Tử vi

Tinh hệ cơ bản bàn

 

Thái Âm

 

Bạn đang xem: Tinh hệ cơ bản bàn

 

     Tị

Tham lang

 

 

     Ngọ

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

 

     Chưa

Vũ khúc

Thiên tướng

 

     Thân

 

Thiên cơ

 

 

     Tị

Tử vi

 

 

     Ngọ

 

 

 

     Chưa

Phá quân

 

 

     Thân

Liêm trinh

Thiên phủ

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi tại tí

Thái dương

Thiên lương

 

     Dậu

Thất sát miếu

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở ngọ

 

 

 

     Dậu

 

 

 

     Mão

Thất sát

 

 

     Tuất

Thái dương

Thiên lương

 

     Mão

Liêm trinh

Thiên phủ

 

     Tuất

Phá quân

 

 

     Dần

 

 

 

     Xấu

Tử vi

 

 

     Tử

Thiên cơ

 

 

     Hợi

Vũ khúc

Thiên tướng

 

     Dần

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

 

     Xấu

Tham lang

 

 

     Tử

Thái Âm

 

 

     Hợi

 

Liêm trinh

Tham lang

 

     Tị

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Ngọ

Thiên tướng

 

 

     Chưa

Thiên đồng

Thiên lương

 

     Thân

 

 

 

 

     Tị

Thiên cơ

 

 

     Ngọ

Tử vi

Phá quân

 

     Chưa

 

 

 

     Thân

Thái Âm

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi tại sửu

Vũ khúc

Thất sát

 

     Dậu

Thái dương

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở chưa

Thiên phủ

 

 

     Dậu

Thiên phủ

 

 

     Mão

Thái dương

 

 

     Tuất

Vũ khúc

Thất sát

 

     Mão

Thái Âm

 

 

     Tuất

 

 

 

     Dần

Tử vi

Phá quân

 

     Xấu

Thiên cơ

 

 

     Tử

 

 

 

     Hợi

Thiên đồng

Thiên lương

 

     Dần

Thiên tướng

 

 

     Xấu

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Tử

Liêm trinh

Tham lang

 

     Hợi

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Tị

Liêm trinh

Thiên tướng

 

     Ngọ

Thiên lương

 

 

     Chưa

Thất sát

 

 

     Thân

 

Thái dương

 

 

     Tị

Phá quân

 

 

     Ngọ

Thiên cơ

 

 

     Chưa

Tử vi

Thiên phủ

 

     Thân

Tham lang

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở dần

Thiên đồng

 

 

     Dậu

Vũ khúc

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở thân

Thái Âm

 

 

     Dậu

Thái Âm

 

 

     Mão

Vũ khúc

 

 

     Tuất

Thiên đồng

 

 

     Mão

Tham lang

 

 

     Tuất

Tử vi

Thiên phủ

 

     Dần

Thiên cơ

 

 

     Xấu

Phá quân

 

 

     Tử

Thái dương

 

 

     Hợi

Thất sát

 

 

     Dần

Thiên lương

 

 

     Xấu

Liêm trinh

Thiên tướng

 

     Tử

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Hợi

Thiên tướng

 

 

     Tị

Thiên lương

 

 

     Ngọ

Liêm trinh

Thất sát

 

     Chưa

 

 

 

     Thân

 

Vũ khúc

Phá quân

 

     Tị

Thái dương

 

 

     Ngọ

Thiên phủ

 

 

     Chưa

Thiên cơ

Thái Âm

 

     Thân

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở mão

 

 

 

     Dậu

Thiên đồng

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở dậu

Tử vi

Tham lang

 

     Dậu

Tử vi

Tham lang

 

     Mão

Thiên đồng bằng

 

 

     Tuất

 

 

 

     Mão

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Tuất

Thiên cơ

Thái Âm

 

     Dần

Thiên phủ

 

 

     Xấu

Thái dương

 

 

     Tử

Vũ khúc

Phá quân

 

     Hợi

 

 

 

     Dần

Liêm trinh

Thất sát

 

     Xấu

Thiên lương

 

 

     Tử

Thiên tướng

 

 

     Hợi

 

Thiên lương

 

 

     Tị

Thất sát

 

 

     Ngọ

 

 

 

     Chưa

Liêm trinh

 

 

     Thân

 

Thiên đồng

 

 

     Tị

Vũ khúc

Thiên phủ

 

     Ngọ

Thái dương

Thái Âm

 

     Chưa

Tham lang

 

 

     Thân

Tử vi

Thiên tướng

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở thìn

 

 

 

     Dậu

Phá quân

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở tuất

Cánh cửa cực lớn

Thiên cơ

 

     Dậu

Cánh cửa cực lớn

Thiên cơ

 

     Mão

Phá quân

 

 

     Tuất

 

 

 

     Mão

Tử vi

Thiên tướng

 

     Tuất

Tham lang

 

 

     Dần

Thái dương

Thái Âm

 

     Xấu

Vũ khúc

Thiên phủ

 

     Tử

Thiên đồng

 

 

     Hợi

Liêm trinh

 

 

     Dần

 

 

 

     Xấu

Thất sát

 

 

     Tử

Thiên lương

 

 

     Hợi

Tử vi

Thất sát

 

     Tị

 

 

 

     Ngọ

 

 

 

     Chưa

 

 

 

     Thân

 

Thiên phủ

 

 

     Tị

Thiên đồng

Thái Âm

 

     Ngọ

Vũ khúc

Tham lang

 

     Chưa

Cánh cửa cực lớn

Thái dương

 

     Thân

Thiên cơ

Thiên lương

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở tị

Liêm trinh

Phá quân

 

     Dậu

 

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở hợi

Thiên tướng

 

 

     Dậu

Thiên tướng

 

 

     Mão

 

 

 

     Tuất

Liêm trinh

Phá quân

 

     Mão

Thiên cơ

Thiên lương

 

     Tuất

Cánh cửa cực lớn

Thái dương

 

     Dần

Vũ khúc

Tham lang

 

     Xấu

Thiên đồng

Thái Âm

 

     Tử

Thiên phủ

 

 

     Hợi

 

 

 

     Dần

 

 

 

     Xấu

 

 

 

     Tử

Tử vi

Thất sát

 

     Hợi

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh hệ cơ bản bàn

 

Thái Âm

 

 

     Tị

Tham lang

 

 

     Ngọ

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

 

     Chưa

Vũ khúc

Thiên tướng

 

     Thân

 

Thiên cơ

 

 

     Tị

Tử vi

 

 

     Ngọ

 

 

 

     Chưa

Phá quân

 

 

     Thân

Liêm trinh

Thiên phủ

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi tại tí

Thái dương

Thiên lương

 

     Dậu

Thất sát miếu

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở ngọ

 

 

 

     Dậu

 

 

 

     Mão

Thất sát

 

 

     Tuất

Thái dương

Thiên lương

 

     Mão

Liêm trinh

Thiên phủ

 

     Tuất

Phá quân

 

 

     Dần

 

 

 

     Xấu

Tử vi

 

 

     Tử

Thiên cơ

 

 

     Hợi

Vũ khúc

Thiên tướng

 

     Dần

Thiên đồng

Cánh cửa cực lớn

 

     Xấu

Tham lang

 

 

     Tử

Thái Âm

 

 

     Hợi

 

Liêm trinh

Tham lang

 

     Tị

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Ngọ

Thiên tướng

 

 

     Chưa

Thiên đồng

Thiên lương

 

     Thân

 

 

 

 

     Tị

Thiên cơ

 

 

     Ngọ

Tử vi

Phá quân

 

     Chưa

 

 

 

     Thân

Thái Âm

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi tại sửu

Vũ khúc

Thất sát

 

     Dậu

Thái dương

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở chưa

Thiên phủ

 

 

     Dậu

Thiên phủ

 

 

     Mão

Thái dương

 

 

     Tuất

Vũ khúc

Thất sát

 

     Mão

Thái Âm

 

 

     Tuất

 

 

 

     Dần

Tử vi

Phá quân

 

     Xấu

Thiên cơ

 

 

     Tử

 

 

 

     Hợi

Thiên đồng

Thiên lương

 

     Dần

Thiên tướng

 

 

     Xấu

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Tử

Liêm trinh

Tham lang

 

     Hợi

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Tị

Liêm trinh

Thiên tướng

 

     Ngọ

Thiên lương

 

 

     Chưa

Thất sát

 

 

     Thân

 

Thái dương

 

 

     Tị

Phá quân

 

 

     Ngọ

Thiên cơ

 

 

     Chưa

Tử vi

Thiên phủ

 

     Thân

Tham lang

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở dần

Thiên đồng

 

 

     Dậu

Vũ khúc

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở thân

Thái Âm

 

 

     Dậu

Thái Âm

 

 

     Mão

Vũ khúc

 

 

     Tuất

Thiên đồng

 

 

     Mão

Tham lang

 

 

     Tuất

Tử vi

Thiên phủ

 

     Dần

Thiên cơ

 

 

     Xấu

Phá quân

 

 

     Tử

Thái dương

 

 

     Hợi

Thất sát

 

 

     Dần

Thiên lương

 

 

     Xấu

Liêm trinh

Thiên tướng

 

     Tử

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Hợi

Thiên tướng

 

 

     Tị

Thiên lương

 

 

     Ngọ

Liêm trinh

Thất sát

 

     Chưa

 

 

 

     Thân

 

Vũ khúc

Phá quân

 

     Tị

Thái dương

 

 

     Ngọ

Thiên phủ

 

 

     Chưa

Thiên cơ

Thái Âm

 

     Thân

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở mão

 

 

 

     Dậu

Thiên đồng

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở dậu

Tử vi

Tham lang

 

     Dậu

Tử vi

Tham lang

 

     Mão

Thiên đồng bằng

 

 

     Tuất

 

 

 

     Mão

Cánh cửa cực lớn

 

 

     Tuất

Thiên cơ

Thái Âm

 

     Dần

Thiên phủ

 

 

     Xấu

Thái dương

 

 

     Tử

Vũ khúc

Phá quân

 

     Hợi

 

 

 

     Dần

Liêm trinh

Thất sát

 

     Xấu

Thiên lương

 

 

     Tử

Thiên tướng

 

 

     Hợi

 

Thiên lương

 

 

     Tị

Thất sát

 

 

     Ngọ

 

 

 

     Chưa

Liêm trinh

 

 

     Thân

 

Thiên đồng

 

 

     Tị

Vũ khúc

Thiên phủ

 

     Ngọ

Thái dương

Thái Âm

 

     Chưa

Tham lang

 

 

     Thân

Tử vi

Thiên tướng

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở thìn

 

 

 

     Dậu

Phá quân

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở tuất

Cánh cửa cực lớn

Thiên cơ

 

     Dậu

Cánh cửa cực lớn

Thiên cơ

 

     Mão

Phá quân

 

 

     Tuất

 

 

 

     Mão

Tử vi

Thiên tướng

 

     Tuất

Tham lang

 

 

     Dần

Thái dương

Thái Âm

 

     Xấu

Vũ khúc

Thiên phủ

 

     Tử

Thiên đồng

 

 

     Hợi

Liêm trinh

 

 

     Dần

 

 

 

     Xấu

Thất sát

 

 

     Tử

Thiên lương

 

 

     Hợi

Tử vi

Thất sát

 

     Tị

 

 

 

     Ngọ

 

 

 

     Chưa

 

 

 

     Thân

 

Thiên phủ

 

 

     Tị

Thiên đồng

Thái Âm

 

     Ngọ

Vũ khúc

Tham lang

 

     Chưa

Cánh cửa cực lớn

Thái dương

 

     Thân

Thiên cơ

Thiên lương

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở tị

Liêm trinh

Phá quân

 

     Dậu

 

 

 

     Thìn

 

 

 

Tử vi ở hợi

Thiên tướng

 

 

     Dậu

Thiên tướng

 

 

     Mão

 

 

 

     Tuất

Liêm trinh

Phá quân

 

     Mão

Thiên cơ

Thiên lương

 

     Tuất

Cánh cửa cực lớn

Thái dương

 

     Dần

Vũ khúc

Tham lang

 

     Xấu

Thiên đồng

Thái Âm

 

     Tử

Thiên phủ

 

 

     Hợi

 

 

 

     Dần

 

 

 

     Xấu

 

 

 

     Tử

Tử vi

Thất sát

 

     Hợi

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button