Tử vi

Tứ hóa là then chốt toàn bộ biến hóa của tinh diệu

Đặc biệt lưu niên, đại vận, đều có riêng lưu hóa diệu của mình, với nguyên cục hóa diệu hỗ tương giao hội, càng khiến tính chất biến thành phức tạp, cũng do vậy, cần thiết đễ suy đoán cụ thể hơn.

Đại khái ý nghĩa:

  • Hóa Lộc: là tài lộc
  • Hóa Quyền: là quyền thế
  • Hóa Khoa: là danh dự
  • Hóa Kị: là chướng ngại

Nhưng các tinh diệu biến hóa vẫn còn nhiều ý nghĩa độc đáo, một trong những ý nghĩa độc đáo hơn, thường là căn cứ để suy đoán.

Bạn đang xem: Tứ hóa là then chốt toàn bộ biến hóa của tinh diệu

Lúc suy đoán mệnh cục, chỉ có tứ hóa của năm sinh, vì vậy đơn giản, dễ quan sát. Trọng điểm suy đoán chỉ phải nhìn bổn thân tứ hóa có hội hiệp hay không, hội đủ ở cung độ nào, liền có thể biết đại lược. Lúc suy đoán đại hạn, chỉ có tứ hóa đại hạn và tứ hóa năm sinh, cũng không phức tạp, xem chỗ hội hiệp cũng không đến nỗi không thể hiểu được. Nhưng lúc suy đoán lưu niên, 3 & 4 tổ tứ hóa, có thể đầy khắp cung độ đều có hóa diệu chiếu hội hoặc đồng độ, thường khiến người hoa mắt.

Chổ cấu thành của Sanh niên tứ hóa: thuộc bản chất của các cung. hình thành của Đại vận cùng lưu niên: thuộc hoàn cảnh của các thời kì, do vậy tứ hóa sanh niên đối với hoàn cảnh ảnh hưởng không lớn. điểm này nên hiểu rõ lí của nó. một thí dụ để hiễu rõ Mệnh cung nguyên cục là Đồng Âm tại ngọ, người tuổi bính, (Đồng hóa Lộc). đến đại hạn bính thân cung, mệnh cung đại hạn là Nhật Cự:

Hội đại vận sự nghiệp cung Đồng Âm tá tinh, Đồng lại hóa Lộc. ắt lúc này ý nghĩa của Đồng hóa Lộc càng lớn, liền có”bạch thủ hưng gia”, ở trong vận hạn này có ý vị giàu sang. suy đoán như vậy, kỳ thật vẫn lấy Đồng hóa Lộc của bính thân hạn làm chủ, sanh niên Đồng hóa Lộc có tác dụng gia cường tính chất.

MỆNH ÂM ĐỒNG hóa Lộc hóa Lộc đv; NHẬT CỰ MỆNH đại vận TÀI đại vận Tuổi BÍNH Đại vận Bính Thân QUAN LƯƠNG CƠ hóa Quyền hóa Quyền đv QUAN đại vận

Sự nghiệp cung Nguyên cục là Cơ Lương ở Tuất (Cơ hóa Quyền). Kinh hành đến Đồng Âm của đại hạn Sự nghiệp cung ở Tí, [tức là Cơ Lương hóa Quyền đi đến Đồng Âm song hóa

Lộc], do đó chỉ nên ở địa vị kế hoạch, tinh diệu tuy đẹp cũng không nên một mình lo toan.

Tài bạch cung đại vận của cũng là Cơ Lương, tại vận hạn Cơ cũng hóa Quyền, biết thêm tài lộc do kế hoạch, sách hoạch, thiết kế mà có, hơn nữa tài nguyên ổn định.

Thêm một thí dụ

Mệnh”Thái-dương Thái-âm” tại mùi, người tuổi canh, (Thái-dương hóa Lộc) đến đại hạn ất dậu, mệnh đại hạn cung “Cơ Cự” mà Cơ hóa Lộc hội sửu cung vô chính diệu, mượn Thái-dương Thái-âm mà Âm hóa Kị.

Lúc này, Cơ hóa Lộc xung khởi Nhật hóa Lộc, liền đưa đến Cơ hóa Lộc có mang theo sắc thái”lợi ích phục vụ công cộng”. Gia thêm Âm hóa Kị bất lợi kinh doanh riêng, vì thế lúc này chỉ nên lợi dụng kế hoạch làm công ti để kiếm tiền, cá nhân ắt không nên đầu tư.

*** Nguyên cục hóa Lộc, tại đại vận hoặc lưu niên hóa Kị : là”nguyên lai sao hóa Lộc biến thành Kị tinh” (như nguyên lai Vũ hóa Lộc biến thành Kị tinh). vì thế có thể do tiền tài mà vướng họa, hoặc nguyên lai lực sanh tài lộc đại giảm.

*** Nguyên cục hóa Kị, tại đại vận hoặc lưu niên hóa Lộc: là”nguyên lai sao hóa Kị biến thành Lộc tinh (như nguyên lai Cự hóa Kị biến thành Lộc tinh). vì vậy nhân tố nguyên lai bất lợi, tại thời kì này có thể chuyển hóa thành nhân tố có lợi, theo mà thu hoạch tài phú.

Cử hai thí dụ trên có thể minh bạch ý nghĩa biến hóa của hóa tinh giao hội.

(Theo: Blog Hà Ngọc)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa là then chốt toàn bộ biến hóa của tinh diệu

Đặc biệt lưu niên, đại vận, đều có riêng lưu hóa diệu của mình, với nguyên cục hóa diệu hỗ tương giao hội, càng khiến tính chất biến thành phức tạp, cũng do vậy, cần thiết đễ suy đoán cụ thể hơn.

Đại khái ý nghĩa:

  • Hóa Lộc: là tài lộc
  • Hóa Quyền: là quyền thế
  • Hóa Khoa: là danh dự
  • Hóa Kị: là chướng ngại

Nhưng các tinh diệu biến hóa vẫn còn nhiều ý nghĩa độc đáo, một trong những ý nghĩa độc đáo hơn, thường là căn cứ để suy đoán.

Lúc suy đoán mệnh cục, chỉ có tứ hóa của năm sinh, vì vậy đơn giản, dễ quan sát. Trọng điểm suy đoán chỉ phải nhìn bổn thân tứ hóa có hội hiệp hay không, hội đủ ở cung độ nào, liền có thể biết đại lược. Lúc suy đoán đại hạn, chỉ có tứ hóa đại hạn và tứ hóa năm sinh, cũng không phức tạp, xem chỗ hội hiệp cũng không đến nỗi không thể hiểu được. Nhưng lúc suy đoán lưu niên, 3 & 4 tổ tứ hóa, có thể đầy khắp cung độ đều có hóa diệu chiếu hội hoặc đồng độ, thường khiến người hoa mắt.

Chổ cấu thành của Sanh niên tứ hóa: thuộc bản chất của các cung. hình thành của Đại vận cùng lưu niên: thuộc hoàn cảnh của các thời kì, do vậy tứ hóa sanh niên đối với hoàn cảnh ảnh hưởng không lớn. điểm này nên hiểu rõ lí của nó. một thí dụ để hiễu rõ Mệnh cung nguyên cục là Đồng Âm tại ngọ, người tuổi bính, (Đồng hóa Lộc). đến đại hạn bính thân cung, mệnh cung đại hạn là Nhật Cự:

Hội đại vận sự nghiệp cung Đồng Âm tá tinh, Đồng lại hóa Lộc. ắt lúc này ý nghĩa của Đồng hóa Lộc càng lớn, liền có”bạch thủ hưng gia”, ở trong vận hạn này có ý vị giàu sang. suy đoán như vậy, kỳ thật vẫn lấy Đồng hóa Lộc của bính thân hạn làm chủ, sanh niên Đồng hóa Lộc có tác dụng gia cường tính chất.

MỆNH ÂM ĐỒNG hóa Lộc hóa Lộc đv; NHẬT CỰ MỆNH đại vận TÀI đại vận Tuổi BÍNH Đại vận Bính Thân QUAN LƯƠNG CƠ hóa Quyền hóa Quyền đv QUAN đại vận

Sự nghiệp cung Nguyên cục là Cơ Lương ở Tuất (Cơ hóa Quyền). Kinh hành đến Đồng Âm của đại hạn Sự nghiệp cung ở Tí, [tức là Cơ Lương hóa Quyền đi đến Đồng Âm song hóa

Lộc], do đó chỉ nên ở địa vị kế hoạch, tinh diệu tuy đẹp cũng không nên một mình lo toan.

Tài bạch cung đại vận của cũng là Cơ Lương, tại vận hạn Cơ cũng hóa Quyền, biết thêm tài lộc do kế hoạch, sách hoạch, thiết kế mà có, hơn nữa tài nguyên ổn định.

Thêm một thí dụ

Mệnh”Thái-dương Thái-âm” tại mùi, người tuổi canh, (Thái-dương hóa Lộc) đến đại hạn ất dậu, mệnh đại hạn cung “Cơ Cự” mà Cơ hóa Lộc hội sửu cung vô chính diệu, mượn Thái-dương Thái-âm mà Âm hóa Kị.

Lúc này, Cơ hóa Lộc xung khởi Nhật hóa Lộc, liền đưa đến Cơ hóa Lộc có mang theo sắc thái”lợi ích phục vụ công cộng”. Gia thêm Âm hóa Kị bất lợi kinh doanh riêng, vì thế lúc này chỉ nên lợi dụng kế hoạch làm công ti để kiếm tiền, cá nhân ắt không nên đầu tư.

*** Nguyên cục hóa Lộc, tại đại vận hoặc lưu niên hóa Kị : là”nguyên lai sao hóa Lộc biến thành Kị tinh” (như nguyên lai Vũ hóa Lộc biến thành Kị tinh). vì thế có thể do tiền tài mà vướng họa, hoặc nguyên lai lực sanh tài lộc đại giảm.

*** Nguyên cục hóa Kị, tại đại vận hoặc lưu niên hóa Lộc: là”nguyên lai sao hóa Kị biến thành Lộc tinh (như nguyên lai Cự hóa Kị biến thành Lộc tinh). vì vậy nhân tố nguyên lai bất lợi, tại thời kì này có thể chuyển hóa thành nhân tố có lợi, theo mà thu hoạch tài phú.

Cử hai thí dụ trên có thể minh bạch ý nghĩa biến hóa của hóa tinh giao hội.

(Theo: Blog Hà Ngọc)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button