Tử vi

Tử vân tiên sinh luận đấu sổ tinh diệu

Bản dịch:

Tử Vân tiên sinh luận đẩu số tinh diệu thiên phú nói những gì?

Rất nhiều người đều biết, phải học giỏi đẩu số mệnh lý, tiên muốn đem tinh diệu thiên phú tác dụng phải biết, bằng không đối đẩu số mệnh lý cứu năng lực nói chuyện gì, tựu không được kỳ môn mà vào. Bởi vậy ở trên phố xuất bản đẩu số mệnh lý thư tịch ở giữa, dĩ đàm đẩu số tinh diệu thiên phú tác dụng thư tối đa. Nhưng di hám chính là, dĩ nhiên không có một quyển năng lực hoàn chỉnh giao cho và thuyết minh hiếu chiến sổ tinh diệu thiên phú, hẳn là bao dung này phạm vi, cũng một bả tinh diệu các tính chất đặc biệt giao cho cho hết chỉnh, có thể dùng cố tình nhất khuy đẩu số mệnh lý niên kỉ khinh bằng hữu, luôn luôn không được kỳ môn mà vào nổi khổ. Đẩu số tinh diệu thiên phú tác dụng bao dung phạm vi, người viết cho rằng ước có thể chia làm dưới đây mấy người bộ phận lai gia dĩ nói rõ.

Bạn đang xem: Tử vân tiên sinh luận đấu sổ tinh diệu

Thứ nhất, tinh phân nam bắc đấu: Đẩu số tinh diệu ở giữa, nhất là mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu các hữu nam bắc đấu của phân. Tựu cương nhu mà nói, giống nhau dĩ bắc đẩu chủ cương, sao Nam Đẩu chủ nhu. Lánh tựu chủ sớm và chủ vãn phương diện, cũng có bắc đẩu chủ sớm, sao Nam Đẩu chủ vãn chi biệt. Chủ sớm hoặc chủ vãn, ở giống nhau phán đoán suy luận thượng, như nào đó một việc có thể sẽ phát sinh ở đại hạn tiền năm năm hoặc là hậu năm năm, ở một năm dặm hơn nửa năm hoặc là sáu tháng cuối năm. Mặt khác nếu như nào đó một chuyện tiến hành là trước khó sau dễ, hoặc là trước dễ sau khó. Cùng loại loại này trước sau chi biệt, tức quan hệ đến trọng điểm cung vị tinh diệu nam bắc đấu của phân, thường thường hay phán đoán suy luận căn cứ. Nói thí dụ như, tử vi tinh là bắc đẩu chủ, như là tọa thủ cung mệnh, người như thế cá tính có thể so với so sánh kiên cường có chủ trương, Thiên phủ tinh là sao Nam Đẩu chủ, nhược tọa thủ cung mệnh, người như thế mệnh, mặc dù cũng có chủ trương, nhưng một tính tương đối ôn hòa. Như tựu cát hung tốc độ mà nói, đương tử vi làm trọng điểm cung vị thì, nó sở hiển hiện cát hung có thể so với khá tốc, sở dĩ hội chủ hơn nửa giai đoạn tựu xuất hiện cát hung tác dụng. Nếu là trọng điểm cung vị là trời phủ, tự nhiên cát hung hiện tượng gặp phải được so sánh mạn, cũng chính là chủ phần sau giai đoạn tác dụng.

Thứ hai, tinh phút giây dương thuộc tính: Dương chủ rõ ràng vu dương cương, âm chủ âm u và âm nhu. Tựu phán đoán suy luận mệnh tạo cá tính thì, mệnh thân cung sở tọa tinh diệu thường nhân âm dương chi biệt, mà có thể cư dĩ phán đoán suy luận, cai mệnh tạo của cá tính là thuộc về hào phóng hoặc nội liễm của tính cách, tính cách vừa quan hệ một người hành sự tác phong. Bởi vậy đang nói luận mệnh cách tính chất đặc biệt thì, tính cách của phân tích, thường thường cũng cần căn cứ cung mệnh sở tọa tinh diệu âm dương thuộc tính mà gia dĩ nhận. Tỷ như, thiên cơ thuần âm, tham lang thuần dương, giả định tọa thủ vượng cung tịnh hội chư cát, giá lưỡng chủng mệnh tạo người thông minh tài trí giai không sai, nhưng bởi thiên cơ thuần âm, bởi vậy người như thế thông minh tương đối thuộc về nội liễm hình. Bởi vậy nhược thiên cơ tọa thủ cung mệnh vu vượng địa, một thân tức thuộc về thông minh nội liễm trí năng hình. Mà tham lang chủ vừa thấy biết ngay kỳ thông minh lợi hại loại hình. Tựu đẩu số mệnh lý luận, bởi trí tuệ loại hình của khác biệt, tính cách tính chất đặc biệt sinh ra hành sự tác phong cũng sẽ có rõ ràng khác biệt.

Thứ ba, tinh cụ ngũ hành tính chất đặc biệt: Ngũ hành tức là mộc, hỏa, đất, kim, thủy. Ngũ hành chỉ dùng để lão tổ tông quan sát trên đời vạn vật, mà để mà phân loại các vật thuộc tính phân loại pháp, bởi vậy ngũ hành định nghĩa là mọi chuyện vật vật tính chất đặc biệt đặc tính, cũng chính là dựa vào kỳ phát triển hiện tượng mà thôi phân loại. Dĩ ngũ hành thuộc mộc mà nói, như cây cối chi nha của hướng về phía trước hướng ra phía ngoài mở rộng, chi nha có mềm mại tính, bởi vậy gặp gió thì dao động, đến đây tức ngũ hành thuộc mộc sở có động thái, mở rộng cộng đồng tính chất đặc biệt. Tựu tinh diệu mà nói, như tham lang thiên cơ ngũ hành giai thuộc mộc, mạng người tọa thủ Tham lang hoặc thiên cơ vu vượng địa, như kể trên, cụ mở rộng và lay động biến hóa đặc tính, vì vậy loại mệnh tạo, giai cụ gặp thời ứng biến của thông minh tài trí. Lánh tham lang thuần dương mộc, nhân dương chủ biểu, mà hình của vu khôn, cho nên mệnh ở tham lang tinh người, lành nghề sự tác phong thượng, gặp chuyện thường năng lực phó hành trình động mà kiếm cập lữ cập, thiên cơ thuần âm mộc, nhân âm thuộc nội liễm, bởi vậy gặp chuyện hội nghị thường kỳ thiên tư bách lự, tài phó hành trình động. Bởi vậy Tham lang thiên cơ, mặc dù có ngũ hành tương đồng của mộc tính, nhưng nhân âm dương khác biệt, cho nên vu mạng người cung, tham lang thì thuộc hành động hình, mà thiên cơ thì là trí năng hình. Đây là tham lang của động tại ngoại, mà thiên cơ của động ở bên trong nguyên nhân chủ yếu. Tựu mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu mà nói, không chỉ nam bắc đấu tương ứng khác biệt, cũng các cụ bất đồng của âm dương và ngũ hành tính chất đặc biệt. Sở dĩ, nhược đối những … này thiên phú cơ bản nhất bản chất không được gia dĩ lý giải, đối tinh diệu làm sử dụng tương giống như dĩ tầm nhìn hạn hẹp báo, hội thất chi dĩ thiên khái toàn bộ của lầm. Thứ tư, ngũ hành của sinh khắc và chế hóa: Hai sao tướng sinh tức là hỗ là tương trợ, mà khiến cho hai sao diệu đều hiện ra chính diện tác dụng. Tương khắc tựu là bài xích lẫn nhau, mà khiến cho hai sao diệu đều xuất hiện mặt trái tác dụng. Như liêm trinh ngũ hành thuộc hỏa, phá quân ngũ hành thuộc thủy, nhược phá quân và liêm trinh tọa thủ cung mệnh, hoặc ở riêng mệnh thân cung, như gặp bính năm sinh ra khiến cho liêm trinh Hóa kị, tương khiến cho liêm trinh và phá quân sản sinh “Nước lửa tương khắc”, hội khiến cho giá hai sao diệu sản sinh mặt trái tác dụng. Nhưng nếu giáp năm sinh ra, được liêm trinh hóa lộc, sẽ khiến cho liêm trinh và phá quân hiện ra nước lửa tướng tế, mà khiến cho giá hai sao diệu của tính chất đặc biệt phát huy ngay mặt tinh diệu tác dụng.

Thứ năm, miếu, vượng, lợi, hãm: Tinh diệu ở mệnh bàn mười hai địa chi cung vị tọa thủ, hội nhân tọa thủ cung vị của bất đồng, mà có cường, yếu chi biệt. Đương tọa thủ miếu vượng cung vị thì, cai tinh diệu so sánh năng lực phát huy chính diện thiên phú tác dụng, nhược tọa hãm yếu cung vị thì, cai tinh diệu khinh chính mặt công năng không đổi rõ ràng, nghiêm trọng thì xuất hiện đều là mặt trái tác dụng. Như Thái âm là điền trạch chủ, cũng vì tài tinh, nhược tọa thủ vượng cung tịnh hội giờ lành, thì lợi điền trạch tịnh chủ tài lợi, nhược tọa thủ hãm yếu cung vị, thì trái lại chủ bất lợi điền trạch và bất lợi tụ tài. Mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu, giai nhân thụ miếu, vượng, lợi, hãm ảnh hưởng, thường bởi vì tọa thủ bất đồng địa chi cung vị, hội bày biện ra mạnh yếu khác biệt. Quá mức tới cát hung hỗ dị thiên phú tác dụng. Bởi vậy phải hiểu tinh diệu thiên phú sở tọa thủ cung vị miếu, vượng, lợi, hãm, lại không thể bỏ qua.

Thứ sáu, tinh diệu nghĩa gốc: Mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu các hữu kỳ đặc biệt nghĩa gốc, bởi vậy hiển hiện ở mệnh lý tác dụng thượng, cũng liền các hữu đặc biệt chất. Như Thiên phủ đứng đầu tài trạch, cũng vì lệnh tinh, lệnh tinh tức cụ phát hào người tham mưu của tính chất đặc biệt, ở hiện đại có thể quản lý kinh doanh luận của, cho nên Thiên phủ tinh tọa mệnh người, đang cầu xin tài và bất động sản phương diện, tương đối am hiểu dĩ quản lý kinh doanh phương diện giành, vừa Thiên phủ lệnh tinh tác dụng, nhược được ngôi sao may mắn hội hợp, được phát huy kỳ ra lệnh tính chất đặc biệt, mà am hiểu vu sự nghiệp của quản lý kinh doanh. Cùng cụ điền trạch và tài tinh tác dụng của thái âm tinh, nhân Thái âm là “Điền trạch chủ”, nhược mạng người tọa thủ Thái âm vu vượng cung hội chư cát, nhân Thái âm bản chủ tài và trạch làm sử dụng, vì vậy mệnh cách được tài thì, so sánh có đầu tư bất động sản của khuynh hướng. Vừa điền trạch vị của tài kho, kho vượng tài có thể tụ, sở dĩ kho vượng tụ tài, tài tụ được phú. Cho nên Thái âm vượng thủ mệnh thân hoặc điền trạch vị giai tố phú luận. Lánh như vũ khúc vị của “Tài bạch chủ”, vượng địa hội cát am hiểu để ý tài, vì vậy mạng người của phú, đa số am hiểu quản lý tài sản và chú ý phát tài chi đạo mà được phú, sở dĩ vũ khúc vượng địa hội cát, trừ tọa thủ mệnh Thân cung là được viên ngoại, vu cung tài bạch cập cung phúc đức, giai dĩ chủ lợi cho cầu tài quản lý tài sản luận. Thứ bảy, cách cục và cát hung tượng: Đẩu số tinh diệu tuy rằng các hữu kỳ đặc thù thiên phú tác dụng, nhưng lưỡng sao đã ngoài ngồi trên tam phương tứ chính cung hội hợp, hình thành một loại đặc biệt tổ hợp thì, thường thường hội sản sinh một loại khác tổng hợp lại tính thiên phú tác dụng. Đi qua lưỡng sao đã ngoài, sinh sinh một loại khác đặc thù thiên phú tác dụng thì, giống nhau tinh diệu kị sát giao nhau, khái dĩ hung tướng luận. Nếu là ngôi sao may mắn được hội cát hóa lộc tinh, Quyền tinh hoặc khoa tinh, xuất hiện thiên phú tác dụng, dĩ nhiên là dĩ cát tượng phán đoán suy luận. Tỷ như vũ khúc là tài tinh, nhược vũ khúc Hóa kị tam phương có lục sát một trong lai hợp xung, tựu thành hung tướng có bất lợi cho cầu tài. Nhưng nếu vũ khúc được hóa lộc hoặc hóa quyền, tái được tam phương tứ đang có lục cát một trong lai tọa hội, tựu là cát tượng, sẽ có lợi cho cầu tài. Lệnh như vũ khúc, thất sát hội kình dương, tức trở thành [nhân tài cầm đao] hung cách. Tinh diệu hình thành loại này tổ hợp gặp thì tài lợi tương đại rách nát, là rất nan hóa giải to lớn hung, cho nên vị của “Hung cách”. Nhược vũ khúc được Lộc mã cùng bôn ba, thì có [phát tài xa ấp] của “Cát cách”, loại này mạng người mặc dù ly hương xa ra tất có ý, mà lại tài quá mức vượng, đi hạn phùng của cũng làm đến đây phán đoán suy luận. Đẩu số tinh diệu tác dụng so sánh cường của mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu, và lục ngôi sao may mắn hoặc lục sát diệu, thường có cấu thành giá ta cát tượng, hung tướng và cát cách cập hung cách của trạng huống. Những … này đi qua tinh diệu cấu thành của đặc thù tổ hợp, thường là đẩu số mệnh lý của phán đoán suy luận dựa vào cư. Tựu giống nhau luận, thành “Cách” của cát hung, kỳ tác dụng lớn xa hơn chích thành “Tượng” của cát hung, đây cũng là đẩu số mệnh lý ở cát hung hỗn tạp thì, để mà nhận kết quả trình cát hoặc trình hung phán đoán suy luận căn cứ.

Thứ tám, lục ngôi sao may mắn diệu: Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc vị của lục ngôi sao may mắn diệu. Giống nhau đều cho rằng lục ngôi sao may mắn diệu là quý nhân tinh, có lợi cho mệnh thân cách cục phát huy chính diện tác dụng mà vô mặt trái tác dụng, kỳ thực lục ngôi sao may mắn thiên phú chính diện tác dụng của triển hiện, phải đương mệnh thân cách cục cường, hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu cường vượng thì, mới có kỳ quý nhân cát trợ giúp tác dụng, nhược gặp mệnh thân cách cục yếu, hoặc cùng cung của ngoại hạng tinh diệu hung thì, lục ngôi sao may mắn không chỉ vô cát, cũng có trái lại trình mặt trái tác dụng, là truyền thống đẩu số mệnh lý sở quên, đây cũng là giống nhau sử dụng truyền thống đẩu số luận mệnh người có điều sơ hở bộ phận.

Thứ chín, lục sát tinh diệu: Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không và Địa kiếp, giống nhau đều cho rằng cận đái hung tính ngôi sao diệu, sở dĩ truyền thống thượng vị của sát tinh. Giá lục sát tinh, như gặp mệnh thân cung hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu hãm khi còn yếu, nhân sát tinh hung tính tính chất đặc biệt, tương sứ mệnh thân cách cục hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu xuất hiện mặt trái của bất lợi tác dụng, đây là truyền thống thượng đối giá lục sát tinh của nhận thức. Kỳ thực lục sát tinh nhược gặp mệnh thân cách cục cường, hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu cường vượng thì, lục sát tinh sẽ [chế sát là sử dụng] mà kính trình chỉnh sửa mặt của thiên phú tác dụng. Người viết tằng ở tác trung đề cập: Đẩu số mệnh lý thực có “Có bệnh mới là quý, vô sát phải không kỳ” quan niệm, cái này quan niệm, từ rất nhiều công thành danh toại người mệnh bàn thượng có thể xong nghiệm chứng, sở dĩ lục sát thực tế thiên phú tác dụng, cũng không phải là chích cát vô hung. Kỳ thập, bính cấp đào hoa tinh: Cũng chính là hồng loan, thiên ưa, thiên diêu, Hàm trì những … này phân loại vu “Đào hoa” bính cấp tinh diệu. Truyền thống luận mệnh cho rằng, những … này đào hoa tinh tọa hội vu mệnh thân cung chích hiện ra tình yêu nam nữ lãng mạn hoặc lạm tình tác dụng. Kỳ thực những … này phải và mệnh thân cung hoặc cung phu thê sở tọa thủ ngoại hạng tinh diệu có hay không cũng thuộc về vu đào hoa tinh hữu quan, vừa lãng mạn hoặc lạm tình trình độ, cũng sẽ hoà hội cát có thể sát có quan hệ mật thiết. Bởi vậy những … này bính cấp tinh diệu ở giữa nam nữ đào hoa tác dụng, cũng không phải là cận tọa hội những … này tinh diệu sẽ có. Đào hoa ở thiên phú tác dụng thượng lánh và “Mỹ cảm” hữu quan, thậm chí cùng người hành sự lực yêu cầu hoàn thiện, ở có chút tinh diệu phối hợp hạ, cũng lánh có phương diện này tính chất đặc biệt. Đáng tiếc là, người bình thường cho rằng những … này đào hoa tác dụng, chỉ giới hạn ở tình yêu nam nữ hoặc phong hoa tuyết nguyệt.

Kỳ mười một, cái khác tinh diệu: Như là có thể trình cát cũng sẽ trình hung lộc tồn, thiên mã; thuộc quan quý của ba máy, bát tọa, thai phụ, phong cáo; thuộc cô khắc cô thần, quả ở lại, thiên hư, thiên khốc, bạch hổ, Tang Môn chờ bính đinh cấp tinh diệu, coi trọng người thường phạm bất công của sai ai ra trình diện, không coi trọng người, cho rằng những … này sao nhỏ không hề tác dụng. Nhưng cư người viết nhiều kinh nghiệm, những … này tinh diệu và mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu so sánh với, mặc dù không có giọng khách át giọng chủ tác dụng, nhưng cũng có tăng kỳ cát hung phân lượng hiện tượng. Loại này tăng cường cát hung, cũng thường tố mệnh lý cát hung trình độ xử

Phán đoán suy luận căn cứ.

Kỳ mười hai, Thiên can tứ hóa: Cũng chính là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa và Hóa kị. Sao Tứ hóa tác dụng, tức để mà nổi lên mỗi một một giai đoạn, có chút tinh diệu sở hiển hiện tính chất đặc biệt hiện tượng, sở dĩ có người nói, sao Tứ hóa làm sử dụng, là đẩu số mệnh lý tinh hoa một trong, cho nên không hiểu tứ hóa thành sử dụng tựu vô pháp sâu nghiên đẩu số mệnh lý. Tiếc nuối là, hữu quan tứ hóa thành dùng ý nghĩa cập ứng dụng, lại bị nữu khúc và lung tung phát huy. Loại này bất minh tứ hóa chân nghĩa mà nữu khúc tứ hóa thành sử dụng, có thể nói từ xưa đã rồi, đến nay vưu liệt. Có chút trên phố xuất bản đẩu số luận trước, có phủ định lộc tồn tác dụng mà vứt bỏ, có tứ hóa chỉ dùng hóa lộc và Hóa kị, mà không cần hóa quyền và hóa khoa, có chút mặc dù sử dụng hóa quyền và hóa khoa, nhưng nữu khúc ngộ giải giá lưỡng khỏa hóa tinh ứng hữu mệnh lý tác dụng. Người viết đồng ý không hiểu tứ hóa ứng dụng, tựu khó hiểu đẩu số mệnh lý thuyết pháp, nhưng tiếc nuối sao Tứ hóa nghĩa gốc và ứng dụng, lại bị ngộ giải rất nhiều. Đối một vị người mới học mà nói, nhược ở sao Tứ hóa phương diện bất năng học thủ chính xác quan niệm và phương pháp vận dụng, đối đẩu số mệnh lý lý giải, cũng sẽ cận cập bên ngoài. Bút người chủ trì đẩu số tinh diệu thiên phú toạ đàm chương trình học, trừ như trên thuật kỷ hạng oanh oanh đại yếu trong vòng dung ngoại, đối với cơ sở của đẩu số nguyên lý và ứng dụng phương pháp cũng nhất tịnh ở đây chương trình học tường gia giảng giải, khiến cho người học tập tài năng ở toạ đàm chương trình học lý đầy đủ học tập đáo hoàn chỉnh nội dung. Tưởng yếu xâm nhập tham thảo đẩu số mệnh lý, đối tinh diệu thiên phú hoàn chỉnh giải trừ, là trụ cột nhất nhập môn công phu, do vạn trượng cao lầu do đất bằng phẳng khởi, đây là người viết hơn – ba mươi năm chui vu đẩu số khắc sâu cảm thụ. Chú: Tác giả là tử Vân tiên sinh, thường vu sáng kiến đường nhập học.

Tử vi cổ bí quyết chỉnh lý nhất [chuyển thiếp] [tử vi]

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

Tử vi thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng.

Tử vi cư mão dậu, gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, thì là cô quân, không được hoàn mỹ.

Tử vi gặp hung tinh, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Tử Phủ cùng cung, chung thân phúc hậu.

Tử Phủ cùng cung, vô sát thấu, giáp sinh ra hưởng phúc chung thân.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Tử Phủ triêu viên sống lộc phùng, chung thân phúc hậu tới tam công.

Tử vi cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách.

Tử vi tham lang cùng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi tham lang là chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi và tham lang cùng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng tả hữu lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường.

Tử vi thất sát gia thiên không vong, hư danh thụ ấm.

Tử vi thất sát cùng cung hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương.

Tử phá mệnh lâm vu xấu vị, lại thêm cát diệu, phú quý kham kỳ.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi gặp phá quân ở thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kỳ.

Tử vi phụ bật cùng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm. (thân mệnh tử vi và tham lang cùng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Được phụ bật

Giáp đế, tham lang bị quản chế, thì không câu nệ đến đây luận)

Tử vi lộc tồn cùng cung, quý không thể nói.

Tử vi và chư sát cùng cung, chư cát chụp ảnh chung, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, mặc dù lấy được cát mà vô nói, chủ thái độ làm người tâm thuật bất chính.

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc gặp lộc tồn cũng có thể.

Tử vi gặp vũ khúc phá quân dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung, cát quý mỹ, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi ở tử ngọ dậu cập tị hợi, gia Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác.

[thiên cơ]

Thiên cơ cùng trời lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Thiên cơ ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, gặp Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo uống, ly tông, gian giảo nặng.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. (mệnh ở dần thân phương luận. Đến đây bốn sao tất tam hợp khúc toàn bộ, phương chuẩn đao bút công danh đã có thể. Gia Hóa kị hạ cách, nếu không có bốn sao, ba người khó thành)

Thiên cơ và Thái âm đồng ý với dần thân, khó tránh khỏi bôn ba tha hương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng.

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất cũng mỹ luận. (Mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Là cơ lương gia hội cách)

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành.

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, phùng thiên không vong, thiên nên tăng nói.

Cơ lương gia ác sát cùng cung, cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, hữu cơ chuôi, công việc quản gia, vượng phu ích tử, có phúc có thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy có phú quý không khỏi dâm ẩn, dần thân thủ chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ.

Nữ mệnh, thiên cơ và Thái âm, cự môn, thiên lương cùng cung, gặp dương đà hỏa linh xung hợp, dâm tiện, nhà kề, xướng tì, bằng không thương phu khắc tử.

[thái dương]

Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý; sai ai ra trình diện chư hung, cũng công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý mà không hiển, tú mà không thực.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, cùng người quả và chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung thần đái tật, Hóa kị con mắt tật.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách) thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh ra phú quý song toàn.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương Hóa kị, thị phi nhật có, con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thìn tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường)

Thái dương ở cung phu thê, nam là chư cát tụ, có thể nhân thê được quý; hãm địa gia sát, thương thê không được cát.

Thái dương ở cung tử nữ, nhập miếu gia cát, được bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

Thái dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tương trợ, không sợ cự môn, vô không cướp, suốt đời chủ phú.

Thái dương ở cung thiên di, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia.

Thái dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư ngôi sao may mắn giai tới, khổ nhị hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, dương đà linh tinh tập hạn, chủ hiện nay có ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú. (gia dương đà xung thủ, nên tăng nói)

Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá của tài. (duy cũng cần phải hóa cát phương tốt. Bính tân nhân cát)

Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá của tài. (giống như trên chú giải)

Nhật tị nguyệt dậu, an mệnh xấu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. (là nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách. Bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú. Gia Tứ Sát thiên không cướp bình thường)

Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh. (là minh châu rời bến cách, chủ tài quan song mỹ)

Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh diệu, quyền lộc không cạn. (nhật an mệnh thìn cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thìn cung đối chiếu)

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, sớm toại mây xanh của chí. (cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt)

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của quý mà lại hiển.

Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, hoặc dạ sinh ra, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, hoặc ban ngày sinh ra, là là thất huy)

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh. (nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung đa chủ hung. Nhược cát ít cũng không là mỹ luận) nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung. (tử ngọ thìn tuất mệnh thân thì tốt)

Nhật nguyệt tả hữu kết hợp tốt.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, phùng thiên không vong, tất chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt bức tường. (nhật nguyệt lâm cung điền trạch là cũng, ưa cư mộ kho)

[vũ khúc]

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh ra phúc hậu, đông nam sinh ra bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (là tinh được địa cách. Thìn tuất xấu vị sinh ra, an mệnh thìn tuất xấu vị cung, chủ phú quý. Như không ở

Thìn tuất xấu vị người thứ hai)

Vũ khúc rảnh rang cung, đa tay nghề. (vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh. Gia sát người, tay nghề an thân)

Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa. (vũ khúc, tử vi, Thiên phủ ở cung tài bạch, vừa kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa. Nhị hạn người phùng của, chủ quá tích)

Vũ khúc Thiên phủ cùng cung vu tử ngọ, chủ có thọ.

Vũ khúc tham lang cùng cung vu xấu vị, chủ niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Vũ khúc tuất hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang. (vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung sai ai ra trình diện tham lang, Hóa kị gia sát. Định chủ niên thiếu bất lợi)

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng cùng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả. (cát nhiều mặt luận)

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.

Vũ khúc thất sát Hỏa Tinh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc phá quân cùng cung vu tị hợi, nan quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

Vũ khúc phá quân đồng ý với tài cung, tài tới tay mà thành thiên không.

Vũ khúc hội phá quân liêm trinh vu mão cung, tất sai ai ra trình diện mộc áp lôi kinh.

Vũ khúc và phá quân tham lang hội vu tử cung, tất chủ đầu sông chết chìm.

Vũ khúc và liêm trinh hội vu mão cung, tất chủ rách nát.

Vũ khúc và liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, liền tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc cùng cung, ra tương nhập tướng.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan.

Vũ khúc lộc mã cùng cung, phát tài xa hương.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc gặp dương đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác diên thọ.

Vũ khúc ngôi sao là quả ở lại. (phu tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nhược lưỡng cương tướng địch, tất hình phạt chính khắc sanh ly)

Vũ khúc phá quân cùng cung vu tị hợi, lâm khổ nhị hạn trong, chủ thị phi của cong.

[thiên đồng]

Thiên đồng thủ mệnh, không sợ kiếp sát tướng xâm, không sợ chư sát cùng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường.

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng cư tị hợi thủ mệnh, hội Tứ Sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng Thái âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát nặng, tứ chi luy hoàng.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí.

Thiên đồng thiên lương cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách. Phú mà lại quý)

Thiên đồng kình dương cùng cung, bản thân tao thương.

Thiên đồng đà la cùng cung, mập mãn mà con mắt miểu.

Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền. (tử sinh ra mệnh tọa dần, tân sinh ra mệnh tọa mão, đinh sinh ra mệnh tọa tuất, nhập cách. Bính tân sinh ra trúng mục tiêu cát.

Tị hợi phùng đến đây hóa cát, tuy đẹp tất dâm)

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh thông minh. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng Thái âm cùng cung, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương cùng cung, nên tác nhà kề.

[liêm trinh]

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nhược cư vượng cung, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin bá xa danh. (là hùng ở lại triêu viên cách. Gia sát bình thường)

Liêm trinh tị hợi cung thủ mệnh, chủ thấp hèn cô hàn, khí tổ rời nhà.

Liêm trinh mão dậu cung thủ mệnh, gia Tứ Sát, công môn quan lại nhỏ. (hoặc xảo nghệ người)

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác lại nhung.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (liêm trinh thất sát cùng cung ở vị, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh ở thân. Thân mệnh gặp của là cũng. Nhược hãm địa Hóa kị, nghèo hèn tàn tật)

Liêm trinh hội thất sát, cư tị hợi, lưu động thiên nhai.

Liêm trinh thất sát hội kình dương vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Liêm trinh phá quân hội kình dương và thiên di, chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh cùng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân Hỏa Tinh cư hãm địa, tự ải đầu sông.

Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tế đi, con mắt tật không khỏi.

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ nhạc.

Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ.

Liêm trinh gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương cùng cung, thị phi nhật có.

Liêm trinh gặp dương đà, mủ máu không khỏi.

Liêm trinh cùng Hỏa Tinh vu hãm cung nơi, chủ đầu sông tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh gặp vũ khúc vu bị quản chế của hương, chỉ mộc áp xà thương.

Liêm trinh Tứ Sát cùng cung, tao hình lục hoặc chung thân bất năng phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát. (lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung, vừa giá trị bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng. (thân an mệnh, hai sao cùng cung là cũng)

Nữ mệnh, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. (giáp kỷ canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu hợi tử cung. Bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão tị ngọ

Cung. Nhược thìn tuất xấu vị trái lại tiện)

[Thiên phủ]

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử. (giáp kỷ sinh ra hội cát, vô sát thấu)

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân thắt lưng kim vừa mà lại phú. (gia Tứ Sát có tỳ)

Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quý.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, thiên chung thực lộc. (an mệnh dần thân cung, phủ tướng ở tài bạch cung Quan lộc phụ người thượng cách, là phủ tướng triêu viên cách.

Biệt cung thứ hai)

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tướng tuất cung lai triêu, vị lên nhất phẩm của quang vinh. (giáp sinh ra gặp của cũng tốt)

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (có tả hữu lộc tồn cũng mỹ)

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất có rất nhiều của phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao thứ dạ quang vinh.

Tả phủ cùng cung, tôn cư vạn ngồi.

Thiên phủ thủ mệnh, dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị thất bại vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

[Thái âm]

Thái âm thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại quý.

Thái âm thủ mệnh, dạ sinh ra không thích hợp hãm, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê.

Thái âm trong người cung phùng của, chủ tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái âm ở mệnh thân cung, miếu vượng, chủ suốt đời vui sướng.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc phản hung, xuất ngoại ly tổ cát, canh gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài.

Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương.

Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu. (là trăng sáng Thiên môn của cách. Tử năm sinh ra, dạ người sống hợp cục, không mắc thì đại phú. Bính

Đinh sinh ra chủ quý, nhâm quý sinh ra chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng)

Thái âm thiên cơ xương khúc cùng cung vu dần, nam làm người ở từ nữ là kỹ.

Thái âm ở tuất thủ mệnh, thái dương ở thìn đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm lộc tồn cùng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

Thái âm văn khúc cùng cung, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. (mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật nguyệt lai hội.

Gặp lại khôi việt ngôi sao may mắn, chủ phú quý)

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh. (văn xương cũng thế. Ở mệnh thân cung thì là xảo nghệ người)

Thái âm cư tài bạch, đa số tài phú của quan.

Thái âm cư tật ách, gặp đà la, chủ con mắt tật. Gặp hỏa linh, là tai.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tản.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, là là thất huy)

Nguyệt diệu, thiên lương nữ dâm bần. (Thái âm dần thân cung, thiên lương tị hợi cung, nữ mệnh giá trị của, đa chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp)

[tham lang]

Tham lang nhập miếu, thìn tuất xấu vị cung tọa mệnh, hoặc thất bại vong, trái lại năng lực tập chính.

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. (tham lang thủ mệnh, gia cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi tứ cung, chủ thọ)

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

Tham lang tử ngọ mão dậu cung thủ mệnh, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. (dần ngọ tuất sinh ra mệnh tọa ngọ cung, thân tử thìn sinh ra mệnh tọa tử cung, tị dậu

Xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung)

Tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi cùng cung, như vô chế, là vô ích người. (được phụ bật xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận)

Tham lang vũ khúc cùng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, vô đạo đức công cộng tâm.

Tham lang vũ khúc cùng cung, tiên bần sau đó phú. (lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, thì quý hiển luận)

Tham vũ mộ trung cư, ba mươi tài mập ra. (là tham vũ đồng hành cách)

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không dài. (mệnh vô cát diệu, thân có tham vũ, cô bần)

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân. (hoặc nhà văn nghệ)

Tham vũ đồng hành, uy áp biên di. (tham vũ gặp đại vượng hơn là cũng)

Tham lang liêm trinh cùng cung, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh cùng cung vu tị hợi, không được thuần khiết mà lại tao quan hình.

Tham lang hãm địa, gia dương đà sao Hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt ba chí.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì tàn sát nhân cũng tao hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể người.

Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, phú hơn nữa quý)

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá quý. (thìn tuất cung tốt, xấu vị cung thứ hai, nhược thủ chiếu câu có thể luận cát. Gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang. (thìn tuất xấu vị an mệnh, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Gia dương

Đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên. (thìn tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách)

Tham lang dương đà cùng cung, là đồ tể. (ở ngọ cung điều không phải)

Tham lang hợi tử gặp dương đà, vì danh hiện lên thủy đào hoa. (nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu thì cát)

Tham lang đà la ở dần cung, hào viết phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc cùng cung, tất đa hư mà ít thực.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tử gặp dương đà, đa đố kị. (phùng lộc mã không đẹp)

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất là kỹ nữ.

(nhất) cung phu thê Tứ Sát 〈 kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh 〉 chỉ thủ, nam dễ lấy vợ hãn thê, nữ dễ gặp lăn lộn quá xã hội đen của nam nhân.

(nhị) cung mệnh tọa tử, ngọ, mão, tây cung, cung phu thê cư tuất, thìn, xấu, vị, phạm “Cách sừng sát”, hai người tình cảm so sánh nan hài hòa, dễ có khắc khẩu, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như phùng sát tinh 〈 như: Giơ cao dương nhập 〉, khắc khẩu chỉ kịch liệt hơn, nên nhường nhịn, dĩ giảm thấp thương tổn.

(tam) một đôi phối ngẫu giai lão hay không hoặc sinh ly tử biệt, đương thị một thân cung phu thê cập tam phương tứ chính của vượng yếu, và có hay không là sát tinh 〈 như: Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp chờ 〉 xung phá mà định. Tục vân “Nam khắc thê, nữ khắc phu” của mệnh, phần nhiều là bản mệnh 〈 cung 〉 tọa kình dương hoặc cự môn, phá quân chờ ác tinh, lại thêm cung phu thê chủ tinh hãm địa phùng phá, loại này mệnh tạo, tối bất lợi cho phối ngẫu. Như mạng cung tinh tú miếu vượng mà cát, nhưng cung phu thê ác sát tọa thủ, đại thể dễ phùng “Chết non của phối ngẫu” hoặc nhân một thời xung động mà lầm phối “Chí thú không hợp” người, kết quả ly dị, thậm chí bản thân hiền tuệ lại nhân hoàn cảnh của cho nên, chung bất năng giai lão, còn đây là vận cũng.

(tứ) như mạng cung bình thường, hoặc phùng cát mà phá tan, nhiên phu thê đại cát, loại này mệnh tạo, đa chủ hốt gặp tốt ngẫu, hôn nhân được trợ giúp, nhưng chung nhân tự thân lực lượng thiếu? ? “Ngoại hoa nội hư”, “Bên ngoài tuấn mỹ, mà nội tài, tu dưỡng thiếu, hoặc tri thức không đủ để ghép thành đôi phương” kết quả ly dị.

(ngũ) như mạng cung vượng cát, cung phu thê cư tử, ngọ vị phùng tử vi tọa thủ, vô thiên phụ, hữu bật người, vị tất có lợi, dễ bị đối phương vô lý của bắt nạt, ngược đãi, hoặc bản thân mặc dù bất mãn, lại nhân danh dự, địa vị, tài phú chờ nhân tố, chích thật là thống khổ ẩn nhẫn mà thụ.

(lục) như mạng cung cát, cung phu thê cũng cát, nhưng cung phu thê của tam tứ chính cánh phùng Tứ Sát toàn bộ 〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 lai xung vô cát chế người, chủ phu thê bản tình đầu ý hợp, lại nhân ngoại lai của ác nhân ảnh hưởng mà không và hoặc chia lìa.

(thất) như phu thê và cung mệnh đều tốt, mà vận hạn phùng cung phu thê hốt được chúng hung hội tụ người, chủ phối ngẫu đang lúc bỉ đến đây thoả mãn, lại tai họa bất ngờ mà tang phu chiết thê, đến đây cũng không phải là bản mệnh có khắc, mà là đối phương vốn là chết non của mệnh, ra phát hiện mình vận hạn trong mà thôi.

(bát) cái gọi là “Tử Phủ cùng cung của mệnh, đa cô khắc, cũng hình phạt chính khắc phu thê”, là chỉ tử vi, Thiên phủ ở dần, thân cùng cung, là cung phu thê thì, chủ kết hôn muộn, hoặc tảo hôn mà phối ngẫu hung hãn, hoặc tảo hôn mà phối

Chợt có trợ giúp, cũng không con nối dòng, hoặc tảo hôn mà chia lìa, hoặc kết hôn muộn mà chí thú không hợp chờ, thực không được hoàn mỹ cũng. (cửu) như mạng cung ở tử, ngọ vị vô chủ tinh, cung phu thê phùng thiên cơ, thiên lương cùng thủ người, chủ phối ngẫu hiền tuệ, nhưng đi vận phùng sát thì, tám chín phần mười đa mất vợ hay chồng.

(thập) nam cung mệnh phùng Thái âm, nữ cung mệnh phùng thái dương, nhược cư miếu vượng nơi, đoạt vợ đoạt phu của ở lại, thì dễ có “Gặp ở ngoài” . Nhược ở hãm địa, chủ phu thê không đắc lực, không chỗ nương tựa kháo, gia sát đa phần ly. Như ở bình thản của hương, ví dụ như nam mệnh Thái âm ở thân, nữ mệnh thái dương ở dần, chủ phối ngẫu đa quản, hung hãn, bát lạt, gia đình bất an, gia sát thì chung chia lìa.

(mười một) như mạng cung và cung phu thê đều cát, mà sự nghiệp 〈 quan lộc 〉 cung Hóa kị, xung chiếu cung phu thê, tuy không sát tinh, hình khắc, lại chủ phối ngẫu đa nghi, truy cứu cực nghiêm, bình thường sinh sự từ việc không đâu. (mười hai) như “Thiên lương, thiên cơ, kình dương hội” chờ mệnh cách cô khắc người, thì không cần luận kỳ cung phu thê của cát hung, cũng biết kỳ cô khắc cũng.

(mười ba) như cung phu thê phùng tham lang hóa lộc gia đào hoa tinh, chủ phối ngẫu dễ có gặp ở ngoài, vận hạn phùng của cùng luận.

(mười bốn) cung phu thê của can cung sứ mệnh thân cung 〈 hoặc nhảy qua bàn khiến cho phối ngẫu của cung phu thê 〉 nội ngôi sao diệu “Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị” cập mệnh thân cung can cung khiến cho cung phu thê 〈 hoặc nhảy qua bàn khiến cho phối ngẫu của

Mệnh thân cung 〉 nội ngôi sao diệu “Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị”, cũng biết kỳ phu thê đang lúc đối đãi quan hệ tốt phôi. Thông thường Hóa kị tiến nhập đại diện đãi đối phương so sánh bất hảo hoặc thua thiệt, hóa lộc tiến nhập đại diện đãi đối phương tốt hơn hoặc quan tâm.

(mười lăm) phu thê đang lúc quan hệ thật xấu, cũng – nên xem thêm: ( 1) cung phu thê chủ tinh thuộc loại nào cung chủ 〈 như: Thiên cơ nãi huynh đệ cung chủ, thiên lương là cung phụ mẫu chủ 〉, phùng cát hoặc phùng hung có thể cứu chữa phủ? ( 2) phu thê chủ? Phá quân rơi vào loại nào cung xưng 〈 như: Cung phụ mẫu 〉, phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa phủ? ( 3) ngũ hành cục ổn định tính làm sao, quan tâm cuộc sống hôn nhân phủ? ( 4) nam mệnh xem thêm thái dương, nữ mệnh tố Thái âm, rơi vào loại nào cung xưng, phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa phủ chờ. Phùng cát quan hệ vợ chồng lương hảo, ân ái đến già, phùng hung, nhẹ thì hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc khắc khẩu đến già, hoặc đồng sàng dị mộng, nặng thì phân sàng dị mộng hoặc ly dị.

(mười sáu) cung phu thê cực kỳ tam phương như có sát tinh, hội ảnh phu thê đang lúc của quan hệ, như ( 1) chặn thiên không: Vừa danh “Phán đoán kiều sát”, đây đó không đổi câu thông. ( 2) Hóa kị: Dễ có lo được lo mất chi tâm 〈 nam mệnh phu thê cung Hóa kị, thê quản nghiêm 〉. ( 3) phá toái: Tình cảm bất hảo. ( 4) phục binh, âm sát: Có ẩn phục tính nguy cơ. ( 5) thiên hình: Đây đó dễ có hình khắc. ( 6) kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp: Đến đây lục sát nhập quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, tình huống nên phối hợp cái khác tinh tình, cung vị phán đoán suy luận. Ngoài ra, ba máy, bát tọa nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, đối vật khảnγ nhàn nam tranh tranh ^ cao, long trì, phượng các nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, đối tinh thần mặt nhu cầu khá cao. Như năng lực

Dựa vào phối ngẫu nhu cầu mà đón ý nói hùa hoặc phối hợp, cung phu thê có sát tinh, trước thời gian nhân ứng với, quan hệ vợ chồng tuy không pháp tốt mật lý điệu đường, đương cũng không dồn tướng kính như “Binh”, ác nói tương hướng cũng. Tình cảm chuyển biến xấu, khắc khẩu suốt ngày phu thê, ngẫm lại chính, cũng muốn tưởng tử nữ, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Bất hạnh ly dị phu thê, đương lưu niên hồng loan tinh nặng điệt của năm, cái khác cung vị, tinh tình phối hợp thoả đáng, thì hoặc có cơ hội “Gương vỡ lại lành” .

Hôn nhân cung tọa tử vi ở ngọ, nữ và có phụ của phu hảo. Nam thì phu thê không đẹp, lão bà hồng hạnh ra tường cung phu thê có thiên cơ: Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đối tượng có hảo chức nghiệp (lưu niên cung cung phu thê thì đại diện đối tượng đương niên có hảo biến động, tỷ như đứa ở tư, đổi công tác)

Cung phu thê có thiên lương: Tình cảm vợ chồng hảo. Cung phu thê có phá quân, cự môn, lục sát (dương, đà, hỏa, linh, địa không, Địa kiếp) tất nhiên ly hôn.

Cung phu thê cây chùm ớt, Thiên phủ, hữu bật ở dần, tất ly hôn.

Cung phu thê can Hóa kị nhập cung thiên di. Tất nhiên ly hôn

Cung phu thê có cây chùm ớt: Đối tượng sự nghiệp thành công, thành công tựu.

Cung phu thê có đà la: Trước khi cưới đã bị trở lực, bằng không hôn hậu tất nhiên đau thắt lưng.

Phu thê Hóa kị nhập mệnh, lão bà đặc biệt thích ăn phi thố.

Phu thê Hóa kị nhập cung tử nữ: Cắm sừng.

Cung mệnh hóa lục nhập phu thê, đối tượng đối với ngươi rất ái, rất săn sóc.

Nữ mệnh thái dương ở tị ngọ, có thiên việt cùng cung, bang phu rất lợi hại, thùy tìm được lão bà như vậy là đời trước đã tu luyện (có người nào nữ sĩ phát hiện mình có, thỉnh mau nhanh và ta liên hệ. ^_^)

Cung phu thê ở tị hoặc hợi, lâm vũ khúc phá quân, sẽ có một đoạn không nghi thức phu thê sinh hoạt. Chí ít và hai người khác giới phát sinh quan hệ.

Cung phu thê ở xấu vị lâm liêm trinh, thất sát. Thì hay nhất kết hôn muộn, gia sát nói, hội khắc đối tượng. Cung phu thê có đà la, tham lang ở xấu, thìn, tị, vị, thân, tuất, hợi gia có bệnh thê. Cung phu thê có, thiên cơ hoặc Thái âm, hoặc thái dương, hoặc thiên lương, trượng phu thường tại ngoại, nhân kinh thương hoặc dung sai của cố. (chú: Ở dần thân

Tị hợi cung)

Cung phu thê thiên đồng Thái âm tọa tử địa, Kim Đồng Ngọc Nữ, kiếp trước sửa.

Cung thiên di tham lang vũ khúc ở vị, đối tượng là quỷ hẹp hòi.

Phu thê ở dần tọa liêm trinh, đối tượng tánh khí nóng nảy, nhưng lớn lên mỹ.

Cung phu thê ở tử tố thiên lương, vừa phùng thiên không cướp, hội ly hôn, tái hôn tìm một đã ly dị nữ nhân kết hôn. Năm sinh can Hóa kị nhập quan, hôn hậu ái đối phương rất.

Cung phu thê thái dương sai ai ra trình diện Thái âm hoặc thiên cơ sai ai ra trình diện Thái âm, người ta đối tượng là nhạc phụ kế thất sở sanh. Cung phu thê vũ khúc hóa quyền, người ta có tiểu lão bà.

Cung phu thê thất sát ở dần vị, người ta thụ sống quả, lão công không trở về nhà.

Cung phu thê tố thất sát ở mão. Tử. Ngọ dậu, người ta phu thê không được đầu.

Cung phu thê liêm trinh Hóa kị ở mão. Tử. Ngọ dậu, người ta tìm một kỹ nữ đương lão bà. Cung tài bạch Hóa kị nhập phu thê, người ta dùng tiền dưỡng lão công.

Tứ trụ có hai người giáp hoặc hai người canh, hoặc ba canh, hoặc ba dần, hoặc ba quý một tân, nhị hôn hoặc đối tượng đoản mệnh.

Có một chút bổ sung: Cung phu thê lâm phá quân, có lưỡng trường hợp điều không phải nhị hôn, hay vừa lúc tìm đối tượng cầm tinh là phá quân cung chi,

Tỷ như phá quân ở vị, đối tượng vừa lúc thuộc dương, tái hay can cung nhượng phá quân tự Hóa kị, giá lưỡng trường hợp không rời hôn.

Cung phu thê tự hóa lộc, phu thê ân ái. Tự Hóa kị đối tượng giúp không được gì. Hơn nữa một đối xứng đôi đến già liễu. Thiên tướng ở xấu vị, và xương khúc cùng cung, phu thê sinh ly tử biệt.

Thái dương ở ngọ làm phu thê. Lão bà là một cọp mẹ.

Phu thê tọa thìn tuất xấu vị, phùng năm can Hóa kị, đối tượng có tiền a.

Liêm trinh, tham lang ở tị tọa phu thê, bị người phiến thất thân, gia đà la bị người cưỡng gian. Tham lang ở thân tọa phu thê, phao phu khí tử, thích kích thích tính luyến ái.

Liêm trinh sai ai ra trình diện dương, thiên tướng ở ngọ cung. Tình cảm bất hảo, đối tượng phạm pháp.

Cung phu thê tọa xấu gia Địa kiếp, vị cung có thiên đồng, cự môn, ba lần hôn nhân

Phu thê tọa thiên đồng, cự môn vu xấu vị, và có chồng người nói yêu thương.

Mệnh tọa dần, vũ khúc hóa quyền gia thiên tướng, quả phụ.

Đà la ở thân sống cu ky một mình cung mệnh, tảo hôn sớm quả

Phu thê tọa mão dậu, liêm trinh gia phá quân, sai ai ra trình diện sát, sát phu lại giết tử.

Cung phu thê có thất sát gia sát, ở xấu, mão, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, nam nữ ba lần hôn nhân hậu quả. Phu thê tọa xấu vị: Tử vi, tả phụ, phá quân, hữu bật, Địa kiếp, cùng người cộng phu hoặc cùng người cộng thê tử nữ tố vũ khúc ở mười hai cung, cô gái này không dễ dàng là tình cảm sở động, khẽ động thì không thể vãn hồi, tố mụ mụ vãn. Mệnh có thiên cơ thân có thiên lương, xa giá tha hương

Cung phu thê thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, ngươi là già trẻ phối.

Cung phu thê thiên lương ở ngọ, tiên ở chung, hoặc ở chung hậu ly khai, sau khi rời đi vừa dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Phu thê liêm trinh tham lang ở tị hợi, bị dỗ ngon dỗ ngọt phiến thất thân. Hoặc bị người cường bạo.

Cung phu thê thiên tướng ở tị gia địa không, Địa kiếp chờ, đối tượng chết trước.

Nữ thiên tướng vũ khúc tọa mệnh ở dần, năm mới thủ tiết.

Nữ thiên tướng ở dậu tọa mệnh, nhà kề, bằng không hôn nhân bất hảo.

Nữ thiên đồng ở dậu tọa mệnh, nhà kề, khâm phục nhân. Bằng không tái giá.

Thiên đồng thiên lương ở dần, thân, giống như trên.

Thiên đồng Thái âm ở tử ngọ giống như trên.

Cung tài bạch Hóa kị ở cung phu thê, người ta kiếm tiền dưỡng lão công.

Thiên mã lục tồn tại dần thân tị hợi, tọa phu thê, lão bà bang phu đồ cưới đa.

Tham lang tọa mệnh, thất sát tọa thân, ai cũng có thể làm chồng.

Thiên lương ở tật ách đồng thời cung mệnh là tân dậu. Mạnh mẽ nữ nhân.

Mệnh có cô thìn, trượng phu đi sớm (nói rõ: Và vậy bài pháp không giống với)

Phá toái

* phá toái tượng trưng nỗ lực không ngừng.

* phá toái thái độ làm người có lòng cầu tiến, bất úy trắc trở.

* phá toái gia hội tả phụ, hữu bật, dễ có quyền vị.

* phá toái gia hội văn xương, văn khúc, tướng mạo tuấn tú, khẩu tài tốt.

* phá toái gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng, nên phòng tiên thành hậu bại. * phá toái gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dễ có quyền vị. * phá toái gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, gương mặt dễ có thương tích vết, làm việc hiệu suất không tốt, làm việc nôn nóng. * phá toái gia hội kình dương, đà la, gương mặt dễ có thương tích vết, làm việc hiệu suất không tốt, dễ đắc tội với người. * phá toái gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, gương mặt dễ có thương tích vết, làm việc hiệu suất không được tốt, không đổi

Hợp quần.

* khổ hạn gặp phá toái sự tình tiến độ bị nghẹt.

Mui xe

* mui xe tượng trưng thanh cao, uy nghiêm.

* mui xe thái độ làm người so sánh cao ngạo, đối số thuật có hứng thú.

* mui xe gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ tốt, hữu tình thú, ưa trợ giúp nhân. * mui xe gia hội văn xương, văn khúc, có nghiên cứu tâm, có tài nghệ. * mui xe gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

* mui xe gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, có màu sắc đẹp đẽ, khẩu tài tốt, có tài nghệ.

* mui xe gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, có đặc thù kỹ thuật, thái độ làm người tự phụ. * mui xe gia hội kình dương, đà la, có đặc thù kỹ thuật, thật mạnh. * mui xe gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, có đặc thù kỹ thuật dựng thân, hảo hưởng thụ.

* khổ hạn gặp mui xe, ưa tìm kiếm chân lý, tôn giáo, tài nghệ. Hàm trì

* Hàm trì tượng trưng thân cận.

* Hàm trì thái độ làm người giỏi về hòa hợp, thuận theo.

* Hàm trì gia hội tả phụ, hữu bật, có lực tương tác, có năng lực quản lý. * Hàm trì gia hội văn xương, văn khúc, tình cảm lãng mạn, hữu tình thú. * Hàm trì gia hội thiên khôi, thiên việt, tình cảm cơ vận đa.

* Hàm trì gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, có danh tiếng. * Hàm trì gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tình cảm đa khúc chiết.

* Hàm trì gia hội kình dương, đà la, bất định tính, tình cảm đa khúc chiết. * Hàm trì gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết, dễ có đặc biệt ham mê.

* khổ hạn gặp Hàm trì, đào hoa.

Thiên đức

* thiên đức tượng trưng cát tường.

* thiên đức thái độ làm người chủ động, có tinh thần trọng nghĩa.

* thiên đức gia hội tả phụ, hữu bật, xử thế tích cực.

* thiên đức gia hội văn xương, văn khúc, ôn hòa lễ độ.

* thiên đức gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao người có địa vị sĩ. * thiên đức gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào.

* thiên đức gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tính nhẫn nại bất túc, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * thiên đức gia hội kình dương, đà la, vội vàng xao động xung động, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * thiên đức gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khuyết thiếu ý chí chiến đấu, hành sự bảo thủ, gặp hung có thể hóa giải

Tai nạn.

* khổ hạn gặp thiên đức gặp dữ hóa lành.

Nguyệt đức

* nguyệt đức tượng trưng tường hòa.

* nguyệt đức thái độ làm người cụ bao dung tính, tâm địa thiện lương.

* nguyệt đức gia hội tả phụ, hữu bật, lấy giúp người làm niềm vui.

* nguyệt đức gia hội văn xương, văn khúc, nho nhã lễ độ.

* nguyệt đức gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao người có địa vị sĩ. * nguyệt đức gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào.

* nguyệt đức gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, khai sáng lực bất túc, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * nguyệt đức gia hội kình dương, đà la, khuyết thiếu quyết đoán, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * nguyệt đức gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khai sáng lực bất túc, khuyết thiếu quyết đoán, gặp hung có thể hóa giải tai nan.

* khổ hạn gặp nguyệt đức gặp dữ hóa lành.

Thiên tài

* thiên tài tượng trưng trực giác, tài cán.

* thiên tài thái độ làm người so sánh thông minh có tài hoa.

* thiên tài gia hội tả phụ, hữu bật, có sáng ý, bị người coi trọng. * thiên tài gia hội văn xương, văn khúc, màu sắc đẹp đẽ hảo, khẩu tài tốt. * thiên tài gia hội thiên khôi, thiên việt, tài năng tốt, bị người thưởng thức. * thiên tài gia hội lộc, quyền, khoa, trí tuệ cao, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên tài gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ tự phụ.

* thiên tài gia hội kình dương, đà la, thụ nhân đố kỵ.

* thiên tài gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ tự phụ, thụ nhân đố kỵ.

* khổ hạn gặp thiên tài nên phong phú chính.

Thiên thọ

* thiên thọ tượng trưng trường thọ, ổn trọng.

* thiên thọ thái độ làm người so sánh lão Trầm cẩn thận, lý trí nặng vu tình cảm. * thiên thọ gia hội tả phụ, hữu bật, lo lắng chu đáo.

* thiên thọ gia hội văn xương, văn khúc, ôn hòa lễ độ.

* thiên thọ gia hội thiên khôi, thiên việt, lấy giúp người làm niềm vui, bị người thưởng thức. * thiên thọ gia hội lộc, quyền, khoa, phong độ cao nhã, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên thọ gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, khuyết thiếu quyết đoán.

* thiên thọ gia hội kình dương, đà la, biến báo lực bất túc. * thiên thọ gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khuyết thiếu quyết đoán, biến báo lực bất túc.

* khổ hạn gặp thiên thọ hành sự bảo thủ.

Ba máy

* ba máy tượng trưng chính trực, giao tế.

* ba máy thái độ làm người phẩm tính thụy chính, nỗ lực hướng về phía trước.

* ba máy gia hội tả phụ, hữu bật, xử thế thanh thoát.

* ba máy gia hội văn xương, văn khúc, khí độ bình thản.

* ba máy gia hội thiên khôi, thiên việt, nhân duyên tốt, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * ba máy gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * ba máy gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tốt hơn động.

* ba máy gia hội kình dương, đà la, gấp gáp đa nghi.

* ba máy gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, tốt hơn động, gấp gáp đa nghi.

* khổ hạn gặp ba máy gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh, lý tưởng quá cao. Bát tọa

* bát tọa tượng trưng ổn định.

* bát tọa thái độ làm người ưa tôn giáo, lạc quan tiến thủ.

* bát tọa gia hội tả phụ, hữu bật, năng lực tốt.

* bát tọa gia hội văn xương, văn khúc, học tập lực cường.

* bát tọa gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người hài hòa, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * bát tọa gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * bát tọa gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô thấy xa.

* bát tọa gia hội kình dương, đà la, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa. * bát tọa gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô thấy xa, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa.

* khổ hạn gặp bát tọa gia hội ngôi sao may mắn đa du ngoạn cơ hội.

Ân quang

* ân quang tượng trưng tâm địa quang minh.

* ân quang thái độ làm người so sánh có lực tương tác, bị người kính trọng lễ ngộ, đa tài nghệ.

* ân quang gia hội tả phụ, hữu bật, đa tài nghệ, có năng lực, dễ có thụ cao giai nhân sĩ thưởng thức. * ân quang gia hội văn xương, văn khúc, màu sắc đẹp đẽ tốt, dễ nổi danh thanh.

* ân quang gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người lễ ngộ.

* ân quang gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dễ bị người trọng dụng. * ân quang gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, làm việc quyết đoán bất túc, tác phong mềm yếu.

* ân quang gia hội kình dương, đà la, làm việc quyết đoán bất túc, tác phong mềm yếu.

* ân quang gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, làm việc quyết đoán bất túc, tác phong mềm yếu.

* khổ hạn gặp ân quang gia hội ngôi sao may mắn danh tiếng tốt.

Thiên quý

* thiên quý tượng trưng thủ tín, nặng nặc.

* thiên quý vi nhân so sánh thành thực chuyên gia, có tự tin tâm.

* thiên quý gia hội tả phụ, hữu bật, đa tài nghệ, có năng lực, dễ có thụ cao tầng nhân sĩ coi trọng. * thiên quý gia hội văn xương, văn khúc, khôi hài có màu sắc đẹp đẽ, dễ nổi danh thanh.

* thiên quý gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người đề bạt.

* thiên quý gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, có lĩnh đạo tài năng, mọi việc thuận lợi. * thiên quý gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, làm việc xung động.

* thiên quý gia hội kình dương, đà la, dễ tự cho mình siêu phàm.

* thiên quý gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, tự cho mình là cao, bị người bài xích. * khổ hạn gặp thiên quý gia hội ngôi sao may mắn danh tiếng tốt, bị người nặng

=====================

Thiên thương dương hỏa, thiên sứ âm hỏa, là lên trời hư hao tổn chi thần, truyện khiến cho của ở lại. Thiên thương chủ hư hao tổn cập rách nát, thiên sứ chủ hư hao tổn cập đánh cắp, bị ngược đãi chờ, đi hạn kị phùng tướng giáp hoặc khổ nhị hạn các được thứ nhất là lúc,

Nhược chính tinh không được miếu vượng, gia sát xung thì thọ nguyên hữu quan tân vậy. Tái nhược xương khúc của ở lại và thương khiến cho cùng độ, đi hạn phùng của, cũng chủ chết,

Thiên chiết. Thiên thương đi hạn phùng của, dễ mẹ goá con côi, ám hao tổn, như sát có quan phi, trọng bệnh, thiên sứ đi hạn phùng của gia sát, dễ bị người vu hãm,

Bị cướp đạo, hoành phá vân vân.

Thiên mã dương hỏa, ở sổ chủ bôn ba.

Thiên mã của tính cách, hiếu động không yên, phùng thiện thì thiện, gặp hung thì ác, dễ thay đổi mà hảo lao động, mừng nhất và Lộc tồn, hoặc hóa lộc cùng bôn ba vu

Thân mệnh ngồi vượng nơi, tài quan song mỹ, nhược phùng ác sát chỉ thủ cùng độ, thì chủ chết thảm tha hương, như và đà la cùng độ, danh chiết đủ mã,

Hỏa Tinh cùng độ, danh chiến mã, vô cát cứu giúp, giai chủ chết thảm phần đất bên ngoài, nhược phùng Thái âm vu hợi, danh tài mã, thái dương cư tị, quý báu mã,

Vũ tương đồng độ vu dần thân cung gia cát, vị của tài ấn tọa mã. Tử sát vu tị hợi, vị của quyền mã, đều cát. Đi hạn phùng của, gặp cát tăng

Cát, phùng hung gia hung, vu bệnh đa chủ lưu đi tính của bệnh, mà lại tất thi kỳ đồng độ ngôi sao của tính chất dĩ định. Thiên mã tối kỵ thiên không vong, chủ nhất

Sinh bôn tẩu không làm nổi.

(tam nhị) thiên hình dương hỏa, hình phạt chính yểu, miếu địa vừa danh thiên ưa thần, có quyền uy, ở sổ chủ y dược.

Thiên hình của tính cách, đái cô độc, cao ngạo, có tài cán, làm phiền lục, cũng hình khắc, nhập mệnh dễ có thương tích tàn quan phi, nhược nhập mệnh hoặc bệnh cung,

Còn nhỏ chú ý bệnh bại liệt trẻ em, Quảng Đông sinh ra, cẩn thận ma bệnh điên, vượng địa chủ quyền to, phùng thái dương chủ vũ quý, Đồng Văn khúc thì doãn văn

Doãn vũ, thành danh vu biên cương. Tối kỵ cùng trời khốc cùng độ nhập mệnh, thì cô hàn tai tật không khỏi, cận nên tăng nói, lục thân vô tình, đến đây tinh dĩ

Dần mão dậu tuất tứ cung là nhập miếu, nhược cái khác chư cung, có chính tinh miếu vượng, cũng có thể ngồi vượng, nhưng như phùng kị sát phá tan, hoặc chính tinh hãm địa,

Thì chủ cô khắc tật bệnh bất lợi vậy. Đến đây tinh vượng địa, hoặc ngồi vượng mà phùng cự môn, thiên lương, hoặc thiên tướng chờ tinh, đa chủ tư pháp giới thành danh.

(tam tứ) ba máy dương đất, bát tọa âm đất, phụ nhật nguyệt ánh sáng. Ba máy của tính cách, là ngay thẳng vô tư, có uy nghi, phùng cát gia cát tường. Bát tọa của tính cách, là ngay thẳng mà nôn nóng, nhanh miệng tâm thẳng,

Mà lại là thiện lương đa nghĩa, phùng cát gia cát tường. Đến đây hai sao nhược phùng nhật nguyệt cùng độ, đối chiếu, cập tam hợp, có thể tăng nhật nguyệt ánh sáng huy, mười hai

Trong cung vô bị chiếm đóng. Vu bệnh, đa chủ dạ dày tỳ của tật. Vu điền trạch, chủ giàu có, cận có tam xếp đi của phòng ốc, cập cổng chào, hoặc bát

Hình chữ của các loại kiến trúc, dĩ cát luận. (đến đây hai sao chuyên chủ phương tiện giao thông). (ba năm) thiên tài âm thủy, phụ thiên cơ. Thiên thọ dương sĩ, phụ thiên đồng, thiên lương.

Thiên tài của tính cách, là có tài nghệ, thông minh cơ cảnh, có chính khí mà nhân từ. Thiên thọ của tính cách, là trung hậu ôn hòa, mà lại có thọ,

Kiêm là chăm chỉ. Đến đây hai sao mừng nhất hội hợp thiên đồng, thiên lương hoặc thiên cơ, tăng thọ ích trí của ở lại, chủ trường thọ mà trí tuệ. Thiên tài vu bệnh,

Chủ thần kinh suy nhược, bệnh liêt dương âm khuy. Thiên thọ vu bệnh, chủ tính khí cập ấm của chứng. Vu điền trạch chủ cát, nhưng nhu tham khảo chính tinh mà định.

(tam lục) long trì dương thủy, phượng các dương sĩ (tác dương kim), phụ Thiên phủ, thiên tướng dĩ tăng hưởng thụ. Long trì của tính cách, là thông minh, mà lại có làm, văn nhã mà có tiếng dự, chuyên phụ Thiên phủ công, có thể tăng ẩm thực của hưởng thụ. Phượng các của

Tính cách, là mẫn tiệp mà hảo phục sức của chú ý, có văn chương vẻ đẹp mà phong lưu, cũng có tiếng dự. Bỉ hai sao chuyên phụ Thiên phủ cập thiên tướng, dĩ

Tăng quý cập hưởng thụ, nhược nhập thân mệnh phùng sát phá tan, thì long trì chủ có nhĩ tật, hoặc nhất nhĩ có điếc. Phượng Các chủ hàm răng sớm phôi.

(tam thất) thai phụ dương đất, chuyên phụ tả phụ. Phong cáo âm sĩ, chuyên phụ hữu bật. Thai phụ của tính cách, là chính trực mà kiên cường, có kiên quyết ý chí, cập hành văn vẻ đẹp, chuyên phụ tả phụ, mà chủ quý hiển. Phong cáo của tính

Cách, là khôn khéo giỏi giang, khí độ trầm ổn, thông minh mà có nghệ thuật yêu hảo, chuyên tá hữu bật, mà chủ quý hiển. Bỉ hai sao nhược hội hợp khôi

Việt tả hữu của Phúc Thọ cách, đương càng thêm cát tường, tài quan song mỹ. Tái tả hữu nhược hội hợp hai sao, có nhị họ diên sinh, tùy mẫu sùng bái của tượng.

(tam bát) ân quang dương hỏa, chuyên phụ thiên khôi. Thiên Quý Dương đất, chuyên tá thiên việt. Ân quang của tính cách, là xử sự thận trọng mà thấy nhỏ tâm, quang minh mà quang minh, có tài nghệ, cũng phong lưu, suốt đời bao gần thượng quý, chuyên tá thiên khôi

Dĩ tăng quý, cập đa văn nghệ. Thiên quý của tính cách, là rất nặng mà thật thà, nhưng hơi quái gở cực đoan, suốt đời có nhiều thủ trưởng của tin một bề và

Đề bạt, chuyên tá thiên việt, dĩ tăng thanh danh cập nhân duyên. Đến đây hai sao ngồi vượng nhập mệnh, vô luận hội hợp khôi việt hay không, phần nhiều là nặng tín dụng, nói

Ra phải làm người. (đến đây hai sao chuyên chủ đến lúc quý nhân yến hội việc).

(tam cửu) thiên quan dương đất, chuyên tá thiên lương. Thiên phúc dương đất, chuyên tá thiên đồng. Thiên quan của tính cách, là ưa thanh nhàn mà lười nhác, tuyệt đỉnh thông minh, mà khiếm quyết đoán, cho nên tá thiên lương mà nổi danh sĩ phong vị, chủ tiên quý, mà

Hậu đa thất trách về hưu của sĩ, tức tiên thành danh sau đó về hưu, an hưởng lâm tuyền của nhạc, cho nên nhược phụ thiên lương, thì là học thuật, hoặc nghệ thuật thành

Danh người, mặc dù không mắc, mà thanh danh so sánh quý người vưu quá mức. Chú ý: Đến đây tinh nhược cùng trời lương cùng độ phùng sát xung, đa tác đặc vụ, tình báo nhân

Viên. Thiên phúc của tính cách, là gấp gáp mà thành thực, vô cơ thay đổi, cũng xen vào việc của người khác, ưa giúp người làm niềm vui, tá thiên đồng, thì suốt đời đa phúc,

Kiêm hữu thọ. Đến đây hai sao nhược phùng cùng lương nhị ở lại vu vượng địa thân mệnh, chủ phú quý mà thọ thi. (bốn mươi) thiên khốc dương hỏa, trợ giúp cự môn của hung. Thiên hư âm hỏa, trợ giúp phá quân của hung.

Thiên khốc thái độ làm người, tính quái gở, lao lực, cận vu xấu mão thân tam cung, gia cát đa phúc, không phải, đa hình khắc rách nát, như cự ám cùng độ,

Chủ tăng hung, tất có tang phục, có nữa đi hạn nhỏ hạn phùng của, mà có Tang Môn cùng độ, tất có tang sự, không phải, phá hao tổn không khỏi. Thiên

Hư của tính cách, là có hoa không quả, cô hàn nghèo hèn, lục thân không chỗ nương tựa, cận nên tăng nói, 1.cửu lưu, nhược và phá hao tổn cùng độ, càng thêm hung ác bạo ngược,

Nơi bất lợi, nữ mệnh có, càng hung. Hai sao nhược giáp hạn, hoặc khổ nhị hạn, các được thứ nhất là lúc, tất có rách nát cập tang đồ tang

Của ưu, tất chính tinh miếu vượng, lộc lập tức tới cứu phương giải trừ. (tứ nhất) cô thìn dương hỏa, quả ở lại âm hỏa.

Cô thìn của tính cách, là quái gở mà cố chấp, phiêu bạt, mà lục thân không nghe theo, gia sát, thì có nhiều mặt mày hốc hác tàn tật, cập tâm lý không bình thường của

Nhân. Quả ở lại của tính cách, là cô độc, bất cận nhân tình, phiêu bạt, mà lục thân không nghe theo, đa tướng mạo đáng ghét, quái dị người. Hai sao tối

Hóa kỵ nhập tài bạch quan, bất luận chính tinh miếu vượng hay không, kết quả ám hao tổn không để lại. Nhập mệnh, thì nam mệnh kị cô, nữ kị quả. Tái như thân mệnh nhị

Cung phùng của, thì nhà ông bà ngoại (tức mẫu gia) đa vô hậu tự, bổn gia người lớn cũng ít.

(tứ nhị) cướp sát âm hỏa, ở sổ là tiểu nhân. Cướp sát của tính cách, làm tâm cấp mà ngoan, bần bỉ mà lao lực, mồm miệng vô đức, phi chảy dài ngắn, tối kỵ và hỏa linh cùng độ, thì càng thêm kỳ

Ngược, phùng dương linh, thì chủ bằng mặt không bằng lòng.

(tứ tam) mui xe dương mộc, ở sổ là uy nghi, dáng vẻ. Mui xe của tính cách, đái cô độc, mà có tôn giáo của tín ngưỡng, cao ngạo ngạo không được đàn, ưa trợ giúp người yếu, mà lại thẳng bách không cố kỵ, quân tử xa của,

Tiểu nhân úy của. Đến đây tinh phùng nhật nguyệt, thì tăng uy nghi, mà lại có dáng vẻ, nhược và cô thìn thành quả ở lại cùng độ, nam quan, nữ quả của mệnh.

(tứ ngũ) đại hao tổn dương hỏa, ở sổ chủ ám hao tổn. Đại hao tổn của tính cách, là ưa tản tài, khinh tài mà phù hoa, lục thân không nghe theo, nhược và hồng loan cùng độ, bất luận chính tinh miếu vượng hay không, đa chủ

Hao tổn tài, nhược nhập cung điền trạch, hội lưu hao tổn, thì dễ bị thiết đạo, nhược gia Hỏa Tinh tịnh cự ám nhập mệnh, hoặc điền trạch, chủ có hoả hoạn. Đến đây tinh

Nhập mệnh, không thích hợp cùng họ hàng gần vãng lai, không phải, đa hao tổn mà vô bổ ích.

(tứ lục) phá toái là âm hỏa, ở sổ chủ sứt mẻ không được đầy đủ. Phá toái của tính cách, cô hàn mà lao lực, đứng ngồi không yên, ít thành đa bại, mà lại phần nhiều là phi. Đến đây tinh nhập mệnh, hoặc đi hạn, chủ làm việc tương

Thành, mà lại xảy ra phong ba, nhiều lần điên đảo, đa không được xưng ý, đặc biệt năm mới phùng của, nếu có khôi việt tướng giáp gặp gỡ, chủ tuy có quý trợ giúp,

Mà cơ duyên không khéo.

(tứ thất) thiên không là dương hỏa, ở sổ quản mệnh chủ, thân chủ của ở lại. Trải qua vân: Giá tiền một vị là thiên không, thiên không nguyên lai bất khả phùng, nhị chủ lộc tồn nhược phùng đến đây, diêm vương không sợ người ta anh hùng. Giá, tức năm sinh

Của thái tuế cũng, tiền một vị tức an thiên không, thân mệnh phùng của, vô cát, đa mẹ goá con côi tăng nói. Nhị chủ người, mệnh chủ, thân chủ cũng, gia tử

Thuộc tham lang, xấu hợi cự môn các loại, nếu có thiên không cùng độ, vô cát, có sát, đa chủ chết non. Tịnh nhược lộc tồn rất nặng ngôi sao, tuy là

Ngồi vượng, mà có thiên không cùng độ, thì tuy có nếu không có, không thể tác cát luận của cũng. (bí trải qua vân: Thân mệnh tứ thiên không, phi tăng nói ngay,

Tứ thiên không âm, thiên không, địa không, tuần thiên không, chặn thiên không là cũng, vừa danh phán đoán kiều, đến đây tinh nhược nhập mệnh thân, tung không làm tăng nói, cũng thủ phạm chính cô

Độc, lục thân vô duyên, lâm lão đa nhập không môn cũng. )

()

Thiên quan

——————————————————————————–

* thiên quan tượng trưng quan quý.

* thiên quan thái độ làm người so sánh bảo thủ, yêu thích hưởng thụ.

* thiên quan gia hội tả phụ, hữu bật, tri túc thường nhạc.

* thiên quan gia hội văn xương, văn khúc, ưu rảnh rang tự tại, hảo hưởng thụ. * thiên quan gia hội thiên khôi, thiên việt, người ngoài hòa bình, bị người thưởng thức. * thiên quan gia hội lộc, quyền, khoa, ở học thuật hoặc nghệ thuật thượng danh lợi tốt. * thiên quan gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, khuyết thiếu ý chí chiến đấu.

* thiên quan gia hội kình dương, đà la, hành sự bảo thủ.

* thiên quan gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khuyết thiếu ý chí chiến đấu, hành sự bảo thủ.

* khổ hạn gặp thiên quan danh dự tốt.

Thiên phúc

-* thiên phúc tượng trưng cát tường như ý.

* thiên phúc thái độ làm người so sánh lấy giúp người làm niềm vui, yêu thích hưởng thụ.

* thiên phúc gia hội tả phụ, hữu bật, ưa trợ giúp nhân, hảo giao giao hữu. * thiên phúc gia hội văn xương, văn khúc, lạc quan, hảo hưởng thụ. * thiên phúc gia hội thiên khôi, thiên việt, lấy giúp người làm niềm vui, bị người thưởng thức.

* thiên phúc gia hội lộc, quyền, khoa, bị người hoan nghênh, danh lợi tốt.

* thiên phúc gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tính tình cấp.

* thiên phúc gia hội kình dương, đà la, xen vào việc của người khác.

* thiên phúc gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, tính tình cấp, xen vào việc của người khác. * khổ hạn gặp thiên phúc bị người chú mục.

Thiên hình

* thiên hình tượng trưng tài cán, tự chủ.

* thiên hình thái độ làm người so sánh có cô độc tính, không thích mượn người khác lực, cao ngạo, suốt đời làm phiền lục, thích thần mật học, huyền học.

* thiên hình gia hội tả phụ, hữu bật, nhiệt tâm trợ giúp nhân, tích cực quả quyết.

* thiên hình gia hội văn xương, văn khúc, dễ có quyền vị, học vấn tốt.

* thiên hình gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng.

* thiên hình gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dễ có quyền uy. * thiên hình gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, thị phi đa, làm việc vất vả cực nhọc.

* thiên hình gia hội kình dương, đà la, thị phi đa, làm việc vất vả cực nhọc, thị phi đa. * thiên hình gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, làm việc hiệu suất không tốt, dễ có tố tụng.

* khổ hạn gặp thiên hình gia hội bạch hổ, Hỏa Tinh, linh tinh dễ có quan tòa, gia hội ngôi sao may mắn có uy vọng. Thiên diêu

* thiên diêu tượng trưng giao tế.

* thiên diêu thái độ làm người đa tận tình, phản ứng khoái, nhân duyên tốt.

* thiên diêu gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý, có mị lực.

* thiên diêu gia hội văn xương, văn khúc, tình cảm phong phú, có tài nghệ, hữu tình thú. * thiên diêu gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

* thiên diêu gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, có năng lực quản lý, bị người khẳng định. * thiên diêu gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh tiền tài không được tụ, tình cảm đa khúc chiết.

* thiên diêu gia hội kình dương, đà la, ổn định tính yếu, tình cảm đa khúc chiết.

* thiên diêu gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết. * khổ hạn gặp thiên diêu, đào hoa.

Giải trừ thần

* giải trừ thần tượng trưng tiêu tai.

* giải trừ thần ở có tai hoạ tiền, tâm linh cảm ứng cường.

* giải trừ thần gia hội tả phụ, hữu bật, hành sự mẫn tiệp, dễ có bị người thưởng thức. * giải trừ thần gia hội văn xương, văn khúc, hiếu học hướng về phía trước, dễ nổi danh thanh. * giải trừ thần gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người đề bạt. * giải trừ thần gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, giỏi đoán ý người, bị người hoan nghênh, mọi việc thuận lợi.

* giải trừ thần gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, gặp dữ hóa lành.

* giải trừ thần gia hội kình dương, đà la, gặp dữ hóa lành.

* giải trừ thần gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, gặp dữ hóa lành.

* khổ hạn gặp giải trừ thần, gặp dữ hóa lành.

Thiên vu

* thiên vu tượng trưng vị đề thăng.

* thiên vu dễ có tôn giáo tín ngưỡng.

* thiên vu gia hội tả phụ, hữu bật, trung với cương vị công tác, bị người coi trọng. * thiên vu gia hội văn xương, văn khúc, ham văn học, học thuật. * thiên vu gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người đề bạt. * thiên vu gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên vu gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, làm việc vất vả cực nhọc.

* thiên vu gia hội kình dương, đà la, so sánh vô đảm đương lực.

* thiên vu gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, phí sức sức lao động.

* khổ hạn gặp thiên vu gia hội ngôi sao may mắn danh tiếng tốt, bị người coi trọng. Thiên nguyệt

* thiên nguyệt tượng trưng an phận.

* thiên nguyệt thái độ làm người và thế vô tranh, so sánh vô chủ sai ai ra trình diện.

* thiên nguyệt gia hội tả phụ, hữu bật, làm việc tích cực.

* thiên nguyệt gia hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ.

* thiên nguyệt gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người hòa khí, dễ kết giao có địa vị nhân sĩ.

* thiên nguyệt gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * thiên nguyệt gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, ỷ lại tâm nặng.

* thiên nguyệt gia hội kình dương, đà la, lo sợ không đâu.

* thiên nguyệt gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, ỷ lại tâm nặng, lo sợ không đâu.

* khổ hạn gặp thiên nguyệt gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt THUẬN.

Âm sát

* âm sát tượng trưng tiểu nhân, lòng nghi ngờ.

* âm sát thái độ làm người dễ mình tỉnh lại ước thúc.

* âm sát gia hội tả phụ, hữu bật, tích cực hăng hái.

* âm sát gia hội văn xương, văn khúc, ghi nhớ giáo huấn.

* âm sát gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao có tam giáo cửu lưu của sĩ. * âm sát gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào.

* âm sát gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ tinh thần không phấn chấn.

* âm sát gia hội kình dương, đà la, bất mãn hiện trạng.

* âm sát gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ tinh thần không phấn chấn, dễ nghi thần nghi quỷ.

* khổ hạn gặp âm sát bị người liên lụy hoặc mọi chuyện bị nghẹt.

Thai phụ

* thai phụ tượng trưng kiên trì.

* thai phụ thái độ làm người có thấy xa, ý chí kiên định.

* thai phụ gia hội tả phụ, hữu bật, có trí khôn có năng lực.

* thai phụ gia hội văn xương, văn khúc, cụ tổ chức lực.

* thai phụ gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người thiện lương, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * thai phụ gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * thai phụ gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô thấy xa.

* thai phụ gia hội kình dương, đà la, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa. * thai phụ gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô thấy xa, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa.

* khổ hạn gặp thai phụ gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui.

Phong cáo

-* phong cáo tượng trưng thông minh.

* phong cáo thái độ làm người cụ có trí khôn, hành sự ổn trọng.

* phong cáo gia hội tả phụ, hữu bật, có trí khôn có năng lực.

* phong cáo gia hội văn xương, văn khúc, thiện sửa ngôn từ.

* phong cáo gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người săn sóc, dễ kết giao có địa vị nhân sĩ. * phong cáo gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * phong cáo gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, lòng hư vinh nặng.

* phong cáo gia hội kình dương, đà la, hành sự bảo thủ.

* phong cáo gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, lòng hư vinh nặng, hành sự bảo thủ.

* khổ hạn gặp phong cáo gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên ổn.

Thiên không

* thiên không tượng trưng linh cảm.

* thiên không dễ có Thiên Trúc cuộc đời, thái độ làm người so sánh có cô độc tính.

* thiên không gia hội tả phụ, hữu bật, lực lĩnh ngộ cường, bị người coi trọng. * thiên không gia hội văn xương, văn khúc, có tôn giáo tín ngưỡng, ưa nghiên cứu huyền học, thần mật học. * thiên không gia hội thiên khôi, thiên việt, nhạy bén, bị người thưởng thức.

* thiên không gia hội lộc, quyền, khoa, trí tuệ nhất lưu, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên không gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, gặp dữ hóa lành.

* thiên không gia hội kình dương, đà la, gặp dữ hóa lành.

* thiên không gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, gặp dữ hóa lành. * khổ hạn gặp thiên không nên nghiên cứu học thuật.

Thiên khốc

* thiên khốc tượng trưng tiêu cực.

* thiên khốc thái độ làm người khinh tài nặng nghĩa, làm việc có nguyên tắc.

* thiên khốc gia hội tả phụ, hữu bật, cần lao tiết kiệm.

* thiên khốc gia hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ.

* thiên khốc gia hội thiên khôi, thiên việt, có lực tương tác, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * thiên khốc gia hội lộc, quyền, khoa, có quyết đoán, danh lợi song thu vào.

* thiên khốc gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, nội tâm cô độc.

* thiên khốc gia hội kình dương, đà la, thái độ làm người tiêu cực.

* thiên khốc gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, nội tâm cô độc, thái độ làm người tiêu cực, rủi ro.

* khổ hạn gặp thiên khốc gia hội ngôi sao may mắn có quyền uy gia hội sát tinh rủi ro, tư tưởng tiêu cực. Thiên hư

* thiên ảo ảnh chinh phập phềnh bất định.

* thiên hư thái độ làm người thích thanh tĩnh, an vu hiện trạng.

* thiên tăng giá hội tả phụ, hữu bật, áo cơm đủ.

* thiên tăng giá hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ.

* thiên tăng giá hội thiên khôi, thiên việt, có lực tương tác, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * thiên tăng giá hội lộc, quyền, khoa, có quyết đoán, danh lợi song thu vào.

* thiên tăng giá hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô chủ sai ai ra trình diện.

* thiên tăng giá hội kình dương, đà la, thái độ làm người có hoa không quả.

* thiên tăng giá hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô chủ sai ai ra trình diện, thái độ làm người có hoa không quả, rủi ro.

* khổ hạn gặp thiên tăng giá hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh hao tài tiêu tai. Long trì

* long trì tượng trưng nội hàm, tự trọng, có lộc ăn.

* long trì thái độ làm người đối số thuật (sơn, y, mệnh, bốc, tướng) có hứng thú. * long trì gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ tốt, ưa trợ giúp nhân, bị người thưởng thức. * long trì gia hội văn xương, văn khúc, có khí chất, có màu sắc đẹp đẽ, bị người thưởng thức. * long trì gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng. * long trì gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, có màu sắc đẹp đẽ, dễ tiếp xúc cao tầng nhân sĩ. * long trì gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ có nhĩ bộ tật bệnh, thái độ làm người có ngạo khí. * long trì gia hội kình dương, đà la, dễ có nhĩ bộ tật bệnh, so sánh có tư tâm. * long trì gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ có nhĩ bộ tật bệnh, ham hưởng thụ.

* khổ hạn gặp long trì có lên chức cơ hội.

Phượng các

* phượng các tượng trưng mỹ cảm, cao quý, phúc phận.

* phượng các thái độ làm người đối số thuật (sơn, y, mệnh, bốc, tướng) có hứng thú, coi trọng ăn mặc. * phượng các gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ cao nhã, ưa trợ giúp nhân, bị người khẳng định. * phượng các gia hội văn xương, văn khúc, có văn học nghệ thuật tài năng, bị người thưởng thức. * phượng các gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng. * phượng các gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, danh tiếng tốt. * phượng các gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ có miệng bộ tật bệnh, hơi có lòng hư vinh. * phượng các gia hội kình dương, đà la, dễ có miệng bộ tật bệnh, ái biểu hiện. * phượng các gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ có miệng bộ tật bệnh, ham hưởng thụ.

* khổ hạn gặp phượng các có lên chức cơ hội.

Hồng loan

* hồng loan tượng trưng không khí vui mừng.

* hồng loan thái độ làm người thân thiết, hàm súc.

* hồng loan gia hội tả phụ, hữu bật, có lực tương tác, có nhân duyên. * hồng loan gia hội văn xương, văn khúc, phong độ tốt, hữu tình thú.

* hồng loan gia hội thiên khôi, thiên việt, tình cảm cơ vận đa.

* hồng loan gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt.

* hồng loan gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tình cảm đa khúc chiết.

* hồng loan gia hội kình dương, đà la, bất định tính, tình cảm đa khúc chiết. * hồng loan gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết. * khổ hạn gặp hồng loan, có thai khánh việc.

Thiên ưa

* thiên ưa tượng trưng hoạt bát không bị cản trở.

* thiên ưa thái độ làm người chủ động, hoạt bát.

* thiên ưa gia hội tả phụ, hữu bật, thiện giao tế, có nhân duyên.

* thiên ưa gia hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ, hữu tình thú.

* thiên ưa gia hội thiên khôi, thiên việt, tình cảm cơ vận đa.

* thiên ưa gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt.

* thiên ưa gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tích cực mà lại rộng rãi.

* thiên ưa gia hội kình dương, đà la, tình cảm đa khúc chiết.

* thiên ưa gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết. * khổ hạn gặp thiên ưa, có thai khánh việc.

Cô thìn

* cô thìn tượng trưng độc lập và cô độc.

* cô thìn thái độ làm người tự lập tự mình cố gắng, tính tình cố chấp.

* cô thìn gia hội tả phụ, hữu bật, tự lực gây dựng sự nghiệp.

* cô thìn gia hội văn xương, văn khúc, tư tưởng trác việt.

* cô thìn gia hội thiên khôi, thiên việt, có hợp quần lực, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * cô thìn gia hội lộc, quyền, khoa, có thấy xa, danh lợi song thu vào. * cô thìn gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh cố chấp.

* cô thìn gia hội kình dương, đà la, so sánh không hợp đàn.

* cô thìn gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh cố chấp, so sánh không hợp đàn.

* khổ hạn gặp cô thìn gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh so sánh tiêu cực. Quả ở lại

* quả ở lại tượng trưng đa nghi và cô độc.

* quả ở lại thái độ làm người tình nguyện bình thản, an thủ bản phận.

* quả ở lại gia hội tả phụ, hữu bật, độc lập gây dựng sự nghiệp.

* quả ở lại gia hội văn xương, văn khúc, tư tưởng bình thản.

* quả ở lại gia hội thiên khôi, thiên việt, có hợp quần lực, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * quả ở lại gia hội lộc, quyền, khoa, có thấy xa, danh lợi song thu vào. * quả ở lại gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô đảm đương.

* quả ở lại gia hội kình dương, đà la, tình cảm so sánh yếu đuối.

* quả ở lại gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô đảm đương, tình cảm so sánh yếu đuối.

* khổ hạn gặp quả ở lại gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh so sánh bàng hoàng. Phỉ liêm

* phỉ liêm tượng trưng bảo thủ quái gở.

* phỉ liêm thái độ làm người thiện lương thủ bản phận.

* phỉ liêm gia hội tả phụ, hữu bật, nhiệt tâm tự lịch.

* phỉ liêm gia hội văn xương, văn khúc, màu sắc đẹp đẽ tốt.

* phỉ liêm gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao có địa vị nhân sĩ.

* phỉ liêm gia hội lộc, quyền, khoa, có quyền uy, danh lợi song thu vào.

* phỉ liêm gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, quật cường cố chấp.

* phỉ liêm gia hội kình dương, đà la, hành sự cực đoan.

* phỉ liêm gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, quật cường cố chấp, hành sự cực đoan.

* khổ hạn gặp phỉ liêm gia hội ngôi sao may mắn có quyền uy.

Thiên cơ tinh ở cung phu thê, nam nên lấy vợ tương đối còn trẻ là một nửa kia hoặc là cá tính tương đối kiên cường, nữ có thể phối lớn tuổi của phu.

Thiên cơ tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, chủ sanh ly đau khổ biệt, vãn kết hôn tương đối khá. Thiên cơ tinh và thiên lương tinh cùng cung, lấy vợ lớn tuổi có trợ giúp hôn nhân hạnh phúc.

Thiên cơ tinh và thái âm tinh cùng cung, làm đẹp đồ trang điểm quầy chuyên doanh thích hợp nhất. Thái âm tinh ở cung phu thê

Thái âm tinh ở cung phu thê, nhập miếu thì nam nữ giai quý, hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc. Thái âm tinh chữ Nhật xương văn khúc cùng cung thì là câu chuyện mọi người ca tụng.

Thái âm tinh cùng kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không địa lục hung tinh mặc dù không thể, nhưng chủ chia lìa. Thái âm tinh và thái dương cùng cung, thì bạch đầu giai lão.

Thái âm tinh và thiên đồng tinh cùng cung, còn lại là hiền nội trợ.

Thái âm tinh và thiên cơ tinh cùng cung, ở thời niên thiếu là mỹ hảo.

Thái dương tinh ở cung phu thê

Thái dương tinh ở cung phu thê, nhập miếu hoặc vượng vãn kết hôn tương đối khá, sớm lấy vợ hội tương khắc, nam nhân hội nhân thê mà được quý. Thái dương tinh và thiên lương cùng cung bên trái phụ hữu bật, sẽ lấy đáo hiền thê lương mẫu.

Thái dương tinh và thái âm tinh cùng cung, sẽ lấy đáo hiền nội trợ bang phu vận, như ở gia cự môn giống như giống nhau. Thái dương tinh gặp phải thiên sứ và thiên thương, nhân phi lễ mà kết hôn.

Cự môn tinh ở cung phu thê

Cự môn tinh ở cung phu thê, hôn nhân đối tượng nếu là so với phương lớn tuổi, nhất định là tương khắc bất hòa. Cự môn tinh như và thái dương cùng cung vô tứ sát tinh, thì bạch đầu giai lão.

Cự môn tinh và thiên cơ tinh cùng cung, còn lại là khuôn mặt đẹp hiền nội trợ.

Cự môn tinh và thiên đồng tinh cùng cung, còn lại là thông tuệ của thê hoặc lấy vợ chi thứ hai, nhược hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, tất là hình

Khắc nhị thê hoặc chia lìa.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê

Sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn. Sao Vũ khúc như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài. Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng cùng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương cùng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia Thái âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Tử vi tinh ở cung phu thê

Tử vi tinh ở cung phu thê, vãn kết hôn tương đối thích hợp, năng lực bạch đầu giai lão, một nửa kia cá tính tương đối kiên cường. Tử vi tinh và Thiên phủ tinh cùng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão đến muộn năm.

Tử vi tinh và thiên tướng tinh cùng cung, khả năng tảo hôn hoặc là niên kỷ so với chính mình còn nhỏ.

Tử vi tinh và phá quân tinh cùng cung, hai người cá tính không hợp, dễ cãi nhau.

Tử vi tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, chủ có hình khắc.

Sao Liêm trinh ở cung phu thê

Sao Liêm trinh ở cung phu thê, nam tử mới có thể tam độ tố tân lang quán, như ở hơn nữa tham lang càng kỳ quái hơn. Sao Liêm trinh và thất sát cùng cung, phu thê bất hòa vừa hình phạt chính khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, hai vợ chồng hội biệt ly hôn nhân.

Sao Liêm trinh và Thiên phủ cùng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Thất sát tinh ở cung phu thê

Thất sát tinh ở cung phu thê, nam nữ tảo hôn, phu thê hội bất hòa.

Thất sát tinh và vũ khúc cùng cung, đồng dạng cũng là phu thê bất hòa mà lại đái hình khắc, nên kết hôn muộn miễn hình phạt khắc. Thất sát tinh và liêm trinh cùng cung, chủ phu thê chia lìa, sớm muộn gì gặp nhau không nhiều lắm, hơn nữa hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, hội

Liên khắc tam thê, ly hôn tái kết hôn vừa ly hôn.

Thiên tướng tinh ở cung phu thê

Thiên tướng tinh ở cung phu thê, khuôn mặt đẹp hiền thục, nam nên lớn tuổi, thân càng thêm thân tương sẽ tốt hơn. Thiên tướng tinh và tử vi cùng cung, bạch đầu giai lão.

Thiên tướng tinh và vũ khúc cùng cung, lúc còn trẻ tương đối có thể cùng hảo.

Thiên tướng tinh và liêm trinh cùng cung, nhập miếu thì không hình khắc vấn đề phát sinh, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, nhất định hình khắc bất hòa.

Thiên lương tinh ở cung phu thê

Thiên lương tinh ở cung phu thê, nam còn lại là cưới được mỹ lệ chuyên gia, lại từ làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức thích hợp nhất.

Thiên lương tinh và thiên đồng tinh cùng cung, phu thê hòa hòa khí khí tôn trọng lẫn nhau. Thiên lương tinh và thiên cơ tinh cùng cung, sẽ lấy đáo hiền thục thê tử. Thiên lương tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, phu thê bình thường tranh cãi ầm ĩ không được hưu. Thiên việt tinh ở cung phu thê

Thiên việt tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên việt tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau.

Thiên khôi tinh ở cung phu thê

Thiên khôi tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên khôi tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau.

Sao Văn Khúc ở cung phu thê

Sao Văn Khúc ở cung phu thê, và chư tinh cùng cung, thì bạch đầu giai lão. Sao Văn Khúc chữ Nhật xương tinh hai sao ở cung phu thê, tam thiếp tứ phòng tương đối nhiều, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, cũng chủ chúng

Nữ nhân cho nhau tranh thủ tình cảm.

Văn xương tinh ở cung phu thê

Văn xương tinh ở cung phu thê, sẽ lấy đáo hiền nội trợ.

Văn xương tinh và thiên cơ Thái âm cùng cung, thì thê là khuôn mặt đẹp có thể sự làm đẹp chức nghiệp hay nhất. Văn xương tinh nhược hãm địa, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, còn lại là tối kỵ, ứng với cẩn thận phu thê trong lúc đó đối đàm phương thức.

Hỏa Tinh ở cung phu thê

Hỏa Tinh ở cung phu thê, nhập phụ hơn nữa ngôi sao may mắn cùng cung, vô hình khắc bất hòa.

Hỏa Tinh ở cung phu thê, hãm địa chủ phu thê bất hòa.

Tả phụ tinh ở cung phu thê

Tả phụ tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Tả phụ tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê. Tả phụ tinh và Thái âm thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát cùng cung, phu thê chủ chia lìa. Sao Vũ khúc ở cung phu thê

Sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn. Sao Vũ khúc như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài. Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng cùng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương cùng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia Thái âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Phá quân tinh ở cung phu thê

Phá quân tinh ở cung phu thê, nam nữ kết hôn cũng có thể tái ly hôn, gia ngôi sao may mắn khả năng hóa giải. Phá quân tinh và vũ khúc cùng cung, cũng là kết hôn tái ly hôn vừa kết hôn, chủ chia lìa. Phá quân tinh và liêm trinh cùng cung, phu thê bất hòa bình thường cãi nhau.

Phá quân tinh và tử vi cùng cung, đối tượng kết hôn nên lớn tuổi.

Tham lang tinh ở cung phu thê

Tham lang tinh ở cung phu thê, nam nữ cũng không tốt, cũng có thể trùng hôn.

Tham lang tinh nhập miếu yếu vãn lấy vợ tương đối khá.

Tham lang tinh và sao Liêm trinh cùng cung, chủ tương khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, chủ chia lìa. Tham lang tinh và tử vi cùng cung, hôn nhân nếu so với đối lớn tuổi.

Hữu bật tinh ở cung phu thê

Hữu bật tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Hữu bật tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê. Hữu bật tinh và Thái âm thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát cùng cung, phu thê chủ chia lìa.

<>

< quá nhỏ phú >

Đẩu số tới huyền tới vi, để ý chỉ khó hiểu, mặc dù thiết vấn vu bách thiên trong, do có nói mà chưa hết. Chú giải: ? Thích? Bổn thiên < toàn bộ thư > liệt vào thủ thiên, thực vị hợp, dựa vào < toàn tập > bản, đến đây thiên liệt ở < chư tinh vấn đáp > lúc,

Thủy hợp thể lệ, cho nên mới thuyết “Mặc dù thiết vấn vu bách thiên trong”, đó là < quá nhỏ phú > thật là < chư tinh vấn đáp > bổ sung, bổ

Kỳ “Do có nói mà chưa hết” ý.

“Quá nhỏ” là tinh viên danh. Quốc gia của ta cổ đại thiên quan tương thiên tinh chia làm tam viên, quá nhỏ viên là Ngũ Đế tọa chỗ cư (thiên thị viên còn lại là bách

Họ vạn dân chỗ tụ), sở dĩ thuật người tức sử dụng kỳ danh lai so sánh khập khiễng tử vi đế tọa. Đẩu số sở dụng, toàn bộ thuộc hư tinh, mà lại bắc đẩu thất tinh hoàn toàn và quá nhỏ viên không quan hệ, do là biết ngay kỳ so sánh khập khiễng ý.

Đến nỗi tinh của giới hạn, các hữu tương ứng, thọ yểu hiền ngu, phú quý nghèo hèn, bất khả một mực luận nghị.

Chú giải: ? Thích? Nơi này thuyết “Tinh của giới hạn, các hữu tương ứng”, tức đã tiết lộ “Sáu mươi tinh hệ” tin tức. Đẩu số dĩ tinh hệ

Là “Giới hạn” (lĩnh vực), sáu mươi tinh hệ tất cư cố định tinh viên, như phàm “Tử vi ngồi một mình” tất cư tử, ngọ;”Vũ khúc,

Thất sát” tất cư mão, dậu, đến đây tức tinh hệ giới hạn.

“Sáu mươi tinh hệ” là Trung Châu phái bí truyền, vương đình của tương của công khai lúc, đẩu số gia đều chọn dùng, trước đó, thuật người duy

Dựa vào đều khác biệt chỉ tinh suy luận, chẳng mỗi tinh hệ có kỳ đặc thù ý nghĩa, nhưng cũng có người hoài nghi, sáu mươi tinh hệ nói đến dùng cái gì không gặp vu < toàn bộ

Thư >? Kỳ thực, nhược minh bản phú đến đây cú, tức đương không còn nữa hoài nghi, nếu không sử dụng sáu mươi tinh hệ để giải thích, thì không thể thuyết đẩu số chư tinh của

“Giới hạn” .

Kỳ tinh phân bố mười hai viên, sổ định ư ba mươi sáu vị, nhập miếu là kỳ, thất sổ là giả. Chú giải: ? Thích? Truyền thống thuyết pháp, do tử tới hợi, tức mười hai viên. Tinh hệ nhập mười hai viên, các hữu miếu, vượng, hãm, là cho nên

Tức thành ba mươi sáu vị.

Đẩu số “Đấu”, chỉ tinh hệ mà nói;”Sổ” thì chỉ chư tinh miếu, vượng, hãm. Có chút đẩu số gia, tương chư tinh giới hạn chia làm miếu, vượng, được địa, lợi ích, bình thản, không được địa, hãm, tổng cộng thất trường hợp, trung

Châu phái thì chỉ nói bốn loại: Miếu, vượng, lợi, hãm, trong đó “Lợi” bằng nhau vu bình thản (không được hung cũng không cát), như thế năng lực sản sinh

Ảnh hưởng người, liền chỉ có miếu, vượng, hãm tam sổ. Do câu này phú văn, là được biết Trung Châu phái truyền thụ thật là chính thống, bằng không tức không thể nói

Là ba mươi sáu sổ.

Nhưng cũng có thể đem “Sáu mươi tinh hệ” coi như là sổ, bởi vì sáu mươi tinh hệ kết cấu đã bao quát miếu vượng lợi hãm ở bên trong, sở dĩ không bằng thuyết “Sổ

Định ư sáu mươi vị” (cư ký ức < bát ưa lâu sao bản > tức là như vậy).

Đại để dĩ thân mệnh là phúc đức gốc rể, gia dĩ căn nguyên, là nghèo thông của tư.

Chú giải: ? Thích? Đến đây phú văn có sai lầm, đương độc tác? ? Đại để dĩ thân mệnh làm gốc, gia dĩ phúc đức của căn nguyên, là nghèo thông của tư.

Thân mệnh nhị cung, mệnh làm đầu thiên, thân thuộc hậu thiên, là cho nên thuyết “Thân mệnh làm gốc” . Nhưng mà cung phúc đức thật là suy tính một đời người cách cục

Yếu lĩnh, phúc đức chủ tư tưởng của người ta, con người khi còn sống, thụ kỳ bản tư tưởng của người ta ảnh hưởng quá nhiều, là cho nên nói là “Căn nguyên” .

Tinh có cùng triền, sổ có phần định, cần phải minh kỳ sinh khắc của yếu, tất tường ư được viên thất độ của phân. Chú giải: ? Thích? “Tinh có cùng triền”, tức là tinh hệ, như vũ khúc duy và sát, phá, lang, thiên tướng, Thiên phủ cùng triền, như thế tức

Cấu thành lục loại sao Vũ khúc hệ (hơn nữa ngồi một mình, cho nên cộng là lục loại).

Bởi vì cùng triền quan hệ, cho nên liền có sống khắc, nhưng mà vương đình của vu đào tạo sâu giáo trình trung trình bày và phân tích sáu mươi tinh hệ, đã xem kỳ sinh khắc quan hệ

Thông hiểu đạo lí mà nói, cho nên đã không cần tái tác luận bàn (đồng thời, cũng đã xem kỳ miếu vượng lợi hãm hoà hợp, là cho nên giáo trình trung cũng không biệt luận).

Đẩu số luận sinh khắc, không bằng tử bình luận sinh khắc trọng yếu, bởi vì đẩu số tinh hệ sinh khắc đã thành cố định cách cục (ví dụ như “Vũ khúc thất sát”,

Tất là kim cục), thiếu tử bình sinh khắc chế hóa các loại biến hóa, đó là nói là, mỗi một tinh hệ triền thứ cung viên đã thuộc cố định, tinh

Diệu sinh khắc cũng thuộc cố định, miếu vượng lợi hãm canh thuộc cố định, do là là được hoà hợp mà nhưng luận tinh hệ. Đây không phải là không nói sinh khắc, miếu vượng,

Chỉ là hoà hợp lúc lại càng không tất đừng nói.

Quan ư tử vi bỏ triền, tư một ngày đêm nghi của tượng, tốt liệt ở lại mà thành viên. Thổ tinh cẩu thả cư kỳ viên, nhược có thể di động dời. ? Thích? Đẩu số an liệt chính diệu, thực tiên an lập tử vi, tử vi định vị, còn lại chính diệu tức dựa vào của mà an lập, do là có mười hai tinh bàn,

Đến đây tức cái gọi là “Tư một ngày đêm nghi của tượng, tốt liệt ở lại mà thành viên” . Vì vậy nhị cú, thực cũng cường điệu sáu mươi tinh hệ phân bố. Có người tự

Xưng là đẩu số chính truyện, lại phản đối sáu mươi tinh hệ thành lập, thực sự một thân liên < quá nhỏ phú > cũng không độc thông. Về phần thuyết “Thổ tinh cẩu thả cư kỳ viên, nhược có thể di động dời”, đó là nhằm vào “Năm sao” mà nói, vu sử dụng năm sao thôi mệnh thì, thổ tinh cư viên

Bất động, mà đẩu số trung thổ tinh (như tử, phủ, cự) thì có thể dựa vào đại hạn, lưu niên mà bay động, đây là nhắc nhở sử dụng quán “Năm sao “

thuật sĩ, bất khả tái dựa vào “Năm sao” của lệ. (loại tình huống này, vu < toàn bộ thư > trung chỗ nào cũng có, là cho nên có thể khán thành đó là

Sử dụng đẩu số đại thế năm sao nêu lên, cũng hãy nhìn thành là thần số phái thuật sĩ trọng yếu chuyển biến).

Sao Kim chuyên tư tài kho, sợ nhất thiên không vong.

Chú giải: ? Thích? Đây là chính diệu và tạp diệu giao triền nêu ví dụ. Vũ khúc tức là nói “Sao Kim”, phàm vũ khúc lục loại tinh hệ, giai

Không thích hợp và thiên không diệu cùng triền (thiên không diệu cũng hữu chủng chủng phân biệt, đã tường đào tạo sâu giáo trình trong).

Tham thủ thiên không mà tài nguyên không được tụ.

Chú giải: ? Thích? Đây chỉ là giải thích qua loa. Trên thực tế, đối tình dục quá sâu tham lang tinh hệ (như tham lang và dương đà cùng hội), ngược lại còn thích thiên không

Diệu hóa giải, biến thành tài nghệ. Đến đây nên tường duyệt đào tạo sâu giáo trình.

Các ty kỳ chức, bất khả so le. Cẩu thả hoặc không bắt bẻ kỳ cơ, canh quên kỳ biến, phải kể của tạo hóa xa vậy. Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Cơ”, tức các tinh hệ cơ bản tính chất; cái gọi là “Thay đổi”, tức và phụ diệu, tá diệu, sát diệu, hóa

Diệu, thậm chí tạp diệu cùng cung tham dự hội nghị hợp, do là sản sinh tính chất biến hóa.

Lệ viết: Lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung.

Chú giải: ? Thích? Hóa lộc tối kỵ phá tan, lộc tồn thứ hai. Cái gọi là “Phá tan”, tức đối cung sai ai ra trình diện Hóa kị.

Nguyên cục hóa lộc thụ đại hạn Hóa kị phá tan, nhất căng thẳng. Đại hạn hóa lộc thụ lưu niên Hóa kị phá tan, một năm bất lợi. Lưu niên hóa lộc thụ lưu

Nguyệt Hóa kị phá tan, chích dĩ tua đi tới hóa lộc cung vị ngày là ngu, cũng không phải là một tháng bất lợi.

Nguyên cục hóa lộc, bất úy lưu niên lưu nguyệt Hóa kị phá tan.

Đại hạn hóa lộc, úy nguyên cục Hóa kị, bất úy lưu nguyệt Hóa kị phá tan. Lưu niên hóa lộc, bất úy nguyên cục Hóa kị, lại úy đại hạn Hóa kị phá tan. Nói cách khác, nguyên cục và đại hạn, đại hạn và lưu niên, lưu niên và lưu nguyệt của tương hỗ phá tan giai căng thẳng, dư thì không ngại.

Lộc tồn thụ phá tan, quan hệ rất.

Ngoài ra, hóa lộc vừa hóa thành sao Hóa kỵ, cũng thuộc phá tan, giai chủ cát chỗ giấu hung, vưu không thích hợp vọng đi thủ tài, đối ăn ý tự nhiên thập phần bất lợi,

Cho dù cạnh tranh cầu tài, cũng chủ quyết sách lệch lạc, hoặc tài chính không được kế. Nhược ra ngoài cầu tài, vưu phương thông nhau ngoài ý muốn, hoặc bị người ám toán. (cận

Năm có một máy thương ở đại lục tao họa diệt môn, một máy loan độc giả sai người đái mạng của hắn bàn cấp vương đình của, tức là liêm trinh hóa lộc vu đại vận

Hóa kị, nhâm họp hằng năm vũ khúc Hóa kị. Cai Đài Loan độc giả đọc thuộc vương đình của đào tạo sâu giáo trình, đã khuyến kỳ bất khả ra ngoài cầu tài, nhưng mà đến đây

Thương nhân ở Hương Cảng dừng thì, mộ danh vãng nhất thuật sĩ chỗ thầy tướng số, Vì vậy quyết tâm đi trước, kết quả bi thảm xong việc. Thầy bà tinh vu túi

Trang, thường thường hại người rất nặng, trong này nhân quả khôn kể. )

Mã gặp thiên không vong, chung thân bôn tẩu.

Chú giải: ? Thích? “Mã” chỉ thiên mã. Thiên không vong thì chỉ “Chặn thiên không” và “Tuần thiên không” . Thiên mã và thiên không diệu cùng cung, là thiên không mã, chủ

Bôn ba lao lực, lao mà ít thành. Hoặc giả liên tiếp chuyển công, tổng không lý tưởng. Nhưng nếu thiên không mã cung viên tinh diệu cát mỹ, thì chủ vu quê người tay không hưng gia, nhược ôm khư khư gia viên thì trái lại lao lực không làm nổi. ? ? Lại đem tinh diệu

Tính chất mở rộng, giá hay hoặc giả là lợi cho chuyển hoán công tác hoàn cảnh. Còn nữa, “Chung thân bôn tẩu” đối người hiện đại mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Người hiện đại di dân phần đất bên ngoài, sau đó quay về bản thổ kinh doanh, Vì vậy lưỡng

Địa bôn ba, cũng hợp đến đây chiêm lệ.

Hay hoặc là thường xuyên thoa lưỡng địa kinh doanh hai bên sinh ý, cũng hợp đến đây lệ, cho nên bất khả quơ đũa cả nắm, nhưng ứng với dựa vào tinh viên trung chính diệu tinh hệ

Là việc chính, dĩ tác suy đoán.

Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa.

Chú giải: ? Thích? Tắm rửa một sao sở triền cung vị, tức cái gọi là “Bại địa” . Chích luận thuận hành cục, sở dĩ trường sinh tất ở thân, dần, đã,

Hợi tứ cung viên, mà bại địa thì tất ở tử, ngọ, mão, dậu.

Cái gọi là “Sinh phùng bại địa”, tức cung mệnh đang tắm sở lâm cung viên, chủ tiêu tan. Nhưng mà cận cư một sao diệu tức tác phán đoán luận, nói là “Phát cũng hư hoa”, quá ngại võ đoán. Bại địa lại thêm tiêu tan tính chất chính diệu, như thiên

Cơ; hoặc nhiều lần tính chất chính diệu, như phá quân, mà lại chỉnh cái tinh hệ tính chất bất lương, như có âm hao tổn chờ tạp diệu, sau đó tài sao nói là “Phát

Cũng hư hoa”, phảng phất nhất thời.

Tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại.

Chú giải: ? Thích? Hai câu này phú văn là theo thượng hai câu phú văn đối cử mà nói. “Tuyệt” tinh tất ở thân, dần, đã, hợi tứ cung, và

Trường sinh cùng.

Trường sinh ở thân, thì tuyệt vu đã; trường sinh ở dần, thì tuyệt vu hợi; trường sinh ở đã, thì tuyệt vu dần; trường sinh ở hợi, thì tuyệt vu thân.

Giang hồ truyền lưu bí quyết pháp là, nhược cung mệnh lâm tuyệt địa, nhưng đi tới trường sinh sở lâm cung viên là đại hạn, thì chủ vinh hoa. Vị của “Tuyệt xử

Phùng sinh” . Pháp quyết này phi Trung Châu phái truyền lại.

Nhưng hôm nay liên giá giang hồ bí quyết pháp cũng thất truyền, biến thành nói là do chính diệu phát lên cung viên tuyệt tinh, đến đây phi chính xác.

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc cơ hội.

Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Sinh khắc”, có nhị.

Vừa là cung và tinh quan hệ, như tham lang mộc, cư tử cung viên thụ sinh, cư ngọ cung viên thì nhụt chí các loại.

Nhị là tinh và tinh quan hệ, như “Vũ khúc tham lang” tinh hệ, tham lang mộc thụ vũ khúc kim của khắc. Sở dĩ tinh diệu tuy rằng dĩ miếu vượng là “Sổ”, nhưng cũng yếu thị cung và tinh sinh khắc. Về điểm ấy, kỳ thực chích cần phải lý giải sáu mươi tinh hệ tính chất, cũng đã bao hàm miếu vượng lợi hãm và lưỡng chủng sinh khắc nguyên lý. Đến đây như

“Liêm trinh tham lang” tinh hệ, chỉ có thể ở đã, hợi nhị cung viên nội, đồng thời nhất định lạc hãm, sở dĩ ở “Đào tạo sâu giáo trình” thảo luận giá tổ

Tinh hệ thì, thực sự đã đem các loại nhân tố lo lắng ở bên trong. Như đã cung “Liêm tham”, tham lang nhụt chí quá mức; hợi cung “Liêm tham”,

Tham lang thì có hợi thủy tướng sinh.

Bởi vậy, phú văn đặc biệt đưa ra điểm ấy, thực sự bởi vì Trung Châu phái sáu mươi tinh hệ bí quyết pháp chưa từng chảy vào giang hồ, sở dĩ thuật người cũng chỉ có thể

Dựa vào đến đây làm suy đoán nguyên tắc, nhưng cũng có thể nói có chút ít kiến giải.

Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa của để ý.

Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Chế hóa”, tức là phức tạp sinh khắc quan hệ.

Ví dụ như “Liêm trinh phá quân” cư mão cung, mão mộc thụ phá quân thủy tướng sinh, đồng thời mão mộc sinh liêm trinh hỏa, sở dĩ phá quân thủy đối liêm trinh hỏa ảnh

Hưởng cũng rất ít, dĩ có mão mộc tác là điều hòa của cho nên.

Nhưng khi “Liêm phá” tọa dậu cung thì, phá quân thủy thụ dậu kim tướng sinh, khắc liêm trinh lửa lực lượng cũng nặng. Những … này “Chế hóa” quan hệ, cũng đã tường vu sáu mươi tinh hệ tính chất trong, bởi vì là cố định cách cục.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối.

Chú giải: ? Thích? Do quảng mà nói, phàm nhật nguyệt cư hãm cung cũng có thể xưng là “Trái lại bối”, do hiệp mà nói, thì dĩ thái dương cư hợi cung, thái

Âm cư đã cung, là tính chất nhạy cảm trái lại bối.

Cái gọi là trái lại bối, kỳ thực chủ yếu là tiêu cực, hoặc do tiêu cực biến thành phù phiếm (thái dương trái lại bối dễ phù khoa), có lẽ âm u (Thái âm trái lại bối

Đa mặt trái).

Vừa không chỉ cung mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện trái lại bối, lục thân cung viên sai ai ra trình diện trái lại bối, đều có tính chất đặc thù, khó có thể ở đây nhất nhất tường luận. Tằng gặp qua một

Mệnh bàn, cung tử nữ thái dương trái lại bối, hội sát, kết quả lúc tuổi già thụ tử liên luỵ, danh dự đại thụ ảnh hưởng. Đến đây là được làm một ví dụ.

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba

Chú giải: ? Thích? Bởi thiên mã chích cư thân, dần, đã, hợi tứ cung viên, sở dĩ cũng tất là giá tứ cung viên lộc tồn, tài năng cùng trời

Mã cùng độ hoặc đối chiếu, như thế tức là “Lộc mã cùng bôn ba” .

Lộc tồn lộc là bất động của lộc, ví dụ như cố định thu nhập. Phàm cố định thu nhập đều tất có hạn độ, bởi vậy liền thích thiên mã lai tăng mạnh nó

Sức sống, là cho nên “Lộc mã cùng bôn ba” liền ý nghĩa là một tân cục diện bắt đầu. Nhưng mà phàm “Lộc mã cùng bôn ba”, phải điệp lộc điệp mã mới được chính xác cách. Giá tức là nguyên cục lộc mã, điệp phùng đại hạn lộc mã; đại hạn

lộc mã, điệp phùng lưu niên lộc mã.

“Lộc mã cùng bôn ba” cần phải phương sao Hóa kỵ phá tan, đến đây tức “Cát chỗ giấu hung” . Hóa lộc gặp thiên mã, không được xưng là “Lộc mã cùng bôn ba” . Nhưng “Lộc mã cùng bôn ba” vừa phùng hóa lộc, thì có thể tăng mạnh vận thế.

Thảng cư thiên không vong, được mất nhất quan trọng hơn. Nhược phùng bại địa, đến đỡ rất có kỳ công.

Chú giải: ? Thích? Tinh hệ đụng với thiên không diệu cùng độ, cần phải tế tường kỳ biến hóa, như đào hoa phùng thiên không diệu có thể hóa thành tài nghệ các loại, tức cái gọi là

“Được” . Đến đây tường vu “Đào tạo sâu giáo trình”, hơn thế rất khó nói tỉ mỉ. “Bại địa” cú, tức tiền văn “Sinh phùng bại địa” . Cái gọi là “Đến đỡ”, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc (vưu ưa sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc

Cùng hội). Sai ai ra trình diện hóa quyền, hóa khoa, nói như vậy cũng có thể nói là phù, nhưng nhưng ứng với tham khảo tinh hệ tính chất, có hay không thích hợp hóa quyền,

Hóa khoa.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Phê bình chú giải: ? Thích? Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhật sinh ra dĩ thái dương là việc chính tinh, dạ sinh ra dĩ Thái âm là

Chủ tinh. Phàm cung mệnh sai ai ra trình diện chủ tinh, đều cần phải sai ai ra trình diện phụ tá ngôi sao, như tả phụ, hữu bật, văn khúc, văn xương cùng cấp hội hoặc xung chiếu, đến đây không được

Nhưng tử vi Thiên phủ hai sao là nhiên. “Phụ bật” tức phụ diệu và tá diệu, không chỉ … mà còn chỉ tả phụ hữu bật. Ngoài ra thượng có một chút đối tinh, cũng có thể

Trở thành phụ tá, như “Ba máy, bát tọa”, “Ân quang, thiên quý” chờ.

Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh là ngược. Chú giải: ? Thích? Đây là thuyết thất sát, phá quân, không thích sai ai ra trình diện dương linh, kỳ thực sai ai ra trình diện hỏa đà cũng có đồng nhất tính chất, kẻ khác sinh chợt phát sinh ngăn trở

? ? Ngăn trở tính chất, cần phải tường mười hai cung mà định. Tứ Sát trong, dĩ “Dương linh” cập “Hỏa đà” tổ hợp, lớn nhất lực phá hoại

Và bị thương lực. Trong đó vừa dĩ “Dương linh” là quá mức. Kỳ thực không chỉ thất sát, phá quân kị dương linh, hỏa đà, vũ khúc cũng kị, là cố hữu “Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài” thuyết

Pháp.

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát. Chư tinh hung, phùng cát cũng hung.

Chú giải: ? Thích? Đây là chỉ nguyên cục và lưu hạn quan hệ. Nhược nguyên cục cung mệnh cát, hơn nữa cường hữu lực, như vậy, đương đi tới đại hạn mệnh

Cung là hung diệu thì, bất khả lập tức thuyết của là hung, bởi vì tính chất có khác biến hóa. Nhược nguyên cục cung mệnh hung, hơn nữa cường hữu lực, như vậy,

Đương đi tới đại hạn cung mệnh là cát diệu thì, cũng không có thể mậu mậu nhiên cho rằng may mắn, bởi vì cũng chủ tính chất biến hóa. Tư cử “Đào tạo sâu giáo trình “

Trung một ví dụ mà nói minh? ? “Tử Phủ” giống nhau không thích trải qua đi thiên lương triền độ cung hạn, bởi vì thiên lương không mang theo lĩnh đạo tính chất,

Nhược vận hạn phùng đến đây thượng không có gì đáng ngại, cận chủ thối cư phía sau màn, mà lúc đó đã là “Tử Phủ” lão vận. Thảng lưu niên trải qua đi thiên lương cung độ,

Có sát kị lai hội, chủ minh thăng ám giáng. Do giá ví dụ, là được sai ai ra trình diện tinh hệ tính chất biến hóa, không chỉ … mà còn dĩ cát hung mà nói. Giang hồ truyền lưu

khẩu quyết, thường thường chỉ có thể dựa vào kỳ đại ý, bất khả tạc thực, chích luận cát hung mà không giảng cứu “Tinh hệ gặp tinh hệ” biến hóa.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm.

Chú giải: ? Thích? Đến đây luận tử vi. Tả phụ, hữu bật giáp tử vi, chỉ có bốn người cung vị mới có thể. Ba tháng sinh ra, tử vi ở vị;

Tháng năm sinh ra, tử vi ở vị; chín tháng sinh ra, tử vi ở xấu; tháng mười một sinh ra, tử vi ở xấu. Tử vi ở xấu, vị nhị cung,

Tất là “Tử vi phá quân” tinh hệ. Được tả phụ hữu bật tướng giáp, có thể tương rung chuyển bất an bản chất hóa thành khai sáng lực. Đó là có thể nhất

Phương diện ổn thủ, cùng lúc canh tân, là cố xưng là “Thượng phẩm” . Kỳ thực, phụ bật không cần “Giáp đế”, tử vi phàm và phụ bật cùng hội

Xung hội, đều chủ tăng tử vi yên ổn và khai sáng, đó là là làm từng bước, thuận thủy thôi chu khai sáng, tương đối không uổng lực, bởi vậy

Cũng có thể coi là “Thượng phẩm” .

Đào hoa phạm chủ là chí dâm.

Chú giải: ? Thích? “Tử vi tham lang” tinh hệ, tên là “Đào hoa phạm chủ”, dĩ tham lang là đào hoa, tử vi là việc chính. Lúc này, tử

Vi tất ở mão, dậu nhị cung. Tử vi ở tử, ngọ nhị cung ngồi một mình, đối cung tất là tham lang, cũng có thể coi là “Đào hoa phạm chủ”, nhưng tính

Chất bỉ mão, dậu nhị cung “Tử tham” ưu tú. Người trước nếu có phụ tá chư tinh dẫn từ, hoặc cùng hội, có thể nói là phong lưu nho nhã, hậu

Người nhược hội hung kị chư sát, có thể trở thành thô lậu hạ lưu. “Tử tham” hội đào hoa chư diệu, có thể xương khúc, sợ nhất phát triển trở thành là gió lưu

Tự thưởng, dễ thành chướng ngại tâm lý. Nếu vì cung mệnh, cần phải khán cung phúc đức thiên tướng có hay không hài lòng, giả như thiên tướng vừa không được cát, như vậy, liền

Dễ tâm lý không bình thường. Nhược “Tử tham” là cung phúc đức, cung mệnh tất là trời phủ ngồi một mình, Thiên phủ nhược cát, chỉ là ham muốn hưởng thu vật chất; Thiên phủ nhược

Hung, thì ham muốn hưởng thu vật chất, tình dục lưỡng giai tràn lan, cần hậu thiên nhân sự lai gia dĩ tiết chế.

Quân thần khánh hội, tài thiện trải qua bang. Chú giải: ? Thích? Quân chỉ chủ diệu, vưu chỉ tử vi. Thần chỉ phụ, tá bát diệu, cùng với một ít đối tinh (ân quang thiên quý, ba máy bát tọa

Chờ). Cái gọi là “Khánh hội” tức là cùng độ, xung chiếu, gặp gỡ. Duy tử vi thì trước đây hậu tướng giáp cũng “Khánh hội” . Tử vi tiền

Hậu tướng giáp, không cần nhất định phải thực giáp, cũng có thể hư giáp như tử vi cư tử, xấu cung vô chính diệu, sở dĩ phụ tá chư tinh nhược ở vị cung,

Là được tá nhập xấu cung, như thế tức thành “Hư giáp”, chích kỳ lực lượng hơi so sánh thực giáp người là tiểu. “Quân thần khánh hội” cách cục, lợi cho

Khai sáng, đồng thời cũng chủ có tiếng dự, hơn nữa bất úy bọn đạo chích làm khó dễ, do nói là là “Tài thiện trải qua bang” .

Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ. Chú giải: ? Thích? Trên phố tương “Khôi việt đồng hành” giải thích là khôi, việt hai sao ở riêng mệnh, thân cung, rất không hợp lý. Y theo khởi lệ,

Khôi việt cư mệnh, thân cung, chỉ có tân năm ba tháng giờ dần sinh ra, tân năm ba tháng giờ mẹo sinh ra chờ số ít mấy người tình huống, con này có thể xưng

Là cô lệ.

Nhược khôi việt cùng hội, xung hội, cố nhiên hảo, nhưng lại không thể nói là “Đứng hàng thai phụ” đắt như vậy khí, sở dĩ đây là nhất cú được thông qua phú

Văn, nhưng yêu cầu và thượng cú đối trận tinh tế, liền không tiếc nói ngoa. Giá cũng thường thường là giang hồ thường lệ.

Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa hiền.

Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Lộc văn củng mệnh”, là lộc tồn và văn xương, văn khúc cùng hội vu cung mệnh. Hóa lộc không vào chính cách, xung hội lực

Lượng quá nhỏ.

Đến đây như nhâm năm sinh ra, cung mệnh ở hợi, lộc tồn cùng độ, xương khúc ở riêng mão, hợi nhị cung viên, tức hợp đến đây cách. Nhưng mà giá “Lộc văn củng mệnh” tinh hệ, chỉ là tăng chính diệu tinh hệ danh vọng, cũng không thể thuyết phàm “Lộc văn củng mệnh” tức “Quý mà

Mà lại hiền” . Là cho nên vẫn đang yếu tường cung mệnh chính diệu tinh hệ tính chất lai quyết định.

Lộc văn cùng hội, lộc tồn hóa thành quý, kỳ cố định nhập hơi thở đó là địa vị mà đến. Đồng thời, văn tinh chủ khí chất cao thượng, cho nên nói là “Quý

Hơn nữa hiền” . Có người tương phú văn đổi thành “Phú hơn nữa quý”, vậy đại khái là cho rằng lộc tồn chủ phú, văn tinh chủ quý, thật sự là ngộ giải,

Đến đây đắp chẳng lộc tồn có thể hóa thành quý.

Nhật nguyệt giáp tài, không được quyền thì phú.

Chú giải:? Thích? “Nhật nguyệt giáp tài” chính cách, là tử vi ở đã hợi tinh hệ. Như “Vũ khúc tham lang” ở xấu là cung mệnh, “Thái

Trời đầy mây cùng” ở tử, “Thái dương cự môn” ở dần, đó chính là “Nhật nguyệt giáp tài”, dùng võ khúc là tài tinh cho nên. Người kết cấu là tử vi ở tử, ngọ tinh hệ.

Cung mệnh ở thìn tuất, Thái âm ở đã hợi ngồi một mình, mão dậu cung vô chính diệu, tá đối cung “Thái dương thiên lương” an tinh, cũng “Nhật nguyệt giáp tài”,

Lúc này, dĩ cung mệnh “Liêm phủ” Thiên phủ là tài tinh. Nhưng mà cái này kết cấu, Thiên phủ phải lộc thủy hợp cách. Như Thiên phủ không được lộc, thế nhưng lai giáp thái dương hoặc Thái âm lại hóa lộc, liền có thể bổ cứu Thiên phủ không được lộc chỗ thiếu hụt, hay hoặc là Thiên phủ

Không được lộc, nhưng lai giáp Thái âm hoặc thái dương lại và lộc tồn cùng độ, cũng đồng dạng có thể bổ cứu. Phàm “Nhật nguyệt giáp tài”, bởi chính diệu tinh hệ tính chất, thường thường có tình cảm và lý trí, tình dục và ham muốn hưởng thu vật chất xung đột, cho nên bất khả nhất

Khái mà nói, chỉ có thể đại thể bắt đầu thuyết, hoặc thiên về quyền lực, hoặc thiên về tài phú, cho nên nói “Không được quyền thì phú” .

Đầu ngựa đái tiến, trấn vệ biên cương.

Chú giải: ? Thích? Ngọ cung tọa mệnh, kình dương cùng độ, tức là “Đầu ngựa đái tiến” (vừa tên là “Đầu ngựa đái kiếm” ).

Chính cách là thất sát ngồi một mình cung mệnh. Dư người giai không vào cách, cận thiên đồng thủ mệnh, nhiều ít đái một điểm “Đầu ngựa đái tiến” tính chất.

Phàm thất sát và dương cùng độ, đều chủ nhân sinh đa ngăn trở, ít gặp gỡ, bất quá lại chủ quyền uy, ưa đi liêm trinh hóa lộc, vũ khúc hóa lộc, thiên

Đồng hóa lộc cung viên, tức thường thường thái độ làm người sinh sôi việt phấn chấn then chốt. Nhưng mà dĩ tuổi tác mà nói, đi liêm trinh là người thứ ba đại hạn, ngại

Quá sớm, chỉ có thể coi là phát nhận, là cuộc sống khai đoan, vu yếu diên tới thứ sáu đại hạn thủy mỗi ngày cùng, vừa ngại quá muộn, sở dĩ “Mã

Đầu đội tiến” thủ mệnh người đó, vu trung niên rất khó được chí.

Ở cổ đại, gần loại này mệnh cách thí là “Trấn vệ biên cương”, đến đây tức dĩ hán chiếu tướng lý quảng làm thí dụ, lý quảng thủ ngự dân tộc Hung nô, chiến công hiển

Hách, chung thân không được phong hầu, vừa chung thân ở biên tái, liền chánh hợp đến đây lệ. Ở hiện đại, thường thường là một cơ cấu trung trung cấp nhân viên, có trọng trách liền do hắn phụ trách, có công lao lại cấp thủ trưởng chiếm đi, nhưng hắn là

Cơ cấu trung không người không biết nhân vật trọng yếu.

Thảng năng lực thành “Hùng ở lại can nguyên cách”, đó là được lộc (vưu ưa sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc), thì không thể nào xưng là “Đầu ngựa đái tiến”, chủ lao

Mà thành công, càng tức chung thân có phúc.

Hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư.

Chú giải: ? Thích? Ấn chỉ thiên tướng. Hình chỉ thiên lương, kình dương, tù chỉ liêm trinh, đà la. Sở dĩ thiên tướng và lộc tồn cùng độ, tất có dương

Đà lai giáp, tức phi toàn bộ mỹ.

Nhưng nếu thiên tướng hội Thiên phủ lộc tồn, là được hóa giải “Hình tù giáp ấn” tính chất. Thiên tướng cũng không ưa hình kị lai giáp, cự môn là ám tinh, cũng coi là kị.

Phàm gặp hung giáp, thiên tướng tọa mệnh người đó cho nhiều nhân ủy quá với mình, hoặc bị người hiểu lầm, đến nỗi trêu chọc thị phi. Cho nên phùng đến đây mệnh cách người đó,

Hẳn là chủ động giải thích, bằng không dũ phạ đắc tội nhân, dũ dễ đắc tội nhân. Cật lực không được cám ơn, dũ phạ càng phi.

Thiện ấm triều cương, nhân từ dài.

Chú giải: ? Thích? Thiên cơ hóa khí là thiện, thiên lương hóa khí là ấm. “Triều cương” là chỉ thiên cơ, thiên lương triêu hội thiên đồng. Bởi vì thiên đồng

Hóa khí là phúc, sở dĩ mừng nhất thiện ấm hai sao hóa cát gặp gỡ. Cái này cách cục, dĩ lộc quyền khoa tam hóa cát lai hội, mới được hợp cách. Bất quá, cách cục cũng có khuyết điểm, đó chính là trở thành “Tam hóa cát” kết cấu thì, thiên lương nhất định sai ai ra trình diện lộc tồn, đồng thời cự môn cũng tất hóa

Là sao Hóa kỵ lai gửi thông điệp. Đây đều là dễ khiến cho hiểu lầm, dễ phát sinh phân tranh cách cục. Bởi vậy thiên đồng thủ mệnh, xem thời cơ lương hóa cát, tuy nói là “Nhân từ dài”, nhưng chỉ cũng khó tránh khỏi thị phi phỉ báng. Sở dĩ, đây không phải là nhất

Một hoàn mỹ tinh hệ kết cấu.

Quý nhập quý hương, phùng người xương lộc.

Chú giải: ? Thích? Đây là một cái quá mức coi trọng thiên khôi, thiên việt hai sao khẩu quyết. Cho nên liền dĩ khôi việt nhập cung mệnh là “Xương lộc”,

Trên thực tế, cung mệnh phùng quý, chỉ là nhân sinh nhiều một chút kỳ ngộ.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa.

Chú giải: ? Thích? Tài cư tài vị, tức là cung tài bạch sai ai ra trình diện tài tinh. Cái gọi là tài tinh, chỉ vũ khúc, Thiên phủ. Trung Châu phái thì hơn nữa Thái âm. Vũ khúc chủ hành động, Thái âm chủ kế hoạch, Thiên phủ thì chủ dành dụm.

Hôm nay có người tương hồng loan, thiên ưa cũng coi như là tài tinh, vậy vị miễn tương tài tinh phạm vi thả thái quảng.

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú. Chú giải: ? Thích? Thái dương ở ngọ cung, vừa là cung mệnh, là được “Nhật lệ trung thiên” cách cục, chủ quý. Bởi vì tất đồng thời tá hội thân

Cung thiên cơ Thái âm (tá nhập dần cung và thái dương gặp gỡ), thân cung Thái âm chủ phú, cho nên nói là “Chuyên quyền của quý, địch quốc của phú” .

Nhưng mà giá cái tinh hệ kết cấu, quá mức quang mang bắn ra bốn phía, hơn nữa hội thiên cơ cũng có phát tán tính chất, sở dĩ phải năng lực thích hợp thu liễm, nhiên

Hậu tài năng thành mỹ cách.

Cái gọi là thích hợp thu liễm, vừa là hội chiếu văn diệu, vừa là đối cung thiên lương hữu lực (vô sát kị quấy nhiễu). Hội văn diệu thì, nhân năng lực nho nhã,

Dĩ nhiên là không nhẹ di động; sẽ có lực thiên lương, liền có thích đương tự hạn chế.

Thái âm cư tử, hào thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, thanh gián của tài.

Chú giải: ? Thích? Vốn có Thái âm chủ phú, “Thủy trừng quế ngạc” cách cục lại chủ thanh quý, then chốt tức ở chỗ cung phúc đức.

Phàm Thái âm cư tử là cung mệnh, cung phúc đức tất là thái dương cự môn, cung phúc đức chủ tư tưởng, nhược thái dương cự môn tinh hệ sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa

Tam hóa cát, thì tư tưởng chính trực, không được a tư khúc, hơn nữa dám nói (đặc biệt cự môn và hóa quyền, hóa khoa gặp gỡ), sở dĩ cổ đại tức

Xưng là gián quan, tức là Ngự Sử.

Ở hiện đại, “Thủy trừng quế ngạc” cách cục người đó, rất có thể là có công tín lực chính trị bình luận nhân.

Bắc đế phá quân cùng viên, nhất hô bách nặc.

Chú giải: ? Thích? Đây là chỉ tử vi phá quân tinh hệ.

Phá quân năng lực thụ tử vi? Chế, là được là sức sang tạo, bằng không, liền chỉ là lực phá hoại. Có vài người bất mãn hiện trạng, Vì vậy đột phá, cải biến cuộc sống số phận. Có vài người đồng dạng bất mãn hiện trạng, thế nhưng nhưng chỉ là bất an bản

Phân, do là tạo thành cuộc sống nhấp nhô. Đây cũng là sức sang tạo và lực phá hoại phân biệt.

Bởi vậy “Tử phá” tinh hệ tử vi, nhất định phải được “Bách quan triều củng”, sau đó tài có thể trở thành là mỹ cách, nếu là “Không cầm quyền cô quân”,

Tự nhiên không có “Nhất hô bách nặc” khả năng? ? Thế nhưng, mạng này cách người đó, lại một định không cam lòng đồng ý vu nhân.

Văn khúc phá quân dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông.

Chú giải: ? Thích? Văn khúc xưng là ám diệu, phá quân hóa khí là hao tổn, sở dĩ phá quân và văn khúc cùng triền, tức là ám hao tổn tổ hợp. Nói là

“Chúng thủy nhắm hướng đông”, tức tỉ như tài bạch tiêu tan.

Phú văn nói là cư dần mão cung văn khúc phá quân không được cát, trên thực tế cư hợi, tử, xấu tam cung nhất là dễ dàng tiêu tan. Văn khúc phá quân cùng cung, tái kiến sát kị, hoặc sai ai ra trình diện âm u tạp diệu (như thiên vu, âm sát, phá toái, Hàm trì chờ), giả như là cung mệnh

Hoặc cung phúc đức, cần phải phương suốt đời tự làm tự chịu, mua dây buộc mình, phải dĩ “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại” là giới.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫云先生论斗数星曜赋性谈些什么?

很多人都知道,要学好斗数命理,先要把星曜赋性作用弄懂,否则对斗数命理究能谈什么,就

不得其门而入。因此在坊间出版斗数命理的书籍当中,以谈斗数星曜赋性作用的书最多。但遗

憾的是,竟然没有一本能完整的交待与诠释好斗数星曜赋性,应该涵盖那些范围,也没把星曜

的各个特质交待得完整,使得有心一窥斗数命理的年轻朋友,总有不得其门而入之苦。斗数星

曜赋性作用涵盖的范围,笔者以为约可分成下列几个部份来加以说明。

其一,星分南北斗: 斗数星曜当中,尤其是十四颗甲级星曜各有南北斗之分。就刚柔而言,一般以北斗主刚,南斗主柔。另就主早与主晚方面,也有北斗主早,南斗主晚之别。主早或主晚,

在一般论断上,如某一件事情可能会发生在大限的前五年或是后五年,在某一年里的上半年或

是下半年。另外又如某件事的进行是先难后易,或是先易后难。类似这种先后之别,即关系到

重点宫位星曜的南北斗之分,往往就是论断的依据。 比如说,紫微星为北斗主,如为坐守命宫,

这种人个性会比较刚强有主张,天府星为南斗主,若坐守命宫,这种人命,虽也有主张,但个

性比较温和。如就吉凶的快慢而论,当紫微为重点宫位时,它所显现的吉凶会比较快速,所以

会主上半阶段就出现吉凶作用。若是重点宫位为天府,自然吉凶现象会出现得较慢,也就是主

后半阶段作用。

其二,星分阴阳属性: 阳主明显于阳刚,阴主阴暗与阴柔。就论断命造个性时,命身宫所坐星曜常因阴阳之别,而可据以论断,该命造之个性是属于豪放或内敛之性格,性格又是关系一个

人的行事作风。因此在谈论命格特质时,性格之分析,往往也需要根据命宫所坐星曜的阴阳属

性而加以分辨。比如,天机属阴,贪狼属阳,假定坐守旺宫并会诸吉,这两种命造之人聪明才

智皆不错,但由于天机属阴,因此这种人的聪明比较属于内敛型。因此若天机坐守命宫于旺地,

其人即属于聪明内敛的智能型。而贪狼主一见即知其聪明锐利的类型。就斗数命理论,由于智

慧类型之差别,性格特质产生的行事作风也将会有明显的差别。

其三,星具五行特质: 五行即是木、火、土、金、水。五行是用老祖宗观察世上万物,而用以归类各物属性的分类法,因此五行的定义是事事物物的特质特性,也就是依其发展现象而以分

类。以五行属木而言,如树木枝枒之向上向外伸展,枝枒具有柔软性,因此遇风则动摇,此即

五行属木所具有的动态、伸展的共同特质。 就星曜而言,如贪狼与天机五行皆属木,人命坐守

贪狼或天机于旺地,犹如上述,具伸展与摇动的变化特性,故此类命造,皆具临机应变之聪明

才智。 另贪狼属阳木,因阳主表,而形之于坤,故命在贪狼星之人,在行事作风上,遇事常能

付之行动而剑及履及,天机属阴木,因阴属内敛,因此遇事常会千思百虑,才付之行动。因此

贪狼与天机,虽然有五行相同之木性,但因阴阳有别,故于人命宫,贪狼则属行动型,而天机

则为智能型。这就是贪狼之动在外,而天机之动在内的主要原因。 就十四颗甲级星曜而论,不但南北斗所属有别,也各具不同之阴阳与五行特质。所以,若对这些赋性最基本的本质不加以

了解,对星曜之作用将有如以管窥豹,会失之以偏概全之误。 其四,五行之生克与制化: 两星相生即是互为相助,而使两星曜都呈现正面作用。相克就

是互相排斥,而使两星曜都出现负面作用。如廉贞五行属火,破军五行属水,若破军与廉贞

坐守命宫,或分居命身宫,如遇丙年生人使廉贞化忌,将使廉贞与破军产生「水火相克」,

会使这两星曜产生负面作用。但若甲年生人,得廉贞化禄,就会使廉贞与破军呈现水火相济,

而使这两星曜之特质发挥正面的星曜作用。

其五,庙、旺、利、陷: 星曜在命盘十二地支宫位坐守,会因坐守宫位之不同,而有强、

弱之别。当坐守庙旺宫位时,该星曜较能发挥正面赋性作用,若坐陷弱宫位时,该星曜轻正

面功能不易彰显,严重则所出现的都是负面作用。 如太阴为田宅主,并为财星,若坐守旺宫并会吉时,则利田宅并主财利,若坐守陷弱宫位,则反主不利田宅与不利聚财。 十四颗

甲级星曜,皆因受庙、旺、利、陷影响,常因为坐守不同地支宫位,会呈现出强弱有别。甚

至吉凶互异的赋性作用。因此要了解星曜赋性所坐守宫位的庙、旺、利、陷,就不可忽视。

其六,星曜本义: 十四颗甲级星曜各有其独特本义,因此显现在命理作用上,也就各有特

质。如天府之主财宅,并为令星,令星即具发号司令之特质,在现代可以经营管理论之,故

天府星坐命之人,在求财与不动产方面,比较擅长以经营管理方面谋取,又天府之令星作用,

若得吉星会合,得发挥其发号施令特质,而擅长于事业之经营管理。 同具田宅与财星作用之太阴星,因太阴为「田宅主」,若人命坐守太阴于旺宫会诸吉,因太阴本主材与宅之作用,

故此命格得财时,较有投资不动产之倾向。又田宅谓之财库,库旺财可聚,所以库旺聚财,

财聚得富。故太阴旺守命身或田宅位皆做富论。 另如武曲谓之「财帛主」,旺地会吉擅长理才,故此人命之富,多为擅长理财与讲究生财之道而得富,所以武曲旺地会吉,除坐守命

身宫为得垣外,于财帛宫及福德宫,皆以主利于求财理财论。 其七,格局与吉凶象: 斗数星曜虽然各有其特殊赋性作用,但两颗星以上坐于三方四正宫

会合,形成一种特别组合时,往往会产生另外一种综合性的赋性作用。经由两颗星以上,产

生另一种特殊赋性作用时,一般星曜的忌煞交会,概以凶象论。若是吉星得会吉化的禄星、

权星或科星,所出现的赋性作用,自然就以吉象论断。 比如武曲为财星,若武曲化忌三方

有六煞之一来合冲,就成凶象有不利于求财。但若武曲得化禄或化权,再得三方四正有六吉

之一来坐会,就为吉象,将会有利于求财。 令如武曲、七杀会擎羊,即成为 [因财持刀] 凶格。星曜形成这种组合遇则财利将大破败,是很难化解之大凶,故谓之「凶格」。若武曲得

禄马交驰,则有 [发财远邑] 之「吉格」,此种人命虽离乡远出必可得意,且财甚旺,行限

逢之也做此论断。 斗数星曜作用较强之十四颗甲级星曜,与六吉星或六煞曜,常有构成这

些吉象、凶象与吉格及凶格之状况。这些经由星曜组成之特殊组合,常为斗数命理之论断依

据。 就一般论,成「格」之吉凶,其作用远大于只成「象」之吉凶,这也是斗数命理在吉

凶混杂时,用以分辨结果呈吉或呈凶的论断依据。

其八,六吉星曜: 左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲谓之六吉星曜。 一般都认为六吉星曜为贵人星,有利于命身格局发挥正面作用而无负面作用,其实六吉星赋性正面作用之展

现,必须当命身格局强,或同宫甲级星曜强旺时,才有其贵人吉助作用,若遇命身格局弱,

或同宫之甲级星曜凶时,六吉星不但无吉,也有反呈负面作用的,是传统斗数命理所忽略,

这也是一般用传统斗数论命者有所疏漏的部份。

其九,六煞星曜: 擎羊、陀罗、火星、铃星、地空与地劫,一般都认为仅带凶性之星曜,

所以传统上谓之煞星。这六煞星,如遇命身宫或同宫甲级星曜陷弱时,因煞星的凶性特质,

将使命身格局或同宫甲级星曜出现负面之不利作用,这是传统上对这六煞星之认识。 其实六煞星若遇命身格局强,或同宫甲级星曜强旺时,六煞星将会 [制煞为用] 而呈正面之赋性作用。 笔者曾在着作中提及:斗数命理实有「有病方为贵,无煞不成奇」的观念,这个观

念,从很多功成名就之人的命盘上可以得到验证,所以六煞的实际赋性作用,并非只吉无凶。 其十,丙级桃花星: 也就是红鸾、天喜、天姚、咸池这些归类于「桃花」的丙级星曜。 传统论命认为,这些桃花星坐会于命身宫只呈现男女之情的浪漫或滥情作用。其实这些必须与

命身宫或夫妻宫所坐守的甲级星曜是否也属于桃花星有关,又浪漫或滥情程度,也会和会吉

或会煞有密切关系。因此这些丙级星曜在男女之间的桃花作用,并非仅坐会这些星曜就会有

的。 桃花在赋性作用上另与「美感」有关,甚至与人行事之力求完善,在某些星曜的配合

下,也另具有这方面特质。可惜的是,一般人认为这些桃花的作用,只限于男女之情或风花

雪月。

其十一,其它星曜: 诸如可呈吉也会呈凶的禄存、天马;属官贵之三台、八座、台辅、封

诰;属孤刻的孤臣、寡宿、天虚、天哭、白虎、丧门等丙丁级星曜,重视者常犯偏颇之见,

不重视者,认为这些小星毫无作用。 但据笔者多年经验,这些星曜与十四颗甲级星曜相比,

虽没有喧宾夺主作用,却也有增其吉凶份量的现象。这种增强吉凶,也常做命理吉凶程度判

断的推论依据。

其十二,天干四化: 也就是化禄、化权、化科与化忌。四化星的作用,即用以凸显每一个

阶段,某些星曜所显现的特质现象,所以有人说,四化星之作用,为斗数命理精华之一,故

不懂四化作用就无法深研斗数命理。 遗憾的是,有关四化作用的意义及应用,却被扭曲和

胡乱发挥。这种不明四化真义而扭曲四化作用,堪称自古已然,于今尤烈。有些坊间出版的

斗数论着,有的否定禄存作用而摒弃,有的四化只用化禄与化忌,而不用化权与化科,有些

虽用化权与化科,但扭曲误解这两颗化星的应有的命理作用。 笔者同意不懂四化应用,就难懂斗数命理的说法,但遗憾的四化星的本义与应用,却被误解很多。对一位初学者而言,

若在四化星方面不能学取正确观念和运用方法,对斗数命理的了解,也将会仅及浮面。 笔

者所主持斗数星曜赋性讲座课程,除如上述几项萦萦大要之内容外,对于基础之斗数原理与

应用方法也一并在此课程详加讲解,使学习者能在讲座课程里充份学习到完整的内容。 想

要深入的探讨斗数命理,对星曜赋性的完整了解,是最基础的入门功夫,犹万丈高楼由平地

起,这是笔者三十多年埋首于斗数的深刻感受。 注:作者为紫云先生,常于创见堂开课。

紫微古诀整理一[转帖]

[紫微]

紫微居子午,科权禄照最为奇。

紫微守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。

紫微居午,无羊陀,甲丁己生人,位至公卿。

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。

紫微居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧人。

紫微无辅弼同行,则为孤君,美中不足。

紫微遇凶星,虽获吉而无道。

紫微天府,全依辅弼之功。

紫府同宫,终身福厚。

紫府同宫,无煞凑,甲生人享福终身。

紫府朝垣,食禄万钟。

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

紫微与天府、左右、昌曲、禄马三合,极吉,食禄千钟,巨富大贵。

紫府日月居旺地,断定公侯器。

紫府夹命为贵格。

紫微贪狼同宫于卯酉,不忠不义,昵近奸人。

紫微贪狼为至淫,男女邪淫。

女命,紫微与贪狼同宫,男女邪淫。

紫微守命,天相左右来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

紫微七杀化权,反作祯祥。

紫微七杀加空亡,虚名受荫。

紫微七杀同宫会四煞,不贵,孤独、刑伤。

紫破命临于丑未,再加吉曜,富贵堪期。

紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒。

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

紫微辰戌遇破军,君臣不义。

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫,主为臣不忠,为子不孝。

紫微昌曲,富贵堪期。

紫微辅弼同宫,一呼百诺,居上品。

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。(身命紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语。得辅弼

夹帝,贪狼受制,则不拘此论)

紫微禄存同宫,贵不可言。

紫微与诸煞同宫,诸吉合照,君子在野,小人在位,主人奸诈假善。

紫微权禄遇羊陀,虽获吉而无道,主为人心术不正。

紫微居财帛,更兼化禄富奢翁。或遇禄存亦可。

紫微遇武曲破军羊陀,欺公祸乱,只宜经商。

女命紫微在寅午申宫,吉贵美,旺夫益子。

女命紫微在子午酉及巳亥,加四煞,美玉瑕玷,日后不美。

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

Top

[天机]

天机与天梁、左右、昌曲会合,文为清显,武为忠良。

天机在丑未陷地守命,遇四煞冲破,下局,宜经商习艺。

天机巳亥逢,好饮、离宗、奸狡重。

机月同梁作吏人。(命在寅申方论。此四星必三合曲全,方准刀笔功名可就。加化忌下格,

若无四星,三者难成)

天机与太阴同于寅申,难免跋涉他乡。

天机与巨门同于卯酉,必退祖而自兴。

巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

机梁会合善谈兵,居戌亦为美论。(孟子迁移戌宫,有机梁。为机梁加会格)

机梁同在辰戌宫守命,加吉曜,富贵慈祥。

机梁同在辰戌宫守命,逢空亡,偏宜僧道。

机梁加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

女命,天机入庙,性刚机巧,有机柄,持家,旺夫益子,有福有寿。

女命,天机在寅申卯酉守命,虽有富贵不免淫佚,寅申守照,福不全美。

女命,天机与太阴、巨门、天梁同宫,遇羊陀火铃冲合,淫贱、偏房、娼婢,否则伤夫克子。

Top

[太阳]

太阳守命于卯辰巳午,见诸吉守照,必大贵;见诸凶,亦为公卿门下士。

太阳守命于未申,为人先勤后惰。

太阳守命于酉,贵而不显,秀而不实。

太阳守命于戌亥子,逢巨门,一生劳碌贫忙,更主眼目有伤,与人寡和招非。

太阳守命,日生庙旺,夜生陷。

太阳守命,落陷,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖

可吉。

太阳守命,落陷,加凶煞带疾,化忌目疾。

太阳守命于卯地,昼生人富贵荣华。(为日照雷门格)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。

太阳居午,庚辛丁己生人富贵双全。

太阳会文昌于官禄,皇殿朝班,富贵全美。

太阳化忌,是非日有,目还伤。

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(太阳守命,居卯辰巳午,无煞加,旺夫益子。陷地平

常)

太阳在夫妻宫,男为诸吉聚,可因妻得贵;陷地加煞,伤妻不吉。

太阳在子女宫,入庙加吉,得八座,主生贵子,权柄不小。

太阳在财帛宫,庙旺,会吉相助,不怕巨门,无空劫,一生主富。

太阳在迁移宫,难招祖业,移根换叶,出祖为家。

太阳在田宅宫,庙旺,得祖、父荫泽。

太阳入限,庙旺,左右诸吉星皆至,大小二限俱到,必有骤兴之喜。

太阳入限,陷地,羊陀铃星集限,主目下有忧,或生克父母。

日月夹命、夹财,加吉曜,不权则富。(加羊陀冲守,宜僧道)

日月同未,安命丑,侯伯之材。(唯亦须化吉方佳。丙辛人吉)

日月同丑,安命未,侯伯之材。(同上注解)

日巳月酉,安命丑,佐九重于尧殿。(为日月并明格,辛乙生人合格。丙生人主贵,丁生人

主富。加四煞空劫平常)

日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣。(为明珠出海格,主财官双美)

日辰月戌并争耀,权禄非浅。(日安命辰宫,月戌宫对照。月安命戌宫,日辰宫对照)

日月科禄丑未中,定是方伯公。

日居卯辰巳,月入酉戌亥,在此六宫安身命,早遂青云之志。(亦宜见昌曲魁钺)

日月守命于丑未,昌曲夹之贵且显。

日月会昌曲,出世荣华。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,或夜生人,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,

或昼生人,乃为失辉)

日月守命,不如照合并明。(日月守命,吉多主吉,凶多主凶。若吉少亦不为美论)

日月命身居丑未,三方无吉反为凶。(子午辰戌命身则佳)

日月左右合为佳。

日月羊陀多克亲。

日月陷宫逢恶煞,劳碌奔波。

日月在疾厄宫或命宫,逢空亡,必主腰驼目瞽。

日月照壁。(日月临田宅宫是也,喜居墓库)

Top

[武曲]

武曲守命,西北生人福厚,东南生人平常。

武曲庙垣,威名赫奕。(为将星得地格。辰戌丑未生人,安命辰戌丑未宫,主富贵。如不在

辰戌丑未者次之)

武曲闲宫,多手艺。(武曲在巳亥宫守命。加煞者,手艺安身)

武曲守于财帛,多为财赋之官。

财居财位,遇者富奢。(武曲、紫微、天府居于财帛宫,又兼化禄及禄存,必主富奢。二限

者逢之,主大发迹)

武曲天府同宫于子午,主有寿。

武曲贪狼同宫于丑未,主少年不利,先贫后富,悭吝之人。

武曲戌亥上,最怕逢贪狼。(武曲坐命戌亥,三方或对宫见贪狼,化忌加煞。定主少年不利)

武曲贪狼加煞忌,技艺之人。

武曲贪狼财宅位,横发资财。

武曲天相同宫于寅申,逢昌曲,定主聪明巧艺。

武曲加吉坐迁移,巨商高贾。(吉多方论)

武曲七杀会擎羊,因财持刀。

武曲七杀火星同宫,因财被劫。

武曲破军同宫于巳亥,难贵显。

武曲破军,破祖破家劳碌。

武曲破军同于财宫,财到手而成空。

武曲会破军廉贞于卯宫,必见木压雷惊。

武曲与破军贪狼会于子宫,必主投河溺水。

武曲与廉贞会于卯宫,必主破败。

武曲与廉贞贪狼及七杀会合,便作经商。

武曲入庙,与昌曲同宫,出将入相。

武曲魁钺居庙旺,财赋之官。

武曲禄马同宫,发财远乡。

武曲羊陀兼火宿,丧命因财。

武曲火铃同宫,因财被劫。

武曲遇羊陀,主孤克。

武曲守命,四煞冲破,孤贫不一,破相延寿。

武曲之星为寡宿。(夫星柔弱,妇夺夫权,方免刑克。若两刚相敌,必主刑克生离)

武曲破军同宫于巳亥,临大小二限之中,主是非之挠。

Top

[天同]

天同守命,不怕劫煞相侵,不怕诸煞同宫。

天同会吉寿元长。

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

天同居巳亥守命,会四煞,残疾孤克。

天同太阴同在午宫守命,加煞重,肢体羸黄。

天同守命,遇巨门火铃,必生异痣。

天同天梁同在寅申守命,甲乙丁己生人福厚。

天同守命,遇左右昌梁,贵显。

天同擎羊居午位,丙戊生人镇御边疆。(为马头带箭格。富且贵)

天同擎羊同宫,身体遭伤。

天同陀罗同宫,肥满而目渺。

女命天同必是贤。(子生人命坐寅,辛生人命坐卯,丁生人命坐戌,入格。丙辛生人命中吉。

巳亥逢此化吉,虽美必淫)

女命天同,聪明伶俐。逢煞冲破,刑夫克子。

女命,天同太阴同宫,虽美而淫,偏房侍妾。

女命,天同天梁同宫,宜作偏房。

Top

[廉贞]

廉贞在命身宫为次桃花,若居旺宫,则赌博迷花而致讼。

廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬播远名。(为雄宿朝垣格。加煞平常)

廉贞巳亥宫守命,主下贱孤寒,弃祖离家。

廉贞卯酉宫守命,加四煞,公门胥吏。(或巧艺之人)

廉贞贪煞破军逢,文曲迁移作吏戎。

廉贞七杀居庙旺,反为积富之人。(廉贞七杀同宫在未,或七杀居午,廉贞在申。身命遇之

是也。若陷地化忌,贫贱残疾)

廉贞会七杀,居巳亥,流荡天涯。

廉贞七杀会擎羊于官禄,枷杻难逃。

廉贞破军会擎羊与迁移,死于外道。

廉贞破军火铃同宫,狼心狗肺。

廉贞破军火星居陷地,自缢投河。

廉贞破军与日月以济行,目疾不免。

廉贞遇文曲,好礼乐。

廉贞遇七杀,显武职。

廉贞遇禄存,主富贵。

廉贞擎羊同宫,是非日有。

廉贞遇羊陀,脓血不免。

廉贞同火星于陷宫之地,主投河自缢。

廉贞逢武曲破军,祖业必破。

廉贞遇武曲于受制之乡,恐木压蛇伤。

廉贞四煞同宫,遭刑戮或终身不能发达。

廉贞白虎,刑杖难逃。(流年太岁并小限坐宫,又值白虎加临,主官非,遭刑杖)

仲由威猛,廉贞入庙遇将军。(申安命,二星同宫是也)

女命,廉贞清白能相守。(甲己庚癸生人,安命申酉亥子宫。丙辛乙戊生人,安命寅卯巳午

宫。若辰戌丑未反贱)

Top

[天府]

天府临戌有星扶,腰金衣紫。(甲己生人会吉,无煞凑)

天府戌宫无煞凑,甲己人腰金又且富。(加四煞有疵)

天府居午,戌宫天相来朝,甲生人一品之贵。

府相同来会命宫,千钟食禄。(安命寅申宫,府相在财帛官禄宫辅者上格,为府相朝垣格。

别宫次之)

安命寅宫,府午宫,相戌宫来朝,位登一品之荣。(甲生人遇之亦佳)

天府武曲居财宅,更兼权禄富奢翁。(有左右禄存亦美)

天府武曲禄存,必有巨万之富。

天府昌曲左右,高第恩荣。

左府同宫,尊居万乘。

天府守命,羊陀火铃会合,主人奸诈。

天府守命,忌落空亡,主人孤立。

天府天相,乃为衣禄之神,为仕为官,定主亨通之兆。

Top

[太阴]

太阴守命,庙见诸吉,富且贵。

太阴守命,夜生人不宜陷,陷则克母,男且克妻。

太阴在身宫逢之,主随娘继拜或离祖过房。

太阴在命身宫,庙旺,主一生快乐。

太阴守命,落陷,化吉科权禄返凶,出外离祖吉,更遇四煞,酒色邪淫,下贱夭折。

太阴守命,落陷,与羊陀火铃同宫,肢体伤残。

太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才。

太阴居子,丙丁生人,富贵忠良。

月朗天门于亥地,进爵封侯。(为月朗天门之格。子年生人,夜生者合局,不贵则大富。丙

丁生人主贵,壬癸生人主富,亦要三方吉拱)

太阴与天机昌曲同宫于寅,男为仆从女为妓。

太阴在戌守命,太阳在辰对照,主富贵。

太阴禄存同宫,左右相逢富贵翁。

太阴文曲同宫,定是九流术士。

阴阳会昌曲,出世荣华。(命坐日月,财官二宫昌曲来会。或命坐昌曲,财官二宫日月来会。

再遇魁钺吉星,主富贵)

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂之荣。(文昌亦然。在命身宫则为巧艺之人)

太阴居财帛,多为财赋之官。

太阴居疾厄,遇陀罗,主目疾。遇火铃,为灾。

太阴羊陀,必主人离财散。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,乃为失辉)

月曜、天梁女淫贫。(太阴寅申宫,天梁巳亥宫,女命值之,多主淫贫,或偏房侍妾)

Top

[贪狼]

贪狼入庙,辰戌丑未宫坐命,或落空亡,反能习正。

贪狼加吉坐长生,寿考永无彭祖。(贪狼守命,加吉,坐长生于寅申巳亥四宫,主寿)

贪狼入庙寿元长。

贪狼子午卯酉宫守命,终身不能有为。(寅午戌生人命坐午宫,申子辰生人命坐子宫,巳酉

丑生人命坐酉宫,亥卯未生人命坐卯宫)

贪会旺宫,终身鼠窃。

贪狼紫微同宫,如无制,是无益之人。(得辅弼昌曲夹制,则无此论)

贪狼武曲同宫,为人谄佞奸贪,自私自利,无公德心。

贪狼武曲同宫,先贫而后富。(利己损人。命有紫微日月左右昌曲拱照,限逢禄权科,则贵

显论)

贪武墓中居,三十才发福。(为贪武同行格)

贪狼武曲同守身,无吉命反不长。(命无吉曜,身有贪武,孤贫)

贪狼四生四墓宫,破军忌煞百工通。

贪武破军无吉曜,迷恋花酒以亡身。(或作手艺)

贪武同行,威压边夷。(贪武遇大旺地是也)

贪狼廉贞同宫,男浪荡,女多淫,酒色丧身。

贪狼廉贞同宫于巳亥,不纯洁且遭官刑。

贪狼陷地,加羊陀忌星,孤贫破相残疾,有斑痕疤痣。

贪狼巳亥陷地加煞,不为屠人亦遭刑。

贪狼加煞同乡,女偷香而男鼠窃。

贪狼会煞无吉曜,屠宰之人。

贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆。(为马头带箭格,富而且贵)

贪狼火铃于四墓宫,豪富家资侯伯贵。(辰戌宫佳,丑未宫次之,若守照俱可论吉。加羊陀

空劫不合此格)

贪狼火星居庙旺,名振诸邦。(辰戌丑未安命,三方吉拱尤美。卯宫安命,无煞次之。加羊

陀空劫不合此格)

贪铃并守,将相之名。(辰戌丑未子宫安命,加吉,戊己生人合格)

贪狼羊陀同宫,为屠宰。(在午宫不是)

贪狼亥子遇羊陀,为名泛水桃花。(男女贪花迷酒丧身,有吉曜则吉)

贪狼陀罗在寅宫,号曰风流彩杖。

贪狼昌曲同宫,必多虚而少实。

女命,贪狼在亥子遇羊陀,多嫉妒。(逢禄马不美)

女命,贪狼巳亥陷地守命,加煞,必为娼妓。

(一) 夫妻宫四煞〈擎羊、陀罗、火星、铃星〉单守,男易娶悍妻,女 易遇混过黑社会之男人。

(二) 命宫坐子、午、卯、西宫,夫妻宫居戌、辰、丑、未,犯「隔角 煞」,俩人感情较难和谐,易有争吵,或聚少离多。如逢煞星〈如:擎 羊入〉,争吵恐更激烈,宜忍让,以减低伤害。

(三) 一对配偶偕老与否或生离死别,当视其人夫妻宫及三方四正之旺 弱,与是否为煞星〈如:擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫等〉冲 破而定。俗云「男克妻,女克夫」之命,多是本命〈宫〉坐擎羊或巨 门、破军等恶星,再加夫妻宫主星陷地逢破,此类命造,最不利于配 偶。如命宫星宿庙旺而吉,但夫妻宫恶煞坐守,大多易逢「夭折之配 偶」或因一时冲动而误配「志趣不合」之人,结果离异,甚或本人贤慧 却因环境之故,终不能偕老,此乃运也。

(四) 如命宫平常,或逢吉而冲破,然夫妻大吉,此类命造,多主忽遇佳 偶、婚姻得助,但终因自身力量不够??「外华内虚」、「外貌俊美, 而内才、修养不够,或知识不足以配对方」结果离异。

(五) 如命宫旺吉,夫妻宫居子、午位逢紫微坐守,无天辅、右弼者,未 必有利,易遭对方无理之欺侮、虐待、或本人尽管不满,却因名誉、地 位、财富等因素,只好痛苦隐忍而受。

(六) 如命宫吉,夫妻宫也吉,但夫妻宫之三四正竟逢四煞全〈羊、陀、 火、铃〉来冲无吉制者,主夫妻本情投意合,却因外来之恶因影响而不 和或分离。

(七) 如夫妻与命宫均佳,而运限逢夫妻宫忽得众凶会聚者,主配偶间彼 此满意,却飞来横祸而丧夫折妻,此并非本命有克,而是对方本是夭折 之命,出现自己运限之中罢了。

(八) 所谓「紫府同宫之命,多孤克,亦主刑克夫妻」,乃指紫微、天府 在寅、申同宫,为夫妻宫时,主晚婚,或早婚而配偶凶悍,或早婚而配

偶有助,却无子嗣,或早婚而分离,或晚婚而志趣不合等,实美中不足 也。 (九) 如命宫在子、午位无主星,夫妻宫逢天机、天梁同守者,主 配偶贤慧,但行运逢煞时,十之八九多丧偶。

(十) 男命宫逢太阴,女命宫逢太阳,若居庙旺之地,夺妻夺夫之宿,则 易有「外遇」。若在陷地,主夫妻不得力,无依靠,加煞多分离。如在 平和之乡,例如男命太阴在申,女命太阳在寅,主配偶多管、凶悍、泼 辣,家宅不安,加煞则终分离。

(十一) 如命宫与夫妻宫均吉,而事业〈官禄〉宫化忌,冲照夫妻宫, 虽无煞星、刑克,却主配 偶多疑,查究极严,经常无事生非。 (十二) 如「天梁、天机、擎羊会」等命格孤克者,则不必论其夫妻宫之吉凶, 亦知其孤克也。

(十三) 如夫妻宫逢贪狼化禄加桃花星,主配偶易有外遇,运限逢之同 论。

(十四) 夫妻宫之宫干使命身宫〈或跨盘使配偶之夫妻宫〉内之星曜 「化禄、化权、化科、化忌」及命身宫宫干使夫妻宫〈或跨盘使配偶之

命身宫〉内之星曜「化禄、化权、化科、化忌」,可知其夫妻间对待关 系之好坏。通常化忌进入代表待对方较不好或亏欠,化禄进入代表待对 方较好或关心。

(十五) 夫妻间关系的好坏,亦应参看:(1)夫妻宫主星属何种宫主 〈如:天机乃兄弟宫主,天梁乃父母宫主〉,逢吉或逢凶有救否?(2) 夫妻主?破军落入何种宫称〈如:父母宫〉,逢吉或逢凶,逢凶有救 否?(3)五行局稳定性如何,在乎婚姻生活否?(4)男命参看太阳,女命 参太阴,落入何种宫称,逢吉或逢凶,逢凶有救否等。逢吉夫妻关系良 好,恩爱到老,逢凶,轻则或貌合神离,或争吵到老,或同床异梦,重 则分床异梦或离异。

(十六) 夫妻宫及其三方如有煞星,会影夫妻间之关系,如(1)截空:又名 「断桥煞」,彼此不易沟通。(2)化忌:易有患得患失之心〈男命夫妻 宫化忌,妻管严〉。(3)破碎:感情不好。(4)伏兵、阴煞:有隐伏性的 危机。(5)天刑:彼此易有刑克。(6)擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、 地劫:此六煞入夫妻关系多半不佳,情况宜配合其它星情、宫位论断。 此外,三台、八座入夫妻宫,主配偶较重名利,对物侃γ娴男枨筝^高, 龙池、凤阁入夫妻宫,主配偶较讲究情调,对精神面的需求较高。如能

依配偶的需求而迎合或配合,夫妻宫有煞星,提早因应,夫妻关系虽无 法好得蜜里调糖,当亦不致相敬如「兵」,恶言相向也。 感情恶化, 争吵终日的夫妻,想想自己,也想想子女,容或会有转机。不幸离异的 夫妻,当流年红鸾星重迭之年,其它宫位、星情配合得宜,则或有机会 「破镜重圆」。

婚姻宫坐紫薇在午,女与有妇之夫好.男则夫妻不美,老婆红杏出墙 夫妻宫有天机:夫妻关系融洽,对象有好职业(流年宫的夫妻宫则代表对象当年有好变动,

比如长工资,换工作)

夫妻宫有天梁:夫妻感情好。夫妻宫有破军、巨门、六煞(羊,陀,火,铃,地空,地劫)

必然离婚。

夫妻宫紫葳,天府,右弼在寅,必离婚。

夫妻宫干化忌入迁移宫。必然离婚

夫妻宫有紫葳:对象事业有成,有成就。

夫妻宫有驼罗:婚前受到阻力,否则婚后必然腰疼。

夫妻化忌入命,老婆特爱吃飞醋。

夫妻化忌入子女宫:戴绿帽子。

命宫化碌入夫妻,对象对你很爱,很体贴。

女命太阳在巳午,有天钺同宫,帮夫很厉害的,谁找到这样的老婆是上辈子修来的(有哪个

女士发现自己有,请赶快和我联系。^_^)

夫妻宫在巳或亥,临武曲破军,会有一段非正式夫妻生活。至少和两个异性发生关系。

夫妻宫在丑未临廉贞,七杀。则最好晚婚,加煞的话,会克对象。 夫妻宫有陀罗,贪狼在丑,辰,巳,未,申,戌,亥家有病妻。 夫妻宫有,天机或太阴,或太阳,或天梁,丈夫常在外,因经商或公差之顾。(注:在寅申

巳亥宫)

夫妻宫天同太阴坐子地,金童玉女,前世修的。

迁移宫贪狼武曲在未,对象是小气鬼。

夫妻在寅坐廉贞,对象脾气暴躁,但长的美。

夫妻宫在子做天梁,又逢空劫,会离婚,再婚找个离过婚的女人结婚。 生年干化忌入官,婚后爱对方的很。

夫妻宫太阳见太阴或天机见太阴,你对象是岳父的继室所生。 夫妻宫武曲化权,你有小老婆。

夫妻宫七杀在寅未,你受活寡,老公不回家。

夫妻宫做七杀在卯。子。午酉,你夫妻不到头。

夫妻宫廉贞化忌在卯。子。午酉,你找了个妓女当老婆。 财帛宫化忌入夫妻,你花钱养老公。

四柱有两个甲或两个庚的,或三个庚,或三个寅,或三个癸一个辛,二婚或对象短命。

有一点补充:夫妻宫临破军的,有两种情况不是二婚,就是正好找的对象属相是破军宫支的,

比如破军在未,对象正好属羊,再就是宫干让破军自化忌,这两种情况不离婚。

夫妻宫自化禄,夫妻恩爱。自化忌对象帮不上忙。而且一个对相配到老了。 天相在丑未,与昌曲同宫,夫妻生离死别。

太阳在午做夫妻。老婆是个母老虎。

夫妻坐辰戌丑未,逢年干化忌,对象有钱啊。

廉贞,贪狼在巳坐夫妻,被人骗失身,加陀罗被人强奸。 贪狼在申座夫妻,抛夫弃子,喜欢刺激性恋爱.

廉贞见羊,天相在午宫。感情不好,对象犯法。

夫妻宫坐丑加地劫,未宫有天同,巨门,三次婚姻

夫妻坐天同,巨门于丑未,与已婚者谈恋爱.

命坐寅,武曲化权加天相,寡妇.

陀罗在申单居命宫,早婚早寡

夫妻坐卯酉,廉贞加破军,见煞,杀夫又杀子.

夫妻宫有七杀加煞,在丑,卯,午,未,申,酉,戌的,男女三次婚姻后寡. 夫妻坐丑未:紫薇,左辅,破军,右弼,地劫,与人共夫或与人共妻 子女做武曲在十二宫,此女不轻易为感情所动,一动则不可收拾,做妈妈晚. 命有天机身有天梁,远嫁他乡

夫妻宫天机天梁在辰戌,你是老少配.

夫妻宫天梁在午,先同居,或同居后离开,离开后又藕断丝连. 夫妻廉贞贪狼在巳亥,被甜言蜜语骗失身.或被人强暴.

夫妻宫天相在巳加地空,地劫等,对象先死.

女天相武曲坐命在寅,早年守寡.

女天相在酉坐命,偏房,否则婚姻不好.

女天同在酉坐命,偏房,做情人.否则再嫁.

天同天梁在寅,申,同上.

天同太阴在子午同上.

财帛宫化忌在夫妻宫,你挣钱养老公.

天马碌存在寅申巳亥,座夫妻,老婆帮夫嫁妆多.

贪狼坐命,七杀坐身,人尽可夫.

天粱在疾厄并且命宫是辛酉.泼辣女人.

命有孤辰,丈夫早去(说明:与一般的排法不一样)

()

破碎

——————————————————————————-

*破碎象征努力不懈。

*破碎为人有上进心,不畏困难。

*破碎加会左辅、右弼,易有权位。

*破碎加会文昌、文曲,相貌俊俏,口才佳。

*破碎加会天魁、天钺,机运多,地位易提升,宜防先成后败。 *破碎加会禄、权,科,得财,人缘佳,易有权位。 *破碎加会火星或铃星,脸部易有伤痕,做事效率不佳,做事急燥。 *破碎加会擎羊、陀罗,脸部易有伤痕,做事效率不佳,易得罪人。 *破碎加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,脸部易有伤痕,做事效率不 佳,不易

合群。

*大小限遇破碎事情进度受阻。

华盖

——————————————————————————-

*华盖象征清高,威严。

*华盖为人较孤傲,对数术有兴趣。

*华盖加会左辅、右弼,风度佳,有情趣,喜助人。 *华盖加会文昌、文曲,有研究心,有才艺。 *华盖加会天魁、天钺,机运多。

*华盖加会禄、权,科,得财,人缘佳,有文采,口才佳,有才艺。

*华盖加会火星或铃星,有特殊技术,为人自负。 *华盖加会擎羊、陀罗,有特殊技术,好强。 *华盖加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,有特殊技术立身,好享受。

*大小限遇华盖,喜寻求真理、宗教、技艺。 咸池

——————————————————————————-

*咸池象征亲近。

*咸池为人善于协调,顺从。

*咸池加会左辅、右弼,有亲和力,有管理能力。 *咸池加会文昌、文曲,感情浪漫,有情趣。 *咸池加会天魁、天钺,感情机运多。

*咸池加会禄、权,科,得财,有名气。 *咸池加会火星或铃星,感情多波折。

*咸池加会擎羊、陀罗,不定性,感情多波折。 *咸池加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折,易有特别嗜好。

*大小限遇咸池,桃花运。

天德

——————————————————————————-

*天德象征吉祥。

*天德为人主动,有正义感。

*天德加会左辅、右弼,处世积极。

*天德加会文昌、文曲,温和有礼。

*天德加会天魁、天钺,易结交有地位的人士。 *天德加会禄、权,科,名利双收。

*天德加会火星或铃星,耐性不足,遇凶可化解灾难。 *天德加会擎羊、陀罗,急躁冲动,遇凶可化解灾难。 *天德加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,缺乏斗志,行事保守,遇凶 可化解

灾难。

*大小限遇天德逢凶化吉。

月德

——————————————————————————-

*月德象征祥和。

*月德为人具包容性,心地善良。

*月德加会左辅、右弼,乐于助人。

*月德加会文昌、文曲,彬彬有礼。

*月德加会天魁、天钺,易结交有地位的人士。 *月德加会禄、权,科,名利双收。

*月德加会火星或铃星,开创力不足,遇凶可化解灾难。 *月德加会擎羊、陀罗,缺乏魄力,遇凶可化解灾难。 *月德加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,开创力不足,缺乏魄力,遇凶可化解灾

难。

*大小限遇月德逢凶化吉。

天才

——————————————————————————-

*天才象征直觉,才干。

*天才为人较聪明有才华。

*天才加会左辅、右弼,有创意,受人重视。 *天才加会文昌、文曲,文采好,口才佳。 *天才加会天魁、天钺,才能佳,受人欣赏。 *天才加会禄、权,科,智慧高,人缘佳,凡事顺利。 *天才加会火星或铃星,容易自负。

*天才加会擎羊、陀罗,受人嫉妒。

*天才加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,容易自负,受人嫉妒。

*大小限遇天才宜充实自己。

天寿

——————————————————————————-

*天寿象征长寿,稳重。

*天寿为人较老沈持重,理智重于感情。 *天寿加会左辅、右弼,考虑周到。

*天寿加会文昌、文曲,温和有礼。

*天寿加会天魁、天钺,乐于助人,受人欣赏。 *天寿加会禄、权,科,风度高雅,人缘佳,凡事顺利。 *天寿加会火星或铃星,缺乏魄力。

*天寿加会擎羊、陀罗,变通力不足。 *天寿加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,缺乏魄力,变通力不足。

*大小限遇天寿行事保守。

三台

——————————————————————————-

*三台象征正直、交际。

*三台为人品性瑞正,努力向上。

*三台加会左辅、右弼,处世明快。

*三台加会文昌、文曲,气度平和。

*三台加会天魁、天钺,人缘佳,易结交有力人士。 *三台加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *三台加会火星或铃星,较好动。

*三台加会擎羊、陀罗,性急多疑。

*三台加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较好动,性急多疑。

*大小限遇三台加会吉星生活安乐加会煞星,理想过高。 八座

——————————————————————————-

*八座象征稳定。

*八座为人喜宗教,乐观进取。

*八座加会左辅、右弼,能力佳。

*八座加会文昌、文曲,学习力强。

*八座加会天魁、天钺,为人和谐,易结交有力人士。 *八座加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *八座加会火星或铃星,较无远见。

*八座加会擎羊、陀罗,领导力弱,喜爱玩乐。 *八座加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无远见,领导力弱,喜爱 玩乐。

*大小限遇八座加会吉星多旅游机会。

恩光

——————————————————————————-

*恩光象征心地光明。

*恩光为人较有亲和力,受人敬重礼遇,多才艺。

*恩光加会左辅、右弼,多才艺,有能力,易有受高阶人士赏识。 *恩光加会文昌、文曲,文采佳,易有名声。

*恩光加会天魁、天钺,机运多,受人礼遇。

*恩光加会禄、权,科,得财,人缘佳,易受人重用。 *恩光加会火星或铃星,做事魄力不足,作风软弱。

*恩光加会擎羊、陀罗,做事魄力不足,作风软弱。

*恩光加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,做事魄力不足,作风软弱。

*大小限遇恩光加会吉星名声佳。

天贵

——————————————————————————-

*天贵象征守信,重诺。

*天贵为人较诚实大方,有自信心。

*天贵加会左辅、右弼,多才艺,有能力,易有受高层人士重视。 *天贵加会文昌、文曲,风趣有文采,易有名声。

*天贵加会天魁、天钺,机运多,受人提拔。

*天贵加会禄、权,科,得财,人缘佳,有领导才能,凡事顺利。 *天贵加会火星或铃星,做事冲动。

*天贵加会擎羊、陀罗,容易自命不凡。

*天贵加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,自视高,受人排斥。 *大小限遇天贵加会吉星名声佳,受人重

=====================

天伤阳火,天使阴火,乃上天虚耗之神,传使之宿。 天伤主虚耗及破败,天使主虚耗及窃取,被虐待等,行限忌逢相夹或大小二限各得其一之时,

若正星不庙旺,加煞冲时寿元有关津矣。再若昌曲之宿与伤使同度,行限逢之,亦主丧命,

天折。天伤行限逢之,易孤寡,暗耗,如煞有官非,重病,天使行限逢之加煞,易被人诬陷,

被劫盗,横破等情。

天马阳火,在数主奔驰。

天马之性格,好动不宁,逢善则善,遇凶则恶,易变而好劳动,最喜与绿存,或化禄交驰于

身命乘旺之地,财官双美,若逢恶煞单守同度,则主凶死他乡,如与陀罗同度,名折足马,

火星同度,名战马,无吉相救,皆主凶死外地,若逢太阴于亥,名财马,太阳居巳,名贵马,

武相同度于寅申宫加吉,谓之财印坐马。紫杀于巳亥,谓之权马,均吉。行限逢之,遇吉增

吉,逢凶加凶,于病多主流行性之病,且必考其同度之星之性质以定。天马最忌空亡,主一

生奔走无成。

(三二)天刑阳火,主刑夭,庙地又名天喜神,有权威,在数主医药。

天刑之性格,带孤独,高傲,有才干,多劳碌,亦刑克,入命易有伤残官非,若入命或病宫,

幼年注意小儿痳痹症,广东生人,小心痳疯病,旺地主大权,逢太阳主武贵,同文曲则允文

允武,成名于边疆。最忌与天哭同度入命,则孤寒灾疾不免,仅宜僧道,六亲无情,此星以

寅卯酉戌四宫为入庙,若其它诸宫,有正星庙旺,亦可乘旺,但如逢忌煞冲破,或正星陷地,

则主孤克疾病不利矣。此星旺地,或乘旺而逢巨门,天梁,或天相等星,多主司法界成名。

(三四)三台阳土,八座阴土,辅日月之光。 三台之性格,为耿直无私,有威仪,逢吉加吉祥。八座之性格,为直爽而急燥,口快心直,

且是善良多义,逢吉加吉祥。此二星若逢日月同度,对照,及三合,可增日月之光辉,十二

宫中无失陷。于病,多主胃脾之疾。于田宅,主富足,近有三列成行之房屋,及牌楼,或八

字形之建筑等,以吉论。(此二星专主交通工具)。 (三五)天才阴水,辅天机。天寿阳士,辅天同,天梁。

天才之性格,为有才艺,聪明机警,有正气而仁慈。天寿之性格,为忠厚温和,且有高寿,

兼是勤奋。此二星最喜会合天同,天梁或天机,增寿益智之宿,主长寿而智慧。天才于病,

主神经衰弱,阳痿阴亏。天寿于病,主脾胃及湿热之症。于田宅主吉,但需参考正星而定。

(三六)龙池阳水,凤阁阳士(作阳金),辅天府,天相以增享受。 龙池之性格,为聪明,且有作为,文雅而有声誉,专辅天府之功,可增饮食之享受。凤阁之

性格,为敏捷而好服饰之讲究,有文章之美而风流,亦有声誉。比二星专辅天府及天相,以

增贵及享受,若入身命逢煞冲破,则龙池主有耳疾,或一 耳有聋。凤阁主牙齿早坏。

(三七)台辅阳土,专辅左辅。封诰阴士,专辅右弼。 台辅之性格,为正直而刚强,有坚决之意志,及文笔之美,专辅左辅,而主贵显。封诰之性

格,为精明干练,气度沉稳,聪明而有艺术之爱好,专佐右弼,而主贵显。比二星若会合魁

钺左右之福寿格,当更增吉祥,财官双美。再左右若会合二星,有二姓延生,随母重拜之象。

(三八)恩光阳火,专辅天魁。天贵阳土,专佐天钺。 恩光之性格,为处事慎重而小心,磊落而光明,有才艺,亦风流,一生多近上贵,专佐天魁

以增贵,及多文艺。天贵之性格,为厚重而笃实,但略带孤僻偏激,一生多得上司之宠信与

提拔,专佐天钺,以增声名及人缘。此二星乘旺入命,无论会合魁钺与否,多是重信用,言

出必行之人。(此二星专主临时贵人宴会之事)。

(三九)天官阳土,专佐天梁。天福阳土,专佐天同。 天官之性格,为喜清闲而懒散,绝顶聪明,而欠魄力,故佐天梁而有名士风味,主先贵,而

后多失职退休之士,即先成名而后退休,安享林泉之乐,故若辅天梁,则为学术,或艺术成

名之人,虽不贵,而声名较贵者尤甚。注意:此星若与天梁同度逢煞冲,多作特务,情报人

员。天福之性格,为性急而诚实,无机变,亦多管闲事,喜助人为乐,佐天同,则一生多福,

兼有高寿。此二星若逢同梁二宿于旺地之身命,主富贵而寿考。 (四十)天哭阳火,助巨门之凶。天虚阴火,助破军之凶。

天哭为人,性孤僻,劳碌,仅于丑卯申三宫,加吉多福,不然,多刑克破败,若同巨暗同度,

主增凶,必有丧服,再有行限之小限逢之,而有丧门同度,必有丧事,不然,破耗不免。天

虚之性格,为华而不实,孤寒贫贱,六亲无依,仅宜僧道,九流,若与破耗同度,更增凶虐,

到处不利,女命得之,更凶。二星若夹限,或大小二限,各得其一之时,必有破败及丧孝服

之忧,必正星庙旺,禄马来救方解。 (四一)孤辰阳火,寡宿阴火。

孤辰之性格,为孤僻而固执,飘泊,而六亲不依,加煞,则多有破相残疾,及心理不正常之

人。寡宿之性格,为孤独,不近人情,飘泊,而六亲不依,多相貌可憎,怪异之人。二星最

忌入财帛官,不论正星庙旺与否,结果暗耗不留。入命,则男命忌孤,女忌寡。再如身命二

宫逢之,则外家(即母家)多无后嗣,本家人丁亦少。

(四二)劫杀阴火,在数为小人。 劫杀之性格,为心急而狠,贫鄙而劳碌,口齿无德,飞长流短,最忌与火铃同度,则更增其

虐,逢羊铃,则主阳奉阴违。

(四三)华盖阳木,在数为威仪,仪表。 华盖之性格,带孤独,而有宗教之信仰,高傲傲不群,喜助弱者,且直百无忌,君子远之,

小人畏之。此星逢日月,则增威仪,且有仪表,若与孤辰成寡宿同度,男鳏,女寡之命。

(四五)大耗阳火,在数主暗耗。 大耗之性格,为喜散财,轻财而浮华,六亲不依,若与红鸾同度,不论正星庙旺与否,多主

耗财,若入田宅宫,会流耗,则易遭窃盗,若加火星并巨暗入命,或田宅,主有火灾。此星

入命,不宜同近亲往来,不然,多耗损而无进益。

(四六)破碎为阴火,在数主残破不全。 破碎之性格,孤寒而劳碌,坐立不宁,少成多败,且多是非。此星入命,或行限,主作事将

成,而又生风波,反复颠倒,多不称意,尤以早年逢之,若有魁钺相夹相会,主虽有贵助,

而机缘不巧。

(四七)天空为阳火,在数管命主,身主之宿。 经云:驾前一位是天空,天空原来不可逢,二主禄存若逢此,阎王不怕你英雄。驾,即生年

之太岁也,前一位即安天空,身命逢之,无吉,多孤寡僧道。二主者,命主,身主也,加子

属贪狼,丑亥巨门之类,若有天空同度,无吉,有煞,多主夭折。并若禄存厚重之星,虽是

乘旺,而有天空同度,则虽有若无,不可以作吉论之也。(秘经云:身命四空,非僧即道,

四空音,天空,地空,旬空,截空是也,又名断桥,此星若入命身,纵不作僧道,亦主犯孤

独,六亲无缘,临老多入空门也。)

()

天官

——————————————————————————–

*天官象征官贵。

*天官为人较保守,喜爱享受。

*天官加会左辅、右弼,知足常乐。

*天官加会文昌、文曲,优闲自在,好享受。 *天官加会天魁、天钺,待人和平,受人欣赏。 *天官加会禄、权,科,在学术或艺术上名利佳。 *天官加会火星或铃星,缺乏斗志。

*天官加会擎羊、陀罗,行事保守。

*天官加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,缺乏斗志,行事保守。

*大小限遇天官声誉佳。

天福

-*天福象征吉祥如意。

*天福为人较乐于助人,喜爱享受。

*天福加会左辅、右弼,喜助人,好交友。 *天福加会文昌、文曲,乐观,好享受。 *天福加会天魁、天钺,乐于助人,受人欣赏。

*天福加会禄、权,科,受人欢迎,名利佳。

*天福加会火星或铃星,性子急。

*天福加会擎羊、陀罗,多管闲事。

*天福加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,性子急,多管闲事。 *大小限遇天福受人注目。

天刑

*天刑象征才干,自主。

*天刑为人较有孤独性,不喜借助他人之力,高傲,一生多劳碌,喜欢神密学、玄学。

*天刑加会左辅、右弼,热心助人,积极果决。

*天刑加会文昌、文曲,易有权位,学问佳。

*天刑加会天魁、天钺,机运多,地位易提升。

*天刑加会禄、权,科,得财,人缘佳,易有权威。 *天刑加会火星或铃星,是非多,做事辛劳。

*天刑加会擎羊、陀罗,是非多,做事辛劳,是非多。 *天刑加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,做事效率不佳,易有诉讼。

*大小限遇天刑加会白虎、火星、铃星易有官司,加会吉星有威望。 天姚

*天姚象征交际。

*天姚为人多纵情,反应快,人缘佳。

*天姚加会左辅、右弼,有管理能力,有魅力。

*天姚加会文昌、文曲,感情丰富,有才艺,有情趣。 *天姚加会天魁、天钺,机运多。

*天姚加会禄、权,科,得财,有管理能力,受人肯定。 *天姚加会火星或铃星钱财不聚,感情多波折。

*天姚加会擎羊、陀罗,稳定性弱,感情多波折。

*天姚加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折。 *大小限遇天姚,桃花运。

解神

*解神象征消灾。

*解神在有灾祸前,心灵感应强。

*解神加会左辅、右弼,行事敏捷,易有受人赏识。 *解神加会文昌、文曲,好学向上,易有名声。 *解神加会天魁、天钺,机运多,受人提拔。 *解神加会禄、权,科,得财,善解人意,受人欢迎,凡事顺利。

*解神加会火星或铃星,逢凶化吉。

*解神加会擎羊、陀罗,逢凶化吉。

*解神加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,逢凶化吉。

*大小限遇解神,逢凶化吉。

天巫

*天巫象征地位提升。

*天巫易有宗教信仰。

*天巫加会左辅、右弼,忠于职守,受人重视。 *天巫加会文昌、文曲,爱好文学,学术。 *天巫加会天魁、天钺,机运多,受人提拔。 *天巫加会禄、权,科,得财,人缘佳,凡事顺利。 *天巫加会火星或铃星,做事辛劳。

*天巫加会擎羊、陀罗,较无担当力。

*天巫加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,劳心劳力。

*大小限遇天巫加会吉星名声佳,受人重视。 天月

*天月象征安分。

*天月为人与世无争,较无主见。

*天月加会左辅、右弼,做事积极。

*天月加会文昌、文曲,有文采。

*天月加会天魁、天钺,为人和气,易结交有地位人士。

*天月加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *天月加会火星或铃星,依赖心重。

*天月加会擎羊、陀罗,庸人自扰。

*天月加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,依赖心重,庸人自扰。

*大小限遇天月加会吉星生活平顺。

阴煞

*阴煞象征小人,疑心。

*阴煞为人易自我反省约束。

*阴煞加会左辅、右弼,积极奋发。

*阴煞加会文昌、文曲,记取教训。

*阴煞加会天魁、天钺,易结交有三教九流之士。 *阴煞加会禄、权,科,名利双收。

*阴煞加会火星或铃星,易精神不振。

*阴煞加会擎羊、陀罗,不满现状。

*阴煞加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,易精神不振,易疑神疑鬼。

*大小限遇阴煞受人拖累或事事受阻。

台辅

*台辅象征坚持。

*台辅为人具有远见,意志坚定。

*台辅加会左辅、右弼,有智慧有能力。

*台辅加会文昌、文曲,具组织力。

*台辅加会天魁、天钺,为人善良,易结交有力人士。 *台辅加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *台辅加会火星或铃星,较无远见。

*台辅加会擎羊、陀罗,领导力弱,喜爱玩乐。 *台辅加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无远见,领导力弱,喜爱玩乐。

*大小限遇台辅加会吉星生活安乐。

封诰

-*封诰象征聪敏。

*封诰为人具有智慧,行事稳重。

*封诰加会左辅、右弼,有智慧有能力。

*封诰加会文昌、文曲,善修言词。

*封诰加会天魁、天钺,为人体贴,易结交有地位人士。 *封诰加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *封诰加会火星或铃星,虚荣心重。

*封诰加会擎羊、陀罗,行事保守。

*封诰加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,虚荣心重,行事保守。

*大小限遇封诰加会吉星生活安定。

天空

*天空象征灵感。

*天空易有天竺生涯,为人较有孤独性。

*天空加会左辅、右弼,领悟力强,受人重视。 *天空加会文昌、文曲,有宗教信仰,喜研究玄学,神密学。 *天空加会天魁、天钺,机敏,受人欣赏。

*天空加会禄、权,科,智慧一流,人缘佳,凡事顺利。 *天空加会火星或铃星,逢凶化吉。

*天空加会擎羊、陀罗,逢凶化吉。

*天空加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,逢凶化吉。 *大小限遇天空宜研究学术。

天哭

*天哭象征消极。

*天哭为人轻财重义,做事有原则。

*天哭加会左辅、右弼,勤劳节俭。

*天哭加会文昌、文曲,有文采。

*天哭加会天魁、天钺,有亲和力,易结交有力人士。 *天哭加会禄、权,科,有魄力,名利双收。

*天哭加会火星或铃星,内心孤独。

*天哭加会擎羊、陀罗,为人消极。

*天哭加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,内心孤独,为人消极,破财。

*大小限遇天哭加会吉星有权威加会煞星破财,思想消极。 天虚

*天虚象征飘浮不定。

*天虚为人喜清静,安于现状。

*天虚加会左辅、右弼,衣食足。

*天虚加会文昌、文曲,有文采。

*天虚加会天魁、天钺,有亲和力,易结交有力人士。 *天虚加会禄、权,科,有魄力,名利双收。

*天虚加会火星或铃星,较无主见。

*天虚加会擎羊、陀罗,为人华而不实。

*天虚加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无主见,为人华而不实,破财。

*大小限遇天虚加会吉星生活安乐加会煞星破财消灾。 龙池

*龙池象征内涵、自重、口福。

*龙池为人对数术(山、医、命、卜、相)有兴趣。 *龙池加会左辅、右弼,风度佳,喜助人,受人欣赏。 *龙池加会文昌、文曲,有气质,有文采,受人欣赏。 *龙池加会天魁、天钺,机运多,地位易提升。 *龙池加会禄、权,科,得财,人缘佳,有文采,易接触高层人士。 *龙池加会火星或铃星,易有耳部疾病,为人有傲气。 *龙池加会擎羊、陀罗,易有耳部疾病,较有私心。 *龙池加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,易有耳部疾病,爱好享受。

*大小限遇龙池有升迁机会。

凤阁

*凤阁象征美感、高贵、福份。

*凤阁为人对数术(山、医、命、卜、相)有兴趣,重视穿着。 *凤阁加会左辅、右弼,风度高雅,喜助人,受人肯定。 *凤阁加会文昌、文曲,有文学艺术才能,受人欣赏。 *凤阁加会天魁、天钺,机运多,地位易提升。 *凤阁加会禄、权,科,得财,人缘佳,仪态万千,名声佳。 *凤阁加会火星或铃星,易有口部疾病,略有虚荣心。 *凤阁加会擎羊、陀罗,易有口部疾病,爱表现。 *凤阁加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,易有口部疾病,爱好享受。

*大小限遇凤阁有升迁机会。

红鸾

*红鸾象征喜气。

*红鸾为人亲切,含蓄。

*红鸾加会左辅、右弼,有亲和力,有人缘。 *红鸾加会文昌、文曲,风度佳,有情趣。

*红鸾加会天魁、天钺,感情机运多。

*红鸾加会禄、权,科,得财,人缘佳。

*红鸾加会火星或铃星,感情多波折。

*红鸾加会擎羊、陀罗,不定性,感情多波折。 *红鸾加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折。 *大小限遇红鸾,有喜庆之事。

天喜

*天喜象征活泼奔放。

*天喜为人主动,活泼。

*天喜加会左辅、右弼,善交际,有人缘。

*天喜加会文昌、文曲,有文采,有情趣。

*天喜加会天魁、天钺,感情机运多。

*天喜加会禄、权,科,得财,人缘佳。

*天喜加会火星或铃星,积极且开朗。

*天喜加会擎羊、陀罗,感情多波折。

*天喜加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折。 *大小限遇天喜,有喜庆之事。

孤辰

*孤辰象征独立与孤独。

*孤辰为人自立自强,性情固执。

*孤辰加会左辅、右弼,独力创业。

*孤辰加会文昌、文曲,思想卓越。

*孤辰加会天魁、天钺,有合群力,易结交有力人士。 *孤辰加会禄、权,科,有远见,名利双收。 *孤辰加会火星或铃星,较固执。

*孤辰加会擎羊、陀罗,较不合群。

*孤辰加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较固执,较不合群。

*大小限遇孤辰加会吉星生活安乐加会煞星较消极。 寡宿

*寡宿象征多疑与孤独。

*寡宿为人甘于平淡,安守本分。

*寡宿加会左辅、右弼,独立创业。

*寡宿加会文昌、文曲,思想平和。

*寡宿加会天魁、天钺,有合群力,易结交有力人士。 *寡宿加会禄、权,科,有远见,名利双收。 *寡宿加会火星或铃星,较无担当。

*寡宿加会擎羊、陀罗,感情较脆弱。

*寡宿加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无担当,感情较脆弱。

*大小限遇寡宿加会吉星生活安乐加会煞星较彷徨。 蜚廉

*蜚廉象征保守孤僻。

*蜚廉为人善良守本分。

*蜚廉加会左辅、右弼,热心自励。

*蜚廉加会文昌、文曲,文采佳。

*蜚廉加会天魁、天钺,易结交有地位人士。

*蜚廉加会禄、权,科,有权威,名利双收。

*蜚廉加会火星或铃星,倔强固执。

*蜚廉加会擎羊、陀罗,行事偏激。

*蜚廉加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,倔强固执,行事偏激。

*大小限遇蜚廉加会吉星有权威。

天机星在夫妻宫,男宜娶比较年少为另一半或是个性比较刚强,女可以配年长之夫。

天机星加上擎羊陀罗火星铃星,主生离苦别,晚结婚比较好。 天机星和天梁星同宫,娶年长有助婚姻幸福。

天机星和太阴星同宫,从事美容化妆品专柜最适合。 太阴星在夫妻宫

太阴星在夫妻宫,入庙则男女皆贵,婚姻美满幸福。 太阴星和文昌文曲同宫则为美谈。

太阴星同擎羊陀罗火星铃星天空地六凶星虽不克,但主分离。 太阴星和太阳同宫,则白头偕老。

太阴星和天同星同宫,则是贤内助。

太阴星和天机星同宫,在少年时是美好。

太阳星在夫妻宫

太阳星在夫妻宫,入庙或旺晚结婚比较好,早娶会相克,男人会因妻而得贵。 太阳星和天梁同宫在左辅右弼,会娶到贤妻良母。

太阳星和太阴星同宫,会娶到贤内助帮夫运,如在加巨门就如一般。 太阳星遇到天使和天伤,因非礼而结婚。

巨门星在夫妻宫

巨门星在夫妻宫,婚姻对象若是比对方年长,定是相克不和。 巨门星如和太阳同宫无四杀星,则白头偕老。

巨门星和天机星同宫,则是美貌贤内助。

巨门星和天同星同宫,则是聪慧之妻或娶二房,若加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,必是刑

克二妻或分离。

武曲星在夫妻宫

武曲星在夫妻宫,最好是晚娶而且能同年龄会较好。 武曲星如有吉星会妻子而得到财富,如加凶星因妻子而散财。 武曲星和贪狼天同同宫,晚娶可以白头偕老。

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多,有擎羊陀罗火星铃星同宫,夫妻会经常吵架或离婚。

武曲星和天梁同宫,神仙美眷夫妇。

武曲星加太阴,妻从事美容专柜服饰最好不过。

紫微星在夫妻宫

紫微星在夫妻宫,晚结婚比较适合,能白头偕老,另一半个性比较刚强。 紫微星和天府星同宫,夫妻俩白头偕老到晚年。

紫微星和天相星同宫,可能早婚或是年纪比自己还小。

紫微星和破军星同宫,俩人个性不合,容易吵吵闹闹。

紫微星加上擎羊陀罗火星铃星同宫,主有刑克。

廉贞星在夫妻宫

廉贞星在夫妻宫,男子有可能三度做新郎倌,如在加上贪狼那更离谱。 廉贞星和七杀同宫,夫妻不和又主刑克,加上擎羊陀罗火星铃星,夫妻俩会分手婚姻。

廉贞星和天府同宫,夫妻俩白头偕老。

七杀星在夫妻宫

七杀星在夫妻宫,男女早婚,夫妻会不和。

七杀星和武曲同宫,同样也是夫妻不和且带刑克,宜晚婚免刑克。 七杀星和廉贞同宫,主夫妻分离,早晚相聚不多,加上加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,会

连克三妻,离婚再结婚又离婚。

天相星在夫妻宫

天相星在夫妻宫,美貌贤淑,男宜年长,亲上加亲将会更好。 天相星和紫微同宫,白头偕老。

天相星和武曲同宫,年轻时比较能和好。

天相星和廉贞同宫,入庙则无刑克问题发生,加上擎羊陀罗火星铃星,必定刑克不和。

天梁星在夫妻宫

天梁星在夫妻宫,男则是娶到美丽大方,又从美容专柜服饰最合适。

天梁星和天同星同宫,夫妻和和气气互相尊重。 天梁星和天机星同宫,会娶到贤淑的妻子。 天梁星加上擎羊陀罗火星铃星,夫妻经常吵闹不咻。 天钺星在夫妻宫

天钺星在夫妻宫,夫妻都是美貌双全。

天钺星加上四杀星则夫妻经常吵架。

天魁星在夫妻宫

天魁星在夫妻宫,夫妻都是美貌双全。

天魁星加上四杀星则夫妻经常吵架。

文曲星在夫妻宫

文曲星在夫妻宫,与诸星同宫,则白头偕老。 文曲星和文昌星两星在夫妻宫,三妾四房比较多,加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,亦主众

女人互相争宠。

文昌星在夫妻宫

文昌星在夫妻宫,会娶到贤内助。

文昌星和天机太阴同宫,则妻是美貌又能事美容职业最好。 文昌星若陷地,加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,则是大忌,应小心夫妻之间对谈方式。

火星在夫妻宫

火星在夫妻宫,入辅再加上吉星同宫,无刑克不和。

火星在夫妻宫,陷地主夫妻不和。

左辅星在夫妻宫

左辅星在夫妻宫,则夫妻俩白头偕老。

左辅星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞,则宜娶年长刚强之妻。 左辅星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫,夫妻主分离。 武曲星在夫妻宫

武曲星在夫妻宫,最好是晚娶而且能同年龄会较好。 武曲星如有吉星会妻子而得到财富,如加凶星因妻子而散财。 武曲星和贪狼天同同宫,晚娶可以白头偕老。

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多,有擎羊陀罗火星铃星同宫,夫妻会经常吵架或离婚。

武曲星和天梁同宫,神仙美眷夫妇。

武曲星加太阴,妻从事美容专柜服饰最好不过。

破军星在夫妻宫

破军星在夫妻宫,男女结婚又可能再离婚,加吉星可能化解。 破军星和武曲同宫,也是结婚再离婚又结婚,主分离。 破军星和廉贞同宫,夫妻不和经常吵架。

破军星和紫微同宫,结婚对象宜年长。

贪狼星在夫妻宫

贪狼星在夫妻宫,男女都不好,都有可能重婚。

贪狼星入庙要晚娶比较好。

贪狼星和廉贞星同宫,主相克,加上擎羊陀罗火星铃星,主分离。 贪狼星和紫微同宫,婚姻要比对年长。

右弼星在夫妻宫

右弼星在夫妻宫,则夫妻俩白头偕老。

右弼星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞,则宜娶年长刚强之妻。 右弼星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫,夫妻主分离。

<>

《太微赋》

斗数至玄至微,理旨难明,虽设问于百篇之中,犹有言而未尽。 注解:?释?本篇《全书》列为首篇,实未合,依《全集》本,此篇列在《诸星问答》之后,

始合体例,所以才说「虽设问于百篇之中」,亦即《太微赋》实为《诸星问答》的补充,补

其「犹有言而未尽」之意。

「太微」为星垣名。我国古代天官将天星分为三垣,太微垣为五帝座之所居(天市垣则是百

姓万民之所聚),所以术者即用其名来比附紫微帝座。 斗数所用,全属虚星,且北斗七星完全与太微垣无关,由是即知其比附之意。

至如星之分野,各有所属,寿夭贤愚,富贵贫贱,不可一概论议。

注解:?释?此处说「星之分野,各有所属」,即已透露「六十星系」的消息。斗数以星系

为「分野」(领域),六十星系必居固定的星垣,如凡「紫微独坐」必居子、午;「武曲、

七杀」必居卯、酉,此即星系的分野。

「六十星系」为中州派的秘传,王亭之将之公开之后,斗数家纷纷采用,在此之前,术者唯

依各别单星推论,不知每星系有其特殊意义,但亦有人怀疑,六十星系之说何以不见于《全

书》?其实,若明本赋此句,即当不复怀疑,若不用六十星系来解释,就不能说斗数诸星之

「分野」。

其星分布一十二垣,数定乎三十六位,入庙为奇,失数为虚。 注解:?释?传统的说法,由子至亥,即一十二垣。星系入十二垣,各有庙、旺、陷,是故

即成三十六位。

斗数的「斗」,指星系而言;「数」则指诸星的庙、旺、陷。 有些斗数家,将诸星分野分为庙、旺、得地、利益、平和、不得地、陷,一共七种情况,中

州派则只说四种:庙、旺、利、陷,其中的「利」相等于平和(不凶也不吉),如是能产生

影响者,便仅有庙、旺、陷三数。由这句赋文,即可知中州派传授实为正统,否则即不能说

为三十六数。

但亦可将「六十星系」视之为数,因为六十星系的结构已包括庙旺利陷在内,所以不如说「数

定乎六十位」(据记忆《八喜楼钞本》即是如此)。

大抵以身命为福德之本,加以根源,为穷通之资。

注解:?释?此赋文有误,当读作??大抵以身命为本,加以福德之根源,为穷通之资。

身命二宫,命为先天,身属后天,是故说「身命为本」。然而福德宫实为推算人一生格局的

要领,福德主人的思想,人的一生,受其本人的思想影响甚大,是故说为「根源」。

星有同躔,数有分定,须明其生克之要,必详乎得垣失度之分。 注解:?释?「星有同躔」,即是星系,如武曲唯与杀、破、狼、天相、天府同躔,如是即

构成六种武曲星系(加上独坐,故共为六种)。

因为同躔的关系,所以便有生克,然而王亭之于深造讲义中论述六十星系,已将其生克关系

融会贯通而论,故已不必再作专论(同时,亦已将其庙旺利陷融会,是故讲义中亦不别论)。

斗数论生克,不如子平论生克的重要,因为斗数的星系生克已成固定格局(例如「武曲七杀」,

必为金局),少了子平的生克制化等等变化,亦即是说,每一星系的躔次宫垣已属固定,星

曜生克亦属固定、庙旺利陷更属固定,由是即可融会而但论星系。这不是不说生克、庙旺,

只是融会之后更不必别说。

观乎紫微舍躔,司一天仪之象,卒列宿而成垣。土星苟居其垣,若可动移。 ?释?斗数安列正曜,实先安立紫微,紫微定位,其余正曜即依之而安立,由是有十二星盘,

此即所谓「司一天仪之象,卒列宿而成垣」。故此二句,实亦强调六十星系的分布。有人自

称为斗数正传,却反对六十星系的建立,实在其人连《太微赋》亦未读通。 至于说「土星苟居其垣,若可动移」,那是针对「五星」而说,于用五星推命时,土星居垣

不动,而斗数中的土星(如紫、府、巨)则可依大限、流年而飞动,这是提醒用惯「五星」

的术士,不可再依「五星」之例。(这种情况,于《全书》中比比皆是,是故可以看成那是

用斗数代替五星的提示,亦可看成是神数派术士的重要转变)。

金星专司财库,最怕空亡。

注解:?释?这是正曜与杂曜交躔的举例。武曲即是所说的「金星」,凡武曲六种星系,皆

不宜与空曜同躔(空曜亦有种种分别,已详深造讲义之中)。

贪守空而财源不聚。

注解:?释?这只是泛论。实际上,对情欲过深的贪狼星系(如贪狼与羊陀同会),反喜空

曜化解,转变为才艺。此宜详阅深造讲义。

各司其职,不可参差。苟或不察其机,更忘其变,则数之造化远矣。 注解:?释?所谓「机」,即各星系的基本性质;所谓「变」,即与辅曜、佐曜、煞曜、化

曜,甚至杂曜的同宫与会合,由是产生性质的变化。

例曰:禄逢冲破,吉处藏凶。

注解:?释?化禄最忌冲破,禄存次之。所谓「冲破」,即对宫见化忌。

原局化禄受大限化忌冲破,最为吃紧。大限化禄受流年化忌冲破,一年不利。流年化禄受流

月化忌冲破,只以轮行至化禄宫位的日子为虞,并非一月不利。

原局化禄,不畏流年流月化忌冲破。

大限化禄,畏原局化忌,不畏流月化忌冲破。 流年化禄,不畏原局化忌,却畏大限化忌冲破。 换言之,原局与大限、大限与流年、流年与流月之相互冲破皆吃紧,余则无碍。

禄存受冲破,关系甚轻。

此外,化禄又化为忌星,亦属冲破,皆主吉处藏凶,尤不宜妄行取财,对投机自然十分不利,

即使竞争求财,亦主决策错误,或资金不继。若外出求财,尤妨交通意外,或遭人暗算。(近

年有一台商在大陆遭灭门之祸,一台湾读者托人带他的命盘给王亭之,即是廉贞化禄于大运

化忌,壬年会武曲化忌。该台湾读者熟读王亭之的深造讲义,已劝其不可外出求财,然而此

商人在香港逗留时,慕名往一术士处算命,于是决心前往,结果悲惨收场。江湖术士精于包

装,往往害人不浅,此中因果难言。)

马遇空亡,终身奔走。

注解:?释?「马」指天马。空亡则指「截空」与「旬空」。天马与空曜同宫,为空马,主

奔波劳碌,劳而少成。又或频频转工,总不理想。 但若空马宫垣的星曜吉美,则主于外乡白手兴家,若株守家园则反劳碌无成。??再将星曜

性质推广,这又或者是利于转换工作环境。 再者,「终身奔走」对现代人来说未必是坏事。现代人移民外地,然后回本土经营,于是两

地奔波,亦合此占例。

又或者常川梭两地经营两边的生意,亦合此例,故不可一概而论,仍应依星垣中的正曜星系

为主,以作推断。

生逢败地,发也虚花。

注解:?释?沐浴一星所躔宫位,即所谓「败地」。只论顺行局,所以长生必在申、寅、已、

亥四宫垣,而败地则必在子、午、卯、酉。

所谓「生逢败地」,即命宫在沐浴所临的宫垣,主耗散。 然而仅据一星曜即作断论,说为「发也虚花」,过嫌武断。败地再加耗散性质的正曜,如天

机;或反复性质的正曜,如破军,且整个星系性质不良,如有阴耗等杂曜,然后才能说是「发

也虚花」,仿佛过眼云烟。

绝处逢生,华而不败。

注解:?释?这两句赋文是跟上两句赋文对举而言。「绝」星必在申、寅、已、亥四宫,与

长生同。

长生在申,则绝于已;长生在寅,则绝于亥;长生在已,则绝于寅;长生在亥,则绝于申。

江湖流传的诀法是,若命宫临绝地,但行至长生所临的宫垣为大限,则主荣华。谓之「绝处

逢生」。此诀非中州派所传。

但如今连这江湖诀法亦失传了,变成说是由正曜生起宫垣的绝星,此非正确。

星临庙旺,再观生克之机。

注解:?释?所谓「生克」,有二。

一为宫与星的关系,如贪狼木,居子宫垣受生,居午宫垣则泄气之类。

二为星与星的关系,如「武曲贪狼」星系,贪狼木受武曲金之克。 所以星曜虽然以庙旺为「数」,但亦要视宫与星的生克。 关于这点,其实只须了解六十星系的性质,就已经包含了庙旺利陷与两种生克的原理。此如

「廉贞贪狼」星系,只能在已、亥二宫垣内,同时一定落陷,所以在「深造讲义」讨论这组

星系时,实在已经将种种因素考虑在内。如已宫的「廉贪」,贪狼泄气太甚;亥宫的「廉贪」,

贪狼则有亥水相生。

因此,赋文特别提出这点,实在因为中州派六十星系的诀法未曾流入江湖,所以术者便只能

依此作为推断的原则,但亦可谓不无见地。

命坐强宫,细察制化之理。

注解:?释?所谓「制化」,即是复杂的生克关系。

例如「廉贞破军」居卯宫,卯木受破军水相生,同时卯木生廉贞火,所以破军水对廉贞火影

响就很少,以有卯木作为调和之故。

但当「廉破」坐酉宫时,破军水受酉金相生,克廉贞火的力量就重。 这些「制化」关系,亦已详于六十星系的性质之中,因为是固定的格局。

日月最嫌反背。

注解:?释?由广而言,凡日月居陷宫都可称为「反背」,由狭而言,则以太阳居亥宫,太

阴居已宫,为性质敏感的反背。

所谓反背,其实主要是消极,或由消极变为虚浮(太阳反背易浮夸),或者阴暗(太阴反背

多负面)。

又不只命宫不宜见反背,六亲宫垣见反背,都有特殊性质,难以在此一一详论。曾见过一个

命盘,子女宫太阳反背,会煞,结果晚年受子牵累,名誉大受影响。此即可作为一个例子。

禄马最喜交驰

注解:?释?由于天马只居申、寅、已、亥四宫垣,所以亦必是这四宫垣的禄存,才能与天

马同度或对照,如是即是「禄马交驰」。

禄存的禄为不动之禄,例如固定收入。凡固定收入都必有限度,因此便喜欢天马来加强它的

活力,是故「禄马交驰」便意味着是一个新局面的开始。 然而凡「禄马交驰」,必须叠禄叠马才成真格。这即是原局的禄马,叠逢大限的禄马;大限

的禄马,叠逢流年的禄马。

「禄马交驰」须妨忌星冲破,此即「吉处藏凶」。 化禄遇天马,不称为「禄马交驰」。但「禄马交驰」又逢化禄,则可以加强运势。

倘居空亡,得失最为要紧。若逢败地,扶持大有奇功。

注解:?释?星系碰上空曜同度,须细详其变化,如桃花逢空曜可以化为才艺之类,即所谓

「得」。此详于「深造讲义」,于此很难细说。 「败地」句,即前文「生逢败地」。所谓「扶持」,最喜见禄存、化禄(尤喜见禄存与化禄

同会)。见化权、化科,一般来说亦可以说是扶,但却仍应参考星系的性质,是否适宜化权、

化科。

紫微天府,全依辅弼之功。

批注:?释?紫微为北斗主星、天府为南斗主星,日生人以太阳为主星、夜生人以太阴为

主星。凡命宫见主星,都须要见辅佐之星,如左辅、右弼,文曲、文昌等同会或冲照,此不

但紫微天府二星为然。「辅弼」即辅曜与佐曜,不单指左辅右弼。此外尚有一些对星,亦可

成为辅佐,如「三台、八座」、「恩光、天贵」等。

七杀破军,专依羊铃为虐。 注解:?释?这是说七杀、破军,不喜见羊铃,其实见火陀亦有同一性质,令人生忽生挫折

??挫折的性质,须详十二宫而定。四煞之中,以「羊铃」及「火陀」的组合,最具破坏力

与创伤力。其中又以「羊铃」为甚。 其实不只七杀、破军忌羊铃、火陀,武曲亦忌,是故有「武曲羊陀兼火宿,丧命因财」的说

法。

诸星吉,逢凶也吉。诸星凶,逢吉也凶。

注解:?释?这是指原局与流限的关系。若原局命宫吉,而且强有力,那么,当行至大限命

宫为凶曜时,不可立即说之为凶,因为性质另有变化。若原局命宫凶,而且强有力,那么,

当行至大限命宫为吉曜时,亦不可贸贸然以为吉利,因为亦主性质变化。兹举「深造讲义」

中的一个例子来说明??「紫府」一般不喜经行天梁躔度的宫限,因为天梁不带领导性质,

若运限逢此尚无大碍,仅主退居幕后,而其时已为「紫府」的老运。倘流年经行天梁的宫度,

有煞忌来会,主明升暗降。由这例子,即可见星系性质的变化,不单以吉凶而论。江湖流传

的口诀,往往只能依其大意,不可凿实,只论吉凶而不讲究「星系遇星系」的变化。

辅弼夹帝为上品。

注解:?释?此论紫微。左辅、右弼夹紫微,只有四个宫位有可能。三月生人,紫微在未;

五月生人,紫微在未;九月生人,紫微在丑;十一月生人,紫微在丑。紫微在丑、未二宫,

必为「紫微破军」星系。得左辅右弼相夹,可以将动荡不安的本质化为开创力。亦即可以一

方面稳守,一方面更新,是故称为「上品」。其实,辅弼不必「夹帝」,紫微凡与辅弼同会

冲会,都主增加紫微的安定与开创,亦即是按部就班、顺水推舟的开创,比较不费力,因此

亦可称为「上品」。

桃花犯主为至淫。

注解:?释?「紫微贪狼」星系,名为「桃花犯主」,以贪狼为桃花、紫微为主。这时,紫

微必在卯、酉二宫。紫微在子、午二宫独坐,对宫必为贪狼,亦可称为「桃花犯主」,但性

质比卯、酉二宫的「紫贪」优秀。前者若有辅佐诸星引从,或同会,可以说是风流儒雅,后

者若会凶忌诸煞,可以成为伧俗下流。「紫贪」会桃花诸曜,或会昌曲,最怕发展成为风流

自赏,易成心理障碍。若为命宫,须看福德宫的天相是否良好,假如天相又不吉,那么,便

容易心理不正常。若「紫贪」为福德宫,命宫必为天府独坐,天府若吉,只是物欲;天府若

凶,则物欲、情欲两皆泛滥,要用后天人事来加以节制。

君臣庆会,才擅经邦。 注解:?释?君指主曜,尤指紫微。臣指辅、佐八曜,以及一些对星(恩光天贵、三台八座

等)。所谓「庆会」即是同度、冲照、相会。唯紫微则以前后相夹亦为「庆会」。紫微的前

后相夹,不必一定要实夹,亦可以虚夹如紫微居子,丑宫无正曜,所以辅佐诸星若在未宫,

即可借入丑宫,如是即成「虚夹」,只其力量略较实夹者为小。「君臣庆会」的格局,利于

开创,同时亦主有声誉,而且不畏宵小作梗,由是说为「才擅经邦」。

魁钺同行,位居台辅。 注解:?释?坊间将「魁钺同行」解释为魁、钺二星分居命、身宫,很不合理。依照起例,

魁钺居命、身宫,只有辛年三月寅时生人、辛年三月卯时生人等少数几个情况,这只可以称

为孤例。

若魁钺同会、冲会,固然好,但却不能说是「位居台辅」那么贵气,所以这是一句凑合的赋

文,但求与上句对仗工整,便不惜夸大其词。这亦往往是江湖的通例。

禄文拱命,贵而且贤。

注解: ?释?所谓「禄文拱命」,是禄存与文昌、文曲同会于命宫。化禄不入正格,冲会力

量甚小。

此如壬年生人,命宫在亥,禄存同度,昌曲分居卯、亥二宫垣,即合此格。 然而这「禄文拱命」的星系,只是增加正曜星系的声望,并不能说凡「禄文拱命」即「贵而

且贤」。是故仍然要详命宫正曜星系的性质来决定。

禄文同会,禄存化为贵,其固定入息即由地位而来。同时,文星主气质高尚,所以说是「贵

而且贤」。有人将赋文改为「富而且贵」,那大概是认为禄存主富,文星主贵,实在是误解,

此盖不知禄存可以化为贵。

日月夹财,不权则富。

注解:?释?「日月夹财」的正格,是紫微在已亥的星系。如「武曲贪狼」在丑为命宫,「太

阴天同」在子、「太阳巨门」在寅,那便是「日月夹财」,以武曲为财星故。 另一个结构是紫微在子、午的星系。

命宫在辰戌,太阴在已亥独坐,卯酉宫无正曜,借对宫「太阳天梁」安星,亦为「日月夹财」,

这时,以命宫「廉府」的天府为财星。然而这个结构,天府必须得禄始合格。 如天府不得禄,可是来夹的太阳或太阴却化禄,便可以补救天府不得禄的缺陷,又或者天府

不得禄,但来夹的太阴或太阳却与禄存同度,亦同样可以补救。 凡「日月夹财」,由于正曜星系的性质,往往有感情与理智、情欲与物欲的冲突,故不可一

概而论,只能大致上来说,或偏于权力、或偏于财富,所以说「不权则富」。

马头带箭,镇卫边疆。

注解:?释?午宫坐命,擎羊同度,即是「马头带箭」(又名为「马头带剑」)。

正格为七杀独坐命宫。余者皆不入格,仅天同守命,多少带一点「马头带箭」的性质。

凡七杀与羊同度,都主人生多挫折,少际遇,不过却主权威,喜行廉贞化禄,武曲化禄、天

同化禄的宫垣,即往往为人生发越振奋的关键。然而以年岁而言,行廉贞为第三个大限,嫌

太早,只能视为发韧,是人生的开端,于要延至第六个大限始见天同,又嫌太晚,所以「马

头带箭」守命的人,于中年很难得志。

在古代,即将这种命格譬为「镇卫边疆」,此即以汉将军李广为例,李广守御匈奴,战功显

赫,终身不得封侯,又终身居于边塞,便正合此例。 在现代,往往是一个机构中的中级人员,有重任便由他负责,有功劳却给上司占去,但他是

机构中无人不知的重要人物。

倘能成「雄宿干元格」,亦即得禄(尤喜见廉贞化禄),则不可称之为「马头带箭」,主劳

而有成,一发即终身有福。

刑囚夹印,刑杖唯司。

注解:?释?印指天相。刑指天梁、擎羊,囚指廉贞、陀罗。所以天相与禄存同度,必有羊

陀来夹,即非全美。

但若天相会天府禄存,便可化解「刑囚夹印」的性质。 天相亦不喜刑忌来夹,巨门为暗星,亦视为忌。

凡遇凶夹,天相坐命的人多给人诿过于自己,或受人误会,以致招惹是非。故逢此命格的人,

应该主动解释,否则愈怕开罪人,愈易开罪人。吃力不讨好,愈怕愈是非。

善荫朝纲,仁慈之长。

注解:?释?天机化气为善,天梁化气为荫。「朝纲」是指天机、天梁朝会天同。因为天同

化气为福,所以最喜善荫二星化吉相会。 这个格局,以禄权科三化吉来会,才成合格。 不过,格局亦有缺点,那就是当成「三化吉」的结构时,天梁一定见禄存,同时巨门亦必化

为忌星来照会。这都是易引起误会,易发生纷争的格局。 因此天同守命,见机梁化吉,虽说是「仁慈之长」,但恐亦难免是非诽谤。所以,这不是一

个完美的星系结构。

贵入贵乡,逢者昌禄。

注解:?释?这是一个过份重视天魁、天钺二星的口诀。所以便以魁钺入命宫为「昌禄」,

事实上,命宫逢贵,只是人生多一点机遇。

财居财位,遇者富奢。

注解:?释?财居财位,即是财帛宫见财星。 所谓财星,指武曲、天府。中州派则加上太阴。武曲主行动,太阴主计划、天府则主积聚。

如今有人将红鸾、天喜亦看作是财星,那就未免将财星的范围放得太广。

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。 注解:?释?太阳在午宫,又为命宫,便成「日丽中天」的格局,主贵。因为必同时借会申

宫的天机太阴(借入寅宫与太阳相会),申宫的太阴主富,所以说为「专权之贵,敌国之富」。

然而这个星系结构,太过光芒四射,加上会天机亦有发散的性质,所以必须能适当收敛,然

后才能成美格。

所谓适当收敛,一为会照文曜,一为对宫的天梁有力(无煞忌侵扰)。会文曜时,人能儒雅,

自然就不轻浮;会有力的天梁,便有适当的自律。

太阴居子,号水澄桂萼,得清要之职,清谏之材。

注解:?释?本来太阴主富,「水澄桂萼」的格局却主清贵,关键即在于福德宫。

凡太阴居子为命宫,福德宫必为太阳巨门,福德宫主思想,若太阳巨门的星系见禄、权、科

三化吉,则思想正直,不阿私曲,而且敢言(特别是巨门与化权、化科相会),所以古代即

称之为谏官,即是御史。

在现代,「水澄桂萼」格局的人,很可能是有公信力的政治评论人。

北帝破军同垣,一呼百诺。

注解:?释?这是指紫微破军星系。

破军能受紫微?制,便成为创造力,否则,便只是破坏力。 有些人不满现状,于是突破,改变了人生的命运。有些人同样不满现状,可是却只是不安本

份,由是造成人生的坎坷。这便是创造力与破坏力的分别。

因此「紫破」星系的紫微,一定要得「百官朝拱」,然后才能成为美格,倘若是「在野孤君」,

自然没有「一呼百诺」的可能??可是,这命格的人,又一定不甘心应诺于人。

文曲破军寅卯,众水朝东。

注解:?释?文曲称为暗曜,破军化气为耗,所以破军与文曲同躔,即是暗耗的组合。说为

「众水朝东」,即譬喻财帛耗散。

赋文说是居寅卯宫的文曲破军不吉,实际上居亥、子、丑三宫尤其易于耗散。 文曲破军同宫,再见煞忌,或见阴暗的杂曜(如天巫、阴煞、破碎、咸池等),假如是命宫

或福德宫,须妨一生自作自受,作茧自缚,必须以「聪明反被聪明误」为戒。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vân tiên sinh luận đấu sổ tinh diệu

Bản dịch:

Tử Vân tiên sinh luận đẩu số tinh diệu thiên phú nói những gì?

Rất nhiều người đều biết, phải học giỏi đẩu số mệnh lý, tiên muốn đem tinh diệu thiên phú tác dụng phải biết, bằng không đối đẩu số mệnh lý cứu năng lực nói chuyện gì, tựu không được kỳ môn mà vào. Bởi vậy ở trên phố xuất bản đẩu số mệnh lý thư tịch ở giữa, dĩ đàm đẩu số tinh diệu thiên phú tác dụng thư tối đa. Nhưng di hám chính là, dĩ nhiên không có một quyển năng lực hoàn chỉnh giao cho và thuyết minh hiếu chiến sổ tinh diệu thiên phú, hẳn là bao dung này phạm vi, cũng một bả tinh diệu các tính chất đặc biệt giao cho cho hết chỉnh, có thể dùng cố tình nhất khuy đẩu số mệnh lý niên kỉ khinh bằng hữu, luôn luôn không được kỳ môn mà vào nổi khổ. Đẩu số tinh diệu thiên phú tác dụng bao dung phạm vi, người viết cho rằng ước có thể chia làm dưới đây mấy người bộ phận lai gia dĩ nói rõ.

Thứ nhất, tinh phân nam bắc đấu: Đẩu số tinh diệu ở giữa, nhất là mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu các hữu nam bắc đấu của phân. Tựu cương nhu mà nói, giống nhau dĩ bắc đẩu chủ cương, sao Nam Đẩu chủ nhu. Lánh tựu chủ sớm và chủ vãn phương diện, cũng có bắc đẩu chủ sớm, sao Nam Đẩu chủ vãn chi biệt. Chủ sớm hoặc chủ vãn, ở giống nhau phán đoán suy luận thượng, như nào đó một việc có thể sẽ phát sinh ở đại hạn tiền năm năm hoặc là hậu năm năm, ở một năm dặm hơn nửa năm hoặc là sáu tháng cuối năm. Mặt khác nếu như nào đó một chuyện tiến hành là trước khó sau dễ, hoặc là trước dễ sau khó. Cùng loại loại này trước sau chi biệt, tức quan hệ đến trọng điểm cung vị tinh diệu nam bắc đấu của phân, thường thường hay phán đoán suy luận căn cứ. Nói thí dụ như, tử vi tinh là bắc đẩu chủ, như là tọa thủ cung mệnh, người như thế cá tính có thể so với so sánh kiên cường có chủ trương, Thiên phủ tinh là sao Nam Đẩu chủ, nhược tọa thủ cung mệnh, người như thế mệnh, mặc dù cũng có chủ trương, nhưng một tính tương đối ôn hòa. Như tựu cát hung tốc độ mà nói, đương tử vi làm trọng điểm cung vị thì, nó sở hiển hiện cát hung có thể so với khá tốc, sở dĩ hội chủ hơn nửa giai đoạn tựu xuất hiện cát hung tác dụng. Nếu là trọng điểm cung vị là trời phủ, tự nhiên cát hung hiện tượng gặp phải được so sánh mạn, cũng chính là chủ phần sau giai đoạn tác dụng.

Thứ hai, tinh phút giây dương thuộc tính: Dương chủ rõ ràng vu dương cương, âm chủ âm u và âm nhu. Tựu phán đoán suy luận mệnh tạo cá tính thì, mệnh thân cung sở tọa tinh diệu thường nhân âm dương chi biệt, mà có thể cư dĩ phán đoán suy luận, cai mệnh tạo của cá tính là thuộc về hào phóng hoặc nội liễm của tính cách, tính cách vừa quan hệ một người hành sự tác phong. Bởi vậy đang nói luận mệnh cách tính chất đặc biệt thì, tính cách của phân tích, thường thường cũng cần căn cứ cung mệnh sở tọa tinh diệu âm dương thuộc tính mà gia dĩ nhận. Tỷ như, thiên cơ thuần âm, tham lang thuần dương, giả định tọa thủ vượng cung tịnh hội chư cát, giá lưỡng chủng mệnh tạo người thông minh tài trí giai không sai, nhưng bởi thiên cơ thuần âm, bởi vậy người như thế thông minh tương đối thuộc về nội liễm hình. Bởi vậy nhược thiên cơ tọa thủ cung mệnh vu vượng địa, một thân tức thuộc về thông minh nội liễm trí năng hình. Mà tham lang chủ vừa thấy biết ngay kỳ thông minh lợi hại loại hình. Tựu đẩu số mệnh lý luận, bởi trí tuệ loại hình của khác biệt, tính cách tính chất đặc biệt sinh ra hành sự tác phong cũng sẽ có rõ ràng khác biệt.

Thứ ba, tinh cụ ngũ hành tính chất đặc biệt: Ngũ hành tức là mộc, hỏa, đất, kim, thủy. Ngũ hành chỉ dùng để lão tổ tông quan sát trên đời vạn vật, mà để mà phân loại các vật thuộc tính phân loại pháp, bởi vậy ngũ hành định nghĩa là mọi chuyện vật vật tính chất đặc biệt đặc tính, cũng chính là dựa vào kỳ phát triển hiện tượng mà thôi phân loại. Dĩ ngũ hành thuộc mộc mà nói, như cây cối chi nha của hướng về phía trước hướng ra phía ngoài mở rộng, chi nha có mềm mại tính, bởi vậy gặp gió thì dao động, đến đây tức ngũ hành thuộc mộc sở có động thái, mở rộng cộng đồng tính chất đặc biệt. Tựu tinh diệu mà nói, như tham lang thiên cơ ngũ hành giai thuộc mộc, mạng người tọa thủ Tham lang hoặc thiên cơ vu vượng địa, như kể trên, cụ mở rộng và lay động biến hóa đặc tính, vì vậy loại mệnh tạo, giai cụ gặp thời ứng biến của thông minh tài trí. Lánh tham lang thuần dương mộc, nhân dương chủ biểu, mà hình của vu khôn, cho nên mệnh ở tham lang tinh người, lành nghề sự tác phong thượng, gặp chuyện thường năng lực phó hành trình động mà kiếm cập lữ cập, thiên cơ thuần âm mộc, nhân âm thuộc nội liễm, bởi vậy gặp chuyện hội nghị thường kỳ thiên tư bách lự, tài phó hành trình động. Bởi vậy Tham lang thiên cơ, mặc dù có ngũ hành tương đồng của mộc tính, nhưng nhân âm dương khác biệt, cho nên vu mạng người cung, tham lang thì thuộc hành động hình, mà thiên cơ thì là trí năng hình. Đây là tham lang của động tại ngoại, mà thiên cơ của động ở bên trong nguyên nhân chủ yếu. Tựu mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu mà nói, không chỉ nam bắc đấu tương ứng khác biệt, cũng các cụ bất đồng của âm dương và ngũ hành tính chất đặc biệt. Sở dĩ, nhược đối những … này thiên phú cơ bản nhất bản chất không được gia dĩ lý giải, đối tinh diệu làm sử dụng tương giống như dĩ tầm nhìn hạn hẹp báo, hội thất chi dĩ thiên khái toàn bộ của lầm. Thứ tư, ngũ hành của sinh khắc và chế hóa: Hai sao tướng sinh tức là hỗ là tương trợ, mà khiến cho hai sao diệu đều hiện ra chính diện tác dụng. Tương khắc tựu là bài xích lẫn nhau, mà khiến cho hai sao diệu đều xuất hiện mặt trái tác dụng. Như liêm trinh ngũ hành thuộc hỏa, phá quân ngũ hành thuộc thủy, nhược phá quân và liêm trinh tọa thủ cung mệnh, hoặc ở riêng mệnh thân cung, như gặp bính năm sinh ra khiến cho liêm trinh Hóa kị, tương khiến cho liêm trinh và phá quân sản sinh “Nước lửa tương khắc”, hội khiến cho giá hai sao diệu sản sinh mặt trái tác dụng. Nhưng nếu giáp năm sinh ra, được liêm trinh hóa lộc, sẽ khiến cho liêm trinh và phá quân hiện ra nước lửa tướng tế, mà khiến cho giá hai sao diệu của tính chất đặc biệt phát huy ngay mặt tinh diệu tác dụng.

Thứ năm, miếu, vượng, lợi, hãm: Tinh diệu ở mệnh bàn mười hai địa chi cung vị tọa thủ, hội nhân tọa thủ cung vị của bất đồng, mà có cường, yếu chi biệt. Đương tọa thủ miếu vượng cung vị thì, cai tinh diệu so sánh năng lực phát huy chính diện thiên phú tác dụng, nhược tọa hãm yếu cung vị thì, cai tinh diệu khinh chính mặt công năng không đổi rõ ràng, nghiêm trọng thì xuất hiện đều là mặt trái tác dụng. Như Thái âm là điền trạch chủ, cũng vì tài tinh, nhược tọa thủ vượng cung tịnh hội giờ lành, thì lợi điền trạch tịnh chủ tài lợi, nhược tọa thủ hãm yếu cung vị, thì trái lại chủ bất lợi điền trạch và bất lợi tụ tài. Mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu, giai nhân thụ miếu, vượng, lợi, hãm ảnh hưởng, thường bởi vì tọa thủ bất đồng địa chi cung vị, hội bày biện ra mạnh yếu khác biệt. Quá mức tới cát hung hỗ dị thiên phú tác dụng. Bởi vậy phải hiểu tinh diệu thiên phú sở tọa thủ cung vị miếu, vượng, lợi, hãm, lại không thể bỏ qua.

Thứ sáu, tinh diệu nghĩa gốc: Mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu các hữu kỳ đặc biệt nghĩa gốc, bởi vậy hiển hiện ở mệnh lý tác dụng thượng, cũng liền các hữu đặc biệt chất. Như Thiên phủ đứng đầu tài trạch, cũng vì lệnh tinh, lệnh tinh tức cụ phát hào người tham mưu của tính chất đặc biệt, ở hiện đại có thể quản lý kinh doanh luận của, cho nên Thiên phủ tinh tọa mệnh người, đang cầu xin tài và bất động sản phương diện, tương đối am hiểu dĩ quản lý kinh doanh phương diện giành, vừa Thiên phủ lệnh tinh tác dụng, nhược được ngôi sao may mắn hội hợp, được phát huy kỳ ra lệnh tính chất đặc biệt, mà am hiểu vu sự nghiệp của quản lý kinh doanh. Cùng cụ điền trạch và tài tinh tác dụng của thái âm tinh, nhân Thái âm là “Điền trạch chủ”, nhược mạng người tọa thủ Thái âm vu vượng cung hội chư cát, nhân Thái âm bản chủ tài và trạch làm sử dụng, vì vậy mệnh cách được tài thì, so sánh có đầu tư bất động sản của khuynh hướng. Vừa điền trạch vị của tài kho, kho vượng tài có thể tụ, sở dĩ kho vượng tụ tài, tài tụ được phú. Cho nên Thái âm vượng thủ mệnh thân hoặc điền trạch vị giai tố phú luận. Lánh như vũ khúc vị của “Tài bạch chủ”, vượng địa hội cát am hiểu để ý tài, vì vậy mạng người của phú, đa số am hiểu quản lý tài sản và chú ý phát tài chi đạo mà được phú, sở dĩ vũ khúc vượng địa hội cát, trừ tọa thủ mệnh Thân cung là được viên ngoại, vu cung tài bạch cập cung phúc đức, giai dĩ chủ lợi cho cầu tài quản lý tài sản luận. Thứ bảy, cách cục và cát hung tượng: Đẩu số tinh diệu tuy rằng các hữu kỳ đặc thù thiên phú tác dụng, nhưng lưỡng sao đã ngoài ngồi trên tam phương tứ chính cung hội hợp, hình thành một loại đặc biệt tổ hợp thì, thường thường hội sản sinh một loại khác tổng hợp lại tính thiên phú tác dụng. Đi qua lưỡng sao đã ngoài, sinh sinh một loại khác đặc thù thiên phú tác dụng thì, giống nhau tinh diệu kị sát giao nhau, khái dĩ hung tướng luận. Nếu là ngôi sao may mắn được hội cát hóa lộc tinh, Quyền tinh hoặc khoa tinh, xuất hiện thiên phú tác dụng, dĩ nhiên là dĩ cát tượng phán đoán suy luận. Tỷ như vũ khúc là tài tinh, nhược vũ khúc Hóa kị tam phương có lục sát một trong lai hợp xung, tựu thành hung tướng có bất lợi cho cầu tài. Nhưng nếu vũ khúc được hóa lộc hoặc hóa quyền, tái được tam phương tứ đang có lục cát một trong lai tọa hội, tựu là cát tượng, sẽ có lợi cho cầu tài. Lệnh như vũ khúc, thất sát hội kình dương, tức trở thành [nhân tài cầm đao] hung cách. Tinh diệu hình thành loại này tổ hợp gặp thì tài lợi tương đại rách nát, là rất nan hóa giải to lớn hung, cho nên vị của “Hung cách”. Nhược vũ khúc được Lộc mã cùng bôn ba, thì có [phát tài xa ấp] của “Cát cách”, loại này mạng người mặc dù ly hương xa ra tất có ý, mà lại tài quá mức vượng, đi hạn phùng của cũng làm đến đây phán đoán suy luận. Đẩu số tinh diệu tác dụng so sánh cường của mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu, và lục ngôi sao may mắn hoặc lục sát diệu, thường có cấu thành giá ta cát tượng, hung tướng và cát cách cập hung cách của trạng huống. Những … này đi qua tinh diệu cấu thành của đặc thù tổ hợp, thường là đẩu số mệnh lý của phán đoán suy luận dựa vào cư. Tựu giống nhau luận, thành “Cách” của cát hung, kỳ tác dụng lớn xa hơn chích thành “Tượng” của cát hung, đây cũng là đẩu số mệnh lý ở cát hung hỗn tạp thì, để mà nhận kết quả trình cát hoặc trình hung phán đoán suy luận căn cứ.

Thứ tám, lục ngôi sao may mắn diệu: Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc vị của lục ngôi sao may mắn diệu. Giống nhau đều cho rằng lục ngôi sao may mắn diệu là quý nhân tinh, có lợi cho mệnh thân cách cục phát huy chính diện tác dụng mà vô mặt trái tác dụng, kỳ thực lục ngôi sao may mắn thiên phú chính diện tác dụng của triển hiện, phải đương mệnh thân cách cục cường, hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu cường vượng thì, mới có kỳ quý nhân cát trợ giúp tác dụng, nhược gặp mệnh thân cách cục yếu, hoặc cùng cung của ngoại hạng tinh diệu hung thì, lục ngôi sao may mắn không chỉ vô cát, cũng có trái lại trình mặt trái tác dụng, là truyền thống đẩu số mệnh lý sở quên, đây cũng là giống nhau sử dụng truyền thống đẩu số luận mệnh người có điều sơ hở bộ phận.

Thứ chín, lục sát tinh diệu: Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không và Địa kiếp, giống nhau đều cho rằng cận đái hung tính ngôi sao diệu, sở dĩ truyền thống thượng vị của sát tinh. Giá lục sát tinh, như gặp mệnh thân cung hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu hãm khi còn yếu, nhân sát tinh hung tính tính chất đặc biệt, tương sứ mệnh thân cách cục hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu xuất hiện mặt trái của bất lợi tác dụng, đây là truyền thống thượng đối giá lục sát tinh của nhận thức. Kỳ thực lục sát tinh nhược gặp mệnh thân cách cục cường, hoặc cùng cung ngoại hạng tinh diệu cường vượng thì, lục sát tinh sẽ [chế sát là sử dụng] mà kính trình chỉnh sửa mặt của thiên phú tác dụng. Người viết tằng ở tác trung đề cập: Đẩu số mệnh lý thực có “Có bệnh mới là quý, vô sát phải không kỳ” quan niệm, cái này quan niệm, từ rất nhiều công thành danh toại người mệnh bàn thượng có thể xong nghiệm chứng, sở dĩ lục sát thực tế thiên phú tác dụng, cũng không phải là chích cát vô hung. Kỳ thập, bính cấp đào hoa tinh: Cũng chính là hồng loan, thiên ưa, thiên diêu, Hàm trì những … này phân loại vu “Đào hoa” bính cấp tinh diệu. Truyền thống luận mệnh cho rằng, những … này đào hoa tinh tọa hội vu mệnh thân cung chích hiện ra tình yêu nam nữ lãng mạn hoặc lạm tình tác dụng. Kỳ thực những … này phải và mệnh thân cung hoặc cung phu thê sở tọa thủ ngoại hạng tinh diệu có hay không cũng thuộc về vu đào hoa tinh hữu quan, vừa lãng mạn hoặc lạm tình trình độ, cũng sẽ hoà hội cát có thể sát có quan hệ mật thiết. Bởi vậy những … này bính cấp tinh diệu ở giữa nam nữ đào hoa tác dụng, cũng không phải là cận tọa hội những … này tinh diệu sẽ có. Đào hoa ở thiên phú tác dụng thượng lánh và “Mỹ cảm” hữu quan, thậm chí cùng người hành sự lực yêu cầu hoàn thiện, ở có chút tinh diệu phối hợp hạ, cũng lánh có phương diện này tính chất đặc biệt. Đáng tiếc là, người bình thường cho rằng những … này đào hoa tác dụng, chỉ giới hạn ở tình yêu nam nữ hoặc phong hoa tuyết nguyệt.

Kỳ mười một, cái khác tinh diệu: Như là có thể trình cát cũng sẽ trình hung lộc tồn, thiên mã; thuộc quan quý của ba máy, bát tọa, thai phụ, phong cáo; thuộc cô khắc cô thần, quả ở lại, thiên hư, thiên khốc, bạch hổ, Tang Môn chờ bính đinh cấp tinh diệu, coi trọng người thường phạm bất công của sai ai ra trình diện, không coi trọng người, cho rằng những … này sao nhỏ không hề tác dụng. Nhưng cư người viết nhiều kinh nghiệm, những … này tinh diệu và mười bốn khỏa ngoại hạng tinh diệu so sánh với, mặc dù không có giọng khách át giọng chủ tác dụng, nhưng cũng có tăng kỳ cát hung phân lượng hiện tượng. Loại này tăng cường cát hung, cũng thường tố mệnh lý cát hung trình độ xử

Phán đoán suy luận căn cứ.

Kỳ mười hai, Thiên can tứ hóa: Cũng chính là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa và Hóa kị. Sao Tứ hóa tác dụng, tức để mà nổi lên mỗi một một giai đoạn, có chút tinh diệu sở hiển hiện tính chất đặc biệt hiện tượng, sở dĩ có người nói, sao Tứ hóa làm sử dụng, là đẩu số mệnh lý tinh hoa một trong, cho nên không hiểu tứ hóa thành sử dụng tựu vô pháp sâu nghiên đẩu số mệnh lý. Tiếc nuối là, hữu quan tứ hóa thành dùng ý nghĩa cập ứng dụng, lại bị nữu khúc và lung tung phát huy. Loại này bất minh tứ hóa chân nghĩa mà nữu khúc tứ hóa thành sử dụng, có thể nói từ xưa đã rồi, đến nay vưu liệt. Có chút trên phố xuất bản đẩu số luận trước, có phủ định lộc tồn tác dụng mà vứt bỏ, có tứ hóa chỉ dùng hóa lộc và Hóa kị, mà không cần hóa quyền và hóa khoa, có chút mặc dù sử dụng hóa quyền và hóa khoa, nhưng nữu khúc ngộ giải giá lưỡng khỏa hóa tinh ứng hữu mệnh lý tác dụng. Người viết đồng ý không hiểu tứ hóa ứng dụng, tựu khó hiểu đẩu số mệnh lý thuyết pháp, nhưng tiếc nuối sao Tứ hóa nghĩa gốc và ứng dụng, lại bị ngộ giải rất nhiều. Đối một vị người mới học mà nói, nhược ở sao Tứ hóa phương diện bất năng học thủ chính xác quan niệm và phương pháp vận dụng, đối đẩu số mệnh lý lý giải, cũng sẽ cận cập bên ngoài. Bút người chủ trì đẩu số tinh diệu thiên phú toạ đàm chương trình học, trừ như trên thuật kỷ hạng oanh oanh đại yếu trong vòng dung ngoại, đối với cơ sở của đẩu số nguyên lý và ứng dụng phương pháp cũng nhất tịnh ở đây chương trình học tường gia giảng giải, khiến cho người học tập tài năng ở toạ đàm chương trình học lý đầy đủ học tập đáo hoàn chỉnh nội dung. Tưởng yếu xâm nhập tham thảo đẩu số mệnh lý, đối tinh diệu thiên phú hoàn chỉnh giải trừ, là trụ cột nhất nhập môn công phu, do vạn trượng cao lầu do đất bằng phẳng khởi, đây là người viết hơn – ba mươi năm chui vu đẩu số khắc sâu cảm thụ. Chú: Tác giả là tử Vân tiên sinh, thường vu sáng kiến đường nhập học.

Tử vi cổ bí quyết chỉnh lý nhất [chuyển thiếp] [tử vi]

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

Tử vi thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng.

Tử vi cư mão dậu, gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, thì là cô quân, không được hoàn mỹ.

Tử vi gặp hung tinh, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Tử Phủ cùng cung, chung thân phúc hậu.

Tử Phủ cùng cung, vô sát thấu, giáp sinh ra hưởng phúc chung thân.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Tử Phủ triêu viên sống lộc phùng, chung thân phúc hậu tới tam công.

Tử vi cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách.

Tử vi tham lang cùng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi tham lang là chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi và tham lang cùng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng tả hữu lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường.

Tử vi thất sát gia thiên không vong, hư danh thụ ấm.

Tử vi thất sát cùng cung hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương.

Tử phá mệnh lâm vu xấu vị, lại thêm cát diệu, phú quý kham kỳ.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi gặp phá quân ở thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kỳ.

Tử vi phụ bật cùng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm. (thân mệnh tử vi và tham lang cùng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Được phụ bật

Giáp đế, tham lang bị quản chế, thì không câu nệ đến đây luận)

Tử vi lộc tồn cùng cung, quý không thể nói.

Tử vi và chư sát cùng cung, chư cát chụp ảnh chung, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, mặc dù lấy được cát mà vô nói, chủ thái độ làm người tâm thuật bất chính.

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc gặp lộc tồn cũng có thể.

Tử vi gặp vũ khúc phá quân dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung, cát quý mỹ, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi ở tử ngọ dậu cập tị hợi, gia Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác.

[thiên cơ]

Thiên cơ cùng trời lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Thiên cơ ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, gặp Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo uống, ly tông, gian giảo nặng.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. (mệnh ở dần thân phương luận. Đến đây bốn sao tất tam hợp khúc toàn bộ, phương chuẩn đao bút công danh đã có thể. Gia Hóa kị hạ cách, nếu không có bốn sao, ba người khó thành)

Thiên cơ và Thái âm đồng ý với dần thân, khó tránh khỏi bôn ba tha hương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng.

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất cũng mỹ luận. (Mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Là cơ lương gia hội cách)

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành.

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, phùng thiên không vong, thiên nên tăng nói.

Cơ lương gia ác sát cùng cung, cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, hữu cơ chuôi, công việc quản gia, vượng phu ích tử, có phúc có thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy có phú quý không khỏi dâm ẩn, dần thân thủ chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ.

Nữ mệnh, thiên cơ và Thái âm, cự môn, thiên lương cùng cung, gặp dương đà hỏa linh xung hợp, dâm tiện, nhà kề, xướng tì, bằng không thương phu khắc tử.

[thái dương]

Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý; sai ai ra trình diện chư hung, cũng công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý mà không hiển, tú mà không thực.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, cùng người quả và chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung thần đái tật, Hóa kị con mắt tật.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách) thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh ra phú quý song toàn.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương Hóa kị, thị phi nhật có, con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thìn tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường)

Thái dương ở cung phu thê, nam là chư cát tụ, có thể nhân thê được quý; hãm địa gia sát, thương thê không được cát.

Thái dương ở cung tử nữ, nhập miếu gia cát, được bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

Thái dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tương trợ, không sợ cự môn, vô không cướp, suốt đời chủ phú.

Thái dương ở cung thiên di, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia.

Thái dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư ngôi sao may mắn giai tới, khổ nhị hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, dương đà linh tinh tập hạn, chủ hiện nay có ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú. (gia dương đà xung thủ, nên tăng nói)

Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá của tài. (duy cũng cần phải hóa cát phương tốt. Bính tân nhân cát)

Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá của tài. (giống như trên chú giải)

Nhật tị nguyệt dậu, an mệnh xấu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. (là nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách. Bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú. Gia Tứ Sát thiên không cướp bình thường)

Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh. (là minh châu rời bến cách, chủ tài quan song mỹ)

Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh diệu, quyền lộc không cạn. (nhật an mệnh thìn cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thìn cung đối chiếu)

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, sớm toại mây xanh của chí. (cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt)

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của quý mà lại hiển.

Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, hoặc dạ sinh ra, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, hoặc ban ngày sinh ra, là là thất huy)

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh. (nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung đa chủ hung. Nhược cát ít cũng không là mỹ luận) nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung. (tử ngọ thìn tuất mệnh thân thì tốt)

Nhật nguyệt tả hữu kết hợp tốt.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, phùng thiên không vong, tất chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt bức tường. (nhật nguyệt lâm cung điền trạch là cũng, ưa cư mộ kho)

[vũ khúc]

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh ra phúc hậu, đông nam sinh ra bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (là tinh được địa cách. Thìn tuất xấu vị sinh ra, an mệnh thìn tuất xấu vị cung, chủ phú quý. Như không ở

Thìn tuất xấu vị người thứ hai)

Vũ khúc rảnh rang cung, đa tay nghề. (vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh. Gia sát người, tay nghề an thân)

Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa. (vũ khúc, tử vi, Thiên phủ ở cung tài bạch, vừa kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa. Nhị hạn người phùng của, chủ quá tích)

Vũ khúc Thiên phủ cùng cung vu tử ngọ, chủ có thọ.

Vũ khúc tham lang cùng cung vu xấu vị, chủ niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Vũ khúc tuất hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang. (vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung sai ai ra trình diện tham lang, Hóa kị gia sát. Định chủ niên thiếu bất lợi)

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng cùng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả. (cát nhiều mặt luận)

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.

Vũ khúc thất sát Hỏa Tinh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc phá quân cùng cung vu tị hợi, nan quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

Vũ khúc phá quân đồng ý với tài cung, tài tới tay mà thành thiên không.

Vũ khúc hội phá quân liêm trinh vu mão cung, tất sai ai ra trình diện mộc áp lôi kinh.

Vũ khúc và phá quân tham lang hội vu tử cung, tất chủ đầu sông chết chìm.

Vũ khúc và liêm trinh hội vu mão cung, tất chủ rách nát.

Vũ khúc và liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, liền tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc cùng cung, ra tương nhập tướng.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan.

Vũ khúc lộc mã cùng cung, phát tài xa hương.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc gặp dương đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác diên thọ.

Vũ khúc ngôi sao là quả ở lại. (phu tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nhược lưỡng cương tướng địch, tất hình phạt chính khắc sanh ly)

Vũ khúc phá quân cùng cung vu tị hợi, lâm khổ nhị hạn trong, chủ thị phi của cong.

[thiên đồng]

Thiên đồng thủ mệnh, không sợ kiếp sát tướng xâm, không sợ chư sát cùng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường.

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng cư tị hợi thủ mệnh, hội Tứ Sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng Thái âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát nặng, tứ chi luy hoàng.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí.

Thiên đồng thiên lương cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách. Phú mà lại quý)

Thiên đồng kình dương cùng cung, bản thân tao thương.

Thiên đồng đà la cùng cung, mập mãn mà con mắt miểu.

Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền. (tử sinh ra mệnh tọa dần, tân sinh ra mệnh tọa mão, đinh sinh ra mệnh tọa tuất, nhập cách. Bính tân sinh ra trúng mục tiêu cát.

Tị hợi phùng đến đây hóa cát, tuy đẹp tất dâm)

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh thông minh. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng Thái âm cùng cung, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương cùng cung, nên tác nhà kề.

[liêm trinh]

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nhược cư vượng cung, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin bá xa danh. (là hùng ở lại triêu viên cách. Gia sát bình thường)

Liêm trinh tị hợi cung thủ mệnh, chủ thấp hèn cô hàn, khí tổ rời nhà.

Liêm trinh mão dậu cung thủ mệnh, gia Tứ Sát, công môn quan lại nhỏ. (hoặc xảo nghệ người)

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác lại nhung.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (liêm trinh thất sát cùng cung ở vị, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh ở thân. Thân mệnh gặp của là cũng. Nhược hãm địa Hóa kị, nghèo hèn tàn tật)

Liêm trinh hội thất sát, cư tị hợi, lưu động thiên nhai.

Liêm trinh thất sát hội kình dương vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Liêm trinh phá quân hội kình dương và thiên di, chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh cùng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân Hỏa Tinh cư hãm địa, tự ải đầu sông.

Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tế đi, con mắt tật không khỏi.

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ nhạc.

Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ.

Liêm trinh gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương cùng cung, thị phi nhật có.

Liêm trinh gặp dương đà, mủ máu không khỏi.

Liêm trinh cùng Hỏa Tinh vu hãm cung nơi, chủ đầu sông tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh gặp vũ khúc vu bị quản chế của hương, chỉ mộc áp xà thương.

Liêm trinh Tứ Sát cùng cung, tao hình lục hoặc chung thân bất năng phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát. (lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung, vừa giá trị bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng. (thân an mệnh, hai sao cùng cung là cũng)

Nữ mệnh, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. (giáp kỷ canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu hợi tử cung. Bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão tị ngọ

Cung. Nhược thìn tuất xấu vị trái lại tiện)

[Thiên phủ]

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử. (giáp kỷ sinh ra hội cát, vô sát thấu)

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân thắt lưng kim vừa mà lại phú. (gia Tứ Sát có tỳ)

Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quý.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, thiên chung thực lộc. (an mệnh dần thân cung, phủ tướng ở tài bạch cung Quan lộc phụ người thượng cách, là phủ tướng triêu viên cách.

Biệt cung thứ hai)

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tướng tuất cung lai triêu, vị lên nhất phẩm của quang vinh. (giáp sinh ra gặp của cũng tốt)

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (có tả hữu lộc tồn cũng mỹ)

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất có rất nhiều của phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao thứ dạ quang vinh.

Tả phủ cùng cung, tôn cư vạn ngồi.

Thiên phủ thủ mệnh, dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị thất bại vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

[Thái âm]

Thái âm thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại quý.

Thái âm thủ mệnh, dạ sinh ra không thích hợp hãm, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê.

Thái âm trong người cung phùng của, chủ tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái âm ở mệnh thân cung, miếu vượng, chủ suốt đời vui sướng.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc phản hung, xuất ngoại ly tổ cát, canh gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài.

Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương.

Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu. (là trăng sáng Thiên môn của cách. Tử năm sinh ra, dạ người sống hợp cục, không mắc thì đại phú. Bính

Đinh sinh ra chủ quý, nhâm quý sinh ra chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng)

Thái âm thiên cơ xương khúc cùng cung vu dần, nam làm người ở từ nữ là kỹ.

Thái âm ở tuất thủ mệnh, thái dương ở thìn đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm lộc tồn cùng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

Thái âm văn khúc cùng cung, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. (mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật nguyệt lai hội.

Gặp lại khôi việt ngôi sao may mắn, chủ phú quý)

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh. (văn xương cũng thế. Ở mệnh thân cung thì là xảo nghệ người)

Thái âm cư tài bạch, đa số tài phú của quan.

Thái âm cư tật ách, gặp đà la, chủ con mắt tật. Gặp hỏa linh, là tai.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tản.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, là là thất huy)

Nguyệt diệu, thiên lương nữ dâm bần. (Thái âm dần thân cung, thiên lương tị hợi cung, nữ mệnh giá trị của, đa chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp)

[tham lang]

Tham lang nhập miếu, thìn tuất xấu vị cung tọa mệnh, hoặc thất bại vong, trái lại năng lực tập chính.

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. (tham lang thủ mệnh, gia cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi tứ cung, chủ thọ)

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

Tham lang tử ngọ mão dậu cung thủ mệnh, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. (dần ngọ tuất sinh ra mệnh tọa ngọ cung, thân tử thìn sinh ra mệnh tọa tử cung, tị dậu

Xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung)

Tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi cùng cung, như vô chế, là vô ích người. (được phụ bật xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận)

Tham lang vũ khúc cùng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, vô đạo đức công cộng tâm.

Tham lang vũ khúc cùng cung, tiên bần sau đó phú. (lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, thì quý hiển luận)

Tham vũ mộ trung cư, ba mươi tài mập ra. (là tham vũ đồng hành cách)

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không dài. (mệnh vô cát diệu, thân có tham vũ, cô bần)

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân. (hoặc nhà văn nghệ)

Tham vũ đồng hành, uy áp biên di. (tham vũ gặp đại vượng hơn là cũng)

Tham lang liêm trinh cùng cung, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh cùng cung vu tị hợi, không được thuần khiết mà lại tao quan hình.

Tham lang hãm địa, gia dương đà sao Hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt ba chí.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì tàn sát nhân cũng tao hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể người.

Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, phú hơn nữa quý)

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá quý. (thìn tuất cung tốt, xấu vị cung thứ hai, nhược thủ chiếu câu có thể luận cát. Gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang. (thìn tuất xấu vị an mệnh, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Gia dương

Đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên. (thìn tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách)

Tham lang dương đà cùng cung, là đồ tể. (ở ngọ cung điều không phải)

Tham lang hợi tử gặp dương đà, vì danh hiện lên thủy đào hoa. (nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu thì cát)

Tham lang đà la ở dần cung, hào viết phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc cùng cung, tất đa hư mà ít thực.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tử gặp dương đà, đa đố kị. (phùng lộc mã không đẹp)

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất là kỹ nữ.

(nhất) cung phu thê Tứ Sát 〈 kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh 〉 chỉ thủ, nam dễ lấy vợ hãn thê, nữ dễ gặp lăn lộn quá xã hội đen của nam nhân.

(nhị) cung mệnh tọa tử, ngọ, mão, tây cung, cung phu thê cư tuất, thìn, xấu, vị, phạm “Cách sừng sát”, hai người tình cảm so sánh nan hài hòa, dễ có khắc khẩu, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như phùng sát tinh 〈 như: Giơ cao dương nhập 〉, khắc khẩu chỉ kịch liệt hơn, nên nhường nhịn, dĩ giảm thấp thương tổn.

(tam) một đôi phối ngẫu giai lão hay không hoặc sinh ly tử biệt, đương thị một thân cung phu thê cập tam phương tứ chính của vượng yếu, và có hay không là sát tinh 〈 như: Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp chờ 〉 xung phá mà định. Tục vân “Nam khắc thê, nữ khắc phu” của mệnh, phần nhiều là bản mệnh 〈 cung 〉 tọa kình dương hoặc cự môn, phá quân chờ ác tinh, lại thêm cung phu thê chủ tinh hãm địa phùng phá, loại này mệnh tạo, tối bất lợi cho phối ngẫu. Như mạng cung tinh tú miếu vượng mà cát, nhưng cung phu thê ác sát tọa thủ, đại thể dễ phùng “Chết non của phối ngẫu” hoặc nhân một thời xung động mà lầm phối “Chí thú không hợp” người, kết quả ly dị, thậm chí bản thân hiền tuệ lại nhân hoàn cảnh của cho nên, chung bất năng giai lão, còn đây là vận cũng.

(tứ) như mạng cung bình thường, hoặc phùng cát mà phá tan, nhiên phu thê đại cát, loại này mệnh tạo, đa chủ hốt gặp tốt ngẫu, hôn nhân được trợ giúp, nhưng chung nhân tự thân lực lượng thiếu? ? “Ngoại hoa nội hư”, “Bên ngoài tuấn mỹ, mà nội tài, tu dưỡng thiếu, hoặc tri thức không đủ để ghép thành đôi phương” kết quả ly dị.

(ngũ) như mạng cung vượng cát, cung phu thê cư tử, ngọ vị phùng tử vi tọa thủ, vô thiên phụ, hữu bật người, vị tất có lợi, dễ bị đối phương vô lý của bắt nạt, ngược đãi, hoặc bản thân mặc dù bất mãn, lại nhân danh dự, địa vị, tài phú chờ nhân tố, chích thật là thống khổ ẩn nhẫn mà thụ.

(lục) như mạng cung cát, cung phu thê cũng cát, nhưng cung phu thê của tam tứ chính cánh phùng Tứ Sát toàn bộ 〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 lai xung vô cát chế người, chủ phu thê bản tình đầu ý hợp, lại nhân ngoại lai của ác nhân ảnh hưởng mà không và hoặc chia lìa.

(thất) như phu thê và cung mệnh đều tốt, mà vận hạn phùng cung phu thê hốt được chúng hung hội tụ người, chủ phối ngẫu đang lúc bỉ đến đây thoả mãn, lại tai họa bất ngờ mà tang phu chiết thê, đến đây cũng không phải là bản mệnh có khắc, mà là đối phương vốn là chết non của mệnh, ra phát hiện mình vận hạn trong mà thôi.

(bát) cái gọi là “Tử Phủ cùng cung của mệnh, đa cô khắc, cũng hình phạt chính khắc phu thê”, là chỉ tử vi, Thiên phủ ở dần, thân cùng cung, là cung phu thê thì, chủ kết hôn muộn, hoặc tảo hôn mà phối ngẫu hung hãn, hoặc tảo hôn mà phối

Chợt có trợ giúp, cũng không con nối dòng, hoặc tảo hôn mà chia lìa, hoặc kết hôn muộn mà chí thú không hợp chờ, thực không được hoàn mỹ cũng. (cửu) như mạng cung ở tử, ngọ vị vô chủ tinh, cung phu thê phùng thiên cơ, thiên lương cùng thủ người, chủ phối ngẫu hiền tuệ, nhưng đi vận phùng sát thì, tám chín phần mười đa mất vợ hay chồng.

(thập) nam cung mệnh phùng Thái âm, nữ cung mệnh phùng thái dương, nhược cư miếu vượng nơi, đoạt vợ đoạt phu của ở lại, thì dễ có “Gặp ở ngoài” . Nhược ở hãm địa, chủ phu thê không đắc lực, không chỗ nương tựa kháo, gia sát đa phần ly. Như ở bình thản của hương, ví dụ như nam mệnh Thái âm ở thân, nữ mệnh thái dương ở dần, chủ phối ngẫu đa quản, hung hãn, bát lạt, gia đình bất an, gia sát thì chung chia lìa.

(mười một) như mạng cung và cung phu thê đều cát, mà sự nghiệp 〈 quan lộc 〉 cung Hóa kị, xung chiếu cung phu thê, tuy không sát tinh, hình khắc, lại chủ phối ngẫu đa nghi, truy cứu cực nghiêm, bình thường sinh sự từ việc không đâu. (mười hai) như “Thiên lương, thiên cơ, kình dương hội” chờ mệnh cách cô khắc người, thì không cần luận kỳ cung phu thê của cát hung, cũng biết kỳ cô khắc cũng.

(mười ba) như cung phu thê phùng tham lang hóa lộc gia đào hoa tinh, chủ phối ngẫu dễ có gặp ở ngoài, vận hạn phùng của cùng luận.

(mười bốn) cung phu thê của can cung sứ mệnh thân cung 〈 hoặc nhảy qua bàn khiến cho phối ngẫu của cung phu thê 〉 nội ngôi sao diệu “Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị” cập mệnh thân cung can cung khiến cho cung phu thê 〈 hoặc nhảy qua bàn khiến cho phối ngẫu của

Mệnh thân cung 〉 nội ngôi sao diệu “Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị”, cũng biết kỳ phu thê đang lúc đối đãi quan hệ tốt phôi. Thông thường Hóa kị tiến nhập đại diện đãi đối phương so sánh bất hảo hoặc thua thiệt, hóa lộc tiến nhập đại diện đãi đối phương tốt hơn hoặc quan tâm.

(mười lăm) phu thê đang lúc quan hệ thật xấu, cũng – nên xem thêm: ( 1) cung phu thê chủ tinh thuộc loại nào cung chủ 〈 như: Thiên cơ nãi huynh đệ cung chủ, thiên lương là cung phụ mẫu chủ 〉, phùng cát hoặc phùng hung có thể cứu chữa phủ? ( 2) phu thê chủ? Phá quân rơi vào loại nào cung xưng 〈 như: Cung phụ mẫu 〉, phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa phủ? ( 3) ngũ hành cục ổn định tính làm sao, quan tâm cuộc sống hôn nhân phủ? ( 4) nam mệnh xem thêm thái dương, nữ mệnh tố Thái âm, rơi vào loại nào cung xưng, phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa phủ chờ. Phùng cát quan hệ vợ chồng lương hảo, ân ái đến già, phùng hung, nhẹ thì hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc khắc khẩu đến già, hoặc đồng sàng dị mộng, nặng thì phân sàng dị mộng hoặc ly dị.

(mười sáu) cung phu thê cực kỳ tam phương như có sát tinh, hội ảnh phu thê đang lúc của quan hệ, như ( 1) chặn thiên không: Vừa danh “Phán đoán kiều sát”, đây đó không đổi câu thông. ( 2) Hóa kị: Dễ có lo được lo mất chi tâm 〈 nam mệnh phu thê cung Hóa kị, thê quản nghiêm 〉. ( 3) phá toái: Tình cảm bất hảo. ( 4) phục binh, âm sát: Có ẩn phục tính nguy cơ. ( 5) thiên hình: Đây đó dễ có hình khắc. ( 6) kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp: Đến đây lục sát nhập quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, tình huống nên phối hợp cái khác tinh tình, cung vị phán đoán suy luận. Ngoài ra, ba máy, bát tọa nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, đối vật khảnγ nhàn nam tranh tranh ^ cao, long trì, phượng các nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, đối tinh thần mặt nhu cầu khá cao. Như năng lực

Dựa vào phối ngẫu nhu cầu mà đón ý nói hùa hoặc phối hợp, cung phu thê có sát tinh, trước thời gian nhân ứng với, quan hệ vợ chồng tuy không pháp tốt mật lý điệu đường, đương cũng không dồn tướng kính như “Binh”, ác nói tương hướng cũng. Tình cảm chuyển biến xấu, khắc khẩu suốt ngày phu thê, ngẫm lại chính, cũng muốn tưởng tử nữ, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Bất hạnh ly dị phu thê, đương lưu niên hồng loan tinh nặng điệt của năm, cái khác cung vị, tinh tình phối hợp thoả đáng, thì hoặc có cơ hội “Gương vỡ lại lành” .

Hôn nhân cung tọa tử vi ở ngọ, nữ và có phụ của phu hảo. Nam thì phu thê không đẹp, lão bà hồng hạnh ra tường cung phu thê có thiên cơ: Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đối tượng có hảo chức nghiệp (lưu niên cung cung phu thê thì đại diện đối tượng đương niên có hảo biến động, tỷ như đứa ở tư, đổi công tác)

Cung phu thê có thiên lương: Tình cảm vợ chồng hảo. Cung phu thê có phá quân, cự môn, lục sát (dương, đà, hỏa, linh, địa không, Địa kiếp) tất nhiên ly hôn.

Cung phu thê cây chùm ớt, Thiên phủ, hữu bật ở dần, tất ly hôn.

Cung phu thê can Hóa kị nhập cung thiên di. Tất nhiên ly hôn

Cung phu thê có cây chùm ớt: Đối tượng sự nghiệp thành công, thành công tựu.

Cung phu thê có đà la: Trước khi cưới đã bị trở lực, bằng không hôn hậu tất nhiên đau thắt lưng.

Phu thê Hóa kị nhập mệnh, lão bà đặc biệt thích ăn phi thố.

Phu thê Hóa kị nhập cung tử nữ: Cắm sừng.

Cung mệnh hóa lục nhập phu thê, đối tượng đối với ngươi rất ái, rất săn sóc.

Nữ mệnh thái dương ở tị ngọ, có thiên việt cùng cung, bang phu rất lợi hại, thùy tìm được lão bà như vậy là đời trước đã tu luyện (có người nào nữ sĩ phát hiện mình có, thỉnh mau nhanh và ta liên hệ. ^_^)

Cung phu thê ở tị hoặc hợi, lâm vũ khúc phá quân, sẽ có một đoạn không nghi thức phu thê sinh hoạt. Chí ít và hai người khác giới phát sinh quan hệ.

Cung phu thê ở xấu vị lâm liêm trinh, thất sát. Thì hay nhất kết hôn muộn, gia sát nói, hội khắc đối tượng. Cung phu thê có đà la, tham lang ở xấu, thìn, tị, vị, thân, tuất, hợi gia có bệnh thê. Cung phu thê có, thiên cơ hoặc Thái âm, hoặc thái dương, hoặc thiên lương, trượng phu thường tại ngoại, nhân kinh thương hoặc dung sai của cố. (chú: Ở dần thân

Tị hợi cung)

Cung phu thê thiên đồng Thái âm tọa tử địa, Kim Đồng Ngọc Nữ, kiếp trước sửa.

Cung thiên di tham lang vũ khúc ở vị, đối tượng là quỷ hẹp hòi.

Phu thê ở dần tọa liêm trinh, đối tượng tánh khí nóng nảy, nhưng lớn lên mỹ.

Cung phu thê ở tử tố thiên lương, vừa phùng thiên không cướp, hội ly hôn, tái hôn tìm một đã ly dị nữ nhân kết hôn. Năm sinh can Hóa kị nhập quan, hôn hậu ái đối phương rất.

Cung phu thê thái dương sai ai ra trình diện Thái âm hoặc thiên cơ sai ai ra trình diện Thái âm, người ta đối tượng là nhạc phụ kế thất sở sanh. Cung phu thê vũ khúc hóa quyền, người ta có tiểu lão bà.

Cung phu thê thất sát ở dần vị, người ta thụ sống quả, lão công không trở về nhà.

Cung phu thê tố thất sát ở mão. Tử. Ngọ dậu, người ta phu thê không được đầu.

Cung phu thê liêm trinh Hóa kị ở mão. Tử. Ngọ dậu, người ta tìm một kỹ nữ đương lão bà. Cung tài bạch Hóa kị nhập phu thê, người ta dùng tiền dưỡng lão công.

Tứ trụ có hai người giáp hoặc hai người canh, hoặc ba canh, hoặc ba dần, hoặc ba quý một tân, nhị hôn hoặc đối tượng đoản mệnh.

Có một chút bổ sung: Cung phu thê lâm phá quân, có lưỡng trường hợp điều không phải nhị hôn, hay vừa lúc tìm đối tượng cầm tinh là phá quân cung chi,

Tỷ như phá quân ở vị, đối tượng vừa lúc thuộc dương, tái hay can cung nhượng phá quân tự Hóa kị, giá lưỡng trường hợp không rời hôn.

Cung phu thê tự hóa lộc, phu thê ân ái. Tự Hóa kị đối tượng giúp không được gì. Hơn nữa một đối xứng đôi đến già liễu. Thiên tướng ở xấu vị, và xương khúc cùng cung, phu thê sinh ly tử biệt.

Thái dương ở ngọ làm phu thê. Lão bà là một cọp mẹ.

Phu thê tọa thìn tuất xấu vị, phùng năm can Hóa kị, đối tượng có tiền a.

Liêm trinh, tham lang ở tị tọa phu thê, bị người phiến thất thân, gia đà la bị người cưỡng gian. Tham lang ở thân tọa phu thê, phao phu khí tử, thích kích thích tính luyến ái.

Liêm trinh sai ai ra trình diện dương, thiên tướng ở ngọ cung. Tình cảm bất hảo, đối tượng phạm pháp.

Cung phu thê tọa xấu gia Địa kiếp, vị cung có thiên đồng, cự môn, ba lần hôn nhân

Phu thê tọa thiên đồng, cự môn vu xấu vị, và có chồng người nói yêu thương.

Mệnh tọa dần, vũ khúc hóa quyền gia thiên tướng, quả phụ.

Đà la ở thân sống cu ky một mình cung mệnh, tảo hôn sớm quả

Phu thê tọa mão dậu, liêm trinh gia phá quân, sai ai ra trình diện sát, sát phu lại giết tử.

Cung phu thê có thất sát gia sát, ở xấu, mão, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, nam nữ ba lần hôn nhân hậu quả. Phu thê tọa xấu vị: Tử vi, tả phụ, phá quân, hữu bật, Địa kiếp, cùng người cộng phu hoặc cùng người cộng thê tử nữ tố vũ khúc ở mười hai cung, cô gái này không dễ dàng là tình cảm sở động, khẽ động thì không thể vãn hồi, tố mụ mụ vãn. Mệnh có thiên cơ thân có thiên lương, xa giá tha hương

Cung phu thê thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, ngươi là già trẻ phối.

Cung phu thê thiên lương ở ngọ, tiên ở chung, hoặc ở chung hậu ly khai, sau khi rời đi vừa dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Phu thê liêm trinh tham lang ở tị hợi, bị dỗ ngon dỗ ngọt phiến thất thân. Hoặc bị người cường bạo.

Cung phu thê thiên tướng ở tị gia địa không, Địa kiếp chờ, đối tượng chết trước.

Nữ thiên tướng vũ khúc tọa mệnh ở dần, năm mới thủ tiết.

Nữ thiên tướng ở dậu tọa mệnh, nhà kề, bằng không hôn nhân bất hảo.

Nữ thiên đồng ở dậu tọa mệnh, nhà kề, khâm phục nhân. Bằng không tái giá.

Thiên đồng thiên lương ở dần, thân, giống như trên.

Thiên đồng Thái âm ở tử ngọ giống như trên.

Cung tài bạch Hóa kị ở cung phu thê, người ta kiếm tiền dưỡng lão công.

Thiên mã lục tồn tại dần thân tị hợi, tọa phu thê, lão bà bang phu đồ cưới đa.

Tham lang tọa mệnh, thất sát tọa thân, ai cũng có thể làm chồng.

Thiên lương ở tật ách đồng thời cung mệnh là tân dậu. Mạnh mẽ nữ nhân.

Mệnh có cô thìn, trượng phu đi sớm (nói rõ: Và vậy bài pháp không giống với)

Phá toái

* phá toái tượng trưng nỗ lực không ngừng.

* phá toái thái độ làm người có lòng cầu tiến, bất úy trắc trở.

* phá toái gia hội tả phụ, hữu bật, dễ có quyền vị.

* phá toái gia hội văn xương, văn khúc, tướng mạo tuấn tú, khẩu tài tốt.

* phá toái gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng, nên phòng tiên thành hậu bại. * phá toái gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dễ có quyền vị. * phá toái gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, gương mặt dễ có thương tích vết, làm việc hiệu suất không tốt, làm việc nôn nóng. * phá toái gia hội kình dương, đà la, gương mặt dễ có thương tích vết, làm việc hiệu suất không tốt, dễ đắc tội với người. * phá toái gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, gương mặt dễ có thương tích vết, làm việc hiệu suất không được tốt, không đổi

Hợp quần.

* khổ hạn gặp phá toái sự tình tiến độ bị nghẹt.

Mui xe

* mui xe tượng trưng thanh cao, uy nghiêm.

* mui xe thái độ làm người so sánh cao ngạo, đối số thuật có hứng thú.

* mui xe gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ tốt, hữu tình thú, ưa trợ giúp nhân. * mui xe gia hội văn xương, văn khúc, có nghiên cứu tâm, có tài nghệ. * mui xe gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

* mui xe gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, có màu sắc đẹp đẽ, khẩu tài tốt, có tài nghệ.

* mui xe gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, có đặc thù kỹ thuật, thái độ làm người tự phụ. * mui xe gia hội kình dương, đà la, có đặc thù kỹ thuật, thật mạnh. * mui xe gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, có đặc thù kỹ thuật dựng thân, hảo hưởng thụ.

* khổ hạn gặp mui xe, ưa tìm kiếm chân lý, tôn giáo, tài nghệ. Hàm trì

* Hàm trì tượng trưng thân cận.

* Hàm trì thái độ làm người giỏi về hòa hợp, thuận theo.

* Hàm trì gia hội tả phụ, hữu bật, có lực tương tác, có năng lực quản lý. * Hàm trì gia hội văn xương, văn khúc, tình cảm lãng mạn, hữu tình thú. * Hàm trì gia hội thiên khôi, thiên việt, tình cảm cơ vận đa.

* Hàm trì gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, có danh tiếng. * Hàm trì gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tình cảm đa khúc chiết.

* Hàm trì gia hội kình dương, đà la, bất định tính, tình cảm đa khúc chiết. * Hàm trì gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết, dễ có đặc biệt ham mê.

* khổ hạn gặp Hàm trì, đào hoa.

Thiên đức

* thiên đức tượng trưng cát tường.

* thiên đức thái độ làm người chủ động, có tinh thần trọng nghĩa.

* thiên đức gia hội tả phụ, hữu bật, xử thế tích cực.

* thiên đức gia hội văn xương, văn khúc, ôn hòa lễ độ.

* thiên đức gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao người có địa vị sĩ. * thiên đức gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào.

* thiên đức gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tính nhẫn nại bất túc, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * thiên đức gia hội kình dương, đà la, vội vàng xao động xung động, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * thiên đức gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khuyết thiếu ý chí chiến đấu, hành sự bảo thủ, gặp hung có thể hóa giải

Tai nạn.

* khổ hạn gặp thiên đức gặp dữ hóa lành.

Nguyệt đức

* nguyệt đức tượng trưng tường hòa.

* nguyệt đức thái độ làm người cụ bao dung tính, tâm địa thiện lương.

* nguyệt đức gia hội tả phụ, hữu bật, lấy giúp người làm niềm vui.

* nguyệt đức gia hội văn xương, văn khúc, nho nhã lễ độ.

* nguyệt đức gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao người có địa vị sĩ. * nguyệt đức gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào.

* nguyệt đức gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, khai sáng lực bất túc, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * nguyệt đức gia hội kình dương, đà la, khuyết thiếu quyết đoán, gặp hung có thể hóa giải tai nạn. * nguyệt đức gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khai sáng lực bất túc, khuyết thiếu quyết đoán, gặp hung có thể hóa giải tai nan.

* khổ hạn gặp nguyệt đức gặp dữ hóa lành.

Thiên tài

* thiên tài tượng trưng trực giác, tài cán.

* thiên tài thái độ làm người so sánh thông minh có tài hoa.

* thiên tài gia hội tả phụ, hữu bật, có sáng ý, bị người coi trọng. * thiên tài gia hội văn xương, văn khúc, màu sắc đẹp đẽ hảo, khẩu tài tốt. * thiên tài gia hội thiên khôi, thiên việt, tài năng tốt, bị người thưởng thức. * thiên tài gia hội lộc, quyền, khoa, trí tuệ cao, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên tài gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ tự phụ.

* thiên tài gia hội kình dương, đà la, thụ nhân đố kỵ.

* thiên tài gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ tự phụ, thụ nhân đố kỵ.

* khổ hạn gặp thiên tài nên phong phú chính.

Thiên thọ

* thiên thọ tượng trưng trường thọ, ổn trọng.

* thiên thọ thái độ làm người so sánh lão Trầm cẩn thận, lý trí nặng vu tình cảm. * thiên thọ gia hội tả phụ, hữu bật, lo lắng chu đáo.

* thiên thọ gia hội văn xương, văn khúc, ôn hòa lễ độ.

* thiên thọ gia hội thiên khôi, thiên việt, lấy giúp người làm niềm vui, bị người thưởng thức. * thiên thọ gia hội lộc, quyền, khoa, phong độ cao nhã, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên thọ gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, khuyết thiếu quyết đoán.

* thiên thọ gia hội kình dương, đà la, biến báo lực bất túc. * thiên thọ gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khuyết thiếu quyết đoán, biến báo lực bất túc.

* khổ hạn gặp thiên thọ hành sự bảo thủ.

Ba máy

* ba máy tượng trưng chính trực, giao tế.

* ba máy thái độ làm người phẩm tính thụy chính, nỗ lực hướng về phía trước.

* ba máy gia hội tả phụ, hữu bật, xử thế thanh thoát.

* ba máy gia hội văn xương, văn khúc, khí độ bình thản.

* ba máy gia hội thiên khôi, thiên việt, nhân duyên tốt, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * ba máy gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * ba máy gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tốt hơn động.

* ba máy gia hội kình dương, đà la, gấp gáp đa nghi.

* ba máy gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, tốt hơn động, gấp gáp đa nghi.

* khổ hạn gặp ba máy gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh, lý tưởng quá cao. Bát tọa

* bát tọa tượng trưng ổn định.

* bát tọa thái độ làm người ưa tôn giáo, lạc quan tiến thủ.

* bát tọa gia hội tả phụ, hữu bật, năng lực tốt.

* bát tọa gia hội văn xương, văn khúc, học tập lực cường.

* bát tọa gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người hài hòa, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * bát tọa gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * bát tọa gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô thấy xa.

* bát tọa gia hội kình dương, đà la, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa. * bát tọa gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô thấy xa, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa.

* khổ hạn gặp bát tọa gia hội ngôi sao may mắn đa du ngoạn cơ hội.

Ân quang

* ân quang tượng trưng tâm địa quang minh.

* ân quang thái độ làm người so sánh có lực tương tác, bị người kính trọng lễ ngộ, đa tài nghệ.

* ân quang gia hội tả phụ, hữu bật, đa tài nghệ, có năng lực, dễ có thụ cao giai nhân sĩ thưởng thức. * ân quang gia hội văn xương, văn khúc, màu sắc đẹp đẽ tốt, dễ nổi danh thanh.

* ân quang gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người lễ ngộ.

* ân quang gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dễ bị người trọng dụng. * ân quang gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, làm việc quyết đoán bất túc, tác phong mềm yếu.

* ân quang gia hội kình dương, đà la, làm việc quyết đoán bất túc, tác phong mềm yếu.

* ân quang gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, làm việc quyết đoán bất túc, tác phong mềm yếu.

* khổ hạn gặp ân quang gia hội ngôi sao may mắn danh tiếng tốt.

Thiên quý

* thiên quý tượng trưng thủ tín, nặng nặc.

* thiên quý vi nhân so sánh thành thực chuyên gia, có tự tin tâm.

* thiên quý gia hội tả phụ, hữu bật, đa tài nghệ, có năng lực, dễ có thụ cao tầng nhân sĩ coi trọng. * thiên quý gia hội văn xương, văn khúc, khôi hài có màu sắc đẹp đẽ, dễ nổi danh thanh.

* thiên quý gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người đề bạt.

* thiên quý gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, có lĩnh đạo tài năng, mọi việc thuận lợi. * thiên quý gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, làm việc xung động.

* thiên quý gia hội kình dương, đà la, dễ tự cho mình siêu phàm.

* thiên quý gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, tự cho mình là cao, bị người bài xích. * khổ hạn gặp thiên quý gia hội ngôi sao may mắn danh tiếng tốt, bị người nặng

=====================

Thiên thương dương hỏa, thiên sứ âm hỏa, là lên trời hư hao tổn chi thần, truyện khiến cho của ở lại. Thiên thương chủ hư hao tổn cập rách nát, thiên sứ chủ hư hao tổn cập đánh cắp, bị ngược đãi chờ, đi hạn kị phùng tướng giáp hoặc khổ nhị hạn các được thứ nhất là lúc,

Nhược chính tinh không được miếu vượng, gia sát xung thì thọ nguyên hữu quan tân vậy. Tái nhược xương khúc của ở lại và thương khiến cho cùng độ, đi hạn phùng của, cũng chủ chết,

Thiên chiết. Thiên thương đi hạn phùng của, dễ mẹ goá con côi, ám hao tổn, như sát có quan phi, trọng bệnh, thiên sứ đi hạn phùng của gia sát, dễ bị người vu hãm,

Bị cướp đạo, hoành phá vân vân.

Thiên mã dương hỏa, ở sổ chủ bôn ba.

Thiên mã của tính cách, hiếu động không yên, phùng thiện thì thiện, gặp hung thì ác, dễ thay đổi mà hảo lao động, mừng nhất và Lộc tồn, hoặc hóa lộc cùng bôn ba vu

Thân mệnh ngồi vượng nơi, tài quan song mỹ, nhược phùng ác sát chỉ thủ cùng độ, thì chủ chết thảm tha hương, như và đà la cùng độ, danh chiết đủ mã,

Hỏa Tinh cùng độ, danh chiến mã, vô cát cứu giúp, giai chủ chết thảm phần đất bên ngoài, nhược phùng Thái âm vu hợi, danh tài mã, thái dương cư tị, quý báu mã,

Vũ tương đồng độ vu dần thân cung gia cát, vị của tài ấn tọa mã. Tử sát vu tị hợi, vị của quyền mã, đều cát. Đi hạn phùng của, gặp cát tăng

Cát, phùng hung gia hung, vu bệnh đa chủ lưu đi tính của bệnh, mà lại tất thi kỳ đồng độ ngôi sao của tính chất dĩ định. Thiên mã tối kỵ thiên không vong, chủ nhất

Sinh bôn tẩu không làm nổi.

(tam nhị) thiên hình dương hỏa, hình phạt chính yểu, miếu địa vừa danh thiên ưa thần, có quyền uy, ở sổ chủ y dược.

Thiên hình của tính cách, đái cô độc, cao ngạo, có tài cán, làm phiền lục, cũng hình khắc, nhập mệnh dễ có thương tích tàn quan phi, nhược nhập mệnh hoặc bệnh cung,

Còn nhỏ chú ý bệnh bại liệt trẻ em, Quảng Đông sinh ra, cẩn thận ma bệnh điên, vượng địa chủ quyền to, phùng thái dương chủ vũ quý, Đồng Văn khúc thì doãn văn

Doãn vũ, thành danh vu biên cương. Tối kỵ cùng trời khốc cùng độ nhập mệnh, thì cô hàn tai tật không khỏi, cận nên tăng nói, lục thân vô tình, đến đây tinh dĩ

Dần mão dậu tuất tứ cung là nhập miếu, nhược cái khác chư cung, có chính tinh miếu vượng, cũng có thể ngồi vượng, nhưng như phùng kị sát phá tan, hoặc chính tinh hãm địa,

Thì chủ cô khắc tật bệnh bất lợi vậy. Đến đây tinh vượng địa, hoặc ngồi vượng mà phùng cự môn, thiên lương, hoặc thiên tướng chờ tinh, đa chủ tư pháp giới thành danh.

(tam tứ) ba máy dương đất, bát tọa âm đất, phụ nhật nguyệt ánh sáng. Ba máy của tính cách, là ngay thẳng vô tư, có uy nghi, phùng cát gia cát tường. Bát tọa của tính cách, là ngay thẳng mà nôn nóng, nhanh miệng tâm thẳng,

Mà lại là thiện lương đa nghĩa, phùng cát gia cát tường. Đến đây hai sao nhược phùng nhật nguyệt cùng độ, đối chiếu, cập tam hợp, có thể tăng nhật nguyệt ánh sáng huy, mười hai

Trong cung vô bị chiếm đóng. Vu bệnh, đa chủ dạ dày tỳ của tật. Vu điền trạch, chủ giàu có, cận có tam xếp đi của phòng ốc, cập cổng chào, hoặc bát

Hình chữ của các loại kiến trúc, dĩ cát luận. (đến đây hai sao chuyên chủ phương tiện giao thông). (ba năm) thiên tài âm thủy, phụ thiên cơ. Thiên thọ dương sĩ, phụ thiên đồng, thiên lương.

Thiên tài của tính cách, là có tài nghệ, thông minh cơ cảnh, có chính khí mà nhân từ. Thiên thọ của tính cách, là trung hậu ôn hòa, mà lại có thọ,

Kiêm là chăm chỉ. Đến đây hai sao mừng nhất hội hợp thiên đồng, thiên lương hoặc thiên cơ, tăng thọ ích trí của ở lại, chủ trường thọ mà trí tuệ. Thiên tài vu bệnh,

Chủ thần kinh suy nhược, bệnh liêt dương âm khuy. Thiên thọ vu bệnh, chủ tính khí cập ấm của chứng. Vu điền trạch chủ cát, nhưng nhu tham khảo chính tinh mà định.

(tam lục) long trì dương thủy, phượng các dương sĩ (tác dương kim), phụ Thiên phủ, thiên tướng dĩ tăng hưởng thụ. Long trì của tính cách, là thông minh, mà lại có làm, văn nhã mà có tiếng dự, chuyên phụ Thiên phủ công, có thể tăng ẩm thực của hưởng thụ. Phượng các của

Tính cách, là mẫn tiệp mà hảo phục sức của chú ý, có văn chương vẻ đẹp mà phong lưu, cũng có tiếng dự. Bỉ hai sao chuyên phụ Thiên phủ cập thiên tướng, dĩ

Tăng quý cập hưởng thụ, nhược nhập thân mệnh phùng sát phá tan, thì long trì chủ có nhĩ tật, hoặc nhất nhĩ có điếc. Phượng Các chủ hàm răng sớm phôi.

(tam thất) thai phụ dương đất, chuyên phụ tả phụ. Phong cáo âm sĩ, chuyên phụ hữu bật. Thai phụ của tính cách, là chính trực mà kiên cường, có kiên quyết ý chí, cập hành văn vẻ đẹp, chuyên phụ tả phụ, mà chủ quý hiển. Phong cáo của tính

Cách, là khôn khéo giỏi giang, khí độ trầm ổn, thông minh mà có nghệ thuật yêu hảo, chuyên tá hữu bật, mà chủ quý hiển. Bỉ hai sao nhược hội hợp khôi

Việt tả hữu của Phúc Thọ cách, đương càng thêm cát tường, tài quan song mỹ. Tái tả hữu nhược hội hợp hai sao, có nhị họ diên sinh, tùy mẫu sùng bái của tượng.

(tam bát) ân quang dương hỏa, chuyên phụ thiên khôi. Thiên Quý Dương đất, chuyên tá thiên việt. Ân quang của tính cách, là xử sự thận trọng mà thấy nhỏ tâm, quang minh mà quang minh, có tài nghệ, cũng phong lưu, suốt đời bao gần thượng quý, chuyên tá thiên khôi

Dĩ tăng quý, cập đa văn nghệ. Thiên quý của tính cách, là rất nặng mà thật thà, nhưng hơi quái gở cực đoan, suốt đời có nhiều thủ trưởng của tin một bề và

Đề bạt, chuyên tá thiên việt, dĩ tăng thanh danh cập nhân duyên. Đến đây hai sao ngồi vượng nhập mệnh, vô luận hội hợp khôi việt hay không, phần nhiều là nặng tín dụng, nói

Ra phải làm người. (đến đây hai sao chuyên chủ đến lúc quý nhân yến hội việc).

(tam cửu) thiên quan dương đất, chuyên tá thiên lương. Thiên phúc dương đất, chuyên tá thiên đồng. Thiên quan của tính cách, là ưa thanh nhàn mà lười nhác, tuyệt đỉnh thông minh, mà khiếm quyết đoán, cho nên tá thiên lương mà nổi danh sĩ phong vị, chủ tiên quý, mà

Hậu đa thất trách về hưu của sĩ, tức tiên thành danh sau đó về hưu, an hưởng lâm tuyền của nhạc, cho nên nhược phụ thiên lương, thì là học thuật, hoặc nghệ thuật thành

Danh người, mặc dù không mắc, mà thanh danh so sánh quý người vưu quá mức. Chú ý: Đến đây tinh nhược cùng trời lương cùng độ phùng sát xung, đa tác đặc vụ, tình báo nhân

Viên. Thiên phúc của tính cách, là gấp gáp mà thành thực, vô cơ thay đổi, cũng xen vào việc của người khác, ưa giúp người làm niềm vui, tá thiên đồng, thì suốt đời đa phúc,

Kiêm hữu thọ. Đến đây hai sao nhược phùng cùng lương nhị ở lại vu vượng địa thân mệnh, chủ phú quý mà thọ thi. (bốn mươi) thiên khốc dương hỏa, trợ giúp cự môn của hung. Thiên hư âm hỏa, trợ giúp phá quân của hung.

Thiên khốc thái độ làm người, tính quái gở, lao lực, cận vu xấu mão thân tam cung, gia cát đa phúc, không phải, đa hình khắc rách nát, như cự ám cùng độ,

Chủ tăng hung, tất có tang phục, có nữa đi hạn nhỏ hạn phùng của, mà có Tang Môn cùng độ, tất có tang sự, không phải, phá hao tổn không khỏi. Thiên

Hư của tính cách, là có hoa không quả, cô hàn nghèo hèn, lục thân không chỗ nương tựa, cận nên tăng nói, 1.cửu lưu, nhược và phá hao tổn cùng độ, càng thêm hung ác bạo ngược,

Nơi bất lợi, nữ mệnh có, càng hung. Hai sao nhược giáp hạn, hoặc khổ nhị hạn, các được thứ nhất là lúc, tất có rách nát cập tang đồ tang

Của ưu, tất chính tinh miếu vượng, lộc lập tức tới cứu phương giải trừ. (tứ nhất) cô thìn dương hỏa, quả ở lại âm hỏa.

Cô thìn của tính cách, là quái gở mà cố chấp, phiêu bạt, mà lục thân không nghe theo, gia sát, thì có nhiều mặt mày hốc hác tàn tật, cập tâm lý không bình thường của

Nhân. Quả ở lại của tính cách, là cô độc, bất cận nhân tình, phiêu bạt, mà lục thân không nghe theo, đa tướng mạo đáng ghét, quái dị người. Hai sao tối

Hóa kỵ nhập tài bạch quan, bất luận chính tinh miếu vượng hay không, kết quả ám hao tổn không để lại. Nhập mệnh, thì nam mệnh kị cô, nữ kị quả. Tái như thân mệnh nhị

Cung phùng của, thì nhà ông bà ngoại (tức mẫu gia) đa vô hậu tự, bổn gia người lớn cũng ít.

(tứ nhị) cướp sát âm hỏa, ở sổ là tiểu nhân. Cướp sát của tính cách, làm tâm cấp mà ngoan, bần bỉ mà lao lực, mồm miệng vô đức, phi chảy dài ngắn, tối kỵ và hỏa linh cùng độ, thì càng thêm kỳ

Ngược, phùng dương linh, thì chủ bằng mặt không bằng lòng.

(tứ tam) mui xe dương mộc, ở sổ là uy nghi, dáng vẻ. Mui xe của tính cách, đái cô độc, mà có tôn giáo của tín ngưỡng, cao ngạo ngạo không được đàn, ưa trợ giúp người yếu, mà lại thẳng bách không cố kỵ, quân tử xa của,

Tiểu nhân úy của. Đến đây tinh phùng nhật nguyệt, thì tăng uy nghi, mà lại có dáng vẻ, nhược và cô thìn thành quả ở lại cùng độ, nam quan, nữ quả của mệnh.

(tứ ngũ) đại hao tổn dương hỏa, ở sổ chủ ám hao tổn. Đại hao tổn của tính cách, là ưa tản tài, khinh tài mà phù hoa, lục thân không nghe theo, nhược và hồng loan cùng độ, bất luận chính tinh miếu vượng hay không, đa chủ

Hao tổn tài, nhược nhập cung điền trạch, hội lưu hao tổn, thì dễ bị thiết đạo, nhược gia Hỏa Tinh tịnh cự ám nhập mệnh, hoặc điền trạch, chủ có hoả hoạn. Đến đây tinh

Nhập mệnh, không thích hợp cùng họ hàng gần vãng lai, không phải, đa hao tổn mà vô bổ ích.

(tứ lục) phá toái là âm hỏa, ở sổ chủ sứt mẻ không được đầy đủ. Phá toái của tính cách, cô hàn mà lao lực, đứng ngồi không yên, ít thành đa bại, mà lại phần nhiều là phi. Đến đây tinh nhập mệnh, hoặc đi hạn, chủ làm việc tương

Thành, mà lại xảy ra phong ba, nhiều lần điên đảo, đa không được xưng ý, đặc biệt năm mới phùng của, nếu có khôi việt tướng giáp gặp gỡ, chủ tuy có quý trợ giúp,

Mà cơ duyên không khéo.

(tứ thất) thiên không là dương hỏa, ở sổ quản mệnh chủ, thân chủ của ở lại. Trải qua vân: Giá tiền một vị là thiên không, thiên không nguyên lai bất khả phùng, nhị chủ lộc tồn nhược phùng đến đây, diêm vương không sợ người ta anh hùng. Giá, tức năm sinh

Của thái tuế cũng, tiền một vị tức an thiên không, thân mệnh phùng của, vô cát, đa mẹ goá con côi tăng nói. Nhị chủ người, mệnh chủ, thân chủ cũng, gia tử

Thuộc tham lang, xấu hợi cự môn các loại, nếu có thiên không cùng độ, vô cát, có sát, đa chủ chết non. Tịnh nhược lộc tồn rất nặng ngôi sao, tuy là

Ngồi vượng, mà có thiên không cùng độ, thì tuy có nếu không có, không thể tác cát luận của cũng. (bí trải qua vân: Thân mệnh tứ thiên không, phi tăng nói ngay,

Tứ thiên không âm, thiên không, địa không, tuần thiên không, chặn thiên không là cũng, vừa danh phán đoán kiều, đến đây tinh nhược nhập mệnh thân, tung không làm tăng nói, cũng thủ phạm chính cô

Độc, lục thân vô duyên, lâm lão đa nhập không môn cũng. )

()

Thiên quan

——————————————————————————–

* thiên quan tượng trưng quan quý.

* thiên quan thái độ làm người so sánh bảo thủ, yêu thích hưởng thụ.

* thiên quan gia hội tả phụ, hữu bật, tri túc thường nhạc.

* thiên quan gia hội văn xương, văn khúc, ưu rảnh rang tự tại, hảo hưởng thụ. * thiên quan gia hội thiên khôi, thiên việt, người ngoài hòa bình, bị người thưởng thức. * thiên quan gia hội lộc, quyền, khoa, ở học thuật hoặc nghệ thuật thượng danh lợi tốt. * thiên quan gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, khuyết thiếu ý chí chiến đấu.

* thiên quan gia hội kình dương, đà la, hành sự bảo thủ.

* thiên quan gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, khuyết thiếu ý chí chiến đấu, hành sự bảo thủ.

* khổ hạn gặp thiên quan danh dự tốt.

Thiên phúc

-* thiên phúc tượng trưng cát tường như ý.

* thiên phúc thái độ làm người so sánh lấy giúp người làm niềm vui, yêu thích hưởng thụ.

* thiên phúc gia hội tả phụ, hữu bật, ưa trợ giúp nhân, hảo giao giao hữu. * thiên phúc gia hội văn xương, văn khúc, lạc quan, hảo hưởng thụ. * thiên phúc gia hội thiên khôi, thiên việt, lấy giúp người làm niềm vui, bị người thưởng thức.

* thiên phúc gia hội lộc, quyền, khoa, bị người hoan nghênh, danh lợi tốt.

* thiên phúc gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tính tình cấp.

* thiên phúc gia hội kình dương, đà la, xen vào việc của người khác.

* thiên phúc gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, tính tình cấp, xen vào việc của người khác. * khổ hạn gặp thiên phúc bị người chú mục.

Thiên hình

* thiên hình tượng trưng tài cán, tự chủ.

* thiên hình thái độ làm người so sánh có cô độc tính, không thích mượn người khác lực, cao ngạo, suốt đời làm phiền lục, thích thần mật học, huyền học.

* thiên hình gia hội tả phụ, hữu bật, nhiệt tâm trợ giúp nhân, tích cực quả quyết.

* thiên hình gia hội văn xương, văn khúc, dễ có quyền vị, học vấn tốt.

* thiên hình gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng.

* thiên hình gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dễ có quyền uy. * thiên hình gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, thị phi đa, làm việc vất vả cực nhọc.

* thiên hình gia hội kình dương, đà la, thị phi đa, làm việc vất vả cực nhọc, thị phi đa. * thiên hình gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, làm việc hiệu suất không tốt, dễ có tố tụng.

* khổ hạn gặp thiên hình gia hội bạch hổ, Hỏa Tinh, linh tinh dễ có quan tòa, gia hội ngôi sao may mắn có uy vọng. Thiên diêu

* thiên diêu tượng trưng giao tế.

* thiên diêu thái độ làm người đa tận tình, phản ứng khoái, nhân duyên tốt.

* thiên diêu gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý, có mị lực.

* thiên diêu gia hội văn xương, văn khúc, tình cảm phong phú, có tài nghệ, hữu tình thú. * thiên diêu gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

* thiên diêu gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, có năng lực quản lý, bị người khẳng định. * thiên diêu gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh tiền tài không được tụ, tình cảm đa khúc chiết.

* thiên diêu gia hội kình dương, đà la, ổn định tính yếu, tình cảm đa khúc chiết.

* thiên diêu gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết. * khổ hạn gặp thiên diêu, đào hoa.

Giải trừ thần

* giải trừ thần tượng trưng tiêu tai.

* giải trừ thần ở có tai hoạ tiền, tâm linh cảm ứng cường.

* giải trừ thần gia hội tả phụ, hữu bật, hành sự mẫn tiệp, dễ có bị người thưởng thức. * giải trừ thần gia hội văn xương, văn khúc, hiếu học hướng về phía trước, dễ nổi danh thanh. * giải trừ thần gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người đề bạt. * giải trừ thần gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, giỏi đoán ý người, bị người hoan nghênh, mọi việc thuận lợi.

* giải trừ thần gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, gặp dữ hóa lành.

* giải trừ thần gia hội kình dương, đà la, gặp dữ hóa lành.

* giải trừ thần gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, gặp dữ hóa lành.

* khổ hạn gặp giải trừ thần, gặp dữ hóa lành.

Thiên vu

* thiên vu tượng trưng vị đề thăng.

* thiên vu dễ có tôn giáo tín ngưỡng.

* thiên vu gia hội tả phụ, hữu bật, trung với cương vị công tác, bị người coi trọng. * thiên vu gia hội văn xương, văn khúc, ham văn học, học thuật. * thiên vu gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người đề bạt. * thiên vu gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên vu gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, làm việc vất vả cực nhọc.

* thiên vu gia hội kình dương, đà la, so sánh vô đảm đương lực.

* thiên vu gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, phí sức sức lao động.

* khổ hạn gặp thiên vu gia hội ngôi sao may mắn danh tiếng tốt, bị người coi trọng. Thiên nguyệt

* thiên nguyệt tượng trưng an phận.

* thiên nguyệt thái độ làm người và thế vô tranh, so sánh vô chủ sai ai ra trình diện.

* thiên nguyệt gia hội tả phụ, hữu bật, làm việc tích cực.

* thiên nguyệt gia hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ.

* thiên nguyệt gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người hòa khí, dễ kết giao có địa vị nhân sĩ.

* thiên nguyệt gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * thiên nguyệt gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, ỷ lại tâm nặng.

* thiên nguyệt gia hội kình dương, đà la, lo sợ không đâu.

* thiên nguyệt gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, ỷ lại tâm nặng, lo sợ không đâu.

* khổ hạn gặp thiên nguyệt gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt THUẬN.

Âm sát

* âm sát tượng trưng tiểu nhân, lòng nghi ngờ.

* âm sát thái độ làm người dễ mình tỉnh lại ước thúc.

* âm sát gia hội tả phụ, hữu bật, tích cực hăng hái.

* âm sát gia hội văn xương, văn khúc, ghi nhớ giáo huấn.

* âm sát gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao có tam giáo cửu lưu của sĩ. * âm sát gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào.

* âm sát gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ tinh thần không phấn chấn.

* âm sát gia hội kình dương, đà la, bất mãn hiện trạng.

* âm sát gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ tinh thần không phấn chấn, dễ nghi thần nghi quỷ.

* khổ hạn gặp âm sát bị người liên lụy hoặc mọi chuyện bị nghẹt.

Thai phụ

* thai phụ tượng trưng kiên trì.

* thai phụ thái độ làm người có thấy xa, ý chí kiên định.

* thai phụ gia hội tả phụ, hữu bật, có trí khôn có năng lực.

* thai phụ gia hội văn xương, văn khúc, cụ tổ chức lực.

* thai phụ gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người thiện lương, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * thai phụ gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * thai phụ gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô thấy xa.

* thai phụ gia hội kình dương, đà la, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa. * thai phụ gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô thấy xa, lĩnh đạo lực yếu, yêu thích vui đùa.

* khổ hạn gặp thai phụ gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui.

Phong cáo

-* phong cáo tượng trưng thông minh.

* phong cáo thái độ làm người cụ có trí khôn, hành sự ổn trọng.

* phong cáo gia hội tả phụ, hữu bật, có trí khôn có năng lực.

* phong cáo gia hội văn xương, văn khúc, thiện sửa ngôn từ.

* phong cáo gia hội thiên khôi, thiên việt, thái độ làm người săn sóc, dễ kết giao có địa vị nhân sĩ. * phong cáo gia hội lộc, quyền, khoa, danh lợi song thu vào, dễ không hề thác địa vị xã hội. * phong cáo gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, lòng hư vinh nặng.

* phong cáo gia hội kình dương, đà la, hành sự bảo thủ.

* phong cáo gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, lòng hư vinh nặng, hành sự bảo thủ.

* khổ hạn gặp phong cáo gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên ổn.

Thiên không

* thiên không tượng trưng linh cảm.

* thiên không dễ có Thiên Trúc cuộc đời, thái độ làm người so sánh có cô độc tính.

* thiên không gia hội tả phụ, hữu bật, lực lĩnh ngộ cường, bị người coi trọng. * thiên không gia hội văn xương, văn khúc, có tôn giáo tín ngưỡng, ưa nghiên cứu huyền học, thần mật học. * thiên không gia hội thiên khôi, thiên việt, nhạy bén, bị người thưởng thức.

* thiên không gia hội lộc, quyền, khoa, trí tuệ nhất lưu, nhân duyên tốt, mọi việc thuận lợi. * thiên không gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, gặp dữ hóa lành.

* thiên không gia hội kình dương, đà la, gặp dữ hóa lành.

* thiên không gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, gặp dữ hóa lành. * khổ hạn gặp thiên không nên nghiên cứu học thuật.

Thiên khốc

* thiên khốc tượng trưng tiêu cực.

* thiên khốc thái độ làm người khinh tài nặng nghĩa, làm việc có nguyên tắc.

* thiên khốc gia hội tả phụ, hữu bật, cần lao tiết kiệm.

* thiên khốc gia hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ.

* thiên khốc gia hội thiên khôi, thiên việt, có lực tương tác, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * thiên khốc gia hội lộc, quyền, khoa, có quyết đoán, danh lợi song thu vào.

* thiên khốc gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, nội tâm cô độc.

* thiên khốc gia hội kình dương, đà la, thái độ làm người tiêu cực.

* thiên khốc gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, nội tâm cô độc, thái độ làm người tiêu cực, rủi ro.

* khổ hạn gặp thiên khốc gia hội ngôi sao may mắn có quyền uy gia hội sát tinh rủi ro, tư tưởng tiêu cực. Thiên hư

* thiên ảo ảnh chinh phập phềnh bất định.

* thiên hư thái độ làm người thích thanh tĩnh, an vu hiện trạng.

* thiên tăng giá hội tả phụ, hữu bật, áo cơm đủ.

* thiên tăng giá hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ.

* thiên tăng giá hội thiên khôi, thiên việt, có lực tương tác, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * thiên tăng giá hội lộc, quyền, khoa, có quyết đoán, danh lợi song thu vào.

* thiên tăng giá hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô chủ sai ai ra trình diện.

* thiên tăng giá hội kình dương, đà la, thái độ làm người có hoa không quả.

* thiên tăng giá hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô chủ sai ai ra trình diện, thái độ làm người có hoa không quả, rủi ro.

* khổ hạn gặp thiên tăng giá hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh hao tài tiêu tai. Long trì

* long trì tượng trưng nội hàm, tự trọng, có lộc ăn.

* long trì thái độ làm người đối số thuật (sơn, y, mệnh, bốc, tướng) có hứng thú. * long trì gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ tốt, ưa trợ giúp nhân, bị người thưởng thức. * long trì gia hội văn xương, văn khúc, có khí chất, có màu sắc đẹp đẽ, bị người thưởng thức. * long trì gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng. * long trì gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, có màu sắc đẹp đẽ, dễ tiếp xúc cao tầng nhân sĩ. * long trì gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ có nhĩ bộ tật bệnh, thái độ làm người có ngạo khí. * long trì gia hội kình dương, đà la, dễ có nhĩ bộ tật bệnh, so sánh có tư tâm. * long trì gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ có nhĩ bộ tật bệnh, ham hưởng thụ.

* khổ hạn gặp long trì có lên chức cơ hội.

Phượng các

* phượng các tượng trưng mỹ cảm, cao quý, phúc phận.

* phượng các thái độ làm người đối số thuật (sơn, y, mệnh, bốc, tướng) có hứng thú, coi trọng ăn mặc. * phượng các gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ cao nhã, ưa trợ giúp nhân, bị người khẳng định. * phượng các gia hội văn xương, văn khúc, có văn học nghệ thuật tài năng, bị người thưởng thức. * phượng các gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, địa vị dễ đề thăng. * phượng các gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, danh tiếng tốt. * phượng các gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dễ có miệng bộ tật bệnh, hơi có lòng hư vinh. * phượng các gia hội kình dương, đà la, dễ có miệng bộ tật bệnh, ái biểu hiện. * phượng các gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, dễ có miệng bộ tật bệnh, ham hưởng thụ.

* khổ hạn gặp phượng các có lên chức cơ hội.

Hồng loan

* hồng loan tượng trưng không khí vui mừng.

* hồng loan thái độ làm người thân thiết, hàm súc.

* hồng loan gia hội tả phụ, hữu bật, có lực tương tác, có nhân duyên. * hồng loan gia hội văn xương, văn khúc, phong độ tốt, hữu tình thú.

* hồng loan gia hội thiên khôi, thiên việt, tình cảm cơ vận đa.

* hồng loan gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt.

* hồng loan gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tình cảm đa khúc chiết.

* hồng loan gia hội kình dương, đà la, bất định tính, tình cảm đa khúc chiết. * hồng loan gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết. * khổ hạn gặp hồng loan, có thai khánh việc.

Thiên ưa

* thiên ưa tượng trưng hoạt bát không bị cản trở.

* thiên ưa thái độ làm người chủ động, hoạt bát.

* thiên ưa gia hội tả phụ, hữu bật, thiện giao tế, có nhân duyên.

* thiên ưa gia hội văn xương, văn khúc, có màu sắc đẹp đẽ, hữu tình thú.

* thiên ưa gia hội thiên khôi, thiên việt, tình cảm cơ vận đa.

* thiên ưa gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt.

* thiên ưa gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tích cực mà lại rộng rãi.

* thiên ưa gia hội kình dương, đà la, tình cảm đa khúc chiết.

* thiên ưa gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tình cảm đa khúc chiết. * khổ hạn gặp thiên ưa, có thai khánh việc.

Cô thìn

* cô thìn tượng trưng độc lập và cô độc.

* cô thìn thái độ làm người tự lập tự mình cố gắng, tính tình cố chấp.

* cô thìn gia hội tả phụ, hữu bật, tự lực gây dựng sự nghiệp.

* cô thìn gia hội văn xương, văn khúc, tư tưởng trác việt.

* cô thìn gia hội thiên khôi, thiên việt, có hợp quần lực, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * cô thìn gia hội lộc, quyền, khoa, có thấy xa, danh lợi song thu vào. * cô thìn gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh cố chấp.

* cô thìn gia hội kình dương, đà la, so sánh không hợp đàn.

* cô thìn gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh cố chấp, so sánh không hợp đàn.

* khổ hạn gặp cô thìn gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh so sánh tiêu cực. Quả ở lại

* quả ở lại tượng trưng đa nghi và cô độc.

* quả ở lại thái độ làm người tình nguyện bình thản, an thủ bản phận.

* quả ở lại gia hội tả phụ, hữu bật, độc lập gây dựng sự nghiệp.

* quả ở lại gia hội văn xương, văn khúc, tư tưởng bình thản.

* quả ở lại gia hội thiên khôi, thiên việt, có hợp quần lực, dễ kết giao hữu lực nhân sĩ. * quả ở lại gia hội lộc, quyền, khoa, có thấy xa, danh lợi song thu vào. * quả ở lại gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, so sánh vô đảm đương.

* quả ở lại gia hội kình dương, đà la, tình cảm so sánh yếu đuối.

* quả ở lại gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, so sánh vô đảm đương, tình cảm so sánh yếu đuối.

* khổ hạn gặp quả ở lại gia hội ngôi sao may mắn sinh hoạt yên vui gia hội sát tinh so sánh bàng hoàng. Phỉ liêm

* phỉ liêm tượng trưng bảo thủ quái gở.

* phỉ liêm thái độ làm người thiện lương thủ bản phận.

* phỉ liêm gia hội tả phụ, hữu bật, nhiệt tâm tự lịch.

* phỉ liêm gia hội văn xương, văn khúc, màu sắc đẹp đẽ tốt.

* phỉ liêm gia hội thiên khôi, thiên việt, dễ kết giao có địa vị nhân sĩ.

* phỉ liêm gia hội lộc, quyền, khoa, có quyền uy, danh lợi song thu vào.

* phỉ liêm gia hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, quật cường cố chấp.

* phỉ liêm gia hội kình dương, đà la, hành sự cực đoan.

* phỉ liêm gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, quật cường cố chấp, hành sự cực đoan.

* khổ hạn gặp phỉ liêm gia hội ngôi sao may mắn có quyền uy.

Thiên cơ tinh ở cung phu thê, nam nên lấy vợ tương đối còn trẻ là một nửa kia hoặc là cá tính tương đối kiên cường, nữ có thể phối lớn tuổi của phu.

Thiên cơ tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, chủ sanh ly đau khổ biệt, vãn kết hôn tương đối khá. Thiên cơ tinh và thiên lương tinh cùng cung, lấy vợ lớn tuổi có trợ giúp hôn nhân hạnh phúc.

Thiên cơ tinh và thái âm tinh cùng cung, làm đẹp đồ trang điểm quầy chuyên doanh thích hợp nhất. Thái âm tinh ở cung phu thê

Thái âm tinh ở cung phu thê, nhập miếu thì nam nữ giai quý, hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc. Thái âm tinh chữ Nhật xương văn khúc cùng cung thì là câu chuyện mọi người ca tụng.

Thái âm tinh cùng kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không địa lục hung tinh mặc dù không thể, nhưng chủ chia lìa. Thái âm tinh và thái dương cùng cung, thì bạch đầu giai lão.

Thái âm tinh và thiên đồng tinh cùng cung, còn lại là hiền nội trợ.

Thái âm tinh và thiên cơ tinh cùng cung, ở thời niên thiếu là mỹ hảo.

Thái dương tinh ở cung phu thê

Thái dương tinh ở cung phu thê, nhập miếu hoặc vượng vãn kết hôn tương đối khá, sớm lấy vợ hội tương khắc, nam nhân hội nhân thê mà được quý. Thái dương tinh và thiên lương cùng cung bên trái phụ hữu bật, sẽ lấy đáo hiền thê lương mẫu.

Thái dương tinh và thái âm tinh cùng cung, sẽ lấy đáo hiền nội trợ bang phu vận, như ở gia cự môn giống như giống nhau. Thái dương tinh gặp phải thiên sứ và thiên thương, nhân phi lễ mà kết hôn.

Cự môn tinh ở cung phu thê

Cự môn tinh ở cung phu thê, hôn nhân đối tượng nếu là so với phương lớn tuổi, nhất định là tương khắc bất hòa. Cự môn tinh như và thái dương cùng cung vô tứ sát tinh, thì bạch đầu giai lão.

Cự môn tinh và thiên cơ tinh cùng cung, còn lại là khuôn mặt đẹp hiền nội trợ.

Cự môn tinh và thiên đồng tinh cùng cung, còn lại là thông tuệ của thê hoặc lấy vợ chi thứ hai, nhược hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, tất là hình

Khắc nhị thê hoặc chia lìa.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê

Sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn. Sao Vũ khúc như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài. Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng cùng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương cùng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia Thái âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Tử vi tinh ở cung phu thê

Tử vi tinh ở cung phu thê, vãn kết hôn tương đối thích hợp, năng lực bạch đầu giai lão, một nửa kia cá tính tương đối kiên cường. Tử vi tinh và Thiên phủ tinh cùng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão đến muộn năm.

Tử vi tinh và thiên tướng tinh cùng cung, khả năng tảo hôn hoặc là niên kỷ so với chính mình còn nhỏ.

Tử vi tinh và phá quân tinh cùng cung, hai người cá tính không hợp, dễ cãi nhau.

Tử vi tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, chủ có hình khắc.

Sao Liêm trinh ở cung phu thê

Sao Liêm trinh ở cung phu thê, nam tử mới có thể tam độ tố tân lang quán, như ở hơn nữa tham lang càng kỳ quái hơn. Sao Liêm trinh và thất sát cùng cung, phu thê bất hòa vừa hình phạt chính khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, hai vợ chồng hội biệt ly hôn nhân.

Sao Liêm trinh và Thiên phủ cùng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Thất sát tinh ở cung phu thê

Thất sát tinh ở cung phu thê, nam nữ tảo hôn, phu thê hội bất hòa.

Thất sát tinh và vũ khúc cùng cung, đồng dạng cũng là phu thê bất hòa mà lại đái hình khắc, nên kết hôn muộn miễn hình phạt khắc. Thất sát tinh và liêm trinh cùng cung, chủ phu thê chia lìa, sớm muộn gì gặp nhau không nhiều lắm, hơn nữa hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, hội

Liên khắc tam thê, ly hôn tái kết hôn vừa ly hôn.

Thiên tướng tinh ở cung phu thê

Thiên tướng tinh ở cung phu thê, khuôn mặt đẹp hiền thục, nam nên lớn tuổi, thân càng thêm thân tương sẽ tốt hơn. Thiên tướng tinh và tử vi cùng cung, bạch đầu giai lão.

Thiên tướng tinh và vũ khúc cùng cung, lúc còn trẻ tương đối có thể cùng hảo.

Thiên tướng tinh và liêm trinh cùng cung, nhập miếu thì không hình khắc vấn đề phát sinh, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, nhất định hình khắc bất hòa.

Thiên lương tinh ở cung phu thê

Thiên lương tinh ở cung phu thê, nam còn lại là cưới được mỹ lệ chuyên gia, lại từ làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức thích hợp nhất.

Thiên lương tinh và thiên đồng tinh cùng cung, phu thê hòa hòa khí khí tôn trọng lẫn nhau. Thiên lương tinh và thiên cơ tinh cùng cung, sẽ lấy đáo hiền thục thê tử. Thiên lương tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, phu thê bình thường tranh cãi ầm ĩ không được hưu. Thiên việt tinh ở cung phu thê

Thiên việt tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên việt tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau.

Thiên khôi tinh ở cung phu thê

Thiên khôi tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên khôi tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau.

Sao Văn Khúc ở cung phu thê

Sao Văn Khúc ở cung phu thê, và chư tinh cùng cung, thì bạch đầu giai lão. Sao Văn Khúc chữ Nhật xương tinh hai sao ở cung phu thê, tam thiếp tứ phòng tương đối nhiều, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, cũng chủ chúng

Nữ nhân cho nhau tranh thủ tình cảm.

Văn xương tinh ở cung phu thê

Văn xương tinh ở cung phu thê, sẽ lấy đáo hiền nội trợ.

Văn xương tinh và thiên cơ Thái âm cùng cung, thì thê là khuôn mặt đẹp có thể sự làm đẹp chức nghiệp hay nhất. Văn xương tinh nhược hãm địa, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp, còn lại là tối kỵ, ứng với cẩn thận phu thê trong lúc đó đối đàm phương thức.

Hỏa Tinh ở cung phu thê

Hỏa Tinh ở cung phu thê, nhập phụ hơn nữa ngôi sao may mắn cùng cung, vô hình khắc bất hòa.

Hỏa Tinh ở cung phu thê, hãm địa chủ phu thê bất hòa.

Tả phụ tinh ở cung phu thê

Tả phụ tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Tả phụ tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê. Tả phụ tinh và Thái âm thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát cùng cung, phu thê chủ chia lìa. Sao Vũ khúc ở cung phu thê

Sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn. Sao Vũ khúc như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài. Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng cùng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương cùng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia Thái âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Phá quân tinh ở cung phu thê

Phá quân tinh ở cung phu thê, nam nữ kết hôn cũng có thể tái ly hôn, gia ngôi sao may mắn khả năng hóa giải. Phá quân tinh và vũ khúc cùng cung, cũng là kết hôn tái ly hôn vừa kết hôn, chủ chia lìa. Phá quân tinh và liêm trinh cùng cung, phu thê bất hòa bình thường cãi nhau.

Phá quân tinh và tử vi cùng cung, đối tượng kết hôn nên lớn tuổi.

Tham lang tinh ở cung phu thê

Tham lang tinh ở cung phu thê, nam nữ cũng không tốt, cũng có thể trùng hôn.

Tham lang tinh nhập miếu yếu vãn lấy vợ tương đối khá.

Tham lang tinh và sao Liêm trinh cùng cung, chủ tương khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh, chủ chia lìa. Tham lang tinh và tử vi cùng cung, hôn nhân nếu so với đối lớn tuổi.

Hữu bật tinh ở cung phu thê

Hữu bật tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Hữu bật tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên không Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê. Hữu bật tinh và Thái âm thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát cùng cung, phu thê chủ chia lìa.

<>

< quá nhỏ phú >

Đẩu số tới huyền tới vi, để ý chỉ khó hiểu, mặc dù thiết vấn vu bách thiên trong, do có nói mà chưa hết. Chú giải: ? Thích? Bổn thiên < toàn bộ thư > liệt vào thủ thiên, thực vị hợp, dựa vào < toàn tập > bản, đến đây thiên liệt ở < chư tinh vấn đáp > lúc,

Thủy hợp thể lệ, cho nên mới thuyết “Mặc dù thiết vấn vu bách thiên trong”, đó là < quá nhỏ phú > thật là < chư tinh vấn đáp > bổ sung, bổ

Kỳ “Do có nói mà chưa hết” ý.

“Quá nhỏ” là tinh viên danh. Quốc gia của ta cổ đại thiên quan tương thiên tinh chia làm tam viên, quá nhỏ viên là Ngũ Đế tọa chỗ cư (thiên thị viên còn lại là bách

Họ vạn dân chỗ tụ), sở dĩ thuật người tức sử dụng kỳ danh lai so sánh khập khiễng tử vi đế tọa. Đẩu số sở dụng, toàn bộ thuộc hư tinh, mà lại bắc đẩu thất tinh hoàn toàn và quá nhỏ viên không quan hệ, do là biết ngay kỳ so sánh khập khiễng ý.

Đến nỗi tinh của giới hạn, các hữu tương ứng, thọ yểu hiền ngu, phú quý nghèo hèn, bất khả một mực luận nghị.

Chú giải: ? Thích? Nơi này thuyết “Tinh của giới hạn, các hữu tương ứng”, tức đã tiết lộ “Sáu mươi tinh hệ” tin tức. Đẩu số dĩ tinh hệ

Là “Giới hạn” (lĩnh vực), sáu mươi tinh hệ tất cư cố định tinh viên, như phàm “Tử vi ngồi một mình” tất cư tử, ngọ;”Vũ khúc,

Thất sát” tất cư mão, dậu, đến đây tức tinh hệ giới hạn.

“Sáu mươi tinh hệ” là Trung Châu phái bí truyền, vương đình của tương của công khai lúc, đẩu số gia đều chọn dùng, trước đó, thuật người duy

Dựa vào đều khác biệt chỉ tinh suy luận, chẳng mỗi tinh hệ có kỳ đặc thù ý nghĩa, nhưng cũng có người hoài nghi, sáu mươi tinh hệ nói đến dùng cái gì không gặp vu < toàn bộ

Thư >? Kỳ thực, nhược minh bản phú đến đây cú, tức đương không còn nữa hoài nghi, nếu không sử dụng sáu mươi tinh hệ để giải thích, thì không thể thuyết đẩu số chư tinh của

“Giới hạn” .

Kỳ tinh phân bố mười hai viên, sổ định ư ba mươi sáu vị, nhập miếu là kỳ, thất sổ là giả. Chú giải: ? Thích? Truyền thống thuyết pháp, do tử tới hợi, tức mười hai viên. Tinh hệ nhập mười hai viên, các hữu miếu, vượng, hãm, là cho nên

Tức thành ba mươi sáu vị.

Đẩu số “Đấu”, chỉ tinh hệ mà nói;”Sổ” thì chỉ chư tinh miếu, vượng, hãm. Có chút đẩu số gia, tương chư tinh giới hạn chia làm miếu, vượng, được địa, lợi ích, bình thản, không được địa, hãm, tổng cộng thất trường hợp, trung

Châu phái thì chỉ nói bốn loại: Miếu, vượng, lợi, hãm, trong đó “Lợi” bằng nhau vu bình thản (không được hung cũng không cát), như thế năng lực sản sinh

Ảnh hưởng người, liền chỉ có miếu, vượng, hãm tam sổ. Do câu này phú văn, là được biết Trung Châu phái truyền thụ thật là chính thống, bằng không tức không thể nói

Là ba mươi sáu sổ.

Nhưng cũng có thể đem “Sáu mươi tinh hệ” coi như là sổ, bởi vì sáu mươi tinh hệ kết cấu đã bao quát miếu vượng lợi hãm ở bên trong, sở dĩ không bằng thuyết “Sổ

Định ư sáu mươi vị” (cư ký ức < bát ưa lâu sao bản > tức là như vậy).

Đại để dĩ thân mệnh là phúc đức gốc rể, gia dĩ căn nguyên, là nghèo thông của tư.

Chú giải: ? Thích? Đến đây phú văn có sai lầm, đương độc tác? ? Đại để dĩ thân mệnh làm gốc, gia dĩ phúc đức của căn nguyên, là nghèo thông của tư.

Thân mệnh nhị cung, mệnh làm đầu thiên, thân thuộc hậu thiên, là cho nên thuyết “Thân mệnh làm gốc” . Nhưng mà cung phúc đức thật là suy tính một đời người cách cục

Yếu lĩnh, phúc đức chủ tư tưởng của người ta, con người khi còn sống, thụ kỳ bản tư tưởng của người ta ảnh hưởng quá nhiều, là cho nên nói là “Căn nguyên” .

Tinh có cùng triền, sổ có phần định, cần phải minh kỳ sinh khắc của yếu, tất tường ư được viên thất độ của phân. Chú giải: ? Thích? “Tinh có cùng triền”, tức là tinh hệ, như vũ khúc duy và sát, phá, lang, thiên tướng, Thiên phủ cùng triền, như thế tức

Cấu thành lục loại sao Vũ khúc hệ (hơn nữa ngồi một mình, cho nên cộng là lục loại).

Bởi vì cùng triền quan hệ, cho nên liền có sống khắc, nhưng mà vương đình của vu đào tạo sâu giáo trình trung trình bày và phân tích sáu mươi tinh hệ, đã xem kỳ sinh khắc quan hệ

Thông hiểu đạo lí mà nói, cho nên đã không cần tái tác luận bàn (đồng thời, cũng đã xem kỳ miếu vượng lợi hãm hoà hợp, là cho nên giáo trình trung cũng không biệt luận).

Đẩu số luận sinh khắc, không bằng tử bình luận sinh khắc trọng yếu, bởi vì đẩu số tinh hệ sinh khắc đã thành cố định cách cục (ví dụ như “Vũ khúc thất sát”,

Tất là kim cục), thiếu tử bình sinh khắc chế hóa các loại biến hóa, đó là nói là, mỗi một tinh hệ triền thứ cung viên đã thuộc cố định, tinh

Diệu sinh khắc cũng thuộc cố định, miếu vượng lợi hãm canh thuộc cố định, do là là được hoà hợp mà nhưng luận tinh hệ. Đây không phải là không nói sinh khắc, miếu vượng,

Chỉ là hoà hợp lúc lại càng không tất đừng nói.

Quan ư tử vi bỏ triền, tư một ngày đêm nghi của tượng, tốt liệt ở lại mà thành viên. Thổ tinh cẩu thả cư kỳ viên, nhược có thể di động dời. ? Thích? Đẩu số an liệt chính diệu, thực tiên an lập tử vi, tử vi định vị, còn lại chính diệu tức dựa vào của mà an lập, do là có mười hai tinh bàn,

Đến đây tức cái gọi là “Tư một ngày đêm nghi của tượng, tốt liệt ở lại mà thành viên” . Vì vậy nhị cú, thực cũng cường điệu sáu mươi tinh hệ phân bố. Có người tự

Xưng là đẩu số chính truyện, lại phản đối sáu mươi tinh hệ thành lập, thực sự một thân liên < quá nhỏ phú > cũng không độc thông. Về phần thuyết “Thổ tinh cẩu thả cư kỳ viên, nhược có thể di động dời”, đó là nhằm vào “Năm sao” mà nói, vu sử dụng năm sao thôi mệnh thì, thổ tinh cư viên

Bất động, mà đẩu số trung thổ tinh (như tử, phủ, cự) thì có thể dựa vào đại hạn, lưu niên mà bay động, đây là nhắc nhở sử dụng quán “Năm sao “

thuật sĩ, bất khả tái dựa vào “Năm sao” của lệ. (loại tình huống này, vu < toàn bộ thư > trung chỗ nào cũng có, là cho nên có thể khán thành đó là

Sử dụng đẩu số đại thế năm sao nêu lên, cũng hãy nhìn thành là thần số phái thuật sĩ trọng yếu chuyển biến).

Sao Kim chuyên tư tài kho, sợ nhất thiên không vong.

Chú giải: ? Thích? Đây là chính diệu và tạp diệu giao triền nêu ví dụ. Vũ khúc tức là nói “Sao Kim”, phàm vũ khúc lục loại tinh hệ, giai

Không thích hợp và thiên không diệu cùng triền (thiên không diệu cũng hữu chủng chủng phân biệt, đã tường đào tạo sâu giáo trình trong).

Tham thủ thiên không mà tài nguyên không được tụ.

Chú giải: ? Thích? Đây chỉ là giải thích qua loa. Trên thực tế, đối tình dục quá sâu tham lang tinh hệ (như tham lang và dương đà cùng hội), ngược lại còn thích thiên không

Diệu hóa giải, biến thành tài nghệ. Đến đây nên tường duyệt đào tạo sâu giáo trình.

Các ty kỳ chức, bất khả so le. Cẩu thả hoặc không bắt bẻ kỳ cơ, canh quên kỳ biến, phải kể của tạo hóa xa vậy. Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Cơ”, tức các tinh hệ cơ bản tính chất; cái gọi là “Thay đổi”, tức và phụ diệu, tá diệu, sát diệu, hóa

Diệu, thậm chí tạp diệu cùng cung tham dự hội nghị hợp, do là sản sinh tính chất biến hóa.

Lệ viết: Lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung.

Chú giải: ? Thích? Hóa lộc tối kỵ phá tan, lộc tồn thứ hai. Cái gọi là “Phá tan”, tức đối cung sai ai ra trình diện Hóa kị.

Nguyên cục hóa lộc thụ đại hạn Hóa kị phá tan, nhất căng thẳng. Đại hạn hóa lộc thụ lưu niên Hóa kị phá tan, một năm bất lợi. Lưu niên hóa lộc thụ lưu

Nguyệt Hóa kị phá tan, chích dĩ tua đi tới hóa lộc cung vị ngày là ngu, cũng không phải là một tháng bất lợi.

Nguyên cục hóa lộc, bất úy lưu niên lưu nguyệt Hóa kị phá tan.

Đại hạn hóa lộc, úy nguyên cục Hóa kị, bất úy lưu nguyệt Hóa kị phá tan. Lưu niên hóa lộc, bất úy nguyên cục Hóa kị, lại úy đại hạn Hóa kị phá tan. Nói cách khác, nguyên cục và đại hạn, đại hạn và lưu niên, lưu niên và lưu nguyệt của tương hỗ phá tan giai căng thẳng, dư thì không ngại.

Lộc tồn thụ phá tan, quan hệ rất.

Ngoài ra, hóa lộc vừa hóa thành sao Hóa kỵ, cũng thuộc phá tan, giai chủ cát chỗ giấu hung, vưu không thích hợp vọng đi thủ tài, đối ăn ý tự nhiên thập phần bất lợi,

Cho dù cạnh tranh cầu tài, cũng chủ quyết sách lệch lạc, hoặc tài chính không được kế. Nhược ra ngoài cầu tài, vưu phương thông nhau ngoài ý muốn, hoặc bị người ám toán. (cận

Năm có một máy thương ở đại lục tao họa diệt môn, một máy loan độc giả sai người đái mạng của hắn bàn cấp vương đình của, tức là liêm trinh hóa lộc vu đại vận

Hóa kị, nhâm họp hằng năm vũ khúc Hóa kị. Cai Đài Loan độc giả đọc thuộc vương đình của đào tạo sâu giáo trình, đã khuyến kỳ bất khả ra ngoài cầu tài, nhưng mà đến đây

Thương nhân ở Hương Cảng dừng thì, mộ danh vãng nhất thuật sĩ chỗ thầy tướng số, Vì vậy quyết tâm đi trước, kết quả bi thảm xong việc. Thầy bà tinh vu túi

Trang, thường thường hại người rất nặng, trong này nhân quả khôn kể. )

Mã gặp thiên không vong, chung thân bôn tẩu.

Chú giải: ? Thích? “Mã” chỉ thiên mã. Thiên không vong thì chỉ “Chặn thiên không” và “Tuần thiên không” . Thiên mã và thiên không diệu cùng cung, là thiên không mã, chủ

Bôn ba lao lực, lao mà ít thành. Hoặc giả liên tiếp chuyển công, tổng không lý tưởng. Nhưng nếu thiên không mã cung viên tinh diệu cát mỹ, thì chủ vu quê người tay không hưng gia, nhược ôm khư khư gia viên thì trái lại lao lực không làm nổi. ? ? Lại đem tinh diệu

Tính chất mở rộng, giá hay hoặc giả là lợi cho chuyển hoán công tác hoàn cảnh. Còn nữa, “Chung thân bôn tẩu” đối người hiện đại mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Người hiện đại di dân phần đất bên ngoài, sau đó quay về bản thổ kinh doanh, Vì vậy lưỡng

Địa bôn ba, cũng hợp đến đây chiêm lệ.

Hay hoặc là thường xuyên thoa lưỡng địa kinh doanh hai bên sinh ý, cũng hợp đến đây lệ, cho nên bất khả quơ đũa cả nắm, nhưng ứng với dựa vào tinh viên trung chính diệu tinh hệ

Là việc chính, dĩ tác suy đoán.

Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa.

Chú giải: ? Thích? Tắm rửa một sao sở triền cung vị, tức cái gọi là “Bại địa” . Chích luận thuận hành cục, sở dĩ trường sinh tất ở thân, dần, đã,

Hợi tứ cung viên, mà bại địa thì tất ở tử, ngọ, mão, dậu.

Cái gọi là “Sinh phùng bại địa”, tức cung mệnh đang tắm sở lâm cung viên, chủ tiêu tan. Nhưng mà cận cư một sao diệu tức tác phán đoán luận, nói là “Phát cũng hư hoa”, quá ngại võ đoán. Bại địa lại thêm tiêu tan tính chất chính diệu, như thiên

Cơ; hoặc nhiều lần tính chất chính diệu, như phá quân, mà lại chỉnh cái tinh hệ tính chất bất lương, như có âm hao tổn chờ tạp diệu, sau đó tài sao nói là “Phát

Cũng hư hoa”, phảng phất nhất thời.

Tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại.

Chú giải: ? Thích? Hai câu này phú văn là theo thượng hai câu phú văn đối cử mà nói. “Tuyệt” tinh tất ở thân, dần, đã, hợi tứ cung, và

Trường sinh cùng.

Trường sinh ở thân, thì tuyệt vu đã; trường sinh ở dần, thì tuyệt vu hợi; trường sinh ở đã, thì tuyệt vu dần; trường sinh ở hợi, thì tuyệt vu thân.

Giang hồ truyền lưu bí quyết pháp là, nhược cung mệnh lâm tuyệt địa, nhưng đi tới trường sinh sở lâm cung viên là đại hạn, thì chủ vinh hoa. Vị của “Tuyệt xử

Phùng sinh” . Pháp quyết này phi Trung Châu phái truyền lại.

Nhưng hôm nay liên giá giang hồ bí quyết pháp cũng thất truyền, biến thành nói là do chính diệu phát lên cung viên tuyệt tinh, đến đây phi chính xác.

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc cơ hội.

Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Sinh khắc”, có nhị.

Vừa là cung và tinh quan hệ, như tham lang mộc, cư tử cung viên thụ sinh, cư ngọ cung viên thì nhụt chí các loại.

Nhị là tinh và tinh quan hệ, như “Vũ khúc tham lang” tinh hệ, tham lang mộc thụ vũ khúc kim của khắc. Sở dĩ tinh diệu tuy rằng dĩ miếu vượng là “Sổ”, nhưng cũng yếu thị cung và tinh sinh khắc. Về điểm ấy, kỳ thực chích cần phải lý giải sáu mươi tinh hệ tính chất, cũng đã bao hàm miếu vượng lợi hãm và lưỡng chủng sinh khắc nguyên lý. Đến đây như

“Liêm trinh tham lang” tinh hệ, chỉ có thể ở đã, hợi nhị cung viên nội, đồng thời nhất định lạc hãm, sở dĩ ở “Đào tạo sâu giáo trình” thảo luận giá tổ

Tinh hệ thì, thực sự đã đem các loại nhân tố lo lắng ở bên trong. Như đã cung “Liêm tham”, tham lang nhụt chí quá mức; hợi cung “Liêm tham”,

Tham lang thì có hợi thủy tướng sinh.

Bởi vậy, phú văn đặc biệt đưa ra điểm ấy, thực sự bởi vì Trung Châu phái sáu mươi tinh hệ bí quyết pháp chưa từng chảy vào giang hồ, sở dĩ thuật người cũng chỉ có thể

Dựa vào đến đây làm suy đoán nguyên tắc, nhưng cũng có thể nói có chút ít kiến giải.

Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa của để ý.

Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Chế hóa”, tức là phức tạp sinh khắc quan hệ.

Ví dụ như “Liêm trinh phá quân” cư mão cung, mão mộc thụ phá quân thủy tướng sinh, đồng thời mão mộc sinh liêm trinh hỏa, sở dĩ phá quân thủy đối liêm trinh hỏa ảnh

Hưởng cũng rất ít, dĩ có mão mộc tác là điều hòa của cho nên.

Nhưng khi “Liêm phá” tọa dậu cung thì, phá quân thủy thụ dậu kim tướng sinh, khắc liêm trinh lửa lực lượng cũng nặng. Những … này “Chế hóa” quan hệ, cũng đã tường vu sáu mươi tinh hệ tính chất trong, bởi vì là cố định cách cục.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối.

Chú giải: ? Thích? Do quảng mà nói, phàm nhật nguyệt cư hãm cung cũng có thể xưng là “Trái lại bối”, do hiệp mà nói, thì dĩ thái dương cư hợi cung, thái

Âm cư đã cung, là tính chất nhạy cảm trái lại bối.

Cái gọi là trái lại bối, kỳ thực chủ yếu là tiêu cực, hoặc do tiêu cực biến thành phù phiếm (thái dương trái lại bối dễ phù khoa), có lẽ âm u (Thái âm trái lại bối

Đa mặt trái).

Vừa không chỉ cung mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện trái lại bối, lục thân cung viên sai ai ra trình diện trái lại bối, đều có tính chất đặc thù, khó có thể ở đây nhất nhất tường luận. Tằng gặp qua một

Mệnh bàn, cung tử nữ thái dương trái lại bối, hội sát, kết quả lúc tuổi già thụ tử liên luỵ, danh dự đại thụ ảnh hưởng. Đến đây là được làm một ví dụ.

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba

Chú giải: ? Thích? Bởi thiên mã chích cư thân, dần, đã, hợi tứ cung viên, sở dĩ cũng tất là giá tứ cung viên lộc tồn, tài năng cùng trời

Mã cùng độ hoặc đối chiếu, như thế tức là “Lộc mã cùng bôn ba” .

Lộc tồn lộc là bất động của lộc, ví dụ như cố định thu nhập. Phàm cố định thu nhập đều tất có hạn độ, bởi vậy liền thích thiên mã lai tăng mạnh nó

Sức sống, là cho nên “Lộc mã cùng bôn ba” liền ý nghĩa là một tân cục diện bắt đầu. Nhưng mà phàm “Lộc mã cùng bôn ba”, phải điệp lộc điệp mã mới được chính xác cách. Giá tức là nguyên cục lộc mã, điệp phùng đại hạn lộc mã; đại hạn

lộc mã, điệp phùng lưu niên lộc mã.

“Lộc mã cùng bôn ba” cần phải phương sao Hóa kỵ phá tan, đến đây tức “Cát chỗ giấu hung” . Hóa lộc gặp thiên mã, không được xưng là “Lộc mã cùng bôn ba” . Nhưng “Lộc mã cùng bôn ba” vừa phùng hóa lộc, thì có thể tăng mạnh vận thế.

Thảng cư thiên không vong, được mất nhất quan trọng hơn. Nhược phùng bại địa, đến đỡ rất có kỳ công.

Chú giải: ? Thích? Tinh hệ đụng với thiên không diệu cùng độ, cần phải tế tường kỳ biến hóa, như đào hoa phùng thiên không diệu có thể hóa thành tài nghệ các loại, tức cái gọi là

“Được” . Đến đây tường vu “Đào tạo sâu giáo trình”, hơn thế rất khó nói tỉ mỉ. “Bại địa” cú, tức tiền văn “Sinh phùng bại địa” . Cái gọi là “Đến đỡ”, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc (vưu ưa sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc

Cùng hội). Sai ai ra trình diện hóa quyền, hóa khoa, nói như vậy cũng có thể nói là phù, nhưng nhưng ứng với tham khảo tinh hệ tính chất, có hay không thích hợp hóa quyền,

Hóa khoa.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Phê bình chú giải: ? Thích? Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhật sinh ra dĩ thái dương là việc chính tinh, dạ sinh ra dĩ Thái âm là

Chủ tinh. Phàm cung mệnh sai ai ra trình diện chủ tinh, đều cần phải sai ai ra trình diện phụ tá ngôi sao, như tả phụ, hữu bật, văn khúc, văn xương cùng cấp hội hoặc xung chiếu, đến đây không được

Nhưng tử vi Thiên phủ hai sao là nhiên. “Phụ bật” tức phụ diệu và tá diệu, không chỉ … mà còn chỉ tả phụ hữu bật. Ngoài ra thượng có một chút đối tinh, cũng có thể

Trở thành phụ tá, như “Ba máy, bát tọa”, “Ân quang, thiên quý” chờ.

Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh là ngược. Chú giải: ? Thích? Đây là thuyết thất sát, phá quân, không thích sai ai ra trình diện dương linh, kỳ thực sai ai ra trình diện hỏa đà cũng có đồng nhất tính chất, kẻ khác sinh chợt phát sinh ngăn trở

? ? Ngăn trở tính chất, cần phải tường mười hai cung mà định. Tứ Sát trong, dĩ “Dương linh” cập “Hỏa đà” tổ hợp, lớn nhất lực phá hoại

Và bị thương lực. Trong đó vừa dĩ “Dương linh” là quá mức. Kỳ thực không chỉ thất sát, phá quân kị dương linh, hỏa đà, vũ khúc cũng kị, là cố hữu “Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài” thuyết

Pháp.

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát. Chư tinh hung, phùng cát cũng hung.

Chú giải: ? Thích? Đây là chỉ nguyên cục và lưu hạn quan hệ. Nhược nguyên cục cung mệnh cát, hơn nữa cường hữu lực, như vậy, đương đi tới đại hạn mệnh

Cung là hung diệu thì, bất khả lập tức thuyết của là hung, bởi vì tính chất có khác biến hóa. Nhược nguyên cục cung mệnh hung, hơn nữa cường hữu lực, như vậy,

Đương đi tới đại hạn cung mệnh là cát diệu thì, cũng không có thể mậu mậu nhiên cho rằng may mắn, bởi vì cũng chủ tính chất biến hóa. Tư cử “Đào tạo sâu giáo trình “

Trung một ví dụ mà nói minh? ? “Tử Phủ” giống nhau không thích trải qua đi thiên lương triền độ cung hạn, bởi vì thiên lương không mang theo lĩnh đạo tính chất,

Nhược vận hạn phùng đến đây thượng không có gì đáng ngại, cận chủ thối cư phía sau màn, mà lúc đó đã là “Tử Phủ” lão vận. Thảng lưu niên trải qua đi thiên lương cung độ,

Có sát kị lai hội, chủ minh thăng ám giáng. Do giá ví dụ, là được sai ai ra trình diện tinh hệ tính chất biến hóa, không chỉ … mà còn dĩ cát hung mà nói. Giang hồ truyền lưu

khẩu quyết, thường thường chỉ có thể dựa vào kỳ đại ý, bất khả tạc thực, chích luận cát hung mà không giảng cứu “Tinh hệ gặp tinh hệ” biến hóa.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm.

Chú giải: ? Thích? Đến đây luận tử vi. Tả phụ, hữu bật giáp tử vi, chỉ có bốn người cung vị mới có thể. Ba tháng sinh ra, tử vi ở vị;

Tháng năm sinh ra, tử vi ở vị; chín tháng sinh ra, tử vi ở xấu; tháng mười một sinh ra, tử vi ở xấu. Tử vi ở xấu, vị nhị cung,

Tất là “Tử vi phá quân” tinh hệ. Được tả phụ hữu bật tướng giáp, có thể tương rung chuyển bất an bản chất hóa thành khai sáng lực. Đó là có thể nhất

Phương diện ổn thủ, cùng lúc canh tân, là cố xưng là “Thượng phẩm” . Kỳ thực, phụ bật không cần “Giáp đế”, tử vi phàm và phụ bật cùng hội

Xung hội, đều chủ tăng tử vi yên ổn và khai sáng, đó là là làm từng bước, thuận thủy thôi chu khai sáng, tương đối không uổng lực, bởi vậy

Cũng có thể coi là “Thượng phẩm” .

Đào hoa phạm chủ là chí dâm.

Chú giải: ? Thích? “Tử vi tham lang” tinh hệ, tên là “Đào hoa phạm chủ”, dĩ tham lang là đào hoa, tử vi là việc chính. Lúc này, tử

Vi tất ở mão, dậu nhị cung. Tử vi ở tử, ngọ nhị cung ngồi một mình, đối cung tất là tham lang, cũng có thể coi là “Đào hoa phạm chủ”, nhưng tính

Chất bỉ mão, dậu nhị cung “Tử tham” ưu tú. Người trước nếu có phụ tá chư tinh dẫn từ, hoặc cùng hội, có thể nói là phong lưu nho nhã, hậu

Người nhược hội hung kị chư sát, có thể trở thành thô lậu hạ lưu. “Tử tham” hội đào hoa chư diệu, có thể xương khúc, sợ nhất phát triển trở thành là gió lưu

Tự thưởng, dễ thành chướng ngại tâm lý. Nếu vì cung mệnh, cần phải khán cung phúc đức thiên tướng có hay không hài lòng, giả như thiên tướng vừa không được cát, như vậy, liền

Dễ tâm lý không bình thường. Nhược “Tử tham” là cung phúc đức, cung mệnh tất là trời phủ ngồi một mình, Thiên phủ nhược cát, chỉ là ham muốn hưởng thu vật chất; Thiên phủ nhược

Hung, thì ham muốn hưởng thu vật chất, tình dục lưỡng giai tràn lan, cần hậu thiên nhân sự lai gia dĩ tiết chế.

Quân thần khánh hội, tài thiện trải qua bang. Chú giải: ? Thích? Quân chỉ chủ diệu, vưu chỉ tử vi. Thần chỉ phụ, tá bát diệu, cùng với một ít đối tinh (ân quang thiên quý, ba máy bát tọa

Chờ). Cái gọi là “Khánh hội” tức là cùng độ, xung chiếu, gặp gỡ. Duy tử vi thì trước đây hậu tướng giáp cũng “Khánh hội” . Tử vi tiền

Hậu tướng giáp, không cần nhất định phải thực giáp, cũng có thể hư giáp như tử vi cư tử, xấu cung vô chính diệu, sở dĩ phụ tá chư tinh nhược ở vị cung,

Là được tá nhập xấu cung, như thế tức thành “Hư giáp”, chích kỳ lực lượng hơi so sánh thực giáp người là tiểu. “Quân thần khánh hội” cách cục, lợi cho

Khai sáng, đồng thời cũng chủ có tiếng dự, hơn nữa bất úy bọn đạo chích làm khó dễ, do nói là là “Tài thiện trải qua bang” .

Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ. Chú giải: ? Thích? Trên phố tương “Khôi việt đồng hành” giải thích là khôi, việt hai sao ở riêng mệnh, thân cung, rất không hợp lý. Y theo khởi lệ,

Khôi việt cư mệnh, thân cung, chỉ có tân năm ba tháng giờ dần sinh ra, tân năm ba tháng giờ mẹo sinh ra chờ số ít mấy người tình huống, con này có thể xưng

Là cô lệ.

Nhược khôi việt cùng hội, xung hội, cố nhiên hảo, nhưng lại không thể nói là “Đứng hàng thai phụ” đắt như vậy khí, sở dĩ đây là nhất cú được thông qua phú

Văn, nhưng yêu cầu và thượng cú đối trận tinh tế, liền không tiếc nói ngoa. Giá cũng thường thường là giang hồ thường lệ.

Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa hiền.

Chú giải: ? Thích? Cái gọi là “Lộc văn củng mệnh”, là lộc tồn và văn xương, văn khúc cùng hội vu cung mệnh. Hóa lộc không vào chính cách, xung hội lực

Lượng quá nhỏ.

Đến đây như nhâm năm sinh ra, cung mệnh ở hợi, lộc tồn cùng độ, xương khúc ở riêng mão, hợi nhị cung viên, tức hợp đến đây cách. Nhưng mà giá “Lộc văn củng mệnh” tinh hệ, chỉ là tăng chính diệu tinh hệ danh vọng, cũng không thể thuyết phàm “Lộc văn củng mệnh” tức “Quý mà

Mà lại hiền” . Là cho nên vẫn đang yếu tường cung mệnh chính diệu tinh hệ tính chất lai quyết định.

Lộc văn cùng hội, lộc tồn hóa thành quý, kỳ cố định nhập hơi thở đó là địa vị mà đến. Đồng thời, văn tinh chủ khí chất cao thượng, cho nên nói là “Quý

Hơn nữa hiền” . Có người tương phú văn đổi thành “Phú hơn nữa quý”, vậy đại khái là cho rằng lộc tồn chủ phú, văn tinh chủ quý, thật sự là ngộ giải,

Đến đây đắp chẳng lộc tồn có thể hóa thành quý.

Nhật nguyệt giáp tài, không được quyền thì phú.

Chú giải:? Thích? “Nhật nguyệt giáp tài” chính cách, là tử vi ở đã hợi tinh hệ. Như “Vũ khúc tham lang” ở xấu là cung mệnh, “Thái

Trời đầy mây cùng” ở tử, “Thái dương cự môn” ở dần, đó chính là “Nhật nguyệt giáp tài”, dùng võ khúc là tài tinh cho nên. Người kết cấu là tử vi ở tử, ngọ tinh hệ.

Cung mệnh ở thìn tuất, Thái âm ở đã hợi ngồi một mình, mão dậu cung vô chính diệu, tá đối cung “Thái dương thiên lương” an tinh, cũng “Nhật nguyệt giáp tài”,

Lúc này, dĩ cung mệnh “Liêm phủ” Thiên phủ là tài tinh. Nhưng mà cái này kết cấu, Thiên phủ phải lộc thủy hợp cách. Như Thiên phủ không được lộc, thế nhưng lai giáp thái dương hoặc Thái âm lại hóa lộc, liền có thể bổ cứu Thiên phủ không được lộc chỗ thiếu hụt, hay hoặc là Thiên phủ

Không được lộc, nhưng lai giáp Thái âm hoặc thái dương lại và lộc tồn cùng độ, cũng đồng dạng có thể bổ cứu. Phàm “Nhật nguyệt giáp tài”, bởi chính diệu tinh hệ tính chất, thường thường có tình cảm và lý trí, tình dục và ham muốn hưởng thu vật chất xung đột, cho nên bất khả nhất

Khái mà nói, chỉ có thể đại thể bắt đầu thuyết, hoặc thiên về quyền lực, hoặc thiên về tài phú, cho nên nói “Không được quyền thì phú” .

Đầu ngựa đái tiến, trấn vệ biên cương.

Chú giải: ? Thích? Ngọ cung tọa mệnh, kình dương cùng độ, tức là “Đầu ngựa đái tiến” (vừa tên là “Đầu ngựa đái kiếm” ).

Chính cách là thất sát ngồi một mình cung mệnh. Dư người giai không vào cách, cận thiên đồng thủ mệnh, nhiều ít đái một điểm “Đầu ngựa đái tiến” tính chất.

Phàm thất sát và dương cùng độ, đều chủ nhân sinh đa ngăn trở, ít gặp gỡ, bất quá lại chủ quyền uy, ưa đi liêm trinh hóa lộc, vũ khúc hóa lộc, thiên

Đồng hóa lộc cung viên, tức thường thường thái độ làm người sinh sôi việt phấn chấn then chốt. Nhưng mà dĩ tuổi tác mà nói, đi liêm trinh là người thứ ba đại hạn, ngại

Quá sớm, chỉ có thể coi là phát nhận, là cuộc sống khai đoan, vu yếu diên tới thứ sáu đại hạn thủy mỗi ngày cùng, vừa ngại quá muộn, sở dĩ “Mã

Đầu đội tiến” thủ mệnh người đó, vu trung niên rất khó được chí.

Ở cổ đại, gần loại này mệnh cách thí là “Trấn vệ biên cương”, đến đây tức dĩ hán chiếu tướng lý quảng làm thí dụ, lý quảng thủ ngự dân tộc Hung nô, chiến công hiển

Hách, chung thân không được phong hầu, vừa chung thân ở biên tái, liền chánh hợp đến đây lệ. Ở hiện đại, thường thường là một cơ cấu trung trung cấp nhân viên, có trọng trách liền do hắn phụ trách, có công lao lại cấp thủ trưởng chiếm đi, nhưng hắn là

Cơ cấu trung không người không biết nhân vật trọng yếu.

Thảng năng lực thành “Hùng ở lại can nguyên cách”, đó là được lộc (vưu ưa sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc), thì không thể nào xưng là “Đầu ngựa đái tiến”, chủ lao

Mà thành công, càng tức chung thân có phúc.

Hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư.

Chú giải: ? Thích? Ấn chỉ thiên tướng. Hình chỉ thiên lương, kình dương, tù chỉ liêm trinh, đà la. Sở dĩ thiên tướng và lộc tồn cùng độ, tất có dương

Đà lai giáp, tức phi toàn bộ mỹ.

Nhưng nếu thiên tướng hội Thiên phủ lộc tồn, là được hóa giải “Hình tù giáp ấn” tính chất. Thiên tướng cũng không ưa hình kị lai giáp, cự môn là ám tinh, cũng coi là kị.

Phàm gặp hung giáp, thiên tướng tọa mệnh người đó cho nhiều nhân ủy quá với mình, hoặc bị người hiểu lầm, đến nỗi trêu chọc thị phi. Cho nên phùng đến đây mệnh cách người đó,

Hẳn là chủ động giải thích, bằng không dũ phạ đắc tội nhân, dũ dễ đắc tội nhân. Cật lực không được cám ơn, dũ phạ càng phi.

Thiện ấm triều cương, nhân từ dài.

Chú giải: ? Thích? Thiên cơ hóa khí là thiện, thiên lương hóa khí là ấm. “Triều cương” là chỉ thiên cơ, thiên lương triêu hội thiên đồng. Bởi vì thiên đồng

Hóa khí là phúc, sở dĩ mừng nhất thiện ấm hai sao hóa cát gặp gỡ. Cái này cách cục, dĩ lộc quyền khoa tam hóa cát lai hội, mới được hợp cách. Bất quá, cách cục cũng có khuyết điểm, đó chính là trở thành “Tam hóa cát” kết cấu thì, thiên lương nhất định sai ai ra trình diện lộc tồn, đồng thời cự môn cũng tất hóa

Là sao Hóa kỵ lai gửi thông điệp. Đây đều là dễ khiến cho hiểu lầm, dễ phát sinh phân tranh cách cục. Bởi vậy thiên đồng thủ mệnh, xem thời cơ lương hóa cát, tuy nói là “Nhân từ dài”, nhưng chỉ cũng khó tránh khỏi thị phi phỉ báng. Sở dĩ, đây không phải là nhất

Một hoàn mỹ tinh hệ kết cấu.

Quý nhập quý hương, phùng người xương lộc.

Chú giải: ? Thích? Đây là một cái quá mức coi trọng thiên khôi, thiên việt hai sao khẩu quyết. Cho nên liền dĩ khôi việt nhập cung mệnh là “Xương lộc”,

Trên thực tế, cung mệnh phùng quý, chỉ là nhân sinh nhiều một chút kỳ ngộ.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa.

Chú giải: ? Thích? Tài cư tài vị, tức là cung tài bạch sai ai ra trình diện tài tinh. Cái gọi là tài tinh, chỉ vũ khúc, Thiên phủ. Trung Châu phái thì hơn nữa Thái âm. Vũ khúc chủ hành động, Thái âm chủ kế hoạch, Thiên phủ thì chủ dành dụm.

Hôm nay có người tương hồng loan, thiên ưa cũng coi như là tài tinh, vậy vị miễn tương tài tinh phạm vi thả thái quảng.

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú. Chú giải: ? Thích? Thái dương ở ngọ cung, vừa là cung mệnh, là được “Nhật lệ trung thiên” cách cục, chủ quý. Bởi vì tất đồng thời tá hội thân

Cung thiên cơ Thái âm (tá nhập dần cung và thái dương gặp gỡ), thân cung Thái âm chủ phú, cho nên nói là “Chuyên quyền của quý, địch quốc của phú” .

Nhưng mà giá cái tinh hệ kết cấu, quá mức quang mang bắn ra bốn phía, hơn nữa hội thiên cơ cũng có phát tán tính chất, sở dĩ phải năng lực thích hợp thu liễm, nhiên

Hậu tài năng thành mỹ cách.

Cái gọi là thích hợp thu liễm, vừa là hội chiếu văn diệu, vừa là đối cung thiên lương hữu lực (vô sát kị quấy nhiễu). Hội văn diệu thì, nhân năng lực nho nhã,

Dĩ nhiên là không nhẹ di động; sẽ có lực thiên lương, liền có thích đương tự hạn chế.

Thái âm cư tử, hào thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, thanh gián của tài.

Chú giải: ? Thích? Vốn có Thái âm chủ phú, “Thủy trừng quế ngạc” cách cục lại chủ thanh quý, then chốt tức ở chỗ cung phúc đức.

Phàm Thái âm cư tử là cung mệnh, cung phúc đức tất là thái dương cự môn, cung phúc đức chủ tư tưởng, nhược thái dương cự môn tinh hệ sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa

Tam hóa cát, thì tư tưởng chính trực, không được a tư khúc, hơn nữa dám nói (đặc biệt cự môn và hóa quyền, hóa khoa gặp gỡ), sở dĩ cổ đại tức

Xưng là gián quan, tức là Ngự Sử.

Ở hiện đại, “Thủy trừng quế ngạc” cách cục người đó, rất có thể là có công tín lực chính trị bình luận nhân.

Bắc đế phá quân cùng viên, nhất hô bách nặc.

Chú giải: ? Thích? Đây là chỉ tử vi phá quân tinh hệ.

Phá quân năng lực thụ tử vi? Chế, là được là sức sang tạo, bằng không, liền chỉ là lực phá hoại. Có vài người bất mãn hiện trạng, Vì vậy đột phá, cải biến cuộc sống số phận. Có vài người đồng dạng bất mãn hiện trạng, thế nhưng nhưng chỉ là bất an bản

Phân, do là tạo thành cuộc sống nhấp nhô. Đây cũng là sức sang tạo và lực phá hoại phân biệt.

Bởi vậy “Tử phá” tinh hệ tử vi, nhất định phải được “Bách quan triều củng”, sau đó tài có thể trở thành là mỹ cách, nếu là “Không cầm quyền cô quân”,

Tự nhiên không có “Nhất hô bách nặc” khả năng? ? Thế nhưng, mạng này cách người đó, lại một định không cam lòng đồng ý vu nhân.

Văn khúc phá quân dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông.

Chú giải: ? Thích? Văn khúc xưng là ám diệu, phá quân hóa khí là hao tổn, sở dĩ phá quân và văn khúc cùng triền, tức là ám hao tổn tổ hợp. Nói là

“Chúng thủy nhắm hướng đông”, tức tỉ như tài bạch tiêu tan.

Phú văn nói là cư dần mão cung văn khúc phá quân không được cát, trên thực tế cư hợi, tử, xấu tam cung nhất là dễ dàng tiêu tan. Văn khúc phá quân cùng cung, tái kiến sát kị, hoặc sai ai ra trình diện âm u tạp diệu (như thiên vu, âm sát, phá toái, Hàm trì chờ), giả như là cung mệnh

Hoặc cung phúc đức, cần phải phương suốt đời tự làm tự chịu, mua dây buộc mình, phải dĩ “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại” là giới.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫云先生论斗数星曜赋性谈些什么?

很多人都知道,要学好斗数命理,先要把星曜赋性作用弄懂,否则对斗数命理究能谈什么,就

不得其门而入。因此在坊间出版斗数命理的书籍当中,以谈斗数星曜赋性作用的书最多。但遗

憾的是,竟然没有一本能完整的交待与诠释好斗数星曜赋性,应该涵盖那些范围,也没把星曜

的各个特质交待得完整,使得有心一窥斗数命理的年轻朋友,总有不得其门而入之苦。斗数星

曜赋性作用涵盖的范围,笔者以为约可分成下列几个部份来加以说明。

其一,星分南北斗: 斗数星曜当中,尤其是十四颗甲级星曜各有南北斗之分。就刚柔而言,一般以北斗主刚,南斗主柔。另就主早与主晚方面,也有北斗主早,南斗主晚之别。主早或主晚,

在一般论断上,如某一件事情可能会发生在大限的前五年或是后五年,在某一年里的上半年或

是下半年。另外又如某件事的进行是先难后易,或是先易后难。类似这种先后之别,即关系到

重点宫位星曜的南北斗之分,往往就是论断的依据。 比如说,紫微星为北斗主,如为坐守命宫,

这种人个性会比较刚强有主张,天府星为南斗主,若坐守命宫,这种人命,虽也有主张,但个

性比较温和。如就吉凶的快慢而论,当紫微为重点宫位时,它所显现的吉凶会比较快速,所以

会主上半阶段就出现吉凶作用。若是重点宫位为天府,自然吉凶现象会出现得较慢,也就是主

后半阶段作用。

其二,星分阴阳属性: 阳主明显于阳刚,阴主阴暗与阴柔。就论断命造个性时,命身宫所坐星曜常因阴阳之别,而可据以论断,该命造之个性是属于豪放或内敛之性格,性格又是关系一个

人的行事作风。因此在谈论命格特质时,性格之分析,往往也需要根据命宫所坐星曜的阴阳属

性而加以分辨。比如,天机属阴,贪狼属阳,假定坐守旺宫并会诸吉,这两种命造之人聪明才

智皆不错,但由于天机属阴,因此这种人的聪明比较属于内敛型。因此若天机坐守命宫于旺地,

其人即属于聪明内敛的智能型。而贪狼主一见即知其聪明锐利的类型。就斗数命理论,由于智

慧类型之差别,性格特质产生的行事作风也将会有明显的差别。

其三,星具五行特质: 五行即是木、火、土、金、水。五行是用老祖宗观察世上万物,而用以归类各物属性的分类法,因此五行的定义是事事物物的特质特性,也就是依其发展现象而以分

类。以五行属木而言,如树木枝枒之向上向外伸展,枝枒具有柔软性,因此遇风则动摇,此即

五行属木所具有的动态、伸展的共同特质。 就星曜而言,如贪狼与天机五行皆属木,人命坐守

贪狼或天机于旺地,犹如上述,具伸展与摇动的变化特性,故此类命造,皆具临机应变之聪明

才智。 另贪狼属阳木,因阳主表,而形之于坤,故命在贪狼星之人,在行事作风上,遇事常能

付之行动而剑及履及,天机属阴木,因阴属内敛,因此遇事常会千思百虑,才付之行动。因此

贪狼与天机,虽然有五行相同之木性,但因阴阳有别,故于人命宫,贪狼则属行动型,而天机

则为智能型。这就是贪狼之动在外,而天机之动在内的主要原因。 就十四颗甲级星曜而论,不但南北斗所属有别,也各具不同之阴阳与五行特质。所以,若对这些赋性最基本的本质不加以

了解,对星曜之作用将有如以管窥豹,会失之以偏概全之误。 其四,五行之生克与制化: 两星相生即是互为相助,而使两星曜都呈现正面作用。相克就

是互相排斥,而使两星曜都出现负面作用。如廉贞五行属火,破军五行属水,若破军与廉贞

坐守命宫,或分居命身宫,如遇丙年生人使廉贞化忌,将使廉贞与破军产生「水火相克」,

会使这两星曜产生负面作用。但若甲年生人,得廉贞化禄,就会使廉贞与破军呈现水火相济,

而使这两星曜之特质发挥正面的星曜作用。

其五,庙、旺、利、陷: 星曜在命盘十二地支宫位坐守,会因坐守宫位之不同,而有强、

弱之别。当坐守庙旺宫位时,该星曜较能发挥正面赋性作用,若坐陷弱宫位时,该星曜轻正

面功能不易彰显,严重则所出现的都是负面作用。 如太阴为田宅主,并为财星,若坐守旺宫并会吉时,则利田宅并主财利,若坐守陷弱宫位,则反主不利田宅与不利聚财。 十四颗

甲级星曜,皆因受庙、旺、利、陷影响,常因为坐守不同地支宫位,会呈现出强弱有别。甚

至吉凶互异的赋性作用。因此要了解星曜赋性所坐守宫位的庙、旺、利、陷,就不可忽视。

其六,星曜本义: 十四颗甲级星曜各有其独特本义,因此显现在命理作用上,也就各有特

质。如天府之主财宅,并为令星,令星即具发号司令之特质,在现代可以经营管理论之,故

天府星坐命之人,在求财与不动产方面,比较擅长以经营管理方面谋取,又天府之令星作用,

若得吉星会合,得发挥其发号施令特质,而擅长于事业之经营管理。 同具田宅与财星作用之太阴星,因太阴为「田宅主」,若人命坐守太阴于旺宫会诸吉,因太阴本主材与宅之作用,

故此命格得财时,较有投资不动产之倾向。又田宅谓之财库,库旺财可聚,所以库旺聚财,

财聚得富。故太阴旺守命身或田宅位皆做富论。 另如武曲谓之「财帛主」,旺地会吉擅长理才,故此人命之富,多为擅长理财与讲究生财之道而得富,所以武曲旺地会吉,除坐守命

身宫为得垣外,于财帛宫及福德宫,皆以主利于求财理财论。 其七,格局与吉凶象: 斗数星曜虽然各有其特殊赋性作用,但两颗星以上坐于三方四正宫

会合,形成一种特别组合时,往往会产生另外一种综合性的赋性作用。经由两颗星以上,产

生另一种特殊赋性作用时,一般星曜的忌煞交会,概以凶象论。若是吉星得会吉化的禄星、

权星或科星,所出现的赋性作用,自然就以吉象论断。 比如武曲为财星,若武曲化忌三方

有六煞之一来合冲,就成凶象有不利于求财。但若武曲得化禄或化权,再得三方四正有六吉

之一来坐会,就为吉象,将会有利于求财。 令如武曲、七杀会擎羊,即成为 [因财持刀] 凶格。星曜形成这种组合遇则财利将大破败,是很难化解之大凶,故谓之「凶格」。若武曲得

禄马交驰,则有 [发财远邑] 之「吉格」,此种人命虽离乡远出必可得意,且财甚旺,行限

逢之也做此论断。 斗数星曜作用较强之十四颗甲级星曜,与六吉星或六煞曜,常有构成这

些吉象、凶象与吉格及凶格之状况。这些经由星曜组成之特殊组合,常为斗数命理之论断依

据。 就一般论,成「格」之吉凶,其作用远大于只成「象」之吉凶,这也是斗数命理在吉

凶混杂时,用以分辨结果呈吉或呈凶的论断依据。

其八,六吉星曜: 左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲谓之六吉星曜。 一般都认为六吉星曜为贵人星,有利于命身格局发挥正面作用而无负面作用,其实六吉星赋性正面作用之展

现,必须当命身格局强,或同宫甲级星曜强旺时,才有其贵人吉助作用,若遇命身格局弱,

或同宫之甲级星曜凶时,六吉星不但无吉,也有反呈负面作用的,是传统斗数命理所忽略,

这也是一般用传统斗数论命者有所疏漏的部份。

其九,六煞星曜: 擎羊、陀罗、火星、铃星、地空与地劫,一般都认为仅带凶性之星曜,

所以传统上谓之煞星。这六煞星,如遇命身宫或同宫甲级星曜陷弱时,因煞星的凶性特质,

将使命身格局或同宫甲级星曜出现负面之不利作用,这是传统上对这六煞星之认识。 其实六煞星若遇命身格局强,或同宫甲级星曜强旺时,六煞星将会 [制煞为用] 而呈正面之赋性作用。 笔者曾在着作中提及:斗数命理实有「有病方为贵,无煞不成奇」的观念,这个观

念,从很多功成名就之人的命盘上可以得到验证,所以六煞的实际赋性作用,并非只吉无凶。 其十,丙级桃花星: 也就是红鸾、天喜、天姚、咸池这些归类于「桃花」的丙级星曜。 传统论命认为,这些桃花星坐会于命身宫只呈现男女之情的浪漫或滥情作用。其实这些必须与

命身宫或夫妻宫所坐守的甲级星曜是否也属于桃花星有关,又浪漫或滥情程度,也会和会吉

或会煞有密切关系。因此这些丙级星曜在男女之间的桃花作用,并非仅坐会这些星曜就会有

的。 桃花在赋性作用上另与「美感」有关,甚至与人行事之力求完善,在某些星曜的配合

下,也另具有这方面特质。可惜的是,一般人认为这些桃花的作用,只限于男女之情或风花

雪月。

其十一,其它星曜: 诸如可呈吉也会呈凶的禄存、天马;属官贵之三台、八座、台辅、封

诰;属孤刻的孤臣、寡宿、天虚、天哭、白虎、丧门等丙丁级星曜,重视者常犯偏颇之见,

不重视者,认为这些小星毫无作用。 但据笔者多年经验,这些星曜与十四颗甲级星曜相比,

虽没有喧宾夺主作用,却也有增其吉凶份量的现象。这种增强吉凶,也常做命理吉凶程度判

断的推论依据。

其十二,天干四化: 也就是化禄、化权、化科与化忌。四化星的作用,即用以凸显每一个

阶段,某些星曜所显现的特质现象,所以有人说,四化星之作用,为斗数命理精华之一,故

不懂四化作用就无法深研斗数命理。 遗憾的是,有关四化作用的意义及应用,却被扭曲和

胡乱发挥。这种不明四化真义而扭曲四化作用,堪称自古已然,于今尤烈。有些坊间出版的

斗数论着,有的否定禄存作用而摒弃,有的四化只用化禄与化忌,而不用化权与化科,有些

虽用化权与化科,但扭曲误解这两颗化星的应有的命理作用。 笔者同意不懂四化应用,就难懂斗数命理的说法,但遗憾的四化星的本义与应用,却被误解很多。对一位初学者而言,

若在四化星方面不能学取正确观念和运用方法,对斗数命理的了解,也将会仅及浮面。 笔

者所主持斗数星曜赋性讲座课程,除如上述几项萦萦大要之内容外,对于基础之斗数原理与

应用方法也一并在此课程详加讲解,使学习者能在讲座课程里充份学习到完整的内容。 想

要深入的探讨斗数命理,对星曜赋性的完整了解,是最基础的入门功夫,犹万丈高楼由平地

起,这是笔者三十多年埋首于斗数的深刻感受。 注:作者为紫云先生,常于创见堂开课。

紫微古诀整理一[转帖]

[紫微]

紫微居子午,科权禄照最为奇。

紫微守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。

紫微居午,无羊陀,甲丁己生人,位至公卿。

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。

紫微居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧人。

紫微无辅弼同行,则为孤君,美中不足。

紫微遇凶星,虽获吉而无道。

紫微天府,全依辅弼之功。

紫府同宫,终身福厚。

紫府同宫,无煞凑,甲生人享福终身。

紫府朝垣,食禄万钟。

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

紫微与天府、左右、昌曲、禄马三合,极吉,食禄千钟,巨富大贵。

紫府日月居旺地,断定公侯器。

紫府夹命为贵格。

紫微贪狼同宫于卯酉,不忠不义,昵近奸人。

紫微贪狼为至淫,男女邪淫。

女命,紫微与贪狼同宫,男女邪淫。

紫微守命,天相左右来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

紫微七杀化权,反作祯祥。

紫微七杀加空亡,虚名受荫。

紫微七杀同宫会四煞,不贵,孤独、刑伤。

紫破命临于丑未,再加吉曜,富贵堪期。

紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒。

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

紫微辰戌遇破军,君臣不义。

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫,主为臣不忠,为子不孝。

紫微昌曲,富贵堪期。

紫微辅弼同宫,一呼百诺,居上品。

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。(身命紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语。得辅弼

夹帝,贪狼受制,则不拘此论)

紫微禄存同宫,贵不可言。

紫微与诸煞同宫,诸吉合照,君子在野,小人在位,主人奸诈假善。

紫微权禄遇羊陀,虽获吉而无道,主为人心术不正。

紫微居财帛,更兼化禄富奢翁。或遇禄存亦可。

紫微遇武曲破军羊陀,欺公祸乱,只宜经商。

女命紫微在寅午申宫,吉贵美,旺夫益子。

女命紫微在子午酉及巳亥,加四煞,美玉瑕玷,日后不美。

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

Top

[天机]

天机与天梁、左右、昌曲会合,文为清显,武为忠良。

天机在丑未陷地守命,遇四煞冲破,下局,宜经商习艺。

天机巳亥逢,好饮、离宗、奸狡重。

机月同梁作吏人。(命在寅申方论。此四星必三合曲全,方准刀笔功名可就。加化忌下格,

若无四星,三者难成)

天机与太阴同于寅申,难免跋涉他乡。

天机与巨门同于卯酉,必退祖而自兴。

巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

机梁会合善谈兵,居戌亦为美论。(孟子迁移戌宫,有机梁。为机梁加会格)

机梁同在辰戌宫守命,加吉曜,富贵慈祥。

机梁同在辰戌宫守命,逢空亡,偏宜僧道。

机梁加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

女命,天机入庙,性刚机巧,有机柄,持家,旺夫益子,有福有寿。

女命,天机在寅申卯酉守命,虽有富贵不免淫佚,寅申守照,福不全美。

女命,天机与太阴、巨门、天梁同宫,遇羊陀火铃冲合,淫贱、偏房、娼婢,否则伤夫克子。

Top

[太阳]

太阳守命于卯辰巳午,见诸吉守照,必大贵;见诸凶,亦为公卿门下士。

太阳守命于未申,为人先勤后惰。

太阳守命于酉,贵而不显,秀而不实。

太阳守命于戌亥子,逢巨门,一生劳碌贫忙,更主眼目有伤,与人寡和招非。

太阳守命,日生庙旺,夜生陷。

太阳守命,落陷,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖

可吉。

太阳守命,落陷,加凶煞带疾,化忌目疾。

太阳守命于卯地,昼生人富贵荣华。(为日照雷门格)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。

太阳居午,庚辛丁己生人富贵双全。

太阳会文昌于官禄,皇殿朝班,富贵全美。

太阳化忌,是非日有,目还伤。

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(太阳守命,居卯辰巳午,无煞加,旺夫益子。陷地平

常)

太阳在夫妻宫,男为诸吉聚,可因妻得贵;陷地加煞,伤妻不吉。

太阳在子女宫,入庙加吉,得八座,主生贵子,权柄不小。

太阳在财帛宫,庙旺,会吉相助,不怕巨门,无空劫,一生主富。

太阳在迁移宫,难招祖业,移根换叶,出祖为家。

太阳在田宅宫,庙旺,得祖、父荫泽。

太阳入限,庙旺,左右诸吉星皆至,大小二限俱到,必有骤兴之喜。

太阳入限,陷地,羊陀铃星集限,主目下有忧,或生克父母。

日月夹命、夹财,加吉曜,不权则富。(加羊陀冲守,宜僧道)

日月同未,安命丑,侯伯之材。(唯亦须化吉方佳。丙辛人吉)

日月同丑,安命未,侯伯之材。(同上注解)

日巳月酉,安命丑,佐九重于尧殿。(为日月并明格,辛乙生人合格。丙生人主贵,丁生人

主富。加四煞空劫平常)

日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣。(为明珠出海格,主财官双美)

日辰月戌并争耀,权禄非浅。(日安命辰宫,月戌宫对照。月安命戌宫,日辰宫对照)

日月科禄丑未中,定是方伯公。

日居卯辰巳,月入酉戌亥,在此六宫安身命,早遂青云之志。(亦宜见昌曲魁钺)

日月守命于丑未,昌曲夹之贵且显。

日月会昌曲,出世荣华。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,或夜生人,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,

或昼生人,乃为失辉)

日月守命,不如照合并明。(日月守命,吉多主吉,凶多主凶。若吉少亦不为美论)

日月命身居丑未,三方无吉反为凶。(子午辰戌命身则佳)

日月左右合为佳。

日月羊陀多克亲。

日月陷宫逢恶煞,劳碌奔波。

日月在疾厄宫或命宫,逢空亡,必主腰驼目瞽。

日月照壁。(日月临田宅宫是也,喜居墓库)

Top

[武曲]

武曲守命,西北生人福厚,东南生人平常。

武曲庙垣,威名赫奕。(为将星得地格。辰戌丑未生人,安命辰戌丑未宫,主富贵。如不在

辰戌丑未者次之)

武曲闲宫,多手艺。(武曲在巳亥宫守命。加煞者,手艺安身)

武曲守于财帛,多为财赋之官。

财居财位,遇者富奢。(武曲、紫微、天府居于财帛宫,又兼化禄及禄存,必主富奢。二限

者逢之,主大发迹)

武曲天府同宫于子午,主有寿。

武曲贪狼同宫于丑未,主少年不利,先贫后富,悭吝之人。

武曲戌亥上,最怕逢贪狼。(武曲坐命戌亥,三方或对宫见贪狼,化忌加煞。定主少年不利)

武曲贪狼加煞忌,技艺之人。

武曲贪狼财宅位,横发资财。

武曲天相同宫于寅申,逢昌曲,定主聪明巧艺。

武曲加吉坐迁移,巨商高贾。(吉多方论)

武曲七杀会擎羊,因财持刀。

武曲七杀火星同宫,因财被劫。

武曲破军同宫于巳亥,难贵显。

武曲破军,破祖破家劳碌。

武曲破军同于财宫,财到手而成空。

武曲会破军廉贞于卯宫,必见木压雷惊。

武曲与破军贪狼会于子宫,必主投河溺水。

武曲与廉贞会于卯宫,必主破败。

武曲与廉贞贪狼及七杀会合,便作经商。

武曲入庙,与昌曲同宫,出将入相。

武曲魁钺居庙旺,财赋之官。

武曲禄马同宫,发财远乡。

武曲羊陀兼火宿,丧命因财。

武曲火铃同宫,因财被劫。

武曲遇羊陀,主孤克。

武曲守命,四煞冲破,孤贫不一,破相延寿。

武曲之星为寡宿。(夫星柔弱,妇夺夫权,方免刑克。若两刚相敌,必主刑克生离)

武曲破军同宫于巳亥,临大小二限之中,主是非之挠。

Top

[天同]

天同守命,不怕劫煞相侵,不怕诸煞同宫。

天同会吉寿元长。

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

天同居巳亥守命,会四煞,残疾孤克。

天同太阴同在午宫守命,加煞重,肢体羸黄。

天同守命,遇巨门火铃,必生异痣。

天同天梁同在寅申守命,甲乙丁己生人福厚。

天同守命,遇左右昌梁,贵显。

天同擎羊居午位,丙戊生人镇御边疆。(为马头带箭格。富且贵)

天同擎羊同宫,身体遭伤。

天同陀罗同宫,肥满而目渺。

女命天同必是贤。(子生人命坐寅,辛生人命坐卯,丁生人命坐戌,入格。丙辛生人命中吉。

巳亥逢此化吉,虽美必淫)

女命天同,聪明伶俐。逢煞冲破,刑夫克子。

女命,天同太阴同宫,虽美而淫,偏房侍妾。

女命,天同天梁同宫,宜作偏房。

Top

[廉贞]

廉贞在命身宫为次桃花,若居旺宫,则赌博迷花而致讼。

廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬播远名。(为雄宿朝垣格。加煞平常)

廉贞巳亥宫守命,主下贱孤寒,弃祖离家。

廉贞卯酉宫守命,加四煞,公门胥吏。(或巧艺之人)

廉贞贪煞破军逢,文曲迁移作吏戎。

廉贞七杀居庙旺,反为积富之人。(廉贞七杀同宫在未,或七杀居午,廉贞在申。身命遇之

是也。若陷地化忌,贫贱残疾)

廉贞会七杀,居巳亥,流荡天涯。

廉贞七杀会擎羊于官禄,枷杻难逃。

廉贞破军会擎羊与迁移,死于外道。

廉贞破军火铃同宫,狼心狗肺。

廉贞破军火星居陷地,自缢投河。

廉贞破军与日月以济行,目疾不免。

廉贞遇文曲,好礼乐。

廉贞遇七杀,显武职。

廉贞遇禄存,主富贵。

廉贞擎羊同宫,是非日有。

廉贞遇羊陀,脓血不免。

廉贞同火星于陷宫之地,主投河自缢。

廉贞逢武曲破军,祖业必破。

廉贞遇武曲于受制之乡,恐木压蛇伤。

廉贞四煞同宫,遭刑戮或终身不能发达。

廉贞白虎,刑杖难逃。(流年太岁并小限坐宫,又值白虎加临,主官非,遭刑杖)

仲由威猛,廉贞入庙遇将军。(申安命,二星同宫是也)

女命,廉贞清白能相守。(甲己庚癸生人,安命申酉亥子宫。丙辛乙戊生人,安命寅卯巳午

宫。若辰戌丑未反贱)

Top

[天府]

天府临戌有星扶,腰金衣紫。(甲己生人会吉,无煞凑)

天府戌宫无煞凑,甲己人腰金又且富。(加四煞有疵)

天府居午,戌宫天相来朝,甲生人一品之贵。

府相同来会命宫,千钟食禄。(安命寅申宫,府相在财帛官禄宫辅者上格,为府相朝垣格。

别宫次之)

安命寅宫,府午宫,相戌宫来朝,位登一品之荣。(甲生人遇之亦佳)

天府武曲居财宅,更兼权禄富奢翁。(有左右禄存亦美)

天府武曲禄存,必有巨万之富。

天府昌曲左右,高第恩荣。

左府同宫,尊居万乘。

天府守命,羊陀火铃会合,主人奸诈。

天府守命,忌落空亡,主人孤立。

天府天相,乃为衣禄之神,为仕为官,定主亨通之兆。

Top

[太阴]

太阴守命,庙见诸吉,富且贵。

太阴守命,夜生人不宜陷,陷则克母,男且克妻。

太阴在身宫逢之,主随娘继拜或离祖过房。

太阴在命身宫,庙旺,主一生快乐。

太阴守命,落陷,化吉科权禄返凶,出外离祖吉,更遇四煞,酒色邪淫,下贱夭折。

太阴守命,落陷,与羊陀火铃同宫,肢体伤残。

太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才。

太阴居子,丙丁生人,富贵忠良。

月朗天门于亥地,进爵封侯。(为月朗天门之格。子年生人,夜生者合局,不贵则大富。丙

丁生人主贵,壬癸生人主富,亦要三方吉拱)

太阴与天机昌曲同宫于寅,男为仆从女为妓。

太阴在戌守命,太阳在辰对照,主富贵。

太阴禄存同宫,左右相逢富贵翁。

太阴文曲同宫,定是九流术士。

阴阳会昌曲,出世荣华。(命坐日月,财官二宫昌曲来会。或命坐昌曲,财官二宫日月来会。

再遇魁钺吉星,主富贵)

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂之荣。(文昌亦然。在命身宫则为巧艺之人)

太阴居财帛,多为财赋之官。

太阴居疾厄,遇陀罗,主目疾。遇火铃,为灾。

太阴羊陀,必主人离财散。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,乃为失辉)

月曜、天梁女淫贫。(太阴寅申宫,天梁巳亥宫,女命值之,多主淫贫,或偏房侍妾)

Top

[贪狼]

贪狼入庙,辰戌丑未宫坐命,或落空亡,反能习正。

贪狼加吉坐长生,寿考永无彭祖。(贪狼守命,加吉,坐长生于寅申巳亥四宫,主寿)

贪狼入庙寿元长。

贪狼子午卯酉宫守命,终身不能有为。(寅午戌生人命坐午宫,申子辰生人命坐子宫,巳酉

丑生人命坐酉宫,亥卯未生人命坐卯宫)

贪会旺宫,终身鼠窃。

贪狼紫微同宫,如无制,是无益之人。(得辅弼昌曲夹制,则无此论)

贪狼武曲同宫,为人谄佞奸贪,自私自利,无公德心。

贪狼武曲同宫,先贫而后富。(利己损人。命有紫微日月左右昌曲拱照,限逢禄权科,则贵

显论)

贪武墓中居,三十才发福。(为贪武同行格)

贪狼武曲同守身,无吉命反不长。(命无吉曜,身有贪武,孤贫)

贪狼四生四墓宫,破军忌煞百工通。

贪武破军无吉曜,迷恋花酒以亡身。(或作手艺)

贪武同行,威压边夷。(贪武遇大旺地是也)

贪狼廉贞同宫,男浪荡,女多淫,酒色丧身。

贪狼廉贞同宫于巳亥,不纯洁且遭官刑。

贪狼陷地,加羊陀忌星,孤贫破相残疾,有斑痕疤痣。

贪狼巳亥陷地加煞,不为屠人亦遭刑。

贪狼加煞同乡,女偷香而男鼠窃。

贪狼会煞无吉曜,屠宰之人。

贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆。(为马头带箭格,富而且贵)

贪狼火铃于四墓宫,豪富家资侯伯贵。(辰戌宫佳,丑未宫次之,若守照俱可论吉。加羊陀

空劫不合此格)

贪狼火星居庙旺,名振诸邦。(辰戌丑未安命,三方吉拱尤美。卯宫安命,无煞次之。加羊

陀空劫不合此格)

贪铃并守,将相之名。(辰戌丑未子宫安命,加吉,戊己生人合格)

贪狼羊陀同宫,为屠宰。(在午宫不是)

贪狼亥子遇羊陀,为名泛水桃花。(男女贪花迷酒丧身,有吉曜则吉)

贪狼陀罗在寅宫,号曰风流彩杖。

贪狼昌曲同宫,必多虚而少实。

女命,贪狼在亥子遇羊陀,多嫉妒。(逢禄马不美)

女命,贪狼巳亥陷地守命,加煞,必为娼妓。

(一) 夫妻宫四煞〈擎羊、陀罗、火星、铃星〉单守,男易娶悍妻,女 易遇混过黑社会之男人。

(二) 命宫坐子、午、卯、西宫,夫妻宫居戌、辰、丑、未,犯「隔角 煞」,俩人感情较难和谐,易有争吵,或聚少离多。如逢煞星〈如:擎 羊入〉,争吵恐更激烈,宜忍让,以减低伤害。

(三) 一对配偶偕老与否或生离死别,当视其人夫妻宫及三方四正之旺 弱,与是否为煞星〈如:擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫等〉冲 破而定。俗云「男克妻,女克夫」之命,多是本命〈宫〉坐擎羊或巨 门、破军等恶星,再加夫妻宫主星陷地逢破,此类命造,最不利于配 偶。如命宫星宿庙旺而吉,但夫妻宫恶煞坐守,大多易逢「夭折之配 偶」或因一时冲动而误配「志趣不合」之人,结果离异,甚或本人贤慧 却因环境之故,终不能偕老,此乃运也。

(四) 如命宫平常,或逢吉而冲破,然夫妻大吉,此类命造,多主忽遇佳 偶、婚姻得助,但终因自身力量不够??「外华内虚」、「外貌俊美, 而内才、修养不够,或知识不足以配对方」结果离异。

(五) 如命宫旺吉,夫妻宫居子、午位逢紫微坐守,无天辅、右弼者,未 必有利,易遭对方无理之欺侮、虐待、或本人尽管不满,却因名誉、地 位、财富等因素,只好痛苦隐忍而受。

(六) 如命宫吉,夫妻宫也吉,但夫妻宫之三四正竟逢四煞全〈羊、陀、 火、铃〉来冲无吉制者,主夫妻本情投意合,却因外来之恶因影响而不 和或分离。

(七) 如夫妻与命宫均佳,而运限逢夫妻宫忽得众凶会聚者,主配偶间彼 此满意,却飞来横祸而丧夫折妻,此并非本命有克,而是对方本是夭折 之命,出现自己运限之中罢了。

(八) 所谓「紫府同宫之命,多孤克,亦主刑克夫妻」,乃指紫微、天府 在寅、申同宫,为夫妻宫时,主晚婚,或早婚而配偶凶悍,或早婚而配

偶有助,却无子嗣,或早婚而分离,或晚婚而志趣不合等,实美中不足 也。 (九) 如命宫在子、午位无主星,夫妻宫逢天机、天梁同守者,主 配偶贤慧,但行运逢煞时,十之八九多丧偶。

(十) 男命宫逢太阴,女命宫逢太阳,若居庙旺之地,夺妻夺夫之宿,则 易有「外遇」。若在陷地,主夫妻不得力,无依靠,加煞多分离。如在 平和之乡,例如男命太阴在申,女命太阳在寅,主配偶多管、凶悍、泼 辣,家宅不安,加煞则终分离。

(十一) 如命宫与夫妻宫均吉,而事业〈官禄〉宫化忌,冲照夫妻宫, 虽无煞星、刑克,却主配 偶多疑,查究极严,经常无事生非。 (十二) 如「天梁、天机、擎羊会」等命格孤克者,则不必论其夫妻宫之吉凶, 亦知其孤克也。

(十三) 如夫妻宫逢贪狼化禄加桃花星,主配偶易有外遇,运限逢之同 论。

(十四) 夫妻宫之宫干使命身宫〈或跨盘使配偶之夫妻宫〉内之星曜 「化禄、化权、化科、化忌」及命身宫宫干使夫妻宫〈或跨盘使配偶之

命身宫〉内之星曜「化禄、化权、化科、化忌」,可知其夫妻间对待关 系之好坏。通常化忌进入代表待对方较不好或亏欠,化禄进入代表待对 方较好或关心。

(十五) 夫妻间关系的好坏,亦应参看:(1)夫妻宫主星属何种宫主 〈如:天机乃兄弟宫主,天梁乃父母宫主〉,逢吉或逢凶有救否?(2) 夫妻主?破军落入何种宫称〈如:父母宫〉,逢吉或逢凶,逢凶有救 否?(3)五行局稳定性如何,在乎婚姻生活否?(4)男命参看太阳,女命 参太阴,落入何种宫称,逢吉或逢凶,逢凶有救否等。逢吉夫妻关系良 好,恩爱到老,逢凶,轻则或貌合神离,或争吵到老,或同床异梦,重 则分床异梦或离异。

(十六) 夫妻宫及其三方如有煞星,会影夫妻间之关系,如(1)截空:又名 「断桥煞」,彼此不易沟通。(2)化忌:易有患得患失之心〈男命夫妻 宫化忌,妻管严〉。(3)破碎:感情不好。(4)伏兵、阴煞:有隐伏性的 危机。(5)天刑:彼此易有刑克。(6)擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、 地劫:此六煞入夫妻关系多半不佳,情况宜配合其它星情、宫位论断。 此外,三台、八座入夫妻宫,主配偶较重名利,对物侃γ娴男枨筝^高, 龙池、凤阁入夫妻宫,主配偶较讲究情调,对精神面的需求较高。如能

依配偶的需求而迎合或配合,夫妻宫有煞星,提早因应,夫妻关系虽无 法好得蜜里调糖,当亦不致相敬如「兵」,恶言相向也。 感情恶化, 争吵终日的夫妻,想想自己,也想想子女,容或会有转机。不幸离异的 夫妻,当流年红鸾星重迭之年,其它宫位、星情配合得宜,则或有机会 「破镜重圆」。

婚姻宫坐紫薇在午,女与有妇之夫好.男则夫妻不美,老婆红杏出墙 夫妻宫有天机:夫妻关系融洽,对象有好职业(流年宫的夫妻宫则代表对象当年有好变动,

比如长工资,换工作)

夫妻宫有天梁:夫妻感情好。夫妻宫有破军、巨门、六煞(羊,陀,火,铃,地空,地劫)

必然离婚。

夫妻宫紫葳,天府,右弼在寅,必离婚。

夫妻宫干化忌入迁移宫。必然离婚

夫妻宫有紫葳:对象事业有成,有成就。

夫妻宫有驼罗:婚前受到阻力,否则婚后必然腰疼。

夫妻化忌入命,老婆特爱吃飞醋。

夫妻化忌入子女宫:戴绿帽子。

命宫化碌入夫妻,对象对你很爱,很体贴。

女命太阳在巳午,有天钺同宫,帮夫很厉害的,谁找到这样的老婆是上辈子修来的(有哪个

女士发现自己有,请赶快和我联系。^_^)

夫妻宫在巳或亥,临武曲破军,会有一段非正式夫妻生活。至少和两个异性发生关系。

夫妻宫在丑未临廉贞,七杀。则最好晚婚,加煞的话,会克对象。 夫妻宫有陀罗,贪狼在丑,辰,巳,未,申,戌,亥家有病妻。 夫妻宫有,天机或太阴,或太阳,或天梁,丈夫常在外,因经商或公差之顾。(注:在寅申

巳亥宫)

夫妻宫天同太阴坐子地,金童玉女,前世修的。

迁移宫贪狼武曲在未,对象是小气鬼。

夫妻在寅坐廉贞,对象脾气暴躁,但长的美。

夫妻宫在子做天梁,又逢空劫,会离婚,再婚找个离过婚的女人结婚。 生年干化忌入官,婚后爱对方的很。

夫妻宫太阳见太阴或天机见太阴,你对象是岳父的继室所生。 夫妻宫武曲化权,你有小老婆。

夫妻宫七杀在寅未,你受活寡,老公不回家。

夫妻宫做七杀在卯。子。午酉,你夫妻不到头。

夫妻宫廉贞化忌在卯。子。午酉,你找了个妓女当老婆。 财帛宫化忌入夫妻,你花钱养老公。

四柱有两个甲或两个庚的,或三个庚,或三个寅,或三个癸一个辛,二婚或对象短命。

有一点补充:夫妻宫临破军的,有两种情况不是二婚,就是正好找的对象属相是破军宫支的,

比如破军在未,对象正好属羊,再就是宫干让破军自化忌,这两种情况不离婚。

夫妻宫自化禄,夫妻恩爱。自化忌对象帮不上忙。而且一个对相配到老了。 天相在丑未,与昌曲同宫,夫妻生离死别。

太阳在午做夫妻。老婆是个母老虎。

夫妻坐辰戌丑未,逢年干化忌,对象有钱啊。

廉贞,贪狼在巳坐夫妻,被人骗失身,加陀罗被人强奸。 贪狼在申座夫妻,抛夫弃子,喜欢刺激性恋爱.

廉贞见羊,天相在午宫。感情不好,对象犯法。

夫妻宫坐丑加地劫,未宫有天同,巨门,三次婚姻

夫妻坐天同,巨门于丑未,与已婚者谈恋爱.

命坐寅,武曲化权加天相,寡妇.

陀罗在申单居命宫,早婚早寡

夫妻坐卯酉,廉贞加破军,见煞,杀夫又杀子.

夫妻宫有七杀加煞,在丑,卯,午,未,申,酉,戌的,男女三次婚姻后寡. 夫妻坐丑未:紫薇,左辅,破军,右弼,地劫,与人共夫或与人共妻 子女做武曲在十二宫,此女不轻易为感情所动,一动则不可收拾,做妈妈晚. 命有天机身有天梁,远嫁他乡

夫妻宫天机天梁在辰戌,你是老少配.

夫妻宫天梁在午,先同居,或同居后离开,离开后又藕断丝连. 夫妻廉贞贪狼在巳亥,被甜言蜜语骗失身.或被人强暴.

夫妻宫天相在巳加地空,地劫等,对象先死.

女天相武曲坐命在寅,早年守寡.

女天相在酉坐命,偏房,否则婚姻不好.

女天同在酉坐命,偏房,做情人.否则再嫁.

天同天梁在寅,申,同上.

天同太阴在子午同上.

财帛宫化忌在夫妻宫,你挣钱养老公.

天马碌存在寅申巳亥,座夫妻,老婆帮夫嫁妆多.

贪狼坐命,七杀坐身,人尽可夫.

天粱在疾厄并且命宫是辛酉.泼辣女人.

命有孤辰,丈夫早去(说明:与一般的排法不一样)

()

破碎

——————————————————————————-

*破碎象征努力不懈。

*破碎为人有上进心,不畏困难。

*破碎加会左辅、右弼,易有权位。

*破碎加会文昌、文曲,相貌俊俏,口才佳。

*破碎加会天魁、天钺,机运多,地位易提升,宜防先成后败。 *破碎加会禄、权,科,得财,人缘佳,易有权位。 *破碎加会火星或铃星,脸部易有伤痕,做事效率不佳,做事急燥。 *破碎加会擎羊、陀罗,脸部易有伤痕,做事效率不佳,易得罪人。 *破碎加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,脸部易有伤痕,做事效率不 佳,不易

合群。

*大小限遇破碎事情进度受阻。

华盖

——————————————————————————-

*华盖象征清高,威严。

*华盖为人较孤傲,对数术有兴趣。

*华盖加会左辅、右弼,风度佳,有情趣,喜助人。 *华盖加会文昌、文曲,有研究心,有才艺。 *华盖加会天魁、天钺,机运多。

*华盖加会禄、权,科,得财,人缘佳,有文采,口才佳,有才艺。

*华盖加会火星或铃星,有特殊技术,为人自负。 *华盖加会擎羊、陀罗,有特殊技术,好强。 *华盖加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,有特殊技术立身,好享受。

*大小限遇华盖,喜寻求真理、宗教、技艺。 咸池

——————————————————————————-

*咸池象征亲近。

*咸池为人善于协调,顺从。

*咸池加会左辅、右弼,有亲和力,有管理能力。 *咸池加会文昌、文曲,感情浪漫,有情趣。 *咸池加会天魁、天钺,感情机运多。

*咸池加会禄、权,科,得财,有名气。 *咸池加会火星或铃星,感情多波折。

*咸池加会擎羊、陀罗,不定性,感情多波折。 *咸池加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折,易有特别嗜好。

*大小限遇咸池,桃花运。

天德

——————————————————————————-

*天德象征吉祥。

*天德为人主动,有正义感。

*天德加会左辅、右弼,处世积极。

*天德加会文昌、文曲,温和有礼。

*天德加会天魁、天钺,易结交有地位的人士。 *天德加会禄、权,科,名利双收。

*天德加会火星或铃星,耐性不足,遇凶可化解灾难。 *天德加会擎羊、陀罗,急躁冲动,遇凶可化解灾难。 *天德加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,缺乏斗志,行事保守,遇凶 可化解

灾难。

*大小限遇天德逢凶化吉。

月德

——————————————————————————-

*月德象征祥和。

*月德为人具包容性,心地善良。

*月德加会左辅、右弼,乐于助人。

*月德加会文昌、文曲,彬彬有礼。

*月德加会天魁、天钺,易结交有地位的人士。 *月德加会禄、权,科,名利双收。

*月德加会火星或铃星,开创力不足,遇凶可化解灾难。 *月德加会擎羊、陀罗,缺乏魄力,遇凶可化解灾难。 *月德加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,开创力不足,缺乏魄力,遇凶可化解灾

难。

*大小限遇月德逢凶化吉。

天才

——————————————————————————-

*天才象征直觉,才干。

*天才为人较聪明有才华。

*天才加会左辅、右弼,有创意,受人重视。 *天才加会文昌、文曲,文采好,口才佳。 *天才加会天魁、天钺,才能佳,受人欣赏。 *天才加会禄、权,科,智慧高,人缘佳,凡事顺利。 *天才加会火星或铃星,容易自负。

*天才加会擎羊、陀罗,受人嫉妒。

*天才加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,容易自负,受人嫉妒。

*大小限遇天才宜充实自己。

天寿

——————————————————————————-

*天寿象征长寿,稳重。

*天寿为人较老沈持重,理智重于感情。 *天寿加会左辅、右弼,考虑周到。

*天寿加会文昌、文曲,温和有礼。

*天寿加会天魁、天钺,乐于助人,受人欣赏。 *天寿加会禄、权,科,风度高雅,人缘佳,凡事顺利。 *天寿加会火星或铃星,缺乏魄力。

*天寿加会擎羊、陀罗,变通力不足。 *天寿加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,缺乏魄力,变通力不足。

*大小限遇天寿行事保守。

三台

——————————————————————————-

*三台象征正直、交际。

*三台为人品性瑞正,努力向上。

*三台加会左辅、右弼,处世明快。

*三台加会文昌、文曲,气度平和。

*三台加会天魁、天钺,人缘佳,易结交有力人士。 *三台加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *三台加会火星或铃星,较好动。

*三台加会擎羊、陀罗,性急多疑。

*三台加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较好动,性急多疑。

*大小限遇三台加会吉星生活安乐加会煞星,理想过高。 八座

——————————————————————————-

*八座象征稳定。

*八座为人喜宗教,乐观进取。

*八座加会左辅、右弼,能力佳。

*八座加会文昌、文曲,学习力强。

*八座加会天魁、天钺,为人和谐,易结交有力人士。 *八座加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *八座加会火星或铃星,较无远见。

*八座加会擎羊、陀罗,领导力弱,喜爱玩乐。 *八座加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无远见,领导力弱,喜爱 玩乐。

*大小限遇八座加会吉星多旅游机会。

恩光

——————————————————————————-

*恩光象征心地光明。

*恩光为人较有亲和力,受人敬重礼遇,多才艺。

*恩光加会左辅、右弼,多才艺,有能力,易有受高阶人士赏识。 *恩光加会文昌、文曲,文采佳,易有名声。

*恩光加会天魁、天钺,机运多,受人礼遇。

*恩光加会禄、权,科,得财,人缘佳,易受人重用。 *恩光加会火星或铃星,做事魄力不足,作风软弱。

*恩光加会擎羊、陀罗,做事魄力不足,作风软弱。

*恩光加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,做事魄力不足,作风软弱。

*大小限遇恩光加会吉星名声佳。

天贵

——————————————————————————-

*天贵象征守信,重诺。

*天贵为人较诚实大方,有自信心。

*天贵加会左辅、右弼,多才艺,有能力,易有受高层人士重视。 *天贵加会文昌、文曲,风趣有文采,易有名声。

*天贵加会天魁、天钺,机运多,受人提拔。

*天贵加会禄、权,科,得财,人缘佳,有领导才能,凡事顺利。 *天贵加会火星或铃星,做事冲动。

*天贵加会擎羊、陀罗,容易自命不凡。

*天贵加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,自视高,受人排斥。 *大小限遇天贵加会吉星名声佳,受人重

=====================

天伤阳火,天使阴火,乃上天虚耗之神,传使之宿。 天伤主虚耗及破败,天使主虚耗及窃取,被虐待等,行限忌逢相夹或大小二限各得其一之时,

若正星不庙旺,加煞冲时寿元有关津矣。再若昌曲之宿与伤使同度,行限逢之,亦主丧命,

天折。天伤行限逢之,易孤寡,暗耗,如煞有官非,重病,天使行限逢之加煞,易被人诬陷,

被劫盗,横破等情。

天马阳火,在数主奔驰。

天马之性格,好动不宁,逢善则善,遇凶则恶,易变而好劳动,最喜与绿存,或化禄交驰于

身命乘旺之地,财官双美,若逢恶煞单守同度,则主凶死他乡,如与陀罗同度,名折足马,

火星同度,名战马,无吉相救,皆主凶死外地,若逢太阴于亥,名财马,太阳居巳,名贵马,

武相同度于寅申宫加吉,谓之财印坐马。紫杀于巳亥,谓之权马,均吉。行限逢之,遇吉增

吉,逢凶加凶,于病多主流行性之病,且必考其同度之星之性质以定。天马最忌空亡,主一

生奔走无成。

(三二)天刑阳火,主刑夭,庙地又名天喜神,有权威,在数主医药。

天刑之性格,带孤独,高傲,有才干,多劳碌,亦刑克,入命易有伤残官非,若入命或病宫,

幼年注意小儿痳痹症,广东生人,小心痳疯病,旺地主大权,逢太阳主武贵,同文曲则允文

允武,成名于边疆。最忌与天哭同度入命,则孤寒灾疾不免,仅宜僧道,六亲无情,此星以

寅卯酉戌四宫为入庙,若其它诸宫,有正星庙旺,亦可乘旺,但如逢忌煞冲破,或正星陷地,

则主孤克疾病不利矣。此星旺地,或乘旺而逢巨门,天梁,或天相等星,多主司法界成名。

(三四)三台阳土,八座阴土,辅日月之光。 三台之性格,为耿直无私,有威仪,逢吉加吉祥。八座之性格,为直爽而急燥,口快心直,

且是善良多义,逢吉加吉祥。此二星若逢日月同度,对照,及三合,可增日月之光辉,十二

宫中无失陷。于病,多主胃脾之疾。于田宅,主富足,近有三列成行之房屋,及牌楼,或八

字形之建筑等,以吉论。(此二星专主交通工具)。 (三五)天才阴水,辅天机。天寿阳士,辅天同,天梁。

天才之性格,为有才艺,聪明机警,有正气而仁慈。天寿之性格,为忠厚温和,且有高寿,

兼是勤奋。此二星最喜会合天同,天梁或天机,增寿益智之宿,主长寿而智慧。天才于病,

主神经衰弱,阳痿阴亏。天寿于病,主脾胃及湿热之症。于田宅主吉,但需参考正星而定。

(三六)龙池阳水,凤阁阳士(作阳金),辅天府,天相以增享受。 龙池之性格,为聪明,且有作为,文雅而有声誉,专辅天府之功,可增饮食之享受。凤阁之

性格,为敏捷而好服饰之讲究,有文章之美而风流,亦有声誉。比二星专辅天府及天相,以

增贵及享受,若入身命逢煞冲破,则龙池主有耳疾,或一 耳有聋。凤阁主牙齿早坏。

(三七)台辅阳土,专辅左辅。封诰阴士,专辅右弼。 台辅之性格,为正直而刚强,有坚决之意志,及文笔之美,专辅左辅,而主贵显。封诰之性

格,为精明干练,气度沉稳,聪明而有艺术之爱好,专佐右弼,而主贵显。比二星若会合魁

钺左右之福寿格,当更增吉祥,财官双美。再左右若会合二星,有二姓延生,随母重拜之象。

(三八)恩光阳火,专辅天魁。天贵阳土,专佐天钺。 恩光之性格,为处事慎重而小心,磊落而光明,有才艺,亦风流,一生多近上贵,专佐天魁

以增贵,及多文艺。天贵之性格,为厚重而笃实,但略带孤僻偏激,一生多得上司之宠信与

提拔,专佐天钺,以增声名及人缘。此二星乘旺入命,无论会合魁钺与否,多是重信用,言

出必行之人。(此二星专主临时贵人宴会之事)。

(三九)天官阳土,专佐天梁。天福阳土,专佐天同。 天官之性格,为喜清闲而懒散,绝顶聪明,而欠魄力,故佐天梁而有名士风味,主先贵,而

后多失职退休之士,即先成名而后退休,安享林泉之乐,故若辅天梁,则为学术,或艺术成

名之人,虽不贵,而声名较贵者尤甚。注意:此星若与天梁同度逢煞冲,多作特务,情报人

员。天福之性格,为性急而诚实,无机变,亦多管闲事,喜助人为乐,佐天同,则一生多福,

兼有高寿。此二星若逢同梁二宿于旺地之身命,主富贵而寿考。 (四十)天哭阳火,助巨门之凶。天虚阴火,助破军之凶。

天哭为人,性孤僻,劳碌,仅于丑卯申三宫,加吉多福,不然,多刑克破败,若同巨暗同度,

主增凶,必有丧服,再有行限之小限逢之,而有丧门同度,必有丧事,不然,破耗不免。天

虚之性格,为华而不实,孤寒贫贱,六亲无依,仅宜僧道,九流,若与破耗同度,更增凶虐,

到处不利,女命得之,更凶。二星若夹限,或大小二限,各得其一之时,必有破败及丧孝服

之忧,必正星庙旺,禄马来救方解。 (四一)孤辰阳火,寡宿阴火。

孤辰之性格,为孤僻而固执,飘泊,而六亲不依,加煞,则多有破相残疾,及心理不正常之

人。寡宿之性格,为孤独,不近人情,飘泊,而六亲不依,多相貌可憎,怪异之人。二星最

忌入财帛官,不论正星庙旺与否,结果暗耗不留。入命,则男命忌孤,女忌寡。再如身命二

宫逢之,则外家(即母家)多无后嗣,本家人丁亦少。

(四二)劫杀阴火,在数为小人。 劫杀之性格,为心急而狠,贫鄙而劳碌,口齿无德,飞长流短,最忌与火铃同度,则更增其

虐,逢羊铃,则主阳奉阴违。

(四三)华盖阳木,在数为威仪,仪表。 华盖之性格,带孤独,而有宗教之信仰,高傲傲不群,喜助弱者,且直百无忌,君子远之,

小人畏之。此星逢日月,则增威仪,且有仪表,若与孤辰成寡宿同度,男鳏,女寡之命。

(四五)大耗阳火,在数主暗耗。 大耗之性格,为喜散财,轻财而浮华,六亲不依,若与红鸾同度,不论正星庙旺与否,多主

耗财,若入田宅宫,会流耗,则易遭窃盗,若加火星并巨暗入命,或田宅,主有火灾。此星

入命,不宜同近亲往来,不然,多耗损而无进益。

(四六)破碎为阴火,在数主残破不全。 破碎之性格,孤寒而劳碌,坐立不宁,少成多败,且多是非。此星入命,或行限,主作事将

成,而又生风波,反复颠倒,多不称意,尤以早年逢之,若有魁钺相夹相会,主虽有贵助,

而机缘不巧。

(四七)天空为阳火,在数管命主,身主之宿。 经云:驾前一位是天空,天空原来不可逢,二主禄存若逢此,阎王不怕你英雄。驾,即生年

之太岁也,前一位即安天空,身命逢之,无吉,多孤寡僧道。二主者,命主,身主也,加子

属贪狼,丑亥巨门之类,若有天空同度,无吉,有煞,多主夭折。并若禄存厚重之星,虽是

乘旺,而有天空同度,则虽有若无,不可以作吉论之也。(秘经云:身命四空,非僧即道,

四空音,天空,地空,旬空,截空是也,又名断桥,此星若入命身,纵不作僧道,亦主犯孤

独,六亲无缘,临老多入空门也。)

()

天官

——————————————————————————–

*天官象征官贵。

*天官为人较保守,喜爱享受。

*天官加会左辅、右弼,知足常乐。

*天官加会文昌、文曲,优闲自在,好享受。 *天官加会天魁、天钺,待人和平,受人欣赏。 *天官加会禄、权,科,在学术或艺术上名利佳。 *天官加会火星或铃星,缺乏斗志。

*天官加会擎羊、陀罗,行事保守。

*天官加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,缺乏斗志,行事保守。

*大小限遇天官声誉佳。

天福

-*天福象征吉祥如意。

*天福为人较乐于助人,喜爱享受。

*天福加会左辅、右弼,喜助人,好交友。 *天福加会文昌、文曲,乐观,好享受。 *天福加会天魁、天钺,乐于助人,受人欣赏。

*天福加会禄、权,科,受人欢迎,名利佳。

*天福加会火星或铃星,性子急。

*天福加会擎羊、陀罗,多管闲事。

*天福加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,性子急,多管闲事。 *大小限遇天福受人注目。

天刑

*天刑象征才干,自主。

*天刑为人较有孤独性,不喜借助他人之力,高傲,一生多劳碌,喜欢神密学、玄学。

*天刑加会左辅、右弼,热心助人,积极果决。

*天刑加会文昌、文曲,易有权位,学问佳。

*天刑加会天魁、天钺,机运多,地位易提升。

*天刑加会禄、权,科,得财,人缘佳,易有权威。 *天刑加会火星或铃星,是非多,做事辛劳。

*天刑加会擎羊、陀罗,是非多,做事辛劳,是非多。 *天刑加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,做事效率不佳,易有诉讼。

*大小限遇天刑加会白虎、火星、铃星易有官司,加会吉星有威望。 天姚

*天姚象征交际。

*天姚为人多纵情,反应快,人缘佳。

*天姚加会左辅、右弼,有管理能力,有魅力。

*天姚加会文昌、文曲,感情丰富,有才艺,有情趣。 *天姚加会天魁、天钺,机运多。

*天姚加会禄、权,科,得财,有管理能力,受人肯定。 *天姚加会火星或铃星钱财不聚,感情多波折。

*天姚加会擎羊、陀罗,稳定性弱,感情多波折。

*天姚加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折。 *大小限遇天姚,桃花运。

解神

*解神象征消灾。

*解神在有灾祸前,心灵感应强。

*解神加会左辅、右弼,行事敏捷,易有受人赏识。 *解神加会文昌、文曲,好学向上,易有名声。 *解神加会天魁、天钺,机运多,受人提拔。 *解神加会禄、权,科,得财,善解人意,受人欢迎,凡事顺利。

*解神加会火星或铃星,逢凶化吉。

*解神加会擎羊、陀罗,逢凶化吉。

*解神加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,逢凶化吉。

*大小限遇解神,逢凶化吉。

天巫

*天巫象征地位提升。

*天巫易有宗教信仰。

*天巫加会左辅、右弼,忠于职守,受人重视。 *天巫加会文昌、文曲,爱好文学,学术。 *天巫加会天魁、天钺,机运多,受人提拔。 *天巫加会禄、权,科,得财,人缘佳,凡事顺利。 *天巫加会火星或铃星,做事辛劳。

*天巫加会擎羊、陀罗,较无担当力。

*天巫加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,劳心劳力。

*大小限遇天巫加会吉星名声佳,受人重视。 天月

*天月象征安分。

*天月为人与世无争,较无主见。

*天月加会左辅、右弼,做事积极。

*天月加会文昌、文曲,有文采。

*天月加会天魁、天钺,为人和气,易结交有地位人士。

*天月加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *天月加会火星或铃星,依赖心重。

*天月加会擎羊、陀罗,庸人自扰。

*天月加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,依赖心重,庸人自扰。

*大小限遇天月加会吉星生活平顺。

阴煞

*阴煞象征小人,疑心。

*阴煞为人易自我反省约束。

*阴煞加会左辅、右弼,积极奋发。

*阴煞加会文昌、文曲,记取教训。

*阴煞加会天魁、天钺,易结交有三教九流之士。 *阴煞加会禄、权,科,名利双收。

*阴煞加会火星或铃星,易精神不振。

*阴煞加会擎羊、陀罗,不满现状。

*阴煞加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,易精神不振,易疑神疑鬼。

*大小限遇阴煞受人拖累或事事受阻。

台辅

*台辅象征坚持。

*台辅为人具有远见,意志坚定。

*台辅加会左辅、右弼,有智慧有能力。

*台辅加会文昌、文曲,具组织力。

*台辅加会天魁、天钺,为人善良,易结交有力人士。 *台辅加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *台辅加会火星或铃星,较无远见。

*台辅加会擎羊、陀罗,领导力弱,喜爱玩乐。 *台辅加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无远见,领导力弱,喜爱玩乐。

*大小限遇台辅加会吉星生活安乐。

封诰

-*封诰象征聪敏。

*封诰为人具有智慧,行事稳重。

*封诰加会左辅、右弼,有智慧有能力。

*封诰加会文昌、文曲,善修言词。

*封诰加会天魁、天钺,为人体贴,易结交有地位人士。 *封诰加会禄、权,科,名利双收,易有不错社会地位。 *封诰加会火星或铃星,虚荣心重。

*封诰加会擎羊、陀罗,行事保守。

*封诰加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,虚荣心重,行事保守。

*大小限遇封诰加会吉星生活安定。

天空

*天空象征灵感。

*天空易有天竺生涯,为人较有孤独性。

*天空加会左辅、右弼,领悟力强,受人重视。 *天空加会文昌、文曲,有宗教信仰,喜研究玄学,神密学。 *天空加会天魁、天钺,机敏,受人欣赏。

*天空加会禄、权,科,智慧一流,人缘佳,凡事顺利。 *天空加会火星或铃星,逢凶化吉。

*天空加会擎羊、陀罗,逢凶化吉。

*天空加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,逢凶化吉。 *大小限遇天空宜研究学术。

天哭

*天哭象征消极。

*天哭为人轻财重义,做事有原则。

*天哭加会左辅、右弼,勤劳节俭。

*天哭加会文昌、文曲,有文采。

*天哭加会天魁、天钺,有亲和力,易结交有力人士。 *天哭加会禄、权,科,有魄力,名利双收。

*天哭加会火星或铃星,内心孤独。

*天哭加会擎羊、陀罗,为人消极。

*天哭加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,内心孤独,为人消极,破财。

*大小限遇天哭加会吉星有权威加会煞星破财,思想消极。 天虚

*天虚象征飘浮不定。

*天虚为人喜清静,安于现状。

*天虚加会左辅、右弼,衣食足。

*天虚加会文昌、文曲,有文采。

*天虚加会天魁、天钺,有亲和力,易结交有力人士。 *天虚加会禄、权,科,有魄力,名利双收。

*天虚加会火星或铃星,较无主见。

*天虚加会擎羊、陀罗,为人华而不实。

*天虚加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无主见,为人华而不实,破财。

*大小限遇天虚加会吉星生活安乐加会煞星破财消灾。 龙池

*龙池象征内涵、自重、口福。

*龙池为人对数术(山、医、命、卜、相)有兴趣。 *龙池加会左辅、右弼,风度佳,喜助人,受人欣赏。 *龙池加会文昌、文曲,有气质,有文采,受人欣赏。 *龙池加会天魁、天钺,机运多,地位易提升。 *龙池加会禄、权,科,得财,人缘佳,有文采,易接触高层人士。 *龙池加会火星或铃星,易有耳部疾病,为人有傲气。 *龙池加会擎羊、陀罗,易有耳部疾病,较有私心。 *龙池加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,易有耳部疾病,爱好享受。

*大小限遇龙池有升迁机会。

凤阁

*凤阁象征美感、高贵、福份。

*凤阁为人对数术(山、医、命、卜、相)有兴趣,重视穿着。 *凤阁加会左辅、右弼,风度高雅,喜助人,受人肯定。 *凤阁加会文昌、文曲,有文学艺术才能,受人欣赏。 *凤阁加会天魁、天钺,机运多,地位易提升。 *凤阁加会禄、权,科,得财,人缘佳,仪态万千,名声佳。 *凤阁加会火星或铃星,易有口部疾病,略有虚荣心。 *凤阁加会擎羊、陀罗,易有口部疾病,爱表现。 *凤阁加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,易有口部疾病,爱好享受。

*大小限遇凤阁有升迁机会。

红鸾

*红鸾象征喜气。

*红鸾为人亲切,含蓄。

*红鸾加会左辅、右弼,有亲和力,有人缘。 *红鸾加会文昌、文曲,风度佳,有情趣。

*红鸾加会天魁、天钺,感情机运多。

*红鸾加会禄、权,科,得财,人缘佳。

*红鸾加会火星或铃星,感情多波折。

*红鸾加会擎羊、陀罗,不定性,感情多波折。 *红鸾加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折。 *大小限遇红鸾,有喜庆之事。

天喜

*天喜象征活泼奔放。

*天喜为人主动,活泼。

*天喜加会左辅、右弼,善交际,有人缘。

*天喜加会文昌、文曲,有文采,有情趣。

*天喜加会天魁、天钺,感情机运多。

*天喜加会禄、权,科,得财,人缘佳。

*天喜加会火星或铃星,积极且开朗。

*天喜加会擎羊、陀罗,感情多波折。

*天喜加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫感情多波折。 *大小限遇天喜,有喜庆之事。

孤辰

*孤辰象征独立与孤独。

*孤辰为人自立自强,性情固执。

*孤辰加会左辅、右弼,独力创业。

*孤辰加会文昌、文曲,思想卓越。

*孤辰加会天魁、天钺,有合群力,易结交有力人士。 *孤辰加会禄、权,科,有远见,名利双收。 *孤辰加会火星或铃星,较固执。

*孤辰加会擎羊、陀罗,较不合群。

*孤辰加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较固执,较不合群。

*大小限遇孤辰加会吉星生活安乐加会煞星较消极。 寡宿

*寡宿象征多疑与孤独。

*寡宿为人甘于平淡,安守本分。

*寡宿加会左辅、右弼,独立创业。

*寡宿加会文昌、文曲,思想平和。

*寡宿加会天魁、天钺,有合群力,易结交有力人士。 *寡宿加会禄、权,科,有远见,名利双收。 *寡宿加会火星或铃星,较无担当。

*寡宿加会擎羊、陀罗,感情较脆弱。

*寡宿加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,较无担当,感情较脆弱。

*大小限遇寡宿加会吉星生活安乐加会煞星较彷徨。 蜚廉

*蜚廉象征保守孤僻。

*蜚廉为人善良守本分。

*蜚廉加会左辅、右弼,热心自励。

*蜚廉加会文昌、文曲,文采佳。

*蜚廉加会天魁、天钺,易结交有地位人士。

*蜚廉加会禄、权,科,有权威,名利双收。

*蜚廉加会火星或铃星,倔强固执。

*蜚廉加会擎羊、陀罗,行事偏激。

*蜚廉加会火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫,倔强固执,行事偏激。

*大小限遇蜚廉加会吉星有权威。

天机星在夫妻宫,男宜娶比较年少为另一半或是个性比较刚强,女可以配年长之夫。

天机星加上擎羊陀罗火星铃星,主生离苦别,晚结婚比较好。 天机星和天梁星同宫,娶年长有助婚姻幸福。

天机星和太阴星同宫,从事美容化妆品专柜最适合。 太阴星在夫妻宫

太阴星在夫妻宫,入庙则男女皆贵,婚姻美满幸福。 太阴星和文昌文曲同宫则为美谈。

太阴星同擎羊陀罗火星铃星天空地六凶星虽不克,但主分离。 太阴星和太阳同宫,则白头偕老。

太阴星和天同星同宫,则是贤内助。

太阴星和天机星同宫,在少年时是美好。

太阳星在夫妻宫

太阳星在夫妻宫,入庙或旺晚结婚比较好,早娶会相克,男人会因妻而得贵。 太阳星和天梁同宫在左辅右弼,会娶到贤妻良母。

太阳星和太阴星同宫,会娶到贤内助帮夫运,如在加巨门就如一般。 太阳星遇到天使和天伤,因非礼而结婚。

巨门星在夫妻宫

巨门星在夫妻宫,婚姻对象若是比对方年长,定是相克不和。 巨门星如和太阳同宫无四杀星,则白头偕老。

巨门星和天机星同宫,则是美貌贤内助。

巨门星和天同星同宫,则是聪慧之妻或娶二房,若加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,必是刑

克二妻或分离。

武曲星在夫妻宫

武曲星在夫妻宫,最好是晚娶而且能同年龄会较好。 武曲星如有吉星会妻子而得到财富,如加凶星因妻子而散财。 武曲星和贪狼天同同宫,晚娶可以白头偕老。

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多,有擎羊陀罗火星铃星同宫,夫妻会经常吵架或离婚。

武曲星和天梁同宫,神仙美眷夫妇。

武曲星加太阴,妻从事美容专柜服饰最好不过。

紫微星在夫妻宫

紫微星在夫妻宫,晚结婚比较适合,能白头偕老,另一半个性比较刚强。 紫微星和天府星同宫,夫妻俩白头偕老到晚年。

紫微星和天相星同宫,可能早婚或是年纪比自己还小。

紫微星和破军星同宫,俩人个性不合,容易吵吵闹闹。

紫微星加上擎羊陀罗火星铃星同宫,主有刑克。

廉贞星在夫妻宫

廉贞星在夫妻宫,男子有可能三度做新郎倌,如在加上贪狼那更离谱。 廉贞星和七杀同宫,夫妻不和又主刑克,加上擎羊陀罗火星铃星,夫妻俩会分手婚姻。

廉贞星和天府同宫,夫妻俩白头偕老。

七杀星在夫妻宫

七杀星在夫妻宫,男女早婚,夫妻会不和。

七杀星和武曲同宫,同样也是夫妻不和且带刑克,宜晚婚免刑克。 七杀星和廉贞同宫,主夫妻分离,早晚相聚不多,加上加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,会

连克三妻,离婚再结婚又离婚。

天相星在夫妻宫

天相星在夫妻宫,美貌贤淑,男宜年长,亲上加亲将会更好。 天相星和紫微同宫,白头偕老。

天相星和武曲同宫,年轻时比较能和好。

天相星和廉贞同宫,入庙则无刑克问题发生,加上擎羊陀罗火星铃星,必定刑克不和。

天梁星在夫妻宫

天梁星在夫妻宫,男则是娶到美丽大方,又从美容专柜服饰最合适。

天梁星和天同星同宫,夫妻和和气气互相尊重。 天梁星和天机星同宫,会娶到贤淑的妻子。 天梁星加上擎羊陀罗火星铃星,夫妻经常吵闹不咻。 天钺星在夫妻宫

天钺星在夫妻宫,夫妻都是美貌双全。

天钺星加上四杀星则夫妻经常吵架。

天魁星在夫妻宫

天魁星在夫妻宫,夫妻都是美貌双全。

天魁星加上四杀星则夫妻经常吵架。

文曲星在夫妻宫

文曲星在夫妻宫,与诸星同宫,则白头偕老。 文曲星和文昌星两星在夫妻宫,三妾四房比较多,加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,亦主众

女人互相争宠。

文昌星在夫妻宫

文昌星在夫妻宫,会娶到贤内助。

文昌星和天机太阴同宫,则妻是美貌又能事美容职业最好。 文昌星若陷地,加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫,则是大忌,应小心夫妻之间对谈方式。

火星在夫妻宫

火星在夫妻宫,入辅再加上吉星同宫,无刑克不和。

火星在夫妻宫,陷地主夫妻不和。

左辅星在夫妻宫

左辅星在夫妻宫,则夫妻俩白头偕老。

左辅星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞,则宜娶年长刚强之妻。 左辅星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫,夫妻主分离。 武曲星在夫妻宫

武曲星在夫妻宫,最好是晚娶而且能同年龄会较好。 武曲星如有吉星会妻子而得到财富,如加凶星因妻子而散财。 武曲星和贪狼天同同宫,晚娶可以白头偕老。

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多,有擎羊陀罗火星铃星同宫,夫妻会经常吵架或离婚。

武曲星和天梁同宫,神仙美眷夫妇。

武曲星加太阴,妻从事美容专柜服饰最好不过。

破军星在夫妻宫

破军星在夫妻宫,男女结婚又可能再离婚,加吉星可能化解。 破军星和武曲同宫,也是结婚再离婚又结婚,主分离。 破军星和廉贞同宫,夫妻不和经常吵架。

破军星和紫微同宫,结婚对象宜年长。

贪狼星在夫妻宫

贪狼星在夫妻宫,男女都不好,都有可能重婚。

贪狼星入庙要晚娶比较好。

贪狼星和廉贞星同宫,主相克,加上擎羊陀罗火星铃星,主分离。 贪狼星和紫微同宫,婚姻要比对年长。

右弼星在夫妻宫

右弼星在夫妻宫,则夫妻俩白头偕老。

右弼星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞,则宜娶年长刚强之妻。 右弼星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫,夫妻主分离。

<>

《太微赋》

斗数至玄至微,理旨难明,虽设问于百篇之中,犹有言而未尽。 注解:?释?本篇《全书》列为首篇,实未合,依《全集》本,此篇列在《诸星问答》之后,

始合体例,所以才说「虽设问于百篇之中」,亦即《太微赋》实为《诸星问答》的补充,补

其「犹有言而未尽」之意。

「太微」为星垣名。我国古代天官将天星分为三垣,太微垣为五帝座之所居(天市垣则是百

姓万民之所聚),所以术者即用其名来比附紫微帝座。 斗数所用,全属虚星,且北斗七星完全与太微垣无关,由是即知其比附之意。

至如星之分野,各有所属,寿夭贤愚,富贵贫贱,不可一概论议。

注解:?释?此处说「星之分野,各有所属」,即已透露「六十星系」的消息。斗数以星系

为「分野」(领域),六十星系必居固定的星垣,如凡「紫微独坐」必居子、午;「武曲、

七杀」必居卯、酉,此即星系的分野。

「六十星系」为中州派的秘传,王亭之将之公开之后,斗数家纷纷采用,在此之前,术者唯

依各别单星推论,不知每星系有其特殊意义,但亦有人怀疑,六十星系之说何以不见于《全

书》?其实,若明本赋此句,即当不复怀疑,若不用六十星系来解释,就不能说斗数诸星之

「分野」。

其星分布一十二垣,数定乎三十六位,入庙为奇,失数为虚。 注解:?释?传统的说法,由子至亥,即一十二垣。星系入十二垣,各有庙、旺、陷,是故

即成三十六位。

斗数的「斗」,指星系而言;「数」则指诸星的庙、旺、陷。 有些斗数家,将诸星分野分为庙、旺、得地、利益、平和、不得地、陷,一共七种情况,中

州派则只说四种:庙、旺、利、陷,其中的「利」相等于平和(不凶也不吉),如是能产生

影响者,便仅有庙、旺、陷三数。由这句赋文,即可知中州派传授实为正统,否则即不能说

为三十六数。

但亦可将「六十星系」视之为数,因为六十星系的结构已包括庙旺利陷在内,所以不如说「数

定乎六十位」(据记忆《八喜楼钞本》即是如此)。

大抵以身命为福德之本,加以根源,为穷通之资。

注解:?释?此赋文有误,当读作??大抵以身命为本,加以福德之根源,为穷通之资。

身命二宫,命为先天,身属后天,是故说「身命为本」。然而福德宫实为推算人一生格局的

要领,福德主人的思想,人的一生,受其本人的思想影响甚大,是故说为「根源」。

星有同躔,数有分定,须明其生克之要,必详乎得垣失度之分。 注解:?释?「星有同躔」,即是星系,如武曲唯与杀、破、狼、天相、天府同躔,如是即

构成六种武曲星系(加上独坐,故共为六种)。

因为同躔的关系,所以便有生克,然而王亭之于深造讲义中论述六十星系,已将其生克关系

融会贯通而论,故已不必再作专论(同时,亦已将其庙旺利陷融会,是故讲义中亦不别论)。

斗数论生克,不如子平论生克的重要,因为斗数的星系生克已成固定格局(例如「武曲七杀」,

必为金局),少了子平的生克制化等等变化,亦即是说,每一星系的躔次宫垣已属固定,星

曜生克亦属固定、庙旺利陷更属固定,由是即可融会而但论星系。这不是不说生克、庙旺,

只是融会之后更不必别说。

观乎紫微舍躔,司一天仪之象,卒列宿而成垣。土星苟居其垣,若可动移。 ?释?斗数安列正曜,实先安立紫微,紫微定位,其余正曜即依之而安立,由是有十二星盘,

此即所谓「司一天仪之象,卒列宿而成垣」。故此二句,实亦强调六十星系的分布。有人自

称为斗数正传,却反对六十星系的建立,实在其人连《太微赋》亦未读通。 至于说「土星苟居其垣,若可动移」,那是针对「五星」而说,于用五星推命时,土星居垣

不动,而斗数中的土星(如紫、府、巨)则可依大限、流年而飞动,这是提醒用惯「五星」

的术士,不可再依「五星」之例。(这种情况,于《全书》中比比皆是,是故可以看成那是

用斗数代替五星的提示,亦可看成是神数派术士的重要转变)。

金星专司财库,最怕空亡。

注解:?释?这是正曜与杂曜交躔的举例。武曲即是所说的「金星」,凡武曲六种星系,皆

不宜与空曜同躔(空曜亦有种种分别,已详深造讲义之中)。

贪守空而财源不聚。

注解:?释?这只是泛论。实际上,对情欲过深的贪狼星系(如贪狼与羊陀同会),反喜空

曜化解,转变为才艺。此宜详阅深造讲义。

各司其职,不可参差。苟或不察其机,更忘其变,则数之造化远矣。 注解:?释?所谓「机」,即各星系的基本性质;所谓「变」,即与辅曜、佐曜、煞曜、化

曜,甚至杂曜的同宫与会合,由是产生性质的变化。

例曰:禄逢冲破,吉处藏凶。

注解:?释?化禄最忌冲破,禄存次之。所谓「冲破」,即对宫见化忌。

原局化禄受大限化忌冲破,最为吃紧。大限化禄受流年化忌冲破,一年不利。流年化禄受流

月化忌冲破,只以轮行至化禄宫位的日子为虞,并非一月不利。

原局化禄,不畏流年流月化忌冲破。

大限化禄,畏原局化忌,不畏流月化忌冲破。 流年化禄,不畏原局化忌,却畏大限化忌冲破。 换言之,原局与大限、大限与流年、流年与流月之相互冲破皆吃紧,余则无碍。

禄存受冲破,关系甚轻。

此外,化禄又化为忌星,亦属冲破,皆主吉处藏凶,尤不宜妄行取财,对投机自然十分不利,

即使竞争求财,亦主决策错误,或资金不继。若外出求财,尤妨交通意外,或遭人暗算。(近

年有一台商在大陆遭灭门之祸,一台湾读者托人带他的命盘给王亭之,即是廉贞化禄于大运

化忌,壬年会武曲化忌。该台湾读者熟读王亭之的深造讲义,已劝其不可外出求财,然而此

商人在香港逗留时,慕名往一术士处算命,于是决心前往,结果悲惨收场。江湖术士精于包

装,往往害人不浅,此中因果难言。)

马遇空亡,终身奔走。

注解:?释?「马」指天马。空亡则指「截空」与「旬空」。天马与空曜同宫,为空马,主

奔波劳碌,劳而少成。又或频频转工,总不理想。 但若空马宫垣的星曜吉美,则主于外乡白手兴家,若株守家园则反劳碌无成。??再将星曜

性质推广,这又或者是利于转换工作环境。 再者,「终身奔走」对现代人来说未必是坏事。现代人移民外地,然后回本土经营,于是两

地奔波,亦合此占例。

又或者常川梭两地经营两边的生意,亦合此例,故不可一概而论,仍应依星垣中的正曜星系

为主,以作推断。

生逢败地,发也虚花。

注解:?释?沐浴一星所躔宫位,即所谓「败地」。只论顺行局,所以长生必在申、寅、已、

亥四宫垣,而败地则必在子、午、卯、酉。

所谓「生逢败地」,即命宫在沐浴所临的宫垣,主耗散。 然而仅据一星曜即作断论,说为「发也虚花」,过嫌武断。败地再加耗散性质的正曜,如天

机;或反复性质的正曜,如破军,且整个星系性质不良,如有阴耗等杂曜,然后才能说是「发

也虚花」,仿佛过眼云烟。

绝处逢生,华而不败。

注解:?释?这两句赋文是跟上两句赋文对举而言。「绝」星必在申、寅、已、亥四宫,与

长生同。

长生在申,则绝于已;长生在寅,则绝于亥;长生在已,则绝于寅;长生在亥,则绝于申。

江湖流传的诀法是,若命宫临绝地,但行至长生所临的宫垣为大限,则主荣华。谓之「绝处

逢生」。此诀非中州派所传。

但如今连这江湖诀法亦失传了,变成说是由正曜生起宫垣的绝星,此非正确。

星临庙旺,再观生克之机。

注解:?释?所谓「生克」,有二。

一为宫与星的关系,如贪狼木,居子宫垣受生,居午宫垣则泄气之类。

二为星与星的关系,如「武曲贪狼」星系,贪狼木受武曲金之克。 所以星曜虽然以庙旺为「数」,但亦要视宫与星的生克。 关于这点,其实只须了解六十星系的性质,就已经包含了庙旺利陷与两种生克的原理。此如

「廉贞贪狼」星系,只能在已、亥二宫垣内,同时一定落陷,所以在「深造讲义」讨论这组

星系时,实在已经将种种因素考虑在内。如已宫的「廉贪」,贪狼泄气太甚;亥宫的「廉贪」,

贪狼则有亥水相生。

因此,赋文特别提出这点,实在因为中州派六十星系的诀法未曾流入江湖,所以术者便只能

依此作为推断的原则,但亦可谓不无见地。

命坐强宫,细察制化之理。

注解:?释?所谓「制化」,即是复杂的生克关系。

例如「廉贞破军」居卯宫,卯木受破军水相生,同时卯木生廉贞火,所以破军水对廉贞火影

响就很少,以有卯木作为调和之故。

但当「廉破」坐酉宫时,破军水受酉金相生,克廉贞火的力量就重。 这些「制化」关系,亦已详于六十星系的性质之中,因为是固定的格局。

日月最嫌反背。

注解:?释?由广而言,凡日月居陷宫都可称为「反背」,由狭而言,则以太阳居亥宫,太

阴居已宫,为性质敏感的反背。

所谓反背,其实主要是消极,或由消极变为虚浮(太阳反背易浮夸),或者阴暗(太阴反背

多负面)。

又不只命宫不宜见反背,六亲宫垣见反背,都有特殊性质,难以在此一一详论。曾见过一个

命盘,子女宫太阳反背,会煞,结果晚年受子牵累,名誉大受影响。此即可作为一个例子。

禄马最喜交驰

注解:?释?由于天马只居申、寅、已、亥四宫垣,所以亦必是这四宫垣的禄存,才能与天

马同度或对照,如是即是「禄马交驰」。

禄存的禄为不动之禄,例如固定收入。凡固定收入都必有限度,因此便喜欢天马来加强它的

活力,是故「禄马交驰」便意味着是一个新局面的开始。 然而凡「禄马交驰」,必须叠禄叠马才成真格。这即是原局的禄马,叠逢大限的禄马;大限

的禄马,叠逢流年的禄马。

「禄马交驰」须妨忌星冲破,此即「吉处藏凶」。 化禄遇天马,不称为「禄马交驰」。但「禄马交驰」又逢化禄,则可以加强运势。

倘居空亡,得失最为要紧。若逢败地,扶持大有奇功。

注解:?释?星系碰上空曜同度,须细详其变化,如桃花逢空曜可以化为才艺之类,即所谓

「得」。此详于「深造讲义」,于此很难细说。 「败地」句,即前文「生逢败地」。所谓「扶持」,最喜见禄存、化禄(尤喜见禄存与化禄

同会)。见化权、化科,一般来说亦可以说是扶,但却仍应参考星系的性质,是否适宜化权、

化科。

紫微天府,全依辅弼之功。

批注:?释?紫微为北斗主星、天府为南斗主星,日生人以太阳为主星、夜生人以太阴为

主星。凡命宫见主星,都须要见辅佐之星,如左辅、右弼,文曲、文昌等同会或冲照,此不

但紫微天府二星为然。「辅弼」即辅曜与佐曜,不单指左辅右弼。此外尚有一些对星,亦可

成为辅佐,如「三台、八座」、「恩光、天贵」等。

七杀破军,专依羊铃为虐。 注解:?释?这是说七杀、破军,不喜见羊铃,其实见火陀亦有同一性质,令人生忽生挫折

??挫折的性质,须详十二宫而定。四煞之中,以「羊铃」及「火陀」的组合,最具破坏力

与创伤力。其中又以「羊铃」为甚。 其实不只七杀、破军忌羊铃、火陀,武曲亦忌,是故有「武曲羊陀兼火宿,丧命因财」的说

法。

诸星吉,逢凶也吉。诸星凶,逢吉也凶。

注解:?释?这是指原局与流限的关系。若原局命宫吉,而且强有力,那么,当行至大限命

宫为凶曜时,不可立即说之为凶,因为性质另有变化。若原局命宫凶,而且强有力,那么,

当行至大限命宫为吉曜时,亦不可贸贸然以为吉利,因为亦主性质变化。兹举「深造讲义」

中的一个例子来说明??「紫府」一般不喜经行天梁躔度的宫限,因为天梁不带领导性质,

若运限逢此尚无大碍,仅主退居幕后,而其时已为「紫府」的老运。倘流年经行天梁的宫度,

有煞忌来会,主明升暗降。由这例子,即可见星系性质的变化,不单以吉凶而论。江湖流传

的口诀,往往只能依其大意,不可凿实,只论吉凶而不讲究「星系遇星系」的变化。

辅弼夹帝为上品。

注解:?释?此论紫微。左辅、右弼夹紫微,只有四个宫位有可能。三月生人,紫微在未;

五月生人,紫微在未;九月生人,紫微在丑;十一月生人,紫微在丑。紫微在丑、未二宫,

必为「紫微破军」星系。得左辅右弼相夹,可以将动荡不安的本质化为开创力。亦即可以一

方面稳守,一方面更新,是故称为「上品」。其实,辅弼不必「夹帝」,紫微凡与辅弼同会

冲会,都主增加紫微的安定与开创,亦即是按部就班、顺水推舟的开创,比较不费力,因此

亦可称为「上品」。

桃花犯主为至淫。

注解:?释?「紫微贪狼」星系,名为「桃花犯主」,以贪狼为桃花、紫微为主。这时,紫

微必在卯、酉二宫。紫微在子、午二宫独坐,对宫必为贪狼,亦可称为「桃花犯主」,但性

质比卯、酉二宫的「紫贪」优秀。前者若有辅佐诸星引从,或同会,可以说是风流儒雅,后

者若会凶忌诸煞,可以成为伧俗下流。「紫贪」会桃花诸曜,或会昌曲,最怕发展成为风流

自赏,易成心理障碍。若为命宫,须看福德宫的天相是否良好,假如天相又不吉,那么,便

容易心理不正常。若「紫贪」为福德宫,命宫必为天府独坐,天府若吉,只是物欲;天府若

凶,则物欲、情欲两皆泛滥,要用后天人事来加以节制。

君臣庆会,才擅经邦。 注解:?释?君指主曜,尤指紫微。臣指辅、佐八曜,以及一些对星(恩光天贵、三台八座

等)。所谓「庆会」即是同度、冲照、相会。唯紫微则以前后相夹亦为「庆会」。紫微的前

后相夹,不必一定要实夹,亦可以虚夹如紫微居子,丑宫无正曜,所以辅佐诸星若在未宫,

即可借入丑宫,如是即成「虚夹」,只其力量略较实夹者为小。「君臣庆会」的格局,利于

开创,同时亦主有声誉,而且不畏宵小作梗,由是说为「才擅经邦」。

魁钺同行,位居台辅。 注解:?释?坊间将「魁钺同行」解释为魁、钺二星分居命、身宫,很不合理。依照起例,

魁钺居命、身宫,只有辛年三月寅时生人、辛年三月卯时生人等少数几个情况,这只可以称

为孤例。

若魁钺同会、冲会,固然好,但却不能说是「位居台辅」那么贵气,所以这是一句凑合的赋

文,但求与上句对仗工整,便不惜夸大其词。这亦往往是江湖的通例。

禄文拱命,贵而且贤。

注解: ?释?所谓「禄文拱命」,是禄存与文昌、文曲同会于命宫。化禄不入正格,冲会力

量甚小。

此如壬年生人,命宫在亥,禄存同度,昌曲分居卯、亥二宫垣,即合此格。 然而这「禄文拱命」的星系,只是增加正曜星系的声望,并不能说凡「禄文拱命」即「贵而

且贤」。是故仍然要详命宫正曜星系的性质来决定。

禄文同会,禄存化为贵,其固定入息即由地位而来。同时,文星主气质高尚,所以说是「贵

而且贤」。有人将赋文改为「富而且贵」,那大概是认为禄存主富,文星主贵,实在是误解,

此盖不知禄存可以化为贵。

日月夹财,不权则富。

注解:?释?「日月夹财」的正格,是紫微在已亥的星系。如「武曲贪狼」在丑为命宫,「太

阴天同」在子、「太阳巨门」在寅,那便是「日月夹财」,以武曲为财星故。 另一个结构是紫微在子、午的星系。

命宫在辰戌,太阴在已亥独坐,卯酉宫无正曜,借对宫「太阳天梁」安星,亦为「日月夹财」,

这时,以命宫「廉府」的天府为财星。然而这个结构,天府必须得禄始合格。 如天府不得禄,可是来夹的太阳或太阴却化禄,便可以补救天府不得禄的缺陷,又或者天府

不得禄,但来夹的太阴或太阳却与禄存同度,亦同样可以补救。 凡「日月夹财」,由于正曜星系的性质,往往有感情与理智、情欲与物欲的冲突,故不可一

概而论,只能大致上来说,或偏于权力、或偏于财富,所以说「不权则富」。

马头带箭,镇卫边疆。

注解:?释?午宫坐命,擎羊同度,即是「马头带箭」(又名为「马头带剑」)。

正格为七杀独坐命宫。余者皆不入格,仅天同守命,多少带一点「马头带箭」的性质。

凡七杀与羊同度,都主人生多挫折,少际遇,不过却主权威,喜行廉贞化禄,武曲化禄、天

同化禄的宫垣,即往往为人生发越振奋的关键。然而以年岁而言,行廉贞为第三个大限,嫌

太早,只能视为发韧,是人生的开端,于要延至第六个大限始见天同,又嫌太晚,所以「马

头带箭」守命的人,于中年很难得志。

在古代,即将这种命格譬为「镇卫边疆」,此即以汉将军李广为例,李广守御匈奴,战功显

赫,终身不得封侯,又终身居于边塞,便正合此例。 在现代,往往是一个机构中的中级人员,有重任便由他负责,有功劳却给上司占去,但他是

机构中无人不知的重要人物。

倘能成「雄宿干元格」,亦即得禄(尤喜见廉贞化禄),则不可称之为「马头带箭」,主劳

而有成,一发即终身有福。

刑囚夹印,刑杖唯司。

注解:?释?印指天相。刑指天梁、擎羊,囚指廉贞、陀罗。所以天相与禄存同度,必有羊

陀来夹,即非全美。

但若天相会天府禄存,便可化解「刑囚夹印」的性质。 天相亦不喜刑忌来夹,巨门为暗星,亦视为忌。

凡遇凶夹,天相坐命的人多给人诿过于自己,或受人误会,以致招惹是非。故逢此命格的人,

应该主动解释,否则愈怕开罪人,愈易开罪人。吃力不讨好,愈怕愈是非。

善荫朝纲,仁慈之长。

注解:?释?天机化气为善,天梁化气为荫。「朝纲」是指天机、天梁朝会天同。因为天同

化气为福,所以最喜善荫二星化吉相会。 这个格局,以禄权科三化吉来会,才成合格。 不过,格局亦有缺点,那就是当成「三化吉」的结构时,天梁一定见禄存,同时巨门亦必化

为忌星来照会。这都是易引起误会,易发生纷争的格局。 因此天同守命,见机梁化吉,虽说是「仁慈之长」,但恐亦难免是非诽谤。所以,这不是一

个完美的星系结构。

贵入贵乡,逢者昌禄。

注解:?释?这是一个过份重视天魁、天钺二星的口诀。所以便以魁钺入命宫为「昌禄」,

事实上,命宫逢贵,只是人生多一点机遇。

财居财位,遇者富奢。

注解:?释?财居财位,即是财帛宫见财星。 所谓财星,指武曲、天府。中州派则加上太阴。武曲主行动,太阴主计划、天府则主积聚。

如今有人将红鸾、天喜亦看作是财星,那就未免将财星的范围放得太广。

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。 注解:?释?太阳在午宫,又为命宫,便成「日丽中天」的格局,主贵。因为必同时借会申

宫的天机太阴(借入寅宫与太阳相会),申宫的太阴主富,所以说为「专权之贵,敌国之富」。

然而这个星系结构,太过光芒四射,加上会天机亦有发散的性质,所以必须能适当收敛,然

后才能成美格。

所谓适当收敛,一为会照文曜,一为对宫的天梁有力(无煞忌侵扰)。会文曜时,人能儒雅,

自然就不轻浮;会有力的天梁,便有适当的自律。

太阴居子,号水澄桂萼,得清要之职,清谏之材。

注解:?释?本来太阴主富,「水澄桂萼」的格局却主清贵,关键即在于福德宫。

凡太阴居子为命宫,福德宫必为太阳巨门,福德宫主思想,若太阳巨门的星系见禄、权、科

三化吉,则思想正直,不阿私曲,而且敢言(特别是巨门与化权、化科相会),所以古代即

称之为谏官,即是御史。

在现代,「水澄桂萼」格局的人,很可能是有公信力的政治评论人。

北帝破军同垣,一呼百诺。

注解:?释?这是指紫微破军星系。

破军能受紫微?制,便成为创造力,否则,便只是破坏力。 有些人不满现状,于是突破,改变了人生的命运。有些人同样不满现状,可是却只是不安本

份,由是造成人生的坎坷。这便是创造力与破坏力的分别。

因此「紫破」星系的紫微,一定要得「百官朝拱」,然后才能成为美格,倘若是「在野孤君」,

自然没有「一呼百诺」的可能??可是,这命格的人,又一定不甘心应诺于人。

文曲破军寅卯,众水朝东。

注解:?释?文曲称为暗曜,破军化气为耗,所以破军与文曲同躔,即是暗耗的组合。说为

「众水朝东」,即譬喻财帛耗散。

赋文说是居寅卯宫的文曲破军不吉,实际上居亥、子、丑三宫尤其易于耗散。 文曲破军同宫,再见煞忌,或见阴暗的杂曜(如天巫、阴煞、破碎、咸池等),假如是命宫

或福德宫,须妨一生自作自受,作茧自缚,必须以「聪明反被聪明误」为戒。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button