Tử vi

Tu bổ hiệu đính về Đẩu Số

(chủ yếu là hiệu đính cho bài Thái Vi phú)

Chư tinh cát đa phùng hung dã cát,

Chư tinh ác đa phùng cát dã hung.

Bạn đang xem: Tu bổ hiệu đính về Đẩu Số

(Nhiều cát tinh mà gặp ác tinh thì mất đi tính tốt đẹp,

Nhiều hung ác tinh mà gặp cát tinh thì mất đi tính hung).

Tinh canh triền độ,

Số phân định cục.

(Sao thay đổi tính chất theo vị trí cung nó đi qua trên quỹ đạo của nó,

Số thì được phân định tùy theo cục).

Trọng tại khán tinh đắc viên thụ chế,

phương khả luận nhân họa phúc cùng thông.

(Quan trọng là xem sao miếu đắc, gặp chế hóa thế nào,

mới có thể luận về cái cùng – thông về họa phúc của người ta được).

Đại khái dĩ Thân Mệnh vi họa phúc chi bính,

dĩ căn nguyên vi cùng thông chi cơ.

(Đại khái thì Thân Mệnh là chuôi cán của họa phúc,

mà căn nguyên là then chốt của cái sự cùng – thông).

Tử Vi tại mệnh Phụ Bật đồng viên, kỳ quý tất hĩ,

Tài Ấn giáp Mệnh Nhật Nguyệt giáp Tài, kỳ phú hà nghi.

(Tử Vi đồng cung với Phụ Bật ở mệnh thì tất nhiên sang quý đặc biệt,

“Tài Ấn giáp Mệnh”, “Nhật Nguyệt giáp tài” thì giàu có là chẳng phải nghi ngờ nữa).

Ấm Phúc lâm bất phạ hung xung,

Nhật Nguyệt hội bất như hợp chiếu.

(Ấm tinh Phúc tinh tọa thủ thì không sợ hung tinh xung chiếu,

Nhật Nguyệt đồng cung thì không đẹp như là chúng hợp chiếu).

Tham lang cư Tý nãi vi phiếm thủy đào hoa,

Thiên Hình tao Tham tất chủ phong lưu hình trượng.

(Tham Lang cư Tý gọi là “Phiếm thủy đào hoa” – chủ lãng đãng đa tình,

Thiên Hình gặp Tham thì chủ vì phong lưu mà mang họa đòn roi).

Tử Vi tọa mệnh khố tắc viết kim dư phủng trất liễn,

Lâm Quan an văn diệu hiệu vi cẩm nhạ thiên hương.

(Tử Vi ở chỗ Mộ khố của Mệnh thì viết là kề bên xe vàng của vua,

Lâm Quan mà an các Văn tinh thì gọi là áo gấm có hương trời).

Thái Âm hợp Văn Khúc ư Thê cung hàn lâm thanh dị,

Thái Dương hội Xăn Xương ư Quan lộc kim điện truyền lô.

(Thái Âm, Văn Khúc ở Thê cung chủ làm quan thanh cao chốn hàn lâm viện,

Thái Dương, Văn Xương ở Quan cung chủ được vua truyền gọi lên điện vàng).

Lộc hợp thủ Điền Tài vi lạn cốc đôi kim,

Tài Ấm cư Thiên Di vi cao thương hào khách,

(Lộc mà thủ hoặc chiếu cung Điền Tài là tiền cả đống, thóc cả kho,

Tài Ấm mà cư Thiên Di là kẻ thương gia giàu có hào phóng).

Hao cư bại địa duyên đồ cái cầu,

Tham hội vượng cung chung thân thử thiết.

(Hao cư bại địa, Mệnh đóng ở đó là số ăn mày,

Tham ở Tý Ngọ Mão Dậu, lại trúng Vượng cung của Tam Hợp Cục tuổi thì là số trộm cắp).

Sát cư tuyệt địa sinh thành tam thập nhị chi Nhan Hồi,

Nhật tại vượng cung khả học bát bách niên chi Bành Tổ.

(Sát cư tuyệt địa là số yểu, chỉ sống được 32 tuổi như Nhan Hồi,

Nhật ở vượng cung có thể thọ tới 800 năm như ông Bành Tổ).

Cự ám đồng viên vu Thân Mệnh Tật Ách doanh sấu kỳ khu,

Hung tinh giao hội vu Tướng Mạo Thiên Di thương hình kỳ diện.

(Cự với Diêu Đà Kị mà cùng ở Thân Mệnh hay Tật Ách cung thì thân hình gầy và xấu,

Hung tinh hội chiếu Tướng Mạo (Phụ Mẫu) và Thiên Di cung, thì trên người và mặt có

thương tật).

Đại Hao hội Liêm Trinh ư Quan Lộc gia nữu tù đồ,

Quan Phù hội Hình Sát ư Thiên Di ly hương viễn phối.

(Đại Hao hội với Liêm Trinh ở Quan Lộc là dễ bị gông xiềng tù tội,

Quan Phù hội Hình Sát tinh ở Thiên Di là lấy chồng/vợ ở phương xa).

Thất Sát lâm ư hãm địa lưu niên tất kiến tử vong,

Hao Sát kị phùng Phá Quân Hỏa Linh hiềm phùng Thái Tuế.

(Thất Sát ở chỗ hãm địa, hạn lưu niên mà gặp thì dễ toi mạng,

Hao Sát tinh kị gặp Phá Quân, Hỏa Linh thì chớ có gặp Thái Tuế, gặp thì dễ có tai họa).

Tấu Thư Bác Sĩ tịnh Lưu Lộc dĩ tận hồ cát tường,

Lực Sĩ Tướng Quân dữ Thanh Long dĩ hiển kỳ uy phúc.

(Tấu Thư Bác Sĩ cũng như Lưu Lộc Tồn đều chủ mọi sự tốt đẹp – khi gặp trong hạn,

Lực Sĩ Tướng Quân cùng với Thanh Long là chủ về vinh hiển uy danh, rạng rỡ tổ tông).

Đồng tử hạn nhược thủy thượng phù phao,

Lão nhân hạn suy phong trung nhiên chúc.

Ngộ sát tất kinh, lưu niên tối khẩn.

(Hạn của trẻ con như bọt bèo trên nước,

Hạn của người già như đuốc giữa cuồng phong.

Gặp thêm sát tinh thì đáng sợ, lưu niên hạn càng khẩn trương hơn nữa).

Nhân sinh phát đạt hạn nguyên tối phạ phù trầm,

Nhất thế truân chuyên mệnh hạn phùng hồ bác tạp.

Luận nhi chí thửu doãn hĩ huyền vi.

(Hạn phát đạt của người ta vốn rất sợ thăng trầm, phập phù,

Cả đời mà truân chuyên là bởi Mệnh, Hạn cả có thuần cách gì cả, toàn lẫn lộn cát hung.

Luận được vậy coi như là phù hợp với lẽ huyền vi).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tu bổ hiệu đính về Đẩu Số

(chủ yếu là hiệu đính cho bài Thái Vi phú)

Chư tinh cát đa phùng hung dã cát,

Chư tinh ác đa phùng cát dã hung.

(Nhiều cát tinh mà gặp ác tinh thì mất đi tính tốt đẹp,

Nhiều hung ác tinh mà gặp cát tinh thì mất đi tính hung).

Tinh canh triền độ,

Số phân định cục.

(Sao thay đổi tính chất theo vị trí cung nó đi qua trên quỹ đạo của nó,

Số thì được phân định tùy theo cục).

Trọng tại khán tinh đắc viên thụ chế,

phương khả luận nhân họa phúc cùng thông.

(Quan trọng là xem sao miếu đắc, gặp chế hóa thế nào,

mới có thể luận về cái cùng – thông về họa phúc của người ta được).

Đại khái dĩ Thân Mệnh vi họa phúc chi bính,

dĩ căn nguyên vi cùng thông chi cơ.

(Đại khái thì Thân Mệnh là chuôi cán của họa phúc,

mà căn nguyên là then chốt của cái sự cùng – thông).

Tử Vi tại mệnh Phụ Bật đồng viên, kỳ quý tất hĩ,

Tài Ấn giáp Mệnh Nhật Nguyệt giáp Tài, kỳ phú hà nghi.

(Tử Vi đồng cung với Phụ Bật ở mệnh thì tất nhiên sang quý đặc biệt,

“Tài Ấn giáp Mệnh”, “Nhật Nguyệt giáp tài” thì giàu có là chẳng phải nghi ngờ nữa).

Ấm Phúc lâm bất phạ hung xung,

Nhật Nguyệt hội bất như hợp chiếu.

(Ấm tinh Phúc tinh tọa thủ thì không sợ hung tinh xung chiếu,

Nhật Nguyệt đồng cung thì không đẹp như là chúng hợp chiếu).

Tham lang cư Tý nãi vi phiếm thủy đào hoa,

Thiên Hình tao Tham tất chủ phong lưu hình trượng.

(Tham Lang cư Tý gọi là “Phiếm thủy đào hoa” – chủ lãng đãng đa tình,

Thiên Hình gặp Tham thì chủ vì phong lưu mà mang họa đòn roi).

Tử Vi tọa mệnh khố tắc viết kim dư phủng trất liễn,

Lâm Quan an văn diệu hiệu vi cẩm nhạ thiên hương.

(Tử Vi ở chỗ Mộ khố của Mệnh thì viết là kề bên xe vàng của vua,

Lâm Quan mà an các Văn tinh thì gọi là áo gấm có hương trời).

Thái Âm hợp Văn Khúc ư Thê cung hàn lâm thanh dị,

Thái Dương hội Xăn Xương ư Quan lộc kim điện truyền lô.

(Thái Âm, Văn Khúc ở Thê cung chủ làm quan thanh cao chốn hàn lâm viện,

Thái Dương, Văn Xương ở Quan cung chủ được vua truyền gọi lên điện vàng).

Lộc hợp thủ Điền Tài vi lạn cốc đôi kim,

Tài Ấm cư Thiên Di vi cao thương hào khách,

(Lộc mà thủ hoặc chiếu cung Điền Tài là tiền cả đống, thóc cả kho,

Tài Ấm mà cư Thiên Di là kẻ thương gia giàu có hào phóng).

Hao cư bại địa duyên đồ cái cầu,

Tham hội vượng cung chung thân thử thiết.

(Hao cư bại địa, Mệnh đóng ở đó là số ăn mày,

Tham ở Tý Ngọ Mão Dậu, lại trúng Vượng cung của Tam Hợp Cục tuổi thì là số trộm cắp).

Sát cư tuyệt địa sinh thành tam thập nhị chi Nhan Hồi,

Nhật tại vượng cung khả học bát bách niên chi Bành Tổ.

(Sát cư tuyệt địa là số yểu, chỉ sống được 32 tuổi như Nhan Hồi,

Nhật ở vượng cung có thể thọ tới 800 năm như ông Bành Tổ).

Cự ám đồng viên vu Thân Mệnh Tật Ách doanh sấu kỳ khu,

Hung tinh giao hội vu Tướng Mạo Thiên Di thương hình kỳ diện.

(Cự với Diêu Đà Kị mà cùng ở Thân Mệnh hay Tật Ách cung thì thân hình gầy và xấu,

Hung tinh hội chiếu Tướng Mạo (Phụ Mẫu) và Thiên Di cung, thì trên người và mặt có

thương tật).

Đại Hao hội Liêm Trinh ư Quan Lộc gia nữu tù đồ,

Quan Phù hội Hình Sát ư Thiên Di ly hương viễn phối.

(Đại Hao hội với Liêm Trinh ở Quan Lộc là dễ bị gông xiềng tù tội,

Quan Phù hội Hình Sát tinh ở Thiên Di là lấy chồng/vợ ở phương xa).

Thất Sát lâm ư hãm địa lưu niên tất kiến tử vong,

Hao Sát kị phùng Phá Quân Hỏa Linh hiềm phùng Thái Tuế.

(Thất Sát ở chỗ hãm địa, hạn lưu niên mà gặp thì dễ toi mạng,

Hao Sát tinh kị gặp Phá Quân, Hỏa Linh thì chớ có gặp Thái Tuế, gặp thì dễ có tai họa).

Tấu Thư Bác Sĩ tịnh Lưu Lộc dĩ tận hồ cát tường,

Lực Sĩ Tướng Quân dữ Thanh Long dĩ hiển kỳ uy phúc.

(Tấu Thư Bác Sĩ cũng như Lưu Lộc Tồn đều chủ mọi sự tốt đẹp – khi gặp trong hạn,

Lực Sĩ Tướng Quân cùng với Thanh Long là chủ về vinh hiển uy danh, rạng rỡ tổ tông).

Đồng tử hạn nhược thủy thượng phù phao,

Lão nhân hạn suy phong trung nhiên chúc.

Ngộ sát tất kinh, lưu niên tối khẩn.

(Hạn của trẻ con như bọt bèo trên nước,

Hạn của người già như đuốc giữa cuồng phong.

Gặp thêm sát tinh thì đáng sợ, lưu niên hạn càng khẩn trương hơn nữa).

Nhân sinh phát đạt hạn nguyên tối phạ phù trầm,

Nhất thế truân chuyên mệnh hạn phùng hồ bác tạp.

Luận nhi chí thửu doãn hĩ huyền vi.

(Hạn phát đạt của người ta vốn rất sợ thăng trầm, phập phù,

Cả đời mà truân chuyên là bởi Mệnh, Hạn cả có thuần cách gì cả, toàn lẫn lộn cát hung.

Luận được vậy coi như là phù hợp với lẽ huyền vi).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button