Tử vi

Tử vi đẩu số phát vi luận

“Xem các sao trong đẩu sồ” cũng giống như xem ngũ tinh”, dựa theo các sao đó thì thấy có sự khác biệt với các thuật khác. Cát tinh tại chỗ Tứ chính thì ắt sẽ sang quý, sát tinh tại Tam phương thì ít tốt hơn. Xem cung đối là hung hay cát, xem sao hợp chiếu là sang hay hèn. Cát tinh nhập miếu là cát lợi, nếu gặp hung tinh thất thế sẽ khó tránh tai hung. Cung Mệnh có Tử vi, Thiên phủ thì được trường thọ lại vinh xương. Cung Thân gặp sát tinh, không những nghèo túng mà còn hèn kém. Tả phù, Hữu bật có thêm Thiên phủ thì được chức cao vọng trọng. Hóa khoa, hóa quyền hãm ở cung xấu thì đường công danh lận đận. Vận hạn gặp cung suy nhược nhưng chưa chắc đã gặp tai ương. Lập mệnh tại vượng cung thì tất sẽ được ban phúc tốt. Hành hạn không nên gặp Dương nhẫn, Đà la, Thất sát, nếu gặp thì khó tránh họa hình thương (gặp cả Địa kiếp, Địa không, Thiên thương để đoán định). Lưu niên của Thiên khốc, Tang môn cần phải tránh, nếu gặp phải 2 sao này thì cần phải để phòng sự phá hoại. Có Nam đẩu chủ hạn sẽ sinh con trai, Bắc đẩu chiếu tới sẽ sinh con gái. Sao hóa khoa ở nơi hãm địa thì việc đèn sách chuyên cần, Văn xương, Văn khúc ở cung xấu thì sống ở nơi núi rừng đạm bạc. Tử vi gặp phải Phá quân thì đa mưu mà gian xảo. Hồng loan cùng Tham lang hợp lại, quen thói dâm ô. Cung Mệnh và cung Thân tương khắc thì ắt tâm loạn chẳng được nhàn. Thiên diêu ở cung Phu thê thì mệnh dâm tà lại ham rượu. Thất sát ở cung Phu thê thì vợ con chẳng được thuận hòa. Cự môn ở cung Phu thê thì anh em đều là phường vô nghĩa. Hình, sát ở cung Tử nữ thì tuổi già khó được con cái phụng dưỡng. Hung tinh chiếu ở cung Tài bạch thì của cải tụ rồi lại tán hết. Dương nhẫn, Đà la ở cung Tật ách thì mắt kém, khó tránh mù lòa. Hỏa tinh, Linh tinh chiếu ở cung Thiên di thì đường xa cô độc. Sao quý mà ở cung hèn thì chủ nhân vất vả lao nhọc. Sao hung mà ở cung kém thì bạn bè khó được nhờ cậy. Quan lộc gặp Tử vi, Thiên phủ thì được giàu có sang hiển. Cung Điền trạch có Phá quân thì trước bại sau thành. Cung Phúc đức gặp Địa không, Địa kiếp thì bôn ba vô ích, tướng mạo bị hình sát mà lại khó tránh bị hình thương. Người học đời sau dựa vào đây mà suy đoán sẽ không gặp phải sai lầm.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số phát vi luận

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số phát vi luận

“Xem các sao trong đẩu sồ” cũng giống như xem ngũ tinh”, dựa theo các sao đó thì thấy có sự khác biệt với các thuật khác. Cát tinh tại chỗ Tứ chính thì ắt sẽ sang quý, sát tinh tại Tam phương thì ít tốt hơn. Xem cung đối là hung hay cát, xem sao hợp chiếu là sang hay hèn. Cát tinh nhập miếu là cát lợi, nếu gặp hung tinh thất thế sẽ khó tránh tai hung. Cung Mệnh có Tử vi, Thiên phủ thì được trường thọ lại vinh xương. Cung Thân gặp sát tinh, không những nghèo túng mà còn hèn kém. Tả phù, Hữu bật có thêm Thiên phủ thì được chức cao vọng trọng. Hóa khoa, hóa quyền hãm ở cung xấu thì đường công danh lận đận. Vận hạn gặp cung suy nhược nhưng chưa chắc đã gặp tai ương. Lập mệnh tại vượng cung thì tất sẽ được ban phúc tốt. Hành hạn không nên gặp Dương nhẫn, Đà la, Thất sát, nếu gặp thì khó tránh họa hình thương (gặp cả Địa kiếp, Địa không, Thiên thương để đoán định). Lưu niên của Thiên khốc, Tang môn cần phải tránh, nếu gặp phải 2 sao này thì cần phải để phòng sự phá hoại. Có Nam đẩu chủ hạn sẽ sinh con trai, Bắc đẩu chiếu tới sẽ sinh con gái. Sao hóa khoa ở nơi hãm địa thì việc đèn sách chuyên cần, Văn xương, Văn khúc ở cung xấu thì sống ở nơi núi rừng đạm bạc. Tử vi gặp phải Phá quân thì đa mưu mà gian xảo. Hồng loan cùng Tham lang hợp lại, quen thói dâm ô. Cung Mệnh và cung Thân tương khắc thì ắt tâm loạn chẳng được nhàn. Thiên diêu ở cung Phu thê thì mệnh dâm tà lại ham rượu. Thất sát ở cung Phu thê thì vợ con chẳng được thuận hòa. Cự môn ở cung Phu thê thì anh em đều là phường vô nghĩa. Hình, sát ở cung Tử nữ thì tuổi già khó được con cái phụng dưỡng. Hung tinh chiếu ở cung Tài bạch thì của cải tụ rồi lại tán hết. Dương nhẫn, Đà la ở cung Tật ách thì mắt kém, khó tránh mù lòa. Hỏa tinh, Linh tinh chiếu ở cung Thiên di thì đường xa cô độc. Sao quý mà ở cung hèn thì chủ nhân vất vả lao nhọc. Sao hung mà ở cung kém thì bạn bè khó được nhờ cậy. Quan lộc gặp Tử vi, Thiên phủ thì được giàu có sang hiển. Cung Điền trạch có Phá quân thì trước bại sau thành. Cung Phúc đức gặp Địa không, Địa kiếp thì bôn ba vô ích, tướng mạo bị hình sát mà lại khó tránh bị hình thương. Người học đời sau dựa vào đây mà suy đoán sẽ không gặp phải sai lầm.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button