Tử vi

Tứ hóa phi tinh hoạt bàn vận dụng

Tứ hóa phi tinh hoạt bàn vận dụng

Mệnh bàn ngoại trừ cố định cung vị tứ hóa ở ngoài, còn có thể sống xem, vận dụng lưu loát.

Như bản mạng tới cung huynh đệ cũng tài bạch của điền trạch cung, có thể nhìn ra tiền bạc vận dụng, tiền tài quay vòng có hoặc vô.

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh hoạt bàn vận dụng

Cung huynh đệ hóa kị nhập cung phúc đức hướng tài cung. Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng, có khó khăn.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc hướng cung huynh đệ. Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng có khó khăn.

Cung huynh đệ hóa kị nhập cung tài bạch hướng cung phúc đức. Trùng chi trước không mượn được tiền, trùng chi về sau có thể mượn đến.

Cung tật ách ngoại trừ xem thân mình trạng huống ở ngoài, còn có thể xem sự nghiệp vận chuyển buôn bán đấy trạng thái, bởi vì, cung tật ách cũng cung quan lộc đấy cung điền trạch.

Cung tật ách hóa kị nhập cung phúc đức hướng cung tài bạch chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê hướng cung quan lộc chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách hóa kị nhập cung thiên di hướng mệnh. Chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung hướng cung thiên di. Chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách đấy tứ hóa, hóa lộc nhập cung quan lộc, hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập cung thiên di. Cùng chủ sự nghiệp kiếm tiền.

Cung nô bộc cũng cung phúc đức đấy cung điền trạch, như hóa kị nhập cung tử nữ, hướng mình cung điền trạch, tắc sẽ tổn hại mình tài cách.

Cung phụ mẫu cũng là cung phu thê đấy cung điền trạch. Như cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ đến hướng mình điền trạch, vợ chồng điền trạch hướng từ

Mấy cung điền trạch, tỏ vẻ chủ vợ chồng bất hòa, ở nhà không đợi được, thả hướng thái thái đòi tiền góc nan.

Cung phụ mẫu hóa kị nhập cung thiên di hướng cung điền trạch. Chủ vợ chồng duyến gầy, kết hôn muộn.

Cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ hướng cung điền trạch, biểu hiện vợ chồng điền trạch hướng mình điền trạch, chủ bổn gia cùng nhà mẹ đẻ bất hòa, cũng chủ

Cha mẹ không có duyên với chính mình.

Cung phu thê là cung tật ách đấy cung điền trạch, cung phu thê hóa kị nhân cung phụ mẫu hướng cung tật ách, chủ vợ chồng duyến gầy.

Cung tài bạch 寪 cung nô bộc đấy điền trạch, cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ hướng cung điền trạch, chủ tài không tụ, cùng bạn đầu tư kết phường,

Tiễn sẽ bị lấy đi.

Cung phúc đức vi huynh đệ của điền trạch cung, cung phúc đức hóa kị nhập cung nô bộc hướng cung huynh đệ, chủ huynh nô vô duyên, cũng chủ không thể cùng sẽ.

Cung phúc đức hóa kị nhập cung huynh đệ hướng cung nô bộc. Chủ huynh nô vô duyên, không thể cùng sẽ hoặc trước thời gian tiêu sẽ.

Cung nô bộc vi cung phúc đức đấy cung điền trạch, cung nô bộc hóa kị nhập cung tài bạch hướng cung phúc đức, chủ cùng tài có quan hệ, cũng không tham ngộ thêm tiêu

Sẽ hoặc trùng chi trước, không cần cùng sẽ, trùng chi về sau thì có thể.

Cung thiên di vi cung điền trạch đấy cung điền trạch, nhân cung điền trạch hóa kị nhập cung thiên di hướng cung mệnh, chủ thay đổi sẽ dọn nhà, tài sản dựa vào chính mình

Tránh.

Cung tử nữ vi nô bộc cung đấy cung quan lộc, xem kết phường đầu tư.

Cung tử nữ hóa kị nhập cung thiên di hướng mệnh, cùng bạn không thể kết phường, chủ đúng bản thân mình bất lợi.

Cung tử nữ hóa kị nhập cung phúc đức hướng cung tài bạch, chủ bằng hữu thân mình bất lợi.

Cung điền trạch hóa kị nhập hoặc hướng mệnh. Chủ cùng duyên phận có quan hệ.

Cung điền trạch hóa kị nhập Quan lộc hoặc hướng Quan lộc. Chủ cùng sự nghiệp có quan hệ ( sự nghiệp không như ý ).

Cung điền trạch hóa kị nhập cung tài bạch hoặc hướng cung tài bạch. Chủ cùng tài có quan hệ, có hại tài.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh hoạt bàn vận dụng

Tứ hóa phi tinh hoạt bàn vận dụng

Mệnh bàn ngoại trừ cố định cung vị tứ hóa ở ngoài, còn có thể sống xem, vận dụng lưu loát.

Như bản mạng tới cung huynh đệ cũng tài bạch của điền trạch cung, có thể nhìn ra tiền bạc vận dụng, tiền tài quay vòng có hoặc vô.

Cung huynh đệ hóa kị nhập cung phúc đức hướng tài cung. Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng, có khó khăn.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc hướng cung huynh đệ. Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng có khó khăn.

Cung huynh đệ hóa kị nhập cung tài bạch hướng cung phúc đức. Trùng chi trước không mượn được tiền, trùng chi về sau có thể mượn đến.

Cung tật ách ngoại trừ xem thân mình trạng huống ở ngoài, còn có thể xem sự nghiệp vận chuyển buôn bán đấy trạng thái, bởi vì, cung tật ách cũng cung quan lộc đấy cung điền trạch.

Cung tật ách hóa kị nhập cung phúc đức hướng cung tài bạch chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê hướng cung quan lộc chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách hóa kị nhập cung thiên di hướng mệnh. Chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung hướng cung thiên di. Chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

Cung tật ách đấy tứ hóa, hóa lộc nhập cung quan lộc, hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập cung thiên di. Cùng chủ sự nghiệp kiếm tiền.

Cung nô bộc cũng cung phúc đức đấy cung điền trạch, như hóa kị nhập cung tử nữ, hướng mình cung điền trạch, tắc sẽ tổn hại mình tài cách.

Cung phụ mẫu cũng là cung phu thê đấy cung điền trạch. Như cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ đến hướng mình điền trạch, vợ chồng điền trạch hướng từ

Mấy cung điền trạch, tỏ vẻ chủ vợ chồng bất hòa, ở nhà không đợi được, thả hướng thái thái đòi tiền góc nan.

Cung phụ mẫu hóa kị nhập cung thiên di hướng cung điền trạch. Chủ vợ chồng duyến gầy, kết hôn muộn.

Cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ hướng cung điền trạch, biểu hiện vợ chồng điền trạch hướng mình điền trạch, chủ bổn gia cùng nhà mẹ đẻ bất hòa, cũng chủ

Cha mẹ không có duyên với chính mình.

Cung phu thê là cung tật ách đấy cung điền trạch, cung phu thê hóa kị nhân cung phụ mẫu hướng cung tật ách, chủ vợ chồng duyến gầy.

Cung tài bạch 寪 cung nô bộc đấy điền trạch, cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ hướng cung điền trạch, chủ tài không tụ, cùng bạn đầu tư kết phường,

Tiễn sẽ bị lấy đi.

Cung phúc đức vi huynh đệ của điền trạch cung, cung phúc đức hóa kị nhập cung nô bộc hướng cung huynh đệ, chủ huynh nô vô duyên, cũng chủ không thể cùng sẽ.

Cung phúc đức hóa kị nhập cung huynh đệ hướng cung nô bộc. Chủ huynh nô vô duyên, không thể cùng sẽ hoặc trước thời gian tiêu sẽ.

Cung nô bộc vi cung phúc đức đấy cung điền trạch, cung nô bộc hóa kị nhập cung tài bạch hướng cung phúc đức, chủ cùng tài có quan hệ, cũng không tham ngộ thêm tiêu

Sẽ hoặc trùng chi trước, không cần cùng sẽ, trùng chi về sau thì có thể.

Cung thiên di vi cung điền trạch đấy cung điền trạch, nhân cung điền trạch hóa kị nhập cung thiên di hướng cung mệnh, chủ thay đổi sẽ dọn nhà, tài sản dựa vào chính mình

Tránh.

Cung tử nữ vi nô bộc cung đấy cung quan lộc, xem kết phường đầu tư.

Cung tử nữ hóa kị nhập cung thiên di hướng mệnh, cùng bạn không thể kết phường, chủ đúng bản thân mình bất lợi.

Cung tử nữ hóa kị nhập cung phúc đức hướng cung tài bạch, chủ bằng hữu thân mình bất lợi.

Cung điền trạch hóa kị nhập hoặc hướng mệnh. Chủ cùng duyên phận có quan hệ.

Cung điền trạch hóa kị nhập Quan lộc hoặc hướng Quan lộc. Chủ cùng sự nghiệp có quan hệ ( sự nghiệp không như ý ).

Cung điền trạch hóa kị nhập cung tài bạch hoặc hướng cung tài bạch. Chủ cùng tài có quan hệ, có hại tài.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button