Tử vi

Tử vi đẩu số phân tích thôi diễn

Bản dịch:

Đến đây chương giới thiệu đẩu số phân tích thôi diễn cơ sở tri thức và một ít phân tích phán đoán suy luận kinh nghiệm, chỉ có lao cố địa nắm giữ những cơ sở này tri thức và kinh nghiệm, tài năng linh hoạt hơn địa vận dụng đến cụ thể phân tích thôi diễn thượng.

Tiết 1: Đẩu số phân tích thôi diễn nội dung chủ yếu

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số phân tích thôi diễn

1, người tướng mạo, tính cách, tài hoa.

2, người tiên thiên định số, tức phú quý nghèo hèn có khả năng đạt tới tầng cao nhất.

3, sự nghiệp phân tích.

4, tài vận phân tích.

5, tai bệnh phân tích.

6, khổ hạn vận, lưu niên hung cát họa phúc phân tích.

7, phụ mẫu tình huống.

8, tình huynh đệ huống cập giao hữu tình huống.

9, phu thê tình huống.

10, nữ nhân tình huống.

Đã ngoài những nội dung này chủ yếu từ thứ tám, cửu, thập chương các tiết trung tra tìm ra.

Tiết 2: Đẩu số phân tích thôi diễn khái luận

Đẩu số bài bàn hoàn thành công tác hậu, kế tiếp hay đối con người khi còn sống số phận cập lục thân tiến hành toàn diện phân tích thôi diễn.

Tử vi đẩu số do tinh diệu và cung viên lưỡng đại bộ phận cấu thành, tinh diệu vưu như người, cung viên vưu như người nơi ở, đơn vị và hoàn cảnh địa lý, đi qua tinh diệu và cung viên bất đồng tổ hợp, để biểu hiện ra một đời người số phận xu thế và lục thân tình huống.

Đẩu số tinh diệu rất nhiều, tinh đẩu đầy trời, chính ứng với nhân gian bách thái, nhưng đối với phân tích thôi diễn thì thì hội kẻ khác không biết theo ai, kỳ thực nắm giữ yếu lĩnh hậu luận mệnh tịnh không phức tạp. Mười bốn khỏa chính Tinh vưu như người cầm đầu, phụ tá Tinh như tướng lĩnh, phó Tinh như sau tằng quan quân, tạp diệu như binh sĩ. Ở phân tích trung, ứng với dĩ mười bốn chính Tinh tổ hợp là việc chính làm cơ sở, khởi bản chất tác dụng, phụ tá tinh diệu chích khởi phụ trợ và ảnh hưởng chính Tinh tác dụng, khán là tăng mạnh tác dụng còn là suy yếu tác dụng, hoặc là khởi chuyển hóa tác dụng (chủ yếu chỉ Tứ Hóa Tinh tác dụng mà nói, đó là ác chuyển hóa thành thiện, hoặc là do thiện chuyển hóa thành ác) . Khán phó Tinh tạp diệu cũng như vậy, riên chỉ ảnh hưởng tác dụng lực lượng yếu kém. Thân thể to lớn thượng, chủ tinh khán chuyện chủ thể, khung xương, phó Tinh phụ Tinh khán chuyện chi tiết. Nói chung, phân tích thì yếu phân rõ chủ tinh phụ Tinh, sau đó ở phân tích nguyên mệnh cục thì, trọng điểm khán 32 khỏa ngoại hạng Tinh, phó Tinh phụ Tinh có thể căn cứ mọi người lý giải xoay ngang, xoay ngang cao người có thể toàn bộ lo lắng, xoay ngang soa người có thể ít khán thậm chí không nhìn; ở phân tích hành vận thì, phó Tinh phụ Tinh nhất định phải tham khảo.

Đẩu số phân tích cơ bản phương pháp là: Luận bản thân số phận, dĩ thiên bàn cung mệnh làm trụ cột, luận cái khác cung nhân sự thì dĩ tương quan cung làm trụ cột, khán chủ tinh miếu vượng bị chiếm đóng tình huống, khán rơi cung sinh khắc cập vượng suy tình huống; tái dĩ đồng cung phụ Tinh phó Tinh là nội bộ lực ảnh hưởng, xem bọn hắn là ngôi sao may mắn còn là hung tinh, là giúp đỡ chủ tinh còn là ức chế chủ tinh, lai xác định sự thể chủ khung xương thật là tốt phôi; tái dĩ tam phương tứ chính, tả hữu lân cung thượng tinh diệu phù ức tình huống làm ngoại bộ lực ảnh hưởng, nội ngoại tổng hợp lại phân tích suy đoán ra chủ sự cung mạnh yếu, do đó suy đoán ra bản thân hoặc sở chủ cung nhân sự tiên thiên định số cát hung. Nhìn nữa hạn vận cát hung dĩ phán đoán ứng với sổ, hạn vận cát thì đối định số khởi giúp đỡ tăng cường tác dụng, định số cát thì Ứng Cát, hung thì giảm hung; hạn vận hung thì đối định số khởi ức chế yếu bớt tác dụng, định số cát thì giảm cát, hung thì ứng với hung.

Đẩu số luận mạng lớn yếu, tiên khán cung mệnh cập tam phương Tinh tình tổ hợp thật xấu dĩ định được Tinh cách phủ, thứ khán cung mệnh sinh khắc vượng suy dĩ định đáp số cách phủ (Tinh cách nặng vu sổ cách), sau đó định ra tiên thiên mệnh số cách cục cao thấp. Nhìn nữa cung thân cập mệnh chủ tinh thân chủ tinh thật là tốt phôi, dĩ định phú quý tăng giảm trình độ. Nhìn nữa tử vi Tinh nhập cường cung còn là rảnh rang cung, nhập cường cung thì tăng quý khí, nhập rảnh rang cung thì giảm quý khí mà lại đa vất vả cực nhọc.

Khán sinh khắc vượng suy, tiên khán cung ngũ hành và Tinh ngũ hành là cái gì, nhìn nữa cung và Tinh, Tinh và Tinh trong lúc đó ngũ hành sinh khắc chế hóa tình huống, chủ tinh, ngôi sao may mắn nên được cung sinh (cung sinh Tinh thì là phúc, Tinh sinh cung thì nhụt chí không tính là mỹ, nhưng cũng không tính là phôi), hung tinh nên được cung khắc, nhưng âm sao thuỷ nhập ngọ cung, âm sao thuỷ nhập tị cung là thủy hỏa ký tế của giống mà trái lại cát; chủ tinh nên được phụ Tinh của sinh (được người sống mặc dù bị chiếm đóng cũng không tác hãm luận), sát tinh nên được hắn Tinh lai khắc. Thứ nhì khán cung vượng suy tình huống, mệnh thân cung tốt nhất nên ở trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, kị ở chết hết suy bệnh mộ tắm rửa không vong của cung.

Ở thôi trúng mục tiêu, yếu phân rõ rơi cung tinh diệu là ngôi sao may mắn và hung tinh, trong sách nói Tinh cát hung thiện ác giống nhau là chỉ bản chất mà nói, nhưng cát hung chỉ là tương đối, không là tuyệt đối, yếu tình huống cụ thể cụ thể phân tích, ở trên thực tế có thể không đưa đến thiện hoặc ác, mấu chốt là khán Tinh miếu vượng bị chiếm đóng, rơi cung sinh khắc tình huống, là trọng yếu hơn là khán Tinh và Tinh phối hợp có hay không hài hòa. Tinh cát hung hoàn và cụ thể nhân sự hữu quan, giá và tinh diệu chủ yếu tác dụng hữu quan, ví dụ như vũ khúc là tài Tinh luận tài vận thì cát, luận bài vở và bài tập tựu không nhất định hảo; nếu như bạch hổ mặc dù hung, nhưng bác sĩ và võ quan có lại cát (nếu hung tinh đa người nhưng không cát). Giống nhau miếu vượng chủ tinh gia hội lục cát hoặc hóa cát, có dệt hoa trên gấm ý, bị chiếm đóng chủ tinh gia hội lục ngôi sao may mắn hoặc hóa cát, có giúp đỡ thoát khốn ý.

Ở đẩu số phân tích phán đoán trung, Tinh miếu vượng bị chiếm đóng rất trọng yếu. Nói như vậy, phàm là miếu vượng tinh diệu đều có thể phát huy đầy đủ kỳ hài lòng một mặt tác dụng, ngôi sao may mắn canh cát, hung tinh không hung; phàm là bị chiếm đóng tinh diệu thì đầy đủ hiển hiện kỳ bất lương tác dụng, ngôi sao may mắn không cát, hung tinh càng hung. Thiện Tinh bị chiếm đóng trái lại thay đổi ác, ác Tinh miếu vượng trái lại thay đổi thiện.

Tinh diệu trong lúc đó phối hợp rất trọng yếu, phối hợp thật tốt, hung tinh cũng có thể khởi hài lòng tác dụng, phối hợp bất hảo, ngôi sao may mắn cũng đưa đến bất lương tác dụng. Cái gọi là phối hợp hảo, hay tính chất cho nhau điều hòa chế ước cập âm dương cân đối thật tốt. Ví dụ như, thất sát làm ác ở lại, nếu và tử vi thủ chiếu, thì có thể biến đổi thành đế Tinh đắc lực lương tướng, ở quan võ thượng tướng sẽ có vừa lộn thân thủ. Nếu như, kình dương là hung thần, nếu cùng trời cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, thì là “Mã đầu đái tiễn” cách, đại tướng mệnh. Ở Tinh và Tinh trong lúc đó phối hợp với, nói như vậy, ngôi sao may mắn và ngôi sao may mắn đa năng lực xứng đôi, tướng sinh tướng phù người cố nhiên toàn bộ mỹ, tương khắc người mặc dù không được đầy đủ mỹ cũng không đại hại; ngôi sao may mắn và hung tinh xứng đôi, cát hung hỗn tạp, chủ nhiều loạn mà không cát (năng lực chế phục hung tinh người thì lánh đương biệt luận) hoặc cũng cát cũng hung; phàm mười hai cung trung kiến Tứ Sát Tinh, vô luận vượng suy, giống nhau đều dĩ hình xúc phạm hại luận; phàm ngôi sao may mắn kiến Tứ Sát một trong đồng cung, vô luận hạ xuống cung nào, cũng vị bị xung (nơi này xung là xung phôi và xung động ý tứ); sát tinh bất khả tụ, hung thần tụ chung một chỗ, thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, càng thêm kỳ hung. Phía tự thuật có rất nhiều cát hung cách cục, hay Tinh và Tinh trong lúc đó phối hợp quan hệ tổng quát, rất trọng yếu.

Sát tinh giống nhau đều có phá hư tính một mặt, nhưng lại có kích phát tính một mặt. Sát tinh biểu thị tích cực có khả năng, sang tân phấn đấu, nhấp nhô vất vả cực nhọc. Nếu miếu vượng lại cùng ngôi sao may mắn đồng cung hoặc có chế hóa thì dễ được hoành phát công danh, hiển quý dương danh, nhưng cần phải dĩ vất vả cực nhọc để đổi thủ. Nếu như cung mệnh đều vì âm nhu tinh diệu thì thái độ làm người vô cùng nhu nhược mà khó có làm là, có điểm sát tinh thì có thể nhắc tới dương cương khí; nếu có chúng ngôi sao may mắn sinh vượng, có một chút sát tinh, trái lại đưa đến kích phát tiến thủ cập bảo tiêu tác dụng, phát huy ra bén không thể đở của thế, năng lực nhanh chóng đạt được sự nghiệp thành công, tịnh trở nên nổi bật, chánh sở vị “Có bệnh mới là đắt” tức là ý. Ngoài ra, cung mệnh cư thìn thủ thiên la địa võng của cung, ngoại trừ thất sát, phá quân hoặc miếu vượng thái dương, mặt trăng năng lực chính phá tan ngoại, cái khác chủ tinh còn phải yếu một điểm sát tinh đồng cung, dĩ trợ giúp kỳ trùng phá thiên la địa võng, kích phát mình phấn đấu lực. Sát tinh phùng chế phục cũng sẽ có tốt tác dụng, đa ở quan võ thượng danh vọng. Kình dương Tinh đồng cung thủ mệnh không nhất định đáng sợ, như phía trên mã đầu đái tiễn cách, trái lại có quyền thế, nhưng nếu hạ xuống cung thiên di chính chiếu, vô chế phục thì giống một cây đao chính đối với mình, nhiều ít có chút uy hiếp lực. Sở dĩ bất năng vừa thấy được hung thần Tinh tựu cho rằng không cát, nếu như ngôi sao may mắn đông đảo, sát tinh ít mà lại miếu vượng, lại thêm tam phương tứ chính chúng cát hội chiếu, vẫn là cát lợi. Nếu như chủ tinh bị chiếm đóng mà lại ngôi sao may mắn ít, tái phùng sát tinh, chỉ sợ cũng không ổn, nếu sát tinh đa vừa bị chiếm đóng thì càng hung. Chánh sở vị: Nhiều Tinh cát đa, phùng hung cũng cát; nhiều ác Tinh đa, phùng cát cũng hung.

Ngôi sao may mắn, đồng cung người mỹ, chính chiếu không bằng tam hợp phương vây quanh, tam hợp vây quanh không bằng lân cung tướng giáp. Hung tinh, đồng cung cập giáp người hung, đối cung thứ nhì, tam phương canh.

Đẩu số luận mệnh, chủ yếu chia làm tiên thiên mệnh số và hậu thiên vận thế lưỡng đại bộ phận. Phân tích đầu tiên trước thiên mệnh sổ vào tay, tiên thiên mệnh số dĩ cung mệnh làm trụ cột, xem thêm tam phương tứ chính cung (tức tài bạch, sự nghiệp, thiên di), tiến hành tổng hợp lại phân tích phán đoán suy luận. Mệnh, thân, tật, phúc tứ cung quyết định cuộc sống cát hung họa phúc, mệnh, thiên di, tài, quan tứ cung quyết định cuộc sống quang vinh khô được mất.

Phân tích hoàn tiên thiên mệnh số hậu tái phân tích hậu thiên vận thế, hậu thiên vận thế phân đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ, người đại biểu sinh các thời kỳ tao ngộ. Đại hạn chủ quản mười năm họa phúc, tiểu hạn, lưu niên chưởng một năm của quang vinh khô, lưu nguyệt chủ một tháng của vượng suy, lưu nhật chủ một ngày của được mất, lưu thời chủ một thời cát hung.

Tinh diệu tác dụng, ở mệnh cục và hạn vận là có khác biệt, ở nguyên mệnh cục bản chất khởi quyết định tác dụng, mà ở hạn vận chích khởi gặp gỡ, biến hóa tác dụng, bản chất chích khởi vậy tác dụng. Ví dụ như, tử vi là đế vương Tinh, ở bản mệnh cần phải bách quan triều củng, bản chất cao quý mà chuyên quyền độc đoán, mà ở hạn vận thì không nhất định phi bách quan triều củng bất khả, cũng không chuyên quyền độc đoán bản tính, chích biểu hiện kỳ có tài cán, gia đủ loại quan lại cũng biểu hiện kỳ năng lực xử sự cường, nhưng cao quý cao cấp tính chất cũng là có, như làm việc đi cao cấp lộ tuyến, có thể gặp quý nhân chờ. Nếu như thiên cơ bản chất là tham mưu, thông minh cơ biến, ở mệnh thì yếu thông minh tài trí ngôi sao hội hợp, vận hạn phùng thì không nhắc tới thông minh, vẹn vẹn  biểu thị kỳ ngộ, biến hóa, nhưng dựa vào quyền thế tính chất còn đang, phùng quý nhân Tinh mà có thể được trợ giúp thay đổi hảo.

Mệnh thân kiên cường, vận hạn bất hảo cũng năng lực không có trở ngại, cho dù phùng số ít sát tinh, cũng chủ hung trung có thể cứu chữa, đối thân mệnh vô phương hại. Tốt số, thân hảo, hạn hảo, cả đời quang vinh xương (giả như mệnh cung cung thân tọa trường sinh đế vượng nơi, bản cung lại được ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ cập phó Tinh cát chúng, là mệnh thân kiên cường, tái được tam phương tứ chính cập khổ nhị hạn chúng cát giúp đỡ, thì là tốt số, thân hảo, hạn hảo, định chủ cả đời quang vinh xương) . Mệnh suy, thân suy, hạn suy, suốt đời tên khất cái (giả như mệnh cung cư chết hết không vong của hương, bản cung vừa phùng bị chiếm đóng của hung thần tọa thủ, tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung canh hội không kiếp kị sát, hơn nữa khổ nhị hạn vừa dữ nhiều lành ít, thì là mệnh suy, thân suy, hạn suy, định chủ cả đời nghèo hèn) . Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa (cung mệnh ở đất chết, cho dù có phát triển cũng không kéo dài, hư danh hư lợi mà thôi) . Tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại (cung mệnh mặc dù hạ xuống đất chết, nhưng được rơi cung của ngũ hành tướng sinh, hoặc được chúng ngôi sao may mắn sinh phù, nhưng là có thể cứu chữa, không đến mức rách nát xuống dốc, hoặc tiên bại sau đó thành, ở trong khốn cảnh xong chuyển cơ) .

Hảo, hảo tới trình độ nào? Quang vinh xương, quang vinh xương tới trình độ nào? Cái này yếu khán dạng gì Tinh thủ chiếu, cùng với Tinh cách, sổ cách và cách cục cao thấp. Năng lực lớn tinh diệu cập tổ hợp thành cách cục cao, thì tốt trình độ tựu cao, trái lại thì thấp. Cái nào Tinh năng lực cường ni? Nói như vậy, tử vi, Thiên phủ lực lượng trọng đại, thái dương, mặt trăng, vũ khúc, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, thiên cơ lực lượng sảo thứ, đã ngoài chín sao đa số phú quý phúc lộc của ngôi sao may mắn, nếu tạm biệt khoa quyền lộc xương khúc tả hữu khôi việt chờ ngôi sao may mắn, thì năng lực cường đại. Liêm trinh, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân chờ, thì có nhiều bất lương một mặt, miếu vượng thượng khả, bị chiếm đóng thì bất lương, hội sát càng hung; nhưng đến đây năm sao phối hợp thật tốt, cấu thành phú quý cách cục, năng lực cũng rất lớn, trong đó tử giết, tử liêm, vũ giết, vũ tham, liêm phủ, liêm giết, liêm lương, hỏa tham, linh tham, cơ cự cùng cấp thủ mệnh thân, tịnh chỗ miếu vượng địa, lại thêm khôi việt xương khúc tả hữu khoa quyền lộc chờ chúng cát hội chiếu, lấy được phúc cũng đại.

Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ Phúc Thọ, nhật nguyệt tả hữu chủ phú quý, vũ guitar hóa thì cao chót vót, tham liêm bị chiếm đóng tính đa kém, xương khúc nhập mệnh chủ khoa danh, lộc tồn nơi giai mỹ, cự môn hóa cát cũng phú quý, khôi việt phù vây quanh chủ phát đạt, suốt đời cận đắt có công danh, trong cuộc tối kỵ không kiếp lâm.

Phàm cương liệt ngôi sao mang nhiều cô khắc đặc tính, nhập cung mệnh và lục thân cung tất nhiên bất lợi lục thân, nữ mệnh vưu phi hóa kỵ nhập cung phu thê.

Bản cung vô chính Tinh, tá đối cung sở hữu tinh diệu nhiều tịnh và nguyên cung phó Tinh cùng nhau luận cát hung (tá nhập tinh diệu miếu vượng bị chiếm đóng nhưng dĩ nguyên cung là chuẩn), nhưng cát hung đều phải suy giảm, mà lại bản cung vô chủ Tinh, bản thân tựu đại biểu một loại vi diệu riêng tin tức, đại diện là trống rỗng, hư vô, không hiển hiện, ẩn dấu, ẩn phục, chỗ thiếu hụt chờ. Tối kỵ bản cung có sát tinh, cho dù đối cung cát cũng không đoán mỹ; đối cung có sát sao Hóa kỵ hung tính nhân.

Khán Tứ Hóa, phàm hóa tam cát nhập cung mệnh tam phương người tăng cát; phàm Hóa kị Tinh nơi cư trú của cung, có nhiều cản trở, cát người giảm cát, hung người càng hung. Miếu vượng ngôi sao may mắn Hóa kị, tuy có cản trở, nhưng trải qua nỗ lực chung năng lực thành công; chủ tinh bị chiếm đóng Hóa kị, đại hung, nhất là ác Tinh gia sát Hóa kị, vậy càng là gian nan gian khổ liễu. Hóa kị đối trùng cung càng không dễ, cung Tinh vượng cát thượng khả, nếu cung Tinh hãm mà lại có sát, thì tất có hung tai. Đây chỉ là một vậy mà nói, cụ thể còn phải xem tinh diệu cập tam phương tứ chính cung phối hợp tình huống, phối hợp thật tốt người phản diện có xúc tiến tác dụng.

Các tiền bối bí quyết ngữ: Bản cung hung, cây cạn nội loạn; đối cung hung, vào đầu ác ca tụng; tam phương hung, hai mặt thụ địch; lân cung hung, lưỡng lân tướng lấn; bản cung cập tam phương giai hung, bốn bề thọ địch.

Tiết 3: Tiên thiên mệnh số phân tích suy đoán

★ nhất, khán người tướng mạo, tính cách, tài hoa

Khán người tướng mạo, tính cách, tài hoa, chủ yếu khán cung mệnh, thứ khán cung phụ mẫu, cung phúc đức và cung tật ách.

Giống nhau nhìn đồng hồ lộ vu ngoại tại cá tính dĩ cung mệnh là việc chính, cung thiên di là phụ, ẩn dấu vu ở bên trong tính cách kiêm khán cung tật ách, khí chất tập tính, hứng thú ham mê, tiềm thức (và tổ truyền hữu quan) kiêm khán cung phúc đức, tứ cung cùng tố. Mệnh vô chủ Tinh khán cung thiên di và cung phúc đức, phúc đức lại không có chủ tinh khán tật ách, vô tất tứ cung cùng tố tế cứu. Xem tướng mạo và tài hoa (năng lực suy nghĩ) dĩ cung mệnh là việc chính, xem thêm cung phụ mẫu. Khán vóc người dĩ cung mệnh và cung tật ách đến xem.

Chủ yếu cung cập chủ tinh làm chủ mạch lạc, thứ yếu cung cập phó Tinh làm phụ trợ mạch lạc, quy nạp tổng kết ra kỳ nhân tướng mạo, tính cách, tài hoa lai. Mỗi một cái Tinh đều bao hàm có kỳ đặc thù tính tình, cho nên ra lệnh cho trong cung sở hữu tinh diệu đều phải xem thêm, tương đồng người không hề tha cho, bất đồng người tăng thêm tiến đến, hoặc tăng cường, yếu bớt chủ tinh tính tình chờ, tối hậu tiến hành quy nạp. Cụ thể thỉnh xem thêm “Nhiều Tinh rơi cung tố phán đoán” . Tìm đọc thì, phải hiểu được lấy hay bỏ, linh hoạt nắm giữ; dĩ chủ tinh là việc chính, nên kể lại tra; phụ Tinh nên giản, vẹn vẹn  khán chủ yếu tác dụng, chủ yếu khán kỳ đối chủ tinh là giúp đỡ còn là ức chế, sau đó đối chủ tinh tính tình tác dụng tiến hành tăng giảm lấy hay bỏ, tổng hợp lại quy nạp; ví dụ như, chủ tinh miếu vượng hoặc phùng chúng cát giúp đỡ, ác cũng thay đổi thiện; bị chiếm đóng hoặc phùng hung thần tụ, thiện cũng thay đổi ác.

Thân thể to lớn thượng, sao Nam Đẩu Tinh đa nhu mà mẫn, sao Bắc đẩu đa cương mà khiếm suy nghĩ. Cung mệnh chủ tinh nhu, ưa tam phương có cương Tinh; cung mệnh chủ tinh cương, ưa tam phương có nhu Tinh; như vậy tài năng kết hợp cương nhu, bằng không là quá cương hoặc quá nhu, quá cương người dịch chiết, quá nhu người nho yếu. Phàm đắt Tinh nhập mệnh đa thanh tú, đào hoa Tinh nhập mệnh đa diễm lệ, rách nát Tinh nhập mệnh tướng mạo thô tục, quá mức thì hung ngoan.

Làm sao khán người tính tình thiện ác? Chủ yếu tòng mệnh cung Tinh tình cập suy vượng đến xem, tịnh kiêm khán cung phúc đức tinh diệu vượng suy. Thân thể to lớn thượng, phùng ngôi sao may mắn thiện Tinh, một thân thuộc về đa thiện lương; phùng ác Tinh hung tinh, một thân thuộc về đa ác liệt; phùng sát giống nhau có nhiều bất lương tập tính. Tử vi trung dung đôn hậu mà cao ngạo bên tai mềm, nhật nguyệt tả hữu hiền từ nhất tường (mặt trăng ưu nhã mà nhu nhược âm trầm, thái dương bác ái mà cương trực vội vàng xao động, tả phụ dày rộng mà quái gở, hữu bật trung lương mà tự phụ), phủ tướng cùng lương tính lương mà bảo thủ (Thiên phủ ôn hòa ổn trọng mà khiếp nho, thiên tướng văn nhã rất nặng mà xa xỉ, thiên đồng quang minh hòa ái mà lười nhác, thiên Lương lão luyện đôn hậu mà cao ngạo), xương khúc lộc cơ thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt (văn xương chính trực mà cao ngạo, văn khúc đa năng lực mà lãng mạn, lộc tồn vững vàng mà tham lận ích kỷ, thiên cơ nhạy bén thiện lương mà phù khoa tính toán), cự phá dương đà tính cương mà nhiều thị phi (cự môn khôn khéo thiện biện mà hà mỏng, phá quân gan lớn kình đủ mà lăng hung hăng ác, kình dương kiên nghị mà tàn bạo hiếu chiến, đà la cơ mưu mà hay thay đổi hảo tranh), hỏa linh tham không kiếp tính thay đổi luôn (Hỏa Tinh giỏi giang mà táo bạo, linh tinh cơ linh mà giỏi thay đổi, tham lang hào sảng mà tham dục nhiều lần, Địa kiếp run sợ liệt mà lừa gạt, bầu trời nhanh trí mà dối trá), liêm vũ giết cương liệt ngoan cố mà hiếu chiến (liêm trinh kiên cường tùy hứng mà bay bổng, vũ khúc cương nghị quả đoán mà tâm địa thiện lương, thất sát cương dũng mà đa nghi hay thay đổi). Mệnh thân cung đều có Tứ Sát, tham hoa yêu rượu.

Một người không có khả năng thập toàn thập mỹ, tính tình có tốt có xấu, có nhiều chánh phụ, ưu khuyết hai phương diện đặc tính. Chủ tinh miếu vượng, cát chúng, tính tình hướng tốt phương hướng phát triển; chủ tinh bị chiếm đóng, sát đa, tính tình hướng kém phương diện phát triển.

Ích kỷ và gian trá khác nhau, nặng nhẹ bất đồng, ích kỷ không nhất định âm mưu hại nhân, ích kỷ quá … Dễ biến thành gian trá; gian trá người không chỉ ích kỷ, mà lại trống rỗng ngụy, ngay mặt một bộ, trước sau một bộ, thậm chí âm mưu hại nhân hoặc bán đứng bằng hữu, người như thế bất khả thâm giao. Cung mệnh có Tứ Sát người đa gian trá.

Bản thân bộ vị: Cung mệnh nghịch tới cung tật ách bên trái, cung phụ mẫu thuận tới nô bộc cung bên phải trắc. Mệnh, phụ là đầu, thiên di, nô là hạ bộ. Can cung là dương ở lưng mặt, can cung là âm ở phía trước.

Nốt ruồi bớt ba nhận định: Xương khúc có đại nốt ruồi, đà la có bớt, vũ khúc có dấu vết, liêm trinh và thái dương có bớt. Thiên cơ hóa quyền nhập thiên di, lông mi có nốt ruồi. Đã ngoài thuật tinh diệu rơi cung tình huống xem thêm kể trên bản thân bộ vị định nốt ruồi bớt ba bộ vị.

★ nhị, suốt đời mệnh số sơ bộ phân tích

Suốt đời mệnh số, tức suốt đời vận mạng tổng xu thế, suốt đời phú quý nghèo hèn của xu thế phạm vi.

Suốt đời mệnh số phân tích phán đoán, là lập thể đa tầng thứ phân tích phương pháp, đầu tiên dĩ cung mệnh làm trụ cột là nội bộ nhân tố, khán bản cung Tinh tình vượng suy cập cát hung để xác định nội bộ lực lượng mạnh yếu trình độ; sau đó sẽ dĩ cung mệnh tam phương tứ chính, tả hữu lân cung là ngoại bộ điều kiện, ngoại bộ nhân tố, khán tam phương tứ chính, tả hữu lân cung Tinh tình vượng suy cát hung tình huống, cùng với và cung mệnh có hay không cấu thành cát hung cách cục, để xác định ngoại bộ lực lượng mạnh yếu trình độ; tối hậu căn cứ cung mệnh Tinh cách và sổ cách tiến hành toàn bộ bình định.

1, dĩ cung mệnh làm trụ cột tiến hành suốt đời mệnh số sơ bộ phân tích

Cung mệnh, vưu như đầu người não, linh hồn, khung xương, là vận mạng hạch tâm, tiên thiên căn cơ, thiên phú năng lực, và quan đắt phúc khí hữu quan, kỳ thật xấu ảnh hưởng cả đời số phận, chủ quản cả đời quý khí thành tựu, nhất là đối niên thiếu tới trung niên (40 tuổi tiền) giàu nghèo ảnh hưởng lớn nhất.

Cung mệnh mạnh yếu là quyết định phú quý nghèo hèn then chốt, cung mệnh mạnh yếu phân tích bao quát nội bộ nhân tố và ngoại bộ nhân tố hai người phương diện. Nội bộ nhân tố là chỉ cung mệnh bản cung mạnh yếu, ngoại bộ nhân tố là chỉ cung mệnh tam phương tứ chính cập tả hữu giáp cung mạnh yếu cập tinh diệu đối cung mệnh lực ảnh hưởng.

(1), nội bộ nhân tố mạnh yếu, tức cung mệnh bản cung phân tích phán đoán

Cung mệnh nội bộ nhân tố mạnh yếu trình độ, chủ yếu tòng mệnh trong cung tinh diệu lực lượng tổ hợp, Tinh vượng suy, rơi cung sinh vượng suy tuyệt tam phương diện tình huống lai phân tích phán đoán.

Làm sao phân tích cung mệnh bản cung mạnh yếu? Phía dưới phân ngũ loại tổ hợp đến xem:

① mạnh nhất tổ hợp: Có tốt phú quý cách cục; có miếu vượng chính Tinh vào cung, mà lại được cung ngũ hành tướng sinh, rơi cung vừa trưởng phòng sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng chờ trạng thái, trong cung phó Tinh đều là giúp đỡ chủ tinh ngôi sao may mắn, vô sát tinh, có lẽ tuy có lạp bả sát tinh, lại miếu vượng lại được cung khắc hoặc cái khác ngôi sao may mắn khắc chế, cái này nội bộ pháo đài tất nhiên phi thường kiên cố, năng lực thập phần cường đại.

② mạnh tổ hợp: Chủ tinh miếu vượng, trong cung phó Tinh ngôi sao may mắn đông đảo, nhưng rơi cung không vượng hoặc không được cung sinh; chủ tinh miếu vượng mà có lạp bả sát tinh phá tan; vô chủ Tinh, có cát vô sát, đối cung hảo hoặc cấu thành tốt cách cục, được cung vượng hoặc tướng sinh chờ.

③ vậy tổ hợp: Chủ tinh miếu vượng, cát hung Tinh hỗn tạp, ác sát tinh có lưỡng lạp đã ngoài; chủ tinh bình tính, nhưng vô sát tinh, lại được cung sinh, cung vượng hoặc chúng ngôi sao may mắn giúp đỡ; chủ tinh bị chiếm đóng, vô sát có cát; cung mệnh vô chủ Tinh, vô sát, có cát còn đối với cung giống nhau, hoặc vô cát còn đối với cung hảo nhưng phải không hảo cách cục người, nhưng thuộc vậy tổ hợp, tức bình tính.

④ yếu tổ hợp: Chủ tinh bình tính, cát hung hỗn tạp; mệnh vô chủ Tinh, phó Tinh cát hung hỗn tạp, đối cung cũng giống nhau; chủ tinh bị chiếm đóng, vô sát, hoặc cát hung hỗn tạp mà cát đa sát ít.

⑤ yếu nhất tổ hợp: Thành nghèo hèn cách cục; chủ tinh bị chiếm đóng, vô cát mà ác sát tinh đông đảo, mà lại rơi cung suy tuyệt không sinh; vô chủ Tinh, vô cát mà sát tinh đa, rơi cung suy tuyệt không sinh, mà lại đối cung cũng yếu; đây là xấu nhất tổ hợp, căn cơ vô tồn, cho dù cung thân cập tam phương ngôi sao may mắn đông đảo, cũng khó có tốt phát triển tiền cảnh.

(2), ngoại bộ nhân tố mạnh yếu phân tích

Sự vật phát triển, nguyên nhân bên trong là chủ yếu, nhưng nhân tố bên ngoài cũng là bất khả sao lãng. Cung mệnh tam phương tứ chính, tả hữu lân cung chờ cung và tinh diệu hay ngoại bộ điều kiện, ngoại bộ lực ảnh hưởng. Tam phương tứ chính cũng biểu hiện tương lai thành tựu, ngoại vi hoàn cảnh ưu khuyết cập số phận có thể cải tạo trình độ. Tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung cường thì ngoại bộ điều kiện tốt mà trợ lực đại (cấu thành hảo cách cục thì trợ lực lớn hơn nữa), trái lại thì trợ lực tiểu, thậm chí đưa đến phá hư tác dụng.

Tam phương tứ chính, tả hữu lân cung mạnh yếu phán đoán phương pháp có thể tham khảo mặt trên cung mệnh bản cung mạnh yếu phân tích phán đoán phương pháp.

(3) cung mệnh mạnh yếu tổng hợp lại phán đoán

Làm sao khán cung mệnh và tam phương tứ chính, tả hữu lân cung quan hệ tốt phôi ni? Ở chỗ này, tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung chờ tinh diệu, chủ yếu khán kỳ mạnh yếu, giống nhau không cần tra kỳ cặn kẽ Tinh tình, chỉ biết kỳ vậy thiên phú, là ngôi sao may mắn còn là hung tinh cùng với kỳ và cung mệnh chủ tinh phối hợp tình huống (tức là phủ cấu thành cát hung cách cục) là được.

Cung mệnh và tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung phối hợp quan hệ thật xấu, phân dưới tứ trường hợp:

①, mạnh nhất tổ hợp: Cung mệnh cường, tam phương tứ chính, tả hữu lân cung (gọi chung ngoại vi cung, như trên) đều cường, mà lại đa số thiện Tinh cập tả hữu xương khúc khôi việt khoa quyền lộc chờ chúng ngôi sao may mắn hội tụ vây quanh trợ giúp cung mệnh chủ tinh, vô hung thần, hoặc tuy có lạp bả sát tinh, lại miếu vượng hoặc bị chế phục hoặc phối hợp thật tốt, thì nội ngoại nhân tố đều hảo, tất có thể đại triển kế hoạch lớn, suốt đời trôi chảy, cấu thành phú quý cách cục canh hay.

②, so sánh mạnh tổ hợp: Cung mệnh cường, ngoại vi cung giống nhau, cát hung hỗn tạp; cung mệnh giống nhau, ngoại vi cung cường hoặc cấu thành phú quý cách cục; cung mệnh so sánh cường, ngoại vi cung cũng so sánh cường.

③, vậy tổ hợp: Cung mệnh không tốt lắm, ngoại vi tinh diệu cát chúng mà hữu lực, phối hợp lại thích, thì dựa vào hậu thiên nỗ lực và ngoại bộ lực lượng mà xong bất đồng trình độ phát triển; cung mệnh cường, ngoại vi cung hung, chủ tinh hãm hoặc ác sát tinh đa, ngôi sao may mắn ít, hoặc ngoại vi tinh diệu trong lúc đó phối hợp bất hảo, thì là ngoại vi hoàn cảnh bất lương, ngoại viện điều kiện soa, tứ cố vô thân, chỉ có dựa vào thiên nhiên lực hoặc tay làm hàm nhai liễu; cung mệnh và ngoại vi cung đều giống nhau, cát hung hỗn tạp.

④, yếu tổ hợp: Cung mệnh yếu, ngoại vi cung cũng yếu, dữ nhiều lành ít, mà lại đa số không kiếp dương đà hỏa linh Hóa kị chờ ác sát tụ thấu, Tinh và Tinh trong lúc đó phối hợp lại không tốt (cấu thành nghèo hèn cách cục), vậy trong ngoài đều khốn đốn, khó có thể có điều phát triển.

Đã ngoài là cung mệnh mạnh yếu tổng hợp lại phán đoán phương pháp pháp, đây cũng là đẩu số cơ bản phân tích phương pháp. Đến đây phân tích phương pháp đồng dạng áp dụng vu cung thân cực kỳ dư các cung cùng với đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời phân tích.

(4), tam giáp mệnh và lục giáp mệnh phán đoán suy luận

Tam giáp mệnh hung: Tức không kiếp, hỏa linh, dương đà chờ tam tổ hung thần Tinh ở cung mệnh tả hữu lưỡng lân cung tướng giáp. Phùng tam giáp mệnh người, dữ nhiều lành ít, cung mệnh cho dù có ngôi sao may mắn thủ chiếu, cũng tác yếu luận. (chú: Dương đà giáp thân mệnh, hung là có điều kiện, chỉ có ở lộc phùng xông phá dưới tình huống tài hung, bằng không nhân lộc tồn thủ thân mệnh, ứng với chủ phú quý cát luận; dương đà giáp kị, dương đà giáp không kiếp, không vong, thì lộc tồn bị phá tan mà vô dụng, là vì bại cục, cát chỗ giấu hung) . Hỏa linh giáp dương đà, không kiếp giáp kị, dương đà giáp hỏa linh thì đại hung, cho dù tam phương cát đa cũng chủ nghèo hèn thọ yểu. Đồng thời có lưỡng tổ giáp mệnh, nhất là không kiếp và dương đà đồng thời giáp mệnh, càng hung, cho dù cung mệnh chủ tinh là Tử Phủ lộc tồn, cũng chủ yểu tàn nghèo hèn, tái phùng cung mệnh chủ tinh Hóa kị, càng hung, tất chết non. Dương đà giáp gia hỏa linh ở đối cung xung, không kiếp giáp gia Hóa kị thủ chiếu, cũng chủ chết non hoặc nghèo hèn. Khổ hạn đến đó thì ứng với hung.

Lục giáp mệnh cát: Tức Tử Phủ, tả hữu, xương khúc, khôi việt, nhật nguyệt, khoa quyền lộc chờ lục tổ ngôi sao may mắn ở cung mệnh tả hữu lưỡng lân cung tướng giáp. Mệnh phùng, chủ cát đa hung ít, cung mệnh hung người cũng khinh, cát người canh cát, tam phương cát vây quanh thì dệt hoa trên gấm, nhưng cụ thể còn phải xem miếu hãm tình huống mà định.

(5), cung mệnh rơi cung một ít thô tục nhận định

① dương năm sinh ra, cung mệnh địa chi là dương giả cát; âm năm sinh ra, cung mệnh địa chi là âm giả cát; dần ngọ thủ thân tử thìn chờ lục canh giờ sinh ra, là lục dương thì, cung mệnh vừa cư đến đây lục cung người cát; tị dậu xấu hợi mão không chờ lục canh giờ sinh ra, là lục âm thì, cung mệnh vừa cư đến đây lục cung người cát; đã ngoài đều xưng được địa, loại người này, cung mệnh cát thì tăng cát, cung mệnh hung thì giảm hung.

② dương năm sinh ra, cung mệnh địa chi là âm giả không cát; âm năm sinh ra, cung mệnh địa chi là dương giả không cát; lục dương thì sinh nhân mệnh cung cư lục âm thì địa chi cung và lục âm thì sinh nhân mệnh cung cư lục dương thì địa chi cung người, không cát; đã ngoài đều xưng là phản bối (chống lại), không được địa, loại người này, cung mệnh cát thì giảm cát, cung mệnh hung thì tăng hung.

③ cung mệnh ở tứ sinh tứ mã nơi (dần thân tị hợi cung), chủ suốt đời bôn ba, ưa không động đậy ưa tịnh, thể xác và tinh thần đều động, ái động não, thông minh cần lao, thái độ làm người ưa đi trung dung chi đạo, làm việc cần phải trải qua mưu kế phí sức mà thu hoạch thành công.

④ cung mệnh ở tứ bại nơi (tử ngọ mão dậu cung), chủ nhiệt tình rộng rãi, lạc quan, đa tình, thiện cơ biến, ưa đầu cơ trục lợi, sự nghiệp nhân hữu cơ xảo mà dễ thành công. Khác giới duyên hảo.

⑤ cung mệnh ở tứ mộ nơi (thìn thủ xấu vị cung), thái độ làm người bảo thủ, cần lao tiết kiệm, trung thành thành thật, nhâm vất vả Nhâm Oán, bận rộn, thiện tích súc, bất thiện ăn ý, làm việc cần phải kháo kiên định đau khổ can, trải qua gian nan hậu tài năng thu được thành công.

⑥ cung mệnh lúc rảnh rỗi cướp đại hao chờ Tinh, chủ thanh thiếu niên nghèo khó, lãng phí tiêu hao, rủi ro không tụ, sự nghiệp phát triển gian nan.

⑦ cung mệnh sát nặng, tài quan cung cát, dù có tài quan cũng khổ cực, tất trải qua gian khổ phấn đấu tài năng thu được thành công.

⑧”Nếu phùng bại địa, chuyên khán đến đỡ ngôi sao, rất có kỳ công” : Như mạng ở bại (tắm rửa) và suy tuyệt nơi, có lộc tồn, hóa lộc đến đỡ, nhưng đoán cát mỹ.

(6), cung mệnh vô chính Tinh nhận định

Cung mệnh vô chính Tinh, nếu bản cung cát đa vô sát, tài thiên di quan tam cung có ngôi sao may mắn vây quanh chiếu, cấu thành tốt cách cục, trải qua nỗ lực cũng năng lực phú quý quang vinh hiển, nhưng chủ còn nhỏ đa đau khổ, mà lại nên xuất ngoại phát triển. Nếu bản cung có thất hãm sát sao Hóa kỵ tọa thủ, thì là hạ cục, cho dù tam phương có cát cũng chủ thành bại đa đoan; tam phương lại có ác sát hội chiếu, thì là phá tổ phá sản mệnh, nhị họ Phương có thể kéo dài sinh, ly tổ tài khả thành gia phát triển. Nếu cung tài bạch bất hảo thì, tài vụ và kế toán phá rất lợi hại.

Mệnh vô chính diệu, đa có một chút trống rỗng không thật tính hoặc chần chờ bất quyết tính, hỉ nộ ái ố thường thụ ngoại giới ảnh hưởng dựng lên rơi (ngoại giới tức cung thiên di hoạt động xã hội không gian ảnh hưởng), lúc này cung mệnh không tính là cường cũng không tính là yếu, tuy có thể tá đối cung tinh diệu đến xem, nhưng cát hung đa yếu suy giảm (nếu như sử dụng chữ số biểu thị, ước có thể ảnh hưởng 50% tả hữu, tức đả ngũ tương đương).

Mệnh vô chính diệu, lục thân duyên mỏng, ít tiểu rời nhà hoặc do người khác đái nuôi, nếu cung phụ mẫu cũng không chủ tinh hoặc bất hảo người canh nghiệm; đối cung là cự môn, phá quân, mới có thể là lưỡng họ kéo dài sinh, nhất là nữ mệnh so sánh mới có thể; còn nhỏ đa hại, nên quê người phát triển.

Mệnh vô chính Tinh, trừ xem thêm cung thiên di ngoại, hoàn nên xem thêm cung thân.

(7), phú quý nghèo hèn hai mươi chờ người (ở đây liệt kê chỉ có thể là một loại chỉ ra điềm báo, tính khuynh hướng, cụ thể phân tích thời nghi xem thêm tài quan thiên di tật phụ huynh phúc điền chờ cung cập hành vận tình huống mà định)

Phú quý: Cung mệnh có Tử Phủ tướng nhật nguyệt xương khúc tả hữu khôi thành khoa quyền lộc chờ ngôi sao may mắn thủ chiếu vây quanh hợp, chính Tinh miếu vượng vô phá, là phú quý mệnh (tử vi phải tam phương tứ chính cung tụ họp tả hữu hai sao, không phùng không vong sát kị phá tan, mới là) . (chú: Tài quan cung vô phá mới là)

Giàu có: Vũ, âm nhập miếu thủ tài cung, vô phá hao tổn hung tinh lai phạm, tài sản vô số. Còn lại xem thêm “Định phú cục” .

Phúc Thọ: Phía nam sinh ra cập dương nam âm nữ, cung mệnh trung có miếu vượng cùng, lương tọa thủ, vô sát phá tan chủ phú quý song toàn; phương bắc sinh ra cập âm nam dương nữ, cung mệnh trung có tử, vũ, tham, miếu vượng vô sát phá tan chủ Phúc Thọ. (chú: Cung phúc đức vô phá mới là)

Văn chức: Cung mệnh trung có xương khúc tả hữu khôi thành, mà rơi cung vừa vượng, mà lại tam phương tứ đang có khoa quyền lộc vây quanh chiếu, thì là quan văn. Mệnh thân tọa Tử Phủ tương gia hội tả hữu xương khúc, không phùng không kiếp sát kị phá tan, tên đề bảng vàng, có thể là chức vị khá cao quan văn.

Quan võ: Cung mệnh có miếu vượng vũ, giết, liêm, lại được ba máy bát tọa khôi thành quyền lộc vây quanh chiếu, là quan võ võ quan. Mệnh thân tọa tử vi hóa quyền, có tả hữu hai sao vây quanh chiếu, là đại tướng mệnh. Giết phá liêm tham thủ mệnh, bản cung vô sát nên quan võ, gia hội ngôi sao may mắn, uy trấn biên cương. (vũ giết phá liêm tham miếu vượng thủ mệnh, vô sát đồng cung, tam phương hội sát, nên quan võ, có sát đồng cung gặp nguy hiểm)

Uy dũng: Cung mệnh trung có vũ, giết, dương, vừa gia quyền lộc, tam phương có Tử Phủ tả hữu vây quanh chiếu, chủ nhân uy dũng.

Thông minh: Cung mệnh và cung phụ mẫu trung có xương khúc khôi việt tả hữu phủ tướng ba máy bát tọa hóa khoa thủ vây quanh chiếu, vô phá chủ nhân cực thông minh.

Nghèo hèn: Cung mệnh trung có dương đà liêm giết cự phá không cướp kị chờ hỗn tạp thủ chiếu vây quanh xung, nhiều hung vừa phùng hãm địa, chủ nghèo hèn. Chánh sở vị “Mệnh cát diệu không đến lâm, hỏa kị dương đà tứ chính xâm, tham liêm cự phá lai hội hợp, suốt đời táo bạo vừa nghèo hèn” . (không kiếp và dương đà cùng hội)

Hình danh: Cung mệnh phùng dương, đà, hỏa, linh, vũ, phá, giết, miếu vượng cát vây quanh, tam phương vô hung, có hình danh, có thể làm tư pháp hình cảnh công tác. (vũ phá giết miếu vượng thủ mệnh, vô sát đồng cung, tam phương hội sát, nên quan võ, có sát đồng cung gặp nguy hiểm)

Bệnh yểu: Cung mệnh hoặc cung tật ách hoặc cung phụ mẫu có thất hãm tham liêm dương đà không kiếp hỏa linh kị chờ Tinh hỗn tạp thủ chiếu vây quanh xung, chủ tật bệnh bị thương tàn phế, quá mức thì chết non. (gia đáy chậu sát, đại hao, thiên hư, thiên nguyệt chờ Tinh càng)

Tăng nói: Cung mệnh cơ lương giết phá không cướp hội tụ; tử vi cư mão dậu gặp không kiếp, lại có sát hao tổn; mệnh vô chính diệu lại phùng sát kị, canh kiêm phụ thê tử tam cung bị chiếm đóng hoặc có sát, đều là tăng nói mệnh.

Quan lại (hiện thời xưng nhân viên công vụ) : Nhật nguyệt miếu vượng hóa cát nhập cường quan; Tử Phủ thủ mệnh gia sát tinh, suốt đời là lại hiện lên anh hào; Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân.

Thương nhân: Thiên cơ tị hợi cập tham âm sát kị tọa mệnh, đa số giảo hoạt đa cơ mưu, ly hương thương nhân mệnh. Cung tài bạch bỉ cung mệnh cường giả cũng có thể là thương nhân mệnh. Lương vũ cư thiên di, thế lợi kinh thương.

Đạo tặc: Mệnh phùng cự phá và liêm tham, thất sát tam phương hội chiếu, canh gặp vũ khúc gia sát tinh cùng lâm thiên di quan, là đạo tặc mệnh. Mệnh phùng bị chiếm đóng cự phá liêm tham gia dương đà kiếp sát tụ, tam phương vừa hung người, điều không phải đạo tặc cũng nghèo hèn. Tham lang đại hao thủ mệnh, quan cung, chung thân thử đạo.

Lang thang: Mệnh thân liêm tham sát diệu gia đào hoa, tham hoa yêu rượu mối họa đa. Nguyệt lương cư hãm cung tọa mệnh, phiêu oành quê người, tửu sắc dâm đãng.

Mặt mày hốc hác: Cung phụ mẫu phùng sát tinh, tam phương lại có hình sát, cung tật ách dương đà lâm, chiết thương tứ chi thân tàn tật. Mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng gia thất sát, cung tật ách vừa bị chiếm đóng gia sát, chủ tàn tật.

Thợ thủ công: Thiên cơ thiên tướng tới người mệnh, tử vi tài Tinh nhập mộ trung, Thiên phủ vừa cư thiên di vị, có sát, thái độ làm người xây dựng quá bình sinh.

Xảo nghệ: Tham lang cư tị hợi tọa mệnh thân, tham vũ gia sát kị, phá vũ cư vị, liêm phá cư mão dậu cập cơ tướng tọa mệnh thân, Thiên phủ cư thiên di, đều là xảo nghệ người.

Pha tạp: Ngôi sao may mắn tướng phù hung diệu lâm, mọi cách xảo nghệ không thông hưởng, mệnh thân nếu hoàn phùng ác diệu lâm, chỉ làm tàn sát bò tể mã nhân. (cung mệnh cát hung hỗn tạp, hoặc tiên phú hậu tham, hoặc sự nghiệp có trở ngại, ác sát tụ càng khuynh bại, hoặc thấp hèn)

Xướng tì: Nữ mệnh mệnh thân phúc tam cung bị chiếm đóng mà kiến đào hoa Tinh và sát tinh tụ, hoặc mệnh tọa cơ nguyệt vu dần thân vừa gia sát, hoặc giết phá cự tham thủ mệnh vu hãm cung mà gia sát, thiên lương hãm địa gặp thiên mã chờ, đa số dâm đãng xướng tì chi lưu, hoặc là giao tế, nghèo hèn của phụ.

2, cung thân nhận định

Cung thân là phụ trợ cung mệnh, cũng thuộc nội bộ nhân tố. Cung thân cũng là người sống ở nơi, là người hậu thiên phát triển năng lực chỗ và nỗ lực tình huống, và tài phú hữu quan, quản trung lúc tuổi già (40 tuổi hậu) giàu nghèo tình huống (nhưng quý khí cập thành tựu nhưng yếu xem thêm cung mệnh) . Cung mệnh nên Phúc Thọ ngôi sao tọa thủ, cung thân nên thanh quý ngôi sao tọa thủ. Cung thân cụ thể phân tích phương pháp và cung mệnh như nhau, có thể tham khảo. (chú: Bản thân cho rằng, ở thực tế phân tích phán đoán suy luận trung, cung thân tác dụng trừ rơi tài bạch và quan lộc nhị cung tương đối phù hợp kể trên đích tình huống ngoại, còn lại cung độ cũng không phải như vậy thực tế, chủ yếu biểu hiện hậu thiên suốt đời tối chấp mê địa phương, tức coi trọng nhất hoặc tối có phát triển tiền đồ địa phương, đè xuống mặt hữu quan cung thân gửi cung nhận định đến xem là được rồi, ở cung mệnh vô chính Tinh thì cũng nên xem thêm cung thân. Cung thân là hư cấu bản thân, cung tật ách mới là đại diện chân chính tình huống thân thể, thân thể thật xấu và cung tật ách quan hệ lớn nhất, trực tiếp nhất, sở dĩ nên nặng hơn thị cung tật ách. Cung thân không có độc lập cung độ, ý nghĩa thực tế ứng với dĩ gửi cung đến xem) .

“Tam giáp thân hung”, “Lục giáp thân cát” (tam giáp, lục giáp giải thích xem thêm tam giáp mệnh và lục giáp mệnh) .

Cung thân có giết phá dương đà hỏa linh chờ ác sát phá tan, thường thường sẽ có mặt mày hốc hác thương tổn, quá mức thì tàn tật. (chú: Xem ra cung thân ứng với vì cha mẹ cung hoặc cung tật ách tài như thế phán đoán, cung thân ở tài quan cung tựu nan dữ tật ách treo mắc câu).

Dương đà giáp thân, dễ chiêu oán hận, nếu cung thân tái Hóa kị, thì tai bệnh rách nát.

Không kiếp giáp thân, suốt đời nhấp nhô, hoặc bản thân có chỗ thiếu hụt.

Hỏa linh giáp thân, bản thân tàn chướng, hoặc suốt đời khúc chiết vất vả cực nhọc, phát triển trắc trở. (tàn tật, ứng với là giáp tật, phụ cung tài như thế luận)

Cung mệnh hảo, cung thân cũng tốt, thì phú quý song toàn, suốt đời may mắn. Cung mệnh hảo, cung thân bất hảo, thì năm mới hưởng thông, nhưng tài nguyên không tụ, chỉ có quý khí mà vô thực lợi, cảnh đêm cũng không tiện, tương đương với anh hùng không đất dụng võ. Cung mệnh bất hảo, cung thân hảo, thì năm mới gian khổ, quá trình mình gian khổ gây dựng sự nghiệp, trung lúc tuổi già hậu có thể mập ra, nhưng đắt ít phú đa. Cung mệnh bất hảo, cung thân lại không tốt, thì suốt đời bất lợi, nghèo khó cả đời. (chú: Cung thân nhập tài quan thiên di cung tài như thế phán đoán, nhập nó cung dĩ gửi cung trình bày và phân tích đến xem) . ?

Cung thân không có chính độc lập cung, luôn luôn gửi phụ với mệnh, tài, thiên di, phúc, sự nghiệp, phu thê chờ cung. Cung thân gửi vu cung nào, thì và đầy đủ cung quan hệ đặc biệt mật thiết, báo trước cả đời tính khuynh hướng. Cung thân gửi cung đích tình huống như sau:

Cung thân gửi cung nhận định

①, thân mệnh đồng cung (tử buổi trưa sinh ra) : Cá tính cường, cố chấp, thẳng thắn ngay thẳng, miệng cứng rắn nhẹ dạ; trước sau thiên đô ở một cung, số phận có tốt đại phôi khuynh hướng, cung cát, tam phương cát vây quanh, là có thể tốt; cung hung, tam phương vừa hung thì không ổn định, thấy được vận cung độ tinh diệu cát hung cập phối hợp mà định, cát người thì sảo cát, hung người thì đại phôi. Giống nhau mà nói, bình sinh đa so sánh lao lực.

②, cung thân nhập cung phúc đức (xấu giờ Mùi sinh ra) : Tương đối coi trọng cá nhân hưởng thụ, Tinh tổ hợp cát thì có hưởng thụ, hung thì không. Có tiền hoa ở trên người mình, thỏa mãn vu tiêu khiển. Tài, phúc lưỡng cung đều bất hảo thì, suốt đời vất vả cực nhọc, quá rầu rĩ không vui sinh hoạt. Tài cung hảo phúc cung bất hảo thì, có tiền sẽ không hoa, là thần giữ của. Tài cung bất hảo phúc cung hảo thì, năng lực tri túc thường nhạc.

③, cung thân nhập sự nghiệp cung (dần giờ Thân sinh ra) : Đối sự nghiệp đặc biệt câu nệ, có trách nhiệm tâm, sự nghiệp tâm, rất trọng thị vinh dự, có dã tâm. Tinh hệ tổ hợp hảo người năng lực sáng lập đại nghiệp, làm việc năng lực cường, suốt đời thuận lợi, khí chất cao thượng; trái lại thì phủ.

④, cung thân nhập cung thiên di (mão giờ Dậu sinh ra) : Giao du quảng, năng lực thích ứng hay thay đổi hoàn cảnh, suốt đời số phận biến hóa đại, thể xác và tinh thần so sánh bận rộn, khó có được thanh nhàn, ưa ra ngoài du đãng. Nhân mệnh thiên di đối cung, ảnh hưởng lẫn nhau, mệnh, thiên di đều hảo, chính có tài năng, mà lại năng lực phát huy hài lòng. Tốt số thiên di bất hảo, chính tuy có tài năng, nhưng bắt đầu nan phát huy, cần phải trải qua nỗ lực, mới có thể có đáo mọi người thưởng thức, do đó có điều phát huy. Cung mệnh bất hảo mà cung thân hảo người, còn nhỏ người yếu đa bệnh, cật người khác sữa hoặc làm cho đương nghĩa tử, một thân rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển bỉ ở quê hương phát triển hảo.

⑤, cung thân nhập cung tài bạch (thìn thủ thì sinh ra) : Giống nhau đa không thiếu tiền sử dụng, suốt đời coi trọng kim tiền vận dụng, có đầu óc kinh tế, tính toán tỉ mỉ, thiện quản lý tài sản. Giống nhau người buôn bán chiếm đa số, tinh hệ tổ hợp cát người, sẽ thành đại phú. Trái lại thì phủ, suốt đời vì tiền tài bôn vất vả, sinh hoạt gian khổ.

⑥, cung thân nhập cung phu thê (tị giờ hợi sinh ra) : Gia đình quan niệm nặng hơn, đối ái tình mẫn cảm. Tinh hệ tổ hợp cát người, phu thê cảm tình tốt, đối phối ngẫu phi thường quan tâm, săn sóc tỉ mỉ; có thể nhân hôn nhân hoạch ích; tinh hệ tổ hợp bất hảo người, dễ bị tình cảm khó khăn, dễ rơi vào tương tư đơn phương, tình cảm khổ não, hôn nhân không mỹ mãn. Nữ mệnh đối phu gia và nhà mẹ đẻ đều quan tâm.

★ tam, tổng hợp lại đánh giá tiên thiên mệnh số

Phân tích hoàn cung mệnh cùng tam phương của nó tứ đang cùng tả hữu lân cung, cung thân thật là tốt phôi hậu, liền có thể tổng hợp lại phán đoán kỳ một đời người vinh hoa phú quý trình độ, địa vị xã hội cao thấp, gọi chung tiên thiên mệnh số. Tiên thiên mệnh số chích là một loại dấu hiệu, xu thế, có thể không đạt được, còn phải khán hạn vận có hay không giúp đỡ.

1, suốt đời năng lực đẳng cấp

(1), thượng đẳng mệnh, và cung mệnh mạnh nhất tổ hợp tương ứng

Cung mệnh cường, chủ tinh năng lực cường mà lại miếu vượng, vô sát tinh phá tan, sự nghiệp cung, cung tài bạch, cung thiên di cũng tốt, ngôi sao may mắn đông đảo sát tinh ít, thì là thượng đẳng mệnh tạo. Ví dụ như mệnh thân cung tọa miếu vượng cường Tinh và ngôi sao may mắn, vô sát tinh; tam phương tứ chính hoặc tả hữu lân cung lại có chúng ngôi sao may mắn hội tụ, sở tụ ngôi sao may mắn đa số Tử Phủ nhật nguyệt tương đồng lương tả hữu khôi việt khoa quyền lộc chờ tinh diệu, cát đa sát ít (vô sát canh hay), tất là thượng đẳng mệnh. Canh được cung mệnh tọa trường sinh đế vượng của cung cập rơi cung sinh phù chủ tinh, tất là tốt nhất chờ người.

Thượng đẳng mệnh tái được vận hạn cũng đi cát vận, nhất là trung lúc tuổi già vận hạn cát người, mới là thập toàn thập mỹ, phú quý phúc lộc thọ đủ mỹ. Nếu vận hạn đi giá trị bị chiếm đóng hình tù kị kiếp sát chờ, thì là không được hoàn mỹ, nhưng vận quá thì hảo.

(2), lớp giữa mệnh, và cung mệnh so sánh mạnh tổ hợp tương ứng

Cung mệnh chủ tinh bị chiếm đóng, nhưng có cát vô sát, hoặc tuy có sát tinh mà năng lực sinh trợ giúp chủ tinh, tam phương có cát vây quanh giáp hội chiếu người, là lớp giữa mệnh.

Cung mệnh chủ tinh mặc dù miếu vượng, nhưng có lạp bả sát tinh đồng cung, cung thân cập tam phương có chúng cát vây quanh giáp hội chiếu người, chỉ có thể hiểu lớp giữa mệnh cục.

Cung mệnh chủ tinh miếu vượng, vô sát có cát, hoặc tuy có sát mà năng lực sinh trợ giúp chủ tinh, nhưng tam phương có ác sát vây quanh giáp hội chiếu người, cũng lớp giữa mệnh.

Cung mệnh vô chính Tinh, có cát vô sát, mà lại tam phương cập cung thân có chúng cát vây quanh chiếu, là lớp giữa mệnh.

Cung mệnh có sát, lại được khoa quyền lộc cập ngôi sao may mắn lai giải cứu, tam phương lại có chúng cát vây quanh chiếu, cũng lớp giữa mệnh.

Tòng mệnh thân các cung khán, mệnh thân cung hảo, mà sự nghiệp, cung tài bạch, cung phúc đức không tốt lắm, thì phú quý không được đầy đủ hoặc phúc không được đầy đủ, sự nghiệp cung hảo mà cung tài bạch bất hảo, chích đắt không giàu; cung tài bạch hảo mà sự nghiệp cung bất hảo, chích phú không mắc; cung phúc đức bất hảo, thì phúc ấm soa, khó có tốt hưởng thụ, phú quý trình độ cũng hội chịu ảnh hưởng.

(3), hạ đẳng bình thường mệnh, và cung mệnh vậy tổ hợp tương ứng

Cung mệnh chủ tinh bị chiếm đóng, vô cát vô sát, tam phương cát hung hỗn tạp, thuộc bình thường mệnh. Cung mệnh mặc dù miếu vượng mà cát hung hỗn tạp, cũng thuộc bình thường mệnh (cấu thành hảo cách cục cũng có thể là lớp giữa hoặc thượng đẳng mệnh).

Tòng mệnh thân chờ cung Tinh tình đến xem, mệnh thân cung hảo, nhưng tam phương tứ chính, lân cung bất hảo, cát hung hỗn tạp, chỉ phải thanh nhàn suốt đời, vô phú quý thực lợi; hoặc mệnh thân cung không tốt lắm, mà tam phương và lân cung hảo, trải qua gian khổ gây dựng sự nghiệp, nhưng có thể lấy được thường thường bậc trung đã ngoài xoay ngang, ngôi sao may mắn chúng người có thể phú quý.

Loại này mệnh tạo, giống nhau áo cơm coi như là khá lắm rồi, chỉ là phú quý lực bất túc, hoặc tật ách đa.

(4), bần yểu mệnh, và cung mệnh yếu tổ hợp tương ứng

Mệnh thân, phúc đức, tài bạch, sự nghiệp, cung thiên di đều bất hảo, ví dụ như mệnh thân cung hung tinh tọa thủ, cát hung hỗn tạp, hoặc chính Tinh bị chiếm đóng, hoặc mệnh vô chính diệu có sát, mà lại tam phương tứ chính vừa cát hung hỗn tạp; nhất là mệnh thân cung lúc rảnh rỗi cướp dương đà hao tổn chết hết chờ Tinh cùng thủ, tam phương tứ chính vừa là cát hung hỗn tạp; hoặc cấu thành không kiếp giáp mệnh, dương đà giáp mệnh (lộc phùng phá tan tài luận), hỏa linh giáp mệnh chờ hung cách, tam phương tứ chính lân cung vừa cát hung hỗn tạp, đó là nghèo hèn mệnh, quá mức thì mệnh chết yểu.

2, nhân sinh hàm lượng nguyên tố trong quặng phán định (tức địa vị xã hội năng lực đạt tới đẳng cấp cao nhất)

Đây là cổ nhân nhận định, xã hội hiện đại phức tạp nhiều lắm, cho nên chỉ có thể dành cho tham khảo.

(1), đầu tiên phán định cung mệnh “Tinh cách” (Tinh cách chủ quý khí) đẳng cấp (cùng một sinh năng lực đẳng cấp cơ bản tương đồng) :

① mệnh nhập cách, tức thành phú quý cách cục vô phá người; hoặc là cung mệnh chính Tinh miếu vượng, tụ cát, có khoa quyền lộc thủ chiếu, tam phương tứ chính đều vì ngôi sao may mắn, cũng thượng cách. (tương đương với thượng đẳng mệnh)

② cung mệnh chính Tinh không vào miếu, nhưng được bình địa tính mà tụ cát, có khoa quyền lộc thủ chiếu, tam phương tứ chính đều vì ngôi sao may mắn, là trung cách. (tương đương với lớp giữa mệnh) . Cung mệnh chính Tinh nhập miếu, nhưng bản cung cập tam phương tứ chính đều cát hung tướng bán hỗn tạp, cũng trung cách.

Cung mệnh vô chính Tinh, bản cung cập tam phương tứ chính giai cát đa vô sát kị, cũng trung cách.

③ chính Tinh bị chiếm đóng hoặc rơi rảnh rang cung, bản cung cập tam phương tứ chính đều có ác sát, là hạ cách. (tương đương với hạ đẳng cập bần yểu mệnh)

(2), sau đó phán định cung mệnh “Sổ cách” (sổ cách chủ phú khí) đẳng cấp:

① Tinh được rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tướng sinh, rơi cung vừa là trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, thì là thượng cách.

② Tinh và rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tương đồng, mà lại rơi cung vừa là thai, nuôi của cung, thì là trung cách; rơi cung vượng tướng, nhưng âm dương tương khắc người, cũng trung cách; âm dương tướng sinh, mà rơi cung phùng tắm rửa suy tuyệt, cũng trung cách.

③ Tinh thụ rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tương khắc, mà lại rơi cung vừa chỗ suy tuyệt tử, thì là hạ cách.

(3), do Tinh cách đẳng cấp và sổ cách đẳng cấp phối hợp lai bình định người hàm lượng nguyên tố trong quặng:

① phàm Tinh được với cách, sổ được với cách người, là thứ nhất vị, quân vương, thủ tướng, nguyên thủ.

② phàm Tinh được với cách, sổ trúng tuyển cách người, là vị thứ hai, vị tới tam công. Tổng lý cấp đã ngoài của nhâm.

③ phàm Tinh được với cách, sổ được hạ cách người, là vị thứ ba, vị tới Lục khanh. Tỉnh, bộ trưởng cấp đã ngoài của nhâm.

Đã ngoài ba vị đều vì thượng đẳng hưởng phúc người.

④ phàm Tinh trúng tuyển cách, sổ được với cách người, là đệ tứ, vị tới cấp tỉnh đã ngoài của nhâm.

⑤ phàm Tinh trúng tuyển cách, sổ trúng tuyển cách người, là đệ ngũ, vị tới địa huyện cấp đã ngoài quan viên.

⑥ phàm Tinh trúng tuyển cách, sổ được hạ cách người, là thứ sáu, vị tới khoa cấp đã ngoài, hoặc dị lộ tiền đồ hiển quý, ông chủ.

Đã ngoài ba vị đều vì lớp giữa hưởng phúc người.

⑦ phàm Tinh được hạ cách, sổ được với cách người, là đệ thất, y lộc sung túc, giàu có người.

⑧ phàm Tinh được hạ cách, sổ trúng tuyển cách người, là thứ tám, áo cơm không thiếu, thường thường bậc trung nhà.

⑨ phàm Tinh được hạ cách, sổ được hạ cách người, là thứ chín, khổ cực lao lực, bần cùng chết non.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数的分析推演

此章介绍斗数分析推演的基础知识和一些分析论断的经验, 只有牢固地掌握了这些基础知识和经验, 才能更灵活地运用到具体的分析推演上.

第一节 斗数分析推演的主要内容

1, 人的品貌, 性格, 才华.

2, 人的先天定数, 即富贵贫贱所能达到的最高层次.

3, 事业分析.

4, 财运分析.

5, 灾病分析.

6, 大小限运, 流年凶吉祸福的分析.

7, 父母情况.

8, 兄弟情况及交友情况.

9, 夫妻情况.

10, 儿女情况.

以上这些内容主要从第八, 九, 十章各节中查找出来.

第二节 斗数分析推演概论

斗数排盘工作完成后, 接下来就是对人的一生命运及六亲进行全面的分析推演.

紫微斗数由星曜和宫垣两大部分组成, 星曜尤如人, 宫垣尤如人的住宅, 单位和地理环境, 通过星曜与宫垣的不同组合, 来显示出人一生的命运趋势和六亲情况.

斗数星曜很多, 满天星斗, 正应人间百态, 但对分析推演时则会令人无所适从, 其实掌握要领后论命并不复杂. 十四颗正星尤如主帅, 辅佐星如将领, 副星如下层军官, 杂曜如士兵. 在分析中, 应以十四正星的组合为主为基础, 起本质的作用, 辅佐星曜只起辅助和影响正星的作用, 看是加强作用还是削弱作用, 或是起转化作用 (主要指四化星的作用而言, 即由恶转化为善, 或是由善转化为恶) . 看副星杂曜亦是如此, 唯影响作用力量较弱. 大体上, 主星看事情的主体, 骨架, 副星辅星看事情的细节. 总之, 分析时要分清主星辅星, 然后在分析原命局时, 重点看32颗甲级星, 副星辅星可根据各人的理解水平, 水平高者可全盘考虑, 水平差者可少看甚至不看;在分析行运时, 副星辅星就必须参考了.

斗数分析的基本方法为: 论本身命运, 以天盘命宫为核心, 论其他宫人事则以相关的宫为核心, 看主星的庙旺失陷情况, 看落宫的生克及旺衰情况;再以同宫辅星副星为内部影响力, 看他们是吉星还是凶星, 是扶助主星还是抑制主星, 来确定事体的主骨架的好坏;再以三方四正, 左右邻宫上的星曜的扶抑情况作为外部影响力, 内外综合分析推断出主事宫的强弱, 从而推断出本人或所主宫人事的先天定数吉凶. 再看限运的吉凶以断应数, 限运吉则对定数起扶助增强作用, 定数吉则应吉, 凶则减凶;限运凶则对定数起抑制减弱作用, 定数吉则减吉, 凶则应凶.

斗数论命大要, 先看命宫及三方星情组合的好坏以定得星格否, 次看命宫的生克旺衰以定得数格否 (星格重于数格), 然后定出先天命数格局的高低. 再看身宫及命主星身主星的好坏, 以定富贵的增减程度. 再看紫微星入强宫还是闲宫, 入强宫则增贵气, 入闲宫则减贵气且多辛劳.

看生克旺衰, 先看宫的五行与星的五行是什么, 再看宫与星, 星与星之间的五行生克制化情况, 主星, 吉星宜得宫生 (宫生星则为福, 星生宫则泄气不算美, 但也不算坏), 凶星宜得宫克, 但阴水星入午宫, 阴水星入巳宫为水火既济之象而反吉;主星宜得辅星之生 (得生者虽失陷亦不作陷论), 煞星宜得他星来克. 其次看宫的旺衰情况, 命身宫最宜在长生, 冠带, 临官, 帝旺之宫, 忌在死绝衰病墓沐浴空亡之宫.

在推命中, 要分清落宫星曜是吉星和凶星, 书中所言星的吉凶善恶一般是指本质而言, 但吉凶只是相对的, 不是绝对的, 要具体情况具体分析, 在实际上能否起到善或恶, 关键是看星的庙旺失陷, 落宫的生克情况, 更重要的是看星与星的配合是否和谐. 星的吉凶还与具体的人事有关, 这与星曜的主要作用有关, 例如武曲为财星论财运则吉, 论学业就不一定好;又如白虎虽凶, 但医生和武官得之却吉(若凶星多者仍不吉). 一般庙旺的主星加会六吉或化吉, 有锦上添花之意, 失陷的主星加会六吉星或化吉, 有扶助脱困之意.

在斗数的分析判断中, 星的庙旺失陷很重要. 一般来说, 凡是庙旺的星曜都能充分发挥其良好一面的作用, 吉星更吉, 凶星不凶;凡是失陷的星曜则充分显现其不良的作用, 吉星不吉, 凶星更凶. 善星失陷反变恶, 恶星庙旺反变善.

星曜之间的配合很重要, 配合得好, 凶星也可以起良好作用, 配合不好, 吉星也起到不良的作用. 所谓配合好, 就是性质互相调和制约及阴阳平衡得好. 例如, 七杀为恶宿, 若与紫微守照, 则可变成帝星的得力良将, 在武职上将会有一翻伸手. 又如, 擎羊为凶煞, 若与天同在午宫守命, 则为“马头带箭”格, 大将之命. 在星与星之间的配合上, 一般来说, 吉星与吉星多能相配, 相生相扶者固然全美, 相克者虽不全美亦无大害;吉星与凶星相配, 吉凶混杂, 多主乱而不吉 (能制服凶星者则另当别论) 或亦吉亦凶;凡十二宫中见四煞星, 无论旺衰, 一般都以刑冲克害论;凡吉星见四煞之一同宫, 无论落于何宫, 也谓被冲 (这里的冲为冲坏和冲动的意思);煞星不可聚, 凶煞聚在一起, 则臭味相投, 更增其凶. 后面叙述有很多吉凶格局, 就是星与星之间的配合关系的总括, 很重要.

煞星一般都有破坏性的一面, 但又有激发性的一面. 煞星表示积极能干, 创新拼搏, 坎坷辛劳. 若庙旺且与吉星同宫或有制化则易得横发功名, 显贵扬名, 但须要以辛劳来换取. 如果命宫皆为阴柔的星曜则为人过于懦弱而难有所作为, 有点煞星则可提起阳刚之气;若有众吉星生旺, 有一点煞星, 反而起到激发进取及保镖作用, 发挥出锐不可挡之势, 能迅速地取得事业的成功, 并出人头地, 正所谓“有病方为贵”即是之意. 此外, 命宫居辰戍天罗地网之宫, 除了七杀, 破军或庙旺的太阳, 太阴能自己冲破外, 其他主星还须要一点煞星同宫, 以助其冲破天罗地网, 激发自我奋斗之力. 煞星逢制服也会有好的作用, 多在武职上显耀. 擎羊星同宫守命不一定可怕, 如上面的马头带箭格, 反有权势, 但若落于迁移宫正照, 无制服则象一把刀子正对着自己, 多少有些威胁力. 所以不能一见到凶煞星就认为不吉, 如果吉星众多, 煞星少且庙旺, 再加三方四正众吉会照, 仍然是吉利的. 如果主星失陷且吉星少, 再逢煞星, 那恐怕就不妙了, 若煞星多又失陷则更凶. 正所谓: 诸星吉多, 逢凶也吉;诸恶星多, 逢吉也凶.

吉星, 同宫者美, 正照不如三合方拱, 三合拱不如邻宫相夹. 凶星, 同宫及夹者凶, 对宫其次, 三方更次.

斗数论命, 主要分为先天命数和后天运势两大部分. 分析首先从先天命数入手, 先天命数以命宫为核心, 参看三方四正宫(即财帛, 事业, 迁移), 进行综合分析论断. 命, 身, 疾, 福四宫决定人生的吉凶祸福, 命, 迁, 财, 官四宫决定人生的荣枯得失.

分析完先天命数后再分析后天运势, 后天运势分大限, 小限, 流年, 流月, 流日, 流时等, 代表人生各个时期的遭遇. 大限主管十年之祸福, 小限, 流年掌一年之荣枯, 流月主一月之旺衰, 流日主一日之得失, 流时主一时之吉凶.

星曜的作用, 在命局和限运是有区别的, 在原命局本质起决定的作用, 而在限运只起际遇, 变化的作用, 本质只起一般的作用. 例如, 紫微为帝王星, 在本命须要百官朝拱, 本质高贵而独断专行, 而在限运则不一定非百官朝拱不可, 也无独断专行的本性, 只显示其有才干, 加百官亦显示其处事能力强, 但其高贵高级的性质也是有的, 如作事走高级路线, 可遇贵人等. 又如天机本质为参谋, 聪明机变, 在命则要聪明才智之星会合, 运限逢则不表聪明, 仅表示机遇, 变化, 但其依附权势的性质仍在, 逢贵人星而能得助变好.

命身坚强, 运限不好亦能过得去, 即使逢少数煞星, 亦主凶中有救, 对身命无妨害. 命好, 身好, 限好, 终生荣昌 (假如命宫身宫坐长生帝旺之地, 本宫又得吉星庙旺坐守及副星吉众, 为命身坚强, 再得三方四正及大小二限众吉扶助, 则为命好, 身好, 限好, 定主终生荣昌) . 命衰, 身衰, 限衰, 一生乞丐 (假如命宫居死绝空亡之乡, 本宫又逢失陷之凶煞坐守, 三方四正及左右邻宫更会空劫忌煞, 而且大小二限又凶多吉少, 则为命衰, 身衰, 限衰, 定主终生贫贱) . 生逢败地, 发也虚花 (命宫在死绝之地, 即使有发展也不持久, 虚名虚利而已) . 绝处逢生, 花而不败 (命宫虽落于死绝之地, 但得落宫之五行相生, 或得众吉星生扶, 仍为有救, 不至于破败没落, 或先败而后成, 在困境中得到转机) .

好, 好到什么程度?荣昌, 荣昌到什么程度?这就要看什么样的星守照, 以及星格, 数格和格局的高低了. 能力大的星曜及组合成的格局高, 则好的程度就高, 反之则低. 哪些星的能力强呢?一般来说, 紫微, 天府力量较大, 太阳, 太阴, 武曲, 天同, 天相, 天梁, 天机的力量稍次, 以上九星多为富贵福禄之吉星, 若再会科权禄昌曲左右魁钺等吉星, 则能力强大. 廉贞, 贪狼, 巨门, 七杀, 破军等, 则多有不良的一面, 庙旺尚可, 失陷则不良, 会煞更凶;但此五星配合得好, 组成富贵格局, 能力也很大, 其中紫杀, 紫廉, 武杀, 武贪, 廉府, 廉杀, 廉梁, 火贪, 铃贪, 机巨等同守命身, 并处庙旺之地, 再加魁钺昌曲左右科权禄等众吉会照, 获福亦大.

机月同梁主福寿, 日月左右主富贵, 武破吉化则峥嵘, 贪廉失陷性多劣, 昌曲入命主科名, 禄存到处皆美, 巨门化吉亦富贵, 魁钺扶拱主发达, 一生近贵有功名, 局中最忌空劫临.

凡刚烈之星多带孤克的特性, 入命宫和六亲宫必然不利六亲, 女命尤忌入夫妻宫.

本宫无正星, 借对宫的所有星曜过来并与原宫副星一起论吉凶 (借入星曜的庙旺失陷仍以原宫为准), 但吉凶都要打折扣, 且本宫无主星, 本身就代表了一种微妙的特定的信息, 代表为空虚, 虚无, 不显现, 隐藏, 隐伏, 缺陷等. 最忌本宫有煞星, 即使对宫吉亦不算美;对宫有煞忌星凶性倍增.

看四化, 凡化三吉入命宫三方者增吉;凡化忌星所落之宫, 多有阻滞, 吉者减吉, 凶者更凶. 庙旺的吉星化忌, 虽有阻滞, 但经努力终能成功;主星失陷化忌, 大凶, 尤其恶星加煞化忌, 那更是艰难困苦的了. 化忌的对冲宫更不好, 宫星旺吉尚可, 若宫星陷且有煞, 则必有凶灾. 这只是一般而论, 具体还要看星曜及三方四正宫的配合情况, 配合得好者反面有促进作用.

前辈们的訣语: 本宫凶, 根浅内乱;对宫凶, 当头恶棒;三方凶, 腹背受敌;邻宫凶, 两邻相欺;本宫及三方皆凶, 四面楚歌.

第三节 先天命数的分析推断

★一, 看人的品貌, 性格, 才华

看人的品貌, 性格, 才华, 主要看命宫, 次看父母宫, 福德宫和疾厄宫.

一般看表露于外在的个性以命宫为主, 迁移宫为辅, 隐藏于内在的性格兼看疾厄宫, 气质习性, 兴趣嗜好, 潜意识 (与祖传有关) 兼看福德宫, 四宫同参. 命无主星看迁移宫和福德宫, 福德又无主星看疾厄, 无必四宫同参细究. 看相貌和才华(思维能力)以命宫为主, 参看父母宫. 看身材以命宫和疾厄宫来看.

主要宫及主星作为主脉络, 次要宫及副星作为辅助脉络, 归纳总结出其人的品貌, 性格, 才华来. 每一个星都包含有其特殊的性情, 所以命宫里所有星曜都要参看, 相同者不再重复, 不同者添加进来, 或增强, 减弱主星的性情等, 最后进行归纳. 具体请参看“诸星落宫参断”. 查阅时, 要懂得取舍, 灵活掌握;以主星为主, 宜详细查;辅星宜简, 仅看主要作用, 主要看其对主星是扶助还是抑制, 然后对主星的性情作用进行增减取舍, 综合归纳;例如, 主星庙旺或逢众吉扶助, 恶亦变善;失陷或逢凶煞聚, 善亦变恶.

大体上, 南斗星多柔而敏, 北斗星多刚而欠思虑. 命宫主星柔, 喜三方有刚星;命宫主星刚, 喜三方有柔星;这样才能刚柔相济, 否则为过刚或过柔, 过刚者易折, 过柔者儒弱. 凡贵星入命多清秀, 桃花星入命多艳丽, 破败星入命长相粗俗, 甚则凶顽.

如何看人的性情善恶?主要从命宫星情及衰旺来看, 并兼看福德宫的星曜旺衰. 大体上, 逢吉星善星, 其人本质上多善良;逢恶星凶星, 其人本质上多恶劣;逢煞一般多有不良的习性. 紫微中庸敦厚而高傲耳根软, 日月左右最慈祥(太阴优雅而柔弱阴沉, 太阳博爱而刚直急躁, 左辅宽厚而孤僻, 右弼忠良而自负), 府相同梁性良而保守(天府温和稳重而怯儒, 天相文雅厚重而奢侈, 天同磊落和蔼而懒散, 天梁老练敦厚而孤高), 昌曲禄机清秀机巧(文昌正直而孤高, 文曲多能而浪漫, 禄存稳健而贪吝自私, 天机机敏善良而浮夸计较), 巨破羊陀性刚而多是非(巨门精明善辩而苛薄, 破军胆大劲足而楞狠狠恶, 擎羊坚毅而残暴好斗, 陀罗机谋而多变好争), 火铃贪空劫性无常(火星干练而暴躁, 铃星机伶而善变, 贪狼豪爽而贪欲反复, 地劫凛烈而欺诈, 天空急智而虚伪), 廉武杀刚烈顽固而好斗(廉贞刚硬任性而浮蕩, 武曲刚毅果断而心地善良, 七杀刚勇而多疑多变). 命身宫均有四煞, 贪花恋酒.

一个人不可能十全十美, 性情有好有坏, 多有正负, 优劣两方面的特性. 主星庙旺, 吉众, 性情向良性方向发展;主星失陷, 煞多, 性情向劣方面发展.

自私与奸诈区别, 轻重不同, 自私不一定阴谋害人, 自私过头易变为奸诈;奸诈者不但自私, 且多虚伪, 当面一套, 前后一套, 甚至阴谋害人或出卖朋友, 这种人不可深交. 命宫有四煞者多奸诈.

身体部位: 命宫逆至疾厄宫左侧, 父母宫顺至奴仆宫在右侧. 命, 父为头部, 迁, 奴为下部. 宫干为阳在背面, 宫干为阴在前面.

痣斑疤的看法: 昌曲有大痣, 陀罗有胎记, 武曲有疤痕, 廉贞和太阳有斑. 天机化权入迁, 眉毛有痣. 以上述星曜落宫情况参看上述身体部位定痣斑疤的部位.

★二, 一生命数的初步分析

一生命数, 即一生命运的总趋势, 一生富贵贫贱的走势范围.

一生命数的分析判断, 是立体多层次的分析方法, 首先以命宫为核心为内部因素, 看本宫的星情旺衰及吉凶以确定内部力量的强弱程度;然后再以命宫的三方四正, 左右邻宫为外部条件, 外部因素, 看三方四正, 左右邻宫的星情旺衰吉凶情况, 以及与命宫是否组成吉凶格局, 以确定外部力量的强弱程度;最后根据命宫的星格与数格进行全盘评定.

1, 以命宫为核心进行一生命数的初步分析

命宫, 尤如人的头脑, 灵魂, 骨架, 是命运的核心, 先天的根基, 天赋的能力, 与官贵福气有关, 其好坏影响一生的命运, 主管一生的贵气成就, 尤其对少年至中年 (40岁前) 的贫富影响最大.

命宫的强弱是决定富贵贫贱的关键, 命宫的强弱分析包括内部因素和外部因素两个方面. 内部因素是指命宫本宫的强弱, 外部因素是指命宫的三方四正及左右夹宫的强弱及星曜对命宫的影响力.

(1), 内部因素的强弱, 即命宫本宫的分析判断

命宫内部因素的强弱程度, 主要从命宫内星曜的力量组合, 星的旺衰, 落宫的生旺衰绝三方面情况来分析判断.

如何分析命宫本宫的强弱?下面分五种组合来看:

①最强的组合: 有好的富贵格局;有庙旺的正星入宫, 且得宫的五行相生, 落宫又处长生, 冠带, 临官, 帝旺等状态, 宫内的副星均为扶助主星的吉星, 无煞星, 或者虽有粒把煞星, 却庙旺又得宫克或其他吉星克制, 这个内部堡垒必然非常坚固, 能力十分强大.

②强的组合: 主星庙旺, 宫内副星吉星众多, 但落宫不旺或不得宫生;主星庙旺而有粒把煞星冲破;无主星, 有吉无煞, 对宫好或组成好的格局, 得宫旺或相生等.

③一般的组合: 主星庙旺, 吉凶星混杂, 恶煞星有两粒以上;主星平性, 但无煞星, 又得宫生, 宫旺或众吉星扶助;主星失陷, 无煞有吉;命宫无主星, 无煞, 有吉而对宫一般, 或无吉而对宫好但不成好格局者, 仍属一般的组合, 即平性.

④弱的组合: 主星平性, 吉凶混杂;命无主星, 副星吉凶混杂, 对宫亦为一般;主星失陷, 无煞, 或吉凶混杂而吉多煞少.

⑤最弱的组合: 成贫贱格局;主星失陷, 无吉而恶煞星众多, 且落宫衰绝无生;无主星, 无吉而煞星多, 落宫衰绝无生, 且对宫亦弱;这是最坏的组合, 根基无存, 纵使身宫及三方吉星众多, 亦难有好的发展前景.

(2), 外部因素强弱的分析

事物的发展, 内因是主要的, 但外因也是不可忽视的. 命宫的三方四正, 左右邻宫等宫和星曜就是外部条件, 外部影响力. 三方四正也显示未来的成就, 外围环境的优劣及命运可改造的程度. 三方四正及左右邻宫强则外部条件好而助力大(组成好格局则助力更大), 反之则助力小, 甚至起到破坏作用.

三方四正, 左右邻宫强弱的判断方法可参考上面命宫本宫强弱的分析判断方法.

(3) 命宫强弱的综合判断

如何看命宫与三方四正, 左右邻宫的关系好坏呢?在这里, 三方四正及左右邻宫等星曜, 主要看其强弱, 一般不必查其详细的星情, 只知其一般的赋性, 是吉星还是凶星以及其与命宫主星的配合情况(即是否组成吉凶格局)即可.

命宫与三方四正及左右邻宫配合关系的好坏, 分以下四种情况:

①, 最强的组合: 命宫强, 三方四正, 左右邻宫 (统称外围宫, 下同) 均强, 且多为善星及左右昌曲魁钺科权禄等众吉星会聚拱助命宫主星, 无凶煞, 或虽有粒把煞星, 却庙旺或被制服或配合得好, 则内外因素均好, 必可大展宏图, 一生顺遂, 组成富贵格局更妙.

②, 较强的组合: 命宫强, 外围宫一般, 吉凶混杂;命宫一般, 外围宫强或组成富贵格局;命宫较强, 外围宫亦较强.

③, 一般的组合: 命宫不太好, 外围星曜吉众而有力, 配合又好, 则依靠后天的努力和外部力量而得到不同程度的发展;命宫强, 外围宫凶, 主星陷或恶煞星多, 吉星少, 或外围星曜之间配合不好, 则为外围环境不良, 外援条件差, 孤立无援, 只有靠天然之力或自食其力了;命宫和外围宫均一般, 吉凶混杂.

④, 弱的组合: 命宫弱, 外围宫亦弱, 凶多吉少, 且多为空劫羊陀火铃化忌等恶煞聚凑, 星与星之间配合又不好(组成贫贱格局), 那就内外交困, 难以有所发展了.

以上是命宫强弱的综合判断方法法, 这也是斗数的基本分析方法. 此分析方法同样适用于身宫及其余各宫以及大限, 流年, 流月, 流日, 流时的分析.

(4), 三夹命与六夹命的论断

三夹命凶: 即空劫, 火铃, 羊陀等三组凶煞星在命宫的左右两邻宫相夹. 逢三夹命者, 凶多吉少, 命宫即使有吉星守照, 亦作弱论. (注: 羊陀夹身命, 凶是有条件的, 只有在禄逢冲破的情况下才凶, 否则因禄存守身命, 应主富贵吉论;羊陀夹忌, 羊陀夹空劫, 空亡, 则禄存被冲破而无用, 是为败局, 吉处藏凶) . 火铃夹羊陀, 空劫夹忌, 羊陀夹火铃则大凶, 即使三方吉多亦主贫贱寿夭. 同时有两组夹命, 尤其是空劫与羊陀同时夹命, 更凶, 即使命宫主星为紫府禄存, 也主夭残贫贱, 再逢命宫主星化忌, 更凶, 必夭折. 羊陀夹加火铃在对宫冲, 空劫夹加化忌守照, 亦主夭折或贫贱. 大小限到此则应凶.

六夹命吉: 即紫府, 左右, 昌曲, 魁钺, 日月, 科权禄等六组吉星在命宫的左右两邻宫相夹. 命逢, 主吉多凶少, 命宫凶者亦轻, 吉者更吉, 三方吉拱则锦上添花, 但具体还要看庙陷情况而定.

(5), 命宫落宫的一些粗俗看法

①阳年生人, 命宫地支为阳者吉;阴年生人, 命宫地支为阴者吉;寅午戍申子辰等六个时辰生人, 为六阳时, 命宫又居此六宫者吉;巳酉丑亥卯未等六个时辰生人, 为六阴时, 命宫又居此六宫者吉;以上均称得地, 这类人, 命宫吉则增吉, 命宫凶则减凶.

②阳年生人, 命宫地支为阴者不吉;阴年生人, 命宫地支为阳者不吉;六阳时生人命宫居六阴时地支宫和六阴时生人命宫居六阳时地支宫者, 不吉;以上均称为反背, 不得地, 这类人, 命宫吉则减吉, 命宫凶则增凶.

③命宫在四生四马之地 (寅申巳亥宫), 主一生奔波, 喜动不喜静, 身心都动, 爱动脑, 聪明勤劳, 为人喜行中庸之道, 做事须经计谋劳心而获成功.

④命宫在四败之地 (子午卯酉宫), 主热情开朗, 乐观, 多情, 善机变, 喜投机取巧, 事业因有机巧而容易成功. 异性缘好.

⑤命宫在四墓之地 (辰戍丑未宫), 为人保守, 勤劳节俭, 忠诚老实, 任劳任怨, 忙碌, 善积蓄, 不善投机, 做事须靠踏实苦干, 历经艰难后才能获得成功.

⑥命宫有空劫大耗等星, 主青少年贫困, 浪费消耗, 破财不聚, 事业发展艰难.

⑦命宫煞重, 财官宫吉, 纵有财官亦辛苦, 必经艰苦奋斗才能获得成功.

⑧“若逢败地, 专看扶持之星, 大有奇功”: 如命在败 (沐浴) 和衰绝之地, 有禄存, 化禄扶持, 仍算吉美.

(6), 命宫无正星的看法

命宫无正星, 若本宫吉多无煞, 财迁官三宫有吉星拱照, 组成好的格局, 经努力亦能富贵荣显, 但主幼年多磨难, 且宜出外发展. 若本宫有失陷的煞忌星坐守, 则为下局, 即使三方有吉亦主成败多端;三方又有恶煞会照, 则为破祖败家之命, 二姓方可延生, 离祖才可成家发展. 若财帛宫不好时, 财会破得很利害.

命无正曜, 多有一些空虚不实性或迟疑不决性, 喜怒哀乐常受外界的影响而起落(外界即迁移宫的社会活动空间影响), 此时命宫不算强也不算弱, 虽可借对宫的星曜来看, 但吉凶多要打折扣(如果用数字表示, 约可影响50%左右, 即打五折算).

命无正曜, 六亲缘薄, 少小离家或由他人带养, 若父母宫也无主星或不好者更验;对宫为巨门, 破军, 有可能为两姓延生, 尤其女命较有可能;幼年多殃, 宜外乡发展.

命无正星, 除参看迁移宫外, 还宜参看身宫.

(7), 富贵贫贱二十等人 (这里列举的只能是一种兆示, 倾向性, 具体分析时宜参看财官迁疾父兄福田等宫及行运情况而定)

富贵: 命宫有紫府相日月昌曲左右魁铖科权禄等吉星守照拱合, 正星庙旺无破, 为富贵命 (紫微必须三方四正宫会齐左右二星, 不逢空亡煞忌冲破, 才是) . (注: 财官宫无破才是)

富裕: 武, 阴入庙守财宫, 无破耗凶星来犯, 堆金积玉. 其余参看“定富局”.

福寿: 南方生人及阳男阴女, 命宫中有庙旺的同, 梁坐守, 无煞冲破主富贵双全;北方生人及阴男阳女, 命宫中有紫, 武, 贪, 庙旺无煞冲破主福寿. (注: 福德宫无破才是)

文职: 命宫中有昌曲左右魁铖, 而落宫又旺, 且三方四正有科权禄拱照, 则为文官. 命身坐紫府相加会左右昌曲, 不逢空劫煞忌冲破, 金榜题名, 可为职位较高的文官.

武职: 命宫有庙旺的武, 杀, 廉, 又得三台八座魁铖权禄拱照, 为武职武官. 命身坐紫微化权, 有左右二星拱照, 为大将之命. 杀破廉贪守命, 本宫无煞宜武职, 加会吉星, 威镇边疆. (武杀破廉贪庙旺守命, 无煞同宫, 三方会煞, 宜武职, 有煞同宫有危险)

威勇: 命宫中有武, 杀, 羊, 又加权禄, 三方有紫府左右拱照, 主人威勇.

聪明: 命宫和父母宫中有昌曲魁钺左右府相三台八座化科守拱照, 无破主人极聪明.

贫贱: 命宫中有羊陀廉杀巨破空劫忌等混杂守照拱冲, 诸凶又逢陷地, 主贫贱. 正所谓“命中吉曜不来临, 火忌羊陀四正侵, 贪廉巨破来会合, 一生暴躁又贫贱”. (空劫与羊陀同会)

刑名: 命宫逢羊, 陀, 火, 铃, 武, 破, 杀, 庙旺吉拱, 三方无凶, 有刑名, 可从事司法刑警工作. (武破杀庙旺守命, 无煞同宫, 三方会煞, 宜武职, 有煞同宫有危险)

病夭: 命宫或疾厄宫或父母宫有失陷的贪廉羊陀空劫火铃忌等星混杂守照拱冲, 主疾病伤残, 甚则夭折. (加会阴煞, 大耗, 天虚, 天月等星更是)

僧道: 命宫机梁杀破空劫会聚;紫微居卯酉遇空劫, 又有煞耗;命无正曜却逢煞忌, 更兼父妻子三宫失陷或有煞, 均为僧道之命.

官吏 (现时称公务员) : 日月庙旺化吉入强官;紫府守命加煞星, 一生为吏呈英豪;机月同梁作吏人.

商贾: 天机巳亥及贪阴煞忌坐命, 多为狡猾多机谋, 离乡商贾命. 财帛宫比命宫强者亦可为商贾命. 梁武居迁移, 世利经商.

盗贼: 命逢巨破与廉贪, 七杀三方会照, 更遇武曲加煞星同临迁移官, 为盗贼命. 命逢失陷的巨破廉贪加羊陀劫煞聚, 三方又凶者, 不是盗贼亦贫贱. 贪狼大耗守命, 官宫, 终身鼠盗.

浪荡: 命身廉贪煞曜加桃花, 贪花恋酒祸患多. 月梁居陷宫坐命, 漂蓬外乡, 酒色淫荡.

破相: 父母宫逢煞星, 三方又有刑煞, 疾厄宫羊陀临, 折伤肢体身残疾. 命身宫主星失陷加七煞, 疾厄宫又失陷加煞, 主残疾.

匠人: 天机天相临身命, 紫微财星入墓中, 天府又居迁移位, 有煞, 为人营造过平生.

巧艺: 贪狼居巳亥坐命身, 贪武加煞忌, 破武居未, 廉破居卯酉及机相坐命身, 天府居迁移, 均为巧艺之人.

驳杂: 吉星相扶凶曜临, 百般巧艺不通享, 命身若还逢恶曜临, 只做屠牛宰马人. (命宫吉凶混杂, 或先富后贪, 或事业有阻, 恶煞聚更是倾败, 或下贱)

娼婢: 女命命身福三宫失陷而见桃花星与煞星聚, 或命坐机月于寅申又加煞, 或杀破巨贪守命于陷宫而加煞, 天梁陷地遇天马等, 多为淫荡娼婢之流, 或为交际, 贫贱之妇.

2, 身宫的看法

身宫是辅助命宫的, 亦属内部因素. 身宫也是人的栖息之地, 是人的后天发展能力之处和努力情况, 与财富有关, 管中晚年 (40岁后) 的贫富情况 (但贵气及成就仍要参看命宫) . 命宫宜福寿之星坐守, 身宫宜清贵之星坐守. 身宫的具体分析方法和命宫一样, 可参考. (注: 本人认为, 在实际分析论断中, 身宫的作用除落财帛和官禄二宫较为符合上述的情况外, 其余宫度并不是那么实际, 主要显示后天一生最执迷的地方, 即最重视或最有发展前途的地方, 按下面有关身宫寄宫的看法来看就可以了, 在命宫无正星时亦宜参看身宫. 身宫为虚构的身体, 疾厄宫才是代表真正的身体情况, 身体的好坏与疾厄宫关系最大, 最直接, 所以宜多重视疾厄宫. 身宫没有独立的宫度, 实际意义应以寄宫来看) .

“三夹身凶”, “六夹身吉” (三夹, 六夹的解释参看三夹命和六夹命) .

身宫有杀破羊陀火铃等恶煞冲破, 往往会有破相伤损, 甚则残疾. (注: 看来身宫应为父母宫或疾厄宫才如是断, 身宫在财官宫就难与疾厄挂上钩了).

羊陀夹身, 易招怨恨, 若身宫再化忌, 则灾病破败.

空劫夹身, 一生坎坷, 或身体有缺陷.

火铃夹身, 身体残障, 或一生波折辛劳, 发展困难. (残疾, 应为夹疾, 父宫才如是论)

命宫好, 身宫也好, 则富贵双全, 一生吉利. 命宫好, 身宫不好, 则早年享通, 但财源不聚, 只有贵气而无实利, 晚景也不好, 相当于英雄无用武之地. 命宫不好, 身宫好, 则早年艰辛, 经过自己的艰苦创业, 中晚年后可发福, 但贵少富多. 命宫不好, 身宫又不好, 则一生不利, 贫困终生. (注: 身宫入财官迁宫才如是断, 入它宫以寄宫的论述来看) . ?

身宫没有自己独立的宫, 总是寄附于命, 财, 迁, 福, 事业, 夫妻等宫. 身宫寄于何宫, 则与该宫的关系特别密切, 预示一生的倾向性. 身宫寄宫的情况如下:

身宫寄宫的看法

①, 身命同宫 (子午时生人) : 个性强, 固执, 坦率耿直, 口硬心软;先后天都在一宫, 命运有大好大坏的倾向,宫吉, 三方吉拱, 就能大好;宫凶, 三方又凶则不稳定, 看行运宫度的星曜吉凶及配合而定, 吉者则稍吉, 凶者则大坏. 一般来讲, 平生多较劳碌.

②, 身宫入福德宫 (丑未时生人) : 比较重视个人享受, 星的组合吉则有享受, 凶则无. 有钱花在自己身上, 满足于娱乐. 财, 福两宫均不好时, 一生辛劳, 过着闷闷不乐的生活. 财宫好福宫不好时, 有钱不会花, 为守财奴. 财宫不好福宫好时, 能知足常乐.

③, 身宫入事业宫 (寅申时生人) : 对事业特别执着, 有责任心, 事业心, 很重视荣誉, 有野心. 星系组合好者能创大业, 做事能力强, 一生顺利, 气质高尚;反之则否.

④, 身宫入迁移宫(卯酉时生人) : 交游广, 能适应多变的环境, 一生命运变化大, 身心较忙碌, 难得清闲, 喜外出游荡. 因命迁对宫, 互相影响, 命, 迁均好, 自己有才能, 且能发挥良好. 命好迁不好, 自己虽有才能, 但开始难发挥, 须经努力, 才能得到众人的赏识, 从而有所发挥. 命宫不好而身宫好者, 幼年体弱多病, 吃别人奶水或给人当义子, 其人离乡背井发展比在本乡发展好.

⑤, 身宫入财帛宫 (辰戍时生人) : 一般多不缺钱用, 一生重视金钱的运用, 有经济头脑, 精打细算, 善理财. 一般从商者居多, 星系组合吉者, 可成大富. 反之则否, 一生为钱财奔劳, 生活艰辛.

⑥, 身宫入夫妻宫 (巳亥时生人) : 家庭观念较重, 对爱情敏感. 星系组合吉者, 夫妻感情好, 对配偶非常关怀, 体贴入微;可因婚姻获益;星系组合不好者, 易被感情所困, 易陷于单相思, 感情苦恼, 婚姻不美满. 女命对夫家和娘家均关心.

★三, 综合评价先天命数

分析完命宫及其三方四正和左右邻宫, 身宫的好坏后, 就可综合判断其人一生富贵荣华的程度, 社会地位的高低, 统称先天命数. 先天命数只是一种征兆, 趋势, 能否达到, 还得看限运是否扶助.

1, 一生能力的等级

(1), 上等之命, 与命宫最强的组合相对应

命宫强, 主星能力强且庙旺, 无煞星冲破, 事业宫, 财帛宫, 迁移宫也好, 吉星众多煞星少, 则为上等命造. 例如命身宫坐庙旺的强星和吉星, 无煞星;三方四正或左右邻宫又有众吉星会聚, 所聚的吉星多为紫府日月相同梁左右魁钺科权禄等星曜, 吉多煞少 (无煞更妙), 必为上等之命. 更得命宫坐长生帝旺之宫及落宫生扶主星, 必为上上等之人.

上等命再得运限亦行吉运, 尤其中晚年运限吉者, 才是十全十美, 富贵福禄寿齐美. 若运限行值失陷刑囚忌劫煞等, 则为美中不足, 但运过则好.

(2), 中等之命, 与命宫较强的组合相对应

命宫主星失陷, 但有吉无煞, 或虽有煞星而能生助主星, 三方有吉拱夹会照者, 为中等之命.

命宫主星虽庙旺, 但有粒把煞星同宫, 身宫及三方有众吉拱夹会照者, 仅可达中等之命局.

命宫主星庙旺, 无煞有吉, 或虽有煞而能生助主星, 但三方有恶煞拱夹会照者, 亦为中等之命.

命宫无正星, 有吉无煞, 且三方及身宫有众吉拱照, 为中等命.

命宫有煞, 却得科权禄及吉星来解救, 三方又有众吉拱照, 亦为中等之命.

从命身各宫看, 命身宫好, 而事业, 财帛宫, 福德宫不太好, 则富贵不全或福不全, 事业宫好而财帛宫不好, 只贵不富;财帛宫好而事业宫不好, 只富不贵;福德宫不好, 则福荫差, 难有好的享受, 富贵程度亦会受到影响.

(3), 下等平常之命, 与命宫一般的组合相对应

命宫主星失陷, 无吉无煞, 三方吉凶混杂, 属平常之命. 命宫虽庙旺而吉凶混杂,亦属平常命(组成好格局亦可为中等或上等命).

从命身等宫的星情来看, 命身宫好, 但三方四正, 邻宫不好, 吉凶混杂, 只得清闲一生, 无富贵实利;或命身宫不太好, 而三方和邻宫好, 经艰苦创业, 仍可获小康以上水平, 吉星众者可富贵.

这种命造, 一般衣食还算过得去, 只是富贵力不足, 或疾厄多.

(4), 贫夭之命, 与命宫弱的组合相对应

命身, 福德, 财帛, 事业, 迁移宫均不好, 例如命身宫凶星坐守, 吉凶混杂, 或正星失陷, 或命无正曜有煞, 且三方四正又吉凶混杂;尤其是命身宫有空劫羊陀耗死绝等星同守, 三方四正又为吉凶混杂;或组成空劫夹命, 羊陀夹命 (禄逢冲破才论), 火铃夹命等凶格, 三方四正邻宫又吉凶混杂, 那是贫贱之命, 甚则夭折之命.

2, 人生品位的判定 (即社会地位能达到的最高等级)

这是古人的看法, 现代社会复杂得多, 故只能提供参考.

(1), 首先判定命宫“星格”(星格主贵气)的等级 (与一生能力等级基本相同) :

①命入格, 即成富贵格局无破者;或是命宫正星庙旺, 聚吉, 有科权禄守照, 三方四正皆为吉星, 亦为上格. (相当于上等命)

②命宫正星不入庙, 但得地平性而聚吉, 有科权禄守照, 三方四正皆为吉星, 为中格. (相当于中等之命) . 命宫正星入庙, 但本宫及三方四正均吉凶相半混杂, 亦为中格.

命宫无正星, 本宫及三方四正皆吉多无煞忌, 亦为中格.

③正星失陷或落闲宫, 本宫及三方四正皆有恶煞, 为下格. (相当于下等及贫夭命)

(2), 然后判定命宫“数格”(数格主富气)的等级:

①星得落宫阴阳五行相生, 落宫又为长生, 冠带, 临官, 帝旺之宫, 则为上格.

②星与落宫阴阳五行相同, 且落宫又为胎, 养之宫, 则为中格;落宫旺相, 但阴阳相克者, 亦为中格;阴阳相生, 而落宫逢沐浴衰绝, 亦为中格.

③星受落宫阴阳五行相克, 且落宫又处衰绝死, 则为下格.

(3), 由星格等级与数格等级的配合来评定人的品位:

①凡星得上格, 数得上格者, 为第一位, 君王, 首相, 元首.

②凡星得上格, 数得中格者, 为第二位, 位至三公. 总理级以上之任.

③凡星得上格, 数得下格者, 为第三位, 位至六卿. 省, 部长级以上之任.

以上三位皆为上等享福之人.

④凡星得中格, 数得上格者, 为第四, 位至省级以上之任.

⑤凡星得中格, 数得中格者, 为第五, 位至地县级以上官员.

⑥凡星得中格, 数得下格者, 为第六, 位至科级以上, 或异路前程显贵, 老板.

以上三位皆为中等享福之人.

⑦凡星得下格, 数得上格者, 为第七, 衣禄丰足, 富裕之人.

⑧凡星得下格, 数得中格者, 为第八, 衣食不缺, 小康之家.

⑨凡星得下格, 数得下格者, 为第九, 辛苦劳碌, 贫穷夭折.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số phân tích thôi diễn

Bản dịch:

Đến đây chương giới thiệu đẩu số phân tích thôi diễn cơ sở tri thức và một ít phân tích phán đoán suy luận kinh nghiệm, chỉ có lao cố địa nắm giữ những cơ sở này tri thức và kinh nghiệm, tài năng linh hoạt hơn địa vận dụng đến cụ thể phân tích thôi diễn thượng.

Tiết 1: Đẩu số phân tích thôi diễn nội dung chủ yếu

1, người tướng mạo, tính cách, tài hoa.

2, người tiên thiên định số, tức phú quý nghèo hèn có khả năng đạt tới tầng cao nhất.

3, sự nghiệp phân tích.

4, tài vận phân tích.

5, tai bệnh phân tích.

6, khổ hạn vận, lưu niên hung cát họa phúc phân tích.

7, phụ mẫu tình huống.

8, tình huynh đệ huống cập giao hữu tình huống.

9, phu thê tình huống.

10, nữ nhân tình huống.

Đã ngoài những nội dung này chủ yếu từ thứ tám, cửu, thập chương các tiết trung tra tìm ra.

Tiết 2: Đẩu số phân tích thôi diễn khái luận

Đẩu số bài bàn hoàn thành công tác hậu, kế tiếp hay đối con người khi còn sống số phận cập lục thân tiến hành toàn diện phân tích thôi diễn.

Tử vi đẩu số do tinh diệu và cung viên lưỡng đại bộ phận cấu thành, tinh diệu vưu như người, cung viên vưu như người nơi ở, đơn vị và hoàn cảnh địa lý, đi qua tinh diệu và cung viên bất đồng tổ hợp, để biểu hiện ra một đời người số phận xu thế và lục thân tình huống.

Đẩu số tinh diệu rất nhiều, tinh đẩu đầy trời, chính ứng với nhân gian bách thái, nhưng đối với phân tích thôi diễn thì thì hội kẻ khác không biết theo ai, kỳ thực nắm giữ yếu lĩnh hậu luận mệnh tịnh không phức tạp. Mười bốn khỏa chính Tinh vưu như người cầm đầu, phụ tá Tinh như tướng lĩnh, phó Tinh như sau tằng quan quân, tạp diệu như binh sĩ. Ở phân tích trung, ứng với dĩ mười bốn chính Tinh tổ hợp là việc chính làm cơ sở, khởi bản chất tác dụng, phụ tá tinh diệu chích khởi phụ trợ và ảnh hưởng chính Tinh tác dụng, khán là tăng mạnh tác dụng còn là suy yếu tác dụng, hoặc là khởi chuyển hóa tác dụng (chủ yếu chỉ Tứ Hóa Tinh tác dụng mà nói, đó là ác chuyển hóa thành thiện, hoặc là do thiện chuyển hóa thành ác) . Khán phó Tinh tạp diệu cũng như vậy, riên chỉ ảnh hưởng tác dụng lực lượng yếu kém. Thân thể to lớn thượng, chủ tinh khán chuyện chủ thể, khung xương, phó Tinh phụ Tinh khán chuyện chi tiết. Nói chung, phân tích thì yếu phân rõ chủ tinh phụ Tinh, sau đó ở phân tích nguyên mệnh cục thì, trọng điểm khán 32 khỏa ngoại hạng Tinh, phó Tinh phụ Tinh có thể căn cứ mọi người lý giải xoay ngang, xoay ngang cao người có thể toàn bộ lo lắng, xoay ngang soa người có thể ít khán thậm chí không nhìn; ở phân tích hành vận thì, phó Tinh phụ Tinh nhất định phải tham khảo.

Đẩu số phân tích cơ bản phương pháp là: Luận bản thân số phận, dĩ thiên bàn cung mệnh làm trụ cột, luận cái khác cung nhân sự thì dĩ tương quan cung làm trụ cột, khán chủ tinh miếu vượng bị chiếm đóng tình huống, khán rơi cung sinh khắc cập vượng suy tình huống; tái dĩ đồng cung phụ Tinh phó Tinh là nội bộ lực ảnh hưởng, xem bọn hắn là ngôi sao may mắn còn là hung tinh, là giúp đỡ chủ tinh còn là ức chế chủ tinh, lai xác định sự thể chủ khung xương thật là tốt phôi; tái dĩ tam phương tứ chính, tả hữu lân cung thượng tinh diệu phù ức tình huống làm ngoại bộ lực ảnh hưởng, nội ngoại tổng hợp lại phân tích suy đoán ra chủ sự cung mạnh yếu, do đó suy đoán ra bản thân hoặc sở chủ cung nhân sự tiên thiên định số cát hung. Nhìn nữa hạn vận cát hung dĩ phán đoán ứng với sổ, hạn vận cát thì đối định số khởi giúp đỡ tăng cường tác dụng, định số cát thì Ứng Cát, hung thì giảm hung; hạn vận hung thì đối định số khởi ức chế yếu bớt tác dụng, định số cát thì giảm cát, hung thì ứng với hung.

Đẩu số luận mạng lớn yếu, tiên khán cung mệnh cập tam phương Tinh tình tổ hợp thật xấu dĩ định được Tinh cách phủ, thứ khán cung mệnh sinh khắc vượng suy dĩ định đáp số cách phủ (Tinh cách nặng vu sổ cách), sau đó định ra tiên thiên mệnh số cách cục cao thấp. Nhìn nữa cung thân cập mệnh chủ tinh thân chủ tinh thật là tốt phôi, dĩ định phú quý tăng giảm trình độ. Nhìn nữa tử vi Tinh nhập cường cung còn là rảnh rang cung, nhập cường cung thì tăng quý khí, nhập rảnh rang cung thì giảm quý khí mà lại đa vất vả cực nhọc.

Khán sinh khắc vượng suy, tiên khán cung ngũ hành và Tinh ngũ hành là cái gì, nhìn nữa cung và Tinh, Tinh và Tinh trong lúc đó ngũ hành sinh khắc chế hóa tình huống, chủ tinh, ngôi sao may mắn nên được cung sinh (cung sinh Tinh thì là phúc, Tinh sinh cung thì nhụt chí không tính là mỹ, nhưng cũng không tính là phôi), hung tinh nên được cung khắc, nhưng âm sao thuỷ nhập ngọ cung, âm sao thuỷ nhập tị cung là thủy hỏa ký tế của giống mà trái lại cát; chủ tinh nên được phụ Tinh của sinh (được người sống mặc dù bị chiếm đóng cũng không tác hãm luận), sát tinh nên được hắn Tinh lai khắc. Thứ nhì khán cung vượng suy tình huống, mệnh thân cung tốt nhất nên ở trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, kị ở chết hết suy bệnh mộ tắm rửa không vong của cung.

Ở thôi trúng mục tiêu, yếu phân rõ rơi cung tinh diệu là ngôi sao may mắn và hung tinh, trong sách nói Tinh cát hung thiện ác giống nhau là chỉ bản chất mà nói, nhưng cát hung chỉ là tương đối, không là tuyệt đối, yếu tình huống cụ thể cụ thể phân tích, ở trên thực tế có thể không đưa đến thiện hoặc ác, mấu chốt là khán Tinh miếu vượng bị chiếm đóng, rơi cung sinh khắc tình huống, là trọng yếu hơn là khán Tinh và Tinh phối hợp có hay không hài hòa. Tinh cát hung hoàn và cụ thể nhân sự hữu quan, giá và tinh diệu chủ yếu tác dụng hữu quan, ví dụ như vũ khúc là tài Tinh luận tài vận thì cát, luận bài vở và bài tập tựu không nhất định hảo; nếu như bạch hổ mặc dù hung, nhưng bác sĩ và võ quan có lại cát (nếu hung tinh đa người nhưng không cát). Giống nhau miếu vượng chủ tinh gia hội lục cát hoặc hóa cát, có dệt hoa trên gấm ý, bị chiếm đóng chủ tinh gia hội lục ngôi sao may mắn hoặc hóa cát, có giúp đỡ thoát khốn ý.

Ở đẩu số phân tích phán đoán trung, Tinh miếu vượng bị chiếm đóng rất trọng yếu. Nói như vậy, phàm là miếu vượng tinh diệu đều có thể phát huy đầy đủ kỳ hài lòng một mặt tác dụng, ngôi sao may mắn canh cát, hung tinh không hung; phàm là bị chiếm đóng tinh diệu thì đầy đủ hiển hiện kỳ bất lương tác dụng, ngôi sao may mắn không cát, hung tinh càng hung. Thiện Tinh bị chiếm đóng trái lại thay đổi ác, ác Tinh miếu vượng trái lại thay đổi thiện.

Tinh diệu trong lúc đó phối hợp rất trọng yếu, phối hợp thật tốt, hung tinh cũng có thể khởi hài lòng tác dụng, phối hợp bất hảo, ngôi sao may mắn cũng đưa đến bất lương tác dụng. Cái gọi là phối hợp hảo, hay tính chất cho nhau điều hòa chế ước cập âm dương cân đối thật tốt. Ví dụ như, thất sát làm ác ở lại, nếu và tử vi thủ chiếu, thì có thể biến đổi thành đế Tinh đắc lực lương tướng, ở quan võ thượng tướng sẽ có vừa lộn thân thủ. Nếu như, kình dương là hung thần, nếu cùng trời cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, thì là “Mã đầu đái tiễn” cách, đại tướng mệnh. Ở Tinh và Tinh trong lúc đó phối hợp với, nói như vậy, ngôi sao may mắn và ngôi sao may mắn đa năng lực xứng đôi, tướng sinh tướng phù người cố nhiên toàn bộ mỹ, tương khắc người mặc dù không được đầy đủ mỹ cũng không đại hại; ngôi sao may mắn và hung tinh xứng đôi, cát hung hỗn tạp, chủ nhiều loạn mà không cát (năng lực chế phục hung tinh người thì lánh đương biệt luận) hoặc cũng cát cũng hung; phàm mười hai cung trung kiến Tứ Sát Tinh, vô luận vượng suy, giống nhau đều dĩ hình xúc phạm hại luận; phàm ngôi sao may mắn kiến Tứ Sát một trong đồng cung, vô luận hạ xuống cung nào, cũng vị bị xung (nơi này xung là xung phôi và xung động ý tứ); sát tinh bất khả tụ, hung thần tụ chung một chỗ, thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, càng thêm kỳ hung. Phía tự thuật có rất nhiều cát hung cách cục, hay Tinh và Tinh trong lúc đó phối hợp quan hệ tổng quát, rất trọng yếu.

Sát tinh giống nhau đều có phá hư tính một mặt, nhưng lại có kích phát tính một mặt. Sát tinh biểu thị tích cực có khả năng, sang tân phấn đấu, nhấp nhô vất vả cực nhọc. Nếu miếu vượng lại cùng ngôi sao may mắn đồng cung hoặc có chế hóa thì dễ được hoành phát công danh, hiển quý dương danh, nhưng cần phải dĩ vất vả cực nhọc để đổi thủ. Nếu như cung mệnh đều vì âm nhu tinh diệu thì thái độ làm người vô cùng nhu nhược mà khó có làm là, có điểm sát tinh thì có thể nhắc tới dương cương khí; nếu có chúng ngôi sao may mắn sinh vượng, có một chút sát tinh, trái lại đưa đến kích phát tiến thủ cập bảo tiêu tác dụng, phát huy ra bén không thể đở của thế, năng lực nhanh chóng đạt được sự nghiệp thành công, tịnh trở nên nổi bật, chánh sở vị “Có bệnh mới là đắt” tức là ý. Ngoài ra, cung mệnh cư thìn thủ thiên la địa võng của cung, ngoại trừ thất sát, phá quân hoặc miếu vượng thái dương, mặt trăng năng lực chính phá tan ngoại, cái khác chủ tinh còn phải yếu một điểm sát tinh đồng cung, dĩ trợ giúp kỳ trùng phá thiên la địa võng, kích phát mình phấn đấu lực. Sát tinh phùng chế phục cũng sẽ có tốt tác dụng, đa ở quan võ thượng danh vọng. Kình dương Tinh đồng cung thủ mệnh không nhất định đáng sợ, như phía trên mã đầu đái tiễn cách, trái lại có quyền thế, nhưng nếu hạ xuống cung thiên di chính chiếu, vô chế phục thì giống một cây đao chính đối với mình, nhiều ít có chút uy hiếp lực. Sở dĩ bất năng vừa thấy được hung thần Tinh tựu cho rằng không cát, nếu như ngôi sao may mắn đông đảo, sát tinh ít mà lại miếu vượng, lại thêm tam phương tứ chính chúng cát hội chiếu, vẫn là cát lợi. Nếu như chủ tinh bị chiếm đóng mà lại ngôi sao may mắn ít, tái phùng sát tinh, chỉ sợ cũng không ổn, nếu sát tinh đa vừa bị chiếm đóng thì càng hung. Chánh sở vị: Nhiều Tinh cát đa, phùng hung cũng cát; nhiều ác Tinh đa, phùng cát cũng hung.

Ngôi sao may mắn, đồng cung người mỹ, chính chiếu không bằng tam hợp phương vây quanh, tam hợp vây quanh không bằng lân cung tướng giáp. Hung tinh, đồng cung cập giáp người hung, đối cung thứ nhì, tam phương canh.

Đẩu số luận mệnh, chủ yếu chia làm tiên thiên mệnh số và hậu thiên vận thế lưỡng đại bộ phận. Phân tích đầu tiên trước thiên mệnh sổ vào tay, tiên thiên mệnh số dĩ cung mệnh làm trụ cột, xem thêm tam phương tứ chính cung (tức tài bạch, sự nghiệp, thiên di), tiến hành tổng hợp lại phân tích phán đoán suy luận. Mệnh, thân, tật, phúc tứ cung quyết định cuộc sống cát hung họa phúc, mệnh, thiên di, tài, quan tứ cung quyết định cuộc sống quang vinh khô được mất.

Phân tích hoàn tiên thiên mệnh số hậu tái phân tích hậu thiên vận thế, hậu thiên vận thế phân đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ, người đại biểu sinh các thời kỳ tao ngộ. Đại hạn chủ quản mười năm họa phúc, tiểu hạn, lưu niên chưởng một năm của quang vinh khô, lưu nguyệt chủ một tháng của vượng suy, lưu nhật chủ một ngày của được mất, lưu thời chủ một thời cát hung.

Tinh diệu tác dụng, ở mệnh cục và hạn vận là có khác biệt, ở nguyên mệnh cục bản chất khởi quyết định tác dụng, mà ở hạn vận chích khởi gặp gỡ, biến hóa tác dụng, bản chất chích khởi vậy tác dụng. Ví dụ như, tử vi là đế vương Tinh, ở bản mệnh cần phải bách quan triều củng, bản chất cao quý mà chuyên quyền độc đoán, mà ở hạn vận thì không nhất định phi bách quan triều củng bất khả, cũng không chuyên quyền độc đoán bản tính, chích biểu hiện kỳ có tài cán, gia đủ loại quan lại cũng biểu hiện kỳ năng lực xử sự cường, nhưng cao quý cao cấp tính chất cũng là có, như làm việc đi cao cấp lộ tuyến, có thể gặp quý nhân chờ. Nếu như thiên cơ bản chất là tham mưu, thông minh cơ biến, ở mệnh thì yếu thông minh tài trí ngôi sao hội hợp, vận hạn phùng thì không nhắc tới thông minh, vẹn vẹn  biểu thị kỳ ngộ, biến hóa, nhưng dựa vào quyền thế tính chất còn đang, phùng quý nhân Tinh mà có thể được trợ giúp thay đổi hảo.

Mệnh thân kiên cường, vận hạn bất hảo cũng năng lực không có trở ngại, cho dù phùng số ít sát tinh, cũng chủ hung trung có thể cứu chữa, đối thân mệnh vô phương hại. Tốt số, thân hảo, hạn hảo, cả đời quang vinh xương (giả như mệnh cung cung thân tọa trường sinh đế vượng nơi, bản cung lại được ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ cập phó Tinh cát chúng, là mệnh thân kiên cường, tái được tam phương tứ chính cập khổ nhị hạn chúng cát giúp đỡ, thì là tốt số, thân hảo, hạn hảo, định chủ cả đời quang vinh xương) . Mệnh suy, thân suy, hạn suy, suốt đời tên khất cái (giả như mệnh cung cư chết hết không vong của hương, bản cung vừa phùng bị chiếm đóng của hung thần tọa thủ, tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung canh hội không kiếp kị sát, hơn nữa khổ nhị hạn vừa dữ nhiều lành ít, thì là mệnh suy, thân suy, hạn suy, định chủ cả đời nghèo hèn) . Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa (cung mệnh ở đất chết, cho dù có phát triển cũng không kéo dài, hư danh hư lợi mà thôi) . Tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại (cung mệnh mặc dù hạ xuống đất chết, nhưng được rơi cung của ngũ hành tướng sinh, hoặc được chúng ngôi sao may mắn sinh phù, nhưng là có thể cứu chữa, không đến mức rách nát xuống dốc, hoặc tiên bại sau đó thành, ở trong khốn cảnh xong chuyển cơ) .

Hảo, hảo tới trình độ nào? Quang vinh xương, quang vinh xương tới trình độ nào? Cái này yếu khán dạng gì Tinh thủ chiếu, cùng với Tinh cách, sổ cách và cách cục cao thấp. Năng lực lớn tinh diệu cập tổ hợp thành cách cục cao, thì tốt trình độ tựu cao, trái lại thì thấp. Cái nào Tinh năng lực cường ni? Nói như vậy, tử vi, Thiên phủ lực lượng trọng đại, thái dương, mặt trăng, vũ khúc, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, thiên cơ lực lượng sảo thứ, đã ngoài chín sao đa số phú quý phúc lộc của ngôi sao may mắn, nếu tạm biệt khoa quyền lộc xương khúc tả hữu khôi việt chờ ngôi sao may mắn, thì năng lực cường đại. Liêm trinh, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân chờ, thì có nhiều bất lương một mặt, miếu vượng thượng khả, bị chiếm đóng thì bất lương, hội sát càng hung; nhưng đến đây năm sao phối hợp thật tốt, cấu thành phú quý cách cục, năng lực cũng rất lớn, trong đó tử giết, tử liêm, vũ giết, vũ tham, liêm phủ, liêm giết, liêm lương, hỏa tham, linh tham, cơ cự cùng cấp thủ mệnh thân, tịnh chỗ miếu vượng địa, lại thêm khôi việt xương khúc tả hữu khoa quyền lộc chờ chúng cát hội chiếu, lấy được phúc cũng đại.

Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ Phúc Thọ, nhật nguyệt tả hữu chủ phú quý, vũ guitar hóa thì cao chót vót, tham liêm bị chiếm đóng tính đa kém, xương khúc nhập mệnh chủ khoa danh, lộc tồn nơi giai mỹ, cự môn hóa cát cũng phú quý, khôi việt phù vây quanh chủ phát đạt, suốt đời cận đắt có công danh, trong cuộc tối kỵ không kiếp lâm.

Phàm cương liệt ngôi sao mang nhiều cô khắc đặc tính, nhập cung mệnh và lục thân cung tất nhiên bất lợi lục thân, nữ mệnh vưu phi hóa kỵ nhập cung phu thê.

Bản cung vô chính Tinh, tá đối cung sở hữu tinh diệu nhiều tịnh và nguyên cung phó Tinh cùng nhau luận cát hung (tá nhập tinh diệu miếu vượng bị chiếm đóng nhưng dĩ nguyên cung là chuẩn), nhưng cát hung đều phải suy giảm, mà lại bản cung vô chủ Tinh, bản thân tựu đại biểu một loại vi diệu riêng tin tức, đại diện là trống rỗng, hư vô, không hiển hiện, ẩn dấu, ẩn phục, chỗ thiếu hụt chờ. Tối kỵ bản cung có sát tinh, cho dù đối cung cát cũng không đoán mỹ; đối cung có sát sao Hóa kỵ hung tính nhân.

Khán Tứ Hóa, phàm hóa tam cát nhập cung mệnh tam phương người tăng cát; phàm Hóa kị Tinh nơi cư trú của cung, có nhiều cản trở, cát người giảm cát, hung người càng hung. Miếu vượng ngôi sao may mắn Hóa kị, tuy có cản trở, nhưng trải qua nỗ lực chung năng lực thành công; chủ tinh bị chiếm đóng Hóa kị, đại hung, nhất là ác Tinh gia sát Hóa kị, vậy càng là gian nan gian khổ liễu. Hóa kị đối trùng cung càng không dễ, cung Tinh vượng cát thượng khả, nếu cung Tinh hãm mà lại có sát, thì tất có hung tai. Đây chỉ là một vậy mà nói, cụ thể còn phải xem tinh diệu cập tam phương tứ chính cung phối hợp tình huống, phối hợp thật tốt người phản diện có xúc tiến tác dụng.

Các tiền bối bí quyết ngữ: Bản cung hung, cây cạn nội loạn; đối cung hung, vào đầu ác ca tụng; tam phương hung, hai mặt thụ địch; lân cung hung, lưỡng lân tướng lấn; bản cung cập tam phương giai hung, bốn bề thọ địch.

Tiết 3: Tiên thiên mệnh số phân tích suy đoán

★ nhất, khán người tướng mạo, tính cách, tài hoa

Khán người tướng mạo, tính cách, tài hoa, chủ yếu khán cung mệnh, thứ khán cung phụ mẫu, cung phúc đức và cung tật ách.

Giống nhau nhìn đồng hồ lộ vu ngoại tại cá tính dĩ cung mệnh là việc chính, cung thiên di là phụ, ẩn dấu vu ở bên trong tính cách kiêm khán cung tật ách, khí chất tập tính, hứng thú ham mê, tiềm thức (và tổ truyền hữu quan) kiêm khán cung phúc đức, tứ cung cùng tố. Mệnh vô chủ Tinh khán cung thiên di và cung phúc đức, phúc đức lại không có chủ tinh khán tật ách, vô tất tứ cung cùng tố tế cứu. Xem tướng mạo và tài hoa (năng lực suy nghĩ) dĩ cung mệnh là việc chính, xem thêm cung phụ mẫu. Khán vóc người dĩ cung mệnh và cung tật ách đến xem.

Chủ yếu cung cập chủ tinh làm chủ mạch lạc, thứ yếu cung cập phó Tinh làm phụ trợ mạch lạc, quy nạp tổng kết ra kỳ nhân tướng mạo, tính cách, tài hoa lai. Mỗi một cái Tinh đều bao hàm có kỳ đặc thù tính tình, cho nên ra lệnh cho trong cung sở hữu tinh diệu đều phải xem thêm, tương đồng người không hề tha cho, bất đồng người tăng thêm tiến đến, hoặc tăng cường, yếu bớt chủ tinh tính tình chờ, tối hậu tiến hành quy nạp. Cụ thể thỉnh xem thêm “Nhiều Tinh rơi cung tố phán đoán” . Tìm đọc thì, phải hiểu được lấy hay bỏ, linh hoạt nắm giữ; dĩ chủ tinh là việc chính, nên kể lại tra; phụ Tinh nên giản, vẹn vẹn  khán chủ yếu tác dụng, chủ yếu khán kỳ đối chủ tinh là giúp đỡ còn là ức chế, sau đó đối chủ tinh tính tình tác dụng tiến hành tăng giảm lấy hay bỏ, tổng hợp lại quy nạp; ví dụ như, chủ tinh miếu vượng hoặc phùng chúng cát giúp đỡ, ác cũng thay đổi thiện; bị chiếm đóng hoặc phùng hung thần tụ, thiện cũng thay đổi ác.

Thân thể to lớn thượng, sao Nam Đẩu Tinh đa nhu mà mẫn, sao Bắc đẩu đa cương mà khiếm suy nghĩ. Cung mệnh chủ tinh nhu, ưa tam phương có cương Tinh; cung mệnh chủ tinh cương, ưa tam phương có nhu Tinh; như vậy tài năng kết hợp cương nhu, bằng không là quá cương hoặc quá nhu, quá cương người dịch chiết, quá nhu người nho yếu. Phàm đắt Tinh nhập mệnh đa thanh tú, đào hoa Tinh nhập mệnh đa diễm lệ, rách nát Tinh nhập mệnh tướng mạo thô tục, quá mức thì hung ngoan.

Làm sao khán người tính tình thiện ác? Chủ yếu tòng mệnh cung Tinh tình cập suy vượng đến xem, tịnh kiêm khán cung phúc đức tinh diệu vượng suy. Thân thể to lớn thượng, phùng ngôi sao may mắn thiện Tinh, một thân thuộc về đa thiện lương; phùng ác Tinh hung tinh, một thân thuộc về đa ác liệt; phùng sát giống nhau có nhiều bất lương tập tính. Tử vi trung dung đôn hậu mà cao ngạo bên tai mềm, nhật nguyệt tả hữu hiền từ nhất tường (mặt trăng ưu nhã mà nhu nhược âm trầm, thái dương bác ái mà cương trực vội vàng xao động, tả phụ dày rộng mà quái gở, hữu bật trung lương mà tự phụ), phủ tướng cùng lương tính lương mà bảo thủ (Thiên phủ ôn hòa ổn trọng mà khiếp nho, thiên tướng văn nhã rất nặng mà xa xỉ, thiên đồng quang minh hòa ái mà lười nhác, thiên Lương lão luyện đôn hậu mà cao ngạo), xương khúc lộc cơ thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt (văn xương chính trực mà cao ngạo, văn khúc đa năng lực mà lãng mạn, lộc tồn vững vàng mà tham lận ích kỷ, thiên cơ nhạy bén thiện lương mà phù khoa tính toán), cự phá dương đà tính cương mà nhiều thị phi (cự môn khôn khéo thiện biện mà hà mỏng, phá quân gan lớn kình đủ mà lăng hung hăng ác, kình dương kiên nghị mà tàn bạo hiếu chiến, đà la cơ mưu mà hay thay đổi hảo tranh), hỏa linh tham không kiếp tính thay đổi luôn (Hỏa Tinh giỏi giang mà táo bạo, linh tinh cơ linh mà giỏi thay đổi, tham lang hào sảng mà tham dục nhiều lần, Địa kiếp run sợ liệt mà lừa gạt, bầu trời nhanh trí mà dối trá), liêm vũ giết cương liệt ngoan cố mà hiếu chiến (liêm trinh kiên cường tùy hứng mà bay bổng, vũ khúc cương nghị quả đoán mà tâm địa thiện lương, thất sát cương dũng mà đa nghi hay thay đổi). Mệnh thân cung đều có Tứ Sát, tham hoa yêu rượu.

Một người không có khả năng thập toàn thập mỹ, tính tình có tốt có xấu, có nhiều chánh phụ, ưu khuyết hai phương diện đặc tính. Chủ tinh miếu vượng, cát chúng, tính tình hướng tốt phương hướng phát triển; chủ tinh bị chiếm đóng, sát đa, tính tình hướng kém phương diện phát triển.

Ích kỷ và gian trá khác nhau, nặng nhẹ bất đồng, ích kỷ không nhất định âm mưu hại nhân, ích kỷ quá … Dễ biến thành gian trá; gian trá người không chỉ ích kỷ, mà lại trống rỗng ngụy, ngay mặt một bộ, trước sau một bộ, thậm chí âm mưu hại nhân hoặc bán đứng bằng hữu, người như thế bất khả thâm giao. Cung mệnh có Tứ Sát người đa gian trá.

Bản thân bộ vị: Cung mệnh nghịch tới cung tật ách bên trái, cung phụ mẫu thuận tới nô bộc cung bên phải trắc. Mệnh, phụ là đầu, thiên di, nô là hạ bộ. Can cung là dương ở lưng mặt, can cung là âm ở phía trước.

Nốt ruồi bớt ba nhận định: Xương khúc có đại nốt ruồi, đà la có bớt, vũ khúc có dấu vết, liêm trinh và thái dương có bớt. Thiên cơ hóa quyền nhập thiên di, lông mi có nốt ruồi. Đã ngoài thuật tinh diệu rơi cung tình huống xem thêm kể trên bản thân bộ vị định nốt ruồi bớt ba bộ vị.

★ nhị, suốt đời mệnh số sơ bộ phân tích

Suốt đời mệnh số, tức suốt đời vận mạng tổng xu thế, suốt đời phú quý nghèo hèn của xu thế phạm vi.

Suốt đời mệnh số phân tích phán đoán, là lập thể đa tầng thứ phân tích phương pháp, đầu tiên dĩ cung mệnh làm trụ cột là nội bộ nhân tố, khán bản cung Tinh tình vượng suy cập cát hung để xác định nội bộ lực lượng mạnh yếu trình độ; sau đó sẽ dĩ cung mệnh tam phương tứ chính, tả hữu lân cung là ngoại bộ điều kiện, ngoại bộ nhân tố, khán tam phương tứ chính, tả hữu lân cung Tinh tình vượng suy cát hung tình huống, cùng với và cung mệnh có hay không cấu thành cát hung cách cục, để xác định ngoại bộ lực lượng mạnh yếu trình độ; tối hậu căn cứ cung mệnh Tinh cách và sổ cách tiến hành toàn bộ bình định.

1, dĩ cung mệnh làm trụ cột tiến hành suốt đời mệnh số sơ bộ phân tích

Cung mệnh, vưu như đầu người não, linh hồn, khung xương, là vận mạng hạch tâm, tiên thiên căn cơ, thiên phú năng lực, và quan đắt phúc khí hữu quan, kỳ thật xấu ảnh hưởng cả đời số phận, chủ quản cả đời quý khí thành tựu, nhất là đối niên thiếu tới trung niên (40 tuổi tiền) giàu nghèo ảnh hưởng lớn nhất.

Cung mệnh mạnh yếu là quyết định phú quý nghèo hèn then chốt, cung mệnh mạnh yếu phân tích bao quát nội bộ nhân tố và ngoại bộ nhân tố hai người phương diện. Nội bộ nhân tố là chỉ cung mệnh bản cung mạnh yếu, ngoại bộ nhân tố là chỉ cung mệnh tam phương tứ chính cập tả hữu giáp cung mạnh yếu cập tinh diệu đối cung mệnh lực ảnh hưởng.

(1), nội bộ nhân tố mạnh yếu, tức cung mệnh bản cung phân tích phán đoán

Cung mệnh nội bộ nhân tố mạnh yếu trình độ, chủ yếu tòng mệnh trong cung tinh diệu lực lượng tổ hợp, Tinh vượng suy, rơi cung sinh vượng suy tuyệt tam phương diện tình huống lai phân tích phán đoán.

Làm sao phân tích cung mệnh bản cung mạnh yếu? Phía dưới phân ngũ loại tổ hợp đến xem:

① mạnh nhất tổ hợp: Có tốt phú quý cách cục; có miếu vượng chính Tinh vào cung, mà lại được cung ngũ hành tướng sinh, rơi cung vừa trưởng phòng sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng chờ trạng thái, trong cung phó Tinh đều là giúp đỡ chủ tinh ngôi sao may mắn, vô sát tinh, có lẽ tuy có lạp bả sát tinh, lại miếu vượng lại được cung khắc hoặc cái khác ngôi sao may mắn khắc chế, cái này nội bộ pháo đài tất nhiên phi thường kiên cố, năng lực thập phần cường đại.

② mạnh tổ hợp: Chủ tinh miếu vượng, trong cung phó Tinh ngôi sao may mắn đông đảo, nhưng rơi cung không vượng hoặc không được cung sinh; chủ tinh miếu vượng mà có lạp bả sát tinh phá tan; vô chủ Tinh, có cát vô sát, đối cung hảo hoặc cấu thành tốt cách cục, được cung vượng hoặc tướng sinh chờ.

③ vậy tổ hợp: Chủ tinh miếu vượng, cát hung Tinh hỗn tạp, ác sát tinh có lưỡng lạp đã ngoài; chủ tinh bình tính, nhưng vô sát tinh, lại được cung sinh, cung vượng hoặc chúng ngôi sao may mắn giúp đỡ; chủ tinh bị chiếm đóng, vô sát có cát; cung mệnh vô chủ Tinh, vô sát, có cát còn đối với cung giống nhau, hoặc vô cát còn đối với cung hảo nhưng phải không hảo cách cục người, nhưng thuộc vậy tổ hợp, tức bình tính.

④ yếu tổ hợp: Chủ tinh bình tính, cát hung hỗn tạp; mệnh vô chủ Tinh, phó Tinh cát hung hỗn tạp, đối cung cũng giống nhau; chủ tinh bị chiếm đóng, vô sát, hoặc cát hung hỗn tạp mà cát đa sát ít.

⑤ yếu nhất tổ hợp: Thành nghèo hèn cách cục; chủ tinh bị chiếm đóng, vô cát mà ác sát tinh đông đảo, mà lại rơi cung suy tuyệt không sinh; vô chủ Tinh, vô cát mà sát tinh đa, rơi cung suy tuyệt không sinh, mà lại đối cung cũng yếu; đây là xấu nhất tổ hợp, căn cơ vô tồn, cho dù cung thân cập tam phương ngôi sao may mắn đông đảo, cũng khó có tốt phát triển tiền cảnh.

(2), ngoại bộ nhân tố mạnh yếu phân tích

Sự vật phát triển, nguyên nhân bên trong là chủ yếu, nhưng nhân tố bên ngoài cũng là bất khả sao lãng. Cung mệnh tam phương tứ chính, tả hữu lân cung chờ cung và tinh diệu hay ngoại bộ điều kiện, ngoại bộ lực ảnh hưởng. Tam phương tứ chính cũng biểu hiện tương lai thành tựu, ngoại vi hoàn cảnh ưu khuyết cập số phận có thể cải tạo trình độ. Tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung cường thì ngoại bộ điều kiện tốt mà trợ lực đại (cấu thành hảo cách cục thì trợ lực lớn hơn nữa), trái lại thì trợ lực tiểu, thậm chí đưa đến phá hư tác dụng.

Tam phương tứ chính, tả hữu lân cung mạnh yếu phán đoán phương pháp có thể tham khảo mặt trên cung mệnh bản cung mạnh yếu phân tích phán đoán phương pháp.

(3) cung mệnh mạnh yếu tổng hợp lại phán đoán

Làm sao khán cung mệnh và tam phương tứ chính, tả hữu lân cung quan hệ tốt phôi ni? Ở chỗ này, tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung chờ tinh diệu, chủ yếu khán kỳ mạnh yếu, giống nhau không cần tra kỳ cặn kẽ Tinh tình, chỉ biết kỳ vậy thiên phú, là ngôi sao may mắn còn là hung tinh cùng với kỳ và cung mệnh chủ tinh phối hợp tình huống (tức là phủ cấu thành cát hung cách cục) là được.

Cung mệnh và tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung phối hợp quan hệ thật xấu, phân dưới tứ trường hợp:

①, mạnh nhất tổ hợp: Cung mệnh cường, tam phương tứ chính, tả hữu lân cung (gọi chung ngoại vi cung, như trên) đều cường, mà lại đa số thiện Tinh cập tả hữu xương khúc khôi việt khoa quyền lộc chờ chúng ngôi sao may mắn hội tụ vây quanh trợ giúp cung mệnh chủ tinh, vô hung thần, hoặc tuy có lạp bả sát tinh, lại miếu vượng hoặc bị chế phục hoặc phối hợp thật tốt, thì nội ngoại nhân tố đều hảo, tất có thể đại triển kế hoạch lớn, suốt đời trôi chảy, cấu thành phú quý cách cục canh hay.

②, so sánh mạnh tổ hợp: Cung mệnh cường, ngoại vi cung giống nhau, cát hung hỗn tạp; cung mệnh giống nhau, ngoại vi cung cường hoặc cấu thành phú quý cách cục; cung mệnh so sánh cường, ngoại vi cung cũng so sánh cường.

③, vậy tổ hợp: Cung mệnh không tốt lắm, ngoại vi tinh diệu cát chúng mà hữu lực, phối hợp lại thích, thì dựa vào hậu thiên nỗ lực và ngoại bộ lực lượng mà xong bất đồng trình độ phát triển; cung mệnh cường, ngoại vi cung hung, chủ tinh hãm hoặc ác sát tinh đa, ngôi sao may mắn ít, hoặc ngoại vi tinh diệu trong lúc đó phối hợp bất hảo, thì là ngoại vi hoàn cảnh bất lương, ngoại viện điều kiện soa, tứ cố vô thân, chỉ có dựa vào thiên nhiên lực hoặc tay làm hàm nhai liễu; cung mệnh và ngoại vi cung đều giống nhau, cát hung hỗn tạp.

④, yếu tổ hợp: Cung mệnh yếu, ngoại vi cung cũng yếu, dữ nhiều lành ít, mà lại đa số không kiếp dương đà hỏa linh Hóa kị chờ ác sát tụ thấu, Tinh và Tinh trong lúc đó phối hợp lại không tốt (cấu thành nghèo hèn cách cục), vậy trong ngoài đều khốn đốn, khó có thể có điều phát triển.

Đã ngoài là cung mệnh mạnh yếu tổng hợp lại phán đoán phương pháp pháp, đây cũng là đẩu số cơ bản phân tích phương pháp. Đến đây phân tích phương pháp đồng dạng áp dụng vu cung thân cực kỳ dư các cung cùng với đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời phân tích.

(4), tam giáp mệnh và lục giáp mệnh phán đoán suy luận

Tam giáp mệnh hung: Tức không kiếp, hỏa linh, dương đà chờ tam tổ hung thần Tinh ở cung mệnh tả hữu lưỡng lân cung tướng giáp. Phùng tam giáp mệnh người, dữ nhiều lành ít, cung mệnh cho dù có ngôi sao may mắn thủ chiếu, cũng tác yếu luận. (chú: Dương đà giáp thân mệnh, hung là có điều kiện, chỉ có ở lộc phùng xông phá dưới tình huống tài hung, bằng không nhân lộc tồn thủ thân mệnh, ứng với chủ phú quý cát luận; dương đà giáp kị, dương đà giáp không kiếp, không vong, thì lộc tồn bị phá tan mà vô dụng, là vì bại cục, cát chỗ giấu hung) . Hỏa linh giáp dương đà, không kiếp giáp kị, dương đà giáp hỏa linh thì đại hung, cho dù tam phương cát đa cũng chủ nghèo hèn thọ yểu. Đồng thời có lưỡng tổ giáp mệnh, nhất là không kiếp và dương đà đồng thời giáp mệnh, càng hung, cho dù cung mệnh chủ tinh là Tử Phủ lộc tồn, cũng chủ yểu tàn nghèo hèn, tái phùng cung mệnh chủ tinh Hóa kị, càng hung, tất chết non. Dương đà giáp gia hỏa linh ở đối cung xung, không kiếp giáp gia Hóa kị thủ chiếu, cũng chủ chết non hoặc nghèo hèn. Khổ hạn đến đó thì ứng với hung.

Lục giáp mệnh cát: Tức Tử Phủ, tả hữu, xương khúc, khôi việt, nhật nguyệt, khoa quyền lộc chờ lục tổ ngôi sao may mắn ở cung mệnh tả hữu lưỡng lân cung tướng giáp. Mệnh phùng, chủ cát đa hung ít, cung mệnh hung người cũng khinh, cát người canh cát, tam phương cát vây quanh thì dệt hoa trên gấm, nhưng cụ thể còn phải xem miếu hãm tình huống mà định.

(5), cung mệnh rơi cung một ít thô tục nhận định

① dương năm sinh ra, cung mệnh địa chi là dương giả cát; âm năm sinh ra, cung mệnh địa chi là âm giả cát; dần ngọ thủ thân tử thìn chờ lục canh giờ sinh ra, là lục dương thì, cung mệnh vừa cư đến đây lục cung người cát; tị dậu xấu hợi mão không chờ lục canh giờ sinh ra, là lục âm thì, cung mệnh vừa cư đến đây lục cung người cát; đã ngoài đều xưng được địa, loại người này, cung mệnh cát thì tăng cát, cung mệnh hung thì giảm hung.

② dương năm sinh ra, cung mệnh địa chi là âm giả không cát; âm năm sinh ra, cung mệnh địa chi là dương giả không cát; lục dương thì sinh nhân mệnh cung cư lục âm thì địa chi cung và lục âm thì sinh nhân mệnh cung cư lục dương thì địa chi cung người, không cát; đã ngoài đều xưng là phản bối (chống lại), không được địa, loại người này, cung mệnh cát thì giảm cát, cung mệnh hung thì tăng hung.

③ cung mệnh ở tứ sinh tứ mã nơi (dần thân tị hợi cung), chủ suốt đời bôn ba, ưa không động đậy ưa tịnh, thể xác và tinh thần đều động, ái động não, thông minh cần lao, thái độ làm người ưa đi trung dung chi đạo, làm việc cần phải trải qua mưu kế phí sức mà thu hoạch thành công.

④ cung mệnh ở tứ bại nơi (tử ngọ mão dậu cung), chủ nhiệt tình rộng rãi, lạc quan, đa tình, thiện cơ biến, ưa đầu cơ trục lợi, sự nghiệp nhân hữu cơ xảo mà dễ thành công. Khác giới duyên hảo.

⑤ cung mệnh ở tứ mộ nơi (thìn thủ xấu vị cung), thái độ làm người bảo thủ, cần lao tiết kiệm, trung thành thành thật, nhâm vất vả Nhâm Oán, bận rộn, thiện tích súc, bất thiện ăn ý, làm việc cần phải kháo kiên định đau khổ can, trải qua gian nan hậu tài năng thu được thành công.

⑥ cung mệnh lúc rảnh rỗi cướp đại hao chờ Tinh, chủ thanh thiếu niên nghèo khó, lãng phí tiêu hao, rủi ro không tụ, sự nghiệp phát triển gian nan.

⑦ cung mệnh sát nặng, tài quan cung cát, dù có tài quan cũng khổ cực, tất trải qua gian khổ phấn đấu tài năng thu được thành công.

⑧”Nếu phùng bại địa, chuyên khán đến đỡ ngôi sao, rất có kỳ công” : Như mạng ở bại (tắm rửa) và suy tuyệt nơi, có lộc tồn, hóa lộc đến đỡ, nhưng đoán cát mỹ.

(6), cung mệnh vô chính Tinh nhận định

Cung mệnh vô chính Tinh, nếu bản cung cát đa vô sát, tài thiên di quan tam cung có ngôi sao may mắn vây quanh chiếu, cấu thành tốt cách cục, trải qua nỗ lực cũng năng lực phú quý quang vinh hiển, nhưng chủ còn nhỏ đa đau khổ, mà lại nên xuất ngoại phát triển. Nếu bản cung có thất hãm sát sao Hóa kỵ tọa thủ, thì là hạ cục, cho dù tam phương có cát cũng chủ thành bại đa đoan; tam phương lại có ác sát hội chiếu, thì là phá tổ phá sản mệnh, nhị họ Phương có thể kéo dài sinh, ly tổ tài khả thành gia phát triển. Nếu cung tài bạch bất hảo thì, tài vụ và kế toán phá rất lợi hại.

Mệnh vô chính diệu, đa có một chút trống rỗng không thật tính hoặc chần chờ bất quyết tính, hỉ nộ ái ố thường thụ ngoại giới ảnh hưởng dựng lên rơi (ngoại giới tức cung thiên di hoạt động xã hội không gian ảnh hưởng), lúc này cung mệnh không tính là cường cũng không tính là yếu, tuy có thể tá đối cung tinh diệu đến xem, nhưng cát hung đa yếu suy giảm (nếu như sử dụng chữ số biểu thị, ước có thể ảnh hưởng 50% tả hữu, tức đả ngũ tương đương).

Mệnh vô chính diệu, lục thân duyên mỏng, ít tiểu rời nhà hoặc do người khác đái nuôi, nếu cung phụ mẫu cũng không chủ tinh hoặc bất hảo người canh nghiệm; đối cung là cự môn, phá quân, mới có thể là lưỡng họ kéo dài sinh, nhất là nữ mệnh so sánh mới có thể; còn nhỏ đa hại, nên quê người phát triển.

Mệnh vô chính Tinh, trừ xem thêm cung thiên di ngoại, hoàn nên xem thêm cung thân.

(7), phú quý nghèo hèn hai mươi chờ người (ở đây liệt kê chỉ có thể là một loại chỉ ra điềm báo, tính khuynh hướng, cụ thể phân tích thời nghi xem thêm tài quan thiên di tật phụ huynh phúc điền chờ cung cập hành vận tình huống mà định)

Phú quý: Cung mệnh có Tử Phủ tướng nhật nguyệt xương khúc tả hữu khôi thành khoa quyền lộc chờ ngôi sao may mắn thủ chiếu vây quanh hợp, chính Tinh miếu vượng vô phá, là phú quý mệnh (tử vi phải tam phương tứ chính cung tụ họp tả hữu hai sao, không phùng không vong sát kị phá tan, mới là) . (chú: Tài quan cung vô phá mới là)

Giàu có: Vũ, âm nhập miếu thủ tài cung, vô phá hao tổn hung tinh lai phạm, tài sản vô số. Còn lại xem thêm “Định phú cục” .

Phúc Thọ: Phía nam sinh ra cập dương nam âm nữ, cung mệnh trung có miếu vượng cùng, lương tọa thủ, vô sát phá tan chủ phú quý song toàn; phương bắc sinh ra cập âm nam dương nữ, cung mệnh trung có tử, vũ, tham, miếu vượng vô sát phá tan chủ Phúc Thọ. (chú: Cung phúc đức vô phá mới là)

Văn chức: Cung mệnh trung có xương khúc tả hữu khôi thành, mà rơi cung vừa vượng, mà lại tam phương tứ đang có khoa quyền lộc vây quanh chiếu, thì là quan văn. Mệnh thân tọa Tử Phủ tương gia hội tả hữu xương khúc, không phùng không kiếp sát kị phá tan, tên đề bảng vàng, có thể là chức vị khá cao quan văn.

Quan võ: Cung mệnh có miếu vượng vũ, giết, liêm, lại được ba máy bát tọa khôi thành quyền lộc vây quanh chiếu, là quan võ võ quan. Mệnh thân tọa tử vi hóa quyền, có tả hữu hai sao vây quanh chiếu, là đại tướng mệnh. Giết phá liêm tham thủ mệnh, bản cung vô sát nên quan võ, gia hội ngôi sao may mắn, uy trấn biên cương. (vũ giết phá liêm tham miếu vượng thủ mệnh, vô sát đồng cung, tam phương hội sát, nên quan võ, có sát đồng cung gặp nguy hiểm)

Uy dũng: Cung mệnh trung có vũ, giết, dương, vừa gia quyền lộc, tam phương có Tử Phủ tả hữu vây quanh chiếu, chủ nhân uy dũng.

Thông minh: Cung mệnh và cung phụ mẫu trung có xương khúc khôi việt tả hữu phủ tướng ba máy bát tọa hóa khoa thủ vây quanh chiếu, vô phá chủ nhân cực thông minh.

Nghèo hèn: Cung mệnh trung có dương đà liêm giết cự phá không cướp kị chờ hỗn tạp thủ chiếu vây quanh xung, nhiều hung vừa phùng hãm địa, chủ nghèo hèn. Chánh sở vị “Mệnh cát diệu không đến lâm, hỏa kị dương đà tứ chính xâm, tham liêm cự phá lai hội hợp, suốt đời táo bạo vừa nghèo hèn” . (không kiếp và dương đà cùng hội)

Hình danh: Cung mệnh phùng dương, đà, hỏa, linh, vũ, phá, giết, miếu vượng cát vây quanh, tam phương vô hung, có hình danh, có thể làm tư pháp hình cảnh công tác. (vũ phá giết miếu vượng thủ mệnh, vô sát đồng cung, tam phương hội sát, nên quan võ, có sát đồng cung gặp nguy hiểm)

Bệnh yểu: Cung mệnh hoặc cung tật ách hoặc cung phụ mẫu có thất hãm tham liêm dương đà không kiếp hỏa linh kị chờ Tinh hỗn tạp thủ chiếu vây quanh xung, chủ tật bệnh bị thương tàn phế, quá mức thì chết non. (gia đáy chậu sát, đại hao, thiên hư, thiên nguyệt chờ Tinh càng)

Tăng nói: Cung mệnh cơ lương giết phá không cướp hội tụ; tử vi cư mão dậu gặp không kiếp, lại có sát hao tổn; mệnh vô chính diệu lại phùng sát kị, canh kiêm phụ thê tử tam cung bị chiếm đóng hoặc có sát, đều là tăng nói mệnh.

Quan lại (hiện thời xưng nhân viên công vụ) : Nhật nguyệt miếu vượng hóa cát nhập cường quan; Tử Phủ thủ mệnh gia sát tinh, suốt đời là lại hiện lên anh hào; Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân.

Thương nhân: Thiên cơ tị hợi cập tham âm sát kị tọa mệnh, đa số giảo hoạt đa cơ mưu, ly hương thương nhân mệnh. Cung tài bạch bỉ cung mệnh cường giả cũng có thể là thương nhân mệnh. Lương vũ cư thiên di, thế lợi kinh thương.

Đạo tặc: Mệnh phùng cự phá và liêm tham, thất sát tam phương hội chiếu, canh gặp vũ khúc gia sát tinh cùng lâm thiên di quan, là đạo tặc mệnh. Mệnh phùng bị chiếm đóng cự phá liêm tham gia dương đà kiếp sát tụ, tam phương vừa hung người, điều không phải đạo tặc cũng nghèo hèn. Tham lang đại hao thủ mệnh, quan cung, chung thân thử đạo.

Lang thang: Mệnh thân liêm tham sát diệu gia đào hoa, tham hoa yêu rượu mối họa đa. Nguyệt lương cư hãm cung tọa mệnh, phiêu oành quê người, tửu sắc dâm đãng.

Mặt mày hốc hác: Cung phụ mẫu phùng sát tinh, tam phương lại có hình sát, cung tật ách dương đà lâm, chiết thương tứ chi thân tàn tật. Mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng gia thất sát, cung tật ách vừa bị chiếm đóng gia sát, chủ tàn tật.

Thợ thủ công: Thiên cơ thiên tướng tới người mệnh, tử vi tài Tinh nhập mộ trung, Thiên phủ vừa cư thiên di vị, có sát, thái độ làm người xây dựng quá bình sinh.

Xảo nghệ: Tham lang cư tị hợi tọa mệnh thân, tham vũ gia sát kị, phá vũ cư vị, liêm phá cư mão dậu cập cơ tướng tọa mệnh thân, Thiên phủ cư thiên di, đều là xảo nghệ người.

Pha tạp: Ngôi sao may mắn tướng phù hung diệu lâm, mọi cách xảo nghệ không thông hưởng, mệnh thân nếu hoàn phùng ác diệu lâm, chỉ làm tàn sát bò tể mã nhân. (cung mệnh cát hung hỗn tạp, hoặc tiên phú hậu tham, hoặc sự nghiệp có trở ngại, ác sát tụ càng khuynh bại, hoặc thấp hèn)

Xướng tì: Nữ mệnh mệnh thân phúc tam cung bị chiếm đóng mà kiến đào hoa Tinh và sát tinh tụ, hoặc mệnh tọa cơ nguyệt vu dần thân vừa gia sát, hoặc giết phá cự tham thủ mệnh vu hãm cung mà gia sát, thiên lương hãm địa gặp thiên mã chờ, đa số dâm đãng xướng tì chi lưu, hoặc là giao tế, nghèo hèn của phụ.

2, cung thân nhận định

Cung thân là phụ trợ cung mệnh, cũng thuộc nội bộ nhân tố. Cung thân cũng là người sống ở nơi, là người hậu thiên phát triển năng lực chỗ và nỗ lực tình huống, và tài phú hữu quan, quản trung lúc tuổi già (40 tuổi hậu) giàu nghèo tình huống (nhưng quý khí cập thành tựu nhưng yếu xem thêm cung mệnh) . Cung mệnh nên Phúc Thọ ngôi sao tọa thủ, cung thân nên thanh quý ngôi sao tọa thủ. Cung thân cụ thể phân tích phương pháp và cung mệnh như nhau, có thể tham khảo. (chú: Bản thân cho rằng, ở thực tế phân tích phán đoán suy luận trung, cung thân tác dụng trừ rơi tài bạch và quan lộc nhị cung tương đối phù hợp kể trên đích tình huống ngoại, còn lại cung độ cũng không phải như vậy thực tế, chủ yếu biểu hiện hậu thiên suốt đời tối chấp mê địa phương, tức coi trọng nhất hoặc tối có phát triển tiền đồ địa phương, đè xuống mặt hữu quan cung thân gửi cung nhận định đến xem là được rồi, ở cung mệnh vô chính Tinh thì cũng nên xem thêm cung thân. Cung thân là hư cấu bản thân, cung tật ách mới là đại diện chân chính tình huống thân thể, thân thể thật xấu và cung tật ách quan hệ lớn nhất, trực tiếp nhất, sở dĩ nên nặng hơn thị cung tật ách. Cung thân không có độc lập cung độ, ý nghĩa thực tế ứng với dĩ gửi cung đến xem) .

“Tam giáp thân hung”, “Lục giáp thân cát” (tam giáp, lục giáp giải thích xem thêm tam giáp mệnh và lục giáp mệnh) .

Cung thân có giết phá dương đà hỏa linh chờ ác sát phá tan, thường thường sẽ có mặt mày hốc hác thương tổn, quá mức thì tàn tật. (chú: Xem ra cung thân ứng với vì cha mẹ cung hoặc cung tật ách tài như thế phán đoán, cung thân ở tài quan cung tựu nan dữ tật ách treo mắc câu).

Dương đà giáp thân, dễ chiêu oán hận, nếu cung thân tái Hóa kị, thì tai bệnh rách nát.

Không kiếp giáp thân, suốt đời nhấp nhô, hoặc bản thân có chỗ thiếu hụt.

Hỏa linh giáp thân, bản thân tàn chướng, hoặc suốt đời khúc chiết vất vả cực nhọc, phát triển trắc trở. (tàn tật, ứng với là giáp tật, phụ cung tài như thế luận)

Cung mệnh hảo, cung thân cũng tốt, thì phú quý song toàn, suốt đời may mắn. Cung mệnh hảo, cung thân bất hảo, thì năm mới hưởng thông, nhưng tài nguyên không tụ, chỉ có quý khí mà vô thực lợi, cảnh đêm cũng không tiện, tương đương với anh hùng không đất dụng võ. Cung mệnh bất hảo, cung thân hảo, thì năm mới gian khổ, quá trình mình gian khổ gây dựng sự nghiệp, trung lúc tuổi già hậu có thể mập ra, nhưng đắt ít phú đa. Cung mệnh bất hảo, cung thân lại không tốt, thì suốt đời bất lợi, nghèo khó cả đời. (chú: Cung thân nhập tài quan thiên di cung tài như thế phán đoán, nhập nó cung dĩ gửi cung trình bày và phân tích đến xem) . ?

Cung thân không có chính độc lập cung, luôn luôn gửi phụ với mệnh, tài, thiên di, phúc, sự nghiệp, phu thê chờ cung. Cung thân gửi vu cung nào, thì và đầy đủ cung quan hệ đặc biệt mật thiết, báo trước cả đời tính khuynh hướng. Cung thân gửi cung đích tình huống như sau:

Cung thân gửi cung nhận định

①, thân mệnh đồng cung (tử buổi trưa sinh ra) : Cá tính cường, cố chấp, thẳng thắn ngay thẳng, miệng cứng rắn nhẹ dạ; trước sau thiên đô ở một cung, số phận có tốt đại phôi khuynh hướng, cung cát, tam phương cát vây quanh, là có thể tốt; cung hung, tam phương vừa hung thì không ổn định, thấy được vận cung độ tinh diệu cát hung cập phối hợp mà định, cát người thì sảo cát, hung người thì đại phôi. Giống nhau mà nói, bình sinh đa so sánh lao lực.

②, cung thân nhập cung phúc đức (xấu giờ Mùi sinh ra) : Tương đối coi trọng cá nhân hưởng thụ, Tinh tổ hợp cát thì có hưởng thụ, hung thì không. Có tiền hoa ở trên người mình, thỏa mãn vu tiêu khiển. Tài, phúc lưỡng cung đều bất hảo thì, suốt đời vất vả cực nhọc, quá rầu rĩ không vui sinh hoạt. Tài cung hảo phúc cung bất hảo thì, có tiền sẽ không hoa, là thần giữ của. Tài cung bất hảo phúc cung hảo thì, năng lực tri túc thường nhạc.

③, cung thân nhập sự nghiệp cung (dần giờ Thân sinh ra) : Đối sự nghiệp đặc biệt câu nệ, có trách nhiệm tâm, sự nghiệp tâm, rất trọng thị vinh dự, có dã tâm. Tinh hệ tổ hợp hảo người năng lực sáng lập đại nghiệp, làm việc năng lực cường, suốt đời thuận lợi, khí chất cao thượng; trái lại thì phủ.

④, cung thân nhập cung thiên di (mão giờ Dậu sinh ra) : Giao du quảng, năng lực thích ứng hay thay đổi hoàn cảnh, suốt đời số phận biến hóa đại, thể xác và tinh thần so sánh bận rộn, khó có được thanh nhàn, ưa ra ngoài du đãng. Nhân mệnh thiên di đối cung, ảnh hưởng lẫn nhau, mệnh, thiên di đều hảo, chính có tài năng, mà lại năng lực phát huy hài lòng. Tốt số thiên di bất hảo, chính tuy có tài năng, nhưng bắt đầu nan phát huy, cần phải trải qua nỗ lực, mới có thể có đáo mọi người thưởng thức, do đó có điều phát huy. Cung mệnh bất hảo mà cung thân hảo người, còn nhỏ người yếu đa bệnh, cật người khác sữa hoặc làm cho đương nghĩa tử, một thân rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển bỉ ở quê hương phát triển hảo.

⑤, cung thân nhập cung tài bạch (thìn thủ thì sinh ra) : Giống nhau đa không thiếu tiền sử dụng, suốt đời coi trọng kim tiền vận dụng, có đầu óc kinh tế, tính toán tỉ mỉ, thiện quản lý tài sản. Giống nhau người buôn bán chiếm đa số, tinh hệ tổ hợp cát người, sẽ thành đại phú. Trái lại thì phủ, suốt đời vì tiền tài bôn vất vả, sinh hoạt gian khổ.

⑥, cung thân nhập cung phu thê (tị giờ hợi sinh ra) : Gia đình quan niệm nặng hơn, đối ái tình mẫn cảm. Tinh hệ tổ hợp cát người, phu thê cảm tình tốt, đối phối ngẫu phi thường quan tâm, săn sóc tỉ mỉ; có thể nhân hôn nhân hoạch ích; tinh hệ tổ hợp bất hảo người, dễ bị tình cảm khó khăn, dễ rơi vào tương tư đơn phương, tình cảm khổ não, hôn nhân không mỹ mãn. Nữ mệnh đối phu gia và nhà mẹ đẻ đều quan tâm.

★ tam, tổng hợp lại đánh giá tiên thiên mệnh số

Phân tích hoàn cung mệnh cùng tam phương của nó tứ đang cùng tả hữu lân cung, cung thân thật là tốt phôi hậu, liền có thể tổng hợp lại phán đoán kỳ một đời người vinh hoa phú quý trình độ, địa vị xã hội cao thấp, gọi chung tiên thiên mệnh số. Tiên thiên mệnh số chích là một loại dấu hiệu, xu thế, có thể không đạt được, còn phải khán hạn vận có hay không giúp đỡ.

1, suốt đời năng lực đẳng cấp

(1), thượng đẳng mệnh, và cung mệnh mạnh nhất tổ hợp tương ứng

Cung mệnh cường, chủ tinh năng lực cường mà lại miếu vượng, vô sát tinh phá tan, sự nghiệp cung, cung tài bạch, cung thiên di cũng tốt, ngôi sao may mắn đông đảo sát tinh ít, thì là thượng đẳng mệnh tạo. Ví dụ như mệnh thân cung tọa miếu vượng cường Tinh và ngôi sao may mắn, vô sát tinh; tam phương tứ chính hoặc tả hữu lân cung lại có chúng ngôi sao may mắn hội tụ, sở tụ ngôi sao may mắn đa số Tử Phủ nhật nguyệt tương đồng lương tả hữu khôi việt khoa quyền lộc chờ tinh diệu, cát đa sát ít (vô sát canh hay), tất là thượng đẳng mệnh. Canh được cung mệnh tọa trường sinh đế vượng của cung cập rơi cung sinh phù chủ tinh, tất là tốt nhất chờ người.

Thượng đẳng mệnh tái được vận hạn cũng đi cát vận, nhất là trung lúc tuổi già vận hạn cát người, mới là thập toàn thập mỹ, phú quý phúc lộc thọ đủ mỹ. Nếu vận hạn đi giá trị bị chiếm đóng hình tù kị kiếp sát chờ, thì là không được hoàn mỹ, nhưng vận quá thì hảo.

(2), lớp giữa mệnh, và cung mệnh so sánh mạnh tổ hợp tương ứng

Cung mệnh chủ tinh bị chiếm đóng, nhưng có cát vô sát, hoặc tuy có sát tinh mà năng lực sinh trợ giúp chủ tinh, tam phương có cát vây quanh giáp hội chiếu người, là lớp giữa mệnh.

Cung mệnh chủ tinh mặc dù miếu vượng, nhưng có lạp bả sát tinh đồng cung, cung thân cập tam phương có chúng cát vây quanh giáp hội chiếu người, chỉ có thể hiểu lớp giữa mệnh cục.

Cung mệnh chủ tinh miếu vượng, vô sát có cát, hoặc tuy có sát mà năng lực sinh trợ giúp chủ tinh, nhưng tam phương có ác sát vây quanh giáp hội chiếu người, cũng lớp giữa mệnh.

Cung mệnh vô chính Tinh, có cát vô sát, mà lại tam phương cập cung thân có chúng cát vây quanh chiếu, là lớp giữa mệnh.

Cung mệnh có sát, lại được khoa quyền lộc cập ngôi sao may mắn lai giải cứu, tam phương lại có chúng cát vây quanh chiếu, cũng lớp giữa mệnh.

Tòng mệnh thân các cung khán, mệnh thân cung hảo, mà sự nghiệp, cung tài bạch, cung phúc đức không tốt lắm, thì phú quý không được đầy đủ hoặc phúc không được đầy đủ, sự nghiệp cung hảo mà cung tài bạch bất hảo, chích đắt không giàu; cung tài bạch hảo mà sự nghiệp cung bất hảo, chích phú không mắc; cung phúc đức bất hảo, thì phúc ấm soa, khó có tốt hưởng thụ, phú quý trình độ cũng hội chịu ảnh hưởng.

(3), hạ đẳng bình thường mệnh, và cung mệnh vậy tổ hợp tương ứng

Cung mệnh chủ tinh bị chiếm đóng, vô cát vô sát, tam phương cát hung hỗn tạp, thuộc bình thường mệnh. Cung mệnh mặc dù miếu vượng mà cát hung hỗn tạp, cũng thuộc bình thường mệnh (cấu thành hảo cách cục cũng có thể là lớp giữa hoặc thượng đẳng mệnh).

Tòng mệnh thân chờ cung Tinh tình đến xem, mệnh thân cung hảo, nhưng tam phương tứ chính, lân cung bất hảo, cát hung hỗn tạp, chỉ phải thanh nhàn suốt đời, vô phú quý thực lợi; hoặc mệnh thân cung không tốt lắm, mà tam phương và lân cung hảo, trải qua gian khổ gây dựng sự nghiệp, nhưng có thể lấy được thường thường bậc trung đã ngoài xoay ngang, ngôi sao may mắn chúng người có thể phú quý.

Loại này mệnh tạo, giống nhau áo cơm coi như là khá lắm rồi, chỉ là phú quý lực bất túc, hoặc tật ách đa.

(4), bần yểu mệnh, và cung mệnh yếu tổ hợp tương ứng

Mệnh thân, phúc đức, tài bạch, sự nghiệp, cung thiên di đều bất hảo, ví dụ như mệnh thân cung hung tinh tọa thủ, cát hung hỗn tạp, hoặc chính Tinh bị chiếm đóng, hoặc mệnh vô chính diệu có sát, mà lại tam phương tứ chính vừa cát hung hỗn tạp; nhất là mệnh thân cung lúc rảnh rỗi cướp dương đà hao tổn chết hết chờ Tinh cùng thủ, tam phương tứ chính vừa là cát hung hỗn tạp; hoặc cấu thành không kiếp giáp mệnh, dương đà giáp mệnh (lộc phùng phá tan tài luận), hỏa linh giáp mệnh chờ hung cách, tam phương tứ chính lân cung vừa cát hung hỗn tạp, đó là nghèo hèn mệnh, quá mức thì mệnh chết yểu.

2, nhân sinh hàm lượng nguyên tố trong quặng phán định (tức địa vị xã hội năng lực đạt tới đẳng cấp cao nhất)

Đây là cổ nhân nhận định, xã hội hiện đại phức tạp nhiều lắm, cho nên chỉ có thể dành cho tham khảo.

(1), đầu tiên phán định cung mệnh “Tinh cách” (Tinh cách chủ quý khí) đẳng cấp (cùng một sinh năng lực đẳng cấp cơ bản tương đồng) :

① mệnh nhập cách, tức thành phú quý cách cục vô phá người; hoặc là cung mệnh chính Tinh miếu vượng, tụ cát, có khoa quyền lộc thủ chiếu, tam phương tứ chính đều vì ngôi sao may mắn, cũng thượng cách. (tương đương với thượng đẳng mệnh)

② cung mệnh chính Tinh không vào miếu, nhưng được bình địa tính mà tụ cát, có khoa quyền lộc thủ chiếu, tam phương tứ chính đều vì ngôi sao may mắn, là trung cách. (tương đương với lớp giữa mệnh) . Cung mệnh chính Tinh nhập miếu, nhưng bản cung cập tam phương tứ chính đều cát hung tướng bán hỗn tạp, cũng trung cách.

Cung mệnh vô chính Tinh, bản cung cập tam phương tứ chính giai cát đa vô sát kị, cũng trung cách.

③ chính Tinh bị chiếm đóng hoặc rơi rảnh rang cung, bản cung cập tam phương tứ chính đều có ác sát, là hạ cách. (tương đương với hạ đẳng cập bần yểu mệnh)

(2), sau đó phán định cung mệnh “Sổ cách” (sổ cách chủ phú khí) đẳng cấp:

① Tinh được rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tướng sinh, rơi cung vừa là trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, thì là thượng cách.

② Tinh và rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tương đồng, mà lại rơi cung vừa là thai, nuôi của cung, thì là trung cách; rơi cung vượng tướng, nhưng âm dương tương khắc người, cũng trung cách; âm dương tướng sinh, mà rơi cung phùng tắm rửa suy tuyệt, cũng trung cách.

③ Tinh thụ rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tương khắc, mà lại rơi cung vừa chỗ suy tuyệt tử, thì là hạ cách.

(3), do Tinh cách đẳng cấp và sổ cách đẳng cấp phối hợp lai bình định người hàm lượng nguyên tố trong quặng:

① phàm Tinh được với cách, sổ được với cách người, là thứ nhất vị, quân vương, thủ tướng, nguyên thủ.

② phàm Tinh được với cách, sổ trúng tuyển cách người, là vị thứ hai, vị tới tam công. Tổng lý cấp đã ngoài của nhâm.

③ phàm Tinh được với cách, sổ được hạ cách người, là vị thứ ba, vị tới Lục khanh. Tỉnh, bộ trưởng cấp đã ngoài của nhâm.

Đã ngoài ba vị đều vì thượng đẳng hưởng phúc người.

④ phàm Tinh trúng tuyển cách, sổ được với cách người, là đệ tứ, vị tới cấp tỉnh đã ngoài của nhâm.

⑤ phàm Tinh trúng tuyển cách, sổ trúng tuyển cách người, là đệ ngũ, vị tới địa huyện cấp đã ngoài quan viên.

⑥ phàm Tinh trúng tuyển cách, sổ được hạ cách người, là thứ sáu, vị tới khoa cấp đã ngoài, hoặc dị lộ tiền đồ hiển quý, ông chủ.

Đã ngoài ba vị đều vì lớp giữa hưởng phúc người.

⑦ phàm Tinh được hạ cách, sổ được với cách người, là đệ thất, y lộc sung túc, giàu có người.

⑧ phàm Tinh được hạ cách, sổ trúng tuyển cách người, là thứ tám, áo cơm không thiếu, thường thường bậc trung nhà.

⑨ phàm Tinh được hạ cách, sổ được hạ cách người, là thứ chín, khổ cực lao lực, bần cùng chết non.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数的分析推演

此章介绍斗数分析推演的基础知识和一些分析论断的经验, 只有牢固地掌握了这些基础知识和经验, 才能更灵活地运用到具体的分析推演上.

第一节 斗数分析推演的主要内容

1, 人的品貌, 性格, 才华.

2, 人的先天定数, 即富贵贫贱所能达到的最高层次.

3, 事业分析.

4, 财运分析.

5, 灾病分析.

6, 大小限运, 流年凶吉祸福的分析.

7, 父母情况.

8, 兄弟情况及交友情况.

9, 夫妻情况.

10, 儿女情况.

以上这些内容主要从第八, 九, 十章各节中查找出来.

第二节 斗数分析推演概论

斗数排盘工作完成后, 接下来就是对人的一生命运及六亲进行全面的分析推演.

紫微斗数由星曜和宫垣两大部分组成, 星曜尤如人, 宫垣尤如人的住宅, 单位和地理环境, 通过星曜与宫垣的不同组合, 来显示出人一生的命运趋势和六亲情况.

斗数星曜很多, 满天星斗, 正应人间百态, 但对分析推演时则会令人无所适从, 其实掌握要领后论命并不复杂. 十四颗正星尤如主帅, 辅佐星如将领, 副星如下层军官, 杂曜如士兵. 在分析中, 应以十四正星的组合为主为基础, 起本质的作用, 辅佐星曜只起辅助和影响正星的作用, 看是加强作用还是削弱作用, 或是起转化作用 (主要指四化星的作用而言, 即由恶转化为善, 或是由善转化为恶) . 看副星杂曜亦是如此, 唯影响作用力量较弱. 大体上, 主星看事情的主体, 骨架, 副星辅星看事情的细节. 总之, 分析时要分清主星辅星, 然后在分析原命局时, 重点看32颗甲级星, 副星辅星可根据各人的理解水平, 水平高者可全盘考虑, 水平差者可少看甚至不看;在分析行运时, 副星辅星就必须参考了.

斗数分析的基本方法为: 论本身命运, 以天盘命宫为核心, 论其他宫人事则以相关的宫为核心, 看主星的庙旺失陷情况, 看落宫的生克及旺衰情况;再以同宫辅星副星为内部影响力, 看他们是吉星还是凶星, 是扶助主星还是抑制主星, 来确定事体的主骨架的好坏;再以三方四正, 左右邻宫上的星曜的扶抑情况作为外部影响力, 内外综合分析推断出主事宫的强弱, 从而推断出本人或所主宫人事的先天定数吉凶. 再看限运的吉凶以断应数, 限运吉则对定数起扶助增强作用, 定数吉则应吉, 凶则减凶;限运凶则对定数起抑制减弱作用, 定数吉则减吉, 凶则应凶.

斗数论命大要, 先看命宫及三方星情组合的好坏以定得星格否, 次看命宫的生克旺衰以定得数格否 (星格重于数格), 然后定出先天命数格局的高低. 再看身宫及命主星身主星的好坏, 以定富贵的增减程度. 再看紫微星入强宫还是闲宫, 入强宫则增贵气, 入闲宫则减贵气且多辛劳.

看生克旺衰, 先看宫的五行与星的五行是什么, 再看宫与星, 星与星之间的五行生克制化情况, 主星, 吉星宜得宫生 (宫生星则为福, 星生宫则泄气不算美, 但也不算坏), 凶星宜得宫克, 但阴水星入午宫, 阴水星入巳宫为水火既济之象而反吉;主星宜得辅星之生 (得生者虽失陷亦不作陷论), 煞星宜得他星来克. 其次看宫的旺衰情况, 命身宫最宜在长生, 冠带, 临官, 帝旺之宫, 忌在死绝衰病墓沐浴空亡之宫.

在推命中, 要分清落宫星曜是吉星和凶星, 书中所言星的吉凶善恶一般是指本质而言, 但吉凶只是相对的, 不是绝对的, 要具体情况具体分析, 在实际上能否起到善或恶, 关键是看星的庙旺失陷, 落宫的生克情况, 更重要的是看星与星的配合是否和谐. 星的吉凶还与具体的人事有关, 这与星曜的主要作用有关, 例如武曲为财星论财运则吉, 论学业就不一定好;又如白虎虽凶, 但医生和武官得之却吉(若凶星多者仍不吉). 一般庙旺的主星加会六吉或化吉, 有锦上添花之意, 失陷的主星加会六吉星或化吉, 有扶助脱困之意.

在斗数的分析判断中, 星的庙旺失陷很重要. 一般来说, 凡是庙旺的星曜都能充分发挥其良好一面的作用, 吉星更吉, 凶星不凶;凡是失陷的星曜则充分显现其不良的作用, 吉星不吉, 凶星更凶. 善星失陷反变恶, 恶星庙旺反变善.

星曜之间的配合很重要, 配合得好, 凶星也可以起良好作用, 配合不好, 吉星也起到不良的作用. 所谓配合好, 就是性质互相调和制约及阴阳平衡得好. 例如, 七杀为恶宿, 若与紫微守照, 则可变成帝星的得力良将, 在武职上将会有一翻伸手. 又如, 擎羊为凶煞, 若与天同在午宫守命, 则为“马头带箭”格, 大将之命. 在星与星之间的配合上, 一般来说, 吉星与吉星多能相配, 相生相扶者固然全美, 相克者虽不全美亦无大害;吉星与凶星相配, 吉凶混杂, 多主乱而不吉 (能制服凶星者则另当别论) 或亦吉亦凶;凡十二宫中见四煞星, 无论旺衰, 一般都以刑冲克害论;凡吉星见四煞之一同宫, 无论落于何宫, 也谓被冲 (这里的冲为冲坏和冲动的意思);煞星不可聚, 凶煞聚在一起, 则臭味相投, 更增其凶. 后面叙述有很多吉凶格局, 就是星与星之间的配合关系的总括, 很重要.

煞星一般都有破坏性的一面, 但又有激发性的一面. 煞星表示积极能干, 创新拼搏, 坎坷辛劳. 若庙旺且与吉星同宫或有制化则易得横发功名, 显贵扬名, 但须要以辛劳来换取. 如果命宫皆为阴柔的星曜则为人过于懦弱而难有所作为, 有点煞星则可提起阳刚之气;若有众吉星生旺, 有一点煞星, 反而起到激发进取及保镖作用, 发挥出锐不可挡之势, 能迅速地取得事业的成功, 并出人头地, 正所谓“有病方为贵”即是之意. 此外, 命宫居辰戍天罗地网之宫, 除了七杀, 破军或庙旺的太阳, 太阴能自己冲破外, 其他主星还须要一点煞星同宫, 以助其冲破天罗地网, 激发自我奋斗之力. 煞星逢制服也会有好的作用, 多在武职上显耀. 擎羊星同宫守命不一定可怕, 如上面的马头带箭格, 反有权势, 但若落于迁移宫正照, 无制服则象一把刀子正对着自己, 多少有些威胁力. 所以不能一见到凶煞星就认为不吉, 如果吉星众多, 煞星少且庙旺, 再加三方四正众吉会照, 仍然是吉利的. 如果主星失陷且吉星少, 再逢煞星, 那恐怕就不妙了, 若煞星多又失陷则更凶. 正所谓: 诸星吉多, 逢凶也吉;诸恶星多, 逢吉也凶.

吉星, 同宫者美, 正照不如三合方拱, 三合拱不如邻宫相夹. 凶星, 同宫及夹者凶, 对宫其次, 三方更次.

斗数论命, 主要分为先天命数和后天运势两大部分. 分析首先从先天命数入手, 先天命数以命宫为核心, 参看三方四正宫(即财帛, 事业, 迁移), 进行综合分析论断. 命, 身, 疾, 福四宫决定人生的吉凶祸福, 命, 迁, 财, 官四宫决定人生的荣枯得失.

分析完先天命数后再分析后天运势, 后天运势分大限, 小限, 流年, 流月, 流日, 流时等, 代表人生各个时期的遭遇. 大限主管十年之祸福, 小限, 流年掌一年之荣枯, 流月主一月之旺衰, 流日主一日之得失, 流时主一时之吉凶.

星曜的作用, 在命局和限运是有区别的, 在原命局本质起决定的作用, 而在限运只起际遇, 变化的作用, 本质只起一般的作用. 例如, 紫微为帝王星, 在本命须要百官朝拱, 本质高贵而独断专行, 而在限运则不一定非百官朝拱不可, 也无独断专行的本性, 只显示其有才干, 加百官亦显示其处事能力强, 但其高贵高级的性质也是有的, 如作事走高级路线, 可遇贵人等. 又如天机本质为参谋, 聪明机变, 在命则要聪明才智之星会合, 运限逢则不表聪明, 仅表示机遇, 变化, 但其依附权势的性质仍在, 逢贵人星而能得助变好.

命身坚强, 运限不好亦能过得去, 即使逢少数煞星, 亦主凶中有救, 对身命无妨害. 命好, 身好, 限好, 终生荣昌 (假如命宫身宫坐长生帝旺之地, 本宫又得吉星庙旺坐守及副星吉众, 为命身坚强, 再得三方四正及大小二限众吉扶助, 则为命好, 身好, 限好, 定主终生荣昌) . 命衰, 身衰, 限衰, 一生乞丐 (假如命宫居死绝空亡之乡, 本宫又逢失陷之凶煞坐守, 三方四正及左右邻宫更会空劫忌煞, 而且大小二限又凶多吉少, 则为命衰, 身衰, 限衰, 定主终生贫贱) . 生逢败地, 发也虚花 (命宫在死绝之地, 即使有发展也不持久, 虚名虚利而已) . 绝处逢生, 花而不败 (命宫虽落于死绝之地, 但得落宫之五行相生, 或得众吉星生扶, 仍为有救, 不至于破败没落, 或先败而后成, 在困境中得到转机) .

好, 好到什么程度?荣昌, 荣昌到什么程度?这就要看什么样的星守照, 以及星格, 数格和格局的高低了. 能力大的星曜及组合成的格局高, 则好的程度就高, 反之则低. 哪些星的能力强呢?一般来说, 紫微, 天府力量较大, 太阳, 太阴, 武曲, 天同, 天相, 天梁, 天机的力量稍次, 以上九星多为富贵福禄之吉星, 若再会科权禄昌曲左右魁钺等吉星, 则能力强大. 廉贞, 贪狼, 巨门, 七杀, 破军等, 则多有不良的一面, 庙旺尚可, 失陷则不良, 会煞更凶;但此五星配合得好, 组成富贵格局, 能力也很大, 其中紫杀, 紫廉, 武杀, 武贪, 廉府, 廉杀, 廉梁, 火贪, 铃贪, 机巨等同守命身, 并处庙旺之地, 再加魁钺昌曲左右科权禄等众吉会照, 获福亦大.

机月同梁主福寿, 日月左右主富贵, 武破吉化则峥嵘, 贪廉失陷性多劣, 昌曲入命主科名, 禄存到处皆美, 巨门化吉亦富贵, 魁钺扶拱主发达, 一生近贵有功名, 局中最忌空劫临.

凡刚烈之星多带孤克的特性, 入命宫和六亲宫必然不利六亲, 女命尤忌入夫妻宫.

本宫无正星, 借对宫的所有星曜过来并与原宫副星一起论吉凶 (借入星曜的庙旺失陷仍以原宫为准), 但吉凶都要打折扣, 且本宫无主星, 本身就代表了一种微妙的特定的信息, 代表为空虚, 虚无, 不显现, 隐藏, 隐伏, 缺陷等. 最忌本宫有煞星, 即使对宫吉亦不算美;对宫有煞忌星凶性倍增.

看四化, 凡化三吉入命宫三方者增吉;凡化忌星所落之宫, 多有阻滞, 吉者减吉, 凶者更凶. 庙旺的吉星化忌, 虽有阻滞, 但经努力终能成功;主星失陷化忌, 大凶, 尤其恶星加煞化忌, 那更是艰难困苦的了. 化忌的对冲宫更不好, 宫星旺吉尚可, 若宫星陷且有煞, 则必有凶灾. 这只是一般而论, 具体还要看星曜及三方四正宫的配合情况, 配合得好者反面有促进作用.

前辈们的訣语: 本宫凶, 根浅内乱;对宫凶, 当头恶棒;三方凶, 腹背受敌;邻宫凶, 两邻相欺;本宫及三方皆凶, 四面楚歌.

第三节 先天命数的分析推断

★一, 看人的品貌, 性格, 才华

看人的品貌, 性格, 才华, 主要看命宫, 次看父母宫, 福德宫和疾厄宫.

一般看表露于外在的个性以命宫为主, 迁移宫为辅, 隐藏于内在的性格兼看疾厄宫, 气质习性, 兴趣嗜好, 潜意识 (与祖传有关) 兼看福德宫, 四宫同参. 命无主星看迁移宫和福德宫, 福德又无主星看疾厄, 无必四宫同参细究. 看相貌和才华(思维能力)以命宫为主, 参看父母宫. 看身材以命宫和疾厄宫来看.

主要宫及主星作为主脉络, 次要宫及副星作为辅助脉络, 归纳总结出其人的品貌, 性格, 才华来. 每一个星都包含有其特殊的性情, 所以命宫里所有星曜都要参看, 相同者不再重复, 不同者添加进来, 或增强, 减弱主星的性情等, 最后进行归纳. 具体请参看“诸星落宫参断”. 查阅时, 要懂得取舍, 灵活掌握;以主星为主, 宜详细查;辅星宜简, 仅看主要作用, 主要看其对主星是扶助还是抑制, 然后对主星的性情作用进行增减取舍, 综合归纳;例如, 主星庙旺或逢众吉扶助, 恶亦变善;失陷或逢凶煞聚, 善亦变恶.

大体上, 南斗星多柔而敏, 北斗星多刚而欠思虑. 命宫主星柔, 喜三方有刚星;命宫主星刚, 喜三方有柔星;这样才能刚柔相济, 否则为过刚或过柔, 过刚者易折, 过柔者儒弱. 凡贵星入命多清秀, 桃花星入命多艳丽, 破败星入命长相粗俗, 甚则凶顽.

如何看人的性情善恶?主要从命宫星情及衰旺来看, 并兼看福德宫的星曜旺衰. 大体上, 逢吉星善星, 其人本质上多善良;逢恶星凶星, 其人本质上多恶劣;逢煞一般多有不良的习性. 紫微中庸敦厚而高傲耳根软, 日月左右最慈祥(太阴优雅而柔弱阴沉, 太阳博爱而刚直急躁, 左辅宽厚而孤僻, 右弼忠良而自负), 府相同梁性良而保守(天府温和稳重而怯儒, 天相文雅厚重而奢侈, 天同磊落和蔼而懒散, 天梁老练敦厚而孤高), 昌曲禄机清秀机巧(文昌正直而孤高, 文曲多能而浪漫, 禄存稳健而贪吝自私, 天机机敏善良而浮夸计较), 巨破羊陀性刚而多是非(巨门精明善辩而苛薄, 破军胆大劲足而楞狠狠恶, 擎羊坚毅而残暴好斗, 陀罗机谋而多变好争), 火铃贪空劫性无常(火星干练而暴躁, 铃星机伶而善变, 贪狼豪爽而贪欲反复, 地劫凛烈而欺诈, 天空急智而虚伪), 廉武杀刚烈顽固而好斗(廉贞刚硬任性而浮蕩, 武曲刚毅果断而心地善良, 七杀刚勇而多疑多变). 命身宫均有四煞, 贪花恋酒.

一个人不可能十全十美, 性情有好有坏, 多有正负, 优劣两方面的特性. 主星庙旺, 吉众, 性情向良性方向发展;主星失陷, 煞多, 性情向劣方面发展.

自私与奸诈区别, 轻重不同, 自私不一定阴谋害人, 自私过头易变为奸诈;奸诈者不但自私, 且多虚伪, 当面一套, 前后一套, 甚至阴谋害人或出卖朋友, 这种人不可深交. 命宫有四煞者多奸诈.

身体部位: 命宫逆至疾厄宫左侧, 父母宫顺至奴仆宫在右侧. 命, 父为头部, 迁, 奴为下部. 宫干为阳在背面, 宫干为阴在前面.

痣斑疤的看法: 昌曲有大痣, 陀罗有胎记, 武曲有疤痕, 廉贞和太阳有斑. 天机化权入迁, 眉毛有痣. 以上述星曜落宫情况参看上述身体部位定痣斑疤的部位.

★二, 一生命数的初步分析

一生命数, 即一生命运的总趋势, 一生富贵贫贱的走势范围.

一生命数的分析判断, 是立体多层次的分析方法, 首先以命宫为核心为内部因素, 看本宫的星情旺衰及吉凶以确定内部力量的强弱程度;然后再以命宫的三方四正, 左右邻宫为外部条件, 外部因素, 看三方四正, 左右邻宫的星情旺衰吉凶情况, 以及与命宫是否组成吉凶格局, 以确定外部力量的强弱程度;最后根据命宫的星格与数格进行全盘评定.

1, 以命宫为核心进行一生命数的初步分析

命宫, 尤如人的头脑, 灵魂, 骨架, 是命运的核心, 先天的根基, 天赋的能力, 与官贵福气有关, 其好坏影响一生的命运, 主管一生的贵气成就, 尤其对少年至中年 (40岁前) 的贫富影响最大.

命宫的强弱是决定富贵贫贱的关键, 命宫的强弱分析包括内部因素和外部因素两个方面. 内部因素是指命宫本宫的强弱, 外部因素是指命宫的三方四正及左右夹宫的强弱及星曜对命宫的影响力.

(1), 内部因素的强弱, 即命宫本宫的分析判断

命宫内部因素的强弱程度, 主要从命宫内星曜的力量组合, 星的旺衰, 落宫的生旺衰绝三方面情况来分析判断.

如何分析命宫本宫的强弱?下面分五种组合来看:

①最强的组合: 有好的富贵格局;有庙旺的正星入宫, 且得宫的五行相生, 落宫又处长生, 冠带, 临官, 帝旺等状态, 宫内的副星均为扶助主星的吉星, 无煞星, 或者虽有粒把煞星, 却庙旺又得宫克或其他吉星克制, 这个内部堡垒必然非常坚固, 能力十分强大.

②强的组合: 主星庙旺, 宫内副星吉星众多, 但落宫不旺或不得宫生;主星庙旺而有粒把煞星冲破;无主星, 有吉无煞, 对宫好或组成好的格局, 得宫旺或相生等.

③一般的组合: 主星庙旺, 吉凶星混杂, 恶煞星有两粒以上;主星平性, 但无煞星, 又得宫生, 宫旺或众吉星扶助;主星失陷, 无煞有吉;命宫无主星, 无煞, 有吉而对宫一般, 或无吉而对宫好但不成好格局者, 仍属一般的组合, 即平性.

④弱的组合: 主星平性, 吉凶混杂;命无主星, 副星吉凶混杂, 对宫亦为一般;主星失陷, 无煞, 或吉凶混杂而吉多煞少.

⑤最弱的组合: 成贫贱格局;主星失陷, 无吉而恶煞星众多, 且落宫衰绝无生;无主星, 无吉而煞星多, 落宫衰绝无生, 且对宫亦弱;这是最坏的组合, 根基无存, 纵使身宫及三方吉星众多, 亦难有好的发展前景.

(2), 外部因素强弱的分析

事物的发展, 内因是主要的, 但外因也是不可忽视的. 命宫的三方四正, 左右邻宫等宫和星曜就是外部条件, 外部影响力. 三方四正也显示未来的成就, 外围环境的优劣及命运可改造的程度. 三方四正及左右邻宫强则外部条件好而助力大(组成好格局则助力更大), 反之则助力小, 甚至起到破坏作用.

三方四正, 左右邻宫强弱的判断方法可参考上面命宫本宫强弱的分析判断方法.

(3) 命宫强弱的综合判断

如何看命宫与三方四正, 左右邻宫的关系好坏呢?在这里, 三方四正及左右邻宫等星曜, 主要看其强弱, 一般不必查其详细的星情, 只知其一般的赋性, 是吉星还是凶星以及其与命宫主星的配合情况(即是否组成吉凶格局)即可.

命宫与三方四正及左右邻宫配合关系的好坏, 分以下四种情况:

①, 最强的组合: 命宫强, 三方四正, 左右邻宫 (统称外围宫, 下同) 均强, 且多为善星及左右昌曲魁钺科权禄等众吉星会聚拱助命宫主星, 无凶煞, 或虽有粒把煞星, 却庙旺或被制服或配合得好, 则内外因素均好, 必可大展宏图, 一生顺遂, 组成富贵格局更妙.

②, 较强的组合: 命宫强, 外围宫一般, 吉凶混杂;命宫一般, 外围宫强或组成富贵格局;命宫较强, 外围宫亦较强.

③, 一般的组合: 命宫不太好, 外围星曜吉众而有力, 配合又好, 则依靠后天的努力和外部力量而得到不同程度的发展;命宫强, 外围宫凶, 主星陷或恶煞星多, 吉星少, 或外围星曜之间配合不好, 则为外围环境不良, 外援条件差, 孤立无援, 只有靠天然之力或自食其力了;命宫和外围宫均一般, 吉凶混杂.

④, 弱的组合: 命宫弱, 外围宫亦弱, 凶多吉少, 且多为空劫羊陀火铃化忌等恶煞聚凑, 星与星之间配合又不好(组成贫贱格局), 那就内外交困, 难以有所发展了.

以上是命宫强弱的综合判断方法法, 这也是斗数的基本分析方法. 此分析方法同样适用于身宫及其余各宫以及大限, 流年, 流月, 流日, 流时的分析.

(4), 三夹命与六夹命的论断

三夹命凶: 即空劫, 火铃, 羊陀等三组凶煞星在命宫的左右两邻宫相夹. 逢三夹命者, 凶多吉少, 命宫即使有吉星守照, 亦作弱论. (注: 羊陀夹身命, 凶是有条件的, 只有在禄逢冲破的情况下才凶, 否则因禄存守身命, 应主富贵吉论;羊陀夹忌, 羊陀夹空劫, 空亡, 则禄存被冲破而无用, 是为败局, 吉处藏凶) . 火铃夹羊陀, 空劫夹忌, 羊陀夹火铃则大凶, 即使三方吉多亦主贫贱寿夭. 同时有两组夹命, 尤其是空劫与羊陀同时夹命, 更凶, 即使命宫主星为紫府禄存, 也主夭残贫贱, 再逢命宫主星化忌, 更凶, 必夭折. 羊陀夹加火铃在对宫冲, 空劫夹加化忌守照, 亦主夭折或贫贱. 大小限到此则应凶.

六夹命吉: 即紫府, 左右, 昌曲, 魁钺, 日月, 科权禄等六组吉星在命宫的左右两邻宫相夹. 命逢, 主吉多凶少, 命宫凶者亦轻, 吉者更吉, 三方吉拱则锦上添花, 但具体还要看庙陷情况而定.

(5), 命宫落宫的一些粗俗看法

①阳年生人, 命宫地支为阳者吉;阴年生人, 命宫地支为阴者吉;寅午戍申子辰等六个时辰生人, 为六阳时, 命宫又居此六宫者吉;巳酉丑亥卯未等六个时辰生人, 为六阴时, 命宫又居此六宫者吉;以上均称得地, 这类人, 命宫吉则增吉, 命宫凶则减凶.

②阳年生人, 命宫地支为阴者不吉;阴年生人, 命宫地支为阳者不吉;六阳时生人命宫居六阴时地支宫和六阴时生人命宫居六阳时地支宫者, 不吉;以上均称为反背, 不得地, 这类人, 命宫吉则减吉, 命宫凶则增凶.

③命宫在四生四马之地 (寅申巳亥宫), 主一生奔波, 喜动不喜静, 身心都动, 爱动脑, 聪明勤劳, 为人喜行中庸之道, 做事须经计谋劳心而获成功.

④命宫在四败之地 (子午卯酉宫), 主热情开朗, 乐观, 多情, 善机变, 喜投机取巧, 事业因有机巧而容易成功. 异性缘好.

⑤命宫在四墓之地 (辰戍丑未宫), 为人保守, 勤劳节俭, 忠诚老实, 任劳任怨, 忙碌, 善积蓄, 不善投机, 做事须靠踏实苦干, 历经艰难后才能获得成功.

⑥命宫有空劫大耗等星, 主青少年贫困, 浪费消耗, 破财不聚, 事业发展艰难.

⑦命宫煞重, 财官宫吉, 纵有财官亦辛苦, 必经艰苦奋斗才能获得成功.

⑧“若逢败地, 专看扶持之星, 大有奇功”: 如命在败 (沐浴) 和衰绝之地, 有禄存, 化禄扶持, 仍算吉美.

(6), 命宫无正星的看法

命宫无正星, 若本宫吉多无煞, 财迁官三宫有吉星拱照, 组成好的格局, 经努力亦能富贵荣显, 但主幼年多磨难, 且宜出外发展. 若本宫有失陷的煞忌星坐守, 则为下局, 即使三方有吉亦主成败多端;三方又有恶煞会照, 则为破祖败家之命, 二姓方可延生, 离祖才可成家发展. 若财帛宫不好时, 财会破得很利害.

命无正曜, 多有一些空虚不实性或迟疑不决性, 喜怒哀乐常受外界的影响而起落(外界即迁移宫的社会活动空间影响), 此时命宫不算强也不算弱, 虽可借对宫的星曜来看, 但吉凶多要打折扣(如果用数字表示, 约可影响50%左右, 即打五折算).

命无正曜, 六亲缘薄, 少小离家或由他人带养, 若父母宫也无主星或不好者更验;对宫为巨门, 破军, 有可能为两姓延生, 尤其女命较有可能;幼年多殃, 宜外乡发展.

命无正星, 除参看迁移宫外, 还宜参看身宫.

(7), 富贵贫贱二十等人 (这里列举的只能是一种兆示, 倾向性, 具体分析时宜参看财官迁疾父兄福田等宫及行运情况而定)

富贵: 命宫有紫府相日月昌曲左右魁铖科权禄等吉星守照拱合, 正星庙旺无破, 为富贵命 (紫微必须三方四正宫会齐左右二星, 不逢空亡煞忌冲破, 才是) . (注: 财官宫无破才是)

富裕: 武, 阴入庙守财宫, 无破耗凶星来犯, 堆金积玉. 其余参看“定富局”.

福寿: 南方生人及阳男阴女, 命宫中有庙旺的同, 梁坐守, 无煞冲破主富贵双全;北方生人及阴男阳女, 命宫中有紫, 武, 贪, 庙旺无煞冲破主福寿. (注: 福德宫无破才是)

文职: 命宫中有昌曲左右魁铖, 而落宫又旺, 且三方四正有科权禄拱照, 则为文官. 命身坐紫府相加会左右昌曲, 不逢空劫煞忌冲破, 金榜题名, 可为职位较高的文官.

武职: 命宫有庙旺的武, 杀, 廉, 又得三台八座魁铖权禄拱照, 为武职武官. 命身坐紫微化权, 有左右二星拱照, 为大将之命. 杀破廉贪守命, 本宫无煞宜武职, 加会吉星, 威镇边疆. (武杀破廉贪庙旺守命, 无煞同宫, 三方会煞, 宜武职, 有煞同宫有危险)

威勇: 命宫中有武, 杀, 羊, 又加权禄, 三方有紫府左右拱照, 主人威勇.

聪明: 命宫和父母宫中有昌曲魁钺左右府相三台八座化科守拱照, 无破主人极聪明.

贫贱: 命宫中有羊陀廉杀巨破空劫忌等混杂守照拱冲, 诸凶又逢陷地, 主贫贱. 正所谓“命中吉曜不来临, 火忌羊陀四正侵, 贪廉巨破来会合, 一生暴躁又贫贱”. (空劫与羊陀同会)

刑名: 命宫逢羊, 陀, 火, 铃, 武, 破, 杀, 庙旺吉拱, 三方无凶, 有刑名, 可从事司法刑警工作. (武破杀庙旺守命, 无煞同宫, 三方会煞, 宜武职, 有煞同宫有危险)

病夭: 命宫或疾厄宫或父母宫有失陷的贪廉羊陀空劫火铃忌等星混杂守照拱冲, 主疾病伤残, 甚则夭折. (加会阴煞, 大耗, 天虚, 天月等星更是)

僧道: 命宫机梁杀破空劫会聚;紫微居卯酉遇空劫, 又有煞耗;命无正曜却逢煞忌, 更兼父妻子三宫失陷或有煞, 均为僧道之命.

官吏 (现时称公务员) : 日月庙旺化吉入强官;紫府守命加煞星, 一生为吏呈英豪;机月同梁作吏人.

商贾: 天机巳亥及贪阴煞忌坐命, 多为狡猾多机谋, 离乡商贾命. 财帛宫比命宫强者亦可为商贾命. 梁武居迁移, 世利经商.

盗贼: 命逢巨破与廉贪, 七杀三方会照, 更遇武曲加煞星同临迁移官, 为盗贼命. 命逢失陷的巨破廉贪加羊陀劫煞聚, 三方又凶者, 不是盗贼亦贫贱. 贪狼大耗守命, 官宫, 终身鼠盗.

浪荡: 命身廉贪煞曜加桃花, 贪花恋酒祸患多. 月梁居陷宫坐命, 漂蓬外乡, 酒色淫荡.

破相: 父母宫逢煞星, 三方又有刑煞, 疾厄宫羊陀临, 折伤肢体身残疾. 命身宫主星失陷加七煞, 疾厄宫又失陷加煞, 主残疾.

匠人: 天机天相临身命, 紫微财星入墓中, 天府又居迁移位, 有煞, 为人营造过平生.

巧艺: 贪狼居巳亥坐命身, 贪武加煞忌, 破武居未, 廉破居卯酉及机相坐命身, 天府居迁移, 均为巧艺之人.

驳杂: 吉星相扶凶曜临, 百般巧艺不通享, 命身若还逢恶曜临, 只做屠牛宰马人. (命宫吉凶混杂, 或先富后贪, 或事业有阻, 恶煞聚更是倾败, 或下贱)

娼婢: 女命命身福三宫失陷而见桃花星与煞星聚, 或命坐机月于寅申又加煞, 或杀破巨贪守命于陷宫而加煞, 天梁陷地遇天马等, 多为淫荡娼婢之流, 或为交际, 贫贱之妇.

2, 身宫的看法

身宫是辅助命宫的, 亦属内部因素. 身宫也是人的栖息之地, 是人的后天发展能力之处和努力情况, 与财富有关, 管中晚年 (40岁后) 的贫富情况 (但贵气及成就仍要参看命宫) . 命宫宜福寿之星坐守, 身宫宜清贵之星坐守. 身宫的具体分析方法和命宫一样, 可参考. (注: 本人认为, 在实际分析论断中, 身宫的作用除落财帛和官禄二宫较为符合上述的情况外, 其余宫度并不是那么实际, 主要显示后天一生最执迷的地方, 即最重视或最有发展前途的地方, 按下面有关身宫寄宫的看法来看就可以了, 在命宫无正星时亦宜参看身宫. 身宫为虚构的身体, 疾厄宫才是代表真正的身体情况, 身体的好坏与疾厄宫关系最大, 最直接, 所以宜多重视疾厄宫. 身宫没有独立的宫度, 实际意义应以寄宫来看) .

“三夹身凶”, “六夹身吉” (三夹, 六夹的解释参看三夹命和六夹命) .

身宫有杀破羊陀火铃等恶煞冲破, 往往会有破相伤损, 甚则残疾. (注: 看来身宫应为父母宫或疾厄宫才如是断, 身宫在财官宫就难与疾厄挂上钩了).

羊陀夹身, 易招怨恨, 若身宫再化忌, 则灾病破败.

空劫夹身, 一生坎坷, 或身体有缺陷.

火铃夹身, 身体残障, 或一生波折辛劳, 发展困难. (残疾, 应为夹疾, 父宫才如是论)

命宫好, 身宫也好, 则富贵双全, 一生吉利. 命宫好, 身宫不好, 则早年享通, 但财源不聚, 只有贵气而无实利, 晚景也不好, 相当于英雄无用武之地. 命宫不好, 身宫好, 则早年艰辛, 经过自己的艰苦创业, 中晚年后可发福, 但贵少富多. 命宫不好, 身宫又不好, 则一生不利, 贫困终生. (注: 身宫入财官迁宫才如是断, 入它宫以寄宫的论述来看) . ?

身宫没有自己独立的宫, 总是寄附于命, 财, 迁, 福, 事业, 夫妻等宫. 身宫寄于何宫, 则与该宫的关系特别密切, 预示一生的倾向性. 身宫寄宫的情况如下:

身宫寄宫的看法

①, 身命同宫 (子午时生人) : 个性强, 固执, 坦率耿直, 口硬心软;先后天都在一宫, 命运有大好大坏的倾向,宫吉, 三方吉拱, 就能大好;宫凶, 三方又凶则不稳定, 看行运宫度的星曜吉凶及配合而定, 吉者则稍吉, 凶者则大坏. 一般来讲, 平生多较劳碌.

②, 身宫入福德宫 (丑未时生人) : 比较重视个人享受, 星的组合吉则有享受, 凶则无. 有钱花在自己身上, 满足于娱乐. 财, 福两宫均不好时, 一生辛劳, 过着闷闷不乐的生活. 财宫好福宫不好时, 有钱不会花, 为守财奴. 财宫不好福宫好时, 能知足常乐.

③, 身宫入事业宫 (寅申时生人) : 对事业特别执着, 有责任心, 事业心, 很重视荣誉, 有野心. 星系组合好者能创大业, 做事能力强, 一生顺利, 气质高尚;反之则否.

④, 身宫入迁移宫(卯酉时生人) : 交游广, 能适应多变的环境, 一生命运变化大, 身心较忙碌, 难得清闲, 喜外出游荡. 因命迁对宫, 互相影响, 命, 迁均好, 自己有才能, 且能发挥良好. 命好迁不好, 自己虽有才能, 但开始难发挥, 须经努力, 才能得到众人的赏识, 从而有所发挥. 命宫不好而身宫好者, 幼年体弱多病, 吃别人奶水或给人当义子, 其人离乡背井发展比在本乡发展好.

⑤, 身宫入财帛宫 (辰戍时生人) : 一般多不缺钱用, 一生重视金钱的运用, 有经济头脑, 精打细算, 善理财. 一般从商者居多, 星系组合吉者, 可成大富. 反之则否, 一生为钱财奔劳, 生活艰辛.

⑥, 身宫入夫妻宫 (巳亥时生人) : 家庭观念较重, 对爱情敏感. 星系组合吉者, 夫妻感情好, 对配偶非常关怀, 体贴入微;可因婚姻获益;星系组合不好者, 易被感情所困, 易陷于单相思, 感情苦恼, 婚姻不美满. 女命对夫家和娘家均关心.

★三, 综合评价先天命数

分析完命宫及其三方四正和左右邻宫, 身宫的好坏后, 就可综合判断其人一生富贵荣华的程度, 社会地位的高低, 统称先天命数. 先天命数只是一种征兆, 趋势, 能否达到, 还得看限运是否扶助.

1, 一生能力的等级

(1), 上等之命, 与命宫最强的组合相对应

命宫强, 主星能力强且庙旺, 无煞星冲破, 事业宫, 财帛宫, 迁移宫也好, 吉星众多煞星少, 则为上等命造. 例如命身宫坐庙旺的强星和吉星, 无煞星;三方四正或左右邻宫又有众吉星会聚, 所聚的吉星多为紫府日月相同梁左右魁钺科权禄等星曜, 吉多煞少 (无煞更妙), 必为上等之命. 更得命宫坐长生帝旺之宫及落宫生扶主星, 必为上上等之人.

上等命再得运限亦行吉运, 尤其中晚年运限吉者, 才是十全十美, 富贵福禄寿齐美. 若运限行值失陷刑囚忌劫煞等, 则为美中不足, 但运过则好.

(2), 中等之命, 与命宫较强的组合相对应

命宫主星失陷, 但有吉无煞, 或虽有煞星而能生助主星, 三方有吉拱夹会照者, 为中等之命.

命宫主星虽庙旺, 但有粒把煞星同宫, 身宫及三方有众吉拱夹会照者, 仅可达中等之命局.

命宫主星庙旺, 无煞有吉, 或虽有煞而能生助主星, 但三方有恶煞拱夹会照者, 亦为中等之命.

命宫无正星, 有吉无煞, 且三方及身宫有众吉拱照, 为中等命.

命宫有煞, 却得科权禄及吉星来解救, 三方又有众吉拱照, 亦为中等之命.

从命身各宫看, 命身宫好, 而事业, 财帛宫, 福德宫不太好, 则富贵不全或福不全, 事业宫好而财帛宫不好, 只贵不富;财帛宫好而事业宫不好, 只富不贵;福德宫不好, 则福荫差, 难有好的享受, 富贵程度亦会受到影响.

(3), 下等平常之命, 与命宫一般的组合相对应

命宫主星失陷, 无吉无煞, 三方吉凶混杂, 属平常之命. 命宫虽庙旺而吉凶混杂,亦属平常命(组成好格局亦可为中等或上等命).

从命身等宫的星情来看, 命身宫好, 但三方四正, 邻宫不好, 吉凶混杂, 只得清闲一生, 无富贵实利;或命身宫不太好, 而三方和邻宫好, 经艰苦创业, 仍可获小康以上水平, 吉星众者可富贵.

这种命造, 一般衣食还算过得去, 只是富贵力不足, 或疾厄多.

(4), 贫夭之命, 与命宫弱的组合相对应

命身, 福德, 财帛, 事业, 迁移宫均不好, 例如命身宫凶星坐守, 吉凶混杂, 或正星失陷, 或命无正曜有煞, 且三方四正又吉凶混杂;尤其是命身宫有空劫羊陀耗死绝等星同守, 三方四正又为吉凶混杂;或组成空劫夹命, 羊陀夹命 (禄逢冲破才论), 火铃夹命等凶格, 三方四正邻宫又吉凶混杂, 那是贫贱之命, 甚则夭折之命.

2, 人生品位的判定 (即社会地位能达到的最高等级)

这是古人的看法, 现代社会复杂得多, 故只能提供参考.

(1), 首先判定命宫“星格”(星格主贵气)的等级 (与一生能力等级基本相同) :

①命入格, 即成富贵格局无破者;或是命宫正星庙旺, 聚吉, 有科权禄守照, 三方四正皆为吉星, 亦为上格. (相当于上等命)

②命宫正星不入庙, 但得地平性而聚吉, 有科权禄守照, 三方四正皆为吉星, 为中格. (相当于中等之命) . 命宫正星入庙, 但本宫及三方四正均吉凶相半混杂, 亦为中格.

命宫无正星, 本宫及三方四正皆吉多无煞忌, 亦为中格.

③正星失陷或落闲宫, 本宫及三方四正皆有恶煞, 为下格. (相当于下等及贫夭命)

(2), 然后判定命宫“数格”(数格主富气)的等级:

①星得落宫阴阳五行相生, 落宫又为长生, 冠带, 临官, 帝旺之宫, 则为上格.

②星与落宫阴阳五行相同, 且落宫又为胎, 养之宫, 则为中格;落宫旺相, 但阴阳相克者, 亦为中格;阴阳相生, 而落宫逢沐浴衰绝, 亦为中格.

③星受落宫阴阳五行相克, 且落宫又处衰绝死, 则为下格.

(3), 由星格等级与数格等级的配合来评定人的品位:

①凡星得上格, 数得上格者, 为第一位, 君王, 首相, 元首.

②凡星得上格, 数得中格者, 为第二位, 位至三公. 总理级以上之任.

③凡星得上格, 数得下格者, 为第三位, 位至六卿. 省, 部长级以上之任.

以上三位皆为上等享福之人.

④凡星得中格, 数得上格者, 为第四, 位至省级以上之任.

⑤凡星得中格, 数得中格者, 为第五, 位至地县级以上官员.

⑥凡星得中格, 数得下格者, 为第六, 位至科级以上, 或异路前程显贵, 老板.

以上三位皆为中等享福之人.

⑦凡星得下格, 数得上格者, 为第七, 衣禄丰足, 富裕之人.

⑧凡星得下格, 数得中格者, 为第八, 衣食不缺, 小康之家.

⑨凡星得下格, 数得下格者, 为第九, 辛苦劳碌, 贫穷夭折.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button