Tử vi

Tử vi đấu sổ an tinh quyết cùng bài bàn phương pháp tường giải ( bốn )

  21

An cô thần quả tú bí quyết ( năm chi )

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ an tinh quyết cùng bài bàn phương pháp tường giải ( bốn )

Dần mão thìn phương an tị xấu, tị ngọ chưa phương sợ thân thìn, thân dậu tuất phương thuộc hợi chưa, hợi tí xấu phương dần tuất sân.

Trước lấy “Phương” bên trong vượng thần cầu hướng, như dần mão thìn sinh năm nhân, mão viêm vượng thần, mão đấy lục xung ở dậu, được dậu lúc sau, này “Cục” ở bên trong dư cung tức là cô thần quả tú vị trí, dậu thuộc “Tị dậu xấu kim cục “, do đó cung tị an cô thần, sửu cung an quả tú.

Hợi tí xấu nơ-tron hướng ngọ, dần ngọ tuất tam hợp, tìm tuất dần an ngôi sao.

Dần mão thìn ở bên trong mão hướng dậu, tị dậu ngọ tam hợp, tìm tị xấu an ngôi sao.

Tị ngọ chưa trúng ngọ đồ khoan lỗ, thân tử thìn tam hợp, tìm thân thìn an ngôi sao.

Thân dậu tuất ở bên trong dậu hướng mão, hợi mão chưa tam hợp, tìm hợi chưa an ngôi sao.

 

An cô thần quả tú

Cô thần

 

 
   

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

Quả tú

 

 
   

 

 

Chưa

Cô thần

 

 

 

Thân

Quả tú

 

 

 

Thìn

 

 

Tị ngọ chưa

 

Thân dậu tuất

 

 

Thìn mão dần

Xấu tử hợi

 

 

 

 

Dậu

 

 

 
   

 

 

Mão

Quả tú

 

 

 

Tuất

Cô thần

 

 

 

Dần

 

 

 

Quả tú

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

Cô thần

Hợi

An cô thần quả tú biểu hiện

Năm sinh chi

 

Chư tinh

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Cô    thìn

Dần

Dần

Tị

Tị

Tị

Thân

Thân

Thân

Hợi

Hợi

Hợi

Dần

Quả    ở lại

Tuất

Tuất

Xấu

Xấu

Xấu

Thìn

Thìn

Thìn

Chưa

Chưa

Chưa

Tuất

 

22

An kiếp sát bí quyết ( năm chi )

Thân tử thìn nhân xà mở miệng, hợi mão chưa nhân khỉ đi nhanh,

Dần ngọ tuất nhân heo mặt hắc, tị dậu sửu nhân hổ rít gào.

Thân

 

Tử

Thìn

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Hợi

 

Mão

Chưa

Thân

 

 

 

 

Thìn

Lấy chi năm sinh an kiếp sát, kiếp sát vĩnh tại mui xe trước một vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Tị

 

Dậu

Xấu

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Dần

 

Ngọ

Tuất

Hợi

 

23

An đại hao bí quyết ( năm chi )

Nhưng dùng năm chi đi đối trùng, âm dương lệch vị trí quá một cung, dương như ý âm nghịch dời kỳ vị, đại hao nguyên lai không thể phùng.

Tuất

 

 
   

 

 

Tị

Xấu

 

 

 
   

 

Ngọ

Tử

 

 

 
   

 

Chưa

Mão

 

 

 

Thân

Hợi

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Dần

 

 

 

Dậu

Thân

 

 

 

Mão

Tị

 

 

 

Tuất

Dậu

 

 

 

Dần

Ngọ

 

 

 

Xấu

Chưa

 

 

 

Tử

Thìn

 

 

 

Hợi

Đại hao an pháp, là ở năm chi tới đối cung, trước một vị hoặc về sau một vị an ngôi sao. Dương địa chi thuận hành trước một vị, âm địa chi đi ngược chiều về sau một vị.

 

24

An năm chi sáu diệu bí quyết

Phỉ liêm phân phương như ý năm dời, tây nam đông bắc các vòng tới, thoát phá vòng sắp xếp tị xấu dậu, không liên quan tháng sinh cùng sinh thời,

Thìn xấu tuất chưa vòng mui xe, dậu ngọ mão tử bố hàm trì, long đức lên dương nguyệt lên tị, lục tinh đều lên theo năm chi.

Phỉ liêm an ngôi sao, năm Tý từ cung thân lên, mười hai năm chi trình tự trước tiên ở phương Tây ( thân dậu tuất ), thứ ở phía nam ( tị ngọ chưa ), tục ở phương đông ( dần mão thìn ), cuối cùng ở phương bắc ( hợi tí xấu ) an lập.

An phỉ liêm

Năm mão

 

 

 

Tị

Thìn năm

 

 

 

Ngọ

Tị năm

 

 

 

Chưa

Năm Tý

 

 

 

Thân

Năm thân

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm Sửu

 

 

 

Dậu

Chưa năm

 

 

 

Mão

Dần năm

 

 

 

Tuất

Ngọ năm

 

 

 

Dần

Năm Hợi

 

 

 

Xấu

Năm tuất

 

 

 

Tử

Dậu năm

 

 

 

Hợi

 

An thoát phá

Tử mão ngọ dậu

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 
   

 

 

Dần tị thân hợi

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

Xấu thìn chưa tuất

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An mui xe

 

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

Mão

 

Chưa

Hợi

Chưa

 

 

 

 

Thân

Tử

 

Thìn

Thân

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Dần

 

Ngọ

Tuất

Tuất

 

 

 

 

Dần

Xấu

 

Tị

Dậu

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An hàm trì

 

 

 

 
   

 

Tị

Xấu

 

Tị

Dậu

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 
   

 

 

Tử

 

Thìn

Thân

Dậu

Dần

 

Ngọ

Tuất

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Mão

 

Chưa

Hợi

Tử

 

 

 

 

Hợi

An long đức

Năm tuất

 

 

 

Tị

Năm Hợi

 

 

 

Ngọ

Năm Tý

 

Long đức

 

Chưa

Năm Sửu

 

 

 

Thân

Dậu năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Dần năm

 

 

 

Dậu

Năm thân

 

 

 

Mão

Năm mão

 

 

 

Tuất

Chưa năm

 

 

 

Dần

Ngọ năm

 

 

 

Xấu

Tị năm

 

 

 

Tử

Thìn năm

 

 

 

Hợi

 

An nguyệt đức

Năm Tý

 

Nguyệt đức

 

Tị

Năm Sửu

 

 

 

Ngọ

Dần năm

 

 

 

Chưa

Năm mão

 

 

 

Thân

Năm Hợi

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Thìn năm

 

 

 

Dậu

Năm tuất

 

 

 

Mão

Tị năm

 

 

 

Tuất

Dậu năm

 

 

 

Dần

Năm thân

 

 

 

Xấu

Chưa năm

 

 

 

Tử

Ngọ năm

 

 

 

Hợi

 

25

An thiên đức năm hiểu

Thiên đức tinh quân lên cung dậu, như ý tới năm sinh định tung tích,

Năm hiểu tuất cung đi ngược chiều đi, sổ tới năm sinh khả giải hung.

An thiên đức

Năm thân

 

 

 

Tị

Dậu năm

 

 

 

Ngọ

Năm tuất

 

 

 

Chưa

Năm Hợi

 

 

 

Thân

Chưa năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm Tý

 

Thiên đức

 

Dậu

Ngọ năm

 

 

 

Mão

Năm Sửu

 

 

 

Tuất

Tị năm

 

 

 

Dần

Thìn năm

 

 

 

Xấu

Năm mão

 

 

 

Tử

Dần năm

 

 

 

Hợi

 

Năm hiểu

Tị năm

 

 

 

Tị

Thìn năm

 

 

 

Ngọ

Năm mão

 

 

 

Chưa

Dần năm

 

 

 

Thân

Ngọ năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm Sửu

 

 

 

Dậu

Chưa năm

 

 

 

Mão

Năm Tý

 

Năm hiểu

 

Tuất

Năm thân

 

 

 

Dần

Dậu năm

 

 

 

Xấu

Năm tuất

 

 

 

Tử

Năm Hợi

 

 

 

Hợi

 

26

An thiên tài thiên thọ bí quyết ( năm chi )

Cung mệnh đồ mở nút chai thiên tài như ý, cung thân đồ mở nút chai thiên thọ nhà.

Năm sinh chi

 

Chư tinh

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Thiên    mới

Cung mệnh

Cha mẹ

Phúc đức

Điền trạch

Quan lộc

Nô bộc

Di chuyển

Tật ách

Tiền tài

Đứa con

Vợ chồng

Huynh đệ

Thiên    thọ

Từ cung thân đồ mở nút chai thuận đếm tới năm sinh chi an thiên thọ

Tỷ như năm tuất ra sinh mệnh cung ở ngọ, thì tại ngọ cung đồ mở nút chai năm, thuận đếm tới tuất làm phu thê cung, tức cung tị an thiên tài.

Tỷ như năm Hợi sinh ra cung thân ở mão, thì tại mão cung đồ mở nút chai năm, thuận đếm tới hợi vi dần cung, tức ở dần cung an thiên thọ.

 

27

An long trì phượng các ( năm chi )

Long trì thìn bên trên tử thuận hành, năm sinh nơi nơi phúc nguyên chân,

Phượng các tuất cung nghịch đồ mở nút chai, gặp được năm sinh là đây thần.

An long trì

Năm Sửu

 

 

 

Tị

Dần năm

 

 

 

Ngọ

Năm mão

 

 

 

Chưa

Thìn năm

 

 

 

Thân

Năm Tý

 

Long trì

 

Thìn

 

 

 

 

 

Tị năm

 

 

 

Dậu

Năm Hợi

 

 

 

Mão

Ngọ năm

 

 

 

Tuất

Năm tuất

 

 

 

Dần

Dậu năm

 

 

 

Xấu

Năm thân

 

 

 

Tử

Chưa năm

 

 

 

Hợi

  An phượng các

Tị năm

 

 

 

Tị

Thìn năm

 

 

 

Ngọ

Năm mão

 

 

 

Chưa

Dần năm

 

 

 

Thân

Ngọ năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm Sửu

 

 

 

Dậu

Chưa năm

 

 

 

Mão

Năm Tý

 

Phượng các

 

Tuất

Năm thân

 

 

 

Dần

Dậu năm

 

 

 

Xấu

Năm tuất

 

 

 

Tử

Năm Hợi

 

 

 

Hợi

 

28

An đài phụ phong cáo ( lúc sinh ra đời )

Khúc vị trí thứ hai là đài phụ, khúc về sau nhị vị phong cáo hương.

Lấy văn khúc ở chưa làm thí dụ:

Phong cáo

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

Văn khúc

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Đài phụ

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

  An đài phụ phong cáo biểu hiện

Sinh thời

 

Chư tinh

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Văn    khúc

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thai    phụ

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Phong ấn    cáo

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

 

29

An thiên hình thiên diêu bí quyết ( sinh ra nguyệt )

Thiên diêu bên trên như ý tháng giêng, thiên hình dậu bên trên tháng giêng vòng, sổ tới tháng sinh liền ở chân, tức an hình diêu hai vì sao.

An thiên hình

Chín tháng

 

 

 

Tị

Tháng mười

 

 

 

Ngọ

Tháng mười một

 

 

 

Chưa

Mười hai tháng

 

 

 

Thân

Tám tháng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Một tháng

 

Thiên hình

 

Dậu

Bảy tháng

 

 

 

Mão

Hai tháng

 

 

 

Tuất

Tháng sáu

 

 

 

Dần

Tháng năm

 

 

 

Xấu

Tháng tư

 

 

 

Tử

Ba tháng

 

 

 

Hợi

An thiên diêu

Tháng năm

 

 

 

Tị

Tháng sáu

 

 

 

Ngọ

Bảy tháng

 

 

 

Chưa

Tám tháng

 

 

 

Thân

Tháng tư

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Chín tháng

 

 

 

Dậu

Ba tháng

 

 

 

Mão

Tháng mười

 

 

 

Tuất

Hai tháng

 

 

 

Dần

Một tháng

 

Thiên diêu

 

Xấu

Mười hai tháng

 

 

 

Tử

Tháng mười một

 

 

 

Hợi

 

30

An giải thần thiên vu bí quyết ( tháng sinh )

Đan nguyệt hướng cung kiếm giải thần, song nguyệt trả theo như đan nguyệt thìn,

Tị thân dần hợi thiên vu vị trí, phân vòng mười hai tháng tinh quân.

Giải thần tức nguyệt hiểu, không cần cùng ấn năm sinh sở bảo an năm hiểu muốn làm đục.

An giải thần

 

 

 

 

Tị

Tháng mười một

 

Mười hai tháng

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Một tháng

 

Hai tháng

 

Thân

Chín tháng

 

Tháng mười

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Ba tháng

 

Tháng tư

 

Tuất

Bảy tháng

 

Tám tháng

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Tháng năm

 

Tháng sáu

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

An thiên vu

Một tháng

 

Tháng năm

Chín tháng

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Hai tháng

 

Tháng sáu

Tháng mười

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Ba tháng

 

Bảy tháng

Tháng mười một

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Tháng tư

 

Tám tháng

Mười hai tháng

Hợi

 

31

An thiên nguyệt bí quyết ( tháng sinh )

Một cẩu hai xà ba ở rồng, tứ hổ ngũ dương sáu thỏ cung,

Bảy heo tám dương chín ở hổ, mười mã đông cẩu tịch dần ở bên trong.

Hai tháng

 

 

 

Tị

Tháng mười

 

 

 

Ngọ

Tháng năm

 

Tám tháng

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

Ba tháng

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

Tháng sáu

 

 

 

Mão

Một tháng

 

Tháng mười một

 

Tuất

Tháng tư

 

Chín tháng

Mười hai tháng

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Bảy tháng

 

 

 

Hợi

 

32

An âm sát bí quyết ( tháng sinh )

Dần tử tuất, thân ngọ thìn, phân tháng sáu, âm sát lâm.

 

 

 

 

Tị

Tháng năm

 

Tháng mười một

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Tháng tư

 

Tháng mười

 

Thân

Tháng sáu

 

Mười hai tháng

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Ba tháng

 

Chín tháng

 

Tuất

Một tháng

 

Bảy tháng

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Hai tháng

 

Tám tháng

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

33

An thiên thương thiên sứ bí quyết

Thiên thương tôi tớ, thiên sứ tật ách, giáp cung thiên di, dễ nhất tìm được.

Phàm dương nam âm nữ giai này bí quyết, nhưng nếu là âm nam dương nữ nhân, tắc cải thành thiên thương ở tật ách, thiên sứ ở tôi tớ.

Chú thích: một loại phương pháp khác là không phút giây dương, thiên thương vĩnh tại cung nô bộc, thiên sứ vĩnh tại cung tật ách.

 

34

An tam thai bát tọa bí quyết ( theo như giúp đỡ, ngày sinh )

Tam thai tả phụ khởi mùng một, đếm tới sinh nhật là thai cung,

Bát tọa hữu bật nghịch mùng một, sổ tới sinh nhật định tung tích.

Tam thai: từ tả phụ ngồi cung vị khởi mùng một, thuận hành, đếm tới bản sinh ngày.

Bát tọa: từ hữu bật ngồi cung vị khởi mùng một, nghịch thân, đếm tới bản sinh ngày.

 

35

An ân quang thiên quý bí quyết ( theo như xương khúc, ngày sinh )

Văn xương thuận số tới sinh nhật, lui ra phía sau từng bước là ân quang,

Văn khúc thuận số tới sinh nhật, lui ra phía sau từng bước thiên quý phương.

Ân quang: từ văn xương ngồi cung vị khởi mùng một, thuận hành, đếm tới bản sinh ngày lui nữa về sau từng bước.

Thiên quý: từ văn khúc ngồi cung vị khởi mùng một, thuận hành, đếm tới bản sinh ngày lui nữa về sau từng bước.

 

36

An mệnh chủ ( năm chi )

Tử thuộc tham lang xấu hợi môn, dần tuất sinh ra thuộc lộc tồn,

Mão dậu thuộc văn tị chưa võ, thìn thân liêm ở lại ngọ phá quân.

Vũ khúc

 

 

 

Tị

Phá quân

 

 

 

Ngọ

Vũ khúc

 

 

 

Chưa

Liêm trinh

 

 

 

Thân

Liêm trinh

 

 

 

Thìn

Theo như chi năm sinh dựng lên

 

 

 

 

Văn khúc

 

 

 

Dậu

Văn khúc

 

 

 

Mão

Lộc tồn

 

 

 

Tuất

Lộc tồn

 

 

 

Dần

Cánh cửa cực lớn

 

 

 

Xấu

Tham lang

 

 

 

Tử

Cánh cửa cực lớn

 

 

 

Hợi

Chú thích: Trung Châu phái là căn cứ năm sinh địa chi an mệnh chủ, mà trên phố truyền lại làm căn cứ cung mệnh địa chi an mệnh chủ.

 

37

An thân chủ ( năm chi )

Tí ngọ an thân linh hỏa tinh, xấu chưa thiên tướng dần thân lương,

Mão dậu thiên đồng thân chủ là, tị hợi thiên cơ thìn tuất xương.

Thiên cơ

 

 

 

Tị

Đốm lửa

 

 

 

Ngọ

Thiên tướng

 

 

 

Chưa

Thiên lương

 

 

 

Thân

Văn xương

 

 

 

Thìn

Theo như chi năm sinh dựng lên

 

 

 

Thiên đồng

 

 

 

Dậu

Thiên đồng

 

 

 

Mão

Văn xương

 

 

 

Tuất

Thiên lương

 

 

 

Dần

Thiên tướng

 

 

 

Xấu

Đốm lửa

 

 

 

Tử

Thiên cơ

 

 

 

Hợi

 

38

An trường sinh thập nhị thần ( ngũ hành cục )

Theo như ngũ hành cục dựng lên, hiện tại tị, mộc ở hợi, khí hậu ở thân, hỏa ở dần. Dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều.

( chú thích: một loại khác sắp xếp pháp vi theo như năm sinh nạp âm ngũ hành dựng lên, không phân biệt nam nữ âm dương, giống nhau như ý sắp xếp, phương pháp này bản nhân trì giữ lại thái độ. )

Trường sinh thập nhị thần trình tự: trường sinh, tắm rửa, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi.

Kim tứ cục

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Thủy nhị cục

 

Thổ ngũ cục

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Hỏa lục cục

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Mộc tam cục

 

 

 

Hợi

 

An ngũ hành trường sinh mười hai sao biểu hiện

 

 

Thuận nghịch

Tên sao

Thủy nhị cục

Mộc tam cục

Kim tứ cục

Thổ ngũ cục

Hỏa lục cục

Dương nam

Âm nam

Dương nam

Âm nam

Dương nam

Âm nam

Dương nam

Âm nam

Dương nam

Âm nam

Âm nữ

Dương nữ nhân

Âm nữ

Dương nữ nhân

Âm nữ

Dương nữ nhân

Âm nữ

Dương nữ nhân

Âm nữ

Dương nữ nhân

Trường sinh

Thân

Hợi

Tị

Thân

Dần

Tắm rửa

Dậu

Chưa

Tử

Tuất

Ngọ

Thìn

Dậu

Chưa

Mão

Xấu

Quan đái

Tuất

Ngọ

Xấu

Dậu

Chưa

Mão

Tuất

Ngọ

Thìn

Tử

Lâm quan

Hợi

Tị

Dần

Thân

Thân

Dần

Hợi

Tị

Tị

Hợi

Đế vượng

Tử

Thìn

Mão

Chưa

Dậu

Xấu

Tử

Thìn

Ngọ

Tuất

Suy

Xấu

Mão

Thìn

Ngọ

Tuất

Tử

Xấu

Mão

Chưa

Dậu

Bệnh

Dần

Dần

Tị

Tị

Hợi

Hợi

Dần

Dần

Thân

Thân

Tử

Mão

Xấu

Ngọ

Thìn

Tử

Tuất

Mão

Xấu

Dậu

Chưa

Mộ

Thìn

Tử

Chưa

Mão

Xấu

Dậu

Thìn

Tử

Tuất

Ngọ

Tuyệt

Tị

Hợi

Thân

Dần

Dần

Thân

Tị

Hợi

Hợi

Tị

Thai

Ngọ

Tuất

Dậu

Xấu

Mão

Chưa

Ngọ

Tuất

Tử

Thìn

Nuôi

Chưa

Dậu

Tuất

Tử

Thìn

Ngọ

Chưa

Dậu

Xấu

Mão

 

39

An thái tuế thập nhị thần ( năm chi )

Thái tuế xui Tang Môn lên, quán sách Quan phù tiểu hao so với,

Tuổi phá long đức bạch hổ thần, thiên đức người đi viếng Bệnh Phù ngăn.

An năm xưa tuế tiền chư tinh biểu hiện

Chư tinh

 

Năm xưa chi

Tuế kiến

Xui

Tang Môn

Quán sách

Quan phù

Tiểu hao

Đại hao

Long đức

Bạch hổ

Thiên đức

Người đi viếng

Bệnh Phù

Tử

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Xấu

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Dần

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Mão

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Thìn

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Tị

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Ngọ

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Chưa

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Thân

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Dậu

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Tuất

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Hợi

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Chú thích: trong ngoài đấy tuế kiến tức khẩu quyết lý thái tuế, trong ngoài đấy đại hao vi khẩu quyết lý tuổi phá.

 

40

An tướng trước 12 thần ( năm chi )

Tướng tinh tam hợp lên vượng địa, phàn an tuế dịch tức thần phương,

Mui xe tai kiếp thiên tam sát, chỉ bối hàm trì nguyệt sát vong.

 

An tướng tiền chư tinh

 

 

 

 

Tị

Dần

 

Ngọ

Tuất

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Tị

 

Dậu

Xấu

Dậu

Hợi

 

Mão

Chưa

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Thân

 

Tử

Thìn

Tử

 

 

 

 

Hợi

  An năm xưa tướng tiền chư tinh biểu hiện

Chư tinh

 

Năm xưa chi

Tướng tinh

Phàn an

Tuế dịch

Tức thần

Mui xe

Kiếp sát

Tai sát

Thiên Sát

Chỉ bối

Hàm trì

Nguyệt sát

Vong thần

Dần ngọ tuất

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Thân tử thìn

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tị dậu xấu

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Hợi mão chưa

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Xấu

Dần

 

41

An năm sinh bác sĩ thập nhị thần ( lấy năm sinh ra làm định lộc tồn lên, phân thuận nghịch )

Bác sĩ thông minh lực sĩ quyền, thanh long không khí vui mừng tiểu hao tiễn,

Tướng quân uy vũ tấu thư phúc, phi liêm võ mồm hỉ thần kéo duyên.

Bệnh Phù đại hao giai phi cát, phục binh quan phủ cùng phác thảo triền.

An năm sinh bác sĩ mười hai sao pháp

Lộc    tồn

Bất luận nam nữ mệnh, tìm sao lộc tồn lên bác sĩ, dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều

Bác    sĩ

Lực sĩ    thanh long    tiểu hao    tướng quân    tấu thư    phi liêm    hỉ thần    Bệnh Phù    đại hao    phục binh    quan phủ

Chú thích:

Bác sĩ thập nhị thần bên trong đại hao lại kêu trời hao tổn, tiểu hao lại bảo tiêu hao, mà tuổi trước 12 thần đại hao kêu tuổi phá, này đó đều là lưu diệu, mà theo như năm sinh chi an tinh đại hao thì không phải vậy lưu diệu.

Tuổi trước 12 thần bên trong tiểu hao cùng bác sĩ thập nhị thần bên trong tiểu hao không phải cùng một ngôi sao, nhưng cơ bản tính chất giống nhau.

 

42

Lưu xương lưu khúc

Lưu xương lên tị vị trí, giáp ất xuôi dòng đi, không cần tứ mộ cung, nhật nguyệt cùng năm tuổi,

Lưu khúc khởi dậu vị trí, giáp ất đi ngược chiều dấu tích, cũng không dùng tứ mộ, năm dạng trăng cùng.

Hai bí quyết mạt câu, vị năm xưa lưu nguyệt lưu nhật lưu thời chi lưu xương lưu khúc, cùng theo như Thiên can thủ.

An lưu xương

Giáp năm

 

 

 

Tị

Ất năm

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Bính năm

 

Mậu năm

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

Theo như năm xưa Thiên can dựng lên

 

 

 

 

Tráng nhiên

 

Mình năm

 

Dậu

Quý năm

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Nhâm năm

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Tân năm

 

 

 

Tử

Canh năm

 

 

 

Hợi

An lưu khúc

Tráng nhiên

 

Mình năm

 

Tị

Bính năm

 

Mậu năm

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Ất năm

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Giáp năm

 

 

 

Dậu

Canh năm

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Tân năm

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Nhâm năm

 

 

 

Tử

Quý năm

 

 

 

Hợi

 

43

Lưu diệu

Trung Châu phái dùng cho đại nạn, năm xưa, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời là tinh diệu có:

Lưu khôi, lưu việt, lưu lộc, lưu dương, lưu đà, lưu xương, lưu khúc, hóa lưu lộc, hóa lưu quyền, hóa lưu khoa, hóa lưu kị.

Trong đó lưu Khôi Việt Kình Đà lộc tồn, lưu tứ hóa đấy lên pháp cùng lên tinh bàn địa phương Pháp Tướng cùng, nhưng cũng không viết ở tinh bàn bên trên, đang suy tính lúc nhớ kỹ trong lòng, bởi vậy, thành thục niệm tứ hóa, lộc tồn, Khôi Việt các loại bí quyết vi suy tính vận hạn tới thiết yếu quá trình, không thể khinh thị.

 

44

Định tiểu hạn

Trước đem năm sinh phân tứ cục, mộ khố hướng chỗ tiểu hạn lên, nam như ý nữ nhân nghịch một đường đi, không vòng âm dương các phép bài tỉ.

Dần ngọ tuất nhân, tuất mộ hướng thìn, tiểu hạn một tuổi từ thìn cung lên; hợi mão chưa nhân, chưa mộ hướng xấu, tiểu hạn một tuổi từ sửu cung lên; thân tử thìn nhân, thìn mộ hướng tuất, tiểu hạn một tuổi từ tuất cung lên; tị dậu sửu nhân, xấu mộ hướng chưa, tiểu hạn một tuổi từ chưa cung lên. Nam mệnh thuận hành, nữ mệnh đi ngược chiều, không đáy chậu dương.

 

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

Tị

 

Dậu

Xấu

Chưa

 

 

 

 

Thân

Dần

 

Ngọ

Tuất

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Thân

 

Tử

Thìn

Tuất

 

 

 

 

Dần

Hợi

 

Mão

Chưa

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

Lên tiểu hạn biểu hiện

Bản sinh năm chi

 

Nhỏ    hạn    cung    giá trị

Nhỏ    hạn    tới    tuổi

Dần ngọ tuất

Thân tử thìn

Tị dậu xấu

Hợi mão chưa

Nam

Nữ nhân

Nam

Nữ nhân

Nam

Nữ nhân

Nam

Nữ nhân

1

13

25

37

49

61

73

85

97

109

Thìn

Tuất

Chưa

Xấu

2

14

26

38

50

62

74

86

98

110

Tị

Mão

Hợi

Dậu

Thân

Ngọ

Dần

Tử

3

15

27

39

51

63

75

87

99

111

Ngọ

Dần

Tử

Thân

Dậu

Tị

Mão

Hợi

4

16

28

40

52

64

76

88

100

112

Chưa

Xấu

Xấu

Chưa

Tuất

Thìn

Thìn

Tuất

5

17

29

41

53

65

77

89

101

113

Thân

Tử

Dần

Ngọ

Hợi

Mão

Tị

Dậu

6

18

30

42

54

66

78

90

102

114

Dậu

Hợi

Mão

Tị

Tử

Dần

Ngọ

Thân

7

19

31

43

55

67

79

91

103

115

Tuất

Tuất

Thìn

Thìn

Xấu

Xấu

Chưa

Chưa

8

20

32

44

56

68

80

92

104

116

Hợi

Dậu

Tị

Mão

Dần

Tử

Thân

Ngọ

9

21

33

45

57

69

81

93

105

117

Tử

Thân

Ngọ

Dần

Mão

Hợi

Dậu

Tị

10

22

34

46

58

70

82

94

106

118

Xấu

Chưa

Chưa

Xấu

Thìn

Tuất

Tuất

Thìn

11

23

35

47

59

71

83

95

107

119

Dần

Ngọ

Thân

Tử

Tị

Dậu

Hợi

Mão

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Mão

Tị

Dậu

Hợi

Ngọ

Thân

Tử

Dần

 

45

Năm xưa thái tuế

Suy tính năm xưa, ứng với lấy năm xưa thái tuế là việc chính, năm xưa thái tuế chính là năm xưa cầm đấy cung độ, tỷ như giáp năm lấy tử cung vi thái tuế vị trí, bính thân năm thì thôi cung thân vi thái tuế vị trí, xem một năm cát hung, lấy năm đó thái tuế đấy tam phương tứ chính sở phùng tinh diệu quyết định. Lưu diệu tắc vẫn theo như can năm lên, không cần can cung. Phải tra một năm này cặn kẽ vận trình, lấy năm xưa cung thái tuế hành động năm này đấy cung mệnh, ấn huynh đệ, vợ chồng các loại thập nhị cung đi ngược chiều an bài, tắc một trung vợ chồng, đứa con, tiền tài các loại vận trình liền có thể suy tính. Ứng dụng lúc, lấy đại nạn đấy cát hung tinh diệu chỉ làm tham khảo.

 

46

An đẩu quân ( năm chi, nguyệt, lúc )

Cung thái tuế ở bên trong liền lên chính, nghịch quay về sổ tới tháng sinh ngừng,

Cung này xuôi dòng giờ tý vị trí, lưu tới sinh thời an đẩu quân.

Tỷ như tháng năm mão giờ sinh, coi như hắn đấy đấu quân năm tí, vu tử cung lên một tháng đi ngược chiều, cung hợi hai tháng, tuất cung ba tháng, cung dậu tháng tư, cung thân tháng năm, vu cung thân đồ mở nút chai lúc như ý quay về, cung dậu giờ sửu, tuất cung giờ dần, cung hợi giờ mẹo, được đấu quân năm tí ở hợi. Được đấu quân năm tí cung vị về sau, liền có thể theo thứ tự suy tính ra hàng năm đẩu quân, như năm Sửu đẩu quân tại tí, dần năm đẩu quân tại sửu vân vân.

Lại tỷ như người nào đó ba tháng giờ Thìn sinh ra, tính năm nay ất dậu năm đẩu quân, tắc vu cung dậu lên tháng giêng, nghịch sổ cung thân vi hai tháng, chưa cung vi ba tháng, ở tại vị cung đồ mở nút chai lúc, thuận số cung thân vi giờ sửu, cung dậu vi giờ dần, tuất cung vi giờ mẹo, cung hợi vi giờ Thìn, tắc cung hợi vì người nọ năm nay đẩu quân.

 

47

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời cung mệnh định pháp

Suy tính lưu nguyệt, này đây năm đó đẩu quân chỗ, nơi cung vị vi tháng giêng cung mệnh, tỷ như đấu quân năm tí ở ngọ, tắc năm Sửu đẩu quân xếp hạng chưa, nhân chút năm Sửu tháng giêng lợi dụng chưa cung lên cung. Lại như dần năm đẩu quân ở thân, tắc dần năm tháng giêng ở cung thân, như thế loại suy. Nhưng là thôi lưu nguyệt lúc, lưu tứ hóa thì thôi lưu nguyệt chi thiên can đến quyết định, tỷ như mỗ mệnh năm xưa ất sửu năm ba tháng, đấu quân năm tí ở ngọ, tắc năm Sửu đẩu quân ở chưa cung lên tháng giêng, thân hai tháng, dậu ba tháng. Nhưng Thiên can thì thôi ất năm ( ngũ hổ độn nguyệt bí quyết ) lên mậu dần ( tháng giêng ), mình mão ( hai tháng ), canh thìn ( ba tháng ). Cho nên đoán mệnh bây giờ là lưu nguyệt mệnh xếp hạng cung dậu, nhưng tứ hóa vẫn ấn canh thìn nguyệt tính, tức canh dương vũ phủ cùng.

Tháng nhuận lấy nửa tháng trước thuộc tháng trước, nửa tháng sau thuộc hạ nguyệt suy tính. ( chú thích: có chút phái tắc thống về tháng sau )

Lưu nhật suy tính pháp này đây lưu nguyệt cung vị khởi mùng một, thuận số lấy vốn lại cung vi mười ba, cam ngũ đẳng. Can chi thì thôi lịch vạn niên ở bên trong ngày đó tới can chi đến thôi các lưu diệu. Tháng nhuận tới suy pháp, tỷ như ba tháng có tháng nhuận, tắc ba tháng thuận số tạp ngày sau hơn nữa tháng nhuận nửa tháng trước tới mười lăm ngày, cộng bốn mươi lăm ngày như ý thôi, tháng tư cũng thế khác khởi mùng một về sau, lấy bốn mươi lăm ngày như ý thôi. Tỷ như ba tháng ở cung dậu, tắc ngày 15 tháng 3 ở cung hợi, nhân mùng một tháng ba ở dậu, mùng hai ở tuất, đầu tháng ba ở hợi… Như ý tới mười ba ở dậu, mười bốn ở tuất, mười lăm ở cung hợi.

Lưu thời suy tính pháp này đây lưu nhật cung mệnh đồ mở nút chai lúc, thuận số tới giờ hợi, lưu thời tứ hóa lấy lưu thời đấy can chi tính.

 

Phụ lưu nhật Thiên can đối lưu lúc Thiên can đấy ngũ thử độn:

Lúc / làm giáp mình ất canh bính tân đinh nhâm mậu quý

Tử     giáp bính tý mậu tử canh tử nhâm tí

Xấu     ất sửu Đinh Sửu mình xấu tân sửu quý xấu

Dần     bính dần mậu dần canh dần nhâm dần giáp dần

Mão     Đinh Mão mình mão tân mão quý mão ất mão

Thìn     mậu thìn canh thìn nhâm thìn giáp thìn bính thìn

Tị     kỉ tỵ tân tị quý tị ất tị đinh tị

Ngọ     canh ngọ nhâm ngọ giáp ngọ bính ngọ mậu ngọ

Chưa     Tân Mùi quý chưa ất chưa Đinh Mùi kỷ mùi

Thân     nhâm thân giáp thân bính thân mậu thân canh thân

Dậu     quý dậu ất dậu đinh dậu kỷ dậu tân dậu

Tuất     giáp tuất bính tuất mậu tuất canh tuất nhâm tuất

Hợi     ất hợi Đinh Hợi kỷ hợi tân hợi quý hợi

 

Lời cuối sách:

An tinh pháp nhất định phải biết, không để dưỡng thành tra đơn thói quen xấu, cũng không yêu cầu nhớ kỹ mỗi ngôi sao sắp xếp pháp, tư liệt kê phải nắm giữ nội dung.

1 thực thái dương lúc

2 thiên can địa chi Âm Dương Ngũ Hành thuộc tính

3 an mệnh thân cung, Thiên can ngũ hổ độn, định ngũ hành cục, lên đại nạn

4 lên sao tử vi phương pháp, mười hai cơ bản bàn đích xếp hàng

5 tứ hóa biểu hiện, càng nó trọng yếu

6 an tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt văn xương văn khúc phương pháp

7 An Lộc tồn thiên mã kình dương đà la địa không địa kiếp đốm lửa linh tinh phương pháp

8 an đẩu quân phương pháp

 

Cơ bản thuật ngữ:

Chính diệu: tử vi thiên phủ mười bốn chủ tinh

Phụ diệu: tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt

Tá diệu: văn xương văn khúc lộc tồn thiên mã

Sát diệu: kình dương đà la đốm lửa linh tinh xưng là Tứ Sát, hơn nữa địa không địa kiếp, xưng là lục sát

Không kiếp: địa không địa kiếp

Hóa diệu: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị

Tam kỳ: thủ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Không diệu: thủ địa không địa kiếp không trung, tiệt không tuần khoảng không cũng có thể chỉ không diệu, nhưng lực lượng yếu kém

Hình diệu: kình dương cập thiên hình

Kị diệu: hóa kị cập đà la

Hoa đào chư diệu: hồng loan thiên hỉ, hàm trì đại hao, thiên diêu tắm rửa sáu viên, liêm trinh tham lang tuy có hoa đào tính chất, nhưng nhập chính diệu dẫy

Văn diệu: văn xương văn khúc, long trì phượng các, thiên tài, hóa khoa

Khoa danh chư diệu: ngoại trừ kể trên văn diệu ngoại, hơn nữa tam thai bát tọa, ân quang thiên quý, đài phụ phong cáo, thiên quan thiên phúc tám khỏa

Bản cung: là một loại đại danh từ, nghiên cứu cung mệnh tắc lấy cung mệnh vì bản cung, nghiên cứu cung phu thê thì thôi cung phu thê vì bản cung, mệnh bàn thập nhị cung đều có thể vì bản cung.

Đối cung: mặt đối với bản cung đấy cung vị, ở luận bản cung đấy cát hung lúc, đối cung đủ có tương đương sức ảnh hưởng lớn, nó trọng yếu tính thua ở bản cung.

Hợp cung: cùng bản cung địa chi, có tam hợp quan hệ cung vị, ba cung cùng ngay cả thành. Tị dậu xấu tam hợp; hợi mão chưa tam hợp; thân tử thìn tam hợp; dần ngọ tuất tam hợp.

Tam phương: bản cung đấy tam hợp cung, hơn nữa bản cung của đối cung, cộng ba cung vị trí, xưng tam phương. Như lấy tử cung vì bản cung, tắc tam hợp cung vi thìn cung, cung thân, hơn nữa tử cung của đối cung ngọ cung, thìn, thân, ngọ ba cung vi tử cung đấy tam phương.

Tứ chính: thủ bản cung hơn nữa tam phương, hợp xưng tứ chính. Bình thường lời nói “Tứ chính “, đều là thủ đây. Mặt khác, dần, thân, tị, hợi bốn cung, cũng vị “Tứ chính” nơi, đóng thủ này hình vuông mệnh bàn tới tứ giác, nguyên nhân bởi vậy xưng tứ chính vị. Mệnh bàn tới tứ chính, còn được gọi là “Tứ sinh “, “Tứ mã” nơi, đóng trường sinh cập sao thiên mã chỉ nhập dần, thân, tị, cung hợi. Này đây một cái mệnh bàn có lưỡng chủng “Tứ chính “, không thể lẫn lộn.

Lân cung: thủ ở vào bản cung trước một vị cùng về sau một vị hai cung mà nói, này tác dụng chủ yếu ở phụ trợ bản cung. Như lấy cung mệnh vì bản cung, tắc cung phụ mẫu, cung huynh đệ vi lân cung. Liền bản cung mà nói, lân cung có được đấy lực ảnh hưởng, không kịp đối cung cùng tam hợp cung tới được trọng yếu, nhưng dưới tình huống đặc thù ngoại lệ.

Không bàn mà hợp ý nhau cung: thủ là cùng bản cung địa chi thành lục hợp đấy cung vị. Không bàn mà hợp ý nhau cung chủ phải làm phụ trợ chi dụng, chỉ giới hạn ở dưới tình huống đặc thù chọn dùng, không thể dùng ở vậy trên tình hình.

Thiên la địa võng: thiên la thủ trong mệnh bàn đấy thìn cung, địa võng thủ trong mệnh bàn đấy tuất cung.

Gia hội: thủ bản cung, đối cung, tam hợp trong cung đấy mỗ ta hội tinh diệu hợp mà nói. Bản cung, đối cung, tam hợp cung nhìn thấy vi một cái chỉnh thể tiến hành phán đoán suy luận, điểm này hơn nữa đang suy đoán cung mệnh cát hung lúc, liền có vẻ hết sức trọng yếu.

Thủ chiếu: mỗ ngôi sao ngồi trên bản cung nói thủ, chiếu thủ bản cung tới tam hợp cung cập đối cung tinh diệu cùng bản cung đã phát sinh cảm ứng.

Sát Phá Lang: thủ thất sát, phá quân, tham lang ba sao, vĩnh viễn ở trên mệnh bàn cho nhau đều nghe theo, thành tam hợp đấy quan hệ.

Tứ sinh, tứ bại, tứ mộ: tứ sinh nơi thủ trong mệnh bàn đấy dần thân cung Tị Hợi, đây là ngũ hành trường sinh chỗ; tứ bại nơi thủ trong mệnh bàn đấy tí ngọ cung Mão Dậu, đây là ngũ hành tắm rửa chỗ; tứ mộ nơi thủ trong mệnh bàn đấy thìn tuất cung Sửu Mùi, đây là ngũ hành nhập mộ chỗ.

Miếu ( sáng lạn ): tinh diệu tối rõ ràng, đáp số cực mạnh, cát diệu cực cát, hung diệu không hung.

Vượng ( quang huy ): tinh diệu thứ rõ ràng, đáp số thứ mạnh, cát diệu cát, hung diệu không hung.

Được địa ( quang minh ): tinh diệu quang minh, đáp số vừa phải, cát diệu vẫn cát, hung diệu không hung.

Ích lợi ( thượng minh ): tinh diệu thượng minh, đáp số yếu dần, cát diệu còn cát, hung diệu tiệm hung.

Bình thản ( không rõ ): tinh quang đã thấp, đáp số đã nhược cát diệu lực hơi, hung diệu tứ hung.

Không được địa ( đã tối ): tinh quang đã tối, đáp số yếu nhất, cát diệu vô lực, hung diệu dũ hung.

Lạc hãm ( đen sẫm ): tinh diệu không ánh sáng, vô số nên, cát diệu vô dụng, hung diệu hung nhất.

Chú thích: Trung Châu phái chia làm miếu vượng bằng rỗi rãnh hãm cấp năm.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ an tinh quyết cùng bài bàn phương pháp tường giải ( bốn )

  21

An cô thần quả tú bí quyết ( năm chi )

Dần mão thìn phương an tị xấu, tị ngọ chưa phương sợ thân thìn, thân dậu tuất phương thuộc hợi chưa, hợi tí xấu phương dần tuất sân.

Trước lấy “Phương” bên trong vượng thần cầu hướng, như dần mão thìn sinh năm nhân, mão viêm vượng thần, mão đấy lục xung ở dậu, được dậu lúc sau, này “Cục” ở bên trong dư cung tức là cô thần quả tú vị trí, dậu thuộc “Tị dậu xấu kim cục “, do đó cung tị an cô thần, sửu cung an quả tú.

Hợi tí xấu nơ-tron hướng ngọ, dần ngọ tuất tam hợp, tìm tuất dần an ngôi sao.

Dần mão thìn ở bên trong mão hướng dậu, tị dậu ngọ tam hợp, tìm tị xấu an ngôi sao.

Tị ngọ chưa trúng ngọ đồ khoan lỗ, thân tử thìn tam hợp, tìm thân thìn an ngôi sao.

Thân dậu tuất ở bên trong dậu hướng mão, hợi mão chưa tam hợp, tìm hợi chưa an ngôi sao.

 

An cô thần quả tú

Cô thần

 

 
   

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

Quả tú

 

 
   

 

 

Chưa

Cô thần

 

 

 

Thân

Quả tú

 

 

 

Thìn

 

 

Tị ngọ chưa

 

Thân dậu tuất

 

 

Thìn mão dần

Xấu tử hợi

 

 

 

 

Dậu

 

 

 
   

 

 

Mão

Quả tú

 

 

 

Tuất

Cô thần

 

 

 

Dần

 

 

 

Quả tú

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

Cô thần

Hợi

An cô thần quả tú biểu hiện

Năm sinh chi

 

Chư tinh

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Cô    thìn

Dần

Dần

Tị

Tị

Tị

Thân

Thân

Thân

Hợi

Hợi

Hợi

Dần

Quả    ở lại

Tuất

Tuất

Xấu

Xấu

Xấu

Thìn

Thìn

Thìn

Chưa

Chưa

Chưa

Tuất

 

22

An kiếp sát bí quyết ( năm chi )

Thân tử thìn nhân xà mở miệng, hợi mão chưa nhân khỉ đi nhanh,

Dần ngọ tuất nhân heo mặt hắc, tị dậu sửu nhân hổ rít gào.

Thân

 

Tử

Thìn

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

Hợi

 

Mão

Chưa

Thân

 

 

 

 

Thìn

Lấy chi năm sinh an kiếp sát, kiếp sát vĩnh tại mui xe trước một vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

Tị

 

Dậu

Xấu

Dần

 

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

Dần

 

Ngọ

Tuất

Hợi

 

23

An đại hao bí quyết ( năm chi )

Nhưng dùng năm chi đi đối trùng, âm dương lệch vị trí quá một cung, dương như ý âm nghịch dời kỳ vị, đại hao nguyên lai không thể phùng.

Tuất

 

 
   

 

 

Tị

Xấu

 

 

 
   

 

Ngọ

Tử

 

 

 
   

 

Chưa

Mão

 

 

 

Thân

Hợi

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Dần

 

 

 

Dậu

Thân

 

 

 

Mão

Tị

 

 

 

Tuất

Dậu

 

 

 

Dần

Ngọ

 

 

 

Xấu

Chưa

 

 

 

Tử

Thìn

 

 

 

Hợi

Đại hao an pháp, là ở năm chi tới đối cung, trước một vị hoặc về sau một vị an ngôi sao. Dương địa chi thuận hành trước một vị, âm địa chi đi ngược chiều về sau một vị.

 

24

An năm chi sáu diệu bí quyết

Phỉ liêm phân phương như ý năm dời, tây nam đông bắc các vòng tới, thoát phá vòng sắp xếp tị xấu dậu, không liên quan tháng sinh cùng sinh thời,

Thìn xấu tuất chưa vòng mui xe, dậu ngọ mão tử bố hàm trì, long đức lên dương nguyệt lên tị, lục tinh đều lên theo năm chi.

Phỉ liêm an ngôi sao, năm Tý từ cung thân lên, mười hai năm chi trình tự trước tiên ở phương Tây ( thân dậu tuất ), thứ ở phía nam ( tị ngọ chưa ), tục ở phương đông ( dần mão thìn ), cuối cùng ở phương bắc ( hợi tí xấu ) an lập.

An phỉ liêm

Năm mão

 

 

 

Tị

Thìn năm

 

 

 

Ngọ

Tị năm

 

 

 

Chưa

Năm Tý

 

 

 

Thân

Năm thân

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm Sửu

 

 

 

Dậu

Chưa năm

 

 

 

Mão

Dần năm

 

 

 

Tuất

Ngọ năm

 

 

 

Dần

Năm Hợi

 

 

 

Xấu

Năm tuất

 

 

 

Tử

Dậu năm

 

 

 

Hợi

 

An thoát phá

Tử mão ngọ dậu

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 
   

 

 

Dần tị thân hợi

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

Xấu thìn chưa tuất

 

 

 

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An mui xe

 

 

 

 

Tị

 

 

 

 

Ngọ

Mão

 

Chưa

Hợi

Chưa

 

 

 

 

Thân

Tử

 

Thìn

Thân

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

Dậu

 

 

 

 

Mão

Dần

 

Ngọ

Tuất

Tuất

 

 

 

 

Dần

Xấu

 

Tị

Dậu

Xấu

 

 

 

 

Tử

 

 

 

 

Hợi

 

An hàm trì

 

 

 

 
   

 

Tị

Xấu

 

Tị

Dậu

Ngọ

 

 

 

 

Chưa

 

 

 

 

Thân

 

 

 

 

Thìn

 

 

 

 
   

 

 

Tử

 

Thìn

Thân

Dậu

Dần

 

Ngọ

Tuất

Mão

 

 

 

 

Tuất

 

 

 

 

Dần

 

 

 

 

Xấu

Mão

 

Chưa

Hợi

Tử

 

 

 

 

Hợi

An long đức

Năm tuất

 

 

 

Tị

Năm Hợi

 

 

 

Ngọ

Năm Tý

 

Long đức

 

Chưa

Năm Sửu

 

 

 

Thân

Dậu năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Dần năm

 

 

 

Dậu

Năm thân

 

 

 

Mão

Năm mão

 

 

 

Tuất

Chưa năm

 

 

 

Dần

Ngọ năm

 

 

 

Xấu

Tị năm

 

 

 

Tử

Thìn năm

 

 

 

Hợi

 

An nguyệt đức

Năm Tý

 

Nguyệt đức

 

Tị

Năm Sửu

 

 

 

Ngọ

Dần năm

 

 

 

Chưa

Năm mão

 

 

 

Thân

Năm Hợi

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Thìn năm

 

 

 

Dậu

Năm tuất

 

 

 

Mão

Tị năm

 

 

 

Tuất

Dậu năm

 

 

 

Dần

Năm thân

 

 

 

Xấu

Chưa năm

 

 

 

Tử

Ngọ năm

 

 

 

Hợi

 

25

An thiên đức năm hiểu

Thiên đức tinh quân lên cung dậu, như ý tới năm sinh định tung tích,

Năm hiểu tuất cung đi ngược chiều đi, sổ tới năm sinh khả giải hung.

An thiên đức

Năm thân

 

 

 

Tị

Dậu năm

 

 

 

Ngọ

Năm tuất

 

 

 

Chưa

Năm Hợi

 

 

 

Thân

Chưa năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm Tý

 

Thiên đức

 

Dậu

Ngọ năm

 

 

 

Mão

Năm Sửu

 

 

 

Tuất

Tị năm

 

 

 

Dần

Thìn năm

 

 

 

Xấu

Năm mão

 

 

 

Tử

Dần năm

 

 

 

Hợi

 

Năm hiểu

Tị năm

 

 

 

Tị

Thìn năm

 

 

 

Ngọ

Năm mão

 

 

 

Chưa

Dần năm

 

 

 

Thân

Ngọ năm

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

Năm Sửu

 

 

 

Dậu

Chưa năm

 

 

 

Mão

Năm Tý

 

Năm hiểu

 

Tuất

Năm thân

 

 

 

Dần

Dậu năm

 

 

 

Xấu

Năm tuất

 

 

 

Tử

Năm Hợi

 

 

 

Hợi

 

26

An thiên tài thiên thọ bí quyết ( năm chi )

Cung mệnh đồ mở nút chai thiên tài như ý, cung thân đồ mở nút chai thiên thọ nhà.

Năm sinh chi

 

Chư tinh

Tử

Xấu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Chưa

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Thiên    mới

Cung mệnh

Cha mẹ

Phúc đức

Điền trạch

Quan lộc

Nô bộc

Di chuyển

Tật ách

Tiền tài

Đứa con

Vợ chồng

Huynh đệ

Thiên    thọ

Từ cung thân đồ mở nút chai thuận đếm tới năm sinh chi an thiên thọ

Tỷ như năm tuất ra sinh mệnh cung ở ngọ, thì tại ngọ cung đồ mở nút chai năm, thuận đếm tới tuất làm phu thê cung, tức cung tị an thiên tài.

Tỷ như năm Hợi sinh ra cung thân ở mão, thì tại mão cung đồ mở nút chai năm, thuận đếm tới hợi vi dần cung, tức ở dần cung an thiên thọ.

 

27

An long trì phượng các ( năm chi )

Long trì thìn bên trên tử thuận hành, năm sinh nơi nơi phúc nguyên chân,

Phượng các tuất cung nghịch đồ mở nút chai, gặp được năm sinh là đây thần.

An long trì

Năm Sửu

 

 

 

Tị

Dần năm

 

 

 

Ngọ

Năm mão

 

 

 

Chưa

Thìn năm

 

 

 

Thân

Năm Tý

 

Long trì

 

Thìn

 

 

 

 

 

Tị năm

 

 

 

Dậu

Năm Hợi

 

 

 

Mão

Ngọ năm

 

 

 

Tuất

Năm tuất

 

 

 

Dần

Dậu năm

 

 

 

Xấu

Năm thân

 

 

 

Tử

Chưa năm

 

 

 

Hợi

  An phượng các

Tị năm

 

 

 

Tị

Thìn năm

 

 

 

Ngọ

Năm mão

 

 

 

Chưa