Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tham lang

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tham lang

Tham lang vào miếu, thìn tuất cung Sửu Mùi tọa mệnh, hoặc lạc không vong, trái lại có thể tập chính.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tham lang

Tham lang thêm cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. ( tham lang thủ mệnh, thêm cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi bốn cung, chủ thọ )

Tham lang vào miếu thọ nguyên dài.

Tham lang tí ngọ cung Mão Dậu thủ mệnh, chung thân không thể có vi. ( người sinh năm dần ngọ tuất mệnh tọa ngọ cung, người sinh năm thân tí thìn mệnh tọa tử cung, người sinh năm tỵ dậu sửu mệnh tọa cung dậu, người sinh năm hợi mão mùi mệnh tọa mão cung )

Tham sẽ vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, là người vô ích. ( được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận )

Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, tâm vô đạo đức.

Tham lang vũ khúc đồng cung, trước bần rồi sau đó phú. ( lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, tắc quý hiển luận )

Tham võ cư mộ cung, ba mươi tài phát phúc. ( vi tham võ đồng hành cách )

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không lâu. ( mệnh vô cát diệu, thân có tham võ, cô bần )

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát trăm việc thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu mà vong thân. ( hoặc nhà văn nghệ )

Tham võ đồng hành, uy áp một bên di. ( tham võ gặp lớn vượng địa thị dã )

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lang thang, nữ nhân đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, không thuần khiết thả hồi Quan hình.

Tham lang hãm địa, thêm Kình Đà sao hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt sẹo nốt ruồi.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì sát nhân cũng hồi hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ nhân thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang sẽ sát vô cát diệu, người làm đồ tể.

Tham lang kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn biên cương. ( vi mã đầu đái tiễn cách, giàu thả quý )

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư hầu bá quý. ( thìn tuất cung tốt, cung Sửu Mùi thứ hai, nếu thủ chiếu đủ cả khả luận cát. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham lang đốm lửa ở miếu vượng, danh chấn chư bang. ( thìn tuất xấu chưa an mệnh, tam phương cát củng rất tốt đẹp. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham linh hợp thủ, là danh tướng. ( thìn tuất xấu chưa tử cung an mệnh, thêm cát, người sinh năm mậu hoặc kỷ đủ tư cách )

Tham lang Kình Đà đồng cung, vì giết tể. ( ở ngọ cung không phải )

Tham lang hợi tí gặp Kình Đà, vì danh phiếm thủy đào hoa. ( nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu tắc cát )

Tham lang đà la ở dần cung, danh hào phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất trống rỗng mà thiếu thực tế.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tí gặp Kình Đà, hay đố kỵ. ( phùng Lộc Mã không đẹp )

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất làm kỹ nữ.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tham lang

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tham lang

Tham lang vào miếu, thìn tuất cung Sửu Mùi tọa mệnh, hoặc lạc không vong, trái lại có thể tập chính.

Tham lang thêm cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. ( tham lang thủ mệnh, thêm cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi bốn cung, chủ thọ )

Tham lang vào miếu thọ nguyên dài.

Tham lang tí ngọ cung Mão Dậu thủ mệnh, chung thân không thể có vi. ( người sinh năm dần ngọ tuất mệnh tọa ngọ cung, người sinh năm thân tí thìn mệnh tọa tử cung, người sinh năm tỵ dậu sửu mệnh tọa cung dậu, người sinh năm hợi mão mùi mệnh tọa mão cung )

Tham sẽ vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, là người vô ích. ( được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận )

Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, tâm vô đạo đức.

Tham lang vũ khúc đồng cung, trước bần rồi sau đó phú. ( lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, tắc quý hiển luận )

Tham võ cư mộ cung, ba mươi tài phát phúc. ( vi tham võ đồng hành cách )

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không lâu. ( mệnh vô cát diệu, thân có tham võ, cô bần )

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát trăm việc thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu mà vong thân. ( hoặc nhà văn nghệ )

Tham võ đồng hành, uy áp một bên di. ( tham võ gặp lớn vượng địa thị dã )

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lang thang, nữ nhân đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, không thuần khiết thả hồi Quan hình.

Tham lang hãm địa, thêm Kình Đà sao hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt sẹo nốt ruồi.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì sát nhân cũng hồi hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ nhân thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang sẽ sát vô cát diệu, người làm đồ tể.

Tham lang kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn biên cương. ( vi mã đầu đái tiễn cách, giàu thả quý )

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư hầu bá quý. ( thìn tuất cung tốt, cung Sửu Mùi thứ hai, nếu thủ chiếu đủ cả khả luận cát. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham lang đốm lửa ở miếu vượng, danh chấn chư bang. ( thìn tuất xấu chưa an mệnh, tam phương cát củng rất tốt đẹp. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham linh hợp thủ, là danh tướng. ( thìn tuất xấu chưa tử cung an mệnh, thêm cát, người sinh năm mậu hoặc kỷ đủ tư cách )

Tham lang Kình Đà đồng cung, vì giết tể. ( ở ngọ cung không phải )

Tham lang hợi tí gặp Kình Đà, vì danh phiếm thủy đào hoa. ( nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu tắc cát )

Tham lang đà la ở dần cung, danh hào phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất trống rỗng mà thiếu thực tế.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tí gặp Kình Đà, hay đố kỵ. ( phùng Lộc Mã không đẹp )

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất làm kỹ nữ.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button