Tử vi

Tứ hóa phi tinh: Huynh, bạn bè tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Huynh, bạn bè tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Huynh nô cung: huynh hữu tuyến hãy nhìn giao hữu trình tự, vận mệnh cao thấp.

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh: Huynh, bạn bè tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung huynh đệ, bằng hữu cung chủ ngôi sao nhiều lắm, chắc có văn xương, văn khúc tả hữu đều tiến vào, ngay cả tứ hóa năm sinh hai chiều ở bên trong, tỏ vẻ quảng giao tam giáo cửu lưu bằng hữu ( bản mạng hay không khả tham khảo đại nạn tới huynh hữu tuyến ). Xem trước bản mạng bằng hữu cung, cung huynh đệ, thứ chắm sóc tới lớn hạn bằng hữu cung. Cung huynh đệ. ( tham khảo tính chất sao )

Bằng hữu cung tứ hóa nhập: điền trạch, Quan lộc. Tiền tài, thuộc vật chất phương diện trợ giúp. Nhưng tứ hóa kị hướng, tắc vật chất bất lực. Cung lục thân cũng thuộc về tới mà so sánh cũng được.

Bằng hữu cung tứ hóa nhập: cung mệnh, tật ách, phúc đức, thuộc tinh thần diện trợ giúp. Nhưng tứ hóa kị hướng, lại không có duyên không thể câu thông. Cung lục thân cũng thuộc về tới mà so sánh cũng có thể.

Trở lên tứ hóa hoặc kị bay vào, lại gặp tự hóa, thân mình sẽ bài xích, không tiếp thụ bằng hữu cung hóa ( kị ) hướng cung điền trạch: dễ tổn tài khố, đối gia đình bất lực. Hướng cung quan lộc: sự nghiệp bất lực, không thể cộng nghiệp. Hướng cung tài bạch: dễ tổn tài.

Bằng hữu cung cũng là cung phu thê đấy cung tật ách, dùng bằng hữu cung tứ hóa ( kị ) hướng cung tật ách: kị ở cung phụ mẫu. Hướng cung mệnh: kị ở cung thiên di. Hướng cung tài bạch: kị ở cung phúc đức. Vợ chồng vô duyên, bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách

Nếu bản nhân làm lão bản, bằng hữu cung chính là công nhân vị trí, cấp dưới cung.

Nếu bằng hữu cung phùng tự hóa, mời công nhân lưu động tính rất lớn, công nhân phản kháng tâm mạnh. Cùng bạn kết phường sự nghiệp không thể lâu lâu, hay không trợ giúp. ( lấy năm sinh hoặc đại nạn hoặc năm xưa luận )

Quyền, kị góc không tốt, có tranh chấp chắc có tai ách ( tự hóa quyền, kị cũng giống vậy ), tương đương công nhân tâm tình không ổn định.

Huynh hữu tuyến vì cha mẹ của cung phu thê, nếu có tứ hóa năm sinh: ( song tượng, tam tượng nhị tinh như khoa, lộc ) cha mẹ có gặp ở ngoài, có hai thê. Tam tượng rìa ngoài. ( nếu có chút SAMSUNG tam tượng, tứ hóa: chú ý cảm tình )

Hóa khoa năm sinh ở cung huynh đệ, bằng hữu cung: chú trọng bằng hữu tình, hiếu khách, tiếc là tình.

Huynh hữu tuyến có năm sinh khoa, lộc: nên nghề phục vụ.

Huynh hữu tuyến có tứ hóa tương xung: ( quyền, kị ) đại biểu kiếp số, ( khoa, kị ) góc sẽ có phi.

Huynh nô: trảm tai ách thuộc ngoại lai. Mẫu tật: đoạn tai ách thuộc tiên thiên. Đại nạn mẫu tật: đoạn tai ách thuộc ngày mốt.

Cung huynh đệ: cha mẹ của cung phu thê.

Bằng hữu cung tứ hóa đến cung mệnh, điền trạch, tiền tài góc có tài vận, có trợ giúp ( ngày mốt ). ( lộc, quyền, khoa: trợ giúp trọng đại. Kị: trợ giúp ít, trợ giúp hữu hạn, tích thiểu thành đa. )

Cung mệnh, cung tật ách: xem bằng hữu duyên phận. Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị tin tức điểm cầm tinh ) sau khi nhìn thiên kiếp nầy duyến, năm sinh Thiên can tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ) kiếp trước tái.

Lệ: năm sinh ( tham, sắc, kị ) ở cung mệnh, lai nhân cung ở ( quý, quyền ): chuột heo người vi kiếp trước duyến, kê dậu có khoa: vi kiếp trước duyến.

Nhâm tuất ở cung mệnh: cẩu ( có kị ) vi kiếp trước duyến.

Mậu ngọ ở tiền tài: mã ( có lộc ) vi kiếp trước duyến.

Tứ hóa năm sinh tin tức điểm, cầm tinh thuộc kiếp trước duyến.

Năm sinh Thiên can lai nhân cung tin tức điểm, cầm tinh thuộc kiếp trước duyến.

Nghiệp chướng kị tin tức điểm, cầm tinh thuộc kiếp trước duyến.

Nghiệp chướng kị tin tức điểm, đối cung cầm tinh cũng thuộc về kiếp trước duyến.

Cung mệnh có tham lang hóa kị: vì bản thân.

Hóa quyền: ở ( tị ) vi thuộc ( dương ) kiếp nầy duyến.

Hóa lộc: ở ( mậu ) vi thuộc ( mã ) kiếp nầy duyến, kiếp trước duyên dã có.

Cung tật ách có thái dương hóa ( can canh ) thái dương hóa ( lộc ) khỉ kiếp nầy duyến.

( tân làm ) thái dương hóa ( quyền ) kê có tứ hóa năm sinh, kiếp trước duyến.

( giáp làm ) thái dương hóa ( kị ) con chuột kiếp nầy duyến. Giáp làm cũng có hóa nhập lão hổ cũng là có duyến.

Đoán sinh tử: bằng hữu cung ( ngoại lai ), tật ách công ( thân mình ).

Bằng hữu cung tứ hóa có quyền, kị đến cung tật ách hoặc cung mệnh: hội thương tổn đến chính mình.

Chính là bằng hữu cung có quyền, kị: chú ý giao hữu, nhân bằng hữu mà có tai ách.

Chính là năm sinh hoặc quyền, kị có lui tới, huynh hữu tuyến sẽ ảnh hưởng nhân sinh của chúng ta.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh: Huynh, bạn bè tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Huynh, bạn bè tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Huynh nô cung: huynh hữu tuyến hãy nhìn giao hữu trình tự, vận mệnh cao thấp.

Cung huynh đệ, bằng hữu cung chủ ngôi sao nhiều lắm, chắc có văn xương, văn khúc tả hữu đều tiến vào, ngay cả tứ hóa năm sinh hai chiều ở bên trong, tỏ vẻ quảng giao tam giáo cửu lưu bằng hữu ( bản mạng hay không khả tham khảo đại nạn tới huynh hữu tuyến ). Xem trước bản mạng bằng hữu cung, cung huynh đệ, thứ chắm sóc tới lớn hạn bằng hữu cung. Cung huynh đệ. ( tham khảo tính chất sao )

Bằng hữu cung tứ hóa nhập: điền trạch, Quan lộc. Tiền tài, thuộc vật chất phương diện trợ giúp. Nhưng tứ hóa kị hướng, tắc vật chất bất lực. Cung lục thân cũng thuộc về tới mà so sánh cũng được.

Bằng hữu cung tứ hóa nhập: cung mệnh, tật ách, phúc đức, thuộc tinh thần diện trợ giúp. Nhưng tứ hóa kị hướng, lại không có duyên không thể câu thông. Cung lục thân cũng thuộc về tới mà so sánh cũng có thể.

Trở lên tứ hóa hoặc kị bay vào, lại gặp tự hóa, thân mình sẽ bài xích, không tiếp thụ bằng hữu cung hóa ( kị ) hướng cung điền trạch: dễ tổn tài khố, đối gia đình bất lực. Hướng cung quan lộc: sự nghiệp bất lực, không thể cộng nghiệp. Hướng cung tài bạch: dễ tổn tài.

Bằng hữu cung cũng là cung phu thê đấy cung tật ách, dùng bằng hữu cung tứ hóa ( kị ) hướng cung tật ách: kị ở cung phụ mẫu. Hướng cung mệnh: kị ở cung thiên di. Hướng cung tài bạch: kị ở cung phúc đức. Vợ chồng vô duyên, bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách

Nếu bản nhân làm lão bản, bằng hữu cung chính là công nhân vị trí, cấp dưới cung.

Nếu bằng hữu cung phùng tự hóa, mời công nhân lưu động tính rất lớn, công nhân phản kháng tâm mạnh. Cùng bạn kết phường sự nghiệp không thể lâu lâu, hay không trợ giúp. ( lấy năm sinh hoặc đại nạn hoặc năm xưa luận )

Quyền, kị góc không tốt, có tranh chấp chắc có tai ách ( tự hóa quyền, kị cũng giống vậy ), tương đương công nhân tâm tình không ổn định.

Huynh hữu tuyến vì cha mẹ của cung phu thê, nếu có tứ hóa năm sinh: ( song tượng, tam tượng nhị tinh như khoa, lộc ) cha mẹ có gặp ở ngoài, có hai thê. Tam tượng rìa ngoài. ( nếu có chút SAMSUNG tam tượng, tứ hóa: chú ý cảm tình )

Hóa khoa năm sinh ở cung huynh đệ, bằng hữu cung: chú trọng bằng hữu tình, hiếu khách, tiếc là tình.

Huynh hữu tuyến có năm sinh khoa, lộc: nên nghề phục vụ.

Huynh hữu tuyến có tứ hóa tương xung: ( quyền, kị ) đại biểu kiếp số, ( khoa, kị ) góc sẽ có phi.

Huynh nô: trảm tai ách thuộc ngoại lai. Mẫu tật: đoạn tai ách thuộc tiên thiên. Đại nạn mẫu tật: đoạn tai ách thuộc ngày mốt.

Cung huynh đệ: cha mẹ của cung phu thê.

Bằng hữu cung tứ hóa đến cung mệnh, điền trạch, tiền tài góc có tài vận, có trợ giúp ( ngày mốt ). ( lộc, quyền, khoa: trợ giúp trọng đại. Kị: trợ giúp ít, trợ giúp hữu hạn, tích thiểu thành đa. )

Cung mệnh, cung tật ách: xem bằng hữu duyên phận. Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị tin tức điểm cầm tinh ) sau khi nhìn thiên kiếp nầy duyến, năm sinh Thiên can tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ) kiếp trước tái.

Lệ: năm sinh ( tham, sắc, kị ) ở cung mệnh, lai nhân cung ở ( quý, quyền ): chuột heo người vi kiếp trước duyến, kê dậu có khoa: vi kiếp trước duyến.

Nhâm tuất ở cung mệnh: cẩu ( có kị ) vi kiếp trước duyến.

Mậu ngọ ở tiền tài: mã ( có lộc ) vi kiếp trước duyến.

Tứ hóa năm sinh tin tức điểm, cầm tinh thuộc kiếp trước duyến.

Năm sinh Thiên can lai nhân cung tin tức điểm, cầm tinh thuộc kiếp trước duyến.

Nghiệp chướng kị tin tức điểm, cầm tinh thuộc kiếp trước duyến.

Nghiệp chướng kị tin tức điểm, đối cung cầm tinh cũng thuộc về kiếp trước duyến.

Cung mệnh có tham lang hóa kị: vì bản thân.

Hóa quyền: ở ( tị ) vi thuộc ( dương ) kiếp nầy duyến.

Hóa lộc: ở ( mậu ) vi thuộc ( mã ) kiếp nầy duyến, kiếp trước duyên dã có.

Cung tật ách có thái dương hóa ( can canh ) thái dương hóa ( lộc ) khỉ kiếp nầy duyến.

( tân làm ) thái dương hóa ( quyền ) kê có tứ hóa năm sinh, kiếp trước duyến.

( giáp làm ) thái dương hóa ( kị ) con chuột kiếp nầy duyến. Giáp làm cũng có hóa nhập lão hổ cũng là có duyến.

Đoán sinh tử: bằng hữu cung ( ngoại lai ), tật ách công ( thân mình ).

Bằng hữu cung tứ hóa có quyền, kị đến cung tật ách hoặc cung mệnh: hội thương tổn đến chính mình.

Chính là bằng hữu cung có quyền, kị: chú ý giao hữu, nhân bằng hữu mà có tai ách.

Chính là năm sinh hoặc quyền, kị có lui tới, huynh hữu tuyến sẽ ảnh hưởng nhân sinh của chúng ta.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button