Tử vi

Tổ hợp sao Lộc Tướng Ấn

Tổ hợp sao Lộc Tướng Ấn

Lộc Tồn, Quốc Ấn và Bệnh Phù luôn tam hợp với nhau. Sao Tướng Quân luôn nằm trong bộ sao Lộc Ấn Bệnh. Mệnh có tổ hợp sao này được luận đắc vòng Lộc Tồn. Thiên Can xuất tới Địa Bàn có bốn cách chính gồm Kình Hao, Đà Hao, Lộc Ấn Bệnh, Thanh Phi Phục tượng trưng cho 4 hạng người trong xã hội. Với cách Kình Hao hay Đà Hao liên quan tới đấu tranh, sự bộc phát, kháng cự. Với Lộc Ấn Bệnh chủ sự tích lũy, ổn định. Với Thanh Phi Phục thì ưa sự biến đổi, chuyển động và phân chia. Nhìn chung bộ sao Lộc Ấn Bệnh hay Lộc Tướng Ấn là bộ sao mang ý nghĩa tốt đẹp hơn trong trường hợp chỉ xét tổ hợp trong 4 cách cục. Lộc Tồn có vai trò quan trọng của nhóm sao này. Lộc Tồn luôn ở vị trí Lâm Quan của vòng Trường Sinh theo Thiên Can. Từ vị trí này ở giai đoạn đang phát triển lên tới cực điểm là Đế Vượng rồi Suy. Vì vậy, Lộc Tồn có tính chất thu giữ, tích lũy lớn. Mệnh có vòng Lộc Tồn dễ thành công hơn các cách khác vì Lộc Tồn tích lũy rất cần thiết để có được thành tựu. Hầu như trong thực tế mọi người đều ở cuộc sống bình thường không có được thành công lớn, được giải thích rằng không có sự quyết tâm hay không gặp may mắn. Một số người xem Tử Vi cũng nhầm lẫn khi cho rằng Sát Tinh là nguyên nhân kích phát khiến sự thành công to lớn, Cát Tinh đắc địa tầm thường sự nghiệp. Thực chất lý luận này hoàn toàn sai, sao Lộc Tồn được luận là cát tinh nhưng chính tính chất của sự tích lũy của Lộc Tồn mang lại thành công to lớn. Các Sát Tinh như Kình Đà mang ý nghĩa hấp thụ và bộc phát trở lại khiến thành công mang tính hoạch phát. Lộc Tồn có tính chất thu về và phát triển mạnh lên. Lộc Tồn Tướng Ân mang ý nghĩa phát triển nhờ tích lũy. Có nhiều loại phát triển nhờ tích lũy như tích lũy kiến thức, tích lũy tiền bạc,… và khi Mệnh có Lộc Tướng Ấn đáo hạn Kình Đà hay Sát Tinh sự bộc phát trở nên mạnh mẽ. Vì trên 12 cung địa bàn luôn chứa vị trí của Lục Sát Tinh, các hạn luôn đi qua các bộ sao này. Vì vậy, Mệnh có Lộc Tồn đi tới cách hạn này sức mạnh lớn hơn khi mệnh ba trường hợp còn lại. Bộ Lộc Tướng Ấn còn mang tính chất tình cảm. Cách này chủ sự lưu giữ tình cảm, lưu giữ ký ức. Lộc Tướng Ấn còn là bộ sao của võ cách, đây là cách Tướng cầm Ấn chủ sự phục vụ cho mệnh lệnh từ trên, Quốc Ấn thường là sự phục vụ cho quốc gia. Nếu Mệnh tốt chính ta là kẻ cầm Ấn, người khác phục tùng cho bản thân ta. Vì vậy trong các cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất cần thiết có được bộ Lộc Tướng Ấn chủ tất cả phục vụ cho lý tưởng của Tử Vi, cũng là lý tưởng của đất nước. Lộc Tướng Ấn tại vị trí của các sao trong tổ hợp có tính chất khác nhau. Mệnh tại vị trí Quốc Ấn tốt đẹp nhất, sao này thuộc sao tăng giá trị cho cách cục. Lộc Tướng Ấn không bao giờ gặp Kình Đà, có thể dung hòa bộ Hỏa Linh biến thành kích phát cho tổ hợp, tuy nhiên rất kỵ gặp Không Kiếp hoặc Không Vong. Nếu gặp Tuần, Triệt, cần tránh đồng cung Lộc Tồn, các vị trí còn lại không kỵ bằng, Tuần Triệt có tính Không Vong biến đổi hoàn toàn tính chất của Lộc Tồn khiến sao này không thể tích lũy, tụ tán thất thường. Cách này tối hỉ được Thiên Hình hình thành bộ Binh Hình Tướng Ấn là cách cục rất tốt đẹp, đắc dụng cho Thiên Hình. Nhìn chung khi Mệnh đắc vòng Lộc Tồn có thể theo chiều hướng phát văn hoặc phát võ. Lộc Tướng Ấn có thể giải cách Hình Kỵ trở thành tốt đẹp, kỵ gặp chính tinh là bộ Cự Môn và Phá Quân.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Tổ hợp sao Lộc Tướng Ấn

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tổ hợp sao Lộc Tướng Ấn

Tổ hợp sao Lộc Tướng Ấn

Lộc Tồn, Quốc Ấn và Bệnh Phù luôn tam hợp với nhau. Sao Tướng Quân luôn nằm trong bộ sao Lộc Ấn Bệnh. Mệnh có tổ hợp sao này được luận đắc vòng Lộc Tồn. Thiên Can xuất tới Địa Bàn có bốn cách chính gồm Kình Hao, Đà Hao, Lộc Ấn Bệnh, Thanh Phi Phục tượng trưng cho 4 hạng người trong xã hội. Với cách Kình Hao hay Đà Hao liên quan tới đấu tranh, sự bộc phát, kháng cự. Với Lộc Ấn Bệnh chủ sự tích lũy, ổn định. Với Thanh Phi Phục thì ưa sự biến đổi, chuyển động và phân chia. Nhìn chung bộ sao Lộc Ấn Bệnh hay Lộc Tướng Ấn là bộ sao mang ý nghĩa tốt đẹp hơn trong trường hợp chỉ xét tổ hợp trong 4 cách cục. Lộc Tồn có vai trò quan trọng của nhóm sao này. Lộc Tồn luôn ở vị trí Lâm Quan của vòng Trường Sinh theo Thiên Can. Từ vị trí này ở giai đoạn đang phát triển lên tới cực điểm là Đế Vượng rồi Suy. Vì vậy, Lộc Tồn có tính chất thu giữ, tích lũy lớn. Mệnh có vòng Lộc Tồn dễ thành công hơn các cách khác vì Lộc Tồn tích lũy rất cần thiết để có được thành tựu. Hầu như trong thực tế mọi người đều ở cuộc sống bình thường không có được thành công lớn, được giải thích rằng không có sự quyết tâm hay không gặp may mắn. Một số người xem Tử Vi cũng nhầm lẫn khi cho rằng Sát Tinh là nguyên nhân kích phát khiến sự thành công to lớn, Cát Tinh đắc địa tầm thường sự nghiệp. Thực chất lý luận này hoàn toàn sai, sao Lộc Tồn được luận là cát tinh nhưng chính tính chất của sự tích lũy của Lộc Tồn mang lại thành công to lớn. Các Sát Tinh như Kình Đà mang ý nghĩa hấp thụ và bộc phát trở lại khiến thành công mang tính hoạch phát. Lộc Tồn có tính chất thu về và phát triển mạnh lên. Lộc Tồn Tướng Ân mang ý nghĩa phát triển nhờ tích lũy. Có nhiều loại phát triển nhờ tích lũy như tích lũy kiến thức, tích lũy tiền bạc,… và khi Mệnh có Lộc Tướng Ấn đáo hạn Kình Đà hay Sát Tinh sự bộc phát trở nên mạnh mẽ. Vì trên 12 cung địa bàn luôn chứa vị trí của Lục Sát Tinh, các hạn luôn đi qua các bộ sao này. Vì vậy, Mệnh có Lộc Tồn đi tới cách hạn này sức mạnh lớn hơn khi mệnh ba trường hợp còn lại. Bộ Lộc Tướng Ấn còn mang tính chất tình cảm. Cách này chủ sự lưu giữ tình cảm, lưu giữ ký ức. Lộc Tướng Ấn còn là bộ sao của võ cách, đây là cách Tướng cầm Ấn chủ sự phục vụ cho mệnh lệnh từ trên, Quốc Ấn thường là sự phục vụ cho quốc gia. Nếu Mệnh tốt chính ta là kẻ cầm Ấn, người khác phục tùng cho bản thân ta. Vì vậy trong các cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất cần thiết có được bộ Lộc Tướng Ấn chủ tất cả phục vụ cho lý tưởng của Tử Vi, cũng là lý tưởng của đất nước. Lộc Tướng Ấn tại vị trí của các sao trong tổ hợp có tính chất khác nhau. Mệnh tại vị trí Quốc Ấn tốt đẹp nhất, sao này thuộc sao tăng giá trị cho cách cục. Lộc Tướng Ấn không bao giờ gặp Kình Đà, có thể dung hòa bộ Hỏa Linh biến thành kích phát cho tổ hợp, tuy nhiên rất kỵ gặp Không Kiếp hoặc Không Vong. Nếu gặp Tuần, Triệt, cần tránh đồng cung Lộc Tồn, các vị trí còn lại không kỵ bằng, Tuần Triệt có tính Không Vong biến đổi hoàn toàn tính chất của Lộc Tồn khiến sao này không thể tích lũy, tụ tán thất thường. Cách này tối hỉ được Thiên Hình hình thành bộ Binh Hình Tướng Ấn là cách cục rất tốt đẹp, đắc dụng cho Thiên Hình. Nhìn chung khi Mệnh đắc vòng Lộc Tồn có thể theo chiều hướng phát văn hoặc phát võ. Lộc Tướng Ấn có thể giải cách Hình Kỵ trở thành tốt đẹp, kỵ gặp chính tinh là bộ Cự Môn và Phá Quân.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button