Tử vi

Tử vi đấu sổ mà tinh đẩu đầy trời

Trong đẩu số sử dụng tinh diệu ước chừng hơn trăm khỏa, để cho tiện để đạt được mục đích, thường thường đưa chúng nó chia làm ngồi chờ cấp.

Dùng tinh hệ thống đến phân loại

 
Sao thiên phủ đeo: thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân ( chú ý trình tự )

 
Dùng tinh diệu đấy lực ảnh hưởng đến phân loại

 
Bình thường là vi giáp, ất, bính, đinh. . Cấp bậc đừng, lấy ngoại hạng tinh lực ảnh hưởng là lớn nhất, hạng 2 ngôi sao thứ hai, hạng 3 ngôi sao lại thứ hai. . . . .

 
Tỷ như:

 
Ngoại hạng ngôi sao: tử vi, vũ khúc, thiên cơ, tham lang, thái dương, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, cánh cửa cực lớn, Thái Âm, thiên tướng, thiên

 
Lương, thất sát, phá quân

 
Hạng 2 ngôi sao: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, linh tinh, đốm lửa, địa không, địa kiếp, kình dương, đà la

 
Hạng 3 ngôi sao: long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, vân vân

 
Dùng tinh diệu đấy tính chất đến phân loại

 
Chính diệu: tử vi, vũ khúc, thiên cơ, tham lang, thái dương, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, cánh cửa cực lớn, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân

 
Phụ diệu: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt

 
Tá diệu: văn xương, văn khúc, thiên mã, lộc tồn

 
Sát diệu: linh tinh, đốm lửa, địa không, địa kiếp, kình dương, đà la

 
Tạp diệu: long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, phỉ liêm, phá phanh, mui xe. . . . Vân vân.

 
Dùng tinh diệu đấy nam bắc đến phân loại

 
Bắc đẩu: tử vi, tham lang, vũ khúc, cánh cửa cực lớn, liêm trinh, phá quân, tả phụ, hữu bật, lộc tồn, văn khúc, kình dương, đà la

 
Sao Nam Đẩu: thiên phủ, thiên cơ, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, thất sát, văn xương, thiên khôi, thiên việt, linh tinh, đốm lửa

 
Giữa bầu trời: thái dương, Thái Âm, cực kỳ dư chư tinh

 
Sao tử vi đeo: tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh ( chú ý trình tự )

 
Sao thiên phủ đeo: thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân ( chú ý trình tự )

 
Học tập đẩu số cũng quen thuộc kể trên mỗi loại phân loại.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ mà tinh đẩu đầy trời

Trong đẩu số sử dụng tinh diệu ước chừng hơn trăm khỏa, để cho tiện để đạt được mục đích, thường thường đưa chúng nó chia làm ngồi chờ cấp.

Dùng tinh hệ thống đến phân loại

Sao tử vi đeo: tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh ( chú ý trình tự )

 
Sao thiên phủ đeo: thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân ( chú ý trình tự )

 
Dùng tinh diệu đấy lực ảnh hưởng đến phân loại

 
Bình thường là vi giáp, ất, bính, đinh. . Cấp bậc đừng, lấy ngoại hạng tinh lực ảnh hưởng là lớn nhất, hạng 2 ngôi sao thứ hai, hạng 3 ngôi sao lại thứ hai. . . . .

 
Tỷ như:

 
Ngoại hạng ngôi sao: tử vi, vũ khúc, thiên cơ, tham lang, thái dương, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, cánh cửa cực lớn, Thái Âm, thiên tướng, thiên

 
Lương, thất sát, phá quân

 
Hạng 2 ngôi sao: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, linh tinh, đốm lửa, địa không, địa kiếp, kình dương, đà la

 
Hạng 3 ngôi sao: long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, vân vân

 
Dùng tinh diệu đấy tính chất đến phân loại

 
Chính diệu: tử vi, vũ khúc, thiên cơ, tham lang, thái dương, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, cánh cửa cực lớn, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân

 
Phụ diệu: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt

 
Tá diệu: văn xương, văn khúc, thiên mã, lộc tồn

 
Sát diệu: linh tinh, đốm lửa, địa không, địa kiếp, kình dương, đà la

 
Tạp diệu: long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, phỉ liêm, phá phanh, mui xe. . . . Vân vân.

 
Dùng tinh diệu đấy nam bắc đến phân loại

 
Bắc đẩu: tử vi, tham lang, vũ khúc, cánh cửa cực lớn, liêm trinh, phá quân, tả phụ, hữu bật, lộc tồn, văn khúc, kình dương, đà la

 
Sao Nam Đẩu: thiên phủ, thiên cơ, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, thất sát, văn xương, thiên khôi, thiên việt, linh tinh, đốm lửa

 
Giữa bầu trời: thái dương, Thái Âm, cực kỳ dư chư tinh

 
Sao tử vi đeo: tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh ( chú ý trình tự )

 
Sao thiên phủ đeo: thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân ( chú ý trình tự )

 
Học tập đẩu số cũng quen thuộc kể trên mỗi loại phân loại.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button