Tử vi

Tử vi đấu sổ an tinh quyết cùng bài bàn phương pháp tường giải ( ba )

  8

Mười bốn chính diệu bí quyết

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ an tinh quyết cùng bài bàn phương pháp tường giải ( ba )

Tử vi đi ngược chiều ở lại thiên cơ, cách một thái dương vũ khúc dời,

Thiên đồng cách hai liêm trinh vị trí, khoảng không ba phục gặp tử vi ao,

Thiên phủ thuận hành có thái dương, tham lang rồi sau đó cánh cửa cực lớn lâm,

Tùy ngày qua cùng thiên lương kế, thất sát khoảng không ba là phá quân.

An tử vi chư tinh ( lấy tử vi ở ngọ làm thí dụ ):

Thiên

 

 

Tị

Tử

 

Hơi

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

Rất

 

Dương

 

Mão

Liêm

 

Trinh

 

Tuất

 

Khúc

 

Dần

Thiên

 

Cùng

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An thiên phủ chư tinh:

 

 

 

 

Tị

Tử

 

Hơi

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Phá

 

Quân

 

Thân

Bảy

 

Giết

 

Thìn

 

 

Tử vi cùng thiên phủ

Lấy dần thân một đường

Vi trục đối xứng,

Phân mà đi,

Gần như chỉ ở dần thân cùng

Cung.

 

 

 

 

Dậu

Thiên

 

Lương

 

Mão

Thiên

 

Phủ

 

Tuất

Thiên

 

Cùng

 

Dần

Cự

 

Môn

 

Xấu

Tham

 

Sắc

 

Tử

Rất

 

Âm

 

Hợi

 

Tử vi đấu sổ mười hai cơ bản mệnh bàn biểu hiện

Thái Âm   hãm

 

 

 

Tị

Tham lang   vượng

 

 

 

Ngọ

Thiên đồng   hãm

 

Cánh cửa cực lớn   hãm

 

Chưa

Vũ khúc   bằng

 

Thiên tướng   miếu

 

Thân

  Thiên cơ   bằng

 

 

 

Tị

Tử vi   miếu

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Phá quân   hãm

 

 

 

Thân

Liêm trinh   vượng

 

Thiên phủ   miếu

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi tại tí

Thái dương   rỗi rãnh

 

Thiên lương   địa

 

Dậu

Thất sát   vượng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở ngọ

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Thất sát   miếu

 

 

 

Tuất

Thái dương   miếu

 

Thiên lương   miếu

 

Mão

Liêm trinh   vượng

 

Thiên phủ   miếu

 

Tuất

Phá quân   hãm

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Tử vi   bằng

 

 

 

Tử

Thiên cơ   bằng

 

 

 

Hợi

Vũ khúc   rỗi rãnh

 

Thiên tướng   miếu

 

Dần

Thiên đồng   hãm

 

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

Xấu

Tham lang   vượng

 

 

 

Tử

Thái Âm   miếu

 

 

 

Hợi

 

Liêm trinh   hãm

 

Tham lang   hãm

 

Tị

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

 

 

Ngọ

Thiên tướng   rỗi rãnh

 

 

 

Chưa

Thiên đồng   vượng

 

Thiên lương   hãm

 

Thân

   

 

 

 

Tị

Thiên cơ   miếu

 

 

 

Ngọ

Tử vi   miếu

 

Phá quân   miếu

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

Thái Âm   rỗi rãnh

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi tại sửu

Vũ khúc   vượng

 

Thất sát   rỗi rãnh

 

Dậu

Thái dương   vượng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở chưa

Thiên phủ   hãm

 

 

 

Dậu

Thiên phủ   bằng

 

 

 

Mão

Thái dương   hãm

 

 

 

Tuất

Vũ khúc   hãm

 

Thất sát   hãm

 

Mão

Thái Âm   vượng

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

Tử vi   miếu

 

Phá quân   vượng

 

Xấu

Thiên cơ   miếu

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

Thiên đồng   rỗi rãnh

 

Thiên lương   miếu

 

Dần

Thiên tướng   miếu

 

 

 

Xấu

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

 

 

Tử

Liêm trinh   hãm

 

Tham lang   hãm

 

Hợi

 

Cánh cửa cực lớn   bằng

 

 

 

Tị

Liêm trinh   bằng

 

Thiên tướng   vượng

 

Ngọ

Thiên lương   vượng

 

 

 

Chưa

Thất sát   miếu

 

 

 

Thân

  Thái dương   vượng

 

 

 

Tị

Phá quân   miếu

 

 

 

Ngọ

Thiên cơ   hãm

 

 

 

Chưa

Tử vi   vượng

 

Thiên phủ   bằng

 

Thân

Tham lang   miếu

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở dần

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Dậu

Vũ khúc   miếu

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở thân

Thái Âm   vượng

 

 

 

Dậu

Thái Âm   hãm

 

 

 

Mão

Vũ khúc   miếu

 

 

 

Tuất

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Mão

Tham lang   miếu

 

 

 

Tuất

Tử vi   miếu

 

Thiên phủ   miếu

 

Dần

Thiên cơ   hãm

 

 

 

Xấu

Phá quân   miếu

 

 

 

Tử

Thái dương   hãm

 

 

 

Hợi

Thất sát   miếu

 

 

 

Dần

Thiên lương   vượng

 

 

 

Xấu

Liêm trinh   bằng

 

Thiên tướng   miếu

 

Tử

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

 

 

Hợi

 

Thiên tướng   bằng

 

 

 

Tị

Thiên lương   miếu

 

 

 

Ngọ

Liêm trinh   miếu

 

Thất sát   vượng

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

  Vũ khúc   bằng

 

Phá quân   rỗi rãnh

 

Tị

Thái dương   miếu

 

 

 

Ngọ

Thiên phủ   miếu

 

 

 

Chưa

Thiên cơ   bằng

 

Thái Âm   bằng

 

Thân

Cánh cửa cực lớn   bằng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở mão

 

 

 

 

Dậu

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở dậu

Tử vi   vượng

 

Tham lang   lợi nhuận

 

Dậu

Tử vi vượng

 

Tham lang địa

 

Mão

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Mão

Cánh cửa cực lớn   hãm

 

 

 

Tuất

Thiên cơ   vượng

 

Thái Âm   rỗi rãnh

 

Dần

Thiên phủ   miếu

 

 

 

Xấu

Thái dương   hãm

 

 

 

Tử

Vũ khúc   bằng

 

Phá quân   bằng

 

Hợi

 

 

 

 

Dần

Liêm trinh   lợi nhuận

 

Thất sát   miếu

 

Xấu

Thiên lương   miếu

 

 

 

Tử

Thiên tướng   địa

 

 

 

Hợi

 

Thiên lương   hãm

 

 

 

Tị

Thất sát   vượng

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Liêm trinh   miếu

 

 

 

Thân

  Thiên đồng   miếu

 

 

 

Tị

Vũ khúc   vượng

 

Thiên phủ   vượng

 

Ngọ

Thái dương   địa

 

Thái Âm   hãm

 

Chưa

Tham lang   bằng

 

 

 

Thân

Tử vi   hãm

 

Thiên tướng   vượng

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở thìn

 

 

 

 

Dậu

Phá quân   vượng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở tuất

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thiên cơ   vượng

 

Dậu

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thiên cơ   vượng

 

Mão

Phá quân   vượng

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Mão

Tử vi   rỗi rãnh

 

Thiên tướng   rỗi rãnh

 

Tuất

Tham lang   bằng

 

 

 

Dần

Thái dương   hãm

 

Thái Âm   miếu

 

Xấu

Vũ khúc   vượng

 

Thiên phủ   miếu

 

Tử

Thiên đồng   miếu

 

 

 

Hợi

Liêm trinh   miếu

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Thất sát   vượng

 

 

 

Tử

Thiên lương   hãm

 

 

 

Hợi

 

Tử vi   vượng

 

Thất sát   bằng

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

  Thiên phủ   bằng

 

 

 

Tị

Thiên đồng   hãm

 

Thái Âm   hãm

 

Ngọ

Vũ khúc   miếu

 

Tham lang   miếu

 

Chưa

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thái dương   rỗi rãnh

 

Thân

Thiên cơ   miếu

 

Thiên lương   vượng

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở tị

Liêm trinh   bằng

 

Phá quân   hãm

 

Dậu

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở hợi

Thiên tướng   hãm

 

 

 

Dậu

Thiên tướng   hãm

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Liêm trinh   rỗi rãnh

 

Phá quân   vượng

 

Mão

Thiên cơ   miếu

 

Thiên lương   vượng

 

Tuất

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thái dương   vượng

 

Dần

Vũ khúc   miếu

 

Tham lang   miếu

 

Xấu

Thiên đồng   vượng

 

Thái Âm   miếu

 

Tử

Thiên phủ   vượng

 

 

 

Hợi

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Tử vi   vượng

 

Thất sát   bằng

 

Hợi

Chú thích: miếu hãm bản biểu hiện trung châu phái làm chuẩn

 

9

An giúp đỡ xương khúc không kiếp bí quyết

Thìn bên trên như ý chính tìm tả phụ, tuất bên trên nghịch chính hữu bật đương,

Thìn bên trên như ý văn bát cổ khúc vị trí, tuất bên trên nghịch lúc mịch văn xương,

Hợi bên trên giờ tý thuận an kiếp, nghịch quay về chính là địa không vong.

An tả phụ

Hai tháng

 

 

 

Tị

Ba tháng

 

 

 

Ngọ

Tháng tư

 

 

 

Chưa

Tháng năm

 

 

 

Thân

Một tháng

 

Tả phụ

 

Thìn

 

 

 

 

 

Tháng sáu

 

 

 

Dậu

Mười hai tháng

 

 

 

Mão

Bảy tháng

 

 

 

Tuất

Tháng mười một

 

 

 

Dần

Tháng mười

 

 

 

Xấu

Chín tháng

 

 

 

Tử

Tám tháng

 

 

 

Hợi

 

An hữu bật

Tháng sáu

 

 

 

Tị

Tháng năm

 

 

 

Ngọ

Tháng tư

 

 

 

Chưa

Ba tháng

 

 

 

Thân

Bảy tháng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Hai tháng

 

 

 

Dậu

Tám tháng

 

 

 

Mão

Một tháng

 

Hữu bật

 

Tuất

Chín tháng

 

 

 

Dần

Tháng mười

 

 

 

Xấu

Tháng mười một

 

 

 

Tử

Mười hai tháng

 

 

 

Hợi

 

An văn xương

Giờ sửu

 

 

 

Tị

Giờ dần

 

 

 

Ngọ

Giờ mẹo

 

 

 

Chưa

Giờ Thìn

 

 

 

Thân

Giờ tý

 

Văn khúc

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giờ Tỵ

 

 

 

Dậu

Giờ hợi

 

 

 

Mão

Buổi trưa

 

 

 

Tuất

Giờ Tuất

 

 

 

Dần

Giờ Dậu

 

 

 

Xấu

Giờ Thân

 

 

 

Tử

Giờ Mùi

 

 

 

Hợi

 

An văn khúc

Giờ Tỵ

 

 

 

Tị

Giờ Thìn

 

 

 

Ngọ

Giờ mẹo

 

 

 

Chưa

Giờ dần

 

 

 

Thân

Buổi trưa

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giờ sửu

 

 

 

Dậu

Giờ Mùi

 

 

 

Mão

Giờ tý

 

Văn xương

 

Tuất

Giờ Thân

 

 

 

Dần

Giờ Dậu

 

 

 

Xấu

Giờ Tuất

 

 

 

Tử

Giờ hợi

 

 

 

Hợi

 

An địa không

Buổi trưa

 

 

 

Tị

Giờ Tỵ

 

 

 

Ngọ

Giờ Thìn

 

 

 

Chưa

Giờ mẹo

 

 

 

Thân

Giờ Mùi

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giờ dần

 

 

 

Dậu

Giờ Thân

 

 

 

Mão

Giờ sửu

 

 

 

Tuất

Giờ Dậu

 

 

 

Dần

Giờ Tuất

 

 

 

Xấu

Giờ hợi

 

 

 

Tử

Giờ tý

 

Địa không

 

Hợi

 

An địa kiếp

Buổi trưa

 

 

 

Tị

Giờ Mùi

 

 

 

Ngọ

Giờ Thân

 

 

 

Chưa

Giờ Dậu

 

 

 

Thân

Giờ Tỵ

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giờ Tuất

 

 

 

Dậu

Giờ Thìn

 

 

 

Mão

Giờ hợi

 

 

 

Tuất

Giờ mẹo

 

 

 

Dần

Giờ dần

 

 

 

Xấu

Giờ sửu

 

 

 

Tử

Giờ tý

 

Địa kiếp

 

Hợi

 

10

An sao tứ hóa bí quyết ( Thiên can )

Giáp Liêm Phá vũ dương, ất cơ lương tử âm,

Bính đồng cơ xương liêm, đinh âm đồng cơ cự,

Mậu tham âm dương cơ, mình Vũ Tham lương cống,

Canh dương vũ phủ cùng, tân cự dương khúc xương,

Nhâm lương tử phủ võ, quý phá cự âm tham

 

Tứ hóa biểu hiện:

Thiên can

 

Tứ hóa

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Mình

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Hóa    lộc

Liêm trinh

Thiên cơ

Thiên đồng

Thái Âm

Tham lang

Vũ khúc

Thái dương

Cánh cửa cực lớn

Thiên lương

Phá quân

Hóa    quyền

Phá quân

Thiên lương

Thiên cơ

Thiên đồng

Thái Âm

Tham lang

Vũ khúc

Thái dương

Tử vi

Cánh cửa cực lớn

Hóa    khoa

Vũ khúc

Tử vi

Văn xương

Thiên cơ

Thái dương

Thiên lương

Thiên phủ

Văn khúc

Thiên phủ

Thái Âm

Hóa    kị

Thái dương

Thái Âm

Liêm trinh

Cánh cửa cực lớn

Thiên cơ

Văn khúc

Thái Âm

Văn xương

Vũ khúc

Tham lang

 

11

Định Khôi Việt bí quyết ( can năm )

Giáp mậu canh dê bò, ất mình chuột khỉ hương, bính đinh heo kê vị trí,

Nhâm Quý thỏ xà giấu, tân năm phùng qua loa, Khôi Việt quý nhân phương.

 

An thiên khôi

 

 

 

 

Tị

Tân

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

Nhâm Quý

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

Giáp mậu canh

 

 

 

Xấu

Ất mình

 

 

 

Tử

Bính đinh

 

 

 

Hợi

 

An thiên việt

Nhâm Quý

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

Giáp mậu canh

 

 

 

Chưa

Ất mình

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Bính đinh

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Tân

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

12

An Lộc tồn, kình dương, đà la ( can năm )

Giáp lộc đến dần cung, ất lộc ở mão phủ, bính tuất lộc ở tị, đinh tị lộc ở ngọ, canh lộc định cư thân,

Tân lộc dậu bên trên tu bổ, nhâm lộc hợi ở bên trong giấu, quý lộc ở tử hộ, lộc trước kình dương đương, lộc về sau đà la phủ.

Năm bính tuất

 

 

 

Tị

Đinh mình năm

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Canh năm

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

Lộc tồn bất nhập thìn tuất xấu chưa tứ mộ khố

 

 

Tân năm

 

 

 

Dậu

Ất năm

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Giáp năm

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Quý năm

 

 

 

Tử

Nhâm năm

 

 

 

Hợi

 

Đà la

 

 

 

Tị

Lộc tồn

 

 

 

Ngọ

Kình dương

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

Lộc trước một vị ( như ý phương hướng kim đồng hồ ) an kình dương, lộc về sau một vị ( nghịch phương hướng kim đồng hồ ) an đà la.

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

13

An hỏa linh bí quyết ( năm đi đúng giờ chi )

Thân tử thìn nhân dần tuất giương, dần ngọ tuất nhân xấu mão phương,

Tị dậu sửu nhân mão tuất vị trí, hợi mão chưa nhân bản tuất phòng.

Nấu cơm linh nhị tinh trước theo chi năm sinh, theo như khẩu quyết định hỏa linh đấy giờ tý vị trí, tỷ như nhâm thìn năm mão giờ sinh, theo “Thân tử thìn nhân dần tuất giương” khẩu quyết, cho nên đốm lửa ở dần cung đồ mở nút chai lúc, linh tinh ở tuất cung đồ mở nút chai lúc, thuận số tới giờ mẹo, tức đốm lửa ở tị, linh tinh tại sửu.

 

An đốm lửa

 

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

Trước ấn chi năm sinh định ra hỏa tinh tử lúc vị trí, tái thuận số canh giờ

 

 

 

 

Hợi mão chưa

 

 

 

Dậu

Tị dậu xấu

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Thân tử thìn

 

 

 

Dần

Dần ngọ tuất

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An linh tinh

 

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

Trước ấn chi năm sinh định ra linh tinh giờ Tý vị trí, tái thuận số canh giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Thân tử thìn

 

Tị dậu xấu

Hợi mão chưa

Tuất

Dần ngọ tuất

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An hỏa linh biểu hiện

Sinh thời

 

Chư tinh

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Đốm lửa

Dần ngọ tuất

 

Năm

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Thân tử thìn

 

Năm

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Tị dậu xấu

 

Năm

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Hợi mão chưa

 

Năm

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Linh tinh

Dần ngọ tuất

 

Năm

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Thân tử thìn

 

Năm

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tị dậu xấu

 

Năm

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Hợi mão chưa

 

Năm

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

 

14

An thiên quan thiên phúc quý nhân bí quyết ( can năm )

Giáp vui mừng dương kê ất rồng khỉ, bính năm rắn chuột một ổ mưu, đinh hổ cầm heo mậu ngọc miễn,

Mình kê cư nhiên cùng hổ tính, canh heo mã tân kê xà đi, nhâm khuyển mã quý mã xà du lịch.

An thiên quan ( giáp lên chưa Quan khiêu vị trí đi )

Bính năm

 

 

 

Tị

Quý năm

 

 

 

Ngọ

Giáp năm

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

Ất năm

 

 

 

Thìn

Giáp năm lên chưa, nghịch khiêu nhị vị ất, tăng một bính, khiêu nhị vị đinh, tăng một mậu, đối trùng mình, như ý khiêu một canh, khiêu một tân, tiếp theo nhâm hợp cung quý

 

 

 

 

Tân năm

 

Mình năm

 

Dậu

Mậu năm

 

 

 

Mão

Nhâm năm

 

 

 

Tuất

Tráng nhiên

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Canh năm

 

 

 

Hợi

 

An thiên phúc ( giáp lên cung dậu tìm khắc gửi )

Quý năm

 

Tân năm

 

Tị

Nhâm năm

 

Canh năm

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Ất năm

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

Giáp năm lên dậu, đi ngược chiều, cùng khắc vị trí gửi cung, như giáp ất chúc mộc, bố kim vị trí ( dậu thân ) linh tinh riêng chỉ không cần tứ mộ, Nhâm Quý cùng tuổi tân.

 

 

 

 

Giáp năm

 

 

 

Dậu

Mậu năm

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Mình năm

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Bính năm

 

 

 

Tử

Tráng nhiên

 

 

 

Hợi

 

15

An thiên trù bí quyết ( can năm )

Giáp đinh thực miệng rắn, ất mậu tân mã phương, bính theo chuột miệng được,

Mình thực vu khỉ phòng, canh thực hổ 疛 bên trên, nhâm kê quý heo nhà.

Giáp năm

 

Tráng nhiên

 

Tị

Ất năm

 

Mậu năm

Tân năm

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Mình năm

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Nhâm năm

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Canh năm

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Bính năm

 

 

 

Tử

Quý năm

 

 

 

Hợi

 

15

An tiệt không bí quyết ( năm sinh ra làm )

Mậu quý tử xấu lên, đẩy tới giáp mình ngăn, thân dậu là tiệt không, tuất hợi bất luận đây.

Tiệt không là một tinh chiêm ở hai cái cung vị, ở ứng dụng lúc, chia làm nghiêm một bộ, chính xưng là chính khoảng không, phó xưng là dựa khoảng không, chính khoảng không trọng mà dựa khoảng không nhẹ. Như năm sinh ra làm thuần dương, tắc dương cung vi chính khoảng không, âm cung vi dựa khoảng không; nếu năm sinh ra làm thuần âm, tắc âm cung thuộc chính khoảng không, dương cung thuộc dựa khoảng không.

Bính năm

 

Tân năm

 
   

 

Tị

Ất năm

 

Canh năm

 
   

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Giáp năm

 

Mình năm

 
   

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

Tráng nhiên

 

Nhâm năm

 
   

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 
   

 

Xấu

Mậu năm

 

Quý năm

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

An đoạn đường không vong biểu hiện

Bản can năm sinh

Giáp

Mình

Ất

Canh

Bính

Tân

Đinh

Nhâm

Mậu

Quý

Đoạn đường không vong

Thân

Dậu

Ngọ

Chưa

Thìn

Tị

Dần

Mão

Tử

Xấu

 

17

An tuần khoảng không ( năm sinh ra )

Theo như can năm chi thuận số tới quý về sau nhị vị, tỷ như mậu ngọ năm sinh ra, vu ngọ cung lên mậu, chưa cung mình, cung thân canh, cung dậu tân, tuất cung nhâm, cung hợi quý, Thiên can tới quý ngăn. Cho nên tuần khoảng không tại tí, xấu hai cung, cũng phân chính khoảng không dựa khoảng không, cùng tiệt không lệ.

An tuần trung không vong biểu hiện

Can năm

 

Năm chi

Tuần khoảng không

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Mình

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Tuất    hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Thân    dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Ngọ    chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Thìn    tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Dần    mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Tử    xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

 

18

An thiên mã không trung bí quyết ( năm chi )

Giá tiền một vị là không trung, thân mệnh nguyên lai không thể phùng, dần thân tị hợi tứ mã vị trí, tam hợp trường sinh vừa đối trùng.

Không trung ở chi năm sinh trước một cung, tỷ như ngọ sinh năm nhân, không trung ở chưa cung. Thiên mã lấy tam hợp cục làm chuẩn, hướng tam hợp trường sinh tới cung vị, tức an thiên mã. Như thân tử thìn sinh năm nhân, trường sinh ở thân, dần hướng thân, vì vậy tam niên sinh nhân, thiên mã ở dần.

An thiên mã

 

Năm mão

 

Chưa năm

Năm Hợi

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Dần năm

 

Ngọ năm

Năm tuất

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Năm Tý

 

Thìn năm

Năm thân

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Năm Sửu

 

Tị năm

Dậu năm

Hợi

 

Chú thích: Trung Châu phái sử dụng thiên mã vi năm mã, trở xuống là nguyệt mịa an pháp.

Hai tháng

 

Tháng sáu

Tháng mười

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Một tháng

 

Tháng năm

Chín tháng

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Ba tháng

 

Bảy tháng

Tháng mười một

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Tháng tư

 

Tám tháng

Mười hai tháng

Hợi

 

An không trung

Thìn năm

 

 

 

Tị

Tị năm

 

 

 

Ngọ

Ngọ năm

 

 

 

Chưa

Chưa năm

 

 

 

Thân

Năm mão

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm thân

 

 

 

Dậu

Dần năm

 

 

 

Mão

Dậu năm

 

 

 

Tuất

Năm Sửu

 

 

 

Dần

Năm Tý

 

Không trung

 

Xấu

Năm Hợi

 

 

 

Tử

Năm tuất

 

 

 

Hợi

 

19

An thiên khốc thiên hư ( năm chi )

Thiên khốc thiên hư lên ngọ cung, ngọ cung đồ mở nút chai hai điểm dấu tích, khóc nghịch tị hề nhẹ như ý chưa, năm sinh tìm được liền ở giữa.

An thiên khốc

Năm Sửu

 

 

 

Tị

Năm Tý

 

Thiên khốc

 

Ngọ

Năm Hợi

 

 

 

Chưa

Năm tuất

 

 

 

Thân

Dần năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Dậu năm

 

 

 

Dậu

Năm mão

 

 

 

Mão

Năm thân

 

 

 

Tuất

Thìn năm

 

 

 

Dần

Tị năm

 

 

 

Xấu

Ngọ năm

 

 

 

Tử

Chưa năm

 

 

 

Hợi

 

An thiên hư

Năm Hợi

 

 

 

Tị

Năm Tý

 

Thiên hư

 

Ngọ

Năm Sửu

 

 

 

Chưa

Dần năm

 

 

 

Thân

Năm tuất

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm mão

 

 

 

Dậu

Dậu năm

 

 

 

Mão

Thìn năm

 

 

 

Tuất

Năm thân

 

 

 

Dần

Chưa năm

 

 

 

Xấu

Ngọ năm

 

 

 

Tử

Tị năm

 

 

 

Hợi

 

20

An hồng loan thiên hỉ bí quyết ( năm chi )

Dính lên năm Tý nghịch sổ tới, đếm tới đương sinh thái tuế chi,

Cố thủ cung này hồng loan vị trí, đối cung thiên hỉ không kém dời.

An hồng loan

Năm tuất

 

 

 

Tị

Dậu năm

 

 

 

Ngọ

Năm thân

 

 

 

Chưa

Chưa năm

 

 

 

Thân

Năm Hợi

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Ngọ năm

 

 

 

Dậu

Năm Tý

 

Hồng loan

 

Mão

Tị năm

 

 

 

Tuất

Năm Sửu

 

 

 

Dần

Dần năm

 

 

 

Xấu

Năm mão

 

 

 

Tử

Thìn năm

 

 

 

Hợi

Chú thích: thiên hỉ vĩnh viễn ở hồng loan đối cung

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ an tinh quyết cùng bài bàn phương pháp tường giải ( ba )

  8

Mười bốn chính diệu bí quyết

Tử vi đi ngược chiều ở lại thiên cơ, cách một thái dương vũ khúc dời,

Thiên đồng cách hai liêm trinh vị trí, khoảng không ba phục gặp tử vi ao,

Thiên phủ thuận hành có thái dương, tham lang rồi sau đó cánh cửa cực lớn lâm,

Tùy ngày qua cùng thiên lương kế, thất sát khoảng không ba là phá quân.

An tử vi chư tinh ( lấy tử vi ở ngọ làm thí dụ ):

Thiên

 

 

Tị

Tử

 

Hơi

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

Rất

 

Dương

 

Mão

Liêm

 

Trinh

 

Tuất

 

Khúc

 

Dần

Thiên

 

Cùng

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An thiên phủ chư tinh:

 

 

 

 

Tị

Tử

 

Hơi

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Phá

 

Quân

 

Thân

Bảy

 

Giết

 

Thìn

 

 

Tử vi cùng thiên phủ

Lấy dần thân một đường

Vi trục đối xứng,

Phân mà đi,

Gần như chỉ ở dần thân cùng

Cung.

 

 

 

 

Dậu

Thiên

 

Lương

 

Mão

Thiên

 

Phủ

 

Tuất

Thiên

 

Cùng

 

Dần

Cự

 

Môn

 

Xấu

Tham

 

Sắc

 

Tử

Rất

 

Âm

 

Hợi

 

Tử vi đấu sổ mười hai cơ bản mệnh bàn biểu hiện

Thái Âm   hãm

 

 

 

Tị

Tham lang   vượng

 

 

 

Ngọ

Thiên đồng   hãm

 

Cánh cửa cực lớn   hãm

 

Chưa

Vũ khúc   bằng

 

Thiên tướng   miếu

 

Thân

  Thiên cơ   bằng

 

 

 

Tị

Tử vi   miếu

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Phá quân   hãm

 

 

 

Thân

Liêm trinh   vượng

 

Thiên phủ   miếu

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi tại tí

Thái dương   rỗi rãnh

 

Thiên lương   địa

 

Dậu

Thất sát   vượng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở ngọ

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Thất sát   miếu

 

 

 

Tuất

Thái dương   miếu

 

Thiên lương   miếu

 

Mão

Liêm trinh   vượng

 

Thiên phủ   miếu

 

Tuất

Phá quân   hãm

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Tử vi   bằng

 

 

 

Tử

Thiên cơ   bằng

 

 

 

Hợi

Vũ khúc   rỗi rãnh

 

Thiên tướng   miếu

 

Dần

Thiên đồng   hãm

 

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

Xấu

Tham lang   vượng

 

 

 

Tử

Thái Âm   miếu

 

 

 

Hợi

 

Liêm trinh   hãm

 

Tham lang   hãm

 

Tị

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

 

 

Ngọ

Thiên tướng   rỗi rãnh

 

 

 

Chưa

Thiên đồng   vượng

 

Thiên lương   hãm

 

Thân

   

 

 

 

Tị

Thiên cơ   miếu

 

 

 

Ngọ

Tử vi   miếu

 

Phá quân   miếu

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

Thái Âm   rỗi rãnh

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi tại sửu

Vũ khúc   vượng

 

Thất sát   rỗi rãnh

 

Dậu

Thái dương   vượng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở chưa

Thiên phủ   hãm

 

 

 

Dậu

Thiên phủ   bằng

 

 

 

Mão

Thái dương   hãm

 

 

 

Tuất

Vũ khúc   hãm

 

Thất sát   hãm

 

Mão

Thái Âm   vượng

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

Tử vi   miếu

 

Phá quân   vượng

 

Xấu

Thiên cơ   miếu

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

Thiên đồng   rỗi rãnh

 

Thiên lương   miếu

 

Dần

Thiên tướng   miếu

 

 

 

Xấu

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

 

 

Tử

Liêm trinh   hãm

 

Tham lang   hãm

 

Hợi

 

Cánh cửa cực lớn   bằng

 

 

 

Tị

Liêm trinh   bằng

 

Thiên tướng   vượng

 

Ngọ

Thiên lương   vượng

 

 

 

Chưa

Thất sát   miếu

 

 

 

Thân

  Thái dương   vượng

 

 

 

Tị

Phá quân   miếu

 

 

 

Ngọ

Thiên cơ   hãm

 

 

 

Chưa

Tử vi   vượng

 

Thiên phủ   bằng

 

Thân

Tham lang   miếu

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở dần

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Dậu

Vũ khúc   miếu

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở thân

Thái Âm   vượng

 

 

 

Dậu

Thái Âm   hãm

 

 

 

Mão

Vũ khúc   miếu

 

 

 

Tuất

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Mão

Tham lang   miếu

 

 

 

Tuất

Tử vi   miếu

 

Thiên phủ   miếu

 

Dần

Thiên cơ   hãm

 

 

 

Xấu

Phá quân   miếu

 

 

 

Tử

Thái dương   hãm

 

 

 

Hợi

Thất sát   miếu

 

 

 

Dần

Thiên lương   vượng

 

 

 

Xấu

Liêm trinh   bằng

 

Thiên tướng   miếu

 

Tử

Cánh cửa cực lớn   vượng

 

 

 

Hợi

 

Thiên tướng   bằng

 

 

 

Tị

Thiên lương   miếu

 

 

 

Ngọ

Liêm trinh   miếu

 

Thất sát   vượng

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

  Vũ khúc   bằng

 

Phá quân   rỗi rãnh

 

Tị

Thái dương   miếu

 

 

 

Ngọ

Thiên phủ   miếu

 

 

 

Chưa

Thiên cơ   bằng

 

Thái Âm   bằng

 

Thân

Cánh cửa cực lớn   bằng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở mão

 

 

 

 

Dậu

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở dậu

Tử vi   vượng

 

Tham lang   lợi nhuận

 

Dậu

Tử vi vượng

 

Tham lang địa

 

Mão

Thiên đồng   bằng

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Mão

Cánh cửa cực lớn   hãm

 

 

 

Tuất

Thiên cơ   vượng

 

Thái Âm   rỗi rãnh

 

Dần

Thiên phủ   miếu

 

 

 

Xấu

Thái dương   hãm

 

 

 

Tử

Vũ khúc   bằng

 

Phá quân   bằng

 

Hợi

 

 

 

 

Dần

Liêm trinh   lợi nhuận

 

Thất sát   miếu

 

Xấu

Thiên lương   miếu

 

 

 

Tử

Thiên tướng   địa

 

 

 

Hợi

 

Thiên lương   hãm

 

 

 

Tị

Thất sát   vượng

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Liêm trinh   miếu

 

 

 

Thân

  Thiên đồng   miếu

 

 

 

Tị

Vũ khúc   vượng

 

Thiên phủ   vượng

 

Ngọ

Thái dương   địa

 

Thái Âm   hãm

 

Chưa

Tham lang   bằng

 

 

 

Thân

Tử vi   hãm

 

Thiên tướng   vượng

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở thìn

 

 

 

 

Dậu

Phá quân   vượng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở tuất

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thiên cơ   vượng

 

Dậu

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thiên cơ   vượng

 

Mão

Phá quân   vượng

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Mão

Tử vi   rỗi rãnh

 

Thiên tướng   rỗi rãnh

 

Tuất

Tham lang   bằng

 

 

 

Dần

Thái dương   hãm

 

Thái Âm   miếu

 

Xấu

Vũ khúc   vượng

 

Thiên phủ   miếu

 

Tử

Thiên đồng   miếu

 

 

 

Hợi

Liêm trinh   miếu

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Thất sát   vượng

 

 

 

Tử

Thiên lương   hãm

 

 

 

Hợi

 

Tử vi   vượng

 

Thất sát   bằng

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

  Thiên phủ   bằng

 

 

 

Tị

Thiên đồng   hãm

 

Thái Âm   hãm

 

Ngọ

Vũ khúc   miếu

 

Tham lang   miếu

 

Chưa

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thái dương   rỗi rãnh

 

Thân

Thiên cơ   miếu

 

Thiên lương   vượng

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở tị

Liêm trinh   bằng

 

Phá quân   hãm

 

Dậu

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

Tử vi ở hợi

Thiên tướng   hãm

 

 

 

Dậu

Thiên tướng   hãm

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Liêm trinh   rỗi rãnh

 

Phá quân   vượng

 

Mão

Thiên cơ   miếu

 

Thiên lương   vượng

 

Tuất

Cánh cửa cực lớn   miếu

 

Thái dương   vượng

 

Dần

Vũ khúc   miếu

 

Tham lang   miếu

 

Xấu

Thiên đồng   vượng

 

Thái Âm   miếu

 

Tử

Thiên phủ   vượng

 

 

 

Hợi

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Tử vi   vượng

 

Thất sát   bằng

 

Hợi

Chú thích: miếu hãm bản biểu hiện trung châu phái làm chuẩn

 

9

An giúp đỡ xương khúc không kiếp bí quyết

Thìn bên trên như ý chính tìm tả phụ, tuất bên trên nghịch chính hữu bật đương,

Thìn bên trên như ý văn bát cổ khúc vị trí, tuất bên trên nghịch lúc mịch văn xương,

Hợi bên trên giờ tý thuận an kiếp, nghịch quay về chính là địa không vong.

An tả phụ

Hai tháng

 

 

 

Tị

Ba tháng

 

 

 

Ngọ

Tháng tư

 

 

 

Chưa

Tháng năm

 

 

 

Thân

Một tháng

 

Tả phụ

 

Thìn

 

 

 

 

 

Tháng sáu

 

 

 

Dậu

Mười hai tháng

 

 

 

Mão

Bảy tháng

 

 

 

Tuất

Tháng mười một

 

 

 

Dần

Tháng mười

 

 

 

Xấu

Chín tháng

 

 

 

Tử

Tám tháng

 

 

 

Hợi

 

An hữu bật

Tháng sáu

 

 

 

Tị

Tháng năm

 

 

 

Ngọ

Tháng tư

 

 

 

Chưa

Ba tháng

 

 

 

Thân

Bảy tháng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Hai tháng

 

 

 

Dậu

Tám tháng

 

 

 

Mão

Một tháng

 

Hữu bật

 

Tuất

Chín tháng

 

 

 

Dần

Tháng mười

 

 

 

Xấu

Tháng mười một

 

 

 

Tử

Mười hai tháng

 

 

 

Hợi

 

An văn xương

Giờ sửu

 

 

 

Tị

Giờ dần

 

 

 

Ngọ

Giờ mẹo

 

 

 

Chưa

Giờ Thìn

 

 

 

Thân

Giờ tý

 

Văn khúc

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giờ Tỵ

 

 

 

Dậu

Giờ hợi

 

 

 

Mão

Buổi trưa

 

 

 

Tuất

Giờ Tuất

 

 

 

Dần

Giờ Dậu

 

 

 

Xấu

Giờ Thân

 

 

 

Tử

Giờ Mùi

 

 

 

Hợi

 

An văn khúc

Giờ Tỵ

 

 

 

Tị

Giờ Thìn

 

 

 

Ngọ

Giờ mẹo

 

 

 

Chưa

Giờ dần

 

 

 

Thân

Buổi trưa

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giờ sửu

 

 

 

Dậu

Giờ Mùi

 

 

 

Mão

Giờ tý

 

Văn xương

 

Tuất

Giờ Thân

 

 

 

Dần

Giờ Dậu

 

 

 

Xấu

Giờ Tuất

 

 

 

Tử

Giờ hợi

 

 

 

Hợi

 

An địa không

Buổi trưa

 

 

 

Tị

Giờ Tỵ

 

 

 

Ngọ

Giờ Thìn

 

 

 

Chưa

Giờ mẹo

 

 

 

Thân

Giờ Mùi

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giờ dần

 

 

 

Dậu

Giờ Thân

 

 

 

Mão

Giờ sửu

 

 

 

Tuất

Giờ Dậu

 

 

 

Dần

Giờ Tuất

 

 

 

Xấu

Giờ hợi

 

 

 

Tử

Giờ tý

 

Địa không

 

Hợi

 

An địa kiếp

Buổi trưa

 

 

 

Tị

Giờ Mùi