Tử vi

Tử vi đẩu số hàng loạt cách cục

Bản dịch:

Tử vi đẩu số hàng loạt cách cục

Tử vi đẩu số cách cục và tứ trụ cách cục như nhau, chủng loại phồn đa, có cát cách và hung cách của phân. Cát cách năng lực sẽ cho nhân mang đến suốt đời vận may, hung cách thì sẽ cho nhân mang đến vận rủi. Tử vi đẩu số đến tột cùng có bao nhiêu cách cục, có bao nhiêu cát cách, nhiều ít hung cách, cái gì cách cục là cát cách, cái gì cách cục là hung cách, cát cách sẽ làm cho mang đến cái gì tốt vận, hung cách sẽ cho nhân mang đến cái gì vận rủi, hiện tựu phương diện này vấn đề tác dĩ giản yếu địa, khái quát địa phân thuật như sau:

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số hàng loạt cách cục

Nhất, cát cách

Cát cách, nhược gặp Tứ Sát kiếp không sao Hóa kỵ hội chiếu, đều thuộc về đặc biệt, tú mà không thực, phúc trạch có tổn hại, hoặc phú quý không được thường, hoặc chỉ phải thứ nhất, hoặc phú mà không quý, hoặc quý mà không phú, hoặc nhân phú quý dồn họa, hoặc có cái khác ngoài ý muốn tai hoạ phát sinh.

1, Tử Phủ đồng cung cách:

An mệnh ở dần thân, như tam phương tứ ở giữa có nữa lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt củng chiếu, phương hợp đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, tất chủ đại phú đại quý, Phúc Thọ long xương. Giáp năm sinh ra hóa cát cực mỹ, đinh kỷ canh quý năm sinh ra cũng cát. Trải qua nói: “Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu” ;”Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công”.

Hán triều thừa tướng Trương Lương mệnh bàn, trên cơ bản phù hợp loại này cách cục. Trương Lương suốt đời có nhiều, gia sản dày, phụ tá lưu bang bình định thiên hạ, sau đó ẩn cư, suốt đời phú quý du ưu.

2, Tử Phủ triêu viên cách:

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, phương hợp đến đây cách. Đến đây cách có tứ:

1, vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ.

2, liêm trinh ở dần thân tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ.

3, liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ.

4, thiên tướng ở xấu vị tọa mệnh, Tam hợp Thiên phủ cập đối cung tử vi. Nhập đến đây cách người, không lớn quý tức đại phú. Trải qua nói: “Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung”. Như: Đặng tiểu bình mệnh bàn tựu phù hợp đến đây cách. Vu 1904 năm bảy tháng mười hai ngày thì sinh, một đời vĩ nhân, công lao sự nghiệp hiển hách, liêm trinh ở thân nhập mệnh, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, tả phụ, văn xương, khoa Tinh hội hợp, đế vương của tượng. Đặng tiểu bình năm mới dấn thân vào vu Trung quốc cách mạng sự nghiệp, công huân lớn lao, tịnh ở lúc tuổi già trở thành Trung quốc lãnh đạo tối cao người và cải cách mở ra tổng nhà vẽ kiểu, khiến cho toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cải biến hàng tỉ nhân dân Trung quốc số phận.

3, phủ tướng triêu viên cách:

Thiên phủ, thiên tướng hai sao, nhất cư cung tài bạch, nhất cư cung Quan lộc, lai chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách, có Tứ Sát kiếp không Hóa kị gia hội thì đặc biệt. Đến đây cách thượng chủ và thân bằng bạn tốt tình cảm thâm hậu, nhân tình vị nùng. Trải qua nói: “Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra” ;”Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc” ;”Phủ tướng triêu viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương” ;”Dần phùng phủ tướng, Vị lên nhất phẩm của quang vinh” ;”Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền”. Như: Nước Mỹ tổng thống Ni Khắc tốn, sống ở 1912 nhâm tí năm ba ngày đầu tháng chạp nhật giờ Tuất, Thiên phủ ở mão cung tọa mệnh, vị cung thiên tướng lai triêu, tả hữu, lộc tồn hội hợp. Tằng kế nhiệm tổng thống nước Mỹ.

4, quân thần khánh hội cách:

Cung mệnh có sao Tử vi, được Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tai thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý chờ ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đến đây cách, gia lộc tồn tịnh hóa cát cao hơn. Sai ai ra trình diện Tứ Sát không kiếp kị chư ác sát đồng cung hoặc gia hội, vị của nô lấn chủ, thần tế quân, trái lại làm hại loạn, không hợp đến đây cách. Tử vi là quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư Tinh tác thần, cho nên là quân thần khánh hội. Mạng người được đến đây cách, không lớn quý tức đại phú. Trải qua nói: “Quân thần khánh hội, tài học trải qua bang”.

5, cơ nguyệt đồng lương cách;

Thiên đồng, thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ, Thái âm ở dần thân tọa mệnh, tam phương tứ chính tất là thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội mới là đến đây cách, hoặc thân, cung mệnh, phùng đến đây bốn sao hội cát cũng đến đây cách, cần phải Tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đến đây cách người, suốt đời hành văn lừng danh, nên theo văn không thích hợp từ vũ, nên ở nhà nước cơ cấu, quốc gia xí nghiệp lớn trung tâm nhậm chức, làm quản Lý Công tác, ngoại vụ công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác chờ, giống nhau sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu. Cách cục tốt người, phú quý không nhỏ. Sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt. Trải qua nói: “Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân” ;”Cơ nguyệt đồng lương phúc đã tới” ;”Dần thân mừng nhất cùng lương hội” ;”Thái âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam làm nô bộc nữ là kỹ”. Như: Trang thục uyển nữ sĩ, khôn tạo: 1954 giáp ngọ năm mùng chín tháng chín nhật giờ dần, sống ở Ma Cao. Thiên đồng, thiên lương ở thân cung tọa mệnh, tài bạch, cung Quan lộc sai ai ra trình diện Thái âm, thiên cơ, lộc mã cùng bôn ba, tả hữu tương phùng, cho nên đại phú. Hiện giữ Hương Cảng thân ngân vạn nước công ty hữu hạn, thân ngân vạn nước chứng khoán công ty hữu hạn tổng tài.

6, Thiên phủ triêu viên cách:

Thiên phủ, liêm trinh hai sao ở tuất cung tọa mệnh hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, vô sát phương hợp đến đây cách, có tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương hảo, giáp, kỷ năm sinh ra điều kiện tốt nhất, năm đinh sinh ra thứ hai. Trải qua nói: “Thiên phủ lâm tuất có Tinh phù, thắt lưng kim y tử” ;”Phụ phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”. Như: Minh mục tông Long Khánh hoàng đế, càn tạo: 1537 đinh dậu năm tháng giêng hai mươi ba nhật giờ Thìn sinh (sai ai ra trình diện tam mệnh thông hội), liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung tọa mệnh, khôi việt giáp mệnh, phụ bật, lộc tồn hội chiếu, quý vi thiên tử.

7, cơ lương gia hội cách:

Thiên cơ, thiên lương hai sao ở thìn tuất cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách, đa chủ học có sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, hay đoán thần sách, chưởng binh quyền, hội ngôi sao may mắn đa, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, làm công tác và quân cảnh, tư pháp chờ hữu quan, lại thấy sát người, đa số tôn giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, nhà triết học, nhà tư tưởng, khí công sư. Vô cát mà sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi biện hạng người, nên thầy bà, 1.cửu lưu, tăng nói, tài nghệ. Trải qua nói: (thiên cơ)”Canh phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân” ;”(thiên lương) thiên cơ đồng hành, cư hàn uyển, thiện đàm binh” ;”Thiên cơ, thiên lương hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương”. Như: Hứa sùng trí, càn tạo: 1887 Đinh Hợi năm chín tháng thập nhật buổi trưa sinh, thiên cơ, thiên lương ở thìn cung tọa mệnh, khoa quyền lộc tam kỳ gia hội, văn xương, văn khúc củng chiếu, linh Tinh ở cung mệnh trợ giúp kỳ trùng ra thiên la địa võng, là Trung Hoa Trung Quốc cận đại nhà cách mạng, ái quốc tướng lĩnh. Tằng nhâm đòi viên Tổng tư lệnh, đông bắc quân tham mưu trưởng, tôn trung tâm sơn phủ Đại nguyên soái tham mưu trưởng, việt quân đệ nhị quân quân trưởng, việt quân Tổng tư lệnh chờ chức.

8, văn lương chấn kỷ cách:

Văn khúc (hoặc văn xương) cùng trời lương vượng địa thủ mệnh, tam phương có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Nên tham chánh, gặp ngôi sao may mắn đa người, chủ đại quý. Trải qua nói: “Thiên lương văn xương cư miếu vượng, Vị tới thai cương” ;”Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng”. Hương Cảng nổi danh nhân sĩ, “Lương chính anh trắc lượng sư đi” đổng sự tổng giám đốc. 1996 năm tự động kết thúc Hương Cảng hành chính quan trên tranh cử. 1999 năm Hương Cảng đặc biệt khu hành chính hành chính quan trên đổng xây hoa tuyên bố, ủy nhiệm lương chấn anh là đặc biệt khu chánh phủ hành chính hội nghị triệu tập nhân.

9, cự nhật đồng cung cách:

Cự môn, thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngôi sao may mắn vì thế cách. Đến đây cách sinh ra, chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc là xã hội nổi danh nhân sĩ. Kỳ một đời người luôn luôn danh lớn hơn lợi. Canh, tân, quý năm sinh ra, vô Tứ Sát kiếp không gia sẽ vì thượng cách. Thân cung thứ hai, tam phương vô sát cũng không toàn bộ mỹ. Trải qua nói: “Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại” ;”Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh”.

10, kim xán quang huy cách:

Thái dương thủ mệnh nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách. Mạng người được đến đây, chủ suốt đời không chỉ đại quý, hơn nữa đại phú, vô xương khúc phụ bật hoặc sai ai ra trình diện không kiếp thì mỹ cảnh giảm đi. Canh, tân năm người sống phú quý song toàn, giáp, quý, đinh, kỷ năm thứ hai. Trải qua nói: “Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú”.

11, thạch trung tâm ẩn ngọc cách:

Tử ngọ lưỡng cung cự môn thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách, đến đây cách chỉ có tân, quý năm sinh ra phương nhập đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, lý tưởng cao xa, tài hoa đặc dị, trí lực hơn người, một thân nhược kinh thương đại phú, nhược tham chánh có quan to lộc hậu, hoặc ác binh quyền, không phải cũng là học thuật giới, khoa học kỹ thuật giới của quyền uy nhân sĩ. Biểu hiện hình thức, giống nhau thanh niên thì khổ cực mệt nhọc, trung niên quả lớn buồn thiu, phải nhiều lần trải qua phong sương, gian khổ phấn đấu hậu phương thành đại khí, cự môn ở ngọ, là chính ẩn ngọc, cự môn tại tí là ám ẩn ngọc, ngọ cung bỉ tử cung canh cát. Tân, quý năm sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra cũng cát. Trải qua nói: “Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc” ;”Cự môn tử ngọ khoa lộc quyền, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng” ;”Cự nhật củng chiếu là kỳ cách”.

12, dương lương xương lộc cách:

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”, thái dương, thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cần phải ất năm sinh ra, cung mệnh có lộc tồn, có nữa văn xương cùng thủ mới là. Mạng người được đến đây, bài vở và bài tập siêu quần, văn vận thật tốt, vì quốc gia trọng thần, chính giới danh nhân, đại quý. Trải qua nói: “Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh”.

13, tam kỳ gia hội cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tam hóa diệu là tam kỳ, đến đây tam hóa diệu hội vu cung mệnh tam phương tứ chính, liền là tam kỳ gia hội cách. Nhập đến đây cách người, chí hướng rộng lớn, vận khí thật tốt, có may mắn của huệ, đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân trợ giúp, suốt đời năng lực thành tựu đại nghiệp. Tam hợp chính Tinh nhập miếu vượng cập tam hóa diệu cũng miếu vượng được địa, thì là nghe tiếng thế giới của cách, cự phú đại quý. Nhược cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương sẽ có hung tinh, nhưng có phú quý thanh danh, chỉ là bỉ người trước thứ hai cũng. Nhược cung mệnh tinh thần lạc hãm mà lại tam phương sẽ có Tứ Sát kiếp không, hoặc mệnh phạm không vong người, tuy có tài hoa cũng thuộc có tài nhưng không gặp thời, khó có đại thành, trái lại trở thành bình thường người. Nhược trong cung bản vô ngôi sao may mắn điều phối thoả đáng, dù có khoa quyền lộc tam kỳ, cũng khó có châu báu sẽ thành, trái lại nhược ngôi sao may mắn phối đáng giá nên, tức có Hóa kị, Địa kiếp, thiên không cũng chỉ là giảm ta phúc ngươi, cũng không có gì đáng ngại, phương pháp vận dụng đoan ở nhất tâm, phi văn tự sở có thể tẫn nói. Hết thẩy mệnh có tam kỳ người, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, quan kỳ nhân kỳ sự tất có khác hẳn với thường nhân chỗ. Như: Tưởng giới thạch, càn tạo: 1887 năm, nông lịch Đinh Hợi năm chín tháng mười lăm nhật buổi trưa sinh, thái âm tinh ở thìn cung tọa mệnh, cung mệnh Thái âm hóa lộc, cung Quan lộc thiên đồng hóa quyền, cung tài bạch thiên cơ hóa khoa, là “Tam kỳ gia hội cách”, mà lại cơ nguyệt đồng lương gia hội ngộ tam kỳ, năng lực chưởng quốc gia binh quyền, thìn tuất có văn xương, văn khúc đối củng, thuộc về đại phú đại quý của cách, duy cung mệnh Thái âm gặp linh Tinh, chủ một thân gian trá, đa âm mưu, tính hung ác, một đời kiêu hùng mà thôi, mà lại Thái âm hãm địa, ắt gặp trọng đại của thất bại. Tưởng chiến bại đào vãng Đài Loan, được xưng bát triệu quân đội, bị đảng cộng sản tiêu diệt được không còn một mảnh. Duy lên trời có minh sổ số mệnh chủ tể, kỳ khí số thượng bất năng tẫn, cẩu thả tiểu đảo hai mươi lăm… nhiều năm, rất được ổn định và hoà bình lâu dài. (Đinh Hợi canh tuất kỷ tị canh ngọ, bát tuổi)

14, trăng sáng Thiên môn cách:

Vừa danh “Nguyệt rơi hợi cung cách”, tức dạ sinh ra, được Thái âm ở hợi cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, không lớn quý tức đại phú. Thái âm và xương khúc đồng cung thì đẹp nhất, ất, bính, mậu năm sinh ra điều kiện tốt nhất, đinh, tân, canh năm sinh ra thứ hai. Cung mệnh có sát tinh thì đặc biệt. Trải qua nói: “Trăng sáng Thiên môn, tấn tước phong hầu”.

15, nguyệt sinh biển cả cách:

1, thiên đồng. Thái âm tinh tại tí cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách.

2, Thái âm, thiên đồng tại tí thủ cung điền trạch, và ngôi sao may mắn hội hợp tịnh cát hóa cũng là, đến đây cần phải cung mệnh và tam phương có ngôi sao may mắn phương luận. Cung mệnh thiên đồng, Thái âm tại tí hội ngôi sao may mắn, thanh tú, ưu nhã, học thức hơn người, chủ được tài phú và danh tiếng. Cách cục tốt người, đại phú đại quý. Trải qua nói: “Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được trung gián của chức, thanh yếu tài” ;”Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương”.

16, thọ tinh nhập miếu cách:

Thiên lương thủ mệnh, nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội người, vì thế cách. Thiên lương thuộc Thổ Ty thọ, cư ngọ cung nhập miếu. Đến đây cách sinh ra, chủ chính trực vô tư, học thức siêu quần, tính cách vững vàng, có xử lý nan đề, thống ngự mọi người tài, mà lại một thân khỏe mạnh tốt, thọ mệnh trường, suốt đời danh lợi song thu vào, hội ngôi sao may mắn, chủ đại quý. Năm đinh sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra thứ hai, quý năm sinh ra chủ phú. Năm hơn sinh ra cũng không phải, không gặp hung tinh, chủ có thọ mà thôi. Trải qua nói: “Lương cư ngọ Vị, quan tư thanh hiển”.

17, anh Tinh nhập miếu cách:

Phá quân thủ mệnh cư tử, ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội người làm gốc cách. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn có thể lấy được cát vận, nên quan võ hoặc kinh thương, phú quý song toàn, hoành phát. Giáp, quý năm sinh ra thượng cách, chủ đại phú hoặc đại quý, đinh, kỷ năm sinh ra thứ hai. Bính, mậu năm sinh ra chủ khốn, không vào đến đây cách. Trải qua nói: “Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến tước” ;”Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh ra, quan tư thanh hiển, Vị tới tam công”.

18, ánh sáng mặt trời Lôi môn cách:

Vừa danh “Mặt trời mọc phù tang cách”, tức ban ngày sinh ra, thái dương, thiên lương ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia sẽ vì đến đây cách. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ có giáp, ất, canh, tân, năm sinh người mới có thể nhập đến đây cách, cái khác năm sinh ra liền bất năng nhập đến đây cách, ất, tân năm sinh ra điều kiện tốt nhất. Năm nào người sống cũng chủ may mắn, dĩ tam phương tứ chính vô sát xung làm hạn định. Gia sát đặc biệt, chung ắt gặp tiểu nhân ám toán. Trải qua nói: “Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý”.

19, thất sát triêu đấu cách:

Thất sát thủ mệnh, nhập tử ngọ dần thân cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Thất sát ở dần thân cung nhập miếu, tại tí ngọ cung vượng địa. Thất sát ở thân, ngọ tọa mệnh là “Triêu đấu”, ở dần, tử tọa mệnh là “Ngưỡng đấu”. Đến đây cách có chứa sát khí, chính phát đạt mà tất có một bộ khác phân nhân tao ương, hoặc vì vậy mà có không ít người tử ở dưới tay của hắn. Nhập đến đây cách người, đa chủ quan võ hiển quý, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, không phải cũng là công ty người sáng lập, thương giới anh tài, đại phú không thể nghi ngờ. Có ngôi sao may mắn gia hội, lại có hung tinh gia hội thì thuộc đặc biệt, chủ thay đổi rất nhanh, bạo phát bạo bại, ngay cả một thời phát đạt cũng khó kéo dài, đồng thời kết cục đại thể không tốt. Sẽ không ngôi sao may mắn, thì trở thành bình thường của cách, không gặp ngôi sao may mắn mà sai ai ra trình diện hung diệu đồng cung gia hội, thì là loại kém mệnh thức, chủ hung ác, tàn tật, bôn ba, phạm tội, lao ngục, vừa chỉ thọ nan trường cũng. Trải qua nói: “Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương” ;”Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương” ;”Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương” ; “Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi gia sai ai ra trình diện chư cát, tất là đại tướng” ;”Thất sát thủ mệnh, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng” ;”Thất sát nhập mệnh thân cung, sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ”.

20, cự cơ đồng cung cách:

Cự môn, thiên cơ hai sao ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc đồng cung gia hội, vì thế cách. Hợp đến đây cách người, có nhất lưu học vấn, nên tham chánh, chủ đại phú đại quý, danh dương tứ hải. Cách cục sảo thứ người, kinh thương sẽ thành là phú ông. Cự môn dựa vào là hé ra năng lực nói thiện biện chủy, thiên cơ dựa vào là thông minh trí tuệ đại não. Nữ mệnh, bất luận ở mão ở dậu, phong tao. Trải qua nói: “Cự cơ đồng cung, công khanh vị” ;”Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh ra Vị chí công khanh” ;”Nữ mệnh, cự môn thiên cơ là phá đãng (mão dậu cùng luận)\”. Như rừng bưu, càn tạo: 1907 Đinh Mùi năm tháng 11 đầu tháng ba nhật giờ mẹo sinh, cung mệnh ở dậu vô chính diệu, đối cung cự môn thiên cơ, khoa lộc gặp lại, cũng quý cách. Thân cung cự môn thiên cơ, cung Quan lộc Thái âm gặp linh Tinh, chủ thiện quyền mưu âm mưu, cho nên có thể sử dụng binh như thần, nhưng lại thuộc gian ác của tượng. Mệnh vô chính diệu, Tam hợp đà la Hóa kị linh Tinh, ắt gặp chết thảm. 1971 năm 9 nguyệt 13 nhật, lâm bưu trụy cơ chết vào Mông Cổ ôn đều ngươi hãn.

21, minh châu rời bến cách:

An mệnh ở vị vô chính diệu, mão cung thái dương, thiên lương, hợi cung Thái âm nhập miếu vượng củng chiếu cung mệnh, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Mệnh thân cung chúng ngôi sao may mắn thủ chiếu, vô Tứ Sát, không kiếp phá tan, chủ danh vàng thỏi bảng, đại quý, tất là chính giới nhân viên quan trọng, suốt đời tài quan song mỹ, Phúc Thọ song toàn, ất, bính, tân, nhâm năm sinh ra thượng cách. Trải qua nói: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng” ;”Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh”. Tam quốc Gia Cát Lượng mệnh bàn chánh hợp đến đây cách cục.

22, tọa quý hướng quý cách:

1, thiên khôi, thiên việt ở mệnh thân cung; 2, thiên khôi, thiên việt ở cung mệnh, hoặc cung thiên di, thân cung thủ cung thiên di cao hơn. Cần phải cung mệnh chủ tinh miếu vượng, tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội, phương nhập đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, có học thức, năng lực đạt được trình độ học vấn cao, thái độ làm người đoan trang, suốt đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng có nhiều mọi người tương trợ, năng lực gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, phú quý song toàn. Nhược mệnh tái vô ngôi sao may mắn, dù có khôi việt, mặc dù có thể được nhân trợ giúp, nhưng thuộc phổ thông người. Trải qua nói: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương” ;”Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ” ;”Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai” ;”Khôi việt mệnh thân đa chiết quế” ;”Quý nhân quý hương, phùng của phú quý”.

23, quyền lộc tuần phùng cách:

A, hóa lộc và hóa quyền thủ cung mệnh, vì thế cách.

1, ất năm sinh ra, thiên cơ, thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền;

2, năm đinh sinh ra, thiên đồng, Thái âm tại tí ngọ cung tọa mệnh, Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

3, kỷ năm sinh ra, vũ khúc, tham lang ở xấu vị cung tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

4, tân năm sinh ra, cự môn, thái dương ở dần thân cung tọa mệnh, cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

Cần phải cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn hội hợp, phương tác đến đây luận. Như cự môn, thái dương ở thân cung, thái dương rơi vào thiên viên, lại có đà la Tinh lạc hãm, một thân thật khó đạt được trọng đại phú quý, chỉ hoàn có thân thể thượng của bị thương tàn phế.

B, hóa lộc hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội. Trải qua nói: “Quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ cát nhiều mặt cát” ;”Quyền lộc gặp lại, sát thấu, hư dự của long”. Như: Hồ diệu bang, càn tạo: 1915 ất mão năm tháng 11 hai mươi ngày thì sinh, thiên lương, hữu bật tại tí tọa mệnh, thiên lương nhập miếu hóa quyền, thân cung thiên cơ hóa lộc, quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ, sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai, là đại quý của mệnh, mà lại thiên lương hóa quyền, đa chủ làm quan thanh chánh, vạn nhân kính ngưỡng.

24, khoa lộc tuần phùng cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giá tam hóa diệu có nhị cư cung mệnh hai bên, tức ở lân cung lai giáp mệnh, vì thế cách. Cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung tam trong cung ngôi sao may mắn miếu vượng, vừa hóa lộc, hóa khoa, mạng người phùng đến đây cách cục đều là cát cách. Như: Hán triều chu bột, phụ tá lưu bang giành chính quyền bị phong hầu bái tướng, kỳ nguyên nhân hay trong mệnh bàn thuộc về “Khoa lộc tuần phùng cách”. Nhập đến đây cách người, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý. Trải qua nói: “Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng”.

25, thiên lộc triêu viên cách:

Cung mệnh có ngôi sao may mắn, tạm biệt lộc tồn, vị của “Thiên lộc triêu viên cách”. Người như thế tương hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời. Thân cung phùng đến đây cũng đương cùng luận. Như mạng cung và thân cung vô chính Tinh thì không thuộc về đến đây cách, dĩ cô luận của. Tam hợp trung tâm có nữa Hỏa Tinh, không kiếp hội hợp, nhiệt tình yêu thương tôn giáo văn nghệ, hoặc quá thanh nhàn cô độc khi còn sống. Trải qua nói: “Thiên lộc triêu viên, thân lộc quý hiển”.

26, tả hữu đồng cung cách:

Thìn tuất xấu vị là mộ kho, tả phụ, hữu bật ở đây tứ cung nhập cung mệnh, hoặc phùng cung tài bạch, cung thiên di đều là đến đây cách. Nhập đến đây cách người, một thân tất là đoan trang chuyên gia, tính thích trợ giúp nhân, phú kế hoạch, xí hoa năng lực, mọi việc có thể giải trừ hung, viên mãn đạt thành, gia hội chúng cát, chủ phú quý, nhưng phần nhiều là ở phụ tá người khác vị trí. Nhược tam phương tứ chính lành ít dữ nhiều, nhưng thuộc phổ thông người. Trải qua nói: “Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu” ;”Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu” ;”Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý” ;”Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”. Như; tần triêu đại chính trị gia lý tư, phụ tá Tần Thủy Hoàng định thiên hạ, quan cư tướng vị, “Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài” tựu ra của lý tư tay.

27, văn quế văn hoa cách:

Mệnh thân cung nhập xấu vị, văn xương, văn khúc đồng cung, càng thêm hội ngôi sao may mắn người, vì thế cách. An mệnh ở xấu, xương khúc ở vị, an mệnh ở vị, xương khúc ở xấu chiếu mệnh cũng. Nhập đến đây cách người, một thân tất cử chỉ ưu nhã, tính tình ôn hòa, thông minh chăm học, đa tài đa nghệ. Mệnh cập tam phương hội ngôi sao may mắn, ở văn nghệ, học thuật thượng tất có so sánh đại thành tựu, cũng có trong chính trị tóc triển, chủ phú quý. Nhược và hung thần đồng cung gia hội thì đặc biệt, chủ một thân hội dĩ xảo nghệ mà sống, vu thiên nghiệp, đặc thù hành nghiệp trên có phát ra triển. Trải qua nói: “Văn quế văn hoa, tá cửu trọng vu nghiêu điện” ;”Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực” ;”Xương khúc lâm vu xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan” ;”Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chủ đa dâm”.

28, tham linh triêu viên cách:

Tham lang Tinh và linh Tinh ở thìn tuất xấu vị tứ khố trung tâm nhập cung mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì là cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công. Nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và Hỏa Tinh gia hội. Trải qua nói: “Hỏa Tinh và tham lang ở thìn tuất xấu vị an mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp không được gia hung, lập công biên cương, tương tướng của quý” ;”Tham lang hỏa linh và tứ mộ cung, phú hào gia tư Hầu bá quý” ;”Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang” ;”Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên”. Như: Chu dạ lai, càn tạo: 1898 mậu tuất năm hai tháng mười ba nhật giờ Thìn sinh, liêm trinh, tham lang ở hợi cung tọa mệnh, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, cung Quan lộc cập cung thiên di có hỏa linh, một đời vĩ nhân, quý không thể nói. (mậu tuất giáp dần Đinh Mão giáp thìn, 1 tuổi vận)

29, đầu ngựa đái tiến cách:

1, thiên đồng, Thái âm ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra, có kình dương ở cung mệnh, tạm biệt ngôi sao may mắn, là đầu ngựa đái tiến cách.

2, tham lang ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra có kình dương cùng tồn tại cung mệnh, là đầu ngựa đái tiến cách.

3, thuộc mã sinh ra, cung mệnh tọa ngọ cung, có kình dương đồng cung là đầu ngựa đái tiến cách. Có hỏa linh, phụ bật đồng cung gia hội canh cát. Nhân ngọ là mã, kình dương là tiến, tên cổ đến đây cách.

Nhập đến đây cách người, chủ quan võ quý hiển, thống binh biên quan. Người thời nay thì nên kinh thương, khởi đầu thực nghiệp. Nhưng yếu đi xa hắn phương, bôn ba ra ngoài mới có thể phát đạt, năm mới đa khổ cực lao lực mà không chỗ nào thành, trung tâm lúc tuổi già có thể có ngoài ý muốn vận may, khắc phục trắc trở, mà có đại phú quý. Đến đây cách nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện của, không chỉ vô phú quý, trái lại thuộc hình khắc của mệnh. Trải qua nói: “Đầu ngựa đái tiến, trấn ngự biên cương” ;”Tham lang kình dương cư ngọ Vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương” ;”Kình dương tham lang cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, uy trấn biên cương (chỉ là không kiên nhẫn cửu)\”.

30, mã gặp không vong cách:

Có ba tầng hàm nghĩa:

1, ngọ năm sinh ra, thuộc mã tướng, mệnh tọa ngọ cung. Thiên không, Địa kiếp, hoặc chặn thiên không chờ chư không vong ngôi sao nhập mệnh.

2, thiên mã Tinh nhập cung tài bạch, sai ai ra trình diện không vong Tinh.

3, ở dần thân tị hợi tứ mã nơi gặp không vong Tinh cũng cùng đến đây luận. Mã gặp không vong, suốt đời lao lực bôn ba liên tục.

Trải qua nói: “Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu”.

31, liêm trinh văn võ cách:

Liêm trinh ở dần thân nhập miếu, và văn xương, văn khúc củng chiếu vì thế cách. Trải qua nói: “Liêm trinh gặp văn xương, hảo lễ nhạc”.

32, quyền sát hóa lộc cách:

Tức dương đà, hỏa linh tọa mệnh nhập miếu là cũng, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội phương nhập đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, chủ tính tình cương liệt, cụ anh hùng khí khái. Tất cửu tử nhất sinh, mạo hiểm chồng chất, nên quan võ quyền quý, hoặc làm nguy hiểm chức nghiệp, mạo hiểm ăn ý mới có đại thành. Đến đây cách sinh ra tất có lao ngục tai ương, nếu không có ngôi sao may mắn đồng cung gia hội, thì là hung ngoan đồ, tứ chi có thương tích tàn, hoặc chủ tai họa bất ngờ đoản mệnh. Trải qua nói: “Kình dương nhập miếu gia cát, phú quý tung tin” ;”Kình dương Hỏa Tinh cùng tồn tại thìn tuất xấu vị thủ mệnh, uy quyền áp chúng” ;”Hỏa linh thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp không được gia hung, lập võ công” ;”Hỏa linh gặp nhau, nhập miếu, danh chấn chư bang” ;”Linh Tinh thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện Tử Phủ, không mắc tức phú” ;”Linh tinh hỏa Tinh vượng cung, cũng phúc luận” ;”Dương đà hỏa linh, phùng cát phát tài, hung thì kị”.

33, quyền Tinh triêu viên cách:

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát gặp gỡ. Đến đây cách người, ở lúc còn trẻ sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, chợt phát tài, dương danh. Liêm trinh ở vị cung hóa lộc, hoặc ở dần thân có lộc tồn đồng cung, là “Liêm trinh thanh bạch cách”. Trải qua nói: “Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh”.

34, phụ củng văn Tinh cách:

Văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu. Như hồng thừa dự định, Nghiêm gia cam của mệnh.

35, lộc văn củng mệnh cách:

Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính được xương khúc củng xung, vì thế cách, không gặp sát tinh, đều bị phú quý.

Trải qua nói: “Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý”.

36, lộc hợp uyên ương cách:

Lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh. Mạng người được đến đây, suốt đời tài vận hanh thông, đều bị đại phú, đa số xí nghiệp tư doanh ông chủ, công ty đổng sự, phòng địa sản thương nhân chờ. Không phải cũng sẽ là chính phủ cao cấp quan viên, hơn nữa nhân tham chánh mà phát tài. Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như: Trương cư chính của mệnh, ất năm sinh ra cự cơ ở mão, thiên cơ hóa lộc và lộc tồn đồng cung.

37, song lộc triêu viên cách:

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn và hóa lộc gia hội. Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như: Mao trạch đông, sống ở 1893 năm 12 nguyệt 26 nhật nông lịch quý tị năm tháng 11 ngày mười chín giờ Thìn, tham lang Tinh ở thân cung tọa mệnh, thìn cung phá quân hóa lộc, tử cung có lộc tồn, là “Song lộc triêu viên cách”, cung thiên di có linh Tinh, là “Tham linh triêu viên cách”, mỗi ngày mã, là “Lộc mã cùng bôn ba cách”, vị cung có Thái âm hóa khoa, dậu cung có cự môn hóa quyền, là “Khoa quyền giáp mệnh cách”, thân cung ở thìn, khôi việt giáp của, là “Khôi việt giáp mệnh cách”, canh kiêm phụ bật gặp gỡ, văn khúc vượng cung, cho nên là đắt vô cùng của mệnh, danh chấn thế giới. Đến đây mệnh vương giả làn gió, cực kỳ hiếm thấy, từ cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu. (quý tị một giáp đinh dậu giáp thìn, sáu tuổi vận)

38, lộc mã bội ấn cách:

Lộc tồn hoặc hóa lộc cùng trời mã, thiên tướng đồng cung miếu vượng thủ mệnh.

39, lộc mã cùng bôn ba cách:

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn (hoặc hóa lộc), rất có thiên mã gia hội người, vì thế cách. Đến đây cách sinh ra, tỷ lệ phát sinh cao tài tha hương hoặc thu hoạch viễn phương của tài, hoàn cảnh biến hóa đại, đa ra ngoài, lữ hành, sự nghiệp thượng chủ bôn ba lao lực mà chiêu tài. Hội chúng ngôi sao may mắn, tất là đại phú người. Trải qua nói: “Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba” ;”Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”.

40, tham vũ đồng hành cách:

Tham lang, vũ khúc ở tứ mộ củng chiếu mệnh thân cung. Trung niên sau đó có thể là phú, đây là chỉ tài phú và kinh thương mà nói. Đến đây cách có nhị, mệnh thân cung ở xấu vị, vũ khúc, tham lang hai sao tọa thủ; tham lang, vũ khúc ở thìn tuất cung thủ mệnh thân cung. Cung mệnh tam phương tứ chính cần phải gia ngôi sao may mắn, mới có thể thành cách. Ưa hội lộc tồn, phụ bật, xương khúc, khôi việt, cập cát hóa, tịnh ưa tham lang và Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung. Đến đây cách sinh ra, văn nhân tất tố quan lớn, quân nhân binh quyền nắm chắc, kinh thương người là đại phú ông. Đại bao nhiêu năm vận trình bất lợi, tiên tiện hậu quý, tiên bần hậu phú, ba mươi tuổi hậu phương phát đạt. Trải qua nói: “Tham vũ đồng hành, uy trấn biên di” ;”Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra” ;”Tham vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi tài mập ra”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung”.

41, nhật nguyệt tịnh minh cách:

Đến đây cách có nhị,

1, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu, hai sao miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh. Ất, bính, đinh, canh, tân năm sinh ra hợp đến đây cách.

2, an mệnh ở ngọ vô chính diệu, dần cung cự môn thái dương, tử cung thiên đồng, Thái âm, nhật nguyệt nhập miếu vượng củng chiếu cung mệnh. Đã ngoài giai muốn cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội mới là đến đây cách. Trải qua nói: “Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện”. Như: Tằng Quốc Phiên, 1811 tân vị năm tháng mười mười một nhật giờ Tuất sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, phụ bật cùng tồn tại cung mệnh, xương khúc giáp mệnh, nhật nguyệt tịnh minh, quyền lộc hội hợp, tất là đại quý của cách.

42, nhị diệu cùng lâm cách:

An mệnh xấu cung, nhật nguyệt ở vị cung; an mệnh vị cung, nhật nguyệt ở xấu cung, tam phương và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia sẽ vì đến đây cách. Trải qua nói: “Xấu cung lập mệnh nhật nguyệt triêu, bính mậu sinh ra phúc lộc tha. Chính cung bình thường trung cuộc luận, đối chiếu phú quý họa giai tiêu” ;”Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh” ;”Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá tài” ;”Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá tài” ;”Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công”. Như: Viên Thụ San, càn tạo: 1881 tân tị năm nhuận mười lăm tháng bảy nhật giờ dần sinh (sai ai ra trình diện mệnh lý tham nguyên), an mệnh ở vị, nhật nguyệt ở xấu, quyền lộc phụ bật gia hội, xương khúc giáp mệnh, là dân quốc thời kì trứ danh mệnh lý học giả, sống đến cửu tuần. Chủ yếu sáng tác có , <đại lục nhâm tham nguyên>, . (tân tị đinh dậu ất tị mậu dần, nhất tuổi vận)

43, thềm son quế trì cách:

Thái dương ở thìn cung hoặc tị cung tọa mệnh, Thái âm ở dậu cung hoặc tuất cung tọa mệnh, hai sao giai lâm vượng địa, thái dương là thềm son, Thái âm là quế trì, cho nên vì thế cách. Mệnh nhập đến đây cách, giai chủ niên thiếu đắc chí. Như thi lên đại học, kế thừa tài sản, xuất ngoại du học, ở phi thường tốt công ty công tác, tuổi còn trẻ bị trọng dụng, làm thời gian tới người nối nghiệp, hoặc kinh thương phát tài, các loại. Tam phương tứ chính hội ngôi sao may mắn, chủ sau này còn có kỳ cẩm tú tiền đồ. Trải qua nói: “Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí”.

44, hỏa tham cách:

Tham lang Tinh và Hỏa Tinh ở chung cung mệnh xưng hỏa tham cách. Hoặc tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn củng chiếu phương xưng là hỏa tham cách. Hỏa Tinh và tham lang cùng thủ mệnh viên là tốt, Tam hợp thứ hai, nhược tham lang ở thìn tuất xấu vị, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì là cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và linh Tinh gia hội. Như tam phương tứ ở giữa có thất sát, phá quân, không kiếp gặp gỡ, trái lại không được cát, nên nhập không môn.

45, biệt thự đăng dong cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa quyền ở tam phương triêu củng. Đến đây cách thông minh hơn người, tất thi vào cao đẳng học phủ, tịnh chủ một thân văn chương quán thế, hoặc ở học thuật, khoa học kỹ thuật trên có sang tân và phát minh. Vừa nên nhâm quản lý của chức, hoặc ở trong chính trị tác ăn ý. Trải qua nói: “Khoa mệnh quyền triêu, đăng dong biệt thự” ;”Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn”.

46, khoa danh hội lộc cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa lộc ở tam phương triêu củng. Trải qua nói: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu”.

47, cực hướng ly minh cách:

Tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, tam phương tứ chính vô sát thấu, hợp đến đây cách. Tử vi là bắc cực, ngọ cung thuộc ly quẻ Vị, tên cổ “Cực hướng ly minh cách”. Nhập đến đây cách người, là tử vi ở ngọ nhập miếu, nếu không gia sát tinh, tung vô cát phụ, cũng chủ phú quý không nhỏ. Nhược hội ngôi sao may mắn, được đến đây cách người, điều không phải trong triều hiển hoạn, cũng là thương giới cự phú, cách cục của tốt, hơn xa cái khác. Tử vi tại tí tọa mệnh, xa xa thua ở ngọ cung oai thế. Trải qua nói: “Tử vi cư ngọ vô sát thấu, Vị chí công khanh” ;”Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ năm sinh ra, Vị chí công khanh”.

48, hóa Tinh phản quý cách:

Thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra gặp của; cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp của, đây là hóa Tinh gặp quý cách. Thiên đồng ở tuất, là bình cung, bản là bất lợi, nhưng năm đinh sinh ra, dần cung có Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, đối cung cự môn Hóa kị lai xung, trái lại là đại phú đại quý của cách. Cự môn ở thìn, là bình cung, bản là bất lợi, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, và dậu cung lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, cung tài bạch có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, nếu có văn xương Hóa kị ở mệnh hoặc cung thiên di, không làm hung luận, cũng chủ phú quý.

49, đeo sao được địa cách:

Vũ khúc miếu vượng thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Trải qua nói: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hiển hách” ;”Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc đồng cung, ra tương nhập tướng” ;”Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài xa hương”.

50, nhật nguyệt bức tường cách:

Thái dương Thái âm ở xấu vị, tọa cung điền trạch, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt đồng cung gia hội. Mệnh nhập nhật nguyệt bức tường cách, chủ đại phú, vưu đa bất động sản, như lâu vũ, điền đất, sơn lâm, khu nhà cấp cao, hoặc năng lực kế thừa tổ nghiệp. Đến đây cách sinh ra, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, mới là đến đây cách, nhược cung mệnh tam phương hội hung thần đa, là thuộc nghèo hèn của mệnh, cung điền trạch của cát cũng không trọng dụng.

51, tài lộc giáp mã cách:

Đến đây luận giáp cục rất là miễn cưỡng. Thiên mã thủ cung mệnh, mà lân cung có vũ khúc và hóa lộc lai giáp, là tài lộc giáp mã cách, cung mệnh tọa trường sinh hoặc là đế vượng vưu hay. Đến đây cách sinh ra, đại thể đầu cơ trục lợi, có can đảm mạo hiểm khó khăn, chủ tiên bần hậu phú, cũng không quý cũng. Nhưng cần phải mệnh tọa trường sinh đế vượng, tam phương có ngôi sao may mắn gia hội, phương làm vợ cả phú luận của. Nếu không có tả hữu, xương khúc, là thuộc bình thường người.

52, minh lộc ám lộc cách:

Tức cung mệnh có hóa lộc (hoặc lộc tồn), mà không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn (hoặc hóa lộc) là cũng. Như:

1, giáp năm sinh ra, liêm trinh, tham lang ở hợi, liêm trinh hóa lộc, mà dần cung có lộc tồn và hợi không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

2, ất năm sinh ra, thiên cơ, thiên lương ở tuất cung, thiên cơ hóa lộc, mà mão cung có lộc tồn và tuất không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở tuất hoặc mão;

3, bính năm sinh ra, thiên đồng, thiên lương ở thân, thiên đồng hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn và thân không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

4, năm đinh sinh ra, Thái âm, thái dương ở vị, Thái âm hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở vị hoặc ngọ;

5, mậu năm sinh ra, tham lang ở thân, tham lang hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

6, kỷ năm sinh ra, vũ khúc, tham lang ở vị, vũ khúc hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở ngọ hoặc vị;

7, canh năm sinh ra, thái dương ở tị, thái dương hóa lộc, mà thân cung có lộc tồn và tị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

8, tân năm sinh ra, cự môn ở thìn, cự môn hóa lộc, mà dậu cung có lộc tồn và thìn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dậu hoặc thìn;

9, nhâm năm sinh ra, thiên đồng, thiên lương ở dần, thiên lương hóa lộc, mà hợi cung có lộc tồn và dần không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

10, quý năm sinh ra, tử vi, phá quân ở xấu, phá quân hóa lộc, mà tử cung có lộc tồn và xấu không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh tại tí hoặc xấu.

Đã ngoài chư Tinh, duy dĩ cung mệnh hóa lộc, có cung điền trạch của lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau mới là tốt cách. Trải qua nói: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm”.

53, khoa minh lộc ám cách:

Tức hóa khoa thủ cung mệnh, cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn là cũng.

Giáp năm sinh ra, vũ khúc ở hợi hóa khoa thủ mệnh, mà dần cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Ất năm sinh ra, tử vi ở tuất hóa khoa thủ mệnh, mà mão cung có lộc tồn;

Bính năm sinh ra, văn xương ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Năm đinh sinh ra, thiên cơ ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Mậu năm sinh ra, hữu bật ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Kỷ năm sinh ra, thiên lương ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Canh năm sinh ra, thiên đồng ở tị hóa khoa thủ mệnh, mà thân cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tân năm sinh ra, văn khúc ở thìn hóa khoa thủ mệnh, mà dậu cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Nhâm năm sinh ra, tả phụ ở dần hóa khoa thủ mệnh, mà hợi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Quý năm sinh ra, Thái âm ở nói xấu khoa thủ mệnh, mà tử cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Trải qua nói: “Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai “

54, tài cư tài Vị cách:

Vũ khúc, lộc tồn, hóa lộc là tài Tinh, đến đây tam tinh bất luận cái gì một sao nhập cung tài bạch, đều thuộc về tài cư tài Vị cách. Như vô Tứ Sát gặp gỡ, chủ suốt đời đại phú. Tần triêu hoạn quan triệu thăng chức thuộc đến đây cách, hưởng suốt đời phúc lộc. Trải qua nói: “Tài cư tài Vị, gặp của người phú”.

55, hình gặp tham lang cách:

Hình, tức kình dương. Mệnh thân cung có tham lang và kình dương đồng vị, là hình gặp tham lang. Nhập đến đây cách người, thập phần linh động, tâm tính phong lưu, điều không phải miệt mài vô độ mà nhiễm bệnh, hay nhân sắc mà gây. Trải qua nói;”Hình gặp tham lang, hào viết ‘Phong lưu thái trượng'”.

56, khoa quyền lộc giáp cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giá tam hóa Tinh có nhị cư cung mệnh hai bên, tức ở lân cung lai giáp mệnh, vì thế cách.

1, giáp năm sinh ra, thiên đồng ở tị hợi cung tọa mệnh, lân cung phá quân hóa quyền và vũ khúc hóa khoa lai giáp;

2, ất năm sinh ra, tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung tọa mệnh, lân cung thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền lai giáp, cung mệnh tử vi lại được hóa khoa;

3, năm đinh sinh ra, vũ khúc, Thiên phủ tại tí ngọ cung tọa mệnh, lân cung Thái âm hóa lộc và thiên đồng hóa quyền lai giáp;

4, kỷ năm sinh ra, thái dương, Thái âm ở xấu vị tọa mệnh, lân cung vũ khúc hóa lộc và tham lang hóa quyền lai giáp;

5, canh năm sinh ra, vũ khúc tọa mệnh, lân cung thái dương hóa lộc và thiên đồng hóa khoa lai giáp, kiêm cung mệnh vũ khúc lại được hóa quyền;

6, quý năm sinh ra, phàm tham lang ở cung mệnh người, lân cung cự môn hóa quyền và Thái âm hóa khoa lai giáp, duy tham lang đồng thời hội Hóa kị;

7, bính năm có văn xương hóa khoa, mậu năm có hữu bật hóa khoa, tân năm có văn khúc hóa khoa, nhâm năm có tả phụ hóa khoa,

Phần lần đó tứ năm người sống, kỳ được tam kỳ của nhị kỳ lai giáp cung mệnh cũng không cố định.

Nhập đến đây cách người, nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý. Trải qua nói: “Giáp quyền giáp khoa thế sở nên” ;”Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, chủ quý” ;”Khoa quyền lộc giáp là quý cách”. Như: Trương Học Lương, 1901 tân sửu năm tháng tư mười bảy ngày thì sinh, vũ khúc, phá quân ở tị cung tọa mệnh, ngọ cung thái dương hóa quyền và thìn cung văn khúc hóa khoa lai giáp cung mệnh, tử vi, lộc tồn tại cung Quan lộc, cung mệnh có phá quân Tinh, tam phương Sát Phá Lang hội hợp, được phụ ấm mà chưởng binh quyền. Như vô Trương Học Lương, dương hổ thành phát động “Tây an biến cố”, chẳng lịch sử vừa hội là dạng gì tử. Không kiếp xung chiếu, vưu như nửa ngày chiết sí, tiếp thu cơ đốc giáo lễ rửa tội, vượt qua cuộc đời của hắn đường. (tân sửu quý tị nhâm tí canh tử, cửu tuổi vận)

57, song lộc giáp mệnh cách:

Lộc tồn và hóa lộc ở lân cung lai giáp cung mệnh là cũng.

Giáp năm sinh ra, thiên lương, đà la ở xấu cung tọa mệnh, dần cung lộc tồn và tử cung liêm trinh hóa lộc, tịnh giáp xấu cung;

Ất năm sinh ra, thất sát, kình dương ở thìn cung tọa mệnh, mão cung lộc tồn và tị cung thiên cơ hóa lộc, tịnh giáp thìn cung;

Bính năm sinh ra, tham lang, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung thiên đồng hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung;

Mậu năm sinh ra, thiên đồng, Thái âm, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung tham lang hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung;

Tân năm sinh ra, tham lang, kình dương ở tuất cung tọa mệnh, dậu cung lộc tồn và hợi cung cự môn hóa lộc, tịnh giáp tuất cung;

Nữ mệnh không được cát, chủ dâm dục khắc phu;

Quý năm sinh ra, lập mệnh ở xấu vô chính diệu, quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, phá quân ở dần hóa lộc giáp mệnh.

Trừ giáp năm sinh ra thiên lương ở xấu, ất năm sinh ra thất sát ở dần cập bính mậu năm sinh ra đầu ngựa đái tiến cách có trọng đại phú quý ngoại, dư người chỗ thiếu hụt rất nhiều, khó có nên chỗ. Trải qua nói: “Hóa lộc cập lộc tồn giáp thân mệnh, chủ phú quý”. Như: Kỷ Hiểu Lam, càn tạo: 1724 giáp thìn năm tháng sáu mười lăm nhật buổi trưa sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, lộc tồn tại dần, liêm trinh hóa lộc tại tí lai giáp mệnh, chủ đại quý. Thanh triều học giả, văn học gia, quan tới Lễ bộ Thượng thư, tham gia Đại học sĩ, tằng nhâm tứ khố toàn thư quán tổng toản quan, toản định , ất xấu năm tám mươi nhị tuổi cho nên. Trứ có . (giáp thìn tân vị bính tuất giáp ngọ, nhất tuổi vận)

58, kình dương Hỏa Tinh cách:

Kình dương, Hỏa Tinh ở thìn tuất xấu vị tứ khố trung tâm đồng thời nhập mệnh, tương thị uy vũ tha dũng của tương. Hội ngôi sao may mắn, văn võ song toàn, vũ khúc, tham lang hai sao nhập tứ khố trung tâm, cũng cùng đến đây luận. Trải qua nói: “Kình dương Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng. Đồng hành tham vũ, uy áp biên di”. Chiến quốc danh tướng bạch khởi phương nhập đến đây cách. Thuở nhỏ đọc thuộc binh thư, thiện dụng binh pháp, trí dũng song toàn, tằng đánh bại hàn, triệu, ngụy các nước, là tần diệt lục nước điện định cơ sở. Ở trường bình trong chiến dịch, nhất hãm hại chôn nước Triệu quân tốt bốn mươi vạn nhân. Bị đóng cửa là vũ an quân.

Nhân kỳ cách cục phồn đa, không hề nhất nhất liệt kê.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数系列格局

紫微斗数的格局和四柱格局一样,种类繁多,有吉格和凶格之分。吉格能会给人带来一生好运,凶格则会给人带来厄运。紫微斗数究竟有多少格局,有多少吉格,多少凶格,什么格局为吉格,什么格局为凶格,吉格将会给人带来什么好运,凶格会给人带来什么厄运,现就这方面的问题作以简要地,概括地分述如下:

一、吉格

吉格,若遇四煞劫空忌星会照,均属破格,秀而不实,福泽有损,或富贵不常,或只得其一,或富而不贵,或贵而不富,或因富贵致祸,或有其它意外灾祸发生。

1、紫府同宫格:

安命在寅申,如三方四正中再有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺拱照,方合此格。此格生人,必主大富大贵,福寿隆昌。甲年生人化吉极美,丁己庚癸年生人亦吉。经云:“紫府同宫,终身福厚”;“紫微天府,全依辅弼之功”。

汉朝丞相张良的命盘,基本上符合这种格局。张良一生富有,家产丰厚,辅佐刘邦平定天下,而后隐居,一生富贵悠忧。

2、紫府朝垣格:

命宫三方四正有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺诸吉星,方合此格。此格有四:

1、武曲天相在寅申坐命,三合紫微天府。

2、廉贞在寅申坐命,三合紫微天府。

3、廉贞天相在子午坐命,三合紫微天府。

4、天相在丑未坐命,三合天府及对宫紫微。入此格者,不大贵即大富。经云:“紫府朝垣,食禄万钟”。如:邓小平的命盘就符合此格。于1904年七月十二日子时生,一代伟人,功业显赫,廉贞在申入命,双禄朝垣,禄马交驰,左辅、文昌、科星会合,帝王之象。邓小平早年投身于中国的革命事业,功勋卓著,并在晚年成为中国的最高领导者和改革开放的总设计师,使整个中国发生了翻天覆地的变化,改变了亿万中国人民的命运。

3、府相朝垣格:

天府、天相二星,一居财帛宫,一居官禄宫,来合照命宫,命宫三方四正有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方合此格,有四煞劫空化忌加会则破格。此格尚主与亲朋好友感情深厚,人情味浓。经云:“天府、天相乃为衣禄之神,入仕为官,定主亨通之兆”;“府相同来会命宫,全家食禄”;“府相朝垣格最良,出仕为官大吉昌”;“寅逢府相,位登一品之荣”;“府相之星女命躔,必当子贵与夫贤”。如:美国的总统尼克逊,生于1912壬子年腊月初三日戌时,天府在卯宫坐命,未宫天相来朝,左右、禄存会合。曾继任美国总统。

4、君臣庆会格:

命宫有紫微星,得天府、天相、左辅、右弼、文昌、文曲、三台、八座、龙池、凤阁、恩光、天贵等吉星在三方四正会合,无煞方合此格,加禄存并化吉更佳。见四煞空劫忌诸恶煞同宫或加会,谓之奴欺主,臣蔽君,反为祸乱,不合此格。紫微为君,府相、左右、昌曲诸星作臣,故为君臣庆会。人命得此格,不大贵即大富。经云:“君臣庆会,才学经邦”。

5、机月同梁格;

天同、天梁在寅申坐命,天机、太阴在寅申坐命,三方四正必是天机、太阴、天同、天梁四星交会,再与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方为此格,或身、命宫、逢此四星会吉亦为此格,务必三合有文昌或文曲方是。入此格者,一生文笔驰名,宜从文不宜从武,宜在公家机构、国家大企业中任职,从事管理工作、外务工作、文秘工作、设计策划工作等,一般事业稳定少风险。格局佳者,富贵不小。见煞星则破格。经云:“机月同梁作吏人”;“机月同梁福来临”;“寅申最喜同梁会”;“太阴与天机昌曲同宫于寅,男为奴仆女为妓”。如:庄淑婉女士,坤造:1954甲午年九月初九日寅时,生于澳门。天同、天梁在申宫坐命,财帛、官禄宫见太阴、天机,禄马交驰,左右相逢,故大富。现任香港申银万国有限公司、申银万国证券有限公司总裁。

6、天府朝垣格:

天府、廉贞二星在戌宫坐命会禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺诸吉星,无煞方合此格,有左辅或右弼在命宫方好,甲、己年生人最佳,丁年生人次之。经云:“天府临戌有星扶,腰金衣紫”;“辅府同宫,尊居万乘”。如:明穆宗隆庆皇帝,乾造:1537丁酉年正月二十三日辰时生(见三命通会),廉贞天府在戌宫坐命,魁钺夹命,辅弼、禄存会照,贵为天子。

7、机梁加会格:

天机、天梁二星在辰戌宫守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格,多主学有专长,博学过人,关心政治,妙算神策,掌兵权,会吉星多,主大富大贵。吉星少,从事的工作与军警、司法等有关,又见煞者,多为宗教教主、邪教创始人、神学家、哲学家、思想家、气功师。无吉而见煞星则破格,主人思想邪异,舌辩之辈,宜江湖术士、九流、僧道、技艺。经云:(天机)“更逢天梁,必有高艺随身”;“(天梁)与天机同行,居翰苑,善谈兵”;“天机、天梁会左右昌曲,文为清显,武为忠良”。如:许崇智,乾造:1887丁亥年九月十日午时生,天机、天梁在辰宫坐命,科权禄三奇嘉会,文昌、文曲拱照,铃星在命宫助其冲出天罗地网,为中国近代革命家,爱国将领。曾任讨袁总司令、东北军参谋长、孙中山大元帅府参谋长、粤军第二军军长、粤军总司令等职。

8、文梁振纪格:

文曲(或文昌)与天梁旺地守命,三方有禄存、科权禄、左右、魁钺加会为此格。宜从政,遇吉星多者,主大贵。经云:“天梁文昌居庙旺,位至台纲”;“天梁庙旺,左右昌曲加会,出将入相”。香港知名人士,“梁正英测量师行”的董事总经理。1996年自动结束香港行政长官的竞选。1999年香港特别行政区行政长官董建华宣布,委任梁振英为特区政府行政会议召集人。

9、巨日同宫格:

巨门、太阳在寅宫,三方四正加会禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺等吉星为此格。此格生人,主大贵,宜从政,或为社会知名人士。其人一生总是名大于利。庚、辛、癸年生人,无四煞劫空加会为上格。申宫次之,三方无煞也不全美。经云:“巨日同宫,官封三代”;“巨日寅宫守命,无劫空四煞,食禄驰名”。

10、金灿光辉格:

太阳守命入午宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方合此格。人命得此,主一生不但大贵,而且大富,无昌曲辅弼或见空劫则美景大减。庚、辛年生者富贵双全,甲、癸、丁、己年次之。经云:“太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富”。

11、石中隐玉格:

子午两宫巨门守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格,此格唯有辛、癸年生人方入此格。此格生人,理想高远,才华特异,智力过人,其人若经商大富,若从政有高官厚禄,或握兵权,不然也是学术界、科技界之权威人士。表现形式,一般青年时辛苦劳累,中年硕果累累,必须历尽风霜、艰苦奋斗后方成大器,巨门在午,为正隐玉,巨门在子为暗隐玉,午宫比子宫更吉。辛、癸年生人上格,己年生人亦吉。经云:“子午巨门,石中隐玉”;“巨门子午科禄权,石中隐玉福兴隆”;“巨日拱照为奇格”。

12、阳梁昌禄格:

“日照雷门格”,太阳、天梁在卯宫坐命,须乙年生人,命宫有禄存,再有文昌同守方是。人命得此,学业超群,文运极佳,为国家重臣,政界名人,大贵。经云:“天梁太阳昌禄会,胪传第一名”。

13、三奇加会格:

化禄、化权、化科,三化曜为三奇,此三化曜会于命宫三方四正,便为三奇加会格。入此格者,志向远大,运气极佳,有侥幸之惠,多意外好运及贵人之助,一生能成就大业。三合正星入庙旺及三化曜亦庙旺得地,则为闻名世界之格,巨富大贵。若命宫星辰庙旺,且三方会有凶星,仍有富贵声名,只是比前者次之也。若命宫星辰落陷且三方会有四煞劫空,或命犯空亡者,虽有才华亦属怀才不遇,难有大成,反成为平常之人。若宫中本无吉星调配得宜,纵有科权禄三奇,亦难有大器可成,反之若吉星配值得宜,即有化忌,地劫、天空也只是减些福尔,亦无大碍,运用之法端在一心,非文字所可尽言。大凡命有三奇者,绝非等闲之辈,观其人其事必有异于常人之处。如:蒋介石,乾造:1887年,农历丁亥年九月十五日午时生,太阴星在辰宫坐命,命宫太阴化禄,官禄宫天同化权,财帛宫天机化科,为“三奇加会格”,且机月同梁加会遇三奇,能掌国家兵权,辰戌有文昌、文曲对拱,属于大富大贵之格,唯命宫太阴遇铃星,主其人奸诈,多阴谋,性狠毒,一代枭雄而已,且太阴陷地,必遭重大之失败。蒋战败逃往台湾,号称八百万的军队,被共产党消灭得一干二净。惟上天有冥数气运主宰,其气数尚不能尽,苟且小岛二十五年之久,颇得长治久安。(丁亥庚戌己巳庚午,八岁)

14、月朗天门格:

又名“月落亥宫格”,即夜生人,得太阴在亥宫守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。此格生人,不大贵即大富。太阴与昌曲同宫则最美,乙、丙、戊年生人最佳,丁、辛、庚年生人次之。命宫有煞星则破格。经云:“月朗天门,晋爵封侯”。

15、月生沧海格:

1、天同.太阴星在子宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。

2、太阴、天同在子守田宅宫,与吉星会合并吉化也是,此须命宫和三方有吉星方论。命宫天同、太阴在子会吉星,清秀、优雅、学识过人,主得财富与名声。格局佳者,大富大贵。经云:“太阴居子,号曰水澄桂萼,得忠谏之职,清要之才”;“太阴居子,丙丁生人,富贵忠良”。

16、寿星入庙格:

天梁守命,入午宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会者,为此格。天梁属土司寿,居午宫入庙。此格生人,主正直无私、学识超群、性格稳健,具有处理难题、统御众人之才,且其人健康佳,寿命长,一生名利双收,会吉星,主大贵。丁年生人上格,己年生人次之,癸年生人主富。余年生人非也,不见凶星,主有寿而已。经云:“梁居午位,官资清显”。

17、英星入庙格:

破军守命居子、午宫,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会者为本格。离乡背井可获吉运,宜武职或经商,富贵双全,横发。甲、癸年生人上格,主大富或大贵,丁、己年生人次之。丙、戊年生人主困,不入此格。经云:“子午破军,加官进爵”;“破军子午宫,无煞,甲癸生人,官资清显,位至三公”。

18、日照雷门格:

又名“日出扶桑格”,即白天生人,太阳、天梁在卯宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲加会为此格。严格说来只有甲、乙、庚、辛、年生人才能入此格,其它年生人便不能入此格,乙、辛年生人最佳。他年生者亦主吉利,以三方四正无煞冲为限。加煞破格,终必遭小人暗算。经云:“日照雷门,富贵荣华”。

19、七杀朝斗格:

七杀守命,入子午寅申宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。七杀在寅申宫入庙,在子午宫旺地。七杀在申、午坐命为“朝斗”,在寅、子坐命为“仰斗”。此格带有杀气,自己发达而必有另一部份人遭殃,或因此而有不少人死在他的手下。入此格者,多主武职显贵,统领百万雄师,不然也是公司创始人,商界英才,大富无疑。有吉星加会,又有凶星加会则属破格,主大起大落,暴发暴败,纵然一时发达也难持久,并且结局大多不佳。不会吉星,则成为平常之格,不见吉星而见凶曜同宫加会,则为劣等命式,主凶恶、残疾、奔波、犯罪、牢狱,又恐寿难长也。经云:“七杀朝斗,爵禄荣昌”;“七杀寅申子午,一生爵禄荣昌”;“朝斗仰斗,爵禄荣昌”; “七杀守命,庙旺,有谋略,见紫微加见诸吉,必为大将”;“七杀守命,得左右昌曲拱照,掌生杀之权,富贵出众”;“七杀入命身宫,见吉,亦必历受艰辛”。

20、巨机同宫格:

巨门、天机二星在卯宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲同宫加会,为此格。合此格者,有一流的学问,宜从政,主大富大贵,名扬四海。格局稍次者,经商可成为富翁。巨门靠的是一张能言善辩的嘴,天机靠的是聪明智慧的大脑。女命,不论在卯在酉,风骚。经云:“巨机同宫,公卿之位”;“巨机居卯,乙辛丙生人位至公卿”;“女命,巨门天机为破荡(卯酉同论)”。如林彪,乾造:1907丁未年冬月初三日卯时生,命宫在酉无正曜,对宫巨门天机,科禄重逢,亦为贵格。身宫巨门天机,官禄宫太阴遇铃星,主擅权术阴谋,故能用兵如神,但又属奸恶之象。命无正曜,三合陀罗化忌铃星,必遭凶死。1971年9月13日,林彪坠机死于蒙古温都尔汗。

21、明珠出海格:

安命在未无正曜,卯宫太阳、天梁、亥宫太阴入庙旺拱照命宫,三方四正见禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。命身宫众吉星守照,无四煞、空劫冲破,主名标金榜,大贵,必为政界要员,一生财官双美,福寿双全,乙、丙、辛、壬年生人上格。经云:“三合明珠生旺地,稳步蟾宫”;“日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣”。三国诸葛亮的命盘正合此格局。

22、坐贵向贵格:

1、天魁、天钺在命身宫;2、天魁、天钺在命宫,或迁移宫,身宫守迁移宫更佳。须命宫主星庙旺,三方四正有吉星加会,方入此格。此格生人,有学识,能取得高学历,为人端庄,一生多助人,亦多得众人相助,能逢凶化吉,遇难呈祥,富贵双全。若命再无吉星,纵有魁钺,虽能得人助,仍属普通之人。经云:“天魁天钺,盖世文章”;“魁钺同行,位居台辅”;“魁星临命,位列三台”;“魁钺命身多折桂”;“贵人贵乡,逢之富贵”。

23、权禄巡逢格:

A、化禄和化权守命宫,为此格。

1、乙年生人,天机、天梁在辰戌宫坐命,天机化禄,天梁化权;

2、丁年生人,天同、太阴在子午宫坐命,太阴化禄,天同化权;

3、己年生人,武曲、贪狼在丑未宫坐命,武曲化禄,贪狼化权;

4、辛年生人,巨门、太阳在寅申宫坐命,巨门化禄,太阳化权。

须命宫星辰庙旺,且三方四正有吉星会合,方作此论。如巨门、太阳在申宫,太阳落入偏垣,又有陀罗星落陷,其人甚难取得较大富贵,恐还有身体上之伤残。

B、化禄化权在命宫三方四正加会。经云:“权禄重逢,财官双美吉多方吉”;“权禄重逢,杀凑,虚誉之隆”。如:胡耀邦,乾造:1915乙卯年冬月二十日子时生,天梁、右弼在子坐命,天梁入庙化权,申宫天机化禄,权禄重逢,财官双美,魁星临命,位列三台,为大贵之命,且天梁化权,多主为官清正,万人敬仰。

24、科禄巡逢格:

化禄、化权、化科这三化曜有二居命宫两侧,即在邻宫来夹命,为此格。命宫、财帛宫、事业宫三宫中吉星庙旺,又化禄、化科,人命逢此格局均为吉格。如:汉朝周勃,辅佐刘邦打天下被封侯拜相,其原因就是命盘中属于“科禄巡逢格”。入此格者,须命宫三方四正有吉星庙旺会合,方主有大富贵。经云:“科禄巡逢,周勃欣然入相”。

25、天禄朝垣格:

命宫有吉星,再会禄存,谓之“天禄朝垣格”。这种人将享受荣华富贵一生。身宫逢此也当同论。如命宫和身宫无正星则不属此格,以孤论之。三合中再有火星、空劫会合,热爱宗教文艺,或过清闲孤独的一生。经云:“天禄朝垣,身禄贵显”。

26、左右同宫格:

辰戌丑未为墓库,左辅、右弼在此四宫入命宫,或逢财帛宫、迁移宫均为此格。入此格者,其人必为端庄大方,性喜助人,富计划、企划能力,凡事可解凶,圆满达成,加会众吉,主富贵,但多是居于辅佐他人的位置。若三方四正多凶少吉,仍属普通之人。经云:“左辅右弼,秉性克宽克厚”;“左辅右弼,终身福厚”;“墓逢左右,尊居八座之贵”;“左右同宫,披罗衣紫”。如;秦朝大政治家李斯,辅佐秦始皇定天下,官居相位,“秦始皇焚书坑儒”就出之李斯之手。

27、文桂文华格:

命身宫入丑未,文昌、文曲同宫,更加会吉星者,为此格。安命在丑,昌曲在未,安命在未,昌曲在丑照命亦是。入此格者,其人必举止优雅,性情温和,聪明勤学,多才多艺。命及三方会吉星,在文艺、学术上必有较大成就,亦有政治上之发展,主富贵。若与凶煞同宫加会则破格,主其人会以巧艺为生,于偏业、特殊行业上有所发展。经云:“文桂文华,佐九重于尧殿”;“文昌文曲,为人多学多能”;“昌曲临于丑未,时逢卯酉,近天颜”;“女人昌曲,聪明富贵主多淫”。

28、贪铃朝垣格:

贪狼星和铃星在辰戌丑未四库中入命宫,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会,则为极美之格,主大富大贵。其人或以武职立功。掌握国家军警大权,或经商暴发,财运亨通。喜与火星加会。经云:“火星与贪狼在辰戌丑未安命,庙见诸吉,对宫及三合不加凶,立功边疆,将相之贵”;“贪狼火铃与四墓宫,富豪家资侯伯贵”;“贪狼火星居庙旺,名振诸邦”;“贪铃并守,将相之名”。如:周恩来,乾造:1898戊戌年二月十三日辰时生,廉贞、贪狼在亥宫坐命,双禄朝垣,禄马交驰,官禄宫及迁移宫有火铃,一代伟人,贵不可言。(戊戌甲寅丁卯甲辰,1岁运)

29、马头带箭格:

1、天同、太阴在午宫坐命,丙戊年生人,有擎羊在命宫,再会吉星,为马头带箭格。

2、贪狼在午宫坐命,丙戊年生人有擎羊同在命宫,为马头带箭格。

3、属马生人,命宫坐午宫,有擎羊同宫为马头带箭格。有火铃、辅弼同宫加会更吉。因午为马,擎羊为箭,故名此格。

入此格者,主武职贵显,统兵边关。今人则宜经商,创办实业。但要远走他方,奔波外出方能发达,早年多辛苦劳碌而无所成,中晚年能有意外好运,克服困难,而有大富贵。此格女命不宜见之,不但无富贵,反属刑克之命。经云:“马头带箭,镇御边疆”;“贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆”;“擎羊贪狼同在午宫守命,威镇边疆(只是不耐久)”。

30、马遇空亡格:

有三层含义:

1、午年生人,属马相,命坐午宫。天空、地劫,或截空等诸空亡之星入命。

2、天马星入财帛宫,见空亡星。

3、在寅申巳亥四马之地遇空亡星也同此论。马遇空亡,一生劳碌奔波不停。

经云:“马遇空亡,终身奔走”。

31、廉贞文武格:

廉贞在寅申入庙,与文昌、文曲拱照为此格。经云:“廉贞遇文昌,好礼乐”。

32、权煞化禄格:

即羊陀、火铃坐命入庙是也,须命宫三方四正有吉星加会方入此格。此格生人,主性情刚烈,具英雄气慨。必九死一生,惊险百出,宜武职权贵,或从事危险职业、冒险投机方有大成。此格生人必有牢狱之灾,若无吉星同宫加会,则为凶顽之徒,肢体有伤残,或主横祸短命。经云:“擎羊入庙加吉,富贵声扬”;“擎羊火星同在辰戌丑未守命,威权压众”;“火铃守命,庙见诸吉,对宫及三合不加凶,立武功”;“火铃相遇,入庙,名振诸邦”;“铃星守命,庙见紫府,不贵即富”;“铃星火星旺宫,亦为福论”;“羊陀火铃,逢吉发财,凶则忌”。

33、权星朝垣格:

廉贞在未申宫守命,无四煞相会。此格之人,在年轻时就会一鸣惊人,骤然发财,扬名。廉贞在未宫化禄,或在寅申有禄存同宫,为“廉贞清白格”。经云:“廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬远播名”。

34、辅拱文星格:

文昌在命宫,有左辅拱照。如洪承畴、严家淦之命。

35、禄文拱命格:

禄存守命,三方四正得昌曲拱冲,为此格,不见煞星,无不富贵。

经云:“禄文拱命,富而且贵”。

36、禄合鸳鸯格:

禄存与化禄同守命宫。人命得此,一生财运亨通,无不大富,多为私营企业老板、公司董事、房地产商人等。不然也会是政府高级官员,而且因从政而发财。经云:“双禄重逢,终身富贵”。如:张居正之命,乙年生人巨机在卯,天机化禄与禄存同宫。

37、双禄朝垣格:

命宫三方四正有禄存和化禄加会。经云:“双禄重逢,终身富贵”。如:毛泽东,生于1893年12月26日农历癸巳年冬月十九日辰时,贪狼星在申宫坐命,辰宫破军化禄,子宫有禄存,为“双禄朝垣格”,迁移宫有铃星,为“贪铃朝垣格”,见天马,为“禄马交驰格”,未宫有太阴化科,酉宫有巨门化权,为“科权夹命格”,身宫在辰,魁钺夹之,为“魁钺夹命格”,更兼辅弼相会,文曲旺宫,故为极贵之命,名震世界。此命王者之风,极为罕见,古往今来,绝无仅有。(癸巳甲子丁酉甲辰,六岁运)

38、禄马佩印格:

禄存或化禄与天马、天相同宫庙旺守命。

39、禄马交驰格:

命宫三方四正有禄存(或化禄),更有天马加会者,为此格。此格生人,多发财异乡或获取远方之财,环境变化大,多外出、旅行,事业上主奔波劳碌而招财。会众吉星,必为大富之人。经云:“禄马最喜交驰”;“天禄天马,惊人甲第”。

40、贪武同行格:

贪狼、武曲在四墓拱照命身宫。中年以后可以为富,这是指财富和经商而言。此格有二,命身宫在丑未,武曲、贪狼二星坐守;贪狼、武曲在辰戌宫守命身宫。命宫三方四正须加吉星,方能成格。喜会禄存、辅弼、昌曲、魁钺、及吉化,并喜贪狼与火星或铃星同宫。此格生人,文人必做高官,武人兵权在握,经商者为大富翁。大多少年运程不利,先贱后贵,先贫后富,三十岁后方发达。经云:“贪武同行,威镇边夷”;“贪武墓中居,三十才发福”;“贪武不发少年人,运过三十才发福”、“先贫后富,武贪同身命之宫”。

41、日月并明格:

此格有二,

1、天梁在丑宫坐命,太阳在巳,太阴在酉,二星庙旺合照命宫。乙、丙、丁、庚、辛年生人合此格。

2、安命在午无正曜,寅宫巨门太阳,子宫天同、太阴,日月入庙旺拱照命宫。以上皆要与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方为此格。经云:“日月并明,佐九重于尧殿”。如:曾国藩,1811辛未年十月十一日戌时生,天梁在丑宫坐命,辅弼同在命宫,昌曲夹命,日月并明,权禄会合,必是大贵之格。

42、二曜同临格:

安命丑宫,日月在未宫;安命未宫,日月在丑宫,三方与禄存、科权禄、左右、昌曲加会为此格。经云:“丑宫立命日月朝,丙戊生人福禄饶。正宫平常中局论,对照富贵祸皆消”;“日月守命,不如照合并明”;“日月同未,安命丑,侯伯之才”;“日月同丑,安命未,侯伯之才”;“日月科禄丑未中,定是方伯公”。如:袁树珊,乾造:1881辛巳年闰七月十五日寅时生(见命理探源),安命在未,日月在丑,权禄辅弼加会,昌曲夹命,为民国时期著名命理学家,寿逾九旬。主要著作有《命理探源》、《大六壬探源》、《命谱》。(辛巳丁酉乙巳戊寅,一岁运)

43、丹墀桂墀格:

太阳在辰宫或巳宫坐命,太阴在酉宫或戌宫坐命,二星皆临旺地,太阳为丹墀,太阴为桂墀,故为此格。命入此格,皆主少年得志。如考上大学,继承财产,出国留学,在非常好的公司工作,年纪轻轻被重用,作为未来接班人,或经商发财,等等。三方四正会吉星,主今后还有其锦绣前程。经云:“丹墀桂墀,早遂青云之志”。

44、火贪格:

贪狼星和火星同居命宫称火贪格。或三方四正有吉星拱照方称为火贪格。火星与贪狼同守命垣为佳,三合次之,若贪狼居于辰戌丑未,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会,则为极美之格,主大富大贵。其人或以武职立功,掌握国家军警大权,或经商暴发,财运亨通。喜与铃星加会。如三方四正中有七杀、破军、空劫相会,反而不吉,宜入空门。

45、甲第登庸格:

化科在命宫,化权在三方朝拱。此格聪明过人,必考入高等学府,并主其人文章冠世,或在学术、科技上有创新和发明。又宜任管理之职,或在政治上作投机。经云:“科命权朝,登庸甲第”;“科权对拱,跃三汲于禹门”。

46、科名会禄格:

化科在命宫,化禄在三方朝拱。经云:“科禄命逢兼合吉,威权压众相王朝”。

47、极向离明格:

紫微在午宫坐命,三方四正无煞凑,合此格。紫微为北极,午宫属离卦位,故名“极向离明格”。入此格者,乃紫微在午入庙,若不加煞星,纵无吉辅,亦主富贵不小。若会吉星,得此格者,不是朝中显宦,也是商界巨富,格局之佳,远胜其它。紫微在子坐命,远远不及在午宫之威势。经云:“紫微居午无煞凑,位至公卿”;“紫微居午,无羊陀,甲丁己年生人,位至公卿”。

48、化星返贵格:

天同在戌宫坐命,丁年生人遇之;巨门在辰宫坐命,辛年生人遇之,此为化星遇贵格。天同在戌,为平宫,本为不利,但丁年生人,寅宫有太阴化禄、天机化科,命宫天同化权,对宫巨门化忌来冲,反为大富大贵之格。巨门在辰,为平宫,本为不利,辛年生人巨门化禄,与酉宫禄存暗合,财帛宫有太阳化权,必主富贵,若有文昌化忌在命或迁移宫,不作凶论,亦主富贵。

49、将星得地格:

武曲庙旺守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。经云:“武曲庙垣,威名显赫”;“武曲入庙,与昌曲同宫,出将入相”;“武曲禄马同宫,发财远乡”。

50、日月照壁格:

太阳太阴在丑未,坐田宅宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺同宫加会。命入日月照壁格,主大富,尤多不动产,如楼宇、田土、山林、豪宅,或能继承祖业。此格生人,须命宫三方四正有吉星并吉化,方为此格,若命宫三方会凶煞多,乃属贫贱之命,田宅宫之吉并无大用。

51、财禄夹马格:

此论夹局甚为勉强。天马守命宫,而邻宫有武曲与化禄来夹,为财禄夹马格,命宫坐长生或是帝旺尤妙。此格生人,大多投机取巧,敢于冒险犯难,主先贫后富,并不贵也。但须命坐长生帝旺,三方有吉星加会,方作大富论之。若无左右、昌曲,乃属平常之人。

52、明禄暗禄格:

即命宫有化禄(或禄存),而暗合宫有禄存(或化禄)是也。如:

1、甲年生人,廉贞、贪狼在亥,廉贞化禄,而寅宫有禄存与亥暗合,安命在寅或亥;

2、乙年生人,天机、天梁在戌宫,天机化禄,而卯宫有禄存与戌暗合,安命在戌或卯;

3、丙年生人,天同、天梁在申,天同化禄,而巳宫有禄存与申暗合,安命在申或巳;

4、丁年生人,太阴、太阳在未,太阴化禄,而午宫有禄存与未暗合,安命在未或午;

5、戊年生人,贪狼在申,贪狼化禄,而巳宫有禄存暗合,安命在申或巳;

6、己年生人,武曲、贪狼在未,武曲化禄,而午宫有禄存与未暗合,安命在午或未;

7、庚年生人,太阳在巳,太阳化禄,而申宫有禄存与巳暗合,安命在申或巳;

8、辛年生人,巨门在辰,巨门化禄,而酉宫有禄存与辰暗合,安命在酉或辰;

9、壬年生人,天同、天梁在寅,天梁化禄,而亥宫有禄存与寅暗合,安命在寅或亥;

10、癸年生人,紫微、破军在丑,破军化禄,而子宫有禄存与丑暗合,安命在子或丑。

以上诸星,唯以命宫化禄,有田宅宫之禄存来暗合方为佳格。经云:“明禄暗禄,锦上添花”。

53、科明禄暗格:

即化科守命宫,命宫之暗合宫有禄存是也。

甲年生人,武曲在亥化科守命,而寅宫有禄存暗合。

乙年生人,紫微在戌化科守命,而卯宫有禄存;

丙年生人,文昌在申化科守命,而巳宫有禄存暗合;

丁年生人,天机在未化科守命,而午宫有禄存暗合;

戊年生人,右弼在申化科守命,而巳宫有禄存暗合;

己年生人,天梁在未化科守命,而午宫有禄存暗合;

庚年生人,天同在巳化科守命,而申宫有禄存暗合;

辛年生人,文曲在辰化科守命,而酉宫有禄存暗合;

壬年生人,左辅在寅化科守命,而亥宫有禄存暗合;

癸年生人,太阴在丑化科守命,而子宫有禄存暗合。

经云:“科明禄暗,位列三台”

54、财居财位格:

武曲、禄存、化禄为财星,此三星任何一星入财帛宫,均属财居财位格。如无四煞相会,主一生大富。秦朝宦官赵高就属此格,享一生福禄。经云:“财居财位,遇之者富”。

55、刑遇贪狼格:

刑,即擎羊。命身宫有贪狼和擎羊同位,为刑遇贪狼。入此格者,十分灵动,心性风流,不是纵欲无度而染病,就是因色而惹祸。经云;“刑遇贪狼,号曰’风流采杖’”。

56、科权禄夹格:

化禄、化权、化科这三化星有二居命宫两侧,即在邻宫来夹命,为此格。

1、甲年生人,天同在巳亥宫坐命,邻宫破军化权和武曲化科来夹;

2、乙年生人,紫微天相在辰戌宫坐命,邻宫天机化禄和天梁化权来夹,命宫紫微又得化科;

3、丁年生人,武曲、天府在子午宫坐命,邻宫太阴化禄和天同化权来夹;

4、己年生人,太阳、太阴在丑未坐命,邻宫武曲化禄和贪狼化权来夹;

5、庚年生人,武曲坐命,邻宫太阳化禄和天同化科来夹,兼命宫武曲又得化权;

6、癸年生人,凡贪狼在命宫之人,邻宫巨门化权和太阴化科来夹,唯贪狼同时会化忌;

7、丙年有文昌化科,戊年有右弼化科,辛年有文曲化科,壬年有左辅化科,

凡此四年生者,其得三奇之二奇来夹命宫并无固定。

入此格者,仍须命宫三方四正有吉星庙旺会合,方主有大富贵。经云:“夹权夹科世所宜”;“化权化科夹身命,主贵”;“科权禄夹为贵格”。如:张学良,1901辛丑年四月十七日子时生,武曲、破军在巳宫坐命,午宫太阳化权与辰宫文曲化科来夹命宫,紫微、禄存在官禄宫,命宫有破军星,三方杀破狼会合,得父荫而掌兵权。如无张学良、杨虎城发动“西安事变”,不知历史又会是什么样子。空劫冲照,尤如半天折翅,接受基督教的洗礼,度过了他的人生之路。(辛丑癸巳壬子庚子,九岁运)

57、双禄夹命格:

禄存和化禄在邻宫来夹命宫是也。

甲年生人,天梁、陀罗在丑宫坐命,寅宫禄存与子宫廉贞化禄,并夹丑宫;

乙年生人,七杀、擎羊在辰宫坐命,卯宫禄存与巳宫天机化禄,并夹辰宫;

丙年生人,贪狼、擎羊在午宫坐命,巳宫禄存与未宫天同化禄,并夹午宫;

戊年生人,天同、太阴、擎羊在午宫坐命,巳宫禄存与未宫贪狼化禄,并夹午宫;

辛年生人,贪狼、擎羊在戌宫坐命,酉宫禄存与亥宫巨门化禄,并夹戌宫;

女命不吉,主淫欲克夫;

癸年生人,立命在丑无正曜,癸年生人禄存在子,破军在寅化禄夹命。

除甲年生人天梁在丑,乙年生人七杀在寅及丙戊年生人马头带箭格有较大富贵外,余者缺陷甚多,难有可取之处。经云:“化禄及禄存夹身命,主富贵”。如:纪晓岚,乾造:1724甲辰年六月十五日午时生,天梁在丑宫坐命,禄存在寅,廉贞化禄在子来夹命,主大贵。清朝学者、文学家,官至礼部尚书,协办大学士,曾任四库全书馆总纂官,纂定《四库全书总目提要》,乙丑年八十二岁故。著有《阅微草堂笔记》。(甲辰辛未丙戌甲午,一岁运)

58、擎羊火星格:

擎羊、火星在辰戌丑未四库中同时入命,将是威武饶勇之将。会吉星,文武双全,武曲、贪狼二星入四库中,也同此论。经云:“擎羊火星,威权出众。同行贪武,威压边夷”。战国名将白起方入此格。自幼熟读兵书,善用兵法,智勇双全,曾打败韩、赵、魏等国,为秦灭六国奠定了基础。在长平战役中,一坑埋了赵国兵卒四十万人。被封为武安君。

因其格局繁多,不再一一列举。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số hàng loạt cách cục

Bản dịch:

Tử vi đẩu số hàng loạt cách cục

Tử vi đẩu số cách cục và tứ trụ cách cục như nhau, chủng loại phồn đa, có cát cách và hung cách của phân. Cát cách năng lực sẽ cho nhân mang đến suốt đời vận may, hung cách thì sẽ cho nhân mang đến vận rủi. Tử vi đẩu số đến tột cùng có bao nhiêu cách cục, có bao nhiêu cát cách, nhiều ít hung cách, cái gì cách cục là cát cách, cái gì cách cục là hung cách, cát cách sẽ làm cho mang đến cái gì tốt vận, hung cách sẽ cho nhân mang đến cái gì vận rủi, hiện tựu phương diện này vấn đề tác dĩ giản yếu địa, khái quát địa phân thuật như sau:

Nhất, cát cách

Cát cách, nhược gặp Tứ Sát kiếp không sao Hóa kỵ hội chiếu, đều thuộc về đặc biệt, tú mà không thực, phúc trạch có tổn hại, hoặc phú quý không được thường, hoặc chỉ phải thứ nhất, hoặc phú mà không quý, hoặc quý mà không phú, hoặc nhân phú quý dồn họa, hoặc có cái khác ngoài ý muốn tai hoạ phát sinh.

1, Tử Phủ đồng cung cách:

An mệnh ở dần thân, như tam phương tứ ở giữa có nữa lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt củng chiếu, phương hợp đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, tất chủ đại phú đại quý, Phúc Thọ long xương. Giáp năm sinh ra hóa cát cực mỹ, đinh kỷ canh quý năm sinh ra cũng cát. Trải qua nói: “Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu” ;”Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công”.

Hán triều thừa tướng Trương Lương mệnh bàn, trên cơ bản phù hợp loại này cách cục. Trương Lương suốt đời có nhiều, gia sản dày, phụ tá lưu bang bình định thiên hạ, sau đó ẩn cư, suốt đời phú quý du ưu.

2, Tử Phủ triêu viên cách:

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, phương hợp đến đây cách. Đến đây cách có tứ:

1, vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ.

2, liêm trinh ở dần thân tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ.

3, liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ.

4, thiên tướng ở xấu vị tọa mệnh, Tam hợp Thiên phủ cập đối cung tử vi. Nhập đến đây cách người, không lớn quý tức đại phú. Trải qua nói: “Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung”. Như: Đặng tiểu bình mệnh bàn tựu phù hợp đến đây cách. Vu 1904 năm bảy tháng mười hai ngày thì sinh, một đời vĩ nhân, công lao sự nghiệp hiển hách, liêm trinh ở thân nhập mệnh, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, tả phụ, văn xương, khoa Tinh hội hợp, đế vương của tượng. Đặng tiểu bình năm mới dấn thân vào vu Trung quốc cách mạng sự nghiệp, công huân lớn lao, tịnh ở lúc tuổi già trở thành Trung quốc lãnh đạo tối cao người và cải cách mở ra tổng nhà vẽ kiểu, khiến cho toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cải biến hàng tỉ nhân dân Trung quốc số phận.

3, phủ tướng triêu viên cách:

Thiên phủ, thiên tướng hai sao, nhất cư cung tài bạch, nhất cư cung Quan lộc, lai chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách, có Tứ Sát kiếp không Hóa kị gia hội thì đặc biệt. Đến đây cách thượng chủ và thân bằng bạn tốt tình cảm thâm hậu, nhân tình vị nùng. Trải qua nói: “Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra” ;”Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc” ;”Phủ tướng triêu viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương” ;”Dần phùng phủ tướng, Vị lên nhất phẩm của quang vinh” ;”Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền”. Như: Nước Mỹ tổng thống Ni Khắc tốn, sống ở 1912 nhâm tí năm ba ngày đầu tháng chạp nhật giờ Tuất, Thiên phủ ở mão cung tọa mệnh, vị cung thiên tướng lai triêu, tả hữu, lộc tồn hội hợp. Tằng kế nhiệm tổng thống nước Mỹ.

4, quân thần khánh hội cách:

Cung mệnh có sao Tử vi, được Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tai thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý chờ ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đến đây cách, gia lộc tồn tịnh hóa cát cao hơn. Sai ai ra trình diện Tứ Sát không kiếp kị chư ác sát đồng cung hoặc gia hội, vị của nô lấn chủ, thần tế quân, trái lại làm hại loạn, không hợp đến đây cách. Tử vi là quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư Tinh tác thần, cho nên là quân thần khánh hội. Mạng người được đến đây cách, không lớn quý tức đại phú. Trải qua nói: “Quân thần khánh hội, tài học trải qua bang”.

5, cơ nguyệt đồng lương cách;

Thiên đồng, thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ, Thái âm ở dần thân tọa mệnh, tam phương tứ chính tất là thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội mới là đến đây cách, hoặc thân, cung mệnh, phùng đến đây bốn sao hội cát cũng đến đây cách, cần phải Tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đến đây cách người, suốt đời hành văn lừng danh, nên theo văn không thích hợp từ vũ, nên ở nhà nước cơ cấu, quốc gia xí nghiệp lớn trung tâm nhậm chức, làm quản Lý Công tác, ngoại vụ công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác chờ, giống nhau sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu. Cách cục tốt người, phú quý không nhỏ. Sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt. Trải qua nói: “Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân” ;”Cơ nguyệt đồng lương phúc đã tới” ;”Dần thân mừng nhất cùng lương hội” ;”Thái âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam làm nô bộc nữ là kỹ”. Như: Trang thục uyển nữ sĩ, khôn tạo: 1954 giáp ngọ năm mùng chín tháng chín nhật giờ dần, sống ở Ma Cao. Thiên đồng, thiên lương ở thân cung tọa mệnh, tài bạch, cung Quan lộc sai ai ra trình diện Thái âm, thiên cơ, lộc mã cùng bôn ba, tả hữu tương phùng, cho nên đại phú. Hiện giữ Hương Cảng thân ngân vạn nước công ty hữu hạn, thân ngân vạn nước chứng khoán công ty hữu hạn tổng tài.

6, Thiên phủ triêu viên cách:

Thiên phủ, liêm trinh hai sao ở tuất cung tọa mệnh hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, vô sát phương hợp đến đây cách, có tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương hảo, giáp, kỷ năm sinh ra điều kiện tốt nhất, năm đinh sinh ra thứ hai. Trải qua nói: “Thiên phủ lâm tuất có Tinh phù, thắt lưng kim y tử” ;”Phụ phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”. Như: Minh mục tông Long Khánh hoàng đế, càn tạo: 1537 đinh dậu năm tháng giêng hai mươi ba nhật giờ Thìn sinh (sai ai ra trình diện tam mệnh thông hội), liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung tọa mệnh, khôi việt giáp mệnh, phụ bật, lộc tồn hội chiếu, quý vi thiên tử.

7, cơ lương gia hội cách:

Thiên cơ, thiên lương hai sao ở thìn tuất cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách, đa chủ học có sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, hay đoán thần sách, chưởng binh quyền, hội ngôi sao may mắn đa, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, làm công tác và quân cảnh, tư pháp chờ hữu quan, lại thấy sát người, đa số tôn giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, nhà triết học, nhà tư tưởng, khí công sư. Vô cát mà sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi biện hạng người, nên thầy bà, 1.cửu lưu, tăng nói, tài nghệ. Trải qua nói: (thiên cơ)”Canh phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân” ;”(thiên lương) thiên cơ đồng hành, cư hàn uyển, thiện đàm binh” ;”Thiên cơ, thiên lương hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương”. Như: Hứa sùng trí, càn tạo: 1887 Đinh Hợi năm chín tháng thập nhật buổi trưa sinh, thiên cơ, thiên lương ở thìn cung tọa mệnh, khoa quyền lộc tam kỳ gia hội, văn xương, văn khúc củng chiếu, linh Tinh ở cung mệnh trợ giúp kỳ trùng ra thiên la địa võng, là Trung Hoa Trung Quốc cận đại nhà cách mạng, ái quốc tướng lĩnh. Tằng nhâm đòi viên Tổng tư lệnh, đông bắc quân tham mưu trưởng, tôn trung tâm sơn phủ Đại nguyên soái tham mưu trưởng, việt quân đệ nhị quân quân trưởng, việt quân Tổng tư lệnh chờ chức.

8, văn lương chấn kỷ cách:

Văn khúc (hoặc văn xương) cùng trời lương vượng địa thủ mệnh, tam phương có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Nên tham chánh, gặp ngôi sao may mắn đa người, chủ đại quý. Trải qua nói: “Thiên lương văn xương cư miếu vượng, Vị tới thai cương” ;”Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng”. Hương Cảng nổi danh nhân sĩ, “Lương chính anh trắc lượng sư đi” đổng sự tổng giám đốc. 1996 năm tự động kết thúc Hương Cảng hành chính quan trên tranh cử. 1999 năm Hương Cảng đặc biệt khu hành chính hành chính quan trên đổng xây hoa tuyên bố, ủy nhiệm lương chấn anh là đặc biệt khu chánh phủ hành chính hội nghị triệu tập nhân.

9, cự nhật đồng cung cách:

Cự môn, thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngôi sao may mắn vì thế cách. Đến đây cách sinh ra, chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc là xã hội nổi danh nhân sĩ. Kỳ một đời người luôn luôn danh lớn hơn lợi. Canh, tân, quý năm sinh ra, vô Tứ Sát kiếp không gia sẽ vì thượng cách. Thân cung thứ hai, tam phương vô sát cũng không toàn bộ mỹ. Trải qua nói: “Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại” ;”Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh”.

10, kim xán quang huy cách:

Thái dương thủ mệnh nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách. Mạng người được đến đây, chủ suốt đời không chỉ đại quý, hơn nữa đại phú, vô xương khúc phụ bật hoặc sai ai ra trình diện không kiếp thì mỹ cảnh giảm đi. Canh, tân năm người sống phú quý song toàn, giáp, quý, đinh, kỷ năm thứ hai. Trải qua nói: “Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú”.

11, thạch trung tâm ẩn ngọc cách:

Tử ngọ lưỡng cung cự môn thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách, đến đây cách chỉ có tân, quý năm sinh ra phương nhập đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, lý tưởng cao xa, tài hoa đặc dị, trí lực hơn người, một thân nhược kinh thương đại phú, nhược tham chánh có quan to lộc hậu, hoặc ác binh quyền, không phải cũng là học thuật giới, khoa học kỹ thuật giới của quyền uy nhân sĩ. Biểu hiện hình thức, giống nhau thanh niên thì khổ cực mệt nhọc, trung niên quả lớn buồn thiu, phải nhiều lần trải qua phong sương, gian khổ phấn đấu hậu phương thành đại khí, cự môn ở ngọ, là chính ẩn ngọc, cự môn tại tí là ám ẩn ngọc, ngọ cung bỉ tử cung canh cát. Tân, quý năm sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra cũng cát. Trải qua nói: “Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc” ;”Cự môn tử ngọ khoa lộc quyền, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng” ;”Cự nhật củng chiếu là kỳ cách”.

12, dương lương xương lộc cách:

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”, thái dương, thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cần phải ất năm sinh ra, cung mệnh có lộc tồn, có nữa văn xương cùng thủ mới là. Mạng người được đến đây, bài vở và bài tập siêu quần, văn vận thật tốt, vì quốc gia trọng thần, chính giới danh nhân, đại quý. Trải qua nói: “Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh”.

13, tam kỳ gia hội cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tam hóa diệu là tam kỳ, đến đây tam hóa diệu hội vu cung mệnh tam phương tứ chính, liền là tam kỳ gia hội cách. Nhập đến đây cách người, chí hướng rộng lớn, vận khí thật tốt, có may mắn của huệ, đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân trợ giúp, suốt đời năng lực thành tựu đại nghiệp. Tam hợp chính Tinh nhập miếu vượng cập tam hóa diệu cũng miếu vượng được địa, thì là nghe tiếng thế giới của cách, cự phú đại quý. Nhược cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương sẽ có hung tinh, nhưng có phú quý thanh danh, chỉ là bỉ người trước thứ hai cũng. Nhược cung mệnh tinh thần lạc hãm mà lại tam phương sẽ có Tứ Sát kiếp không, hoặc mệnh phạm không vong người, tuy có tài hoa cũng thuộc có tài nhưng không gặp thời, khó có đại thành, trái lại trở thành bình thường người. Nhược trong cung bản vô ngôi sao may mắn điều phối thoả đáng, dù có khoa quyền lộc tam kỳ, cũng khó có châu báu sẽ thành, trái lại nhược ngôi sao may mắn phối đáng giá nên, tức có Hóa kị, Địa kiếp, thiên không cũng chỉ là giảm ta phúc ngươi, cũng không có gì đáng ngại, phương pháp vận dụng đoan ở nhất tâm, phi văn tự sở có thể tẫn nói. Hết thẩy mệnh có tam kỳ người, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, quan kỳ nhân kỳ sự tất có khác hẳn với thường nhân chỗ. Như: Tưởng giới thạch, càn tạo: 1887 năm, nông lịch Đinh Hợi năm chín tháng mười lăm nhật buổi trưa sinh, thái âm tinh ở thìn cung tọa mệnh, cung mệnh Thái âm hóa lộc, cung Quan lộc thiên đồng hóa quyền, cung tài bạch thiên cơ hóa khoa, là “Tam kỳ gia hội cách”, mà lại cơ nguyệt đồng lương gia hội ngộ tam kỳ, năng lực chưởng quốc gia binh quyền, thìn tuất có văn xương, văn khúc đối củng, thuộc về đại phú đại quý của cách, duy cung mệnh Thái âm gặp linh Tinh, chủ một thân gian trá, đa âm mưu, tính hung ác, một đời kiêu hùng mà thôi, mà lại Thái âm hãm địa, ắt gặp trọng đại của thất bại. Tưởng chiến bại đào vãng Đài Loan, được xưng bát triệu quân đội, bị đảng cộng sản tiêu diệt được không còn một mảnh. Duy lên trời có minh sổ số mệnh chủ tể, kỳ khí số thượng bất năng tẫn, cẩu thả tiểu đảo hai mươi lăm… nhiều năm, rất được ổn định và hoà bình lâu dài. (Đinh Hợi canh tuất kỷ tị canh ngọ, bát tuổi)

14, trăng sáng Thiên môn cách:

Vừa danh “Nguyệt rơi hợi cung cách”, tức dạ sinh ra, được Thái âm ở hợi cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, không lớn quý tức đại phú. Thái âm và xương khúc đồng cung thì đẹp nhất, ất, bính, mậu năm sinh ra điều kiện tốt nhất, đinh, tân, canh năm sinh ra thứ hai. Cung mệnh có sát tinh thì đặc biệt. Trải qua nói: “Trăng sáng Thiên môn, tấn tước phong hầu”.

15, nguyệt sinh biển cả cách:

1, thiên đồng. Thái âm tinh tại tí cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách.

2, Thái âm, thiên đồng tại tí thủ cung điền trạch, và ngôi sao may mắn hội hợp tịnh cát hóa cũng là, đến đây cần phải cung mệnh và tam phương có ngôi sao may mắn phương luận. Cung mệnh thiên đồng, Thái âm tại tí hội ngôi sao may mắn, thanh tú, ưu nhã, học thức hơn người, chủ được tài phú và danh tiếng. Cách cục tốt người, đại phú đại quý. Trải qua nói: “Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được trung gián của chức, thanh yếu tài” ;”Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương”.

16, thọ tinh nhập miếu cách:

Thiên lương thủ mệnh, nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội người, vì thế cách. Thiên lương thuộc Thổ Ty thọ, cư ngọ cung nhập miếu. Đến đây cách sinh ra, chủ chính trực vô tư, học thức siêu quần, tính cách vững vàng, có xử lý nan đề, thống ngự mọi người tài, mà lại một thân khỏe mạnh tốt, thọ mệnh trường, suốt đời danh lợi song thu vào, hội ngôi sao may mắn, chủ đại quý. Năm đinh sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra thứ hai, quý năm sinh ra chủ phú. Năm hơn sinh ra cũng không phải, không gặp hung tinh, chủ có thọ mà thôi. Trải qua nói: “Lương cư ngọ Vị, quan tư thanh hiển”.

17, anh Tinh nhập miếu cách:

Phá quân thủ mệnh cư tử, ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội người làm gốc cách. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn có thể lấy được cát vận, nên quan võ hoặc kinh thương, phú quý song toàn, hoành phát. Giáp, quý năm sinh ra thượng cách, chủ đại phú hoặc đại quý, đinh, kỷ năm sinh ra thứ hai. Bính, mậu năm sinh ra chủ khốn, không vào đến đây cách. Trải qua nói: “Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến tước” ;”Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh ra, quan tư thanh hiển, Vị tới tam công”.

18, ánh sáng mặt trời Lôi môn cách:

Vừa danh “Mặt trời mọc phù tang cách”, tức ban ngày sinh ra, thái dương, thiên lương ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia sẽ vì đến đây cách. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ có giáp, ất, canh, tân, năm sinh người mới có thể nhập đến đây cách, cái khác năm sinh ra liền bất năng nhập đến đây cách, ất, tân năm sinh ra điều kiện tốt nhất. Năm nào người sống cũng chủ may mắn, dĩ tam phương tứ chính vô sát xung làm hạn định. Gia sát đặc biệt, chung ắt gặp tiểu nhân ám toán. Trải qua nói: “Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý”.

19, thất sát triêu đấu cách:

Thất sát thủ mệnh, nhập tử ngọ dần thân cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Thất sát ở dần thân cung nhập miếu, tại tí ngọ cung vượng địa. Thất sát ở thân, ngọ tọa mệnh là “Triêu đấu”, ở dần, tử tọa mệnh là “Ngưỡng đấu”. Đến đây cách có chứa sát khí, chính phát đạt mà tất có một bộ khác phân nhân tao ương, hoặc vì vậy mà có không ít người tử ở dưới tay của hắn. Nhập đến đây cách người, đa chủ quan võ hiển quý, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, không phải cũng là công ty người sáng lập, thương giới anh tài, đại phú không thể nghi ngờ. Có ngôi sao may mắn gia hội, lại có hung tinh gia hội thì thuộc đặc biệt, chủ thay đổi rất nhanh, bạo phát bạo bại, ngay cả một thời phát đạt cũng khó kéo dài, đồng thời kết cục đại thể không tốt. Sẽ không ngôi sao may mắn, thì trở thành bình thường của cách, không gặp ngôi sao may mắn mà sai ai ra trình diện hung diệu đồng cung gia hội, thì là loại kém mệnh thức, chủ hung ác, tàn tật, bôn ba, phạm tội, lao ngục, vừa chỉ thọ nan trường cũng. Trải qua nói: “Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương” ;”Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương” ;”Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương” ; “Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi gia sai ai ra trình diện chư cát, tất là đại tướng” ;”Thất sát thủ mệnh, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng” ;”Thất sát nhập mệnh thân cung, sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ”.

20, cự cơ đồng cung cách:

Cự môn, thiên cơ hai sao ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc đồng cung gia hội, vì thế cách. Hợp đến đây cách người, có nhất lưu học vấn, nên tham chánh, chủ đại phú đại quý, danh dương tứ hải. Cách cục sảo thứ người, kinh thương sẽ thành là phú ông. Cự môn dựa vào là hé ra năng lực nói thiện biện chủy, thiên cơ dựa vào là thông minh trí tuệ đại não. Nữ mệnh, bất luận ở mão ở dậu, phong tao. Trải qua nói: “Cự cơ đồng cung, công khanh vị” ;”Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh ra Vị chí công khanh” ;”Nữ mệnh, cự môn thiên cơ là phá đãng (mão dậu cùng luận)\”. Như rừng bưu, càn tạo: 1907 Đinh Mùi năm tháng 11 đầu tháng ba nhật giờ mẹo sinh, cung mệnh ở dậu vô chính diệu, đối cung cự môn thiên cơ, khoa lộc gặp lại, cũng quý cách. Thân cung cự môn thiên cơ, cung Quan lộc Thái âm gặp linh Tinh, chủ thiện quyền mưu âm mưu, cho nên có thể sử dụng binh như thần, nhưng lại thuộc gian ác của tượng. Mệnh vô chính diệu, Tam hợp đà la Hóa kị linh Tinh, ắt gặp chết thảm. 1971 năm 9 nguyệt 13 nhật, lâm bưu trụy cơ chết vào Mông Cổ ôn đều ngươi hãn.

21, minh châu rời bến cách:

An mệnh ở vị vô chính diệu, mão cung thái dương, thiên lương, hợi cung Thái âm nhập miếu vượng củng chiếu cung mệnh, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Mệnh thân cung chúng ngôi sao may mắn thủ chiếu, vô Tứ Sát, không kiếp phá tan, chủ danh vàng thỏi bảng, đại quý, tất là chính giới nhân viên quan trọng, suốt đời tài quan song mỹ, Phúc Thọ song toàn, ất, bính, tân, nhâm năm sinh ra thượng cách. Trải qua nói: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng” ;”Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh”. Tam quốc Gia Cát Lượng mệnh bàn chánh hợp đến đây cách cục.

22, tọa quý hướng quý cách:

1, thiên khôi, thiên việt ở mệnh thân cung; 2, thiên khôi, thiên việt ở cung mệnh, hoặc cung thiên di, thân cung thủ cung thiên di cao hơn. Cần phải cung mệnh chủ tinh miếu vượng, tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội, phương nhập đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, có học thức, năng lực đạt được trình độ học vấn cao, thái độ làm người đoan trang, suốt đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng có nhiều mọi người tương trợ, năng lực gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, phú quý song toàn. Nhược mệnh tái vô ngôi sao may mắn, dù có khôi việt, mặc dù có thể được nhân trợ giúp, nhưng thuộc phổ thông người. Trải qua nói: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương” ;”Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ” ;”Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai” ;”Khôi việt mệnh thân đa chiết quế” ;”Quý nhân quý hương, phùng của phú quý”.

23, quyền lộc tuần phùng cách:

A, hóa lộc và hóa quyền thủ cung mệnh, vì thế cách.

1, ất năm sinh ra, thiên cơ, thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền;

2, năm đinh sinh ra, thiên đồng, Thái âm tại tí ngọ cung tọa mệnh, Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

3, kỷ năm sinh ra, vũ khúc, tham lang ở xấu vị cung tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

4, tân năm sinh ra, cự môn, thái dương ở dần thân cung tọa mệnh, cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

Cần phải cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn hội hợp, phương tác đến đây luận. Như cự môn, thái dương ở thân cung, thái dương rơi vào thiên viên, lại có đà la Tinh lạc hãm, một thân thật khó đạt được trọng đại phú quý, chỉ hoàn có thân thể thượng của bị thương tàn phế.

B, hóa lộc hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội. Trải qua nói: “Quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ cát nhiều mặt cát” ;”Quyền lộc gặp lại, sát thấu, hư dự của long”. Như: Hồ diệu bang, càn tạo: 1915 ất mão năm tháng 11 hai mươi ngày thì sinh, thiên lương, hữu bật tại tí tọa mệnh, thiên lương nhập miếu hóa quyền, thân cung thiên cơ hóa lộc, quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ, sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai, là đại quý của mệnh, mà lại thiên lương hóa quyền, đa chủ làm quan thanh chánh, vạn nhân kính ngưỡng.

24, khoa lộc tuần phùng cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giá tam hóa diệu có nhị cư cung mệnh hai bên, tức ở lân cung lai giáp mệnh, vì thế cách. Cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung tam trong cung ngôi sao may mắn miếu vượng, vừa hóa lộc, hóa khoa, mạng người phùng đến đây cách cục đều là cát cách. Như: Hán triều chu bột, phụ tá lưu bang giành chính quyền bị phong hầu bái tướng, kỳ nguyên nhân hay trong mệnh bàn thuộc về “Khoa lộc tuần phùng cách”. Nhập đến đây cách người, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý. Trải qua nói: “Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng”.

25, thiên lộc triêu viên cách:

Cung mệnh có ngôi sao may mắn, tạm biệt lộc tồn, vị của “Thiên lộc triêu viên cách”. Người như thế tương hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời. Thân cung phùng đến đây cũng đương cùng luận. Như mạng cung và thân cung vô chính Tinh thì không thuộc về đến đây cách, dĩ cô luận của. Tam hợp trung tâm có nữa Hỏa Tinh, không kiếp hội hợp, nhiệt tình yêu thương tôn giáo văn nghệ, hoặc quá thanh nhàn cô độc khi còn sống. Trải qua nói: “Thiên lộc triêu viên, thân lộc quý hiển”.

26, tả hữu đồng cung cách:

Thìn tuất xấu vị là mộ kho, tả phụ, hữu bật ở đây tứ cung nhập cung mệnh, hoặc phùng cung tài bạch, cung thiên di đều là đến đây cách. Nhập đến đây cách người, một thân tất là đoan trang chuyên gia, tính thích trợ giúp nhân, phú kế hoạch, xí hoa năng lực, mọi việc có thể giải trừ hung, viên mãn đạt thành, gia hội chúng cát, chủ phú quý, nhưng phần nhiều là ở phụ tá người khác vị trí. Nhược tam phương tứ chính lành ít dữ nhiều, nhưng thuộc phổ thông người. Trải qua nói: “Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu” ;”Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu” ;”Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý” ;”Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”. Như; tần triêu đại chính trị gia lý tư, phụ tá Tần Thủy Hoàng định thiên hạ, quan cư tướng vị, “Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài” tựu ra của lý tư tay.

27, văn quế văn hoa cách:

Mệnh thân cung nhập xấu vị, văn xương, văn khúc đồng cung, càng thêm hội ngôi sao may mắn người, vì thế cách. An mệnh ở xấu, xương khúc ở vị, an mệnh ở vị, xương khúc ở xấu chiếu mệnh cũng. Nhập đến đây cách người, một thân tất cử chỉ ưu nhã, tính tình ôn hòa, thông minh chăm học, đa tài đa nghệ. Mệnh cập tam phương hội ngôi sao may mắn, ở văn nghệ, học thuật thượng tất có so sánh đại thành tựu, cũng có trong chính trị tóc triển, chủ phú quý. Nhược và hung thần đồng cung gia hội thì đặc biệt, chủ một thân hội dĩ xảo nghệ mà sống, vu thiên nghiệp, đặc thù hành nghiệp trên có phát ra triển. Trải qua nói: “Văn quế văn hoa, tá cửu trọng vu nghiêu điện” ;”Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực” ;”Xương khúc lâm vu xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan” ;”Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chủ đa dâm”.

28, tham linh triêu viên cách:

Tham lang Tinh và linh Tinh ở thìn tuất xấu vị tứ khố trung tâm nhập cung mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì là cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công. Nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và Hỏa Tinh gia hội. Trải qua nói: “Hỏa Tinh và tham lang ở thìn tuất xấu vị an mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp không được gia hung, lập công biên cương, tương tướng của quý” ;”Tham lang hỏa linh và tứ mộ cung, phú hào gia tư Hầu bá quý” ;”Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang” ;”Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên”. Như: Chu dạ lai, càn tạo: 1898 mậu tuất năm hai tháng mười ba nhật giờ Thìn sinh, liêm trinh, tham lang ở hợi cung tọa mệnh, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, cung Quan lộc cập cung thiên di có hỏa linh, một đời vĩ nhân, quý không thể nói. (mậu tuất giáp dần Đinh Mão giáp thìn, 1 tuổi vận)

29, đầu ngựa đái tiến cách:

1, thiên đồng, Thái âm ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra, có kình dương ở cung mệnh, tạm biệt ngôi sao may mắn, là đầu ngựa đái tiến cách.

2, tham lang ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra có kình dương cùng tồn tại cung mệnh, là đầu ngựa đái tiến cách.

3, thuộc mã sinh ra, cung mệnh tọa ngọ cung, có kình dương đồng cung là đầu ngựa đái tiến cách. Có hỏa linh, phụ bật đồng cung gia hội canh cát. Nhân ngọ là mã, kình dương là tiến, tên cổ đến đây cách.

Nhập đến đây cách người, chủ quan võ quý hiển, thống binh biên quan. Người thời nay thì nên kinh thương, khởi đầu thực nghiệp. Nhưng yếu đi xa hắn phương, bôn ba ra ngoài mới có thể phát đạt, năm mới đa khổ cực lao lực mà không chỗ nào thành, trung tâm lúc tuổi già có thể có ngoài ý muốn vận may, khắc phục trắc trở, mà có đại phú quý. Đến đây cách nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện của, không chỉ vô phú quý, trái lại thuộc hình khắc của mệnh. Trải qua nói: “Đầu ngựa đái tiến, trấn ngự biên cương” ;”Tham lang kình dương cư ngọ Vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương” ;”Kình dương tham lang cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, uy trấn biên cương (chỉ là không kiên nhẫn cửu)\”.

30, mã gặp không vong cách:

Có ba tầng hàm nghĩa:

1, ngọ năm sinh ra, thuộc mã tướng, mệnh tọa ngọ cung. Thiên không, Địa kiếp, hoặc chặn thiên không chờ chư không vong ngôi sao nhập mệnh.

2, thiên mã Tinh nhập cung tài bạch, sai ai ra trình diện không vong Tinh.

3, ở dần thân tị hợi tứ mã nơi gặp không vong Tinh cũng cùng đến đây luận. Mã gặp không vong, suốt đời lao lực bôn ba liên tục.

Trải qua nói: “Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu”.

31, liêm trinh văn võ cách:

Liêm trinh ở dần thân nhập miếu, và văn xương, văn khúc củng chiếu vì thế cách. Trải qua nói: “Liêm trinh gặp văn xương, hảo lễ nhạc”.

32, quyền sát hóa lộc cách:

Tức dương đà, hỏa linh tọa mệnh nhập miếu là cũng, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội phương nhập đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, chủ tính tình cương liệt, cụ anh hùng khí khái. Tất cửu tử nhất sinh, mạo hiểm chồng chất, nên quan võ quyền quý, hoặc làm nguy hiểm chức nghiệp, mạo hiểm ăn ý mới có đại thành. Đến đây cách sinh ra tất có lao ngục tai ương, nếu không có ngôi sao may mắn đồng cung gia hội, thì là hung ngoan đồ, tứ chi có thương tích tàn, hoặc chủ tai họa bất ngờ đoản mệnh. Trải qua nói: “Kình dương nhập miếu gia cát, phú quý tung tin” ;”Kình dương Hỏa Tinh cùng tồn tại thìn tuất xấu vị thủ mệnh, uy quyền áp chúng” ;”Hỏa linh thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp không được gia hung, lập võ công” ;”Hỏa linh gặp nhau, nhập miếu, danh chấn chư bang” ;”Linh Tinh thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện Tử Phủ, không mắc tức phú” ;”Linh tinh hỏa Tinh vượng cung, cũng phúc luận” ;”Dương đà hỏa linh, phùng cát phát tài, hung thì kị”.

33, quyền Tinh triêu viên cách:

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát gặp gỡ. Đến đây cách người, ở lúc còn trẻ sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, chợt phát tài, dương danh. Liêm trinh ở vị cung hóa lộc, hoặc ở dần thân có lộc tồn đồng cung, là “Liêm trinh thanh bạch cách”. Trải qua nói: “Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh”.

34, phụ củng văn Tinh cách:

Văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu. Như hồng thừa dự định, Nghiêm gia cam của mệnh.

35, lộc văn củng mệnh cách:

Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính được xương khúc củng xung, vì thế cách, không gặp sát tinh, đều bị phú quý.

Trải qua nói: “Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý”.

36, lộc hợp uyên ương cách:

Lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh. Mạng người được đến đây, suốt đời tài vận hanh thông, đều bị đại phú, đa số xí nghiệp tư doanh ông chủ, công ty đổng sự, phòng địa sản thương nhân chờ. Không phải cũng sẽ là chính phủ cao cấp quan viên, hơn nữa nhân tham chánh mà phát tài. Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như: Trương cư chính của mệnh, ất năm sinh ra cự cơ ở mão, thiên cơ hóa lộc và lộc tồn đồng cung.

37, song lộc triêu viên cách:

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn và hóa lộc gia hội. Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như: Mao trạch đông, sống ở 1893 năm 12 nguyệt 26 nhật nông lịch quý tị năm tháng 11 ngày mười chín giờ Thìn, tham lang Tinh ở thân cung tọa mệnh, thìn cung phá quân hóa lộc, tử cung có lộc tồn, là “Song lộc triêu viên cách”, cung thiên di có linh Tinh, là “Tham linh triêu viên cách”, mỗi ngày mã, là “Lộc mã cùng bôn ba cách”, vị cung có Thái âm hóa khoa, dậu cung có cự môn hóa quyền, là “Khoa quyền giáp mệnh cách”, thân cung ở thìn, khôi việt giáp của, là “Khôi việt giáp mệnh cách”, canh kiêm phụ bật gặp gỡ, văn khúc vượng cung, cho nên là đắt vô cùng của mệnh, danh chấn thế giới. Đến đây mệnh vương giả làn gió, cực kỳ hiếm thấy, từ cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu. (quý tị một giáp đinh dậu giáp thìn, sáu tuổi vận)

38, lộc mã bội ấn cách:

Lộc tồn hoặc hóa lộc cùng trời mã, thiên tướng đồng cung miếu vượng thủ mệnh.

39, lộc mã cùng bôn ba cách:

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn (hoặc hóa lộc), rất có thiên mã gia hội người, vì thế cách. Đến đây cách sinh ra, tỷ lệ phát sinh cao tài tha hương hoặc thu hoạch viễn phương của tài, hoàn cảnh biến hóa đại, đa ra ngoài, lữ hành, sự nghiệp thượng chủ bôn ba lao lực mà chiêu tài. Hội chúng ngôi sao may mắn, tất là đại phú người. Trải qua nói: “Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba” ;”Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”.

40, tham vũ đồng hành cách:

Tham lang, vũ khúc ở tứ mộ củng chiếu mệnh thân cung. Trung niên sau đó có thể là phú, đây là chỉ tài phú và kinh thương mà nói. Đến đây cách có nhị, mệnh thân cung ở xấu vị, vũ khúc, tham lang hai sao tọa thủ; tham lang, vũ khúc ở thìn tuất cung thủ mệnh thân cung. Cung mệnh tam phương tứ chính cần phải gia ngôi sao may mắn, mới có thể thành cách. Ưa hội lộc tồn, phụ bật, xương khúc, khôi việt, cập cát hóa, tịnh ưa tham lang và Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung. Đến đây cách sinh ra, văn nhân tất tố quan lớn, quân nhân binh quyền nắm chắc, kinh thương người là đại phú ông. Đại bao nhiêu năm vận trình bất lợi, tiên tiện hậu quý, tiên bần hậu phú, ba mươi tuổi hậu phương phát đạt. Trải qua nói: “Tham vũ đồng hành, uy trấn biên di” ;”Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra” ;”Tham vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi tài mập ra”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung”.

41, nhật nguyệt tịnh minh cách:

Đến đây cách có nhị,

1, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu, hai sao miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh. Ất, bính, đinh, canh, tân năm sinh ra hợp đến đây cách.

2, an mệnh ở ngọ vô chính diệu, dần cung cự môn thái dương, tử cung thiên đồng, Thái âm, nhật nguyệt nhập miếu vượng củng chiếu cung mệnh. Đã ngoài giai muốn cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội mới là đến đây cách. Trải qua nói: “Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện”. Như: Tằng Quốc Phiên, 1811 tân vị năm tháng mười mười một nhật giờ Tuất sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, phụ bật cùng tồn tại cung mệnh, xương khúc giáp mệnh, nhật nguyệt tịnh minh, quyền lộc hội hợp, tất là đại quý của cách.

42, nhị diệu cùng lâm cách:

An mệnh xấu cung, nhật nguyệt ở vị cung; an mệnh vị cung, nhật nguyệt ở xấu cung, tam phương và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia sẽ vì đến đây cách. Trải qua nói: “Xấu cung lập mệnh nhật nguyệt triêu, bính mậu sinh ra phúc lộc tha. Chính cung bình thường trung cuộc luận, đối chiếu phú quý họa giai tiêu” ;”Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh” ;”Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá tài” ;”Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá tài” ;”Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công”. Như: Viên Thụ San, càn tạo: 1881 tân tị năm nhuận mười lăm tháng bảy nhật giờ dần sinh (sai ai ra trình diện mệnh lý tham nguyên), an mệnh ở vị, nhật nguyệt ở xấu, quyền lộc phụ bật gia hội, xương khúc giáp mệnh, là dân quốc thời kì trứ danh mệnh lý học giả, sống đến cửu tuần. Chủ yếu sáng tác có , <đại lục nhâm tham nguyên>, . (tân tị đinh dậu ất tị mậu dần, nhất tuổi vận)

43, thềm son quế trì cách:

Thái dương ở thìn cung hoặc tị cung tọa mệnh, Thái âm ở dậu cung hoặc tuất cung tọa mệnh, hai sao giai lâm vượng địa, thái dương là thềm son, Thái âm là quế trì, cho nên vì thế cách. Mệnh nhập đến đây cách, giai chủ niên thiếu đắc chí. Như thi lên đại học, kế thừa tài sản, xuất ngoại du học, ở phi thường tốt công ty công tác, tuổi còn trẻ bị trọng dụng, làm thời gian tới người nối nghiệp, hoặc kinh thương phát tài, các loại. Tam phương tứ chính hội ngôi sao may mắn, chủ sau này còn có kỳ cẩm tú tiền đồ. Trải qua nói: “Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí”.

44, hỏa tham cách:

Tham lang Tinh và Hỏa Tinh ở chung cung mệnh xưng hỏa tham cách. Hoặc tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn củng chiếu phương xưng là hỏa tham cách. Hỏa Tinh và tham lang cùng thủ mệnh viên là tốt, Tam hợp thứ hai, nhược tham lang ở thìn tuất xấu vị, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì là cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và linh Tinh gia hội. Như tam phương tứ ở giữa có thất sát, phá quân, không kiếp gặp gỡ, trái lại không được cát, nên nhập không môn.

45, biệt thự đăng dong cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa quyền ở tam phương triêu củng. Đến đây cách thông minh hơn người, tất thi vào cao đẳng học phủ, tịnh chủ một thân văn chương quán thế, hoặc ở học thuật, khoa học kỹ thuật trên có sang tân và phát minh. Vừa nên nhâm quản lý của chức, hoặc ở trong chính trị tác ăn ý. Trải qua nói: “Khoa mệnh quyền triêu, đăng dong biệt thự” ;”Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn”.

46, khoa danh hội lộc cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa lộc ở tam phương triêu củng. Trải qua nói: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu”.

47, cực hướng ly minh cách:

Tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, tam phương tứ chính vô sát thấu, hợp đến đây cách. Tử vi là bắc cực, ngọ cung thuộc ly quẻ Vị, tên cổ “Cực hướng ly minh cách”. Nhập đến đây cách người, là tử vi ở ngọ nhập miếu, nếu không gia sát tinh, tung vô cát phụ, cũng chủ phú quý không nhỏ. Nhược hội ngôi sao may mắn, được đến đây cách người, điều không phải trong triều hiển hoạn, cũng là thương giới cự phú, cách cục của tốt, hơn xa cái khác. Tử vi tại tí tọa mệnh, xa xa thua ở ngọ cung oai thế. Trải qua nói: “Tử vi cư ngọ vô sát thấu, Vị chí công khanh” ;”Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ năm sinh ra, Vị chí công khanh”.

48, hóa Tinh phản quý cách:

Thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra gặp của; cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp của, đây là hóa Tinh gặp quý cách. Thiên đồng ở tuất, là bình cung, bản là bất lợi, nhưng năm đinh sinh ra, dần cung có Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, đối cung cự môn Hóa kị lai xung, trái lại là đại phú đại quý của cách. Cự môn ở thìn, là bình cung, bản là bất lợi, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, và dậu cung lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, cung tài bạch có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, nếu có văn xương Hóa kị ở mệnh hoặc cung thiên di, không làm hung luận, cũng chủ phú quý.

49, đeo sao được địa cách:

Vũ khúc miếu vượng thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì đến đây cách. Trải qua nói: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hiển hách” ;”Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc đồng cung, ra tương nhập tướng” ;”Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài xa hương”.

50, nhật nguyệt bức tường cách:

Thái dương Thái âm ở xấu vị, tọa cung điền trạch, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt đồng cung gia hội. Mệnh nhập nhật nguyệt bức tường cách, chủ đại phú, vưu đa bất động sản, như lâu vũ, điền đất, sơn lâm, khu nhà cấp cao, hoặc năng lực kế thừa tổ nghiệp. Đến đây cách sinh ra, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, mới là đến đây cách, nhược cung mệnh tam phương hội hung thần đa, là thuộc nghèo hèn của mệnh, cung điền trạch của cát cũng không trọng dụng.

51, tài lộc giáp mã cách:

Đến đây luận giáp cục rất là miễn cưỡng. Thiên mã thủ cung mệnh, mà lân cung có vũ khúc và hóa lộc lai giáp, là tài lộc giáp mã cách, cung mệnh tọa trường sinh hoặc là đế vượng vưu hay. Đến đây cách sinh ra, đại thể đầu cơ trục lợi, có can đảm mạo hiểm khó khăn, chủ tiên bần hậu phú, cũng không quý cũng. Nhưng cần phải mệnh tọa trường sinh đế vượng, tam phương có ngôi sao may mắn gia hội, phương làm vợ cả phú luận của. Nếu không có tả hữu, xương khúc, là thuộc bình thường người.

52, minh lộc ám lộc cách:

Tức cung mệnh có hóa lộc (hoặc lộc tồn), mà không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn (hoặc hóa lộc) là cũng. Như:

1, giáp năm sinh ra, liêm trinh, tham lang ở hợi, liêm trinh hóa lộc, mà dần cung có lộc tồn và hợi không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

2, ất năm sinh ra, thiên cơ, thiên lương ở tuất cung, thiên cơ hóa lộc, mà mão cung có lộc tồn và tuất không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở tuất hoặc mão;

3, bính năm sinh ra, thiên đồng, thiên lương ở thân, thiên đồng hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn và thân không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

4, năm đinh sinh ra, Thái âm, thái dương ở vị, Thái âm hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở vị hoặc ngọ;

5, mậu năm sinh ra, tham lang ở thân, tham lang hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

6, kỷ năm sinh ra, vũ khúc, tham lang ở vị, vũ khúc hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở ngọ hoặc vị;

7, canh năm sinh ra, thái dương ở tị, thái dương hóa lộc, mà thân cung có lộc tồn và tị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

8, tân năm sinh ra, cự môn ở thìn, cự môn hóa lộc, mà dậu cung có lộc tồn và thìn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dậu hoặc thìn;

9, nhâm năm sinh ra, thiên đồng, thiên lương ở dần, thiên lương hóa lộc, mà hợi cung có lộc tồn và dần không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

10, quý năm sinh ra, tử vi, phá quân ở xấu, phá quân hóa lộc, mà tử cung có lộc tồn và xấu không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh tại tí hoặc xấu.

Đã ngoài chư Tinh, duy dĩ cung mệnh hóa lộc, có cung điền trạch của lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau mới là tốt cách. Trải qua nói: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm”.

53, khoa minh lộc ám cách:

Tức hóa khoa thủ cung mệnh, cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn là cũng.

Giáp năm sinh ra, vũ khúc ở hợi hóa khoa thủ mệnh, mà dần cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Ất năm sinh ra, tử vi ở tuất hóa khoa thủ mệnh, mà mão cung có lộc tồn;

Bính năm sinh ra, văn xương ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Năm đinh sinh ra, thiên cơ ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Mậu năm sinh ra, hữu bật ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Kỷ năm sinh ra, thiên lương ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Canh năm sinh ra, thiên đồng ở tị hóa khoa thủ mệnh, mà thân cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tân năm sinh ra, văn khúc ở thìn hóa khoa thủ mệnh, mà dậu cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Nhâm năm sinh ra, tả phụ ở dần hóa khoa thủ mệnh, mà hợi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Quý năm sinh ra, Thái âm ở nói xấu khoa thủ mệnh, mà tử cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Trải qua nói: “Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai “

54, tài cư tài Vị cách:

Vũ khúc, lộc tồn, hóa lộc là tài Tinh, đến đây tam tinh bất luận cái gì một sao nhập cung tài bạch, đều thuộc về tài cư tài Vị cách. Như vô Tứ Sát gặp gỡ, chủ suốt đời đại phú. Tần triêu hoạn quan triệu thăng chức thuộc đến đây cách, hưởng suốt đời phúc lộc. Trải qua nói: “Tài cư tài Vị, gặp của người phú”.

55, hình gặp tham lang cách:

Hình, tức kình dương. Mệnh thân cung có tham lang và kình dương đồng vị, là hình gặp tham lang. Nhập đến đây cách người, thập phần linh động, tâm tính phong lưu, điều không phải miệt mài vô độ mà nhiễm bệnh, hay nhân sắc mà gây. Trải qua nói;”Hình gặp tham lang, hào viết ‘Phong lưu thái trượng'”.

56, khoa quyền lộc giáp cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giá tam hóa Tinh có nhị cư cung mệnh hai bên, tức ở lân cung lai giáp mệnh, vì thế cách.

1, giáp năm sinh ra, thiên đồng ở tị hợi cung tọa mệnh, lân cung phá quân hóa quyền và vũ khúc hóa khoa lai giáp;

2, ất năm sinh ra, tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung tọa mệnh, lân cung thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền lai giáp, cung mệnh tử vi lại được hóa khoa;

3, năm đinh sinh ra, vũ khúc, Thiên phủ tại tí ngọ cung tọa mệnh, lân cung Thái âm hóa lộc và thiên đồng hóa quyền lai giáp;

4, kỷ năm sinh ra, thái dương, Thái âm ở xấu vị tọa mệnh, lân cung vũ khúc hóa lộc và tham lang hóa quyền lai giáp;

5, canh năm sinh ra, vũ khúc tọa mệnh, lân cung thái dương hóa lộc và thiên đồng hóa khoa lai giáp, kiêm cung mệnh vũ khúc lại được hóa quyền;

6, quý năm sinh ra, phàm tham lang ở cung mệnh người, lân cung cự môn hóa quyền và Thái âm hóa khoa lai giáp, duy tham lang đồng thời hội Hóa kị;

7, bính năm có văn xương hóa khoa, mậu năm có hữu bật hóa khoa, tân năm có văn khúc hóa khoa, nhâm năm có tả phụ hóa khoa,

Phần lần đó tứ năm người sống, kỳ được tam kỳ của nhị kỳ lai giáp cung mệnh cũng không cố định.

Nhập đến đây cách người, nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý. Trải qua nói: “Giáp quyền giáp khoa thế sở nên” ;”Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, chủ quý” ;”Khoa quyền lộc giáp là quý cách”. Như: Trương Học Lương, 1901 tân sửu năm tháng tư mười bảy ngày thì sinh, vũ khúc, phá quân ở tị cung tọa mệnh, ngọ cung thái dương hóa quyền và thìn cung văn khúc hóa khoa lai giáp cung mệnh, tử vi, lộc tồn tại cung Quan lộc, cung mệnh có phá quân Tinh, tam phương Sát Phá Lang hội hợp, được phụ ấm mà chưởng binh quyền. Như vô Trương Học Lương, dương hổ thành phát động “Tây an biến cố”, chẳng lịch sử vừa hội là dạng gì tử. Không kiếp xung chiếu, vưu như nửa ngày chiết sí, tiếp thu cơ đốc giáo lễ rửa tội, vượt qua cuộc đời của hắn đường. (tân sửu quý tị nhâm tí canh tử, cửu tuổi vận)

57, song lộc giáp mệnh cách:

Lộc tồn và hóa lộc ở lân cung lai giáp cung mệnh là cũng.

Giáp năm sinh ra, thiên lương, đà la ở xấu cung tọa mệnh, dần cung lộc tồn và tử cung liêm trinh hóa lộc, tịnh giáp xấu cung;

Ất năm sinh ra, thất sát, kình dương ở thìn cung tọa mệnh, mão cung lộc tồn và tị cung thiên cơ hóa lộc, tịnh giáp thìn cung;

Bính năm sinh ra, tham lang, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung thiên đồng hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung;

Mậu năm sinh ra, thiên đồng, Thái âm, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung tham lang hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung;

Tân năm sinh ra, tham lang, kình dương ở tuất cung tọa mệnh, dậu cung lộc tồn và hợi cung cự môn hóa lộc, tịnh giáp tuất cung;

Nữ mệnh không được cát, chủ dâm dục khắc phu;

Quý năm sinh ra, lập mệnh ở xấu vô chính diệu, quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, phá quân ở dần hóa lộc giáp mệnh.

Trừ giáp năm sinh ra thiên lương ở xấu, ất năm sinh ra thất sát ở dần cập bính mậu năm sinh ra đầu ngựa đái tiến cách có trọng đại phú quý ngoại, dư người chỗ thiếu hụt rất nhiều, khó có nên chỗ. Trải qua nói: “Hóa lộc cập lộc tồn giáp thân mệnh, chủ phú quý”. Như: Kỷ Hiểu Lam, càn tạo: 1724 giáp thìn năm tháng sáu mười lăm nhật buổi trưa sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, lộc tồn tại dần, liêm trinh hóa lộc tại tí lai giáp mệnh, chủ đại quý. Thanh triều học giả, văn học gia, quan tới Lễ bộ Thượng thư, tham gia Đại học sĩ, tằng nhâm tứ khố toàn thư quán tổng toản quan, toản định , ất xấu năm tám mươi nhị tuổi cho nên. Trứ có . (giáp thìn tân vị bính tuất giáp ngọ, nhất tuổi vận)

58, kình dương Hỏa Tinh cách:

Kình dương, Hỏa Tinh ở thìn tuất xấu vị tứ khố trung tâm đồng thời nhập mệnh, tương thị uy vũ tha dũng của tương. Hội ngôi sao may mắn, văn võ song toàn, vũ khúc, tham lang hai sao nhập tứ khố trung tâm, cũng cùng đến đây luận. Trải qua nói: “Kình dương Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng. Đồng hành tham vũ, uy áp biên di”. Chiến quốc danh tướng bạch khởi phương nhập đến đây cách. Thuở nhỏ đọc thuộc binh thư, thiện dụng binh pháp, trí dũng song toàn, tằng đánh bại hàn, triệu, ngụy các nước, là tần diệt lục nước điện định cơ sở. Ở trường bình trong chiến dịch, nhất hãm hại chôn nước Triệu quân tốt bốn mươi vạn nhân. Bị đóng cửa là vũ an quân.

Nhân kỳ cách cục phồn đa, không hề nhất nhất liệt kê.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数系列格局

紫微斗数的格局和四柱格局一样,种类繁多,有吉格和凶格之分。吉格能会给人带来一生好运,凶格则会给人带来厄运。紫微斗数究竟有多少格局,有多少吉格,多少凶格,什么格局为吉格,什么格局为凶格,吉格将会给人带来什么好运,凶格会给人带来什么厄运,现就这方面的问题作以简要地,概括地分述如下:

一、吉格

吉格,若遇四煞劫空忌星会照,均属破格,秀而不实,福泽有损,或富贵不常,或只得其一,或富而不贵,或贵而不富,或因富贵致祸,或有其它意外灾祸发生。

1、紫府同宫格:

安命在寅申,如三方四正中再有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺拱照,方合此格。此格生人,必主大富大贵,福寿隆昌。甲年生人化吉极美,丁己庚癸年生人亦吉。经云:“紫府同宫,终身福厚”;“紫微天府,全依辅弼之功”。

汉朝丞相张良的命盘,基本上符合这种格局。张良一生富有,家产丰厚,辅佐刘邦平定天下,而后隐居,一生富贵悠忧。

2、紫府朝垣格:

命宫三方四正有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺诸吉星,方合此格。此格有四:

1、武曲天相在寅申坐命,三合紫微天府。

2、廉贞在寅申坐命,三合紫微天府。

3、廉贞天相在子午坐命,三合紫微天府。

4、天相在丑未坐命,三合天府及对宫紫微。入此格者,不大贵即大富。经云:“紫府朝垣,食禄万钟”。如:邓小平的命盘就符合此格。于1904年七月十二日子时生,一代伟人,功业显赫,廉贞在申入命,双禄朝垣,禄马交驰,左辅、文昌、科星会合,帝王之象。邓小平早年投身于中国的革命事业,功勋卓著,并在晚年成为中国的最高领导者和改革开放的总设计师,使整个中国发生了翻天覆地的变化,改变了亿万中国人民的命运。

3、府相朝垣格:

天府、天相二星,一居财帛宫,一居官禄宫,来合照命宫,命宫三方四正有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方合此格,有四煞劫空化忌加会则破格。此格尚主与亲朋好友感情深厚,人情味浓。经云:“天府、天相乃为衣禄之神,入仕为官,定主亨通之兆”;“府相同来会命宫,全家食禄”;“府相朝垣格最良,出仕为官大吉昌”;“寅逢府相,位登一品之荣”;“府相之星女命躔,必当子贵与夫贤”。如:美国的总统尼克逊,生于1912壬子年腊月初三日戌时,天府在卯宫坐命,未宫天相来朝,左右、禄存会合。曾继任美国总统。

4、君臣庆会格:

命宫有紫微星,得天府、天相、左辅、右弼、文昌、文曲、三台、八座、龙池、凤阁、恩光、天贵等吉星在三方四正会合,无煞方合此格,加禄存并化吉更佳。见四煞空劫忌诸恶煞同宫或加会,谓之奴欺主,臣蔽君,反为祸乱,不合此格。紫微为君,府相、左右、昌曲诸星作臣,故为君臣庆会。人命得此格,不大贵即大富。经云:“君臣庆会,才学经邦”。

5、机月同梁格;

天同、天梁在寅申坐命,天机、太阴在寅申坐命,三方四正必是天机、太阴、天同、天梁四星交会,再与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方为此格,或身、命宫、逢此四星会吉亦为此格,务必三合有文昌或文曲方是。入此格者,一生文笔驰名,宜从文不宜从武,宜在公家机构、国家大企业中任职,从事管理工作、外务工作、文秘工作、设计策划工作等,一般事业稳定少风险。格局佳者,富贵不小。见煞星则破格。经云:“机月同梁作吏人”;“机月同梁福来临”;“寅申最喜同梁会”;“太阴与天机昌曲同宫于寅,男为奴仆女为妓”。如:庄淑婉女士,坤造:1954甲午年九月初九日寅时,生于澳门。天同、天梁在申宫坐命,财帛、官禄宫见太阴、天机,禄马交驰,左右相逢,故大富。现任香港申银万国有限公司、申银万国证券有限公司总裁。

6、天府朝垣格:

天府、廉贞二星在戌宫坐命会禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺诸吉星,无煞方合此格,有左辅或右弼在命宫方好,甲、己年生人最佳,丁年生人次之。经云:“天府临戌有星扶,腰金衣紫”;“辅府同宫,尊居万乘”。如:明穆宗隆庆皇帝,乾造:1537丁酉年正月二十三日辰时生(见三命通会),廉贞天府在戌宫坐命,魁钺夹命,辅弼、禄存会照,贵为天子。

7、机梁加会格:

天机、天梁二星在辰戌宫守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格,多主学有专长,博学过人,关心政治,妙算神策,掌兵权,会吉星多,主大富大贵。吉星少,从事的工作与军警、司法等有关,又见煞者,多为宗教教主、邪教创始人、神学家、哲学家、思想家、气功师。无吉而见煞星则破格,主人思想邪异,舌辩之辈,宜江湖术士、九流、僧道、技艺。经云:(天机)“更逢天梁,必有高艺随身”;“(天梁)与天机同行,居翰苑,善谈兵”;“天机、天梁会左右昌曲,文为清显,武为忠良”。如:许崇智,乾造:1887丁亥年九月十日午时生,天机、天梁在辰宫坐命,科权禄三奇嘉会,文昌、文曲拱照,铃星在命宫助其冲出天罗地网,为中国近代革命家,爱国将领。曾任讨袁总司令、东北军参谋长、孙中山大元帅府参谋长、粤军第二军军长、粤军总司令等职。

8、文梁振纪格:

文曲(或文昌)与天梁旺地守命,三方有禄存、科权禄、左右、魁钺加会为此格。宜从政,遇吉星多者,主大贵。经云:“天梁文昌居庙旺,位至台纲”;“天梁庙旺,左右昌曲加会,出将入相”。香港知名人士,“梁正英测量师行”的董事总经理。1996年自动结束香港行政长官的竞选。1999年香港特别行政区行政长官董建华宣布,委任梁振英为特区政府行政会议召集人。

9、巨日同宫格:

巨门、太阳在寅宫,三方四正加会禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺等吉星为此格。此格生人,主大贵,宜从政,或为社会知名人士。其人一生总是名大于利。庚、辛、癸年生人,无四煞劫空加会为上格。申宫次之,三方无煞也不全美。经云:“巨日同宫,官封三代”;“巨日寅宫守命,无劫空四煞,食禄驰名”。

10、金灿光辉格:

太阳守命入午宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方合此格。人命得此,主一生不但大贵,而且大富,无昌曲辅弼或见空劫则美景大减。庚、辛年生者富贵双全,甲、癸、丁、己年次之。经云:“太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富”。

11、石中隐玉格:

子午两宫巨门守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格,此格唯有辛、癸年生人方入此格。此格生人,理想高远,才华特异,智力过人,其人若经商大富,若从政有高官厚禄,或握兵权,不然也是学术界、科技界之权威人士。表现形式,一般青年时辛苦劳累,中年硕果累累,必须历尽风霜、艰苦奋斗后方成大器,巨门在午,为正隐玉,巨门在子为暗隐玉,午宫比子宫更吉。辛、癸年生人上格,己年生人亦吉。经云:“子午巨门,石中隐玉”;“巨门子午科禄权,石中隐玉福兴隆”;“巨日拱照为奇格”。

12、阳梁昌禄格:

“日照雷门格”,太阳、天梁在卯宫坐命,须乙年生人,命宫有禄存,再有文昌同守方是。人命得此,学业超群,文运极佳,为国家重臣,政界名人,大贵。经云:“天梁太阳昌禄会,胪传第一名”。

13、三奇加会格:

化禄、化权、化科,三化曜为三奇,此三化曜会于命宫三方四正,便为三奇加会格。入此格者,志向远大,运气极佳,有侥幸之惠,多意外好运及贵人之助,一生能成就大业。三合正星入庙旺及三化曜亦庙旺得地,则为闻名世界之格,巨富大贵。若命宫星辰庙旺,且三方会有凶星,仍有富贵声名,只是比前者次之也。若命宫星辰落陷且三方会有四煞劫空,或命犯空亡者,虽有才华亦属怀才不遇,难有大成,反成为平常之人。若宫中本无吉星调配得宜,纵有科权禄三奇,亦难有大器可成,反之若吉星配值得宜,即有化忌,地劫、天空也只是减些福尔,亦无大碍,运用之法端在一心,非文字所可尽言。大凡命有三奇者,绝非等闲之辈,观其人其事必有异于常人之处。如:蒋介石,乾造:1887年,农历丁亥年九月十五日午时生,太阴星在辰宫坐命,命宫太阴化禄,官禄宫天同化权,财帛宫天机化科,为“三奇加会格”,且机月同梁加会遇三奇,能掌国家兵权,辰戌有文昌、文曲对拱,属于大富大贵之格,唯命宫太阴遇铃星,主其人奸诈,多阴谋,性狠毒,一代枭雄而已,且太阴陷地,必遭重大之失败。蒋战败逃往台湾,号称八百万的军队,被共产党消灭得一干二净。惟上天有冥数气运主宰,其气数尚不能尽,苟且小岛二十五年之久,颇得长治久安。(丁亥庚戌己巳庚午,八岁)

14、月朗天门格:

又名“月落亥宫格”,即夜生人,得太阴在亥宫守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。此格生人,不大贵即大富。太阴与昌曲同宫则最美,乙、丙、戊年生人最佳,丁、辛、庚年生人次之。命宫有煞星则破格。经云:“月朗天门,晋爵封侯”。

15、月生沧海格:

1、天同.太阴星在子宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。

2、太阴、天同在子守田宅宫,与吉星会合并吉化也是,此须命宫和三方有吉星方论。命宫天同、太阴在子会吉星,清秀、优雅、学识过人,主得财富与名声。格局佳者,大富大贵。经云:“太阴居子,号曰水澄桂萼,得忠谏之职,清要之才”;“太阴居子,丙丁生人,富贵忠良”。

16、寿星入庙格:

天梁守命,入午宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会者,为此格。天梁属土司寿,居午宫入庙。此格生人,主正直无私、学识超群、性格稳健,具有处理难题、统御众人之才,且其人健康佳,寿命长,一生名利双收,会吉星,主大贵。丁年生人上格,己年生人次之,癸年生人主富。余年生人非也,不见凶星,主有寿而已。经云:“梁居午位,官资清显”。

17、英星入庙格:

破军守命居子、午宫,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会者为本格。离乡背井可获吉运,宜武职或经商,富贵双全,横发。甲、癸年生人上格,主大富或大贵,丁、己年生人次之。丙、戊年生人主困,不入此格。经云:“子午破军,加官进爵”;“破军子午宫,无煞,甲癸生人,官资清显,位至三公”。

18、日照雷门格:

又名“日出扶桑格”,即白天生人,太阳、天梁在卯宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲加会为此格。严格说来只有甲、乙、庚、辛、年生人才能入此格,其它年生人便不能入此格,乙、辛年生人最佳。他年生者亦主吉利,以三方四正无煞冲为限。加煞破格,终必遭小人暗算。经云:“日照雷门,富贵荣华”。

19、七杀朝斗格:

七杀守命,入子午寅申宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。七杀在寅申宫入庙,在子午宫旺地。七杀在申、午坐命为“朝斗”,在寅、子坐命为“仰斗”。此格带有杀气,自己发达而必有另一部份人遭殃,或因此而有不少人死在他的手下。入此格者,多主武职显贵,统领百万雄师,不然也是公司创始人,商界英才,大富无疑。有吉星加会,又有凶星加会则属破格,主大起大落,暴发暴败,纵然一时发达也难持久,并且结局大多不佳。不会吉星,则成为平常之格,不见吉星而见凶曜同宫加会,则为劣等命式,主凶恶、残疾、奔波、犯罪、牢狱,又恐寿难长也。经云:“七杀朝斗,爵禄荣昌”;“七杀寅申子午,一生爵禄荣昌”;“朝斗仰斗,爵禄荣昌”; “七杀守命,庙旺,有谋略,见紫微加见诸吉,必为大将”;“七杀守命,得左右昌曲拱照,掌生杀之权,富贵出众”;“七杀入命身宫,见吉,亦必历受艰辛”。

20、巨机同宫格:

巨门、天机二星在卯宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲同宫加会,为此格。合此格者,有一流的学问,宜从政,主大富大贵,名扬四海。格局稍次者,经商可成为富翁。巨门靠的是一张能言善辩的嘴,天机靠的是聪明智慧的大脑。女命,不论在卯在酉,风骚。经云:“巨机同宫,公卿之位”;“巨机居卯,乙辛丙生人位至公卿”;“女命,巨门天机为破荡(卯酉同论)”。如林彪,乾造:1907丁未年冬月初三日卯时生,命宫在酉无正曜,对宫巨门天机,科禄重逢,亦为贵格。身宫巨门天机,官禄宫太阴遇铃星,主擅权术阴谋,故能用兵如神,但又属奸恶之象。命无正曜,三合陀罗化忌铃星,必遭凶死。1971年9月13日,林彪坠机死于蒙古温都尔汗。

21、明珠出海格:

安命在未无正曜,卯宫太阳、天梁、亥宫太阴入庙旺拱照命宫,三方四正见禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。命身宫众吉星守照,无四煞、空劫冲破,主名标金榜,大贵,必为政界要员,一生财官双美,福寿双全,乙、丙、辛、壬年生人上格。经云:“三合明珠生旺地,稳步蟾宫”;“日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣”。三国诸葛亮的命盘正合此格局。

22、坐贵向贵格:

1、天魁、天钺在命身宫;2、天魁、天钺在命宫,或迁移宫,身宫守迁移宫更佳。须命宫主星庙旺,三方四正有吉星加会,方入此格。此格生人,有学识,能取得高学历,为人端庄,一生多助人,亦多得众人相助,能逢凶化吉,遇难呈祥,富贵双全。若命再无吉星,纵有魁钺,虽能得人助,仍属普通之人。经云:“天魁天钺,盖世文章”;“魁钺同行,位居台辅”;“魁星临命,位列三台”;“魁钺命身多折桂”;“贵人贵乡,逢之富贵”。

23、权禄巡逢格:

A、化禄和化权守命宫,为此格。

1、乙年生人,天机、天梁在辰戌宫坐命,天机化禄,天梁化权;

2、丁年生人,天同、太阴在子午宫坐命,太阴化禄,天同化权;

3、己年生人,武曲、贪狼在丑未宫坐命,武曲化禄,贪狼化权;

4、辛年生人,巨门、太阳在寅申宫坐命,巨门化禄,太阳化权。

须命宫星辰庙旺,且三方四正有吉星会合,方作此论。如巨门、太阳在申宫,太阳落入偏垣,又有陀罗星落陷,其人甚难取得较大富贵,恐还有身体上之伤残。

B、化禄化权在命宫三方四正加会。经云:“权禄重逢,财官双美吉多方吉”;“权禄重逢,杀凑,虚誉之隆”。如:胡耀邦,乾造:1915乙卯年冬月二十日子时生,天梁、右弼在子坐命,天梁入庙化权,申宫天机化禄,权禄重逢,财官双美,魁星临命,位列三台,为大贵之命,且天梁化权,多主为官清正,万人敬仰。

24、科禄巡逢格:

化禄、化权、化科这三化曜有二居命宫两侧,即在邻宫来夹命,为此格。命宫、财帛宫、事业宫三宫中吉星庙旺,又化禄、化科,人命逢此格局均为吉格。如:汉朝周勃,辅佐刘邦打天下被封侯拜相,其原因就是命盘中属于“科禄巡逢格”。入此格者,须命宫三方四正有吉星庙旺会合,方主有大富贵。经云:“科禄巡逢,周勃欣然入相”。

25、天禄朝垣格:

命宫有吉星,再会禄存,谓之“天禄朝垣格”。这种人将享受荣华富贵一生。身宫逢此也当同论。如命宫和身宫无正星则不属此格,以孤论之。三合中再有火星、空劫会合,热爱宗教文艺,或过清闲孤独的一生。经云:“天禄朝垣,身禄贵显”。

26、左右同宫格:

辰戌丑未为墓库,左辅、右弼在此四宫入命宫,或逢财帛宫、迁移宫均为此格。入此格者,其人必为端庄大方,性喜助人,富计划、企划能力,凡事可解凶,圆满达成,加会众吉,主富贵,但多是居于辅佐他人的位置。若三方四正多凶少吉,仍属普通之人。经云:“左辅右弼,秉性克宽克厚”;“左辅右弼,终身福厚”;“墓逢左右,尊居八座之贵”;“左右同宫,披罗衣紫”。如;秦朝大政治家李斯,辅佐秦始皇定天下,官居相位,“秦始皇焚书坑儒”就出之李斯之手。

27、文桂文华格:

命身宫入丑未,文昌、文曲同宫,更加会吉星者,为此格。安命在丑,昌曲在未,安命在未,昌曲在丑照命亦是。入此格者,其人必举止优雅,性情温和,聪明勤学,多才多艺。命及三方会吉星,在文艺、学术上必有较大成就,亦有政治上之发展,主富贵。若与凶煞同宫加会则破格,主其人会以巧艺为生,于偏业、特殊行业上有所发展。经云:“文桂文华,佐九重于尧殿”;“文昌文曲,为人多学多能”;“昌曲临于丑未,时逢卯酉,近天颜”;“女人昌曲,聪明富贵主多淫”。

28、贪铃朝垣格:

贪狼星和铃星在辰戌丑未四库中入命宫,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会,则为极美之格,主大富大贵。其人或以武职立功。掌握国家军警大权,或经商暴发,财运亨通。喜与火星加会。经云:“火星与贪狼在辰戌丑未安命,庙见诸吉,对宫及三合不加凶,立功边疆,将相之贵”;“贪狼火铃与四墓宫,富豪家资侯伯贵”;“贪狼火星居庙旺,名振诸邦”;“贪铃并守,将相之名”。如:周恩来,乾造:1898戊戌年二月十三日辰时生,廉贞、贪狼在亥宫坐命,双禄朝垣,禄马交驰,官禄宫及迁移宫有火铃,一代伟人,贵不可言。(戊戌甲寅丁卯甲辰,1岁运)

29、马头带箭格:

1、天同、太阴在午宫坐命,丙戊年生人,有擎羊在命宫,再会吉星,为马头带箭格。

2、贪狼在午宫坐命,丙戊年生人有擎羊同在命宫,为马头带箭格。

3、属马生人,命宫坐午宫,有擎羊同宫为马头带箭格。有火铃、辅弼同宫加会更吉。因午为马,擎羊为箭,故名此格。

入此格者,主武职贵显,统兵边关。今人则宜经商,创办实业。但要远走他方,奔波外出方能发达,早年多辛苦劳碌而无所成,中晚年能有意外好运,克服困难,而有大富贵。此格女命不宜见之,不但无富贵,反属刑克之命。经云:“马头带箭,镇御边疆”;“贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆”;“擎羊贪狼同在午宫守命,威镇边疆(只是不耐久)”。

30、马遇空亡格:

有三层含义:

1、午年生人,属马相,命坐午宫。天空、地劫,或截空等诸空亡之星入命。

2、天马星入财帛宫,见空亡星。

3、在寅申巳亥四马之地遇空亡星也同此论。马遇空亡,一生劳碌奔波不停。

经云:“马遇空亡,终身奔走”。

31、廉贞文武格:

廉贞在寅申入庙,与文昌、文曲拱照为此格。经云:“廉贞遇文昌,好礼乐”。

32、权煞化禄格:

即羊陀、火铃坐命入庙是也,须命宫三方四正有吉星加会方入此格。此格生人,主性情刚烈,具英雄气慨。必九死一生,惊险百出,宜武职权贵,或从事危险职业、冒险投机方有大成。此格生人必有牢狱之灾,若无吉星同宫加会,则为凶顽之徒,肢体有伤残,或主横祸短命。经云:“擎羊入庙加吉,富贵声扬”;“擎羊火星同在辰戌丑未守命,威权压众”;“火铃守命,庙见诸吉,对宫及三合不加凶,立武功”;“火铃相遇,入庙,名振诸邦”;“铃星守命,庙见紫府,不贵即富”;“铃星火星旺宫,亦为福论”;“羊陀火铃,逢吉发财,凶则忌”。

33、权星朝垣格:

廉贞在未申宫守命,无四煞相会。此格之人,在年轻时就会一鸣惊人,骤然发财,扬名。廉贞在未宫化禄,或在寅申有禄存同宫,为“廉贞清白格”。经云:“廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬远播名”。

34、辅拱文星格:

文昌在命宫,有左辅拱照。如洪承畴、严家淦之命。

35、禄文拱命格:

禄存守命,三方四正得昌曲拱冲,为此格,不见煞星,无不富贵。

经云:“禄文拱命,富而且贵”。

36、禄合鸳鸯格:

禄存与化禄同守命宫。人命得此,一生财运亨通,无不大富,多为私营企业老板、公司董事、房地产商人等。不然也会是政府高级官员,而且因从政而发财。经云:“双禄重逢,终身富贵”。如:张居正之命,乙年生人巨机在卯,天机化禄与禄存同宫。

37、双禄朝垣格:

命宫三方四正有禄存和化禄加会。经云:“双禄重逢,终身富贵”。如:毛泽东,生于1893年12月26日农历癸巳年冬月十九日辰时,贪狼星在申宫坐命,辰宫破军化禄,子宫有禄存,为“双禄朝垣格”,迁移宫有铃星,为“贪铃朝垣格”,见天马,为“禄马交驰格”,未宫有太阴化科,酉宫有巨门化权,为“科权夹命格”,身宫在辰,魁钺夹之,为“魁钺夹命格”,更兼辅弼相会,文曲旺宫,故为极贵之命,名震世界。此命王者之风,极为罕见,古往今来,绝无仅有。(癸巳甲子丁酉甲辰,六岁运)

38、禄马佩印格:

禄存或化禄与天马、天相同宫庙旺守命。

39、禄马交驰格:

命宫三方四正有禄存(或化禄),更有天马加会者,为此格。此格生人,多发财异乡或获取远方之财,环境变化大,多外出、旅行,事业上主奔波劳碌而招财。会众吉星,必为大富之人。经云:“禄马最喜交驰”;“天禄天马,惊人甲第”。

40、贪武同行格:

贪狼、武曲在四墓拱照命身宫。中年以后可以为富,这是指财富和经商而言。此格有二,命身宫在丑未,武曲、贪狼二星坐守;贪狼、武曲在辰戌宫守命身宫。命宫三方四正须加吉星,方能成格。喜会禄存、辅弼、昌曲、魁钺、及吉化,并喜贪狼与火星或铃星同宫。此格生人,文人必做高官,武人兵权在握,经商者为大富翁。大多少年运程不利,先贱后贵,先贫后富,三十岁后方发达。经云:“贪武同行,威镇边夷”;“贪武墓中居,三十才发福”;“贪武不发少年人,运过三十才发福”、“先贫后富,武贪同身命之宫”。

41、日月并明格:

此格有二,

1、天梁在丑宫坐命,太阳在巳,太阴在酉,二星庙旺合照命宫。乙、丙、丁、庚、辛年生人合此格。

2、安命在午无正曜,寅宫巨门太阳,子宫天同、太阴,日月入庙旺拱照命宫。以上皆要与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方为此格。经云:“日月并明,佐九重于尧殿”。如:曾国藩,1811辛未年十月十一日戌时生,天梁在丑宫坐命,辅弼同在命宫,昌曲夹命,日月并明,权禄会合,必是大贵之格。

42、二曜同临格:

安命丑宫,日月在未宫;安命未宫,日月在丑宫,三方与禄存、科权禄、左右、昌曲加会为此格。经云:“丑宫立命日月朝,丙戊生人福禄饶。正宫平常中局论,对照富贵祸皆消”;“日月守命,不如照合并明”;“日月同未,安命丑,侯伯之才”;“日月同丑,安命未,侯伯之才”;“日月科禄丑未中,定是方伯公”。如:袁树珊,乾造:1881辛巳年闰七月十五日寅时生(见命理探源),安命在未,日月在丑,权禄辅弼加会,昌曲夹命,为民国时期著名命理学家,寿逾九旬。主要著作有《命理探源》、《大六壬探源》、《命谱》。(辛巳丁酉乙巳戊寅,一岁运)

43、丹墀桂墀格:

太阳在辰宫或巳宫坐命,太阴在酉宫或戌宫坐命,二星皆临旺地,太阳为丹墀,太阴为桂墀,故为此格。命入此格,皆主少年得志。如考上大学,继承财产,出国留学,在非常好的公司工作,年纪轻轻被重用,作为未来接班人,或经商发财,等等。三方四正会吉星,主今后还有其锦绣前程。经云:“丹墀桂墀,早遂青云之志”。

44、火贪格:

贪狼星和火星同居命宫称火贪格。或三方四正有吉星拱照方称为火贪格。火星与贪狼同守命垣为佳,三合次之,若贪狼居于辰戌丑未,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会,则为极美之格,主大富大贵。其人或以武职立功,掌握国家军警大权,或经商暴发,财运亨通。喜与铃星加会。如三方四正中有七杀、破军、空劫相会,反而不吉,宜入空门。

45、甲第登庸格:

化科在命宫,化权在三方朝拱。此格聪明过人,必考入高等学府,并主其人文章冠世,或在学术、科技上有创新和发明。又宜任管理之职,或在政治上作投机。经云:“科命权朝,登庸甲第”;“科权对拱,跃三汲于禹门”。

46、科名会禄格:

化科在命宫,化禄在三方朝拱。经云:“科禄命逢兼合吉,威权压众相王朝”。

47、极向离明格:

紫微在午宫坐命,三方四正无煞凑,合此格。紫微为北极,午宫属离卦位,故名“极向离明格”。入此格者,乃紫微在午入庙,若不加煞星,纵无吉辅,亦主富贵不小。若会吉星,得此格者,不是朝中显宦,也是商界巨富,格局之佳,远胜其它。紫微在子坐命,远远不及在午宫之威势。经云:“紫微居午无煞凑,位至公卿”;“紫微居午,无羊陀,甲丁己年生人,位至公卿”。

48、化星返贵格:

天同在戌宫坐命,丁年生人遇之;巨门在辰宫坐命,辛年生人遇之,此为化星遇贵格。天同在戌,为平宫,本为不利,但丁年生人,寅宫有太阴化禄、天机化科,命宫天同化权,对宫巨门化忌来冲,反为大富大贵之格。巨门在辰,为平宫,本为不利,辛年生人巨门化禄,与酉宫禄存暗合,财帛宫有太阳化权,必主富贵,若有文昌化忌在命或迁移宫,不作凶论,亦主富贵。

49、将星得地格:

武曲庙旺守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为此格。经云:“武曲庙垣,威名显赫”;“武曲入庙,与昌曲同宫,出将入相”;“武曲禄马同宫,发财远乡”。

50、日月照壁格:

太阳太阴在丑未,坐田宅宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺同宫加会。命入日月照壁格,主大富,尤多不动产,如楼宇、田土、山林、豪宅,或能继承祖业。此格生人,须命宫三方四正有吉星并吉化,方为此格,若命宫三方会凶煞多,乃属贫贱之命,田宅宫之吉并无大用。

51、财禄夹马格:

此论夹局甚为勉强。天马守命宫,而邻宫有武曲与化禄来夹,为财禄夹马格,命宫坐长生或是帝旺尤妙。此格生人,大多投机取巧,敢于冒险犯难,主先贫后富,并不贵也。但须命坐长生帝旺,三方有吉星加会,方作大富论之。若无左右、昌曲,乃属平常之人。

52、明禄暗禄格:

即命宫有化禄(或禄存),而暗合宫有禄存(或化禄)是也。如:

1、甲年生人,廉贞、贪狼在亥,廉贞化禄,而寅宫有禄存与亥暗合,安命在寅或亥;

2、乙年生人,天机、天梁在戌宫,天机化禄,而卯宫有禄存与戌暗合,安命在戌或卯;

3、丙年生人,天同、天梁在申,天同化禄,而巳宫有禄存与申暗合,安命在申或巳;

4、丁年生人,太阴、太阳在未,太阴化禄,而午宫有禄存与未暗合,安命在未或午;

5、戊年生人,贪狼在申,贪狼化禄,而巳宫有禄存暗合,安命在申或巳;

6、己年生人,武曲、贪狼在未,武曲化禄,而午宫有禄存与未暗合,安命在午或未;

7、庚年生人,太阳在巳,太阳化禄,而申宫有禄存与巳暗合,安命在申或巳;

8、辛年生人,巨门在辰,巨门化禄,而酉宫有禄存与辰暗合,安命在酉或辰;

9、壬年生人,天同、天梁在寅,天梁化禄,而亥宫有禄存与寅暗合,安命在寅或亥;

10、癸年生人,紫微、破军在丑,破军化禄,而子宫有禄存与丑暗合,安命在子或丑。

以上诸星,唯以命宫化禄,有田宅宫之禄存来暗合方为佳格。经云:“明禄暗禄,锦上添花”。

53、科明禄暗格:

即化科守命宫,命宫之暗合宫有禄存是也。

甲年生人,武曲在亥化科守命,而寅宫有禄存暗合。

乙年生人,紫微在戌化科守命,而卯宫有禄存;

丙年生人,文昌在申化科守命,而巳宫有禄存暗合;

丁年生人,天机在未化科守命,而午宫有禄存暗合;

戊年生人,右弼在申化科守命,而巳宫有禄存暗合;

己年生人,天梁在未化科守命,而午宫有禄存暗合;

庚年生人,天同在巳化科守命,而申宫有禄存暗合;

辛年生人,文曲在辰化科守命,而酉宫有禄存暗合;

壬年生人,左辅在寅化科守命,而亥宫有禄存暗合;

癸年生人,太阴在丑化科守命,而子宫有禄存暗合。

经云:“科明禄暗,位列三台”

54、财居财位格:

武曲、禄存、化禄为财星,此三星任何一星入财帛宫,均属财居财位格。如无四煞相会,主一生大富。秦朝宦官赵高就属此格,享一生福禄。经云:“财居财位,遇之者富”。

55、刑遇贪狼格:

刑,即擎羊。命身宫有贪狼和擎羊同位,为刑遇贪狼。入此格者,十分灵动,心性风流,不是纵欲无度而染病,就是因色而惹祸。经云;“刑遇贪狼,号曰’风流采杖’”。

56、科权禄夹格:

化禄、化权、化科这三化星有二居命宫两侧,即在邻宫来夹命,为此格。

1、甲年生人,天同在巳亥宫坐命,邻宫破军化权和武曲化科来夹;

2、乙年生人,紫微天相在辰戌宫坐命,邻宫天机化禄和天梁化权来夹,命宫紫微又得化科;

3、丁年生人,武曲、天府在子午宫坐命,邻宫太阴化禄和天同化权来夹;

4、己年生人,太阳、太阴在丑未坐命,邻宫武曲化禄和贪狼化权来夹;

5、庚年生人,武曲坐命,邻宫太阳化禄和天同化科来夹,兼命宫武曲又得化权;

6、癸年生人,凡贪狼在命宫之人,邻宫巨门化权和太阴化科来夹,唯贪狼同时会化忌;

7、丙年有文昌化科,戊年有右弼化科,辛年有文曲化科,壬年有左辅化科,

凡此四年生者,其得三奇之二奇来夹命宫并无固定。

入此格者,仍须命宫三方四正有吉星庙旺会合,方主有大富贵。经云:“夹权夹科世所宜”;“化权化科夹身命,主贵”;“科权禄夹为贵格”。如:张学良,1901辛丑年四月十七日子时生,武曲、破军在巳宫坐命,午宫太阳化权与辰宫文曲化科来夹命宫,紫微、禄存在官禄宫,命宫有破军星,三方杀破狼会合,得父荫而掌兵权。如无张学良、杨虎城发动“西安事变”,不知历史又会是什么样子。空劫冲照,尤如半天折翅,接受基督教的洗礼,度过了他的人生之路。(辛丑癸巳壬子庚子,九岁运)

57、双禄夹命格:

禄存和化禄在邻宫来夹命宫是也。

甲年生人,天梁、陀罗在丑宫坐命,寅宫禄存与子宫廉贞化禄,并夹丑宫;

乙年生人,七杀、擎羊在辰宫坐命,卯宫禄存与巳宫天机化禄,并夹辰宫;

丙年生人,贪狼、擎羊在午宫坐命,巳宫禄存与未宫天同化禄,并夹午宫;

戊年生人,天同、太阴、擎羊在午宫坐命,巳宫禄存与未宫贪狼化禄,并夹午宫;

辛年生人,贪狼、擎羊在戌宫坐命,酉宫禄存与亥宫巨门化禄,并夹戌宫;

女命不吉,主淫欲克夫;

癸年生人,立命在丑无正曜,癸年生人禄存在子,破军在寅化禄夹命。

除甲年生人天梁在丑,乙年生人七杀在寅及丙戊年生人马头带箭格有较大富贵外,余者缺陷甚多,难有可取之处。经云:“化禄及禄存夹身命,主富贵”。如:纪晓岚,乾造:1724甲辰年六月十五日午时生,天梁在丑宫坐命,禄存在寅,廉贞化禄在子来夹命,主大贵。清朝学者、文学家,官至礼部尚书,协办大学士,曾任四库全书馆总纂官,纂定《四库全书总目提要》,乙丑年八十二岁故。著有《阅微草堂笔记》。(甲辰辛未丙戌甲午,一岁运)

58、擎羊火星格:

擎羊、火星在辰戌丑未四库中同时入命,将是威武饶勇之将。会吉星,文武双全,武曲、贪狼二星入四库中,也同此论。经云:“擎羊火星,威权出众。同行贪武,威压边夷”。战国名将白起方入此格。自幼熟读兵书,善用兵法,智勇双全,曾打败韩、赵、魏等国,为秦灭六国奠定了基础。在长平战役中,一坑埋了赵国兵卒四十万人。被封为武安君。

因其格局繁多,不再一一列举。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button