Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thái dương

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết

Thái dương

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thái dương

Thái dương thủ mệnh vu mão thần tị ngọ, gặp chư cát thủ chiếu, tất đại quý; gặp chư hung, cũng vì công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh ở tại vị thân, thái độ làm người trước cần về sau nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý là hiển, xuất sắc là thật.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tí, phùng cánh cửa cực lớn, cả đời lao lực bần vội, càng chủ mắt có thương tích, cùng người quả hòa tuyển phi.

Thái dương thủ mệnh, ngày sinh miếu vượng, đêm sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức phí lực, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, Quan lộc không hiện, trước cần về sau nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại rơi xa quê hương khả cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, thêm hung thần mang tật, hóa kị tật ở mắt.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. ( vi nhật chiếu lôi môn cách )

Thái dương ở ngọ, gọi là nhật lệ giữa bầu trời, có chuyên quyền quý, địch quốc của cải.

Thái dương ở ngọ, canh tân đinh mình sinh ra phú quý song toàn.

Thái dương sẽ văn xương vu Quan lộc, hoàng điện triều tiểu đội, phú quý toàn Mỹ.

Thái dương hóa kị, thị phi ngày có, mắt trả tổn thương.

Nữ mệnh đoan chính sao thái dương, sớm xứng hiền phu tín khả bằng. ( thái dương thủ mệnh, ở mão thần tị ngọ, không thêm sát, vượng phu ích tử. Hãm bình thường )

Thái dương ở cung phu thê, nam vi chư cát tụ, khả nhân thê được quý; hãm địa gia sát, tổn thương thê không lành.

Thái dương tại tử nữ cung, vào miếu thêm cát, được bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

Thái dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tương trợ, không sợ cánh cửa cực lớn, vô không kiếp, cả đời chủ phú.

Thái dương ở cung thiên di, nan tuyển tổ nghiệp, dời cái đổi lá, ra tổ là nhà.

Thái dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư ngôi sao may mắn giai tới, đại tiểu nhị hạn câu đến, tất có đột nhiên hứng niềm vui.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, Kình Đà linh tinh tập hạn, chủ hiện nay có ưu, hoặc sinh khắc cha mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, thêm cát diệu, không quyền tắc phú. ( thêm Kình Đà hướng thủ, nên tăng đạo )

Nhật nguyệt cùng chưa, an mệnh xấu, hầu bá tới phẩm. ( riêng chỉ cũng cần hóa cát phương tốt. Bính tân nhân cát )

Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh chưa, hầu bá tới phẩm. ( giống như trên chú giải )

Ngày tỵ nguyệt dậu, an mệnh xấu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. ( vi nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra đủ tư cách. Bính sinh ra chủ quý, người sinh năm đinh chủ phú. Thêm Tứ Sát không kiếp bình thường )

Ngày mão nguyệt hợi, an mệnh chưa, bảng vàng đề tên tới quang vinh. ( vi minh châu xuất hải cách, chủ tài Quan song mỹ )

Nhật thần nguyệt tuất cũng cạnh tranh diệu, quyền lộc không cạn. ( chúc một ngày tốt lành mệnh thần cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thần cung đối chiếu )

Nhật nguyệt khoa lộc xấu chưa trúng, nhất định là phương bá hình.

Ngày ở mão thần tị, thu nhập một tháng dậu tuất hợi, ở đây sáu cung an thân mệnh, sớm toại ý chí thanh tao. ( cũng nên gặp xương khúc Khôi Việt )

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu chưa, xương khúc giáp quý thả hiển.

Nhật nguyệt sẽ xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy. ( thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, hoặc người sinh đêm, là thất huy. Thái Âm ở mão thìn tị ngọ vị, hoặc ban ngày sinh ra, là thất huy )

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập rõ ràng. ( nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung chủ nhiều hung. Nếu cát it cũng không là đẹp luận )

Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu chưa, tam phương vô cát trái lại vi hung. ( tí ngọ thìn tuất mệnh thân tắc tốt )

Nhật nguyệt tả hữu kết hợp tốt.

Nhật nguyệt Kình Đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, phùng không vong, tất chủ eo đà mắt cổ.

Nhật nguyệt bức tường. ( nhật nguyệt lâm cung điền trạch thị dã, vui mừng ở mộ khố )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thái dương

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết

Thái dương

Thái dương thủ mệnh vu mão thần tị ngọ, gặp chư cát thủ chiếu, tất đại quý; gặp chư hung, cũng vì công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh ở tại vị thân, thái độ làm người trước cần về sau nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý là hiển, xuất sắc là thật.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tí, phùng cánh cửa cực lớn, cả đời lao lực bần vội, càng chủ mắt có thương tích, cùng người quả hòa tuyển phi.

Thái dương thủ mệnh, ngày sinh miếu vượng, đêm sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức phí lực, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, Quan lộc không hiện, trước cần về sau nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại rơi xa quê hương khả cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, thêm hung thần mang tật, hóa kị tật ở mắt.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. ( vi nhật chiếu lôi môn cách )

Thái dương ở ngọ, gọi là nhật lệ giữa bầu trời, có chuyên quyền quý, địch quốc của cải.

Thái dương ở ngọ, canh tân đinh mình sinh ra phú quý song toàn.

Thái dương sẽ văn xương vu Quan lộc, hoàng điện triều tiểu đội, phú quý toàn Mỹ.

Thái dương hóa kị, thị phi ngày có, mắt trả tổn thương.

Nữ mệnh đoan chính sao thái dương, sớm xứng hiền phu tín khả bằng. ( thái dương thủ mệnh, ở mão thần tị ngọ, không thêm sát, vượng phu ích tử. Hãm bình thường )

Thái dương ở cung phu thê, nam vi chư cát tụ, khả nhân thê được quý; hãm địa gia sát, tổn thương thê không lành.

Thái dương tại tử nữ cung, vào miếu thêm cát, được bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

Thái dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tương trợ, không sợ cánh cửa cực lớn, vô không kiếp, cả đời chủ phú.

Thái dương ở cung thiên di, nan tuyển tổ nghiệp, dời cái đổi lá, ra tổ là nhà.

Thái dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư ngôi sao may mắn giai tới, đại tiểu nhị hạn câu đến, tất có đột nhiên hứng niềm vui.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, Kình Đà linh tinh tập hạn, chủ hiện nay có ưu, hoặc sinh khắc cha mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, thêm cát diệu, không quyền tắc phú. ( thêm Kình Đà hướng thủ, nên tăng đạo )

Nhật nguyệt cùng chưa, an mệnh xấu, hầu bá tới phẩm. ( riêng chỉ cũng cần hóa cát phương tốt. Bính tân nhân cát )

Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh chưa, hầu bá tới phẩm. ( giống như trên chú giải )

Ngày tỵ nguyệt dậu, an mệnh xấu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. ( vi nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra đủ tư cách. Bính sinh ra chủ quý, người sinh năm đinh chủ phú. Thêm Tứ Sát không kiếp bình thường )

Ngày mão nguyệt hợi, an mệnh chưa, bảng vàng đề tên tới quang vinh. ( vi minh châu xuất hải cách, chủ tài Quan song mỹ )

Nhật thần nguyệt tuất cũng cạnh tranh diệu, quyền lộc không cạn. ( chúc một ngày tốt lành mệnh thần cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thần cung đối chiếu )

Nhật nguyệt khoa lộc xấu chưa trúng, nhất định là phương bá hình.

Ngày ở mão thần tị, thu nhập một tháng dậu tuất hợi, ở đây sáu cung an thân mệnh, sớm toại ý chí thanh tao. ( cũng nên gặp xương khúc Khôi Việt )

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu chưa, xương khúc giáp quý thả hiển.

Nhật nguyệt sẽ xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy. ( thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, hoặc người sinh đêm, là thất huy. Thái Âm ở mão thìn tị ngọ vị, hoặc ban ngày sinh ra, là thất huy )

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập rõ ràng. ( nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung chủ nhiều hung. Nếu cát it cũng không là đẹp luận )

Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu chưa, tam phương vô cát trái lại vi hung. ( tí ngọ thìn tuất mệnh thân tắc tốt )

Nhật nguyệt tả hữu kết hợp tốt.

Nhật nguyệt Kình Đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, phùng không vong, tất chủ eo đà mắt cổ.

Nhật nguyệt bức tường. ( nhật nguyệt lâm cung điền trạch thị dã, vui mừng ở mộ khố )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button