Tử vi

Tử vi đẩu số luận cung Quan lộc

Bản dịch:

Tử vi đẩu số mười hai cung tới cung quan lộc (cung sự nghiệp)

Khởi nguồn – linh hạp

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số luận cung Quan lộc

Tử vi đẩu số tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, phía dưới thuật lại mười hai cung phán định nội dung, vì tử vi đẩu số cơ bản học thuyết, nhờ vào đó có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu các loại số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận tất cả cung lúc, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đẩu số trên mệnh bàn tất cả cung vị, đều vâng mệnh cung quản hạt, cho nên trước hết lấy cung mệnh làm trung tâm về sau, lại bàn về cái khác mười một cung, bằng không, thường gặp phải phán đoán suy luận kết luận cùng sự thực không hợp tình huống.

Tử vi mười hai cung bên trong cung quan lộc cũng gọi là cung sự nghiệp, biểu thị một người vào nghề tình hình hòa chức vị cao thấp. Tử vi đẩu số đối với chuyện riêng nghiệp hòa chức nghiệp trạng huống suy đoán, chủ yếu là tướng cung quan lộc trong là tinh diệu (yao) làm quan sát hòa đối tượng nghiên cứu, kết hợp với một thân tam phương tứ chính toàn bộ tới tiến hành phân tích.

(1) cung quan lộc có cát tinh miếu vượng tọa thủ, như gặp tả phụ, hữu bật cùng tử vi đồng cung, hoặc tử vi hóa quyền, phải là quan quý nhân sĩ, như lúc đó có không vong ác sát thủ tới, chỉ là hư rảnh rang chức vụ, bên ngoài hoa bên trong hư; nếu có văn xương, văn khúc nhập miếu (tị dậu sửu cung) thủ quan lộc, quyền quý không thể nghi ngờ, như lúc đó có hung thần cùng giá trị, tu phòng con đường làm quan không khoái, chỗ tốt giấu hung; xương khúc nhập quan lộc xác thực chủ điềm lành, nhiều thuộc văn chức quyền quý, nếu có tử vi, thiên phủ, thiên tướng các loại cát tinh lại gặp hóa lộc, hóa quyền, đại quý; cung quan lộc có vũ khúc, tử vi, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả phụ, hữu bật các loại thủ chiếu, chủ vũ quý, trong quân đội nắm đại quyền; cung quan lộc có cát tọa thủ, cung mệnh tam phương có sát, cát ác tướng tố, trong và đục không đồng nhất, nhưng vẫn không mất cục, đa số quan lại địa phương, cơ sở cán bộ, gần bên nổi danh, tham gia mậu dịch cũng có thể làm tiểu lão bản, nhưng chung quy nan thành đại khí.

(2) tất cả sao ở cung quan lộc, nếu gặp tứ sát không kiếp các loại ác, quyền quý giả vận làm quan cũng bị ngăn trở, hoặc thành bại đa đoan, muốn xem miếu vượng lợi hãm cùng cát tinh nhiều ít như thế nào, đã định một thân sự nghiệp cao thấp, thông thái hay không.

(3) lưu niên đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung quan lộc quá độ, gặp cát tinh thủ chiếu, có chức quan giả thì chủ là năm số làm quan, người phàm cũng chủ sự nghiệp thuận lợi; gặp hung thần chủ là tuổi tác nghiệp bất lợi, thậm chí có xuống chức hoặc rủi ro sự tình.

Sao tử vi ở cung quan lộc

Tử vi nhập cung quan lộc giả, trọn đời sự nghiệp tương đối mà nói tương đối bình ổn. Một thân có rất mạnh xử lý sự vụ năng lực hòa một mình đảm đương một phía năng lực, đa số quan viên chính phủ, xí nghiệp lớn lãnh đạo, tư doanh chủ xí nghiệp, thương nhân. Tử vi nhập miếu vượng địa, gặp xương khúc, phụ bật, khôi việt, tam đài bát tòa các loại cát tinh củng chiếu, số làm quan, có cực phẩm tới quý, trong lúc tuổi già càng thêm phát triển. Cách thức chỗ thua kém giả, cũng là cơ quan chánh phủ tới nhân viên công tác, nhỏ có quyền quý, kinh thương cũng tất có thể giàu có. Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã đồng cung đều nghe theo, là cao cấp quan viên, tài chính quan to, mậu dịch cự phú. Tử vi hóa quyền, tất * quyền bính, cát chúng đại quý; tử vi hóa khoa, danh dự lan truyền (có hư danh hương vị), nên ở chính giới cùng văn hóa, nhà nước trên sự nghiệp mưu phát triển. Phàm trần tử vi nhập quan lộc, đại thể thích mặc cho một mình đảm đương một phía công tác. Tử vi nếu không hóa quyền có thể lộc tồn, tả hữu, xương khúc, phú quý đều là nhỏ.

Cùng xương khúc, tả hữu, khôi việt đồng cung, phần kết quý, sự nghiệp như ý điều. Khôi việt đồng cung, nhiều ở ngân hàng đảm nhiệm chức vụ, ở tài phú tới mặc cho. Sát diệu đồng cung, nên quân cảnh quan võ, cung mệnh tam phương tứ chính biết sát nhiều, một thân cũng không phú quý, nếu cát hung hỗn tạp, tung có thành tựu, cũng chủ vất vả cực nhọc không phải như ý, tinh thần gánh vác trọng.

Thêm tứ sát không kiếp chư ác, trọn đời sự nghiệp không đủ thuận lợi, nhiều trải qua thất bại, nhưng không đến hại lớn, bởi vì tử vi có hóa giải tác dụng. Hung tinh đa giả, sự nghiệp bình thường, thì không thể có phú quý đáng nói, trái lại có bị trọng đại thất bại, hoặc là bên ngoài hoa bên trong hư, có tiếng không có miếng.

Tử vi thiên phủ ở dần thân, cung mệnh tất vì vũ khúc. Thêm gặp cát tinh cũng cát hóa, văn võ tất cả đều hợp, tất vì phú quý mệnh, trọn đời địa vị hiển hách, tài quan song mỹ. Ở quân lữ, chính giới, công thương, xí nghiệp, tài chính, kiến thiết các loại bộ phận nắm quyền to, không gặp cát tinh, chỉ là một vậy nhân viên công tác.

Tử vi tham lang ở mão dậu, cung mệnh tất vì vũ khúc phá quân. Làm người nhiều hợp ý mưu lợi, tốt mạo hiểm để cầu may mắn. Thấy lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, phụ, bật đồng cung có thể cho phép có đại phú quý, văn võ đều là cát, quyền quý không là, ở thực nghiệp giới hòa chính giới có thể dương danh. Nếu gặp tham lang hóa kị, sự nghiệp sóng gió nổi lên phục, tao ngộ thất bại cùng nhấp nhô. Nếu không thêm cát sao, tài nghệ dựng thân, trọn đời không phải như ý.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, cung mệnh tất vì vũ khúc thiên phủ. Nên quan võ, tham chánh hoặc kinh doanh mậu dịch, thực nghiệp, thêm gặp cát tinh có thể vì cự thương, quan lớn, cầu danh cầu lợi. Tìm không thấy cát mà thấy sát, phú quý không lớn. Dương đà hỏa linh đồng cung, sự nghiệp khó cầu hiển đạt, cung mệnh tam phương lại không có cát, bình thường thế hệ.

Tử vi thất sát ở tị hợi, cung mệnh tất vì vũ khúc tham lang. Trọn đời sự nghiệp thủy chung cuối cùng không đủ yên ổn. Năm mới không phải như ý, ba mươi tuổi sau thủy hứng, nên làm kinh thương, thêm lộc tồn, tả hữu có đại phát triển, quan võ quý lộ vẻ, cung mệnh thấy hỏa linh sẽ thành phú ông. Sẽ không cát diệu, người phàm.

Tử vi phá quân tại sửu chưa, cung mệnh tất vì vũ khúc thất sát. Một thân khai sáng lực hơn người, ở trên sự nghiệp dục vọng vô chỉ cảnh, cũng dễ dàng cùng thủ trưởng không hòa thuận, trọn đời nhiều thành nhiều bại, cũng không thuận lợi. Biết cát chúng ở kịch liệt cạnh tranh trong phát triển, gặp xương khúc tả hữu, sự nghiệp huy hoàng. Không thêm cát tinh, vất vả cực nhọc lao động thế hệ.

Sao thiên cơ ở cung quan lộc

Sao thiên cơ chủ động, ở cung quan lộc sự nghiệp biến hóa khá nhiều, tất nhiên trọn đời nhiều lần cải biến chức nghiệp, hoặc nhiều lần điều động, hoặc thân kiêm mấy chức, hoặc tham gia nghề tự do. Lâm miếu vượng địa, chủ sự nghiệp thành công thuận lợi. Cùng tả hữu đồng cung thêm biết, giỏi về vận dự định bày ra, xử lý phức tạp sự vụ, năng lực thu được quyền lực và địa vị, cũng thường thân kiêm mấy chức. Cùng xương khúc đồng cung thêm biết, chủ quý lộ vẻ hòa nổi danh, nên văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật sự nghiệp, có thể có giác Cao Thành liền. Cùng khôi việt đồng cung thêm biết, trên sự nghiệp nhiều gặp quý nhân, ít có phiền phức. Cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, chủ đại quý, tất là cao cấp quan trên, chính giới nhân viên quan trọng, thiên hạ trứ danh.

Thiên cơ ở tị hợi vì bình thản, một thân không dễ có nghề cố định, nhiều chuyển chức, chuyển nghề, chuyển biến kinh doanh hạng mục, khuyết thiếu yên ổn tính. Thiên cơ lạc hãm hoặc hóa kị, hoặc gặp không kiếp, địa vị không cao, một thân tất không nghề cố định, thường thất nghiệp hoặc không tìm được việc làm. Thêm gặp sát tinh, tình huống càng ác liệt hơn, chỉ tác hạ cương vị nhân viên, không việc làm, đông không thành tây chẳng phải, cho nên tất nhiên gian khổ.

Thiên cơ thái âm ở dần thân, cung mệnh tất là trời cùng. Lợi cho từ công chức, phục vụ với tương đối ổn định cơ cấu, thêm thiên mã nhiều lần đi công tác, họp lại chúng cát, tài quan song mỹ. Thiên cơ hóa khoa, tất vì hành chính thống trị tới quan viên, khoa quyền lộc thêm biết, công danh hiển đạt, đại phú đại quý, gặp tứ sát, hóa kị, bôn ba đến già, sự nghiệp không phải thuận lợi.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, cung mệnh tất là trời cùng. Trên sự nghiệp nhiều biến động, mão so với dậu cát, dậu cung phúc không bền. Nên tham gia văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo, phá giá các loại sự nghiệp, từ thương lượng tất làm chủ. Hội ngộ văn xương văn khúc , phần kết chương cái thế. Khoa quyền lộc ba người thêm biết, cự phú đại quý, danh mãn trong ngoài nước. Lộc tồn đồng cung, phú quý, nên tham chánh. Thêm gặp sát tinh, sự nghiệp nhiều cạnh tranh, nên kinh thương.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, cung mệnh tất là trời cùng thái âm. Thìn so với tuất cát. Riêng chỉ thiên cơ hóa quyền hoặc hóa khoa có thể lộc tồn mới có phú quý. Thích mặc cho thống trị chức vụ, khoa quyền lộc thêm biết, nhân sinh tất có kỳ ngộ, cự phú đại quý, cung mệnh lạc hãm không cát thì không phải vậy. Cát phụ không đủ chỉ vì bình thường thống trị hoặc quảng cáo, marketing nhân viên. Tìm không thấy cát tinh, hung tinh hội tụ, chủ nghèo hèn, nhất thế gian khổ. Thiên cơ ở thìn hóa kị, lại tìm không thấy cát, liên tiếp thay đổi chức nghiệp, chẳng làm nên trò trống gì.

Thái dương tinh ở cung quan lộc

Thái dương làm quan lộc chủ, nhập cung quan lộc có cầm quyền vận khí, nhìn kỹ miếu hãm tới bất đồng mà tình hình khác nhau. Nhập miếu vượng địa, gặp phụ bật, xương khúc, khôi việt, khoa quyền lộc loại cát diệu thủ chiếu, đại quý, vì tỉnh bộ cấp trở lên quan viên, sự nghiệp vĩ đại. Hãm cung thấy chư cát đồng cung thủ chiếu cũng không mất phú quý, nếu không phú quý không kịp ở miếu vượng địa, lại phúc không bền, thấy dương đà hỏa linh không kiếp hóa kị chư ác, chủ địa vị thấp, phù hoa không thật, không hề phú quý cùng thành tựu đáng nói.

Thái dương ở miếu vượng địa, tương ngộ tứ sát không kiếp, chủ gặp gian khổ, bận rộn, không phải như ý, nhưng có thể khắc phục nghịch cảnh, phú quý khả kỳ. Thái dương ở miếu vượng địa tới hóa quyền, hóa lộc vì vô cùng cát hiện ra. Gặp hóa kị, chủ cạnh tranh, áp lực, dài ngắn, nếu lâm miếu vượng, có thể thăm hỏi bên ngoài thành công, không được mà hoặc hãm cung hóa kị, chủ bị đại bại. Thái dương cùng trời hình đồng cung, đa số là quân nhân hoặc nhân viên cảnh vụ.

Thái dương ở ngọ cung thủ quan lộc, vị chi \ “Nhật lệ trung thiên \”, có chuyên quyền tới quý, có thể đem cầm quốc gia quyền cao, cũng chủ đại phú, cùng lộc tồn đồng cung có thể lộc tồn, hoặc cùng tả hữu xương khúc thêm biết, quý không thể nói. Sẽ không cát tinh, bình thường tiểu khang mà thôi. Một thân thật tốt giao bằng hữu kết thúc bạn bè, vô sự rảnh rang vội vàng, ở không đi gây sự.

Thái dương thái âm tại sửu chưa, mệnh vô chính diệu đối cung cự môn thiên cơ. Trọn đời sự nghiệp hay thay đổi hóa, chuyển chức chuyển nghề nhiều lần. Thêm xương khúc tả hữu, hoặc thái dương thái âm hữu hóa lộc hoặc hóa quyền, đều là chính phủ quan lớn, nắm chắc chánh quyền quốc gia.

Thái dương cự môn ở dần thân, mệnh vô chính diệu đối cung thiên cơ thiên lương. Thích hợp lấy khẩu tài, chuyên môn học nghệ thành danh, trên sự nghiệp danh tầm lớn hơn lợi, đắt hơn với phú. Không sát góp phú quý khả kỳ, thái dương hóa lộc chủ đại quý, hóa quyền lộc hoặc thêm tả hữu xương khúc cũng chủ đại phú quý, tất là quốc gia nhân tài trụ cột. Thấy tứ sát không kiếp sao hóa kỵ không đẹp, nên tham gia lệch nghiệp hoặc y bặc tinh tướng. Dần so với thân cát, dần cung cát vận khá lâu, thân cung thì tiến thối phập phồng bất định.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, cung mệnh tất vì thái âm. Mão so với dậu cát, tìm không thấy hung thần, chủ trọn đời sự nghiệp hanh thông, gặp lộc tồn xương khúc cũng cát hóa, chủ cự phú hoặc đại quý, danh chấn thế giới. Dậu cung bình thường, tác dụng chậm không đủ, thanh tú mà không thực, chủ hư hoa phù khoa, khó ngắm đại phú quý.

Sao vũ khúc ở cung quan lộc

Vũ khúc nhập miếu, cùng xương khúc phụ bật đồng cung, chủ quan võ quyền quý, nắm chắc quân lữ, bót cảnh sát to lớn quyền, hoặc tại những khác tư pháp, bạo lực cơ quan đảm nhiệm chức vị quan trọng. Người phàm kinh thương, cũng chủ sự nghiệp phát triển. Biết khoa quyền lộc, vì tài phú tới quan, ở giới tài chính trở thành đầu sỏ, kinh thương giả sẽ thành vì ức vạn phú ông, thực nghiệp giới tới thủ lĩnh. Vũ khúc nhập cung tài bạch, có không ít người là ở ngân hàng hoặc cái khác tài chính bộ phận công tác. Vũ khúc miếu vượng tung không gặp cát tinh, cũng chủ sự nghiệp thông suốt, vững bước tiến triển. Vũ khúc hóa lộc, chủ phú quý song toàn, vũ khúc hóa quyền cực đẹp, vì quyền đắt tiền biểu hiện, là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật. Vũ khúc hóa kị hung nhất, sự nghiệp dài hơn ngắn, chí ít gặp phải một lần đại phá bại.

Gặp dương đà hỏa linh không kiếp đại hao bao gồm ác diệu, đa mưu thiếu thành, tranh cãi trắc trở, tam phương lại không có cát tinh hội hợp, địa vị bình thường, không làm quý lộ vẻ mà nói, vũ khúc hãm mà cũng thế.

Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ, cung mệnh tất vì liêm trinh. Được cát nhú phú quý, một thân nhiệt tâm sự nghiệp, xảo với bên ngoài xử lý công việc ắt, nên kinh doanh đại quy mô xí nghiệp, cùng lộc tồn đồng cung hoặc vũ khúc hóa lộc, hóa khoa, sự nghiệp vĩ đại, hoặc thêm tả hữu xương khúc chủ phú quý, cầu danh cầu lợi, nắm quyền lực, sự nghiệp vận hanh thông. Thêm khôi việt, ở tài chính bộ phận công tác. Thêm dương đà hỏa linh không kiếp chư ác sát, là loại người bình thường. Vũ khúc hóa kị, sự nghiệp phập phồng không phải như ý, có quan giả tất có quan tai.

Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, cung mệnh tất vì liêm trinh phá quân. Bình thường ở trên sự nghiệp không phải không giữa lúc tới hành động trái luật, phú quý thì cũng tất vì tham quan tham lại, hoặc là gian thương. Chủ sự nghiệp hay thay đổi hóa, năm mới nhiều phập phồng, không ổn định. Được cát nhú cát đẹp, kinh thương có thể lấy được món lãi kếch sù, từ công thì chức vụ thăng tiến. Kị gia sát kị.

Vũ khúc thiên tướng ở thìn tuất, cung mệnh tất vì liêm trinh thiên phủ. Thêm cát sớm cầm quyền cao, sự nghiệp hanh thông, chủ quyền quý, tài quan song mỹ.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, cung mệnh tất vì liêm trinh tham lang. Sự nghiệp nhiều phập phồng biến hóa, cách tổ ra ngoài chủ có phát triển. Nên kinh thương, theo sự nghiệp hợp ý sự nghiệp, hoặc vốn có mạo hiểm, tính nguy hiểm công việc. Gặp lộc tồn đồng cung, chủ phú quý. Được cát quyền quý, hoành lập công danh. Kình dương cùng thủ, có lao ngục tai ương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, cung mệnh tất vì liêm trinh thất sát. Sự nghiệp có khúc chiết hòa biến hóa, mừng nhất vũ khúc hóa quyền, chủ trọn đời quyền quý, tài quan song mỹ. Gặp thiên hình, quân lữ phát triển. Thêm quyền lộc xương khúc tả hữu quý lộ vẻ. Không thêm cát tinh, thì chủ sự nghiệp bình thường, khó có thành tựu, làm một vậy nhân viên nhà nước hoặc tiểu thương, hoặc nên xảo nghệ an thân

Sao thiên đồng ở cung quan lộc

Thiên đồng phúc tinh, nhập cung sự nghiệp cũng không phải là hoàn mỹ, bên ngoài cơ bản tính chất thích hợp với tự do, không bị câu nệ trong hoàn cảnh công tác, khó có thể thống trị ban chỉ huy thuộc, như mặc cho thống trị chức vụ, thì khó phát huy năng lực. Thiên đồng nhập miếu, văn võ kiêm nên, cùng hóa lộc hóa quyền hóa khoa đều nghe theo, chủ đại phú đại quý, thiên hạ trứ danh. Cùng tả hữu xương khúc khôi việt đồng cung hoặc thêm biết, sự nghiệp thịnh vượng, trợ lực nhiều, vận khí thật tốt, chủ thành công hòa phú quý. Cùng dương đà hỏa linh kiếp không hóa kị đồng cung thêm biết, thì sự nghiệp vận độ chênh lệch, nhiều cản trở bất thông, địa vị không cao, vì loại người bình thường, nếu lạc hãm lại thêm tứ sát không kiếp, đông khuynh tây bại, chẳng làm nên trò trống gì.

Thiên đồng ở cung quan lộc, không ít là ở giới truyền thông, ngu nhạc giới, văn hóa nghệ thuật giới công tác. Mệnh cục thành cách, chủ có đại phú quý. Mệnh cục không thành cách, không cát tinh thủ chiếu, chung quy thuộc loại người bình thường.

Thiên đồng thái âm tại tí ngọ, mệnh vô chính diệu, đối cung cự môn thái dương. Hai sao với tử cung miếu vượng, kinh thương can công chức đều là cát, có nói rõ địa vị, gặp lộc tồn chủ phú quý. Ngọ cung hai sao chỗ hãm đấy, không thêm cát tinh cũng cát hóa, thì khó có phú quý, nhất thế vất vả cực nhọc, làm nhiều công ít mà giác khó phát triển.

Thiên đồng cự môn tại sửu chưa, mệnh vô chính diệu, đối cung thái dương thiên lương. Hai sao câu hãm, năm mới sự nghiệp không ổn định, thường trên đường hủy bỏ, hoặc chuyển chức điều động sự tình, trong lúc tuổi già nhưng tại vất vả cực nhọc trong tay không gây dựng sự nghiệp. Không thêm cát tinh cũng cát hóa, trọn đời địa vị thấp, thành tựu hữu hạn. Bất luận thấy cát hay không, một thân ở trên sự nghiệp nhiệt tâm trình độ không quá cao.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, cung mệnh tất vì thái âm. Nên từ công, đảm nhiệm thống trị chức vụ. Biết khoa quyền lộc, chủ nhân trên sự nghiệp vận khí kỳ giai, anh hùng cái thế, đại phú đại quý, nắm chắc quốc gia quân chính quyền to. Tả hữu xương khúc thêm biết, nhưng tại trong chính trị thu được thành tựu. Thấy tứ sát kiếp không, vì nhân viên kỹ thuật, hoặc nên kinh thương.

Sao liêm trinh ở cung quan lộc

Liêm trinh làm quan lộc chủ, nhập cung quan lộc đều có cơ hội cầm quyền. Không gặp sát tinh, một thân trọng hiệu suất làm việc, có thể phát huy trác việt chỉ huy năng lực, thích mặc cho trưởng phòng chức vụ. Gặp dương đà không kiếp, sự nghiệp không phải như ý, dài ngắn không gián đoạn, trăm sự khó thành. Hãm mà gia sát, công danh không phần, tu phòng quan không phải. Liêm trinh hóa kị cùng thất sát, tứ sát, thiên hình cùng tồn tại cung quan lộc, có lao ngục tai ương, chính trị hãm hại.

Liêm trinh ở dần thân, nhập miếu, cung mệnh tất vì tử vi thiên tướng. Chủ quan võ quyền quý, kinh thương đại phú, cùng cát tinh cùng chiếu, phú quý song toàn. Liêm trinh hóa lộc hoặc cùng lộc tồn đồng cung, chủ đại phú đại quý. Hỏa tinh hoặc linh tinh đồng cung, năm mới không đại thành, lúc tuổi già vượng phát.

Liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, cung mệnh tất vì tử vi. Thống trị năng lực ưu tú, năm mới sự nghiệp không ổn định, trung niên đi nơi khác phát triển, có thể lấy được ngoài ý muốn thành công. Chúng cát tinh củng chiếu, văn võ phú quý. Liêm trinh hóa lộc, quan võ quyền quý, kinh thương quá độ. Phụ bật xương khúc xung chiếu, nên tham chánh, có thể làm quan lớn. Liêm trinh hóa kị, phú quý đều là nhỏ.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, cung mệnh tất vì tử vi phá quân. Một thân am hiểu nhân sự kết giao, có thể làm một vậy nhân viên nhà nước, tiêu thụ bên ngoài nhân viên, cơ quan khoa viên, cơ sở cán bộ, cảnh sát, tư doanh chủ xí nghiệp. Không ít là quân nhân sinh ra. Thêm gặp thêm gặp chúng cát, kinh thương can công chức tất cả đều hợp, cạnh tranh hòa dài ngắn bên trong, sự nghiệp có thể phát triển. Như gia sát sao, tham ô tới quan, hoặc bởi vì khác phái vấn đề dựng lên tranh chấp, hoặc hành vi bất chính mà chịu đựng trách phạt. Hóa kị gia sát, ngồi tù không thể nghi ngờ.

Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, cung mệnh tất vì tử vi thiên phủ. Hội hợp cát tinh, cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, cự phú đại quý. Thấy hai bên xương khúc, văn võ tất cả đều hợp, quyền quý khả kỳ. Kình dương đồng cung, chỉ nên kinh thương. Hỏa linh đồng cung, tất vì tham quan tham lại. Không kiếp đồng cung, sự nghiệp bên ngoài hoa bên trong hư.

Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, cung mệnh tất vì tử vi tham lang. Nên quân lữ kiến công, thêm cát tinh chủ công danh hiển đạt. Khoa quyền lộc hội hợp, cự phú đại quý. Tả hữu xương khúc đồng cung hoặc thêm biết, văn võ tất cả đều hợp, sự nghiệp thịnh vượng,may mắn.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, cung mệnh tất vì tử vi thất sát. Sự nghiệp nhiều khúc chiết, thêm biết cát tinh, ở gian khổ trong có thể thành lập đại công. Tả hữu, xương khúc, lộc tồn, hóa lộc hội hợp, văn võ tất cả đều hợp, sớm cầm uy quyền, chủ phú quý, kinh thương cũng tất hoành phát đại phú. Tìm không thấy cát tinh, phúc không bền. Gia sát, loại người bình thường.

Thiên phủ sao ở cung quan lộc

Thiên phủ lâm cung quan lộc chủ cát tường, chỉ cần không gặp sát tinh, định chủ sự nghiệp thành công. Nhập miếu được chúng cát thủ chiếu, văn võ tới tài, công danh hiển hách, nếu không can công chức mà tham gia mậu dịch, cũng lấy phát triển mà nói. Biết xương khúc khôi việt chủ quý, làm nhiều công chức, vì quan hành chánh, bộ phận trưởng phòng, luật sư các loại. Thấy hai bên cũng cát, gặp lộc tồn chủ phú quý. Thêm tứ sát không kiếp không đẹp, sự nghiệp nhiều khúc chiết phập phồng cùng tranh cãi rung chuyển, đều nghe theo sát tinh nhiều, chủ nghèo hèn, vô sự nghiệp cùng địa vị đáng nói, chung quy thuộc người tầm thường.

Thiên phủ tại sửu chưa, mão dậu, cùng lộc tồn tả hữu hoặc xương khúc thêm biết, chủ đại phú đại quý. Thiên phủ ở tị hợi, gặp lộc tồn, hóa lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt thêm biết, đại phú đại quý, không gặp cát tinh, ở trên sự nghiệp tương đối thận trọng thủ cựu.

Thái âm tinh ở cung quan lộc

Tương đối mà nói sự nghiệp tương đối bình ổn, nhập miếu phương làm cát luận, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, củng chiếu chủ quyền quý, không làm công hầu liền làm vương. Cùng xương khúc tả hữu khôi việt đồng cung hoặc thêm biết, có thể lấy được cao điểm vị trí, trọn đời rất có tiếng tăm. Thái âm nhập bình rảnh rang tới cung, biết xương khúc phụ bật, cũng quan quý chi nhân. Thái âm nhập miếu vượng, sát diệu ít, có tả hữu sao thêm biết, tạm biệt lộc tồn, nhưng tại công mậu dịch trung trí phú. Thái âm lạc hãm, sự nghiệp vận không tốt, khó coi, vất vả nhiều công ít, lại gặp tứ sát kiếp không, tất vì loại người bình thường.

Nên thích nhâm tư kiểm tra, thiết kế loại chức nghiệp, cùng xương khúc đồng cung, nhưng tại văn hóa, học thuật, nhà nước sự nghiệp thu được thành công, nếu gặp lại long trì phượng các cùng thiên tài, nhưng tại nghệ thuật giới dương danh. Tả phụ hữu bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển. Cùng trời cùng, thiên lương, thiên cơ gặp gỡ, có thể mặc cho công chức hoặc ở xí nghiệp lớn trong làm việc. Thái âm hóa lộc, chẳng những sự nghiệp thành công, hơn nữa chủ cầu danh cầu lợi, tài vận khá vượng. Thái âm ở miếu vượng địa hóa quyền, chủ quan quý, thêm tả hữu xương khúc, phú quý xuất chúng. Thái âm hóa khoa, nói rõ biểu dương, nên tham gia văn nghệ hoặc học thuật, nghiên cứu khoa học.

Tham lang tinh ở cung quan lộc

Khai sáng cách thức, sự nghiệp phập phồng hay thay đổi. Không khỏe với đơn điệu, ổn định chức nghiệp hòa nói chung chức nghiệp. Một thân nhiều tham gia không bị ràng buộc, có biến hóa, phú hợp ý tính, mạo hiểm tính chức nghiệp, có rất nhiều mạng lưới quan hệ, ở giao tế, xã giao trung thành nhận việc nghiệp, biết kết giao quyền quý nhân sĩ, chính phủ quan lại. Nhập miếu, sự nghiệp sớm hứng, có thể lấy được ngoài ý muốn kỳ ngộ mà thành công. Gặp hỏa linh đồng cung, văn võ chức quyền quý, vai gánh trọng trách, phú quý song toàn. Tam phương tứ chính không dương đà không kiếp mà biết khoa quyền lộc, chủ là chính giới yếu nhân hoặc thương giới phú hào. Gặp tả hữu khôi việt, sự nghiệp phát triển như ý điều, may mắn nhiều cơ hội. Tham lang bình hãm, không cát tinh đồng cung, sự nghiệp không bình yên, vất vả nhiều công ít, nếu tam phương có cát tinh, nhưng tại mậu dịch, thực nghiệp trên phát triển. Thêm xương khúc, chủ mưu vì phân loạn, chính sự điên đảo. Dương đà, không kiếp cùng thủ, thuộc loại người bình thường, khó có sự nghiệp hòa thành công đáng nói.

Cự môn sao ở cung quan lộc

Sự nghiệp vất vả cực nhọc, tham gia khẩu tài, can thiệp, thiết kế, nghiên cứu, chuyên môn học thuật kỹ năng các thứ nghề vì nên. Nhập miếu vượng, vất vả cực nhọc phấn đấu sau có thành công, được chúng cát thủ chiếu, kinh thương hoặc từ công chức đều có thể nắm quyền, phát triển. Cự môn mừng nhất hóa quyền, vì uy quyền biểu hiện, có phi phàm tài năng, lợi cho ở tư pháp giới, y học giới, học thuật giới dương danh. Cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền các loại cát tinh thêm biết, chủ đại phú hoặc đại quý. Cùng tả hữu xương khúc khôi việt đồng cung đều nghe theo, chủ quý lộ vẻ, hoặc ở khoa học nghiên cứu, văn học nghệ thuật, đại chúng truyền bá, y bặc tinh bằng nhau lĩnh vực thu được thành công.

Cự môn vì ám tinh, người buôn bán muốn nhiều hơn lén lút làm chút ít đất dưới hoạt động, hoặc không chứng nhận kinh doanh, mở hàng vỉa hè, hoặc trốn thuế, hoặc tham gia phi pháp sinh ý.

Ở môn ở hãm đấy, chủ bôn tẩu hối lận, sự nghiệp nhiều đối thủ cạnh tranh, khó có thành công thời gian, gặp cát tinh trong lúc tuổi già có thể yên ổn. Hãm mà thêm tứ sát kiếp không, phàm trần làm đồ đệ vất vả, chẳng làm nên trò trống gì. Cự môn hóa kị, cùng thủ trưởng bất hòa, sự nghiệp nhiều phân tranh, miệng lưỡi, không phải như ý, rách nát, gặp lại tứ sát kiếp không, chủ bị quan không phải, tố tụng, lao ngục tai ương.

Thiên tướng sao ở cung quan lộc

Một thân rất có phụ tá tài năng, sự nghiệp yên ổn, bình ổn thiếu biến hóa, nhiều ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trong nhậm chức, thích mặc cho với hành chính cùng thống trị lên phó chức, bí thư, không thích hợp làm một tay, hoặc là danh chính thực phó. Thiên tướng nhập miếu, cùng tả hữu xương khúc khôi việt đồng cung đều nghe theo, biết dùng người coi trọng, chủ phú quý, kinh thương từ công đều có đại thành, có thể được lương cao thu nhập. Đều nghe theo khoa quyền lộc, nên tham chánh, quan to lộc hậu, kinh thương là cự phú. Không thêm cát tinh, người phàm cũng chủ sự nghiệp an ổn, sinh hoạt giàu có. Miếu vượng gia sát, chỉ nên từ thương lượng. Thiên tướng hãm đấy, thành bại đa đoan, gia sát thù vì không cát, chỉ vì người phàm.

Thiên lương sao ở cung quan lộc

Làm người thận trọng, giỏi về xử lý trắc trở, có thể đảm nhận mặc cho chức vụ trọng yếu. Thiên lương thủ ngọ cung nhập miếu, biết phụ bật khôi việt, văn võ chi tài, nên tham chánh, thêm gặp khoa quyền lộc, chủ đại quý, là chính giới yếu nhân. Cùng tả hữu xương khúc đồng cung thêm biết, quý lộ vẻ, nhưng tại hành chính cơ quan, pháp luật hệ thống, chữa bệnh cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trong phát huy tài cán. Thiên lương hóa khoa, chủ thanh quý, danh tầm lớn hơn lợi. Thiên lương hóa lộc, phú quý. Hóa quyền, là thật quyền phái người vật, nếu biết lộc tồn, có thể vì phú thương. Nhập miếu vượng, không thêm cát diệu, người phàm cũng chủ sự nghiệp bình ổn yên ổn, có thể hưởng giàu có.

Thiên lương hãm đấy, biết cát cũng không mất phú quý, tìm không thấy cát tinh, chủ sự nghiệp vất vả cực nhọc lao lực, nhiều thành nhiều bại, làm mướn không công. Cùng giải quyết tứ sát không kiếp, không có địa vị, sự nghiệp bị thất bại hòa khổ lao, tai nạn phá hao tổn, khó với thu được thành tựu, chỉ là người bình thường.

Sao thất sát ở cung quan lộc

Khai sáng cách thức, không khỏe mặc cho với an ổn, bình thường chức nghiệp, nên tuyển trạch tự do, không bị ràng buộc chức vụ nghiệp, hoặc tham gia mạo hiểm, giàu … Biến hóa, hợp ý tính chức nghiệp. Năm mới sự nghiệp nhiều phập phồng biến hóa, khiếm khuyết yên ổn, trung niên sau có như ý điều. Nên ly hương ra ngoài, có thể lấy được thành công cơ hội. Đại thể tay không hưng gia, từ không tới có. Thất sát nhập miếu, được cách, phục gặp chúng cát thủ chiếu, quyền quý không nhỏ. Nên vũ bất lợi văn, biết cát ở quân cảnh giới tài hoa xuất chúng, hoặc từ thương lượng làm lão bản, hoặc kinh doanh thực nghiệp lấy thành phú ông. Thất sát cùng tả hữu, xương khúc, khôi việt, đồng cung thêm biết, chủ * quyền bính, cầm quyền sanh sát, sự nghiệp thịnh vượng,may mắn. Cùng lộc tồn đồng cung, phú quý song toàn. Cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, anh hùng cái thế, danh dương thế giới. Thất sát miếu vượng cùng hỏa linh đồng cung, chủ quan võ uy phong, nhưng nhiều mạo hiểm, dài ngắn, cũng có thể kinh thương phát phú, nhưng thay đổi rất nhanh. Thất sát bình rảnh rang, lại thêm biết tứ sát kiếp không, dung thường chi nhân, lại sẽ đồng hóa sao hóa kỵ, chủ có lao ngục tai ương.

Sao phá quân ở cung quan lộc

Khai sáng cách thức, trọn đời sự nghiệp đa động tạo nên phục, nhiều lần trải qua gian khổ, cũng không thuận lợi, nên tham gia mạo hiểm sự nghiệp, sản nghiệp, thực nghiệp. Nhập miếu quan võ hiên ngang, được chúng cát thủ chiếu phú quý không nhỏ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa củng chiếu, quốc gia trọng thần. Cùng tả hữu, khôi việt đồng cung thêm biết, có rất mạnh thống ngự năng lực, kinh thương từ công đều có thể, phú quý song toàn. Cát tinh thiếu không đắt, chỉ vì người bình thường viên, hoặc tham gia cá thể kinh doanh. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, sự nghiệp lao lực kiển trệ. Cùng dương đà hỏa linh kiếp không hóa kị đồng cung, chủ vất vả cực nhọc, khúc chiết, dài ngắn, rách nát, đa mưu thiếu thành, chuyện lạ nghiệp tất gặp mấy lần đại phá bại, kị hợp ý mạo hiểm, nên kỹ thuật dựng thân. Cung mệnh không thêm cát tinh, cung quan lộc phá quân cùng dương đà đồng cung, chủ nhân mắc nợ buồn thiu, khắp nơi cầu xin, chán nản không làm nổi.

Văn xương, sao văn khúc ở cung quan lộc

Hai sao nhập miếu, hữu danh tiếng địa vị, gặp thái dương, thái âm đồng cung đều nghe theo, chủ quyền quý, tỉnh bộ cấp chức vụ. Gặp tử vi, thiên phủ, vũ khúc, hóa khoa, tả phụ, hữu bật các loại chúng cát, văn võ tới tài, phú quý phi phàm. Hai sao cùng cát tinh cùng thủ, bình phục tăng bên ngoài cát, kị gặp phá quân. Ở hãm đấy, thiếu đẹp, thích với hướng văn hóa, học thuật, nghệ thuật, tôn giáo, bói toán phương diện phát triển.

Tả phụ, hữu bật sao ở cung quan lộc

Thống trị mới có thể ưu tú, hành sự thận trọng vững chắc, sự nghiệp như ý điều, có thể được đại chúng chống đỡ. Kinh thương từ công đều là thuộc cát triệu, cùng cát tinh cùng giá trị bình phục cát, được tử vi thiên phủ các loại chúng cát tinh củng chiếu văn võ đều là lương, tài quan song mỹ. Cùng trời cùng, văn xương đồng cung, văn vẻ csige, danh khắp thiên hạ. Thêm tứ sát, thành bại không đồng nhất, gặp không kiếp, chủ bị xuống chức.

Thiên khôi, thiên việt

Trên sự nghiệp thủy chung gặp quý nhân, nhất là mà vượt cấp, tôn trưởng chống đỡ, phàm trần gặp trắc trở đều sẽ gặp dữ hóa lành. Được chúng cát tinh thủ chiếu, đều là chủ quý. Thêm tứ sát thành bại tiến thối, thêm không kiếp hình kị các loại ác dung thường chi nhân.

Hóa lộc

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, thịnh vượng, uy quyền, phát triển, thuận lợi các loại biểu hiện. Trọn đời trên sự nghiệp tới vận khí thật tốt, lại năng lực bảo trì trường thịnh không phải suy, thiếu thất bại, thất ý, đồng thời giỏi về vận dụng tiền tài, mà đưa tới sự nghiệp phát triển bành trướng, tài phú, địa vị, danh tiếng trên đều năng lực thu được khá cao thành tựu. Gì sao ở cung quan lộc hóa lộc, thì nên tinh chi điềm lành tăng gấp đôi. Cùng lộc tồn, thiên mã, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, đại phú đại quý.

Hóa quyền

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, thịnh vượng, uy quyền, phát triển, thuận lợi các loại biểu hiện. Trọn đời ở trên sự nghiệp tới vận khí thật tốt, một thân hành sự thận trọng, giỏi về kế hoạch, giữa lúc kinh doanh sự nghiệp, thiếu thất bại, thống trị năng lực mạnh, đã có thể mặc cho chức cao. Gì sao ở cung quan lộc hóa khoa, thì nên tinh chi điềm lành tăng gấp đôi, cùng cự môn, vũ khúc, hóa khoa, hóa lộc thêm biết, tuyệt không thể tả, có thể tự đắc bên ngoài phát triển, số làm quan. Cùng hóa lộc, hóa khoa thêm biết, thì vì quốc gia lương đống, quý có thể nói.

Hóa khoa

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, thịnh vượng, phát triển, thuận lợi, danh tiếng biểu hiện. Trọn đời ở trên sự nghiệp vận khí thật tốt, một thân cụ có tương đương ưu tú chuyên nghiệp học thức, với công tác vốn có tốt cùng bày ra năng lực, vận dự định năng lực, cũng dễ dàng nhất thu được thủ trưởng, đồng sự cùng ngoại giới tốt bình luận. Gì sao ở cung quan lộc hóa khoa, thì nên tinh chi cát tường tăng gấp đôi, lại chủ một thân năng lực tên đề bảng vàng. Cùng hóa lộc, hóa quyền cùng xương khúc thêm biết, quý lộ vẻ không thể nghi ngờ, cùng trời khôi, thiên việt hội hợp, chủ nhân danh khắp thiên hạ. Hóa khoa cùng dương đà, không vong, hóa kị đồng cung là hãm, thì tung có tài năng, cũng khó phát huy.

Hóa kị

Không lành hiện ra, sự nghiệp thường bị sự cố, thất bại, thất bại, chân ngựa, gây trở ngại, khúc chiết, tuyệt không được thuận lợi. Cát chúng cát tinh nhập miếu vượng cũng cát hóa đến hóa giải, nhưng cũng cũng không thể sử dụng hóa kị tinh chi bất lợi tiêu tan thành vô hình.

Lộc tồn

Đại cát hiện ra, chủ nhân trên sự nghiệp có thể chịu vật chất giúp đỡ, một thân giỏi về thống trị, vận dụng tiền tài, không thích lãng phí, đơn giản súc tài, sự nghiệp phát triển thuận lợi, đã có thể mặc cho địa vị cao, hoặc kinh doanh đại quy mô xí nghiệp. Lộc tồn cô độc cố thủ một mình, nhiều ở tài chính, ngân hàng, bộ tài chính phân công làm, hoặc tham gia quản lý tài sản công tác, vì tài phú tới quan. Lộc tồn được phần đông cát tinh miếu vượng thủ chiếu, tất vì văn võ tới tài, quốc gia lương đống, tài quan song mỹ. Thêm hỏa linh kiếp không thì tiến thối bất định, thật xấu không đồng nhất, càng kị thấy không kiếp.

Kình dương, đà la

Ác triệu, trọn đời sự nghiệp nhiều thất bại, sự cố,, biến hóa, không phải như ý, thường gây phiền toái, dễ dàng cùng thủ trưởng đối lập, bị đồng sự, thuộc hạ phản cảm, mà bị ép từ chức hoặc vứt bỏ công tác, hoặc thu nhập thấp kém. Nhập miếu, lợi cho tham gia quan võ hoặc kinh thương, cũng có thể tham gia cụ có biến động tính, tính nguy hiểm hòa tiêu hao phương diện thể lực hành nghiệp, bất lợi từ công việc văn phòng, được phần đông cát tinh thủ chiếu, chủ có quyền quý.

Hai sao ở hãm đấy, bôn ba sống qua ngày, sự nghiệp trong thường gặp thương tổn, sự cố, tham gia bình thường chức nghiệp, địa vị không cao, từ chuyển chức, không ổn định, thu nhập thấp, hoàn cảnh làm việc ác liệt, trọn đời vất vả nhiều công ít, hãm mà thêm cát sao hư danh mà thôi, khó có lớn phát triển. Thêm gặp hỏa linh không kiếp chư ác diệu, chủ nhân dung thường, hơn nữa nghèo khó.

Hỏa tinh, linh tinh

Không lành hiện ra, trên sự nghiệp vất vả nhiều công ít, đãi ngộ nhỏ bé, hoàn cảnh ác liệt, nhiều chuyển chức, tuy có công tác giác khó lâu dài.

Hai sao nhập miếu, năm mới cũng thành bại tiến thối, lúc tuổi già sự nghiệp như ý. Biết miếu vượng tới tử vi, tham lang thì chủ cát tường. Nhập hội chùa hợp chúng cát thủ chiếu, chủ nhiều hiển hách quyền quý.

Hai sao lạc hãm, trọn đời địa vị đê tiện, sự nghiệp không ổn định, liên tiếp chuyển chức, khó có được tín dụng, thường bất mãn hiện giữ chức nghiệp. Gặp dương đà kiếp không, trọn đời khốn đốn hàn kiển, phong ba bắt đầu từ.

Địa kiếp, thiên không

Sự nghiệp trống rỗng tới ác triệu, trọn đời sự nghiệp không ổn định, nhiều lần cải biến chức nghiệp, chỗ làm công tác tất không có bao nhiêu lợi ích thực tế đáng nói, thường bị thất bại hòa thất bại, khó có thể thành tựu đại sự đại nghiệp. Mệnh có cát tinh mà gặp tai kiếp không, dù có trong chốc lát của cải quý, cũng tất có giác đại rách nát, hoặc là tiền tài bị đại phá, hoặc là đắc tội thủ trưởng mà bị trách phạt, hoặc học không phải sở dụng khó có thể phát huy. Sợ nhất hai sao cùng tồn tại cung quan lộc hoặc cùng tồn tại cung mệnh tam phương. Nếu chỉ gặp trong đó nhất tinh, mà trong nội cung có chính tinh miếu vượng thì hung lực giác vi.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数十二宫之官禄宫 (事业宫)

来源-灵匣

紫微斗数将命造整个人生吉凶祸福, 人事活动分为十二类, 以下所述十二宫的判定内容, 为紫微斗数的基本学说, 借此可以探究论定个人一生的富贵贫贱, 穷通祸福, 荣枯寿夭等宿命情形. 在论断各宫时, 应参考对宫吉凶. 紫微斗数命盘上所有的宫位, 均受命宫的统辖, 所以必须先以命宫为中心后, 再论其它十一宫, 否则, 常会出现论断的结论与事实不符的情况.

紫微十二宫中的官禄宫也叫事业宫, 表示一个人的就业情形和职位高低. 紫微斗数对一个人的事业和职业状况的猜测, 主要是将官禄宫中的星曜 (yao) 作为观察和研究对象, 再结合其人三方四正的全盘来进行分析.

(1) 官禄宫有吉星庙旺坐守, 如遇左辅, 右弼与紫微同宫, 或紫微化权, 必是官贵人士, 若同时有空亡恶煞守之, 只是虚闲之职, 外华内虚;若有文昌, 文曲入庙 (巳酉丑宫) 守官禄, 权贵无疑, 若同时有凶煞同值, 须防仕途不畅, 好处藏凶;昌曲入官禄确主吉兆, 多属文职权贵, 若有紫微, 天府, 天相等吉星又逢化禄, 化权, 大贵;官禄宫有武曲, 紫微, 禄存, 化禄, 化权, 左辅, 右弼等守照, 主武贵, 在军中掌大权;官禄宫有吉坐守, 命宫三方有煞, 吉恶相参, 清浊不一, 但仍不失局, 多为地方官吏, 基层干部, 近处有名, 从事贸易也可做个小老板, 但终究难成大器.

(2) 各星在官禄宫, 若遇四煞空劫等恶, 权贵者官运亦受阻, 或成败多端, 要看庙旺利陷及吉星多寡怎么, 以定其人事业大小, 通泰与否.

(3) 流年斗君在原命盘官禄宫过度, 遇吉星守照, 有官职者则主是年官运亨通, 凡人亦主事业顺利;遇凶煞主是年事业不利, 甚至有降职或破财之事.

紫微星在官禄宫

紫微入官禄宫者, 一生事业相对而言较为平稳. 其人有很强的处理事务的能力和独当一面的能力, 多为政府官员, 大企业领导, 私营业主, 商人. 紫微入庙旺之地, 遇昌曲, 辅弼, 魁钺, 三台八座等吉星拱照, 官运亨通, 有极品之贵, 中晚年愈加发达. 格式逊色者, 也是政府机关之工作人员, 小有权贵, 经商亦必可富裕. 与禄存, 化禄, 天马同宫会照, 为高级官员, 财政大员, 贸易巨富. 紫微化权, 必*权柄, 吉众大贵;紫微化科, 名誉传扬 (有虚名的味道), 宜在政界及文化, 公家事业上谋发展. 凡紫微入官禄, 大多适任独当一面的工作. 紫微若不化权或会禄存, 左右, 昌曲, 富贵皆小.

与昌曲, 左右, 魁钺同宫, 主文贵, 事业顺调. 魁钺同宫, 多在银行供职, 居财赋之任. 煞曜同宫, 宜军警武职, 命宫三方四正会煞多, 其人并不富贵, 若吉凶混杂, 纵有成就, 亦主辛劳不顺, 精神负担重.

加四煞空劫诸恶, 一生事业不够顺利, 多经挫折, 但不至大害, 因紫微有化解的作用. 凶星多者, 事业平常, 则不能有富贵可言, 反有遭重大挫折, 或者外华内虚, 名不符实.

紫微天府在寅申, 命宫必为武曲. 加遇吉星并吉化, 文武咸宜, 必为富贵之命, 一生地位显赫, 财官双美. 在戎行, 政界, 工商, 企业, 金融, 建设等部分握有大权, 不遇吉星, 只是一般工作人员.

紫微贪狼在卯酉, 命宫必为武曲破军. 为人多投契取巧, 好冒险以求侥幸. 见禄存, 化禄, 化权, 辅, 弼同宫可许有大富贵, 文武皆吉, 权贵非小, 在实业界和政界能够扬名. 若遇贪狼化忌, 事业风波起伏, 遭遇挫折与坎坷. 若不加吉星, 技艺立身, 一生不顺.

紫微天相在辰戌, 命宫必为武曲天府. 宜武职, 从政或经营贸易, 实业, 加遇吉星可为巨商, 高官, 求名求利. 不见吉而见煞, 富贵不大. 羊陀火铃同宫, 事业难求显达, 命宫三方又无吉, 平常之辈.

紫微七杀在巳亥, 命宫必为武曲贪狼. 一生事业始终终不够安定. 早年不顺, 三十岁后始兴, 宜作经商, 加禄存, 左右有大发展, 武职贵显, 命宫见火铃可成富翁. 不会吉曜, 凡人.

紫微破军在丑未, 命宫必为武曲七杀. 其人开创力过人, 在事业上欲望无止境, 并易与上司不睦, 一生多成多败, 绝非顺利. 会吉众在激烈竞争中发达, 遇昌曲左右, 事业辉煌. 不加吉星, 辛劳劳力之辈.

天机星在官禄宫

天机星主动, 在官禄宫事业变化较多, 必然一生多次改变职业, 或频繁调动, 或身兼数职, 或从事自由职业. 临庙旺之地, 主事业成功顺利. 与左右同宫加会, 善于运畴策划, 处理复杂事务, 能取得权力和地位, 并常身兼数职. 与昌曲同宫加会, 主贵显和出名, 宜文化, 艺术, 科技事业, 能有较高成就. 与魁钺同宫加会, 事业上多逢贵人, 少有麻烦. 与化禄, 化权, 化科加会, 主大贵, 必为高级长官, 政界要员, 天下著名.

天机在巳亥为平和, 其人不易有固定职业, 多转职, 转业, 转变经营项目, 缺乏安定性. 天机落陷或化忌, 或逢空劫, 地位不高, 其人必无固定职业, 常失业或找不到工作. 加遇煞星, 情况更为恶劣, 只作下岗人员, 无业游民, 东不成西不就, 因而必然困苦.

天机太阴在寅申, 命宫必为天同. 利于从公职, 服务于相对稳定的机构, 加天马频繁出差, 复会众吉, 财官双美. 天机化科, 必为行政治理之官员, 科权禄加会, 功名显达, 大富大贵, 遇四煞, 化忌, 奔波到老, 事业不顺利.

天机巨门在卯酉, 命宫必为天同. 事业上多变动, 卯比酉吉, 酉宫福不耐久. 宜从事文化, 艺术, 广告, 倾销等事业, 从商必为主管. 会遇文昌文曲, 主文章盖世. 科权禄三者加会, 巨富大贵, 名满国内外. 禄存同宫, 富贵, 宜从政. 加遇煞星, 事业多竞争, 宜经商.

天机天梁在辰戌, 命宫必为天同太阴. 辰比戌吉. 唯天机化权或化科或会禄存方有富贵. 适任治理之职, 科权禄加会, 人生必有奇遇, 巨富大贵, 命宫落陷无吉则不是. 吉辅不足只为一般治理或广告, 营销人员. 不见吉星, 凶星会聚, 主贫贱, 一世艰辛. 天机在辰化忌, 又不见吉, 频频更换职业, 一事无成.

太阳星在官禄宫

太阳为官禄主, 入官禄宫有掌权的运气, 视庙陷之不同而情形各异. 入庙旺之地, 遇辅弼, 昌曲, 魁钺, 科权禄等吉曜守照, 大贵, 为省部级以上的官员, 事业伟大. 陷宫见诸吉同宫守照亦不失富贵, 非但富贵不及在庙旺之地, 且福不耐久, 见羊陀火铃空劫化忌诸恶, 主地位低下, 浮华不实, 毫无富贵与成就可言.

太阳在庙旺之地, 逢遇四煞空劫, 主遭受艰辛, 忙碌, 不顺, 仍可克服逆境, 富贵可期. 太阳在庙旺地之化权, 化禄为极吉之兆. 遇化忌, 主竞争, 压力, 长短, 若临庙旺, 可致意外成功, 不得地或陷宫化忌, 主遭大败. 太阳与天刑同宫, 多数是军人或警务人员.

太阳在午宫守官禄, 谓之“日丽中天”, 有专权之贵, 能把握国家重权, 并主大富, 与禄存同宫或会禄存, 或及左右昌曲加会, 贵不可言. 不会吉星, 一般小康而已. 其人多好交朋结友, 无事闲忙, 没事找事.

太阳太阴在丑未, 命无正曜对宫巨门天机. 一生事业多变化, 转职转业频繁. 加昌曲左右, 或太阳太阴有化禄或化权, 均是政府高官, 把握国家政权.

太阳巨门在寅申, 命无正曜对宫天机天梁. 适合以口才, 专门学艺成名, 事业上名大于利, 贵多于富. 无煞凑富贵可期, 太阳化禄主大贵, 化权禄或加左右昌曲亦主大富贵, 必是国家栋梁之材. 见四煞空劫忌星不美, 宜从事偏业或医卜星相. 寅比申吉, 寅宫吉运较长, 申宫则进退起伏不定.

太阳天梁在卯酉, 命宫必为太阴. 卯比酉吉, 不见凶煞, 主一生事业亨通, 遇禄存昌曲并吉化, 主巨富或大贵, 名震世界. 酉宫平常, 后劲不足, 秀而不实, 主虚华浮夸, 难望大富贵.

武曲星在官禄宫

武曲入庙, 与昌曲辅弼同宫, 主武职权贵, 把握戎行, 警局之大权, 或在其它司法, 暴力机关担任要职. 凡人经商, 也主事业发达. 会科权禄, 为财赋之官, 在金融界成为巨头, 经商者可成为亿万富翁, 实业界之领袖. 武曲入财帛宫, 有不少人是在银行或其它金融部分工作. 武曲庙旺纵不遇吉星, 亦主事业通达, 稳步进展. 武曲化禄, 主富贵双全, 武曲化权极美, 为权贵的显示, 是铁腕人物. 武曲化忌最凶, 事业多长短, 至少会出现一次大破败.

逢羊陀火铃空劫大耗等诸恶曜, 多谋少成, 纠纷困难, 三方又无吉星会合, 地位平常, 不作贵显论之, 武曲陷地亦然.

武曲天府在子午, 命宫必为廉贞. 得吉拱富贵, 其人热心事业, 巧于外理事务, 宜经营大规模企业, 与禄存同宫或武曲化禄, 化科, 事业伟大, 或加左右昌曲主富贵, 求名求利, 握有权力, 事业运亨通. 加魁钺, 在金融部分工作. 加羊陀火铃空劫诸恶煞, 则为平常之人. 武曲化忌, 事业起伏不顺, 有官者必有官灾.

武曲贪狼在丑未, 命宫必为廉贞破军. 一般在事业上不不正当之违法行为, 富贵则亦必为贪官贪吏, 或是奸商. 主事业多变化, 早年多起伏, 不安定. 得吉拱吉美, 经商可获暴利, 从公则职务高迁. 忌加煞忌.

武曲天相在辰戌, 命宫必为廉贞天府. 加吉早握重权, 事业亨通, 主权贵, 财官双美.

武曲七杀在卯酉, 命宫必为廉贞贪狼. 事业多起伏变化, 离祖外出主有发展. 宜经商, 从事业投契事业, 或具有冒险, 危险性之工作. 遇禄存同宫, 主富贵. 得吉权贵, 横立功名. 擎羊同守, 有牢狱之灾.

武曲破军在巳亥, 命宫必为廉贞七杀. 事业有曲折和变化, 最喜武曲化权, 主一生权贵, 财官双美. 遇天刑, 军旅发达. 加权禄昌曲左右贵显. 不加吉星, 则主事业平凡, 难有成就, 作一般公务员或商贩, 或宜巧艺安身

天同星在官禄宫

天同福星, 入事业宫并非完美, 其基本性质宜于自由, 不受拘束的环境下工作, 难以治理指挥部属, 如任治理之职, 则难发挥能力. 天同入庙, 文武兼宜, 与化禄化权化科会照, 主大富大贵, 天下着名. 与左右昌曲魁钺同宫或加会, 事业兴旺, 助力多, 运气极佳, 主成功和富贵. 与羊陀火铃劫空化忌同宫加会, 则事业运较差, 多阻滞不通, 地位不高, 为平常之人, 若落陷又加四煞空劫, 东倾西败, 一事无成.

天同在官禄宫, 不少是在新闻界, 娱乐界, 文化艺术界工作. 命局成格, 主有大富贵. 命局不成格, 无吉星守照, 终究属平常之人.

天同太阴在子午, 命无正曜, 对宫巨门太阳. 二星于子宫庙旺, 经商干公职皆吉, 可得申明地位, 遇禄存主富贵. 午宫二星处陷地, 不加吉星并吉化, 则难有富贵, 一世辛劳, 事倍功半而较难发达.

天同巨门在丑未, 命无正曜, 对宫太阳天梁. 二星俱陷, 早年事业不安定, 常中途而废, 或转职调动之事, 中晚年可在辛劳中白手创业. 不加吉星并吉化, 一生地位低下, 成就有限. 不论见吉与否, 其人在事业上的热心程度不太高.

天同天梁在寅申, 命宫必为太阴. 宜从公, 担任治理之职. 会科权禄, 主人事业上运气奇佳, 英雄盖世, 大富大贵, 把握国家军政大权. 左右昌曲加会, 可在政治上取得成就. 见四煞劫空, 为技术人员, 或宜经商.

廉贞星在官禄宫

廉贞为官禄主, 入官禄宫皆有掌权的机会. 不遇煞星, 其人重工作效率, 可发挥卓越统率能力, 适任主管之职. 遇羊陀空劫, 事业不顺, 长短不中断, 百事难成. 陷地加煞, 功名无份, 须防官非. 廉贞化忌与七杀, 四煞, 天刑同在官禄宫, 有牢狱之灾, 政治迫害.

廉贞在寅申, 入庙, 命宫必为紫微天相. 主武职权贵, 经商大富, 与吉星同照, 富贵双全. 廉贞化禄或与禄存同宫, 主大富大贵. 火星或铃星同宫, 早年无大成, 晚年旺发.

廉贞天府在辰戌, 命宫必为紫微. 治理能力优秀, 早年事业不安定, 中年赴外地发展, 可获意外成功. 众吉星拱照, 文武富贵. 廉贞化禄, 武职权贵, 经商大发. 辅弼昌曲冲照, 宜从政, 可做高官. 廉贞化忌, 富贵皆小.

廉贞贪狼在巳亥, 命宫必为紫微破军. 其人擅长人事交往, 可为一般公务员, 外销人员, 机关科员, 基层干部, 警察, 私营业主. 不少是军人出生. 加遇加遇众吉, 经商干公职咸宜, 在竞争和长短之中, 事业得以发展. 如加煞星, 贪污之官, 或因异性问题而起争端, 或行为不正而受责罚. 化忌加煞, 坐牢无疑.

廉贞天相在子午, 命宫必为紫微天府. 会合吉星, 与禄存, 化禄, 化权, 化科加会, 巨富大贵. 见左右昌曲, 文武咸宜, 权贵可期. 擎羊同宫, 只宜经商. 火铃同宫, 必为贪官贪吏. 空劫同宫, 事业外华内虚.

廉贞七杀在丑未, 命宫必为紫微贪狼. 宜军旅建功, 加吉星主功名显达. 科权禄会合, 巨富大贵. 左右昌曲同宫或加会, 文武咸宜, 事业兴隆.

廉贞破军在卯酉, 命宫必为紫微七杀. 事业多波折, 加会吉星, 在艰苦中能够建立大功. 左右, 昌曲, 禄存, 化禄会合, 文武咸宜, 早握威权, 主富贵, 经商亦必横发大富. 不见吉星, 福不耐久. 加煞, 平常之人.

天府星在官禄宫

天府临官禄宫主吉祥, 只要不遇煞星, 定主事业有成. 入庙得众吉守照, 文武之材, 功名显赫, 若不干公职而从事贸易, 亦以发达论之. 会昌曲魁钺主贵, 多干公职, 为行政官员, 部分主管, 律师等. 见左右亦吉, 遇禄存主富贵. 加四煞空劫不美, 事业多波折起伏与纠纷动荡, 会照煞星多, 主贫贱, 无事业与地位可言, 终究属平凡之人.

天府在丑未, 卯酉, 与禄存左右或昌曲加会, 主大富大贵. 天府在巳亥, 遇禄存, 化禄, 左右, 昌曲, 魁钺加会, 大富大贵, 不遇吉星, 在事业上较为慎重守旧.

太阴星在官禄宫

相对而言事业较为平稳, 入庙方作吉论, 得禄存, 化禄, 化权, 化科, 拱照主权贵, 不作公侯便作王. 与昌曲左右魁钺同宫或加会, 可获高地位, 一生享有盛名. 太阴入平闲之宫, 会昌曲辅弼, 亦为官贵之人. 太阴入庙旺, 煞曜少, 有左右星加会, 再会禄存, 可在工贸易中致富. 太阴落陷, 事业运不佳, 劳多功少, 又逢四煞劫空, 必为平常之人.

宜适任思考, 企划类职业, 与昌曲同宫, 可在文化, 学术, 公家事业取得成功, 若再见龙池凤阁及天才, 可在艺术界扬名. 左辅右弼相会, 宜政界发展. 与天同, 天梁, 天机相会, 可任公职或在大企业中做事. 太阴化禄, 不但事业有成, 而且主求名求利, 财运颇旺. 太阴在庙旺之地化权, 主官贵, 加左右昌曲, 富贵出众. 太阴化科, 申明显扬, 宜从事文艺或学术, 科研.

贪狼星在官禄宫

开创的格式, 事业起伏多变. 不适于单调, 稳定的职业和一般性职业. 其人多从事不受束缚, 有变化, 富投契性, 冒险性的职业, 有非常多关系网, 在交际, 应酬中成就事业, 会结交权贵人士, 政府官吏. 入庙, 事业早兴, 可获意外机遇而成功. 遇火铃同宫, 文武职权贵, 肩担重任, 富贵双全. 三方四正无羊陀空劫而会科权禄, 主为政界要人或商界富豪. 遇左右魁钺, 事业发展顺调, 侥幸机会多. 贪狼平陷, 无吉星同宫, 事业不安宁, 劳多功少, 若三方有吉星, 可在贸易, 实业上发展. 加昌曲, 主谋为纷乱, 政事颠倒. 羊陀, 空劫同守, 属平常之人, 难有事业和成功可言.

巨门星在官禄宫

事业辛劳, 从事口才, 交涉, 企划, 研究, 专门学术技能等行业为宜. 入庙旺, 辛劳奋斗后可得成功, 得众吉守照, 经商或从公职都能掌权, 发达. 巨门最喜化权, 为威权的显示, 有非凡的才能, 利于在司法界, 医学界, 学术界扬名. 与禄存, 化禄, 化权等吉星加会, 主大富或大贵. 与左右昌曲魁钺同宫会照, 主贵显, 或在科学研究, 文学艺术, 大众传播, 医卜星相等领域取得成功.

巨门为暗星, 从商者多要偷偷摸摸搞些地下活动, 或无证经营, 摆地摊, 或偷税漏税, 或从事非法生意.

居门居陷地, 主奔走悔吝, 事业多竞争对手, 难有成功时日, 遇吉星中晚年可安定. 陷地加四煞劫空, 凡为徒劳, 一事无成. 巨门化忌, 与上司不和, 事业多纷争, 口舌, 不顺, 破败, 再遇四煞劫空, 主遭官非, 诉讼, 牢狱之灾.

天相星在官禄宫

其人颇具辅佐才能, 事业安定, 平稳少变化, 多在公家机构, 大规模企业中任职, 适任于行政及治理上的副职, 秘书, 不宜做一把手, 或者名正实副. 天相入庙, 与左右昌曲魁钺同宫会照, 得人器重, 主富贵, 经商从公皆有大成, 能得高薪收入. 会照科权禄, 宜从政, 高官厚禄, 经商则为巨富. 不加吉星, 凡人亦主事业安稳, 生活富足. 庙旺加煞, 只宜从商. 天相陷地, 成败多端, 加煞殊为不吉, 只为凡人.

天梁星在官禄宫

为人心细, 善于处理困难, 可担任重要职务. 天梁守午宫入庙, 会辅弼魁钺, 文武之才, 宜从政, 加遇科权禄, 主大贵, 为政界要人. 与左右昌曲同宫加会, 贵显, 可在行政机关, 法律系统, 医疗机构, 大规模企业中发挥才干. 天梁化科, 主清贵, 名大于利. 天梁化禄, 富贵. 化权, 为实权派人物, 若会禄存, 可为富商. 入庙旺, 不加吉曜, 凡人亦主事业平稳安定, 可享富足.

天梁陷地, 会吉也不失富贵, 不见吉星, 主事业辛劳劳碌, 多成多败, 为人作嫁. 会同四煞空劫, 没有地位, 事业遭挫折和苦劳, 灾难破耗, 难于取得成就, 只为普通人.

七杀星在官禄宫

开创的格式, 不适任于安稳, 平凡的职业, 宜选择自由, 不受束缚之职业, 或从事冒险, 富于变化, 投契性职业. 早年事业多起伏变化, 欠缺安定, 中年后可得顺调. 宜离乡外出, 可获成功机会. 大多白手兴家, 从无到有. 七杀入庙, 得格, 复逢众吉守照, 权贵不小. 宜武不利文, 会吉在军警界头角峥嵘, 或从商做老板, 或经营实业以成富翁. 七杀与左右, 昌曲, 魁钺, 同宫加会, 主*权柄, 握生杀大权, 事业兴隆. 与禄存同宫, 富贵双全. 与禄存, 化禄, 化权, 化科加会, 英雄盖世, 名扬世界. 七杀庙旺与火铃同宫, 主武职威风, 但多惊险, 长短, 亦可经商发富, 但大起大落. 七杀平闲, 再加会四煞劫空, 庸常之人, 再会同化忌星, 主有牢狱之灾.

破军星在官禄宫

开创的格式, 一生事业多动荡起伏, 历尽艰辛, 绝非顺利, 宜从事冒险事业, 产业, 实业. 入庙武职轩昂, 得众吉守照富贵不小, 禄存, 化禄, 化权, 化科拱照, 国家重臣. 与左右, 魁钺同宫加会, 有极强统御能力, 经商从工皆可, 富贵双全. 吉星少不贵, 只为一般人员, 或从事个体经营. 与文昌, 文曲同宫, 事业劳碌蹇滞. 与羊陀火铃劫空化忌同宫, 主辛劳, 波折, 长短, 破败, 多谋少成, 其事业必遇数次大破败, 忌投契冒险, 宜技术立身. 命宫不加吉星, 官禄宫破军与羊陀同宫, 主人负债累累, 到处乞求, 潦倒无成.

文昌, 文曲星在官禄宫

二星入庙, 有名声地位, 遇太阳, 太阴同宫会照, 主权贵, 省部级之职. 遇紫微, 天府, 武曲, 化科, 左辅, 右弼等众吉, 文武之材, 富贵非凡. 二星与吉星同守, 愈增其吉, 忌逢破军. 居陷地, 欠美, 适于往文化, 学术, 艺术, 宗教, 占卜方面发展.

左辅, 右弼星在官禄宫

治理才能优秀, 行事稳健, 事业顺调, 能得大众支持. 经商从公皆属吉兆, 与吉星同值愈吉, 得紫微天府等众吉星拱照文武皆良, 财官双美. 与天同, 文昌同宫, 文章奇格, 名满天下. 加四煞, 成败不一, 逢空劫, 主遭降职.

天魁, 天钺

事业上始终遇贵人, 尤其是得上级, 尊长的支持, 凡遇困难都会逢凶化吉. 得众吉星守照, 皆主贵. 加四煞成败进退, 加空劫刑忌等恶庸常之人.

化禄

大吉之兆, 为成功, 旺盛, 威权, 发达, 顺利等显示. 一生事业上之运气极佳, 且能保持长盛不衰, 少挫折, 失意, 同时善于运用金钱, 而导致事业发展扩张, 财富, 地位, 名声上都能取得较高的成就. 何星在官禄宫化禄, 则该星之吉兆倍增. 与禄存, 天马, 化权, 化科加会, 大富大贵.

化权

大吉之兆, 为成功, 旺盛, 威权, 发达, 顺利等显示. 一生在事业上之运气极佳, 其人行事慎重, 善于计划, 正当经营事业, 少失败, 治理能力强, 可就任高职. 何星在官禄宫化科, 则该星之吉兆倍增, 与巨门, 武曲, 化科, 化禄加会, 妙不可言, 可自得外发展, 官运亨通. 与化禄, 化科加会, 则为国家栋梁, 贵有可言.

化科

大吉之兆, 为成功, 旺盛, 发达, 顺利, 名声的显示. 一生在事业上的运气极佳, 其人具有相当优秀的专业学识, 于工作具有好的及策划能力, 运畴能力, 并最轻易取得上司, 同事及外界的佳评. 何星在官禄宫化科, 则该星之吉祥倍增, 且主其人能金榜题名. 与化禄, 化权及昌曲加会, 贵显无疑, 与天魁, 天钺会合, 主人名满天下. 化科与羊陀, 空亡, 化忌同宫则为陷, 则纵有才能, 亦难发挥.

化忌

不吉之兆, 事业常遭事故, 挫折, 失败, 马脚, 妨碍, 波折, 绝不能顺利. 吉众吉星入庙旺并吉化来化解, 但亦并不能使化忌星之不利消弥无形.

禄存

大吉之兆, 主人事业上可受物质资助, 其人善于治理, 运用金钱, 不喜浪费, 轻易蓄财, 事业发展顺利, 可就任高位, 或经营大规模企业. 禄存独守, 多在金融, 银行, 财政部分工作, 或从事理财的工作, 为财赋之官. 禄存得众多吉星庙旺守照, 必为文武之材, 国家栋梁, 财官双美. 加火铃劫空则进退不定, 好坏不一, 尤忌见空劫.

擎羊, 陀罗

恶兆, 一生事业多挫折, 事端,, 变化, 不顺, 常惹麻烦, 易与上司对立, 遭同事, 下属反感, 而被迫辞职或丢掉工作, 或收入低下. 入庙, 利于从事武职或经商, 也可从事具有变动性, 危险性和消耗体力方面的行业, 不利从文职工作, 得众多吉星守照, 主有权贵.

二星居于陷地, 奔波度日, 事业中屡遭伤害, 事故, 从事一般职业, 地位不高, 从转职, 不安定, 收入微薄, 工作环境恶劣, 一生劳多功少, 陷地加吉星虚名而已, 难有大的发达. 加遇火铃空劫诸恶曜, 主人庸常, 而且贫困.

火星, 铃星

不吉之兆, 事业上劳多功少, 待遇菲薄, 环境恶劣, 多转职, 虽有工作较难长久.

二星入庙, 早年亦成败进退, 晚年事业遂心. 会庙旺之紫微, 贪狼则主吉祥. 入庙会合众吉守照, 多主显赫权贵.

二星落陷, 一生地位低贱, 事业不安定, 频频转职, 难得信用, 常不满现任职业. 遇羊陀劫空, 一生困顿寒蹇, 风波时起.

地劫, 天空

事业空虚之恶兆, 一生事业不稳定, 频繁改变职业, 所干工作必无多少实惠可言, 常遭挫折和失败, 难以成就大事大业. 命有吉星而遇劫空, 纵有一时之富贵, 亦必有较大的破败, 或是钱财遭大破, 或是得罪上司而遭责罚, 或学非所用难以发挥. 最惧二星同在官禄宫或同在命宫三方. 若只遇其中一星, 而宫内有正星庙旺则凶力较微.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số luận cung Quan lộc

Bản dịch:

Tử vi đẩu số mười hai cung tới cung quan lộc (cung sự nghiệp)

Khởi nguồn – linh hạp

Tử vi đẩu số tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, phía dưới thuật lại mười hai cung phán định nội dung, vì tử vi đẩu số cơ bản học thuyết, nhờ vào đó có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu các loại số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận tất cả cung lúc, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đẩu số trên mệnh bàn tất cả cung vị, đều vâng mệnh cung quản hạt, cho nên trước hết lấy cung mệnh làm trung tâm về sau, lại bàn về cái khác mười một cung, bằng không, thường gặp phải phán đoán suy luận kết luận cùng sự thực không hợp tình huống.

Tử vi mười hai cung bên trong cung quan lộc cũng gọi là cung sự nghiệp, biểu thị một người vào nghề tình hình hòa chức vị cao thấp. Tử vi đẩu số đối với chuyện riêng nghiệp hòa chức nghiệp trạng huống suy đoán, chủ yếu là tướng cung quan lộc trong là tinh diệu (yao) làm quan sát hòa đối tượng nghiên cứu, kết hợp với một thân tam phương tứ chính toàn bộ tới tiến hành phân tích.

(1) cung quan lộc có cát tinh miếu vượng tọa thủ, như gặp tả phụ, hữu bật cùng tử vi đồng cung, hoặc tử vi hóa quyền, phải là quan quý nhân sĩ, như lúc đó có không vong ác sát thủ tới, chỉ là hư rảnh rang chức vụ, bên ngoài hoa bên trong hư; nếu có văn xương, văn khúc nhập miếu (tị dậu sửu cung) thủ quan lộc, quyền quý không thể nghi ngờ, như lúc đó có hung thần cùng giá trị, tu phòng con đường làm quan không khoái, chỗ tốt giấu hung; xương khúc nhập quan lộc xác thực chủ điềm lành, nhiều thuộc văn chức quyền quý, nếu có tử vi, thiên phủ, thiên tướng các loại cát tinh lại gặp hóa lộc, hóa quyền, đại quý; cung quan lộc có vũ khúc, tử vi, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả phụ, hữu bật các loại thủ chiếu, chủ vũ quý, trong quân đội nắm đại quyền; cung quan lộc có cát tọa thủ, cung mệnh tam phương có sát, cát ác tướng tố, trong và đục không đồng nhất, nhưng vẫn không mất cục, đa số quan lại địa phương, cơ sở cán bộ, gần bên nổi danh, tham gia mậu dịch cũng có thể làm tiểu lão bản, nhưng chung quy nan thành đại khí.

(2) tất cả sao ở cung quan lộc, nếu gặp tứ sát không kiếp các loại ác, quyền quý giả vận làm quan cũng bị ngăn trở, hoặc thành bại đa đoan, muốn xem miếu vượng lợi hãm cùng cát tinh nhiều ít như thế nào, đã định một thân sự nghiệp cao thấp, thông thái hay không.

(3) lưu niên đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung quan lộc quá độ, gặp cát tinh thủ chiếu, có chức quan giả thì chủ là năm số làm quan, người phàm cũng chủ sự nghiệp thuận lợi; gặp hung thần chủ là tuổi tác nghiệp bất lợi, thậm chí có xuống chức hoặc rủi ro sự tình.

Sao tử vi ở cung quan lộc

Tử vi nhập cung quan lộc giả, trọn đời sự nghiệp tương đối mà nói tương đối bình ổn. Một thân có rất mạnh xử lý sự vụ năng lực hòa một mình đảm đương một phía năng lực, đa số quan viên chính phủ, xí nghiệp lớn lãnh đạo, tư doanh chủ xí nghiệp, thương nhân. Tử vi nhập miếu vượng địa, gặp xương khúc, phụ bật, khôi việt, tam đài bát tòa các loại cát tinh củng chiếu, số làm quan, có cực phẩm tới quý, trong lúc tuổi già càng thêm phát triển. Cách thức chỗ thua kém giả, cũng là cơ quan chánh phủ tới nhân viên công tác, nhỏ có quyền quý, kinh thương cũng tất có thể giàu có. Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã đồng cung đều nghe theo, là cao cấp quan viên, tài chính quan to, mậu dịch cự phú. Tử vi hóa quyền, tất * quyền bính, cát chúng đại quý; tử vi hóa khoa, danh dự lan truyền (có hư danh hương vị), nên ở chính giới cùng văn hóa, nhà nước trên sự nghiệp mưu phát triển. Phàm trần tử vi nhập quan lộc, đại thể thích mặc cho một mình đảm đương một phía công tác. Tử vi nếu không hóa quyền có thể lộc tồn, tả hữu, xương khúc, phú quý đều là nhỏ.

Cùng xương khúc, tả hữu, khôi việt đồng cung, phần kết quý, sự nghiệp như ý điều. Khôi việt đồng cung, nhiều ở ngân hàng đảm nhiệm chức vụ, ở tài phú tới mặc cho. Sát diệu đồng cung, nên quân cảnh quan võ, cung mệnh tam phương tứ chính biết sát nhiều, một thân cũng không phú quý, nếu cát hung hỗn tạp, tung có thành tựu, cũng chủ vất vả cực nhọc không phải như ý, tinh thần gánh vác trọng.

Thêm tứ sát không kiếp chư ác, trọn đời sự nghiệp không đủ thuận lợi, nhiều trải qua thất bại, nhưng không đến hại lớn, bởi vì tử vi có hóa giải tác dụng. Hung tinh đa giả, sự nghiệp bình thường, thì không thể có phú quý đáng nói, trái lại có bị trọng đại thất bại, hoặc là bên ngoài hoa bên trong hư, có tiếng không có miếng.

Tử vi thiên phủ ở dần thân, cung mệnh tất vì vũ khúc. Thêm gặp cát tinh cũng cát hóa, văn võ tất cả đều hợp, tất vì phú quý mệnh, trọn đời địa vị hiển hách, tài quan song mỹ. Ở quân lữ, chính giới, công thương, xí nghiệp, tài chính, kiến thiết các loại bộ phận nắm quyền to, không gặp cát tinh, chỉ là một vậy nhân viên công tác.

Tử vi tham lang ở mão dậu, cung mệnh tất vì vũ khúc phá quân. Làm người nhiều hợp ý mưu lợi, tốt mạo hiểm để cầu may mắn. Thấy lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, phụ, bật đồng cung có thể cho phép có đại phú quý, văn võ đều là cát, quyền quý không là, ở thực nghiệp giới hòa chính giới có thể dương danh. Nếu gặp tham lang hóa kị, sự nghiệp sóng gió nổi lên phục, tao ngộ thất bại cùng nhấp nhô. Nếu không thêm cát sao, tài nghệ dựng thân, trọn đời không phải như ý.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, cung mệnh tất vì vũ khúc thiên phủ. Nên quan võ, tham chánh hoặc kinh doanh mậu dịch, thực nghiệp, thêm gặp cát tinh có thể vì cự thương, quan lớn, cầu danh cầu lợi. Tìm không thấy cát mà thấy sát, phú quý không lớn. Dương đà hỏa linh đồng cung, sự nghiệp khó cầu hiển đạt, cung mệnh tam phương lại không có cát, bình thường thế hệ.

Tử vi thất sát ở tị hợi, cung mệnh tất vì vũ khúc tham lang. Trọn đời sự nghiệp thủy chung cuối cùng không đủ yên ổn. Năm mới không phải như ý, ba mươi tuổi sau thủy hứng, nên làm kinh thương, thêm lộc tồn, tả hữu có đại phát triển, quan võ quý lộ vẻ, cung mệnh thấy hỏa linh sẽ thành phú ông. Sẽ không cát diệu, người phàm.

Tử vi phá quân tại sửu chưa, cung mệnh tất vì vũ khúc thất sát. Một thân khai sáng lực hơn người, ở trên sự nghiệp dục vọng vô chỉ cảnh, cũng dễ dàng cùng thủ trưởng không hòa thuận, trọn đời nhiều thành nhiều bại, cũng không thuận lợi. Biết cát chúng ở kịch liệt cạnh tranh trong phát triển, gặp xương khúc tả hữu, sự nghiệp huy hoàng. Không thêm cát tinh, vất vả cực nhọc lao động thế hệ.

Sao thiên cơ ở cung quan lộc

Sao thiên cơ chủ động, ở cung quan lộc sự nghiệp biến hóa khá nhiều, tất nhiên trọn đời nhiều lần cải biến chức nghiệp, hoặc nhiều lần điều động, hoặc thân kiêm mấy chức, hoặc tham gia nghề tự do. Lâm miếu vượng địa, chủ sự nghiệp thành công thuận lợi. Cùng tả hữu đồng cung thêm biết, giỏi về vận dự định bày ra, xử lý phức tạp sự vụ, năng lực thu được quyền lực và địa vị, cũng thường thân kiêm mấy chức. Cùng xương khúc đồng cung thêm biết, chủ quý lộ vẻ hòa nổi danh, nên văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật sự nghiệp, có thể có giác Cao Thành liền. Cùng khôi việt đồng cung thêm biết, trên sự nghiệp nhiều gặp quý nhân, ít có phiền phức. Cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, chủ đại quý, tất là cao cấp quan trên, chính giới nhân viên quan trọng, thiên hạ trứ danh.

Thiên cơ ở tị hợi vì bình thản, một thân không dễ có nghề cố định, nhiều chuyển chức, chuyển nghề, chuyển biến kinh doanh hạng mục, khuyết thiếu yên ổn tính. Thiên cơ lạc hãm hoặc hóa kị, hoặc gặp không kiếp, địa vị không cao, một thân tất không nghề cố định, thường thất nghiệp hoặc không tìm được việc làm. Thêm gặp sát tinh, tình huống càng ác liệt hơn, chỉ tác hạ cương vị nhân viên, không việc làm, đông không thành tây chẳng phải, cho nên tất nhiên gian khổ.

Thiên cơ thái âm ở dần thân, cung mệnh tất là trời cùng. Lợi cho từ công chức, phục vụ với tương đối ổn định cơ cấu, thêm thiên mã nhiều lần đi công tác, họp lại chúng cát, tài quan song mỹ. Thiên cơ hóa khoa, tất vì hành chính thống trị tới quan viên, khoa quyền lộc thêm biết, công danh hiển đạt, đại phú đại quý, gặp tứ sát, hóa kị, bôn ba đến già, sự nghiệp không phải thuận lợi.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, cung mệnh tất là trời cùng. Trên sự nghiệp nhiều biến động, mão so với dậu cát, dậu cung phúc không bền. Nên tham gia văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo, phá giá các loại sự nghiệp, từ thương lượng tất làm chủ. Hội ngộ văn xương văn khúc , phần kết chương cái thế. Khoa quyền lộc ba người thêm biết, cự phú đại quý, danh mãn trong ngoài nước. Lộc tồn đồng cung, phú quý, nên tham chánh. Thêm gặp sát tinh, sự nghiệp nhiều cạnh tranh, nên kinh thương.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, cung mệnh tất là trời cùng thái âm. Thìn so với tuất cát. Riêng chỉ thiên cơ hóa quyền hoặc hóa khoa có thể lộc tồn mới có phú quý. Thích mặc cho thống trị chức vụ, khoa quyền lộc thêm biết, nhân sinh tất có kỳ ngộ, cự phú đại quý, cung mệnh lạc hãm không cát thì không phải vậy. Cát phụ không đủ chỉ vì bình thường thống trị hoặc quảng cáo, marketing nhân viên. Tìm không thấy cát tinh, hung tinh hội tụ, chủ nghèo hèn, nhất thế gian khổ. Thiên cơ ở thìn hóa kị, lại tìm không thấy cát, liên tiếp thay đổi chức nghiệp, chẳng làm nên trò trống gì.

Thái dương tinh ở cung quan lộc

Thái dương làm quan lộc chủ, nhập cung quan lộc có cầm quyền vận khí, nhìn kỹ miếu hãm tới bất đồng mà tình hình khác nhau. Nhập miếu vượng địa, gặp phụ bật, xương khúc, khôi việt, khoa quyền lộc loại cát diệu thủ chiếu, đại quý, vì tỉnh bộ cấp trở lên quan viên, sự nghiệp vĩ đại. Hãm cung thấy chư cát đồng cung thủ chiếu cũng không mất phú quý, nếu không phú quý không kịp ở miếu vượng địa, lại phúc không bền, thấy dương đà hỏa linh không kiếp hóa kị chư ác, chủ địa vị thấp, phù hoa không thật, không hề phú quý cùng thành tựu đáng nói.

Thái dương ở miếu vượng địa, tương ngộ tứ sát không kiếp, chủ gặp gian khổ, bận rộn, không phải như ý, nhưng có thể khắc phục nghịch cảnh, phú quý khả kỳ. Thái dương ở miếu vượng địa tới hóa quyền, hóa lộc vì vô cùng cát hiện ra. Gặp hóa kị, chủ cạnh tranh, áp lực, dài ngắn, nếu lâm miếu vượng, có thể thăm hỏi bên ngoài thành công, không được mà hoặc hãm cung hóa kị, chủ bị đại bại. Thái dương cùng trời hình đồng cung, đa số là quân nhân hoặc nhân viên cảnh vụ.

Thái dương ở ngọ cung thủ quan lộc, vị chi \ “Nhật lệ trung thiên \”, có chuyên quyền tới quý, có thể đem cầm quốc gia quyền cao, cũng chủ đại phú, cùng lộc tồn đồng cung có thể lộc tồn, hoặc cùng tả hữu xương khúc thêm biết, quý không thể nói. Sẽ không cát tinh, bình thường tiểu khang mà thôi. Một thân thật tốt giao bằng hữu kết thúc bạn bè, vô sự rảnh rang vội vàng, ở không đi gây sự.

Thái dương thái âm tại sửu chưa, mệnh vô chính diệu đối cung cự môn thiên cơ. Trọn đời sự nghiệp hay thay đổi hóa, chuyển chức chuyển nghề nhiều lần. Thêm xương khúc tả hữu, hoặc thái dương thái âm hữu hóa lộc hoặc hóa quyền, đều là chính phủ quan lớn, nắm chắc chánh quyền quốc gia.

Thái dương cự môn ở dần thân, mệnh vô chính diệu đối cung thiên cơ thiên lương. Thích hợp lấy khẩu tài, chuyên môn học nghệ thành danh, trên sự nghiệp danh tầm lớn hơn lợi, đắt hơn với phú. Không sát góp phú quý khả kỳ, thái dương hóa lộc chủ đại quý, hóa quyền lộc hoặc thêm tả hữu xương khúc cũng chủ đại phú quý, tất là quốc gia nhân tài trụ cột. Thấy tứ sát không kiếp sao hóa kỵ không đẹp, nên tham gia lệch nghiệp hoặc y bặc tinh tướng. Dần so với thân cát, dần cung cát vận khá lâu, thân cung thì tiến thối phập phồng bất định.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, cung mệnh tất vì thái âm. Mão so với dậu cát, tìm không thấy hung thần, chủ trọn đời sự nghiệp hanh thông, gặp lộc tồn xương khúc cũng cát hóa, chủ cự phú hoặc đại quý, danh chấn thế giới. Dậu cung bình thường, tác dụng chậm không đủ, thanh tú mà không thực, chủ hư hoa phù khoa, khó ngắm đại phú quý.

Sao vũ khúc ở cung quan lộc

Vũ khúc nhập miếu, cùng xương khúc phụ bật đồng cung, chủ quan võ quyền quý, nắm chắc quân lữ, bót cảnh sát to lớn quyền, hoặc tại những khác tư pháp, bạo lực cơ quan đảm nhiệm chức vị quan trọng. Người phàm kinh thương, cũng chủ sự nghiệp phát triển. Biết khoa quyền lộc, vì tài phú tới quan, ở giới tài chính trở thành đầu sỏ, kinh thương giả sẽ thành vì ức vạn phú ông, thực nghiệp giới tới thủ lĩnh. Vũ khúc nhập cung tài bạch, có không ít người là ở ngân hàng hoặc cái khác tài chính bộ phận công tác. Vũ khúc miếu vượng tung không gặp cát tinh, cũng chủ sự nghiệp thông suốt, vững bước tiến triển. Vũ khúc hóa lộc, chủ phú quý song toàn, vũ khúc hóa quyền cực đẹp, vì quyền đắt tiền biểu hiện, là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật. Vũ khúc hóa kị hung nhất, sự nghiệp dài hơn ngắn, chí ít gặp phải một lần đại phá bại.

Gặp dương đà hỏa linh không kiếp đại hao bao gồm ác diệu, đa mưu thiếu thành, tranh cãi trắc trở, tam phương lại không có cát tinh hội hợp, địa vị bình thường, không làm quý lộ vẻ mà nói, vũ khúc hãm mà cũng thế.

Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ, cung mệnh tất vì liêm trinh. Được cát nhú phú quý, một thân nhiệt tâm sự nghiệp, xảo với bên ngoài xử lý công việc ắt, nên kinh doanh đại quy mô xí nghiệp, cùng lộc tồn đồng cung hoặc vũ khúc hóa lộc, hóa khoa, sự nghiệp vĩ đại, hoặc thêm tả hữu xương khúc chủ phú quý, cầu danh cầu lợi, nắm quyền lực, sự nghiệp vận hanh thông. Thêm khôi việt, ở tài chính bộ phận công tác. Thêm dương đà hỏa linh không kiếp chư ác sát, là loại người bình thường. Vũ khúc hóa kị, sự nghiệp phập phồng không phải như ý, có quan giả tất có quan tai.

Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, cung mệnh tất vì liêm trinh phá quân. Bình thường ở trên sự nghiệp không phải không giữa lúc tới hành động trái luật, phú quý thì cũng tất vì tham quan tham lại, hoặc là gian thương. Chủ sự nghiệp hay thay đổi hóa, năm mới nhiều phập phồng, không ổn định. Được cát nhú cát đẹp, kinh thương có thể lấy được món lãi kếch sù, từ công thì chức vụ thăng tiến. Kị gia sát kị.

Vũ khúc thiên tướng ở thìn tuất, cung mệnh tất vì liêm trinh thiên phủ. Thêm cát sớm cầm quyền cao, sự nghiệp hanh thông, chủ quyền quý, tài quan song mỹ.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, cung mệnh tất vì liêm trinh tham lang. Sự nghiệp nhiều phập phồng biến hóa, cách tổ ra ngoài chủ có phát triển. Nên kinh thương, theo sự nghiệp hợp ý sự nghiệp, hoặc vốn có mạo hiểm, tính nguy hiểm công việc. Gặp lộc tồn đồng cung, chủ phú quý. Được cát quyền quý, hoành lập công danh. Kình dương cùng thủ, có lao ngục tai ương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, cung mệnh tất vì liêm trinh thất sát. Sự nghiệp có khúc chiết hòa biến hóa, mừng nhất vũ khúc hóa quyền, chủ trọn đời quyền quý, tài quan song mỹ. Gặp thiên hình, quân lữ phát triển. Thêm quyền lộc xương khúc tả hữu quý lộ vẻ. Không thêm cát tinh, thì chủ sự nghiệp bình thường, khó có thành tựu, làm một vậy nhân viên nhà nước hoặc tiểu thương, hoặc nên xảo nghệ an thân

Sao thiên đồng ở cung quan lộc

Thiên đồng phúc tinh, nhập cung sự nghiệp cũng không phải là hoàn mỹ, bên ngoài cơ bản tính chất thích hợp với tự do, không bị câu nệ trong hoàn cảnh công tác, khó có thể thống trị ban chỉ huy thuộc, như mặc cho thống trị chức vụ, thì khó phát huy năng lực. Thiên đồng nhập miếu, văn võ kiêm nên, cùng hóa lộc hóa quyền hóa khoa đều nghe theo, chủ đại phú đại quý, thiên hạ trứ danh. Cùng tả hữu xương khúc khôi việt đồng cung hoặc thêm biết, sự nghiệp thịnh vượng, trợ lực nhiều, vận khí thật tốt, chủ thành công hòa phú quý. Cùng dương đà hỏa linh kiếp không hóa kị đồng cung thêm biết, thì sự nghiệp vận độ chênh lệch, nhiều cản trở bất thông, địa vị không cao, vì loại người bình thường, nếu lạc hãm lại thêm tứ sát không kiếp, đông khuynh tây bại, chẳng làm nên trò trống gì.

Thiên đồng ở cung quan lộc, không ít là ở giới truyền thông, ngu nhạc giới, văn hóa nghệ thuật giới công tác. Mệnh cục thành cách, chủ có đại phú quý. Mệnh cục không thành cách, không cát tinh thủ chiếu, chung quy thuộc loại người bình thường.

Thiên đồng thái âm tại tí ngọ, mệnh vô chính diệu, đối cung cự môn thái dương. Hai sao với tử cung miếu vượng, kinh thương can công chức đều là cát, có nói rõ địa vị, gặp lộc tồn chủ phú quý. Ngọ cung hai sao chỗ hãm đấy, không thêm cát tinh cũng cát hóa, thì khó có phú quý, nhất thế vất vả cực nhọc, làm nhiều công ít mà giác khó phát triển.

Thiên đồng cự môn tại sửu chưa, mệnh vô chính diệu, đối cung thái dương thiên lương. Hai sao câu hãm, năm mới sự nghiệp không ổn định, thường trên đường hủy bỏ, hoặc chuyển chức điều động sự tình, trong lúc tuổi già nhưng tại vất vả cực nhọc trong tay không gây dựng sự nghiệp. Không thêm cát tinh cũng cát hóa, trọn đời địa vị thấp, thành tựu hữu hạn. Bất luận thấy cát hay không, một thân ở trên sự nghiệp nhiệt tâm trình độ không quá cao.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, cung mệnh tất vì thái âm. Nên từ công, đảm nhiệm thống trị chức vụ. Biết khoa quyền lộc, chủ nhân trên sự nghiệp vận khí kỳ giai, anh hùng cái thế, đại phú đại quý, nắm chắc quốc gia quân chính quyền to. Tả hữu xương khúc thêm biết, nhưng tại trong chính trị thu được thành tựu. Thấy tứ sát kiếp không, vì nhân viên kỹ thuật, hoặc nên kinh thương.

Sao liêm trinh ở cung quan lộc

Liêm trinh làm quan lộc chủ, nhập cung quan lộc đều có cơ hội cầm quyền. Không gặp sát tinh, một thân trọng hiệu suất làm việc, có thể phát huy trác việt chỉ huy năng lực, thích mặc cho trưởng phòng chức vụ. Gặp dương đà không kiếp, sự nghiệp không phải như ý, dài ngắn không gián đoạn, trăm sự khó thành. Hãm mà gia sát, công danh không phần, tu phòng quan không phải. Liêm trinh hóa kị cùng thất sát, tứ sát, thiên hình cùng tồn tại cung quan lộc, có lao ngục tai ương, chính trị hãm hại.

Liêm trinh ở dần thân, nhập miếu, cung mệnh tất vì tử vi thiên tướng. Chủ quan võ quyền quý, kinh thương đại phú, cùng cát tinh cùng chiếu, phú quý song toàn. Liêm trinh hóa lộc hoặc cùng lộc tồn đồng cung, chủ đại phú đại quý. Hỏa tinh hoặc linh tinh đồng cung, năm mới không đại thành, lúc tuổi già vượng phát.

Liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, cung mệnh tất vì tử vi. Thống trị năng lực ưu tú, năm mới sự nghiệp không ổn định, trung niên đi nơi khác phát triển, có thể lấy được ngoài ý muốn thành công. Chúng cát tinh củng chiếu, văn võ phú quý. Liêm trinh hóa lộc, quan võ quyền quý, kinh thương quá độ. Phụ bật xương khúc xung chiếu, nên tham chánh, có thể làm quan lớn. Liêm trinh hóa kị, phú quý đều là nhỏ.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, cung mệnh tất vì tử vi phá quân. Một thân am hiểu nhân sự kết giao, có thể làm một vậy nhân viên nhà nước, tiêu thụ bên ngoài nhân viên, cơ quan khoa viên, cơ sở cán bộ, cảnh sát, tư doanh chủ xí nghiệp. Không ít là quân nhân sinh ra. Thêm gặp thêm gặp chúng cát, kinh thương can công chức tất cả đều hợp, cạnh tranh hòa dài ngắn bên trong, sự nghiệp có thể phát triển. Như gia sát sao, tham ô tới quan, hoặc bởi vì khác phái vấn đề dựng lên tranh chấp, hoặc hành vi bất chính mà chịu đựng trách phạt. Hóa kị gia sát, ngồi tù không thể nghi ngờ.

Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, cung mệnh tất vì tử vi thiên phủ. Hội hợp cát tinh, cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, cự phú đại quý. Thấy hai bên xương khúc, văn võ tất cả đều hợp, quyền quý khả kỳ. Kình dương đồng cung, chỉ nên kinh thương. Hỏa linh đồng cung, tất vì tham quan tham lại. Không kiếp đồng cung, sự nghiệp bên ngoài hoa bên trong hư.

Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, cung mệnh tất vì tử vi tham lang. Nên quân lữ kiến công, thêm cát tinh chủ công danh hiển đạt. Khoa quyền lộc hội hợp, cự phú đại quý. Tả hữu xương khúc đồng cung hoặc thêm biết, văn võ tất cả đều hợp, sự nghiệp thịnh vượng,may mắn.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, cung mệnh tất vì tử vi thất sát. Sự nghiệp nhiều khúc chiết, thêm biết cát tinh, ở gian khổ trong có thể thành lập đại công. Tả hữu, xương khúc, lộc tồn, hóa lộc hội hợp, văn võ tất cả đều hợp, sớm cầm uy quyền, chủ phú quý, kinh thương cũng tất hoành phát đại phú. Tìm không thấy cát tinh, phúc không bền. Gia sát, loại người bình thường.

Thiên phủ sao ở cung quan lộc

Thiên phủ lâm cung quan lộc chủ cát tường, chỉ cần không gặp sát tinh, định chủ sự nghiệp thành công. Nhập miếu được chúng cát thủ chiếu, văn võ tới tài, công danh hiển hách, nếu không can công chức mà tham gia mậu dịch, cũng lấy phát triển mà nói. Biết xương khúc khôi việt chủ quý, làm nhiều công chức, vì quan hành chánh, bộ phận trưởng phòng, luật sư các loại. Thấy hai bên cũng cát, gặp lộc tồn chủ phú quý. Thêm tứ sát không kiếp không đẹp, sự nghiệp nhiều khúc chiết phập phồng cùng tranh cãi rung chuyển, đều nghe theo sát tinh nhiều, chủ nghèo hèn, vô sự nghiệp cùng địa vị đáng nói, chung quy thuộc người tầm thường.

Thiên phủ tại sửu chưa, mão dậu, cùng lộc tồn tả hữu hoặc xương khúc thêm biết, chủ đại phú đại quý. Thiên phủ ở tị hợi, gặp lộc tồn, hóa lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt thêm biết, đại phú đại quý, không gặp cát tinh, ở trên sự nghiệp tương đối thận trọng thủ cựu.

Thái âm tinh ở cung quan lộc

Tương đối mà nói sự nghiệp tương đối bình ổn, nhập miếu phương làm cát luận, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, củng chiếu chủ quyền quý, không làm công hầu liền làm vương. Cùng xương khúc tả hữu khôi việt đồng cung hoặc thêm biết, có thể lấy được cao điểm vị trí, trọn đời rất có tiếng tăm. Thái âm nhập bình rảnh rang tới cung, biết xương khúc phụ bật, cũng quan quý chi nhân. Thái âm nhập miếu vượng, sát diệu ít, có tả hữu sao thêm biết, tạm biệt lộc tồn, nhưng tại công mậu dịch trung trí phú. Thái âm lạc hãm, sự nghiệp vận không tốt, khó coi, vất vả nhiều công ít, lại gặp tứ sát kiếp không, tất vì loại người bình thường.

Nên thích nhâm tư kiểm tra, thiết kế loại chức nghiệp, cùng xương khúc đồng cung, nhưng tại văn hóa, học thuật, nhà nước sự nghiệp thu được thành công, nếu gặp lại long trì phượng các cùng thiên tài, nhưng tại nghệ thuật giới dương danh. Tả phụ hữu bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển. Cùng trời cùng, thiên lương, thiên cơ gặp gỡ, có thể mặc cho công chức hoặc ở xí nghiệp lớn trong làm việc. Thái âm hóa lộc, chẳng những sự nghiệp thành công, hơn nữa chủ cầu danh cầu lợi, tài vận khá vượng. Thái âm ở miếu vượng địa hóa quyền, chủ quan quý, thêm tả hữu xương khúc, phú quý xuất chúng. Thái âm hóa khoa, nói rõ biểu dương, nên tham gia văn nghệ hoặc học thuật, nghiên cứu khoa học.

Tham lang tinh ở cung quan lộc

Khai sáng cách thức, sự nghiệp phập phồng hay thay đổi. Không khỏe với đơn điệu, ổn định chức nghiệp hòa nói chung chức nghiệp. Một thân nhiều tham gia không bị ràng buộc, có biến hóa, phú hợp ý tính, mạo hiểm tính chức nghiệp, có rất nhiều mạng lưới quan hệ, ở giao tế, xã giao trung thành nhận việc nghiệp, biết kết giao quyền quý nhân sĩ, chính phủ quan lại. Nhập miếu, sự nghiệp sớm hứng, có thể lấy được ngoài ý muốn kỳ ngộ mà thành công. Gặp hỏa linh đồng cung, văn võ chức quyền quý, vai gánh trọng trách, phú quý song toàn. Tam phương tứ chính không dương đà không kiếp mà biết khoa quyền lộc, chủ là chính giới yếu nhân hoặc thương giới phú hào. Gặp tả hữu khôi việt, sự nghiệp phát triển như ý điều, may mắn nhiều cơ hội. Tham lang bình hãm, không cát tinh đồng cung, sự nghiệp không bình yên, vất vả nhiều công ít, nếu tam phương có cát tinh, nhưng tại mậu dịch, thực nghiệp trên phát triển. Thêm xương khúc, chủ mưu vì phân loạn, chính sự điên đảo. Dương đà, không kiếp cùng thủ, thuộc loại người bình thường, khó có sự nghiệp hòa thành công đáng nói.

Cự môn sao ở cung quan lộc

Sự nghiệp vất vả cực nhọc, tham gia khẩu tài, can thiệp, thiết kế, nghiên cứu, chuyên môn học thuật kỹ năng các thứ nghề vì nên. Nhập miếu vượng, vất vả cực nhọc phấn đấu sau có thành công, được chúng cát thủ chiếu, kinh thương hoặc từ công chức đều có thể nắm quyền, phát triển. Cự môn mừng nhất hóa quyền, vì uy quyền biểu hiện, có phi phàm tài năng, lợi cho ở tư pháp giới, y học giới, học thuật giới dương danh. Cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền các loại cát tinh thêm biết, chủ đại phú hoặc đại quý. Cùng tả hữu xương khúc khôi việt đồng cung đều nghe theo, chủ quý lộ vẻ, hoặc ở khoa học nghiên cứu, văn học nghệ thuật, đại chúng truyền bá, y bặc tinh bằng nhau lĩnh vực thu được thành công.

Cự môn vì ám tinh, người buôn bán muốn nhiều hơn lén lút làm chút ít đất dưới hoạt động, hoặc không chứng nhận kinh doanh, mở hàng vỉa hè, hoặc trốn thuế, hoặc tham gia phi pháp sinh ý.

Ở môn ở hãm đấy, chủ bôn tẩu hối lận, sự nghiệp nhiều đối thủ cạnh tranh, khó có thành công thời gian, gặp cát tinh trong lúc tuổi già có thể yên ổn. Hãm mà thêm tứ sát kiếp không, phàm trần làm đồ đệ vất vả, chẳng làm nên trò trống gì. Cự môn hóa kị, cùng thủ trưởng bất hòa, sự nghiệp nhiều phân tranh, miệng lưỡi, không phải như ý, rách nát, gặp lại tứ sát kiếp không, chủ bị quan không phải, tố tụng, lao ngục tai ương.

Thiên tướng sao ở cung quan lộc

Một thân rất có phụ tá tài năng, sự nghiệp yên ổn, bình ổn thiếu biến hóa, nhiều ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trong nhậm chức, thích mặc cho với hành chính cùng thống trị lên phó chức, bí thư, không thích hợp làm một tay, hoặc là danh chính thực phó. Thiên tướng nhập miếu, cùng tả hữu xương khúc khôi việt đồng cung đều nghe theo, biết dùng người coi trọng, chủ phú quý, kinh thương từ công đều có đại thành, có thể được lương cao thu nhập. Đều nghe theo khoa quyền lộc, nên tham chánh, quan to lộc hậu, kinh thương là cự phú. Không thêm cát tinh, người phàm cũng chủ sự nghiệp an ổn, sinh hoạt giàu có. Miếu vượng gia sát, chỉ nên từ thương lượng. Thiên tướng hãm đấy, thành bại đa đoan, gia sát thù vì không cát, chỉ vì người phàm.

Thiên lương sao ở cung quan lộc

Làm người thận trọng, giỏi về xử lý trắc trở, có thể đảm nhận mặc cho chức vụ trọng yếu. Thiên lương thủ ngọ cung nhập miếu, biết phụ bật khôi việt, văn võ chi tài, nên tham chánh, thêm gặp khoa quyền lộc, chủ đại quý, là chính giới yếu nhân. Cùng tả hữu xương khúc đồng cung thêm biết, quý lộ vẻ, nhưng tại hành chính cơ quan, pháp luật hệ thống, chữa bệnh cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trong phát huy tài cán. Thiên lương hóa khoa, chủ thanh quý, danh tầm lớn hơn lợi. Thiên lương hóa lộc, phú quý. Hóa quyền, là thật quyền phái người vật, nếu biết lộc tồn, có thể vì phú thương. Nhập miếu vượng, không thêm cát diệu, người phàm cũng chủ sự nghiệp bình ổn yên ổn, có thể hưởng giàu có.

Thiên lương hãm đấy, biết cát cũng không mất phú quý, tìm không thấy cát tinh, chủ sự nghiệp vất vả cực nhọc lao lực, nhiều thành nhiều bại, làm mướn không công. Cùng giải quyết tứ sát không kiếp, không có địa vị, sự nghiệp bị thất bại hòa khổ lao, tai nạn phá hao tổn, khó với thu được thành tựu, chỉ là người bình thường.

Sao thất sát ở cung quan lộc

Khai sáng cách thức, không khỏe mặc cho với an ổn, bình thường chức nghiệp, nên tuyển trạch tự do, không bị ràng buộc chức vụ nghiệp, hoặc tham gia mạo hiểm, giàu … Biến hóa, hợp ý tính chức nghiệp. Năm mới sự nghiệp nhiều phập phồng biến hóa, khiếm khuyết yên ổn, trung niên sau có như ý điều. Nên ly hương ra ngoài, có thể lấy được thành công cơ hội. Đại thể tay không hưng gia, từ không tới có. Thất sát nhập miếu, được cách, phục gặp chúng cát thủ chiếu, quyền quý không nhỏ. Nên vũ bất lợi văn, biết cát ở quân cảnh giới tài hoa xuất chúng, hoặc từ thương lượng làm lão bản, hoặc kinh doanh thực nghiệp lấy thành phú ông. Thất sát cùng tả hữu, xương khúc, khôi việt, đồng cung thêm biết, chủ * quyền bính, cầm quyền sanh sát, sự nghiệp thịnh vượng,may mắn. Cùng lộc tồn đồng cung, phú quý song toàn. Cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, anh hùng cái thế, danh dương thế giới. Thất sát miếu vượng cùng hỏa linh đồng cung, chủ quan võ uy phong, nhưng nhiều mạo hiểm, dài ngắn, cũng có thể kinh thương phát phú, nhưng thay đổi rất nhanh. Thất sát bình rảnh rang, lại thêm biết tứ sát kiếp không, dung thường chi nhân, lại sẽ đồng hóa sao hóa kỵ, chủ có lao ngục tai ương.

Sao phá quân ở cung quan lộc

Khai sáng cách thức, trọn đời sự nghiệp đa động tạo nên phục, nhiều lần trải qua gian khổ, cũng không thuận lợi, nên tham gia mạo hiểm sự nghiệp, sản nghiệp, thực nghiệp. Nhập miếu quan võ hiên ngang, được chúng cát thủ chiếu phú quý không nhỏ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa củng chiếu, quốc gia trọng thần. Cùng tả hữu, khôi việt đồng cung thêm biết, có rất mạnh thống ngự năng lực, kinh thương từ công đều có thể, phú quý song toàn. Cát tinh thiếu không đắt, chỉ vì người bình thường viên, hoặc tham gia cá thể kinh doanh. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, sự nghiệp lao lực kiển trệ. Cùng dương đà hỏa linh kiếp không hóa kị đồng cung, chủ vất vả cực nhọc, khúc chiết, dài ngắn, rách nát, đa mưu thiếu thành, chuyện lạ nghiệp tất gặp mấy lần đại phá bại, kị hợp ý mạo hiểm, nên kỹ thuật dựng thân. Cung mệnh không thêm cát tinh, cung quan lộc phá quân cùng dương đà đồng cung, chủ nhân mắc nợ buồn thiu, khắp nơi cầu xin, chán nản không làm nổi.

Văn xương, sao văn khúc ở cung quan lộc

Hai sao nhập miếu, hữu danh tiếng địa vị, gặp thái dương, thái âm đồng cung đều nghe theo, chủ quyền quý, tỉnh bộ cấp chức vụ. Gặp tử vi, thiên phủ, vũ khúc, hóa khoa, tả phụ, hữu bật các loại chúng cát, văn võ tới tài, phú quý phi phàm. Hai sao cùng cát tinh cùng thủ, bình phục tăng bên ngoài cát, kị gặp phá quân. Ở hãm đấy, thiếu đẹp, thích với hướng văn hóa, học thuật, nghệ thuật, tôn giáo, bói toán phương diện phát triển.

Tả phụ, hữu bật sao ở cung quan lộc

Thống trị mới có thể ưu tú, hành sự thận trọng vững chắc, sự nghiệp như ý điều, có thể được đại chúng chống đỡ. Kinh thương từ công đều là thuộc cát triệu, cùng cát tinh cùng giá trị bình phục cát, được tử vi thiên phủ các loại chúng cát tinh củng chiếu văn võ đều là lương, tài quan song mỹ. Cùng trời cùng, văn xương đồng cung, văn vẻ csige, danh khắp thiên hạ. Thêm tứ sát, thành bại không đồng nhất, gặp không kiếp, chủ bị xuống chức.

Thiên khôi, thiên việt

Trên sự nghiệp thủy chung gặp quý nhân, nhất là mà vượt cấp, tôn trưởng chống đỡ, phàm trần gặp trắc trở đều sẽ gặp dữ hóa lành. Được chúng cát tinh thủ chiếu, đều là chủ quý. Thêm tứ sát thành bại tiến thối, thêm không kiếp hình kị các loại ác dung thường chi nhân.

Hóa lộc

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, thịnh vượng, uy quyền, phát triển, thuận lợi các loại biểu hiện. Trọn đời trên sự nghiệp tới vận khí thật tốt, lại năng lực bảo trì trường thịnh không phải suy, thiếu thất bại, thất ý, đồng thời giỏi về vận dụng tiền tài, mà đưa tới sự nghiệp phát triển bành trướng, tài phú, địa vị, danh tiếng trên đều năng lực thu được khá cao thành tựu. Gì sao ở cung quan lộc hóa lộc, thì nên tinh chi điềm lành tăng gấp đôi. Cùng lộc tồn, thiên mã, hóa quyền, hóa khoa thêm biết, đại phú đại quý.

Hóa quyền

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, thịnh vượng, uy quyền, phát triển, thuận lợi các loại biểu hiện. Trọn đời ở trên sự nghiệp tới vận khí thật tốt, một thân hành sự thận trọng, giỏi về kế hoạch, giữa lúc kinh doanh sự nghiệp, thiếu thất bại, thống trị năng lực mạnh, đã có thể mặc cho chức cao. Gì sao ở cung quan lộc hóa khoa, thì nên tinh chi điềm lành tăng gấp đôi, cùng cự môn, vũ khúc, hóa khoa, hóa lộc thêm biết, tuyệt không thể tả, có thể tự đắc bên ngoài phát triển, số làm quan. Cùng hóa lộc, hóa khoa thêm biết, thì vì quốc gia lương đống, quý có thể nói.

Hóa khoa

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, thịnh vượng, phát triển, thuận lợi, danh tiếng biểu hiện. Trọn đời ở trên sự nghiệp vận khí thật tốt, một thân cụ có tương đương ưu tú chuyên nghiệp học thức, với công tác vốn có tốt cùng bày ra năng lực, vận dự định năng lực, cũng dễ dàng nhất thu được thủ trưởng, đồng sự cùng ngoại giới tốt bình luận. Gì sao ở cung quan lộc hóa khoa, thì nên tinh chi cát tường tăng gấp đôi, lại chủ một thân năng lực tên đề bảng vàng. Cùng hóa lộc, hóa quyền cùng xương khúc thêm biết, quý lộ vẻ không thể nghi ngờ, cùng trời khôi, thiên việt hội hợp, chủ nhân danh khắp thiên hạ. Hóa khoa cùng dương đà, không vong, hóa kị đồng cung là hãm, thì tung có tài năng, cũng khó phát huy.

Hóa kị

Không lành hiện ra, sự nghiệp thường bị sự cố, thất bại, thất bại, chân ngựa, gây trở ngại, khúc chiết, tuyệt không được thuận lợi. Cát chúng cát tinh nhập miếu vượng cũng cát hóa đến hóa giải, nhưng cũng cũng không thể sử dụng hóa kị tinh chi bất lợi tiêu tan thành vô hình.

Lộc tồn

Đại cát hiện ra, chủ nhân trên sự nghiệp có thể chịu vật chất giúp đỡ, một thân giỏi về thống trị, vận dụng tiền tài, không thích lãng phí, đơn giản súc tài, sự nghiệp phát triển thuận lợi, đã có thể mặc cho địa vị cao, hoặc kinh doanh đại quy mô xí nghiệp. Lộc tồn cô độc cố thủ một mình, nhiều ở tài chính, ngân hàng, bộ tài chính phân công làm, hoặc tham gia quản lý tài sản công tác, vì tài phú tới quan. Lộc tồn được phần đông cát tinh miếu vượng thủ chiếu, tất vì văn võ tới tài, quốc gia lương đống, tài quan song mỹ. Thêm hỏa linh kiếp không thì tiến thối bất định, thật xấu không đồng nhất, càng kị thấy không kiếp.

Kình dương, đà la

Ác triệu, trọn đời sự nghiệp nhiều thất bại, sự cố,, biến hóa, không phải như ý, thường gây phiền toái, dễ dàng cùng thủ trưởng đối lập, bị đồng sự, thuộc hạ phản cảm, mà bị ép từ chức hoặc vứt bỏ công tác, hoặc thu nhập thấp kém. Nhập miếu, lợi cho tham gia quan võ hoặc kinh thương, cũng có thể tham gia cụ có biến động tính, tính nguy hiểm hòa tiêu hao phương diện thể lực hành nghiệp, bất lợi từ công việc văn phòng, được phần đông cát tinh thủ chiếu, chủ có quyền quý.

Hai sao ở hãm đấy, bôn ba sống qua ngày, sự nghiệp trong thường gặp thương tổn, sự cố, tham gia bình thường chức nghiệp, địa vị không cao, từ chuyển chức, không ổn định, thu nhập thấp, hoàn cảnh làm việc ác liệt, trọn đời vất vả nhiều công ít, hãm mà thêm cát sao hư danh mà thôi, khó có lớn phát triển. Thêm gặp hỏa linh không kiếp chư ác diệu, chủ nhân dung thường, hơn nữa nghèo khó.

Hỏa tinh, linh tinh

Không lành hiện ra, trên sự nghiệp vất vả nhiều công ít, đãi ngộ nhỏ bé, hoàn cảnh ác liệt, nhiều chuyển chức, tuy có công tác giác khó lâu dài.

Hai sao nhập miếu, năm mới cũng thành bại tiến thối, lúc tuổi già sự nghiệp như ý. Biết miếu vượng tới tử vi, tham lang thì chủ cát tường. Nhập hội chùa hợp chúng cát thủ chiếu, chủ nhiều hiển hách quyền quý.

Hai sao lạc hãm, trọn đời địa vị đê tiện, sự nghiệp không ổn định, liên tiếp chuyển chức, khó có được tín dụng, thường bất mãn hiện giữ chức nghiệp. Gặp dương đà kiếp không, trọn đời khốn đốn hàn kiển, phong ba bắt đầu từ.

Địa kiếp, thiên không

Sự nghiệp trống rỗng tới ác triệu, trọn đời sự nghiệp không ổn định, nhiều lần cải biến chức nghiệp, chỗ làm công tác tất không có bao nhiêu lợi ích thực tế đáng nói, thường bị thất bại hòa thất bại, khó có thể thành tựu đại sự đại nghiệp. Mệnh có cát tinh mà gặp tai kiếp không, dù có trong chốc lát của cải quý, cũng tất có giác đại rách nát, hoặc là tiền tài bị đại phá, hoặc là đắc tội thủ trưởng mà bị trách phạt, hoặc học không phải sở dụng khó có thể phát huy. Sợ nhất hai sao cùng tồn tại cung quan lộc hoặc cùng tồn tại cung mệnh tam phương. Nếu chỉ gặp trong đó nhất tinh, mà trong nội cung có chính tinh miếu vượng thì hung lực giác vi.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数十二宫之官禄宫 (事业宫)

来源-灵匣

紫微斗数将命造整个人生吉凶祸福, 人事活动分为十二类, 以下所述十二宫的判定内容, 为紫微斗数的基本学说, 借此可以探究论定个人一生的富贵贫贱, 穷通祸福, 荣枯寿夭等宿命情形. 在论断各宫时, 应参考对宫吉凶. 紫微斗数命盘上所有的宫位, 均受命宫的统辖, 所以必须先以命宫为中心后, 再论其它十一宫, 否则, 常会出现论断的结论与事实不符的情况.

紫微十二宫中的官禄宫也叫事业宫, 表示一个人的就业情形和职位高低. 紫微斗数对一个人的事业和职业状况的猜测, 主要是将官禄宫中的星曜 (yao) 作为观察和研究对象, 再结合其人三方四正的全盘来进行分析.

(1) 官禄宫有吉星庙旺坐守, 如遇左辅, 右弼与紫微同宫, 或紫微化权, 必是官贵人士, 若同时有空亡恶煞守之, 只是虚闲之职, 外华内虚;若有文昌, 文曲入庙 (巳酉丑宫) 守官禄, 权贵无疑, 若同时有凶煞同值, 须防仕途不畅, 好处藏凶;昌曲入官禄确主吉兆, 多属文职权贵, 若有紫微, 天府, 天相等吉星又逢化禄, 化权, 大贵;官禄宫有武曲, 紫微, 禄存, 化禄, 化权, 左辅, 右弼等守照, 主武贵, 在军中掌大权;官禄宫有吉坐守, 命宫三方有煞, 吉恶相参, 清浊不一, 但仍不失局, 多为地方官吏, 基层干部, 近处有名, 从事贸易也可做个小老板, 但终究难成大器.

(2) 各星在官禄宫, 若遇四煞空劫等恶, 权贵者官运亦受阻, 或成败多端, 要看庙旺利陷及吉星多寡怎么, 以定其人事业大小, 通泰与否.

(3) 流年斗君在原命盘官禄宫过度, 遇吉星守照, 有官职者则主是年官运亨通, 凡人亦主事业顺利;遇凶煞主是年事业不利, 甚至有降职或破财之事.

紫微星在官禄宫

紫微入官禄宫者, 一生事业相对而言较为平稳. 其人有很强的处理事务的能力和独当一面的能力, 多为政府官员, 大企业领导, 私营业主, 商人. 紫微入庙旺之地, 遇昌曲, 辅弼, 魁钺, 三台八座等吉星拱照, 官运亨通, 有极品之贵, 中晚年愈加发达. 格式逊色者, 也是政府机关之工作人员, 小有权贵, 经商亦必可富裕. 与禄存, 化禄, 天马同宫会照, 为高级官员, 财政大员, 贸易巨富. 紫微化权, 必*权柄, 吉众大贵;紫微化科, 名誉传扬 (有虚名的味道), 宜在政界及文化, 公家事业上谋发展. 凡紫微入官禄, 大多适任独当一面的工作. 紫微若不化权或会禄存, 左右, 昌曲, 富贵皆小.

与昌曲, 左右, 魁钺同宫, 主文贵, 事业顺调. 魁钺同宫, 多在银行供职, 居财赋之任. 煞曜同宫, 宜军警武职, 命宫三方四正会煞多, 其人并不富贵, 若吉凶混杂, 纵有成就, 亦主辛劳不顺, 精神负担重.

加四煞空劫诸恶, 一生事业不够顺利, 多经挫折, 但不至大害, 因紫微有化解的作用. 凶星多者, 事业平常, 则不能有富贵可言, 反有遭重大挫折, 或者外华内虚, 名不符实.

紫微天府在寅申, 命宫必为武曲. 加遇吉星并吉化, 文武咸宜, 必为富贵之命, 一生地位显赫, 财官双美. 在戎行, 政界, 工商, 企业, 金融, 建设等部分握有大权, 不遇吉星, 只是一般工作人员.

紫微贪狼在卯酉, 命宫必为武曲破军. 为人多投契取巧, 好冒险以求侥幸. 见禄存, 化禄, 化权, 辅, 弼同宫可许有大富贵, 文武皆吉, 权贵非小, 在实业界和政界能够扬名. 若遇贪狼化忌, 事业风波起伏, 遭遇挫折与坎坷. 若不加吉星, 技艺立身, 一生不顺.

紫微天相在辰戌, 命宫必为武曲天府. 宜武职, 从政或经营贸易, 实业, 加遇吉星可为巨商, 高官, 求名求利. 不见吉而见煞, 富贵不大. 羊陀火铃同宫, 事业难求显达, 命宫三方又无吉, 平常之辈.

紫微七杀在巳亥, 命宫必为武曲贪狼. 一生事业始终终不够安定. 早年不顺, 三十岁后始兴, 宜作经商, 加禄存, 左右有大发展, 武职贵显, 命宫见火铃可成富翁. 不会吉曜, 凡人.

紫微破军在丑未, 命宫必为武曲七杀. 其人开创力过人, 在事业上欲望无止境, 并易与上司不睦, 一生多成多败, 绝非顺利. 会吉众在激烈竞争中发达, 遇昌曲左右, 事业辉煌. 不加吉星, 辛劳劳力之辈.

天机星在官禄宫

天机星主动, 在官禄宫事业变化较多, 必然一生多次改变职业, 或频繁调动, 或身兼数职, 或从事自由职业. 临庙旺之地, 主事业成功顺利. 与左右同宫加会, 善于运畴策划, 处理复杂事务, 能取得权力和地位, 并常身兼数职. 与昌曲同宫加会, 主贵显和出名, 宜文化, 艺术, 科技事业, 能有较高成就. 与魁钺同宫加会, 事业上多逢贵人, 少有麻烦. 与化禄, 化权, 化科加会, 主大贵, 必为高级长官, 政界要员, 天下著名.

天机在巳亥为平和, 其人不易有固定职业, 多转职, 转业, 转变经营项目, 缺乏安定性. 天机落陷或化忌, 或逢空劫, 地位不高, 其人必无固定职业, 常失业或找不到工作. 加遇煞星, 情况更为恶劣, 只作下岗人员, 无业游民, 东不成西不就, 因而必然困苦.

天机太阴在寅申, 命宫必为天同. 利于从公职, 服务于相对稳定的机构, 加天马频繁出差, 复会众吉, 财官双美. 天机化科, 必为行政治理之官员, 科权禄加会, 功名显达, 大富大贵, 遇四煞, 化忌, 奔波到老, 事业不顺利.

天机巨门在卯酉, 命宫必为天同. 事业上多变动, 卯比酉吉, 酉宫福不耐久. 宜从事文化, 艺术, 广告, 倾销等事业, 从商必为主管. 会遇文昌文曲, 主文章盖世. 科权禄三者加会, 巨富大贵, 名满国内外. 禄存同宫, 富贵, 宜从政. 加遇煞星, 事业多竞争, 宜经商.

天机天梁在辰戌, 命宫必为天同太阴. 辰比戌吉. 唯天机化权或化科或会禄存方有富贵. 适任治理之职, 科权禄加会, 人生必有奇遇, 巨富大贵, 命宫落陷无吉则不是. 吉辅不足只为一般治理或广告, 营销人员. 不见吉星, 凶星会聚, 主贫贱, 一世艰辛. 天机在辰化忌, 又不见吉, 频频更换职业, 一事无成.

太阳星在官禄宫

太阳为官禄主, 入官禄宫有掌权的运气, 视庙陷之不同而情形各异. 入庙旺之地, 遇辅弼, 昌曲, 魁钺, 科权禄等吉曜守照, 大贵, 为省部级以上的官员, 事业伟大. 陷宫见诸吉同宫守照亦不失富贵, 非但富贵不及在庙旺之地, 且福不耐久, 见羊陀火铃空劫化忌诸恶, 主地位低下, 浮华不实, 毫无富贵与成就可言.

太阳在庙旺之地, 逢遇四煞空劫, 主遭受艰辛, 忙碌, 不顺, 仍可克服逆境, 富贵可期. 太阳在庙旺地之化权, 化禄为极吉之兆. 遇化忌, 主竞争, 压力, 长短, 若临庙旺, 可致意外成功, 不得地或陷宫化忌, 主遭大败. 太阳与天刑同宫, 多数是军人或警务人员.

太阳在午宫守官禄, 谓之“日丽中天”, 有专权之贵, 能把握国家重权, 并主大富, 与禄存同宫或会禄存, 或及左右昌曲加会, 贵不可言. 不会吉星, 一般小康而已. 其人多好交朋结友, 无事闲忙, 没事找事.

太阳太阴在丑未, 命无正曜对宫巨门天机. 一生事业多变化, 转职转业频繁. 加昌曲左右, 或太阳太阴有化禄或化权, 均是政府高官, 把握国家政权.

太阳巨门在寅申, 命无正曜对宫天机天梁. 适合以口才, 专门学艺成名, 事业上名大于利, 贵多于富. 无煞凑富贵可期, 太阳化禄主大贵, 化权禄或加左右昌曲亦主大富贵, 必是国家栋梁之材. 见四煞空劫忌星不美, 宜从事偏业或医卜星相. 寅比申吉, 寅宫吉运较长, 申宫则进退起伏不定.

太阳天梁在卯酉, 命宫必为太阴. 卯比酉吉, 不见凶煞, 主一生事业亨通, 遇禄存昌曲并吉化, 主巨富或大贵, 名震世界. 酉宫平常, 后劲不足, 秀而不实, 主虚华浮夸, 难望大富贵.

武曲星在官禄宫

武曲入庙, 与昌曲辅弼同宫, 主武职权贵, 把握戎行, 警局之大权, 或在其它司法, 暴力机关担任要职. 凡人经商, 也主事业发达. 会科权禄, 为财赋之官, 在金融界成为巨头, 经商者可成为亿万富翁, 实业界之领袖. 武曲入财帛宫, 有不少人是在银行或其它金融部分工作. 武曲庙旺纵不遇吉星, 亦主事业通达, 稳步进展. 武曲化禄, 主富贵双全, 武曲化权极美, 为权贵的显示, 是铁腕人物. 武曲化忌最凶, 事业多长短, 至少会出现一次大破败.

逢羊陀火铃空劫大耗等诸恶曜, 多谋少成, 纠纷困难, 三方又无吉星会合, 地位平常, 不作贵显论之, 武曲陷地亦然.

武曲天府在子午, 命宫必为廉贞. 得吉拱富贵, 其人热心事业, 巧于外理事务, 宜经营大规模企业, 与禄存同宫或武曲化禄, 化科, 事业伟大, 或加左右昌曲主富贵, 求名求利, 握有权力, 事业运亨通. 加魁钺, 在金融部分工作. 加羊陀火铃空劫诸恶煞, 则为平常之人. 武曲化忌, 事业起伏不顺, 有官者必有官灾.

武曲贪狼在丑未, 命宫必为廉贞破军. 一般在事业上不不正当之违法行为, 富贵则亦必为贪官贪吏, 或是奸商. 主事业多变化, 早年多起伏, 不安定. 得吉拱吉美, 经商可获暴利, 从公则职务高迁. 忌加煞忌.

武曲天相在辰戌, 命宫必为廉贞天府. 加吉早握重权, 事业亨通, 主权贵, 财官双美.

武曲七杀在卯酉, 命宫必为廉贞贪狼. 事业多起伏变化, 离祖外出主有发展. 宜经商, 从事业投契事业, 或具有冒险, 危险性之工作. 遇禄存同宫, 主富贵. 得吉权贵, 横立功名. 擎羊同守, 有牢狱之灾.

武曲破军在巳亥, 命宫必为廉贞七杀. 事业有曲折和变化, 最喜武曲化权, 主一生权贵, 财官双美. 遇天刑, 军旅发达. 加权禄昌曲左右贵显. 不加吉星, 则主事业平凡, 难有成就, 作一般公务员或商贩, 或宜巧艺安身

天同星在官禄宫

天同福星, 入事业宫并非完美, 其基本性质宜于自由, 不受拘束的环境下工作, 难以治理指挥部属, 如任治理之职, 则难发挥能力. 天同入庙, 文武兼宜, 与化禄化权化科会照, 主大富大贵, 天下着名. 与左右昌曲魁钺同宫或加会, 事业兴旺, 助力多, 运气极佳, 主成功和富贵. 与羊陀火铃劫空化忌同宫加会, 则事业运较差, 多阻滞不通, 地位不高, 为平常之人, 若落陷又加四煞空劫, 东倾西败, 一事无成.

天同在官禄宫, 不少是在新闻界, 娱乐界, 文化艺术界工作. 命局成格, 主有大富贵. 命局不成格, 无吉星守照, 终究属平常之人.

天同太阴在子午, 命无正曜, 对宫巨门太阳. 二星于子宫庙旺, 经商干公职皆吉, 可得申明地位, 遇禄存主富贵. 午宫二星处陷地, 不加吉星并吉化, 则难有富贵, 一世辛劳, 事倍功半而较难发达.

天同巨门在丑未, 命无正曜, 对宫太阳天梁. 二星俱陷, 早年事业不安定, 常中途而废, 或转职调动之事, 中晚年可在辛劳中白手创业. 不加吉星并吉化, 一生地位低下, 成就有限. 不论见吉与否, 其人在事业上的热心程度不太高.

天同天梁在寅申, 命宫必为太阴. 宜从公, 担任治理之职. 会科权禄, 主人事业上运气奇佳, 英雄盖世, 大富大贵, 把握国家军政大权. 左右昌曲加会, 可在政治上取得成就. 见四煞劫空, 为技术人员, 或宜经商.

廉贞星在官禄宫

廉贞为官禄主, 入官禄宫皆有掌权的机会. 不遇煞星, 其人重工作效率, 可发挥卓越统率能力, 适任主管之职. 遇羊陀空劫, 事业不顺, 长短不中断, 百事难成. 陷地加煞, 功名无份, 须防官非. 廉贞化忌与七杀, 四煞, 天刑同在官禄宫, 有牢狱之灾, 政治迫害.

廉贞在寅申, 入庙, 命宫必为紫微天相. 主武职权贵, 经商大富, 与吉星同照, 富贵双全. 廉贞化禄或与禄存同宫, 主大富大贵. 火星或铃星同宫, 早年无大成, 晚年旺发.

廉贞天府在辰戌, 命宫必为紫微. 治理能力优秀, 早年事业不安定, 中年赴外地发展, 可获意外成功. 众吉星拱照, 文武富贵. 廉贞化禄, 武职权贵, 经商大发. 辅弼昌曲冲照, 宜从政, 可做高官. 廉贞化忌, 富贵皆小.

廉贞贪狼在巳亥, 命宫必为紫微破军. 其人擅长人事交往, 可为一般公务员, 外销人员, 机关科员, 基层干部, 警察, 私营业主. 不少是军人出生. 加遇加遇众吉, 经商干公职咸宜, 在竞争和长短之中, 事业得以发展. 如加煞星, 贪污之官, 或因异性问题而起争端, 或行为不正而受责罚. 化忌加煞, 坐牢无疑.

廉贞天相在子午, 命宫必为紫微天府. 会合吉星, 与禄存, 化禄, 化权, 化科加会, 巨富大贵. 见左右昌曲, 文武咸宜, 权贵可期. 擎羊同宫, 只宜经商. 火铃同宫, 必为贪官贪吏. 空劫同宫, 事业外华内虚.

廉贞七杀在丑未, 命宫必为紫微贪狼. 宜军旅建功, 加吉星主功名显达. 科权禄会合, 巨富大贵. 左右昌曲同宫或加会, 文武咸宜, 事业兴隆.

廉贞破军在卯酉, 命宫必为紫微七杀. 事业多波折, 加会吉星, 在艰苦中能够建立大功. 左右, 昌曲, 禄存, 化禄会合, 文武咸宜, 早握威权, 主富贵, 经商亦必横发大富. 不见吉星, 福不耐久. 加煞, 平常之人.

天府星在官禄宫

天府临官禄宫主吉祥, 只要不遇煞星, 定主事业有成. 入庙得众吉守照, 文武之材, 功名显赫, 若不干公职而从事贸易, 亦以发达论之. 会昌曲魁钺主贵, 多干公职, 为行政官员, 部分主管, 律师等. 见左右亦吉, 遇禄存主富贵. 加四煞空劫不美, 事业多波折起伏与纠纷动荡, 会照煞星多, 主贫贱, 无事业与地位可言, 终究属平凡之人.

天府在丑未, 卯酉, 与禄存左右或昌曲加会, 主大富大贵. 天府在巳亥, 遇禄存, 化禄, 左右, 昌曲, 魁钺加会, 大富大贵, 不遇吉星, 在事业上较为慎重守旧.

太阴星在官禄宫

相对而言事业较为平稳, 入庙方作吉论, 得禄存, 化禄, 化权, 化科, 拱照主权贵, 不作公侯便作王. 与昌曲左右魁钺同宫或加会, 可获高地位, 一生享有盛名. 太阴入平闲之宫, 会昌曲辅弼, 亦为官贵之人. 太阴入庙旺, 煞曜少, 有左右星加会, 再会禄存, 可在工贸易中致富. 太阴落陷, 事业运不佳, 劳多功少, 又逢四煞劫空, 必为平常之人.

宜适任思考, 企划类职业, 与昌曲同宫, 可在文化, 学术, 公家事业取得成功, 若再见龙池凤阁及天才, 可在艺术界扬名. 左辅右弼相会, 宜政界发展. 与天同, 天梁, 天机相会, 可任公职或在大企业中做事. 太阴化禄, 不但事业有成, 而且主求名求利, 财运颇旺. 太阴在庙旺之地化权, 主官贵, 加左右昌曲, 富贵出众. 太阴化科, 申明显扬, 宜从事文艺或学术, 科研.

贪狼星在官禄宫

开创的格式, 事业起伏多变. 不适于单调, 稳定的职业和一般性职业. 其人多从事不受束缚, 有变化, 富投契性, 冒险性的职业, 有非常多关系网, 在交际, 应酬中成就事业, 会结交权贵人士, 政府官吏. 入庙, 事业早兴, 可获意外机遇而成功. 遇火铃同宫, 文武职权贵, 肩担重任, 富贵双全. 三方四正无羊陀空劫而会科权禄, 主为政界要人或商界富豪. 遇左右魁钺, 事业发展顺调, 侥幸机会多. 贪狼平陷, 无吉星同宫, 事业不安宁, 劳多功少, 若三方有吉星, 可在贸易, 实业上发展. 加昌曲, 主谋为纷乱, 政事颠倒. 羊陀, 空劫同守, 属平常之人, 难有事业和成功可言.

巨门星在官禄宫

事业辛劳, 从事口才, 交涉, 企划, 研究, 专门学术技能等行业为宜. 入庙旺, 辛劳奋斗后可得成功, 得众吉守照, 经商或从公职都能掌权, 发达. 巨门最喜化权, 为威权的显示, 有非凡的才能, 利于在司法界, 医学界, 学术界扬名. 与禄存, 化禄, 化权等吉星加会, 主大富或大贵. 与左右昌曲魁钺同宫会照, 主贵显, 或在科学研究, 文学艺术, 大众传播, 医卜星相等领域取得成功.

巨门为暗星, 从商者多要偷偷摸摸搞些地下活动, 或无证经营, 摆地摊, 或偷税漏税, 或从事非法生意.

居门居陷地, 主奔走悔吝, 事业多竞争对手, 难有成功时日, 遇吉星中晚年可安定. 陷地加四煞劫空, 凡为徒劳, 一事无成. 巨门化忌, 与上司不和, 事业多纷争, 口舌, 不顺, 破败, 再遇四煞劫空, 主遭官非, 诉讼, 牢狱之灾.

天相星在官禄宫

其人颇具辅佐才能, 事业安定, 平稳少变化, 多在公家机构, 大规模企业中任职, 适任于行政及治理上的副职, 秘书, 不宜做一把手, 或者名正实副. 天相入庙, 与左右昌曲魁钺同宫会照, 得人器重, 主富贵, 经商从公皆有大成, 能得高薪收入. 会照科权禄, 宜从政, 高官厚禄, 经商则为巨富. 不加吉星, 凡人亦主事业安稳, 生活富足. 庙旺加煞, 只宜从商. 天相陷地, 成败多端, 加煞殊为不吉, 只为凡人.

天梁星在官禄宫

为人心细, 善于处理困难, 可担任重要职务. 天梁守午宫入庙, 会辅弼魁钺, 文武之才, 宜从政, 加遇科权禄, 主大贵, 为政界要人. 与左右昌曲同宫加会, 贵显, 可在行政机关, 法律系统, 医疗机构, 大规模企业中发挥才干. 天梁化科, 主清贵, 名大于利. 天梁化禄, 富贵. 化权, 为实权派人物, 若会禄存, 可为富商. 入庙旺, 不加吉曜, 凡人亦主事业平稳安定, 可享富足.

天梁陷地, 会吉也不失富贵, 不见吉星, 主事业辛劳劳碌, 多成多败, 为人作嫁. 会同四煞空劫, 没有地位, 事业遭挫折和苦劳, 灾难破耗, 难于取得成就, 只为普通人.

七杀星在官禄宫

开创的格式, 不适任于安稳, 平凡的职业, 宜选择自由, 不受束缚之职业, 或从事冒险, 富于变化, 投契性职业. 早年事业多起伏变化, 欠缺安定, 中年后可得顺调. 宜离乡外出, 可获成功机会. 大多白手兴家, 从无到有. 七杀入庙, 得格, 复逢众吉守照, 权贵不小. 宜武不利文, 会吉在军警界头角峥嵘, 或从商做老板, 或经营实业以成富翁. 七杀与左右, 昌曲, 魁钺, 同宫加会, 主*权柄, 握生杀大权, 事业兴隆. 与禄存同宫, 富贵双全. 与禄存, 化禄, 化权, 化科加会, 英雄盖世, 名扬世界. 七杀庙旺与火铃同宫, 主武职威风, 但多惊险, 长短, 亦可经商发富, 但大起大落. 七杀平闲, 再加会四煞劫空, 庸常之人, 再会同化忌星, 主有牢狱之灾.

破军星在官禄宫

开创的格式, 一生事业多动荡起伏, 历尽艰辛, 绝非顺利, 宜从事冒险事业, 产业, 实业. 入庙武职轩昂, 得众吉守照富贵不小, 禄存, 化禄, 化权, 化科拱照, 国家重臣. 与左右, 魁钺同宫加会, 有极强统御能力, 经商从工皆可, 富贵双全. 吉星少不贵, 只为一般人员, 或从事个体经营. 与文昌, 文曲同宫, 事业劳碌蹇滞. 与羊陀火铃劫空化忌同宫, 主辛劳, 波折, 长短, 破败, 多谋少成, 其事业必遇数次大破败, 忌投契冒险, 宜技术立身. 命宫不加吉星, 官禄宫破军与羊陀同宫, 主人负债累累, 到处乞求, 潦倒无成.

文昌, 文曲星在官禄宫

二星入庙, 有名声地位, 遇太阳, 太阴同宫会照, 主权贵, 省部级之职. 遇紫微, 天府, 武曲, 化科, 左辅, 右弼等众吉, 文武之材, 富贵非凡. 二星与吉星同守, 愈增其吉, 忌逢破军. 居陷地, 欠美, 适于往文化, 学术, 艺术, 宗教, 占卜方面发展.

左辅, 右弼星在官禄宫

治理才能优秀, 行事稳健, 事业顺调, 能得大众支持. 经商从公皆属吉兆, 与吉星同值愈吉, 得紫微天府等众吉星拱照文武皆良, 财官双美. 与天同, 文昌同宫, 文章奇格, 名满天下. 加四煞, 成败不一, 逢空劫, 主遭降职.

天魁, 天钺

事业上始终遇贵人, 尤其是得上级, 尊长的支持, 凡遇困难都会逢凶化吉. 得众吉星守照, 皆主贵. 加四煞成败进退, 加空劫刑忌等恶庸常之人.

化禄

大吉之兆, 为成功, 旺盛, 威权, 发达, 顺利等显示. 一生事业上之运气极佳, 且能保持长盛不衰, 少挫折, 失意, 同时善于运用金钱, 而导致事业发展扩张, 财富, 地位, 名声上都能取得较高的成就. 何星在官禄宫化禄, 则该星之吉兆倍增. 与禄存, 天马, 化权, 化科加会, 大富大贵.

化权

大吉之兆, 为成功, 旺盛, 威权, 发达, 顺利等显示. 一生在事业上之运气极佳, 其人行事慎重, 善于计划, 正当经营事业, 少失败, 治理能力强, 可就任高职. 何星在官禄宫化科, 则该星之吉兆倍增, 与巨门, 武曲, 化科, 化禄加会, 妙不可言, 可自得外发展, 官运亨通. 与化禄, 化科加会, 则为国家栋梁, 贵有可言.

化科

大吉之兆, 为成功, 旺盛, 发达, 顺利, 名声的显示. 一生在事业上的运气极佳, 其人具有相当优秀的专业学识, 于工作具有好的及策划能力, 运畴能力, 并最轻易取得上司, 同事及外界的佳评. 何星在官禄宫化科, 则该星之吉祥倍增, 且主其人能金榜题名. 与化禄, 化权及昌曲加会, 贵显无疑, 与天魁, 天钺会合, 主人名满天下. 化科与羊陀, 空亡, 化忌同宫则为陷, 则纵有才能, 亦难发挥.

化忌

不吉之兆, 事业常遭事故, 挫折, 失败, 马脚, 妨碍, 波折, 绝不能顺利. 吉众吉星入庙旺并吉化来化解, 但亦并不能使化忌星之不利消弥无形.

禄存

大吉之兆, 主人事业上可受物质资助, 其人善于治理, 运用金钱, 不喜浪费, 轻易蓄财, 事业发展顺利, 可就任高位, 或经营大规模企业. 禄存独守, 多在金融, 银行, 财政部分工作, 或从事理财的工作, 为财赋之官. 禄存得众多吉星庙旺守照, 必为文武之材, 国家栋梁, 财官双美. 加火铃劫空则进退不定, 好坏不一, 尤忌见空劫.

擎羊, 陀罗

恶兆, 一生事业多挫折, 事端,, 变化, 不顺, 常惹麻烦, 易与上司对立, 遭同事, 下属反感, 而被迫辞职或丢掉工作, 或收入低下. 入庙, 利于从事武职或经商, 也可从事具有变动性, 危险性和消耗体力方面的行业, 不利从文职工作, 得众多吉星守照, 主有权贵.

二星居于陷地, 奔波度日, 事业中屡遭伤害, 事故, 从事一般职业, 地位不高, 从转职, 不安定, 收入微薄, 工作环境恶劣, 一生劳多功少, 陷地加吉星虚名而已, 难有大的发达. 加遇火铃空劫诸恶曜, 主人庸常, 而且贫困.

火星, 铃星

不吉之兆, 事业上劳多功少, 待遇菲薄, 环境恶劣, 多转职, 虽有工作较难长久.

二星入庙, 早年亦成败进退, 晚年事业遂心. 会庙旺之紫微, 贪狼则主吉祥. 入庙会合众吉守照, 多主显赫权贵.

二星落陷, 一生地位低贱, 事业不安定, 频频转职, 难得信用, 常不满现任职业. 遇羊陀劫空, 一生困顿寒蹇, 风波时起.

地劫, 天空

事业空虚之恶兆, 一生事业不稳定, 频繁改变职业, 所干工作必无多少实惠可言, 常遭挫折和失败, 难以成就大事大业. 命有吉星而遇劫空, 纵有一时之富贵, 亦必有较大的破败, 或是钱财遭大破, 或是得罪上司而遭责罚, 或学非所用难以发挥. 最惧二星同在官禄宫或同在命宫三方. 若只遇其中一星, 而宫内有正星庙旺则凶力较微.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button