Tử vi

Trong tử vi đẩu số mấy tổ đối tinh đấy một chút lĩnh ngộ

◎ giúp đỡ, giáp cung cực mạnh, thứ hai tam hợp đến củng, lại bản đối cung, lại đồng cung, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp.

■ giáp cung như: mệnh chưa, giúp đỡ ngọ thân giáp chưa cung.

■ tam hợp đến củng như: mệnh xấu, giúp đỡ phân biệt tự tị dậu củng hợp.

Bạn đang xem: Trong tử vi đẩu số mấy tổ đối tinh đấy một chút lĩnh ngộ

■ bản đối cung như: mệnh thần, giúp đỡ một ở thìn một ở tuất đối chiếu.

■ đồng cung như: mệnh chưa, giúp đỡ ở chưa đồng cung.

■ một đôi cung phiến diện hợp như: mệnh tử, phụ ở thân thiên hợp, bật ở ngọ đối cung.

◎ xương khúc, đồng cung cực mạnh, thứ hai giáp cung, lại tam hợp đến củng, lại bản đối cung, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp.

■ đồng cung như: mệnh chưa, xương khúc ở chưa đồng cung.

■ giáp cung như: mệnh xấu, xương khúc tử dần giáp sửu cung.

■ tam hợp đến củng như: mệnh chưa, xương khúc phân biệt từ hợi mão củng hợp.

■ bản đối cung như: mệnh thần, xương khúc một ở thìn một ở tuất đối chiếu.

■ một đôi cung phiến diện hợp như: mệnh tử, xương ở thân thiên hợp, khúc ở ngọ đối cung.

◎ Khôi Việt, bản đối cung cực mạnh, thứ hai vi giáp cung, lại như tam hợp đến củng, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp. Khôi Việt hướng bất đồng cung.

■ bản đối cung như: mệnh xấu, Khôi Việt một tại sửu một ở chưa đối chiếu.

■ giáp cung như: mệnh thần, Khôi Việt mão tị giáp thìn cung.

■ tam hợp đến củng như: mệnh tuất, Khôi Việt phân biệt từ dần ngọ củng hợp.

■ một đôi cung phiến diện hợp như: mệnh tị, khôi ở hợi đối cung, việt ở dậu thiên hợp.

■ Khôi Việt vĩnh viễn sẽ không đồng cung. ◎ Lộc Mã, hoan hỷ nhất đồng cung, thứ hai bản đối cung, lại giáp cung, lại tam hợp cung, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp.

 

 

◆ chủ tinh như gặp kiêng kỵ tới thất sát tinh hướng chiếu, tắc gia tăng hung nạn mặt trái năng lượng. Giảm bớt cát tường ngay mặt năng lượng.

◎ Kình Đà hỏa linh nói Tứ Sát, thêm không kiếp nói lục sát, lại thêm hóa kị nói thất sát.

◎ như liêm trinh phá quân mão dậu cùng triền, tái kiến Tứ Sát sứ 〔 tù hao tổn giao xâm 〕 nghiêm trọng hơn.

◆ chủ tinh như gặp chỗ vui tới thất sát tinh hướng chiếu, tắc giảm bớt hung nạn mặt trái năng lượng. Gia tăng cát tường ngay mặt năng lượng.

◎ như vũ khúc tham lang xấu chưa cùng triền, vui mừng gặp đốm lửa hoặc linh tinh.

◎ như thiên đồng ở tuất vi hãm địa, tráng nhiên sinh ra đối cung cánh cửa cực lớn hóa kị đến hướng, kị không vì họa ngược lại chủ kỳ cách.

◆ hội hợp tới thất sát tinh phụ diệu, như cột thành song hội nhập, tắc chủ tinh tới mặt trái năng lượng, dũ hình cố chấp huyên náo hung tàn.

◆ sát tinh mặc dù thành đôi hội nhập, nhưng hội nhập phương thức ngậm đồng cung, bản đúng, cùng giáp, tam hợp các loại, vẫn có chia cao thấp:

◎ đốm lửa linh tinh:

■ cực mạnh cùng giáp cung, như mạng mão dần thìn đến giáp.

■ ở bên trong mạnh một quyển cung một ba hợp cung, như mạng dần đốm lửa, tam hợp tuất cung linh tinh.

■ thứ mạnh tam hợp đến củng, như mạng ngọ hỏa linh từ dần tuất đến hợp.

■ hơi mạnh một quyển cung 16 hợp, như mạng mão đốm lửa, tuất cung linh tinh không bàn mà hợp ý nhau.

■ yếu nhất liền nhau cung, như mạng dậu đốm lửa, tuất cung có linh tinh.

◎ địa không địa kiếp: ■ cực mạnh cùng giáp cung. Không kiếp đến giáp mệnh.

■ ở bên trong mạnh tam hợp cung. ■ thứ mạnh bản đối cung.

■ hơi mạnh đồng cung.

◎ kình dương đà la: Kình Đà vĩnh viễn cùng giáp. Sợ nhất sở giáp tới cung hóa kị, đây là Kình Đà giáp kị.

◆ tinh thần như gặp tám ngôi sao may mắn cập thất sát tinh đồng thời hội nhập hướng chiếu, tắc cần trước xem xét chủ tinh mạnh yếu, thứ tra chủ tinh chỗ vui kiêng kỵ vì sao phụ trợ tinh diệu, lại cần khác nhau ngôi sao may mắn sát tinh mạnh yếu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trong tử vi đẩu số mấy tổ đối tinh đấy một chút lĩnh ngộ

◎ giúp đỡ, giáp cung cực mạnh, thứ hai tam hợp đến củng, lại bản đối cung, lại đồng cung, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp.

■ giáp cung như: mệnh chưa, giúp đỡ ngọ thân giáp chưa cung.

■ tam hợp đến củng như: mệnh xấu, giúp đỡ phân biệt tự tị dậu củng hợp.

■ bản đối cung như: mệnh thần, giúp đỡ một ở thìn một ở tuất đối chiếu.

■ đồng cung như: mệnh chưa, giúp đỡ ở chưa đồng cung.

■ một đôi cung phiến diện hợp như: mệnh tử, phụ ở thân thiên hợp, bật ở ngọ đối cung.

◎ xương khúc, đồng cung cực mạnh, thứ hai giáp cung, lại tam hợp đến củng, lại bản đối cung, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp.

■ đồng cung như: mệnh chưa, xương khúc ở chưa đồng cung.

■ giáp cung như: mệnh xấu, xương khúc tử dần giáp sửu cung.

■ tam hợp đến củng như: mệnh chưa, xương khúc phân biệt từ hợi mão củng hợp.

■ bản đối cung như: mệnh thần, xương khúc một ở thìn một ở tuất đối chiếu.

■ một đôi cung phiến diện hợp như: mệnh tử, xương ở thân thiên hợp, khúc ở ngọ đối cung.

◎ Khôi Việt, bản đối cung cực mạnh, thứ hai vi giáp cung, lại như tam hợp đến củng, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp. Khôi Việt hướng bất đồng cung.

■ bản đối cung như: mệnh xấu, Khôi Việt một tại sửu một ở chưa đối chiếu.

■ giáp cung như: mệnh thần, Khôi Việt mão tị giáp thìn cung.

■ tam hợp đến củng như: mệnh tuất, Khôi Việt phân biệt từ dần ngọ củng hợp.

■ một đôi cung phiến diện hợp như: mệnh tị, khôi ở hợi đối cung, việt ở dậu thiên hợp.

■ Khôi Việt vĩnh viễn sẽ không đồng cung. ◎ Lộc Mã, hoan hỷ nhất đồng cung, thứ hai bản đối cung, lại giáp cung, lại tam hợp cung, kém nhất một đôi cung phiến diện hợp.

 

 

◆ chủ tinh như gặp kiêng kỵ tới thất sát tinh hướng chiếu, tắc gia tăng hung nạn mặt trái năng lượng. Giảm bớt cát tường ngay mặt năng lượng.

◎ Kình Đà hỏa linh nói Tứ Sát, thêm không kiếp nói lục sát, lại thêm hóa kị nói thất sát.

◎ như liêm trinh phá quân mão dậu cùng triền, tái kiến Tứ Sát sứ 〔 tù hao tổn giao xâm 〕 nghiêm trọng hơn.

◆ chủ tinh như gặp chỗ vui tới thất sát tinh hướng chiếu, tắc giảm bớt hung nạn mặt trái năng lượng. Gia tăng cát tường ngay mặt năng lượng.

◎ như vũ khúc tham lang xấu chưa cùng triền, vui mừng gặp đốm lửa hoặc linh tinh.

◎ như thiên đồng ở tuất vi hãm địa, tráng nhiên sinh ra đối cung cánh cửa cực lớn hóa kị đến hướng, kị không vì họa ngược lại chủ kỳ cách.

◆ hội hợp tới thất sát tinh phụ diệu, như cột thành song hội nhập, tắc chủ tinh tới mặt trái năng lượng, dũ hình cố chấp huyên náo hung tàn.

◆ sát tinh mặc dù thành đôi hội nhập, nhưng hội nhập phương thức ngậm đồng cung, bản đúng, cùng giáp, tam hợp các loại, vẫn có chia cao thấp:

◎ đốm lửa linh tinh:

■ cực mạnh cùng giáp cung, như mạng mão dần thìn đến giáp.

■ ở bên trong mạnh một quyển cung một ba hợp cung, như mạng dần đốm lửa, tam hợp tuất cung linh tinh.

■ thứ mạnh tam hợp đến củng, như mạng ngọ hỏa linh từ dần tuất đến hợp.

■ hơi mạnh một quyển cung 16 hợp, như mạng mão đốm lửa, tuất cung linh tinh không bàn mà hợp ý nhau.

■ yếu nhất liền nhau cung, như mạng dậu đốm lửa, tuất cung có linh tinh.

◎ địa không địa kiếp: ■ cực mạnh cùng giáp cung. Không kiếp đến giáp mệnh.

■ ở bên trong mạnh tam hợp cung. ■ thứ mạnh bản đối cung.

■ hơi mạnh đồng cung.

◎ kình dương đà la: Kình Đà vĩnh viễn cùng giáp. Sợ nhất sở giáp tới cung hóa kị, đây là Kình Đà giáp kị.

◆ tinh thần như gặp tám ngôi sao may mắn cập thất sát tinh đồng thời hội nhập hướng chiếu, tắc cần trước xem xét chủ tinh mạnh yếu, thứ tra chủ tinh chỗ vui kiêng kỵ vì sao phụ trợ tinh diệu, lại cần khác nhau ngôi sao may mắn sát tinh mạnh yếu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button