu phái” truyền thụ, tinh diệu không được dĩ “Ngoại hạng, ất cấp” phân chờ, ngoại trừ “Mười bốn chính diệu” ở ngoài, liền chia làm phụ diệu, tá diệu, sát diệu, hóa diệu, tạp diệu, cùng với lưu diệu.

Cái gọi là “Phụ diệu”, là chỉ tả phụ, hữu bật; thiên khôi, thiên việt tứ diệu mà nói. – giống nhau tương chúng nó kể cả văn xương, văn khúc xưng là “Lục cát”, Trung Châu phái cho rằng loại này xưng hô không đủ tỉ mỉ dồn, xương khúc và lộc tồn, thiên mã, thuộc về “Tá diệu”, phụ tá phân biệt, chủ yếu là “Cố gắng” và “Hắn lực” vấn đề.

Có văn xương văn khúc chiếu mệnh, giống nhau chủ đọc sách thông minh, nhưng cũng yếu chính chịu đi độc mới được; có lộc tồn thiên mã có thể, kinh thương phát tài, nhưng cũng yếu chính chịu đi kinh doanh, sở dĩ giá tứ khỏa “Tá diệu” có khả năng phát huy chính là “Cố gắng” . Thảng như cam chịu, thì không người nào có thể cải biến.

“Phụ diệu” thì bất đồng, thiên khôi, thiên việt xưng là “Quý nhân”, tả phụ hữu bật có thể được trợ lực, kỳ thực có thể lý giải là có chính chế hoặc tư nhân bang trợ. Những … này trợ lực, có thể không cầu tự đắc, thuộc về hậu thiên lực lượng thiên nhiên lượng, đó là “Hắn lực” .

Đối với không cầu tự đắc trợ lực, hẳn là kể lại tử dĩ nói rõ.

Một được khôi việt chiếu mệnh mà thành cự phú thật là tốt lệ, là ấn ni nào đó phú thương mệnh tạo, hắn trữ hàng đầu cơ tích trữ, chính hãm khốn cảnh, đột nhiên chính phủ công bố nào đó hạng hữu quan mộc sơn đốn củi chính lệnh, khiến cho hắn đột nhiên do trong khốn cảnh thoát khỏi đi ra, một năm tức thành cự phú.

Một được phụ bật lực mà thành cự phú ví dụ, là nào đó điền sản nhà mệnh tạo. Bởi một đột nhiên chuyển biến, đồng nghiệp áp dụng bất đồng phương châm, tương điền sản giá hạ chuyển nhượng cho hắn, Vì vậy hắn cũng đảo mắt tức thành cự phú.

Chính phủ công bố chính lệnh, hành gia cải biến phương châm, đều phi chuyên nhằm vào người nào đó cần, nhưng chính lệnh công bố và phương châm đính định, nhưng có thể đối một số người hữu ích, giá tức là “Phụ diệu” phát huy lực lượng.

Sở dĩ nghiên cứu “Tử vi đẩu số”, nhu tương “Phụ diệu” và “Tá diệu” tính chất gia dĩ khác nhau.

Thiên khôi thiên việt không được chủ khoa danh

Thiên khôi, thiên việt, là đẩu số gia hướng “Tùng thìn gia” mượn dùng tinh diệu. Thế nhưng nếu như ngược dòng nguồn nước và dòng sông, thì kỳ mượn dùng vừa không được tự đẩu số gia thủy. Đại khái do dĩ “Năm sao” suy đoán lộc mệnh thì khởi, giá lưỡng sao diệu tức bị chọn dùng.

Cho đến “Năm sao” thôi mệnh thuật xuống dốc, “Tử bình” gia hưng khởi, giá lưỡng sao diệu vẫn như cũ tiếp tục sử dụng, nhưng lại có biệt danh, thiên khôi còn gọi là “Thiên ất”, thiên việt còn gọi là “Ngọc đường” . Lúc đó dĩ giá lưỡng sao diệu là khoa danh ngôi sao, trúng mục tiêu trung tâm giá trị đến đây, có thể có lợi cho khoa cử, do đó được kim mã ngọc đường của quý.

Nhưng đẩu số gia thu nạp giá lưỡng sao diệu lúc. Vu cấu thành tinh hệ phát triển là lúc, lại cải biến đinh bọn họ tính chất, không được chuyên chú vu khoa danh cuộc thi. Mà trở thành “Thượng giới và hợp chi thần” . Cái gì gọi là “Và hợp” ư? “Nhược gặp đại nạn, nhất định phải quý nhân giúp đỡ; tiểu nhân lấn xâm cũng không là hung.” đó là cái gọi là quý nhân trợ lực liễu.

Nhưng mặc cho ở đâu phát triển tổng có một giai đoạn và quá trình, sở dĩ mặc dù có “Quý nhân trợ lực” ý nghĩa, thế nhưng nguyên lai “Khoa danh” ý nghĩa nhưng vẫn không tiêu thất. Bởi vậy ở cổ bí quyết trung tâm, liền vẫn như cũ có “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế” (thiên khôi tọa cung mệnh, thiên việt nhập thân cung, lợi khoa danh cuộc thi), “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương” thuyết pháp.

Nhưng mà căn cứ công đình của kinh nghiệm, loại thuyết pháp này đại đô không chính xác. Khán đọc sách cuộc thi, vẫn như cũ muốn xem văn khúc, văn xương, chỉ có không thuộc về đọc sách trong phạm vi cạnh tranh hoặc bỉ tái, thiên khôi thiên việt sau đó tài năng phát huy tác dụng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, thảo luận khôi phi nhị diệu, hẳn là coi trọng bọn họ do đẩu số gia phát triển ra tới ý nghĩa, mà không tất quá mức coi trọng hướng “Tùng thìn gia” làm con nuôi ý nghĩa.

Thiên việt đái điểm đào hoa ý tứ hàm xúc, kỳ thực cũng đẩu số gia trải qua chinh nghiệm lúc, phát triển ra tới tính chất, đến đây sở dĩ ở nguyên đại đẩu số bí quyết pháp trung tâm, chưa hữu quan vu một phe này mặt kể rõ. – vương đình chi thường cho rằng đẩu số rất có phát triển dư địa, không cần cực hạn vu “Cổ bản, sách quý” thuyết pháp, khôi phi nhị diệu tức là đồng loạt.

Đàm Hỏa Tinh và linh Tinh

Vương đình chi vốn có tưởng đơn độc nói chuyện hỏa, linh, dương, đà tứ khỏa sát tinh, nhưng chấp đặt bút lai vừa nghĩ, vô cùng khó khăn, bởi vì “Tứ Sát” mặc dù có kỳ cơ bản đặc tính, nhưng thiết yếu yếu cân cái khác tinh diệu phối hợp lại đàm luận mới có ý nghĩa, nhược đơn độc đàm sát, tức dễ sinh hiểu lầm.

Sở dĩ bổn thiên tuy nói sát diệu, cũng chỉ bất quá đàm kỳ đại khái mà thôi, tuy rằng tận lực khách quan, độc giả nhưng cần phải phòng thụ nói gạt, giá tức là đơn độc đàm sát tệ nạn.

Tiên đàm hỏa linh nhất nhất Tinh.

Nói như vậy, “Hỏa minh linh ám”, sở dĩ nhị diệu mặc dù cùng có cương liệt của tính, lại dĩ Hỏa Tinh đến đây linh Tinh canh đái một ít ngay mặt tính chất. Nếu như dụng “Thủy du” nhân vật tới đây so sánh, Hỏa Tinh giống như Hắc Toàn Phong Lí Quỳ, nói đánh là đánh. Thuyết sát tựu sát, không được sinh kế so sánh chi tâm; linh Tinh thì như Hoa hòa thượng lỗ trí sâu, tuy rằng cương liệt như nhau Lí Quỳ, nhưng khứ đả mại thịt “Trấn quan tây” thì, lại hiểu được đi trước thế hắn heo hơi thịt, mượn cớ sau đó mới đi liêu đả. Đổi thành Lí Quỳ, một quyền phách mặt đánh tới hay, nơi nào bình tĩnh rất nhiều soa bài tiêu khiển.

Hai sao mừng nhất và tham lang cùng độ, hội hợp thứ hai, xưng là “Hỏa tham cách” hoặc “Linh tham cách”, chủ bạo phát, hoặc chủ hoành lập công danh. Về cái này cách cục, vương đình chi tương văn chuyên đề ban trình bày và phân tích. Trừ lần đó ra, thì là tử vi, thất sát hai viên chính diệu, hỏa linh cũng ưa cùng một của cùng độ. Tử vi mồi lửa linh cương liệt của tính là xuất phát từ hóa giải, như Lí Quỳ sai ai ra trình diện tống giang tự nhiên thiếp thiếp phục phục, cam thụ soa bài; thất sát mồi lửa linh là xuất phát từ uy hiếp, như nhau mang binh nguyên soái trước phải lập ra oai phủ đầu, sau đó mới có thể thu phục thuộc hạ cương mãnh của tương. Sở dĩ tương đối, tử vi Hỏa Tinh cùng độ mệnh cục, liền bỉ thất sát Hỏa Tinh cùng độ mệnh cục thiếu rất nhiều khúc chiết và vất vả cực nhọc.

Cự môn ám diệu, không thích nhất sai ai ra trình diện hỏa linh, bởi vì hỏa linh của diễm ký không đủ để ánh sáng cự môn, mà cự môn của ám lại đủ để hối hỏa linh vẻ, như độ, chủ nhân dễ xung động, hơn nữa độ lượng tiểu, kiêm thả đa sinh thị phi.

Hỏa linh cũng không ưa liêm trinh, cái liêm ở lại âm hỏa, hỏa ở lại cùng tụ nhất viên, sai ai ra trình diện thất sát kình dương tức chủ sinh ý ngoại.

“Hỏa linh giáp mệnh” và “Linh xương đà vũ “

Về Hỏa Tinh linh Tinh, cổ nhân tằng ký kết hai người cách cục, vừa là “Hỏa linh giáp mệnh”, vừa là “Linh xương đà vũ”, bài này gần chuyên lúc đó nói chuyện.

Cổ nhân nói, “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục”, về phần như vấn “Bại cục” thì không có nói rõ.

Chiếu vương đình chi biết, đẩu số trong, phàm làm một đối sát diệu sở giáp cung vị, nhất định sẽ sản sinh khuyết điểm, như “Dương đà giáp”, “Đấu không kiếp giáp” cập “Hỏa linh giáp” . Hỏa linh sở giáp cung vị, hội sản sinh chuyện gì tâm bệnh, thì ứng với tường sát bị giáp tinh hệ mà định, nói như vậy. Còn lại là khiến người sinh kém vẻ.

Đồng dạng xuất thân, đồng nhất bằng cấp, thậm chí ở đồng nhất cơ cấu nhâm sự, đến rồi trung niên sau đó, nhất thăng trầm xuống, thì chìm người liền có thể là “Hỏa linh giáp mệnh”, mà cung mệnh chính diệu lại không có lực của cho nên.

Nhược bị giáp người là hữu lực tinh hệ, như vũ khúc thất sát, vũ khúc Thiên phủ, liêm trinh thất đoạn, tử vi thất sát, thì chủ nhân nhưng có thể phát triễn đạo lệ, bất quá khổ cực thì khó tránh khỏi.

Nhưng nếu hỏa linh sở giáp cung vị, có kình dương, thì phán đoán thì liền muốn vô cùng cẩn thận. Viên này kình dương trở nên có thể thiện ghê tởm, bất năng nhất khái mà nói, ứng với toàn diện quan sát tam phương tứ chính sở hội tinh diệu mà định kỳ tính chất.

Về phần “Linh xương đà vũ” cách, còn lại là thìn tuất cung an mệnh, mà tam phương tứ chính tụ họp linh Tinh, đà la, văn xương, vũ khúc tứ diệu. Cổ nhân xưng là “Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông” chủ có thuỷ ách. Tại sao lại sẽ có thuỷ ách, chắc là cổ nhân đi qua chinh nghiệm được đi ra ngoài kết luận. Chiếu vương đình chi kinh nghiệm, kỳ thực cũng có thể coi là giống nhau tai nạn dự triệu, vưu chủ thông nhau ngoài ý muốn.

Hẳn là lưu ý chính là, nhược nguyên cục có vũ khúc và linh Tinh hội chiếu (Hỏa Tinh điều không phải), liền nhu đại hạn hoặc lưu niên có lưu xương, lưu đà hội thai, bởi vì “Linh xương đà vũ” cách cục, liên lưu xương lưu đà cũng bao quát ở bên trong. Thảng nguyên đã có đà la hoặc văn xương, canh bay vào lưu đà hoặc lưu xương người, vọt lên xương đà, tai hoạ tức dễ phát tác, là năm hẳn là cẩn thận khỏe mạnh, đồng thời thận không thấm nước ách và thông nhau ngoài ý muốn – vương đình chi thay nhất vị bằng hữu nhi tử suy tính quá, lưu niên là “Linh xương đà vũ”, ở vương đình chi đau khổ khuyên ngăn, đã không được cỡi xe gắn máy, thế nhưng năm còn đang người đi đường lộ là xe ô tô sở va chạm, vết thương nhẹ xong việc.

Kình dương “Thật nhỏ nhân”, đà la “Ngụy quân tử “

Kình dương và đà la, là trong đẩu số một đôi sát diệu. Kình dương chủ “Hình”, đà la chủ “Kị” . Sở dĩ kình dương không thích sai ai ra trình diện liêm trinh, bởi vì liêm trinh chủ tù, vị của “Hình tù tịnh tới”, vừa không thích sai ai ra trình diện phá quân, bởi vì phá quân chủ hao tổn, vị của “Hình hao tổn đủ lâm” . Đà la thì không thích sai ai ra trình diện Hóa kị, vị của “Kị hóa tương trùng” .

Từ tính chất bắt đầu phân biệt, kình dương có thể xưng là “Thật nhỏ nhân”, nhưng đà la tính cách thì có điểm xấp xỉ “Người ở ẩn” . Sở dĩ kình dương mang tới tai nạn, thuộc loại một thời, như mổ, giải phẫu hậu tức bình an, thế nhưng đà la mang tới tai nạn, đã có triền miên thanh mài tính chất. Thí dụ như bị bệnh, mặc dù không được chủ khai đao, nhưng có thể kẻ khác bệnh triền miên.

Kình dương giỏi về xung đột, xung đột hậu vô luận tốt hay xấu, sự tình luôn luôn một giải quyết, đà la thì không phải, có mâu thuẫn, một mặt tha, không chịu phát sinh bên ngoài xung đột, kết quả trái lại tiêu hao tinh lực. Sở dĩ kình dương chủ một đao lưỡng đoạn, đà la thì chủ thong thả tiêu ma.

Kình dương ưa độc sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, là dương kim sai ai ra trình diện dương hỏa, chủ rèn đúc mà thành khí, nhưng giá đã có như sắt tượng lò luyện, kim minh hỏa cũng minh, yếu nhất chủy nhất chủy đả ra đồ đựng dụng cụ. Cho nên chủ nhân lịch thiên tân vạn khổ sau đó thành công tựu.

Đà la cũng ưa sai ai ra trình diện linh Tinh (“Linh xương đà vũ” cách ngoại lệ), là âm kim sai ai ra trình diện âm hỏa, kỳ tính chất giống như tinh luyện kim loại khoáng thạch, tất trải qua một phen đào nấu chảy sau đó thủy có thể chú thành đĩnh khối, sở dĩ nhân sinh tuy có thành tựu, nhưng tất đa ám tới làm phức tạp, khiến người cả đời bất năng nhàn hạ, kiêm thả dễ phát sinh ướt át bẩn thỉu hiện tượng, cát thì trì lai, hung thì trì tản, mặc dù cát tất lai, hung tất tản, nhân sinh lại cũng không miễn cảm thấy năm tháng phí thời gian.

Cho nên hai người tương đối: Hỏa dương đồng cung so sánh linh đà đồng cung là ưu.

“Dương đà giáp”, do vì “Hình kị giáp” tính chất, sở dĩ bị giáp quan chức đa bất lợi. Duy dương đà sở giáp cung vị tất có lộc tồn, cho nên so sánh dễ xu tị mà thôi.

Ở xã hội hiện đại, dương đà nhị diệu cũng chủ chuyên môn kỹ năng, tức cổ nhân chỗ vị “Xảo nghệ an thân” . Bởi vậy người hiện đại thực sự so sánh cổ nhân là may mắn, cổ đại công tượng địa vị hèn mọn, hiện đại thì hiểu được sửa chữa TV người đó đều có cơ hội phát đạt cũng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

星曜杂谈_《王亭之谈斗数》星曜杂谈_紫微斗数_易部
影响星曜的客观环境

由本篇起,准备逐一分析“斗数”中的十四颗主星。

每一颗正星都有他自己的特殊性质,但这些性质却可以因种种客观条件而变化。这些一客观条件是:

一、星曜所处的宫垣。例如太阳在子宫与在午宫,二者的性质便完全不同。古人用“入庙”、“旺”、“利”、“平和”、“失地”、“落陷”等名词来代表。虽然不完全,但却能够提纲挈烦。宫垣对于星曜,其实有如环境之于人。例如王亭之去到的士高便浑身不自在,可是米高张在的士高却浑身是劲。这使可以说王亭之在的士高“落陷”,而米高张则是“入庙”了。

二、星曜受会照、夹拱诸星的影响。例如古书所谓“府相朝垣”、“火铃夹命”等格局,即是守垣星曜受其它星曜影响而生的变化。星曜的会照,有如人的相聚。王亭之平日可以议论滔滔,但如果左边是个德国人,右边是个西洋人,对面又是个意大利人,立即就会沙蝉落地,无声哑息。反之,如包围着王亭之的都是他的世侄女,王亭之就会虽然“落陷”仍然成个生晒。由此可见“会照夹拱”的重要。

三、受“四化”的影响。四化即是化禄、化权、化科、化忌。星曜所会合的其它星曜有化。固然等于人的聚合不同,至于星曜本身有化,则影响更为重大。例如巨门在子宫不怕化忌,在寅宫却最怕化忌,若于子宫化忌时,反而可以发挥巨门那种舌辩滔滔之力;若在寅宫化忌,却会专门跟上司争吵。那是因为居子宫的巨门,对宫是入庙的天机;而居寅宫的巨门,同宫是乘旺的太阳。

因此在论述各颗主星性质的同时,不得不连同各种客观环境来讨论。若以为紫微一定吉,七杀一定凶,那就未免太过皮相了。

紫微坐命有好有坏

现在先谈十四正曜中的紫微。它在斗数中,可以说是正曜中的主星,因为南,北斗星系都随着它来布列,古人因此将之视为“帝星”,即是因为它有领导的意味。

从好处来说,紫微坐命宫的人,大致上均可以逢凶化吉,而且愈是困难的局面,愈能发挥他那种雍容不乱的才能,同时亦有相当的主见。可是从坏处来说。则是往往会变成孤僻及主观,同时总带几分傲气。

所以逢紫微坐命的人,除了看命宫的“三方四正”之外,还要看他的福德宫,如果好,则其人一生比较福厚,否则便要仔细端详了。亦要看其人的学问,如果碰到文昌文曲,或者化科,那么,因为有相当学养的关系,虽然主观一点,亦往往能作良好的决定。不过有一点却是可以肯定的了–其人所作的判断,当时一定不为人信服,因为他太过洞烛先机,此人看先了几步。

在实际生活里面。紫微坐命而见昌曲或化科的人,给人看成喜欢抝颈,这是由于料事太早的缘故,同时其人脾气一定不随和,不肯随口附和。所以便容易给人认为是偏见。

如果曾经激烈辩论,则事后虽然给他料中了,旁人亦未必心服。这是紫微坐命的人,在命运上的悲剧。假如事业宫或财帛宫欠佳,则社会地位不高,更难令人折服,结果就有发展为愤世疾俗的危险。古人谓紫微见煞空众曜,为僧为道,即是这种性质的另一层面。

可是紫微入命而不见昌曲或化科,则其人会学无所成,见识卑下,那就可能真的常常作出错误的判断了。尤其是福德宫差的人,更有变成暴戾而鄙俗的危险。

古人说紫微喜见六吉–即昌曲、辅弼、魁钺,大部份原因即是上述的道理。有昌曲则有学养,有辅弼则有助力、有魁钺即有机遇,都能提高紫微坐命的人的地位,对他一生的运程,便有很大的影响。

紫府同宫不一定福厚

古代流传下来的一些歌诀,如“太微赋”、“骨髓赋”等等,好处是便于记忆,但毛病则在于太过简率。倘如背熟这些歌诀,于推算时生搬硬套,结果便容易撞板。

本篇陆研究“骨髓赋”中的一句:“紫府同宫,终生福厚”。我们且看看它的道理和局限。

紫微与天府是“斗数”的两颗主星,同居一宫的情形只有两种,居于寅宫,或者居于中宫。而且财帛宫一定会武曲;事业宫一定会廉贞与天相;对宫则必然为七杀。这是固定的三方四正的配合。

照道理来说,这配合相当强,可以说是一个“专家内阁”。紫府主星守命,武曲财里星守财垣,天相为印星守事业,廉贞又主其人有才能,加上对宫有一位冲锋陷阵的七杀,真可谓能攻能守,可以运筹帷幄,决胜千里了。

但有力的星曜过份集中,却容易引起变化。紫微主观,天府稳重;紫微决断,天府犹豫,两颗势均力敌的主星同居一宫,反而容易彼此牵制,有如一些国家的政体,总统与总理互相制肘,结果便很容易出现命运的悲剧。

再说,由于吉星都已集中在三方四正,余下的宫垣,便只有一些无力或不吉星曜,因此大限流年所经的宫垣,与命宫比较,星曜无力,故便常常产生“命好运劣”的情况,令人感到“心比天高,身为下贱”。

所以是否“终身福厚”,恐怕就要看四煞及六吉的配台而定。是以“紫微同宫”的人,最喜得禄存同宫,或在对宫。–这亦是因为紫府二星从不“化禄”的缘故,所以特别喜欢禄存。

桃花犯主–紫贪同宫

古歌“太微赋”说:“桃花犯主为至淫”。所谓“桃花犯主”,即是贪狼与紫微同宫。这种情形,只有卯酉二宫发生。

王亭之收过一些读者的来信。他们凭坊间的书本替自己的儿女算命,一碰到“桃花犯主”,便非常之担心,甚至表示心灰意冷,问王亭之有无办法解救,因为怕女儿将来堕落风尘。

不妨研究一下贪狼的性质。它其实是一颗“交际之星”,凡人有贪狼坐命宫或福德宫,甚至坐迁移宫,其人都有广泛的交际才能,而且在命宫时,特别具语言天才,各地方言,一学就晓,学习外文尤其容易上手。

倘如会上文昌文曲,天才、博士等星曜,则其在交际手腕之外,还有一定带有几分“诗酒风流”,或者精通音律。–笔者常常怀疑,宋代的风流词人柳永,即是属于贪狼坐命的一类人。

当紫微坐命而碰上贪狼时,交际手段以及诗酒风流便因此常有自私的成份,这就变得容易沉迷于肉欲的享受。所以,这其实只是紫微与贪狼两颗星曜相加相乘的结果。

因此,如果紫贪坐命的人,能够向正路发展,可以发展成为有成就的文学家或者艺术家,所谓风流而不下流,即此之谓。

是否能向正道发展,跟会合的星曜有关,如果碰到擎羊,则会受到它的破坏,使贪狼的文艺性质趋于下流,例如好看春画,喜欢淫曲,爱看色情小说,诗酒风流因而也就变成俚俗的下流。这时要向正道发展,就会变得很难。倘如会上吉星,如昌曲、魁铍、辅弼,或会上纪律之星如化忌、空曜、天刑等,则向正道发展会较易。

紫破守命,为人忙碌

如果紫微坐丑未两宫,必与破军同守命垣,倘论配合,应该相当不俗,因为紫微为帝座,破军则有威权,二者配合,主有突破的力量,而且声势浩荡荡。

这样的命宫,最喜会见禄存。在丑宫坐命的人,生于丙年,于事业宫见禄,生于辛年,于财帛宫见禄;在未宫坐命的人,生于壬年,于事业宫见禄,生于乙年,于财帛宫见禄,对整个命局有帮助。但仍以见于事业宫为好,利于政界发展,或在公共事业机构任职。倘见禄于财帛宫,虽然经商可发,但却难免遭遇波折。

但由于破军始终存在着冲击力,而且变动必大,甚至往往一个决定会影响自己一生的命运,虽然有紫微加以管制,亦难免辛劳,尤其主多思虑。

倘如会上煞星,思虑会偏于自私,而且往往藉权势来达到自己的目的,所以古书便认为其人“为臣不忠。为子不孝”。然而如会上吉星,如左辅右弼,则主人耿直,且有领导才能,从事企业或政府机关的领导工作,大有作为。

古代又认为商人一定狡猾,所以便说,紫微破军守命遇羊陀,宜于经商。其实这种命局的人,仍然有其正直的一面,在现时代未必适宜于商界发展,除非能发明创造性的经营方式。–王亭之怀疑谢利源的老板,即是紫破守命会羊陀的格局。因为他确有创新的头脑,失败只是由于一时的际遇,很合这种命局。

凡紫破守命的人,常常可能兼职,或同时从事两个行业。虽然有筋疲力倦的感觉,可是却以忙碌为享受。

因此倘如夫妻宫的星曜不佳,这种命局的人,夫妻缘份亦会有所欠缺,这是其弱点。

紫破相对的命局

“紫微斗数全书”说:“紫微遇破军于辰戌丑未四宫,主为臣不忠,于子不孝。

这句说话,充份表现古人认为“紫破”的配合为不祥。关于紫微居于丑未,与破军同宫,王亭之已经论述,现在只谈谈紫微居于辰戌两宫时的情况。

紫微居辰戌,必有天相同守,于对宫则必遇破军。照古人的看法,似乎认为紫破同宫比紫破相冲好,因为“紫破命临丑未,加吉曜,富贵堪期”,而“紫微辰戌遇破军,君臣不义,富而不贵有虚名”,显然辰戌不如丑未。

为甚么同宫反而比对宫好呢?

问题的关键有两点:

第一、辰戌是罗网。紫微困于罗网之中,则制化破军的力量减少。

第二、天相为掌印之星,性格稳重。它成为紫微的伴星,在性格上便亦有拖后腿的作用,减少紫微对破军的制化力。

因此凡是紫微居辰戌二宫守命的人,便有性格上的弱点,他喜欢冒险,可是却先找别人去打头阵,然后自己才肯跟进。这种性格,即是古人所说的“君臣不义”。分析起来,只是破军与天相对紫微的影响。

这种命局配合的人,最喜破军或命宫见禄,无论化禄或禄存都可以,有了禄即可羁糜破军,使其冒险性及破坏力减少。

亦喜有左辅或右弼与紫微同宫(所以利于正月七月生人),因为辅弼可加强紫微对破军制化的力量。不过此时却亦加强了紫微独断独行的性格,所以亦全表现得个性强烈。喜怒随心。

然而紫相守垣遇破军的人,必有特殊技能,一生亦必有一两次特殊的幸运,这却是命局特点。

紫杀命格白手兴家

紫微守命于巳亥两宫,必与七杀同度。古人对“紫杀”格局的评价是:“紫微七杀化权,反作祯祥”,“紫微七杀加空曜,虚名受荫”,“紫微七杀同宫,会四煞不贵,孤独刑伤。”现在我们且研究一下这样情况。

七杀与破军在斗数中虽同属上将之星,但性质却颇有分别。

七杀属阴金,带火气,破军则属阴水。所以七杀带肃杀之气,而破军则具破坏力。所以七杀一星所主的变动,是永恒的,就是不变,变则必大而且久远;破军所主的变动,比较起来就有点反复无常,只在反复之中消耗尽元气,北较倾向于破坏性。

如果勉强打个譬喻,紫微七杀的配合,有如“水游传”中的宋江与林冲,而紫微破军的配合,却如宋江与李逵。

因此紫破守命的人,人生多少带点戏剧性,而紫杀守命的人,便具有堂堂之阵的气概。

一般来说,紫杀守命的人多具有开创的能力,可以白手兴家,而且不畏困难,甚至困难愈大其开创力亦愈大,发达则愈精彩。

从性格方面来说,这种命局的人一定个性强,不肯服轮。因此不同教育程度的人,虽然同一命局。表现便非常之不同。有可能成为创业之士,亦有可能只是强横的市井。

所以紫杀同宫,最重要的是看文昌文曲二星的配合,以及父母宫所会的是吉曜还是煞曜,这些都关系到其人受教育的机遇。

然而紫杀同宫的人,始终有两项性格上的弱点:一是于顺利时过份恃权势;是于逆境时显得虎头蛇尾。其人的成败,便与大限的顺逆多寡极有关系。

斗数中的五颗“动星”

谈过紫微星的特征之后,本来该续谈天机,可是却忽然想到一个问题,相信研究斗数的读者一定有兴趣。

在斗数中,有几颗星的性质性质都主“动”。它们是天机、七杀、破军、贪狼、天马。初学斗数的人,对各星的动象容易混淆,坊间有关斗数的书对此亦语言不详,王亭之因此于谈天机星之先,准备来一个专题研究。

天机的动,是动脑筋的动。如计划变动之类。

杀破狼的动,大致上是指事业或人生一个阶段的变动。如事业的更张,人生观的改变等。

天马的动,是指身体的动,如到外埠去接洽公务,或者因事奔波等等。

这是分别“动”星的三个大纲。可是,有时在细节上却依然很容易混淆。譬如从读者寄来的命盘中就可以发现,有人改变了工作机构,是因为流年值天机的关系,但亦有人是因为碰到杀、破、狼,怎样分别呢?大致上来说,因天机之动而发生的改变,是属于计划性的,而因杀、破、狼而发生的改变,则多少带点开创性的意味。

又譬如,有人忙乱奔波是因为天机星的关系,可是却有人是为了命宫或福德宫见到天马。这又怎样去分别呢?大致上来说,天机的奔波仍是因为计划,而天马的奔波,则是由于职业不得不然。例如一个商人因为洽谈一项投资计划,坐飞机犹如坐巴士,那即是天机之动。可是空中小姐亦坐飞机如坐巴士,那便是属于天马主动了。

能够这样理解,在判断自己运程方面就较有把握。

至于七杀破军与贪狼的动象,仍未有本质不同的分别,留待下篇再谈。

杀破狼三曜性格不同

七杀、破军、贪狼三颗星曜,在斗数命盘中是变化的枢钮。古代社会宜静不宜动,事事讲究守成,行贾不如坐商,读书人更怕事业变动,变动即等于名场失意,所以便将这三颗星视为“竹箩三限”。

从现代社会观点来说,事业变动并不那么可怕,而且反而是人生的机遇,因此对“杀破狼”的评价,便亦应该跟古代的看法不同。

然而它们之间,虽然大致上都于人生或事业的变化,可是每颗星却依然有不同的特质。

七杀的性格主独往独来,具有强列一的开创力,而且“先破坏,后建设”,欠缺慎重。所以古人对七杀守命的人,评价不高,称之为“七杀沉吟福不荣”。

事实上现在的社会已不同古代,具冒险性格的人,反而容易开创事业,而且开创的机遇亦往往很好,绝不能说是“沉吟幅不荣”。

破军与七杀相同,一样具有先破坏,后建设的特质,所以它所主的变动非常之大,可以影响人的一生,但如果详细比较二者则仍有分别。破军宜开创却不利守成,所以事业开创之后,干得三几年就会厌倦,而七杀守命的人,则反而可以运筹帷幄,就事业本身发展。所以七杀虽然独往独来,可是破坏力却较破军轻。所以古书对破军的评价,比七杀更低,称为“浪荡”。

贪狼所主的变化,比较小而且来得稳重。因此缺乏开创力,而且所变化偏重于社交关系。因此贪狼守命的人,常常会一时与一群人接近,过一个事期却跟他们疏远。在从前,社交圈子小,这种性格对事业大为不利,今日亦应有不同的看法。

天机守命,为人灵动

在古本“紫微斗数”的星图中,天机列为“南斗第一星”,闽派则称之为“南斗第三星”。属阴本,化气为善星。

天机的基本性质主动。他的动,王亭之已经谈过,并不主人生的变动,而是关涉到精神活动方面,或主办事头脑的灵动。

古人对天机一星评价不高。仅在与天梁会合,而且见左辅、右弼、文昌、文曲时,才许之为“文为清显,武为忠良”的格局。王亭之相信,这评价主要还是因天梁一星而来。因为天梁是清显而忠良的星曜。

除了这格局之外,天机主退祖自兴,主跋陟他乡;女命则“虽富贵亦不免淫佚”,见煞则更为“淫贱偏房娼婢之命,否则刑夫克子。”将这星曜说得一无是处。

但在今日来评价天机星,绝对不必如古人之甚。原因在于古今的社会环境大不相同。古代重敦厚,不重变;重守成,不重改革,因此对机巧灵变,能事兴革,肯化脑筋于事务上的天机性格不甚恭维了。

在斗数中,有“机月同梁”的格局,即是天机守命于寅申二宫,会合太阴、天同、天梁三曜。古诀说:“机月同梁作吏人”,也就是说,这种命局的人精于刀笔,工心计,所以适宜于当刀笔吏。

吏不如官,因为吏只是在官手下当差的人,由是可知,古人对天机一星的评价,认为总不如为官作宰的人光明正大。

今日的社会,头脑愈灵动愈易立足社会,同时在政府做事的人,虽然是吏人身份,社会地位亦未必不高。因此今日对天机守命的人,可予以相当高的评价。尤其需要注意,他们由于脑筋动得快的缘故,常能学得一门适应时代的技术,不可等闲视之。

天机坐命的六种情形

凡天机一星独坐命宫,一定要小心研究它所居的宫位。

一共有六个宫位会出现“天机独坐”的情况,即子、午;丑、未;巳二亥六宫。可以将它们大致分为三组。

在子、午宫,天机入庙,即等于有人将它供奉,星曜甚为明朗。这种情形,天机坐命的人便有很强的灵动力和分析力。王亭之算过一些工程师、医师、律师的命,都属于这种格局,可见这种命局相当不俗。

如果要仔细分别,那就要看其它的星曜,倾向于加强天机星那一方面的力量。如灵动力强的天机星,便可能是律师而不是工程师了。因此凭命局大致上可看出一个人的职业倾向。–不过,如果星曜会合得太坏,这个人却又可能仅是一个推销员。

在丑、未两宫,天机“落陷”,星曜最暗因而灵动力大为减弱,只能发挥它的分析能力,最宜见文昌、文曲两粒聪明星,则分析力大为加强,可以在事业上有所表现。如果见到一些带削弱分析力这种性质的小星曜如化忌之类,那么,动既缺,分析又不清,便不能将之定为上格。

在巳、亥两宫,是为平宫,灵动力与分析力不如“入庙”的人,但却比“落陷”的人要好,可惜对宫是一粒太阴星,它吸引了天机,使这种命局的人,将灵动力化耗于追求异性方面,其分析力亦用来分析异性的心理,迎合得非常之温柔体贴,要不然则是好拖小计。故古书云:“天机巳亥命宫逢,好饮离宗奸狡重”

同一星曜,因宫位不同可以变化多端,但分析起来却有它的本质。读者对此应多加留意。

机巨同宫最怕桃花

天机守命的人,最怕见巨门,因为巨门是一颗暗星,主是非口舌。天机受到巨门的暗蔽,分析力便会大大减弱。

这种命局的人,一定是命垣落于卯、酉二宫。卯酉为天机的旺位,力量不弱,所以当它的分析力被巨门削弱之后,便只剩下灵动性得以发挥。

有灵动力而无分析力,在男命,便容易变成多学不实,见异思迁;在女命便容易变成易受诱惑,不持家道。倘如种种坏的力量加强天机好动的倾向,那么,就古代社会的观点来看,便不是有福之人。所以古书云:“巨陷天机为破格,男主偷香女淫佚。”

但从今日的社会观点来看,天机巨门坐命的人,应不致如书说得那么坏。因为从前的社会是盲婚哑嫁,所以婚姻的配偶未必合意,现在自由恋爱,有这种命局的人,只要迟婚一点,拣到合心人才结婚,便不致有婚姻的波折出现。

同时。现代社会谋生只讲究头脑灵活,所以即使分析力弱一点,不能如古人的所谓“好学、慎思、明辨”,亦根本不影响其社会地位以及事业成就。

再以女命而言,不主持家务亦变成是天公地道的事,只要出外工作,赚钱帮补家计,丈夫亦会毫无怨言,因此这命局的缺点便大大减少。

但这种命局,不喜再见桃花,只要有三两点桃花会合,必然重视情欲。王亭之算过一位女命,认为她可能堕落风尘,而且是甘心自愿,那位小姐坦言承认,而且赞王亭之够胆直言。

机梁守命,三种变局

天机坐命的另一种掐局,是天机与天梁同宫。在古书中对这种格局的命有三句评语:“机梁同宫辰戌,高艺随身。”“机梁辰戌加吉曜,富贵慈祥”“机梁守命加刑忌,偏宜僧道。”

由这三种评语,可以看出机梁守命的格局,有很大的变化。

分析起来。其实是要看两颗星曜,那一颗的力量比较强。如果天机的力量较强,那么便是“高艺随身”之命。相反,若天梁的力量强,逢吉曜,富贵慈祥;逢刑忌,天机的力量发挥得最彻底,所以便会遁入空门。

坐辰戌两宫,称天罗地网,天机的灵动力已受影响,因此便只能发挥它的分析力。主为人擅长思考,很多工程师以及教授讲师都是这种命局(时时上电视喷口水的,当然不是)。可见这种命局绝对不差。古人称之为“高艺随身”,现代可视之为“专门学问”。

但天梁的性质,却可影响天机一星变为心地慈祥,沉默寡言,品性清高。所以即使命局较次,流为工匠,其人亦必好钻研技术,时有恃殊的心得。还有一个特点,却是不肯将心得传给别人,连徒弟都不肯传授,所以虽然心地善良,却往往而容易招怨。

如果见到刑忌,天机完全受制,天梁的力量极度发挥,其人就会偏于“玄想”,喜欢思索哲学问题,所以古人称之为“偏宜僧道”。其实在现代,这亦未尝不是一位哲学家的命,不一定出家。

机梁配合,星曜已弱,最不宜见煞,否则处事容易一塌糊涂,而且心灵空虚,没有寄托。

太阳坐命的三种特质

古人对于太阳这颗星曜,一向有一个偏见,认为庙旺则吉,落陷则凶。所谓庙旺,即是阳光猛烈的时辰,由卯宫开始,至午宫为如日中天,至酉宫便开始日落西山,然后至寅宫太阳始有出山之象。判断太阳守命宫的人,因此便很重视每一宫位的性质。换而言之,太阳在亥宫守命的人,命运便不如在巳宫者。这种断命的方式,几乎已成为金科玉律。

所以古书对太阳守命的人,有几句典型的评语:“太阳守命落陷,虽化权禄亦凶,官禄不显,成败不一。”“太阳守命,落陷加凶煞,其人带疾。”“太阳守命庙旺,富贵荣华。”“女命太阳,居卯辰巳午,无煞,旺夫益子。”总而言之,是以命宫见白天的太阳为吉,见晚上的太阳亦有其威力。“中州派”论太阳星,比较起来便客观得多。

太阳坐命其实有三种共通的恃质–

第一是豪放。所谓豪放,并不是“唐朝豪放女”那种豪放,而是一种不斤斤计较小节的量度。所以太阳守命的人,绝对不会把别人的过失记在心头。

第二是名大于利。斗数之中,太阴主富,太阳主贵,所以太阳坐命的人,无论事业开展得怎么大,亦未必是巨富,有时甚至可能身价不如他的手下。

第三是总带点心高气傲。即使其人沦居下位,也常常会对上司不服气,除非他上司的确有很高的声望,或者有很强的领导力。不然的话,太阳守命的人就会觉得只是自己运气不好,并不觉得有不如人之处。

太阳坐命三种配合

太阳与其它主曜同宫,只有三种情况。一是丑、未宫时,与太阴同度;一是于寅、申宫时,配,巨门同度;一是于卯、酉宫时与天梁同度。其余于子辰、巳、午戌、亥六个宫位,都一定是太阳独坐。

但独坐的太阳,亦有三种不同的情况。太阳坐子、午两宫,一定与天梁相对;太阳坐巳、亥两宫,一定与巨门相对;太阳坐辰、戌两宫,一定与太阴相对。

所以跟太阳发生关系的主曜,其实只有巨门、天梁、太阴三颗,只不过分成同宫与对宫两种情况。

因此“中州派”研究太阳的恃性,很注重它与巨门、天梁及太阴的关系,不光斤斤计较太阳处于昼夜的宫位。

巨门主暗;太阴主富;天梁主清贵。这三种基本性质,可以影响守命宫的太阳。所以大致上来说,太阳遇巨门,为人仅有虚名;太阳遇太阴,其人能富能贵,但亦可能仅属小富贵,甚至只是在小圈子中有点权力的小康;太阳遇天梁,则其人过份守原则而成为一行一业中的知名人物,反而不为社会大众所认识。

当然,以上所说,只是很基本的特性,具体情形,仍得视所会台的其他星曜而变化。但读者却不妨从以上的分析,体会到研究太阳时的主要精神,绝不是根据歌诀,见太阳落某宫就判定它的性质,而是应该根据太阳的三种基本遇合情况。去判定其人的性格。

这种论命法,是“中州派”的特色。读者不妨参考。

太阳与紫微的比较

太阳守命,有许多基本性质。读者不妨一知。

在斗数中。太阴主富,太阳主贵,这是最基本的性质,所以凡太阳守命的人,应从“贵”这方面来着眼。

因为主贵,所以太阳最喜欢一些主贵的助星会合。如天魁、天钺;左辅、右弼;文昌、文曲;三台,八座;恩光,天贵;龙池,凤阁等。这些助星分为六对,若能整对星与太阳会合,力量更大。

举例来说,如果太阳会上文昌,右弼,天魁三吉曜,反不如会上其中任何一对,如只会上左辅右弼,其力量反而比会上三颗分散的吉曜还要大。

三台与八座,恩光与天贵这两对星,一旦拆散,力量非常之小,但若整对星与太阳同宫,力量却非常之大,甚至力量比三四颗零星不成对的“六吉星”即昌曲、魁钺、辅弼还要大。

太阳这种性质,可以说跟紫微差不多,因为紫微亦需众吉星朝拱,然后才能发挥它的力量。但其中亦有一些分别。–

紫微喜欢天府、天相朝拱,太阳则比较上没那么喜欢;紫微怕“六煞”中的贪狼与破军,但太阳则不怕,可是却怕巨门。紫微守命的人领导力强,但却有威严,太阳守命的人,领导力较小,但却有“施而不受”的特性,比较上易令人亲近。

但太阳却带有紫微所无的刑克力。紫微守命的人,父母夫妻兄弟子女的缘份比较好,可是太阳守命的人,却会对父亲、兄长、长子有刑,重则死亡,轻则生离,或者感情不佳。

所以此较起来。还是紫微的性质较好,甚至连健康情况都要较好一些。

太阳坐命两例

由于太阳具有刑克的缺点,所以古代便认为“日月守命不如照合”。理由是命宫若不见太阳坐守。但却得太阳拱照,便依然使命宫具有“贵”的性质,可是却能减少它的刑克程度。

但不知为甚么,现代人若见太阳守命,刑克程度实际上并不如古人所说之甚。可是贵显的程度,亦不如古人所说之甚。

王亭之算过一个朋友的命,太阳在于宫坐命,古人认为“与人寡合招是非”,可是其人的人缘却相当好,而且跟父亲的感情非常之好。可算与古人所说无一相合。

据王亭之推想,这恐是由于古人与现代人的生活方式不同之故。古人父子两代同居一屋,容易产生磨擦,不似现代人,结婚后便与父母分居,所以太阳守命的人,反而能发挥太阳一星所带的感情。–不过从另一方面来说,分居亦可以算是最轻程度的刑克。

与朋友的关系也是这样。古人的社交范围窄,由于太阳个性强烈,听以在一小圈子中一不为人接受,就变成落落寡台,不似今日的社交范围大,始终能碰上可以接受那种独特个性的朋友。

所以用斗数来算现代人的命,见太阳守命时,非小心谨慎一点不可,不应完全依照古人的歌诀来推算。

例如古人说:“太阳居午,其贵专权”,那是因为喜欢正午的太阳光芒最烈,实际上现代人未必从事政治。而且从政的门路也少,倘如一旦经商,那么太阳在午宫守命的人,便反容易变成喜出锋头的空心佬倌。这是因为一方面太阳主贵,所以人便喜爱虚名;另一方面太阳不主富,愈爱虚名便愈容易浮夸,以致成为空心老了。

略举数例,即可知太阳坐命的性质。

两“贵局”的疑问

以中天星系来定的“贵局”,有“月朗天门”及“日照雷门”两个局。

“月朗天门,是太阴守命于亥宫。古人认为这种命局可以封侯进爵。其实照现代社会的看法,则仅属于有声名,为社会知名人士而已。

而且,“月朗天门”还要有条件。照王亭之的经验,仅有八月及十二月两个月份的生人好,因为仅这两个月份,有左辅右弼会合命宫,倘如没有这两粒辅助之星,格局太清,反而有名无利,而且感到寂寞孤单。

所谓寂寞孤单,不是说其人没有异性朋友,相反,嫌的还是异性朋友太多。弊端就在这里了,“寂寞的心”遇上太多异性,很容易就会影响事业,此时,“月朗天门”的命局,就未必主贵,仅可能是“公子”而已。

“日照雷门”、是太阳守命于卯宫,照现代社会来说,应该是一个政客或投机家的命。宜于卯时、未时二亥时生人,因为必须这三个时辰的生人,才会得上文昌、文曲,倘又生于乙年,有禄存与太阳同宫,然后才不会是一个空头政客,可以有实际上的政见与主张,造福于社会。条件如不足,虽然光芒万丈,只不过社会上又多一位锋头人物而已。

两个格局比较,“日照雷门”又比“月朗天门”好。因为“日照雷门”的人,正直而且热心即使出锋头,也终究对社会有利。不似“月朗天门”的人。衰起来可以专在异性方面出锋头。对社会的唯一贡献,便是提供茶余饭后的花边新闻。

古代的社会很难扬名,一扬名,其人必贵,所以便将这两个格局定为“贵格”。殊不知今日的社会,扬名之道多方,不一定要贵然后能扬名也。所以今日看这两种命,需要变通,千万不可依古书直说。

论“日月夹命”

斗数又重“日月夹命”,认为乃大佳之造。这个命局,我们先研究两种情形–

一、命宫在丑,此时太阴在子,太阳在寅。命宫的主星为武曲、贪狼。

二、命宫在未,此时太阴在午,太阳在申。命宫的主星亦是武曲贪狼。

换而言之,我们研究的是“日月夹命”的人,他的命宫行武曲与贪狼两颗主星。武曲为财星,同时带点独行独断的性质,所以处事也更有决断力。贪狼是巧技守艺之星,同时代表善于交际应酬。所以当武曲与贪狼同守命宫时,这两颗主星便可以起相辅相成的作用。

一个人,如果行决断力和理财的能力,同时有专门技能而又擅长交际,不用说,当然是商场中的成功人物了。

但这仅命局的人亦有缺点。

首先,武曲主迟发,所以只能是白手兴家,艰辛创业的人物。

其次。贪狼坏的一面,是主沉迷酒色赌博,因此亦有危险,小则事业因而不顺,重则甚至因聪明自误而致有牢狱之灾。因为这种命局的人喜欢弄巧,弄巧而入邪道,自然不利。

听以“日月夹命”的人,最怕命宫见擎羊。当命在丑宫时,财帛宫必见廉贞、破军;当命在未宫时,事业宫亦必见廉贞、破军。廉贞破军会丑未宫的擎羊,称为“扭枷带锁”,主因财帛或事业而致刑讼。

而且,无论命宫在丑或是在未,福德宫必见天相落陷,所以凡“日月夹命”,即使是好的命造。其人亦主奔波劳碌。

古书认为“日月夹命”是“贵局”,其实应该有许多附带条件,命宫不见擎羊,固然是正邪的分野;有魁铍、辅弼、昌曲,则可以事业成就尤其喜有火铃。因为有火铃,便削弱了好酒贪花的性格。

再谈“日月夹命”

“日月夹命”还有另一种情形–

一、天府在丑宫守命,太阳在子,太阴在寅。

二、天府在未宫守命,太阳在午,太阴在申。

天府是南斗星系之主,而且又等于中央银行行长,一般来说,当然具有优良的性质。可是居于丑、未宫中的天府,却有一个特点,那就是只得他自己一颗主星独守命宫,而且迁移宫又必见廉贞七杀,因而天府守命的性质便有许多变化。

当天府居于丑宫守命时,最喜欢丙年生人,因为有禄存在巳宫会合,加强事业上的收益。甲、丁、己、庚、癸年生人,则有擎羊或陀罗困扰天府,未必吉利。

当天府于未宫守命时,最喜欢壬年生人,因为有禄存亥宫会合。甲、丁、己、庚、癸年生人,亦有擎羊或陀罗困扰天府。

天府独守命宫的特点,本来是性格保守,而且可以说为人有点吝啬;可是,对宫的廉贞七杀,却带有喜欢冒险,而且嗜好多多的成份,这就刚刚与天府独守命宫的性质冲突。

在这个时候,如果有禄存帮助,天府的财力加强,便足以应付廉贞七杀的消耗。反之,若不同禄存,而会合擎羊陀罗,天府既一方面要应付廉贞七杀,当化费了之后,保守与吝啬的性格又使他心痛,这时候,就会因羊陀的影响,使他觉得非要设法弄一笔来补偿不可。于是便机谋百出,流为巧诈权术之徒了。

比较起来,居于丑宫时此未宫好,因为日月同时居旺宫,局面比较大。可是若无吉星拱照,反而四煞会合,则局面愈大者,机谋权术亦愈大。一些“空心大佬倌”,可能即是这种命局。

是故“日月夹命”未必大贵,尤其是在我们这个奢华而且投机的社会。

硬依歌诀,容易撞板

在前几篇,一连谈了几个以“日月”为主的中天星系格局,目的是针对一些靠自学来研究斗数的读者,给他们提供一些思索的方法,以免受书本上一些歌诀的误导。

书本上的歌诀,其实部有局限性,倘如一成不变,往注会撞板。而且,这些歌诀注往亦有很大的矛盾。

例如“太微赋”说:“七杀廉贞同位,路上埋尸”。即是说,如命宫或迁移宫见七杀廉贞的人,会客死他乡。

读者回顾前面介绍过的“日月夹命”,天府在丑或未宫守命的格局,便知道这种“日月夹命”的人,迁移宫一定见廉贞七杀,然则,为甚么一方面说是大贵之命,一方面却又断定他必客死他乡呢?况且,天府独守命宫的人,性格保守,同时安土重迁,客死他乡的可能性更小。这岂下是天大的矛盾?

原来,主要的问题仍然是四煞–火星、铃星、擎羊、陀罗。倘如“日月夹命”的天府会四煞,主人奸诈,而当迁移宫的廉贞七杀会四煞时,则主人风流浪荡,因此才有客死他乡的可能。

四煞又要看有无制化之道,不可一概而论。王亭之算过一位朋友的命,廉贞七杀在迁移宫会擎羊,火星,但大限见天梁,所以只动一次手术,以后即平安无事。

又如“太微赋”说:“贪居亥子,名为泛水桃花”,说命宫在亥或子的人,见贪狼守命,主浪荡淫邪。

这亦千万不可一概而论。如甲年生人,廉贞化禄同在命宫亥,破军化权在财帛宫未,武曲化枓在事业宫卯,是谓“禄权科会”,这样命局的人,不但“浪荡淫邪”而且事业金钱方面都有大成就。–尤其是女命, 简直是一个“女强人”的格局,倘如以为淫荡而看轻她,郡就大错特错了。

武曲财星有许多缺点

武曲是北斗第六星,于五行属金,为“紫微斗数”中的财星。–“斗数正曜”的主要财星共有三颗,即武曲、天府、太阴,但三者均有不同的特性。

武曲在三颗财星中,带点孤克的性质,对婚姻尤其有影响,一般来说,女命不喜武曲,因为古书说:“武曲之星为寡宿”,因为主对丈夫不利,或刑过,或生离。

如果详细研究武曲的性质,其实有时情况倒未必这样严重。因为武曲的孤克性质,完全是因为这星曜带有刚毅之性,从前的女子没有事业,便只能将刚毅的性格在家庭中发挥,使丈夫觉得没有家庭温暖。现代社会的女子可以有事业,假如能将武曲的特性发挥于事业之中,不整天在家中与丈夫相对,倒未尝不可以发挥女性的温柔,使家庭充满和气。

但即使是这样,与丈夫聚少离多的情形便在所不免。这是武曲在女命中所显示的弱点。

武曲的另一特性,是最怕“化忌”,主夫妻感情发生变化,或主财如流水,甚至会负债。壬年出生的人,武曲化忌,如落于命宫、田宅宫、夫妻宫、财帛宫、事业宫皆有所不宜。但如果星曜配合得好,那只是不宜经商而已。王亭之就见过一位外科医生,武曲化忌于事业宫,可是却依然富裕。

武曲除“化忌”外,亦忌见火星或铃星。古人有“武曲火铃同宫,因财被劫”的说法所谓“因财被劫”,有时倒不一定是遇到打劫。而是财帛上有无谓的损失而巳。

所以若是武曲火星坐命的人,很多时均会破财,化解之道,是将财权交给配偶。可是倘如夫妻宫又不好的话,那就相当麻烦了。

武曲本是财星,然而却有不少缺点,足见财星有时未必一定是好事。

续星曜杂谈

武曲与“杀破狼”关系密切

武曲与其它星曜的配合,一共有六种情况–

在子、午宫,武曲与天府同垣。

在丑、未宫,武曲与贪狼同垣。

在寅、申宫,武曲与天相同垣。

在卯、酉宫,武曲与七杀同垣。

在辰、戍宫,武曲独坐,但对宫为贪狼。

在巳、亥宫,武曲与破军同垣。

由以上的组合,见武曲跟七杀、破军、贪狼三颗星曜的关系特别密切。“杀破狼”是不甚祥和的组合,这亦影响到武曲这颗星曜的性质。

再说,如果夫妻宫是武曲、天府的话,命宫必为贪狼;如果夫妻是武曲、天相的话,命宫必为七杀,这更可见武曲无论如何,都摆脱不了“杀破狼”的影响,而与七杀及贪狼的关系更密切。古人不喜女命于命宫或夫妻宫见武曲,亦有部份原因是不喜他与“杀破狼”的关系。

若依照古人的说法,武曲只有一个较好的组合,那使是“武曲会贪狼、七杀及廉贞,便去经商”关键在于廉贞一星,可以将整组星曜的性质改变。

武曲配合其它星曜不易讨好,所以便更不宜见火星、铃星、擎羊及陀罗等“四煞”。古人的说法是–“武曲火铃同宫,因财被劫”,“武曲遇擎羊陀罗,便主孤克”,“武曲羊陀兼火宿,因财丧命”,“武曲见四煞冲破,孤贫破相,甚或夭寿”。

王亭之在澳洲堕下百尺悬崖,结果医了三个月,而且破相,即是流年的迁移宫见武曲,又见陀罗的缘故,幸而同宫还有一颗天相,而且大运尚不俗,所以才不致丧命。假如碰到的煞星不是陀罗,而是火铃,王亭之相信早已异乡埋尸了。

武曲天府同垣要看辅佐曜

武曲如立命于子午两宫,必与天府同垣,天府是南斗的主星,而且具有“库藏”的性质,与武曲配合,武曲可作为财星看,所以堪称配合得宜。

但“紫徽斗数”中有一特色,读者不可不知,那既是凡主星每喜佐曜拥护。斗数中的主星,北斗为紫微,中天为太阳。南斗即是天府,现在天府与武曲同垣,亦自然喜欢佐曜,所谓佐曜,即是左辅、右弼;文昌、文曲;天魁、天铍。

古人说:“武曲天府同垣,见左右昌曲,主甲第恩荣。”武曲天府与左辅同宫,会右弼,仆役如云。“武曲天府同垣,魁铍拱照,似为财赋之官。”这些说话都很有道理,即是南斗主星会佐曜的影响。

故若从好处来说,天府的“库藏”必因见武曲这“财星”然后始得主色。但假如不见佐曜,反而见到火、铃、羊、陀、空、劫等六煞,则性质大为改变了。

天府遇煞,谓之“露库”,武曲遇煞,使孤克刑忌的性质特殊发挥,因此便主为人短虑、自私、涵养不足。甚至会流为奸诈,而且这种性格的人,立身处世亦自然容易孤立。

至于古人说:“武府同垣于子午,四杀同宫必因财被劫”,这说法亦很有道理,因为孤立而“露库”的人,既不守谩藏诲盗之戒,又短虑浅见,自然容易被劫。但所谓被劫,其实亦包含于事业竞争中,容易为人“夺财”的性质在内。

分别之处在于会合那一颗煞一星,见擎羊,被劫的成份最重。见陀罗,只是竞争时给人夺财。

但火星又常常可以制擎羊之恶,因此既见擎羊,又见火星同于一宫,因财被劫的可能性亦大减。

武贪守命,可高可低

武曲在丑未两宫,一定与贪很同宫,这是一个性质非常复杂的配台。古人说:“武贪墓中居,三十后发幅。”这是说,如此命局结构的人,一定先经艰难,于中年后才慢慢步入顺境。

又说:“武贪同宫,谄佞奸贫。”这是认为以武曲那种短虑的特色,配合贪狼那种风花雪月的性格,不但容易使人流于狡诈,而且亦容易阿谀谄媚,有如低级傍友。

但这种说法,却只强调性质不良的一面,其实如果从好处来看,贪狼带有八面玲珑的性质,武曲亦有刚正之气,所以武贪守命的人,倘如得到良好教育,以及品德修养的熏陶,则亦很有可能成为一个卓然自立的人,而且非常之利于经商。虽然吝啬,亦不妨视之为“俭德”,并不如古人说得那么坏。

贪狼居墓库(即辰、戌、丑、未宫),最喜见火星,叫“火贪格”,其次是铃星。称“铃贪格”,主有权成。所以古人亦说:“武贪守命垣,火铃同度,主成镇边夷。”此即是武将之命。但未免劳苦。

以现代社会来说,不容易做武将,但亦自然主有权威。但若再见擎羊或陀罗,那便很容易变成黑道中人了。

武贪守命垣,见比忌。再见四煞之一,古人称之为“技艺中人”,主手艺精巧。王亭之见过两个人同属这种格局,一位是做金饰的工匠,一位是外科医生,大格局相同,而后天变化却如此之大,足见这种命格的人,后天培养以及出身的家境非常之重要。

同年同月同日同时生的人,命盘相同,会有不同的命运与遭遇。因为“紫微斗数”从不主张宿命,只认为星曜的配合,可能产生一定的性质倾向而已,因此外科医生与首饰工匠,可以有同一的命局。

天同不纯是“福星”

“紫微斗数”有一颗星,很容易被人误会,这颗星即是天同。

一般斗数书籍,极力称天同为“福星”,这印象便命人将天同的福气看得太重。古书说:“天同守命福自深,不畏刑煞忌相侵”,更加深学人对天同一星性质的误解。实际上这颗星有很多性格上的缺点。

其实如果细心将古代一切有关天同的歌诀及论述加以研究,便亦知道它的缺点在那里。书云:“天同擎羊同宫,身体遭伤。”“天同太阴同宫,女命虽美必淫”,“女命天梁天同,宜作偏房妾侍。”

古人对天同的缺点虽透露得不多,但亦可以见到,天同并非完全不怕煞曜,如火星、铃星、擎羊、陀罗、天刑、化忌等曜。只不过古人喜欢留一手,不肯绝对公开,所以才只透露它与擎羊相会的缺点,等自己驳自己“不畏刑煞忌相危”的说法,以开启后人研究的门径。

王亭之替一位周刊读者算斗数,一看天盘,问曰:“你不是想自杀吧?”那位读者立刻哭起来,说自己的确曾经想开煤气自杀,只是想找王亭之算算命,看看后运如何,然后才再泎决定。这番回答,吓到王亭之汗浃夹背。

闽派的“紫微斗数”,天同不化忌,但中州派却认为天同可以化忌。由这位周刊读者的命造推算,证明中州派所传似乎更合理一点。否则若为“福星”即不怕化忌,有时推算起来就会差之毫厘,谬之千里。因此王早之希望研究斗数的读者,不可囿于坊本的说法。一见天同便立即说是“福星”。

王亭之可以大胆的说一句,天同居十二宫,皆有缺点,甚至连居福德宫都会使人消极,读者千万要有这个印象。

天同星的三种组合

天同在十二宫中,有六种配合,受三颗星曜的影响。它的排列是–

在子、午宫、天同与太阴同宫。

在卯、酉宫、天同与太阴相对。

“子午卯酉”是桃花之地,于是亦影响了天同的性质,所以古人认为女命见此配合,虽美而淫。其中又以与太阴同宫比较厉害,与太阴相对则程度上可以减轻。

在丑、未宫,天同与巨门同宫。

在辰、戌宫,天同与巨门相对。

“辰戌丑未”是四墓之地,但巨门却落陷于四墓地,(古歌:墓地应嫌陷巨门),所以便亦影响到与之同宫,或与之相对的天同,太太团,一面打麻雀一面说张家长、李家短,这种女命,便极可能是天同与巨门组合的命局。

在寅、申宫,天同与天梁同宫。

在巳、亥宫,天同与天梁相对。

“寅申巳亥”是四长生之地。对天同最为有利,可以增加天同的“福泽”,但它却偏偏是一个危险的结构,前述城周一位读者,给王亭之看出他有自杀的念头,那位读者的命造,即是属于这种结构。

这个结构,很多时候反而不怕见煞、刑、忌,却怕一些吉星。其中的道理甚为微妙。

这结构的另一特点是不宜女命,女命见天同天梁,很多时候会变成“过路溪钱”或者“单料铜煲”,所以亦容易失足,不过一定聪明过人,话头省尾。但往往一两颗佐曜或杂曜的配合,就可发生很大的改变,有时候可主人聪明而贞烈,所以见“同梁命”的女人命造,非小心推算不可,依坊本直说,时时撞板多过食饭。

廉贞一星最难判别

在“紫微斗数”中,较难判断的星是廉贞。古人大概也有这感觉,所以非常重视与廉贞同度或会合的其它星曜,而有“触之不可解其祸,逢之不可测其祥”的说法。也就是说,此曜守命,吉凶祸幅无定,须以整系星曜的配合为准。

古歌中亦有许多吉凶无定的说法,如“廉贞主下贱之孤寒”,“廉贞煞不加,声名远播”,“廉贞七杀,流荡天涯”,“廉贞七杀,反为积富之人”,“七杀廉贞同位,路上埋尸”。其中关于廉贞七杀的格局,说法更加矛盾。

若依中州派的看法,廉贞一曜最多变,他虽然有“次桃花”的说法,但却未必代表廉贞守命的人即有桃花,或带淫荡的性格,然而有一点基本性质却可以肯定,那就是其人必然带点轻佻,可是内心却主观性强,不容易与人相处。

贪狼是“正桃花”廉贞是“次桃花”,同属桃花,可是贪狼守命的人,却玲珑圆滑,跟廉贞的略带轻浮不同,研究斗数的朋友。对此应有判别。

但廉贞虽觉轻浮,却有幽默感,在交际场合中,有人略为带点小丑的味道,可轻轻松松博得一笑。其人即可能是廉贞守命。

但由于廉贞亦有“硬颈”的性质,所以你不要见此人轻松幽默,就以为他在公事上好说话,实际上此人很可能“公事公办”,凡事一板一眼。

所以这类人的命局,最喜欢的是“廉贞七杀同宫,见禄不加煞”,现代社会,这类命局的人可以做上程师或技术人员,或公务人员他们的工作一板一眼,符合基本性质,甚至经营建筑亦很相宜,因为廉贞亦带点艺术成份。

廉贞见禄,是吉是凶?

廉贞在十二宫中的分布,情形非常之复杂,大抵以与“杀、破、狼”的同度或会合,情形最易起变化。

在子午宫,廉贞必与天相同度,对宫为破军,财帛宫为紫微、天府,又会武曲财星。

这种结构,看起来好像很好,因为能会合紫微、天府、天相三颗吉曜,对宫的破军又可以加强创造力。但重点却在于廉贞是否见禄,甲午生人,廉贞化禄;丁年己年生人,禄存在午宫;癸年生入,禄存在子宫,对这格局极为有利。若不见禄,反而见化忌,则成为下格,所以这星系结构不利丙年生人,以丙年的廉贞化忌之故也。

同时,这种星系结构的人,多数不利父母,或早弧,或早年离家,至好的情形亦主不得享父母的福荫。王亭之算过一个命,父母宫结构甚好,问之,则自小学四年级便已寄宿,又到外国念中学及大学,可以算得上早年离家的最佳情况。

在辰戌两宫,廉贞必与天府同度,对宫七杀,会紫微、武曲、天相。依星曜而言,与子午宫大致相同,仅将破军换了一颗七杀,但是性质则大不相同。

这种星系结构的人,不喜廉贞化禄,主迟发,而且早运坎坷。但却喜见武曲带禄。庚年生人,武曲带禄于申宫,甲年生人,武曲带禄于寅宫,财星带禄,使这星系结构增添发财的力量。若廉贞化禄,对女命甚为不宜,若非迟婚,多易生离。原因在于天府太温厚,廉贞化禄加重了桃花的意味,容易受人诱惑。

这是廉贞与天府、天相同度的关系,至于与“杀破狼”同度的关系,下文再作详谈。

廉贞与“杀破狼”

廉贞与“杀破狼”的关系,可以分为两类,一类是同度,一类是相对。

同度–廉贞在丑未二宫,必与七杀同度;在卯酉二宫,必有破军同度;在巳亥二宫,必贪狼同度。

相对–廉贞在寅申二宫,必与贪狼相对。

廉贞本来就称为“次桃花”,凡桃花必带点敏感的性质,而“杀破狼”则主转变,所以一颗敏感的星,会上一颗带变化性质的星,便容易出现各种情形的变局,很需要其人的大运趋势,以及命宫的“三方四正”会上甚么星曜,然后才可以决定发生的,变化是好是坏。从基本性质来说,在寅申两宫,独坐的廉贞会上独坐的贪狼,是“次桃花”会上“正桃花”,本应视为水性杨花之命,但据王亭之的经验,这种命局,艺术色彩非常之浓厚,尤其是对颜色的配搭与选择,有异常独到的眼光,在今日的社会,未可贬低这种命局的地位。此外,据“中州派”的说法,若这种命局见禄,反而成为“清白”之格,不可视为桃花。

在巳亥两宫、廉贞与贪狼两颗桃花星同度,反而会变成神经过敏,若无其它的桃花星会照,亦不可贸贸然视为桃花。有些用“斗数”推命的人,动不动就认定别人淫荡、性欲强,那只是很粗浅而且思想相当卑下的想法。其实这类人大多数仅是劳碌奔波而已。

廉贞与七杀同度,性质变化很大,同样的命宫,可以有高低相差很大的格局。“闽派”认为丑宫比未宫好,“中州派”刚好相反,认为有些配合,未宫的成就远胜于丑宫。

至于廉贞与破军同度,桃花的性质大打折扣,反主其人一生多波折,且属于能攻不能守的创业人才。有一派认为这种命局的人易遭犬咬,其实亦不可一概而论。

天府天相是“对星”

用“斗数”推命,任何人都会有偏见,王亭之对于天府一星,即便不甚欣赏。

天府是南斗的主星,但他却缺乏领导群伦的气势;天府又带“财库”的性质,有如一国的中央银行行长,但亦正由于倾向于“理财”,所以其人难免过份小心翼翼,虽有主星之险,做事却细眉细眼。这颗星的性质,与王亭之的性格不合。所以凡看见天府坐命的盘,王亭之部不会给予太高的评价。这是王亭之的心理弱点。

算“紫微斗数”很重视“对星”,例如太阴太阳;文昌文曲;左辅右弼;天魁天钺;擎羊陀罗;地空地劫;火星铃星;三台八座;天刑天姚等等。“对星”的组合位置,常常有互相增强或削弱的作用,天府虽是主星,但它亦成“对星”的组合,即是天府天相。

所以“府相朝垣”可以成一个格局,“紫府朝垣”便很牵强。原因在于天府与天相有“对星”的关系,但紫微与天府却无此关系也。所以天府天相同会一宫,可以加强对这宫位的影响,而紫微天府同会一宫,则仅是北斗与南斗两颗主星相会,根本无加强影响的关系。

因此用“斗数”推命,见天府同时必须要找寻天相的所在宫垣,将二者的关系加以研究,然后才可以找出天府所坐宫垣的吉凶休咎。

古人说“天府居午,戊宫天相来朝,甲生人,一品之贵”,即是因为甲生人禄存在寅宫,寅午戌三宫恰为禄存、天府、天相所分居,成为一个良好的“铁三角”组合。这时候,反而不重视与天府同宫的武曲了。

用“斗数”论命,有许多关键,“见府寻相”,即是关键之一,明乎此,便亦可推知对其他“对星”性质的判断。

天府命造可贵可贱

天府虽为南斗的主星,但若得不到禄则亦无所用,这一点,是它跟紫微的最大不同。所以“紫微斗数全书”说的:“子午宫与武曲同,丁己癸生人为福,财官格。”“寅入庙,申宫得地,紫微同,丁己生人财官格”之类,无非只是与禄存或化禄二曜会合之意。

因为天府是“财库”,本身无进财的能力,只能守财以及连用财帛,故得与禄会,然后才能发挥作用。

倘如天府不见禄,那么,即使是“紫府同宫”,有两颗主星坐镇,亦不见得格局很高。反不如“紫府夹命”,可以增加命宫的气势–凡“紫府夹命”,所夹的命宫必定是太阴与天机同守,这个命造结构有缺点,但亦幸而得紫微与天府相夹。然后才使人可出类拔萃。

然而天府若不见禄,反而见四煞。那就是相当不妙的结构。“紫微斗数全书”有歌诀曰:“火铃羊陀三方会,为人奸诈多劳碌,空劫同垣不为佳,只在空门也享福”即是指此。

这其实亦有必然之理,因为天府只是“财库”,“财库”不见财反而见煞,难免为人便会诸般奸巧矣。

不过天府见煞而与昌曲相会,却可能是豪门清客之命,因为文昌文曲主其人颇能文墨,兼且能言善辩,虽嫌刁巧,但亦究不失为儒流文士。

然而若文昌或文曲化忌,则这种“府会四煞见昌曲”的命造,却会大大打了折扣,其人恐易沦为三家村的不通寒儒。–于现代,则是读不通书却认为读通了很多书的“知识界”。多抱怨怀才不遇。满腹牢骚。

所以见天府守命垣的命造,非特别小心不可,盖命局可富可贵,可寒可微,既可为傍友,亦可为贾商,分别非常之大。

太阴落陷并不可怕

太阴即是月亮。在紫微斗数中,太阴与太阳是一对很有力的“中天星曜”亦既不属于南斗,又不属于北斗的星曜。

凡属“对星”,都有彼此相同而又相异的性质。太阴主富,太阳主贵;太阴主女,太阳主男;太阴主柔,太阳主刚,大阴属水,太阳属火。

古人认为太阴的变化很大,在亥子丑宫入庙,基本上是好命;但如果在己午未宫落陷,便会带来很大的灾害,所谓“太阴落陷伤妻母”,对女亲不利;如果是女命,则称为“刑夫克子为娼妾”。

这种说法,过份武断,所以有些读者自己起了命盘之后,见到命宫太阴落陷,便非常之害怕,认为自己命运很差了。

事实上推断斗数并没有这么简单,太阴即使落陷,亦必须见四煞空劫,而且还要有煞星同宫,再加上福德宫及身宫不好,然后才会发生不愉快的事,否则并不如古人所说的那样不祥。

不妨以午宫的太阴为例。

在午宫太阴落陷,与天同同宫,天同亦落陷,照古人的说法是:“化吉返凶,逢煞淫邪”,即是说,若太阴、天同化为禄、权、科三吉,反为凶局;若遇四煞则更不问矣。可谓一无是处。但实际上并非如此。王亭之算过一男一女的命,都是天同太阴守午宫,男的是财经界经理级人物,女的是一家著名公关公司的要员。

主要原因在于社会背景不同,因为凡天同太阴在午宫立命的人,性格都有点内向,但却最适宜内务工作,同时计划性很强。不过却又时时容易有幻想。这种性格,在古代社会很难发挥,在现代社会,却往往能靠幻想生起灵感,然后将灵感变成计划。而且现代企业,自有一套制度将计划执行,所以这种命宫结构的人,便亦可以发挥他们的长处。

推算斗数要研究性质,不可光背口诀,这即是一例。

太阴守命,兼视福德宫

古人论断太阴坐宫的各种情形,可能所根据的只是古代的社会文化背景,所以有许多资料,今日只能作为参考。

“太阴在命身宫,庙旺主一生之快乐。”这句论断,今日便未必适用。大概古代社会竞争少,而因为太阴主富之故,所以古人才认为既富则一生快乐。现代社会则完全不是这么一回事。

例如太阴在戌宫守命,光辉之极,但“福德宫”却有巨门在子宫坐守,“福德宫”主精神享受的情况,巨门坐子,必会天机,一遇煞星便容易招惹诸般竞争,以致身心皆为之不安,何“一生快乐”之有耶?

这就是由于社会背景不同引致的差异了。

又如古诀云:“太阴居子,号水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才。”凡太阴居子,必与天同同宫,古人以天同为“福星”,难怪评价甚高。可是天同的福要靠打江山打出来,因此“福德宫”便又甚为重要了。

当太阴居子为命宫时,“福德宫”一定是太阳巨门同守寅宫,如果见煞,主其人。一生受精神困扰,同时容易于竞争时采取不正当的手段。这些情形,一定便影响天同那种打江山的坚忍不拔之力,由是对于“清要之职,忠谏之才”的判断便亦要重新予以评价。

古代社会人事单纯,即使太阳巨门守福德宫见煞,亦只主其人在“言路”方面动脑筋而已,所以才可成为“忠谏之才”,今日的社会,竞争压力大,便会逼太阳巨门见煞守福德德的人“出术”,何“忠谏”之有也。

所以王亭之建议读者,在看“太阴守命”的命造时,最宜兼看福德宫来评价。

贪狼与廉贞的比较

贪狼这个名字,听起来很得人怕,其实并非如此,他的命名,目的只是为了跟“廉贞”相对,一廉一贪,成为斗数中一对重要的“对星”。

贪狼在斗数称为“正桃花”,廉贞称为“次桃花”,可是两颗里曜的性质却有很多不同之点。大致上廉贞比较偏向于阴柔,贪狼比较偏于阳刚。因此贪狼的桃花,是摆明车马的酒巨财气,而廉贞的桃花,则是偷偷摸模的声色犬马。

所以贪狼守命的人,遇灾厄亦遇得堂堂正正,如“贪狼巳亥居陷地,不为屠人亦遭刑”;“贪居亥于遇羊陀,名为泛水桃花”(注云:男女贪花迷酒丧身);“贪武破军遇吉曜,迷恋花酒以亡身”。不似廉贞失垣逢恶曜,会遇到异常的灾害。如“廉贞武曲会于受制之乡,恐木压蛇伤”;“廉贞火星同空陷,投河白缢”;“廉贞破军会擎羊于迁移,死于外道”。–但请读者注意,这些推断有很多其它的先决条件,希望不要自己起命盘见到上述的情形,就自己吓自己一餐死。

贪狼一曜。对庙旺利陷宫位的性质,跟其它星曜甚为不同,研习“紫微斗数”的读者。对此应加注意。

一般来说,贪狼喜入庙(居辰、戌、丑、未四宫),所谓“贪狼入庙能习正”但仍然风流);“贪狼入庙寿元长”,但却非常之不喜欢坐旺宫(子、午、卯、酉四宫)。秘云:“贪狼旺宫,终身鼠窃”,“贪狼居于午卯酉守命,终身不能有为”。然而这说法却亦有许多先决条件,不可一概而论。

贪狼不喜落陷,但却喜遇空曜;反而减少了他的酒色财气,倘遇文昌文曲,则可以成为风流名土。这是贪狼一曜与廉贞最大不同之处,虽然“廉贞遇文昌好礼乐”。伹廉贞遇空曜,却不能减少他的声色犬马习性。

贪狼守命六种格局

贪狼居十二宫垣,与紫微、武曲、廉贞三曜的关系最为密切。其分配的情形是

贪狼居于午宫为独坐,与紫微相对。

贪狼居寅申宫亦独坐,但与廉贞相对。

贪狼居辰戌宫亦独坐,但与武曲相对。

贪狼居丑未,与武曲同宫。

贪狼居卯酉,与紫微同宫。

贪狼居巳亥,与廉贞同宫。

其中贪狼与紫微同宫,性质最为不吉,古人谓之“桃花犯主”,称之为“桃花犯主为至淫”。然而这个性质,需要有一先决条件,即同宫中还有其它的桃花星,如红鸾天喜、咸池大耗等。若无桃花,且会吉曜,或得左辅与文昌,右弼与文曲夹制,则反而成为一特殊的格局,主其人多才多艺,善交际,有主见。

贪狼居丑未与武曲同宫,古人认为“为人谄佞奸贪”,或“贪狼武曲同宫,先贫而后富”,对这宫垣的结构亦不甚恭维。这两颗星曜一为财星,一为风花雪月的星,在古代社会,不喜财带桃花,与现代社会却不同,照王亭之的浅薄经验,由于贪狼亦有投机赌博的性质,所以“武贪守命”的人,常常可以暴发。不过暴发之后亦易暴败,以发后立即转业为宜。

贪狼与廉贞同宫,是两颗桃花相遇,所以古人认为“男浪荡,女多淫,酒色丧身”。但现代社会却不同,只要不再见其它的桃花星,则其人反主有特殊的艺术品味。王亭之见过一位时装设计家,又见过一位音乐家即是这种命宫结构。

至于三组相对的星,以贪痕对紫微的格局最为不美,但其人始终可任高职;如果贪狼对武曲,可能是技术人材,妇产科医生亦多这种命局结构,贪狼对廉贞,可能是公关交际人材,亦可能是工程科技人员,主要视所会的星曜而变化。

“贪狼入命”的女人命

王亭之打算专文谈一谈“贪狼守命垣”的女人命造。因为曾收到不少女读者来信,问自己是不是非常淫荡,原因即在于她们喜欢算命,又待别喜欢算“紫微斗数”,算命的人“依书直说”:七杀守身终是天,贪狼入命必为娼”,于是乎这些读者师奶或读者姑娘就吓一餐死矣。特别是有些家境不好的少女,算过命之后,居然打算堕落风尘来适应命局,使王亭之看罢这些来信之后,心中为之悒悒。

王亭之已经说过一千次,“紫微斗数”只不过是一门术数,它只能根据星系的性质,来推断人的性格与可能碰列甚么环境,绝对不是“上天注定你怎样怎佯”的宿命论。但由于这门术数确可以算出一些“惊人”的小节,如王亭之一望刘天赐的命盘,即曰:“你今年脱过两只牙。”天赐吓到跳起,然而清心直说,这仅不过是由于他的命盘出现一组牙痛及脱牙的星系而已。脱牙小事,当然不会有变化,但关系列人生际遇的大事,后天环境却影响甚大。所以倘如因为自己“贪狼入命”,便以为自己非堕落风尘不可,那就未免太迷信术数矣。

贪狼入命的女人,最大的特点是容易有嗜好,而且沉溺于嗜好,同时那些嗜好偏近于诗酒琴棋,风花雪月。除此之外,贪狼入命的人又特别喜欢神秘,将这些性质融合起来,便十足十宋代的“女道士”。宋代的“女道士”有如高级娼妓,因而在宋代发展起来的“紫微斗数”,才有“贪狼入命必为娼”的说法。

现在推断斗数,还依照一千几百年前的说法,简直是害人。王亭之可以说,“贪狼入命”的女人亦能非常之清白,而且有正常的家庭生活。有一位中学校长,即是这个格局,她有很深的宗教信仰,王亭之凭其它杂曜配合,推断她仅曾与一有妇之夫恋爱,她承认。是则“贪狼入命”。仅此而已。

“贪居旺宫”并非贼命

再多谈一次“贪狼命”,因为这个命格,有触发王亭之出山谈斗数的一段因缘。

王亭之十多年前拜师习“中州派”斗数,学识之后,甚少跟人算命,只限于跟几个老友玩耍一下。只专心研究将古老星系的说法加以现代化,同时研究风水与斗数的关系。甚至野心大到想用地球的磁场变动,来解释斗数与“玄空装卦,紫白飞星”风水学的推断。王亭之念理科出身,物理与数学都不十分水皮,自忖应该有所收获。

这次拋头露面,固然是多方面因缘凑巧,但实在亦由于一个“贪狼命”的刺激。

有一位王亭之的好友,找一位自称大学教授的“哲学家”去算他令郎的命,算命的人根据古诀:“贪狼旺宫,终身鼠窃”,判断这小孩子会做贼。巧碰算命之前,这小孩 真的拾过一枝原子笔回家,这还了得,算命之后,孩子的妈便将孩子简直当贼仔来看待。

王亭之看不过眼,于是故意露一手,根据孩子的命盘说出一两桩小事,某月某日可能跌撞损伤,某月容易拉肚子,先取信于孩子的母亲,然后跟她解释–凡贪狼入命,命宫为“旺宫”的话,其人必有一份执着,喜欢吃塘,就一定要吃到糖,用鱼翅燕窝来交换都不可以。所以如果后天教养差的话,孩子长大,便可能发展成为占有欲特殊强烈。古人所谓“终身鼠窃”,只是据此而言,因此不能凭古人简单的歌诀,就立即将孩子当贼办。

经此一役,王亭之便已立意出山,想纠正一下“依书直说”的武断。因为凡依书直说,一好就好到不得了,一坏就坏到不得了,同样可以误人终身。王亭之算命绝不求“灵”,但自信却可以补足古歌古诀的不完全之义,撰写本书,目的亦在于此。

巨门坐命六种情况

跟巨门最有密切关系的星曜,是太阳、天机、天同。–

在子午二宫,巨门与天机对照。

在丑未二宫,巨门与天同同宫。

在寅申二宫,巨门与太阳同宫。

在卯酉二宫,巨门与天机同宫。

在辰戌二宫,巨门与天同对照。

在巳亥二宫,巨门与太阳对照。

大致上来说,巨门与太阳的关系,同宫不如对照。因为巨门为暗星。倘如跟太阳同宫,一明一暗同居于一个宫位,反而对太阳有所牵累。对照则不同,巨门之暗不足以传到远方,但太阳的光与热却足以远照巨门,可以解除巨门之暗。

但跟天同的关系,却又同宫优于对宫。因为天同有保守,独善其身、怕事的性格,他本身的优点,不会投射到对宫巨门的身上去,使巨门的性质发生改变。同宫则不同。彼此不能不互相消长,所以便可稍为改变了巨门的缺点,使是非口舌减少。

巨门跟天机的关系,则对照或同宫各有所长。这个星系的组合,多带点圆滑的性质,而且擅长调和表达。当天机与巨门同宫时,天机的圆滑可以改善巨门的口舌是非,但亦同时将“天机化气为善”的性质减少,于是容易流为口甜舌滑,而且小器。当天机与巨门对照的时候,彼此的性质没那么融和,天机不致因巨门的影响变为小器,而巨门亦不致因天机的影响变为浮滑,可是巨门本身是非口舌的性质却未受到好的影响,容易口直心快而惹祸。

所谓“巨门交人初善终恶”,大概以天机巨门的组合为然。因为无论二星对照或同宫,都有它的缺憾,稍欠堂堂正正。

巨门吉凶,在于才学有无

古人对巨门很有偏见,推断曰:“巨门庙旺,虽富贵亦不耐久”,“巨门守命身宫,一生招口舌是非”,甚至于论兄弟、夫妻、子女、财帛、事业等十二宫位时,说“兄弟参商”、“夫妇污失名节”、“子女损后方招”、“财帛巧取而来”可谓一无是处。

王亭之非常不服古人的见解,于是细心参考自己记下来的“中州派”斗数笔记,本派对巨门的评价好很多,认为“有正义感,然恐学少精湛,其才不足以济其用”。由是始忽然有所领悟。

原来巨门在命宫的人,大概都有点好表现自己的性格,加上能言善辩,因此时时易招人嫌忌。倘如其人的才学能够服人,那么招人嫌忌的性质便减少,否则便可能既不令人心服,又讨厌他口多,人缘当然就差。以致“一生招口舌是非”,“虽富贵亦不耐久”矣。–也就是说,凡巨门坐命宫的人,倘如能有才学,而且学能精湛,应该亦是好的命局。

古人最喜巨门与太阳同宫或相对,认为太阳可以解巨门的暗,其实只是巨日守命的人做事光明磊落,容易为人理解而已。

巨门在子午二宫虽不见太阳,但有化禄、化权或化科三曜照合,古人亦认为是“石中隐玉”的美格,则是因为有了这些化曜,其人便不致于“学少精湛”而已。加上对宫的天机“化气为善”,既有才学,又有修养,因此巨门的口舌便转化为口才。出言必善,乃成为美格了。

古人论命喜欢留一手,逐粒星来讲,所以便容易令后人认为武断,若非动点脑筋来分析,自己推断时亦便易流为武断。

天相的星系组合

天相与天府是斗数的“对星”,即两星彼此互有关连与影向。所谓“逢府看相”,即在推断天府一星的象征力时,必须同时兼看天相对它影响;在观察天相的吉凶时,当然亦须同时研究天府。

天府为“库星”,天相为“印星”,库无印则不能动用库内的财富,印无财则仅属

空白的权力,所以必须两星兼顾,然后才可以将财与权作为一个整体来观察。

天府无陷地,所以没有太不适宜于居驻的宫位,但天相则在卯酉二宫落陷,因此凡属卯酉二宫天相相会的天府,其力量也便打了折扣。

至于天相本身的星系组合。亦可以分为六种–

在于午二宫,天相与廉贞同度。

在丑未二宫,天相独坐。紫微破军对照。

在寅申二宫,天相与武曲同度。

在卯酉二宫,天相独坐,廉贞破军对照。

在辰戌二宫,天相与紫微同度。

在巳亥二宫,天相独坐,武曲破军对照。

由以上的组合可以知道,与天相特别有关系的正曜,是紫微、廉贞、破军与武曲。

紫微天相同宫不如对照。因为同宫时落于辰戊的天罗地网位,反而使人难以发扬蹈厉。相对时则由于紫微破军的冲刺力,可以激发起天相的力量。

天相武曲同官亦不如对照。因为同宫时天相虽可减轻武曲的刑克性质,但同时亦减少了它本身的力量;不如跟武曲破军对照,反而可以利用这星系的冲刺力。

大相却以与廉贞同宫为宜,同宫时天相能化廉贞之恶;若天相坐卯酉与廉贞破军相对,化解之力稍逊,运途便可能较多波折。

“逢府看相”的秘密

在斗数中,天相是很难推断的一颗星曜。一般的说法,认为天相有正义感,喜为人服务,好打抱不平。在命盘中不怕恶煞相侵,甚至评价为在十二宫中皆为祥福,但实际上要推断起来却没有如此简单。

严格地来说,天相可以说是一颗缺乏鲜明性格的星曜。它的可塑力甚大,碰到

“三方四正”的星曜分布好,天相便倾向于好的那一方面发展;若碰到星曜的分布不好,天相便亦倾向于坏的性质。古人“逢府看相,逢相看府”,于研究星盘中天相的吉凶时必兼看天府,也正是因为府相二星永远在三方相会,所以才提出这种全面观察的方式。

举例来说,天相坐于未宫守命,会合卯宫(也即是坐财帛宫)的天府,对宫为紫微破军。倘如卯宫的天府碰到火铃羊陀四煞,或刑忌恶曜,即使这些恶曜主要是从酉宫射进卯宫,本来与未宫的天相无关,但由于天府的性质变坏了,也会影响到天天相变坏,成为一个好贪鄙吝,无主见而且进退失据的人。

假如不理解这点,一见天相本身不逢恶煞,贸贸然便据古人的片言只语,认为格局大好,很容易犯错误。

这种看法,是“中州派”的一个小小秘密。古人不喜欢将一些秘诀加以详细的说明,凡事都喜欢留一手,因此便才会隐约其词,仅言“逢府看相”却连“逢相看府”都不肯说破,后人肯研究,自然可以参破秘诀,不肯研究,就只会囫囿吞枣。

闽派知道这个秘密,但却以为仅用天相一星的庙陷来看它对天府星的影响,则对古人的“逢府看相”之语,实在尚未完全参破也。王亭之鉴于天相一曜难于评判,故特将此点和盘托出,相信对读者定有帮助。

天梁“消灾解难”特性

古书最误导读者的,莫过于对天梁一星的推断。本木古书都说天粱为寿星,化气为荫,有解厄制化之功,荫于身命,福及子孙。甚至说“乃万全声名,显于王室”。“若更逢左右昌曲嘉会,则出将入相”。端的将天粱说得异常吉祥。

唯有慧心斋主能说出事情的真相,率先披露天梁的特质。她说:“在诸星中天梁星是最具逢凶化吉、遇难呈祥力量的星曜。因必须表现解难及呈祥的力量,所以天梁星坐命的人,无论任何宫位,是否会照吉星,不免会遭遇困难,俾使它能化解。”

后来写斗数书刊的人,因此也就懂得改变对天梁的看法,不对它称赞得那么头头是道了。在从前,则只能根据古歌诀“天梁月曜女淫贪”,举出天梁唯一一种星系结构的缺点。可是却又误会了“梁同对居巳亥,男浪荡、女多淫”的意思,几乎想将这种星系结构的女人一律说成是淫娃荡妇。

其实天梁一星,不太差,也下太好,只是先给人带来困难或凶险,然后又化解于无形而已。所以开刀动手术必不死;事业濒临于倒闭又可以突然遇到资助,带来一切灾难病痛,结果日子一样捱得过去。正因如此,所以天梁坐命的人,到了中年过后,回首前尘往事,常常会感到人生的空虚,故思想多倾向于消极。

天梁的另一种性质是神秘。天梁坐命的人,会不自觉倾向于对神秘事物的深信。如果往积极方面发展,则是喜欢探讨一些为当时社会认为艰深的理识。但却仅限于理论而少实践。向坏的方向发展下则是性格流于挑剔,捉字虱,找岔子,使人觉得难于接近。

因此对于天梁坐命的人,视之为名士可矣,这才是他的基本性质。

天梁坐命多主孤立

与天梁最有密切关系的正曜,是太阳、天同、天机。具体情形如下–

在子午两宫,天梁独坐,与太阳相对。

在丑未两宫,天梁独坐,与天机相对。

在寅申两宫,天梁与天同同度。

在卯酉两宫,天梁与太阳同度。

在辰戌两宫,天粱与天机同度。

在巳亥两宫。天梁独坐。与天同相对。

天梁与太阳构成的星系,是最好的结构,因为天梁本来所带的“孤克”性质,可藉太阳来化解。由此可以知道太阳宜于入庙或乘旺,例如午宫与卯宫的太阳,光与热都盛于酉宫或子宫,所以天梁宜于坐子,可得午宫的太阳对照;天梁太阳同居于卯,又此同居于酉垣时为佳,至于天梁坐午,得子宫的太阳拱照,格局就比较上有所不如了。

凡天梁与太阳构成星系,容易形成“阳梁昌禄”的格局,亦即加会文昌及禄存。此格最利于参加考试,尤其对重要的国家典试有利。因此具有这种格局的人,容易成为专业人材或学术研究人员。即或不见文昌与禄存,太阳天梁的结构其实亦利于学术研究,因为倘若从事政途,风险太大,若从事商业,亦一波三折。

天梁与天机的星系,古人认为其人善于谈兵。这是由于天机有口才而机变,天梁则喜欢自我表现的缘故,在古代,文人能谈兵法,被认为是文武全材,若在现代,则“机梁”的结构便不一定善谈兵法了,可能侈谈投机理论。

天梁与天同的组合,则容易表现为疏狂一类。因为天梁喜挑剔,天同则好享受,两种性质结合起来,其人便常常觉得社会有错,对不起他老人家。他自己则“坐而论道”,天下国士无双矣。然而若能向好的方向发展,则其人反而可以变得心思精细,不肯和光同尘,盖有天梁同宫多主孤立也。

天梁吉凶性质的分别

由于天梁的性质变化多揣,无论“太阳天粱”、“天梁天机陕”或“天粱天同”的组合,都很容易有非常极端的变化,所以王亭之打算再详细交代一些资料。

天梁不宜见带有浮动性质的星曜,这是其恃点之一。故古有“天梁天马陷,飘荡无疑”;“天梁月曜,女淫贫”;“梁酉月巳,却作飘逢之客”的说法。

天梁最忌见擎羊及陀罗。这是其特点之二。故古人有“天梁陷地见羊陀,伤风败俗”的说法。

天梁喜坐庙旺宫,得辅佐之曜来朝。所以天梁不喜巳申亥三陷宫,于酉宫亦嫌平常。所谓辅佐之曜,是指天魁天钺、左辅右弼;文昌文曲,禄存天马。次一等的则为三台八座;龙池凤阁;恩光天贵;天官天福等杂曜。这是其特点之三。故古人有“天梁守照,吉相逢,平生福寿。”“天梁庙旺,左右昌曲嘉会,出将入相”的说法。

流年小限龄流曜,对天梁亦有相当影响。天梁喜见青龙、奏书雨流曜。见之均主有文书之喜。然而所谓“文书之喜”却又与文昌文曲不同。文昌文曲的“文书”,可以指债券、支票及股票,但天梁见青龙奏书的“文书”,仅指政府或大机构的公文而言。通常多指职位上的升迁,或名衔的获得。相信许多得甚么b e的名流,其年或有天粱见青龙或奏书者矣。

由于天梁吉则掉臂独行。凶则性情孤僻,所以无论吉凶均利于从事学术研究。古人所谓“梁同机月寅申位,一生利业聪明”,则是淫伤与机智,再加上孤克刑忌性质的发挥,倘若在后天能将浮荡的性格变为灵动,其人亦未尝不可以成为学术界的长才以。

七杀守垣,脚踏实地

在斗数中,七杀是属于“刚猛”一路的星曜。所以“杀破狼”的配合,特别饶有深意。贪狼的破坏力圆滑,能够将事情在无声无色中转化,破军则破坏一切不遗余力,但七杀的破坏,则往往属于谋定而动。故“杀破狠”的会合,非常之具有“刚柔相济”的色彩。

举一个譬喻,破军要盖新房子,是不顾一切,将旧屋夷为平地,然后一切从头做起,可谓义无反顾;贪狼则不然,他不一定盖新房子,可能只是粉饰,不经不觉,房子就焕然一新;而七杀则是应拆就拆,应粉饰便粉饰,不作无谓的破坏,亦不只做表面工夫。

所以七杀守命垣的人,特点在于踏实,不会谄媚,也不因循苟且。然而却亦要配合整个星系结构而定。倘如七杀会合的星曜太强烈,如见火星铃星,则这种命造的人易招尤怨;若会合地空地劫,则易觉心灵空虚,而且在社交生活中亦落落寡合。

在古代,唯具有一门特殊的手艺的人,才会有遁世而入世的境遇,否则便是高人隐士,所以古诀云:“天刑陷地,巧艺谋生。”又云:“其性若清凉之状,其数则宜于僧道。”且云:“七杀居陷地,沉吟福不生。”

实则上七杀守命的人,既不若古书上所说的那么富贵,“一生爵禄荣昌”亦不若其所说的那么凄凉。王亭之非常欣赏七杀的性格,觉得是现代社会一些脚踏实地的人的写照也。古书云:“七杀入命身宫。见吉,亦必历受艰辛”,这亦正是恰当的评价,不似贪狼之易流为取巧,又不似破军之破坏一切义无反顾,大生大死,此七杀之固宜“历受艰辛”而后有成也。

七杀守命的人肺部多先天抵抗力不足,从前医药落后,因此便认为七杀加凶易夭折,尤多死于肺病及喘病,现代社会文明,此点已应不验。

七杀守命的六种结构

跟七杀最有关的星曜,是破军与贪狼,这三颗星曜永远在三方会照,称为“杀破狼”的组合。

若以七杀居十二宫位而言,则基本结构可分为六组–

在子午宫,七杀独坐,对宫为武曲天府。

在丑未宫,七杀与廉贞同度。

在寅申宫,七杀独坐,对宫为紫微天府。

在卯酉宫,七杀与武曲同度。

在辰戌宫,七杀独坐。对宫为廉贞天府。

在巳亥宫。七杀与紫微同度。

由这些组合可见,跟七杀有关系的星曜,除破军贪狼之外,应为紫府廉武四宿。

七杀最喜见紫微,所以在寅申巳亥四宫守命,多易成为正好的格局。紫微七杀组合化为权力;七杀遥对紫微,亦可增加人的开创力。但天府的性质却同时可以使人流于空幻,故从积极方面来说,巳亥二宫的七杀比寅申两宫好;可是寅申二宫的人,却生活得更有哲学趣味,不似巳亥二宫那么不易满足权力欲。

七杀与廉贞同度,廉贞之柔可以比解七杀之刚,这时最需要看所会合的辅佐诸曜而定,凶则流为肉欲,吉则品格刚正,且带几分文艺气息,所谓风流儒雅而绝不下流。但七杀与廉贞天府相对,则可能平添许多感慨,往往觉得人生无非是镜花水月,此时使似立马高冈的战将,一道刀疤一道枪伤都是挣扎的纪录。

七杀武曲同度,是十分积极的星系组合,但欠缺领导力;但七杀与武曲天府会照,七杀的独立才能反而容易发挥,可是却容易表现为独裁救,所以在领导能力方面有缺点。不过在各种七杀星系组合中,这种组合胜在风波少而且小,若寻求人生的安定,当然以此为宜。

女人七杀坐福德并非娼婢

由于七杀带有浮动的性质,所以古人认为女命对此不宜。甚至时至今日依然有人食古不化,认为“女人七杀独守福德,必贱无疑。”吓到许多自己起命盘的人,见到自己的福德宫七杀独坐。就认为人生前途灰暗。

现在不妨研究一下“七杀独坐福德宫”的情况:

如果七杀在子午二宫独坐福德,命宫必为紫微天相,古人认为星系带无情无义的性质,加上七杀所会合的星系都异常浮动,所以对女命不宜。现代社会,则仅主其人不肯安于环境,时时寻求变动的机会,这性格可以反映于事业,不一定会影响婚姻。

如果七杀在寅申二宫独坐福德,命宫必为廉贞天相,夫妻宫为贪狼会武曲,所有的星曜都不利于感情,古人因此认为乃“娼婢之命”,因为在古代,娼婢最易为人玩弄感情。但在现代社会,女命只须防避因一时感情冲动便谈婚论论嫁,多点考虑与抉择,依然可以有幸福的家庭生活。

如果七杀在辰戌二宫独坐福德,命宫必为武曲天相,古人认为“武曲之星为寡宿”,所以认为不利婚姻,实际上这种命局结构的人,最大的特长是机智,在古代,妇女困守在家庭之内,其机智无用武之地。所以便发展成为勾心斗角,施展小计权术,当然不能说是好命。现代社会,大家庭制度已崩溃,女人亦有自己的事业,这种命造结构的人,除了能持家之外,还善于理财用财,不会自私自利,事业亦有一定的发展,其岂“贱命”也欤,

王亭之常劝读者,在未彻底了解星系性质之前,不可自己查书查表替自己算命,即是为了怕这些吓死人的推断,容易令人自暴自弃。

破军守命不喜安定

破军属阴水,为北斗第七星,由于它的破坏力重,所以古人认为它“化气为耗”。“耗”的意思是消磨,因而破军的破坏力不会突如其中,常常带点消磨的性质,使事情由渐变转为突变。王亭之常说斗数并非宿命,后天人事往往可以补救,破军即可作实例,因为在转变过程中,当事人常有很多“扭转乾坤”的机会。

古人喜安定,不喜变化,所以对于破军的性格不肯恭维,女命破军尤其给弹到树叶都落,曰:“若女命逢之,无媒自嫁”,“破军一曜性难明。”注曰:“此为孤独淫佚之星,女人不宜,加四煞,必因奸谋夫,因妒害子,不然则为下贱娼婢。”

这种推断,在古代社会可谓完全合适,因为古代的女人无事业,而破军守命的人,却必须寻求刺激后心理上始得平衡,所以就容易弄到家庭不和,甚至伦常变异。但现代社会却截然不同。凡破军坐命的女人,一定不肯做家庭主妇,因而就可以在事业中寻求到刺激,其消磨的力量,也就由家庭移入工作岗位之上。

大致上来说,破军守命身宫的人,一定不肯闲下来,即使在即成局面之下。也要作出点惊人之举。倘如保守的力量太大,就容易流为搞风搞雨。

因此评价破军,必须要考虑到这种特性。假如能将他放在一个有独创性的岗位之上,便能善用其所长,使事业常能突破胶着的状态,创出新局。若定要一成不变,则破军守命的人便反而有所不宜–这一点,恰恰即是古人评破军女命的根据。

所以王亭之觉得有些现代人破军守命者,非常之冤枉,他们被视为“是非之陡”,其实有可能只是他的上司未能善用其所长。

破军星系六种结构

在与星系的会合关系方面。破军在星盘中的布置共有六种:

于子午两宫,破军独坐,对宫为廉贞天相。

于丑未两宫,破军与紫微同度。

于寅申两宫,破军独坐,对宫为武曲天相。

于卯酉两宫,破军与廉贞同度。

于辰戌两宫,破军独坐,对宫为紫微天相。

于巳亥两宫,破军与武曲同度。

即是说,跟破军关系最大的星曜,除了永远在“三方四正”相会的七杀与贪狼之外,便是“紫武廉相”四曜。

一般来说,破军最喜见紫微,因为紫微可以降服破军,使它的破坏力减少,但其实有如驽马受到缰锁,反而使这星系结构充满矛盾,故凡破军坐辰、戌、丑、未四宫守命,都可以令人精神困闷不安,时时求发泄,以抒解心理上的不平衡。倘遇到煞忌等曜,人生的际遇多了点坎坷,心理不平衡的情形就会更甚。所谓“叛逆性”,即是紫微破军二星互相制衡的结果。只是这种叛逆性不会随时表现出来而已。

“紫破”再加上天相的性质,容易发展成为神经质,除非命宫见禄,且诸吉毕集,使人生的际遇顺遂,否则易突然爆发强烈的反应,其本人亦控制不住情绪。

破军与廉贞会合,在好的情形下,可以一刚一柔互相制化,但在坏的情形下,则变成是非冲突,喜欢不择手段来解决矛盾。

武曲性质上带点孤克的意味,与破军会合,使人性格过份冷峻,容易发展成为自私自利。要改变这种性格,非经极大的后天努力不可。这种星系结构不甚宜见科名之星,因为可以发展成为内心冷僻而喜沽名钓誉。不等到零下二度不肯星夜派寒衣,王亭之怀疑即是此类。

见“化忌”要加强精神修养

“紫微斗数”推断流年运势,最关键的地方。是善于运用“四化曜”。

“四化曜”是化禄、化权、化科、化忌。一般来说,化禄主得财、化权主得势、化科主得名誉地位、化忌则主受各种困扰。人生无十全十美,所以于势位利禄之外,必有一颗忌星点缀人生。达观的人,绝不会为此忌星而耿耿于怀。

“化忌”的情形有很多种。最常见的情形是招人妒忌,然而“不招人忌是庸才”,所以虽见化忌亦不足畏。另一种情形则是与人发生不必要的误会。误会有时未必不美丽,如果误会者太丑恶,则纵有误会,少一他明友亦罢。

易令人困扰的“化忌”是招人诽谤,不过是非曲直总有真相大白的一日。

有时“化忌”亦主躭忧。如“父母宫”化忌,则可能须为父母的健康操心。然而生老病死乃人生的必然过程,故亦应对此情形达观一点。

“化忌”亦主生病,虽说达观,可是究竟令人精神内体部受痛苦,故?以事前注意保健为佳。

最严重的“化忌”是有官非或横祸,有时看到这种星系,常易令人为未来耽心。不过假如能事先知道这种运势,亦不必为之惴惴不安。佛家认为业力可以转化,重业可以轻报,只要心存忠厚,以诚待人,兼且立身行事俯仰无愧,则运势应该可以扭转。

所以见到“化忌”,应该仔细推详化忌的性质。并且应重视精神修养,则忌星亦将无能为力。假如放任,听其自然,而毫不作内心准备及加以修养补救者,于横逆来时,不得谓之“整定系甘”。

推断斗数,不可以“铁口批命”,见人贫穷则因忌星判其一身贱骨,见人富贵则虽化忌亦认无妨,否则定然误尽苍生。

“辅曜”与“佐曜”有分别

照“中州派”的传授,星曜不以“甲级、乙级”分等,除了“十四正曜”之外,便分成辅曜、佐曜、煞曜、化曜、杂曜,以及流曜。

所谓“辅曜”,是指左辅、右弼;天魁,天钺四曜而言。–一般将它们连同文昌、文曲称为“六吉”,中州派认为这种称谓不够细致,昌曲与禄存、天马,属于“佐曜”,辅佐的分别,主要是“自力”与“他力”的问题。

有文昌文曲照命,一般主读书聪明,但亦要自己肯去读才行;有禄存天马可以,经商发财,但亦要自己肯去经营,所以这四颗“佐曜”所能发挥的是“自力”。倘如自暴自弃,则无人可以改变。

“辅曜”则不同,天魁、天钺称为“贵人”,左辅右弼能得助力,其实可以理解为得之政制或私人的帮助。这些助力,可以不求自得,属于后天的自然力量,亦即“他力”。

对于不求自得的助力,应该详细子以说明。

一个得魁钺照命而成巨富的好例,是印尼某富商的命造,他囤积居奇,正陷困境,突然政府公布某项有关木山采伐的政令,使他突然由困境中摆脱出来,一年即成巨富。

一个得辅弼之力而成巨富的例子,是某地产家的命造。由于一个突然的转变,同业采取不同的方针,将地产廉价转让给他,于是他亦转眼即成巨富。

政府公布政令,行家改变方针,都非专针对某人的需要,但政令的公布与方针的订定,却可以对一些人有益,这即是“辅曜”所发挥的力量。

所以研究“紫微斗数”,需将“辅曜”与“佐曜”的性质加以区别。

天魁天钺不主科名

天魁、天钺,是斗数家向“丛辰家”借用的星曜。可是如果追溯源流,则其借用又不自斗数家始。大概由以“五星”推断禄命时起,这两颗星曜即被采用。

及至“五星”推命之术没落,“子平”家兴起,这两颗星曜依然沿用,但却有了别名,天魁又称为“天乙”、天钺又称为“玉堂”。当时以这两颗星曜为科名之星,命中中值此,可以有利于科举,从而得金马玉堂之贵。

但斗数家吸纳了这两颗星曜之后。于组成星系发展之时,却改变丁他们的性质,不专注于科名考试。而成为“上界和合之神”。何谓“和合”呢?“若遇大难,必得贵人扶助;小人欺侵亦不为凶。”亦即所谓贵人的助力了。

但任何发展总有一个阶段与过程,所以虽然有了“贵人助力”的意义,可是原来“科名”的意义却仍未消失。因此在古诀中,便依然有“魁钺命身多折桂”(天魁坐命宫、天钺入身宫,利科名考试),“天魁天钺,盖世文章”的说法。

然而根据工亭之的经验,这种说法大都不准确。看读书考试,依然要看文曲、文昌,只有不属于读书范围之内的竞争或比赛,天魁天钺然后才能发挥他的作用。由此可见,讨论魁铍二曜,应该重视他们那由斗数家发展出来的意义,而不必太过重视向“丛辰家”承继的意义。

天钺带点桃花的意味,其实亦是斗数家经征验之后,发展出来的性质,此所以在元代的斗数诀法中,尚未有关于这一方面的述说。–王亭之常认为斗数大有发展的余地,不必局限于“古本、秘本”的说法,魁铍二曜即为一例。

谈火星与铃星

王亭之本来想单独谈谈火、铃、羊、陀四颗煞星,但执起笔来一想,很难很难,因为“四煞”虽然有其基本的特性,但却必需要跟其它星曜配合起来谈论才有意义,若单独谈煞,即易生误会。

所以本篇虽谈煞曜,亦只不过谈其大概而已,虽然尽量客观,读者仍须防受误导,这即是单独谈煞的弊病。

先谈火铃一一星。

一般来说,“火明铃暗”,所以二曜虽同有刚烈之性,却以火星此铃星更带一些正面的性质。如果用“水游”人物来此较,火星有如黑旋风李逵,说打就打。说杀就杀,不生计较之心;铃星则如花和尚鲁智深,虽然刚烈一如李逵,但去打那卖肉的“镇关西”时,却懂得先去砌他的生猪肉,找个借口然后才去撩打。换做李逵,一拳擘面打过去就是,那里耐烦许多差排消遣。

二星最喜与贪狼同度,会合次之,称为“火贪格”或“铃贪格”,主暴发,或主横立功名。关于这个格局,王亭之将专文予以论述。除此之外,则为紫微、七杀二颗正曜,火铃亦喜与一之同度。紫微对火铃的刚烈之性是出于化解,如李逵见宋江自然贴贴服服,甘受差排;七杀对火铃是出于威慑,一如带兵的元帅必先立下马威,然后才可以收服属下的刚猛之将。所以比较起来,紫微火星同度的命局,便比七杀火星同度的命局少了许多波折与辛劳。

巨门暗曜,最不喜见火铃,因为火铃之焰既不足以光耀巨门,而巨门之暗却足以晦火铃之色,若同度,主人易冲动,而且器量小,兼且多生是非。

火铃亦不喜廉贞,盖廉宿阴火,火宿同聚一垣,见七杀擎羊即主生意外。

“火铃夹命”与“铃昌陀武”

关于火星铃星,古人曾订立两个格局,一为“火铃夹命”,一为“铃昌陀武”,本文即将专就此一谈。

古人说,“火铃夹命为败局”,至于如问“败局”则未有说明。

照王亭之所知,斗数之中,凡为一对煞曜所夹的宫位,一定会产生缺点,如“羊陀夹”,“斗空劫夹”及“火铃夹”。火铃所夹的宫位,会产生甚么毛病,则应详察被夹的星系而定,一般来说。则是使人生减色。

同样出身,同一学历,甚至在同一机构任事,到了中年以后,一升一沉,则沉者便可能是“火铃夹命”,而命宫正曜又无力之故。

若被夹者为有力的星系,如武曲七杀、武曲天府、廉贞七段、紫微七杀,则主人仍可发扬蹈厉,不过辛苦则难免。

但若火铃所夹的宫位,有擎羊,则判断时便要非常小心。这颗擎羊变得可善可恶,不能一慨而论,应通盘观察三方四正所会的星曜而定其性质。

至于“铃昌陀武”格,则是辰戌宫安命,而三方四正会齐铃星、陀罗、文昌、武曲四曜。古人称之为“铃昌陀武,限至投河”主有水厄。为甚么会有水厄,应该是古人通过征验得出来的结论。照王亭之的经验,其实亦可视为一般灾难的预兆,尤主交通意外。

应该留意的是,若原局有武曲与铃星会照(火星不是),便需大限或流年有流昌、流陀会台,因为“铃昌陀武”的格局,连流昌流陀亦包括在内。倘原已有陀罗或文昌,更飞入流陀或流昌者,冲起昌陀,灾祸即易发作,是年应该小心健康,同时慎防水厄与交通意外–王亭之替一位朋友的儿子推算过,流年为“铃昌陀武”,在王亭之苦劝下,已不骑摩托车,但是年仍在行人路为单车所撞,轻伤了事。

擎羊“真小人”,陀罗“伪君子”

擎羊与陀罗,是斗数中的一对煞曜。擎羊主“刑”,陀罗主“忌”。所以擎羊不喜见廉贞,因为廉贞主囚,谓之“刑囚并至”,又不喜见破军,因为破军主耗,谓之“刑耗齐临”。陀罗则不喜见化忌,谓之“忌化相冲”。

从性质上来分别,擎羊可称之为“真小人”,但陀罗的性格则有点近似“隐君子”。所以擎羊带来的灾难,仅属一时,如动手术,手术后即平安,可是陀罗带来的灾难,却有缠绵清磨的性质。譬如患病,虽不主开刀,但却可令人疾患缠绵。

擎羊善于冲突,冲突后无论是好是坏,事情总有个解决,陀罗则不然,有矛盾,一味拖,不肯发生明面的冲突,结果反而耗费精力。所以擎羊主一刀两段,陀罗则主缓慢消磨。

擎羊喜独见火星,为阳金见阳火、主锻炼而成器,但这却有如铁匠的熔炉,金明火亦明,要一捶一捶打出器皿。故主人历千辛万苦而后有成就。

陀罗亦喜见铃星(“铃昌陀武”格例外),为阴金见阴火,其性质有如冶炼矿石,必经一番的陶熔然后始可铸成锭块,所以人生虽有成就,但必多暗来的困扰,使人终生不能闲暇,兼且容易发生拖泥带水的现象,吉则迟来,凶则迟散,虽吉必来,凶必散,人生却亦未免感到岁月蹉跎。

故二者比较:火羊同宫较铃陀同宫为优。

“羊陀夹”,由于是“刑忌夹”的性质、所以被夹的官位多不利。唯羊陀所夹的宫位必有禄存,故较易趋避而已。

在现代社会,羊陀二曜亦主专门技能,即古人之所谓“巧艺安身”。因此现代人实在较古人为幸运,古代的工匠地位卑微,现代则懂得修理电视的人都有机会发达也。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh diệu tạp đàm

Bản dịch:

Tinh diệu tạp đàm < vương đình chi đàm đẩu số > tinh diệu tạp đàm tử vi đẩu số dễ bộ

Ảnh hưởng tinh diệu khách quan hoàn cảnh

Do bổn thiên khởi, chuẩn bị trục vừa phân tích “Đẩu số” trung tâm mười bốn khỏa chủ tinh.

Mỗi một khỏa chính Tinh đều có chính hắn tính chất đặc thù, nhưng những … này tính chất nhưng có thể nhân các loại điều kiện khách quan mà biến hóa. Những … này nhất điều kiện khách quan là:

Nhất, tinh diệu vị trí cung viên. Ví dụ như thái dương tại tí cung và ở ngọ cung, hai người tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Cổ nhân dụng “Nhập miếu”, “Vượng”, “Lợi”, “Bình thản”, “Mất đất”, “Lạc hãm” chờ danh từ lai đại diện. Tuy rằng không hoàn toàn, nhưng lại có thể đề cương khiết phiền. Cung viên đối với tinh diệu, kỳ thực giống như hoàn cảnh của vu nhân. Ví dụ như vương đình chi khứ đến sĩ cao liền cả người không được tự nhiên, thế nhưng thước cao trương ở sĩ cao lại cả người là kình. Giá khiến cho có thể nói vương đình chi ở sĩ cao “Lạc hãm”, mà thước cao trương còn lại là “Nhập miếu” liễu.

Nhị, tinh diệu thụ hội chiếu, giáp củng chư Tinh ảnh hưởng. Ví dụ như sách cổ cái gọi là “Phủ tướng triêu viên”, “Hỏa linh giáp mệnh” chờ cách cục, tức là thủ viên tinh diệu kẻ khác tinh diệu ảnh hưởng mà thành biến hóa. Tinh diệu hội chiếu, giống như người gặp nhau. Vương đình chi thường ngày có thể nghị luận thao thao, nhưng nếu như bên trái là một Đức nhân, hữu biên là một người Tây Dương, đối diện vừa một người Ý Đại Lợi, lập tức sẽ sa thiền rơi xuống đất, không tiếng động ách hơi thở. Trái lại, như bao quanh vương đình chi đều là của hắn thế chất nữ, vương đình chi sẽ tuy rằng “Lạc hãm” vẫn đang thành một sinh phơi nắng. Bởi vậy có thể thấy được “Hội chiếu giáp củng” trọng yếu.

Tam, thụ “Tứ Hóa” ảnh hưởng. Tứ Hóa tức là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị. Tinh diệu sở hội hợp cái khác tinh diệu có hóa. Cố nhiên bằng người tụ hợp bất đồng, về phần tinh diệu bản thân có hóa, thì ảnh hưởng càng trọng đại. Ví dụ như cự môn tại tí cung không sợ Hóa kị, ở dần cung lại sợ nhất Hóa kị, nhược vu tử cung Hóa kị thì, trái lại có thể phát huy cự môn cái loại này lưỡi biện thao thao lực; nhược ở dần cung Hóa kị, lại hội chuyên môn đuổi kịp tư khắc khẩu. Đó là bởi vì cư tử cung cự môn, đối cung là nhập miếu thiên cơ; mà cư dần cung cự môn, đồng cung là ngồi vượng thái dương.

Bởi vậy ở trình bày và phân tích các khỏa chủ tinh tính chất đồng thời, phải kể cả các loại khách quan hoàn cảnh lai thảo luận. Nhược cho rằng tử vi nhất định cát, thất sát nhất định hung, vậy vị miễn quá mức hời hợt liễu.

Tử vi tọa mệnh có tốt có xấu

Hiện tại tiên đàm mười bốn chính diệu trung tâm tử vi. Nó ở trong đẩu số, có thể nói là chính diệu trung tâm chủ tinh, bởi vì nam, sao Bắc đẩu hệ đều theo nó lai bố liệt, cổ nhân bởi vậy tương của coi là “Đế tinh”, tức là bởi vì nó có lãnh đạo ý tứ hàm xúc.

Từ chỗ tốt mà nói, tử vi tọa cung mệnh người đó, đại thể thượng đều có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa càng khó khăn cục diện, dũ năng lực phát huy hắn cái loại này ung dung bất loạn tài năng, đồng thời cũng có tương đối chủ kiến. Thế nhưng từ chỗ hỏng mà nói. Còn lại là thường thường sẽ biến thành quái gở cập chủ quan, đồng thời tổng mang theo mấy phần ngạo khí.

Sở dĩ phùng tử vi tọa mệnh người đó, ngoại trừ khán cung mệnh “Tam phương tứ chính” ở ngoài, còn phải xem hắn cung phúc đức, nếu như hảo, thì kỳ một đời người tương đối phúc hậu, bằng không liền phải cẩn thận quan sát. Cũng muốn xem kỳ nhân học vấn, nếu như đụng tới văn xương văn khúc, có lẽ hóa khoa, như vậy, bởi vì có tương đương học vấn và tu dưỡng quan hệ, tuy rằng chủ quan một điểm, cũng thường thường năng lực tác tốt đẹp chính là quyết định. Bất quá có một chút lại là có thể khẳng định – một thân làm phán đoán, lúc đó nhất định không vì người tin phục, bởi vì hắn quá mức động chúc tiên cơ, người này khán trước vài bước.

Ở thực tế sinh hoạt bên trong. Tử vi tọa mệnh mà sai ai ra trình diện xương khúc hoặc hóa khoa người đó, làm cho khán thành thích ảo cảnh, giá là bởi vì liệu sự quá sớm duyên cớ, đồng thời một thân tính tình nhất định không theo và, không chịu thuận miệng phụ họa. Cho nên liền dễ làm cho cho rằng là phiến diện.

Nếu như đã từng kịch liệt biện luận, thì sau tuy rằng cho hắn đoán trúng liễu, người bên ngoài cũng không tất tâm phục. Đây là tử vi tọa mệnh người đó, ở số phận thượng bi kịch. Giả như sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch nghèo nàn, thì địa vị xã hội không cao, càng khó kẻ khác thuyết phục, kết quả là có phát triển là phẫn thế tật tục nguy hiểm. Cổ nhân vị tử vi sai ai ra trình diện sát thiên không chúng diệu, là tăng là nói, tức là loại này tính chất một … khác mặt.

Thế nhưng tử vi nhập mệnh mà không sai ai ra trình diện xương khúc hoặc hóa khoa, thì một thân hội học không chỗ nào thành, kiến thức thấp hèn, vậy khả năng thực sự thường thường làm ra phán đoán sai lầm. Nhất là cung phúc đức kém nhân, rất có biến thành thô bạo mà thô tục nguy hiểm.

Cổ nhân nói tử vi ưa sai ai ra trình diện lục cát – tức xương khúc, phụ bật, khôi việt, phần lớn nguyên nhân tức là kể trên đạo lý. Có xương khúc thì có học vấn và tu dưỡng, có phụ bật thì có trợ lực, có khôi việt tức hữu cơ gặp, đều có thể đề cao tử vi tọa mệnh người đó địa vị, đối với hắn cả đời vận trình, liền có ảnh hưởng rất lớn.

Tử Phủ đồng cung không nhất định phúc hậu

Cổ đại lưu truyền xuống một ít ca quyết, như “Thái vi phú”, “Cốt tủy phú” các loại, chỗ tốt là dễ dàng cho ký ức, nhưng tâm bệnh thì ở chỗ quá mức giản tỷ số. Thảng như học thuộc lòng những … này ca quyết, vu suy tính thì cứng nhắc, kết quả liền dễ va chạm bản.

Bổn thiên lục nghiên cứu “Cốt tủy phú” trung tâm nhất cú: “Tử Phủ đồng cung, cả đời phúc hậu” . Chúng ta mà lại nhìn đạo lý của nó hoà hạn.

Tử vi cùng trời phủ là “Đẩu số” lưỡng khỏa chủ tinh, ở chung nhất cung đích tình hình chỉ có lưỡng chủng, ở dần cung, có lẽ ở trung tâm cung. Hơn nữa cung tài bạch nhất định sẽ vũ khúc; sự nghiệp cung nhất định sẽ liêm trinh cùng trời tướng; đối cung thì tất nhiên là thất sát. Đây là cố định tam phương tứ chính phối hợp.

Chiếu đạo lý mà nói, giá phối hợp tương đương cường, có thể nói là một “Chuyên gia nội các” . Tử Phủ chủ tinh thủ mệnh, vũ khúc tài lý Tinh thủ tài viên, thiên tướng là ấn Tinh thủ sự nghiệp, liêm trinh vừa chủ một thân có tài năng, hơn nữa đối cung có một vị đấu tranh anh dũng thất sát, thật có thể nói là vừa có khả năng tấn công, có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý liễu.

Nhưng hữu lực tinh diệu quá mức tập trung, lại dễ khiến cho biến hóa. Tử vi chủ quan, Thiên phủ ổn trọng; tử vi quyết đoán, Thiên phủ do dự, lưỡng khỏa thế quân lực địch chủ tinh ở chung nhất cung, trái lại dễ đây đó kiềm chế, giống như một ít quốc gia chính thể, tổng thống và tổng lý cho nhau chế khửu tay, kết quả liền rất dễ xuất hiện vận mạng bi kịch.

Hơn nữa, bởi ngôi sao may mắn đều đã tập trung ở tam phương tứ chính, còn sót lại cung viên, liền chích có một chút vô lực hoặc không được ngôi sao may mắn diệu, bởi vậy đại hạn lưu niên sở trải qua cung viên, và cung mệnh tương đối, tinh diệu vô lực, cho nên liền thường thường sản sinh “Tốt số vận kém” đích tình huống, kẻ khác cảm thấy “Tâm cao ngất, thân làm thấp hèn” .

Sở dĩ có hay không “Chung thân phúc hậu”, chỉ sợ cũng muốn xem Tứ Sát cập lục cát phối thai mà định. Này đây “Tử vi đồng cung” người đó, mừng nhất được lộc tồn đồng cung, hoặc ở đối cung. – giá cũng là bởi vì Tử Phủ hai sao cũng không “Hóa lộc” duyên cớ, sở dĩ đặc biệt thích lộc tồn.

Đào hoa phạm chủ – tử tham đồng cung

Cổ ca “Thái vi phú” thuyết: “Đào hoa phạm chủ là chí dâm” . Cái gọi là “Đào hoa phạm chủ”, tức là tham lang và tử vi đồng cung. Tình hình như thế, chỉ có mão dậu nhị cung phát sinh.

Vương đình chi thu vào quá một ít độc giả gởi thư. Bọn họ bằng trên phố sách vở thay mình nữ nhân thầy tướng số, vừa đụng đáo “Đào hoa phạm chủ”, liền phi thường của lo lắng, thậm chí biểu thị nản lòng thoái chí, vấn vương đình chi có hay không biện pháp giải cứu, bởi vì phạ nữ nhi tương lai rơi xuống phong trần.

Không ngại nghiên cứu một chút tham lang tính chất. Nó nhưng thật ra là một viên “Giao tế ngôi sao”, con người có tham lang tọa cung mệnh hoặc cung phúc đức, thậm chí tọa cung thiên di, một thân đều có rộng khắp giao tế tài năng, hơn nữa ở cung mệnh thì, đặc biệt cụ ngôn ngữ thiên tài, các nơi phương ngôn, nhất học tựu hiểu, học tập ngoại văn nhất là dễ cánh trên.

Thảng như trong buổi họp văn xương văn khúc, thiên tài, bác sĩ chờ tinh diệu, thì kỳ ở giao tế cổ tay ở ngoài, còn có một định đái có vài phần “Thơ rượu phong lưu”, có lẽ tinh thông âm luật. – người viết thường thường hoài nghi, tống đại phong lưu từ nhân liễu vĩnh, tức là thuộc về tham lang tọa mệnh một loại người.

Đương tử vi tọa mệnh mà đụng với tham lang thì, giao tế thủ đoạn cùng với thơ rượu phong lưu vốn nhờ đến đây thường có ích kỷ thành phần, cái này trở nên dễ trầm mê vu nhục dục hưởng thụ. Sở dĩ, giá kỳ thực chỉ là tử vi và tham lang lưỡng sao diệu tương gia tướng ngồi kết quả.

Bởi vậy, nếu như tử tham tọa mệnh người đó, có thể hướng đường ngay phát triển, có thể phát triển trở thành là có thành tựu văn học gia có lẽ nghệ thuật gia, cái gọi là phong lưu mà không hạ lưu, tức đến đây của vị.

Có hay không năng lực hướng chính đạo phát triển, cân hội hợp tinh diệu hữu quan, nếu như đụng tới kình dương, thì sẽ phải chịu nó phá hư, khiến cho tham lang văn nghệ tính chất xu vu hạ lưu, ví dụ như đẹp tranh khiêu dâm, thích dâm khúc, thích xem tiểu thuyết khiêu dâm, thơ rượu phong lưu cho nên cũng liền biến thành quê mùa hạ lưu. Lúc này muốn đi gặp chính đạo phát triển, sẽ trở nên rất khó. Thảng như trong buổi họp ngôi sao may mắn, như xương khúc, khôi phi, phụ bật, có thể thượng kỷ luật ngôi sao như Hóa kị, thiên không diệu, thiên hình chờ, thì hướng chính đạo phát triển hội so sánh dễ.

Tử phá thủ mệnh, thái độ làm người bận rộn

Nếu như tử vi tọa xấu vị lưỡng cung, tất và phá quân cùng thủ mệnh viên, thảng luận phối hợp, hẳn là tương đương không tầm thường, bởi vì tử vi là đế tọa, phá quân thì có uy quyền, hai người phối hợp, chủ có đột phá lực lượng, hơn nữa thanh thế mênh mông cuồn cuộn đãng.

Như vậy cung mệnh, mừng nhất hội kiến lộc tồn. Ở xấu cung tọa mệnh người đó, sống ở bính năm, vu sự nghiệp cung sai ai ra trình diện lộc, sống ở tân năm, vu cung tài bạch sai ai ra trình diện lộc; ở vị cung tọa mệnh người đó, sống ở nhâm năm, vu sự nghiệp cung sai ai ra trình diện lộc, sống ở ất năm, vu cung tài bạch sai ai ra trình diện lộc, đối toàn bộ mệnh cục có bang trợ. Nhưng nhưng dĩ thấy ở sự nghiệp cung cho thỏa đáng, lợi cho chính giới phát triển, hoặc ở công cộng sự nghiệp cơ nhận chức. Thảng sai ai ra trình diện lộc vu cung tài bạch, tuy rằng kinh thương có thể phát, nhưng khó tránh khỏi tao ngộ khúc chiết.

Nhưng bởi phá quân thủy chung tồn tại lực đánh vào, hơn nữa biến động tất đại, thậm chí thường thường một quyết định sẽ ảnh hưởng chính cả đời số phận, mặc dù có tử vi gia dĩ quản chế, cũng khó tránh khỏi vất vả cực nhọc, nhất là chủ đa suy nghĩ.

Thảng như trong buổi họp sát tinh, suy nghĩ hội thiên về ích kỷ, hơn nữa thường thường tạ quyền thế để đạt tới mục đích của chính mình, sở dĩ sách cổ liền cho rằng một thân “Vi thần bất trung. Là tử bất hiếu” . Nhưng mà như trong buổi họp ngôi sao may mắn, như tả phụ hữu bật, thì chủ nhân ngay thẳng, mà lại có lĩnh đạo tài năng, làm xí nghiệp hoặc cơ quan chánh phủ lãnh đạo làm việc, nhiều đất dụng võ.

Cổ đại vừa cho rằng thương nhân nhất định giảo hoạt, cho nên liền thuyết, tử vi phá quân thủ mệnh gặp dương đà, nên vu kinh thương. Kỳ thực loại này mệnh cục người đó, vẫn đang có kỳ chính trực một mặt, ở hiện thời đại vị tất thích hợp vu thương giới phát triển, trừ phi năng lực phát minh sáng tạo tính phương thức kinh doanh. – vương đình chi hoài nghi tạ ơn lợi nguyên ông chủ, tức là tử phá thủ mệnh hội dương đà cách cục. Bởi vì hắn thật có sang tân ý nghĩ, thất bại chích là bởi vì nhất thời gặp gỡ, rất hợp loại này mệnh cục.

Phàm tử phá thủ mệnh người đó, thường thường khả năng kiêm chức, hoặc đồng thời làm hai người hành nghiệp. Mặc dù có gân bì lực quyện cảm giác, thế nhưng lại dĩ bận rộn là hưởng thụ.

Bởi vậy thảng như cung phu thê tinh diệu không tốt, loại này mệnh cục người đó, phu thê duyên phận cũng sẽ có khiếm khuyết, đây là kỳ nhược điểm.

Tử phá tương đối mệnh cục

“Tử vi đẩu số toàn thư” thuyết: “Tử vi gặp phá quân vu thìn tuất xấu vị tứ cung, chủ vi thần bất trung, vu tử bất hiếu.

Câu này nói, đầy đủ biểu hiện cổ nhân cho rằng “Tử phá” phối hợp là bất tường. Về tử vi ở xấu vị, và phá quân đồng cung, vương đình chi đã trình bày và phân tích, hiện tại chỉ nói đàm tử vi ở thìn tuất lưỡng cung thì đích tình huống.

Tử vi cư thìn tuất, tất có thiên tướng cùng thủ, vu đối cung thì tất gặp phá quân. Chiếu cổ nhân nhận định, tựa hồ cho rằng tử phá đồng cung bỉ tử mặt mày hốc hác xung hảo, bởi vì “Tử phá mệnh lâm xấu vị, gia cát diệu, phú quý kham kỳ”, mà “Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa, phú mà không quý có hư danh”, hiển nhiên thìn tuất không bằng xấu vị.

Tại sao lại đồng cung trái lại so với cung hảo ư?

Mấu chốt của vấn đề có hai điểm:

Đệ nhất, thìn tuất là lưới. Tử vi khốn vu lưới trong, thì chế hóa phá quân lực lượng giảm thiểu.

Đệ nhị, thiên tướng là chưởng ấn ngôi sao, tính cách ổn trọng. Nó trở thành tử vi hộ tinh, ở trong tính cách liền cũng có cản trở tác dụng, giảm thiểu tử vi đối phá quân chế hóa lực.

Bởi vậy phàm là tử vi cư thìn tuất nhị cung thủ mệnh người đó, liền có trong tính cách nhược điểm, hắn thích mạo hiểm, thế nhưng lại tiên tìm người khác đi xung phong, sau đó mình mới khẳng theo vào. Loại tính cách này, tức là cổ nhân nói “Quân thần bất nghĩa” . Phân tích đứng lên, chỉ là phá quân cùng trời tương đối tử vi ảnh hưởng.

Loại này mệnh cục phối hợp nhân, mừng nhất phá quân hoặc cung mệnh sai ai ra trình diện lộc, vô luận hóa lộc hoặc lộc tồn đều có thể, có lộc là được ky mi phá quân, khiến cho mạo hiểm tính cập lực phá hoại giảm thiểu.

Cũng ưa có tả phụ hoặc hữu bật và tử vi đồng cung (sở dĩ lợi cho tháng giêng bảy tháng sinh ra), bởi vì phụ bật có thể tăng mạnh tử vi đối phá quân chế hóa lực lượng. Bất quá lúc này lại cũng tăng cường tử vi chuyên quyền độc đoán tính cách, sở dĩ cũng toàn bộ biểu hiện cá tính cường liệt. Ưa nộ tùy tâm.

Nhưng mà tử gần nhau viên gặp phá quân người đó, tất có đặc thù kỹ năng, suốt đời cũng tất có một hai lần đặc thù may mắn, đây cũng là mệnh cục đặc điểm.

Tử sát mệnh cách tay không hưng gia

Tử vi thủ mệnh vu tị hợi lưỡng cung, tất và thất sát cùng độ. Cổ nhân đối “Tử sát” cách cục đánh giá là: “Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường”, “Tử vi thất sát gia thiên không diệu, hư danh thụ ấm”, “Tử vi thất sát đồng cung, hội Tứ Sát không mắc, cô độc hình thương.” hiện tại chúng ta mà lại nghiên cứu một chút tình huống như vậy.

Thất sát và phá quân ở trong đẩu số mặc dù đồng chúc thượng tướng ngôi sao, nhưng tính chất lại rất có phân biệt.

Thất sát thuần âm kim, đái cơn tức, phá quân thì thuần âm thủy. Sở dĩ thất sát đái túc sát khí, mà phá quân thì cụ lực phá hoại. Sở dĩ thất sát một sao sở chủ biến động, là vĩnh hằng, hay bất biến, thay đổi thì tất đại hơn nữa cửu viễn; phá quân sở chủ biến động, tương đối liền có chút thay đổi thất thường, chỉ ở nhiều lần trong tiêu hao tẫn nguyên khí, bắc so sánh có khuynh hướng phá hư tính.

Nếu như miễn cưỡng đánh tỉ như, tử vi thất sát phối hợp, giống như “Thủy du truyện” trung tâm tống giang và lâm xung, mà tử vi phá quân phối hợp, lại như tống giang và Lí Quỳ.

Bởi vậy tử phá thủ mệnh người đó, nhân sinh nhiều ít đái chọn kịch kịch tính, mà tử sát thủ mệnh người đó, liền có đường đường của trận khí khái.

Nói như vậy, tử sát thủ mệnh người đó đa có khai sáng năng lực, có thể tay không hưng gia, hơn nữa bất úy trắc trở, thậm chí trắc trở dũ đại kỳ khai sáng lực cũng dũ đại, phát đạt thì dũ đặc sắc.

Từ tính cách phương diện mà nói, loại này mệnh cục người đó nhất định cá tính cường, không chịu phục tua. Bởi vậy bất đồng giáo dục trình độ người đó, tuy rằng đồng nhất mệnh cục. Biểu hiện liền phi thường của bất đồng. Có có thể trở thành gây dựng sự nghiệp của sĩ, cũng mới có thể chỉ là mạnh mẽ phố phường.

Sở dĩ tử sát đồng cung, là tối trọng yếu là khán văn xương văn khúc hai sao phối hợp, cùng với cung phụ mẫu sở hội là cát diệu còn là sát diệu, những … này đều quan hệ đến một thân thụ giáo dục kỳ ngộ.

Nhưng mà tử sát đồng cung người đó, thủy chung có lưỡng hạng trong tính cách nhược điểm: Nhất là vu thuận lợi thì quá mức thị quyền thế; là vu nghịch cảnh thì có vẻ đầu voi đuôi chuột. Kỳ nhân thành bại, liền cùng đại hạn thuận nghịch nhiều ít cực có quan hệ.

Trong đẩu số ngũ khỏa “Động Tinh “

Nói qua sao Tử vi đặc thù lúc, vốn có cai tiếp theo tán phiếm cơ, thế nhưng chợt nghĩ đến một vấn đề, tin tưởng nghiên cứu đẩu số độc giả nhất định có hứng thú.

Ở trong đẩu số, có mấy viên Tinh tính chất tính chất đều chủ “Động” . Chúng nó là thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, thiên mã. Mới học đẩu số người đó, đối các Tinh động tượng dễ lẫn lộn, trên phố hữu quan đẩu số thư đối với lần này cũng ngôn ngữ không rõ, vương đình chi bởi vậy vu tán phiếm cơ Tinh của tiên, chuẩn bị tới một người chuyên đề nghiên cứu.

Thiên cơ động, là động não gân động. Như kế hoạch biến động các loại.

Sát Phá Lang động, đại thể thượng là chỉ sự nghiệp hoặc nhân sinh một giai đoạn biến động. Như sự nghiệp sửa đổi, nhân sinh quan cải biến chờ.

Thiên mã động, là chỉ thân thể động, như đáo ngoại trấn đi đón hiệp công vụ, có lẽ nhân sự bôn ba các loại.

Đây là phân biệt “Động” Tinh ba đại cương. Thế nhưng, có lúc ở chi tiết lại vẫn như cũ rất dễ lẫn lộn. Thí dụ như từ độc giả gửi tới trong mệnh bàn có thể phát hiện, có người cải biến công tác cơ cấu, là bởi vì lưu niên giá trị thiên cơ quan hệ, nhưng cũng có người là bởi vì đụng tới sát, phá, lang, thế nào phân biệt ư? Đại thể bắt đầu thuyết, nhân thiên cơ của động mà phát sinh cải biến, là thuộc về kế hoạch tính, mà nhân sát, phá, lang mà phát sinh cải biến, thì nhiều ít đái mở ra sáng lập tính ý tứ hàm xúc.

Vừa thí dụ như, có người rối ren bôn ba là bởi vì thiên cơ Tinh quan hệ, thế nhưng đã có nhân là vì cung mệnh hoặc cung phúc đức nhìn thấy thiên mã. Giá thì thế nào khứ phân biệt ư? Đại thể bắt đầu thuyết, thiên cơ bôn ba nhưng là bởi vì kế hoạch, mà thiên mã bôn ba, thì là bởi vì chức nghiệp phải nhiên. Ví dụ như một thương nhân bởi vì hiệp đàm hạng nhất đầu tư kế hoạch, mù mịt như tọa xe buýt, tức là thiên cơ của động. Thế nhưng tiếp viên hàng không cũng mù mịt như tọa xe buýt, đó là thuộc về thiên mã chủ động liễu.

Có thể hiểu như vậy, đang phán đoán chính vận trình phương diện tựu so sánh có nắm chắc.

Về phần thất sát phá quân và tham lang động tượng, nhưng không có bản chất bất đồng phân biệt, tạm gác lại hạ thiên bàn lại.

Sát Phá Lang tam diệu tính cách bất đồng

Thất sát, phá quân, tham lang tam sao diệu, ở đẩu số trong mệnh bàn là biến hóa khu nữu. Cổ đại xã hội nên tịnh không thích hợp động, mọi chuyện chú ý gìn giữ cái đã có, đi giả không bằng nhà buôn, người đọc sách càng sợ sự nghiệp biến động, biến động tức bằng danh tràng thất ý, cho nên liền tương giá tam sao coi là “Trúc la tam hạn” .

Từ xã hội hiện đại quan điểm mà nói, sự nghiệp biến động tịnh không được đáng sợ như vậy, hơn nữa ngược lại là cuộc sống kỳ ngộ, bởi vậy đối “Sát Phá Lang” đánh giá, liền cũng – nên cai cân cổ đại nhận định bất đồng.

Nhưng mà giữa bọn họ, mặc dù lớn dồn thượng đều vu nhân sinh hoặc sự nghiệp biến hóa, thế nhưng mỗi sao lại vẫn như cũ không có cùng tính chất đặc biệt.

Thất sát tính cách chủ độc vãng độc lai, có cường liệt nhất khai sáng lực, hơn nữa “Tiên phá hư, hậu kiến thiết”, khiếm khuyết thận trọng. Sở dĩ cổ nhân đối thất sát thủ mệnh người đó, đánh giá không cao, xưng là “Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh” .

Trên thực tế xã hội bây giờ đã bất đồng cổ đại, cụ mạo hiểm tính cách người đó, trái lại dễ khai sáng sự nghiệp, hơn nữa khai sáng kỳ ngộ cũng thường thường tốt, tuyệt không thể nói là “Trầm ngâm bức không được quang vinh” .

Phá quân và thất sát tương đồng, như nhau có tiên phá hư, hậu kiến thiết tính chất đặc biệt, sở dĩ nó sở chủ biến động phi thường to lớn, có thể ảnh hưởng con người khi còn sống, nhưng nếu như kể lại tương đối hai người thì nhưng có phần biệt. Phá quân nên khai sáng cũng không lợi gìn giữ cái đã có, sở dĩ sự nghiệp khai sáng lúc, làm được tam vài sẽ chán ghét, mà thất sát thủ mệnh người đó, thì trái lại có thể bày mưu nghĩ kế, nhận việc nghiệp bản thân phát triển. Sở dĩ thất sát tuy rằng độc vãng độc lai, thế nhưng lực phá hoại lại so sánh phá quân khinh. Sở dĩ sách cổ đối phá quân đánh giá, bỉ thất sát thấp hơn, xưng là “Lang thang” .

Tham lang sở chủ biến hóa, tương đối nhỏ hơn nữa tới ổn trọng. Bởi vậy khuyết thiếu khai sáng lực, hơn nữa biến thành hóa thiên về vu xã giao quan hệ. Bởi vậy tham lang thủ mệnh người đó, thường thường hội một thời và một đám người tiếp cận, quá một chuyện kỳ lại theo chân bọn họ làm bất hòa. Ở từ trước, xã giao vòng tròn tiểu, loại tính cách này đối sự nghiệp rất là bất lợi, hôm nay cũng – nên có cái nhìn bất đồng.

Thiên cơ thủ mệnh, thái độ làm người linh động

Ở cổ bản “Tử vi đẩu số” tinh đồ trung tâm, thiên cơ liệt vào “Sao Nam Đẩu đệ nhất Tinh”, mân phái thì xưng là “Sao Nam Đẩu đệ tam Tinh” . Thuần âm bản, hóa khí là thiện Tinh.

Thiên cơ cơ bản tính chất chủ động. Hắn động, vương đình chi đã nói qua, cũng không chủ cuộc sống biến động, mà là liên quan đáo tinh thần hoạt động phương diện, hoặc chủ sự sự ý nghĩ linh động.

Cổ nhân nhìn trời cơ một sao đánh giá không cao. Cận đang cùng thiên lương hội hợp, hơn nữa sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc thì, tài hứa của là “Văn là thanh hiển, vũ là trung lương” cách cục. Vương đình chi tin tưởng, giá đánh giá chủ yếu vẫn là nhân thiên lương một sao mà đến. Nhân là thiên lương là thanh lộ vẻ trung lương tinh diệu.

Ngoại trừ giá cách cục ở ngoài, thiên cơ chủ thối tổ tự hưng, chủ bạt trắc tha hương; nữ mệnh thì “Mặc dù phú quý cũng không miễn dâm ẩn”, sai ai ra trình diện sát thì càng “Dâm tiện nhà kề xướng tì của mệnh, bằng không hình phu khắc tử.” tương giá tinh diệu nói xong không đúng tý nào.

Nhưng ở hôm nay lai đánh giá thiên cơ Tinh, tuyệt đối không cần như cổ nhân của quá mức. Nguyên nhân ở chỗ cổ kim hoàn cảnh xã hội đại không giống nhau. Cổ đại nặng đôn hậu, không nặng thay đổi; nặng gìn giữ cái đã có, không nặng cải cách, bởi vậy đối nhanh nhẹn linh hoạt linh thay đổi, sở trường cải cách, khẳng hóa suy nghĩ vu sự vụ thượng thiên cơ tính cách không lắm khen.

Ở trong đẩu số, có “Cơ nguyệt đồng lương” cách cục, tức là thiên cơ thủ mệnh vu dần thân nhị cung, hội hợp Thái âm, thiên đồng, thiên lương tam diệu. Cổ bí quyết thuyết: “Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân”, nói cách khác, loại này mệnh cục người đó tinh vu đao bút, công tâm kế, sở dĩ thích hợp vu đương người phụ trách văn thư.

Lại không bằng quan, bởi vì lại chỉ là ở quan thủ hạ người hầu người đó, do là cũng biết, cổ nhân nhìn trời cơ một sao đánh giá, cho rằng tổng không bằng làm quan tác tể người đó quang minh chính đại.

Hôm nay xã hội, ý nghĩ dũ linh động dũ dễ đặt chân xã hội, đồng thời ở chính phủ người làm việc, mặc dù là lại nhân thân phân, địa vị xã hội cũng không tất không cao. Bởi vậy hôm nay nhìn trời cơ thủ mệnh người đó, có thể ban tương đương cao đánh giá. Nhất là nhu phải chú ý, bọn họ bởi suy nghĩ động nhanh hơn duyên cớ, thường năng lực học được một môn thích ứng thời đại kỹ thuật, bất khả coi như không quan trọng.

Thiên cơ tọa mệnh lục loại tình hình

Phàm thiên cơ một sao ngồi một mình cung mệnh, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu nó ở cung vị.

Tổng cộng có sáu cung vị gặp phải “Thiên cơ ngồi một mình” đích tình huống, tức tử, ngọ; xấu, vị; tị nhị hợi lục cung. Có thể tương chúng nó đại thể chia làm tam tổ.

Tại tí, ngọ cung, thiên cơ nhập miếu, tức bằng có người tương nó cung phụng, tinh diệu rất là trong sáng. Tình hình như thế, thiên cơ tọa mệnh người đó liền có rất mạnh linh động lực và phân tích lực. Vương đình chi tính qua một ít công trình sư, y sư, luật sư mệnh, đều thuộc về loại này cách cục, có thể thấy được loại này mệnh cục tương đương không tầm thường.

Nếu như phải cẩn thận phân biệt, vậy phải xem những thứ khác tinh diệu, có khuynh hướng tăng mạnh thiên cơ Tinh cùng lúc lực lượng. Như linh động lực mạnh thiên cơ Tinh, liền có thể là luật sư mà không phải công trình sư liễu. Bởi vậy bằng mệnh cục đại thể thượng có thể nhìn ra một người chức nghiệp khuynh hướng. – bất quá, nếu như tinh diệu hội hợp được quá xấu, người này lại cũng có thể chỉ là một đẩy mạnh tiêu thụ viên.

Ở xấu, vị lưỡng cung, thiên cơ “Lạc hãm”, tinh diệu tối ám cho nên linh động lực lớn là yếu bớt, chỉ có thể phát huy nó năng lực phân tích, tối nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc lưỡng lạp thông minh Tinh, thì phân tích lực lớn là tăng mạnh, có thể ở sự nghiệp trên có sở biểu hiện. Nếu như nhìn thấy một ít đái suy yếu phân tích lực loại này tính chất sao nhỏ diệu như Hóa kị các loại, như vậy, động ký thiếu, phân tích vừa không rõ, liền bất năng tương của định vì thượng cách.

Ở tị, hợi lưỡng cung, là vì bình cung, linh động lực và phân tích lực không bằng “Nhập miếu” người đó, nhưng bỉ “Lạc hãm” người đó tốt, đáng tiếc đối cung là một thái âm tinh, nó hấp dẫn thiên cơ, khiến cho loại này mệnh cục người đó, tương linh động lực hóa hao tổn vu truy cầu khác giới phương diện, kỳ phân tích lực cũng dùng để phân tích khác giới lòng của để ý, đón ý nói hùa được phi thường của ôn nhu săn sóc, bằng không còn lại là hảo tha tiểu kế. Cho nên sách cổ nói: “Thiên cơ tị hợi cung mệnh phùng, hảo uống ly tông gian giảo nặng “

Đồng nhất tinh diệu, nhân cung vị bất đồng có thể thay đổi thất thường, nhưng phân tích đứng lên đã có nó bản chất. Độc giả đối với lần này ứng với nhiều hơn lưu ý.

Cơ cự đồng cung sợ nhất đào hoa

Thiên cơ thủ mệnh người đó, sợ nhất sai ai ra trình diện cự môn, bởi vì cự môn là một viên ám Tinh, chủ thị phi khẩu thiệt. Thiên cơ đã bị cự môn ám tế, phân tích lực sẽ gặp thật to yếu bớt.

Loại này mệnh cục người đó, nhất định là mệnh viên hạ xuống mão, dậu nhị cung. Mão dậu là thiên cơ vượng Vị, lực lượng không kém, cho nên khi nó phân tích lực bị cự môn suy yếu lúc, liền chỉ còn lại có linh động tính có thể phát huy.

Có linh động lực mà vô phân tích lực, ở nam mệnh, liền dễ biến thành đa học không thật, đứng núi này trông núi nọ; ở nữ mệnh liền dễ biến thành dễ thụ mê hoặc, không được công việc quản gia nói. Thảng như các loại phôi lực lượng tăng mạnh thiên cơ hiếu động khuynh hướng, như vậy, tựu cổ đại xã hội quan điểm đến xem, liền điều không phải người có phúc. Sở dĩ sách cổ nói: “Cự hãm thiên cơ là đặc biệt, nam chủ thâu hương nữ dâm ẩn. “

Nhưng từ hôm nay xã hội quan điểm đến xem, thiên cơ cự môn tọa mệnh người đó, ứng với bất trí như thư nói xong hư như vậy. Bởi vì từ trước xã hội là manh hôn ách giá, sở dĩ hôn nhân phối ngẫu vị tất hợp ý, hiện tại tự do luyến ái, có loại này mệnh cục người đó, chỉ cần hôn nhân muộn một điểm, nhặt được hợp ý nhân tài kết hôn, liền bất trí có hôn nhân khúc chiết xuất hiện.

Đồng thời. Xã hội hiện đại mưu sinh chỉ nói cứu ý nghĩ linh hoạt, sở dĩ cho dù phân tích lực yếu một điểm, bất năng như cổ nhân cái gọi là “Hiếu học, thận tư, minh biện”, cũng căn bản không ảnh hưởng kỳ địa vị xã hội cùng với sự nghiệp thành tựu.

Tái dĩ nữ mệnh mà nói, không được chủ trì gia vụ cũng biến thành là rất công bằng chuyện, chỉ cần xuất ngoại công tác, kiếm tiền giúp gia kế, trượng phu cũng hội không hề câu oán hận, bởi vậy mạng này cục khuyết điểm liền thật to giảm thiểu.

Nhưng loại này mệnh cục, không thích tái kiến đào hoa, chỉ cần có tam hai điểm đào hoa hội hợp, tất nhiên coi trọng tình dục. Vương đình chi tính qua một vị nữ mệnh, bởi vì nàng khả năng rơi xuống phong trần, hơn nữa còn là cam tâm tự nguyện, vị tiểu thư kia thản nói thừa nhận, hơn nữa tán vương đình chi cú đảm nói thẳng.

Cơ lương thủ mệnh, ba loại tình thế hỗn loạn

Thiên cơ tọa mệnh một loại khác kháp cục, là thiên cơ cùng trời lương đồng cung. Ở sách cổ trung tâm đối loại này cách cục mệnh có tam cú lời bình: “Cơ lương đồng cung thìn tuất, cao nghệ tùy thân.” “Cơ lương thìn tuất gia cát diệu, phú quý hiền lành” “Cơ lương thủ mệnh gia hình kị, thiên nên tăng nói. “

Do giá ba loại lời bình, đó có thể thấy được cơ lương thủ mệnh cách cục, có rất biến hóa lớn.

Phân tích đứng lên. Nhưng thật ra là muốn xem lưỡng sao diệu, viên kia lực lượng tương đối mạnh. Nếu như thiên cơ lực lượng so sánh cường, như vậy dù cho “Cao nghệ tùy thân” của mệnh. Tương phản, nhược thiên lương lực lượng cường, phùng cát diệu, phú quý hiền lành; phùng hình kị, thiên cơ lực lượng phát huy được tối triệt để, cho nên liền hội xuất gia.

Tọa thìn tuất lưỡng cung, xưng thiên la địa võng, thiên cơ linh động lực đã thụ ảnh hưởng, bởi vậy cũng chỉ có thể phát huy nó phân tích lực. Chủ thái độ làm người am hiểu tự hỏi, rất nhiều công trình sư cùng với giáo thụ giảng sư đều là loại này mệnh cục (lúc nào cũng lên ti vi phun nước miếng, dĩ nhiên không phải). Có thể thấy được loại này mệnh cục tuyệt đối không sai. Cổ nhân xưng là “Cao nghệ tùy thân”, hiện đại có thể coi như là “Chuyên môn học vấn” .

Nhưng thiên lương tính chất, lại có thể ảnh hưởng thiên cơ một sao biến thành tâm địa hiền lành, trầm mặc ít nói, phẩm tính thanh cao. Sở dĩ cho dù mệnh cục so sánh thứ, lưu là công tượng, một thân cũng tất hảo nghiên cứu kỹ thuật, thì có thị thù lòng của được. Còn có một cái đặc điểm, cũng không chịu tương tâm đắc truyện cho người khác, liên đồ đệ cũng không chịu truyền thụ, sở dĩ tuy rằng tâm địa thiện lương, lại thường thường mà dễ chiêu oán.

Nếu như nhìn thấy hình kị, thiên cơ hoàn toàn bị quản chế, thiên lương lực lượng cực độ phát huy, một thân sẽ thiên về “Hoang tưởng”, thích suy tư triết học vấn đề, sở dĩ cổ nhân xưng là “Thiên nên tăng nói” . Kỳ thực ở hiện đại, giá cũng không thường điều không phải một vị nhà triết học mệnh, không nhất định xuất gia.

Cơ lương phối hợp, tinh diệu đã yếu, tối không thích hợp sai ai ra trình diện sát, bằng không xử sự dễ rối tinh rối mù, hơn nữa tâm linh trống rỗng, không có ký thác.

Thái dương tọa mệnh ba loại tính chất đặc biệt

Cổ nhân đối với thái dương viên này tinh diệu, luôn luôn có một phiến diện, cho rằng miếu vượng thì cát, lạc hãm thì hung. Cái gọi là miếu vượng, tức là ánh dương quang mãnh liệt canh giờ, do mão cung bắt đầu, tới ngọ cung là như mặt trời ban trưa, tới dậu cung liền bắt đầu mặt trời lặn tây sơn, sau đó tới dần cung thái dương mới có xuất sơn của tượng. Phán đoán thái dương thủ cung mệnh người đó, bởi vậy liền rất trọng thị mỗi một cung vị tính chất. Nói cách khác, thái dương ở hợi cung thủ mệnh người đó, số phận liền không bằng ở tị cung người. Loại này toi mạng phương thức, hầu như đã trở thành khuôn vàng thước ngọc.

Sở dĩ sách cổ đối thái dương thủ mệnh người đó, có vài câu điển hình lời bình: “Thái dương thủ mệnh lạc hãm, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, thành bại không đồng nhất.” “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm gia hung thần, một thân đái tật.” “Thái dương thủ mệnh miếu vượng, vinh hoa phú quý.” “Nữ mệnh thái dương, cư mão thìn tị ngọ, vô sát, vượng phu ích tử.” nói ngắn lại, này đây cung mệnh sai ai ra trình diện ban ngày thái dương là cát, sai ai ra trình diện buổi tối thái dương cũng có uy lực của nó. “Trung Châu phái” luận thái dương tinh, tương đối liền khách quan nhiều lắm.

Thái dương tọa mệnh kỳ thực có ba loại chung thị chất –

Đầu tiên là hào phóng. Cái gọi là hào phóng, cũng không phải “Đường triều hào phóng nữ” cái loại này hào phóng, mà là một loại không được tính toán chi li tiểu tiết mức đo lường. Sở dĩ thái dương thủ mệnh người đó, tuyệt đối sẽ không bả người khác khuyết điểm nhớ ở trong lòng.

Thứ nhì là danh lớn hơn lợi. Đẩu số trong, Thái âm chủ phú, thái dương chủ quý, sở dĩ thái dương tọa mệnh người đó, vô luận sự nghiệp khai triển được thế nào đại, cũng chưa chắc là cự phú, có lúc thậm chí khả năng giá trị con người không bằng thủ hạ của hắn.

Đệ tam là tổng đái điểm tâm cao khí ngạo. Cho dù một thân luân cư hạ vị, cũng thường thường sẽ đối với thủ trưởng không phục, trừ phi hắn thủ trưởng đích xác có rất cao danh vọng, có lẽ có rất mạnh lĩnh đạo lực. Nói cách khác, thái dương thủ mệnh người đó tựu sẽ cảm thấy chỉ là chính vận khí bất hảo, không hề cảm thấy có không bằng người chỗ.

Thái dương tọa mệnh ba loại phối hợp

Thái dương cùng với nó chủ diệu đồng cung, chỉ có tam trường hợp. Nhất là xấu, vị cung thì, và Thái âm cùng độ; nhất là vu dần, thân cung thì, phối, cự môn cùng độ; nhất là vu mão, dậu cung thì cùng trời lương cùng độ. Còn lại vu tử thìn, tị, ngọ tuất, hợi sáu cung vị, đều nhất định là thái dương ngồi một mình.

Nhưng ngồi một mình thái dương, cũng có ba loại bất đồng tình huống. Thái dương tọa tử, ngọ lưỡng cung, nhất định cùng trời lương tương đối; thái dương tọa tị, hợi lưỡng cung, nhất định và cự môn tương đối; thái dương tọa thìn, tuất lưỡng cung, nhất định và Thái âm tương đối.

Sở dĩ cân thái dương phát sinh quan hệ chủ diệu, kỳ thực chỉ có cự môn, thiên lương, Thái âm tam khỏa, chỉ bất quá chia làm đồng cung và đối cung lưỡng trường hợp.

Bởi vậy “Trung Châu phái” nghiên cứu thái dương thị tính, rất chú trọng nó và cự môn, thiên lương cập Thái âm quan hệ, không riêng tính toán chi li thái dương bị vây ngày đêm cung vị.

Cự môn chủ ám; Thái âm chủ phú; thiên lương chủ thanh quý. Giá ba loại cơ bản tính chất, có thể ảnh hưởng thủ cung mệnh thái dương. Sở dĩ đại thể bắt đầu thuyết, thái dương gặp cự môn, thái độ làm người chỉ có hư danh; thái dương gặp Thái âm, một thân năng lực phú năng lực quý, nhưng cũng khả năng thuộc loại tiểu Phú quý, thậm chí chỉ là ở cái vòng nhỏ hẹp trung tâm có điểm quyền lực thường thường bậc trung; thái dương gặp thiên lương, thì một thân quá mức thủ nguyên tắc mà trở thành nhóm nhất nghiệp trung tâm nổi danh nhân vật, trái lại không vì xã hội đại chúng sở nhận thức.

Đương nhiên, đã ngoài theo như lời, chỉ là rất cơ bản đặc tính, cụ thể tình hình, nhưng được thị sở hội thai cái khác tinh diệu mà biến hóa. Nhưng độc giả cũng không phương từ trở lên phân tích, cảm nhận được nghiên cứu thái dương thì chủ yếu tinh thần, cũng không phải căn cứ ca quyết, sai ai ra trình diện thái dương rơi nào đó cung tựu phán định nó tính chất, mà là hẳn là căn cứ thái dương ba loại cơ bản gặp nhau và hoà hợp với nhau tình huống. Khứ phán định kỳ tính cách của người.

Loại này luận mệnh pháp, là “Trung Châu phái” đặc sắc. Độc giả không ngại tham khảo.

Thái dương và tử vi tương đối

Thái dương thủ mệnh, có thật nhiều cơ bản tính chất. Độc giả không ngại nhất biết.

Ở trong đẩu số. Thái âm chủ phú, thái dương chủ quý, đây là cơ bản nhất tính chất, sở dĩ phàm thái dương thủ mệnh người đó, đồng ý “Quý” phương diện này tới mắt.

Bởi vì chủ quý, sở dĩ thái dương thích nhất một ít chủ đắt tiền trợ giúp Tinh hội hợp. Như thiên khôi, thiên việt; tả phụ, hữu bật; văn xương, văn khúc; tai thai, bát tọa; ân quang, thiên quý; long trì, phượng các chờ. Những … này trợ giúp Tinh chia làm lục đối, nếu có thể chỉnh đối Tinh và thái dương hội hợp, lực lượng lớn hơn nữa.

Chẳng hạn như, nếu như thái dương trong buổi họp văn xương, hữu bật, thiên khôi tam cát diệu, trái lại không bằng trong buổi họp trong đó bất luận cái gì một đôi, như chỉ biết thượng tả phụ hữu bật, kỳ lực lượng trái lại bỉ trong buổi họp tam khỏa phân tán cát diệu còn muốn lớn hơn.

Tai thai và bát tọa, ân quang cùng trời quý giá lưỡng đối Tinh, một ngày chia rẽ, lực lượng phi thường nhỏ, nhưng nếu chỉnh đối Tinh và thái dương đồng cung, lực lượng lại phi thường to lớn, thậm chí lực lượng bỉ tam tứ khỏa linh tinh phải không đúng “Lục ngôi sao may mắn” tức xương khúc, khôi việt, phụ bật còn muốn lớn hơn.

Thái dương loại này tính chất, có thể nói cân tử vi không sai biệt lắm, bởi vì tử vi cũng nhu chúng ngôi sao may mắn triêu củng, sau đó tài năng phát huy lực lượng của nó. Nhưng trong đó cũng có một chút phân biệt. –

Tử vi thích Thiên phủ, thiên tướng triêu củng, thái dương thì tương đối thượng một như vậy thích; tử vi phạ “Lục sát” trung tâm tham lang và phá quân, nhưng thái dương thì không sợ, thế nhưng lại phạ cự môn. Tử vi thủ mệnh người đó lĩnh đạo lực cường, nhưng có uy nghiêm, thái dương thủ mệnh người đó, lĩnh đạo lực nhỏ lại, nhưng có “Thi mà không bị” đặc tính, tương đối thượng dễ kẻ khác thân cận.

Nhưng thái dương lại có chứa tử vi sở vô hình khắc lực. Tử vi thủ mệnh người đó, phụ mẫu phu thê huynh đệ tử nữ duyên phận tương đối khá, thế nhưng thái dương thủ mệnh người đó, lại sẽ đối với phụ thân, anh cả, trưởng tử có hình, nặng thì tử vong, nhẹ thì sanh ly, có lẽ tình cảm không tốt.

Sở dĩ đến đây so sánh đứng lên. Còn là tử vi tính chất tốt hơn, thậm chí ngay cả khỏe mạnh tình huống đều phải so sánh đỡ.

Thái dương tọa mệnh lưỡng lệ

Bởi thái dương có hình khắc khuyết điểm, sở dĩ cổ đại liền cho rằng “Nhật nguyệt thủ mệnh không bằng chiếu hợp” . Lý do là cung mệnh nếu không sai ai ra trình diện thái dương tọa thủ. Nhưng được thái dương củng chiếu, liền vẫn như cũ sứ mệnh cung có “Quý” tính chất, thế nhưng lại có thể giảm thiểu nó hình khắc trình độ.

Nhưng chẳng tại sao lại, người hiện đại nhược sai ai ra trình diện thái dương thủ mệnh, hình khắc trình độ trên thực tế cũng không như cổ nhân theo như lời của quá mức. Thế nhưng quý lộ vẻ trình độ, cũng không như cổ nhân theo như lời của quá mức.

Vương đình chi tính qua một người bạn mệnh, thái dương ở chỗ cung tọa mệnh, cổ nhân cho rằng “Cùng người khó hoà hợp chiêu thị phi”, thế nhưng kỳ nhân nhân duyên lại tương đối tốt, hơn nữa cân phụ thân tình cảm phi thường tốt. Có thể đoán và cổ nhân theo như lời không một tương hợp.

Cư vương đình chi suy đoán, giá chỉ là bởi vì cổ nhân và người hiện đại cách sống bất đồng của cho nên. Cổ nhân hai cha con đại ở chung nhất phòng, dễ sản sinh ma sát, không giống người hiện đại, sau khi kết hôn liền cùng phụ mẫu ở riêng, sở dĩ thái dương thủ mệnh người đó, trái lại năng lực phát huy thái dương một sao mang tình cảm. – bất quá từ về phương diện khác mà nói, ở riêng cũng có thể rốt cuộc nhẹ nhất trình độ hình khắc.

Và bằng hữu quan hệ cũng là như thế này. Cổ nhân xã giao phạm vi hẹp, bởi thái dương cá tính cường liệt, thính dĩ ở nhất cái vòng nhỏ hẹp trung tâm một … không … Thái độ làm người tiếp thu, tựu biến thành tự nhiên quả thai, không giống hôm nay xã giao phạm vi đại, thủy chung năng lực đụng với có thể tiếp thu cái loại này cá tính độc đáo bằng hữu.

Sở dĩ dụng đẩu số mà tính người hiện đại mệnh, sai ai ra trình diện thái dương thủ mệnh thì, phi cẩn thận một chút một điểm bất khả, không được ứng với hoàn toàn y theo cổ nhân ca quyết lai suy tính.

Ví dụ như cổ nhân nói: “Thái dương cư ngọ, kỳ quý chuyên quyền”, đó là bởi vì thích giữa trưa ánh nắng mũi nhọn tối liệt, trên thực tế người hiện đại vị tất làm chính trị. Hơn nữa tham chánh phương pháp cũng ít, thảng như một ngày kinh thương, như vậy thái dương ở ngọ cung thủ mệnh người đó, liền trái lại dễ biến thành ưa ra phong đầu rỗng ruột lão quán. Đây là bởi vì cùng lúc thái dương chủ quý, sở dĩ nhân liền yêu thích hư danh; về phương diện khác thái dương không được chủ phú, dũ ái hư danh liền dũ dễ phù khoa, đến nỗi trở thành rỗng ruột lão liễu.

Lược cử sổ lệ, là được biết thái dương tọa mệnh tính chất.

Lưỡng “Quý cục” nghi vấn

Dĩ trung thiên tinh hệ lai định “Quý cục”, có “Trăng sáng Thiên môn” cập “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” hai người cục.

“Trăng sáng Thiên môn, là Thái âm thủ mệnh vu hợi cung. Cổ nhân cho rằng loại này mệnh cục có thể phong hầu tiến tước. Kỳ thực chiếu xã hội hiện đại nhận định, thì thuộc loại vu có tiếng danh, là xã hội nổi danh nhân sĩ mà thôi.

Hơn nữa, “Trăng sáng Thiên môn” còn muốn có điều kiện. Chiếu vương đình chi kinh nghiệm, chỉ có tám tháng cập mười hai tháng hai tháng phân sinh ra hảo, bởi vì cận hai tháng này phân, có tả phụ hữu bật hội hợp cung mệnh, thảng như không có giá lưỡng lạp phụ trợ ngôi sao, cách cục thái thanh, trái lại nổi danh vô lợi, hơn nữa cảm thấy tịch mịch cô đơn.

Cái gọi là tịch mịch cô đơn, không phải nói một thân không có bằng hữu khác phái, tương phản, ngại còn là bằng hữu khác phái nhiều lắm. Tệ đoan chính là chỗ này, “Tịch mịch tâm” gặp gỡ nhiều lắm khác giới, rất dễ tựu sẽ ảnh hưởng sự nghiệp, lúc này, “Trăng sáng Thiên môn” mệnh cục, tựu vị tất chủ quý, cận có thể là “Công tử” mà thôi.

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, là thái dương thủ mệnh vu mão cung, chiếu xã hội hiện đại mà nói, chắc là một chính khách hoặc ăn ý nhà mệnh. Nên vu giờ mẹo, giờ Mùi nhị giờ hợi sinh ra, bởi vì phải giá tam canh giờ sinh ra, mới có thể được với văn xương, văn khúc, thảng lại xảy ra vu ất năm, có lộc tồn và thái dương đồng cung, sau đó mới sẽ không là một kẻ buôn nước bọt chính khách, có thể có trên thực tế chính kiến và chủ trương, tạo phúc cho xã hội. Điều kiện như bất túc, tuy rằng quang mang vạn trượng, chỉ bất quá xã hội thượng lại một vị phong thủ lĩnh vật mà thôi.

Hai người cách cục tương đối, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” vừa bỉ “Trăng sáng Thiên môn” hảo. Bởi vì “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” người đó, chính trực hơn nữa nhiệt tâm cho dù ra phong đầu, cũng chung quy đối với xã hội có lợi. Không giống “Trăng sáng Thiên môn” người đó. Suy đứng lên có thể chuyên ở khác giới phương diện ra phong đầu. Đối với xã hội duy nhất cống hiến, dù cho dành cho trà dư tửu hậu đường viền hoa tin tức.

Cổ đại xã hội rất khó dương danh, giương lên danh, một thân tất quý, cho nên liền tương hai cái này cách cục định vì “Quý cách” . Không biết hôm nay xã hội, dương danh chi đạo nhiều mặt, không nhất định phải quý sau đó năng lực dương danh cũng. Sở dĩ hôm nay khán giá lưỡng chủng mệnh, cần biến báo, ngàn vạn lần bất khả dựa vào sách cổ nói thẳng.

Luận “Nhật nguyệt giáp mệnh “

Đẩu số vừa nặng “Nhật nguyệt giáp mệnh”, cho rằng là đại tốt của tạo. Cái này mệnh cục, chúng ta tiên nghiên cứu lưỡng chủng tình hình –

Nhất, cung mệnh ở xấu, lúc này Thái âm tại tí, thái dương ở dần. Cung mệnh chủ tinh là vũ khúc, tham lang.

Nhị, cung mệnh ở vị, lúc này Thái âm ở ngọ, thái dương ở thân. Cung mệnh chủ tinh cũng vũ khúc tham lang.

Nói cách khác, chúng ta nghiên cứu chính là “Nhật nguyệt giáp mệnh” người đó, mạng của hắn cung đi vũ khúc và tham lang lưỡng khỏa chủ tinh. Vũ khúc là tài Tinh, đồng thời đái điểm độc hành độc đoán tính chất, sở dĩ xử sự cũng càng có quyết đoán lực. Tham lang là xảo kỹ thủ nghệ ngôi sao, đồng thời đại diện giỏi về giao tế xã giao. Cho nên khi vũ khúc và tham lang cùng thủ cung mệnh thì, giá lưỡng khỏa chủ tinh liền có thể khởi hỗ trợ lẫn nhau tác dụng.

Một người, nếu như đi quyết đoán lực và quản lý tài sản năng lực, đồng thời có chuyên môn kỹ năng mà vừa am hiểu giao tế, không cần phải nói, đương nhiên là thương trong sân thành công nhân vật.

Nhưng giá cận mệnh cục người đó cũng có khuyết điểm.

Đầu tiên, vũ khúc chủ trì phát, sở dĩ chỉ có thể là tay không hưng gia, gian khổ gây dựng sự nghiệp chính là nhân vật.

Thứ nhì. Tham lang phôi một mặt, là chủ trầm mê tửu sắc đánh bạc, bởi vậy cũng gặp nguy hiểm, tiểu thì sự nghiệp cho nên không được thuận, nặng thì thậm chí nhân thông minh tự lầm mà dồn có lao ngục tai ương. Bởi vì … này loại mệnh cục người đó thích lộng xảo, lộng xảo mà vào tà đạo, tự nhiên bất lợi.

Thính dĩ “Nhật nguyệt giáp mệnh” người đó, sợ nhất cung mệnh sai ai ra trình diện kình dương. Đương mệnh ở xấu cung thì, cung tài bạch tất sai ai ra trình diện liêm trinh, phá quân; đương mệnh ở vị cung thì, sự nghiệp cung cũng tất sai ai ra trình diện liêm trinh, phá quân. Liêm trinh phá quân hội xấu vị cung kình dương, xưng là “Nữu gia đái tỏa”, nguyên nhân chính tài bạch hoặc sự nghiệp mà dồn hình tụng.

Hơn nữa, vô luận cung mệnh ở xấu hoặc là ở vị, cung phúc đức tất mỗi ngày tướng lạc hãm, sở dĩ phàm “Nhật nguyệt giáp mệnh”, cho dù là tốt mệnh tạo. Một thân cũng chủ bôn ba lao lực.

Sách cổ cho rằng “Nhật nguyệt giáp mệnh” là “Quý cục”, kỳ thực phải có rất nhiều mang vào điều kiện, cung mệnh không gặp kình dương, cố nhiên là chính tà giới hạn; có khôi phi, phụ bật, xương khúc, thì có thể sự nghiệp thành tựu nhất là ưa có hỏa linh. Bởi vì có hỏa linh, liền suy yếu hảo tửu tham hoa tính cách.

Bàn lại “Nhật nguyệt giáp mệnh “

“Nhật nguyệt giáp mệnh” còn có một loại khác tình hình –

Nhất, Thiên phủ ở xấu cung thủ mệnh, thái dương tại tí, Thái âm ở dần.

Nhị, Thiên phủ ở vị cung thủ mệnh, thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân.

Thiên phủ là sao Nam Đẩu tinh hệ đứng đầu, hơn nữa vừa bằng ngân hàng trung ương chủ tịch ngân hàng, nói như vậy, đương nhiên có tốt đẹp tính chất. Thế nhưng ở xấu, vị trong cung Thiên phủ, lại có một đặc điểm, đó chính là chỉ phải chính hắn một viên chủ tinh độc thủ cung mệnh, hơn nữa cung thiên di vừa tất sai ai ra trình diện liêm trinh thất sát, cho nên Thiên phủ thủ mệnh tính chất liền có thật nhiều biến hóa.

Cùng ngày phủ ở xấu cung thủ mệnh thì, thích nhất bính năm sinh ra, bởi vì có lộc tồn tại tị cung hội hợp, tăng mạnh sự nghiệp thượng tiền lời. Giáp, đinh, kỷ, canh, quý năm sinh ra, thì có kình dương hoặc đà la làm phức tạp Thiên phủ, vị tất may mắn.

Cùng ngày phủ vu vị cung thủ mệnh thì, thích nhất nhâm năm sinh ra, bởi vì có lộc tồn hợi cung hội hợp. Giáp, đinh, kỷ, canh, quý năm sinh ra, cũng có kình dương hoặc đà la làm phức tạp Thiên phủ.

Thiên phủ độc thủ cung mệnh đặc điểm, vốn là tính cách bảo thủ, hơn nữa có thể nói thái độ làm người có điểm keo kiệt; thế nhưng, đối cung liêm trinh thất sát, lại có chứa thích mạo hiểm, hơn nữa ham mê nhiều hơn thành phần, cái này vừa cùng trời phủ độc thủ cung mệnh tính chất xung đột.

Ở phía sau, nếu có lộc tồn bang trợ, Thiên phủ tài lực tăng mạnh, liền đủ để ứng phó liêm trinh thất sát tiêu hao. Trái lại, nếu không cùng lộc tồn, mà hội hợp kình dương đà la, Thiên phủ ký cùng lúc yếu ứng phó liêm trinh thất sát, đương hóa mất lúc, bảo thủ và keo kiệt tính cách vừa khiến cho hắn đau lòng, lúc này, sẽ nhân dương đà ảnh hưởng, khiến cho hắn nghĩ không nên nghĩ cách lộng một khoản lai bồi thường bất khả. Vì vậy liền cơ mưu chồng chất, lưu là xảo gạt quyền mưu đồ liễu.

Tương đối, ở xấu cung thì đến đây vị cung hảo, bởi vì nhật nguyệt đồng thời cư vượng cung, cục diện khá lớn. Thế nhưng nếu không có ngôi sao may mắn củng chiếu, trái lại Tứ Sát hội hợp, thì cục diện dũ đại người, cơ mưu quyền mưu cũng dũ đại. Một ít “Rỗng ruột đại lão quán”, khả năng tức là loại này mệnh cục.

Là cho nên “Nhật nguyệt giáp mệnh” vị tất đại quý, nhất là ở chúng ta cái này xa hoa hơn nữa ăn ý xã hội.

Cứng rắn dựa vào ca quyết, dễ va chạm bản

Phía trước kỷ thiên, liên tiếp nói chuyện mấy người dĩ “Nhật nguyệt” làm chủ trung thiên tinh hệ cách cục, mục đích là nhằm vào một ít kháo tự học lai nghiên cứu đẩu số độc giả, cho bọn hắn dành cho một ít suy tư phương pháp, để tránh khỏi thụ trong sách vở một ít ca quyết nói gạt.

Trong sách vở ca quyết, kỳ thực bộ có cực hạn tính, thảng như nhất thành bất biến, vãng chú hội va chạm bản. Hơn nữa, những … này ca quyết chú vãng cũng có rất lớn mâu thuẫn.

Ví dụ như “Thái vi phú” thuyết: “Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi” . Tức là thuyết, như mạng cung hoặc cung thiên di sai ai ra trình diện thất sát liêm trinh người đó, tiếp khách tử tha hương.

Độc giả xem phía trước giới thiệu qua “Nhật nguyệt giáp mệnh”, Thiên phủ ở xấu hoặc vị cung thủ mệnh cách cục, liền biết loại này “Nhật nguyệt giáp mệnh” người đó, cung thiên di nhất định sai ai ra trình diện liêm trinh thất sát, trong trường hợp đó, tại sao lại cùng lúc nói là đại quý của mệnh, cùng lúc rồi lại kết luận hắn tất chết tha hương tha hương ư? Huống hồ, Thiên phủ độc thủ cung mệnh người đó, tính cách bảo thủ, đồng thời ấm chỗ ngại dời, chết tha hương tha hương có khả năng nhỏ hơn. Giá khởi hạ là thiên đại mâu thuẫn?

Nguyên lai, chủ yếu vấn đề vẫn là Tứ Sát – Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la. Thảng như “Nhật nguyệt giáp mệnh” Thiên phủ hội Tứ Sát, chủ nhân gian trá, mà khi cung thiên di liêm trinh thất sát hội Tứ Sát thì, thì chủ nhân phong lưu lang thang, bởi vậy mới có chết tha hương tha hương khả năng.

Tứ Sát lại muốn khán có hay không chế hóa chi đạo, bất khả quơ đũa cả nắm. Vương đình chi tính qua nhất vị bằng hữu mệnh, liêm trinh thất sát ở cung thiên di hội kình dương, Hỏa Tinh, nhưng đại hạn mỗi ngày lương, sở dĩ chích động một lần giải phẫu, sau đó tức bình an vô sự.

Nếu như “Thái vi phú” thuyết: “Tham cư hợi tí, tên là hiện lên thủy đào hoa”, thuyết cung mệnh ở hợi hoặc tử người đó, sai ai ra trình diện tham lang thủ mệnh, chủ lang thang dâm tà.

Giá cũng ngàn vạn lần bất khả quơ đũa cả nắm. Như giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc cùng tồn tại cung mệnh hợi, phá quân hóa quyền ở cung tài bạch vị, vũ khúc hóa đấu ở sự nghiệp cung mão, là vị “Lộc quyền khoa hội”, như vậy mệnh cục người đó, không chỉ “Lang thang dâm tà” hơn nữa sự nghiệp tiền tài phương diện đều có đại thành tựu. – nhất là nữ mệnh, đơn giản là một “Nữ cường nhân” cách cục, thảng như cho rằng dâm đãng mà xem nhẹ người, quận tựu mười phần sai liễu.

Vũ khúc tài Tinh có thật nhiều khuyết điểm

Vũ khúc là bắc đẩu thứ sáu Tinh, vu ngũ hành thuộc kim, là “Tử vi đẩu số” trung tâm tài Tinh. -“Đẩu số chính diệu” chủ yếu tài Tinh cùng sở hữu tam khỏa, tức vũ khúc, Thiên phủ, Thái âm, nhưng ba người đều không có cùng đặc tính.

Vũ khúc ở tam khỏa tài Tinh trung tâm, đái điểm cô khắc tính chất, đối hôn nhân nhất là có ảnh hưởng, nói như vậy, nữ mệnh không thích vũ khúc, bởi vì sách cổ thuyết: “Vũ khúc ngôi sao là quả tú”, bởi vì chủ đối trượng phu bất lợi, hoặc hình quá, hoặc sanh ly.

Nếu như kể lại nghiên cứu vũ khúc tính chất, kỳ thực có lúc tình huống đảo vị tất như vậy nghiêm trọng. Bởi vì vũ khúc cô khắc tính chất, hoàn toàn là bởi vì … này tinh diệu có chứa cương nghị của tính, từ trước nữ tử không có chuyện nghiệp, cũng chỉ có thể tương cương nghị tính cách ở gia đình trung tâm phát huy, khiến cho trượng phu nghĩ không có nhà đình ấm áp. Xã hội hiện đại nữ tử có thể có việc nghiệp, giả như có thể đem vũ khúc đặc tính phát huy vu sự nghiệp trong, không được cả ngày ở trong nhà và trượng phu tương đối, đảo vị thường bất khả dĩ phát huy nữ tính ôn nhu, khiến cho gia đình tràn ngập hòa khí.

Nhưng cho dù là như vậy, và trượng phu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đích tình hình liền không thể tránh né. Đây là vũ khúc ở nữ trúng mục tiêu biểu hiển nhược điểm.

Vũ khúc một … khác đặc tính, là sợ nhất “Hóa kị”, chủ tình cảm vợ chồng phát sinh biến hóa, hoặc chủ tài như nước chảy, thậm chí hội mắc nợ. Nhâm năm ra đời nhân, vũ khúc Hóa kị, như hạ xuống cung mệnh, cung điền trạch, cung phu thê, cung tài bạch, sự nghiệp cung đều có sở không thích hợp. Nhưng nếu như tinh diệu phối hợp thật tốt, đây chẳng qua là không thích hợp kinh thương mà thôi. Vương đình chi chỉ thấy quá một vị ngoại khoa bác sĩ, vũ khúc Hóa kị vu sự nghiệp cung, thế nhưng lại vẫn như cũ giàu có.

Vũ khúc trừ “Hóa kị” ngoại, cũng kị sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh Tinh. Cổ nhân có “Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp” thuyết pháp cái gọi là “Nhân tài bị cướp”, có lúc đảo không nhất định là gặp phải đánh cướp. Mà là tài bạch trên có vô vị tổn thất mà tị.

Sở dĩ nếu là vũ khúc Hỏa Tinh tọa mệnh người đó, rất nhiều thì đều hội rủi ro, đường hóa giải, là tương quyền sở hữu tài sản giao cho phối ngẫu. Thế nhưng thảng như cung phu thê vừa không tốt, vậy tương đương phiền toái.

Vũ khúc vốn là tài Tinh, nhưng mà lại có không ít khuyết điểm, đủ thấy tài Tinh có lúc vị tất nhất định là chuyện tốt.

Tiếp theo tinh diệu tạp đàm

Vũ khúc và “Sát Phá Lang” quan hệ mật thiết

Vũ khúc cùng với nó tinh diệu phối hợp, tổng cộng có lục trường hợp –

Tại tí, ngọ cung, vũ khúc cùng trời phủ cùng viên.

Ở xấu, vị cung, vũ khúc và tham lang cùng viên.

Ở dần, thân cung, vũ khúc cùng trời tương đồng viên.

Ở mão, dậu cung, vũ khúc và thất sát cùng viên.

Ở thìn, thủ cung, vũ khúc ngồi một mình, nhưng đối với cung là tham lang.

Ở tị, hợi cung, vũ khúc và phá quân cùng viên.

Do trở lên tổ hợp, sai ai ra trình diện vũ khúc cân thất sát, phá quân, tham lang tam sao diệu quan hệ đặc biệt mật thiết. “Sát Phá Lang” phải không quá mức tường hòa tổ hợp, giá cũng ảnh hưởng đến vũ khúc viên này tinh diệu tính chất.

Hơn nữa, nếu như cung phu thê là vũ khúc, Thiên phủ nói, cung mệnh tất là tham lang; nếu như phu thê là vũ khúc, thiên tướng nói, cung mệnh tất là thất sát, đây càng có thể thấy được vũ khúc vô luận như thế nào, đều bãi không thoát được “Sát Phá Lang” ảnh hưởng, mà và thất sát cập tham lang quan hệ càng dày đặc thiết. Cổ nhân không thích nữ mệnh vu cung mệnh hoặc cung phu thê sai ai ra trình diện vũ khúc, cũng có bộ phận nguyên nhân là không thích hắn cùng với “Sát Phá Lang” quan hệ.

Nhược y theo cổ nhân thuyết pháp, vũ khúc chỉ có một hơi tốt tổ hợp, khiến cho là “Vũ khúc hội tham lang, thất sát cập liêm trinh, liền đi kinh thương” then chốt ở chỗ liêm trinh một sao, có thể tương chỉnh tổ tinh diệu tính chất cải biến.

Vũ khúc phối hợp cái khác tinh diệu không đổi lấy lòng, cho nên liền lại càng không nên sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương cập đà la chờ “Tứ Sát” . Cổ nhân thuyết pháp là -“Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp”, “Vũ khúc gặp kình dương đà la, liền chủ cô khắc”, “Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, nhân tài chết”, “Vũ khúc sai ai ra trình diện Tứ Sát phá tan, cô bần mặt mày hốc hác, thậm chí yểu thọ” .

Vương đình chi tại Úc châu đọa hạ bách xích vách núi, kết quả y liễu ba tháng, hơn nữa mặt mày hốc hác, tức là lưu niên cung thiên di sai ai ra trình diện vũ khúc, lại thấy đà la duyên cớ, may mà đồng cung còn có một khỏa thiên tướng, hơn nữa đại vận thượng không tầm thường, cho nên mới bất trí chết. Giả như đụng phải sát tinh điều không phải đà la, mà là hỏa linh, vương đình chi tin tưởng từ lâu tha hương mai thi liễu.

Vũ khúc Thiên phủ cùng viên muốn xem phụ tá diệu

Vũ khúc như lập mệnh vu tử ngọ lưỡng cung, tất cùng trời phủ cùng viên, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, hơn nữa có “Cất trong kho” tính chất, và vũ khúc phối hợp, vũ khúc tái sinh là tài Tinh khán, sở dĩ có thể nói phối hợp thoả đáng.

Nhưng “Tử huy đẩu số” trung tâm có nhất đặc sắc, độc giả phải có biết, đã phàm chủ tinh mỗi ưa tá diệu ủng hộ. Trong đẩu số chủ tinh, bắc đẩu là tử vi, trung thiên là thái dương. Sao Nam Đẩu tức là Thiên phủ, hiện tại Thiên phủ và vũ khúc cùng viên, cũng tự nhiên thích tá diệu, cái gọi là tá diệu, tức là tả phụ, hữu bật; văn xương, văn khúc; thiên khôi, thiên phi.

Cổ nhân nói: “Vũ khúc Thiên phủ cùng viên, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, chủ biệt thự dạ quang vinh.” vũ khúc Thiên phủ và tả phụ đồng cung, hội hữu bật, tôi tớ như mây. “Vũ khúc Thiên phủ cùng viên, khôi phi củng chiếu, tự là tài phú của quan.” những … này nói đều rất có đạo lý, tức là sao Nam Đẩu chủ tinh hội tá diệu ảnh hưởng.

Cho nên nhược từ chỗ tốt mà nói, Thiên phủ “Cất trong kho” tất nhân sai ai ra trình diện vũ khúc giá “Tài Tinh” sau đó thủy đoạt huy chương sắc. Nhưng giả như không gặp tá diệu, trái lại nhìn thấy hỏa, linh, dương, đà, thiên không, cướp chờ lục sát, thì tính chất rất là cải biến.

Thiên phủ gặp sát, vị của “Lộ kho”, vũ khúc gặp sát, khiến cho cô khắc hình kị tính chất đặc thù phát huy, bởi vậy liền chủ thái độ làm người ngắn lự, ích kỷ, hàm dưỡng bất túc. Thậm chí hội lưu là gian trá, hơn nữa loại tính cách này người đó, đối nhân xử thế cũng tự nhiên dễ cô lập.

Về phần cổ nhân nói: “Vũ phủ cùng viên vu tử ngọ, tứ sát đồng cung tất nhân tài bị cướp”, thuyết pháp này cũng rất có đạo lý, bởi vì cô lập mà “Lộ kho” người đó, cũng không thủ mạn giấu hối đạo của giới, vừa ngắn lự thiển kiến, tự nhiên dễ bị cướp. Nhưng cái gọi là bị cướp, kỳ thực cũng bao hàm vu sự nghiệp cạnh tranh trung tâm, dễ thái độ làm người “Đoạt của” tính chất ở bên trong.

Phân biệt chỗ ở chỗ hội hợp viên kia sát một sao, sai ai ra trình diện kình dương, bị cướp thành phần nặng nhất. Sai ai ra trình diện đà la, chỉ là cạnh tranh thì làm cho đoạt của.

Nhưng Hỏa Tinh vừa thường thường có thể chế kình dương của ác, bởi vậy ký sai ai ra trình diện kình dương, lại thấy Hỏa Tinh đồng ý với nhất cung, nhân tài bị cướp có khả năng cũng giảm đi.

Vũ tham thủ mệnh, có thể cao có thể thấp

Vũ khúc ở xấu vị lưỡng cung, nhất định và tham rất đồng cung, đây là một cái tính chất phi thường phức tạp phối thai. Cổ nhân nói: “Vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi đi sau bức.” đây là thuyết, như vậy mệnh cục kết cấu người đó, nhất định tiên trải qua gian nan, vu trung niên hậu mới chậm rãi đi vào thuận cảnh.

Còn nói: “Vũ tham đồng cung, siểm nịnh gian bần.” đây là cho rằng dùng võ khúc cái loại này ngắn lự đặc sắc, phối hợp tham lang cái loại này phong hoa tuyết nguyệt tính cách, không chỉ dễ khiến người lưu giảo hoạt gạt, hơn nữa cũng dễ a dua nịnh nọt, giống như cấp thấp bàng giao hữu.

Nhưng loại thuyết pháp này, lại chích cường điệu tính chất bất lương một mặt, kỳ thực nếu như từ chỗ tốt đến xem, tham lang có chứa khéo léo tính chất, vũ khúc cũng có ngay thẳng khí, sở dĩ vũ tham thủ mệnh người đó, thảng như xong hài lòng giáo dục, cùng với phẩm đức tu dưỡng hun đúc, thì cũng rất có thể trở thành một lỗi lạc tự lập người đó, hơn nữa phi thường của lợi cho kinh thương. Tuy rằng keo kiệt, cũng không phương coi như là “Kiệm đức”, cũng không như cổ nhân nói được hư như vậy.

Tham lang cư mộ kho (tức thìn, tuất, xấu, vị cung), mừng nhất sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, khiếu “Hỏa tham cách”, thứ nhì là linh Tinh. Xưng “Linh tham cách”, chủ có quyền thành. Sở dĩ cổ nhân cũng thuyết: “Vũ tham thủ mệnh viên, hỏa linh cùng độ, chủ thành trấn biên di.” đến đây tức là võ tướng của mệnh. Nhưng vị miễn lao khổ.

Dĩ xã hội hiện đại mà nói, không dễ dàng tố võ tướng, nhưng cũng tự nhiên chủ có quyền uy. Nhưng nếu tái kiến kình dương hoặc đà la, vậy liền rất dễ biến thành người trong hắc đạo.

Vũ tham thủ mệnh viên, sai ai ra trình diện bỉ kị. Tái kiến Tứ Sát một trong, cổ nhân xưng là “Tài nghệ người trong”, chủ tay nghề tinh xảo. Vương đình chi gặp qua hai người đồng chúc loại này cách cục, một vị là làm kim sức công tượng, một vị là ngoại khoa bác sĩ, đại cách cục tương đồng, sau đó thiên biến hóa lại to lớn như thế, đủ thấy loại này mệnh cách người đó, hậu thiên bồi dưỡng cùng với xuất thân gia cảnh phi thường nặng yếu.

Cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời sinh nhân, mệnh bàn tương đồng, hội không có cùng số phận và tao ngộ. Bởi vì “Tử vi đẩu số” cũng không chủ trương số mệnh, chích cho rằng tinh diệu phối hợp, khả năng sản sinh nhất định tính chất khuynh hướng mà thôi, bởi vậy ngoại khoa bác sĩ và đồ trang sức công tượng, có thể có đồng nhất mệnh cục.

Thiên đồng không được tinh khiết là “Phúc tinh “

“Tử vi đẩu số” có một viên Tinh, rất dễ bị người hiểu lầm, viên này Tinh tức là thiên đồng.

Giống nhau đẩu số thư tịch, cực lực xưng thiên đồng là “Phúc tinh”, giá ấn tượng liền sai người tương thiên đồng phúc khí coi trọng lắm. Sách cổ thuyết: “Thiên đồng thủ mệnh phúc tự sâu, bất úy hình sát kị tướng xâm”, càng thêm sâu học nhân nhìn trời đồng nhất Tinh tính chất ngộ giải. Trên thực tế viên này Tinh có rất nhiều trong tính cách khuyết điểm.

Kỳ thực nếu như cẩn thận tỉ mỉ tương cổ đại tất cả hữu quan thiên đồng ca quyết cập trình bày và phân tích gia dĩ nghiên cứu, liền cũng biết khuyết điểm của nó ở nơi nào. Thư nói: “Thiên đồng kình dương đồng cung, bản thân tao thương.” “Thiên đồng Thái âm đồng cung, nữ mệnh tuy đẹp tất dâm”, “Nữ mệnh thiên lương thiên đồng, nên tác nhà kề thiếp thị. “

Cổ nhân nhìn trời cùng khuyết điểm mặc dù tiết lộ được không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn thấy, thiên đồng cũng không phải là hoàn toàn không sợ sát diệu, như lửa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, thiên hình, Hóa kị chờ diệu. Chỉ bất quá cổ nhân thích giấu, không chịu tuyệt đối công khai, cho nên mới chích tiết lộ nó và kình dương gặp gỡ khuyết điểm, chờ mình bác chính “Bất úy hình sát kị tướng nguy” thuyết pháp, dĩ mở ra hậu nhân nghiên cứu con đường.

Vương đình chi thay một vị tuần san độc giả đoán đẩu số, vừa nhìn thiên bàn, vấn viết: “Người ta điều không phải muốn tự sát ba?” vị kia độc giả lập tức khóc lên, nói mình đích xác đã từng muốn lái khí than tự sát, chỉ là muốn tìm vương đình chi đoán thầy tướng số, nhìn hậu vận làm sao, sau đó tài tái 泎 quyết định. Lần này trả lời, hù được vương đình chi hãn tiếp giáp bối.

Mân phái “Tử vi đẩu số”, thiên đồng không thay đổi kị, nhưng Trung Châu phái lại cho rằng thiên đồng có thể Hóa kị. Do vị này tuần san độc giả mệnh tạo suy tính, chứng minh Trung Châu phái truyền lại tựa hồ canh hợp lý một điểm. Bằng không nếu vì “Phúc tinh” tức không sợ Hóa kị, có lúc thôi coi như sẽ sai một ly, mậu của thiên lý. Bởi vậy vương sớm của mong muốn nghiên cứu đẩu số độc giả, bất khả hữu vu bản phường thuyết pháp. Vừa thấy thiên đồng liền lập tức nói là “Phúc tinh” .

Vương đình chi có thể to gan nói một câu, thiên đồng cư mười hai cung, đều có khuyết điểm, thậm chí ngay cả cư cung phúc đức đô hội khiến người tiêu cực, độc giả ngàn vạn lần phải có cái này ấn tượng.

Thiên đồng Tinh ba loại tổ hợp

Thiên đồng ở mười hai cung trung tâm, có lục loại phối hợp, thụ tam sao diệu ảnh hưởng. Nó sắp hàng là –

Tại tí, ngọ cung, thiên đồng và Thái âm đồng cung.

Ở mão, dậu cung, thiên đồng và Thái âm tương đối.

“Tử ngọ mão dậu” là đào hoa nơi, Vì vậy cũng ảnh hưởng thiên đồng tính chất, sở dĩ cổ nhân cho rằng nữ mệnh thấy vậy phối hợp, tuy đẹp mà dâm. Trong đó vừa dĩ và Thái âm đồng cung tương đối lợi hại, và Thái âm tương đối thì trình độ thượng có thể giảm bớt.

Ở xấu, vị cung, thiên đồng và cự môn đồng cung.

Ở thìn, tuất cung, thiên đồng và cự môn tương đối.

“Thìn tuất xấu vị” là tứ mộ nơi, nhưng cự môn lại lạc rơi vào tứ mộ địa, (cổ ca: Mộ địa ứng với ngại hãm cự môn), cho nên liền cũng ảnh hưởng đến và của đồng cung, hoặc và của tương đối thiên đồng, thái thái đoàn, một mặt đả Ma Tước một mặt thuyết Trương gia trường, Lý gia ngắn, loại này nữ mệnh, liền cực có thể là thiên đồng và cự môn tổ hợp mệnh cục.

Ở dần, thân cung, thiên đồng cùng trời lương đồng cung.

Ở tị, hợi cung, thiên đồng cùng trời lương tương đối.

“Dần thân tị hợi” là tứ trường sinh nơi. Nhìn trời cùng có lợi nhất, có thể tăng thiên đồng “Phúc trạch”, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác là một nguy hiểm kết cấu, tiền thuật thành thứ hai Vị độc giả, cấp vương đình chi nhìn ra hắn có tự sát ý niệm trong đầu, vị kia độc giả mệnh tạo, tức là thuộc về loại kết cấu này.

Cái này kết cấu, rất lâu trái lại không sợ sai ai ra trình diện sát, hình, kị, lại phạ một ít ngôi sao may mắn. Đạo lý trong đó rất là vi diệu.

Giá kết cấu một … khác đặc điểm phải không nên nữ mệnh, nữ mệnh mỗi ngày cùng thiên lương, rất lâu sẽ biến thành “Qua đường khê tiền” có lẽ “Chỉ liệu đồng bảo”, sở dĩ cũng dễ trượt chân, bất quá nhất định thông minh hơn người, câu chuyện tỉnh đuôi. Nhưng thường thường nhất lưỡng khỏa tá diệu hoặc tạp diệu phối hợp, liền có thể phát sinh rất lớn cải biến, có đôi khi có thể chủ nhân thông minh mà trinh liệt, sở dĩ sai ai ra trình diện “Cùng lương mệnh” nữ nhân mệnh tạo, không nhỏ tâm suy tính bất khả, dựa vào bản phường nói thẳng, lúc nào cũng va chạm bản quá nhiều thực đem cơm cho.

Liêm trinh một sao khó nhất phân biệt

Ở “Tử vi đẩu số” trung tâm, so sánh nan phán đoán Tinh là liêm trinh. Cổ nhân đại khái cũng có cảm giác này, sở dĩ phi thường coi trọng và liêm trinh cùng độ có thể hợp cái khác tinh diệu, mà có “Xúc của bất khả giải trừ kỳ họa, phùng của không lường được kỳ tường” thuyết pháp. Nói cách khác, đến đây diệu thủ mệnh, cát hung họa bức vô định, cần phải dĩ chỉnh hệ tinh diệu phối hợp là chuẩn.

Cổ ca trung tâm cũng có thật nhiều cát hung vô định thuyết pháp, như “Liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn”, “Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa”, “Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai”, “Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người”, “Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi” . Kỳ Trung Quan vu liêm trinh thất sát cách cục, thuyết pháp càng thêm mâu thuẫn.

Nhược dựa vào Trung Châu phái nhận định, liêm trinh nhất diệu tối đa thay đổi, hắn mặc dù có “Thứ đào hoa” thuyết pháp, nhưng vị tất đại diện liêm trinh thủ mệnh người đó tức có đào hoa, hoặc đái dâm đãng tính cách, nhưng mà có một chút cơ bản tính chất nhưng có thể khẳng định, đó chính là một thân tất nhiên đái điểm ngả ngớn, thế nhưng nội tâm lại chủ quan tính cường, không dễ dàng cùng người ở chung.

Tham lang là “Chính đào hoa” liêm trinh là “Thứ đào hoa”, đồng chúc đào hoa, thế nhưng tham lang thủ mệnh người đó, lại lả lướt khéo đưa đẩy, cân liêm trinh hơi lỗ mảng bất đồng, nghiên cứu đẩu số bằng hữu. Đối với lần này phải có phân biệt.

Nhưng liêm trinh mặc dù giác lỗ mảng, đã có hài hước cảm, ở giao tế trường hợp trung tâm, có người hơi đái chút ít xấu vị đạo, có thể dễ dàng giành được chiếm được cười. Một thân tức có thể là liêm trinh thủ mệnh.

Nhưng bởi liêm trinh cũng có “Cứng rắn cảnh” tính chất, sở dĩ người ta không nên thấy vậy nhân dễ dàng hài hước, tựu cho là hắn ở công sự thượng dễ nói chuyện, trên thực tế người này rất khả năng “Giải quyết việc chung”, mọi việc có nề nếp.

Sở dĩ loại người này mệnh cục, thích nhất là “Liêm trinh thất sát đồng cung, sai ai ra trình diện lộc không được gia sát”, xã hội hiện đại, loại này mệnh cục người đó có thể tố thượng trình sư hoặc nhân viên kỹ thuật, hoặc công vụ nhân viên công việc của bọn họ có nề nếp, phù hợp cơ bản tính chất, thậm chí kinh doanh kiến trúc cũng rất thích hợp, bởi vì liêm trinh cũng đái điểm nghệ thuật thành phần.

Liêm trinh sai ai ra trình diện lộc, là cát là hung?

Liêm trinh ở mười hai cung trung tâm phân bố, tình hình phi thường của phức tạp, đại để dĩ và “Sát, phá, lang” cùng độ có thể hợp, tình hình dễ nhất khởi biến hóa.

Tại tí ngọ cung, liêm trinh tất cùng trời tương đồng độ, đối cung là phá quân, cung tài bạch là tử vi, Thiên phủ, vừa hội vũ khúc tài Tinh.

Loại kết cấu này, thoạt nhìn hình như tốt, bởi vì năng lực hội hợp tử vi, Thiên phủ, thiên tướng tam khỏa cát diệu, đối cung phá quân lại có thể tăng mạnh sức sang tạo. Nhưng trọng điểm nhưng ở vu liêm trinh có hay không sai ai ra trình diện lộc, giáp ngọ sinh ra, liêm trinh hóa lộc; năm đinh kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung; quý năm sinh nhập, lộc tồn tại tử cung, đối giá cách cục cực kỳ có lợi. Nếu không sai ai ra trình diện lộc, trái lại sai ai ra trình diện Hóa kị, thì trở thành hạ cách, sở dĩ giá tinh hệ kết cấu bất lợi bính năm sinh ra, dĩ bính năm liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng.

Đồng thời, loại này tinh hệ kết cấu người đó, đa số bất lợi phụ mẫu, hoặc sớm hình cung, hoặc năm mới rời nhà, bạn tốt đích tình hình cũng chủ không được hưởng cha mẹ phúc ấm. Vương đình chi tính qua một mệnh, cung phụ mẫu kết cấu rất tốt, vấn của, thì từ nhỏ học tứ niên cấp liền đã ký túc, lại đã ngoại quốc niệm trung học cập đại học, có thể được cho năm mới rời nhà điều kiện tốt nhất tình huống.

Ở thìn tuất lưỡng cung, liêm trinh tất cùng trời phủ cùng độ, đối cung thất sát, hội tử vi, vũ khúc, thiên tướng. Dựa vào tinh diệu mà nói, và tử ngọ cung đại thể tương đồng, cận tương phá quân thay đổi một viên thất sát, thế nhưng tính chất thì đại không giống nhau.

Loại này tinh hệ kết cấu người đó, không thích liêm trinh hóa lộc, chủ trì phát, hơn nữa sớm vận nhấp nhô. Nhưng ưa sai ai ra trình diện vũ khúc đái lộc. Canh năm sinh ra, vũ khúc đái lộc vu thân cung, giáp năm sinh ra, vũ khúc đái lộc vu dần cung, tài Tinh đái lộc, khiến cho giá tinh hệ kết cấu tăng phát tài lực lượng. Nhược liêm trinh hóa lộc, đối nữ mệnh rất là không thích hợp, nếu không có hôn nhân muộn, đa dễ sanh ly. Nguyên nhân ở chỗ Thiên phủ thái ôn hoà hiền hậu, liêm trinh hóa lộc tăng thêm đào hoa ý tứ hàm xúc, dễ bị người mê hoặc.

Đây là liêm trinh cùng trời phủ, thiên tướng cùng độ quan hệ, về phần và “Sát Phá Lang” cùng độ quan hệ, bên dưới tái tác nói chuyện.

Liêm trinh và “Sát Phá Lang “

Liêm trinh và “Sát Phá Lang” quan hệ, có thể chia làm lưỡng loại, một loại là cùng độ, một loại là tương đối.

Cùng độ – liêm trinh ở xấu vị nhị cung, tất và thất sát cùng độ; ở mão dậu nhị cung, tất có phá quân cùng độ; ở tị hợi nhị cung, tất tham lang cùng độ.

Tương đối – liêm trinh ở dần thân nhị cung, tất và tham lang tương đối.

Liêm trinh vốn là xưng là “Thứ đào hoa”, phàm đào hoa tất đái điểm nhạy cảm tính chất, mà “Sát Phá Lang” thì chủ chuyển biến, sở dĩ một viên nhạy cảm Tinh, trong buổi họp một viên đái biến hóa tính chất Tinh, liền dễ xuất hiện các loại tình hình tình thế hỗn loạn, rất cần kỳ nhân đại vận xu thế, cùng với cung mệnh “Tam phương tứ chính” trong buổi họp chuyện gì tinh diệu, sau đó mới có thể quyết định phát sinh, biến hóa tốt hay xấu. Từ cơ bản tính chất mà nói, ở dần thân lưỡng cung, ngồi một mình liêm trinh trong buổi họp ngồi một mình tham lang, là “Thứ đào hoa” trong buổi họp “Chính đào hoa”, vốn coi là dễ dàng thay đổi của mệnh, nhưng cư vương đình chi kinh nghiệm, loại này mệnh cục, nghệ thuật màu sắc phi thường của nồng hậu, nhất là đối màu sắc phối hợp và tuyển trạch, có thường độc đáo ánh mắt, ở hôm nay xã hội, không thể làm thấp đi loại này mệnh cục địa vị. Ngoài ra, cư “Trung Châu phái” thuyết pháp, nhược loại này mệnh cục sai ai ra trình diện lộc, trái lại mà trở thành “Thanh bạch” của cách, bất khả coi là đào hoa.

Ở tị hợi lưỡng cung, liêm trinh và tham lang lưỡng khỏa đào hoa Tinh cùng độ, ngược lại sẽ biến thành thần kinh quá nhạy cảm, nếu không có những thứ khác đào hoa Tinh hội chiếu, cũng không có thể mậu mậu nhiên coi là đào hoa. Có chút dụng “Đẩu số” thôi mệnh người đó, động một chút là nhận định người khác dâm đãng, tính dục cường, đây chẳng qua là rất thô thiển hơn nữa tư tưởng tương đương thấp hèn tìm cách. Kỳ thực loại người này đại đa số chỉ là lao lực bôn ba mà thôi.

Liêm trinh và thất sát cùng độ, tính chất biến hóa rất lớn, đồng dạng cung mệnh, có thể có cao thấp kém rất lớn cách cục. “Mân phái” cho rằng xấu cung bỉ vị cung hảo, “Trung Châu phái” vừa vặn tương phản, cho rằng có chút phối hợp, vị cung thành tựu hơn xa vu xấu cung.

Về phần liêm trinh và phá quân cùng độ, đào hoa tính chất giảm bớt nhiều, trái lại chủ kỳ một đời người đa khúc chiết, mà lại thuộc về năng lực công bất năng thủ gây dựng sự nghiệp nhân tài. Có nhất phái cho rằng loại này mệnh cục người đó dễ bị chó giảo, kỳ thực cũng không có thể quơ đũa cả nắm.

Thiên phủ thiên tướng là “Đối Tinh “

Dụng “Đẩu số” thôi mệnh, bất luận kẻ nào đô hội có phiến diện, vương đình chi đối với Thiên phủ một sao, mặc dù không lắm thưởng thức.

Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhưng hắn lại khuyết thiếu lĩnh đạo đàn luân khí thế của; Thiên phủ vừa đái “Tài khố” tính chất, giống như một quốc gia ngân hàng trung ương chủ tịch ngân hàng, nhưng cũng chính bởi có khuynh hướng “Quản lý tài sản”, sở dĩ một thân khó tránh khỏi quá mức cẩn cẩn dực dực, tuy có chủ tinh của hiểm, làm việc lại tế mi mắt nhỏ. Viên này Tinh tính chất, và vương đình chi tính cách không hợp. Sở dĩ phàm thấy Thiên phủ tọa mệnh bàn, vương đình chi bộ sẽ không cho dư rất cao đánh giá. Đây là vương đình chi lòng của để ý nhược điểm.

Đoán “Tử vi đẩu số” rất trọng thị “Đối Tinh”, ví dụ như Thái âm thái dương; văn xương văn khúc; tả phụ hữu bật; thiên khôi thiên việt; kình dương đà la; địa không Địa kiếp; Hỏa Tinh linh Tinh; tai thai bát tọa; thiên hình thiên diêu các loại. “Đối Tinh” tổ hợp vị trí, thường thường có cho nhau tăng cường hoặc suy yếu tác dụng, Thiên phủ tuy là chủ tinh, nhưng nó cũng thành “Đối Tinh” tổ hợp, tức là Thiên phủ thiên tướng.

Sở dĩ “Phủ tướng triêu viên” có thể thành một cách cục, “Tử Phủ triêu viên” liền rất gượng ép. Nguyên nhân ở chỗ Thiên phủ cùng trời tướng có “Đối Tinh” quan hệ, nhưng tử vi cùng trời phủ cũng không cửa này hệ cũng. Sở dĩ Thiên phủ thiên tướng cùng hội nhất cung, có thể tăng mạnh đối giá cung vị ảnh hưởng, mà tử vi Thiên phủ cùng hội nhất cung, thì chỉ là bắc đẩu và sao Nam Đẩu lưỡng khỏa chủ tinh gặp gỡ, căn bản vô tăng mạnh ảnh hưởng quan hệ.

Bởi vậy dụng “Đẩu số” thôi mệnh, mỗi ngày phủ đồng thời nhất định phải tìm thiên tướng chỗ cung viên, tương hai người quan hệ gia dĩ nghiên cứu, sau đó mới có thể tìm ra Thiên phủ nơi tọa cung viên cát hung hưu cữu.

Cổ nhân nói “Thiên phủ cư ngọ, mậu cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra, nhất phẩm của quý”, tức là bởi vì giáp sinh ra lộc tồn tại dần cung, dần ngọ tuất tam cung vừa là lộc tồn, Thiên phủ, thiên tướng sở ở riêng, trở thành một tốt đẹp chính là “Tam giác sắt” tổ hợp. Lúc này, trái lại không coi trọng cùng trời phủ đồng cung vũ khúc liễu.

Dụng “Đẩu số” luận mệnh, có thật nhiều then chốt, “Sai ai ra trình diện phủ tầm tướng”, tức là một trong mấu chốt, minh ư đến đây, liền cũng có thể suy ra đối kỳ hắn “Đối Tinh” tính chất phán đoán.

Thiên phủ mệnh tạo đáng quý có thể tiện

Thiên phủ tuy là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhưng nếu không chiếm được lộc thì cũng không sở dụng, điểm này, là nó cân tử vi lớn nhất bất đồng. Sở dĩ “Tử vi đẩu số toàn thư” nói: “Tử ngọ cung và vũ khúc cùng, đinh kỷ quý sinh ra là phúc, tài quan cách.” “Dần nhập miếu, thân cung được địa, tử vi cùng, đinh kỷ sinh ra tài quan cách” các loại, đơn giản chỉ là và lộc tồn hoặc hóa lộc nhị diệu hội hợp ý.

Bởi vì Thiên phủ là “Tài khố”, bản thân vô tiến tài năng lực, chỉ có thể thủ tài cùng với dùng liền nhau tài bạch, cho nên được và lộc hội, sau đó tài năng phát huy tác dụng.

Thảng như Thiên phủ không gặp lộc, như vậy, cho dù là “Tử Phủ đồng cung”, có lưỡng khỏa chủ tinh tọa trấn, cũng không cần thiết cách cục rất cao. Trái lại không bằng “Tử Phủ giáp mệnh”, có thể tăng cung mệnh khí thế của – phàm “Tử Phủ giáp mệnh”, sở giáp cung mệnh nhất định là Thái âm thiên cơ cùng thủ, cái này mệnh tạo kết cấu có khuyết điểm, nhưng cũng may mà được tử vi cùng trời phủ tướng giáp. Sau đó tài khiến người có thể nổi tiếng.

Nhưng mà Thiên phủ nếu không sai ai ra trình diện lộc, trái lại sai ai ra trình diện Tứ Sát. Đó chính là tương đương không ổn kết cấu. “Tử vi đẩu số toàn thư” có ca quyết viết: “Hỏa linh dương đà tam phương hội, thái độ làm người gian trá làm phiền lục, không kiếp cùng viên không vì tốt, chỉ ở không môn cũng hưởng phúc” tức là chỉ đến đây.

Giá kỳ thực cũng có tất nhiên của để ý, bởi vì Thiên phủ chỉ là “Tài khố”, “Tài khố” không gặp tài trái lại sai ai ra trình diện sát, khó tránh khỏi thái độ làm người sẽ gặp các loại gian xảo vậy.

Bất quá Thiên phủ sai ai ra trình diện sát mà và xương khúc gặp gỡ, lại có thể là nhà giàu có môn khách của mệnh, bởi vì văn xương văn khúc chủ một thân khá năng lực viết văn, kiêm thả năng lực nói thiện biện, mặc dù ngại điêu xảo, nhưng cũng cứu vẫn có thể xem là nho lưu văn sĩ.

Nhưng mà nhược văn xương hoặc văn khúc Hóa kị, thì loại này “Phủ hội Tứ Sát sai ai ra trình diện xương khúc” mệnh tạo, lại hội thật to giảm đi, một thân chỉ dễ trở thành tam gia thôn không được thông hàn nho. – vu hiện đại, còn lại là độc không được lịch lại cho rằng độc thông rất nhiều thư “Tri thức giới” . Đa oán giận có tài nhưng không gặp thời. Đầy bụng bực tức.

Sở dĩ mỗi ngày phủ thủ mệnh viên mệnh tạo, không những biệt cẩn thận bất khả, cái mệnh cục có thể phú đáng quý, có thể hàn có thể vi, ký có thể là bàng giao hữu, cũng có thể là giả thương, phân biệt phi thường to lớn.

Thái âm lạc hãm cũng không đáng sợ

Thái âm tức là ánh trăng. Ở trong tử vi đẩu số, Thái âm và mặt trời là một đôi rất có lực “Trung thiên tinh diệu” cũng ký không thuộc về sao Nam Đẩu, vừa không thuộc về bắc đẩu tinh diệu.

Phàm thuộc “Đối Tinh”, đều có đây đó tương đồng mà vừa tướng dị tính chất. Thái âm chủ phú, thái dương chủ quý; Thái âm chủ nữ, thái dương chủ nam; Thái âm chủ nhu, thái dương chủ cương, đại âm thuộc thủy, thái dương thuộc hỏa.

Cổ nhân cho rằng Thái âm biến hóa rất lớn, ở hợi tí xấu cung nhập miếu, trên căn bản là tốt số; nhưng nếu như ở kỷ ngọ vị cung lạc hãm, sẽ gặp mang đến rất lớn tai hoạ, cái gọi là “Thái âm lạc hãm thương thê mẫu”, đối nữ thân bất lợi; nếu như là nữ mệnh, thì xưng là “Hình phu khắc tử là xướng thiếp” .

Loại thuyết pháp này, quá mức võ đoán, sở dĩ có chút độc giả chính nổi lên mệnh bàn lúc, nhìn thấy cung mệnh Thái âm lạc hãm, liền phi thường của sợ, cho là mình số phận rất kém cỏi liễu.

Trên thực tế suy đoán đẩu số cũng không có đơn giản như vậy, Thái âm cho dù lạc hãm, cũng phải sai ai ra trình diện Tứ Sát không kiếp, nhưng lại phải có sát tinh đồng cung, hơn nữa cung phúc đức cập thân cung bất hảo, sau đó tài sẽ phát sinh chuyện không vui, bằng không cũng không như cổ nhân nói như vậy bất tường.

Không ngại dĩ ngọ cung Thái âm làm thí dụ.

Ở ngọ cung Thái âm lạc hãm, cùng trời cùng đồng cung, thiên đồng cũng lạc hãm, chiếu cổ nhân thuyết pháp là: “Hóa cát phản hung, phùng sát dâm tà”, tức là thuyết, nhược Thái âm, thiên đồng hóa thành lộc, quyền, khoa tam cát, trái lại là hung cục; nhược gặp Tứ Sát thì lại càng không vấn vậy. Có thể nói không đúng tý nào. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Vương đình chi tính qua một nam một nữ mệnh, đều là thiên đồng Thái âm thủ ngọ cung, nam là tài chính và kinh tế giới quản lí cấp nhân vật, nữ là một nhà trứ danh quan hệ xã hội công ty nhân viên quan trọng.

Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ xã hội bối cảnh bất đồng, bởi vì phàm thiên đồng Thái âm ở ngọ cung lập mệnh người đó, tính cách đều có điểm hướng nội, nhưng tối thích hợp nội vụ công tác, đồng thời kế hoạch tính rất mạnh. Bất quá rồi lại lúc nào cũng dễ có huyễn tưởng. Loại tính cách này, ở cổ đại xã hội rất khó phát huy, ở xã hội hiện đại, lại thường thường có thể dựa vào huyễn tưởng phát lên linh cảm, sau đó tương linh cảm biến thành kế hoạch. Hơn nữa hiện đại xí nghiệp, tự có một bộ chế độ tương kế hoạch chấp hành, sở dĩ loại này cung mệnh kết cấu người đó, liền cũng có thể phát huy bọn họ sở trường.

Suy tính đẩu số yếu nghiên cứu tính chất, bất khả quang bối khẩu quyết, giá tức là đồng loạt.

Thái âm thủ mệnh, kiêm thị cung phúc đức

Cổ nhân phán đoán suy luận Thái âm tọa cung các loại tình hình, khả năng sở căn cứ chỉ là cổ đại xã hội văn hóa bối cảnh, sở dĩ có thật nhiều tư liệu, hôm nay chỉ có thể làm tham khảo.

“Thái âm ở mệnh thân cung, miếu vượng chủ suốt đời cực nhanh nhạc.” câu này phán đoán suy luận, hôm nay liền vị tất áp dụng. Đại khái cổ đại xã hội cạnh tranh ít, mà bởi vì Thái âm chủ phú của cho nên, sở dĩ cổ nhân tài cho rằng ký phú thì suốt đời vui sướng. Xã hội hiện đại thì hoàn toàn điều không phải như thế một hồi sự.

Ví dụ như Thái âm ở tuất cung thủ mệnh, quang huy cực kỳ, nhưng “Cung phúc đức” đã có cự môn tại tí cung tọa thủ, “Cung phúc đức” chủ tinh thần hưởng thụ tình huống, cự môn tọa tử, tất hội thiên cơ, nhất gặp sát tinh liền dễ trêu chọc các loại cạnh tranh, đến nỗi thể xác và tinh thần đều vì của bất an, ở đâu “Suốt đời vui sướng” của có cũng?

Đây là bởi xã hội bối cảnh bất đồng gây ra khác biệt.

Nếu như cổ bí quyết nói: “Thái âm cư tử, hào thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài.” phàm Thái âm cư tử, tất cùng trời cùng đồng cung, cổ nhân dĩ thiên đồng là “Phúc tinh”, thảo nào đánh giá rất cao. Thế nhưng thiên đồng phúc cần nhờ tranh đấu giành thiên hạ đánh ra lai, bởi vậy “Cung phúc đức” liền vừa rất là trọng yếu.

Đương Thái âm cư tử là cung mệnh thì, “Cung phúc đức” nhất định là thái dương cự môn cùng thủ dần cung, nếu như sai ai ra trình diện sát, chủ một thân. Suốt đời thụ tinh thần làm phức tạp, đồng thời dễ vu cạnh tranh thì áp dụng bất chính làm thủ đoạn. Những … này tình hình, nhất định liền ảnh hưởng thiên đồng cái loại này tranh đấu giành thiên hạ bền gan vững chí lực, do là đúng vu “Thanh yếu của chức, trung gián tài” phán đoán liền cũng yếu một lần nữa ban đánh giá.

Cổ đại xã hội nhân sự đơn thuần, cho dù thái dương cự môn thủ cung phúc đức sai ai ra trình diện sát, cũng chích chủ một thân ở “Đường cho dân nói” phương diện động não gân mà thôi, cho nên mới sẽ thành là “Trung gián tài”, hôm nay xã hội, cạnh tranh áp lực đại, sẽ gặp ép thái dương cự môn sai ai ra trình diện sát thủ phúc đức đức người đó “Ra thuật”, ở đâu “Trung gián” của có cũng.

Sở dĩ vương đình chi kiến nghị độc giả, đang nhìn “Thái âm thủ mệnh” mệnh tạo thì, tối nên kiêm khán cung phúc đức lai đánh giá.

Tham lang và liêm trinh tương đối

Tham lang tên này, nghe rất được nhân phạ, kỳ thực cũng không phải là như vậy, mạng của hắn danh, mục đích chỉ là vì cân “Liêm trinh” tương đối, nhất liêm nhất tham, trở thành trong đẩu số một đôi quan trọng “Đối Tinh” .

Tham lang ở đẩu số xưng là “Chính đào hoa”, liêm trinh xưng là “Thứ đào hoa”, thế nhưng lưỡng khỏa lý diệu tính chất lại có rất nhiều bất đồng của điểm. Đại thể thượng liêm trinh tương đối thiên hướng vu âm nhu, tham lang tương đối thiên về dương cương. Bởi vậy tham lang đào hoa, là tuyên bố rượu cự tài vận, mà liêm trinh đào hoa, còn lại là len lén mạc khuông thanh sắc khuyển mã.

Sở dĩ tham lang thủ mệnh người đó, gặp tai ách cũng gặp được đường đường chính chính, như “Tham lang tị hợi cư hãm địa, không vì tàn sát nhân cũng tao hình” ;”Tham cư hợi vu gặp dương đà, tên là hiện lên thủy đào hoa” (chú nói: Nam nữ tham hoa mê rượu táng thân);”Tham vũ phá quân gặp cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân” . Không giống liêm trinh thất viên phùng ác diệu, sẽ gặp phải dị thường tai hoạ. Như “Liêm trinh vũ khúc hội vu bị quản chế của hương, chỉ mộc áp xà thương” ;”Liêm trinh Hỏa Tinh cùng thiên không hãm, đầu sông bạch ải” ;”Liêm trinh phá quân hội kình dương vu thiên di, chết vào ngoại đạo” . – nhưng thỉnh độc giả chú ý, những … này suy đoán có rất nhiều những thứ khác tiên quyết điều kiện, mong muốn không nên chính khởi mệnh bàn nhìn thấy kể trên đích tình hình, tựu chính hách chính nhất xan tử.

Tham lang nhất diệu. Đối miếu vượng lợi hãm cung vị tính chất, cân cái khác tinh diệu rất là bất đồng, nghiên tập “Tử vi đẩu số” độc giả. Đối với lần này ứng với gia chú ý.

Nói như vậy, tham lang ưa nhập miếu (cư thìn, tuất, xấu, vị tứ cung), cái gọi là “Tham lang nhập miếu năng lực tập chính” nhưng vẫn đang phong lưu);”Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường”, nhưng phi thường của không thích tọa vượng cung (tử, ngọ, mão, dậu tứ cung). Bí nói: “Tham lang vượng cung, chung thân ăn trộm”, “Tham lang ở ngọ mão dậu thủ mệnh, chung thân bất năng đầy hứa hẹn” . Nhưng mà thuyết pháp này lại cũng có thật nhiều tiên quyết điều kiện, bất khả quơ đũa cả nắm.

Tham lang không thích lạc hãm, nhưng ưa gặp thiên không diệu; trái lại giảm bớt rượu của hắn sắc tài vận, thảng gặp văn xương văn khúc, thì có thể trở thành phong lưu danh đất. Đây là tham lang nhất diệu và liêm trinh lớn nhất chỗ bất đồng, tuy rằng “Liêm trinh gặp văn xương hảo lễ nhạc” . Vã liêm trinh gặp thiên không diệu, lại không thể giảm thiểu hắn thanh sắc khuyển mã tập tính.

Tham lang thủ mệnh lục loại cách cục

Tham lang cư mười hai cung viên, và tử vi, vũ khúc, liêm trinh tam diệu quan hệ mật thiết nhất. Kỳ phân phối tình hình là

Tham lang ở ngọ cung là ngồi một mình, và tử vi tương đối.

Tham lang cư dần thân cung cũng ngồi một mình, nhưng và liêm trinh tương đối.

Tham lang cư thìn tuất cung cũng ngồi một mình, nhưng và vũ khúc tương đối.

Tham lang cư xấu vị, và vũ khúc đồng cung.

Tham lang cư mão dậu, và tử vi đồng cung.

Tham lang cư tị hợi, và liêm trinh đồng cung.

Trong đó tham lang và tử vi đồng cung, tính chất nhất không được cát, cổ nhân vị của “Đào hoa phạm chủ”, xưng là “Đào hoa phạm chủ là chí dâm” . Nhưng mà tính chất này, cần phải có nhất tiên quyết điều kiện, tức đồng cung trung tâm còn có những thứ khác đào hoa Tinh, như hồng loan thiên hỉ, Hàm trì đại hao chờ. Nếu không có đào hoa, mà lại hội cát diệu, hoặc được tả phụ và văn xương, hữu bật và văn khúc giáp chế, thì trái lại mà trở thành nhất đặc thù cách cục, chủ một thân đa tài đa nghệ, thiện giao tế, có chủ sai ai ra trình diện.

Tham lang cư xấu vị và vũ khúc đồng cung, cổ nhân cho rằng “Thái độ làm người siểm nịnh gian tham”, hoặc “Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần sau đó phú”, đối giá cung viên kết cấu cũng không quá mức khen tặng. Giá lưỡng sao diệu vừa là tài Tinh, vừa là phong hoa tuyết nguyệt Tinh, ở cổ đại xã hội, không thích tài đái đào hoa, và xã hội hiện đại lại bất đồng, chiếu vương đình chi nông cạn kinh nghiệm, bởi tham lang cũng có ăn ý đánh bạc tính chất, sở dĩ “Vũ tham thủ mệnh” người đó, thường thường có thể bạo phát. Bất quá bạo phát lúc cũng dễ bạo bại, dĩ phát hậu lập tức chuyển nghề là nên.

Tham lang và liêm trinh đồng cung, là lưỡng khỏa đào hoa gặp nhau, sở dĩ cổ nhân cho rằng “Nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc táng thân” . Nhưng xã hội hiện đại lại bất đồng, chỉ cần không hề sai ai ra trình diện những thứ khác đào hoa Tinh, thì một thân trái lại chủ có đặc thù tác phẩm nghệ thuật vị. Vương đình chi gặp qua một vị trang phục mốt thiết kế gia, lại thấy quá một vị âm nhạc gia tức là loại này cung mệnh kết cấu.

Về phần tam tổ tương đối Tinh, dĩ tham vết đối tử vi cách cục nhất không đẹp, nhưng nhân thủy chung có thể nhâm chức cao; nếu như tham lang đối vũ khúc, có thể là kỹ thuật nhân tài, khoa phụ sản bác sĩ cũng đa loại này mệnh cục kết cấu, tham lang đối liêm trinh, có thể là quan hệ xã hội giao tế nhân tài, cũng có thể là công trình khoa học kỹ thuật nhân viên, chủ yếu thị sở hội tinh diệu mà biến hóa.

“Tham lang nhập mệnh” nữ nhân mệnh

Vương đình chi dự định văn chuyên đề nói một chút “Tham lang thủ mệnh viên” nữ nhân mệnh tạo. Bởi vì tằng thu được không ít nữ độc giả gởi thư, hỏi mình có đúng hay không phi thường dâm đãng, nguyên nhân tức ở chỗ các nàng thích thầy tướng số, vừa đãi biệt thích đoán “Tử vi đẩu số”, coi bói nhân “Dựa vào thư nói thẳng” : Thất sát thủ thân cuối cùng thiên, tham lang nhập mệnh tất là xướng”, kết quả là những … này độc giả sư cô hoặc độc giả cô nương tựu hách nhất xan tử vậy. Đặc biệt có chút gia cảnh không tốt thiếu nữ, coi số mạng lúc, cư nhiên dự định rơi xuống phong trần lai thích ứng mệnh cục, khiến cho vương đình chi khán thôi những … này gởi thư lúc, trong lòng hơi bị ấp ấp.

Vương đình chi đã nói qua một nghìn lần, “Tử vi đẩu số” chẳng qua là một môn thuật số, nó chỉ có thể căn cứ tinh hệ tính chất, lai suy đoán tính cách của người và khả năng bính liệt chuyện gì hoàn cảnh, tuyệt đối điều không phải “Lên trời đã định trước người ta thế nào chẩm dương” quan niệm về số mệnh. Nhưng bởi cửa này thuật số xác thực có thể tính ra một ít “Kinh người” tiểu tiết, như vương đình chi vừa nhìn Lưu Thiên Tứ mệnh bàn, tức viết: “Người ta năm nay cởi qua hai nha.” trời ban hù được nhảy lên, nhưng mà thanh tâm nói thẳng, giá không quá là bởi vì mạng của hắn bàn xuất hiện một tổ kem chà răng cập cởi nha tinh hệ mà thôi. Cởi nha việc nhỏ, đương nhiên không có biến hóa, nhưng quan hệ liệt nhân sinh gặp gỡ đại sự, hậu thiên hoàn cảnh lại ảnh hưởng quá nhiều. Sở dĩ thảng như bởi vì mình “Tham lang nhập mệnh”, liền cho là mình phi rơi xuống phong trần bất khả, vậy vị miễn quá mê tín thuật số vậy.

Tham lang nhập mệnh nữ nhân, đặc điểm lớn nhất là dễ có ham mê, hơn nữa sa vào vu ham mê, đồng thời này ham mê thiên cận vu thơ rượu cầm kỳ, phong hoa tuyết nguyệt. Trừ lần đó ra, tham lang nhập mệnh người đó vừa đặc biệt thích thần bí, tương những … này tính chất dung hợp được, liền mười phần thập tống đại “Nữ đạo sĩ” . Tống đại “Nữ đạo sĩ” giống như cao cấp kỹ nữ, cho nên ở tống đại phát triển “Tử vi đẩu số”, mới có “Tham lang nhập mệnh tất là xướng” thuyết pháp.

Hiện tại suy đoán đẩu số, hoàn y theo một nghìn mấy trăm năm tiền thuyết pháp, đơn giản là hại nhân. Vương đình chi có thể nói, “Tham lang nhập mệnh” nữ nhân cũng năng lực phi thường của thanh bạch, hơn nữa có bình thường gia đình sinh hoạt. Có một vị trung học hiệu trưởng, tức là cái này cách cục, người có rất sâu tôn giáo tín ngưỡng, vương đình chi bằng cái khác tạp diệu phối hợp, suy đoán người cận tằng cùng một có phụ của phu luyến ái, người thừa nhận. Là thì “Tham lang nhập mệnh” . Không hơn.

“Tham cư vượng cung” cũng không phải là kẻ trộm mệnh

Nhiều hơn nữa đàm một lần “Tham lang mệnh”, vì vậy mệnh cách, có gây ra vương đình chi xuất sơn đàm đẩu số một đoạn nhân duyên.

Vương đình chi hơn mười năm trước bái sư tập “Trung Châu phái” đẩu số, học thức lúc, rất ít lấy chồng thầy tướng số, chỉ giới hạn ở cân mấy người lão hữu chơi đùa một chút. Chích chuyên tâm nghiên cứu tương từ xưa tinh hệ thuyết pháp gia dĩ hiện đại hoá, đồng thời nghiên cứu phong thuỷ và đẩu số quan hệ. Thậm chí dã tâm lớn đáo muốn dùng địa cầu từ trường biến động, để giải thích đẩu số và “Huyền không trang quẻ, tử bạch phi Tinh” phong thuỷ học suy đoán. Vương đình chi niệm khoa học tự nhiên xuất thân, vật lý và số học cũng không thập phần thủy da, tự nghĩ phải có thu hoạch.

Lần này xuất đầu lộ diện, cố nhiên là nhiều phương diện nhân duyên đúng dịp, nhưng thực sự cũng bởi một “Tham lang mệnh” kích thích.

Có một vị vương đình chi thật là tốt giao hữu, tìm một vị tự xưng giáo sư đại học “Nhà triết học” khứ đoán hắn lệnh lang mệnh, coi bói nhân căn cứ cổ bí quyết: “Tham lang vượng cung, chung thân ăn trộm”, phán đoán tiểu hài tử này hội tố kẻ trộm. Xảo bính thầy tướng số trước, tiểu hài này thực sự thập quá nhất chi nguyên tử bút về nhà, giá còn cao đến đâu, thầy tướng số lúc, hài tử mụ liền tương hài tử quả thực đương kẻ trộm tử để đối đãi.

Vương đình chi khán bất quá mắt, vu là cố ý bộc lộ tài năng, căn cứ hài tử mệnh bàn nói ra nhất lưỡng cái cọc việc nhỏ, nào đó nguyệt nào đó nhật khả năng điệt va chạm tổn thương, nào đó nguyệt dễ tiêu chảy, tiên thủ tín vu mẹ của đứa bé, sau đó cùng người giải thích – phàm tham lang nhập mệnh, cung mệnh là “Vượng cung” nói, một thân tất có một phần câu nệ, thích ăn đường, tựu nhất định phải ăn được đường, dụng vây cá tổ yến lai trao đổi đều không thể. Sở dĩ nếu như hậu thiên giáo dưỡng kém, hài tử lớn lên, là được năng lực phát triển trở thành là muốn chiếm làm của riêng đặc thù cường liệt. Cổ nhân cái gọi là “Chung thân ăn trộm”, chỉ là dưới đây mà nói, bởi vậy bất năng bằng cổ nhân đơn giản ca quyết, liền lập tức tương hài tử đương kẻ trộm bạn.

Trải qua đến đây nhất dịch, vương đình chi liền đã lập ý xuất sơn, tưởng sữa đúng một chút “Dựa vào thư nói thẳng” võ đoán. Bởi vì phàm dựa vào thư nói thẳng, nhất hảo là tốt rồi đáo nguy, nhất phôi tựu phôi đáo nguy, đồng dạng có thể lầm nhân chung thân. Vương đình chi thầy tướng số tuyệt không yêu cầu “Linh”, nhưng tự tin nhưng có thể bổ túc cổ ca cổ bí quyết không hoàn toàn của nghĩa, sáng tác quyển sách, mục đích cũng ở chỗ đến đây.

Cự môn tọa mệnh lục trường hợp

Cân cự môn tối có quan hệ mật thiết tinh diệu, là thái dương, thiên cơ, thiên đồng. –

Tại tí ngọ nhị cung, cự môn thiên cơ đối chiếu.

Ở xấu vị nhị cung, cự môn cùng trời cùng đồng cung.

Ở dần thân nhị cung, cự môn và thái dương đồng cung.

Ở mão dậu nhị cung, cự môn thiên cơ đồng cung.

Ở thìn tuất nhị cung, cự môn cùng trời cùng đối chiếu.

Ở tị hợi nhị cung, cự môn và thái dương đối chiếu.

Đại thể bắt đầu thuyết, cự môn và thái dương quan hệ, đồng cung không bằng đối chiếu. Bởi vì cự môn là ám Tinh. Thảng như cân thái dương đồng cung, một sáng một tối ở chung vu một cung vị, trái lại đối thái dương có điều liên luỵ. Đối chiếu thì bất đồng, cự môn của ám không đủ để truyền tới viễn phương, nhưng thái dương quang và nhiệt lại đủ để xa chiếu cự môn, có thể giải trừ cự môn của ám.

Nhưng cân thiên đồng quan hệ, rồi lại đồng cung trội hơn đối cung. Bởi vì thiên đồng có bảo thủ, chỉ lo thân mình, sợ phiền phức tính cách, bản thân hắn ưu điểm, sẽ không phóng đáo đối cung cự môn trên người của khứ, khiến cho cự môn tính chất phát sinh cải biến. Đồng cung thì bất đồng. Đây đó không thể không cho nhau giảm và tăng, cho nên liền có thể khá cải biến cự môn khuyết điểm, khiến cho thị phi khẩu thiệt giảm thiểu.

Cự môn cân thiên cơ quan hệ, thì đối chiếu hoặc đồng cung ai cũng có sở trường riêng. Giá cái tinh hệ tổ hợp, mang nhiều điểm khéo đưa đẩy tính chất, hơn nữa am hiểu điều hòa biểu đạt. Cùng ngày cơ và cự môn đồng cung thì, thiên cơ khéo đưa đẩy có thể cải thiện cự môn khẩu thiệt thị phi, nhưng cũng đồng thời tương “Thiên cơ hóa khí là thiện” tính chất giảm thiểu, Vì vậy dễ lưu là miệng điềm lưỡi trợt, hơn nữa tiểu khí. Cùng ngày cơ và cự môn đối chiếu thời gian, đây đó tính chất một như vậy dung hòa, thiên cơ bất trí nhân cự môn ảnh hưởng biến thành tiểu khí, mà cự môn cũng không dồn nhân thiên cơ ảnh hưởng biến thành cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, thế nhưng cự môn bản thân là phi khẩu thiệt tính chất lại vị đã bị tốt ảnh hưởng, dễ miệng thẳng tâm khoái mà gây.

Cái gọi là “Cự môn giao người sơ chết già ác”, đại khái dĩ thiên cơ cự môn tổ hợp là nhiên. Bởi vì vô luận hai sao đối chiếu hoặc đồng cung, đều có nó khuyết điểm, sảo khiếm đường đường chính chính.

Cự môn cát hung, ở chỗ tài học có hay không

Cổ nhân đối cự môn rất có phiến diện, suy đoán viết: “Cự môn miếu vượng, mặc dù phú quý cũng không bền”, “Cự môn thủ mệnh thân cung, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi”, thậm chí còn luận huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, sự nghiệp chờ mười hai cung Vị thì, thuyết “Huynh đệ sao Sâm, sao Thương”, “Phu phụ ô thất danh tiết”, “Tử nữ tổn hại hậu phương chiêu”, “Tài bạch xảo thủ mà đến” có thể nói không đúng tý nào.

Vương đình chi phi thường không phục cổ nhân kiến giải, Vì vậy cẩn thận tỉ mỉ tham khảo chính nhớ kỹ “Trung Châu phái” đẩu số bút ký, bản phái đối cự môn đánh giá tốt hơn rất nhiều, cho rằng “Có tinh thần trọng nghĩa, nhiên chỉ học ít kỹ càng, kỳ tài không đủ để tế kỳ dụng” . Do là thủy bỗng nhiên có lĩnh ngộ.

Nguyên lai cự môn ở cung mệnh người đó, đại khái đều có điểm hảo biểu hiện tính tình của mình, hơn nữa năng lực nói thiện biện, bởi vậy lúc nào cũng dễ nhận người ngại kị. Thảng như kỳ nhân tài học có thể phục người, như vậy nhận người ngại kị tính chất liền giảm thiểu, bằng không là được năng lực cũng không kẻ khác tâm phục, vừa đáng ghét hắn miệng đa, nhân duyên đương nhiên còn kém. Đến nỗi “Suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi”, “Mặc dù phú quý cũng không bền” vậy. – nói cách khác, phàm cự môn tọa cung mệnh người đó, thảng như có thể có tài học, hơn nữa học năng lực kỹ càng, hẳn là cũng tốt mệnh cục.

Cổ nhân mừng nhất cự môn và thái dương đồng cung hoặc tương đối, cho rằng thái dương có thể giải cự môn ám, kỳ thực chỉ là cự nhật thủ mệnh người đó làm việc quang minh lỗi lạc, dễ thái độ làm người lý giải mà thôi.

Cự môn tại tí ngọ nhị cung mặc dù không gặp thái dương, nhưng có hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa tam diệu chiếu hợp, cổ nhân cũng cho rằng là “Thạch trung tâm ẩn ngọc” mỹ cách, thì là bởi vì có những … này hóa diệu, một thân liền bất trí vu “Học ít kỹ càng” mà thôi. Hơn nữa đối cung thiên cơ “Hóa khí là thiện”, ký có tài học, lại có tu dưỡng, bởi vậy cự môn khẩu thiệt liền chuyển hóa thành khẩu tài. Nói tất thiện, là trở thành mỹ cách liễu.

Cổ nhân luận mệnh thích giấu, trục lạp Tinh mà nói, cho nên liền dễ lệnh hậu nhân cho rằng võ đoán, nếu không có động điểm suy nghĩ lai phân tích, chính suy đoán thì cũng liền dễ lưu là võ đoán.

Thiên tướng tinh hệ tổ hợp

Thiên tướng cùng trời phủ là đẩu số “Đối Tinh”, tức hai sao đây đó hỗ có quan hệ và ảnh hướng. Cái gọi là “Phùng phủ xem tướng”, tức ở suy đoán Thiên phủ một sao tượng trưng lực thì, phải đồng thời kiêm nhìn bầu trời tương đối nó ảnh hưởng; đang quan sát thiên tướng cát hung thì, đương nhiên cũng cần phải đồng thời nghiên cứu Thiên phủ.

Thiên phủ là “Kho Tinh”, thiên tướng là “Ấn Tinh”, kho vô ấn thì bất năng vận dụng kho nội tài phú, ấn vô tài thì thuộc loại

Chỗ trống quyền lực, sở dĩ phải hai sao chú ý, sau đó mới có thể tương tài và quyền làm một chỉnh thể lai quan sát.

Thiên phủ vô hãm địa, sở dĩ không có thái không thích hợp vu cư trú cung vị, nhưng thiên tướng thì ở mão dậu nhị cung lạc hãm, bởi vậy phàm thuộc mão dậu nhị cung thiên tướng gặp gỡ Thiên phủ, kỳ lực lượng cũng liền giảm đi.

Về phần thiên tướng bản thân tinh hệ tổ hợp. Cũng có thể chia làm lục loại –

Ở chỗ ngọ nhị cung, thiên tướng và liêm trinh cùng độ.

Ở xấu vị nhị cung, thiên tướng ngồi một mình. Tử vi phá quân đối chiếu.

Ở dần thân nhị cung, thiên tướng và vũ khúc cùng độ.

Ở mão dậu nhị cung, thiên tướng ngồi một mình, liêm trinh phá quân đối chiếu.

Ở thìn tuất nhị cung, thiên tướng và tử vi cùng độ.

Ở tị hợi nhị cung, thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân đối chiếu.

Do trở lên tổ hợp có thể biết, cùng trời tướng đặc biệt có quan hệ chính diệu, là tử vi, liêm trinh, phá quân và vũ khúc.

Tử vi thiên tướng đồng cung không bằng đối chiếu. Bởi vì đồng cung thì hạ xuống thìn mậu thiên la địa võng Vị, trái lại khiến người khó có thể phát triễn đạo lệ. Tương đối thì thì bởi tử vi phá quân chạy nước rút lực, có thể kích thích lên thiên tướng lực lượng.

Thiên tướng vũ khúc cùng quan cũng không như đối chiếu. Bởi vì đồng cung thì thiên tướng tuy có thể giảm bớt vũ khúc hình khắc tính chất, nhưng đồng thời cũng giảm bớt bản thân nó lực lượng; không bằng cân vũ khúc phá quân đối chiếu, trái lại có thể lợi dụng giá tinh hệ chạy nước rút lực.

Đại tướng lại dĩ và liêm trinh đồng cung là nên, đồng cung thì thiên tướng năng lực hóa liêm trinh của ác; nhược thiên tướng tọa mão dậu và liêm trinh phá quân tương đối, hóa giải lực sảo tốn, vận đồ là được năng lực khá nhiều khúc chiết.

“Phùng phủ xem tướng” bí mật

Ở trong đẩu số, thiên tướng là rất nan suy đoán một viên tinh diệu. Vậy thuyết pháp, cho rằng thiên tướng có tinh thần trọng nghĩa, ưa thái độ làm người phục vụ, hảo bênh vực kẻ yếu. Ở trong mệnh bàn không sợ ác sát tướng xâm, thậm chí đánh giá là ở mười hai cung trung tâm đều vì tường phúc, nhưng trên thực tế muốn đẩy phán đoán đứng lên nhưng không có đơn giản như vậy.

Nghiêm ngặt địa mà nói, thiên tướng có thể nói là một viên khuyết thiếu tiên minh tính cách tinh diệu. Nó đáng làm lực quá nhiều, đụng tới

“Tam phương tứ chính” tinh diệu phân bố hảo, thiên tướng liền có khuynh hướng tốt cùng lúc phát triển; nhược đụng tới tinh diệu phân bố bất hảo, thiên tướng liền cũng có khuynh hướng phôi tính chất. Cổ nhân “Phùng phủ xem tướng, phùng nhìn nhau phủ”, vu nghiên cứu Tinh bàn trung thiên tướng cát hung thì tất kiêm nhìn bầu trời phủ, cũng chính bởi vì phủ tướng hai sao vĩnh viễn ở tam phương gặp gỡ, cho nên mới đưa ra loại này toàn diện quan sát phương thức.

Chẳng hạn như, thiên tướng ngồi trên vị cung thủ mệnh, hội hợp mão cung (cũng tức là tọa cung tài bạch) Thiên phủ, đối cung là tử vi phá quân. Thảng như mão cung Thiên phủ đụng tới hỏa linh dương đà Tứ Sát, hoặc hình kị ác diệu, cho dù những … này ác diệu chủ yếu là từ dậu cung chiếu vào mão cung, vốn có và vị cung thiên tướng không quan hệ, nhưng bởi Thiên phủ tính chất biến thành xấu, cũng sẽ ảnh hưởng đáo TenTen tướng đồi bại, trở thành một hảo tham thô tục, vô chủ sai ai ra trình diện hơn nữa thoái thoái thất cư người đó.

Giả như không hiểu điểm ấy, vừa thấy thiên tướng bản thân không được phùng ác sát, mậu mậu nhiên liền cư cổ nhân vài câu chích ngữ, cho rằng cách cục tốt, rất dễ phạm sai lầm.

Loại này nhận định, là “Trung Châu phái” một tiểu bí mật nhỏ. Cổ nhân không thích tương một ít bí quyết gia dĩ cặn kẽ nói rõ, mọi việc đều thích giấu, bởi vậy liền mới có thể mơ hồ kỳ từ, cận nói “Phùng phủ xem tướng” nhưng ngay cả “Phùng nhìn nhau phủ” cũng không chịu nói toạc, hậu nhân khẳng nghiên cứu, tự nhiên có thể tố phá bí quyết, không chịu nghiên cứu, cũng chỉ hội hốt hữu thôn tảo.

Mân phái biết bí mật này, nhưng cho rằng chỉ dùng thiên tướng một sao miếu hãm đến xem nó nhìn trời phủ Tinh ảnh hưởng, thì đối cổ nhân “Phùng phủ xem tướng” của ngữ, thực sự chưa hoàn toàn tố phá cũng. Vương đình chi xét thấy thiên tướng nhất diệu khó với bình phán, cho nên đặc biệt tương điểm này nói thẳng ra, tin tưởng đối độc giả chắc chắn bang trợ.

Thiên lương “Tiêu tai giải nạn” đặc tính

Sách cổ tối nói gạt độc giả, chớ quá vu nhìn trời lương một sao suy đoán. Bản mộc sách cổ đều nói thiên lương là thọ tinh, hóa khí là ấm, có giải trừ ách chế hóa công, ấm vu thân mệnh, phúc cập tử tôn. Thậm chí thuyết “Là vạn toàn thanh danh, hiển vu vương thất” . “Nhược canh phùng tả hữu xương khúc gia hội, thì ra tương nhập tướng” . Quả nhiên tương thiên lương nói xong dị thường cát tường.

Chỉ có tuệ tâm trai chủ có thể nói ra chân tướng của chuyện, dẫn đầu công bố thiên lương tính chất đặc biệt. Người thuyết: “Ở chư Tinh trung thiên lương Tinh là lớn nhất gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường lực lượng tinh diệu. Nhân phải biểu hiện giải nạn cập hiện lên tường lực lượng, sở dĩ thiên lương Tinh tọa mệnh người đó, vô luận bất luận cái gì cung vị, có hay không hội chiếu ngôi sao may mắn, không khỏi sẽ gặp gặp trắc trở, tỉ khiến cho nó năng lực hóa giải. “

Sau lại viết đẩu số sách báo người đó, bởi vậy cũng chỉ biết cải biến nhìn trời lương nhận định, sai nó tán thưởng được như vậy đạo lý rõ ràng liễu. Ở từ trước, thì chỉ có thể căn cứ cổ ca quyết “Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm tham”, cử ra thiên lương duy nhất một loại tinh hệ kết cấu khuyết điểm. Thế nhưng rồi lại hiểu lầm “Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm” ý tứ, hầu như muốn loại này tinh hệ kết cấu nữ nhân giống nhau nói thành là dâm oa đãng phụ.

Kỳ thực thiên lương một sao, không quá soa, cũng hạ quá tốt, chỉ là tiên làm cho mang đến trắc trở hoặc hung hiểm, sau đó vừa hóa giải vu vô hình mà thôi. Sở dĩ khai đao mổ tất không chết; sự nghiệp tần lâm vu đóng cửa lại có thể đột nhiên gặp phải giúp đỡ, mang đến tất cả tai nạn ốm đau, kết quả ngày như nhau nhai được quá khứ. Nguyên nhân chính là như vậy, sở dĩ thiên lương tọa mệnh người đó, đến rồi trung tâm qua sang năm, quay đầu lại trước kia chuyện cũ, thường thường hội cảm thấy cuộc sống trống rỗng, cho nên tư tưởng đa có khuynh hướng tiêu cực.

Thiên lương một loại khác tính chất là thần bí. Thiên lương tọa mệnh người đó, hội không tự chủ có khuynh hướng đối thần bí sự vật thâm tín. Nếu như vãng tích cực phương diện phát triển, còn lại là thích tham thảo một ít là lúc đó xã sẽ cho rằng thâm thuý để ý thức. Nhưng giới hạn vu lý luận mà ít thực tiễn. Hướng phôi phương hướng phát triển một chút còn lại là tính cách lưu vu xoi mói, tróc tự sắt, tìm đường rẽ, khiến người nghĩ khó với tiếp cận.

Vì vậy đối với thiên lương tọa mệnh người đó, coi như là danh sĩ có thể vậy, đây mới là hắn cơ bản tính chất.

Thiên lương tọa mệnh đa chủ cô lập

Cùng trời lương tối có quan hệ mật thiết chính diệu, là thái dương, thiên đồng, thiên cơ. Cụ thể tình hình như sau –

Tại tí ngọ lưỡng cung, thiên lương ngồi một mình, và thái dương tương đối.

Ở xấu vị lưỡng cung, thiên lương ngồi một mình, thiên cơ tương đối.

Ở dần thân lưỡng cung, thiên lương cùng trời cùng cùng độ.

Ở mão dậu lưỡng cung, thiên lương và thái dương cùng độ.

Ở thìn tuất lưỡng cung, thiên lương thiên cơ cùng độ.

Ở tị hợi lưỡng cung. Thiên lương ngồi một mình. Cùng trời cùng tương đối.

Thiên lương và thái dương tạo thành tinh hệ, là tốt nhất kết cấu, nhân là thiên lương vốn có mang “Cô khắc” tính chất, có thể tạ thái dương lai hóa giải. Bởi vậy có thể biết thái dương nên vu nhập miếu hoặc ngồi vượng, ví dụ như ngọ cung và mão cung thái dương, quang và nhiệt đều thịnh vu dậu cung hoặc tử cung, sở dĩ thiên lương nên vu tọa tử, có ngọ cung thái dương đối chiếu; thiên lương thái dương ở chung vu mão, vừa đến đây ở chung vu dậu viên thì là tốt, về phần thiên lương tọa ngọ, có con cung thái dương củng chiếu, cách cục tựu tương đối thượng có chỗ không bằng liễu.

Phàm thiên lương và thái dương cấu thành tinh hệ, dễ hình thành “Dương lương xương lộc” cách cục, đó là gia hội văn xương cập lộc tồn. Đến đây cách sắc nhất vu tham gia cuộc thi, nhất là đối quan trọng quốc gia chấm thi có lợi. Bởi vậy có loại này cách cục người đó, dễ trở thành chuyên nghiệp nhân tài hoặc học thuật nhân viên nghiên cứu. Cho dù không gặp văn xương và lộc tồn, thái dương thiên lương kết cấu kỳ thực cũng lợi cho học thuật nghiên cứu, bởi vì nếu làm chính đồ, phiêu lưu quá lớn, nhược làm thương nghiệp, cũng biến đổi bất ngờ.

Thiên lương thiên cơ tinh hệ, cổ nhân cho rằng một thân giỏi về đàm binh. Giá là bởi vì thiên cơ có khẩu tài mà cơ biến, thiên lương thì thích mình biểu hiện duyên cớ, ở cổ đại, văn nhân năng lực đàm binh pháp, bị cho rằng là văn võ toàn bộ tài, nhược ở hiện đại, thì “Cơ lương” kết cấu liền không nhất định thiện đàm binh pháp, khả năng nói khoác ăn ý lý luận.

Thiên lương cùng trời cùng tổ hợp, thì dễ biểu hiện là sơ cuồng một loại. Nhân là thiên lương ưa xoi mói, thiên đồng thì hảo hưởng thụ, lưỡng chủng tính chất kết hợp lại, một thân liền thường thường nghĩ xã hội hữu thác, xin lỗi lão nhân gia ông ta. Chính hắn thì “Ngồi mà nói suông”, thiên hạ nhân tài kiệt xuất vậy. Nhưng mà nếu có thể phát triển chiều hướng tốt, thì một thân trái lại có thể trở nên tâm tư tinh tế, không chịu ẩn dật, cái có thiên lương đồng cung đa chủ cô lập cũng.

Thiên lương cát hung tính chất phân biệt

Bởi thiên lương tính chất biến hóa đa sủy, vô luận “Thái dương thiên lương”, “Thiên lương thiên cơ thiểm” hoặc “Thiên lương thiên đồng” tổ hợp, đều rất dễ có phi thường cực đoan biến hóa, sở dĩ vương đình chi dự định tái kể lại ăn nói một ít tư liệu.

Thiên lương không thích hợp sai ai ra trình diện có chứa di động tính chất tinh diệu, đây là kỳ thị điểm một trong. Cho nên cổ có “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ” ;”Thiên lương nguyệt diệu, nữ dâm bần” ;”Lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu phùng của khách” thuyết pháp.

Thiên lương tối kỵ sai ai ra trình diện kình dương cập đà la. Đây là kỳ đặc điểm của nhị. Cho nên cổ nhân có “Thiên lương hãm địa sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục” thuyết pháp.

Thiên lương ưa tọa miếu vượng cung, được phụ tá của diệu lai triêu. Sở dĩ thiên lương không thích tị thân hợi tam hãm cung, vu dậu cung cũng ngại bình thường. Cái gọi là phụ tá của diệu, là chỉ thiên khôi thiên việt, tả phụ hữu bật; văn xương văn khúc, lộc tồn thiên mã. Thứ nhất đẳng thì là tai thai bát tọa; long trì phượng các; ân quang thiên quý; thiên quan thiên phúc chờ tạp diệu. Đây là kỳ đặc điểm của tam. Cho nên cổ nhân có “Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.” “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng” thuyết pháp.

Lưu niên tiểu hạn linh lưu diệu, nhìn trời lương cũng có tương đương ảnh hưởng. Thiên lương ưa sai ai ra trình diện thanh long, tấu thư mưa lưu diệu. Sai ai ra trình diện của đều chủ có công văn niềm vui. Nhưng mà cái gọi là “Công văn niềm vui” rồi lại và văn xương văn khúc bất đồng. Văn xương văn khúc “Công văn”, có thể chỉ phiếu công trái, chi phiếu cập cổ phiếu, nhưng thiên lương sai ai ra trình diện thanh long tấu thư “Công văn”, cận chỉ chính phủ hoặc đại cơ cấu công văn mà nói. Thông thường đa chỉ trên chức vị lên chức, hoặc danh hàm thu được. Tin tưởng rất nhiều được chuyện gìb e  nhân vật nổi tiếng, kỳ năm hoặc có thiên lương sai ai ra trình diện thanh long hoặc tấu thư người vậy.

Bởi thiên lương cát thì rơi cánh tay độc hành. Hung thì tính tình quái gở, sở dĩ vô luận cát hung đều lợi cho làm học thuật nghiên cứu. Cổ nhân cái gọi là “Lương cùng cơ nguyệt dần thân Vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh”, còn lại là dâm thương và cơ trí, hơn nữa cô khắc hình kị tính chất phát huy, nếu ở phía sau thiên có thể đem bay bổng tính cách biến thành linh động, một thân cũng vị thường bất khả dĩ trở thành học thuật giới trường tài dĩ.

Thất sát thủ viên, làm đến nơi đến chốn

Ở trong đẩu số, thất sát là thuộc về “Cương mãnh” một đường tinh diệu. Sở dĩ “Sát Phá Lang” phối hợp, đặc biệt tha có thâm ý. Tham lang lực phá hoại khéo đưa đẩy, có thể tương sự tình ở không tiếng động vô sắc trung chuyển hóa, phá quân thì phá hư tất cả tận hết sức lực, nhưng thất sát phá hư, thì thường thường thuộc về mưu định nhi động. Cho nên “Sát phá ngoan” hội hợp, phi thường của có “Kết hợp cương nhu” màu sắc.

Cử một tỉ như, phá quân yếu cái phòng mới, là liều lĩnh, tương cũ phòng san thành bình địa, sau đó tất cả từ đầu làm lên, có thể nói nghĩa vô phản cố; tham lang thì không phải, hắn không nhất định cái phòng mới, khả năng chỉ là tô son trát phấn, không lịch sự chưa phát giác ra, phòng ở tựu rực rỡ hẳn lên; mà thất sát còn lại là ứng với sách tựu sách, ứng với tô son trát phấn liền tô son trát phấn, không làm vô vị phá hư, cũng không chỉ làm mặt ngoài công phu.

Sở dĩ thất sát thủ mệnh viên người đó, đặc điểm ở chỗ kiên định, sẽ không nịnh nọt, cũng không theo cẩu thả. Nhưng mà lại cũng phải phối hợp chỉnh cái tinh hệ kết cấu mà định. Thảng như thất sát hội hợp tinh diệu quá mạnh mẽ liệt, như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh Tinh, thì loại này mệnh tạo người đó dễ chiêu vưu oán; nhược hội hợp địa không Địa kiếp, thì dễ giác tâm linh trống rỗng, hơn nữa ở xã giao trong cuộc sống cũng tự nhiên khó hoà hợp.

Ở cổ đại, duy có một môn đặc thù tay nghề người đó, mới có lánh đời mà vào thế cảnh ngộ, bằng không dù cho cao nhân ẩn sĩ, sở dĩ cổ bí quyết nói: “Thiên hình hãm địa, xảo nghệ mưu sinh.” vừa nói: “Kỳ tính nhược thanh lương của trạng, kỳ sổ thì nên vu tăng nói.” mà lại nói: “Thất sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc không được sinh. “

Kì thực thượng thất sát thủ mệnh người đó, cũng không nhược trong cổ thư nói như vậy phú quý, “Suốt đời tước lộc quang vinh xương” cũng không nhược kỳ nói như vậy thê lương. Vương đình chi phi thường thưởng thức thất sát tính cách, nghĩ là xã hội hiện đại một ít làm đến nơi đến chốn người đó vẽ hình người cũng. Sách cổ nói: “Thất sát nhập mệnh thân cung. Sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ”, giá cũng chính thị thỏa đáng đánh giá, không giống tham lang của dễ lưu là mưu lợi, vừa không giống phá quân của phá hư tất cả nghĩa vô phản cố, sinh nhiều đại tử, đến đây thất sát kiên cố nên “Lịch thụ gian khổ” sau đó thành công cũng.

Thất sát thủ mệnh người đó phổi đa tiên thiên sức chống cự bất túc, từ trước y dược lạc hậu, bởi vậy liền cho rằng thất sát gia hung dễ chết non, vưu đa chết vào bệnh phổi cập suyễn bệnh, xã hội hiện đại văn minh, điểm này đã ứng với không được nghiệm.

Thất sát thủ mệnh lục loại kết cấu

Cân thất sát tối có liên quan tinh diệu, là phá quân và tham lang, giá tam sao diệu vĩnh viễn ở tam phương hội chiếu, xưng là “Sát Phá Lang” tổ hợp.

Nhược dĩ thất sát cư mười hai cung Vị mà nói, thì cơ bản kết cấu có thể chia làm lục tổ –

Tại tí ngọ cung, thất sát ngồi một mình, đối cung là vũ khúc Thiên phủ.

Ở xấu vị cung, thất sát và liêm trinh cùng độ.

Ở dần thân cung, thất sát ngồi một mình, đối cung là tử vi Thiên phủ.

Ở mão dậu cung, thất sát và vũ khúc cùng độ.

Ở thìn tuất cung, thất sát ngồi một mình. Đối cung là liêm trinh Thiên phủ.

Ở tị hợi cung. Thất sát và tử vi cùng độ.

Do những … này tổ hợp có thể thấy được, cân thất sát có quan hệ tinh diệu, trừ phá quân tham lang ở ngoài, ứng với là Tử Phủ liêm vũ tứ ở lại.

Thất sát mừng nhất sai ai ra trình diện tử vi, sở dĩ ở dần thân tị hợi tứ cung thủ mệnh, đa dễ thành là vừa lúc cách cục. Tử vi thất sát tổ hợp hóa thành quyền lực; thất sát xa đối tử vi, cũng có thể tăng người khai sáng lực. Nhưng Thiên phủ tính chất lại đồng thời có thể khiến người lưu vu trống rỗng, cho nên từ tích cực phương diện mà nói, tị hợi nhị cung thất sát bỉ dần thân lưỡng cung hảo; thế nhưng dần thân nhị cung người đó, lại sinh hoạt được rất có triết học thú vị, không giống tị hợi nhị cung như vậy không đổi thỏa mãn quyền lực dục.

Thất sát và liêm trinh cùng độ, liêm trinh của nhu có thể bỉ giải trừ thất sát của cương, lúc này cần nhất khán sở hội hợp phụ tá chư diệu mà định, hung thì lưu là nhục dục, cát thì phẩm cách ngay thẳng, mà lại mang theo mấy phần văn nghệ khí tức, cái gọi là phong lưu nho nhã mà tuyệt không hạ lưu. Nhưng thất sát và liêm trinh Thiên phủ tương đối, thì khả năng bằng thêm rất nhiều cảm khái, thường thường nghĩ nhân sinh không phải là hoa trong gương, trăng trong nước, lúc này khiến cho tự bật người cao cương chiến tướng, một đạo thẹo một đạo vết thương đạn bắn đều là giãy dụa ghi lại.

Thất sát vũ khúc cùng độ, là thập phần tích cực tinh hệ tổ hợp, nhưng khiếm khuyết lĩnh đạo lực; nhưng thất sát và vũ khúc Thiên phủ hội chiếu, thất sát độc lập tài năng trái lại dễ phát huy, thế nhưng lại dễ biểu hiện là độc tài cứu, sở dĩ ở năng lực lãnh đạo phương diện có khuyết điểm. Bất quá ở các loại thất sát tinh hệ tổ hợp trung tâm, loại này tổ hợp thắng ở phong ba ít hơn nữa tiểu, nhược tìm kiếm cuộc sống yên ổn, đương nhiên coi đây là nên.

Nữ nhân thất sát tọa phúc đức cũng không phải là xướng tì

Bởi thất sát có chứa phù động tính chất, sở dĩ cổ nhân cho rằng nữ mệnh đối với lần này không thích hợp. Thậm chí Cho đến ngày nay vẫn như cũ có người thông thái rởm, cho rằng “Nữ nhân thất sát độc thủ phúc đức, tất tiện không thể nghi ngờ.” hù được hứa nhiều hơn mình khởi mệnh bàn người đó, nhìn thấy mình cung phúc đức thất sát ngồi một mình. Tựu cho rằng nhân sinh tiền đồ u ám.

Hiện tại không ngại nghiên cứu một chút “Thất sát ngồi một mình cung phúc đức” đích tình huống:

Nếu như thất sát tại tí ngọ nhị cung ngồi một mình phúc đức, cung mệnh tất là tử vi thiên tướng, cổ nhân cho rằng tinh hệ đái vô tình vô nghĩa tính chất, hơn nữa thất sát sở hội hợp tinh hệ đều dị thường di động, cho nên đối với nữ mệnh không thích hợp. Xã hội hiện đại, thì cận chủ một thân không chịu an vu hoàn cảnh, lúc nào cũng tìm kiếm biến động cơ hội, tính cách này có thể phản ánh vu sự nghiệp, không nhất định sẽ ảnh hưởng hôn nhân.

Nếu như thất sát ở dần thân nhị cung ngồi một mình phúc đức, cung mệnh tất là liêm trinh thiên tướng, cung phu thê là tham lang hội vũ khúc, tất cả tinh diệu đều bất lợi cho tình cảm, cổ nhân bởi vậy cho rằng là “Xướng tì của mệnh”, bởi vì ở cổ đại, xướng tì dễ nhất thái độ làm người đùa bỡn tình cảm. Nhưng ở xã hội hiện đại, nữ mệnh chích cần phải phòng tị nhân một thời tình cảm xung động liền đàm hôn luận luận giá, nhiều một chút lo lắng và lựa chọn, vẫn như cũ có thể có hạnh phúc gia đình sinh hoạt.

Nếu như thất sát ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình phúc đức, cung mệnh tất là vũ khúc thiên tướng, cổ nhân cho rằng “Vũ khúc ngôi sao là quả tú”, sở dĩ cho rằng bất lợi hôn nhân, trên thực tế loại này mệnh cục kết cấu người đó, lớn nhất sở trường đặc biệt là cơ trí, ở cổ đại, phụ nữ khốn thủ ở bên trong gia đình, kỳ cơ trí vô dụng vũ chi địa. Cho nên liền phát triển trở thành là lục đục với nhau, thi triển tiểu kế quyền mưu, đương nhiên không thể nói là tốt số. Xã hội hiện đại, đại gia đình chế độ đã tan vỡ, nữ nhân cũng có sự nghiệp của mình, loại này mệnh tạo kết cấu người đó, ngoại trừ năng lực công việc quản gia ở ngoài, hoàn giỏi về quản lý tài sản dụng tài, sẽ không vì tư lợi, sự nghiệp cũng có nhất định phát triển, kỳ khởi “Tiện mệnh” cũng chăng,

Vương đình chi thường khuyến độc giả, ở vị hoàn toàn giải trừ tinh hệ tính chất trước, bất khả chính tra thư tra biểu thay mình thầy tướng số, tức là vì phạ những … này hù chết người suy đoán, dễ kẻ khác cam chịu.

Phá quân thủ mệnh không thích yên ổn

Phá quân thuần âm thủy, là bắc đẩu đệ thất Tinh, bởi nó lực phá hoại nặng, sở dĩ cổ nhân cho rằng nó “Hóa khí là hao tổn” . “Hao tổn” ý tứ là tiêu ma, cho nên phá quân lực phá hoại sẽ không đột nếu như trung tâm, thường thường đái điểm tiêu ma tính chất, khiến cho sự tình do thay đổi dần chuyển thành đột biến. Vương đình chi thường nói đẩu số cũng không phải là số mệnh, hậu thiên nhân sự thường thường có thể bổ cứu, phá quân là được tác ví dụ thực tế, bởi vì ở chuyển biến trong quá trình, đương sự thường có rất nhiều “Xoay Càn Khôn” cơ hội.

Cổ nhân ưa yên ổn, không thích biến hóa, cho nên đối với phá quân tính cách không chịu khen tặng, nữ mệnh phá quân nhất là cấp đạn đáo lá cây đều rơi, viết: “Nhược nữ mệnh phùng của, vô môi tự giá”, “Phá quân nhất diệu tính khó hiểu.” chú viết: “Đây là cô độc dâm ẩn ngôi sao, nữ nhân không thích hợp, gia Tứ Sát, tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử, không phải thì là thấp hèn xướng tì. “

Loại này suy đoán, ở cổ đại xã hội có thể nói hoàn toàn hợp, bởi vì cổ đại nữ nhân vô sự nghiệp, mà phá quân thủ mệnh người đó, lại phải tìm kiếm kích thích hậu trong lòng thủy được cân đối, sở dĩ tựu dễ cho tới gia đình bất hòa, thậm chí luân thường biến dị. Nhưng xã hội hiện đại lại tuyệt nhiên bất đồng. Phàm phá quân tọa mệnh nữ nhân, nhất định không chịu tố gia đình bà chủ, cho nên có thể ở sự nghiệp trung tâm tìm kiếm đáo kích thích, kỳ tiêu ma lực lượng, cũng liền do gia đình dời nhập công tác cương vị trên.

Đại thể bắt đầu thuyết, phá quân thủ mệnh thân cung người đó, nhất định không chịu rảnh rỗi, cho dù ở tức thành cục diện dưới. Cũng muốn làm ra điểm hành động kinh người. Thảng như bảo thủ lực lượng quá lớn, tựu dễ lưu là cảo phong cảo mưa.

Bởi vậy đánh giá phá quân, nhất định phải lo lắng đáo loại này đặc tính. Giả như có thể đem hắn đặt ở một có sáng tạo độc đáo tính cương vị trên, liền có thể thiện dụng kỳ sở trường, khiến cho sự nghiệp thường có thể đột phá giằng co trạng thái, sáng chế tân cục. Nhược định yếu nhất thành bất biến, thì phá quân thủ mệnh người đó liền trái lại có điều không thích hợp – điểm này, vừa vặn tức là cổ nhân bình phá quân nữ mệnh căn cứ.

Sở dĩ vương đình chi nghĩ có chút người hiện đại phá quân thủ mệnh người, phi thường của oan uổng, bọn họ bị coi là “Thị phi của xoay mình”, kỳ thực mới có thể chích là của hắn thủ trưởng không thể thiện dụng kỳ sở trường.

Phá quân tinh hệ lục loại kết cấu

Đang cùng tinh hệ hội hợp quan hệ phương diện. Phá quân ở Tinh bàn trung tâm bố trí cùng sở hữu lục loại:

Vu tử ngọ lưỡng cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là liêm trinh thiên tướng.

Vu xấu vị lưỡng cung, phá quân và tử vi cùng độ.

Vu dần thân lưỡng cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là vũ khúc thiên tướng.

Vu mão dậu lưỡng cung, phá quân và liêm trinh cùng độ.

Vu thìn tuất lưỡng cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là tử vi thiên tướng.

Vu tị hợi lưỡng cung, phá quân và vũ khúc cùng độ.

Tức là thuyết, cân phá quân quan hệ lớn nhất tinh diệu, ngoại trừ vĩnh viễn ở “Tam phương tứ chính” gặp gỡ thất sát và tham lang ở ngoài, dù cho “Tử vũ liêm tướng” tứ diệu.

Nói như vậy, phá quân mừng nhất sai ai ra trình diện tử vi, bởi vì tử vi có thể hàng phục phá quân, khiến cho nó lực phá hoại giảm thiểu, nhưng thực giống như ngựa chạy chậm đã bị cương tỏa, trái lại khiến cho giá tinh hệ kết cấu tràn ngập mâu thuẫn, cho nên phàm phá quân tọa thìn, tuất, xấu, vị tứ cung thủ mệnh, đều có thể kẻ khác tinh thần khốn muộn bất an, lúc nào cũng yêu cầu phát tiết, dĩ trữ giải trừ trong lòng không thăng bằng. Thảng gặp phải sát kị chờ diệu, cuộc sống gặp gỡ sinh ra điểm nhấp nhô, tâm lý không thăng bằng đích tình hình sẽ càng sâu. Cái gọi là “Phản bội tính”, tức là tử vi phá quân hai sao cho nhau ngăn được kết quả. Chỉ là loại này phản bội tính sẽ không tùy thời biểu hiện ra ngoài mà thôi.

“Tử phá” hơn nữa thiên tướng tính chất, dễ phát triển trở thành là tố chất thần kinh, trừ phi cung mệnh sai ai ra trình diện lộc, mà lại chư cát tất tập, khiến cho cuộc sống gặp gỡ trôi chảy, bằng không dễ đột nhiên bạo phát mãnh liệt phản ứng, kỳ bản thân cũng không khống chế được tâm tình.

Phá quân và liêm trinh hội hợp, ở tốt dưới tình hình, có thể một cương một nhu cho nhau chế hóa, nhưng ở phôi dưới tình hình, thì biến thành thị phi xung đột, thích không từ thủ đoạn để giải quyết mâu thuẫn.

Vũ khúc tính chất thượng đái điểm cô khắc ý tứ hàm xúc, và phá quân hội hợp, khiến người tính cách quá mức lạnh lùng nghiêm nghị, dễ phát triển trở thành là vì tư lợi. Yếu cải biến loại tính cách này, phi trải qua cực lớn hậu thiên nỗ lực bất khả. Loại này tinh hệ kết cấu không lắm nên sai ai ra trình diện khoa danh ngôi sao, bởi vì có thể phát triển trở thành là nội tâm hẻo lánh mà ưa mua danh chuộc tiếng. Không đợi đáo dưới 0 nhị độ không chịu đêm tối phái áo lạnh, vương đình chi hoài nghi tức là loại này.

Sai ai ra trình diện “Hóa kị” phải tăng cường tinh thần tu dưỡng

“Tử vi đẩu số” suy đoán lưu niên vận thế, chỗ mấu chốt nhất. Là giỏi về vận dụng “Tứ Hóa diệu” .

“Tứ Hóa diệu” là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị. Nói như vậy, hóa lộc chủ được tài, hóa quyền chủ đắc thế, hóa khoa chủ được gọi là dự địa vị, Hóa kị thì chủ thụ các loại làm phức tạp. Nhân sinh vô thập toàn thập mỹ, sở dĩ vu thế vị lợi lộc ở ngoài, tất có một viên sao Hóa kỵ làm đẹp nhân sinh. Lạc quan người đó, tuyệt không sẽ vì đến đây sao Hóa kỵ mà canh cánh trong lòng.

“Hóa kị” đích tình hình có rất nhiều loại. Thường thấy nhất đích tình hình là nhận người đố kỵ, nhưng mà “Không nhận tội nhân kị là tài trí bình thường”, sở dĩ mặc dù sai ai ra trình diện Hóa kị cũng không đủ úy. Một loại khác tình hình còn lại là cùng người phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Hiểu lầm có lúc vị tất không đẹp lệ, nếu như hiểu lầm người thái đáng ghê tởm, thì dù có hiểu lầm, ít nhất hắn minh giao hữu cũng thôi.

Dễ kẻ khác làm phức tạp “Hóa kị” là nhận người phỉ báng, bất quá thị phi khúc trực luôn luôn chân tướng rõ ràng một ngày.

Có lúc “Hóa kị” cũng chủ đam ưu. Như “Cung phụ mẫu” Hóa kị, thì khả năng cần phải vì cha mẹ khỏe mạnh quan tâm. Nhưng mà sinh lão bệnh tử là cuộc sống tất nhiên quá trình, cho nên cũng – nên đối với lần này tình hình lạc quan một điểm.

“Hóa kị” cũng chủ sinh bệnh, tuy nói lạc quan, thế nhưng đến tột cùng kẻ khác tinh thần nội thể bộ thụ thống khổ, cho nên? Dĩ trước đó chú ý bảo vệ sức khoẻ là tốt.

Nghiêm trọng nhất “Hóa kị” là có quan phi hoặc tai họa bất ngờ, có lúc thấy loại này tinh hệ, thường dễ kẻ khác là thời gian tới quan tâm. Bất quá giả như sở trường nói trước loại này vận thế, cũng không tất hơi bị lo sợ bất an. Phật gia cho rằng nghiệp lực có thể chuyển hóa, nặng nghiệp có thể khinh báo, chỉ cần tâm tồn trung hậu, lấy chân thành đối người, kiêm thả dựng thân hành sự cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn, thì vận thế hẳn là có thể xoay.

Sở dĩ nhìn thấy “Hóa kị”, hẳn là tỉ mỉ thôi tường Hóa kị tính chất. Đồng thời ứng với coi trọng tinh thần tu dưỡng, thì sao Hóa kỵ cũng tương bất lực. Giả như theo đuổi, để cho tự nhiên, mà không chút nào tác nội tâm chuẩn bị cập gia dĩ tu dưỡng bổ cứu người, vu thô bạo lúc tới, không được vị của “Chỉnh định hệ cam” .

Suy đoán đẩu số, không thể “Thiết khẩu nhóm mệnh”, gặp người bần cùng thì nhân sao Hóa kỵ xử thứ nhất thân tiện cốt, gặp người phú quý thì mặc dù Hóa kị cũng nhận thức vô phương, bằng không tất nhiên lầm tẫn thương sinh linh.

“Phụ diệu” và “Tá diệu” có phần biệt

Chiếu “Trung Châu phái” truyền thụ, tinh diệu không được dĩ “Ngoại hạng, ất cấp” phân chờ, ngoại trừ “Mười bốn chính diệu” ở ngoài, liền chia làm phụ diệu, tá diệu, sát diệu, hóa diệu, tạp diệu, cùng với lưu diệu.

Cái gọi là “Phụ diệu”, là chỉ tả phụ, hữu bật; thiên khôi, thiên việt tứ diệu mà nói. – giống nhau tương chúng nó kể cả văn xương, văn khúc xưng là “Lục cát”, Trung Châu phái cho rằng loại này xưng hô không đủ tỉ mỉ dồn, xương khúc và lộc tồn, thiên mã, thuộc về “Tá diệu”, phụ tá phân biệt, chủ yếu là “Cố gắng” và “Hắn lực” vấn đề.

Có văn xương văn khúc chiếu mệnh, giống nhau chủ đọc sách thông minh, nhưng cũng yếu chính chịu đi độc mới được; có lộc tồn thiên mã có thể, kinh thương phát tài, nhưng cũng yếu chính chịu đi kinh doanh, sở dĩ giá tứ khỏa “Tá diệu” có khả năng phát huy chính là “Cố gắng” . Thảng như cam chịu, thì không người nào có thể cải biến.

“Phụ diệu” thì bất đồng, thiên khôi, thiên việt xưng là “Quý nhân”, tả phụ hữu bật có thể được trợ lực, kỳ thực có thể lý giải là có chính chế hoặc tư nhân bang trợ. Những … này trợ lực, có thể không cầu tự đắc, thuộc về hậu thiên lực lượng thiên nhiên lượng, đó là “Hắn lực” .

Đối với không cầu tự đắc trợ lực, hẳn là kể lại tử dĩ nói rõ.

Một được khôi việt chiếu mệnh mà thành cự phú thật là tốt lệ, là ấn ni nào đó phú thương mệnh tạo, hắn trữ hàng đầu cơ tích trữ, chính hãm khốn cảnh, đột nhiên chính phủ công bố nào đó hạng hữu quan mộc sơn đốn củi chính lệnh, khiến cho hắn đột nhiên do trong khốn cảnh thoát khỏi đi ra, một năm tức thành cự phú.

Một được phụ bật lực mà thành cự phú ví dụ, là nào đó điền sản nhà mệnh tạo. Bởi một đột nhiên chuyển biến, đồng nghiệp áp dụng bất đồng phương châm, tương điền sản giá hạ chuyển nhượng cho hắn, Vì vậy hắn cũng đảo mắt tức thành cự phú.

Chính phủ công bố chính lệnh, hành gia cải biến phương châm, đều phi chuyên nhằm vào người nào đó cần, nhưng chính lệnh công bố và phương châm đính định, nhưng có thể đối một số người hữu ích, giá tức là “Phụ diệu” phát huy lực lượng.

Sở dĩ nghiên cứu “Tử vi đẩu số”, nhu tương “Phụ diệu” và “Tá diệu” tính chất gia dĩ khác nhau.

Thiên khôi thiên việt không được chủ khoa danh

Thiên khôi, thiên việt, là đẩu số gia hướng “Tùng thìn gia” mượn dùng tinh diệu. Thế nhưng nếu như ngược dòng nguồn nước và dòng sông, thì kỳ mượn dùng vừa không được tự đẩu số gia thủy. Đại khái do dĩ “Năm sao” suy đoán lộc mệnh thì khởi, giá lưỡng sao diệu tức bị chọn dùng.

Cho đến “Năm sao” thôi mệnh thuật xuống dốc, “Tử bình” gia hưng khởi, giá lưỡng sao diệu vẫn như cũ tiếp tục sử dụng, nhưng lại có biệt danh, thiên khôi còn gọi là “Thiên ất”, thiên việt còn gọi là “Ngọc đường” . Lúc đó dĩ giá lưỡng sao diệu là khoa danh ngôi sao, trúng mục tiêu trung tâm giá trị đến đây, có thể có lợi cho khoa cử, do đó được kim mã ngọc đường của quý.

Nhưng đẩu số gia thu nạp giá lưỡng sao diệu lúc. Vu cấu thành tinh hệ phát triển là lúc, lại cải biến đinh bọn họ tính chất, không được chuyên chú vu khoa danh cuộc thi. Mà trở thành “Thượng giới và hợp chi thần” . Cái gì gọi là “Và hợp” ư? “Nhược gặp đại nạn, nhất định phải quý nhân giúp đỡ; tiểu nhân lấn xâm cũng không là hung.” đó là cái gọi là quý nhân trợ lực liễu.

Nhưng mặc cho ở đâu phát triển tổng có một giai đoạn và quá trình, sở dĩ mặc dù có “Quý nhân trợ lực” ý nghĩa, thế nhưng nguyên lai “Khoa danh” ý nghĩa nhưng vẫn không tiêu thất. Bởi vậy ở cổ bí quyết trung tâm, liền vẫn như cũ có “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế” (thiên khôi tọa cung mệnh, thiên việt nhập thân cung, lợi khoa danh cuộc thi), “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương” thuyết pháp.

Nhưng mà căn cứ công đình của kinh nghiệm, loại thuyết pháp này đại đô không chính xác. Khán đọc sách cuộc thi, vẫn như cũ muốn xem văn khúc, văn xương, chỉ có không thuộc về đọc sách trong phạm vi cạnh tranh hoặc bỉ tái, thiên khôi thiên việt sau đó tài năng phát huy tác dụng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, thảo luận khôi phi nhị diệu, hẳn là coi trọng bọn họ do đẩu số gia phát triển ra tới ý nghĩa, mà không tất quá mức coi trọng hướng “Tùng thìn gia” làm con nuôi ý nghĩa.

Thiên việt đái điểm đào hoa ý tứ hàm xúc, kỳ thực cũng đẩu số gia trải qua chinh nghiệm lúc, phát triển ra tới tính chất, đến đây sở dĩ ở nguyên đại đẩu số bí quyết pháp trung tâm, chưa hữu quan vu một phe này mặt kể rõ. – vương đình chi thường cho rằng đẩu số rất có phát triển dư địa, không cần cực hạn vu “Cổ bản, sách quý” thuyết pháp, khôi phi nhị diệu tức là đồng loạt.

Đàm Hỏa Tinh và linh Tinh

Vương đình chi vốn có tưởng đơn độc nói chuyện hỏa, linh, dương, đà tứ khỏa sát tinh, nhưng chấp đặt bút lai vừa nghĩ, vô cùng khó khăn, bởi vì “Tứ Sát” mặc dù có kỳ cơ bản đặc tính, nhưng thiết yếu yếu cân cái khác tinh diệu phối hợp lại đàm luận mới có ý nghĩa, nhược đơn độc đàm sát, tức dễ sinh hiểu lầm.

Sở dĩ bổn thiên tuy nói sát diệu, cũng chỉ bất quá đàm kỳ đại khái mà thôi, tuy rằng tận lực khách quan, độc giả nhưng cần phải phòng thụ nói gạt, giá tức là đơn độc đàm sát tệ nạn.

Tiên đàm hỏa linh nhất nhất Tinh.

Nói như vậy, “Hỏa minh linh ám”, sở dĩ nhị diệu mặc dù cùng có cương liệt của tính, lại dĩ Hỏa Tinh đến đây linh Tinh canh đái một ít ngay mặt tính chất. Nếu như dụng “Thủy du” nhân vật tới đây so sánh, Hỏa Tinh giống như Hắc Toàn Phong Lí Quỳ, nói đánh là đánh. Thuyết sát tựu sát, không được sinh kế so sánh chi tâm; linh Tinh thì như Hoa hòa thượng lỗ trí sâu, tuy rằng cương liệt như nhau Lí Quỳ, nhưng khứ đả mại thịt “Trấn quan tây” thì, lại hiểu được đi trước thế hắn heo hơi thịt, mượn cớ sau đó mới đi liêu đả. Đổi thành Lí Quỳ, một quyền phách mặt đánh tới hay, nơi nào bình tĩnh rất nhiều soa bài tiêu khiển.

Hai sao mừng nhất và tham lang cùng độ, hội hợp thứ hai, xưng là “Hỏa tham cách” hoặc “Linh tham cách”, chủ bạo phát, hoặc chủ hoành lập công danh. Về cái này cách cục, vương đình chi tương văn chuyên đề ban trình bày và phân tích. Trừ lần đó ra, thì là tử vi, thất sát hai viên chính diệu, hỏa linh cũng ưa cùng một của cùng độ. Tử vi mồi lửa linh cương liệt của tính là xuất phát từ hóa giải, như Lí Quỳ sai ai ra trình diện tống giang tự nhiên thiếp thiếp phục phục, cam thụ soa bài; thất sát mồi lửa linh là xuất phát từ uy hiếp, như nhau mang binh nguyên soái trước phải lập ra oai phủ đầu, sau đó mới có thể thu phục thuộc hạ cương mãnh của tương. Sở dĩ tương đối, tử vi Hỏa Tinh cùng độ mệnh cục, liền bỉ thất sát Hỏa Tinh cùng độ mệnh cục thiếu rất nhiều khúc chiết và vất vả cực nhọc.

Cự môn ám diệu, không thích nhất sai ai ra trình diện hỏa linh, bởi vì hỏa linh của diễm ký không đủ để ánh sáng cự môn, mà cự môn của ám lại đủ để hối hỏa linh vẻ, như độ, chủ nhân dễ xung động, hơn nữa độ lượng tiểu, kiêm thả đa sinh thị phi.

Hỏa linh cũng không ưa liêm trinh, cái liêm ở lại âm hỏa, hỏa ở lại cùng tụ nhất viên, sai ai ra trình diện thất sát kình dương tức chủ sinh ý ngoại.

“Hỏa linh giáp mệnh” và “Linh xương đà vũ “

Về Hỏa Tinh linh Tinh, cổ nhân tằng ký kết hai người cách cục, vừa là “Hỏa linh giáp mệnh”, vừa là “Linh xương đà vũ”, bài này gần chuyên lúc đó nói chuyện.

Cổ nhân nói, “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục”, về phần như vấn “Bại cục” thì không có nói rõ.

Chiếu vương đình chi biết, đẩu số trong, phàm làm một đối sát diệu sở giáp cung vị, nhất định sẽ sản sinh khuyết điểm, như “Dương đà giáp”, “Đấu không kiếp giáp” cập “Hỏa linh giáp” . Hỏa linh sở giáp cung vị, hội sản sinh chuyện gì tâm bệnh, thì ứng với tường sát bị giáp tinh hệ mà định, nói như vậy. Còn lại là khiến người sinh kém vẻ.

Đồng dạng xuất thân, đồng nhất bằng cấp, thậm chí ở đồng nhất cơ cấu nhâm sự, đến rồi trung niên sau đó, nhất thăng trầm xuống, thì chìm người liền có thể là “Hỏa linh giáp mệnh”, mà cung mệnh chính diệu lại không có lực của cho nên.

Nhược bị giáp người là hữu lực tinh hệ, như vũ khúc thất sát, vũ khúc Thiên phủ, liêm trinh thất đoạn, tử vi thất sát, thì chủ nhân nhưng có thể phát triễn đạo lệ, bất quá khổ cực thì khó tránh khỏi.

Nhưng nếu hỏa linh sở giáp cung vị, có kình dương, thì phán đoán thì liền muốn vô cùng cẩn thận. Viên này kình dương trở nên có thể thiện ghê tởm, bất năng nhất khái mà nói, ứng với toàn diện quan sát tam phương tứ chính sở hội tinh diệu mà định kỳ tính chất.

Về phần “Linh xương đà vũ” cách, còn lại là thìn tuất cung an mệnh, mà tam phương tứ chính tụ họp linh Tinh, đà la, văn xương, vũ khúc tứ diệu. Cổ nhân xưng là “Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông” chủ có thuỷ ách. Tại sao lại sẽ có thuỷ ách, chắc là cổ nhân đi qua chinh nghiệm được đi ra ngoài kết luận. Chiếu vương đình chi kinh nghiệm, kỳ thực cũng có thể coi là giống nhau tai nạn dự triệu, vưu chủ thông nhau ngoài ý muốn.

Hẳn là lưu ý chính là, nhược nguyên cục có vũ khúc và linh Tinh hội chiếu (Hỏa Tinh điều không phải), liền nhu đại hạn hoặc lưu niên có lưu xương, lưu đà hội thai, bởi vì “Linh xương đà vũ” cách cục, liên lưu xương lưu đà cũng bao quát ở bên trong. Thảng nguyên đã có đà la hoặc văn xương, canh bay vào lưu đà hoặc lưu xương người, vọt lên xương đà, tai hoạ tức dễ phát tác, là năm hẳn là cẩn thận khỏe mạnh, đồng thời thận không thấm nước ách và thông nhau ngoài ý muốn – vương đình chi thay nhất vị bằng hữu nhi tử suy tính quá, lưu niên là “Linh xương đà vũ”, ở vương đình chi đau khổ khuyên ngăn, đã không được cỡi xe gắn máy, thế nhưng năm còn đang người đi đường lộ là xe ô tô sở va chạm, vết thương nhẹ xong việc.

Kình dương “Thật nhỏ nhân”, đà la “Ngụy quân tử “

Kình dương và đà la, là trong đẩu số một đôi sát diệu. Kình dương chủ “Hình”, đà la chủ “Kị” . Sở dĩ kình dương không thích sai ai ra trình diện liêm trinh, bởi vì liêm trinh chủ tù, vị của “Hình tù tịnh tới”, vừa không thích sai ai ra trình diện phá quân, bởi vì phá quân chủ hao tổn, vị của “Hình hao tổn đủ lâm” . Đà la thì không thích sai ai ra trình diện Hóa kị, vị của “Kị hóa tương trùng” .

Từ tính chất bắt đầu phân biệt, kình dương có thể xưng là “Thật nhỏ nhân”, nhưng đà la tính cách thì có điểm xấp xỉ “Người ở ẩn” . Sở dĩ kình dương mang tới tai nạn, thuộc loại một thời, như mổ, giải phẫu hậu tức bình an, thế nhưng đà la mang tới tai nạn, đã có triền miên thanh mài tính chất. Thí dụ như bị bệnh, mặc dù không được chủ khai đao, nhưng có thể kẻ khác bệnh triền miên.

Kình dương giỏi về xung đột, xung đột hậu vô luận tốt hay xấu, sự tình luôn luôn một giải quyết, đà la thì không phải, có mâu thuẫn, một mặt tha, không chịu phát sinh bên ngoài xung đột, kết quả trái lại tiêu hao tinh lực. Sở dĩ kình dương chủ một đao lưỡng đoạn, đà la thì chủ thong thả tiêu ma.

Kình dương ưa độc sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, là dương kim sai ai ra trình diện dương hỏa, chủ rèn đúc mà thành khí, nhưng giá đã có như sắt tượng lò luyện, kim minh hỏa cũng minh, yếu nhất chủy nhất chủy đả ra đồ đựng dụng cụ. Cho nên chủ nhân lịch thiên tân vạn khổ sau đó thành công tựu.

Đà la cũng ưa sai ai ra trình diện linh Tinh (“Linh xương đà vũ” cách ngoại lệ), là âm kim sai ai ra trình diện âm hỏa, kỳ tính chất giống như tinh luyện kim loại khoáng thạch, tất trải qua một phen đào nấu chảy sau đó thủy có thể chú thành đĩnh khối, sở dĩ nhân sinh tuy có thành tựu, nhưng tất đa ám tới làm phức tạp, khiến người cả đời bất năng nhàn hạ, kiêm thả dễ phát sinh ướt át bẩn thỉu hiện tượng, cát thì trì lai, hung thì trì tản, mặc dù cát tất lai, hung tất tản, nhân sinh lại cũng không miễn cảm thấy năm tháng phí thời gian.

Cho nên hai người tương đối: Hỏa dương đồng cung so sánh linh đà đồng cung là ưu.

“Dương đà giáp”, do vì “Hình kị giáp” tính chất, sở dĩ bị giáp quan chức đa bất lợi. Duy dương đà sở giáp cung vị tất có lộc tồn, cho nên so sánh dễ xu tị mà thôi.

Ở xã hội hiện đại, dương đà nhị diệu cũng chủ chuyên môn kỹ năng, tức cổ nhân chỗ vị “Xảo nghệ an thân” . Bởi vậy người hiện đại thực sự so sánh cổ nhân là may mắn, cổ đại công tượng địa vị hèn mọn, hiện đại thì hiểu được sửa chữa TV người đó đều có cơ hội phát đạt cũng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

星曜杂谈_《王亭之谈斗数》星曜杂谈_紫微斗数_易部
影响星曜的客观环境

由本篇起,准备逐一分析“斗数”中的十四颗主星。

每一颗正星都有他自己的特殊性质,但这些性质却可以因种种客观条件而变化。这些一客观条件是:

一、星曜所处的宫垣。例如太阳在子宫与在午宫,二者的性质便完全不同。古人用“入庙”、“旺”、“利”、“平和”、“失地”、“落陷”等名词来代表。虽然不完全,但却能够提纲挈烦。宫垣对于星曜,其实有如环境之于人。例如王亭之去到的士高便浑身不自在,可是米高张在的士高却浑身是劲。这使可以说王亭之在的士高“落陷”,而米高张则是“入庙”了。

二、星曜受会照、夹拱诸星的影响。例如古书所谓“府相朝垣”、“火铃夹命”等格局,即是守垣星曜受其它星曜影响而生的变化。星曜的会照,有如人的相聚。王亭之平日可以议论滔滔,但如果左边是个德国人,右边是个西洋人,对面又是个意大利人,立即就会沙蝉落地,无声哑息。反之,如包围着王亭之的都是他的世侄女,王亭之就会虽然“落陷”仍然成个生晒。由此可见“会照夹拱”的重要。

三、受“四化”的影响。四化即是化禄、化权、化科、化忌。星曜所会合的其它星曜有化。固然等于人的聚合不同,至于星曜本身有化,则影响更为重大。例如巨门在子宫不怕化忌,在寅宫却最怕化忌,若于子宫化忌时,反而可以发挥巨门那种舌辩滔滔之力;若在寅宫化忌,却会专门跟上司争吵。那是因为居子宫的巨门,对宫是入庙的天机;而居寅宫的巨门,同宫是乘旺的太阳。

因此在论述各颗主星性质的同时,不得不连同各种客观环境来讨论。若以为紫微一定吉,七杀一定凶,那就未免太过皮相了。

紫微坐命有好有坏

现在先谈十四正曜中的紫微。它在斗数中,可以说是正曜中的主星,因为南,北斗星系都随着它来布列,古人因此将之视为“帝星”,即是因为它有领导的意味。

从好处来说,紫微坐命宫的人,大致上均可以逢凶化吉,而且愈是困难的局面,愈能发挥他那种雍容不乱的才能,同时亦有相当的主见。可是从坏处来说。则是往往会变成孤僻及主观,同时总带几分傲气。

所以逢紫微坐命的人,除了看命宫的“三方四正”之外,还要看他的福德宫,如果好,则其人一生比较福厚,否则便要仔细端详了。亦要看其人的学问,如果碰到文昌文曲,或者化科,那么,因为有相当学养的关系,虽然主观一点,亦往往能作良好的决定。不过有一点却是可以肯定的了–其人所作的判断,当时一定不为人信服,因为他太过洞烛先机,此人看先了几步。

在实际生活里面。紫微坐命而见昌曲或化科的人,给人看成喜欢抝颈,这是由于料事太早的缘故,同时其人脾气一定不随和,不肯随口附和。所以便容易给人认为是偏见。

如果曾经激烈辩论,则事后虽然给他料中了,旁人亦未必心服。这是紫微坐命的人,在命运上的悲剧。假如事业宫或财帛宫欠佳,则社会地位不高,更难令人折服,结果就有发展为愤世疾俗的危险。古人谓紫微见煞空众曜,为僧为道,即是这种性质的另一层面。

可是紫微入命而不见昌曲或化科,则其人会学无所成,见识卑下,那就可能真的常常作出错误的判断了。尤其是福德宫差的人,更有变成暴戾而鄙俗的危险。

古人说紫微喜见六吉–即昌曲、辅弼、魁钺,大部份原因即是上述的道理。有昌曲则有学养,有辅弼则有助力、有魁钺即有机遇,都能提高紫微坐命的人的地位,对他一生的运程,便有很大的影响。

紫府同宫不一定福厚

古代流传下来的一些歌诀,如“太微赋”、“骨髓赋”等等,好处是便于记忆,但毛病则在于太过简率。倘如背熟这些歌诀,于推算时生搬硬套,结果便容易撞板。

本篇陆研究“骨髓赋”中的一句:“紫府同宫,终生福厚”。我们且看看它的道理和局限。

紫微与天府是“斗数”的两颗主星,同居一宫的情形只有两种,居于寅宫,或者居于中宫。而且财帛宫一定会武曲;事业宫一定会廉贞与天相;对宫则必然为七杀。这是固定的三方四正的配合。

照道理来说,这配合相当强,可以说是一个“专家内阁”。紫府主星守命,武曲财里星守财垣,天相为印星守事业,廉贞又主其人有才能,加上对宫有一位冲锋陷阵的七杀,真可谓能攻能守,可以运筹帷幄,决胜千里了。

但有力的星曜过份集中,却容易引起变化。紫微主观,天府稳重;紫微决断,天府犹豫,两颗势均力敌的主星同居一宫,反而容易彼此牵制,有如一些国家的政体,总统与总理互相制肘,结果便很容易出现命运的悲剧。

再说,由于吉星都已集中在三方四正,余下的宫垣,便只有一些无力或不吉星曜,因此大限流年所经的宫垣,与命宫比较,星曜无力,故便常常产生“命好运劣”的情况,令人感到“心比天高,身为下贱”。

所以是否“终身福厚”,恐怕就要看四煞及六吉的配台而定。是以“紫微同宫”的人,最喜得禄存同宫,或在对宫。–这亦是因为紫府二星从不“化禄”的缘故,所以特别喜欢禄存。

桃花犯主–紫贪同宫

古歌“太微赋”说:“桃花犯主为至淫”。所谓“桃花犯主”,即是贪狼与紫微同宫。这种情形,只有卯酉二宫发生。

王亭之收过一些读者的来信。他们凭坊间的书本替自己的儿女算命,一碰到“桃花犯主”,便非常之担心,甚至表示心灰意冷,问王亭之有无办法解救,因为怕女儿将来堕落风尘。

不妨研究一下贪狼的性质。它其实是一颗“交际之星”,凡人有贪狼坐命宫或福德宫,甚至坐迁移宫,其人都有广泛的交际才能,而且在命宫时,特别具语言天才,各地方言,一学就晓,学习外文尤其容易上手。

倘如会上文昌文曲,天才、博士等星曜,则其在交际手腕之外,还有一定带有几分“诗酒风流”,或者精通音律。–笔者常常怀疑,宋代的风流词人柳永,即是属于贪狼坐命的一类人。

当紫微坐命而碰上贪狼时,交际手段以及诗酒风流便因此常有自私的成份,这就变得容易沉迷于肉欲的享受。所以,这其实只是紫微与贪狼两颗星曜相加相乘的结果。

因此,如果紫贪坐命的人,能够向正路发展,可以发展成为有成就的文学家或者艺术家,所谓风流而不下流,即此之谓。

是否能向正道发展,跟会合的星曜有关,如果碰到擎羊,则会受到它的破坏,使贪狼的文艺性质趋于下流,例如好看春画,喜欢淫曲,爱看色情小说,诗酒风流因而也就变成俚俗的下流。这时要向正道发展,就会变得很难。倘如会上吉星,如昌曲、魁铍、辅弼,或会上纪律之星如化忌、空曜、天刑等,则向正道发展会较易。

紫破守命,为人忙碌

如果紫微坐丑未两宫,必与破军同守命垣,倘论配合,应该相当不俗,因为紫微为帝座,破军则有威权,二者配合,主有突破的力量,而且声势浩荡荡。

这样的命宫,最喜会见禄存。在丑宫坐命的人,生于丙年,于事业宫见禄,生于辛年,于财帛宫见禄;在未宫坐命的人,生于壬年,于事业宫见禄,生于乙年,于财帛宫见禄,对整个命局有帮助。但仍以见于事业宫为好,利于政界发展,或在公共事业机构任职。倘见禄于财帛宫,虽然经商可发,但却难免遭遇波折。

但由于破军始终存在着冲击力,而且变动必大,甚至往往一个决定会影响自己一生的命运,虽然有紫微加以管制,亦难免辛劳,尤其主多思虑。

倘如会上煞星,思虑会偏于自私,而且往往藉权势来达到自己的目的,所以古书便认为其人“为臣不忠。为子不孝”。然而如会上吉星,如左辅右弼,则主人耿直,且有领导才能,从事企业或政府机关的领导工作,大有作为。

古代又认为商人一定狡猾,所以便说,紫微破军守命遇羊陀,宜于经商。其实这种命局的人,仍然有其正直的一面,在现时代未必适宜于商界发展,除非能发明创造性的经营方式。–王亭之怀疑谢利源的老板,即是紫破守命会羊陀的格局。因为他确有创新的头脑,失败只是由于一时的际遇,很合这种命局。

凡紫破守命的人,常常可能兼职,或同时从事两个行业。虽然有筋疲力倦的感觉,可是却以忙碌为享受。

因此倘如夫妻宫的星曜不佳,这种命局的人,夫妻缘份亦会有所欠缺,这是其弱点。

紫破相对的命局

“紫微斗数全书”说:“紫微遇破军于辰戌丑未四宫,主为臣不忠,于子不孝。

这句说话,充份表现古人认为“紫破”的配合为不祥。关于紫微居于丑未,与破军同宫,王亭之已经论述,现在只谈谈紫微居于辰戌两宫时的情况。

紫微居辰戌,必有天相同守,于对宫则必遇破军。照古人的看法,似乎认为紫破同宫比紫破相冲好,因为“紫破命临丑未,加吉曜,富贵堪期”,而“紫微辰戌遇破军,君臣不义,富而不贵有虚名”,显然辰戌不如丑未。

为甚么同宫反而比对宫好呢?

问题的关键有两点:

第一、辰戌是罗网。紫微困于罗网之中,则制化破军的力量减少。

第二、天相为掌印之星,性格稳重。它成为紫微的伴星,在性格上便亦有拖后腿的作用,减少紫微对破军的制化力。

因此凡是紫微居辰戌二宫守命的人,便有性格上的弱点,他喜欢冒险,可是却先找别人去打头阵,然后自己才肯跟进。这种性格,即是古人所说的“君臣不义”。分析起来,只是破军与天相对紫微的影响。

这种命局配合的人,最喜破军或命宫见禄,无论化禄或禄存都可以,有了禄即可羁糜破军,使其冒险性及破坏力减少。

亦喜有左辅或右弼与紫微同宫(所以利于正月七月生人),因为辅弼可加强紫微对破军制化的力量。不过此时却亦加强了紫微独断独行的性格,所以亦全表现得个性强烈。喜怒随心。

然而紫相守垣遇破军的人,必有特殊技能,一生亦必有一两次特殊的幸运,这却是命局特点。

紫杀命格白手兴家

紫微守命于巳亥两宫,必与七杀同度。古人对“紫杀”格局的评价是:“紫微七杀化权,反作祯祥”,“紫微七杀加空曜,虚名受荫”,“紫微七杀同宫,会四煞不贵,孤独刑伤。”现在我们且研究一下这样情况。

七杀与破军在斗数中虽同属上将之星,但性质却颇有分别。

七杀属阴金,带火气,破军则属阴水。所以七杀带肃杀之气,而破军则具破坏力。所以七杀一星所主的变动,是永恒的,就是不变,变则必大而且久远;破军所主的变动,比较起来就有点反复无常,只在反复之中消耗尽元气,北较倾向于破坏性。

如果勉强打个譬喻,紫微七杀的配合,有如“水游传”中的宋江与林冲,而紫微破军的配合,却如宋江与李逵。

因此紫破守命的人,人生多少带点戏剧性,而紫杀守命的人,便具有堂堂之阵的气概。

一般来说,紫杀守命的人多具有开创的能力,可以白手兴家,而且不畏困难,甚至困难愈大其开创力亦愈大,发达则愈精彩。

从性格方面来说,这种命局的人一定个性强,不肯服轮。因此不同教育程度的人,虽然同一命局。表现便非常之不同。有可能成为创业之士,亦有可能只是强横的市井。

所以紫杀同宫,最重要的是看文昌文曲二星的配合,以及父母宫所会的是吉曜还是煞曜,这些都关系到其人受教育的机遇。

然而紫杀同宫的人,始终有两项性格上的弱点:一是于顺利时过份恃权势;是于逆境时显得虎头蛇尾。其人的成败,便与大限的顺逆多寡极有关系。

斗数中的五颗“动星”

谈过紫微星的特征之后,本来该续谈天机,可是却忽然想到一个问题,相信研究斗数的读者一定有兴趣。

在斗数中,有几颗星的性质性质都主“动”。它们是天机、七杀、破军、贪狼、天马。初学斗数的人,对各星的动象容易混淆,坊间有关斗数的书对此亦语言不详,王亭之因此于谈天机星之先,准备来一个专题研究。

天机的动,是动脑筋的动。如计划变动之类。

杀破狼的动,大致上是指事业或人生一个阶段的变动。如事业的更张,人生观的改变等。

天马的动,是指身体的动,如到外埠去接洽公务,或者因事奔波等等。

这是分别“动”星的三个大纲。可是,有时在细节上却依然很容易混淆。譬如从读者寄来的命盘中就可以发现,有人改变了工作机构,是因为流年值天机的关系,但亦有人是因为碰到杀、破、狼,怎样分别呢?大致上来说,因天机之动而发生的改变,是属于计划性的,而因杀、破、狼而发生的改变,则多少带点开创性的意味。

又譬如,有人忙乱奔波是因为天机星的关系,可是却有人是为了命宫或福德宫见到天马。这又怎样去分别呢?大致上来说,天机的奔波仍是因为计划,而天马的奔波,则是由于职业不得不然。例如一个商人因为洽谈一项投资计划,坐飞机犹如坐巴士,那即是天机之动。可是空中小姐亦坐飞机如坐巴士,那便是属于天马主动了。

能够这样理解,在判断自己运程方面就较有把握。

至于七杀破军与贪狼的动象,仍未有本质不同的分别,留待下篇再谈。

杀破狼三曜性格不同

七杀、破军、贪狼三颗星曜,在斗数命盘中是变化的枢钮。古代社会宜静不宜动,事事讲究守成,行贾不如坐商,读书人更怕事业变动,变动即等于名场失意,所以便将这三颗星视为“竹箩三限”。

从现代社会观点来说,事业变动并不那么可怕,而且反而是人生的机遇,因此对“杀破狼”的评价,便亦应该跟古代的看法不同。

然而它们之间,虽然大致上都于人生或事业的变化,可是每颗星却依然有不同的特质。

七杀的性格主独往独来,具有强列一的开创力,而且“先破坏,后建设”,欠缺慎重。所以古人对七杀守命的人,评价不高,称之为“七杀沉吟福不荣”。

事实上现在的社会已不同古代,具冒险性格的人,反而容易开创事业,而且开创的机遇亦往往很好,绝不能说是“沉吟幅不荣”。

破军与七杀相同,一样具有先破坏,后建设的特质,所以它所主的变动非常之大,可以影响人的一生,但如果详细比较二者则仍有分别。破军宜开创却不利守成,所以事业开创之后,干得三几年就会厌倦,而七杀守命的人,则反而可以运筹帷幄,就事业本身发展。所以七杀虽然独往独来,可是破坏力却较破军轻。所以古书对破军的评价,比七杀更低,称为“浪荡”。

贪狼所主的变化,比较小而且来得稳重。因此缺乏开创力,而且所变化偏重于社交关系。因此贪狼守命的人,常常会一时与一群人接近,过一个事期却跟他们疏远。在从前,社交圈子小,这种性格对事业大为不利,今日亦应有不同的看法。

天机守命,为人灵动

在古本“紫微斗数”的星图中,天机列为“南斗第一星”,闽派则称之为“南斗第三星”。属阴本,化气为善星。

天机的基本性质主动。他的动,王亭之已经谈过,并不主人生的变动,而是关涉到精神活动方面,或主办事头脑的灵动。

古人对天机一星评价不高。仅在与天梁会合,而且见左辅、右弼、文昌、文曲时,才许之为“文为清显,武为忠良”的格局。王亭之相信,这评价主要还是因天梁一星而来。因为天梁是清显而忠良的星曜。

除了这格局之外,天机主退祖自兴,主跋陟他乡;女命则“虽富贵亦不免淫佚”,见煞则更为“淫贱偏房娼婢之命,否则刑夫克子。”将这星曜说得一无是处。

但在今日来评价天机星,绝对不必如古人之甚。原因在于古今的社会环境大不相同。古代重敦厚,不重变;重守成,不重改革,因此对机巧灵变,能事兴革,肯化脑筋于事务上的天机性格不甚恭维了。

在斗数中,有“机月同梁”的格局,即是天机守命于寅申二宫,会合太阴、天同、天梁三曜。古诀说:“机月同梁作吏人”,也就是说,这种命局的人精于刀笔,工心计,所以适宜于当刀笔吏。

吏不如官,因为吏只是在官手下当差的人,由是可知,古人对天机一星的评价,认为总不如为官作宰的人光明正大。

今日的社会,头脑愈灵动愈易立足社会,同时在政府做事的人,虽然是吏人身份,社会地位亦未必不高。因此今日对天机守命的人,可予以相当高的评价。尤其需要注意,他们由于脑筋动得快的缘故,常能学得一门适应时代的技术,不可等闲视之。

天机坐命的六种情形

凡天机一星独坐命宫,一定要小心研究它所居的宫位。

一共有六个宫位会出现“天机独坐”的情况,即子、午;丑、未;巳二亥六宫。可以将它们大致分为三组。

在子、午宫,天机入庙,即等于有人将它供奉,星曜甚为明朗。这种情形,天机坐命的人便有很强的灵动力和分析力。王亭之算过一些工程师、医师、律师的命,都属于这种格局,可见这种命局相当不俗。

如果要仔细分别,那就要看其它的星曜,倾向于加强天机星那一方面的力量。如灵动力强的天机星,便可能是律师而不是工程师了。因此凭命局大致上可看出一个人的职业倾向。–不过,如果星曜会合得太坏,这个人却又可能仅是一个推销员。

在丑、未两宫,天机“落陷”,星曜最暗因而灵动力大为减弱,只能发挥它的分析能力,最宜见文昌、文曲两粒聪明星,则分析力大为加强,可以在事业上有所表现。如果见到一些带削弱分析力这种性质的小星曜如化忌之类,那么,动既缺,分析又不清,便不能将之定为上格。

在巳、亥两宫,是为平宫,灵动力与分析力不如“入庙”的人,但却比“落陷”的人要好,可惜对宫是一粒太阴星,它吸引了天机,使这种命局的人,将灵动力化耗于追求异性方面,其分析力亦用来分析异性的心理,迎合得非常之温柔体贴,要不然则是好拖小计。故古书云:“天机巳亥命宫逢,好饮离宗奸狡重”

同一星曜,因宫位不同可以变化多端,但分析起来却有它的本质。读者对此应多加留意。

机巨同宫最怕桃花

天机守命的人,最怕见巨门,因为巨门是一颗暗星,主是非口舌。天机受到巨门的暗蔽,分析力便会大大减弱。

这种命局的人,一定是命垣落于卯、酉二宫。卯酉为天机的旺位,力量不弱,所以当它的分析力被巨门削弱之后,便只剩下灵动性得以发挥。

有灵动力而无分析力,在男命,便容易变成多学不实,见异思迁;在女命便容易变成易受诱惑,不持家道。倘如种种坏的力量加强天机好动的倾向,那么,就古代社会的观点来看,便不是有福之人。所以古书云:“巨陷天机为破格,男主偷香女淫佚。”

但从今日的社会观点来看,天机巨门坐命的人,应不致如书说得那么坏。因为从前的社会是盲婚哑嫁,所以婚姻的配偶未必合意,现在自由恋爱,有这种命局的人,只要迟婚一点,拣到合心人才结婚,便不致有婚姻的波折出现。

同时。现代社会谋生只讲究头脑灵活,所以即使分析力弱一点,不能如古人的所谓“好学、慎思、明辨”,亦根本不影响其社会地位以及事业成就。

再以女命而言,不主持家务亦变成是天公地道的事,只要出外工作,赚钱帮补家计,丈夫亦会毫无怨言,因此这命局的缺点便大大减少。

但这种命局,不喜再见桃花,只要有三两点桃花会合,必然重视情欲。王亭之算过一位女命,认为她可能堕落风尘,而且是甘心自愿,那位小姐坦言承认,而且赞王亭之够胆直言。

机梁守命,三种变局

天机坐命的另一种掐局,是天机与天梁同宫。在古书中对这种格局的命有三句评语:“机梁同宫辰戌,高艺随身。”“机梁辰戌加吉曜,富贵慈祥”“机梁守命加刑忌,偏宜僧道。”

由这三种评语,可以看出机梁守命的格局,有很大的变化。

分析起来。其实是要看两颗星曜,那一颗的力量比较强。如果天机的力量较强,那么便是“高艺随身”之命。相反,若天梁的力量强,逢吉曜,富贵慈祥;逢刑忌,天机的力量发挥得最彻底,所以便会遁入空门。

坐辰戌两宫,称天罗地网,天机的灵动力已受影响,因此便只能发挥它的分析力。主为人擅长思考,很多工程师以及教授讲师都是这种命局(时时上电视喷口水的,当然不是)。可见这种命局绝对不差。古人称之为“高艺随身”,现代可视之为“专门学问”。

但天梁的性质,却可影响天机一星变为心地慈祥,沉默寡言,品性清高。所以即使命局较次,流为工匠,其人亦必好钻研技术,时有恃殊的心得。还有一个特点,却是不肯将心得传给别人,连徒弟都不肯传授,所以虽然心地善良,却往往而容易招怨。

如果见到刑忌,天机完全受制,天梁的力量极度发挥,其人就会偏于“玄想”,喜欢思索哲学问题,所以古人称之为“偏宜僧道”。其实在现代,这亦未尝不是一位哲学家的命,不一定出家。

机梁配合,星曜已弱,最不宜见煞,否则处事容易一塌糊涂,而且心灵空虚,没有寄托。

太阳坐命的三种特质

古人对于太阳这颗星曜,一向有一个偏见,认为庙旺则吉,落陷则凶。所谓庙旺,即是阳光猛烈的时辰,由卯宫开始,至午宫为如日中天,至酉宫便开始日落西山,然后至寅宫太阳始有出山之象。判断太阳守命宫的人,因此便很重视每一宫位的性质。换而言之,太阳在亥宫守命的人,命运便不如在巳宫者。这种断命的方式,几乎已成为金科玉律。

所以古书对太阳守命的人,有几句典型的评语:“太阳守命落陷,虽化权禄亦凶,官禄不显,成败不一。”“太阳守命,落陷加凶煞,其人带疾。”“太阳守命庙旺,富贵荣华。”“女命太阳,居卯辰巳午,无煞,旺夫益子。”总而言之,是以命宫见白天的太阳为吉,见晚上的太阳亦有其威力。“中州派”论太阳星,比较起来便客观得多。

太阳坐命其实有三种共通的恃质–

第一是豪放。所谓豪放,并不是“唐朝豪放女”那种豪放,而是一种不斤斤计较小节的量度。所以太阳守命的人,绝对不会把别人的过失记在心头。

第二是名大于利。斗数之中,太阴主富,太阳主贵,所以太阳坐命的人,无论事业开展得怎么大,亦未必是巨富,有时甚至可能身价不如他的手下。

第三是总带点心高气傲。即使其人沦居下位,也常常会对上司不服气,除非他上司的确有很高的声望,或者有很强的领导力。不然的话,太阳守命的人就会觉得只是自己运气不好,并不觉得有不如人之处。

太阳坐命三种配合

太阳与其它主曜同宫,只有三种情况。一是丑、未宫时,与太阴同度;一是于寅、申宫时,配,巨门同度;一是于卯、酉宫时与天梁同度。其余于子辰、巳、午戌、亥六个宫位,都一定是太阳独坐。

但独坐的太阳,亦有三种不同的情况。太阳坐子、午两宫,一定与天梁相对;太阳坐巳、亥两宫,一定与巨门相对;太阳坐辰、戌两宫,一定与太阴相对。

所以跟太阳发生关系的主曜,其实只有巨门、天梁、太阴三颗,只不过分成同宫与对宫两种情况。

因此“中州派”研究太阳的恃性,很注重它与巨门、天梁及太阴的关系,不光斤斤计较太阳处于昼夜的宫位。

巨门主暗;太阴主富;天梁主清贵。这三种基本性质,可以影响守命宫的太阳。所以大致上来说,太阳遇巨门,为人仅有虚名;太阳遇太阴,其人能富能贵,但亦可能仅属小富贵,甚至只是在小圈子中有点权力的小康;太阳遇天梁,则其人过份守原则而成为一行一业中的知名人物,反而不为社会大众所认识。

当然,以上所说,只是很基本的特性,具体情形,仍得视所会台的其他星曜而变化。但读者却不妨从以上的分析,体会到研究太阳时的主要精神,绝不是根据歌诀,见太阳落某宫就判定它的性质,而是应该根据太阳的三种基本遇合情况。去判定其人的性格。

这种论命法,是“中州派”的特色。读者不妨参考。

太阳与紫微的比较

太阳守命,有许多基本性质。读者不妨一知。

在斗数中。太阴主富,太阳主贵,这是最基本的性质,所以凡太阳守命的人,应从“贵”这方面来着眼。

因为主贵,所以太阳最喜欢一些主贵的助星会合。如天魁、天钺;左辅、右弼;文昌、文曲;三台,八座;恩光,天贵;龙池,凤阁等。这些助星分为六对,若能整对星与太阳会合,力量更大。

举例来说,如果太阳会上文昌,右弼,天魁三吉曜,反不如会上其中任何一对,如只会上左辅右弼,其力量反而比会上三颗分散的吉曜还要大。

三台与八座,恩光与天贵这两对星,一旦拆散,力量非常之小,但若整对星与太阳同宫,力量却非常之大,甚至力量比三四颗零星不成对的“六吉星”即昌曲、魁钺、辅弼还要大。

太阳这种性质,可以说跟紫微差不多,因为紫微亦需众吉星朝拱,然后才能发挥它的力量。但其中亦有一些分别。–

紫微喜欢天府、天相朝拱,太阳则比较上没那么喜欢;紫微怕“六煞”中的贪狼与破军,但太阳则不怕,可是却怕巨门。紫微守命的人领导力强,但却有威严,太阳守命的人,领导力较小,但却有“施而不受”的特性,比较上易令人亲近。

但太阳却带有紫微所无的刑克力。紫微守命的人,父母夫妻兄弟子女的缘份比较好,可是太阳守命的人,却会对父亲、兄长、长子有刑,重则死亡,轻则生离,或者感情不佳。

所以此较起来。还是紫微的性质较好,甚至连健康情况都要较好一些。

太阳坐命两例

由于太阳具有刑克的缺点,所以古代便认为“日月守命不如照合”。理由是命宫若不见太阳坐守。但却得太阳拱照,便依然使命宫具有“贵”的性质,可是却能减少它的刑克程度。

但不知为甚么,现代人若见太阳守命,刑克程度实际上并不如古人所说之甚。可是贵显的程度,亦不如古人所说之甚。

王亭之算过一个朋友的命,太阳在于宫坐命,古人认为“与人寡合招是非”,可是其人的人缘却相当好,而且跟父亲的感情非常之好。可算与古人所说无一相合。

据王亭之推想,这恐是由于古人与现代人的生活方式不同之故。古人父子两代同居一屋,容易产生磨擦,不似现代人,结婚后便与父母分居,所以太阳守命的人,反而能发挥太阳一星所带的感情。–不过从另一方面来说,分居亦可以算是最轻程度的刑克。

与朋友的关系也是这样。古人的社交范围窄,由于太阳个性强烈,听以在一小圈子中一不为人接受,就变成落落寡台,不似今日的社交范围大,始终能碰上可以接受那种独特个性的朋友。

所以用斗数来算现代人的命,见太阳守命时,非小心谨慎一点不可,不应完全依照古人的歌诀来推算。

例如古人说:“太阳居午,其贵专权”,那是因为喜欢正午的太阳光芒最烈,实际上现代人未必从事政治。而且从政的门路也少,倘如一旦经商,那么太阳在午宫守命的人,便反容易变成喜出锋头的空心佬倌。这是因为一方面太阳主贵,所以人便喜爱虚名;另一方面太阳不主富,愈爱虚名便愈容易浮夸,以致成为空心老了。

略举数例,即可知太阳坐命的性质。

两“贵局”的疑问

以中天星系来定的“贵局”,有“月朗天门”及“日照雷门”两个局。

“月朗天门,是太阴守命于亥宫。古人认为这种命局可以封侯进爵。其实照现代社会的看法,则仅属于有声名,为社会知名人士而已。

而且,“月朗天门”还要有条件。照王亭之的经验,仅有八月及十二月两个月份的生人好,因为仅这两个月份,有左辅右弼会合命宫,倘如没有这两粒辅助之星,格局太清,反而有名无利,而且感到寂寞孤单。

所谓寂寞孤单,不是说其人没有异性朋友,相反,嫌的还是异性朋友太多。弊端就在这里了,“寂寞的心”遇上太多异性,很容易就会影响事业,此时,“月朗天门”的命局,就未必主贵,仅可能是“公子”而已。

“日照雷门”、是太阳守命于卯宫,照现代社会来说,应该是一个政客或投机家的命。宜于卯时、未时二亥时生人,因为必须这三个时辰的生人,才会得上文昌、文曲,倘又生于乙年,有禄存与太阳同宫,然后才不会是一个空头政客,可以有实际上的政见与主张,造福于社会。条件如不足,虽然光芒万丈,只不过社会上又多一位锋头人物而已。

两个格局比较,“日照雷门”又比“月朗天门”好。因为“日照雷门”的人,正直而且热心即使出锋头,也终究对社会有利。不似“月朗天门”的人。衰起来可以专在异性方面出锋头。对社会的唯一贡献,便是提供茶余饭后的花边新闻。

古代的社会很难扬名,一扬名,其人必贵,所以便将这两个格局定为“贵格”。殊不知今日的社会,扬名之道多方,不一定要贵然后能扬名也。所以今日看这两种命,需要变通,千万不可依古书直说。

论“日月夹命”

斗数又重“日月夹命”,认为乃大佳之造。这个命局,我们先研究两种情形–

一、命宫在丑,此时太阴在子,太阳在寅。命宫的主星为武曲、贪狼。

二、命宫在未,此时太阴在午,太阳在申。命宫的主星亦是武曲贪狼。

换而言之,我们研究的是“日月夹命”的人,他的命宫行武曲与贪狼两颗主星。武曲为财星,同时带点独行独断的性质,所以处事也更有决断力。贪狼是巧技守艺之星,同时代表善于交际应酬。所以当武曲与贪狼同守命宫时,这两颗主星便可以起相辅相成的作用。

一个人,如果行决断力和理财的能力,同时有专门技能而又擅长交际,不用说,当然是商场中的成功人物了。

但这仅命局的人亦有缺点。

首先,武曲主迟发,所以只能是白手兴家,艰辛创业的人物。

其次。贪狼坏的一面,是主沉迷酒色赌博,因此亦有危险,小则事业因而不顺,重则甚至因聪明自误而致有牢狱之灾。因为这种命局的人喜欢弄巧,弄巧而入邪道,自然不利。

听以“日月夹命”的人,最怕命宫见擎羊。当命在丑宫时,财帛宫必见廉贞、破军;当命在未宫时,事业宫亦必见廉贞、破军。廉贞破军会丑未宫的擎羊,称为“扭枷带锁”,主因财帛或事业而致刑讼。

而且,无论命宫在丑或是在未,福德宫必见天相落陷,所以凡“日月夹命”,即使是好的命造。其人亦主奔波劳碌。

古书认为“日月夹命”是“贵局”,其实应该有许多附带条件,命宫不见擎羊,固然是正邪的分野;有魁铍、辅弼、昌曲,则可以事业成就尤其喜有火铃。因为有火铃,便削弱了好酒贪花的性格。

再谈“日月夹命”

“日月夹命”还有另一种情形–

一、天府在丑宫守命,太阳在子,太阴在寅。

二、天府在未宫守命,太阳在午,太阴在申。

天府是南斗星系之主,而且又等于中央银行行长,一般来说,当然具有优良的性质。可是居于丑、未宫中的天府,却有一个特点,那就是只得他自己一颗主星独守命宫,而且迁移宫又必见廉贞七杀,因而天府守命的性质便有许多变化。

当天府居于丑宫守命时,最喜欢丙年生人,因为有禄存在巳宫会合,加强事业上的收益。甲、丁、己、庚、癸年生人,则有擎羊或陀罗困扰天府,未必吉利。

当天府于未宫守命时,最喜欢壬年生人,因为有禄存亥宫会合。甲、丁、己、庚、癸年生人,亦有擎羊或陀罗困扰天府。

天府独守命宫的特点,本来是性格保守,而且可以说为人有点吝啬;可是,对宫的廉贞七杀,却带有喜欢冒险,而且嗜好多多的成份,这就刚刚与天府独守命宫的性质冲突。

在这个时候,如果有禄存帮助,天府的财力加强,便足以应付廉贞七杀的消耗。反之,若不同禄存,而会合擎羊陀罗,天府既一方面要应付廉贞七杀,当化费了之后,保守与吝啬的性格又使他心痛,这时候,就会因羊陀的影响,使他觉得非要设法弄一笔来补偿不可。于是便机谋百出,流为巧诈权术之徒了。

比较起来,居于丑宫时此未宫好,因为日月同时居旺宫,局面比较大。可是若无吉星拱照,反而四煞会合,则局面愈大者,机谋权术亦愈大。一些“空心大佬倌”,可能即是这种命局。

是故“日月夹命”未必大贵,尤其是在我们这个奢华而且投机的社会。

硬依歌诀,容易撞板

在前几篇,一连谈了几个以“日月”为主的中天星系格局,目的是针对一些靠自学来研究斗数的读者,给他们提供一些思索的方法,以免受书本上一些歌诀的误导。

书本上的歌诀,其实部有局限性,倘如一成不变,往注会撞板。而且,这些歌诀注往亦有很大的矛盾。

例如“太微赋”说:“七杀廉贞同位,路上埋尸”。即是说,如命宫或迁移宫见七杀廉贞的人,会客死他乡。

读者回顾前面介绍过的“日月夹命”,天府在丑或未宫守命的格局,便知道这种“日月夹命”的人,迁移宫一定见廉贞七杀,然则,为甚么一方面说是大贵之命,一方面却又断定他必客死他乡呢?况且,天府独守命宫的人,性格保守,同时安土重迁,客死他乡的可能性更小。这岂下是天大的矛盾?

原来,主要的问题仍然是四煞–火星、铃星、擎羊、陀罗。倘如“日月夹命”的天府会四煞,主人奸诈,而当迁移宫的廉贞七杀会四煞时,则主人风流浪荡,因此才有客死他乡的可能。

四煞又要看有无制化之道,不可一概而论。王亭之算过一位朋友的命,廉贞七杀在迁移宫会擎羊,火星,但大限见天梁,所以只动一次手术,以后即平安无事。

又如“太微赋”说:“贪居亥子,名为泛水桃花”,说命宫在亥或子的人,见贪狼守命,主浪荡淫邪。

这亦千万不可一概而论。如甲年生人,廉贞化禄同在命宫亥,破军化权在财帛宫未,武曲化枓在事业宫卯,是谓“禄权科会”,这样命局的人,不但“浪荡淫邪”而且事业金钱方面都有大成就。–尤其是女命, 简直是一个“女强人”的格局,倘如以为淫荡而看轻她,郡就大错特错了。

武曲财星有许多缺点

武曲是北斗第六星,于五行属金,为“紫微斗数”中的财星。–“斗数正曜”的主要财星共有三颗,即武曲、天府、太阴,但三者均有不同的特性。

武曲在三颗财星中,带点孤克的性质,对婚姻尤其有影响,一般来说,女命不喜武曲,因为古书说:“武曲之星为寡宿”,因为主对丈夫不利,或刑过,或生离。

如果详细研究武曲的性质,其实有时情况倒未必这样严重。因为武曲的孤克性质,完全是因为这星曜带有刚毅之性,从前的女子没有事业,便只能将刚毅的性格在家庭中发挥,使丈夫觉得没有家庭温暖。现代社会的女子可以有事业,假如能将武曲的特性发挥于事业之中,不整天在家中与丈夫相对,倒未尝不可以发挥女性的温柔,使家庭充满和气。

但即使是这样,与丈夫聚少离多的情形便在所不免。这是武曲在女命中所显示的弱点。

武曲的另一特性,是最怕“化忌”,主夫妻感情发生变化,或主财如流水,甚至会负债。壬年出生的人,武曲化忌,如落于命宫、田宅宫、夫妻宫、财帛宫、事业宫皆有所不宜。但如果星曜配合得好,那只是不宜经商而已。王亭之就见过一位外科医生,武曲化忌于事业宫,可是却依然富裕。

武曲除“化忌”外,亦忌见火星或铃星。古人有“武曲火铃同宫,因财被劫”的说法所谓“因财被劫”,有时倒不一定是遇到打劫。而是财帛上有无谓的损失而巳。

所以若是武曲火星坐命的人,很多时均会破财,化解之道,是将财权交给配偶。可是倘如夫妻宫又不好的话,那就相当麻烦了。

武曲本是财星,然而却有不少缺点,足见财星有时未必一定是好事。

续星曜杂谈

武曲与“杀破狼”关系密切

武曲与其它星曜的配合,一共有六种情况–

在子、午宫,武曲与天府同垣。

在丑、未宫,武曲与贪狼同垣。

在寅、申宫,武曲与天相同垣。

在卯、酉宫,武曲与七杀同垣。

在辰、戍宫,武曲独坐,但对宫为贪狼。

在巳、亥宫,武曲与破军同垣。

由以上的组合,见武曲跟七杀、破军、贪狼三颗星曜的关系特别密切。“杀破狼”是不甚祥和的组合,这亦影响到武曲这颗星曜的性质。

再说,如果夫妻宫是武曲、天府的话,命宫必为贪狼;如果夫妻是武曲、天相的话,命宫必为七杀,这更可见武曲无论如何,都摆脱不了“杀破狼”的影响,而与七杀及贪狼的关系更密切。古人不喜女命于命宫或夫妻宫见武曲,亦有部份原因是不喜他与“杀破狼”的关系。

若依照古人的说法,武曲只有一个较好的组合,那使是“武曲会贪狼、七杀及廉贞,便去经商”关键在于廉贞一星,可以将整组星曜的性质改变。

武曲配合其它星曜不易讨好,所以便更不宜见火星、铃星、擎羊及陀罗等“四煞”。古人的说法是–“武曲火铃同宫,因财被劫”,“武曲遇擎羊陀罗,便主孤克”,“武曲羊陀兼火宿,因财丧命”,“武曲见四煞冲破,孤贫破相,甚或夭寿”。

王亭之在澳洲堕下百尺悬崖,结果医了三个月,而且破相,即是流年的迁移宫见武曲,又见陀罗的缘故,幸而同宫还有一颗天相,而且大运尚不俗,所以才不致丧命。假如碰到的煞星不是陀罗,而是火铃,王亭之相信早已异乡埋尸了。

武曲天府同垣要看辅佐曜

武曲如立命于子午两宫,必与天府同垣,天府是南斗的主星,而且具有“库藏”的性质,与武曲配合,武曲可作为财星看,所以堪称配合得宜。

但“紫徽斗数”中有一特色,读者不可不知,那既是凡主星每喜佐曜拥护。斗数中的主星,北斗为紫微,中天为太阳。南斗即是天府,现在天府与武曲同垣,亦自然喜欢佐曜,所谓佐曜,即是左辅、右弼;文昌、文曲;天魁、天铍。

古人说:“武曲天府同垣,见左右昌曲,主甲第恩荣。”武曲天府与左辅同宫,会右弼,仆役如云。“武曲天府同垣,魁铍拱照,似为财赋之官。”这些说话都很有道理,即是南斗主星会佐曜的影响。

故若从好处来说,天府的“库藏”必因见武曲这“财星”然后始得主色。但假如不见佐曜,反而见到火、铃、羊、陀、空、劫等六煞,则性质大为改变了。

天府遇煞,谓之“露库”,武曲遇煞,使孤克刑忌的性质特殊发挥,因此便主为人短虑、自私、涵养不足。甚至会流为奸诈,而且这种性格的人,立身处世亦自然容易孤立。

至于古人说:“武府同垣于子午,四杀同宫必因财被劫”,这说法亦很有道理,因为孤立而“露库”的人,既不守谩藏诲盗之戒,又短虑浅见,自然容易被劫。但所谓被劫,其实亦包含于事业竞争中,容易为人“夺财”的性质在内。

分别之处在于会合那一颗煞一星,见擎羊,被劫的成份最重。见陀罗,只是竞争时给人夺财。

但火星又常常可以制擎羊之恶,因此既见擎羊,又见火星同于一宫,因财被劫的可能性亦大减。

武贪守命,可高可低

武曲在丑未两宫,一定与贪很同宫,这是一个性质非常复杂的配台。古人说:“武贪墓中居,三十后发幅。”这是说,如此命局结构的人,一定先经艰难,于中年后才慢慢步入顺境。

又说:“武贪同宫,谄佞奸贫。”这是认为以武曲那种短虑的特色,配合贪狼那种风花雪月的性格,不但容易使人流于狡诈,而且亦容易阿谀谄媚,有如低级傍友。

但这种说法,却只强调性质不良的一面,其实如果从好处来看,贪狼带有八面玲珑的性质,武曲亦有刚正之气,所以武贪守命的人,倘如得到良好教育,以及品德修养的熏陶,则亦很有可能成为一个卓然自立的人,而且非常之利于经商。虽然吝啬,亦不妨视之为“俭德”,并不如古人说得那么坏。

贪狼居墓库(即辰、戌、丑、未宫),最喜见火星,叫“火贪格”,其次是铃星。称“铃贪格”,主有权成。所以古人亦说:“武贪守命垣,火铃同度,主成镇边夷。”此即是武将之命。但未免劳苦。

以现代社会来说,不容易做武将,但亦自然主有权威。但若再见擎羊或陀罗,那便很容易变成黑道中人了。

武贪守命垣,见比忌。再见四煞之一,古人称之为“技艺中人”,主手艺精巧。王亭之见过两个人同属这种格局,一位是做金饰的工匠,一位是外科医生,大格局相同,而后天变化却如此之大,足见这种命格的人,后天培养以及出身的家境非常之重要。

同年同月同日同时生的人,命盘相同,会有不同的命运与遭遇。因为“紫微斗数”从不主张宿命,只认为星曜的配合,可能产生一定的性质倾向而已,因此外科医生与首饰工匠,可以有同一的命局。

天同不纯是“福星”

“紫微斗数”有一颗星,很容易被人误会,这颗星即是天同。

一般斗数书籍,极力称天同为“福星”,这印象便命人将天同的福气看得太重。古书说:“天同守命福自深,不畏刑煞忌相侵”,更加深学人对天同一星性质的误解。实际上这颗星有很多性格上的缺点。

其实如果细心将古代一切有关天同的歌诀及论述加以研究,便亦知道它的缺点在那里。书云:“天同擎羊同宫,身体遭伤。”“天同太阴同宫,女命虽美必淫”,“女命天梁天同,宜作偏房妾侍。”

古人对天同的缺点虽透露得不多,但亦可以见到,天同并非完全不怕煞曜,如火星、铃星、擎羊、陀罗、天刑、化忌等曜。只不过古人喜欢留一手,不肯绝对公开,所以才只透露它与擎羊相会的缺点,等自己驳自己“不畏刑煞忌相危”的说法,以开启后人研究的门径。

王亭之替一位周刊读者算斗数,一看天盘,问曰:“你不是想自杀吧?”那位读者立刻哭起来,说自己的确曾经想开煤气自杀,只是想找王亭之算算命,看看后运如何,然后才再泎决定。这番回答,吓到王亭之汗浃夹背。

闽派的“紫微斗数”,天同不化忌,但中州派却认为天同可以化忌。由这位周刊读者的命造推算,证明中州派所传似乎更合理一点。否则若为“福星”即不怕化忌,有时推算起来就会差之毫厘,谬之千里。因此王早之希望研究斗数的读者,不可囿于坊本的说法。一见天同便立即说是“福星”。

王亭之可以大胆的说一句,天同居十二宫,皆有缺点,甚至连居福德宫都会使人消极,读者千万要有这个印象。

天同星的三种组合

天同在十二宫中,有六种配合,受三颗星曜的影响。它的排列是–

在子、午宫、天同与太阴同宫。

在卯、酉宫、天同与太阴相对。

“子午卯酉”是桃花之地,于是亦影响了天同的性质,所以古人认为女命见此配合,虽美而淫。其中又以与太阴同宫比较厉害,与太阴相对则程度上可以减轻。

在丑、未宫,天同与巨门同宫。

在辰、戌宫,天同与巨门相对。

“辰戌丑未”是四墓之地,但巨门却落陷于四墓地,(古歌:墓地应嫌陷巨门),所以便亦影响到与之同宫,或与之相对的天同,太太团,一面打麻雀一面说张家长、李家短,这种女命,便极可能是天同与巨门组合的命局。

在寅、申宫,天同与天梁同宫。

在巳、亥宫,天同与天梁相对。

“寅申巳亥”是四长生之地。对天同最为有利,可以增加天同的“福泽”,但它却偏偏是一个危险的结构,前述城周一位读者,给王亭之看出他有自杀的念头,那位读者的命造,即是属于这种结构。

这个结构,很多时候反而不怕见煞、刑、忌,却怕一些吉星。其中的道理甚为微妙。

这结构的另一特点是不宜女命,女命见天同天梁,很多时候会变成“过路溪钱”或者“单料铜煲”,所以亦容易失足,不过一定聪明过人,话头省尾。但往往一两颗佐曜或杂曜的配合,就可发生很大的改变,有时候可主人聪明而贞烈,所以见“同梁命”的女人命造,非小心推算不可,依坊本直说,时时撞板多过食饭。

廉贞一星最难判别

在“紫微斗数”中,较难判断的星是廉贞。古人大概也有这感觉,所以非常重视与廉贞同度或会合的其它星曜,而有“触之不可解其祸,逢之不可测其祥”的说法。也就是说,此曜守命,吉凶祸幅无定,须以整系星曜的配合为准。

古歌中亦有许多吉凶无定的说法,如“廉贞主下贱之孤寒”,“廉贞煞不加,声名远播”,“廉贞七杀,流荡天涯”,“廉贞七杀,反为积富之人”,“七杀廉贞同位,路上埋尸”。其中关于廉贞七杀的格局,说法更加矛盾。

若依中州派的看法,廉贞一曜最多变,他虽然有“次桃花”的说法,但却未必代表廉贞守命的人即有桃花,或带淫荡的性格,然而有一点基本性质却可以肯定,那就是其人必然带点轻佻,可是内心却主观性强,不容易与人相处。

贪狼是“正桃花”廉贞是“次桃花”,同属桃花,可是贪狼守命的人,却玲珑圆滑,跟廉贞的略带轻浮不同,研究斗数的朋友。对此应有判别。

但廉贞虽觉轻浮,却有幽默感,在交际场合中,有人略为带点小丑的味道,可轻轻松松博得一笑。其人即可能是廉贞守命。

但由于廉贞亦有“硬颈”的性质,所以你不要见此人轻松幽默,就以为他在公事上好说话,实际上此人很可能“公事公办”,凡事一板一眼。

所以这类人的命局,最喜欢的是“廉贞七杀同宫,见禄不加煞”,现代社会,这类命局的人可以做上程师或技术人员,或公务人员他们的工作一板一眼,符合基本性质,甚至经营建筑亦很相宜,因为廉贞亦带点艺术成份。

廉贞见禄,是吉是凶?

廉贞在十二宫中的分布,情形非常之复杂,大抵以与“杀、破、狼”的同度或会合,情形最易起变化。

在子午宫,廉贞必与天相同度,对宫为破军,财帛宫为紫微、天府,又会武曲财星。

这种结构,看起来好像很好,因为能会合紫微、天府、天相三颗吉曜,对宫的破军又可以加强创造力。但重点却在于廉贞是否见禄,甲午生人,廉贞化禄;丁年己年生人,禄存在午宫;癸年生入,禄存在子宫,对这格局极为有利。若不见禄,反而见化忌,则成为下格,所以这星系结构不利丙年生人,以丙年的廉贞化忌之故也。

同时,这种星系结构的人,多数不利父母,或早弧,或早年离家,至好的情形亦主不得享父母的福荫。王亭之算过一个命,父母宫结构甚好,问之,则自小学四年级便已寄宿,又到外国念中学及大学,可以算得上早年离家的最佳情况。

在辰戌两宫,廉贞必与天府同度,对宫七杀,会紫微、武曲、天相。依星曜而言,与子午宫大致相同,仅将破军换了一颗七杀,但是性质则大不相同。

这种星系结构的人,不喜廉贞化禄,主迟发,而且早运坎坷。但却喜见武曲带禄。庚年生人,武曲带禄于申宫,甲年生人,武曲带禄于寅宫,财星带禄,使这星系结构增添发财的力量。若廉贞化禄,对女命甚为不宜,若非迟婚,多易生离。原因在于天府太温厚,廉贞化禄加重了桃花的意味,容易受人诱惑。

这是廉贞与天府、天相同度的关系,至于与“杀破狼”同度的关系,下文再作详谈。

廉贞与“杀破狼”

廉贞与“杀破狼”的关系,可以分为两类,一类是同度,一类是相对。

同度–廉贞在丑未二宫,必与七杀同度;在卯酉二宫,必有破军同度;在巳亥二宫,必贪狼同度。

相对–廉贞在寅申二宫,必与贪狼相对。

廉贞本来就称为“次桃花”,凡桃花必带点敏感的性质,而“杀破狼”则主转变,所以一颗敏感的星,会上一颗带变化性质的星,便容易出现各种情形的变局,很需要其人的大运趋势,以及命宫的“三方四正”会上甚么星曜,然后才可以决定发生的,变化是好是坏。从基本性质来说,在寅申两宫,独坐的廉贞会上独坐的贪狼,是“次桃花”会上“正桃花”,本应视为水性杨花之命,但据王亭之的经验,这种命局,艺术色彩非常之浓厚,尤其是对颜色的配搭与选择,有异常独到的眼光,在今日的社会,未可贬低这种命局的地位。此外,据“中州派”的说法,若这种命局见禄,反而成为“清白”之格,不可视为桃花。

在巳亥两宫、廉贞与贪狼两颗桃花星同度,反而会变成神经过敏,若无其它的桃花星会照,亦不可贸贸然视为桃花。有些用“斗数”推命的人,动不动就认定别人淫荡、性欲强,那只是很粗浅而且思想相当卑下的想法。其实这类人大多数仅是劳碌奔波而已。

廉贞与七杀同度,性质变化很大,同样的命宫,可以有高低相差很大的格局。“闽派”认为丑宫比未宫好,“中州派”刚好相反,认为有些配合,未宫的成就远胜于丑宫。

至于廉贞与破军同度,桃花的性质大打折扣,反主其人一生多波折,且属于能攻不能守的创业人才。有一派认为这种命局的人易遭犬咬,其实亦不可一概而论。

天府天相是“对星”

用“斗数”推命,任何人都会有偏见,王亭之对于天府一星,即便不甚欣赏。

天府是南斗的主星,但他却缺乏领导群伦的气势;天府又带“财库”的性质,有如一国的中央银行行长,但亦正由于倾向于“理财”,所以其人难免过份小心翼翼,虽有主星之险,做事却细眉细眼。这颗星的性质,与王亭之的性格不合。所以凡看见天府坐命的盘,王亭之部不会给予太高的评价。这是王亭之的心理弱点。

算“紫微斗数”很重视“对星”,例如太阴太阳;文昌文曲;左辅右弼;天魁天钺;擎羊陀罗;地空地劫;火星铃星;三台八座;天刑天姚等等。“对星”的组合位置,常常有互相增强或削弱的作用,天府虽是主星,但它亦成“对星”的组合,即是天府天相。

所以“府相朝垣”可以成一个格局,“紫府朝垣”便很牵强。原因在于天府与天相有“对星”的关系,但紫微与天府却无此关系也。所以天府天相同会一宫,可以加强对这宫位的影响,而紫微天府同会一宫,则仅是北斗与南斗两颗主星相会,根本无加强影响的关系。

因此用“斗数”推命,见天府同时必须要找寻天相的所在宫垣,将二者的关系加以研究,然后才可以找出天府所坐宫垣的吉凶休咎。

古人说“天府居午,戊宫天相来朝,甲生人,一品之贵”,即是因为甲生人禄存在寅宫,寅午戌三宫恰为禄存、天府、天相所分居,成为一个良好的“铁三角”组合。这时候,反而不重视与天府同宫的武曲了。

用“斗数”论命,有许多关键,“见府寻相”,即是关键之一,明乎此,便亦可推知对其他“对星”性质的判断。

天府命造可贵可贱

天府虽为南斗的主星,但若得不到禄则亦无所用,这一点,是它跟紫微的最大不同。所以“紫微斗数全书”说的:“子午宫与武曲同,丁己癸生人为福,财官格。”“寅入庙,申宫得地,紫微同,丁己生人财官格”之类,无非只是与禄存或化禄二曜会合之意。

因为天府是“财库”,本身无进财的能力,只能守财以及连用财帛,故得与禄会,然后才能发挥作用。

倘如天府不见禄,那么,即使是“紫府同宫”,有两颗主星坐镇,亦不见得格局很高。反不如“紫府夹命”,可以增加命宫的气势–凡“紫府夹命”,所夹的命宫必定是太阴与天机同守,这个命造结构有缺点,但亦幸而得紫微与天府相夹。然后才使人可出类拔萃。

然而天府若不见禄,反而见四煞。那就是相当不妙的结构。“紫微斗数全书”有歌诀曰:“火铃羊陀三方会,为人奸诈多劳碌,空劫同垣不为佳,只在空门也享福”即是指此。

这其实亦有必然之理,因为天府只是“财库”,“财库”不见财反而见煞,难免为人便会诸般奸巧矣。

不过天府见煞而与昌曲相会,却可能是豪门清客之命,因为文昌文曲主其人颇能文墨,兼且能言善辩,虽嫌刁巧,但亦究不失为儒流文士。

然而若文昌或文曲化忌,则这种“府会四煞见昌曲”的命造,却会大大打了折扣,其人恐易沦为三家村的不通寒儒。–于现代,则是读不通书却认为读通了很多书的“知识界”。多抱怨怀才不遇。满腹牢骚。

所以见天府守命垣的命造,非特别小心不可,盖命局可富可贵,可寒可微,既可为傍友,亦可为贾商,分别非常之大。

太阴落陷并不可怕

太阴即是月亮。在紫微斗数中,太阴与太阳是一对很有力的“中天星曜”亦既不属于南斗,又不属于北斗的星曜。

凡属“对星”,都有彼此相同而又相异的性质。太阴主富,太阳主贵;太阴主女,太阳主男;太阴主柔,太阳主刚,大阴属水,太阳属火。

古人认为太阴的变化很大,在亥子丑宫入庙,基本上是好命;但如果在己午未宫落陷,便会带来很大的灾害,所谓“太阴落陷伤妻母”,对女亲不利;如果是女命,则称为“刑夫克子为娼妾”。

这种说法,过份武断,所以有些读者自己起了命盘之后,见到命宫太阴落陷,便非常之害怕,认为自己命运很差了。

事实上推断斗数并没有这么简单,太阴即使落陷,亦必须见四煞空劫,而且还要有煞星同宫,再加上福德宫及身宫不好,然后才会发生不愉快的事,否则并不如古人所说的那样不祥。

不妨以午宫的太阴为例。

在午宫太阴落陷,与天同同宫,天同亦落陷,照古人的说法是:“化吉返凶,逢煞淫邪”,即是说,若太阴、天同化为禄、权、科三吉,反为凶局;若遇四煞则更不问矣。可谓一无是处。但实际上并非如此。王亭之算过一男一女的命,都是天同太阴守午宫,男的是财经界经理级人物,女的是一家著名公关公司的要员。

主要原因在于社会背景不同,因为凡天同太阴在午宫立命的人,性格都有点内向,但却最适宜内务工作,同时计划性很强。不过却又时时容易有幻想。这种性格,在古代社会很难发挥,在现代社会,却往往能靠幻想生起灵感,然后将灵感变成计划。而且现代企业,自有一套制度将计划执行,所以这种命宫结构的人,便亦可以发挥他们的长处。

推算斗数要研究性质,不可光背口诀,这即是一例。

太阴守命,兼视福德宫

古人论断太阴坐宫的各种情形,可能所根据的只是古代的社会文化背景,所以有许多资料,今日只能作为参考。

“太阴在命身宫,庙旺主一生之快乐。”这句论断,今日便未必适用。大概古代社会竞争少,而因为太阴主富之故,所以古人才认为既富则一生快乐。现代社会则完全不是这么一回事。

例如太阴在戌宫守命,光辉之极,但“福德宫”却有巨门在子宫坐守,“福德宫”主精神享受的情况,巨门坐子,必会天机,一遇煞星便容易招惹诸般竞争,以致身心皆为之不安,何“一生快乐”之有耶?

这就是由于社会背景不同引致的差异了。

又如古诀云:“太阴居子,号水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才。”凡太阴居子,必与天同同宫,古人以天同为“福星”,难怪评价甚高。可是天同的福要靠打江山打出来,因此“福德宫”便又甚为重要了。

当太阴居子为命宫时,“福德宫”一定是太阳巨门同守寅宫,如果见煞,主其人。一生受精神困扰,同时容易于竞争时采取不正当的手段。这些情形,一定便影响天同那种打江山的坚忍不拔之力,由是对于“清要之职,忠谏之才”的判断便亦要重新予以评价。

古代社会人事单纯,即使太阳巨门守福德宫见煞,亦只主其人在“言路”方面动脑筋而已,所以才可成为“忠谏之才”,今日的社会,竞争压力大,便会逼太阳巨门见煞守福德德的人“出术”,何“忠谏”之有也。

所以王亭之建议读者,在看“太阴守命”的命造时,最宜兼看福德宫来评价。

贪狼与廉贞的比较

贪狼这个名字,听起来很得人怕,其实并非如此,他的命名,目的只是为了跟“廉贞”相对,一廉一贪,成为斗数中一对重要的“对星”。

贪狼在斗数称为“正桃花”,廉贞称为“次桃花”,可是两颗里曜的性质却有很多不同之点。大致上廉贞比较偏向于阴柔,贪狼比较偏于阳刚。因此贪狼的桃花,是摆明车马的酒巨财气,而廉贞的桃花,则是偷偷摸模的声色犬马。

所以贪狼守命的人,遇灾厄亦遇得堂堂正正,如“贪狼巳亥居陷地,不为屠人亦遭刑”;“贪居亥于遇羊陀,名为泛水桃花”(注云:男女贪花迷酒丧身);“贪武破军遇吉曜,迷恋花酒以亡身”。不似廉贞失垣逢恶曜,会遇到异常的灾害。如“廉贞武曲会于受制之乡,恐木压蛇伤”;“廉贞火星同空陷,投河白缢”;“廉贞破军会擎羊于迁移,死于外道”。–但请读者注意,这些推断有很多其它的先决条件,希望不要自己起命盘见到上述的情形,就自己吓自己一餐死。

贪狼一曜。对庙旺利陷宫位的性质,跟其它星曜甚为不同,研习“紫微斗数”的读者。对此应加注意。

一般来说,贪狼喜入庙(居辰、戌、丑、未四宫),所谓“贪狼入庙能习正”但仍然风流);“贪狼入庙寿元长”,但却非常之不喜欢坐旺宫(子、午、卯、酉四宫)。秘云:“贪狼旺宫,终身鼠窃”,“贪狼居于午卯酉守命,终身不能有为”。然而这说法却亦有许多先决条件,不可一概而论。

贪狼不喜落陷,但却喜遇空曜;反而减少了他的酒色财气,倘遇文昌文曲,则可以成为风流名土。这是贪狼一曜与廉贞最大不同之处,虽然“廉贞遇文昌好礼乐”。伹廉贞遇空曜,却不能减少他的声色犬马习性。

贪狼守命六种格局

贪狼居十二宫垣,与紫微、武曲、廉贞三曜的关系最为密切。其分配的情形是

贪狼居于午宫为独坐,与紫微相对。

贪狼居寅申宫亦独坐,但与廉贞相对。

贪狼居辰戌宫亦独坐,但与武曲相对。

贪狼居丑未,与武曲同宫。

贪狼居卯酉,与紫微同宫。

贪狼居巳亥,与廉贞同宫。

其中贪狼与紫微同宫,性质最为不吉,古人谓之“桃花犯主”,称之为“桃花犯主为至淫”。然而这个性质,需要有一先决条件,即同宫中还有其它的桃花星,如红鸾天喜、咸池大耗等。若无桃花,且会吉曜,或得左辅与文昌,右弼与文曲夹制,则反而成为一特殊的格局,主其人多才多艺,善交际,有主见。

贪狼居丑未与武曲同宫,古人认为“为人谄佞奸贪”,或“贪狼武曲同宫,先贫而后富”,对这宫垣的结构亦不甚恭维。这两颗星曜一为财星,一为风花雪月的星,在古代社会,不喜财带桃花,与现代社会却不同,照王亭之的浅薄经验,由于贪狼亦有投机赌博的性质,所以“武贪守命”的人,常常可以暴发。不过暴发之后亦易暴败,以发后立即转业为宜。

贪狼与廉贞同宫,是两颗桃花相遇,所以古人认为“男浪荡,女多淫,酒色丧身”。但现代社会却不同,只要不再见其它的桃花星,则其人反主有特殊的艺术品味。王亭之见过一位时装设计家,又见过一位音乐家即是这种命宫结构。

至于三组相对的星,以贪痕对紫微的格局最为不美,但其人始终可任高职;如果贪狼对武曲,可能是技术人材,妇产科医生亦多这种命局结构,贪狼对廉贞,可能是公关交际人材,亦可能是工程科技人员,主要视所会的星曜而变化。

“贪狼入命”的女人命

王亭之打算专文谈一谈“贪狼守命垣”的女人命造。因为曾收到不少女读者来信,问自己是不是非常淫荡,原因即在于她们喜欢算命,又待别喜欢算“紫微斗数”,算命的人“依书直说”:七杀守身终是天,贪狼入命必为娼”,于是乎这些读者师奶或读者姑娘就吓一餐死矣。特别是有些家境不好的少女,算过命之后,居然打算堕落风尘来适应命局,使王亭之看罢这些来信之后,心中为之悒悒。

王亭之已经说过一千次,“紫微斗数”只不过是一门术数,它只能根据星系的性质,来推断人的性格与可能碰列甚么环境,绝对不是“上天注定你怎样怎佯”的宿命论。但由于这门术数确可以算出一些“惊人”的小节,如王亭之一望刘天赐的命盘,即曰:“你今年脱过两只牙。”天赐吓到跳起,然而清心直说,这仅不过是由于他的命盘出现一组牙痛及脱牙的星系而已。脱牙小事,当然不会有变化,但关系列人生际遇的大事,后天环境却影响甚大。所以倘如因为自己“贪狼入命”,便以为自己非堕落风尘不可,那就未免太迷信术数矣。

贪狼入命的女人,最大的特点是容易有嗜好,而且沉溺于嗜好,同时那些嗜好偏近于诗酒琴棋,风花雪月。除此之外,贪狼入命的人又特别喜欢神秘,将这些性质融合起来,便十足十宋代的“女道士”。宋代的“女道士”有如高级娼妓,因而在宋代发展起来的“紫微斗数”,才有“贪狼入命必为娼”的说法。

现在推断斗数,还依照一千几百年前的说法,简直是害人。王亭之可以说,“贪狼入命”的女人亦能非常之清白,而且有正常的家庭生活。有一位中学校长,即是这个格局,她有很深的宗教信仰,王亭之凭其它杂曜配合,推断她仅曾与一有妇之夫恋爱,她承认。是则“贪狼入命”。仅此而已。

“贪居旺宫”并非贼命

再多谈一次“贪狼命”,因为这个命格,有触发王亭之出山谈斗数的一段因缘。

王亭之十多年前拜师习“中州派”斗数,学识之后,甚少跟人算命,只限于跟几个老友玩耍一下。只专心研究将古老星系的说法加以现代化,同时研究风水与斗数的关系。甚至野心大到想用地球的磁场变动,来解释斗数与“玄空装卦,紫白飞星”风水学的推断。王亭之念理科出身,物理与数学都不十分水皮,自忖应该有所收获。

这次拋头露面,固然是多方面因缘凑巧,但实在亦由于一个“贪狼命”的刺激。

有一位王亭之的好友,找一位自称大学教授的“哲学家”去算他令郎的命,算命的人根据古诀:“贪狼旺宫,终身鼠窃”,判断这小孩子会做贼。巧碰算命之前,这小孩 真的拾过一枝原子笔回家,这还了得,算命之后,孩子的妈便将孩子简直当贼仔来看待。

王亭之看不过眼,于是故意露一手,根据孩子的命盘说出一两桩小事,某月某日可能跌撞损伤,某月容易拉肚子,先取信于孩子的母亲,然后跟她解释–凡贪狼入命,命宫为“旺宫”的话,其人必有一份执着,喜欢吃塘,就一定要吃到糖,用鱼翅燕窝来交换都不可以。所以如果后天教养差的话,孩子长大,便可能发展成为占有欲特殊强烈。古人所谓“终身鼠窃”,只是据此而言,因此不能凭古人简单的歌诀,就立即将孩子当贼办。

经此一役,王亭之便已立意出山,想纠正一下“依书直说”的武断。因为凡依书直说,一好就好到不得了,一坏就坏到不得了,同样可以误人终身。王亭之算命绝不求“灵”,但自信却可以补足古歌古诀的不完全之义,撰写本书,目的亦在于此。

巨门坐命六种情况

跟巨门最有密切关系的星曜,是太阳、天机、天同。–

在子午二宫,巨门与天机对照。

在丑未二宫,巨门与天同同宫。

在寅申二宫,巨门与太阳同宫。

在卯酉二宫,巨门与天机同宫。

在辰戌二宫,巨门与天同对照。

在巳亥二宫,巨门与太阳对照。

大致上来说,巨门与太阳的关系,同宫不如对照。因为巨门为暗星。倘如跟太阳同宫,一明一暗同居于一个宫位,反而对太阳有所牵累。对照则不同,巨门之暗不足以传到远方,但太阳的光与热却足以远照巨门,可以解除巨门之暗。

但跟天同的关系,却又同宫优于对宫。因为天同有保守,独善其身、怕事的性格,他本身的优点,不会投射到对宫巨门的身上去,使巨门的性质发生改变。同宫则不同。彼此不能不互相消长,所以便可稍为改变了巨门的缺点,使是非口舌减少。

巨门跟天机的关系,则对照或同宫各有所长。这个星系的组合,多带点圆滑的性质,而且擅长调和表达。当天机与巨门同宫时,天机的圆滑可以改善巨门的口舌是非,但亦同时将“天机化气为善”的性质减少,于是容易流为口甜舌滑,而且小器。当天机与巨门对照的时候,彼此的性质没那么融和,天机不致因巨门的影响变为小器,而巨门亦不致因天机的影响变为浮滑,可是巨门本身是非口舌的性质却未受到好的影响,容易口直心快而惹祸。

所谓“巨门交人初善终恶”,大概以天机巨门的组合为然。因为无论二星对照或同宫,都有它的缺憾,稍欠堂堂正正。

巨门吉凶,在于才学有无

古人对巨门很有偏见,推断曰:“巨门庙旺,虽富贵亦不耐久”,“巨门守命身宫,一生招口舌是非”,甚至于论兄弟、夫妻、子女、财帛、事业等十二宫位时,说“兄弟参商”、“夫妇污失名节”、“子女损后方招”、“财帛巧取而来”可谓一无是处。

王亭之非常不服古人的见解,于是细心参考自己记下来的“中州派”斗数笔记,本派对巨门的评价好很多,认为“有正义感,然恐学少精湛,其才不足以济其用”。由是始忽然有所领悟。

原来巨门在命宫的人,大概都有点好表现自己的性格,加上能言善辩,因此时时易招人嫌忌。倘如其人的才学能够服人,那么招人嫌忌的性质便减少,否则便可能既不令人心服,又讨厌他口多,人缘当然就差。以致“一生招口舌是非”,“虽富贵亦不耐久”矣。–也就是说,凡巨门坐命宫的人,倘如能有才学,而且学能精湛,应该亦是好的命局。

古人最喜巨门与太阳同宫或相对,认为太阳可以解巨门的暗,其实只是巨日守命的人做事光明磊落,容易为人理解而已。

巨门在子午二宫虽不见太阳,但有化禄、化权或化科三曜照合,古人亦认为是“石中隐玉”的美格,则是因为有了这些化曜,其人便不致于“学少精湛”而已。加上对宫的天机“化气为善”,既有才学,又有修养,因此巨门的口舌便转化为口才。出言必善,乃成为美格了。

古人论命喜欢留一手,逐粒星来讲,所以便容易令后人认为武断,若非动点脑筋来分析,自己推断时亦便易流为武断。

天相的星系组合

天相与天府是斗数的“对星”,即两星彼此互有关连与影向。所谓“逢府看相”,即在推断天府一星的象征力时,必须同时兼看天相对它影响;在观察天相的吉凶时,当然亦须同时研究天府。

天府为“库星”,天相为“印星”,库无印则不能动用库内的财富,印无财则仅属

空白的权力,所以必须两星兼顾,然后才可以将财与权作为一个整体来观察。

天府无陷地,所以没有太不适宜于居驻的宫位,但天相则在卯酉二宫落陷,因此凡属卯酉二宫天相相会的天府,其力量也便打了折扣。

至于天相本身的星系组合。亦可以分为六种–

在于午二宫,天相与廉贞同度。

在丑未二宫,天相独坐。紫微破军对照。

在寅申二宫,天相与武曲同度。

在卯酉二宫,天相独坐,廉贞破军对照。

在辰戌二宫,天相与紫微同度。

在巳亥二宫,天相独坐,武曲破军对照。

由以上的组合可以知道,与天相特别有关系的正曜,是紫微、廉贞、破军与武曲。

紫微天相同宫不如对照。因为同宫时落于辰戊的天罗地网位,反而使人难以发扬蹈厉。相对时则由于紫微破军的冲刺力,可以激发起天相的力量。

天相武曲同官亦不如对照。因为同宫时天相虽可减轻武曲的刑克性质,但同时亦减少了它本身的力量;不如跟武曲破军对照,反而可以利用这星系的冲刺力。

大相却以与廉贞同宫为宜,同宫时天相能化廉贞之恶;若天相坐卯酉与廉贞破军相对,化解之力稍逊,运途便可能较多波折。

“逢府看相”的秘密

在斗数中,天相是很难推断的一颗星曜。一般的说法,认为天相有正义感,喜为人服务,好打抱不平。在命盘中不怕恶煞相侵,甚至评价为在十二宫中皆为祥福,但实际上要推断起来却没有如此简单。

严格地来说,天相可以说是一颗缺乏鲜明性格的星曜。它的可塑力甚大,碰到

“三方四正”的星曜分布好,天相便倾向于好的那一方面发展;若碰到星曜的分布不好,天相便亦倾向于坏的性质。古人“逢府看相,逢相看府”,于研究星盘中天相的吉凶时必兼看天府,也正是因为府相二星永远在三方相会,所以才提出这种全面观察的方式。

举例来说,天相坐于未宫守命,会合卯宫(也即是坐财帛宫)的天府,对宫为紫微破军。倘如卯宫的天府碰到火铃羊陀四煞,或刑忌恶曜,即使这些恶曜主要是从酉宫射进卯宫,本来与未宫的天相无关,但由于天府的性质变坏了,也会影响到天天相变坏,成为一个好贪鄙吝,无主见而且进退失据的人。

假如不理解这点,一见天相本身不逢恶煞,贸贸然便据古人的片言只语,认为格局大好,很容易犯错误。

这种看法,是“中州派”的一个小小秘密。古人不喜欢将一些秘诀加以详细的说明,凡事都喜欢留一手,因此便才会隐约其词,仅言“逢府看相”却连“逢相看府”都不肯说破,后人肯研究,自然可以参破秘诀,不肯研究,就只会囫囿吞枣。

闽派知道这个秘密,但却以为仅用天相一星的庙陷来看它对天府星的影响,则对古人的“逢府看相”之语,实在尚未完全参破也。王亭之鉴于天相一曜难于评判,故特将此点和盘托出,相信对读者定有帮助。

天梁“消灾解难”特性

古书最误导读者的,莫过于对天梁一星的推断。本木古书都说天粱为寿星,化气为荫,有解厄制化之功,荫于身命,福及子孙。甚至说“乃万全声名,显于王室”。“若更逢左右昌曲嘉会,则出将入相”。端的将天粱说得异常吉祥。

唯有慧心斋主能说出事情的真相,率先披露天梁的特质。她说:“在诸星中天梁星是最具逢凶化吉、遇难呈祥力量的星曜。因必须表现解难及呈祥的力量,所以天梁星坐命的人,无论任何宫位,是否会照吉星,不免会遭遇困难,俾使它能化解。”

后来写斗数书刊的人,因此也就懂得改变对天梁的看法,不对它称赞得那么头头是道了。在从前,则只能根据古歌诀“天梁月曜女淫贪”,举出天梁唯一一种星系结构的缺点。可是却又误会了“梁同对居巳亥,男浪荡、女多淫”的意思,几乎想将这种星系结构的女人一律说成是淫娃荡妇。

其实天梁一星,不太差,也下太好,只是先给人带来困难或凶险,然后又化解于无形而已。所以开刀动手术必不死;事业濒临于倒闭又可以突然遇到资助,带来一切灾难病痛,结果日子一样捱得过去。正因如此,所以天梁坐命的人,到了中年过后,回首前尘往事,常常会感到人生的空虚,故思想多倾向于消极。

天梁的另一种性质是神秘。天梁坐命的人,会不自觉倾向于对神秘事物的深信。如果往积极方面发展,则是喜欢探讨一些为当时社会认为艰深的理识。但却仅限于理论而少实践。向坏的方向发展下则是性格流于挑剔,捉字虱,找岔子,使人觉得难于接近。

因此对于天梁坐命的人,视之为名士可矣,这才是他的基本性质。

天梁坐命多主孤立

与天梁最有密切关系的正曜,是太阳、天同、天机。具体情形如下–

在子午两宫,天梁独坐,与太阳相对。

在丑未两宫,天梁独坐,与天机相对。

在寅申两宫,天梁与天同同度。

在卯酉两宫,天梁与太阳同度。

在辰戌两宫,天粱与天机同度。

在巳亥两宫。天梁独坐。与天同相对。

天梁与太阳构成的星系,是最好的结构,因为天梁本来所带的“孤克”性质,可藉太阳来化解。由此可以知道太阳宜于入庙或乘旺,例如午宫与卯宫的太阳,光与热都盛于酉宫或子宫,所以天梁宜于坐子,可得午宫的太阳对照;天梁太阳同居于卯,又此同居于酉垣时为佳,至于天梁坐午,得子宫的太阳拱照,格局就比较上有所不如了。

凡天梁与太阳构成星系,容易形成“阳梁昌禄”的格局,亦即加会文昌及禄存。此格最利于参加考试,尤其对重要的国家典试有利。因此具有这种格局的人,容易成为专业人材或学术研究人员。即或不见文昌与禄存,太阳天梁的结构其实亦利于学术研究,因为倘若从事政途,风险太大,若从事商业,亦一波三折。

天梁与天机的星系,古人认为其人善于谈兵。这是由于天机有口才而机变,天梁则喜欢自我表现的缘故,在古代,文人能谈兵法,被认为是文武全材,若在现代,则“机梁”的结构便不一定善谈兵法了,可能侈谈投机理论。

天梁与天同的组合,则容易表现为疏狂一类。因为天梁喜挑剔,天同则好享受,两种性质结合起来,其人便常常觉得社会有错,对不起他老人家。他自己则“坐而论道”,天下国士无双矣。然而若能向好的方向发展,则其人反而可以变得心思精细,不肯和光同尘,盖有天梁同宫多主孤立也。

天梁吉凶性质的分别

由于天梁的性质变化多揣,无论“太阳天粱”、“天梁天机陕”或“天粱天同”的组合,都很容易有非常极端的变化,所以王亭之打算再详细交代一些资料。

天梁不宜见带有浮动性质的星曜,这是其恃点之一。故古有“天梁天马陷,飘荡无疑”;“天梁月曜,女淫贫”;“梁酉月巳,却作飘逢之客”的说法。

天梁最忌见擎羊及陀罗。这是其特点之二。故古人有“天梁陷地见羊陀,伤风败俗”的说法。

天梁喜坐庙旺宫,得辅佐之曜来朝。所以天梁不喜巳申亥三陷宫,于酉宫亦嫌平常。所谓辅佐之曜,是指天魁天钺、左辅右弼;文昌文曲,禄存天马。次一等的则为三台八座;龙池凤阁;恩光天贵;天官天福等杂曜。这是其特点之三。故古人有“天梁守照,吉相逢,平生福寿。”“天梁庙旺,左右昌曲嘉会,出将入相”的说法。

流年小限龄流曜,对天梁亦有相当影响。天梁喜见青龙、奏书雨流曜。见之均主有文书之喜。然而所谓“文书之喜”却又与文昌文曲不同。文昌文曲的“文书”,可以指债券、支票及股票,但天梁见青龙奏书的“文书”,仅指政府或大机构的公文而言。通常多指职位上的升迁,或名衔的获得。相信许多得甚么b e的名流,其年或有天粱见青龙或奏书者矣。

由于天梁吉则掉臂独行。凶则性情孤僻,所以无论吉凶均利于从事学术研究。古人所谓“梁同机月寅申位,一生利业聪明”,则是淫伤与机智,再加上孤克刑忌性质的发挥,倘若在后天能将浮荡的性格变为灵动,其人亦未尝不可以成为学术界的长才以。

七杀守垣,脚踏实地

在斗数中,七杀是属于“刚猛”一路的星曜。所以“杀破狼”的配合,特别饶有深意。贪狼的破坏力圆滑,能够将事情在无声无色中转化,破军则破坏一切不遗余力,但七杀的破坏,则往往属于谋定而动。故“杀破狠”的会合,非常之具有“刚柔相济”的色彩。

举一个譬喻,破军要盖新房子,是不顾一切,将旧屋夷为平地,然后一切从头做起,可谓义无反顾;贪狼则不然,他不一定盖新房子,可能只是粉饰,不经不觉,房子就焕然一新;而七杀则是应拆就拆,应粉饰便粉饰,不作无谓的破坏,亦不只做表面工夫。

所以七杀守命垣的人,特点在于踏实,不会谄媚,也不因循苟且。然而却亦要配合整个星系结构而定。倘如七杀会合的星曜太强烈,如见火星铃星,则这种命造的人易招尤怨;若会合地空地劫,则易觉心灵空虚,而且在社交生活中亦落落寡合。

在古代,唯具有一门特殊的手艺的人,才会有遁世而入世的境遇,否则便是高人隐士,所以古诀云:“天刑陷地,巧艺谋生。”又云:“其性若清凉之状,其数则宜于僧道。”且云:“七杀居陷地,沉吟福不生。”

实则上七杀守命的人,既不若古书上所说的那么富贵,“一生爵禄荣昌”亦不若其所说的那么凄凉。王亭之非常欣赏七杀的性格,觉得是现代社会一些脚踏实地的人的写照也。古书云:“七杀入命身宫。见吉,亦必历受艰辛”,这亦正是恰当的评价,不似贪狼之易流为取巧,又不似破军之破坏一切义无反顾,大生大死,此七杀之固宜“历受艰辛”而后有成也。

七杀守命的人肺部多先天抵抗力不足,从前医药落后,因此便认为七杀加凶易夭折,尤多死于肺病及喘病,现代社会文明,此点已应不验。

七杀守命的六种结构

跟七杀最有关的星曜,是破军与贪狼,这三颗星曜永远在三方会照,称为“杀破狼”的组合。

若以七杀居十二宫位而言,则基本结构可分为六组–

在子午宫,七杀独坐,对宫为武曲天府。

在丑未宫,七杀与廉贞同度。

在寅申宫,七杀独坐,对宫为紫微天府。

在卯酉宫,七杀与武曲同度。

在辰戌宫,七杀独坐。对宫为廉贞天府。

在巳亥宫。七杀与紫微同度。

由这些组合可见,跟七杀有关系的星曜,除破军贪狼之外,应为紫府廉武四宿。

七杀最喜见紫微,所以在寅申巳亥四宫守命,多易成为正好的格局。紫微七杀组合化为权力;七杀遥对紫微,亦可增加人的开创力。但天府的性质却同时可以使人流于空幻,故从积极方面来说,巳亥二宫的七杀比寅申两宫好;可是寅申二宫的人,却生活得更有哲学趣味,不似巳亥二宫那么不易满足权力欲。

七杀与廉贞同度,廉贞之柔可以比解七杀之刚,这时最需要看所会合的辅佐诸曜而定,凶则流为肉欲,吉则品格刚正,且带几分文艺气息,所谓风流儒雅而绝不下流。但七杀与廉贞天府相对,则可能平添许多感慨,往往觉得人生无非是镜花水月,此时使似立马高冈的战将,一道刀疤一道枪伤都是挣扎的纪录。

七杀武曲同度,是十分积极的星系组合,但欠缺领导力;但七杀与武曲天府会照,七杀的独立才能反而容易发挥,可是却容易表现为独裁救,所以在领导能力方面有缺点。不过在各种七杀星系组合中,这种组合胜在风波少而且小,若寻求人生的安定,当然以此为宜。

女人七杀坐福德并非娼婢

由于七杀带有浮动的性质,所以古人认为女命对此不宜。甚至时至今日依然有人食古不化,认为“女人七杀独守福德,必贱无疑。”吓到许多自己起命盘的人,见到自己的福德宫七杀独坐。就认为人生前途灰暗。

现在不妨研究一下“七杀独坐福德宫”的情况:

如果七杀在子午二宫独坐福德,命宫必为紫微天相,古人认为星系带无情无义的性质,加上七杀所会合的星系都异常浮动,所以对女命不宜。现代社会,则仅主其人不肯安于环境,时时寻求变动的机会,这性格可以反映于事业,不一定会影响婚姻。

如果七杀在寅申二宫独坐福德,命宫必为廉贞天相,夫妻宫为贪狼会武曲,所有的星曜都不利于感情,古人因此认为乃“娼婢之命”,因为在古代,娼婢最易为人玩弄感情。但在现代社会,女命只须防避因一时感情冲动便谈婚论论嫁,多点考虑与抉择,依然可以有幸福的家庭生活。

如果七杀在辰戌二宫独坐福德,命宫必为武曲天相,古人认为“武曲之星为寡宿”,所以认为不利婚姻,实际上这种命局结构的人,最大的特长是机智,在古代,妇女困守在家庭之内,其机智无用武之地。所以便发展成为勾心斗角,施展小计权术,当然不能说是好命。现代社会,大家庭制度已崩溃,女人亦有自己的事业,这种命造结构的人,除了能持家之外,还善于理财用财,不会自私自利,事业亦有一定的发展,其岂“贱命”也欤,

王亭之常劝读者,在未彻底了解星系性质之前,不可自己查书查表替自己算命,即是为了怕这些吓死人的推断,容易令人自暴自弃。

破军守命不喜安定

破军属阴水,为北斗第七星,由于它的破坏力重,所以古人认为它“化气为耗”。“耗”的意思是消磨,因而破军的破坏力不会突如其中,常常带点消磨的性质,使事情由渐变转为突变。王亭之常说斗数并非宿命,后天人事往往可以补救,破军即可作实例,因为在转变过程中,当事人常有很多“扭转乾坤”的机会。

古人喜安定,不喜变化,所以对于破军的性格不肯恭维,女命破军尤其给弹到树叶都落,曰:“若女命逢之,无媒自嫁”,“破军一曜性难明。”注曰:“此为孤独淫佚之星,女人不宜,加四煞,必因奸谋夫,因妒害子,不然则为下贱娼婢。”

这种推断,在古代社会可谓完全合适,因为古代的女人无事业,而破军守命的人,却必须寻求刺激后心理上始得平衡,所以就容易弄到家庭不和,甚至伦常变异。但现代社会却截然不同。凡破军坐命的女人,一定不肯做家庭主妇,因而就可以在事业中寻求到刺激,其消磨的力量,也就由家庭移入工作岗位之上。

大致上来说,破军守命身宫的人,一定不肯闲下来,即使在即成局面之下。也要作出点惊人之举。倘如保守的力量太大,就容易流为搞风搞雨。

因此评价破军,必须要考虑到这种特性。假如能将他放在一个有独创性的岗位之上,便能善用其所长,使事业常能突破胶着的状态,创出新局。若定要一成不变,则破军守命的人便反而有所不宜–这一点,恰恰即是古人评破军女命的根据。

所以王亭之觉得有些现代人破军守命者,非常之冤枉,他们被视为“是非之陡”,其实有可能只是他的上司未能善用其所长。

破军星系六种结构

在与星系的会合关系方面。破军在星盘中的布置共有六种:

于子午两宫,破军独坐,对宫为廉贞天相。

于丑未两宫,破军与紫微同度。

于寅申两宫,破军独坐,对宫为武曲天相。

于卯酉两宫,破军与廉贞同度。

于辰戌两宫,破军独坐,对宫为紫微天相。

于巳亥两宫,破军与武曲同度。

即是说,跟破军关系最大的星曜,除了永远在“三方四正”相会的七杀与贪狼之外,便是“紫武廉相”四曜。

一般来说,破军最喜见紫微,因为紫微可以降服破军,使它的破坏力减少,但其实有如驽马受到缰锁,反而使这星系结构充满矛盾,故凡破军坐辰、戌、丑、未四宫守命,都可以令人精神困闷不安,时时求发泄,以抒解心理上的不平衡。倘遇到煞忌等曜,人生的际遇多了点坎坷,心理不平衡的情形就会更甚。所谓“叛逆性”,即是紫微破军二星互相制衡的结果。只是这种叛逆性不会随时表现出来而已。

“紫破”再加上天相的性质,容易发展成为神经质,除非命宫见禄,且诸吉毕集,使人生的际遇顺遂,否则易突然爆发强烈的反应,其本人亦控制不住情绪。

破军与廉贞会合,在好的情形下,可以一刚一柔互相制化,但在坏的情形下,则变成是非冲突,喜欢不择手段来解决矛盾。

武曲性质上带点孤克的意味,与破军会合,使人性格过份冷峻,容易发展成为自私自利。要改变这种性格,非经极大的后天努力不可。这种星系结构不甚宜见科名之星,因为可以发展成为内心冷僻而喜沽名钓誉。不等到零下二度不肯星夜派寒衣,王亭之怀疑即是此类。

见“化忌”要加强精神修养

“紫微斗数”推断流年运势,最关键的地方。是善于运用“四化曜”。

“四化曜”是化禄、化权、化科、化忌。一般来说,化禄主得财、化权主得势、化科主得名誉地位、化忌则主受各种困扰。人生无十全十美,所以于势位利禄之外,必有一颗忌星点缀人生。达观的人,绝不会为此忌星而耿耿于怀。

“化忌”的情形有很多种。最常见的情形是招人妒忌,然而“不招人忌是庸才”,所以虽见化忌亦不足畏。另一种情形则是与人发生不必要的误会。误会有时未必不美丽,如果误会者太丑恶,则纵有误会,少一他明友亦罢。

易令人困扰的“化忌”是招人诽谤,不过是非曲直总有真相大白的一日。

有时“化忌”亦主躭忧。如“父母宫”化忌,则可能须为父母的健康操心。然而生老病死乃人生的必然过程,故亦应对此情形达观一点。

“化忌”亦主生病,虽说达观,可是究竟令人精神内体部受痛苦,故?以事前注意保健为佳。

最严重的“化忌”是有官非或横祸,有时看到这种星系,常易令人为未来耽心。不过假如能事先知道这种运势,亦不必为之惴惴不安。佛家认为业力可以转化,重业可以轻报,只要心存忠厚,以诚待人,兼且立身行事俯仰无愧,则运势应该可以扭转。

所以见到“化忌”,应该仔细推详化忌的性质。并且应重视精神修养,则忌星亦将无能为力。假如放任,听其自然,而毫不作内心准备及加以修养补救者,于横逆来时,不得谓之“整定系甘”。

推断斗数,不可以“铁口批命”,见人贫穷则因忌星判其一身贱骨,见人富贵则虽化忌亦认无妨,否则定然误尽苍生。

“辅曜”与“佐曜”有分别

照“中州派”的传授,星曜不以“甲级、乙级”分等,除了“十四正曜”之外,便分成辅曜、佐曜、煞曜、化曜、杂曜,以及流曜。

所谓“辅曜”,是指左辅、右弼;天魁,天钺四曜而言。–一般将它们连同文昌、文曲称为“六吉”,中州派认为这种称谓不够细致,昌曲与禄存、天马,属于“佐曜”,辅佐的分别,主要是“自力”与“他力”的问题。

有文昌文曲照命,一般主读书聪明,但亦要自己肯去读才行;有禄存天马可以,经商发财,但亦要自己肯去经营,所以这四颗“佐曜”所能发挥的是“自力”。倘如自暴自弃,则无人可以改变。

“辅曜”则不同,天魁、天钺称为“贵人”,左辅右弼能得助力,其实可以理解为得之政制或私人的帮助。这些助力,可以不求自得,属于后天的自然力量,亦即“他力”。

对于不求自得的助力,应该详细子以说明。

一个得魁钺照命而成巨富的好例,是印尼某富商的命造,他囤积居奇,正陷困境,突然政府公布某项有关木山采伐的政令,使他突然由困境中摆脱出来,一年即成巨富。

一个得辅弼之力而成巨富的例子,是某地产家的命造。由于一个突然的转变,同业采取不同的方针,将地产廉价转让给他,于是他亦转眼即成巨富。

政府公布政令,行家改变方针,都非专针对某人的需要,但政令的公布与方针的订定,却可以对一些人有益,这即是“辅曜”所发挥的力量。

所以研究“紫微斗数”,需将“辅曜”与“佐曜”的性质加以区别。

天魁天钺不主科名

天魁、天钺,是斗数家向“丛辰家”借用的星曜。可是如果追溯源流,则其借用又不自斗数家始。大概由以“五星”推断禄命时起,这两颗星曜即被采用。

及至“五星”推命之术没落,“子平”家兴起,这两颗星曜依然沿用,但却有了别名,天魁又称为“天乙”、天钺又称为“玉堂”。当时以这两颗星曜为科名之星,命中中值此,可以有利于科举,从而得金马玉堂之贵。

但斗数家吸纳了这两颗星曜之后。于组成星系发展之时,却改变丁他们的性质,不专注于科名考试。而成为“上界和合之神”。何谓“和合”呢?“若遇大难,必得贵人扶助;小人欺侵亦不为凶。”亦即所谓贵人的助力了。

但任何发展总有一个阶段与过程,所以虽然有了“贵人助力”的意义,可是原来“科名”的意义却仍未消失。因此在古诀中,便依然有“魁钺命身多折桂”(天魁坐命宫、天钺入身宫,利科名考试),“天魁天钺,盖世文章”的说法。

然而根据工亭之的经验,这种说法大都不准确。看读书考试,依然要看文曲、文昌,只有不属于读书范围之内的竞争或比赛,天魁天钺然后才能发挥他的作用。由此可见,讨论魁铍二曜,应该重视他们那由斗数家发展出来的意义,而不必太过重视向“丛辰家”承继的意义。

天钺带点桃花的意味,其实亦是斗数家经征验之后,发展出来的性质,此所以在元代的斗数诀法中,尚未有关于这一方面的述说。–王亭之常认为斗数大有发展的余地,不必局限于“古本、秘本”的说法,魁铍二曜即为一例。

谈火星与铃星

王亭之本来想单独谈谈火、铃、羊、陀四颗煞星,但执起笔来一想,很难很难,因为“四煞”虽然有其基本的特性,但却必需要跟其它星曜配合起来谈论才有意义,若单独谈煞,即易生误会。

所以本篇虽谈煞曜,亦只不过谈其大概而已,虽然尽量客观,读者仍须防受误导,这即是单独谈煞的弊病。

先谈火铃一一星。

一般来说,“火明铃暗”,所以二曜虽同有刚烈之性,却以火星此铃星更带一些正面的性质。如果用“水游”人物来此较,火星有如黑旋风李逵,说打就打。说杀就杀,不生计较之心;铃星则如花和尚鲁智深,虽然刚烈一如李逵,但去打那卖肉的“镇关西”时,却懂得先去砌他的生猪肉,找个借口然后才去撩打。换做李逵,一拳擘面打过去就是,那里耐烦许多差排消遣。

二星最喜与贪狼同度,会合次之,称为“火贪格”或“铃贪格”,主暴发,或主横立功名。关于这个格局,王亭之将专文予以论述。除此之外,则为紫微、七杀二颗正曜,火铃亦喜与一之同度。紫微对火铃的刚烈之性是出于化解,如李逵见宋江自然贴贴服服,甘受差排;七杀对火铃是出于威慑,一如带兵的元帅必先立下马威,然后才可以收服属下的刚猛之将。所以比较起来,紫微火星同度的命局,便比七杀火星同度的命局少了许多波折与辛劳。

巨门暗曜,最不喜见火铃,因为火铃之焰既不足以光耀巨门,而巨门之暗却足以晦火铃之色,若同度,主人易冲动,而且器量小,兼且多生是非。

火铃亦不喜廉贞,盖廉宿阴火,火宿同聚一垣,见七杀擎羊即主生意外。

“火铃夹命”与“铃昌陀武”

关于火星铃星,古人曾订立两个格局,一为“火铃夹命”,一为“铃昌陀武”,本文即将专就此一谈。

古人说,“火铃夹命为败局”,至于如问“败局”则未有说明。

照王亭之所知,斗数之中,凡为一对煞曜所夹的宫位,一定会产生缺点,如“羊陀夹”,“斗空劫夹”及“火铃夹”。火铃所夹的宫位,会产生甚么毛病,则应详察被夹的星系而定,一般来说。则是使人生减色。

同样出身,同一学历,甚至在同一机构任事,到了中年以后,一升一沉,则沉者便可能是“火铃夹命”,而命宫正曜又无力之故。

若被夹者为有力的星系,如武曲七杀、武曲天府、廉贞七段、紫微七杀,则主人仍可发扬蹈厉,不过辛苦则难免。

但若火铃所夹的宫位,有擎羊,则判断时便要非常小心。这颗擎羊变得可善可恶,不能一慨而论,应通盘观察三方四正所会的星曜而定其性质。

至于“铃昌陀武”格,则是辰戌宫安命,而三方四正会齐铃星、陀罗、文昌、武曲四曜。古人称之为“铃昌陀武,限至投河”主有水厄。为甚么会有水厄,应该是古人通过征验得出来的结论。照王亭之的经验,其实亦可视为一般灾难的预兆,尤主交通意外。

应该留意的是,若原局有武曲与铃星会照(火星不是),便需大限或流年有流昌、流陀会台,因为“铃昌陀武”的格局,连流昌流陀亦包括在内。倘原已有陀罗或文昌,更飞入流陀或流昌者,冲起昌陀,灾祸即易发作,是年应该小心健康,同时慎防水厄与交通意外–王亭之替一位朋友的儿子推算过,流年为“铃昌陀武”,在王亭之苦劝下,已不骑摩托车,但是年仍在行人路为单车所撞,轻伤了事。

擎羊“真小人”,陀罗“伪君子”

擎羊与陀罗,是斗数中的一对煞曜。擎羊主“刑”,陀罗主“忌”。所以擎羊不喜见廉贞,因为廉贞主囚,谓之“刑囚并至”,又不喜见破军,因为破军主耗,谓之“刑耗齐临”。陀罗则不喜见化忌,谓之“忌化相冲”。

从性质上来分别,擎羊可称之为“真小人”,但陀罗的性格则有点近似“隐君子”。所以擎羊带来的灾难,仅属一时,如动手术,手术后即平安,可是陀罗带来的灾难,却有缠绵清磨的性质。譬如患病,虽不主开刀,但却可令人疾患缠绵。

擎羊善于冲突,冲突后无论是好是坏,事情总有个解决,陀罗则不然,有矛盾,一味拖,不肯发生明面的冲突,结果反而耗费精力。所以擎羊主一刀两段,陀罗则主缓慢消磨。

擎羊喜独见火星,为阳金见阳火、主锻炼而成器,但这却有如铁匠的熔炉,金明火亦明,要一捶一捶打出器皿。故主人历千辛万苦而后有成就。

陀罗亦喜见铃星(“铃昌陀武”格例外),为阴金见阴火,其性质有如冶炼矿石,必经一番的陶熔然后始可铸成锭块,所以人生虽有成就,但必多暗来的困扰,使人终生不能闲暇,兼且容易发生拖泥带水的现象,吉则迟来,凶则迟散,虽吉必来,凶必散,人生却亦未免感到岁月蹉跎。

故二者比较:火羊同宫较铃陀同宫为优。

“羊陀夹”,由于是“刑忌夹”的性质、所以被夹的官位多不利。唯羊陀所夹的宫位必有禄存,故较易趋避而已。

在现代社会,羊陀二曜亦主专门技能,即古人之所谓“巧艺安身”。因此现代人实在较古人为幸运,古代的工匠地位卑微,现代则懂得修理电视的人都有机会发达也。