Tử vi

Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung phu thê

   Hạ thiên cung viên luận cung phu thê

1 tử vi

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung phu thê

· cung Tý Ngọ tử vi độc tọa, bách quan triều củng, tắc phối ngẫu đắc lực, địa vị cao, chủ quan cũng mạnh. Nếu vì 『 không cầm quyền 』 hoặc [ vô đạo ] cách cục, tắc chủ phối ngẫu tính cách ngang ngược.

· tí ngọ tử vi mà thiên về tinh thần người, chủ phối ngẫu có chi phối mình khuynh hướng; thiên về vật chất người, chủ phối ngẫu lúc tiến chi phối tiền của mình tài. Như tinh hệ kết cấu cát, tức là tốt đẹp chính là chi phối, phản chi, tắc mỗi nhân phối ngẫu đấy chi phối, mà lộng với bản thân rách nát hoặc thương tổn cảm tình.

· tí ngọ tử vi, phùng vũ khúc hóa kị, đi thêm liêm trinh hóa kị chi niên, chủ cảm tình vỡ tan; phùng liêm trinh hóa kị, đi thêm vũ khúc hóa kị chi niên, chủ vô cuộc sống vợ chồng.

· tí ngọ tử vi, trọng tinh thần người, vu trải qua đi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] chi niên, thường thường bị sinh cảm tình biến hóa; vật nặng chất người, vu trải qua đi phá quân cập 『 vũ khúc thiên tướng 』 chi niên, cũng bị sinh biến hóa. Nói chung, nữ mệnh không mừng đi 『 thái dương thiên lương 』 mà Thái Âm hóa kị; nam mệnh không mừng đi Thái Âm ở cung tị hóa kị.

· tí ngọ tử vi, đối cung tham lang vi 『 phiếm thủy đào hoa 』, đi tới [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] bị sinh tình yêu cay đắng. Đi tới 『 thái dương thiên lương 』 tắc dễ vậy phối ngẫu biệt ly.

· xấu chưa [ Tử Phá ], bình thường bất lợi ở cung phu thê. Mặc dù bản trì yên ổn, cũng chủ hôn trước có khúc chiết; nếu rung chuyển tích, tắc mỗi bị dị ly.

· xấu chưa 『 Tử Phá 』, không…nhất nên gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, mỗi chủ có bên thứ ba tham gia.

· xấu chưa 『 Tử Phá 』 bản chất yên ổn người, trải qua đi sát kị Hình Hao không kiếp thật mạnh to lớn vận năm xưa, chủ phối ngẫu có tai nạn bệnh tật, hoặc sự nghiệp khuynh bại. Nguyên cục 『 Tử Phá 』 rung chuyển, trải qua đi như thế cung viên, tắc mỗi chủ sinh ly tử biệt. — như thế cung viên, lấy 『 Tử Phá 』, [ Liêm Tham ][ đồng lương ], cánh cửa cực lớn cố thủ người nhất căng thẳng.

· xấu chưa 『 Tử Phá ] sẽ liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc, lại thấy hoa đào người, mỗi dễ có ngoài giá thú cảm tình, càng thấy Hư Hao, tắc phối ngẫu thả có ham mê bất lương. Mỗi vu đi thêm [ Tử Phá ] chi niên gặp chuyện không may.

· cung Dần Thân [ tử phủ ] đồng độ, nhược vô phụ tá chư diệu ( chắc có, mà chứng kiến, thấy người nhiều [ đơn tinh ]), hoặc phủ khố 『 khoảng không lộ ], tắc phòng vu tham lang, phá quân, cánh cửa cực lớn đại vận, hôn nhân phát sinh biến hóa. Như thế cung viên, gặp sát kị không kiếp tức là sinh biến hiện ra.

· cung Dần Thân 『 tử phủ ], phải gặp phụ tá đối tinh người, sau đó chủ bạch đầu giai lão. Riêng chỉ nếu lộc tồn đồng độ, vẫn chủ phối ngẫu ích kỷ, có chi phối dục.

· dần thân 『 tử phủ 』, thiên thọ cùng triền, nam mệnh nên nhỏ xứng, nữ mệnh nên dài xứng.

· dần thân 『 tử phủ 』 mà có khuynh hướng tiến thủ tính người, ở cung phu thê cũng không chủ phối ngẫu có lòng tiến thủ, ngược lại chủ bị sinh làm việc ngoài bổn phận, bên ngoài vụ chi niên, đa số 『 liêm tướng 』, thiên đồng, thiên cơ tam viên.

· cung Mão Dậu [ tử tham ] cần phân biệt ham muốn hưởng thu vật chất hoặc tình dục bản chất. Ham muốn hưởng thu vật chất 『 tử tham ] chủ phối ngẫu tiến thủ; tình dục người tắc trước hôn nhân nhân nhiều khúc chiết, sau khi cưới cũng mỗi bị sinh ngoại tâm.

· mão dậu { tử tham } lại thấy xương khúc, mỗi sinh sự kết thúc buổi lễ hôn (『 Tử Phá 』 tắc gặp giúp đỡ ). Nhưng cũng miễn sinh ly tử biệt khắc thương. Riêng chỉ cùng liêm trinh hóa lộc sẽ người, phối ngẫu không để ý vợ; cùng liêm trinh hóa kị sẽ người, phối ngẫu thông minh mà bị tang chí, thả hòa hợp tìm kích thích.

·『 tử tham 』 gặp cát, không thể làm 『 hoa đào phạm chủ 』 xem. Cũng chủ vợ chồng có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, riêng chỉ phải lấy phối ngẫu vi sự nghiệp chủ thể.

· mão dậu 『 tử tham 』, hung người lấy trải qua đi cánh cửa cực lớn, Liêm Sát, vũ phá, thái dương cố thủ cung viên vi khắc ứng với chi niên.

· thìn thành 『 Tử Tướng 』, nam mệnh xứng thê nên tuổi nhỏ ( khả tiểu Thập Nhị năm trở lên ), nữ mệnh xứng phu nên lớn tuổi ( tám năm tới mười hai năm ). Nếu 『 Tử Tướng 』 vô tình người, càng cần vợ chồng tuổi có chênh lệch thủy khả bù lại, nếu không chủ sanh ly.

· thìn tuất 『 Tử Tướng 』, lấy cùng tằng kết hôn hoặc ở chung nhân kết hợp vi nên. Gặp phụ tá 『 đơn tinh 』 người càng nhưng.

· thìn tuất [ Tử Tướng ] vô tình, mặc dù tình cảm vợ chồng không thay đổi, vẫn phòng phối ngẫu nổi bật bệnh. Thấy lớn vận năm xưa cung phu thê điệt trùng sát kị chi niên khắc ứng với.

· thìn tuất 『 Tử Tướng 』 hữu tình, gặp giúp đỡ cát diệu, lợi nhuận vợ chồng hợp tác gây dựng sự nghiệp, gọi là phu xướng phụ tùy, có thể phát đạt hưng gia, nhưng vẫn bị nghi ngờ ích kỷ chi tâm.

· thìn tuất 『 Tử Tướng 』, cát người lấy [ âm dương ], [ vũ phủ ], phá quân, thất sát vi khắc ứng với chi niên; hung người lấy 『 vũ phủ 』, phá quân, thiên lương vi khắc ứng với chi niên.

· tị hợi [ tử sát ] bình thường cùng chủ phối ngẫu lộng quyền. Nếu gặp phụ tá cát diệu, tắc phối ngẫu sự nghiệp quảng đại. Riêng chỉ dễ vậy tự thân sẽ ít ly nhiều, hoặc ở chung một trạch nhưng quan hệ lại làm bất hòa.

· tị hợi 『 tử sát 』, gặp 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』, không triền hoa đào, chủ phối ngẫu đột nhiên phát tích; triền hoa đào, chủ phối ngẫu cảm tình đột sinh biến hóa.

·『 tử sát 』 ở cung phu thê lấy hôn nhân muộn vi nên.

· kỷ hợi [ tử sát ], cát người lấy [ Vũ Tham ], tài ấm kẹp thiên tướng, [ Liêm Phá ] vi khắc ứng với chi niên; hung người lấy [ đồng âm 1, hình kị kẹp thiên tướng, hoặc lại trải qua đi 『 tử sát 』 vi khắc ứng với chi niên.

·[ Tử Phá ] cập [ tử sát ] phải gặp [ bách quan triều củng ], lại không thấy phụ tá đơn tinh, sau đó thủy chủ hôn hôn nhân may mắn. 『 Tử Phá 』 thả chủ vợ chồng có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, tay không hưng gia. Riêng chỉ 『 Tử Tướng 』 thủy chung có khuyết điểm, vợ chồng tuổi có chênh lệch lớn, sau đó thủy khả thích ứng nhường nhịn.

·[ Tử Phá ], [ Tử Tướng ] giai nghi phối ngẫu tuổi có chênh lệch lớn. Riêng chỉ nam mệnh xứng lớn tuổi hai ba năm vợ; nữ mệnh xứng còn trẻ hai ba năm phu quân, cũng chỉ chênh lệch lớn xem.

· nam mệnh cung phu thê gặp tử vi người, bất luận ở cung nào độ, giai nghi thê tử có sự nghiệp. Nếu chỉ bà chủ gia đình, tức nhiều đem lãnh đạo lực phát huy tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

· nữ mệnh cung phu thê gặp tử vi người, nếu 『 không cầm quyền 』 hoặc 『 vô đạo 』, phải trễ tới ba mươi tuổi về sau thủy khả phát triển cảm tình, nếu sớm hôn, trái lại bị sinh suy sụp, thả sẽ chịu liên lụy. Gặp [ bách quan triều củng ] mà vô 『 đơn tinh 』, thủy chủ trượng phu đắc chí.

2 thiên cơ

· tí ngọ thiên cơ độc tọa, đối cung cánh cửa cực lớn, mang theo sát diệu tức mình chủ vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Nếu thiên cơ hóa kị hoặc cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc vợ chồng nhân tính cách không hợp hoặc bất mãn khách quan hoàn cảnh, lúc sinh thay đổi chi tâm. Nếu cánh cửa cực lớn hóa kị người, mặc dù ly dị vẫn khó cầu vừa lòng đối tượng.

· tí ngọ thiên cơ hóa kị, vợ chồng đều có xảo trá, tái kiến sát, tắc thường thường vu [ đồng lương ] hoặc [ Liêm Tham ] cung độ phát sinh sự đoan. Tái hôn tức nhiều vừa lòng. — riêng chỉ cần chú ý, thiên cơ hóa kị mà hỏa linh không kiếp đồng độ người, tái hôn cũng vẫn không tốt.

· tí ngọ thiên cơ mỗi ngày đồng hóa lộc giả cát, chủ vợ chồng tay không hưng gia. Nếu thiên đồng hóa kị, tắc chủ ly nhiều sẽ ít.

· tí ngọ thiên cơ gặp cát, không sợ đi Thái Âm, thái dương hạn; nếu gặp sát kị, đi Thái Âm thái dương hạn, cũng chủ võ mồm hỗn loạn.

· tí ngọ thiên cơ lấy [ đồng lương ] tinh hệ mấu chốt nhất, gặp hỏa linh chủ ác tính chia lìa; gặp Lộc Mã chủ tốt chia lìa; gặp sát kị cũng chủ ly dị. Nếu gặp lộc quyền khoa sẽ, tắc vợ chồng có thể đầu bạc. Nhưng nếu đồng thời gặp cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc vẫn cần mình khắc chế.

· xấu chưa thiên cơ độc tọa, đối cung là thiên lương, vu cung phu thê có điều không nên. Chủ nhiều tảo hôn mà ly dị, hoặc mặc dù hôn nhân muộn, nhưng trước hôn nhân lại trải qua nhiều lần luyến ái suy sụp, gặp không kiếp người càng nhưng.

· xấu chưa thiên cơ sợ nhất đà la đồng độ, chẳng những hôn trễ, hơn nữa nhiều lầm lương duyên, trái lại cùng tính cách không đầu nhân kết hợp, từ là nảy sinh bất mãn.

· cung Sửu Mùi thiên cơ cát hóa, vô sát người còn có thể, có sát, mặc dù cát hóa cũng không ý nghĩa nhân duyên mỹ mãn. Lấy tuổi có chênh lệch, hoặc thê tử tuổi phát triển trái ngược trượng phu đại giả vi nên, mới có khả năng giai tự thú.

· xấu chưa thiên cơ, lấy trước hôn nhân đã trải qua suy sụp, hoặc trước hôn nhân có gió ba người ngăn cản vi tốt. Nếu trước hôn nhân thuận lợi, tắc sau khi cưới trái lại bị sẽ ít ly nhiều, hoặc bằng mặt không bằng lòng.

· xấu chưa thiên cơ, không nên trải qua hành cung viên gặp thái dương hóa kị, Thái Âm hóa kị. Đại khái mà nói, lấy [ liêm tướng ], cánh cửa cực lớn, thiên đồng bị cung viên thành lành hung đầu mối then chốt.

· cung Dần Thân [ thiên cơ Thái Âm ], nam mệnh trội hơn nữ mệnh. Nam mệnh cung phu thê gặp [ cơ nguyệt ], chủ thê tử mỹ dung, thả có thể vợ. Nữ mệnh tắc trái lại phải phòng trượng phu bị chịu khác phái lọt mắt xanh.

· cung Dần Thân [ cơ nguyệt ], nếu ưu tư hóa quá mức, tắc bị chỉ lên hôn nhân khúc chiết, như phối ngẫu di tình biệt luyến linh tinh.

· cung Dần Thân [ cơ nguyệt ] biết thiên đồng hóa kị, bị không kiếp, âm sát, thiên hư, đại hao đẳng diệu, chủ phối ngẫu tâm chí ti nhược hoặc quá mức mẫn cảm, từ là cũng dễ phát sinh hôn nhân phong ba.

· dần thân [ cơ nguyệt ] lấy thái dương, thiên lương, thiên đồng, cánh cửa cực lớn bốn viên thành lành hung tới đầu mối then chốt.

· mão bản cung [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], phải gặp lộc, sau đó vợ chồng thủy giai đầu bạc. Nhưng hỏa linh đồng độ tắc thành đặc biệt, chủ thủy tắc hài hòa, chung cũng thành băng than củi. Lấy thiên đồng, thiên lương cung viên vi khắc ứng với kỳ hạn.

· cung Mão Dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], lấy đính hôn về sau tức có gió ba, trải qua phong ba thủy hài hước liền cành người vi nên. Nếu không sau khi cưới hay thay đổi cho nên. Nếu thiên cơ hóa kị, chủ dễ vậy người có gia thất luyến ái; nếu cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc càng nhiều trong tình cảm nổi khổ âm thầm. Gặp sát, chủ 2 lần kết hôn.

· nữ mệnh cung phu thê không nên 『 cơ cự 』. Cổ nhân nói, 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn vi phá xáo ], mặc dù thủ cung mệnh, ở cung phu thê người cũng thế. Gặp hỏa linh hoặc đà la dữ thiên đồng cùng triền, cho dù không phải một hôn mệnh.

· cung Mão Dậu [ cơ cự ], thường lấy 『 vũ khúc thiên phủ 』 hạn là mấu chốt. Hóa lộc hóa kị cùng sinh biến hóa. Nam nữ mệnh cùng bị vi người có gia thất theo đuổi, từ là sinh ra cảm giác làm phức tạp.

· thìn tuất cung [ thiên cơ thiên lương ] đồng độ, chủ hôn nhân muộn, hoặc trước hôn nhân có luyến ái phong ba, nếu không sanh ly.

· thìn tuất cung 【 thiên cơ thiên lương 】, gặp cát diệu hội hợp, xứng phu nên lớn tuổi, xứng thê nên tiểu lục năm trở lên, tắc vợ chồng bạch đầu giai lão. Cũng chủ hôn trước một lần ly biệt, gặp lại thủy hài hước liền cành.

·『 cơ lương 』 ở thìn, gặp sát, đi tới chưa viên đại nạn cung phu thê, bị chịu có gia thất người theo đuổi; ở tuất gặp sát, đi tới xấu viên đại nạn cung phu thê cũng thế. Gặp đà la, linh tinh người, tắc lộng nhiều nhất sừng phong ba. Bị phương diện đương sự nhập tới làm phức tạp, khó có thể phân giải.

· thìn tuất cung 『 cơ lương 』 lấy 『 Vũ Tham 』 cung viên vi đầu mối then chốt. Hóa cát hoặc cát sẽ là gặp hoa đào người, còn có thể lấy bình an vô sự. Nếu hóa kị, tắc chủ tình cảm vợ chồng biến hóa. Hóa cát mà gặp hoa đào, cũng chủ vợ chồng luân thường có biến.

· cung Tị Hợi thiên cơ, ở cung hợi người, thê tử miện tẩm; ở cung tị người tắc chủ mỹ dung. Còn đây là ất Thái Âm miếu hãm mà làm phân biệt.

· tị hợi thiên cơ gặp xương khúc, tái cùng sẽ hoa đào chư diệu, chủ phối ngẫu bị vì người khác theo đuổi. Cho nên nếu càng thấy sát kị hình diệu, tắc chủ vợ chồng nửa đường chia tay.

· tị hợi thiên cơ có cát hóa, gặp giúp đỡ, Khôi Việt, tắc chủ phối ngẫu văn tú, thả có thể sáng tạo sự nghiệp.

· tị hợi thiên cơ nếu biết thiên đồng hóa lộc, cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc chính mình vu sau khi cưới bị di tình biệt luyến. Nữ mệnh, hội Thái Dương hóa kị, gặp sát, chủ cùng phối ngẫu sanh ly.

· tị hợi thiên cơ lấy 『 thái dương thiên lương 』, 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn. 』, phá quân chư viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· thiên cơ ở cung phu thê người, trên cơ bản bất lợi. Riêng chỉ cùng Thái Âm tương đối hoặc đồng độ tình hình dưới, gặp cát diệu, sau đó thủy chủ hài hoà đẹp đẽ.

· thiên cơ ở cung phu thê không thích nhất thiên đồng hoặc cánh cửa cực lớn hóa kị, cùng chủ cảm tình làm phức tạp, cổ đại coi đây là tỳ thiếp nữ mệnh.

3 thái dương

· thái dương tại tí, chủ phối ngẫu tính tình nhiều khủng hoảng, gặp hỏa linh người càng hơn. Nếu không kiếp đồng độ, tắc thường thường hôn nhân muộn, hoặc tuy có hôn ước mà khó có thể kết hợp. Thái dương hóa kị mà hữu Không Kiếp cùng triền, tắc nữ mệnh chủ sớm cô quả, có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ sanh ly. Riêng chỉ Lộc Mã triền vu cung thân, thái dương hóa lộc, tắc chủ nhân duyên ở chỗ nước khác, vẫn lấy hôn nhân muộn vi nên.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, đại nạn cung mệnh đi tới tử viên, thường thường hôn nhân bất lợi, hoặc chủ sanh ly, hoặc chịu cảm tình làm phức tạp, ảnh hưởng sâu xa. Người sinh đêm càng hơn.

· nam mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, ba mươi về sau tức bị sinh cảm tình biến hóa. Người sinh đêm càng hơn ·.

· thái dương tại tí, được [ bách quan triều củng ], nữ mệnh mặc dù chủ trượng phu phú quý, riêng chỉ cũng hữu danh vô thật. Người sinh đêm càng hơn. Nam mệnh tắc thê tử có sự nghiệp, không để ý vợ.

· thái dương tại tí, bình thường không nên đi cánh cửa cực lớn, [ vũ phá ] hai viên. Cho dù ngôi sao may mắn tụ tập, cũng nhiều không như ý.

· thái dương ở ngọ, chủ phối ngẫu tài đức sáng suốt, có trách nhiệm. Gặp sát diệu đồng độ, tắc ngày đêm bên ngoài hối hả, thiếu gia thất chi nhạc. Thảng không kiếp đồng độ, cũng lấy hôn nhân muộn vi nên. Thái dương hóa kị, nữ mệnh không nên tảo hôn, nhưng thường thường nhiều nam nữ xã giao ước hội. Riêng chỉ thiên mã vu dần cung, thái dương hóa lộc, tắc vu cung phu thê đi tới thiên đồng cố thủ tới viên lúc cũng chủ nhân duyên ở nước khác.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương ở ngọ hóa kị, cũng không nghi đại hạn cung mệnh đi tới ngọ viên, chủ cảm tình bị sinh làm phức tạp, lại dễ vi khác phái mệt mỏi.

· nam mệnh vợ chồng phú thái dương ở ngọ hóa kị, có sát, ba mươi về sau tuổi bị sinh cảm tình biến hóa.

· nữ mệnh thái dương ở ngọ, sẽ phụ tá chư diệu, chủ vị hôn phu quý hiển. Nam mệnh, cổ đại nguyên nhân chính thê được quý, ở hiện đại, con gái có bản thân sự nghiệp, cũng chủ thê tử có tốt bụng sự nghiệp.

· thái dương ở ngọ bình thường không mừng đi thiên đồng, [ Liêm Sát ] hai viên, hơi gặp sát diệu, hôn nhân tức nổi sóng.

· thái dương tại sửu, [ Thái Âm thái dương 1 đồng độ, gặp cát, chủ thê tử chí lăng trượng phu, người sinh đêm càng hơn. Nếu gặp sát kị hình cùng sẽ, tắc nhân thê phá gia, nhẹ thì nguyên nhân chính thê rủi ro, cũng người sinh đêm càng hơn. Nếu ở nữ mệnh, gặp cát ngược lại chủ vị hôn phu tình thâm, người sinh đêm càng cát. Gặp sát kị hình trọng giả, tắc chủ vợ chồng cho nhau sao Sâm, sao Thương.

·[ thái dương Thái Âm ] tại sửu, gặp hỏa linh, chủ thân gia bất hòa. Hoặc chủ vợ chồng tuổi bằng cấp các loại không tương xứng.

· nam mệnh cung phu thê [ âm dương ] tại sửu, nếu Thái Âm hóa kị, tắc dễ vậy nhà vợ nữ quyến bất hòa. Gặp sát, thê nhiều tai nạn bệnh tật, hoặc thê rủi ro. Gặp cát, hoặc Thái Âm hóa lộc, tắc chủ được nhà vợ trợ lực. Bình thường chủ được vợ.

· nữ mệnh cung phu thê [ âm dương ] tại sửu, nếu thái dương hóa kị, chủ phu nhiều tai nạn bệnh tật, sát trọng, tắc gặp hình khắc, nếu không sanh ly. Nhân Thái Âm hóa kị cũng không cát, chủ phu nhiều tai nạn bệnh tật mà bạng châu tự thân bất an.

· thái dương ở chưa, cũng [ Thái Âm thái dương ] đồng độ, cùng tại sửu cung đại khái cùng ý nghĩa. Riêng chỉ tại sửu cung người góc lợi nhuận nam mệnh; ở chưa cung người góc lợi nhuận nữ mệnh.

· cung Sửu Mùi [ âm dương ], lấy thiên đồng, thiên lương, 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn 』 cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thái dương ở dần, [ thái dương cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp thái dương hóa lộc, hóa quyền, hoặc thái dương hóa kị mà vô hỏa linh, cùng chủ dị tộc thông hôn. Nếu ở cung thân, tắc hóa kị người không phải.

·[ thái dương cánh cửa cực lớn ] lấy không thấy sát vi tốt, nếu không trải qua đi tới 【 cơ phương pháp ghi hình 】, hình kị kẹp thiên tướng, [ đồng âm ] các viên, cùng bị sinh sự đoan. Cung thân lại kém vu dần cung.

·【 thái dương cánh cửa cực lớn 】 gặp cát hóa, mà 『 cung phúc đức 』 không lành người, nữ mệnh chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, gả chồng tùy phu; nam mệnh chủ nhân chuế, hoặc chủ cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà cha mẹ trái lại đừng xuy.

·『 thái dương cánh cửa cực lớn ] gặp sát, nhưng không nặng, chủ vợ chồng ý kiến sao Sâm, sao Thương. Sát kị hình thấu, tắc có sinh ly tử biệt mà lo lắng.

·[ thái dương cánh cửa cực lớn ] gặp phụ tá chư cát, nữ mệnh xứng phu hiển quý; nam mệnh nên thê tử có độc lập sự nghiệp, nếu không liền nhiều thị phi.

· thái dương ở mão dậu, [ thái dương thiên lương ] đồng độ, lấy mão cung trội hơn cung dậu.

·[ thái dương thiên lương ] gặp cát, chủ vợ chồng tuổi có chênh lệch. Hoặc chủ thê tử khéo trượng phu. Mỗi ngày thọ, chênh lệch càng lớn.

·[ thái dương thiên lương ] gặp sát kị, chủ vợ chồng sinh ly tử biệt, hoặc chủ phối ngẫu nhân sự nghiệp quan hệ, trường kỳ bên ngoài. Bình thường lấy hôn nhân muộn vi nên.

·[ thái dương thiên lương ] ở cung phu thê, chủ hôn trước có khúc chiết, hoặc cũ lữ gặp lại rồi sau đó kết hợp. Gặp xương khúc ( đơn tinh ), lại có hai độ hôn nhân.

·[ thái dương thiên lương ] phải gặp phụ tá cát diệu, sau đó thủy chủ vợ chồng xứng đôi; tự thú giai lão, riêng chỉ trước hôn nhân vẫn có khúc chiết, hoặc sau khi cưới tức có đoạn nhất thời kỳ phân biệt.

·[ Dương Lương ] ở 『 cung phu thê 』, lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], tham lang, [ Dương Lương ] các viên, vi năm xưa đại vận đầu mối then chốt.

· thái dương ở thìn, không thích nhất cánh cửa cực lớn hóa kị, chủ sinh ly tử biệt. Hóa lộc, tắc cũng khả năng cùng dị tộc thông hôn.

· thái dương ở tuất, cánh cửa cực lớn hóa kị người này bất lợi tính chất càng nghiêm trọng hơn. Hóa lộc không chủ dị tộc thông hôn. Nhưng nữ mệnh chủ chịu dị tộc theo đuổi.

· thái dương ở thìn tuất làm phu thê cung; cung mệnh đi tới [ Tử Phá ] đại nạn, thường chủ phi lễ thành thân.

· thái dương ở thìn tuất, gặp cát hóa cát diệu, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý, riêng chỉ ở tuất cung người thường chủ hữu danh vô thật.

· thái dương ở thìn tuất, không…nhất nên đà la, đốm lửa đồng độ; hoặc kình dương, linh tinh đồng độ, cùng chủ không thể cùng vợ chồng son cùng giai tự thú. Riêng chỉ tại cung thìn người, tái hôn tắc lợi nhuận.

· thái dương ở thìn tuất, lấy cánh cửa cực lớn, thiên cơ, [ thiên đồng thiên lương ] các viên thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· thái dương ở tị, trội hơn thái dương ở hợi. Nam nữ mệnh giai như thế. Riêng chỉ nữ mệnh thái dương ở hợi, gặp phụ tá chư diệu hoa tập, thái dương lại cát biến hóa, chủ vị hôn phu trải qua gian khổ mà thành nghiệp lớn. Nếu gặp xương khúc, tả hữu [ đơn tinh 1, tức là hai đó mệnh, tái giá thủy bốc hoàn mỹ.

· thái dương ở tị, gặp sát hóa kị, nữ mệnh đại nạn cung phu thê đi tới [ tử phủ ] thủ viên, hoặc Thái Âm thủ viên, đều không chủ may mắn.

· thái dương ở hợi, gặp sát hóa kị, nam mệnh không nên tảo hôn. Đi tới 『 tử phủ ] đại nạn chủ không mai mối tằng tịu với nhau, nhưng cảm tình sẽ thành nước lửa. Nữ mệnh, tắc cung phu thê hành ở thiên đồng thủ viên to lớn hạn, thường thường cũng sinh sự đoan.

· thái dương ở tị hợi hai viên, tung gặp cát, cũng chủ hôn trước luyến ái khúc chiết.

· thái dương ở tị hợi, gặp phụ tá chư diệu đối tinh đủ, lại vi [ bách quan triều củng ] chi cục, nam mệnh nguyên nhân chính thê được quý. Cung mệnh có đốm lửa, linh tinh, cũng chủ nhân chuế, hoặc cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà cha mẹ trái lại đừng xuy.

· thái dương ở tị hợi tối ngại cánh cửa cực lớn hóa kị? Tắc vợ chồng tính cách, gia thế, học thức cùng không xứng đôi, thả thị phi võ mồm liên tục. Phối ngẫu như vi [ võ mồm phát tài ]( như giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ ); hoặc [ thị phi phát tài ]( như luật sư, cảnh sát ) người, tắc góc cát.

· nói chung, phàm thái dương ở cung phu thê, không thích nhất hóa kị, vô luận nam nữ, cùng chủ cùng nguyên phối sinh ly tử biệt.

· phàm thái dương ở cung phu thê gặp hỏa linh, lúc đầu tình cảm thâm hậu, lâu về sau tức như nước với lửa.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm, hóa kị, lấy ba mươi về sau kết hôn, thả vô chính thức hôn lễ người vi nên.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm hóa kị, đi đến đại hạn cung phu thê đều nghe theo thái dương, lưu sát hướng cũng, nguyên nhân chính vị hôn phu thương tâm rơi lệ, hoặc chủ bị người vứt bỏ.

· nữ mệnh người sinh đêm bình thường không nên cung phu thê gặp thái dương. Mặc dù cát cũng nhẹ, mang theo hoa đào, vị hôn phu tức bị có ý nghĩ gian dối.

4 vũ khúc

· cung Tý Ngọ [ vũ khúc thiên phủ ], phải gặp lộc thủy chủ hôn hôn nhân hài hoà đẹp đẽ. Lại lấy sẽ liêm trinh hóa lộc vi tốt; nếu vũ khúc hóa lộc, nam mệnh ngại thê tử rất có thể làm, đoạt đi trượng phu hào quang. Thảng thất sát cùng lộc tồn đồng độ củng chiếu, tắc [ phụ đoạt phu quyền ] tình hình nghiêm trọng hơn. Nam mệnh, nếu mệnh giàu có hỏa linh, chủ nhân chuế nhạc gia.

· cung Tý Ngọ [ vũ phủ J, nếu vũ khúc hóa kị, nữ mệnh chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn, nguyên nhân, hoặc là trượng phu có bệnh, hoặc là trượng phu di tình biệt luyến. Nam mệnh chủ vợ chồng sanh ly. Thảng càng nhiều sát diệu hội hợp, tức là tái hôn mệnh.

· cung Tý Ngọ [ vũ phủ ], nếu gặp phụ tá chư diệu, nam nữ giai chủ vi có gia thất người theo đuổi. Gặp phụ tá [ đơn tinh ], tức là tái hôn mệnh. Hoa đào chư diệu cùng sẽ, tắc tái hôn về sau vẫn chịu người có gia thất theo đuổi. Nữ mệnh càng hơn.

· cung Tý Ngọ [ vũ phủ ], lấy phá quân, [ Tử Tướng ], thiên đồng, [ cơ cự ] các loại cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ], cùng hỏa linh đồng độ, chủ cảm tình thủy nóng chung lãnh. Nếu hoa đào chư diệu tụ tập đầy đủ, tắc chủ hôn trước sau khi cưới giai có cảm tình hỗn loạn.

· cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ], bình thường chủ phối ngẫu keo kiệt, lấy tiền tài làm trọng, lúc nghĩ tả hữu phối ngẫu đấy quyền sở hữu tài sản. Lộc tồn hoặc hóa lộc gửi thông điệp thì không phải vậy, chủ vị hôn phu giàu có, hoặc thê tử có thể bằng tự lực kinh doanh.

· xấu chưa [ Vũ Tham ] hóa kị, nguyên nhân chính phối ngẫu rủi ro. Gặp khoa văn chư diệu hoặc gặp hoa đào, tắc chủ di tình biệt luyến. Gặp hỏa linh không kiếp, tắc chủ vô khuê phòng chi nhạc. Hoặc chủ tái hôn.

·[ Vũ Tham ] ở cung phu thê, lấy 『 cơ lương 』, [ đồng âm ] chỗ, nơi cung viên, vi suy đoán cát hung mấu chốt. Vũ khúc hóa kị người, nữ mệnh, đặc biệt cung phu thê gặp 『 cơ lương ]( tá nhập đúng phú ) đã định vị hôn phu cát hung.

· cung Dần Thân [ vũ khúc thiên tướng ], cần cương nhu viện trợ sau đó thủy chủ hôn hôn nhân hoàn mỹ. Nếu gặp tả phụ hữu bật, tắc càng chủ giữa vợ chồng có trợ lực lực.

· dần thân [ Vũ Tướng ], quá cứng tắc vợ chồng nhân duyên không tới đầu ( nam mệnh càng chủ chịu thê tử chi phối tả hữu ), quá nhu thì có thể có thể chịu phối ngẫu tới liên lụy. Giai phi đẹp cục. Gặp hỏa linh giáp, Kình Đà giáp người, này bất lợi trình độ càng sâu. Riêng chỉ nếu hỏa linh giáp mà đúng giàu có Lộc Mã, tắc chủ phối ngẫu bôn ba làm lộc, hoặc tự thân bôn ba, đến nỗi sẽ ít ly nhiều.

· dần thân [ Vũ Tướng ], gặp hoa đào chư diệu, cập phụ tá [ đơn tinh ] lúc, mỗi chủ hôn về sau vẫn dễ vậy có gia đình nhân mến nhau. Nếu vì [ hình kị giáp ấn ], càng rơi vào tình cảm vũng bùn không thể tự thoát ra được. Nếu vì [ tài ấm giáp ấn ], tắc chủ này luyến ái có nhờ cậy đối phương tính chất.

· cung Dần Thân [ Vũ Tướng ], lấy [ thái dương thiên lương ], [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] cập [ Vũ Tướng ] thân mình bị cung thành lành hung tới đầu mối then chốt.

· cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ], mỗi nên hôn nhân muộn, nếu không hôn nhân nhiều hối lận. Tọa cung dậu người càng hơn. Đóng mão cung người, thái dương ở thìn vi miếu vượng, Thái Âm ở tuất cung cũng vì miếu vượng; ở cung dậu, tắc thái dương ở tuất, Thái Âm ở thìn, giai lạc hãm cung, cho nên dậu không bằng mão ( thị hôn nhân, ngoại trừ [ cung phu thê ] ngoại, cũng cần kiêm thị Thái Âm thái dương tới miếu vượng lợi nhuận hãm ).

· cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ], nếu vũ khúc hóa kị, có thể liêm trinh hóa kị, càng thấy Tứ Sát không kiếp cùng xuất hiện vu tam phương tứ chính, chủ phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc nhân phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc nhân phối ngẫu tuyển rách nát. Gặp chuyện không may kỳ hạn, mỗi ở vũ khúc, liêm trinh điệt kị, hoặc Kình Đà điệt cũng chi niên. Luận đại nạn, thì thôi tá ngôi sao 『 Liêm Tham 』 hoặc thiên tướng hạn bên trong.

· cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ], bản cung không thấy sát, mà tam phương gặp sát, tắc chủ phối ngẫu phong sương mưa móc, bên ngoài bồng bềnh. Gặp hỏa linh, hoặc kiến Thiên Mã người càng xác thực. Thảng càng thấy phụ tá chư cát, tắc phối ngẫu nên quan võ. Gặp đốm lửa thiên trù đồng độ, hoặc phá quân được lộc gặp đốm lửa, tắc phối ngẫu nên kinh doanh ngành ăn uống.

· mão dậu [ vũ sát ], cũng chủ phối ngẫu tính cách kiên cường. Phàm [ cung phu thê ] gặp [ vũ sát ], 『 cung phúc đức 』 tất vi 『 tử vi phá quân ], cho nên chủ phối ngẫu tính cách cương liệt, thường thường khó có thể điều hòa. Có không điều hòa, con thị [ Liêm Tham ] một tổ tinh hệ, phải mang cảm tình sắc thái, sau đó có thể điều hòa. Nếu thiên về vu ham muốn hưởng thu vật chất, tắc khó tránh khỏi vợ chồng lẫn nhau giai dục khống chế đối phương. Gặp phải tình huống như thế này, cung mệnh mang hoa đào, cũng không chủ vợ chồng khó có thể bạch đầu giai lão.

· mão dậu [ vũ sát ] không…nhất nên đốm lửa đà la đồng độ, chủ tái hôn. Gặp xương khúc [ đơn tinh ] hoặc hóa kị, chủ vô chính thức hôn lễ thành thân. Sát trọng, vũ khúc hóa kị, trượng phu có bệnh không tiện nói ra, chắc có bệnh phổi.

· thìn tuất cung vũ khúc độc tọa, nên hôn nhân muộn. Hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt lập gia đình. Gặp cát hóa cát diệu, tắc phối ngẫu khôn khéo có khả năng. Gặp sát kị hình diệu, chủ vợ chồng sinh ly tử biệt; sát khinh giả, nguyên nhân chính phối ngẫu rủi ro.

· thìn tuất cung vũ khúc, sẽ đối với cung tham lang đốm lửa hoặc linh tinh, chủ nóng bao nhiêu luyến, nhưng cũng nhiều cảm tình suy sụp. Thiên diêu đồng độ người càng sâu.

· thìn cung vũ khúc trội hơn tuất cung, thị thái dương Thái Âm miếu hãm cũng biết.

· thìn tuất vũ khúc khắc hại ít. Riêng chỉ đại nạn đi tới phá quân, thất sát cung viên, gặp sát kị hình thấu người, cũng chủ có khắc hại.

· thìn tuất vũ khúc, lấy phá quân, thất sát, thiên lương, cánh cửa cực lớn các viên thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· cung Tị Hợi [ vũ phá ] gặp sát kị hình diệu, hôn nhân tất bất lợi, lấy hôn nhân muộn vi nên, nếu không cũng chủ tái hôn, thả đeo nhà kề kế thất. Càng không nên hỏa linh không kiếp đồng độ, thường thường nhiều vợ chồng bất hoà.

· cung Tị Hợi [ vũ phá ] gặp cát hóa, cát diệu, tắc chủ phối ngẫu khôn khéo, nhưng tự thân vẫn chịu phối ngẫu khống chế.

· nếu [ vũ phá ] cùng Lộc Mã cùng triền, hoặc cùng Lộc Mã củng chiếu, tắc chủ vợ chồng các nơi một phương, sẽ ít ly nhiều. Hỏa linh hoặc không kiếp đồng độ người, vợ chồng hữu danh vô thật.

· tị hợi [ vũ phá ] gặp cát hóa cát diệu, thất sát mang lộc đến sẽ, nam mệnh nguyên nhân chính thê đắc tài, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý. Lấy cung tị góc cung hợi vi tốt.

· tị hợi [ vũ phá ], lấy thiên đồng, cánh cửa cực lớn, thiên lương, thái dương bị cung viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· phàm võ ở cung phu thê, văn khúc hóa kị đồng độ, giai chủ vô chính thức hôn lễ. Nếu thành [ linh xương đà võ ] vận mệnh người, tắc hôn nhân tất chủ vỡ tan, thậm chí hình sự khắc phối ngẫu.

5 thiên đồng

· thiên đồng chủ tay không hưng gia, liền đi tẫn hiện tại thành sự nghiệp rồi sau đó tự hành hứng sáng tạo. Tướng đến tầng này ý nghĩa dời nhập [ cung phu thê ], tức là hai độ nhân duyên. Nhất là ở cổ đại, hôn nhân tất bằng môi giới ( tương đương [ có sẵn ]), cho nên thiên đồng ở cung phu thê người chủ nhiều nạp thiếp ( tương đương [ tự nghĩ ra ]). Ở hiện đại, thường thường vi trước hôn nhân tằng cùng người ở chung hoặc tình yêu cuồng nhiệt, ly tán sau đó mới lập gia đình tần. — phải hiểu biết đây trọng ý nghĩa, sau đó thủy tái sinh chi tiết suy đoán.

· phàm thiên cùng tồn tại cung phu thê, giai chủ xứng còn trẻ vợ, hoặc lớn tuổi phu quân, lấy tuổi kém tám năm làm chuẩn, sau đó thủy có thể thành kết tóc. Nếu không nữ mệnh con nên nhà kề. Đây là kiếm chỗ trốn chi đạo.

· cung Tý Ngọ [ thiên đồng Thái Âm ], nam mệnh chủ thú mỹ thê; nữ mệnh xứng phu cũng tác phong nhanh nhẹn. Gặp khoa văn chư diệu, hoặc hoa đào chư diệu, chủ phối ngẫu chịu khác phái lọt mắt xanh.

·[ thiên đồng Thái Âm ] mà Thái Âm hóa kị, chủ tái hôn may mắn, khả giai tự thú. Nếu thiên đồng hóa kị, tắc tái hôn cũng không cát. Sẽ cánh cửa cực lớn hóa kị, lắm lời lưỡi, bị ly dị. Hội Thái Dương hóa kị, chủ thê tử đa nghi, hoặc trượng phu nhiều bệnh.

·[ thiên đồng Thái Âm ] gặp lộc, nhất là thiên đồng hóa lộc, cánh cửa cực lớn hóa lộc, chủ tự thân thường sinh hướng ngoại chi tâm. Gặp phụ tá [ đơn tinh ] người, càng dễ phát sinh ngoài giá thú cảm tình.

· cung Tý Ngọ [ thiên đồng Thái Âm ] gặp sát kị hình diệu, chủ sinh ly tử biệt, có thể ít ly nhiều. Lấy 【 thái dương cánh cửa cực lớn 】, [ liêm trinh phá quân ], [ thiên cơ thiên lương ] tam viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Sửu Mùi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], gặp hóa kị, hóa lộc, cùng dễ phát sinh tình yêu cay đắng, ki luyến, hoặc đơn phương yêu mến. Riêng chỉ cánh cửa cực lớn hóa kị, còn mang môn lưỡi cãi vả tính chất.

· xấu chưa 『 Đồng Cự 』, gặp phụ tá cát diệu, thả cột thành đúng hội nhập, sau đó hôn nhân thủy chủ ổn định. Nếu gặp 『 đơn tinh ], tắc chủ hai độ hoặc ba độ nhân duyên, tằng ở chung, hoặc giải trừ người đính hôn có thể miễn. Lợi nhuận hôn nhân muộn, nữ mệnh cũng nên nhà kề kế thất.

· xấu chưa [ Đồng Cự ], vu trải qua đi tới 『 Liêm Phủ 』 cập [ Vũ Tướng ] hội hợp các cung viên, chủ cùng có gia đình nhân luyến ái. Thị hoa đào chư diệu, hoặc khoa văn chư diệu ở cung nào viên, là được xác định.

· xấu chưa [ Đồng Cự ] ở [ cung phu thê ], cung mệnh vi [ Dương Lương xương lộc ] cách người, mão cung trội hơn cung dậu, nhưng cùng chủ phối ngẫu độc lập phát triển sự nghiệp. Do đó không đồng hành, bất đồng cơ cấu người vi nên, nếu không lắm lời lưỡi hỗn loạn.

· cung Dần Thân [ thiên đồng thiên lương ], nam mệnh chủ sau khi ly hôn được xứng mỹ mạo vợ; nữ mệnh chủ tái giá sự nghiệp xuất sắc phu quân. Nam nên nhỏ xứng, nữ nhân nên dài xứng ý nghĩa càng thêm rõ ràng. Nếu không có tái hôn; gặp chủ vợ chồng nhân hoàn cảnh ảnh hưởng mà ly tán, sau đó gương vỡ lại lành.

· cung Dần Thân 『 đồng lương 』, gặp phụ tá [ đơn tinh ] người, tất chủ tái hôn; gặp sát kị hình diệu, tắc chủ vợ chồng đồ cụ hư danh, hoặc gặp hình khắc. Vu liêm trinh hóa kị biết võ khúc hóa kị đấy cung viên, khắc ứng với phối ngẫu tai nạn tang họa; vu thái dương hóa kị sẽ Thái Âm hóa kị đấy cung viên, khắc ứng với phối ngẫu sanh ly.

· mão dậu thiên đồng độc tọa, đúng Thái Âm, cũng chủ phối ngẫu tuấn mỹ. Gặp cát hóa, cát diệu, khả bốc hôn nhân và đẹp. Đặc biệt tằng ở chung sau đó chính thức cử hành hôn tần người vi nhưng. Nếu sát kị hình thấu sẽ, tắc chủ hai độ hoặc ba độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất vi nên.

· mão cung thiên đồng, sẽ cung hợi Lộc Mã; hoặc cung dậu thiên đồng, sẽ cung tị Lộc Mã, hỏa linh dữ thiên đồng đồng độ, nguyên nhân chính khách quan hoàn cảnh mà bạng châu vợ chồng chia lìa.

· mão dậu thiên đồng, gặp hỏa linh, không kiếp, mà có giải thần ( năm hiểu, nguyệt hiểu ), quả tú, đại hao, thiên hư các loại tạp diệu đồng độ, chủ vợ chồng hữu danh vô thật.

· nam mệnh cung phu thê vi mão dậu thiên đồng, cũng không nên mỗi ngày diêu, âm sát, kiếp sát, chủ thê tử có quyền thuật.

· mão dậu thiên đồng, lấy cánh cửa cực lớn, thiên lương, phá quân, 『 liêm trinh thiên tướng 』 vi đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung thiên đồng độc tọa, cùng cánh cửa cực lớn tương đối, tình hình đại khái cùng [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] giống nhau. Lấy thiên đồng, cánh cửa cực lớn cung viên, cập thiên tướng, 『 Liêm Sát 』 chư viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung thiên đồng gặp hoa đào chư diệu, hoặc khoa văn chư diệu, thành [ phản bối ] cách, ngược lại chủ tái hôn thắng thứ nhất độ hôn nhân. Nam mệnh thả chủ được Thê tài, hoặc chịu nhạc gia đề bạt mà bạng châu sự nghiệp thành công.

· cung Tị Hợi thiên đồng độc tọa, cùng thiên lương tương đối, tính chất đại khái cùng [ thiên đồng thiên lương ] cùng. Lấy [ vũ khúc thiên phủ ], 『 Thái Âm thái dương 』, liêm trinh bị viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· tị hợi thiên đồng cùng Lộc Mã củng chiếu hoặc đồng độ, cùng chủ vợ chồng sẽ ít ly nhiều. Hoặc chủ cùng phối ngẫu bị ở một phương. Gặp hỏa linh càng xác thực.

6 liêm trinh

· liêm trinh thủ cung phu thê, cũng không hòa hợp ngôi sao, riêng chỉ chủ sanh ly nhiều tử biệt. Vợ chồng bất hòa mà có thể giai lão, đã muốn xem như kết quả tốt đẹp. Nếu liêm trinh hóa kị, lại điệt cái khác chính diệu hóa kị, càng thấy sát diệu được thông qua, thường thường tức là sinh ly tử biệt khắc ứng với kỳ hạn.

· liêm trinh thủ cung phu thê tối kỵ tham lang, phá quân. Đây là suy tính to lớn cương. Càng thấy sát kị, thường thường chủ ba độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất vi nên, nam mệnh ứng với bất lực đi chính thức hôn lễ, thì có thể kiếm chỗ trốn.

· liêm trinh tối kỵ đốm lửa đồng cung, cho dù gặp cát diệu cát hóa, cũng nguyên nhân chính khách quan hoàn cảnh đến nỗi vợ chồng ở riêng nhị địa.

· liêm trinh ở cung phu thê, nam mệnh nên xứng còn trẻ vợ, nữ mệnh nên xứng lớn tuổi phu quân. Tuổi chênh lệch từ sáu năm tới mười hai năm không giống nhau, thậm chí có ở mười hai năm trở lên.

· tí ngọ [ liêm trinh thiên tướng ], cùng phá quân tương đối, tính chất không tốt. Cho dù có cát hóa, cát diệu, cũng chủ vợ chồng bị nghi ngờ ý kiến mình, vì bản thân mưu mà không làm phối ngẫu mưu, đến nỗi lẫn nhau sao Sâm, sao Thương.

· tí ngọ [ liêm tướng ], kình dương đồng độ hoặc đúng củng, lại thấy hỏa linh hoặc không kiếp, tắc chủ phối ngẫu có tai nạn bệnh tật. Lấy thất sát, [ tử phủ ], phá quân, tham lang chư cung viên vi khắc ứng với kỳ hạn.

· tí ngọ 『 liêm tướng ], không nên gặp phụ chư diệu [ đơn tinh ], cũng vì tái hôn hiện ra. Cần cù tiết kiệm ứng với kỳ hạn, thường thường ở xương khúc hóa kị chi niên hạn vận hạn.

· tí ngọ I· liêm tướng l, vợ chồng tuổi chênh lệch ở mười hai năm trở lên người góc tốt, tắc nên gặp xương khúc, chủ hòa đẹp giai lão.

· xấu chưa 『 liêm trinh thất sát 』, chỉ có đương hóa lộc, quyền, khoa đầy đủ hết, thả gặp phụ tá đối tinh dưới tình huống, thủy chủ khả giai người già, nhưng nhân sinh vẫn có một đoạn thời gian vợ chồng chia lìa.

· nếu 『 Liêm Sát 』 gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, cũng chủ tái hôn. Gặp kình dương, đà la đồng độ, tắc chủ hình khắc. Tái hôn khắc ứng với kỳ hạn, thị thiên đồng, cánh cửa cực lớn, 『 vũ khúc phá quân 』 chư cung viên; hình khắc khắc thương ứng với, thì thôi [ Liêm Sát ] điệt hướng hóa kị, ở cung phu thê hoặc cung điền trạch, hoặc cung phúc đức kỳ hạn làm chuẩn.

· xấu chưa [ liêm trinh thất sát ], kình dương đồng độ, hoặc đúng củng, càng thấy thiên hình, là gặp phụ tá [ đơn tinh ], không chủ khắc, không chủ ly, cận chủ phối ngẫu chịu khác phái lọt mắt xanh. Làm lấy tiếp xúc khác phái làm chủ ngành sản xuất, là được thích ứng.

· cung Dần Thân liêm trinh, sẽ đối với cung 『 hỏa tham 』, 『 linh tham ], chủ tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cảm tình bị gián đoạn. Nếu liêm trinh cùng xương khúc cùng sẽ, tắc vợ chồng có thể thủ lễ, bất trí vượt qua.

· cung Dần Thân liêm trinh cùng hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt lập gia đình. Nếu lại mỗi ngày diêu, tắc chủ trước ở chung rồi sau đó kết hôn.

· cung Dần Thân liêm trinh sẽ hình kị kẹp thiên tướng, nữ mệnh chủ vi nhà kề.

· dần thân liêm trinh sát kị thật mạnh, chủ tái hôn hoặc ba độ hôn nhân.

· dần thân liêm trinh, mỗi chủ cùng có gia thất người biến yêu: lấy sẽ [ vũ khúc thiên phủ ] cung viên, thả gặp hoa đào, xương gặp hoa đào, xương khúc người, vi khắc ứng với kỳ hạn.

· dần thân liêm trinh, lấy phá quân, tham lang, cung tị đích thiên lương, cung tị đích thiên đều là cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Mão Dậu 『 liêm trinh phá quân 』 đồng độ, phá chiết đấy tính chất khá là nghiêm trọng, dù có cát biến đến cát diệu, cũng chủ vợ chồng bất hòa.

· cung Mão Dậu 『 liêm trinh phá quân 』, càng thấy hỏa linh đồng độ, làm hại mạnh nhất, chủ phối ngẫu ngoài ý muốn, hoặc nguyên nhân chính phối ngẫu mà có khuynh gia. Vu suy đoán đại nạn cung phu thê lúc ứng với tường này phát sinh kỳ hạn, cùng với sự kiện tính chất. ( như đại nạn cung phu thê gặp 『 Vũ Tham 』 mà vũ khúc hóa kị, có thể vi khuynh gia; mỗi ngày đồng hóa kị, có thể vi gặp ngoài ý muốn. )

· mão dậu [ Liêm Phá ], gặp phụ tá 『 đơn tinh ] chủ tái hôn. Gặp xương khúc đối tinh, lại thấy hoa đào chư diệu, tắc chủ di tình biệt luyến. Riêng chỉ tái hôn cũng không gặp may mắn. Nữ mệnh lại chủ tái hôn vô danh phân.

· mão dậu [ Liêm Phá ], lấy 『 vũ khúc tham lang 』, [ thiên đồng Thái Âm ], 『 thiên cơ thiên lương 』, thiên tướng các viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung [ liêm trinh yểu phủ ], kết cấu tương đối ổn định, chủ nhiều bất hòa, không chủ khắc ly.

· thìn tuất 『 liêm trinh thiên phủ 』, cũng chủ bị chịu có gia thất người theo đuổi, hơn nữa đương sở hội 『 vũ khúc thiên tướng 』 là trời đồng hóa kị, hoặc cánh cửa cực lớn hóa kị cùng giáp lúc, thay đổi phát sinh sự đoan. Nếu 『 Liêm Phủ 』 sẽ phụ tá [ đơn tinh ], tắc thường bởi vậy vợ chồng ly dị.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] mà liêm trinh hóa kị, có thể vũ khúc hóa kị, càng thấy sát hình không kiếp chư diệu, cũng chủ vợ chồng ly dị. Riêng chỉ nam mệnh chủ sau khi ly hôn tái giá mỹ mạo có khả năng vợ, mà cùng vợ trước dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

· thìn tuất 『 Liêm Phủ 』, lấy bản cung cập 『 thái dương thiên lương 』, 『 vũ khúc thiên tướng 』, [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] các viên vi đầu mối then chốt.

· tị hợi 【 Liêm Tham 】, sẽ [ Tử Phá ], [ vũ sát ], tính chất phi lương. Gặp cát hóa cát diệu, cũng chủ không đẹp. Gặp sát hình không kiếp chư diệu, đã chủ vợ chồng ly dị, hoặc nhân màu hồng phấn sự kiện mà trải qua Quan động phủ. Thảng càng phùng hóa kị, tắc chủ hình khắc.

· tị hợi [ Liêm Tham ] cùng hỏa linh đồng độ, chủ vợ chồng hữu danh vô thật, hoặc mặt ngoài hòa hảo, mà nội tâm tắc các hữu nổi khổ âm thầm.

· tị hợi 『 Liêm Tham 』 gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, nam nữ giai chủ hai độ nhân duyên, thứ hai độ trội hơn trước độ.

· tị hợi 『 Liêm Tham ], tá ngôi sao an cung người, tính chất so với nguyên cung đấy [ Liêm Tham ] càng kém, cũng không chủ tái hôn trội hơn thứ nhất độ hôn nhân.

· tị hợi [ Liêm Tham ] gặp Lộc Mã, hỏa linh, cũng chủ phối ngẫu nhân khách quan hoàn cảnh dừng thiên đất khách.

· tị hợi [ Liêm Tham ] cùng hoa đào cùng triền, chủ phối ngẫu có nghệ thuật tài năng. Riêng chỉ hôn nhân cũng bị lên vết rách.

· tị hợi [ Liêm Tham ], lấy 『 tử vi phá quân 』, [ vũ khúc thất sát ], [ thiên đồng thiên lương ], cánh cửa cực lớn bị viên, vi vận niên hạn hạn tới đầu mối then chốt.

7 thiên phủ

Thiên phủ triền cung phu thê, xưng là hòa hợp diệu, đặng sứ sẽ tinh diệu ác, bình thường cũng cận chủ sanh ly, không sinh tử biệt. Thảng tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, cho dù sanh ly cũng không quyết tuyệt, vẫn mang dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

· thiên phủ vị tất muốn gặp sát kị hình diệu thủy vì không lương. Phàm phủ khố khoảng không lộ người, cùng chủ hôn hôn nhân bất lương, nam mệnh chủ sủng thiếp diệt thê; nữ mệnh chủ chỉ nhà kề kế thất. Cho nên nam mệnh nên xứng còn trẻ vợ, nữ mệnh nên xứng lớn tuổi phu quân, là được kiếm chỗ trốn, hoặc bị lẫn nhau thích ứng.

· bởi vì thiên phủ có điều hòa quan hệ vợ chồng tính chất, do đó phàm cung phu thê biết thiên phủ người, bình thường đều có giảm bớt này hung nguy, sắc này cát lợi ý tứ hàm xúc. Riêng chỉ phủ khố 『 khoảng không lộ 』 tắc sắc này bất lợi trình độ.

· xấu chưa thiên phủ độc tọa, gặp phụ tá [ đơn tinh J, chủ tự thân thường có gặp ở ngoài. Gặp sát, tắc chủ sẽ ít ly nhiều; nếu đối cung liêm trinh hóa kị, tắc chủ ngừng thê tái giá. Phủ khố khoảng không lộ, tắc nguyên nhân chính phối ngẫu phá hao tổn. Riêng chỉ khoảng không lộ mà gặp hoa đào, lại chủ tự thân nhân mầu mà bạng châu rách nát.

· xấu chưa thiên phủ, nhân tá sẽ 『 tử tham ] mà bạng châu điệt gặp hồng loan thiên hỉ, hàm trì đại hao người, cũng chủ có ngoại cưng chìu ( cổ đại tức là nạp thiếp ).

· xấu chưa thiên phủ, lấy 『 vũ phá 』, thiên đồng, cánh cửa cực lớn, thái dương, thiên lương bị viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn.

· cung Mão Dậu thiên phủ độc tọa, chỉ cần phủ khố bất không lộ, sở hội thiên tướng không vì hình kị sở giáp, không biết liêm trinh hóa kị hoặc tham lang hóa kị, hôn nhân tức hoàn mỹ. Nếu không nam mệnh chủ có gặp ở ngoài, hoặc nhân phối ngẫu rủi ro; nữ mệnh tắc chủ vi nhà kề kế thất.

· nhân đối cung 『 vũ sát 』 lạc hãm đấy quan hệ, cung dậu thiên phủ không bằng mão cung, hơi gặp sát diệu tức chủ hai độ nhân duyên. Nếu sát hình chư diệu đồng độ càng xác thực.

· cung Mão Dậu thiên phủ hội cát, gặp cát hóa, nam nữ giai chủ đẹp xứng, cảm tình ký tốt, có năng lực cho nhau trợ giúp.

· cung Mão Dậu thiên phủ, nếu triền hoa đào chư diệu, cũng chủ cùng có gia đình nhân luyến ái. Gặp phụ tá [ đơn tinh ] càng xác thực.

· cung Mão Dậu thiên phủ, lấy [ Tử Phá ], [ Liêm Tham ], thiên tướng bị viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Tị Hợi thiên phủ, tính chất góc mão tây càng hay. Bởi vì đối cung vi [ tử sát ], chủ phối ngẫu khôn khéo già giặn.

· tị hợi thiên phủ gặp sát kị hình diệu, cũng chủ sủng thiếp diệt thê. Riêng chỉ cùng nguyên phối vẫn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Nữ mệnh nên nhà kề kế thất.

· cung Tị Hợi thiên phủ sẽ tài ấm kẹp thiên tướng, chủ vợ chồng trợ lực, hình kị giáp người, tắc phối ngẫu thể nhược, nhân bệnh rủi ro.

· tị hợi thiên phủ cùng đà la đồng độ, phủ khố khoảng không lộ, cũng chủ tự tìm phiền não, hoặc chủ phối ngẫu có bệnh.

· tị hợi thiên phủ gặp cát hóa cát cục điện báo, vợ chồng tốt thả và đẹp.

– tị hợi thiên phủ, lấy [ thái dương cánh cửa cực lớn ], 『 thiên đồng Thái Âm ], thiên tướng bị cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy vận niên hạn hạn.

8 Thái Âm

· Thái Âm thủ cung phu thê, văn xương văn khúc đồng độ gặp gỡ, chủ phu bằng thê quý. Cũng chủ thê tử mỹ mạo hiền tuệ. Cổ nhân nói: 『 Thái Âm đồng xương khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh 』, hiện đại đã vị tất khắc ứng với. Có lộc đồng độ người, nguyên nhân chính thê đắc tài.

· Thái Âm thủ cung phu thê, gặp sát kị, nữ mệnh ngày sinh nhân, mà Thái Âm lại sao hóa kị người, thủy chủ vị hôn phu tai nạn bệnh tật. Nam mệnh tắc chủ cùng vợ không cùng tâm, hoặc làm thê thất mệt mỏi.

Thái Âm xương khúc càng thấy hoa đào, chủ phối ngẫu bị chịu khác phái lọt mắt xanh, lấy kinh doanh tiếp xúc nhiều khác phái ngành sản xuất vi nên.

· Thái Âm cùng hỏa linh, không kiếp đồng độ, cũng chủ vợ chồng sanh ly.

· nam mệnh cung phu thê Thái Âm, biết thiên cùng; hoặc cùng sát diệu đồng độ, cùng chủ mỹ mạo. Cùng xương khúc đồng độ gặp gỡ, tắc đẹp mà mang gầy. Thái Âm lạc hãm, người sinh đêm chủ thê đẹp.

· Thái Âm thủ cung phu thê, gặp cát hóa tắc cát. Gặp hóa kị, nữ mệnh chủ trượng phu đa nghi, nam mệnh chủ thê nhiều bệnh. Ngày sinh nhân càng hơn.

· Thái Âm thủ cung phu thê, không nên gặp hỏa linh, chủ sanh ly; gặp Kình Đà, không kiếp, Hình Hao tắc chủ phối ngẫu tai nạn, bệnh hoạn; này thậm giả, chủ vô khuê phòng chi nhạc. Kiếm hóa kị người trình độ càng sâu. Nếu vu đại nạn năm xưa phùng thái dương hóa kị, vọt lên Thái Âm hóa kị, tắc trình độ nặng nhất. Riêng chỉ vẫn cần dùng thị có hay không hình sát đan xen mà định ra. Thái Âm hóa kị nguyên không chủ khắc, nhưng nếu hình sát đan xen, âm dương cùng hóa thành sao hóa kỵ, cung phúc đức lại không lành người, thì có thể gặp hủy uyển.

· mão cung Thái Âm nhìn trời cùng, không bằng tây cung. Cung dậu thanh âm chủ phối ngẫu sự nghiệp góc tốt, gặp phụ tá chiếm diệu cập cát hóa, cũng có thể hứng sáng tạo sự nghiệp. Mão cung người, bình thường gần nên phục vụ người khác.

· mão cung Thái Âm cùng cung dậu so sánh, góc bị sanh ly, có thể ít ly nhiều. Lấy thái dương, thiên lương hai viên vi khắc ứng với kỳ hạn.

· cung dậu Thái Âm biết thiên đồng hóa kị, gặp hoa đào cập âm sát, cô thần quả tú, lại triền phụ tá đơn tinh, nữ mệnh cũng chủ có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Lấy đại nạn cung mệnh đi tới Thái Âm cung viên, vi khắc ứng với kỳ hạn.

· mão dậu Thái Âm, lấy 『 liêm tướng 』, phá quân, cánh cửa cực lớn chư viên thành lành hung tới đầu mối then chốt.

· thìn tuất Thái Âm cùng thái dương tương đối, trong tình huống bình thường cùng chủ đầu bạc tề mi, riêng chỉ tuất cung trội hơn thìn cung.

· thìn cung Thái Âm, hóa lộc, quyền, khoa, nữ mệnh chủ vị hôn phu trung niên chân phát dấu vết. Nam mệnh cũng mừng đến vợ.

· thành cung Thái Âm, gặp cát diệu mà vô sát diệu xâm chiếm người, nữ mệnh chủ vị hôn phu hàn vi mà đột bị người đề bạt; nam mệnh chủ được thê tử trợ lực mà sự nghiệp sáng tạo hứng.

· thìn tuất Thái Âm gặp sát kị hình mất không chư diệu, cũng chủ vợ chồng sanh ly, hoặc cả đời nhiều thất bại. Đặc biệt thìn cung vi quá mức.

· thìn tuất Thái Âm gặp thái dương hóa kị, nữ mệnh không nên tảo hôn. Nếu không vu đại nạn cung mệnh hành tới Thái Âm cung viên, chủ bị kết thành vợ chồng bất hoà, đến nỗi ly dị.

· thìn tuất Thái Âm, lấy 『 thiên đồng cẩu lương 』, cự l môn, thái dương, Thái Âm các cung viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn. Tị hợi Thái Âm thiên cơ tương đối, cung tị không bằng cung hợi hơn xa. Ở cung tị người, thường chủ phối ngẫu không để ý gia đình, nhưng vui với trợ giúp người khác.

· tị ngụ Thái Âm hóa kị, gặp sát, lại thấy hoa đào, tắc chủ phối ngẫu nhân trợ giúp người khác mà bạng châu dẫn sói vào nhà, hoặc vì vậy mà chiêu tài gấm vóc hao tổn.

· cung hợi Thái Âm bình thường chủ phối ngẫu giàu có. Riêng chỉ nữ mệnh vu trượng phu phát tích tạ ơn về sau, trượng phu thường tuyển cảm tình làm phức tạp, nhưng không nói ly.

· cung hợi Thái Âm hóa kị, ngược lại chủ phối ngẫu có thể hiệp trợ bản thân sự nghiệp, mà phối ngẫu tự thân cũng có sự nghiệp. Cũng chủ vu [ vũ khúc thiên tướng ] hoặc phá quân cố thủ cung viên là lúc, vợ chồng hợp tác gây dựng sự nghiệp.

· cung tị Thái Âm không nên triền xương khúc, chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài. Cung hợi thì không trở ngại.

· cung Tị Hợi Thái Âm, nam mệnh giai nghi xứng còn trẻ vợ, lấy sáu năm trở lên vi độ; nữ mệnh chủ xứng lớn tuổi phu quân, cũng lấy sáu năm trở lên vi độ, tắc vợ chồng tự thú.

· tị hợi Thái Âm, lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], 『 thái dương thiên lương ] hai cung viên vi vận hạn tới đầu mối then chốt.

9 tham lang

· tham lang thủ cung phu thê, gặp sát, bình thường chủ hình khắc, hoặc ly hôn, hoặc phối ngẫu tử vong. Phải hôn nhân muộn, thả trước hôn nhân từng khúc chiết, sau đó có thể miễn.

·『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 thủ cung phu thê, chủ lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, hôn không lâu sau tức cùng không hợp.

· tham lang cùng kình dương, đốm lửa đồng độ hoặc một đà la, linh tinh đồng độ, chủ phối ngẫu có tai họa bệnh tử vong các loại sự. Lấy càng thấy Hư Hao Hình Kiếp vi xác thực, thả lấy nhựa ly định này trình độ nghiêm trọng.

· tham lang hóa kị vu cung phu thê, chủ thái độ làm người đoạt ái, do đó trước hôn nhân nhiều khúc chiết, tắc sau khi cưới trái lại tốt; nếu luyến ái hôn nhân thuận lợi, tắc sau khi cưới trái lại bị két sinh sự đoan.

· tham lang triền hoa đào chư diệu, càng thấy phụ tá 『 đơn tinh 』, chủ màu hồng phấn tranh cãi, nhiều sừng luyến ái. Cùng liêm trinh đúng củng thanh âm càng sâu. Nếu gặp không diệu, thiên hình, tắc trình độ ngược lại giảm bớt, chủ năng khắc chế.

· tham lang thủ cung phu thê, cổ đại nghĩ đến nam mệnh trội hơn nữ mệnh, bởi vì nam mệnh nếu nạp thiếp, tức có thể tị miễn này khuyết điểm; mà nữ mệnh tắc phi chỉ nhà kề không thể, hoặc xứng lớn tuổi phu quân, chỉ kế thất, hơn nữa lấy hôn nhân muộn vi nên. Ở hiện đại, kể trên quan điểm ứng với hơi chút tu chỉnh. Hiện đại vô nạp thiếp, cho nên chủ có gặp ở ngoài, riêng chỉ gặp ở ngoài hay không chuyên nhất ứng với thị cung phu thê có hay không sát kị hoa đào mà định ra, nếu không vẫn không chủ cổ; hiện đại con gái mở ra, cho nên thường thường chủ ly mà tái giá.

· tham lang cùng xương khúc hóa kị cùng ngụ, chủ hôn hôn nhân không một chính thức hôn lễ, hoặc hôn lễ có trở ngại trệ.

· nữ mệnh tham lang ở cung phu thê, gặp linh tinh đồng độ, lại thấy phụ tá chư diệu, cập hoa đào chư diệu, chủ tự thân ăn ở gặp ở ngoài.

· nữ mệnh tham lang thủ cung phu thê, ngoại trừ 『 tử vi tham lang 』 ở cung Mão Dậu cập thìn tuất cung độc tọa ở ngoài, cùng bị vì sao phụ phu quân theo đuổi. Hay không bởi vậy khiến cho hôn nhân khúc chiết, cần thị sở kiện ngôi sao hạ mà định ra. Bản chất tình dục hà người, tất khởi phong ba. Vợ chồng ngụ tính chất sao biến chất hóa quá nhiều, ứng với tham khảo 『 sáu mươi tinh hệ 』 thuật lại gia dĩ suy đoán.

· cung Tý Ngọ tham lang, cùng tử vi tương đối, hoan hỷ nhất thiên hình, không diệu đồng độ, nếu không hôn nhân tất có gợn sóng. Gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, chủ bên thứ ba xâm nhập.

· tử ngụ tham lang thành 『 phiếm thủy đào hoa 』 vận mệnh người, biến yêu vững chắc nhiều màu sắc, sau khi cưới cũng nhiều hỗn loạn. Nam mệnh lấy xứng lớn tuổi vợ vi nên, nữ mệnh tắc phải tuổi đăng đối, sau đó thủy có thể tị miễn bất lương 1 sinh chất. Vô luận nam nữ, Nhược Ly hôn, tái hôn lại càng không lợi nhuận.

· ngọ ngụ tham lang, gặp hoa đào chư diệu, cũng chủ dễ vậy có gia thất người luyến ái. Ở hiện đại, thường thường bởi vậy chậm trễ hôn nhân.

· tí ngọ tham lang cùng hỏa linh đồng độ, càng thấy âm sát, thiên hư, cô thần, quả tú, năm hiểu, nguyệt hiểu, phá toái giả, chủ chịu phối ngẫu vứt bỏ, hoặc tự thân có tai nạn bệnh tật, bạng châu trong hôn nhân đoạn.

· tí ngọ tham lang, lấy 『 Liêm Phủ 』, 『 Vũ Tướng 』, 『 Đồng Cự 』, 『 Dương Lương 』 bị viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· dần thân ngụ tham lang, dễ nhất vi người có gia thất theo đuổi, nhất là đương cung phúc đức thất sát triền hoa đào chư diệu lúc, đây suy đoán làm chuẩn xác thực.

· dần thân tham lang, tối ngại đối cung liêm trinh hóa kị, càng thấy sát diệu Hư Hao, chủ ly mà tái hôn, sau khi cưới vẫn không mỹ mãn. Nhược càng đào ngật chử diệu, tắc tình huống càng thêm phức tạp, thường thường phát triển thành nhiều sừng luyến ái.

· dần thân tham lang cùng hỏa linh đồng độ, mà đúng cung liêm trinh hóa kị, càng thấy không kiếp Hình Hao chư diệu, chủ phối ngẫu có tai nạn bệnh tật ngoài ý muốn.

· dần thân tham lang thủ cung phu thê, mà cung mệnh có sát kị Hình Hao chư diệu, tham lang lại thấy sát cập phụ tá 『 đơn tinh 』, tắc chủ tự thân có bệnh hoạn.

· dần thân tham lang, lấy 『 vũ phủ 』. 『 Tử Tướng 』, liêm trinh chư viên, vi khắc ứng với kỳ hạn.

· thìn tuất tham lang vi thiên la địa võng, hoa đào ý tứ hàm xúc giảm bớt, cho nên tính chất góc tốt. Nếu gặp cát hóa, cát diệu, tắc vợ chồng và đẹp. Cho dù gặp sát diệu, nếu không có rất nặng, cận chủ trước hôn nhân luyến ái nhiều khúc chiết.

· thìn tuất tham lang phụ tá 『 đơn tinh 』 cập hoa đào, nam mệnh chủ hôn về sau vẫn có gặp ở ngoài, nhưng không chủ ly hôn. Nếu không gặp phụ tá 『 đơn tinh 』 người, tắc cận chủ sau khi cưới tiên sinh nữ nhân.

· thìn tuất tham lang hóa kị, mặc dù chủ thái độ làm người đoạt ái, nhưng chỉ ứng với trước hôn nhân.

· thìn tuất [ hỏa tham ], 『 linh tham 』, vợ chồng tình yêu tương đối lâu vĩnh. Gặp cát diệu, tắc bốc bạch đầu giai lão.

· thìn tuất tham lang, cũng chủ hôn nhân muộn. Nếu gặp sát diệu trọng, thả hình kị cũng gặp, thậm chí chủ chung thân vô hôn ước.

· thìn thành tham lang, lấy 『 tử phủ 』, cánh cửa cực lớn, vũ khúc các loại viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

1 0 cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, cung mệnh tất là thiên lương. Thiên lương tọa mệnh của người nhiều gây tai hoạ nan, cho nên thường thường vu vợ chồng cũng gì hình khắc võ mồm. Bởi vậy tôn sùng đoạn cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê cát hung là lúc, cần kiêm thị mệnh phú thiên lương đấy tính chất. Đại khái mà nói, phúc trạch góc dầy thiên lương, hôn nhân cũng bị và đẹp; thị phi Vưu Oán khá nhiều thiên lương, vợ chồng cũng bị sao Sâm, sao Thương.

· cổ nhân luận đẩu số, không mừng cánh cửa cực lớn nhập cung phu thê. Bọn họ cách nói là: 『 ở vợ chồng chủ vu cách sừng, sinh ly tử biệt. Tung vợ chồng có đúng, không khỏi ô danh thất tiết. 』 đây là cho rằng đương nam mệnh cung phu thê triền cánh cửa cực lớn là lúc, hoặc sanh ly, hoặc tử biệt, hoặc thê tử nhân khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng ( như hoạ chiến tranh ) đến nỗi thất tiết, cái này tức là lo lắng cập cung mệnh thiên lương. Cùng với cung phu thê cánh cửa cực lớn hai cục điện báo đều không cát nguyên nhân. Kỳ thật không thể quơ đũa cả nắm. Phải thiên lương mang cô khắc tới tính, mà cánh cửa cực lớn lại cùng sát kị hình diệu cùng sẽ, thả gặp hoa đào cập phụ tá 『 đơn tinh 』, sau đó thủy khả nhận định cổ nhân cách nói.

· thiên lương cần dùng thái dương hiểu này cô khắc, cánh cửa cực lớn nhu thái dương hiểu này hình kị tới tính, cho nên khi cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê lúc, phải quá cũ miếu vượng, thả triền cát diệu, sau đó thiên lương, cửa lớn tính: chất tài năng đồng thời cải thiện, đây là suy đoán trọng điểm.

· cánh cửa cực lớn không thích nhất cùng đà la cùng triền, chủ vợ chồng từ tìm phiền toái, thường thường việc nhỏ hóa thành đại sự. Cũng không vui mừng linh tinh · chủ quan hệ vợ chồng có lẫn nhau hàng đầu tính chất.

· cánh cửa cực lớn triền kình dương, thiên hình; đốm lửa, kình dương, giai chủ sanh ly. Càng thấy hóa kị, mà đại hạn cung phu thê làm sao hóa kị điệt hướng, sau đó thủy chủ tử biệt.

· cánh cửa cực lớn có 『 giao người thủy chết già ác 』 đấy bản chất, quan hệ vợ chồng cũng vãng vãng như thử. Phàm cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, như ở người thứ hai đại nạn của cung phu thê gặp tham lang ( hoặc tham lang thủ viên, hoặc cùng tham lang tương đối ), thảng tham lang cùng hoa đào chư diệu cùng triền, thì không luận nam nữ cùng chủ yêu sớm. Nhưng tại trong lúc này bên trong luyến ái, cũng tất chung quy thất bại.

· cánh cửa cực lớn cùng miếu vượng thái dương gặp gỡ, gặp cát hóa, như cánh cửa cực lớn hóa lộc, quá là hóa quyền; hoặc thái dương rất lộc; hoặc cánh cửa cực lớn hóa quyền, thường thường chủ cùng dị tộc lập gia đình. Hoặc đó ra bên ngoài nước. Như cánh cửa cực lớn thái dương vô cát hóa, gặp Khôi Việt cũng.

· cánh cửa cực lớn như vô cát hóa diệu tương chiếu, tắc chủ bôn ba. Cho nên thường thường vợ chồng sẽ ít ly nhiều. Nếu hỏa linh, không kiếp đồng độ, hoặc đối cung diệu, tắc chủ phối ngẫu trốn chết.

· cánh cửa cực lớn vào miếu, gặp cát hóa cát diệu, sở hội Thái Dương lại miếu vượng, tắc vợ chồng và đẹp đầu bạc, có thể hỗ làm trợ lực. Nhưng nếu thái dương lạc hãm, tắc mặc dù cát hóa, cũng chủ nửa đường chia tay.

· cánh cửa cực lớn sẽ ở rỗi rãnh hãm cung vị đấy thái dương, trước hôn nhân dễ vậy người đã kết hôn luyến ái. Đặc biệt 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn 』 đấy tổ hợp vi xác thực. Cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, nữ mệnh lấy xứng lớn tuổi phu quân vi nên, nam mệnh cũng nên cùng lớn hơn mình một hai năm vợ. Tắc vợ chồng dễ dàng lẫn nhau nhân nhượng. Đây là kiếm chỗ trốn chi đạo.

· cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, mặc dù cát, cũng nhiều vô vị khắc khẩu. Nếu cánh cửa cực lớn cùng sao hóa kỵ cùng triền ( như xương khúc hóa kị ), tắc chủ vô hoàn chỉnh hôn lễ, mà lẫn nhau tính cách lại không hợp nhau. [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] đấy tổ hợp gặp đây, càng chủ gia thế, học nghĩa, tướng mạo đều không xứng đôi.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn, nếu tả phụ, hữu bật vừa vào cung mệnh, vừa vào vợ chồng ngụ, chủ sanh ly, hội cát diệu cát hóa, vẫn chủ ở riêng đất khách. Xương khúc phân nhập hai cung, trong đó có một hóa kị người, cũng thế.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn gặp cát hóa cát diệu, như hóa lộc, quyền, khoa, lộc tồn, Khôi Việt, giúp đỡ người, nam chính xứng trí tuệ mỹ mạo vợ, nữ chính xứng sự nghiệp tốt bụng phu quân.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn, lấy 『 vũ sát 』, 『 Tử Phá 』, thái dương cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cánh cửa cực lớn, gặp xương khúc, giúp đỡ đều không tốt. Sẽ lộc quyền khoa mà ít sát diệu người, chủ phối ngẫu có thể chịu mệt nhọc.

· thìn tuất cánh cửa cực lớn vi hãm địa, gặp sát kị, chủ vợ chồng chia lìa, hoặc chủ trọng đại võ mồm, mà vợ chồng lại không cân đối. Lại chủ cùng phối ngẫu đấy huynh đệ tỷ muội bất hòa.

· thìn thành cánh cửa cực lớn, lấy thái dương, thiên lương, . Thiên đồng chư viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· tị hợi cánh cửa cực lớn, nữ mệnh chủ cùng nhà chồng thân thiết bất hòa; nam mệnh chủ cùng nhạc gia thân thiết bất hòa. Cung tị người càng hơn.

· cung hợi cánh cửa cực lớn gặp sát kị, vợ chồng tất nhiều chuyện đoan, tính chất góc cung tị người vi nghiêm trọng.

· tị hợi cánh cửa cực lớn, lấy thái dương, thiên đồng, vũ khúc, thiên lương chư viên vi vận hạn thời hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

11 thiên tướng

· thiên tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có 『 thân càng thêm thân 』 thuyết pháp. Ở hiện đại, tức là từ cùng học, đồng sự, láng giềng quan hệ biến thành vợ chồng. Lại hoặc vi quen biết cũ, chưa có cảm tình, trải qua một đoạn thời kì làm bất hòa, gặp lại về sau phát sinh nữa cảm tình.

· thiên tướng tọa cung phu thê, lại vi f phu xướng phụ tùy 1, nên vợ chồng hợp tác cộng sự.

· thiên tướng tọa cung phu thê, vi 『 tài ấm giáp ấn 』 người, nam chính được nhà vợ lực, hoặc thê tử có thể hiệp trợ tự gây dựng sự nghiệp hưng gia; vi 【 hình kị giáp ấn 】 người, nguyên nhân chính thê rách nát. Nữ mệnh thì thôi đây thị trượng phu.

· thiên tướng tọa cung phu thê, hình kị giáp, lại thấy không diệu, thả triền đà la, hôn nhân cơ hội quá mức bé nhỏ.

· thiên tướng tọa cung phu thê · nữ mệnh cần thị thái dương, nam mệnh cần thị Thái Âm, phải miếu vượng, gặp cát, sau đó hôn nhân thủy mỹ mãn; phả lạc hãm, hóa kị, gặp sát, tắc hôn nhân không như ý, hoặc chủ cảm tình vỡ tan. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất vi nên.

· thiên tướng tọa cung phu thê cùng khác tinh diệu tọa cung phu thê bất đồng, cái khác tinh diệu, gặp phụ tá 『 đối tinh 』, liền không chủ có hai độ hôn nhân ( tái kiến sát kị hình diệu người tức là ngoại lệ ), mà thiên tướng 『 đối tinh 』 hoặc là 『 đối tinh 』 sở giáp, tạm biệt một khác 『 đối tinh 』, tắc trái lại vi hai lần hôn nhân chinh nghiệm.

· nữ mệnh thiên tướng tọa cung phu thê, hoan hỷ nhất liêm trinh hóa lộc đồng độ, có thể lộc tồn, sau đó thủy vi 『 tài ấn giao điệt 』, cổ đại cho rằng vượng phu ích tử. Ở hiện đại, loại này cung phu thê đấy nữ mệnh, tốt nhất nên cùng trượng phu hợp tạc sự nghiệp, hoặc chủ trì chồng sự nghiệp.

· cổ nhân luận nữ mệnh, ngày 『 thiên tướng hữu bật phúc tiến đến 』, còn nói, 『 xương khúc phá tan, thị thiếp 』. Đây đều là nói cung mệnh, nhưng ở cung phu thê lúc, mỗi cũng có đồng dạng chinh nghiệm. Riêng chỉ 『 thiên tướng hữu bật 』, vẫn có nhà kề đấy tính chất.

· thiên tướng ở cung phu thê, tối kỵ hỏa linh đồng độ, phong cô độc. Hoặc làm phu thê tình duyên không đầu, hoặc chủ ly dị.

· nam mệnh cung phu thê thiên tướng, nếu liêm trinh hóa lộc đồng độ, hoặc gặp lộc tồn, chủ được Thê tài, nhưng hiện đại lại thường thường chủ được thê tử giúp đỡ sự nghiệp, thậm chí chủ trì sự nghiệp của mình.

· thiên tướng ở cung phu thê, nếu được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo. Tắc phối ngẫu nên tham chánh, hoặc nên ở xí nghiệp nhậm chức, nhưng không nên theo buôn bán. Giản lược hủy nhu vợ chồng hợp tác.

· xấu chưa thiên tướng, tối ngại hỏa linh Kình Đà đồng độ, hỏa linh càng kém. Mỗi thân cây đại nạn cung phu thê gặp cánh cửa cực lớn hoặc 『 đồng lương 』 thủ viên lúc, luyến ái thường gặp suy sụp ·

· xấu chưa thiên tướng tọa cung phu thê, đối cung 『 tử vi phá quân 』 vi tả hữu giáp, tắc chủ thứ hai độ hôn nhân trội hơn thứ nhất độ, có thể được phối ngẫu trợ giúp. Trừ phi tằng cùng người có hôn nhân giải ước, ở chung ở riêng, hoặc hôn nhân từng suy sụp, nếu không mỗi chủ nhị độ nhân duyên.

· xấu chưa thiên tướng, lấy thiên cơ, cánh cửa cực lớn, thái dương, [ đồng lương l chư cung viên, vi vận niên hạn hạn cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· mão dậu thiên tướng, chẳng những không mừng liêm trinh .” Tham lang hóa kị, thả tối ngại vũ khúc hóa kị, chủ phối ngẫu khốn cùng hoặc tai nạn bệnh tật, thị sở hội thiên phủ có lộc vô lộc, cập sát diệu hội hợp tình hình mà định ra.

· mão dậu thiên tướng, nếu gặp sát kị, thường thường chủ vợ chồng nửa đường chia lìa.

· mão dậu thiên tướng vi 『 thái dương cánh cửa cực lớn 』 cập [ thiên cơ thiên lương ] sở giáp, tình hình góc cái khác cung viên vi phức tạp, cũng không vui mừng gặp giáp cung đấy sao hóa kỵ, cho dù là thiên cơ hóa kị, cũng mỗi gáy chủ vợ chồng ý kiến không hợp, đều có dị tâm. Cũng có sát hình chư diệu cùng trời giống nhau độ, tắc chủ chia lìa.

· mão dậu thiên tướng lấy [ thái dương cánh cửa cực lớn ], 『 thiên cơ thiên lương 』, [ thiên đồng Thái Âm ] chư viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· tị hợi thiên tướng ở cung phu thê, mà chống đỡ cung vũ khúc có hay không cát hóa thành suy đoán mấu chốt. Nếu vũ khúc hóa kị, tắc chủ phối ngẫu có ngoài ý muốn chắc có tai nạn bệnh tật. Nhẹ thì ý kiến không hợp, nửa đường chia lìa. Nếu hóa quyền hóa lộc, tắc nên 『 phu xướng phụ tùy 』.

· tị hợi thiên tướng nếu sẽ 『 tử vi tham lang 』 nhiều hoa đào, nữ mệnh ngược lại chủ nên chỉ nhà kề kế thất, nếu không vị hôn phu bị di tình biệt luyến. Nam mệnh tắc chủ hôn trước nhiều luyến ái, ăn no trải qua tang thương rồi sau đó được tốt phụ.

· tị hợi thiên tướng, lấy [ liêm trinh thất sát ], thiên lương, cánh cửa cực lớn các viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· phàm thiên cùng ở cung phu thê, cùng nên kiêm thị sở hội thiên phủ, cát tắc cát, hung tắc hung. Phủ khố vô lộc, tắc không nên vợ chồng hợp tác gây dựng sự nghiệp.

1 2 thiên lương

· thiên lương ở cung phu thê, mỗi khi chủ hôn hôn nhân có chứa 『 tai nạn 』 đấy tính chất. Thủ 『 tai nạn 』 đấy trình độ, thị thực tế hội tinh diệu hợp tính chất mà định ra. Nói như vậy, thiên lương ở cung phu thê, chủ nhiều mối tình đầu thất bại; càng thấy sát, tắc chung thân đối với cái này chưa có thể vong tình, đến nỗi thống khổ; nếu gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, tắc chủ luyến ái thường có bên thứ ba tham gia. Vô sát mà gặp cát, tắc chủ tình yêu cuồng nhiệt lúc đã bị suy sụp, lực cản, hoặc nhân khách quan hoàn cảnh mà trí trung đạo chia tay, riêng chỉ về sau còn có tái hợp cơ hội. Phả sở hội hợp tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, thì có thể có thể có giải trừ hôn ước, hôn nhân đã bị áp lực, hôn lễ bị buộc kéo dài thời hạn, nam nữ tình đầu ý hợp mà trở ngại khách quan hoàn cảnh không có thể kết hợp, hoặc ở trước khi kết hôn một phương đột nhiên phải ra bên ngoài địa, đủ loại tình hình, cũng có thể coi là 『 tai nạn 』.

· bởi vì hôn nhân từng khúc chiết. Do đó thiên lương tọa cung phu thê người, thường thường sau khi cưới tình duyên rất cao đốc.

· thiên lương cùng trời mã cùng triền, chủ vợ chồng nhân hoàn cảnh bắt buộc mà bạng châu phân tán. Đi tới cung phu thê nhập cát hạn, tắc gương vỡ lại lành. Phả trừ thiên mã ngoại càng triền sát kị Hình Hao chư diệu, tắc làm phu thê nửa đường quyết liệt hiện ra.

· nữ mệnh thiên lương thiên mã, gặp xương khúc, chủ vị hôn phu phong lưu? Tuy có gia đình tinh thần trách nhiệm, nhưng nhiều ra ngoại ứng thù, đến nỗi vợ chồng so như sẽ ít ly nhiều. Nếu gặp sát, nhất là hỏa linh, tắc chủ vợ chồng đồng sàng dị mộng.

· thiên lương tối kỵ Kình Đà, chủ lời gièm pha thị phi, đến nỗi vợ chồng chịu áp lực.

· thiên lương cùng linh tinh cùng triền, vu cung phu thê đi tới vũ khúc hóa kị đấy hỏa vận, thường chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn. Đến tột cùng vì sao bạng châu đây, cần thị thực tế tinh diệu tổ mà định ra.

· cung phu thê ở tây, 【 thái dương thiên lương 】 đồng độ, vợ chồng dễ nhất chia lìa.

· thiên lương cần tạ thái dương hiểu này cô khắc, cho nên thiên lương ở cung phu thê lúc, cần kiêm thị mặt trời là phủ ở miếu vượng tới cung, miếu vượng tắc cát, hãm địa tắc hung.

· thiên lương ở cung phu thê, chủ vợ chồng tuổi có chênh lệch. Nam mệnh, nên thê dài ba năm, hoặc so với chính mình còn trẻ tám tuổi trở lên. Nữ mệnh, nên phu trưởng tám năm trở lên, hoặc so với chính mình ít hai ba năm. Mỗi ngày thọ đồng độ, chênh lệch càng lớn, hơn có khi thậm chí có thể kém mười sáu năm trở lên.

· thiên lương ở cung phu thê, nếu trước hôn nhân chưa suy sụp, tắc sau khi cưới tất chủ có một đoạn thời kì vợ chồng sẽ ít ly nhiều. Nếu đà la đồng độ, tắc chủ sóng gió bất thường.

· tí ngọ thiên lương, lấy tử cung vi tốt. Ngọ cung người, chủ phối ngẫu nhiều khủng hoảng.

· tí ngọ thiên lương mà đúng cung thái dương hóa kị, chủ chịu phối ngẫu liên lụy. Linh tinh đồng độ người, liên lụy trình độ lớn hơn nữa. Nhược Ly hôn, thì tại tử cung người, thường chủ vẫn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

· tí ngọ thiên lương sẽ Thái Âm hóa kị, tắc chủ phối ngẫu nghèo khó, hoặc nghèo khổ xuất thân. Gặp Thái Âm hóa lộc, phụ tá cát diệu tụ tập đầy đủ .” Tắc phối ngẫu xuất thân giàu có, hoặc sự nghiệp ánh sáng xương. Càng nên nhân tài chuyên nghiệp.

· tí ngọ thiên lương, lấy cánh cửa cực lớn, thiên đồng, 『 cơ nguyệt 』 chư viên vi lành dữ đầu mối then chốt.

· xấu chưa thiên lương lấy sửu cung vi tốt. Ở chưa cung, tắc sở hội âm dương giai lạc hãm, hôn nhân tất có suy sụp thị phi. Nếu càng hóa kị, tắc phối ngẫu nhiều tai nạn bệnh tật, tự thân cũng chịu liên lụy. Gặp sát tắc chủ ly dị. Tắc giúp đỡ 『 đơn tinh 』 tắc chủ bên thứ ba tham gia.

· sửu cung thiên lương gặp âm dương ở vượng cung cùng xuất hiện, chủ hôn hôn nhân và đẹp, tung gặp sát kị, trình độ cũng không như ở chưa cung tới quá mức; nếu gặp cát diệu cùng xuất hiện, tắc càng chủ phối ngẫu sự nghiệp ánh sáng xương, riêng chỉ vẫn khó tránh khỏi nhân công tác quan hệ sẽ ít ly nhiều.

· xấu chưa thiên lương, dùng võ khúc, thiên đồng · cánh cửa cực lớn chư cung viên thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· tị hợi thiên lương chủ nam được mỹ thê, nhưng thấy Lộc Mã, sát kị giai chủ bị ly tán. Đối cung thiên đồng hóa kị người rất tốt đẹp, cũng thay đổi ly tán.

· tị hợi thiên lương, đối cung thiên đồng hóa kị, càng đâu sát diệu đều nghe theo, nhất là hỏa linh đồng độ, tắc chủ ly hậu tái khắc, khắc sau đó mới ly.

· tị hợi thiên lương, đối cung thiên đồng hóa lộc, lại có cát sẽ, tắc chủ vợ chồng tay không hưng gia.

· tị hợi thiên lương, tị không bằng hợi. Ở cung tị người, chủ phối ngẫu nhiều ngắm xỉa hôn nhân nhiều gió ba. Riêng chỉ thủy chung có trách nhiệm tâm.

· tị hợi thiên lương lấy 【 thiên cơ cánh cửa cực lớn 】 một Thái Âm thái dương ], [ vũ khúc thiên phủ ] chư viên vi sáu vận năm xưa cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

13 thất sát

· thất sát lâm cung phu thê, nếu đều nghe theo cát hóa, thả gặp phụ tá chư diệu, tắc nên phối ngẫu các hữu độc lập sự nghiệp. Nếu cộng sự, nam mệnh chủ thê đoạt phu quyền.

· thất sát lâm cung phu thê, bình thường lấy hôn nhân muộn vi nên. Gặp hỏa linh gửi thông điệp, hoặc Kình Đà gửi thông điệp người, tắc chẳng những tảo hôn bất lợi, hơn nữa năm mới luyến ái cũng nhiều khúc chiết, rốt cục qua loa lập gia đình, mà tình cảm vợ chồng nhiều không hiểu nhau.

· thất sát cung phu thê gặp Lộc Mã, càng thấy cát hóa cát diệu, chủ phối ngẫu phát tài vu xa địa; nhưng thấy Lộc Mã vừa…lại gặp sát kị, tắc chủ vợ chồng nửa đường chia tay.

· thất sát sẽ tham lang hóa kị, lại thấy hỏa linh, không kiếp, chủ thái độ làm người đoạt ái.

· thất sát âm sát đồng độ, càng sẽ sát diệu, chủ phối ngẫu nhiều bệnh, thả thuộc hệ thần kinh tật bệnh.

· thất sát ở cung phu thê, kình dương đồng độ, mỗi ngày hình, thiên nguyệt, Bệnh Phù, thiên hư, lại thấy liêm trinh hóa kị, chủ phối ngẫu nhiều tai nạn bệnh tật. Nếu lại đồng thời gặp cát diệu, tắc chủ vợ chồng hữu danh vô thật.

· thất sát sẽ bể quân hóa lộc, lại thấy phụ tá 『 đơn tinh 』, chủ hai độ hôn nhân.

· thất sát đối cung tất là trời phủ, nếu phủ khố khoảng không lộ người, tắc chủ hôn về sau nghèo khó, như tự thân cung mệnh tốt, tắc chủ phối ngẫu xuất thân nghèo khó, môn hộ không tương đương. Nặc càng thấy sát kị, tắc chủ chịu phối ngẫu liên lụy đến nỗi tiền tài tổn thất, sự nghiệp khuynh bại.

·『 liêm trinh thất sát 』, 『 vũ khúc thất sát 』, cặp vợ chồng cung tới nói, giai phi tốt đẹp chính là tinh diệu phối hợp. Nếu liêm trinh hóa kị, hoặc vũ khúc hóa kị, càng thấy Sát Hình Hư Hao chư diệu, cập thiên nguyệt, thiên hình, không kiếp, tắc chủ phối ngẫu có ngoài ý muốn hoặc tử vong buồn.

· thất sát thủ cung phu thê, gặp không kiếp đồng độ, hoặc không kiếp giáp, chủ tình cảm vợ chồng thủy nóng chung lãnh.

· thất sát làm lửa linh giáp, chủ vợ chồng đồng sàng dị mộng. Càng thấy hoa đào chư diệu, tắc chủ vi phối ngẫu vứt bỏ.

· cung Tý Ngọ thất sát có phụ tá chư diệu đồng độ, mà đúng cung 【 vũ khúc thiên phủ 】 cũng có phụ tá chư diệu đồng độ, tắc chủ cùng có gia đình nhân luyến ái.

· cung Tý Ngọ thất sát, biết võ khúc hóa kị, càng thấy sát diệu người, chủ phối ngẫu tai nạn bệnh tật hoặc nghèo khó; càng thấy cát diệu người, chủ tình yêu cay đắng. Hoặc sau khi cưới vẫn có khắc cốt minh tâm cảm tình làm phức tạp.

· cung Tý Ngọ thất sát gặp cát hóa, chủ phối ngẫu có tài quản lý. Do đó nam mệnh cũng bà chủ đoạt phu quyền, nên vợ chồng các tự phát triển. Nếu gặp vũ khúc hóa lộc, tắc phối ngẫu hơn nữa am hiểu xử lý tài chính, nhưng mà nam mệnh lại chủ vì thê tử nắm giữ quyền sở hữu tài sản.

· tí ngọ thất sát lấy [ tử vi thiên tướng ], [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], thiên đồng các viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Dần Thân thất sát, cũng bà chủ đoạt phu quyền.

· dần thân thất sát sẽ bể quân hóa lộc, mà có hỏa linh gửi thông điệp, hoặc gặp phụ tá [ đơn tinh ] cũng chủ hai độ hôn nhân.

· dần thân thất sát cùng lộc tồn đồng độ, chủ phối ngẫu ích kỷ. Nếu hơn hỏa linh sở giáp, tắc chủ phối ngẫu tai nạn bệnh tật.

· dần thân thất sát, dùng võ khúc, cánh cửa cực lớn, thiên đồng, thiên lương các viên, hơi lớn vận hoặc năm xưa cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung thất sát, gặp sát hoặc phụ tá [ đơn tinh ], chủ nhiều hữu tình vô duyên, hữu duyên vô tình. Hoặc chủ hôn về sau vẫn có cảm tình làm phức tạp.

· thìn tuất cung thất sát sẽ đối với cung liêm trinh hóa lộc, tắc vợ chồng và đẹp. Nếu liêm trinh hóa kị, tắc chủ sinh ly tử biệt. Sát hà người, ly hậu tái khắc, hoặc khắc sau đó mới ly, lấy hôn nhân muộn vi nên, nữ mệnh thả lấy nhà kề kế thất vi nên.

· thìn thành ngụ thất sát kiện xương khúc, hoa đào, đối cung liêm trinh lại hóa kị người, chủ cảm tình thống khổ. Nữ mệnh tắc nguyên nhân chính đùa bỡn cảm tình mà sống thị phi.

· thìn tuất thất sát gặp cát hóa cát diệu, chủ chung có thể thu được lý tưởng phối ngẫu, mà trước hôn nhân lại có luyến ái khúc chiết.

· thìn tuất thất sát, lấy [ thái dương thiên lương ], 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn 』, tử vi chư viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

14 phá quân

· phá quân ở cung phu thê đều không phải là hòa hợp diệu, cho dù phá quân hóa lộc, cũng chủ hôn trước nhiều khúc chiết, khiến cho tranh đoạt.

· phá quân gặp hỏa linh, hoặc là hỏa linh sở giáp, chủ hôn hôn nhân chịu phá hư, hoặc chịu áp lực, không nên tảo hôn. Nếu sớm hôn, hoặc trước hôn nhân thuận lợi người, tắc sau khi cưới ngược lại chủ bất hòa, hoặc quả là vợ chồng không hợp.

· phá quân vi Kình Đà đều nghe theo, chủ hôn trước hoặc sau khi cưới, song phương tằng một lần chia lìa.

· phá quân gặp không kiếp, hoặc là không kiếp sở giáp, cũng chủ vợ chồng hữu duyên vô tình.

· phá quân gặp phụ tá chư diệu 『 đơn tinh 』, chủ nhị độ hôn nhân; hoặc sau khi cưới có bên thứ ba tham gia, hoặc luyến ái lúc nhiều tam giác quan hệ.

· phá quân cùng lộc tồn đồng độ, chủ phối ngẫu ích kỷ. Càng thấy sát diệu, tắc chủ hôn hôn nhân chịu gia đình lực cản, hoặc phối ngẫu cùng gia đình bất hòa.

· phá quân chịu Kình Đà giáp, lại làm lửa linh giáp, tắc chủ phối ngẫu bất hòa cập thân gia bất hòa.

·『 tử vi phá quân ] lấy tuổi có chênh lệch đấy hôn nhân vi tốt, cũng bà chủ đoạt phu quyền;【 liêm trinh phá quân 】 gặp phụ tá [ đơn tinh ] hoặc sát diệu, chủ bất hòa; càng thấy hoa đào, tắc tất nhiều gặp ở ngoài;【 vũ khúc phá quân 】 gặp sát chủ hình khắc, hoặc ở riêng.

· phàm phá quân ở cung phu thê, nam nữ đều có điều khiển phối ngẫu đấy khuynh hướng, do đó gặp sát tức bị chia lìa.

· phá quân biết võ khúc hóa kị, càng thấy Kình Đà, chủ vô khuê phòng chi nhạc, ở hiện đại mỗi bởi vậy biến thành ly hôn. Nếu càng hỏa linh đồng độ, tắc chủ phối ngẫu tai nạn bệnh tật, hoặc tới hình khắc.

· phá quân, liêm trinh, thiên tướng đấy tổ hợp, nếu liêm trinh hóa kị, chủ cùng phối ngẫu đấy huynh đệ tỷ muội bất hòa. Nếu liêm trinh hóa lộc, tắc chủ hôn hôn nhân và đẹp, riêng chỉ nếu càng triền hoa đào, liền chủ có gặp ở ngoài; nếu phá quân hóa lộc, nam mệnh chủ thê đoạt phu quyền, nữ mệnh ngược lại chủ trượng phu phát đạt.

· tí ngọ phá quân, đúng 【 liêm trinh thiên tướng 】, khả tham khảo thượng đoạn thuật lại.

· tí ngọ phá quân sẽ tham lang hóa lộc, càng thấy xương khúc [ đơn tinh ], hoặc kiện hoa đào chư diệu, cùng chủ tự thân có gặp ở ngoài. Nếu tham lang hóa kị, tắc chủ phối ngẫu có hướng ngoại tới

· tí ngọ phá quân đối diện [ liêm tướng ], nếu vì hình kị giáp, tắc cần thị phá quân hay không cùng sát diệu đồng độ mà định ra này không tốt chất. Triền không kiếp người, chủ vợ chồng chia lìa; kiện Kình Đà, tắc chủ vợ chồng võ mồm bất hòa; kiện hỏa linh, tắc chủ vợ chồng hình khắc hoặc tai nạn bệnh tật.

· tí ngọ phá quân lấy thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên đồng chư cung viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· dần thân phá quân nếu gặp đối cung [ Vũ Tướng ] vi tài ấm giáp, tắc không nên càng thấy văn xương hóa kị, chủ trải qua khúc chiết rồi sau đó được thành hôn tần, thả nên vô chính thức hôn lễ, nếu không chủ hôn sau có một đoạn thời kì phân tán.

· nếu sở đối 『 Vũ Tướng ] vi hình kị giáp, khả tham khảo tí ngọ phá quân thuật lại.

· dần thân phá quân sẽ tham lang, nếu hóa lộc, hóa kị, cũng có thể tham khảo trước thuật.

· dần thân phá quân lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], 『 thái dương thiên lương 』 cung viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất phá quân, cơ bản tính chất bất lương, ở cung phu thê, lấy tuổi có chênh lệch vi nên.

· thìn tuất phá quân, đúng [ tử vi thiên tướng ], nếu có chút 『 bách quan triều củng 』, tắc chủ phối ngẫu sự nghiệp tốt bụng. Nhưng giữa vợ chồng đã có không hiểu nhau.

· thìn tuất phá quân đúng tài ấm kẹp [ Tử Tướng 1, chủ vợ chồng tuổi chênh lệch lớn hơn nữa. Nữ mệnh nên xứng lớn tuổi mười hai năm trở lên phu quân, thì có thể chịu phối ngẫu che chở.

· nếu hình kị giáp, khả tham khảo trước thuật. Sẽ tham lang hóa lộc, hóa kị, cũng tham khảo trước thuật.

· thìn tuất phá quân hóa quyền, không thấy xương khúc hoa đào tắc cát; nếu gặp, chủ tự thân có gặp ở ngoài.

· thìn tuất phá quân cùng đà la đồng độ, tắc dễ vậy người có gia thất luyến ái, bởi vậy phát sinh làm phức tạp.

· thìn tuất phá quân [ vũ phủ ], [ âm dương ], thiên đồng các cung viên hơi lớn vận năm xưa cát hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung phu thê

   Hạ thiên cung viên luận cung phu thê

1 tử vi

· cung Tý Ngọ tử vi độc tọa, bách quan triều củng, tắc phối ngẫu đắc lực, địa vị cao, chủ quan cũng mạnh. Nếu vì 『 không cầm quyền 』 hoặc [ vô đạo ] cách cục, tắc chủ phối ngẫu tính cách ngang ngược.

· tí ngọ tử vi mà thiên về tinh thần người, chủ phối ngẫu có chi phối mình khuynh hướng; thiên về vật chất người, chủ phối ngẫu lúc tiến chi phối tiền của mình tài. Như tinh hệ kết cấu cát, tức là tốt đẹp chính là chi phối, phản chi, tắc mỗi nhân phối ngẫu đấy chi phối, mà lộng với bản thân rách nát hoặc thương tổn cảm tình.

· tí ngọ tử vi, phùng vũ khúc hóa kị, đi thêm liêm trinh hóa kị chi niên, chủ cảm tình vỡ tan; phùng liêm trinh hóa kị, đi thêm vũ khúc hóa kị chi niên, chủ vô cuộc sống vợ chồng.

· tí ngọ tử vi, trọng tinh thần người, vu trải qua đi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] chi niên, thường thường bị sinh cảm tình biến hóa; vật nặng chất người, vu trải qua đi phá quân cập 『 vũ khúc thiên tướng 』 chi niên, cũng bị sinh biến hóa. Nói chung, nữ mệnh không mừng đi 『 thái dương thiên lương 』 mà Thái Âm hóa kị; nam mệnh không mừng đi Thái Âm ở cung tị hóa kị.

· tí ngọ tử vi, đối cung tham lang vi 『 phiếm thủy đào hoa 』, đi tới [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] bị sinh tình yêu cay đắng. Đi tới 『 thái dương thiên lương 』 tắc dễ vậy phối ngẫu biệt ly.

· xấu chưa [ Tử Phá ], bình thường bất lợi ở cung phu thê. Mặc dù bản trì yên ổn, cũng chủ hôn trước có khúc chiết; nếu rung chuyển tích, tắc mỗi bị dị ly.

· xấu chưa 『 Tử Phá 』, không…nhất nên gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, mỗi chủ có bên thứ ba tham gia.

· xấu chưa 『 Tử Phá 』 bản chất yên ổn người, trải qua đi sát kị Hình Hao không kiếp thật mạnh to lớn vận năm xưa, chủ phối ngẫu có tai nạn bệnh tật, hoặc sự nghiệp khuynh bại. Nguyên cục 『 Tử Phá 』 rung chuyển, trải qua đi như thế cung viên, tắc mỗi chủ sinh ly tử biệt. — như thế cung viên, lấy 『 Tử Phá 』, [ Liêm Tham ][ đồng lương ], cánh cửa cực lớn cố thủ người nhất căng thẳng.

· xấu chưa 『 Tử Phá ] sẽ liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc, lại thấy hoa đào người, mỗi dễ có ngoài giá thú cảm tình, càng thấy Hư Hao, tắc phối ngẫu thả có ham mê bất lương. Mỗi vu đi thêm [ Tử Phá ] chi niên gặp chuyện không may.

· cung Dần Thân [ tử phủ ] đồng độ, nhược vô phụ tá chư diệu ( chắc có, mà chứng kiến, thấy người nhiều [ đơn tinh ]), hoặc phủ khố 『 khoảng không lộ ], tắc phòng vu tham lang, phá quân, cánh cửa cực lớn đại vận, hôn nhân phát sinh biến hóa. Như thế cung viên, gặp sát kị không kiếp tức là sinh biến hiện ra.

· cung Dần Thân 『 tử phủ ], phải gặp phụ tá đối tinh người, sau đó chủ bạch đầu giai lão. Riêng chỉ nếu lộc tồn đồng độ, vẫn chủ phối ngẫu ích kỷ, có chi phối dục.

· dần thân 『 tử phủ 』, thiên thọ cùng triền, nam mệnh nên nhỏ xứng, nữ mệnh nên dài xứng.

· dần thân 『 tử phủ 』 mà có khuynh hướng tiến thủ tính người, ở cung phu thê cũng không chủ phối ngẫu có lòng tiến thủ, ngược lại chủ bị sinh làm việc ngoài bổn phận, bên ngoài vụ chi niên, đa số 『 liêm tướng 』, thiên đồng, thiên cơ tam viên.

· cung Mão Dậu [ tử tham ] cần phân biệt ham muốn hưởng thu vật chất hoặc tình dục bản chất. Ham muốn hưởng thu vật chất 『 tử tham ] chủ phối ngẫu tiến thủ; tình dục người tắc trước hôn nhân nhân nhiều khúc chiết, sau khi cưới cũng mỗi bị sinh ngoại tâm.

· mão dậu { tử tham } lại thấy xương khúc, mỗi sinh sự kết thúc buổi lễ hôn (『 Tử Phá 』 tắc gặp giúp đỡ ). Nhưng cũng miễn sinh ly tử biệt khắc thương. Riêng chỉ cùng liêm trinh hóa lộc sẽ người, phối ngẫu không để ý vợ; cùng liêm trinh hóa kị sẽ người, phối ngẫu thông minh mà bị tang chí, thả hòa hợp tìm kích thích.

·『 tử tham 』 gặp cát, không thể làm 『 hoa đào phạm chủ 』 xem. Cũng chủ vợ chồng có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, riêng chỉ phải lấy phối ngẫu vi sự nghiệp chủ thể.

· mão dậu 『 tử tham 』, hung người lấy trải qua đi cánh cửa cực lớn, Liêm Sát, vũ phá, thái dương cố thủ cung viên vi khắc ứng với chi niên.

· thìn thành 『 Tử Tướng 』, nam mệnh xứng thê nên tuổi nhỏ ( khả tiểu Thập Nhị năm trở lên ), nữ mệnh xứng phu nên lớn tuổi ( tám năm tới mười hai năm ). Nếu 『 Tử Tướng 』 vô tình người, càng cần vợ chồng tuổi có chênh lệch thủy khả bù lại, nếu không chủ sanh ly.

· thìn tuất 『 Tử Tướng 』, lấy cùng tằng kết hôn hoặc ở chung nhân kết hợp vi nên. Gặp phụ tá 『 đơn tinh 』 người càng nhưng.

· thìn tuất [ Tử Tướng ] vô tình, mặc dù tình cảm vợ chồng không thay đổi, vẫn phòng phối ngẫu nổi bật bệnh. Thấy lớn vận năm xưa cung phu thê điệt trùng sát kị chi niên khắc ứng với.

· thìn tuất 『 Tử Tướng 』 hữu tình, gặp giúp đỡ cát diệu, lợi nhuận vợ chồng hợp tác gây dựng sự nghiệp, gọi là phu xướng phụ tùy, có thể phát đạt hưng gia, nhưng vẫn bị nghi ngờ ích kỷ chi tâm.

· thìn tuất 『 Tử Tướng 』, cát người lấy [ âm dương ], [ vũ phủ ], phá quân, thất sát vi khắc ứng với chi niên; hung người lấy 『 vũ phủ 』, phá quân, thiên lương vi khắc ứng với chi niên.

· tị hợi [ tử sát ] bình thường cùng chủ phối ngẫu lộng quyền. Nếu gặp phụ tá cát diệu, tắc phối ngẫu sự nghiệp quảng đại. Riêng chỉ dễ vậy tự thân sẽ ít ly nhiều, hoặc ở chung một trạch nhưng quan hệ lại làm bất hòa.

· tị hợi 『 tử sát 』, gặp 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』, không triền hoa đào, chủ phối ngẫu đột nhiên phát tích; triền hoa đào, chủ phối ngẫu cảm tình đột sinh biến hóa.

·『 tử sát 』 ở cung phu thê lấy hôn nhân muộn vi nên.

· kỷ hợi [ tử sát ], cát người lấy [ Vũ Tham ], tài ấm kẹp thiên tướng, [ Liêm Phá ] vi khắc ứng với chi niên; hung người lấy [ đồng âm 1, hình kị kẹp thiên tướng, hoặc lại trải qua đi 『 tử sát 』 vi khắc ứng với chi niên.

·[ Tử Phá ] cập [ tử sát ] phải gặp [ bách quan triều củng ], lại không thấy phụ tá đơn tinh, sau đó thủy chủ hôn hôn nhân may mắn. 『 Tử Phá 』 thả chủ vợ chồng có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, tay không hưng gia. Riêng chỉ 『 Tử Tướng 』 thủy chung có khuyết điểm, vợ chồng tuổi có chênh lệch lớn, sau đó thủy khả thích ứng nhường nhịn.

·[ Tử Phá ], [ Tử Tướng ] giai nghi phối ngẫu tuổi có chênh lệch lớn. Riêng chỉ nam mệnh xứng lớn tuổi hai ba năm vợ; nữ mệnh xứng còn trẻ hai ba năm phu quân, cũng chỉ chênh lệch lớn xem.

· nam mệnh cung phu thê gặp tử vi người, bất luận ở cung nào độ, giai nghi thê tử có sự nghiệp. Nếu chỉ bà chủ gia đình, tức nhiều đem lãnh đạo lực phát huy tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

· nữ mệnh cung phu thê gặp tử vi người, nếu 『 không cầm quyền 』 hoặc 『 vô đạo 』, phải trễ tới ba mươi tuổi về sau thủy khả phát triển cảm tình, nếu sớm hôn, trái lại bị sinh suy sụp, thả sẽ chịu liên lụy. Gặp [ bách quan triều củng ] mà vô 『 đơn tinh 』, thủy chủ trượng phu đắc chí.

2 thiên cơ

· tí ngọ thiên cơ độc tọa, đối cung cánh cửa cực lớn, mang theo sát diệu tức mình chủ vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Nếu thiên cơ hóa kị hoặc cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc vợ chồng nhân tính cách không hợp hoặc bất mãn khách quan hoàn cảnh, lúc sinh thay đổi chi tâm. Nếu cánh cửa cực lớn hóa kị người, mặc dù ly dị vẫn khó cầu vừa lòng đối tượng.

· tí ngọ thiên cơ hóa kị, vợ chồng đều có xảo trá, tái kiến sát, tắc thường thường vu [ đồng lương ] hoặc [ Liêm Tham ] cung độ phát sinh sự đoan. Tái hôn tức nhiều vừa lòng. — riêng chỉ cần chú ý, thiên cơ hóa kị mà hỏa linh không kiếp đồng độ người, tái hôn cũng vẫn không tốt.

· tí ngọ thiên cơ mỗi ngày đồng hóa lộc giả cát, chủ vợ chồng tay không hưng gia. Nếu thiên đồng hóa kị, tắc chủ ly nhiều sẽ ít.

· tí ngọ thiên cơ gặp cát, không sợ đi Thái Âm, thái dương hạn; nếu gặp sát kị, đi Thái Âm thái dương hạn, cũng chủ võ mồm hỗn loạn.

· tí ngọ thiên cơ lấy [ đồng lương ] tinh hệ mấu chốt nhất, gặp hỏa linh chủ ác tính chia lìa; gặp Lộc Mã chủ tốt chia lìa; gặp sát kị cũng chủ ly dị. Nếu gặp lộc quyền khoa sẽ, tắc vợ chồng có thể đầu bạc. Nhưng nếu đồng thời gặp cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc vẫn cần mình khắc chế.

· xấu chưa thiên cơ độc tọa, đối cung là thiên lương, vu cung phu thê có điều không nên. Chủ nhiều tảo hôn mà ly dị, hoặc mặc dù hôn nhân muộn, nhưng trước hôn nhân lại trải qua nhiều lần luyến ái suy sụp, gặp không kiếp người càng nhưng.

· xấu chưa thiên cơ sợ nhất đà la đồng độ, chẳng những hôn trễ, hơn nữa nhiều lầm lương duyên, trái lại cùng tính cách không đầu nhân kết hợp, từ là nảy sinh bất mãn.

· cung Sửu Mùi thiên cơ cát hóa, vô sát người còn có thể, có sát, mặc dù cát hóa cũng không ý nghĩa nhân duyên mỹ mãn. Lấy tuổi có chênh lệch, hoặc thê tử tuổi phát triển trái ngược trượng phu đại giả vi nên, mới có khả năng giai tự thú.

· xấu chưa thiên cơ, lấy trước hôn nhân đã trải qua suy sụp, hoặc trước hôn nhân có gió ba người ngăn cản vi tốt. Nếu trước hôn nhân thuận lợi, tắc sau khi cưới trái lại bị sẽ ít ly nhiều, hoặc bằng mặt không bằng lòng.

· xấu chưa thiên cơ, không nên trải qua hành cung viên gặp thái dương hóa kị, Thái Âm hóa kị. Đại khái mà nói, lấy [ liêm tướng ], cánh cửa cực lớn, thiên đồng bị cung viên thành lành hung đầu mối then chốt.

· cung Dần Thân [ thiên cơ Thái Âm ], nam mệnh trội hơn nữ mệnh. Nam mệnh cung phu thê gặp [ cơ nguyệt ], chủ thê tử mỹ dung, thả có thể vợ. Nữ mệnh tắc trái lại phải phòng trượng phu bị chịu khác phái lọt mắt xanh.

· cung Dần Thân [ cơ nguyệt ], nếu ưu tư hóa quá mức, tắc bị chỉ lên hôn nhân khúc chiết, như phối ngẫu di tình biệt luyến linh tinh.

· cung Dần Thân [ cơ nguyệt ] biết thiên đồng hóa kị, bị không kiếp, âm sát, thiên hư, đại hao đẳng diệu, chủ phối ngẫu tâm chí ti nhược hoặc quá mức mẫn cảm, từ là cũng dễ phát sinh hôn nhân phong ba.

· dần thân [ cơ nguyệt ] lấy thái dương, thiên lương, thiên đồng, cánh cửa cực lớn bốn viên thành lành hung tới đầu mối then chốt.

· mão bản cung [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], phải gặp lộc, sau đó vợ chồng thủy giai đầu bạc. Nhưng hỏa linh đồng độ tắc thành đặc biệt, chủ thủy tắc hài hòa, chung cũng thành băng than củi. Lấy thiên đồng, thiên lương cung viên vi khắc ứng với kỳ hạn.

· cung Mão Dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], lấy đính hôn về sau tức có gió ba, trải qua phong ba thủy hài hước liền cành người vi nên. Nếu không sau khi cưới hay thay đổi cho nên. Nếu thiên cơ hóa kị, chủ dễ vậy người có gia thất luyến ái; nếu cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc càng nhiều trong tình cảm nổi khổ âm thầm. Gặp sát, chủ 2 lần kết hôn.

· nữ mệnh cung phu thê không nên 『 cơ cự 』. Cổ nhân nói, 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn vi phá xáo ], mặc dù thủ cung mệnh, ở cung phu thê người cũng thế. Gặp hỏa linh hoặc đà la dữ thiên đồng cùng triền, cho dù không phải một hôn mệnh.

· cung Mão Dậu [ cơ cự ], thường lấy 『 vũ khúc thiên phủ 』 hạn là mấu chốt. Hóa lộc hóa kị cùng sinh biến hóa. Nam nữ mệnh cùng bị vi người có gia thất theo đuổi, từ là sinh ra cảm giác làm phức tạp.

· thìn tuất cung [ thiên cơ thiên lương ] đồng độ, chủ hôn nhân muộn, hoặc trước hôn nhân có luyến ái phong ba, nếu không sanh ly.

· thìn tuất cung 【 thiên cơ thiên lương 】, gặp cát diệu hội hợp, xứng phu nên lớn tuổi, xứng thê nên tiểu lục năm trở lên, tắc vợ chồng bạch đầu giai lão. Cũng chủ hôn trước một lần ly biệt, gặp lại thủy hài hước liền cành.

·『 cơ lương 』 ở thìn, gặp sát, đi tới chưa viên đại nạn cung phu thê, bị chịu có gia thất người theo đuổi; ở tuất gặp sát, đi tới xấu viên đại nạn cung phu thê cũng thế. Gặp đà la, linh tinh người, tắc lộng nhiều nhất sừng phong ba. Bị phương diện đương sự nhập tới làm phức tạp, khó có thể phân giải.

· thìn tuất cung 『 cơ lương 』 lấy 『 Vũ Tham 』 cung viên vi đầu mối then chốt. Hóa cát hoặc cát sẽ là gặp hoa đào người, còn có thể lấy bình an vô sự. Nếu hóa kị, tắc chủ tình cảm vợ chồng biến hóa. Hóa cát mà gặp hoa đào, cũng chủ vợ chồng luân thường có biến.

· cung Tị Hợi thiên cơ, ở cung hợi người, thê tử miện tẩm; ở cung tị người tắc chủ mỹ dung. Còn đây là ất Thái Âm miếu hãm mà làm phân biệt.

· tị hợi thiên cơ gặp xương khúc, tái cùng sẽ hoa đào chư diệu, chủ phối ngẫu bị vì người khác theo đuổi. Cho nên nếu càng thấy sát kị hình diệu, tắc chủ vợ chồng nửa đường chia tay.

· tị hợi thiên cơ có cát hóa, gặp giúp đỡ, Khôi Việt, tắc chủ phối ngẫu văn tú, thả có thể sáng tạo sự nghiệp.

· tị hợi thiên cơ nếu biết thiên đồng hóa lộc, cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc chính mình vu sau khi cưới bị di tình biệt luyến. Nữ mệnh, hội Thái Dương hóa kị, gặp sát, chủ cùng phối ngẫu sanh ly.

· tị hợi thiên cơ lấy 『 thái dương thiên lương 』, 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn. 』, phá quân chư viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· thiên cơ ở cung phu thê người, trên cơ bản bất lợi. Riêng chỉ cùng Thái Âm tương đối hoặc đồng độ tình hình dưới, gặp cát diệu, sau đó thủy chủ hài hoà đẹp đẽ.

· thiên cơ ở cung phu thê không thích nhất thiên đồng hoặc cánh cửa cực lớn hóa kị, cùng chủ cảm tình làm phức tạp, cổ đại coi đây là tỳ thiếp nữ mệnh.

3 thái dương

· thái dương tại tí, chủ phối ngẫu tính tình nhiều khủng hoảng, gặp hỏa linh người càng hơn. Nếu không kiếp đồng độ, tắc thường thường hôn nhân muộn, hoặc tuy có hôn ước mà khó có thể kết hợp. Thái dương hóa kị mà hữu Không Kiếp cùng triền, tắc nữ mệnh chủ sớm cô quả, có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ sanh ly. Riêng chỉ Lộc Mã triền vu cung thân, thái dương hóa lộc, tắc chủ nhân duyên ở chỗ nước khác, vẫn lấy hôn nhân muộn vi nên.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, đại nạn cung mệnh đi tới tử viên, thường thường hôn nhân bất lợi, hoặc chủ sanh ly, hoặc chịu cảm tình làm phức tạp, ảnh hưởng sâu xa. Người sinh đêm càng hơn.

· nam mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, ba mươi về sau tức bị sinh cảm tình biến hóa. Người sinh đêm càng hơn ·.

· thái dương tại tí, được [ bách quan triều củng ], nữ mệnh mặc dù chủ trượng phu phú quý, riêng chỉ cũng hữu danh vô thật. Người sinh đêm càng hơn. Nam mệnh tắc thê tử có sự nghiệp, không để ý vợ.

· thái dương tại tí, bình thường không nên đi cánh cửa cực lớn, [ vũ phá ] hai viên. Cho dù ngôi sao may mắn tụ tập, cũng nhiều không như ý.

· thái dương ở ngọ, chủ phối ngẫu tài đức sáng suốt, có trách nhiệm. Gặp sát diệu đồng độ, tắc ngày đêm bên ngoài hối hả, thiếu gia thất chi nhạc. Thảng không kiếp đồng độ, cũng lấy hôn nhân muộn vi nên. Thái dương hóa kị, nữ mệnh không nên tảo hôn, nhưng thường thường nhiều nam nữ xã giao ước hội. Riêng chỉ thiên mã vu dần cung, thái dương hóa lộc, tắc vu cung phu thê đi tới thiên đồng cố thủ tới viên lúc cũng chủ nhân duyên ở nước khác.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương ở ngọ hóa kị, cũng không nghi đại hạn cung mệnh đi tới ngọ viên, chủ cảm tình bị sinh làm phức tạp, lại dễ vi khác phái mệt mỏi.

· nam mệnh vợ chồng phú thái dương ở ngọ hóa kị, có sát, ba mươi về sau tuổi bị sinh cảm tình biến hóa.

· nữ mệnh thái dương ở ngọ, sẽ phụ tá chư diệu, chủ vị hôn phu quý hiển. Nam mệnh, cổ đại nguyên nhân chính thê được quý, ở hiện đại, con gái có bản thân sự nghiệp, cũng chủ thê tử có tốt bụng sự nghiệp.

· thái dương ở ngọ bình thường không mừng đi thiên đồng, [ Liêm Sát ] hai viên, hơi gặp sát diệu, hôn nhân tức nổi sóng.

· thái dương tại sửu, [ Thái Âm thái dương 1 đồng độ, gặp cát, chủ thê tử chí lăng trượng phu, người sinh đêm càng hơn. Nếu gặp sát kị hình cùng sẽ, tắc nhân thê phá gia, nhẹ thì nguyên nhân chính thê rủi ro, cũng người sinh đêm càng hơn. Nếu ở nữ mệnh, gặp cát ngược lại chủ vị hôn phu tình thâm, người sinh đêm càng cát. Gặp sát kị hình trọng giả, tắc chủ vợ chồng cho nhau sao Sâm, sao Thương.

·[ thái dương Thái Âm ] tại sửu, gặp hỏa linh, chủ thân gia bất hòa. Hoặc chủ vợ chồng tuổi bằng cấp các loại không tương xứng.

· nam mệnh cung phu thê [ âm dương ] tại sửu, nếu Thái Âm hóa kị, tắc dễ vậy nhà vợ nữ quyến bất hòa. Gặp sát, thê nhiều tai nạn bệnh tật, hoặc thê rủi ro. Gặp cát, hoặc Thái Âm hóa lộc, tắc chủ được nhà vợ trợ lực. Bình thường chủ được vợ.

· nữ mệnh cung phu thê [ âm dương ] tại sửu, nếu thái dương hóa kị, chủ phu nhiều tai nạn bệnh tật, sát trọng, tắc gặp hình khắc, nếu không sanh ly. Nhân Thái Âm hóa kị cũng không cát, chủ phu nhiều tai nạn bệnh tật mà bạng châu tự thân bất an.

· thái dương ở chưa, cũng [ Thái Âm thái dương ] đồng độ, cùng tại sửu cung đại khái cùng ý nghĩa. Riêng chỉ tại sửu cung người góc lợi nhuận nam mệnh; ở chưa cung người góc lợi nhuận nữ mệnh.

· cung Sửu Mùi [ âm dương ], lấy thiên đồng, thiên lương, 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn 』 cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thái dương ở dần, [ thái dương cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp thái dương hóa lộc, hóa quyền, hoặc thái dương hóa kị mà vô hỏa linh, cùng chủ dị tộc thông hôn. Nếu ở cung thân, tắc hóa kị người không phải.

·[ thái dương cánh cửa cực lớn ] lấy không thấy sát vi tốt, nếu không trải qua đi tới 【 cơ phương pháp ghi hình 】, hình kị kẹp thiên tướng, [ đồng âm ] các viên, cùng bị sinh sự đoan. Cung thân lại kém vu dần cung.

·【 thái dương cánh cửa cực lớn 】 gặp cát hóa, mà 『 cung phúc đức 』 không lành người, nữ mệnh chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, gả chồng tùy phu; nam mệnh chủ nhân chuế, hoặc chủ cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà cha mẹ trái lại đừng xuy.

·『 thái dương cánh cửa cực lớn ] gặp sát, nhưng không nặng, chủ vợ chồng ý kiến sao Sâm, sao Thương. Sát kị hình thấu, tắc có sinh ly tử biệt mà lo lắng.

·[ thái dương cánh cửa cực lớn ] gặp phụ tá chư cát, nữ mệnh xứng phu hiển quý; nam mệnh nên thê tử có độc lập sự nghiệp, nếu không liền nhiều thị phi.

· thái dương ở mão dậu, [ thái dương thiên lương ] đồng độ, lấy mão cung trội hơn cung dậu.

·[ thái dương thiên lương ] gặp cát, chủ vợ chồng tuổi có chênh lệch. Hoặc chủ thê tử khéo trượng phu. Mỗi ngày thọ, chênh lệch càng lớn.

·[ thái dương thiên lương ] gặp sát kị, chủ vợ chồng sinh ly tử biệt, hoặc chủ phối ngẫu nhân sự nghiệp quan hệ, trường kỳ bên ngoài. Bình thường lấy hôn nhân muộn vi nên.

·[ thái dương thiên lương ] ở cung phu thê, chủ hôn trước có khúc chiết, hoặc cũ lữ gặp lại rồi sau đó kết hợp. Gặp xương khúc ( đơn tinh ), lại có hai độ hôn nhân.

·[ thái dương thiên lương ] phải gặp phụ tá cát diệu, sau đó thủy chủ vợ chồng xứng đôi; tự thú giai lão, riêng chỉ trước hôn nhân vẫn có khúc chiết, hoặc sau khi cưới tức có đoạn nhất thời kỳ phân biệt.

·[ Dương Lương ] ở 『 cung phu thê 』, lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], tham lang, [ Dương Lương ] các viên, vi năm xưa đại vận đầu mối then chốt.

· thái dương ở thìn, không thích nhất cánh cửa cực lớn hóa kị, chủ sinh ly tử biệt. Hóa lộc, tắc cũng khả năng cùng dị tộc thông hôn.

· thái dương ở tuất, cánh cửa cực lớn hóa kị người này bất lợi tính chất càng nghiêm trọng hơn. Hóa lộc không chủ dị tộc thông hôn. Nhưng nữ mệnh chủ chịu dị tộc theo đuổi.

· thái dương ở thìn tuất làm phu thê cung; cung mệnh đi tới [ Tử Phá ] đại nạn, thường chủ phi lễ thành thân.

· thái dương ở thìn tuất, gặp cát hóa cát diệu, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý, riêng chỉ ở tuất cung người thường chủ hữu danh vô thật.

· thái dương ở thìn tuất, không…nhất nên đà la, đốm lửa đồng độ; hoặc kình dương, linh tinh đồng độ, cùng chủ không thể cùng vợ chồng son cùng giai tự thú. Riêng chỉ tại cung thìn người, tái hôn tắc lợi nhuận.

· thái dương ở thìn tuất, lấy cánh cửa cực lớn, thiên cơ, [ thiên đồng thiên lương ] các viên thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· thái dương ở tị, trội hơn thái dương ở hợi. Nam nữ mệnh giai như thế. Riêng chỉ nữ mệnh thái dương ở hợi, gặp phụ tá chư diệu hoa tập, thái dương lại cát biến hóa, chủ vị hôn phu trải qua gian khổ mà thành nghiệp lớn. Nếu gặp xương khúc, tả hữu [ đơn tinh 1, tức là hai đó mệnh, tái giá thủy bốc hoàn mỹ.

· thái dương ở tị, gặp sát hóa kị, nữ mệnh đại nạn cung phu thê đi tới [ tử phủ ] thủ viên, hoặc Thái Âm thủ viên, đều không chủ may mắn.

· thái dương ở hợi, gặp sát hóa kị, nam mệnh không nên tảo hôn. Đi tới 『 tử phủ ] đại nạn chủ không mai mối tằng tịu với nhau, nhưng cảm tình sẽ thành nước lửa. Nữ mệnh, tắc cung phu thê hành ở thiên đồng thủ viên to lớn hạn, thường thường cũng sinh sự đoan.

· thái dương ở tị hợi hai viên, tung gặp cát, cũng chủ hôn trước luyến ái khúc chiết.

· thái dương ở tị hợi, gặp phụ tá chư diệu đối tinh đủ, lại vi [ bách quan triều củng ] chi cục, nam mệnh nguyên nhân chính thê được quý. Cung mệnh có đốm lửa, linh tinh, cũng chủ nhân chuế, hoặc cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà cha mẹ trái lại đừng xuy.

· thái dương ở tị hợi tối ngại cánh cửa cực lớn hóa kị? Tắc vợ chồng tính cách, gia thế, học thức cùng không xứng đôi, thả thị phi võ mồm liên tục. Phối ngẫu như vi [ võ mồm phát tài ]( như giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ ); hoặc [ thị phi phát tài ]( như luật sư, cảnh sát ) người, tắc góc cát.

· nói chung, phàm thái dương ở cung phu thê, không thích nhất hóa kị, vô luận nam nữ, cùng chủ cùng nguyên phối sinh ly tử biệt.

· phàm thái dương ở cung phu thê gặp hỏa linh, lúc đầu tình cảm thâm hậu, lâu về sau tức như nước với lửa.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm, hóa kị, lấy ba mươi về sau kết hôn, thả vô chính thức hôn lễ người vi nên.

· nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm hóa kị, đi đến đại hạn cung phu thê đều nghe theo thái dương, lưu sát hướng cũng, nguyên nhân chính vị hôn phu thương tâm rơi lệ, hoặc chủ bị người vứt bỏ.

· nữ mệnh người sinh đêm bình thường không nên cung phu thê gặp thái dương. Mặc dù cát cũng nhẹ, mang theo hoa đào, vị hôn phu tức bị có ý nghĩ gian dối.

4 vũ khúc

· cung Tý Ngọ [ vũ khúc thiên phủ ], phải gặp lộc thủy chủ hôn hôn nhân hài hoà đẹp đẽ. Lại lấy sẽ liêm trinh hóa lộc vi tốt; nếu vũ khúc hóa lộc, nam mệnh ngại thê tử rất có thể làm, đoạt đi trượng phu hào quang. Thảng thất sát cùng lộc tồn đồng độ củng chiếu, tắc [ phụ đoạt phu quyền ] tình hình nghiêm trọng hơn. Nam mệnh, nếu mệnh giàu có hỏa linh, chủ nhân chuế nhạc gia.

· cung Tý Ngọ [ vũ phủ J, nếu vũ khúc hóa kị, nữ mệnh chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn, nguyên nhân, hoặc là trượng phu có bệnh, hoặc là trượng phu di tình biệt luyến. Nam mệnh chủ vợ chồng sanh ly. Thảng càng nhiều sát diệu hội hợp, tức là tái hôn mệnh.

· cung Tý Ngọ [ vũ phủ ], nếu gặp phụ tá chư diệu, nam nữ giai chủ vi có gia thất người theo đuổi. Gặp phụ tá [ đơn tinh ], tức là tái hôn mệnh. Hoa đào chư diệu cùng sẽ, tắc tái hôn về sau vẫn chịu người có gia thất theo đuổi. Nữ mệnh càng hơn.

· cung Tý Ngọ [ vũ phủ ], lấy phá quân, [ Tử Tướng ], thiên đồng, [ cơ cự ] các loại cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ], cùng hỏa linh đồng độ, chủ cảm tình thủy nóng chung lãnh. Nếu hoa đào chư diệu tụ tập đầy đủ, tắc chủ hôn trước sau khi cưới giai có cảm tình hỗn loạn.

· cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ], bình thường chủ phối ngẫu keo kiệt, lấy tiền tài làm trọng, lúc nghĩ tả hữu phối ngẫu đấy quyền sở hữu tài sản. Lộc tồn hoặc hóa lộc gửi thông điệp thì không phải vậy, chủ vị hôn phu giàu có, hoặc thê tử có thể bằng tự lực kinh doanh.

· xấu chưa [ Vũ Tham ] hóa kị, nguyên nhân chính phối ngẫu rủi ro. Gặp khoa văn chư diệu hoặc gặp hoa đào, tắc chủ di tình biệt luyến. Gặp hỏa linh không kiếp, tắc chủ vô khuê phòng chi nhạc. Hoặc chủ tái hôn.

·[ Vũ Tham ] ở cung phu thê, lấy 『 cơ lương 』, [ đồng âm ] chỗ, nơi cung viên, vi suy đoán cát hung mấu chốt. Vũ khúc hóa kị người, nữ mệnh, đặc biệt cung phu thê gặp 『 cơ lương ]( tá nhập đúng phú ) đã định vị hôn phu cát hung.

· cung Dần Thân [ vũ khúc thiên tướng ], cần cương nhu viện trợ sau đó thủy chủ hôn hôn nhân hoàn mỹ. Nếu gặp tả phụ hữu bật, tắc càng chủ giữa vợ chồng có trợ lực lực.

· dần thân [ Vũ Tướng ], quá cứng tắc vợ chồng nhân duyên không tới đầu ( nam mệnh càng chủ chịu thê tử chi phối tả hữu ), quá nhu thì có thể có thể chịu phối ngẫu tới liên lụy. Giai phi đẹp cục. Gặp hỏa linh giáp, Kình Đà giáp người, này bất lợi trình độ càng sâu. Riêng chỉ nếu hỏa linh giáp mà đúng giàu có Lộc Mã, tắc chủ phối ngẫu bôn ba làm lộc, hoặc tự thân bôn ba, đến nỗi sẽ ít ly nhiều.

· dần thân [ Vũ Tướng ], gặp hoa đào chư diệu, cập phụ tá [ đơn tinh ] lúc, mỗi chủ hôn về sau vẫn dễ vậy có gia đình nhân mến nhau. Nếu vì [ hình kị giáp ấn ], càng rơi vào tình cảm vũng bùn không thể tự thoát ra được. Nếu vì [ tài ấm giáp ấn ], tắc chủ này luyến ái có nhờ cậy đối phương tính chất.

· cung Dần Thân [ Vũ Tướng ], lấy [ thái dương thiên lương ], [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] cập [ Vũ Tướng ] thân mình bị cung thành lành hung tới đầu mối then chốt.

· cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ], mỗi nên hôn nhân muộn, nếu không hôn nhân nhiều hối lận. Tọa cung dậu người càng hơn. Đóng mão cung người, thái dương ở thìn vi miếu vượng, Thái Âm ở tuất cung cũng vì miếu vượng; ở cung dậu, tắc thái dương ở tuất, Thái Âm ở thìn, giai lạc hãm cung, cho nên dậu không bằng mão ( thị hôn nhân, ngoại trừ [ cung phu thê ] ngoại, cũng cần kiêm thị Thái Âm thái dương tới miếu vượng lợi nhuận hãm ).

· cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ], nếu vũ khúc hóa kị, có thể liêm trinh hóa kị, càng thấy Tứ Sát không kiếp cùng xuất hiện vu tam phương tứ chính, chủ phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc nhân phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc nhân phối ngẫu tuyển rách nát. Gặp chuyện không may kỳ hạn, mỗi ở vũ khúc, liêm trinh điệt kị, hoặc Kình Đà điệt cũng chi niên. Luận đại nạn, thì thôi tá ngôi sao 『 Liêm Tham 』 hoặc thiên tướng hạn bên trong.

· cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ], bản cung không thấy sát, mà tam phương gặp sát, tắc chủ phối ngẫu phong sương mưa móc, bên ngoài bồng bềnh. Gặp hỏa linh, hoặc kiến Thiên Mã người càng xác thực. Thảng càng thấy phụ tá chư cát, tắc phối ngẫu nên quan võ. Gặp đốm lửa thiên trù đồng độ, hoặc phá quân được lộc gặp đốm lửa, tắc phối ngẫu nên kinh doanh ngành ăn uống.

· mão dậu [ vũ sát ], cũng chủ phối ngẫu tính cách kiên cường. Phàm [ cung phu thê ] gặp [ vũ sát ], 『 cung phúc đức 』 tất vi 『 tử vi phá quân ], cho nên chủ phối ngẫu tính cách cương liệt, thường thường khó có thể điều hòa. Có không điều hòa, con thị [ Liêm Tham ] một tổ tinh hệ, phải mang cảm tình sắc thái, sau đó có thể điều hòa. Nếu thiên về vu ham muốn hưởng thu vật chất, tắc khó tránh khỏi vợ chồng lẫn nhau giai dục khống chế đối phương. Gặp phải tình huống như thế này, cung mệnh mang hoa đào, cũng không chủ vợ chồng khó có thể bạch đầu giai lão.

· mão dậu [ vũ sát ] không…nhất nên đốm lửa đà la đồng độ, chủ tái hôn. Gặp xương khúc [ đơn tinh ] hoặc hóa kị, chủ vô chính thức hôn lễ thành thân. Sát trọng, vũ khúc hóa kị, trượng phu có bệnh không tiện nói ra, chắc có bệnh phổi.

· thìn tuất cung vũ khúc độc tọa, nên hôn nhân muộn. Hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt lập gia đình. Gặp cát hóa cát diệu, tắc phối ngẫu khôn khéo có khả năng. Gặp sát kị hình diệu, chủ vợ chồng sinh ly tử biệt; sát khinh giả, nguyên nhân chính phối ngẫu rủi ro.

· thìn tuất cung vũ khúc, sẽ đối với cung tham lang đốm lửa hoặc linh tinh, chủ nóng bao nhiêu luyến, nhưng cũng nhiều cảm tình suy sụp. Thiên diêu đồng độ người càng sâu.

· thìn cung vũ khúc trội hơn tuất cung, thị thái dương Thái Âm miếu hãm cũng biết.

· thìn tuất vũ khúc khắc hại ít. Riêng chỉ đại nạn đi tới phá quân, thất sát cung viên, gặp sát kị hình thấu người, cũng chủ có khắc hại.

· thìn tuất vũ khúc, lấy phá quân, thất sát, thiên lương, cánh cửa cực lớn các viên thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· cung Tị Hợi [ vũ phá ] gặp sát kị hình diệu, hôn nhân tất bất lợi, lấy hôn nhân muộn vi nên, nếu không cũng chủ tái hôn, thả đeo nhà kề kế thất. Càng không nên hỏa linh không kiếp đồng độ, thường thường nhiều vợ chồng bất hoà.

· cung Tị Hợi [ vũ phá ] gặp cát hóa, cát diệu, tắc chủ phối ngẫu khôn khéo, nhưng tự thân vẫn chịu phối ngẫu khống chế.

· nếu [ vũ phá ] cùng Lộc Mã cùng triền, hoặc cùng Lộc Mã củng chiếu, tắc chủ vợ chồng các nơi một phương, sẽ ít ly nhiều. Hỏa linh hoặc không kiếp đồng độ người, vợ chồng hữu danh vô thật.

· tị hợi [ vũ phá ] gặp cát hóa cát diệu, thất sát mang lộc đến sẽ, nam mệnh nguyên nhân chính thê đắc tài, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý. Lấy cung tị góc cung hợi vi tốt.

· tị hợi [ vũ phá ], lấy thiên đồng, cánh cửa cực lớn, thiên lương, thái dương bị cung viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· phàm võ ở cung phu thê, văn khúc hóa kị đồng độ, giai chủ vô chính thức hôn lễ. Nếu thành [ linh xương đà võ ] vận mệnh người, tắc hôn nhân tất chủ vỡ tan, thậm chí hình sự khắc phối ngẫu.

5 thiên đồng

· thiên đồng chủ tay không hưng gia, liền đi tẫn hiện tại thành sự nghiệp rồi sau đó tự hành hứng sáng tạo. Tướng đến tầng này ý nghĩa dời nhập [ cung phu thê ], tức là hai độ nhân duyên. Nhất là ở cổ đại, hôn nhân tất bằng môi giới ( tương đương [ có sẵn ]), cho nên thiên đồng ở cung phu thê người chủ nhiều nạp thiếp ( tương đương [ tự nghĩ ra ]). Ở hiện đại, thường thường vi trước hôn nhân tằng cùng người ở chung hoặc tình yêu cuồng nhiệt, ly tán sau đó mới lập gia đình tần. — phải hiểu biết đây trọng ý nghĩa, sau đó thủy tái sinh chi tiết suy đoán.

· phàm thiên cùng tồn tại cung phu thê, giai chủ xứng còn trẻ vợ, hoặc lớn tuổi phu quân, lấy tuổi kém tám năm làm chuẩn, sau đó thủy có thể thành kết tóc. Nếu không nữ mệnh con nên nhà kề. Đây là kiếm chỗ trốn chi đạo.

· cung Tý Ngọ [ thiên đồng Thái Âm ], nam mệnh chủ thú mỹ thê; nữ mệnh xứng phu cũng tác phong nhanh nhẹn. Gặp khoa văn chư diệu, hoặc hoa đào chư diệu, chủ phối ngẫu chịu khác phái lọt mắt xanh.

·[ thiên đồng Thái Âm ] mà Thái Âm hóa kị, chủ tái hôn may mắn, khả giai tự thú. Nếu thiên đồng hóa kị, tắc tái hôn cũng không cát. Sẽ cánh cửa cực lớn hóa kị, lắm lời lưỡi, bị ly dị. Hội Thái Dương hóa kị, chủ thê tử đa nghi, hoặc trượng phu nhiều bệnh.

·[ thiên đồng Thái Âm ] gặp lộc, nhất là thiên đồng hóa lộc, cánh cửa cực lớn hóa lộc, chủ tự thân thường sinh hướng ngoại chi tâm. Gặp phụ tá [ đơn tinh ] người, càng dễ phát sinh ngoài giá thú cảm tình.

· cung Tý Ngọ [ thiên đồng Thái Âm ] gặp sát kị hình diệu, chủ sinh ly tử biệt, có thể ít ly nhiều. Lấy 【 thái dương cánh cửa cực lớn 】, [ liêm trinh phá quân ], [ thiên cơ thiên lương ] tam viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Sửu Mùi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], gặp hóa kị, hóa lộc, cùng dễ phát sinh tình yêu cay đắng, ki luyến, hoặc đơn phương yêu mến. Riêng chỉ cánh cửa cực lớn hóa kị, còn mang môn lưỡi cãi vả tính chất.

· xấu chưa 『 Đồng Cự 』, gặp phụ tá cát diệu, thả cột thành đúng hội nhập, sau đó hôn nhân thủy chủ ổn định. Nếu gặp 『 đơn tinh ], tắc chủ hai độ hoặc ba độ nhân duyên, tằng ở chung, hoặc giải trừ người đính hôn có thể miễn. Lợi nhuận hôn nhân muộn, nữ mệnh cũng nên nhà kề kế thất.

· xấu chưa [ Đồng Cự ], vu trải qua đi tới 『 Liêm Phủ 』 cập [ Vũ Tướng ] hội hợp các cung viên, chủ cùng có gia đình nhân luyến ái. Thị hoa đào chư diệu, hoặc khoa văn chư diệu ở cung nào viên, là được xác định.

· xấu chưa [ Đồng Cự ] ở [ cung phu thê ], cung mệnh vi [ Dương Lương xương lộc ] cách người, mão cung trội hơn cung dậu, nhưng cùng chủ phối ngẫu độc lập phát triển sự nghiệp. Do đó không đồng hành, bất đồng cơ cấu người vi nên, nếu không lắm lời lưỡi hỗn loạn.

· cung Dần Thân [ thiên đồng thiên lương ], nam mệnh chủ sau khi ly hôn được xứng mỹ mạo vợ; nữ mệnh chủ tái giá sự nghiệp xuất sắc phu quân. Nam nên nhỏ xứng, nữ nhân nên dài xứng ý nghĩa càng thêm rõ ràng. Nếu không có tái hôn; gặp chủ vợ chồng nhân hoàn cảnh ảnh hưởng mà ly tán, sau đó gương vỡ lại lành.

· cung Dần Thân 『 đồng lương 』, gặp phụ tá [ đơn tinh ] người, tất chủ tái hôn; gặp sát kị hình diệu, tắc chủ vợ chồng đồ cụ hư danh, hoặc gặp hình khắc. Vu liêm trinh hóa kị biết võ khúc hóa kị đấy cung viên, khắc ứng với phối ngẫu tai nạn tang họa; vu thái dương hóa kị sẽ Thái Âm hóa kị đấy cung viên, khắc ứng với phối ngẫu sanh ly.

· mão dậu thiên đồng độc tọa, đúng Thái Âm, cũng chủ phối ngẫu tuấn mỹ. Gặp cát hóa, cát diệu, khả bốc hôn nhân và đẹp. Đặc biệt tằng ở chung sau đó chính thức cử hành hôn tần người vi nhưng. Nếu sát kị hình thấu sẽ, tắc chủ hai độ hoặc ba độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất vi nên.

· mão cung thiên đồng, sẽ cung hợi Lộc Mã; hoặc cung dậu thiên đồng, sẽ cung tị Lộc Mã, hỏa linh dữ thiên đồng đồng độ, nguyên nhân chính khách quan hoàn cảnh mà bạng châu vợ chồng chia lìa.

· mão dậu thiên đồng, gặp hỏa linh, không kiếp, mà có giải thần ( năm hiểu, nguyệt hiểu ), quả tú, đại hao, thiên hư các loại tạp diệu đồng độ, chủ vợ chồng hữu danh vô thật.

· nam mệnh cung phu thê vi mão dậu thiên đồng, cũng không nên mỗi ngày diêu, âm sát, kiếp sát, chủ thê tử có quyền thuật.

· mão dậu thiên đồng, lấy cánh cửa cực lớn, thiên lương, phá quân, 『 liêm trinh thiên tướng 』 vi đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung thiên đồng độc tọa, cùng cánh cửa cực lớn tương đối, tình hình đại khái cùng [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] giống nhau. Lấy thiên đồng, cánh cửa cực lớn cung viên, cập thiên tướng, 『 Liêm Sát 』 chư viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung thiên đồng gặp hoa đào chư diệu, hoặc khoa văn chư diệu, thành [ phản bối ] cách, ngược lại chủ tái hôn thắng thứ nhất độ hôn nhân. Nam mệnh thả chủ được Thê tài, hoặc chịu nhạc gia đề bạt mà bạng châu sự nghiệp thành công.

· cung Tị Hợi thiên đồng độc tọa, cùng thiên lương tương đối, tính chất đại khái cùng [ thiên đồng thiên lương ] cùng. Lấy [ vũ khúc thiên phủ ], 『 Thái Âm thái dương 』, liêm trinh bị viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· tị hợi thiên đồng cùng Lộc Mã củng chiếu hoặc đồng độ, cùng chủ vợ chồng sẽ ít ly nhiều. Hoặc chủ cùng phối ngẫu bị ở một phương. Gặp hỏa linh càng xác thực.

6 liêm trinh

· liêm trinh thủ cung phu thê, cũng không hòa hợp ngôi sao, riêng chỉ chủ sanh ly nhiều tử biệt. Vợ chồng bất hòa mà có thể giai lão, đã muốn xem như kết quả tốt đẹp. Nếu liêm trinh hóa kị, lại điệt cái khác chính diệu hóa kị, càng thấy sát diệu được thông qua, thường thường tức là sinh ly tử biệt khắc ứng với kỳ hạn.

· liêm trinh thủ cung phu thê tối kỵ tham lang, phá quân. Đây là suy tính to lớn cương. Càng thấy sát kị, thường thường chủ ba độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất vi nên, nam mệnh ứng với bất lực đi chính thức hôn lễ, thì có thể kiếm chỗ trốn.

· liêm trinh tối kỵ đốm lửa đồng cung, cho dù gặp cát diệu cát hóa, cũng nguyên nhân chính khách quan hoàn cảnh đến nỗi vợ chồng ở riêng nhị địa.

· liêm trinh ở cung phu thê, nam mệnh nên xứng còn trẻ vợ, nữ mệnh nên xứng lớn tuổi phu quân. Tuổi chênh lệch từ sáu năm tới mười hai năm không giống nhau, thậm chí có ở mười hai năm trở lên.

· tí ngọ [ liêm trinh thiên tướng ], cùng phá quân tương đối, tính chất không tốt. Cho dù có cát hóa, cát diệu, cũng chủ vợ chồng bị nghi ngờ ý kiến mình, vì bản thân mưu mà không làm phối ngẫu mưu, đến nỗi lẫn nhau sao Sâm, sao Thương.

· tí ngọ [ liêm tướng ], kình dương đồng độ hoặc đúng củng, lại thấy hỏa linh hoặc không kiếp, tắc chủ phối ngẫu có tai nạn bệnh tật. Lấy thất sát, [ tử phủ ], phá quân, tham lang chư cung viên vi khắc ứng với kỳ hạn.

· tí ngọ 『 liêm tướng ], không nên gặp phụ chư diệu [ đơn tinh ], cũng vì tái hôn hiện ra. Cần cù tiết kiệm ứng với kỳ hạn, thường thường ở xương khúc hóa kị chi niên hạn vận hạn.

· tí ngọ I· liêm tướng l, vợ chồng tuổi chênh lệch ở mười hai năm trở lên người góc tốt, tắc nên gặp xương khúc, chủ hòa đẹp giai lão.

· xấu chưa 『 liêm trinh thất sát 』, chỉ có đương hóa lộc, quyền, khoa đầy đủ hết, thả gặp phụ tá đối tinh dưới tình huống, thủy chủ khả giai người già, nhưng nhân sinh vẫn có một đoạn thời gian vợ chồng chia lìa.

· nếu 『 Liêm Sát 』 gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, cũng chủ tái hôn. Gặp kình dương, đà la đồng độ, tắc chủ hình khắc. Tái hôn khắc ứng với kỳ hạn, thị thiên đồng, cánh cửa cực lớn, 『 vũ khúc phá quân 』 chư cung viên; hình khắc khắc thương ứng với, thì thôi [ Liêm Sát ] điệt hướng hóa kị, ở cung phu thê hoặc cung điền trạch, hoặc cung phúc đức kỳ hạn làm chuẩn.

· xấu chưa [ liêm trinh thất sát ], kình dương đồng độ, hoặc đúng củng, càng thấy thiên hình, là gặp phụ tá [ đơn tinh ], không chủ khắc, không chủ ly, cận chủ phối ngẫu chịu khác phái lọt mắt xanh. Làm lấy tiếp xúc khác phái làm chủ ngành sản xuất, là được thích ứng.

· cung Dần Thân liêm trinh, sẽ đối với cung 『 hỏa tham 』, 『 linh tham ], chủ tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cảm tình bị gián đoạn. Nếu liêm trinh cùng xương khúc cùng sẽ, tắc vợ chồng có thể thủ lễ, bất trí vượt qua.

· cung Dần Thân liêm trinh cùng hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt lập gia đình. Nếu lại mỗi ngày diêu, tắc chủ trước ở chung rồi sau đó kết hôn.

· cung Dần Thân liêm trinh sẽ hình kị kẹp thiên tướng, nữ mệnh chủ vi nhà kề.

· dần thân liêm trinh sát kị thật mạnh, chủ tái hôn hoặc ba độ hôn nhân.

· dần thân liêm trinh, mỗi chủ cùng có gia thất người biến yêu: lấy sẽ [ vũ khúc thiên phủ ] cung viên, thả gặp hoa đào, xương gặp hoa đào, xương khúc người, vi khắc ứng với kỳ hạn.

· dần thân liêm trinh, lấy phá quân, tham lang, cung tị đích thiên lương, cung tị đích thiên đều là cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Mão Dậu 『 liêm trinh phá quân 』 đồng độ, phá chiết đấy tính chất khá là nghiêm trọng, dù có cát biến đến cát diệu, cũng chủ vợ chồng bất hòa.

· cung Mão Dậu 『 liêm trinh phá quân 』, càng thấy hỏa linh đồng độ, làm hại mạnh nhất, chủ phối ngẫu ngoài ý muốn, hoặc nguyên nhân chính phối ngẫu mà có khuynh gia. Vu suy đoán đại nạn cung phu thê lúc ứng với tường này phát sinh kỳ hạn, cùng với sự kiện tính chất. ( như đại nạn cung phu thê gặp 『 Vũ Tham 』 mà vũ khúc hóa kị, có thể vi khuynh gia; mỗi ngày đồng hóa kị, có thể vi gặp ngoài ý muốn. )

· mão dậu [ Liêm Phá ], gặp phụ tá 『 đơn tinh ] chủ tái hôn. Gặp xương khúc đối tinh, lại thấy hoa đào chư diệu, tắc chủ di tình biệt luyến. Riêng chỉ tái hôn cũng không gặp may mắn. Nữ mệnh lại chủ tái hôn vô danh phân.

· mão dậu [ Liêm Phá ], lấy 『 vũ khúc tham lang 』, [ thiên đồng Thái Âm ], 『 thiên cơ thiên lương 』, thiên tướng các viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung [ liêm trinh yểu phủ ], kết cấu tương đối ổn định, chủ nhiều bất hòa, không chủ khắc ly.

· thìn tuất 『 liêm trinh thiên phủ 』, cũng chủ bị chịu có gia thất người theo đuổi, hơn nữa đương sở hội 『 vũ khúc thiên tướng 』 là trời đồng hóa kị, hoặc cánh cửa cực lớn hóa kị cùng giáp lúc, thay đổi phát sinh sự đoan. Nếu 『 Liêm Phủ 』 sẽ phụ tá [ đơn tinh ], tắc thường bởi vậy vợ chồng ly dị.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] mà liêm trinh hóa kị, có thể vũ khúc hóa kị, càng thấy sát hình không kiếp chư diệu, cũng chủ vợ chồng ly dị. Riêng chỉ nam mệnh chủ sau khi ly hôn tái giá mỹ mạo có khả năng vợ, mà cùng vợ trước dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

· thìn tuất 『 Liêm Phủ 』, lấy bản cung cập 『 thái dương thiên lương 』, 『 vũ khúc thiên tướng 』, [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] các viên vi đầu mối then chốt.

· tị hợi 【 Liêm Tham 】, sẽ [ Tử Phá ], [ vũ sát ], tính chất phi lương. Gặp cát hóa cát diệu, cũng chủ không đẹp. Gặp sát hình không kiếp chư diệu, đã chủ vợ chồng ly dị, hoặc nhân màu hồng phấn sự kiện mà trải qua Quan động phủ. Thảng càng phùng hóa kị, tắc chủ hình khắc.

· tị hợi [ Liêm Tham ] cùng hỏa linh đồng độ, chủ vợ chồng hữu danh vô thật, hoặc mặt ngoài hòa hảo, mà nội tâm tắc các hữu nổi khổ âm thầm.

· tị hợi 『 Liêm Tham 』 gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, nam nữ giai chủ hai độ nhân duyên, thứ hai độ trội hơn trước độ.

· tị hợi 『 Liêm Tham ], tá ngôi sao an cung người, tính chất so với nguyên cung đấy [ Liêm Tham ] càng kém, cũng không chủ tái hôn trội hơn thứ nhất độ hôn nhân.

· tị hợi [ Liêm Tham ] gặp Lộc Mã, hỏa linh, cũng chủ phối ngẫu nhân khách quan hoàn cảnh dừng thiên đất khách.

· tị hợi [ Liêm Tham ] cùng hoa đào cùng triền, chủ phối ngẫu có nghệ thuật tài năng. Riêng chỉ hôn nhân cũng bị lên vết rách.

· tị hợi [ Liêm Tham ], lấy 『 tử vi phá quân 』, [ vũ khúc thất sát ], [ thiên đồng thiên lương ], cánh cửa cực lớn bị viên, vi vận niên hạn hạn tới đầu mối then chốt.

7 thiên phủ

Thiên phủ triền cung phu thê, xưng là hòa hợp diệu, đặng sứ sẽ tinh diệu ác, bình thường cũng cận chủ sanh ly, không sinh tử biệt. Thảng tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, cho dù sanh ly cũng không quyết tuyệt, vẫn mang dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

· thiên phủ vị tất muốn gặp sát kị hình diệu thủy vì không lương. Phàm phủ khố khoảng không lộ người, cùng chủ hôn hôn nhân bất lương, nam mệnh chủ sủng thiếp diệt thê; nữ mệnh chủ chỉ nhà kề kế thất. Cho nên nam mệnh nên xứng còn trẻ vợ, nữ mệnh nên xứng lớn tuổi phu quân, là được kiếm chỗ trốn, hoặc bị lẫn nhau thích ứng.

· bởi vì thiên phủ có điều hòa quan hệ vợ chồng tính chất, do đó phàm cung phu thê biết thiên phủ người, bình thường đều có giảm bớt này hung nguy, sắc này cát lợi ý tứ hàm xúc. Riêng chỉ phủ khố 『 khoảng không lộ 』 tắc sắc này bất lợi trình độ.

· xấu chưa thiên phủ độc tọa, gặp phụ tá [ đơn tinh J, chủ tự thân thường có gặp ở ngoài. Gặp sát, tắc chủ sẽ ít ly nhiều; nếu đối cung liêm trinh hóa kị, tắc chủ ngừng thê tái giá. Phủ khố khoảng không lộ, tắc nguyên nhân chính phối ngẫu phá hao tổn. Riêng chỉ khoảng không lộ mà gặp hoa đào, lại chủ tự thân nhân mầu mà bạng châu rách nát.

· xấu chưa thiên phủ, nhân tá sẽ 『 tử tham ] mà bạng châu điệt gặp hồng loan thiên hỉ, hàm trì đại hao người, cũng chủ có ngoại cưng chìu ( cổ đại tức là nạp thiếp ).

· xấu chưa thiên phủ, lấy 『 vũ phá 』, thiên đồng, cánh cửa cực lớn, thái dương, thiên lương bị viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn.

· cung Mão Dậu thiên phủ độc tọa, chỉ cần phủ khố bất không lộ, sở hội thiên tướng không vì hình kị sở giáp, không biết liêm trinh hóa kị hoặc tham lang hóa kị, hôn nhân tức hoàn mỹ. Nếu không nam mệnh chủ có gặp ở ngoài, hoặc nhân phối ngẫu rủi ro; nữ mệnh tắc chủ vi nhà kề kế thất.

· nhân đối cung 『 vũ sát 』 lạc hãm đấy quan hệ, cung dậu thiên phủ không bằng mão cung, hơi gặp sát diệu tức chủ hai độ nhân duyên. Nếu sát hình chư diệu đồng độ càng xác thực.

· cung Mão Dậu thiên phủ hội cát, gặp cát hóa, nam nữ giai chủ đẹp xứng, cảm tình ký tốt, có năng lực cho nhau trợ giúp.

· cung Mão Dậu thiên phủ, nếu triền hoa đào chư diệu, cũng chủ cùng có gia đình nhân luyến ái. Gặp phụ tá [ đơn tinh ] càng xác thực.

· cung Mão Dậu thiên phủ, lấy [ Tử Phá ], [ Liêm Tham ], thiên tướng bị viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Tị Hợi thiên phủ, tính chất góc mão tây càng hay. Bởi vì đối cung vi [ tử sát ], chủ phối ngẫu khôn khéo già giặn.

· tị hợi thiên phủ gặp sát kị hình diệu, cũng chủ sủng thiếp diệt thê. Riêng chỉ cùng nguyên phối vẫn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Nữ mệnh nên nhà kề kế thất.

· cung Tị Hợi thiên phủ sẽ tài ấm kẹp thiên tướng, chủ vợ chồng trợ lực, hình kị giáp người, tắc phối ngẫu thể nhược, nhân bệnh rủi ro.

· tị hợi thiên phủ cùng đà la đồng độ, phủ khố khoảng không lộ, cũng chủ tự tìm phiền não, hoặc chủ phối ngẫu có bệnh.

· tị hợi thiên phủ gặp cát hóa cát cục điện báo, vợ chồng tốt thả và đẹp.

– tị hợi thiên phủ, lấy [ thái dương cánh cửa cực lớn ], 『 thiên đồng Thái Âm ], thiên tướng bị cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy vận niên hạn hạn.

8 Thái Âm

· Thái Âm thủ cung phu thê, văn xương văn khúc đồng độ gặp gỡ, chủ phu bằng thê quý. Cũng chủ thê tử mỹ mạo hiền tuệ. Cổ nhân nói: 『 Thái Âm đồng xương khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh 』, hiện đại đã vị tất khắc ứng với. Có lộc đồng độ người, nguyên nhân chính thê đắc tài.

· Thái Âm thủ cung phu thê, gặp sát kị, nữ mệnh ngày sinh nhân, mà Thái Âm lại sao hóa kị người, thủy chủ vị hôn phu tai nạn bệnh tật. Nam mệnh tắc chủ cùng vợ không cùng tâm, hoặc làm thê thất mệt mỏi.

Thái Âm xương khúc càng thấy hoa đào, chủ phối ngẫu bị chịu khác phái lọt mắt xanh, lấy kinh doanh tiếp xúc nhiều khác phái ngành sản xuất vi nên.

· Thái Âm cùng hỏa linh, không kiếp đồng độ, cũng chủ vợ chồng sanh ly.

· nam mệnh cung phu thê Thái Âm, biết thiên cùng; hoặc cùng sát diệu đồng độ, cùng chủ mỹ mạo. Cùng xương khúc đồng độ gặp gỡ, tắc đẹp mà mang gầy. Thái Âm lạc hãm, người sinh đêm chủ thê đẹp.

· Thái Âm thủ cung phu thê, gặp cát hóa tắc cát. Gặp hóa kị, nữ mệnh chủ trượng phu đa nghi, nam mệnh chủ thê nhiều bệnh. Ngày sinh nhân càng hơn.

· Thái Âm thủ cung phu thê, không nên gặp hỏa linh, chủ sanh ly; gặp Kình Đà, không kiếp, Hình Hao tắc chủ phối ngẫu tai nạn, bệnh hoạn; này thậm giả, chủ vô khuê phòng chi nhạc. Kiếm hóa kị người trình độ càng sâu. Nếu vu đại nạn năm xưa phùng thái dương hóa kị, vọt lên Thái Âm hóa kị, tắc trình độ nặng nhất. Riêng chỉ vẫn cần dùng thị có hay không hình sát đan xen mà định ra. Thái Âm hóa kị nguyên không chủ khắc, nhưng nếu hình sát đan xen, âm dương cùng hóa thành sao hóa kỵ, cung phúc đức lại không lành người, thì có thể gặp hủy uyển.

· mão cung Thái Âm nhìn trời cùng, không bằng tây cung. Cung dậu thanh âm chủ phối ngẫu sự nghiệp góc tốt, gặp phụ tá chiếm diệu cập cát hóa, cũng có thể hứng sáng tạo sự nghiệp. Mão cung người, bình thường gần nên phục vụ người khác.

· mão cung Thái Âm cùng cung dậu so sánh, góc bị sanh ly, có thể ít ly nhiều. Lấy thái dương, thiên lương hai viên vi khắc ứng với kỳ hạn.

· cung dậu Thái Âm biết thiên đồng hóa kị, gặp hoa đào cập âm sát, cô thần quả tú, lại triền phụ tá đơn tinh, nữ mệnh cũng chủ có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Lấy đại nạn cung mệnh đi tới Thái Âm cung viên, vi khắc ứng với kỳ hạn.

· mão dậu Thái Âm, lấy 『 liêm tướng 』, phá quân, cánh cửa cực lớn chư viên thành lành hung tới đầu mối then chốt.

· thìn tuất Thái Âm cùng thái dương tương đối, trong tình huống bình thường cùng chủ đầu bạc tề mi, riêng chỉ tuất cung trội hơn thìn cung.

· thìn cung Thái Âm, hóa lộc, quyền, khoa, nữ mệnh chủ vị hôn phu trung niên chân phát dấu vết. Nam mệnh cũng mừng đến vợ.

· thành cung Thái Âm, gặp cát diệu mà vô sát diệu xâm chiếm người, nữ mệnh chủ vị hôn phu hàn vi mà đột bị người đề bạt; nam mệnh chủ được thê tử trợ lực mà sự nghiệp sáng tạo hứng.

· thìn tuất Thái Âm gặp sát kị hình mất không chư diệu, cũng chủ vợ chồng sanh ly, hoặc cả đời nhiều thất bại. Đặc biệt thìn cung vi quá mức.

· thìn tuất Thái Âm gặp thái dương hóa kị, nữ mệnh không nên tảo hôn. Nếu không vu đại nạn cung mệnh hành tới Thái Âm cung viên, chủ bị kết thành vợ chồng bất hoà, đến nỗi ly dị.

· thìn tuất Thái Âm, lấy 『 thiên đồng cẩu lương 』, cự l môn, thái dương, Thái Âm các cung viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn. Tị hợi Thái Âm thiên cơ tương đối, cung tị không bằng cung hợi hơn xa. Ở cung tị người, thường chủ phối ngẫu không để ý gia đình, nhưng vui với trợ giúp người khác.

· tị ngụ Thái Âm hóa kị, gặp sát, lại thấy hoa đào, tắc chủ phối ngẫu nhân trợ giúp người khác mà bạng châu dẫn sói vào nhà, hoặc vì vậy mà chiêu tài gấm vóc hao tổn.

· cung hợi Thái Âm bình thường chủ phối ngẫu giàu có. Riêng chỉ nữ mệnh vu trượng phu phát tích tạ ơn về sau, trượng phu thường tuyển cảm tình làm phức tạp, nhưng không nói ly.

· cung hợi Thái Âm hóa kị, ngược lại chủ phối ngẫu có thể hiệp trợ bản thân sự nghiệp, mà phối ngẫu tự thân cũng có sự nghiệp. Cũng chủ vu [ vũ khúc thiên tướng ] hoặc phá quân cố thủ cung viên là lúc, vợ chồng hợp tác gây dựng sự nghiệp.

· cung tị Thái Âm không nên triền xương khúc, chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài. Cung hợi thì không trở ngại.

· cung Tị Hợi Thái Âm, nam mệnh giai nghi xứng còn trẻ vợ, lấy sáu năm trở lên vi độ; nữ mệnh chủ xứng lớn tuổi phu quân, cũng lấy sáu năm trở lên vi độ, tắc vợ chồng tự thú.

· tị hợi Thái Âm, lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], 『 thái dương thiên lương ] hai cung viên vi vận hạn tới đầu mối then chốt.

9 tham lang

· tham lang thủ cung phu thê, gặp sát, bình thường chủ hình khắc, hoặc ly hôn, hoặc phối ngẫu tử vong. Phải hôn nhân muộn, thả trước hôn nhân từng khúc chiết, sau đó có thể miễn.

·『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 thủ cung phu thê, chủ lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, hôn không lâu sau tức cùng không hợp.

· tham lang cùng kình dương, đốm lửa đồng độ hoặc một đà la, linh tinh đồng độ, chủ phối ngẫu có tai họa bệnh tử vong các loại sự. Lấy càng thấy Hư Hao Hình Kiếp vi xác thực, thả lấy nhựa ly định này trình độ nghiêm trọng.

· tham lang hóa kị vu cung phu thê, chủ thái độ làm người đoạt ái, do đó trước hôn nhân nhiều khúc chiết, tắc sau khi cưới trái lại tốt; nếu luyến ái hôn nhân thuận lợi, tắc sau khi cưới trái lại bị két sinh sự đoan.

· tham lang triền hoa đào chư diệu, càng thấy phụ tá 『 đơn tinh 』, chủ màu hồng phấn tranh cãi, nhiều sừng luyến ái. Cùng liêm trinh đúng củng thanh âm càng sâu. Nếu gặp không diệu, thiên hình, tắc trình độ ngược lại giảm bớt, chủ năng khắc chế.

· tham lang thủ cung phu thê, cổ đại nghĩ đến nam mệnh trội hơn nữ mệnh, bởi vì nam mệnh nếu nạp thiếp, tức có thể tị miễn này khuyết điểm; mà nữ mệnh tắc phi chỉ nhà kề không thể, hoặc xứng lớn tuổi phu quân, chỉ kế thất, hơn nữa lấy hôn nhân muộn vi nên. Ở hiện đại, kể trên quan điểm ứng với hơi chút tu chỉnh. Hiện đại vô nạp thiếp, cho nên chủ có gặp ở ngoài, riêng chỉ gặp ở ngoài hay không chuyên nhất ứng với thị cung phu thê có hay không sát kị hoa đào mà định ra, nếu không vẫn không chủ cổ; hiện đại con gái mở ra, cho nên thường thường chủ ly mà tái giá.

· tham lang cùng xương khúc hóa kị cùng ngụ, chủ hôn hôn nhân không một chính thức hôn lễ, hoặc hôn lễ có trở ngại trệ.

· nữ mệnh tham lang ở cung phu thê, gặp linh tinh đồng độ, lại thấy phụ tá chư diệu, cập hoa đào chư diệu, chủ tự thân ăn ở gặp ở ngoài.

· nữ mệnh tham lang thủ cung phu thê, ngoại trừ 『 tử vi tham lang 』 ở cung Mão Dậu cập thìn tuất cung độc tọa ở ngoài, cùng bị vì sao phụ phu quân theo đuổi. Hay không bởi vậy khiến cho hôn nhân khúc chiết, cần thị sở kiện ngôi sao hạ mà định ra. Bản chất tình dục hà người, tất khởi phong ba. Vợ chồng ngụ tính chất sao biến chất hóa quá nhiều, ứng với tham khảo 『 sáu mươi tinh hệ 』 thuật lại gia dĩ suy đoán.

· cung Tý Ngọ tham lang, cùng tử vi tương đối, hoan hỷ nhất thiên hình, không diệu đồng độ, nếu không hôn nhân tất có gợn sóng. Gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, chủ bên thứ ba xâm nhập.

· tử ngụ tham lang thành 『 phiếm thủy đào hoa 』 vận mệnh người, biến yêu vững chắc nhiều màu sắc, sau khi cưới cũng nhiều hỗn loạn. Nam mệnh lấy xứng lớn tuổi vợ vi nên, nữ mệnh tắc phải tuổi đăng đối, sau đó thủy có thể tị miễn bất lương 1 sinh chất. Vô luận nam nữ, Nhược Ly hôn, tái hôn lại càng không lợi nhuận.

· ngọ ngụ tham lang, gặp hoa đào chư diệu, cũng chủ dễ vậy có gia thất người luyến ái. Ở hiện đại, thường thường bởi vậy chậm trễ hôn nhân.

· tí ngọ tham lang cùng hỏa linh đồng độ, càng thấy âm sát, thiên hư, cô thần, quả tú, năm hiểu, nguyệt hiểu, phá toái giả, chủ chịu phối ngẫu vứt bỏ, hoặc tự thân có tai nạn bệnh tật, bạng châu trong hôn nhân đoạn.

· tí ngọ tham lang, lấy 『 Liêm Phủ 』, 『 Vũ Tướng 』, 『 Đồng Cự 』, 『 Dương Lương 』 bị viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· dần thân ngụ tham lang, dễ nhất vi người có gia thất theo đuổi, nhất là đương cung phúc đức thất sát triền hoa đào chư diệu lúc, đây suy đoán làm chuẩn xác thực.

· dần thân tham lang, tối ngại đối cung liêm trinh hóa kị, càng thấy sát diệu Hư Hao, chủ ly mà tái hôn, sau khi cưới vẫn không mỹ mãn. Nhược càng đào ngật chử diệu, tắc tình huống càng thêm phức tạp, thường thường phát triển thành nhiều sừng luyến ái.

· dần thân tham lang cùng hỏa linh đồng độ, mà đúng cung liêm trinh hóa kị, càng thấy không kiếp Hình Hao chư diệu, chủ phối ngẫu có tai nạn bệnh tật ngoài ý muốn.

· dần thân tham lang thủ cung phu thê, mà cung mệnh có sát kị Hình Hao chư diệu, tham lang lại thấy sát cập phụ tá 『 đơn tinh 』, tắc chủ tự thân có bệnh hoạn.

· dần thân tham lang, lấy 『 vũ phủ 』. 『 Tử Tướng 』, liêm trinh chư viên, vi khắc ứng với kỳ hạn.

· thìn tuất tham lang vi thiên la địa võng, hoa đào ý tứ hàm xúc giảm bớt, cho nên tính chất góc tốt. Nếu gặp cát hóa, cát diệu, tắc vợ chồng và đẹp. Cho dù gặp sát diệu, nếu không có rất nặng, cận chủ trước hôn nhân luyến ái nhiều khúc chiết.

· thìn tuất tham lang phụ tá 『 đơn tinh 』 cập hoa đào, nam mệnh chủ hôn về sau vẫn có gặp ở ngoài, nhưng không chủ ly hôn. Nếu không gặp phụ tá 『 đơn tinh 』 người, tắc cận chủ sau khi cưới tiên sinh nữ nhân.

· thìn tuất tham lang hóa kị, mặc dù chủ thái độ làm người đoạt ái, nhưng chỉ ứng với trước hôn nhân.

· thìn tuất [ hỏa tham ], 『 linh tham 』, vợ chồng tình yêu tương đối lâu vĩnh. Gặp cát diệu, tắc bốc bạch đầu giai lão.

· thìn tuất tham lang, cũng chủ hôn nhân muộn. Nếu gặp sát diệu trọng, thả hình kị cũng gặp, thậm chí chủ chung thân vô hôn ước.

· thìn thành tham lang, lấy 『 tử phủ 』, cánh cửa cực lớn, vũ khúc các loại viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

1 0 cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, cung mệnh tất là thiên lương. Thiên lương tọa mệnh của người nhiều gây tai hoạ nan, cho nên thường thường vu vợ chồng cũng gì hình khắc võ mồm. Bởi vậy tôn sùng đoạn cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê cát hung là lúc, cần kiêm thị mệnh phú thiên lương đấy tính chất. Đại khái mà nói, phúc trạch góc dầy thiên lương, hôn nhân cũng bị và đẹp; thị phi Vưu Oán khá nhiều thiên lương, vợ chồng cũng bị sao Sâm, sao Thương.

· cổ nhân luận đẩu số, không mừng cánh cửa cực lớn nhập cung phu thê. Bọn họ cách nói là: 『 ở vợ chồng chủ vu cách sừng, sinh ly tử biệt. Tung vợ chồng có đúng, không khỏi ô danh thất tiết. 』 đây là cho rằng đương nam mệnh cung phu thê triền cánh cửa cực lớn là lúc, hoặc sanh ly, hoặc tử biệt, hoặc thê tử nhân khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng ( như hoạ chiến tranh ) đến nỗi thất tiết, cái này tức là lo lắng cập cung mệnh thiên lương. Cùng với cung phu thê cánh cửa cực lớn hai cục điện báo đều không cát nguyên nhân. Kỳ thật không thể quơ đũa cả nắm. Phải thiên lương mang cô khắc tới tính, mà cánh cửa cực lớn lại cùng sát kị hình diệu cùng sẽ, thả gặp hoa đào cập phụ tá 『 đơn tinh 』, sau đó thủy khả nhận định cổ nhân cách nói.

· thiên lương cần dùng thái dương hiểu này cô khắc, cánh cửa cực lớn nhu thái dương hiểu này hình kị tới tính, cho nên khi cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê lúc, phải quá cũ miếu vượng, thả triền cát diệu, sau đó thiên lương, cửa lớn tính: chất tài năng đồng thời cải thiện, đây là suy đoán trọng điểm.

· cánh cửa cực lớn không thích nhất cùng đà la cùng triền, chủ vợ chồng từ tìm phiền toái, thường thường việc nhỏ hóa thành đại sự. Cũng không vui mừng linh tinh · chủ quan hệ vợ chồng có lẫn nhau hàng đầu tính chất.

· cánh cửa cực lớn triền kình dương, thiên hình; đốm lửa, kình dương, giai chủ sanh ly. Càng thấy hóa kị, mà đại hạn cung phu thê làm sao hóa kị điệt hướng, sau đó thủy chủ tử biệt.

· cánh cửa cực lớn có 『 giao người thủy chết già ác 』 đấy bản chất, quan hệ vợ chồng cũng vãng vãng như thử. Phàm cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, như ở người thứ hai đại nạn của cung phu thê gặp tham lang ( hoặc tham lang thủ viên, hoặc cùng tham lang tương đối ), thảng tham lang cùng hoa đào chư diệu cùng triền, thì không luận nam nữ cùng chủ yêu sớm. Nhưng tại trong lúc này bên trong luyến ái, cũng tất chung quy thất bại.

· cánh cửa cực lớn cùng miếu vượng thái dương gặp gỡ, gặp cát hóa, như cánh cửa cực lớn hóa lộc, quá là hóa quyền; hoặc thái dương rất lộc; hoặc cánh cửa cực lớn hóa quyền, thường thường chủ cùng dị tộc lập gia đình. Hoặc đó ra bên ngoài nước. Như cánh cửa cực lớn thái dương vô cát hóa, gặp Khôi Việt cũng.

· cánh cửa cực lớn như vô cát hóa diệu tương chiếu, tắc chủ bôn ba. Cho nên thường thường vợ chồng sẽ ít ly nhiều. Nếu hỏa linh, không kiếp đồng độ, hoặc đối cung diệu, tắc chủ phối ngẫu trốn chết.

· cánh cửa cực lớn vào miếu, gặp cát hóa cát diệu, sở hội Thái Dương lại miếu vượng, tắc vợ chồng và đẹp đầu bạc, có thể hỗ làm trợ lực. Nhưng nếu thái dương lạc hãm, tắc mặc dù cát hóa, cũng chủ nửa đường chia tay.

· cánh cửa cực lớn sẽ ở rỗi rãnh hãm cung vị đấy thái dương, trước hôn nhân dễ vậy người đã kết hôn luyến ái. Đặc biệt 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn 』 đấy tổ hợp vi xác thực. Cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, nữ mệnh lấy xứng lớn tuổi phu quân vi nên, nam mệnh cũng nên cùng lớn hơn mình một hai năm vợ. Tắc vợ chồng dễ dàng lẫn nhau nhân nhượng. Đây là kiếm chỗ trốn chi đạo.

· cánh cửa cực lớn thủ cung phu thê, mặc dù cát, cũng nhiều vô vị khắc khẩu. Nếu cánh cửa cực lớn cùng sao hóa kỵ cùng triền ( như xương khúc hóa kị ), tắc chủ vô hoàn chỉnh hôn lễ, mà lẫn nhau tính cách lại không hợp nhau. [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] đấy tổ hợp gặp đây, càng chủ gia thế, học nghĩa, tướng mạo đều không xứng đôi.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn, nếu tả phụ, hữu bật vừa vào cung mệnh, vừa vào vợ chồng ngụ, chủ sanh ly, hội cát diệu cát hóa, vẫn chủ ở riêng đất khách. Xương khúc phân nhập hai cung, trong đó có một hóa kị người, cũng thế.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn gặp cát hóa cát diệu, như hóa lộc, quyền, khoa, lộc tồn, Khôi Việt, giúp đỡ người, nam chính xứng trí tuệ mỹ mạo vợ, nữ chính xứng sự nghiệp tốt bụng phu quân.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn, lấy 『 vũ sát 』, 『 Tử Phá 』, thái dương cung viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cánh cửa cực lớn, gặp xương khúc, giúp đỡ đều không tốt. Sẽ lộc quyền khoa mà ít sát diệu người, chủ phối ngẫu có thể chịu mệt nhọc.

· thìn tuất cánh cửa cực lớn vi hãm địa, gặp sát kị, chủ vợ chồng chia lìa, hoặc chủ trọng đại võ mồm, mà vợ chồng lại không cân đối. Lại chủ cùng phối ngẫu đấy huynh đệ tỷ muội bất hòa.

· thìn thành cánh cửa cực lớn, lấy thái dương, thiên lương, . Thiên đồng chư viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· tị hợi cánh cửa cực lớn, nữ mệnh chủ cùng nhà chồng thân thiết bất hòa; nam mệnh chủ cùng nhạc gia thân thiết bất hòa. Cung tị người càng hơn.

· cung hợi cánh cửa cực lớn gặp sát kị, vợ chồng tất nhiều chuyện đoan, tính chất góc cung tị người vi nghiêm trọng.

· tị hợi cánh cửa cực lớn, lấy thái dương, thiên đồng, vũ khúc, thiên lương chư viên vi vận hạn thời hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

11 thiên tướng

· thiên tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có 『 thân càng thêm thân 』 thuyết pháp. Ở hiện đại, tức là từ cùng học, đồng sự, láng giềng quan hệ biến thành vợ chồng. Lại hoặc vi quen biết cũ, chưa có cảm tình, trải qua một đoạn thời kì làm bất hòa, gặp lại về sau phát sinh nữa cảm tình.

· thiên tướng tọa cung phu thê, lại vi f phu xướng phụ tùy 1, nên vợ chồng hợp tác cộng sự.

· thiên tướng tọa cung phu thê, vi 『 tài ấm giáp ấn 』 người, nam chính được nhà vợ lực, hoặc thê tử có thể hiệp trợ tự gây dựng sự nghiệp hưng gia; vi 【 hình kị giáp ấn 】 người, nguyên nhân chính thê rách nát. Nữ mệnh thì thôi đây thị trượng phu.

· thiên tướng tọa cung phu thê, hình kị giáp, lại thấy không diệu, thả triền đà la, hôn nhân cơ hội quá mức bé nhỏ.

· thiên tướng tọa cung phu thê · nữ mệnh cần thị thái dương, nam mệnh cần thị Thái Âm, phải miếu vượng, gặp cát, sau đó hôn nhân thủy mỹ mãn; phả lạc hãm, hóa kị, gặp sát, tắc hôn nhân không như ý, hoặc chủ cảm tình vỡ tan. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất vi nên.

· thiên tướng tọa cung phu thê cùng khác tinh diệu tọa cung phu thê bất đồng, cái khác tinh diệu, gặp phụ tá 『 đối tinh 』, liền không chủ có hai độ hôn nhân ( tái kiến sát kị hình diệu người tức là ngoại lệ ), mà thiên tướng 『 đối tinh 』 hoặc là 『 đối tinh 』 sở giáp, tạm biệt một khác 『 đối tinh 』, tắc trái lại vi hai lần hôn nhân chinh nghiệm.

· nữ mệnh thiên tướng tọa cung phu thê, hoan hỷ nhất liêm trinh hóa lộc đồng độ, có thể lộc tồn, sau đó thủy vi 『 tài ấn giao điệt 』, cổ đại cho rằng vượng phu ích tử. Ở hiện đại, loại này cung phu thê đấy nữ mệnh, tốt nhất nên cùng trượng phu hợp tạc sự nghiệp, hoặc chủ trì chồng sự nghiệp.

· cổ nhân luận nữ mệnh, ngày 『 thiên tướng hữu bật phúc tiến đến 』, còn nói, 『 xương khúc phá tan, thị thiếp 』. Đây đều là nói cung mệnh, nhưng ở cung phu thê lúc, mỗi cũng có đồng dạng chinh nghiệm. Riêng chỉ 『 thiên tướng hữu bật 』, vẫn có nhà kề đấy tính chất.

· thiên tướng ở cung phu thê, tối kỵ hỏa linh đồng độ, phong cô độc. Hoặc làm phu thê tình duyên không đầu, hoặc chủ ly dị.

· nam mệnh cung phu thê thiên tướng, nếu liêm trinh hóa lộc đồng độ, hoặc gặp lộc tồn, chủ được Thê tài, nhưng hiện đại lại thường thường chủ được thê tử giúp đỡ sự nghiệp, thậm chí chủ trì sự nghiệp của mình.

· thiên tướng ở cung phu thê, nếu được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo. Tắc phối ngẫu nên tham chánh, hoặc nên ở xí nghiệp nhậm chức, nhưng không nên theo buôn bán. Giản lược hủy nhu vợ chồng hợp tác.

· xấu chưa thiên tướng, tối ngại hỏa linh Kình Đà đồng độ, hỏa linh càng kém. Mỗi thân cây đại nạn cung phu thê gặp cánh cửa cực lớn hoặc 『 đồng lương 』 thủ viên lúc, luyến ái thường gặp suy sụp ·

· xấu chưa thiên tướng tọa cung phu thê, đối cung 『 tử vi phá quân 』 vi tả hữu giáp, tắc chủ thứ hai độ hôn nhân trội hơn thứ nhất độ, có thể được phối ngẫu trợ giúp. Trừ phi tằng cùng người có hôn nhân giải ước, ở chung ở riêng, hoặc hôn nhân từng suy sụp, nếu không mỗi chủ nhị độ nhân duyên.

· xấu chưa thiên tướng, lấy thiên cơ, cánh cửa cực lớn, thái dương, [ đồng lương l chư cung viên, vi vận niên hạn hạn cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· mão dậu thiên tướng, chẳng những không mừng liêm trinh .” Tham lang hóa kị, thả tối ngại vũ khúc hóa kị, chủ phối ngẫu khốn cùng hoặc tai nạn bệnh tật, thị sở hội thiên phủ có lộc vô lộc, cập sát diệu hội hợp tình hình mà định ra.

· mão dậu thiên tướng, nếu gặp sát kị, thường thường chủ vợ chồng nửa đường chia lìa.

· mão dậu thiên tướng vi 『 thái dương cánh cửa cực lớn 』 cập [ thiên cơ thiên lương ] sở giáp, tình hình góc cái khác cung viên vi phức tạp, cũng không vui mừng gặp giáp cung đấy sao hóa kỵ, cho dù là thiên cơ hóa kị, cũng mỗi gáy chủ vợ chồng ý kiến không hợp, đều có dị tâm. Cũng có sát hình chư diệu cùng trời giống nhau độ, tắc chủ chia lìa.

· mão dậu thiên tướng lấy [ thái dương cánh cửa cực lớn ], 『 thiên cơ thiên lương 』, [ thiên đồng Thái Âm ] chư viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· tị hợi thiên tướng ở cung phu thê, mà chống đỡ cung vũ khúc có hay không cát hóa thành suy đoán mấu chốt. Nếu vũ khúc hóa kị, tắc chủ phối ngẫu có ngoài ý muốn chắc có tai nạn bệnh tật. Nhẹ thì ý kiến không hợp, nửa đường chia lìa. Nếu hóa quyền hóa lộc, tắc nên 『 phu xướng phụ tùy 』.

· tị hợi thiên tướng nếu sẽ 『 tử vi tham lang 』 nhiều hoa đào, nữ mệnh ngược lại chủ nên chỉ nhà kề kế thất, nếu không vị hôn phu bị di tình biệt luyến. Nam mệnh tắc chủ hôn trước nhiều luyến ái, ăn no trải qua tang thương rồi sau đó được tốt phụ.

· tị hợi thiên tướng, lấy [ liêm trinh thất sát ], thiên lương, cánh cửa cực lớn các viên, thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· phàm thiên cùng ở cung phu thê, cùng nên kiêm thị sở hội thiên phủ, cát tắc cát, hung tắc hung. Phủ khố vô lộc, tắc không nên vợ chồng hợp tác gây dựng sự nghiệp.

1 2 thiên lương

· thiên lương ở cung phu thê, mỗi khi chủ hôn hôn nhân có chứa 『 tai nạn 』 đấy tính chất. Thủ 『 tai nạn 』 đấy trình độ, thị thực tế hội tinh diệu hợp tính chất mà định ra. Nói như vậy, thiên lương ở cung phu thê, chủ nhiều mối tình đầu thất bại; càng thấy sát, tắc chung thân đối với cái này chưa có thể vong tình, đến nỗi thống khổ; nếu gặp phụ tá 『 đơn tinh 』, tắc chủ luyến ái thường có bên thứ ba tham gia. Vô sát mà gặp cát, tắc chủ tình yêu cuồng nhiệt lúc đã bị suy sụp, lực cản, hoặc nhân khách quan hoàn cảnh mà trí trung đạo chia tay, riêng chỉ về sau còn có tái hợp cơ hội. Phả sở hội hợp tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, thì có thể có thể có giải trừ hôn ước, hôn nhân đã bị áp lực, hôn lễ bị buộc kéo dài thời hạn, nam nữ tình đầu ý hợp mà trở ngại khách quan hoàn cảnh không có thể kết hợp, hoặc ở trước khi kết hôn một phương đột nhiên phải ra bên ngoài địa, đủ loại tình hình, cũng có thể coi là 『 tai nạn 』.

· bởi vì hôn nhân từng khúc chiết. Do đó thiên lương tọa cung phu thê người, thường thường sau khi cưới tình duyên rất cao đốc.

· thiên lương cùng trời mã cùng triền, chủ vợ chồng nhân hoàn cảnh bắt buộc mà bạng châu phân tán. Đi tới cung phu thê nhập cát hạn, tắc gương vỡ lại lành. Phả trừ thiên mã ngoại càng triền sát kị Hình Hao chư diệu, tắc làm phu thê nửa đường quyết liệt hiện ra.

· nữ mệnh thiên lương thiên mã, gặp xương khúc, chủ vị hôn phu phong lưu? Tuy có gia đình tinh thần trách nhiệm, nhưng nhiều ra ngoại ứng thù, đến nỗi vợ chồng so như sẽ ít ly nhiều. Nếu gặp sát, nhất là hỏa linh, tắc chủ vợ chồng đồng sàng dị mộng.

· thiên lương tối kỵ Kình Đà, chủ lời gièm pha thị phi, đến nỗi vợ chồng chịu áp lực.

· thiên lương cùng linh tinh cùng triền, vu cung phu thê đi tới vũ khúc hóa kị đấy hỏa vận, thường chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn. Đến tột cùng vì sao bạng châu đây, cần thị thực tế tinh diệu tổ mà định ra.

· cung phu thê ở tây, 【 thái dương thiên lương 】 đồng độ, vợ chồng dễ nhất chia lìa.

· thiên lương cần tạ thái dương hiểu này cô khắc, cho nên thiên lương ở cung phu thê lúc, cần kiêm thị mặt trời là phủ ở miếu vượng tới cung, miếu vượng tắc cát, hãm địa tắc hung.

· thiên lương ở cung phu thê, chủ vợ chồng tuổi có chênh lệch. Nam mệnh, nên thê dài ba năm, hoặc so với chính mình còn trẻ tám tuổi trở lên. Nữ mệnh, nên phu trưởng tám năm trở lên, hoặc so với chính mình ít hai ba năm. Mỗi ngày thọ đồng độ, chênh lệch càng lớn, hơn có khi thậm chí có thể kém mười sáu năm trở lên.

· thiên lương ở cung phu thê, nếu trước hôn nhân chưa suy sụp, tắc sau khi cưới tất chủ có một đoạn thời kì vợ chồng sẽ ít ly nhiều. Nếu đà la đồng độ, tắc chủ sóng gió bất thường.

· tí ngọ thiên lương, lấy tử cung vi tốt. Ngọ cung người, chủ phối ngẫu nhiều khủng hoảng.

· tí ngọ thiên lương mà đúng cung thái dương hóa kị, chủ chịu phối ngẫu liên lụy. Linh tinh đồng độ người, liên lụy trình độ lớn hơn nữa. Nhược Ly hôn, thì tại tử cung người, thường chủ vẫn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

· tí ngọ thiên lương sẽ Thái Âm hóa kị, tắc chủ phối ngẫu nghèo khó, hoặc nghèo khổ xuất thân. Gặp Thái Âm hóa lộc, phụ tá cát diệu tụ tập đầy đủ .” Tắc phối ngẫu xuất thân giàu có, hoặc sự nghiệp ánh sáng xương. Càng nên nhân tài chuyên nghiệp.

· tí ngọ thiên lương, lấy cánh cửa cực lớn, thiên đồng, 『 cơ nguyệt 』 chư viên vi lành dữ đầu mối then chốt.

· xấu chưa thiên lương lấy sửu cung vi tốt. Ở chưa cung, tắc sở hội âm dương giai lạc hãm, hôn nhân tất có suy sụp thị phi. Nếu càng hóa kị, tắc phối ngẫu nhiều tai nạn bệnh tật, tự thân cũng chịu liên lụy. Gặp sát tắc chủ ly dị. Tắc giúp đỡ 『 đơn tinh 』 tắc chủ bên thứ ba tham gia.

· sửu cung thiên lương gặp âm dương ở vượng cung cùng xuất hiện, chủ hôn hôn nhân và đẹp, tung gặp sát kị, trình độ cũng không như ở chưa cung tới quá mức; nếu gặp cát diệu cùng xuất hiện, tắc càng chủ phối ngẫu sự nghiệp ánh sáng xương, riêng chỉ vẫn khó tránh khỏi nhân công tác quan hệ sẽ ít ly nhiều.

· xấu chưa thiên lương, dùng võ khúc, thiên đồng · cánh cửa cực lớn chư cung viên thành lành hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

· tị hợi thiên lương chủ nam được mỹ thê, nhưng thấy Lộc Mã, sát kị giai chủ bị ly tán. Đối cung thiên đồng hóa kị người rất tốt đẹp, cũng thay đổi ly tán.

· tị hợi thiên lương, đối cung thiên đồng hóa kị, càng đâu sát diệu đều nghe theo, nhất là hỏa linh đồng độ, tắc chủ ly hậu tái khắc, khắc sau đó mới ly.

· tị hợi thiên lương, đối cung thiên đồng hóa lộc, lại có cát sẽ, tắc chủ vợ chồng tay không hưng gia.

· tị hợi thiên lương, tị không bằng hợi. Ở cung tị người, chủ phối ngẫu nhiều ngắm xỉa hôn nhân nhiều gió ba. Riêng chỉ thủy chung có trách nhiệm tâm.

· tị hợi thiên lương lấy 【 thiên cơ cánh cửa cực lớn 】 một Thái Âm thái dương ], [ vũ khúc thiên phủ ] chư viên vi sáu vận năm xưa cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

13 thất sát

· thất sát lâm cung phu thê, nếu đều nghe theo cát hóa, thả gặp phụ tá chư diệu, tắc nên phối ngẫu các hữu độc lập sự nghiệp. Nếu cộng sự, nam mệnh chủ thê đoạt phu quyền.

· thất sát lâm cung phu thê, bình thường lấy hôn nhân muộn vi nên. Gặp hỏa linh gửi thông điệp, hoặc Kình Đà gửi thông điệp người, tắc chẳng những tảo hôn bất lợi, hơn nữa năm mới luyến ái cũng nhiều khúc chiết, rốt cục qua loa lập gia đình, mà tình cảm vợ chồng nhiều không hiểu nhau.

· thất sát cung phu thê gặp Lộc Mã, càng thấy cát hóa cát diệu, chủ phối ngẫu phát tài vu xa địa; nhưng thấy Lộc Mã vừa…lại gặp sát kị, tắc chủ vợ chồng nửa đường chia tay.

· thất sát sẽ tham lang hóa kị, lại thấy hỏa linh, không kiếp, chủ thái độ làm người đoạt ái.

· thất sát âm sát đồng độ, càng sẽ sát diệu, chủ phối ngẫu nhiều bệnh, thả thuộc hệ thần kinh tật bệnh.

· thất sát ở cung phu thê, kình dương đồng độ, mỗi ngày hình, thiên nguyệt, Bệnh Phù, thiên hư, lại thấy liêm trinh hóa kị, chủ phối ngẫu nhiều tai nạn bệnh tật. Nếu lại đồng thời gặp cát diệu, tắc chủ vợ chồng hữu danh vô thật.

· thất sát sẽ bể quân hóa lộc, lại thấy phụ tá 『 đơn tinh 』, chủ hai độ hôn nhân.

· thất sát đối cung tất là trời phủ, nếu phủ khố khoảng không lộ người, tắc chủ hôn về sau nghèo khó, như tự thân cung mệnh tốt, tắc chủ phối ngẫu xuất thân nghèo khó, môn hộ không tương đương. Nặc càng thấy sát kị, tắc chủ chịu phối ngẫu liên lụy đến nỗi tiền tài tổn thất, sự nghiệp khuynh bại.

·『 liêm trinh thất sát 』, 『 vũ khúc thất sát 』, cặp vợ chồng cung tới nói, giai phi tốt đẹp chính là tinh diệu phối hợp. Nếu liêm trinh hóa kị, hoặc vũ khúc hóa kị, càng thấy Sát Hình Hư Hao chư diệu, cập thiên nguyệt, thiên hình, không kiếp, tắc chủ phối ngẫu có ngoài ý muốn hoặc tử vong buồn.

· thất sát thủ cung phu thê, gặp không kiếp đồng độ, hoặc không kiếp giáp, chủ tình cảm vợ chồng thủy nóng chung lãnh.

· thất sát làm lửa linh giáp, chủ vợ chồng đồng sàng dị mộng. Càng thấy hoa đào chư diệu, tắc chủ vi phối ngẫu vứt bỏ.

· cung Tý Ngọ thất sát có phụ tá chư diệu đồng độ, mà đúng cung 【 vũ khúc thiên phủ 】 cũng có phụ tá chư diệu đồng độ, tắc chủ cùng có gia đình nhân luyến ái.

· cung Tý Ngọ thất sát, biết võ khúc hóa kị, càng thấy sát diệu người, chủ phối ngẫu tai nạn bệnh tật hoặc nghèo khó; càng thấy cát diệu người, chủ tình yêu cay đắng. Hoặc sau khi cưới vẫn có khắc cốt minh tâm cảm tình làm phức tạp.

· cung Tý Ngọ thất sát gặp cát hóa, chủ phối ngẫu có tài quản lý. Do đó nam mệnh cũng bà chủ đoạt phu quyền, nên vợ chồng các tự phát triển. Nếu gặp vũ khúc hóa lộc, tắc phối ngẫu hơn nữa am hiểu xử lý tài chính, nhưng mà nam mệnh lại chủ vì thê tử nắm giữ quyền sở hữu tài sản.

· tí ngọ thất sát lấy [ tử vi thiên tướng ], [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], thiên đồng các viên, thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· cung Dần Thân thất sát, cũng bà chủ đoạt phu quyền.

· dần thân thất sát sẽ bể quân hóa lộc, mà có hỏa linh gửi thông điệp, hoặc gặp phụ tá [ đơn tinh ] cũng chủ hai độ hôn nhân.

· dần thân thất sát cùng lộc tồn đồng độ, chủ phối ngẫu ích kỷ. Nếu hơn hỏa linh sở giáp, tắc chủ phối ngẫu tai nạn bệnh tật.

· dần thân thất sát, dùng võ khúc, cánh cửa cực lớn, thiên đồng, thiên lương các viên, hơi lớn vận hoặc năm xưa cát hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất cung thất sát, gặp sát hoặc phụ tá [ đơn tinh ], chủ nhiều hữu tình vô duyên, hữu duyên vô tình. Hoặc chủ hôn về sau vẫn có cảm tình làm phức tạp.

· thìn tuất cung thất sát sẽ đối với cung liêm trinh hóa lộc, tắc vợ chồng và đẹp. Nếu liêm trinh hóa kị, tắc chủ sinh ly tử biệt. Sát hà người, ly hậu tái khắc, hoặc khắc sau đó mới ly, lấy hôn nhân muộn vi nên, nữ mệnh thả lấy nhà kề kế thất vi nên.

· thìn thành ngụ thất sát kiện xương khúc, hoa đào, đối cung liêm trinh lại hóa kị người, chủ cảm tình thống khổ. Nữ mệnh tắc nguyên nhân chính đùa bỡn cảm tình mà sống thị phi.

· thìn tuất thất sát gặp cát hóa cát diệu, chủ chung có thể thu được lý tưởng phối ngẫu, mà trước hôn nhân lại có luyến ái khúc chiết.

· thìn tuất thất sát, lấy [ thái dương thiên lương ], 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn 』, tử vi chư viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

14 phá quân

· phá quân ở cung phu thê đều không phải là hòa hợp diệu, cho dù phá quân hóa lộc, cũng chủ hôn trước nhiều khúc chiết, khiến cho tranh đoạt.

· phá quân gặp hỏa linh, hoặc là hỏa linh sở giáp, chủ hôn hôn nhân chịu phá hư, hoặc chịu áp lực, không nên tảo hôn. Nếu sớm hôn, hoặc trước hôn nhân thuận lợi người, tắc sau khi cưới ngược lại chủ bất hòa, hoặc quả là vợ chồng không hợp.

· phá quân vi Kình Đà đều nghe theo, chủ hôn trước hoặc sau khi cưới, song phương tằng một lần chia lìa.

· phá quân gặp không kiếp, hoặc là không kiếp sở giáp, cũng chủ vợ chồng hữu duyên vô tình.

· phá quân gặp phụ tá chư diệu 『 đơn tinh 』, chủ nhị độ hôn nhân; hoặc sau khi cưới có bên thứ ba tham gia, hoặc luyến ái lúc nhiều tam giác quan hệ.

· phá quân cùng lộc tồn đồng độ, chủ phối ngẫu ích kỷ. Càng thấy sát diệu, tắc chủ hôn hôn nhân chịu gia đình lực cản, hoặc phối ngẫu cùng gia đình bất hòa.

· phá quân chịu Kình Đà giáp, lại làm lửa linh giáp, tắc chủ phối ngẫu bất hòa cập thân gia bất hòa.

·『 tử vi phá quân ] lấy tuổi có chênh lệch đấy hôn nhân vi tốt, cũng bà chủ đoạt phu quyền;【 liêm trinh phá quân 】 gặp phụ tá [ đơn tinh ] hoặc sát diệu, chủ bất hòa; càng thấy hoa đào, tắc tất nhiều gặp ở ngoài;【 vũ khúc phá quân 】 gặp sát chủ hình khắc, hoặc ở riêng.

· phàm phá quân ở cung phu thê, nam nữ đều có điều khiển phối ngẫu đấy khuynh hướng, do đó gặp sát tức bị chia lìa.

· phá quân biết võ khúc hóa kị, càng thấy Kình Đà, chủ vô khuê phòng chi nhạc, ở hiện đại mỗi bởi vậy biến thành ly hôn. Nếu càng hỏa linh đồng độ, tắc chủ phối ngẫu tai nạn bệnh tật, hoặc tới hình khắc.

· phá quân, liêm trinh, thiên tướng đấy tổ hợp, nếu liêm trinh hóa kị, chủ cùng phối ngẫu đấy huynh đệ tỷ muội bất hòa. Nếu liêm trinh hóa lộc, tắc chủ hôn hôn nhân và đẹp, riêng chỉ nếu càng triền hoa đào, liền chủ có gặp ở ngoài; nếu phá quân hóa lộc, nam mệnh chủ thê đoạt phu quyền, nữ mệnh ngược lại chủ trượng phu phát đạt.

· tí ngọ phá quân, đúng 【 liêm trinh thiên tướng 】, khả tham khảo thượng đoạn thuật lại.

· tí ngọ phá quân sẽ tham lang hóa lộc, càng thấy xương khúc [ đơn tinh ], hoặc kiện hoa đào chư diệu, cùng chủ tự thân có gặp ở ngoài. Nếu tham lang hóa kị, tắc chủ phối ngẫu có hướng ngoại tới

· tí ngọ phá quân đối diện [ liêm tướng ], nếu vì hình kị giáp, tắc cần thị phá quân hay không cùng sát diệu đồng độ mà định ra này không tốt chất. Triền không kiếp người, chủ vợ chồng chia lìa; kiện Kình Đà, tắc chủ vợ chồng võ mồm bất hòa; kiện hỏa linh, tắc chủ vợ chồng hình khắc hoặc tai nạn bệnh tật.

· tí ngọ phá quân lấy thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên đồng chư cung viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· dần thân phá quân nếu gặp đối cung [ Vũ Tướng ] vi tài ấm giáp, tắc không nên càng thấy văn xương hóa kị, chủ trải qua khúc chiết rồi sau đó được thành hôn tần, thả nên vô chính thức hôn lễ, nếu không chủ hôn sau có một đoạn thời kì phân tán.

· nếu sở đối 『 Vũ Tướng ] vi hình kị giáp, khả tham khảo tí ngọ phá quân thuật lại.

· dần thân phá quân sẽ tham lang, nếu hóa lộc, hóa kị, cũng có thể tham khảo trước thuật.

· dần thân phá quân lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], 『 thái dương thiên lương 』 cung viên thành lành hung khắc ứng với đấy đầu mối then chốt.

· thìn tuất phá quân, cơ bản tính chất bất lương, ở cung phu thê, lấy tuổi có chênh lệch vi nên.

· thìn tuất phá quân, đúng [ tử vi thiên tướng ], nếu có chút 『 bách quan triều củng 』, tắc chủ phối ngẫu sự nghiệp tốt bụng. Nhưng giữa vợ chồng đã có không hiểu nhau.

· thìn tuất phá quân đúng tài ấm kẹp [ Tử Tướng 1, chủ vợ chồng tuổi chênh lệch lớn hơn nữa. Nữ mệnh nên xứng lớn tuổi mười hai năm trở lên phu quân, thì có thể chịu phối ngẫu che chở.

· nếu hình kị giáp, khả tham khảo trước thuật. Sẽ tham lang hóa lộc, hóa kị, cũng tham khảo trước thuật.

· thìn tuất phá quân hóa quyền, không thấy xương khúc hoa đào tắc cát; nếu gặp, chủ tự thân có gặp ở ngoài.

· thìn tuất phá quân cùng đà la đồng độ, tắc dễ vậy người có gia thất luyến ái, bởi vậy phát sinh làm phức tạp.

· thìn tuất phá quân [ vũ phủ ], [ âm dương ], thiên đồng các cung viên hơi lớn vận năm xưa cát hung khắc ứng với tới đầu mối then chốt.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button