Tử vi

Tử vi đấu sổ chư tinh tọa cung phúc đức giải thích

Tử vi đấu sổ mười hai cung cung phúc đức:

Tử vi đấu sổ tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, trở lên thuật lại thập nhị cung đấy phán định nội dung, vi tử vi đấu sổ đấy cơ bản học thuyết, nhờ vào đó có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người đấy phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu các loại số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận các cung lúc, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đấu sổ trên mệnh bàn tất cả cung vị, cùng vâng mệnh cung đấy quản hạt, do đó trước hết lấy cung mệnh làm trung tâm về sau, lại bàn về cái khác mười một cung, nếu không, thường sẽ xuất hiện phán đoán suy luận đấy kết luận cùng sự thật không hợp tình huống.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ chư tinh tọa cung phúc đức giải thích

Tử vi thập nhị cung bên trong cung phúc đức biểu hiện một đời người vật chất hòa tinh thần hưởng thụ phúc phận, hưởng lạc, trạng thái tinh thần ( bi quan hoặc lạc quan ), vất vả hoặc an nhàn, thú vị cập ham mê các loại có liên quan sự tượng. Đồng thời, bản cung ở suy đoán biết tuổi thọ dài ngắn cập trạng huống sức khỏe, gia đình chi, thống trị phương diện năng lực, cũng có tác dụng tham khảo.

(1) phàm cung phúc đức được tử vi, thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, văn xương các loại ngôi sao may mắn miếu vượng thủ trị, cả đời phúc lộc an khang, thọ nguyên lâu dài, có vũ khúc, phá quân, tham lang, cánh cửa cực lớn, liêm trinh, thiên cơ, thất sát, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh bao gồm ngôi sao hãm địa, cả đời ít có phúc khí, lao lực bôn ba, giảm phúc giảm thọ.

(2) các hòa hợp ngôi sao nếu gặp Tứ Sát không kiếp hao tổn kị các loại ở lại, phúc lộc thọ người giảm dần, cũng chủ thân tâm khiếm thà rằng, vất vả gian khổ cập thọ thúc.

(3) năm xưa đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung phúc đức quá độ, gặp cát chủ một năm phúc lộc thuận lợi, phùng sát ác chư hung tắc chủ một năm gian khổ lao khổ.

Phía dưới liệt ra tử vi đấu sổ các chủ tinh diệu ở cung phúc đức biểu hiển ý nghĩa:

Sao tử vi ở cung phúc đức

Cả đời đều gặp quý nhân, miếu vượng phúc dày, chung thân yên vui, trời sanh tính cần cù, ham rộng khắp, nhiệt tâm công ích sự nghiệp, cũng chủ trường thọ, bản cung cập cung mệnh đều cát, thọ đạt đến 84 tuổi trở lên. Thêm cát an nhàn, thêm ác sát, vất vả, phúc khí giảm dần. Tứ Sát, không kiếp, đại hao, thiên hình thủ chiếu, phúc bạc nhiều phiền não, thường tự tìm phiền não. Thêm đốm lửa, làm việc gấp gáp. Hóa kị thủ chiếu, lo lắng nhiều trống rỗng.

 • Tử vi thiên phủ ở dần thân, trời sanh tính lạc quan đổng được hưởng thụ, Phúc Thọ song toàn thả chủ quý, chung thân Phúc Thọ được hưởng.
 • Tử vi tham lang ở mão dậu, miếu vượng trước khó sau dễ, năm mới làm phiền, lúc tuổi già phúc lộc.
 • Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, phúc lộc kiêm hưởng thụ, gần với Tử Tướng đồng cung.
 • Tử vi thất sát ở tị hợi, chí rất cao, thường nhân sự thật không thể phù công đạo nghĩ mà phiền não, năm mới lao khổ, ở bên trong lúc tuổi già khả an nhàn, như ý như ý.
 • Tử vi phá quân tại sửu chưa, năm mới lao tâm lao lực, lúc tuổi già yên vui hưởng phúc, người nhiều tự giải trí, mình say mê.

Sao thiên cơ ở cung phúc đức

Chủ làm lụng vất vả, thiếu an rỗi rãnh, năm mới lại lao lực, tinh thần khiếm an, ở bên trong lúc tuổi già khả an nhàn, thiên cơ suy nghĩ nhiều lo, lo được lo mất, hóa kị càng lắm, chủ không bình yên, * làm mất ngủ. Thọ đạt đến 63 tuổi trở lên, bản cung cập cung mệnh đều cát, số tuổi thọ lại thêm. Người ham mê nhiều, nếu có học nhi không thật khuynh hướng, tính thích tôn giáo, học thuật, hóa khoa thêm Văn khúc, hóa đóng, vui mừng nghiên cứu thuật số bói toán. Kình Đà thủ chiếu, giảm Phúc Thọ, vất vả gian nan, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Hỏa linh, không kiếp, thiên hình, đại hao thủ chiếu, giảm Phúc Thọ, lao lực hối hả, phúc bạc phiền lòng.

 • Thiên cơ Thái Âm ở dần thân, chủ an nhàn sung sướng có phúc lộc, duy tâm vội ý loạn không lắm an bình, vui mừng náo ở bên trong thủ tĩnh.
 • Thiên cơ cánh cửa cực lớn ở mão dậu, lao tâm lao lực, thường trên đường thay đổi chủ ý, mẫn râu rậm luận, mão cung cát, cung dậu lao lực hơn nữa khiếm an.
 • Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, phúc lộc kiêm hữu, có thể tự tìm hưởng thụ.

Sao thái dương ở cung phúc đức

Vội vàng xao động, thích động là yêu thích yên tĩnh, tính cách trong sáng, ham thích xã giao, trong vội vàng phát đạt, có quý nhân trợ giúp, thái dương vào miếu Phúc Thọ thả quý, thọ đạt đến bảy mươi trở lên, hãm địa tự tìm bận rộn, thêm Tứ Sát chư ác giảm dần Phúc Thọ, thả chủ gian khổ lao lực. Nữ mệnh sự nghiệp hình. Nữ mệnh, chủ được nhiệt tình trượng phu mà có thể hưởng thụ khuê phòng khoái hoạt. Mệnh hoặc bản cung gặp hoa đào trọng, tính nhu cầu cuộc sống nhiều, hoặc dâm lạm. Kình dương, đốm lửa thủ chiếu, vô sự hối hả, hoặc vì bằng hữu việc mà bận rộn.

 • Thái dương Thái Âm tại sửu chưa, nhật nguyệt cùng thủ, chủ đại cát, chung nhưng hối hả vẫn khả yên vui hưởng thụ.
 • Thái dương cánh cửa cực lớn ở dần thân, miếu vượng sớm làm muộn dật, trong vội vàng sinh phúc.
 • Thái dương thiên lương ở thìn tuất, hữu danh sĩ dường như lười thú, hoặc thông thái rởm, chủ kiến rất mạnh, tự tìm bận rộn. Mão cung phúc lộc giai toàn bộ, cung dậu tiền mất tật mang.

Sao vũ khúc ở cung phúc đức

Lao tâm lao lực, vội vàng xao động cố chấp, không hiểu hưởng thụ. Miếu vượng yên vui hưởng phúc, thọ đạt đến sáu mươi trở lên, hội cát ngôi sao Phúc Thọ gia tăng, kiếm tiền năng lực mạnh, bằng rỗi rãnh trước khó sau dễ, hãm địa hoặc thêm Tứ Sát, tinh thần hư không, có xảo nghệ trong người, phúc bạc mà * làm vất vả. Thêm hoa đào chư diệu, chủ hoa tửu chi nhạc. Vũ khúc hóa kị, lo lắng hao tâm tốn sức. Sẽ liêm trinh hóa kị, chủ phức cảm tự ti trọng.

 • Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ, năm mới lao khổ, ở bên trong lúc tuổi già yên vui hưởng phúc.
 • Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, nhiều gió nguyệt chi tình, hoa tửu hưởng lạc, sớm làm muộn dật, sát chúng một đời gian khổ. Thêm đốm lửa khoái hoạt hưởng thụ.
 • Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, phúc lộc thọ quang vinh xương, hãm địa lúc tuổi già có hưởng thụ.
 • Vũ khúc thất sát ở mão dậu, lo lắng nhiều ít vui vẻ, đời sống tinh thần không được tốt, tự lực kinh doanh, phiền lòng bất an, trước đau khổ về sau an nhàn.
 • Vũ khúc phá quân ở tị hợi, lo lắng nhiều ít vui vẻ, đời sống tinh thần không được tốt, hối hả ngược xuôi bất an, sớm vất vả ngũ ngon dật.

Sao thiên đồng ở cung phúc đức

Thành phúc ngôi sao, chủ hưởng phúc, chung thân khoái hoạt, đời sống tinh thần sung túc, có sinh hoạt tình thú, đổng hưởng thụ, thích ứng hoàn cảnh năng lực mạnh, chuyện gì đều có người khác đại lao. Miếu vượng được cát, chung thân phúc dày, thọ đạt đến 93. Bằng rỗi rãnh trước khó sau dễ, hãm địa thêm Tứ Sát không kiếp gian khổ duy sanh.

 • Thiên đồng Thái Âm tại tí ngọ, phúc lộc an khang, vui vẻ lo lắng nhiều ít, khả chịu quý nhân ấp trứng. Nữ mệnh mỹ mạo, bề ngoài có khí chất, dáng người có mị lực.
 • Thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa, có phẩm tính tu dưỡng, sớm làm ngũ ngon dật. Thêm đà la, tự tìm phiền não.
 • Thiên đồng thiên lương ở dần thân, phúc lộc thọ ba toàn bộ, nhưng nhiều bận rộn. Thêm không kiếp giảm phúc.

Sao liêm trinh ở cung phúc đức

Chủ bận rộn suy nghĩ nhiều lo, không chịu ngồi yên, hội chúng cát trong vội vàng sinh phúc, thọ đạt đến bảy mươi trở lên. Bằng rỗi rãnh bôn ba khiếm an, hãm địa thêm Tứ Sát nghèo hèn vất vả. Tứ Sát đại hao thủ chiếu, vô phúc mà hối hả.

 • Liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, lộc nhiều phúc, khả tự giải trí, nhưng thân an tâm vội.
 • Liêm trinh tham lang ở tị hợi, phúc lộc gian khổ nan, thể xác và tinh thần cùng khiếm thà rằng, bận rộn dị thường. Thêm hóa kị, suốt ngày sầu lo bất an, phí sức phí công, hoặc mất ngủ. Gia hội xương khúc chủ trọng tinh thần hưởng thụ, gia hội Kình Đà vật nặng chất hưởng thụ.
 • Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, thọ nhiều phúc, khả tự giải trí, năm mới vất vả cảnh đêm tuổi già tuổi già hưởng phúc.
 • Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, phúc bạc lộc gầy, cả đời bận rộn gian khổ lao khổ, ít có hưởng thụ.
 • Liêm trinh phá quân ở mão dậu, không kiên nhẫn tĩnh, phí sức phí lực quá mức gian khổ.

Sao thiên phủ ở cung phúc đức

Thái độ làm người cẩn thận, im lặng hưởng phúc, miếu vượng phúc lộc song mỹ, tài vận không tệ, bản cung cập cung mệnh đều cát, cả đời an bình, thọ đạt đến tám mươi lăm trở lên, bằng rỗi rãnh trước khó sau dễ, hãm địa gia sát vất vả. Đà la thủ chiếu, keo kiệt, yêu tự tìm phiền não. Thêm hỏa linh, thường nhiều không cần thiết sầu lo. Kình dương, thiên hình thủ chiếu, trong lòng phiền muộn bất an, thường cảm giác có tinh thần uy hiếp. Không kiếp, đại hao thủ chiếu, vô sự rỗi rãnh vội.

Thái âm tinh ở cung phúc đức

Yêu thích yên tĩnh, minh lý, không tốt cạnh tranh, người tư tưởng lưu mạn, chú trọng đời sống tinh thần, vui mừng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán học. Vào miếu phúc lộc giai toàn bộ, yên vui hưởng phúc, thọ đạt đến 75 trở lên, bằng rỗi rãnh có ưu có thai. Hãm địa, tinh thần cô tịch, bi quan, hướng nội, gia sát lao lực khổ nhiều. Nam mệnh góc có khác phái duyến, mình cảm giác rất có mị lực, sẽ phạm hoa đào, có người thích hắn yêu đến chết đi sống lại.

Thái Âm hóa kị, bề ngoài im lặng, nội tâm bất an. Thêm xương khúc đồng cung, có cao nhã tới hưởng thụ. Thêm đà la, đốm lửa đồng cung, chủ nhân gian trá, thiện âm mưu, chưa đủ, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Thêm kình dương, linh tinh đồng cung, chủ nhân gian trá, thiện âm mưu, chưa đủ. Thêm không kiếp, khoảng không nghĩ quá nhiều.

Tham lang tinh ở cung phúc đức

Cả đời bận rộn bôn ba, vào miếu vô phá, hóa cát hội cát, thái độ làm người hưởng lạc ăn ngon uống, nghiện rượu hoặc đánh bạc tốt bác sắc dục, có diễm ngộ. Cung mệnh có cát cũng chủ quý chủ thọ, thọ đạt đến 63 trở lên, hãm địa gia sát nghèo khổ gian khổ. Tham lang hóa kị, có cảm tình phiền não, cùng khác phái nhà được phân bị nảy sinh vấn đề. Hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu thủ chiếu, thái độ làm người phong tao có hoa đào, vui mừng cùng khác phái đùa vui vẻ. Kình Đà, thiên hình, đại hao, không kiếp thủ chiếu, nhiều phiền não tranh cãi, phúc bạc bất an. Hỏa linh đồng cung, mặc dù có thể hưởng phúc, nhưng vội vàng xao động, tốt hợp ý.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung phúc đức

Việc phải tự làm, lao tâm lao lực, cả đời tinh thần bất an, ít có khoái hoạt. Vào miếu phúc dày, duy cũng rất dài ngắn, cung mệnh cát chúng người thọ đạt đến bảy mươi có hơn, rỗi rãnh hãm, cuộc đời lo lắng nhiều, thần kinh suy nhược. Cánh cửa cực lớn hóa quyền lộc, vất vả hao tâm tốn sức, theo đuổi ham muốn hưởng thu vật chất chi tâm mãnh liệt, về tinh thần đều không phải là khoái trá. Cánh cửa cực lớn hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ, làm việc tiến thối do dự, cả đời hay không khoái hoạt. Tứ Sát thủ chiếu, tự tìm phiền não, lo lắng nhiều lo ngại, võ mồm tranh cãi, vô phúc có thể hưởng.

Thiên tướng ngôi sao ở cung phúc đức

Bình thường nặng hơn vật chất hưởng thụ, chú ý đẹp áo mỹ thực, miếu vượng an nhàn hưởng phúc, Đắc Lắc ít ưu, phúc khí tự nhiên, bản cung cập cung mệnh đều cát người thọ đạt đến tám mươi trở lên, rỗi rãnh hãm thêm Tứ Sát chư ác, giảm thọ không thể nghi ngờ, cả đời * tâm lao lực, cuộc sống bất an, ít có hưởng thụ. Tả hữu lộc tinh thủ chiếu, hưởng thụ khoái hoạt, phú quý thọ thi. Hóa kị thủ chiếu, nhiều lo nghĩ, tâm thần không yên. Không kiếp đồng cung, nhiều ảo tưởng, thiếu thực tế đi, phúc bạc. Tứ Sát thủ chiếu, phúc bạc, tinh thần không ổn định, làm việc bị sinh chi tiết.

Sao thiên lương ở cung phúc đức

Người coi trọng đời sống tinh thần, có thể có tinh thần ký thác, hoặc đúng văn học, tôn giáo, y học có yêu tốt. Miếu vượng phúc lộc song toàn, yên vui hưởng thụ, hữu danh sĩ phong độ, bản cung cập cung mệnh đều cát người thọ đạt đến 83 trở lên, rỗi rãnh hãm thêm Tứ Sát chư ác, tuyển võ mồm dài ngắn, bôn tẩu phiêu mui thuyền, bi quan, phúc bạc.

Tị hợi thân hãm địa, biết thiên mã không kiếp đại hao, di động bôn tẩu bất an. Thêm thiên vu, tư tưởng siêu thoát. Thêm mui xe, có tôn giáo tín ngưỡng, đa triết nghĩ, lại thêm không vong, này tư tưởng không đổi vi người bình thường lý giải. Thêm đốm lửa, buồn bực bất an, giả nhân giả nghĩa. Thêm linh tinh, tư tưởng nhiều u ám mặt, giả nhân giả nghĩa. Thêm Kình Đà, giả nhân giả nghĩa, tự tìm phiền não. Thêm hóa kị, vô phúc, nhiều phiền não.

Sao thất sát ở cung phúc đức

Vào miếu chung thân bận rộn làm lụng vất vả, càng tốt cậy mạnh giành thắng lợi, hội cát phí sức. Kỳ lý suy nghĩ nhiều thiên về vu lợi ích cá nhân, mỗi suy sụp, tức cảm giác mệnh không bằng người, có tài nhưng không gặp thời, mà oán khí tận trời. Bằng rỗi rãnh hoặc gia sát trọng, tư tưởng tiêu cực, làm nhiều công ít, cả đời vô phúc. Cung mệnh cát người thọ đạt đến sáu mươi trở lên.

Nữ nhân giá trị nhiều vì không cát hiện ra, đắm mình, địa vị không cao, hoặc làm bình thường phục vụ tính chất công tác, lại chủ khắc chồng hình tổn thương, vi nhà kề, hoặc kết hôn muộn, hoặc đó đã ly hôn đấy lão công, như gia sát kị, cung mệnh vô cát, làm kỹ nữ. Sách cổ tải: “( nữ mệnh ) thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ” .

Vào miếu hội cát, Phúc Thọ khí cao, nhưng bất lợi thê tử, chủ hình khắc hoặc hôn nhân muộn. Thêm hóa kị, lo lắng nhiều lo ngại, dài hơn ngắn.

Sao phá quân ở cung phúc đức

Ngoại hoa bên trong nhẹ khổ nhiều buồn không vui, ít khoái ý, lấy việc nhiều hối tiếc, không đủ, đời sống tinh thần không an ổn. Miếu vượng có sức quyết đoán, lấy việc tự mình làm, cho nên nhiều * tâm lao động, cung mệnh có cát người thọ đạt đến năm mươi bảy trở lên. Hãm địa phúc bạc, thêm Tứ Sát gian khổ, phiền não không ổn định, làm nhiều công ít, mà thọ nguyên cũng giảm dần. Thêm hóa kị, chủ nhân lo lắng nhiều lo ngại, lấy việc do dự. Thêm không kiếp, nhiều không tưởng mà thiếu thực tế đi.

Văn xương, sao Văn Khúc ở cung phúc đức

Văn xương: miếu vượng phúc lộc quang vinh xương, cung mệnh có cát người thọ đạt đến bảy mươi bảy hoặc 83 tuổi, hãm địa thêm Tứ Sát phúc lộc giảm dần lại không thà rằng.

Văn khúc: miếu vượng thêm cát ngôi sao phúc lộc cũng có, cung mệnh cũng cát người thọ đạt đến 63 trở lên, rỗi rãnh hãm thêm Tứ Sát chư ác thanh bần khiếm thà rằng.

Phàm xương khúc nhập phúc đức, người ham rộng khắp, thông minh phong tao nho nhã, có phong độ khí chất, đa tài nghệ, đổng hưởng thụ, tốt đọc sách, thiên tính lạc quan, đối với người khác phái gì đó cảm giác ham.

Tả phụ, sao hữu bật ở cung phúc đức

Tả phụ: thêm cát ngôi sao phúc lộc kiêm hữu, cô độc cố thủ một mình lúc tuổi già an bình, thọ đạt đến tám mươi trở lên, thêm Tứ Sát không kiếp phúc lộc thọ cùng giảm.

Hữu bật: phúc lộc toàn Mỹ, thêm cát ngôi sao cả đời ít ưu, cung mệnh cát người thọ đạt đến tám mươi trở lên, thêm Tứ Sát không kiếp phúc lộc thọ cùng giảm dần.

Phàm giúp đỡ nhập phúc đức, này người sinh sống yên ổn, đổng hưởng thụ, lạc quan, có độ lượng, vui mừng tham gia.

Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Chủ cả đời cùng người phú quý vi bằng, thụ nhiều trợ lực, chung thân phúc dày đến hưởng thụ, cuộc sống giàu có, tinh thần khoái trá, chúng cát củng chiếu thêm cung mệnh cũng cát người, thọ đạt đến bảy mươi bảy trở lên.

Sao lộc tồn ở cung phúc đức

Chung thân phúc khí dày, yên vui kiêm hưởng thụ, cả đời khoái hoạt, thêm cát ngôi sao rất tốt đẹp, thọ đạt đến 78 trở lên, thêm hỏa linh giảm phúc gian khổ. Kị gặp không kiếp, tắc ít phúc khiếm toại.

Kình dương, sao đà la ở cung phúc đức

Kình dương: vào miếu động trúng được phúc, hãm địa bôn ba làm vội, ở không đi gây sự, tự tìm phiền não, cùng ngôi sao may mắn cùng giá trị khả giảm ưu. Hãm địa thêm hỏa linh sẽ không kiếp, phúc bạc thọ thúc, nan lấy được trường thọ.

Đà la: vào miếu được cát cũng chủ phúc, nhưng lao lực không khỏi, hãm địa gian khổ nghề nghiệp, ở không đi gây sự, tự tìm phiền não, gia sát ác không kiếp phúc bạc lộc ít, thả chủ thọ thúc.

Đốm lửa, linh tinh ngôi sao ở cung phúc đức

Cô độc cố thủ một mình lao khổ gian khổ, được chúng cát hòa bình, lúc tuổi già thích chí, thọ đạt đến năm mươi bảy trở lên, gia sát ác hơn lao khổ.

Phàm Kình Đà hỏa linh Tứ Sát nhập phúc đức, chủ bận rộn thiếu thanh rỗi rãnh, đời sống tinh thần bất an, ít vui vẻ lo lắng nhiều, tổn hại phúc tổn hại thọ.

Không trung, sao địa kiếp ở cung phúc đức

Chủ bận rộn ít phúc, tổn hại phúc tổn hại thọ. Nhiều bi quan, nhiều không tưởng, làm nhiều Thành thiếu, lý tưởng cùng sự thật tách rời, lòng tiến thủ không mạnh, lấy việc bị trên đường hủy bỏ.

Hóa kị

Chủ bận rộn thiếu thanh rỗi rãnh, lấy việc quá mức cố chấp, luẩn quẩn trong lòng, không bỏ xuống được, tinh thần bất an đa sầu đau khổ, tổn hại phúc tổn hại thọ.



(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ chư tinh tọa cung phúc đức giải thích

Tử vi đấu sổ mười hai cung cung phúc đức:

Tử vi đấu sổ tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, trở lên thuật lại thập nhị cung đấy phán định nội dung, vi tử vi đấu sổ đấy cơ bản học thuyết, nhờ vào đó có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người đấy phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu các loại số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận các cung lúc, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đấu sổ trên mệnh bàn tất cả cung vị, cùng vâng mệnh cung đấy quản hạt, do đó trước hết lấy cung mệnh làm trung tâm về sau, lại bàn về cái khác mười một cung, nếu không, thường sẽ xuất hiện phán đoán suy luận đấy kết luận cùng sự thật không hợp tình huống.

Tử vi thập nhị cung bên trong cung phúc đức biểu hiện một đời người vật chất hòa tinh thần hưởng thụ phúc phận, hưởng lạc, trạng thái tinh thần ( bi quan hoặc lạc quan ), vất vả hoặc an nhàn, thú vị cập ham mê các loại có liên quan sự tượng. Đồng thời, bản cung ở suy đoán biết tuổi thọ dài ngắn cập trạng huống sức khỏe, gia đình chi, thống trị phương diện năng lực, cũng có tác dụng tham khảo.

(1) phàm cung phúc đức được tử vi, thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, văn xương các loại ngôi sao may mắn miếu vượng thủ trị, cả đời phúc lộc an khang, thọ nguyên lâu dài, có vũ khúc, phá quân, tham lang, cánh cửa cực lớn, liêm trinh, thiên cơ, thất sát, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh bao gồm ngôi sao hãm địa, cả đời ít có phúc khí, lao lực bôn ba, giảm phúc giảm thọ.

(2) các hòa hợp ngôi sao nếu gặp Tứ Sát không kiếp hao tổn kị các loại ở lại, phúc lộc thọ người giảm dần, cũng chủ thân tâm khiếm thà rằng, vất vả gian khổ cập thọ thúc.

(3) năm xưa đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung phúc đức quá độ, gặp cát chủ một năm phúc lộc thuận lợi, phùng sát ác chư hung tắc chủ một năm gian khổ lao khổ.

Phía dưới liệt ra tử vi đấu sổ các chủ tinh diệu ở cung phúc đức biểu hiển ý nghĩa:

Sao tử vi ở cung phúc đức

Cả đời đều gặp quý nhân, miếu vượng phúc dày, chung thân yên vui, trời sanh tính cần cù, ham rộng khắp, nhiệt tâm công ích sự nghiệp, cũng chủ trường thọ, bản cung cập cung mệnh đều cát, thọ đạt đến 84 tuổi trở lên. Thêm cát an nhàn, thêm ác sát, vất vả, phúc khí giảm dần. Tứ Sát, không kiếp, đại hao, thiên hình thủ chiếu, phúc bạc nhiều phiền não, thường tự tìm phiền não. Thêm đốm lửa, làm việc gấp gáp. Hóa kị thủ chiếu, lo lắng nhiều trống rỗng.

 • Tử vi thiên phủ ở dần thân, trời sanh tính lạc quan đổng được hưởng thụ, Phúc Thọ song toàn thả chủ quý, chung thân Phúc Thọ được hưởng.
 • Tử vi tham lang ở mão dậu, miếu vượng trước khó sau dễ, năm mới làm phiền, lúc tuổi già phúc lộc.
 • Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, phúc lộc kiêm hưởng thụ, gần với Tử Tướng đồng cung.
 • Tử vi thất sát ở tị hợi, chí rất cao, thường nhân sự thật không thể phù công đạo nghĩ mà phiền não, năm mới lao khổ, ở bên trong lúc tuổi già khả an nhàn, như ý như ý.
 • Tử vi phá quân tại sửu chưa, năm mới lao tâm lao lực, lúc tuổi già yên vui hưởng phúc, người nhiều tự giải trí, mình say mê.

Sao thiên cơ ở cung phúc đức

Chủ làm lụng vất vả, thiếu an rỗi rãnh, năm mới lại lao lực, tinh thần khiếm an, ở bên trong lúc tuổi già khả an nhàn, thiên cơ suy nghĩ nhiều lo, lo được lo mất, hóa kị càng lắm, chủ không bình yên, * làm mất ngủ. Thọ đạt đến 63 tuổi trở lên, bản cung cập cung mệnh đều cát, số tuổi thọ lại thêm. Người ham mê nhiều, nếu có học nhi không thật khuynh hướng, tính thích tôn giáo, học thuật, hóa khoa thêm Văn khúc, hóa đóng, vui mừng nghiên cứu thuật số bói toán. Kình Đà thủ chiếu, giảm Phúc Thọ, vất vả gian nan, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Hỏa linh, không kiếp, thiên hình, đại hao thủ chiếu, giảm Phúc Thọ, lao lực hối hả, phúc bạc phiền lòng.

 • Thiên cơ Thái Âm ở dần thân, chủ an nhàn sung sướng có phúc lộc, duy tâm vội ý loạn không lắm an bình, vui mừng náo ở bên trong thủ tĩnh.
 • Thiên cơ cánh cửa cực lớn ở mão dậu, lao tâm lao lực, thường trên đường thay đổi chủ ý, mẫn râu rậm luận, mão cung cát, cung dậu lao lực hơn nữa khiếm an.
 • Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, phúc lộc kiêm hữu, có thể tự tìm hưởng thụ.

Sao thái dương ở cung phúc đức

Vội vàng xao động, thích động là yêu thích yên tĩnh, tính cách trong sáng, ham thích xã giao, trong vội vàng phát đạt, có quý nhân trợ giúp, thái dương vào miếu Phúc Thọ thả quý, thọ đạt đến bảy mươi trở lên, hãm địa tự tìm bận rộn, thêm Tứ Sát chư ác giảm dần Phúc Thọ, thả chủ gian khổ lao lực. Nữ mệnh sự nghiệp hình. Nữ mệnh, chủ được nhiệt tình trượng phu mà có thể hưởng thụ khuê phòng khoái hoạt. Mệnh hoặc bản cung gặp hoa đào trọng, tính nhu cầu cuộc sống nhiều, hoặc dâm lạm. Kình dương, đốm lửa thủ chiếu, vô sự hối hả, hoặc vì bằng hữu việc mà bận rộn.

 • Thái dương Thái Âm tại sửu chưa, nhật nguyệt cùng thủ, chủ đại cát, chung nhưng hối hả vẫn khả yên vui hưởng thụ.
 • Thái dương cánh cửa cực lớn ở dần thân, miếu vượng sớm làm muộn dật, trong vội vàng sinh phúc.
 • Thái dương thiên lương ở thìn tuất, hữu danh sĩ dường như lười thú, hoặc thông thái rởm, chủ kiến rất mạnh, tự tìm bận rộn. Mão cung phúc lộc giai toàn bộ, cung dậu tiền mất tật mang.

Sao vũ khúc ở cung phúc đức

Lao tâm lao lực, vội vàng xao động cố chấp, không hiểu hưởng thụ. Miếu vượng yên vui hưởng phúc, thọ đạt đến sáu mươi trở lên, hội cát ngôi sao Phúc Thọ gia tăng, kiếm tiền năng lực mạnh, bằng rỗi rãnh trước khó sau dễ, hãm địa hoặc thêm Tứ Sát, tinh thần hư không, có xảo nghệ trong người, phúc bạc mà * làm vất vả. Thêm hoa đào chư diệu, chủ hoa tửu chi nhạc. Vũ khúc hóa kị, lo lắng hao tâm tốn sức. Sẽ liêm trinh hóa kị, chủ phức cảm tự ti trọng.

 • Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ, năm mới lao khổ, ở bên trong lúc tuổi già yên vui hưởng phúc.
 • Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, nhiều gió nguyệt chi tình, hoa tửu hưởng lạc, sớm làm muộn dật, sát chúng một đời gian khổ. Thêm đốm lửa khoái hoạt hưởng thụ.
 • Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, phúc lộc thọ quang vinh xương, hãm địa lúc tuổi già có hưởng thụ.
 • Vũ khúc thất sát ở mão dậu, lo lắng nhiều ít vui vẻ, đời sống tinh thần không được tốt, tự lực kinh doanh, phiền lòng bất an, trước đau khổ về sau an nhàn.
 • Vũ khúc phá quân ở tị hợi, lo lắng nhiều ít vui vẻ, đời sống tinh thần không được tốt, hối hả ngược xuôi bất an, sớm vất vả ngũ ngon dật.

Sao thiên đồng ở cung phúc đức

Thành phúc ngôi sao, chủ hưởng phúc, chung thân khoái hoạt, đời sống tinh thần sung túc, có sinh hoạt tình thú, đổng hưởng thụ, thích ứng hoàn cảnh năng lực mạnh, chuyện gì đều có người khác đại lao. Miếu vượng được cát, chung thân phúc dày, thọ đạt đến 93. Bằng rỗi rãnh trước khó sau dễ, hãm địa thêm Tứ Sát không kiếp gian khổ duy sanh.

 • Thiên đồng Thái Âm tại tí ngọ, phúc lộc an khang, vui vẻ lo lắng nhiều ít, khả chịu quý nhân ấp trứng. Nữ mệnh mỹ mạo, bề ngoài có khí chất, dáng người có mị lực.
 • Thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa, có phẩm tính tu dưỡng, sớm làm ngũ ngon dật. Thêm đà la, tự tìm phiền não.
 • Thiên đồng thiên lương ở dần thân, phúc lộc thọ ba toàn bộ, nhưng nhiều bận rộn. Thêm không kiếp giảm phúc.

Sao liêm trinh ở cung phúc đức

Chủ bận rộn suy nghĩ nhiều lo, không chịu ngồi yên, hội chúng cát trong vội vàng sinh phúc, thọ đạt đến bảy mươi trở lên. Bằng rỗi rãnh bôn ba khiếm an, hãm địa thêm Tứ Sát nghèo hèn vất vả. Tứ Sát đại hao thủ chiếu, vô phúc mà hối hả.

 • Liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, lộc nhiều phúc, khả tự giải trí, nhưng thân an tâm vội.
 • Liêm trinh tham lang ở tị hợi, phúc lộc gian khổ nan, thể xác và tinh thần cùng khiếm thà rằng, bận rộn dị thường. Thêm hóa kị, suốt ngày sầu lo bất an, phí sức phí công, hoặc mất ngủ. Gia hội xương khúc chủ trọng tinh thần hưởng thụ, gia hội Kình Đà vật nặng chất hưởng thụ.
 • Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, thọ nhiều phúc, khả tự giải trí, năm mới vất vả cảnh đêm tuổi già tuổi già hưởng phúc.
 • Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, phúc bạc lộc gầy, cả đời bận rộn gian khổ lao khổ, ít có hưởng thụ.
 • Liêm trinh phá quân ở mão dậu, không kiên nhẫn tĩnh, phí sức phí lực quá mức gian khổ.

Sao thiên phủ ở cung phúc đức

Thái độ làm người cẩn thận, im lặng hưởng phúc, miếu vượng phúc lộc song mỹ, tài vận không tệ, bản cung cập cung mệnh đều cát, cả đời an bình, thọ đạt đến tám mươi lăm trở lên, bằng rỗi rãnh trước khó sau dễ, hãm địa gia sát vất vả. Đà la thủ chiếu, keo kiệt, yêu tự tìm phiền não. Thêm hỏa linh, thường nhiều không cần thiết sầu lo. Kình dương, thiên hình thủ chiếu, trong lòng phiền muộn bất an, thường cảm giác có tinh thần uy hiếp. Không kiếp, đại hao thủ chiếu, vô sự rỗi rãnh vội.

Thái âm tinh ở cung phúc đức

Yêu thích yên tĩnh, minh lý, không tốt cạnh tranh, người tư tưởng lưu mạn, chú trọng đời sống tinh thần, vui mừng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán học. Vào miếu phúc lộc giai toàn bộ, yên vui hưởng phúc, thọ đạt đến 75 trở lên, bằng rỗi rãnh có ưu có thai. Hãm địa, tinh thần cô tịch, bi quan, hướng nội, gia sát lao lực khổ nhiều. Nam mệnh góc có khác phái duyến, mình cảm giác rất có mị lực, sẽ phạm hoa đào, có người thích hắn yêu đến chết đi sống lại.

Thái Âm hóa kị, bề ngoài im lặng, nội tâm bất an. Thêm xương khúc đồng cung, có cao nhã tới hưởng thụ. Thêm đà la, đốm lửa đồng cung, chủ nhân gian trá, thiện âm mưu, chưa đủ, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Thêm kình dương, linh tinh đồng cung, chủ nhân gian trá, thiện âm mưu, chưa đủ. Thêm không kiếp, khoảng không nghĩ quá nhiều.

Tham lang tinh ở cung phúc đức

Cả đời bận rộn bôn ba, vào miếu vô phá, hóa cát hội cát, thái độ làm người hưởng lạc ăn ngon uống, nghiện rượu hoặc đánh bạc tốt bác sắc dục, có diễm ngộ. Cung mệnh có cát cũng chủ quý chủ thọ, thọ đạt đến 63 trở lên, hãm địa gia sát nghèo khổ gian khổ. Tham lang hóa kị, có cảm tình phiền não, cùng khác phái nhà được phân bị nảy sinh vấn đề. Hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu thủ chiếu, thái độ làm người phong tao có hoa đào, vui mừng cùng khác phái đùa vui vẻ. Kình Đà, thiên hình, đại hao, không kiếp thủ chiếu, nhiều phiền não tranh cãi, phúc bạc bất an. Hỏa linh đồng cung, mặc dù có thể hưởng phúc, nhưng vội vàng xao động, tốt hợp ý.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung phúc đức

Việc phải tự làm, lao tâm lao lực, cả đời tinh thần bất an, ít có khoái hoạt. Vào miếu phúc dày, duy cũng rất dài ngắn, cung mệnh cát chúng người thọ đạt đến bảy mươi có hơn, rỗi rãnh hãm, cuộc đời lo lắng nhiều, thần kinh suy nhược. Cánh cửa cực lớn hóa quyền lộc, vất vả hao tâm tốn sức, theo đuổi ham muốn hưởng thu vật chất chi tâm mãnh liệt, về tinh thần đều không phải là khoái trá. Cánh cửa cực lớn hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ, làm việc tiến thối do dự, cả đời hay không khoái hoạt. Tứ Sát thủ chiếu, tự tìm phiền não, lo lắng nhiều lo ngại, võ mồm tranh cãi, vô phúc có thể hưởng.

Thiên tướng ngôi sao ở cung phúc đức

Bình thường nặng hơn vật chất hưởng thụ, chú ý đẹp áo mỹ thực, miếu vượng an nhàn hưởng phúc, Đắc Lắc ít ưu, phúc khí tự nhiên, bản cung cập cung mệnh đều cát người thọ đạt đến tám mươi trở lên, rỗi rãnh hãm thêm Tứ Sát chư ác, giảm thọ không thể nghi ngờ, cả đời * tâm lao lực, cuộc sống bất an, ít có hưởng thụ. Tả hữu lộc tinh thủ chiếu, hưởng thụ khoái hoạt, phú quý thọ thi. Hóa kị thủ chiếu, nhiều lo nghĩ, tâm thần không yên. Không kiếp đồng cung, nhiều ảo tưởng, thiếu thực tế đi, phúc bạc. Tứ Sát thủ chiếu, phúc bạc, tinh thần không ổn định, làm việc bị sinh chi tiết.

Sao thiên lương ở cung phúc đức

Người coi trọng đời sống tinh thần, có thể có tinh thần ký thác, hoặc đúng văn học, tôn giáo, y học có yêu tốt. Miếu vượng phúc lộc song toàn, yên vui hưởng thụ, hữu danh sĩ phong độ, bản cung cập cung mệnh đều cát người thọ đạt đến 83 trở lên, rỗi rãnh hãm thêm Tứ Sát chư ác, tuyển võ mồm dài ngắn, bôn tẩu phiêu mui thuyền, bi quan, phúc bạc.

Tị hợi thân hãm địa, biết thiên mã không kiếp đại hao, di động bôn tẩu bất an. Thêm thiên vu, tư tưởng siêu thoát. Thêm mui xe, có tôn giáo tín ngưỡng, đa triết nghĩ, lại thêm không vong, này tư tưởng không đổi vi người bình thường lý giải. Thêm đốm lửa, buồn bực bất an, giả nhân giả nghĩa. Thêm linh tinh, tư tưởng nhiều u ám mặt, giả nhân giả nghĩa. Thêm Kình Đà, giả nhân giả nghĩa, tự tìm phiền não. Thêm hóa kị, vô phúc, nhiều phiền não.

Sao thất sát ở cung phúc đức

Vào miếu chung thân bận rộn làm lụng vất vả, càng tốt cậy mạnh giành thắng lợi, hội cát phí sức. Kỳ lý suy nghĩ nhiều thiên về vu lợi ích cá nhân, mỗi suy sụp, tức cảm giác mệnh không bằng người, có tài nhưng không gặp thời, mà oán khí tận trời. Bằng rỗi rãnh hoặc gia sát trọng, tư tưởng tiêu cực, làm nhiều công ít, cả đời vô phúc. Cung mệnh cát người thọ đạt đến sáu mươi trở lên.

Nữ nhân giá trị nhiều vì không cát hiện ra, đắm mình, địa vị không cao, hoặc làm bình thường phục vụ tính chất công tác, lại chủ khắc chồng hình tổn thương, vi nhà kề, hoặc kết hôn muộn, hoặc đó đã ly hôn đấy lão công, như gia sát kị, cung mệnh vô cát, làm kỹ nữ. Sách cổ tải: “( nữ mệnh ) thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ” .

Vào miếu hội cát, Phúc Thọ khí cao, nhưng bất lợi thê tử, chủ hình khắc hoặc hôn nhân muộn. Thêm hóa kị, lo lắng nhiều lo ngại, dài hơn ngắn.

Sao phá quân ở cung phúc đức

Ngoại hoa bên trong nhẹ khổ nhiều buồn không vui, ít khoái ý, lấy việc nhiều hối tiếc, không đủ, đời sống tinh thần không an ổn. Miếu vượng có sức quyết đoán, lấy việc tự mình làm, cho nên nhiều * tâm lao động, cung mệnh có cát người thọ đạt đến năm mươi bảy trở lên. Hãm địa phúc bạc, thêm Tứ Sát gian khổ, phiền não không ổn định, làm nhiều công ít, mà thọ nguyên cũng giảm dần. Thêm hóa kị, chủ nhân lo lắng nhiều lo ngại, lấy việc do dự. Thêm không kiếp, nhiều không tưởng mà thiếu thực tế đi.

Văn xương, sao Văn Khúc ở cung phúc đức

Văn xương: miếu vượng phúc lộc quang vinh xương, cung mệnh có cát người thọ đạt đến bảy mươi bảy hoặc 83 tuổi, hãm địa thêm Tứ Sát phúc lộc giảm dần lại không thà rằng.

Văn khúc: miếu vượng thêm cát ngôi sao phúc lộc cũng có, cung mệnh cũng cát người thọ đạt đến 63 trở lên, rỗi rãnh hãm thêm Tứ Sát chư ác thanh bần khiếm thà rằng.

Phàm xương khúc nhập phúc đức, người ham rộng khắp, thông minh phong tao nho nhã, có phong độ khí chất, đa tài nghệ, đổng hưởng thụ, tốt đọc sách, thiên tính lạc quan, đối với người khác phái gì đó cảm giác ham.

Tả phụ, sao hữu bật ở cung phúc đức

Tả phụ: thêm cát ngôi sao phúc lộc kiêm hữu, cô độc cố thủ một mình lúc tuổi già an bình, thọ đạt đến tám mươi trở lên, thêm Tứ Sát không kiếp phúc lộc thọ cùng giảm.

Hữu bật: phúc lộc toàn Mỹ, thêm cát ngôi sao cả đời ít ưu, cung mệnh cát người thọ đạt đến tám mươi trở lên, thêm Tứ Sát không kiếp phúc lộc thọ cùng giảm dần.

Phàm giúp đỡ nhập phúc đức, này người sinh sống yên ổn, đổng hưởng thụ, lạc quan, có độ lượng, vui mừng tham gia.

Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Chủ cả đời cùng người phú quý vi bằng, thụ nhiều trợ lực, chung thân phúc dày đến hưởng thụ, cuộc sống giàu có, tinh thần khoái trá, chúng cát củng chiếu thêm cung mệnh cũng cát người, thọ đạt đến bảy mươi bảy trở lên.

Sao lộc tồn ở cung phúc đức

Chung thân phúc khí dày, yên vui kiêm hưởng thụ, cả đời khoái hoạt, thêm cát ngôi sao rất tốt đẹp, thọ đạt đến 78 trở lên, thêm hỏa linh giảm phúc gian khổ. Kị gặp không kiếp, tắc ít phúc khiếm toại.

Kình dương, sao đà la ở cung phúc đức

Kình dương: vào miếu động trúng được phúc, hãm địa bôn ba làm vội, ở không đi gây sự, tự tìm phiền não, cùng ngôi sao may mắn cùng giá trị khả giảm ưu. Hãm địa thêm hỏa linh sẽ không kiếp, phúc bạc thọ thúc, nan lấy được trường thọ.

Đà la: vào miếu được cát cũng chủ phúc, nhưng lao lực không khỏi, hãm địa gian khổ nghề nghiệp, ở không đi gây sự, tự tìm phiền não, gia sát ác không kiếp phúc bạc lộc ít, thả chủ thọ thúc.

Đốm lửa, linh tinh ngôi sao ở cung phúc đức

Cô độc cố thủ một mình lao khổ gian khổ, được chúng cát hòa bình, lúc tuổi già thích chí, thọ đạt đến năm mươi bảy trở lên, gia sát ác hơn lao khổ.

Phàm Kình Đà hỏa linh Tứ Sát nhập phúc đức, chủ bận rộn thiếu thanh rỗi rãnh, đời sống tinh thần bất an, ít vui vẻ lo lắng nhiều, tổn hại phúc tổn hại thọ.

Không trung, sao địa kiếp ở cung phúc đức

Chủ bận rộn ít phúc, tổn hại phúc tổn hại thọ. Nhiều bi quan, nhiều không tưởng, làm nhiều Thành thiếu, lý tưởng cùng sự thật tách rời, lòng tiến thủ không mạnh, lấy việc bị trên đường hủy bỏ.

Hóa kị

Chủ bận rộn thiếu thanh rỗi rãnh, lấy việc quá mức cố chấp, luẩn quẩn trong lòng, không bỏ xuống được, tinh thần bất an đa sầu đau khổ, tổn hại phúc tổn hại thọ.



(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button