Tử vi

Trích: Ông phúc dụ – Khâm thiên vô cực môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đấu sổ phi tinh tứ hóa

Hai, phân tích đại hạn thứ sáu hành vận:

Cung Mệnh đại hạn thứ sáu là cung Nô bộc bản Mệnh, cung Nô bộc chính là “tượng Chúng sinh”, bao quát bạn bè, đồng học, đồng sự, đồng chí, khách hàng, anh em, tình trạng hoạt động ở bên ngoài, sức khỏe của phối ngẫu, con cái tiền tài, tiền tài đầu tư, nội tâm của chính mình, mình và chúng sinh ở bên ngoài hỗ động, sự nghiệp cấp trên, phúc vận gia đình, không phải chỉ bạn bè. Cũng tức chủ thành bại được mất trong vòng mười năm đại hạn này, người này và chúng sinh tượng cùng một nhịp thở. Vì lá số gốc là Thiên, lá số đại hạn là Địa, lá số lưu niên là Nhân, đại hạn chính là dưới bản Mệnh, thấp hơn một cấp, cho nên khi đại hạn thứ sáu ở cung Nô bộc bản Mệnh, xem sắc mặt chúng sinh, cũng gọi là: Thành cũng chúng sinh, bại cũng chúng sinh! Theo lý bản mệnh quản đại hạn ứng số với lưu niên, cung bản Mệnh can Nhâm, Thiên Lương hóa Lộc nhập cung Phúc đức bản Mệnh, là cung Phúc đức lưu niên 53 tuổi, là cung Tử tức đại hạn. Tức Lộc nhập (Phúc gốc + lưu Phúc thiên nhân hợp nhất), dùng thiên Tử phân biệt; Nhâm Vũ Khúc hóa Kỵ nhập cung Điền trạch bản mệnh, là cung Điền trạch của lưu niên 53 tuổi, cũng là cung Phu thê đại hạn. Tức Kỵ nhập (Điền gốc + lưu Điền thiên nhân hợp nhất), dùng thiên Thê phân biệt. Vì cung phát xạ bản cung Mệnh và cung Mệnh lưu niên 53 tuổi trùng điệp, lại là cung Tật ách đại hạn, lấy tượng nói, chính là năm này tất cả đều lấy chính mình làm hạch tâm. Lộc nhập Phúc gốc + lưu Phúc, phùng Kỵ năm sinh, chính là một lòng không dừng tận truy cầu lý tưởng của mình, vì gắn với cung Tử tức đại hạn, người này chính là truy cầu giao tiếp với chúng sinh, đầu tư. Kị nhập Điền gốc + lưu Điền chính là một lòng nghĩ về chính mình và gia sản, vì gắn với cung Phu thê đại hạn, người này muốn cùng phối ngẫu và chúng sinh phát triển sự nghiệp. Theo lý Lộc nhân Kỵ quả, Lộc tùy Kỵ tẩu, có thể đoán biết lưu niên 53 tuổi cả năm bận rộn không dừng, phối hợp phối ngẫu giao tế, hợp tác, đầu tư, mục đích chính là tăng mua gia sản (Mệnh Kỵ nhập Điền trạch, chủ thu khố cất giữ). Đổi một phương thức khác, trực tiếp lấy đại hạn hướng thủ tượng ứng số lưu niên xem: can cung mệnh đại hạn Đinh Thái Âm hóa Lộc nhập cung Phu thê bản Mệnh, là cung Phu thê lưu niên 53 tuổi, cũng là cung Nô bộc đại hạn; Đinh Cự Môn Hóa Kỵ nhập cung Mệnh bản Mệnh, là cung Mệnh lưu niên 53 tuổi, cũng là cung Tật ách đại hạn. Lộc tùy Kỵ tẩu, chỉ ra sự nghiệp kinh doanh năm này hoàn toàn là vợ chồng một thể, mà cùng chúng sinh giao tế, đầu tư được lợi có quan hệ. Nhưng vì Cự Môn hóa Kỵ và Văn Xương đồng quấn, người này năm đó vì sự nghiệp và phối ngẫu liên lụy, sẽ phát sinh cãi vã thị phi hoặc quan phi.

 Lưu niên 54 tuổi và cung Phụ mẫu bản mệnh trùng điệp, cũng thành cung Tài bạch đại hạn. Xem tượng nói cho thấy năm này trọng điểm chính là vấn đề tiền tài giữa bản thân và cơ cấu nhà nước cùng chúng sinh. Thiên Mệnh hóa Thái Âm Lộc tinh thành là Thê gốc, lưu Tử, cũng là cung Nô bộc đại hạn; cung Mệnh thiên tiên biến thành Cự Môn Kỵ tinh thành bản Mệnh, lưu Huynh, cũng là cung Tật ách đại hạn. Chính là biết năm này vì việc liên quan đến phối ngẫu và chúng sinh giao tế đầu tư và cơ quan nhà nước, xúc phạm chúng sinh (Kỵ xung cung Thiên di bản Mệnh, là cung Nô bộc lưu niên), gây ra cãi vã thị phi.

Bạn đang xem: Trích: Ông phúc dụ – Khâm thiên vô cực môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đấu sổ phi tinh tứ hóa

 Khi lưu niên 55 tuổi và cung Phúc đức bản Mệnh trùng điệp, thành cung Tử tức đại hạn. Xem tượng nói, tức cho thấy năm này trọng điểm chính là lý tưởng của mình, phúc khí, thọ nguyên cùng chúng sinh bên ngoài giao tế hoạt động. Vì cư “Sách Mã Kỵ” vị, lại là cung Tử tức đại hạn, xung cung Điền trạch đại hạn (Kỵ nhập tuyến Tử Điền là Kỵ nhập tuyến Tai ách), người này năm đó cùng chúng sinh hoạt động tất có tai ách kiếp số phát sinh, chính là bị “Sách mã nhị suất hạ mã” mà nguy hiểm cho thọ nguyên. Thiên Mệnh (ND: cung Mệnh tiên thiên) hóa Thái Âm Lộc tinh thành Thê gốc, lưu Tài, cũng là cung Nô bộc đại hạn; Thiên Mệnh hóa Cự Môn Kỵ tinh thành bản Mệnh, lưu Thê, cũng là cung Tật ách đại hạn. Chính là năm này cùng chúng sinh một thể hỗ động, dùng tiền cho sự nghiệp. Vì Kỵ xung cung Quan lộc lưu niên, người này năm đó xuất ngoại vận khí không tốt. Muốn biết vì sao? Không tốt ở nơi nào? Thì lại lấy Cự Môn hóa Kỵ tinh truy Lộc (Thiên Lương hóa Lộc xung phá Thiên Đồng Kỵ năm sinh cấu thành song Kỵ [ nhập cung Mệnh lưu niên; lấy Cự Môn hóa Kỵ tinh truy Kỵ (Vũ Khúc hóa Kỵ và Thất Sát, Kình Dương đồng quấn là kim loại duệ khí gây thương tích trong  môn cung Tật ách lưu niên. Thân thể người này sẽ thụ thương, phẫu thuật.

Lưu niên 56 tuổi và cung Điền trạch bản Mệnh trùng điệp, thành cung Phu thê đại hạn. Xem tượng nói, tức cho thấy năm này trọng điểm chính là nằm ở gia sản hoặc gia đình phối ngẫu và chúng sinh phát triển sự nghiệp. Vì can Đại Mệnh (ND: cung Mệnh đại hạn) Đinh hóa Thái Âm Lộc tinh thành Thê gốc, lưu Tật, cũng là cung Nô bộc đại hạn; can Đại Mệnh Đinh hóa Cự Môn Kỵ tinh, thành bản Mệnh, lưu Tử, cũng là cung Tật ách đại hạn. Chính là vì gia đình, gia sản và phối ngẫu sinh ra vấn đề lợi ích, làm bản thân và chúng sinh ngoài xã hội sinh ra thị phi cãi vã. Bởi vì xung cung Điền trạch lưu niên (tài sản gia đình), cung Thiên di bản Mệnh (cảm nhận hành vi ngoại giới), cũng là cung Phụ mẫu đại hạn (tiền tài chúng sinh), người này và chúng sinh tiền tài mà sinh ra thị phi (lấy xung cung đoán cát hung). Nếu lại lấy Kỵ xung cung Mậu Tham Lang hóa Lộc nhập cung Huynh đệ bản Mệnh (bảo khố Tài gốc, Tài lưu niên), cũng là cung Thiên di đại hạn (bên ngoài); Mậu Thiên Cơ tại cung Thiên di bản Mệnh tự hóa Kỵ (Thê gốc, lưu Điền), cũng là cung Phụ mẫu đại hạn, là cung Tài bạch của cung Nô bộc lưu niên. Càng có thể liếc qua thấy ngay do chúng sinh tiền tài mà gây ra thị phi.

Lưu niên 57 tuổi và cung Quan lộc bản Mệnh trùng điệp, thành cung Huynh đệ đại hạn. Xem tượng nói, cho thấy năm này trọng điểm chính là bản thân sự nghiệp và chúng sinh hỗ động sinh ra vấn đề. Vì can Đại Mệnh Đinh hóa Thái Âm Lộc tinh thành Thê gốc, lưu Thiên di, cũng là cung Nô bộc đại hạn; can Đại Mệnh Đinh hóa Cự Môn Kỵ tinh thành bản Mệnh, lưu Tài, cũng là cung Tài bạch  đại hạn. Lộc nhân Kỵ quả, chính là biết năm này phối ngẫu ở bên ngoài vì sự nghiệp của người này kết giao chúng sinh (quan hệ nhân sự), mà dẫn đến vấn đề tiền bạc bị chất vấn (Cự Môn nhị ám, ám đòn, cãi vã). Vì Kỵ xung cung Quan lộc gốc, lưu Phúc, tổ phụ, biểu hiện năm này sự nghiệp và tiền tài có vấn đề phiền não, sự nghiệp có nguy cơ, sợ có nguy hiểm đóng cửa xuống đài.

Lưu niên 58 tuổi và cung Nô bộc bản Mệnh trùng điệp, thành cung Mệnh đại hạn. Xem tượng nói, tọa cung Phúc đức bản Mệnh Thiên Đồng Kỵ năm sinh, thành cung Tử tức đại hạn và lưu niên, xung cung Điền trạch đại hạn và lưu niên, chính là cấu thành Kỵ nhập tuyến tai ách xung phá khố hung tượng. Chỉ lấy Kỵ năm sinh tiên thiên chuyển Lộc Kị hậu thiên xem, Giáp Liêm Trinh hóa Lộc nhập cung Thiên di đại hạn lưu niên (định thời gian); Giáp Thái Dương hóa Kỵ nhập thiên Huynh lưu Huynh, lại xung phá cung Quan lộc bản Mệnh có Lộc tinh năm sinh, thành song Kỵ xung thiên Nô lưu Nô (định tượng). Chính là xúc phạm chúng sinh, tan đàn xẻ nghé, đại thế đã mất. Nếu lấy đại hạn Đinh Cự Môn hóa Kỵ nhập cung bản Mệnh, lại là cung Tật ách đại hạn, chính là tượng vô lại, mạnh miệng cãi chày cãi cối. Dụng Kỵ truy Thiên Lương Lộc nhập Phúc gốc hội Thiên Đồng Kỵ năm sinh, thành song Kỵ xung thiên Điền lưu Điền. Liên tục chuyển Kỵ ( Thái Dương hóa Kỵ) nhập cung Quan lộc bản mệnh xung phá Lộc tinh năm sinh xem, lưu niên 58 tuổi này đã làm lại mạnh miệng vô lại, hẳn là cũng không làm nên chuyện gì. Đây có lẽ vi thiên ý.

(Chép lại từ FB Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trích: Ông phúc dụ - Khâm thiên vô cực môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đấu sổ phi tinh tứ hóa

Hai, phân tích đại hạn thứ sáu hành vận:

Cung Mệnh đại hạn thứ sáu là cung Nô bộc bản Mệnh, cung Nô bộc chính là “tượng Chúng sinh”, bao quát bạn bè, đồng học, đồng sự, đồng chí, khách hàng, anh em, tình trạng hoạt động ở bên ngoài, sức khỏe của phối ngẫu, con cái tiền tài, tiền tài đầu tư, nội tâm của chính mình, mình và chúng sinh ở bên ngoài hỗ động, sự nghiệp cấp trên, phúc vận gia đình, không phải chỉ bạn bè. Cũng tức chủ thành bại được mất trong vòng mười năm đại hạn này, người này và chúng sinh tượng cùng một nhịp thở. Vì lá số gốc là Thiên, lá số đại hạn là Địa, lá số lưu niên là Nhân, đại hạn chính là dưới bản Mệnh, thấp hơn một cấp, cho nên khi đại hạn thứ sáu ở cung Nô bộc bản Mệnh, xem sắc mặt chúng sinh, cũng gọi là: Thành cũng chúng sinh, bại cũng chúng sinh! Theo lý bản mệnh quản đại hạn ứng số với lưu niên, cung bản Mệnh can Nhâm, Thiên Lương hóa Lộc nhập cung Phúc đức bản Mệnh, là cung Phúc đức lưu niên 53 tuổi, là cung Tử tức đại hạn. Tức Lộc nhập (Phúc gốc + lưu Phúc thiên nhân hợp nhất), dùng thiên Tử phân biệt; Nhâm Vũ Khúc hóa Kỵ nhập cung Điền trạch bản mệnh, là cung Điền trạch của lưu niên 53 tuổi, cũng là cung Phu thê đại hạn. Tức Kỵ nhập (Điền gốc + lưu Điền thiên nhân hợp nhất), dùng thiên Thê phân biệt. Vì cung phát xạ bản cung Mệnh và cung Mệnh lưu niên 53 tuổi trùng điệp, lại là cung Tật ách đại hạn, lấy tượng nói, chính là năm này tất cả đều lấy chính mình làm hạch tâm. Lộc nhập Phúc gốc + lưu Phúc, phùng Kỵ năm sinh, chính là một lòng không dừng tận truy cầu lý tưởng của mình, vì gắn với cung Tử tức đại hạn, người này chính là truy cầu giao tiếp với chúng sinh, đầu tư. Kị nhập Điền gốc + lưu Điền chính là một lòng nghĩ về chính mình và gia sản, vì gắn với cung Phu thê đại hạn, người này muốn cùng phối ngẫu và chúng sinh phát triển sự nghiệp. Theo lý Lộc nhân Kỵ quả, Lộc tùy Kỵ tẩu, có thể đoán biết lưu niên 53 tuổi cả năm bận rộn không dừng, phối hợp phối ngẫu giao tế, hợp tác, đầu tư, mục đích chính là tăng mua gia sản (Mệnh Kỵ nhập Điền trạch, chủ thu khố cất giữ). Đổi một phương thức khác, trực tiếp lấy đại hạn hướng thủ tượng ứng số lưu niên xem: can cung mệnh đại hạn Đinh Thái Âm hóa Lộc nhập cung Phu thê bản Mệnh, là cung Phu thê lưu niên 53 tuổi, cũng là cung Nô bộc đại hạn; Đinh Cự Môn Hóa Kỵ nhập cung Mệnh bản Mệnh, là cung Mệnh lưu niên 53 tuổi, cũng là cung Tật ách đại hạn. Lộc tùy Kỵ tẩu, chỉ ra sự nghiệp kinh doanh năm này hoàn toàn là vợ chồng một thể, mà cùng chúng sinh giao tế, đầu tư được lợi có quan hệ. Nhưng vì Cự Môn hóa Kỵ và Văn Xương đồng quấn, người này năm đó vì sự nghiệp và phối ngẫu liên lụy, sẽ phát sinh cãi vã thị phi hoặc quan phi.

 Lưu niên 54 tuổi và cung Phụ mẫu bản mệnh trùng điệp, cũng thành cung Tài bạch đại hạn. Xem tượng nói cho thấy năm này trọng điểm chính là vấn đề tiền tài giữa bản thân và cơ cấu nhà nước cùng chúng sinh. Thiên Mệnh hóa Thái Âm Lộc tinh thành là Thê gốc, lưu Tử, cũng là cung Nô bộc đại hạn; cung Mệnh thiên tiên biến thành Cự Môn Kỵ tinh thành bản Mệnh, lưu Huynh, cũng là cung Tật ách đại hạn. Chính là biết năm này vì việc liên quan đến phối ngẫu và chúng sinh giao tế đầu tư và cơ quan nhà nước, xúc phạm chúng sinh (Kỵ xung cung Thiên di bản Mệnh, là cung Nô bộc lưu niên), gây ra cãi vã thị phi.

 Khi lưu niên 55 tuổi và cung Phúc đức bản Mệnh trùng điệp, thành cung Tử tức đại hạn. Xem tượng nói, tức cho thấy năm này trọng điểm chính là lý tưởng của mình, phúc khí, thọ nguyên cùng chúng sinh bên ngoài giao tế hoạt động. Vì cư “Sách Mã Kỵ” vị, lại là cung Tử tức đại hạn, xung cung Điền trạch đại hạn (Kỵ nhập tuyến Tử Điền là Kỵ nhập tuyến Tai ách), người này năm đó cùng chúng sinh hoạt động tất có tai ách kiếp số phát sinh, chính là bị “Sách mã nhị suất hạ mã” mà nguy hiểm cho thọ nguyên. Thiên Mệnh (ND: cung Mệnh tiên thiên) hóa Thái Âm Lộc tinh thành Thê gốc, lưu Tài, cũng là cung Nô bộc đại hạn; Thiên Mệnh hóa Cự Môn Kỵ tinh thành bản Mệnh, lưu Thê, cũng là cung Tật ách đại hạn. Chính là năm này cùng chúng sinh một thể hỗ động, dùng tiền cho sự nghiệp. Vì Kỵ xung cung Quan lộc lưu niên, người này năm đó xuất ngoại vận khí không tốt. Muốn biết vì sao? Không tốt ở nơi nào? Thì lại lấy Cự Môn hóa Kỵ tinh truy Lộc (Thiên Lương hóa Lộc xung phá Thiên Đồng Kỵ năm sinh cấu thành song Kỵ [ nhập cung Mệnh lưu niên; lấy Cự Môn hóa Kỵ tinh truy Kỵ (Vũ Khúc hóa Kỵ và Thất Sát, Kình Dương đồng quấn là kim loại duệ khí gây thương tích trong  môn cung Tật ách lưu niên. Thân thể người này sẽ thụ thương, phẫu thuật.

Lưu niên 56 tuổi và cung Điền trạch bản Mệnh trùng điệp, thành cung Phu thê đại hạn. Xem tượng nói, tức cho thấy năm này trọng điểm chính là nằm ở gia sản hoặc gia đình phối ngẫu và chúng sinh phát triển sự nghiệp. Vì can Đại Mệnh (ND: cung Mệnh đại hạn) Đinh hóa Thái Âm Lộc tinh thành Thê gốc, lưu Tật, cũng là cung Nô bộc đại hạn; can Đại Mệnh Đinh hóa Cự Môn Kỵ tinh, thành bản Mệnh, lưu Tử, cũng là cung Tật ách đại hạn. Chính là vì gia đình, gia sản và phối ngẫu sinh ra vấn đề lợi ích, làm bản thân và chúng sinh ngoài xã hội sinh ra thị phi cãi vã. Bởi vì xung cung Điền trạch lưu niên (tài sản gia đình), cung Thiên di bản Mệnh (cảm nhận hành vi ngoại giới), cũng là cung Phụ mẫu đại hạn (tiền tài chúng sinh), người này và chúng sinh tiền tài mà sinh ra thị phi (lấy xung cung đoán cát hung). Nếu lại lấy Kỵ xung cung Mậu Tham Lang hóa Lộc nhập cung Huynh đệ bản Mệnh (bảo khố Tài gốc, Tài lưu niên), cũng là cung Thiên di đại hạn (bên ngoài); Mậu Thiên Cơ tại cung Thiên di bản Mệnh tự hóa Kỵ (Thê gốc, lưu Điền), cũng là cung Phụ mẫu đại hạn, là cung Tài bạch của cung Nô bộc lưu niên. Càng có thể liếc qua thấy ngay do chúng sinh tiền tài mà gây ra thị phi.

Lưu niên 57 tuổi và cung Quan lộc bản Mệnh trùng điệp, thành cung Huynh đệ đại hạn. Xem tượng nói, cho thấy năm này trọng điểm chính là bản thân sự nghiệp và chúng sinh hỗ động sinh ra vấn đề. Vì can Đại Mệnh Đinh hóa Thái Âm Lộc tinh thành Thê gốc, lưu Thiên di, cũng là cung Nô bộc đại hạn; can Đại Mệnh Đinh hóa Cự Môn Kỵ tinh thành bản Mệnh, lưu Tài, cũng là cung Tài bạch  đại hạn. Lộc nhân Kỵ quả, chính là biết năm này phối ngẫu ở bên ngoài vì sự nghiệp của người này kết giao chúng sinh (quan hệ nhân sự), mà dẫn đến vấn đề tiền bạc bị chất vấn (Cự Môn nhị ám, ám đòn, cãi vã). Vì Kỵ xung cung Quan lộc gốc, lưu Phúc, tổ phụ, biểu hiện năm này sự nghiệp và tiền tài có vấn đề phiền não, sự nghiệp có nguy cơ, sợ có nguy hiểm đóng cửa xuống đài.

Lưu niên 58 tuổi và cung Nô bộc bản Mệnh trùng điệp, thành cung Mệnh đại hạn. Xem tượng nói, tọa cung Phúc đức bản Mệnh Thiên Đồng Kỵ năm sinh, thành cung Tử tức đại hạn và lưu niên, xung cung Điền trạch đại hạn và lưu niên, chính là cấu thành Kỵ nhập tuyến tai ách xung phá khố hung tượng. Chỉ lấy Kỵ năm sinh tiên thiên chuyển Lộc Kị hậu thiên xem, Giáp Liêm Trinh hóa Lộc nhập cung Thiên di đại hạn lưu niên (định thời gian); Giáp Thái Dương hóa Kỵ nhập thiên Huynh lưu Huynh, lại xung phá cung Quan lộc bản Mệnh có Lộc tinh năm sinh, thành song Kỵ xung thiên Nô lưu Nô (định tượng). Chính là xúc phạm chúng sinh, tan đàn xẻ nghé, đại thế đã mất. Nếu lấy đại hạn Đinh Cự Môn hóa Kỵ nhập cung bản Mệnh, lại là cung Tật ách đại hạn, chính là tượng vô lại, mạnh miệng cãi chày cãi cối. Dụng Kỵ truy Thiên Lương Lộc nhập Phúc gốc hội Thiên Đồng Kỵ năm sinh, thành song Kỵ xung thiên Điền lưu Điền. Liên tục chuyển Kỵ ( Thái Dương hóa Kỵ) nhập cung Quan lộc bản mệnh xung phá Lộc tinh năm sinh xem, lưu niên 58 tuổi này đã làm lại mạnh miệng vô lại, hẳn là cũng không làm nên chuyện gì. Đây có lẽ vi thiên ý.

(Chép lại từ FB Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button