Tử vi

Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 26 thiên lương độc tọa xấu chưa

   26 thiên lương độc tọa xấu chưa

Thiên lương xấu chưa, nên [ nhật nguyệt tịnh minh ], không nên [ nhật nguyệt vô quang – nhật nguyệt thôi chiếu ].

Bạn đang xem: Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 26 thiên lương độc tọa xấu chưa

Tại sửu cung an mệnh, sẽ cung tị thái dương cập cung dậu đấy Thái Âm, nhật nguyệt đều ở đây vượng cung, là vì [ nhật nguyệt tịnh minh ], nếu gặp thái dương Thái Âm hóa lộc quyền khoa người, chủ nhân địa vị xã hội cao siêu. Nhưng vẫn không nên gặp sát kị đồng độ hoặc đối chiếu, chủ thường sinh sự từ việc không đâu, nhiều tuyển Vưu Oán nham hiểm.

Ở chưa cung an mệnh người, sở hội cung hợi đấy thái dương, cùng với mão cung đấy Thái Âm giai lạc hãm cung, là vì [ nhật nguyệt vô quang – nhật nguyệt thôi chiếu ] mặc dù gặp lộc quyền khoa sẽ cập cát diệu tường diệu, kỳ địa vị cũng góc sửu cung người thấp. Càng thấy sát kị chư diệu, cũng không khả cường tự xuất đầu, hoặc phê bình chỉ trích người khác khuyết điểm, nếu không thị phi nham hiểm không khỏi, cần hao hết tâm lực mới có khả năng hóa giải.

Do đó tại sửu cung an mệnh của người nếu gặp xương khúc, Khôi Việt, giúp đỡ nhưng từ sự tư pháp, xét duyệt, giám sát công tác, nếu ở chưa cung an mệnh, thì thôi văn giáo công tác xã hội vi nên.

Nếu thiên lương cùng kình dương, thiên hình cùng triền, thì có thể thành ngoại khoa, phụ khoa, hoặc nhi khoa thầy thuốc.

Thiên lương tại sửu chưa hai cung độc tọa, đối cung là trời cơ, tam hợp cung sở hội vi Thái Âm độc tọa, thái dương độc tọa.

Muốn đẩy đoạn hai cung này viên đích thiên lương bản chất, cần chú ý phân biệt đó vì chính trực, ức vi khôn khéo.

Chính trực cùng khôn khéo bất đồng, chính trực là có nguyên tắc trì mà đối đãi nhân, cũng để mà quy tắc đã, khôn khéo lại chỉ là giỏi về quan sát khuyết điểm của người khác, đối với chính mình tắc không có cùng chừng mực.

Liền thiên lương thân mình mà nói, thiên lương hóa lộc, tức là khôn khéo.

Thiên lương hóa khoa, bản chất chính trực. Hóa quyền mà có cát diệu cùng sẽ, cũng vì chính trực. Thảng vô cát diệu, thả gặp sát diệu hội hợp, tắc gần tương đối khôn khéo.

Lấy hội hợp Thái Âm thái dương mà nói, nhật nguyệt vào miếu đến sẽ, tắc thiên lương bản chất chính trực, thảng nhật nguyệt câu lạc hãm địa, tắc thiên lương chỉ là khôn khéo, cho nên sửu cung thiên lương trội hơn chưa cung.

Mà chống đỡ cung đích thiên cơ mà nói, thiên cơ hóa lộc, thiên cơ hóa kị củng chiếu thiên lương, đều là khôn khéo, hóa kị người thả biến thành khủng hoảng. Nếu thiên cơ hóa khoa, thì có thể ảnh hưởng thiên lương bản chất chính trực. Thiên cơ hóa quyền, cần vô hỏa linh đồng độ thủy vi chính trực.

Thiên lương không…nhất nên đà la đồng độ, cho dù không phải khôn khéo, lại phi chính trực, khuyết điểm nhiều nhất. Cũng không nên biết thiên mã, khôn khéo người phiêu đãng, người chánh trực cũng nan phát huy tài trí.

Thiên lương vô luận chính trực hoặc khôn khéo giai vui mừng phụ tá chư diệu cùng sẽ, tắc bất cô lập, nếu sát kị Hình Hao cũng thấu, người chánh trực còn có thể, khôn khéo người bị chiêu oán hận, thụ nhiều nhân chỉ trích, nhân sinh không khỏi cô tịch.

Thất sát độc tọa đấy cung viên, nên tinh minh thiên lương, không nên chính trực. Khôn khéo người trôi chảy, người chánh trực trái lại bị tuyển phi, trừ phi chư cát đủ củng. Chính trực thiên lương ở đây năm xưa hoặc vận hạn, cung phụ mẫu gặp sát diệu đến sẽ, tắc nhiều bất lợi cha mẹ, hoặc rời xa dưới gối, hoặc gặp đồ tang.

Thiên đồng độc tọa đấy cung viên, nên chính trực thiên lương, thường thường vi đặt trụ cột vận hạn, gặp phụ tá chư diệu tắc càng đặc sắc phát đạt. Tinh minh thiên lương tắc trái lại nhu gian khổ thành lập, cho dù gặp phụ tá chư diệu cũng bất quá giảm bớt vất vả. Thảng gặp sát kị cùng sẽ chi niên, tắc càng thị phi, nham hiểm mệt mỏi.

Vũ khúc độc tọa đấy cung viên, gặp cát hóa mà sát diệu thiếu giả, tắc tinh minh thiên lương lợi cho trải qua đi, khả cầm quyền chuôi, nhưng bị vi thượng ti sở kị, bởi vậy phải giỏi về giấu tài, sau đó thủy xưng trôi chảy, nếu không trái lại tuyển nghịch cảnh.

Chính trực thiên lương trải qua đi, tức là chịu thủ trưởng nể trọng, được phát triển sự nghiệp vận hạn hoặc năm xưa, gặp Khôi Việt người vưu cát. Riêng chỉ nếu vu đại nạn trải qua đi đây viên, tắc bị chịu từ chính mình một tay đề bạt cấp dưới mệt mỏi, thậm chí phỉ báng công kích. Tất hòa hợp nhắm người sau đó thủy gửi nể trọng, thủy có thể miễn làm phức tạp.

Thái dương độc tọa đấy cung viên, nếu vào miếu, tắc không nên tinh minh thiên lương, nguyên nhân chính nhất thời đắc ý lạm lộng quyền chuôi mà tuyển phi, hoặc nhân chủ trì kế hoạch thuận lợi, đắc ý vênh váo mà trái lại tuyển tổn thất. Chính trực thiên lương trải qua đi tức là được danh dự đấy vận hạn hoặc năm xưa. Gặp sát cùng triền, nhất là đà la, tắc cần phòng tính khí trọng chứng.

Thái dương lạc hãm độc tọa, bình thường bất lợi không lương, năm xưa gặp đây phòng thị phi Vưu Oán, nếu nguyên cục thái dương hóa kị, cùng năm xưa cánh cửa cực lớn hóa kị vọt lên, tắc chủ chịu tiền tài liên lụy. Riêng chỉ bản chất chính trực thiên lương hung hiểm nhỏ lại. Nhược vô hóa kị, tắc trái lại thích hợp hơn tinh minh thiên lương, chủ nên hữu lực người tới duy trì.

Phá quân độc tọa đấy cung viên, bình thường lợi nhuận tinh minh thiên lương, có sát người, mặc dù nhân khủng hoảng người khác mà hồi oán hận, cũng chỉ nhất thời làm phức tạp, vô sát diệu thường thường vi tốt bụng thay đổi khai đoan.

Nếu chính trực thiên lương trải qua đi cung này độ, gần cần giữ gìn khí tiết tuổi già, không cầu không an phận phân tới tài, tức là tốt vận. Năm xưa đi cung này độ, cũng nên gìn giữ cái đã có.

Thiên cơ độc tọa đấy cung hạn, gần lợi nhuận chính trực thiên lương trải qua đi, vi danh dự ngày long, phụ trách giám sát, hoặc lui khỏi vị trí phía sau màn bày kế đại vận. Khôn khéo người hành kinh đây hạn, tắc tuyển thị phi Vưu Oán, đến nỗi bị người cô lập, năm xưa cùng đây tính chất.

[ tử vi thiên phủ ] đồng độ đấy cung viên, bất lợi nữ mệnh. Vô luận hơi lớn vận hoặc năm xưa, vô luận vi khôn khéo hoặc chính trực, cùng nhiều tai hoạ xâm nhập. Nếu vì năm xưa cung mệnh, gặp sát diệu trọng giả, tắc phòng tai nạn đổ máu.

Nam mệnh trải qua đi tới cung này độ, gặp cát phụ tụ tập đầy đủ người, tức là một mình đảm đương một phía năm xưa. Nếu sát kị hình thấu, tắc mặc dù có thể một mình đảm đương một phía, nhưng không thích hợp cư ngụ cao tầng danh nghĩa, nếu không phải hồi đố kị.

Thái Âm độc tọa đấy vận hạn, nên vào miếu, không nên lạc hãm.

Chính trực thiên lương trải qua đi Thái Âm vào miếu đấy năm xưa, gặp cát hóa, tắc chắc chắn bị nhân nể trọng, hoặc phụ trách tài chính giám nhiệt hạch chức vụ. Khôn khéo người cũng thuộc cát vận, nhưng ngược lại chủ gần được hư danh.

Tinh minh thiên lương trải qua đi Thái Âm lạc hãm đấy năm xưa, thì có thể chức nắm quyền sở hữu tài sản, hoặc giám sát kiểm tra sổ sách, người chánh trực tắc nên dùng quyền sở hữu tài sản, vi phục vụ cơ cấu phát tài.

Riêng chỉ nữ mệnh trải qua đi Thái Âm lạc hãm đấy cung độ, phòng quan hệ hôn nhân có biến.

Tham lang độc tọa đấy cung viên, là thiên lương chỗ vui. Vô luận vi chính trực hoặc khôn khéo, đều là tốt vận, năm xưa gặp là cũng chủ tốt bụng biến hóa. Riêng chỉ tham lang hóa kị hướng sẽ năm xưa vũ khúc hóa kị, tắc không nên biến hóa, thả nên lấy việc hiền hoà thoái nhượng. Nếu hình kị sát diệu trọng giả, tắc chủ có tai nạn bệnh tật.

Cánh cửa cực lớn độc tọa đấy cung viên, nên chính trực thiên lương trải qua đi, vu đại nạn chủ bị người phần thưởng chức mà sáng lập sự nghiệp, vu năm xưa cũng chủ được nhâm chức vị quan trọng, riêng chỉ không nên làm buôn bán đầu tư.

Tinh minh thiên lương trải qua đi đây hạn, tắc bất quá trôi chảy mà thôi. Nếu Kình Đà cũng chiếu, hoặc gặp cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc nhân cạnh tranh mà tuyển làm phức tạp, nhưng cũng chung có thể hóa giải.

[ liêm trinh thiên tướng ] đấy cung viên, vi tinh minh thiên lương không nên, tất nhiều nhân tế quan hệ làm phức tạp, gặp sát kị người càng chủ lặp lại thô bạo, người chánh trực tắc hơi nhẹ. Gặp đây năm xưa, không nên vọng sinh biến hóa, cũng không nên cấp tiến.

Tư cử một ngày lương tọa cung thiên di đấy ví dụ chỉ thuyết minh ——

Thiên cơ tọa mệnh sửu cung, đối cung thiên lương thủ cung thiên di, sinh năm kỷ nhân, thiên lương hóa khoa, kình dương đồng độ.

Chưa cung thiên lương như thế tổ hợp, tắc làm bản chất chính trực kết cấu.

Tới ất hợi đại vận, cung mệnh thái dương sẽ Thái Âm hóa kị, nhìn như không lành, nhưng nhân được cơ duyên xuất ngoại, một đường sự nghiệp hưởng thụ thông, nhậm chức một xí nghiệp lớn, không mười năm vào chỗ tối cao tầng, phụ trách tài vụ kế hoạch cập thị trường triển khai mở đất.

Loại này vận trình nhìn như bằng đàm, tức đại vận cung thiên di cực lớn môn cũng bất quá sẽ đại vận thiên cơ hóa lộc mà thôi, không để lại như thế may mắn thời khắc gặp. Nhưng nếu tường này cung thiên di, biết ngay cánh cửa cực lớn một vốn một lời chất chính trực thiên lương, thật có không ngờ được ích lợi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 26 thiên lương độc tọa xấu chưa

   26 thiên lương độc tọa xấu chưa

Thiên lương xấu chưa, nên [ nhật nguyệt tịnh minh ], không nên [ nhật nguyệt vô quang – nhật nguyệt thôi chiếu ].

Tại sửu cung an mệnh, sẽ cung tị thái dương cập cung dậu đấy Thái Âm, nhật nguyệt đều ở đây vượng cung, là vì [ nhật nguyệt tịnh minh ], nếu gặp thái dương Thái Âm hóa lộc quyền khoa người, chủ nhân địa vị xã hội cao siêu. Nhưng vẫn không nên gặp sát kị đồng độ hoặc đối chiếu, chủ thường sinh sự từ việc không đâu, nhiều tuyển Vưu Oán nham hiểm.

Ở chưa cung an mệnh người, sở hội cung hợi đấy thái dương, cùng với mão cung đấy Thái Âm giai lạc hãm cung, là vì [ nhật nguyệt vô quang – nhật nguyệt thôi chiếu ] mặc dù gặp lộc quyền khoa sẽ cập cát diệu tường diệu, kỳ địa vị cũng góc sửu cung người thấp. Càng thấy sát kị chư diệu, cũng không khả cường tự xuất đầu, hoặc phê bình chỉ trích người khác khuyết điểm, nếu không thị phi nham hiểm không khỏi, cần hao hết tâm lực mới có khả năng hóa giải.

Do đó tại sửu cung an mệnh của người nếu gặp xương khúc, Khôi Việt, giúp đỡ nhưng từ sự tư pháp, xét duyệt, giám sát công tác, nếu ở chưa cung an mệnh, thì thôi văn giáo công tác xã hội vi nên.

Nếu thiên lương cùng kình dương, thiên hình cùng triền, thì có thể thành ngoại khoa, phụ khoa, hoặc nhi khoa thầy thuốc.

Thiên lương tại sửu chưa hai cung độc tọa, đối cung là trời cơ, tam hợp cung sở hội vi Thái Âm độc tọa, thái dương độc tọa.

Muốn đẩy đoạn hai cung này viên đích thiên lương bản chất, cần chú ý phân biệt đó vì chính trực, ức vi khôn khéo.

Chính trực cùng khôn khéo bất đồng, chính trực là có nguyên tắc trì mà đối đãi nhân, cũng để mà quy tắc đã, khôn khéo lại chỉ là giỏi về quan sát khuyết điểm của người khác, đối với chính mình tắc không có cùng chừng mực.

Liền thiên lương thân mình mà nói, thiên lương hóa lộc, tức là khôn khéo.

Thiên lương hóa khoa, bản chất chính trực. Hóa quyền mà có cát diệu cùng sẽ, cũng vì chính trực. Thảng vô cát diệu, thả gặp sát diệu hội hợp, tắc gần tương đối khôn khéo.

Lấy hội hợp Thái Âm thái dương mà nói, nhật nguyệt vào miếu đến sẽ, tắc thiên lương bản chất chính trực, thảng nhật nguyệt câu lạc hãm địa, tắc thiên lương chỉ là khôn khéo, cho nên sửu cung thiên lương trội hơn chưa cung.

Mà chống đỡ cung đích thiên cơ mà nói, thiên cơ hóa lộc, thiên cơ hóa kị củng chiếu thiên lương, đều là khôn khéo, hóa kị người thả biến thành khủng hoảng. Nếu thiên cơ hóa khoa, thì có thể ảnh hưởng thiên lương bản chất chính trực. Thiên cơ hóa quyền, cần vô hỏa linh đồng độ thủy vi chính trực.

Thiên lương không…nhất nên đà la đồng độ, cho dù không phải khôn khéo, lại phi chính trực, khuyết điểm nhiều nhất. Cũng không nên biết thiên mã, khôn khéo người phiêu đãng, người chánh trực cũng nan phát huy tài trí.

Thiên lương vô luận chính trực hoặc khôn khéo giai vui mừng phụ tá chư diệu cùng sẽ, tắc bất cô lập, nếu sát kị Hình Hao cũng thấu, người chánh trực còn có thể, khôn khéo người bị chiêu oán hận, thụ nhiều nhân chỉ trích, nhân sinh không khỏi cô tịch.

Thất sát độc tọa đấy cung viên, nên tinh minh thiên lương, không nên chính trực. Khôn khéo người trôi chảy, người chánh trực trái lại bị tuyển phi, trừ phi chư cát đủ củng. Chính trực thiên lương ở đây năm xưa hoặc vận hạn, cung phụ mẫu gặp sát diệu đến sẽ, tắc nhiều bất lợi cha mẹ, hoặc rời xa dưới gối, hoặc gặp đồ tang.

Thiên đồng độc tọa đấy cung viên, nên chính trực thiên lương, thường thường vi đặt trụ cột vận hạn, gặp phụ tá chư diệu tắc càng đặc sắc phát đạt. Tinh minh thiên lương tắc trái lại nhu gian khổ thành lập, cho dù gặp phụ tá chư diệu cũng bất quá giảm bớt vất vả. Thảng gặp sát kị cùng sẽ chi niên, tắc càng thị phi, nham hiểm mệt mỏi.

Vũ khúc độc tọa đấy cung viên, gặp cát hóa mà sát diệu thiếu giả, tắc tinh minh thiên lương lợi cho trải qua đi, khả cầm quyền chuôi, nhưng bị vi thượng ti sở kị, bởi vậy phải giỏi về giấu tài, sau đó thủy xưng trôi chảy, nếu không trái lại tuyển nghịch cảnh.

Chính trực thiên lương trải qua đi, tức là chịu thủ trưởng nể trọng, được phát triển sự nghiệp vận hạn hoặc năm xưa, gặp Khôi Việt người vưu cát. Riêng chỉ nếu vu đại nạn trải qua đi đây viên, tắc bị chịu từ chính mình một tay đề bạt cấp dưới mệt mỏi, thậm chí phỉ báng công kích. Tất hòa hợp nhắm người sau đó thủy gửi nể trọng, thủy có thể miễn làm phức tạp.

Thái dương độc tọa đấy cung viên, nếu vào miếu, tắc không nên tinh minh thiên lương, nguyên nhân chính nhất thời đắc ý lạm lộng quyền chuôi mà tuyển phi, hoặc nhân chủ trì kế hoạch thuận lợi, đắc ý vênh váo mà trái lại tuyển tổn thất. Chính trực thiên lương trải qua đi tức là được danh dự đấy vận hạn hoặc năm xưa. Gặp sát cùng triền, nhất là đà la, tắc cần phòng tính khí trọng chứng.

Thái dương lạc hãm độc tọa, bình thường bất lợi không lương, năm xưa gặp đây phòng thị phi Vưu Oán, nếu nguyên cục thái dương hóa kị, cùng năm xưa cánh cửa cực lớn hóa kị vọt lên, tắc chủ chịu tiền tài liên lụy. Riêng chỉ bản chất chính trực thiên lương hung hiểm nhỏ lại. Nhược vô hóa kị, tắc trái lại thích hợp hơn tinh minh thiên lương, chủ nên hữu lực người tới duy trì.

Phá quân độc tọa đấy cung viên, bình thường lợi nhuận tinh minh thiên lương, có sát người, mặc dù nhân khủng hoảng người khác mà hồi oán hận, cũng chỉ nhất thời làm phức tạp, vô sát diệu thường thường vi tốt bụng thay đổi khai đoan.

Nếu chính trực thiên lương trải qua đi cung này độ, gần cần giữ gìn khí tiết tuổi già, không cầu không an phận phân tới tài, tức là tốt vận. Năm xưa đi cung này độ, cũng nên gìn giữ cái đã có.

Thiên cơ độc tọa đấy cung hạn, gần lợi nhuận chính trực thiên lương trải qua đi, vi danh dự ngày long, phụ trách giám sát, hoặc lui khỏi vị trí phía sau màn bày kế đại vận. Khôn khéo người hành kinh đây hạn, tắc tuyển thị phi Vưu Oán, đến nỗi bị người cô lập, năm xưa cùng đây tính chất.

[ tử vi thiên phủ ] đồng độ đấy cung viên, bất lợi nữ mệnh. Vô luận hơi lớn vận hoặc năm xưa, vô luận vi khôn khéo hoặc chính trực, cùng nhiều tai hoạ xâm nhập. Nếu vì năm xưa cung mệnh, gặp sát diệu trọng giả, tắc phòng tai nạn đổ máu.

Nam mệnh trải qua đi tới cung này độ, gặp cát phụ tụ tập đầy đủ người, tức là một mình đảm đương một phía năm xưa. Nếu sát kị hình thấu, tắc mặc dù có thể một mình đảm đương một phía, nhưng không thích hợp cư ngụ cao tầng danh nghĩa, nếu không phải hồi đố kị.

Thái Âm độc tọa đấy vận hạn, nên vào miếu, không nên lạc hãm.

Chính trực thiên lương trải qua đi Thái Âm vào miếu đấy năm xưa, gặp cát hóa, tắc chắc chắn bị nhân nể trọng, hoặc phụ trách tài chính giám nhiệt hạch chức vụ. Khôn khéo người cũng thuộc cát vận, nhưng ngược lại chủ gần được hư danh.

Tinh minh thiên lương trải qua đi Thái Âm lạc hãm đấy năm xưa, thì có thể chức nắm quyền sở hữu tài sản, hoặc giám sát kiểm tra sổ sách, người chánh trực tắc nên dùng quyền sở hữu tài sản, vi phục vụ cơ cấu phát tài.

Riêng chỉ nữ mệnh trải qua đi Thái Âm lạc hãm đấy cung độ, phòng quan hệ hôn nhân có biến.

Tham lang độc tọa đấy cung viên, là thiên lương chỗ vui. Vô luận vi chính trực hoặc khôn khéo, đều là tốt vận, năm xưa gặp là cũng chủ tốt bụng biến hóa. Riêng chỉ tham lang hóa kị hướng sẽ năm xưa vũ khúc hóa kị, tắc không nên biến hóa, thả nên lấy việc hiền hoà thoái nhượng. Nếu hình kị sát diệu trọng giả, tắc chủ có tai nạn bệnh tật.

Cánh cửa cực lớn độc tọa đấy cung viên, nên chính trực thiên lương trải qua đi, vu đại nạn chủ bị người phần thưởng chức mà sáng lập sự nghiệp, vu năm xưa cũng chủ được nhâm chức vị quan trọng, riêng chỉ không nên làm buôn bán đầu tư.

Tinh minh thiên lương trải qua đi đây hạn, tắc bất quá trôi chảy mà thôi. Nếu Kình Đà cũng chiếu, hoặc gặp cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc nhân cạnh tranh mà tuyển làm phức tạp, nhưng cũng chung có thể hóa giải.

[ liêm trinh thiên tướng ] đấy cung viên, vi tinh minh thiên lương không nên, tất nhiều nhân tế quan hệ làm phức tạp, gặp sát kị người càng chủ lặp lại thô bạo, người chánh trực tắc hơi nhẹ. Gặp đây năm xưa, không nên vọng sinh biến hóa, cũng không nên cấp tiến.

Tư cử một ngày lương tọa cung thiên di đấy ví dụ chỉ thuyết minh ——

Thiên cơ tọa mệnh sửu cung, đối cung thiên lương thủ cung thiên di, sinh năm kỷ nhân, thiên lương hóa khoa, kình dương đồng độ.

Chưa cung thiên lương như thế tổ hợp, tắc làm bản chất chính trực kết cấu.

Tới ất hợi đại vận, cung mệnh thái dương sẽ Thái Âm hóa kị, nhìn như không lành, nhưng nhân được cơ duyên xuất ngoại, một đường sự nghiệp hưởng thụ thông, nhậm chức một xí nghiệp lớn, không mười năm vào chỗ tối cao tầng, phụ trách tài vụ kế hoạch cập thị trường triển khai mở đất.

Loại này vận trình nhìn như bằng đàm, tức đại vận cung thiên di cực lớn môn cũng bất quá sẽ đại vận thiên cơ hóa lộc mà thôi, không để lại như thế may mắn thời khắc gặp. Nhưng nếu tường này cung thiên di, biết ngay cánh cửa cực lớn một vốn một lời chất chính trực thiên lương, thật có không ngờ được ích lợi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button