Tử vi

Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 05 chương đẩu số nhân sự thập nhị cung ý nghĩa 2

★ ba, định phú cục

①, Vũ Tham thủ tài trạch, hoành phát; tử phủ vũ khúc thủ cung tài bạch, lại thêm quyền lộc, nhất định là giàu có quyền quý, hai hạn phùng tóc.

②, tài ấn giáp ấm cách: thiên lương thủ mệnh, Vũ Tướng giáp cung mệnh; hoặc thiên lương thủ cung điền trạch, Vũ Tướng đến giáp, tức là phú cục.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 05 chương đẩu số nhân sự thập nhị cung ý nghĩa 2

③, nhật nguyệt giáp tài cách: vũ khúc thủ mệnh, nhật nguyệt đến giáp; hoặc vũ khúc thủ tài gấm vóc, nhật nguyệt đến giáp, tức là. Thiên phủ thủ mệnh, nhật nguyệt đến giáp cũng cùng. Cần thêm cát ngôi sao, không phú tức quý.

④, tài lộc giáp mã cách: thiên mã thủ mệnh, Vũ Lộc đến giáp, tức là. Phùng sinh vượng hay hơn.

⑤, ấm ấn củng thân cách: thân ở cung tài bạch, lương cùng ở tam phương củng chiếu, tức là, kị tọa không vong.

⑥, nhật nguyệt chiếu bích cách: nhật nguyệt lâm cung điền trạch, thả ở tứ khố tới cung.

⑦, kim xán quang huy cách: thái dương thủ mệnh ở ngọ cung, tức là. Đinh tân hoặc giáp thân, giáp, giáp thìn sinh năm người chủ động phú.

⑧, lộc tồn thủ điền tài, tài sản vô số: sao lộc tồn thủ vu điền trạch hoặc cung tài bạch, vô không vong ngôi sao đặc biệt, chủ đại phú.

⑨, tài ấm ngồi trên di chuyển, tất cự thương cao giả: tài tức vũ khúc, ấm tức thiên lương, đây nhị tinh chắc có một hóa quyền lộc, cùng ngôi sao may mắn ngồi trên cung thiên di, tức là. Nếu gia sát kị tắc bình thường.

Trở lên phú quý vận mệnh, nhiều ở tài điền hai cung, cho nên chủ phú nhiều quý. Phùng chủ tinh miếu vượng, có ngôi sao may mắn thủ chiếu, tất phú.

Vận hạn đúng giàu sang ảnh hưởng cũng rất lớn, ứng với kết hợp lại xem. Nếu mệnh tài phúc điền cung cùng tốt, trước vận tốt người tiên phú; hậu vận tốt người về sau phú; trước sau vận cùng tốt người cả đời quân phú; trước vận tốt mà hậu vận không tốt người tiên phú về sau bần; trước vận không tốt mà hậu vận tốt người trước bần về sau phú.

★ bốn, định nghèo hèn cục

⑴, “Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc hai cung” : mệnh vô phú quý vận mệnh, chính tinh lại không miếu vượng, kiếp không nhị tinh phân thủ vu tiền tài phúc đức hai cung, thả đồng cung chính tinh lại không vượng, chủ cả đời nghèo hèn; nếu gặp thân mệnh cát người, cũng chủ người nhẹ tài tiêu xài, tài lai tài đi. Thân mệnh phùng tới cũng. Mệnh thân cung phân thủ không kiếp, nghèo hèn, càng thêm cô thần quả tú, tắc mẹ goá con côi nghèo hèn. Không kiếp giáp mệnh càng hung.

⑵, sinh không gặp thời: mệnh tọa hãm cung lại không vong ( chính khoảng không trọng, phó khoảng không nhẹ ), không kiếp.

⑶, lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh thân, gặp khoảng không, kiếp, kị, không vong đến phá tan, vị “Lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung” ( thường thường là tiên thành về sau bại, tiên phú về sau bần ). Hành hạn phùng tới cũng. ( không kiếp nhị tinh cùng lâm càng hung ).

⑷, mã lạc không vong, chung thân chạy trốn: thiên mã phùng không vong, tất chủ bôn ba lao lực mà vô công. Như người sinh năm giáp, chính tiệt không ở thân dậu, nếu an mệnh ở thân, vi mã ngộ không vong. Phùng chính khoảng không người trọng, phùng phó khoảng không người nhẹ. ( phùng năm xưa tuần khoảng không cũng ).

⑸, nhật nguyệt bị chiếm đóng, lại phùng cánh cửa cực lớn: nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, phùng cánh cửa cực lớn đồng cung hoặc chiếu.

⑹, vũ khúc liêm trinh phân thủ mệnh thân cung, ( nhị tinh lạc hãm gia sát kị người mới phải; liêm trinh lạc hãm cung mới phải tù ngôi sao ).

⑺, phá quân thủ mệnh, ở hãm địa, cô bần. ( phá quân cùng văn khúc cùng thủ vu mão cung, cả đời bần sĩ ).

⑻, Tứ Sát thủ mệnh thân cung, phùng tham lang, kình dương giao nhau, mà chúng cát bị chiếm đóng.

⑼, “Đặng thông đói chết, vận phùng đại hao tới hương” : tử cung an mệnh, hai hạn đi tới đại hao nơi, lại phùng ác diệu sát sao hóa kỵ người, tức là.

⑽, cha mẹ, vợ chồng, nữ nhân ba cung cùng hữu Không Kiếp, sát kị, vi tăng đạo mệnh, không lại chính là cô độc nghèo hèn mệnh.

⑾, mệnh thân giá trị Liêm Phá võ cập hóa kị các loại ngôi sao, gặp lại không kiếp, Kình Đà đến cùng giáp, định chủ cô hàn dưới cách. Nếu lộc tồn ở sinh vượng nơi, mặc dù Kình Đà giáp, cũng không vi dưới cách. Lại Kình Đà, không kiếp không đồng thời ở hai lân cùng giáp, thả tam phương gặp hóa quyền lộc giả, cũng không vi dưới cách, nhưng phùng sát vận có rách nát.

⑿, cung mệnh vô chính tinh, con thấy bầu trời địa kiếp cố thủ, tam phương vô cát cứu, chủ không tụ tài, nghèo hèn, bồng bềnh, khó khăn, bản cung cập tam phương thêm cát không phải. Bản cung lại gặp sát tinh, chủ nhiều chết non.

⒀, “Sinh phùng bại địa, phát cũng nhẹ hao phí; tuyệt xử phùng sanh, hao phí mà không bại” : như người thủy cục an mệnh ở tị, vi tuyệt địa, tức là. Nếu có sao Kim đồng cung kiếp sau, tức là có thể cứu chữa. Phàm dần thân tị hợi vi tứ tuyệt, cũng thế tứ sinh.

⒁, “Hao tổn ở bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực” : phá quân ở cung sự nghiệp, lại phùng dương kị, cập dần ngọ thú sinh ra mệnh tọa ngọ cung, người sinh năm tỵ dậu sửu mệnh tọa cung dậu, người sinh năm hợi mão mùi mệnh tọa mão cung, người sinh năm thân tí thìn mệnh tọa tử cung các loại đều là.

⒂, “Kị ám ở chung mệnh tật, vây yếu vô lực” : như mạng thân cung tật ách phùng cánh cửa cực lớn Kình Đà cùng thủ, tắc nghèo khó yếu tàn, phá xáo tổ nghiệp, bôn ba lao lực.

⒃, quân tử không cầm quyền: Tứ Sát ngôi sao thủ thân mệnh lại phùng hãm địa, tức là.

⒄, lộc suy mã vây: hạn phùng thất sát Lộc Mã vu không vong nơi, tức là.

⒅, cung mệnh bên trong có bị chiếm đóng đấy liêm sát tham phá, lại gặp thất sát tinh, nghèo hèn.

Trở lên vi nghèo hèn vận mệnh, như hành vận lại không đông đảo người tắc cả đời nghèo hèn; như vận hạn nâng dậy, vẫn là áo cơm không lo đấy ( mệnh suy hạn tốt, vị cây khô gặp mùa xuân ).

★ năm, định hung cục, ác cục

Phùng hung cách hòa ác cách người, nhiều dễ có hung hiểm tai ương nan. Bất kể là hung cách vẫn là ác cách, cùng trải qua niên hạn sao hóa kị dẫn động lúc, tài khả một đường hung tượng; phản chi, phùng niên hạn hóa lộc dẫn động lúc, bình thường nhiều có thể biến đổi tốt hoặc không một đường hung.

1, hung cách

Mặt trên ba giáp mệnh thân là vì hung cách, kỳ thật phùng không kiếp, hỏa linh, Kình Đà các loại tổ ba hung thần ngôi sao kẹp cung vị đều là hung cách, chẳng qua ứng với hung nhân sự bất đồng mà thôi, hơn nữa ứng với hung đồng dạng phải phùng giáp sát hoặc kị, còn muốn niên hạn phùng hóa kị dẫn động lúc mới có thể ứng với hung. Tỷ như: Kình Đà giáp sát, hỏa linh giáp sát, không kiếp giáp sát.

Thất sát dương đà điệt tịnh hung cách: thất sát cùng Kình Đà đồng cung có thể chiếu, năm xưa lại gặp Kình Đà tới quấy, gọi là “Thất sát dương đà điệt tịnh “, điệt đồng thời cũng sẽ xuất hiện hung tượng.

Tam phương sát tụ hung cách: cung nào đó đấy tam phương tứ chính cung cũng có sát tinh lúc, tức là. Đương hành vận lại phùng kị nhiễu hoặc sát xâm lúc, liền có điệt cũng quát tháo đấy hiện tượng.

Song kị giáp sát: tam đại sao hóa kỵ ở sát tinh đấy hai lân cung ﹝ năm sinh, đại nạn, năm xưa gọi là tam đại, suy tính bản mạng, đại nạn hoặc năm xưa trọng đại hạng mục công việc lúc dùng chi; nếu suy tính lưu thời, tắc lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cũng gọi là tam đại ﹞.

Trở xuống là hung cách phùng lộc phản cát cách:

Linh xương đà võ: linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc bốn sao tới tổ hợp, nếu thiếu đà la, năm xưa đà la khả thấu thành, nếu thấu thành cách, phùng lộc tất thấy này cát, phùng kị tất sính này hung.

Thiên cơ thiên lương kình dương sẽ: thiên cơ, thiên lương, dương nhận ﹝ hoặc đà la ﹞ đấy tổ hợp. Thiên cơ cơ trí; thiên lương hòa hợp phân tích; Kình Đà có nghị lực. Này đó tinh tổ hợp tạo thành “Tướng trí năng hóa thành vật chất” mà quán triệt thủy chung đấy “Thành vật tinh thần “, là gì kết cấu sở vọng trần mạc cập.

Hình tù giáp ấn: liêm trinh ﹝ hóa khí tù ﹞, thiên tướng ﹝ hóa khí ấn ﹞, kình dương ﹝ hóa khí hình ﹞ ba sao tổ hợp, thiếu kình dương lúc, đà la thay thế cũng thành. Liêm trinh hóa lộc lúc ý nghĩ thanh tỉnh, không vì ác niệm; liêm trinh hóa kị lúc, nghiệp quan cấu kết, trung bão tư nang, tham bẩn trái pháp luật, lúc này kình dương ﹝ đà la ﹞ bất khuất đấy hành động nghị lực trợ Trụ vi ngược, cho nên sứ thiên tướng đấy công chính tính bị liên lụy cùng nghi ngờ. Đây cách khá lệch hướng phạm pháp loạn kỷ cương.

Liêm trinh thất sát sẽ Kình Đà: liêm trinh, thất sát, dương nhận ﹝ đà la ﹞ tới tổ hợp, lộ thượng mai thi. Thất sát là đem ngôi sao, liêm trinh là không ổn sẽ sử dụng thất sát chịu ảnh hưởng, bị nhân xuất hiện đánh giá sai thực lực địch ta hoặc đi theo địch bán nước hành vi, tiến tới xúc pháp vi kỷ, thân bại danh liệt hoặc đầu người hai nơi, nhưng cần vận mệnh bị kị kíp nổ lúc! Đây cách khá lệch hướng chuyện ngoài ý muốn.

◇ mã đầu đới kiếm cách: kình dương độc ở ngọ cung cố thủ tới vị. Ngọ cung nãi lửa mạnh nơi, kim nhập ngọ cung, nháy mắt khả đề luyện ra lợi kiếm, cột vào đầu ngựa, uy lực lớn hiển, uy trấn biên cương, mặc dù phú quý cũng không bền.

Cự hỏa dương ﹝ đà ﹞: cánh cửa cực lớn, đốm lửa, kình dương ba sao tổ hợp, cũng tính là “Hiệp sát thành cách” . Hỏa tinh tích cực hòa dương nhận đấy tiến thủ nghị lực, là thành bại hai đại yếu tố! Về phần là thành hoặc bại, tất cả lộc kị đấy dẫn động!

Cự linh dương ﹝ đà ﹞: cánh cửa cực lớn, linh tinh, kình dương ba sao tổ hợp, cũng tính là “Hiệp sát thành cách” . Linh tinh đấy tích cực hòa dương nhận đấy tiến thủ nghị lực, là thành bại hai đại yếu tố! Về phần là thành hoặc bại, tất cả lộc kị đấy dẫn động!

Mang sát cách: gì chủ tinh mang hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà bốn tổ sát tinh tạo thành cách cục. Không hữu chủ tinh đấy sát cách, hay không mục tiêu cố gắng; hữu chủ tinh đấy sát cách, theo như bất đồng tính chất sao, xuất hiện bất đồng theo đuổi hạng mục công việc. Như tử vi cùng hỏa, dương đồng cung có thể chiếu, tử vi đấy đặc tính liền trở thành theo đuổi mục tiêu chủ yếu.

Trở xuống là hung cách phùng khoảng không mà phá chi cách:

Hỏa dương khoảng không: đốm lửa, kình dương, bầu trời tổ hợp, “Hỏa dương” cách bị không trung phá tan.

Hỏa đà khoảng không: đốm lửa, đà la, bầu trời tổ hợp, “Hỏa đà” cách bị không trung phá tan.

Hỏa dương kiếp: đốm lửa, dương nhận, địa kiếp đấy tổ hợp, “Hỏa dương” cách bị địa kiếp phá tan.

Hỏa đà kiếp: đốm lửa, đà la, địa kiếp đấy tổ hợp, “Hỏa đà” cách bị địa kiếp phá tan.

Linh dương khoảng không: linh tinh, dương nhận, bầu trời tổ hợp, “Linh dương” cách bị không trung phá tan.

Linh đà không: linh tinh, đà la, bầu trời tổ hợp, “Linh đà” cách bị không trung phá tan.

Linh dương kiếp: linh tinh, dương nhận, địa kiếp đấy tổ hợp, “Linh dương” cách bị địa kiếp phá tan.

Linh đà kiếp: linh tinh, đà la, địa kiếp đấy tổ hợp, “Linh đà” cách bị địa kiếp phá tan.

Này tám tổ vận mệnh, chính là hay là “Hỏa khoảng không tắc phát” hòa “Kim không tắc minh” đấy trái lại hung thành lành vận mệnh. Lấy đồng cung bị song lộc phụ ﹝ hơn nữa lại hình thành “Song lộc phụ lộc” lúc tốt nhất ﹞ lúc nhất cát tường, sức bật lớn. Nhưng nếu phùng kị giáp, đột nhiên xuất hiện tai nạn tắc kẻ khác trở tay không kịp. Phùng lộc tinh chiếu hợp thời cũng có thể hiện ra một chút cát tường, nếu làm các nghề nghiệp nghiên cứu, thiết kế, khai phá nhân tài, liền có thể có thích đương phát huy; nếu là sao hóa kỵ xâm nhập, lại có “Hung không được đầy đủ hung” tình huống xuất hiện, mặc dù tổn thương nguyên khí, đã có cơ hội trở lại từ đầu, bởi vì đại nạn hoặc năm xưa lộc tinh giá lâm lúc liền có thể khiến cho nó “Tức phát thả minh” .

2, ác cách, tức hung lại ác cách, nhiều một đường hung tính.

Kình Đà giáp kị, hỏa linh giáp kị, không kiếp giáp kị, xưng hung ác cách, phùng tới càng hung, trong đó sao hóa kị chính là nguyên cục, đại nạn, năm xưa các loại sao hóa kị.

Hóa kị hiệp sát thành cách: sao hóa kỵ mang hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà tới gì một tổ hình thành cách cục giai gọi là “Hóa kị hiệp sát thành cách” . Cung nào đó tam phương hội nhập hóa kị hoặc ngồi nhập hóa kị, lại sẽ nhập hoặc ngồi nhập hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà bốn tổ sát cách lúc, gọi là “Hóa kị hiệp sát thành cách “, đây cách không thể có không kiếp bóng dáng.

Tam phương kị sát cách: cung nào đó đấy tam phương tứ chính cung cũng có sát tinh cũng sao hóa kị lúc, tức là. Cùng tam phương sát tụ hung ô khác nhau là: sát tụ cách vô sao hóa kị, kị sát cách có sao hóa kỵ.

Tam kỳ xúc phạm cách: hóa kị, hóa quyền, hóa khoa đồng thời hội nhập cung nào đó, đầy đủ cung liền hình thành “Tam kỳ xúc phạm “, tam kỳ xúc phạm, một mảnh thê thảm, tất có tai nạn việc.

Còn nữa cái khác rất nhiều vận mệnh, sẽ không — liệt ra, ở thứ tám, chín, cấp 10 chương và tiết ở bên trong tái chỉ cặn kẽ trình bày và phân tích.

Tiết thứ năm luận sự nghiệp

Sự nghiệp tình huống, làm nghề gì, cùng với sự nghiệp tình huống phát triển các loại, không thể đan theo sự nghiệp cung, phải lấy cung mệnh, cung sự nghiệp, cung tài bạch, cung thiên di hòa cung phúc đức tổng hợp lại đến xem, bình thường theo trở lên cung độ cực mạnh tới cung là việc chính đến xem.

Cung mệnh hòa cung sự nghiệp đều là xem cả đời sự nghiệp, quý khí thành tựu, nhưng cung sự nghiệp là biểu hiện bên ngoài thực lực và hậu thiên cố gắng có thể đạt tới trình độ ( biểu hiện ở bên trong tráng niên thành bại ), này cát hung chỉ có một cách đấy chỉ ra điềm báo, mà nhân sinh các phương diện chính là sự nghiệp tài vận đều phải bị mệnh cục đấy chi phối, quý khí đích trình độ còn phải xem mệnh cục đấy cao thấp, cung mệnh là biểu hiện bộ nhớ đấy thiên nhiên năng lực hòa thừa nhận quý khí thành tựu năng lực, là giàu sang căn cơ. Làm cái tương tự, cung sự nghiệp đại biểu vàng bạc oa, cung cát tắc vàng bạc nhiều, cung hung tắc vàng bạc ít; cung mệnh đại biểu thân thể, cung cát tắc thân thể cường tráng, cung hung tắc thể nhược; việc hiện tại nghiệp cung đấy vàng bạc, mặc cho ngươi nhận thủ, thân thể cường tráng người nhận lấy được nhiều, thân thể người nhỏ yếu liền nhận lấy được ít; nếu chỉ có rất ít một đống vàng bạc, thậm chí hay không, lúc này, cho dù thân thể cường tráng, cũng không có bao nhiêu cho ngươi nhận thủ, thậm chí nếu không tới, nhưng thân cường tráng người còn có thể dùng lao động đem đổi lấy vàng bạc. Do đó, cung sự nghiệp giờ lành, đại biểu quý khí thành tựu lớn, nhưng có không chịu đựng nổi, có không làm quan, hơn nữa chức quan lớn nhỏ thì phải xem thêm mệnh cục cập vận hạn, liều mạng mà vận mệnh tốt thả được vận phù, có thể chịu đựng nổi quý khí, lúc này tất có quan đương, thậm chí có thể làm đại quan, mà nên Quan thực như ý; nếu liều mạng mà vận mệnh thấp thả vận hạn không phù, tắc không chịu nỗi lớn như vậy quý khí thành tựu, chỉ có thể mắt nhìn Kim Sơn khoảng không tự than thở, thủ không trở lại hoặc là mà phục thất, khó có quan đương, chắc có Quan cũng không lớn, mà nên Quan không như ý, mệt mỏi bao nhiêu hòa phiền não. Cung sự nghiệp hung, sự nghiệp không như ý, quý khí thành tựu nhỏ là khẳng định, nhưng nếu mệnh cục tốt thả vận hạn phù, vẫn biết thiên liền nhân trợ hoặc cố gắng thông qua công tác, lấy được tiền thù lao, cũng tận lực thu hồi đống kia vàng bạc, không đến nghèo hèn; nếu mệnh cục kém thả vận hạn lại không phù, mà ngay cả vậy một đống nhỏ vàng bạc cũng vô lực nhận thu hồi lại, vậy dĩ nhiên là nghèo hèn không thể nghi ngờ. Bởi vậy, nhìn người giá cả thế nào, cung mệnh hòa cung quan lộc phải đồng thời kiêm tham gia.

Cung mệnh lên chỉ đạo hòa chi phối tác dụng, nhưng nhiều hơi lớn sơ lược ngành sản xuất phạm vi, công ăn việc làm phương hướng lớn; cung sự nghiệp còn lại là cụ thể xử lý chức nghiệp cập cụ thể phát huy tình huống, phải ở cung mệnh phương hướng lớn dưới sự chỉ đạo tuyển chức nghiệp. Tỷ như, cung mệnh tam phương thành cơ nguyệt đồng lương cách, vi công chức đi làm cách, ngươi liền không thể tự kiềm chế chỉ lão bản hòa lãnh đạo chủ yếu, chỉ có thể ở cái nguyên tắc này, phương hướng lớn dưới lựa chọn thích hợp chức nghiệp. Lại như mệnh cung Sát Phá Lang cách, vi quan võ, kỹ thuật; tử phủ xương khúc cơ lương không gặp nhau phải Khôi Việt các loại, có thể làm văn chức quan văn, ít cạnh tranh chức nghiệp.

Bình thường luận cụ thể chức nghiệp, lấy cung quan lộc ánh sao tình xem, tỷ như thiên lương nhưng từ lí lẽ luận dạy học, kiểm tra kỷ luật giám sát các chức; thiên cơ nhưng từ việc cơ mật giới, tính toán loại chức nghiệp; thái dương nhưng từ sự nguồn sinh lực, điện thoại loại; sao liêm trinh, cát người nhưng từ chính, bình thường có thể chọn máy tính đồ điện nghiệp; thái dương liêm trinh thêm thiên hình cách, chính trị, pháp luật; vân vân.

Cả đời lớn công tác thay đổi, lấy cung sự nghiệp ( nhất là niên hạn cung sự nghiệp ) là việc chính.

Nếu mệnh thân cung tốt, cung sự nghiệp cũng tốt, lại có tử phủ tả hữu nhật nguyệt xương khúc khoa quyền lộc Khôi Việt các loại ngôi sao thủ chiếu, có thể tham chánh làm quyền thế tới quan viên. Cung sự nghiệp có sao hóa kị không nên tham chánh hòa làm cho người ta làm công; cung tài bạch có sao hóa kị không nên kinh thương hòa tài vụ.

Nếu mệnh thân cung tốt, mà cung tài bạch tốt thả so với cung sự nghiệp mạnh, lại có Lộc Mã vũ phủ thủ chiếu, có thể chỉ tài chủ lão bản.

Cung sự nghiệp là đại biểu trên sự nghiệp đấy năng lực hoạt động cập phạm vi, cung sự nghiệp mạnh hơn mặt khác cung người, lấy quý đoạn, dễ thành danh, có thể làm hành chính, công vụ, thầy thuốc, giáo sư các loại chức nghiệp. Cung sự nghiệp vô sát nên văn chức, có sát nên quan võ.

Cung tài bạch đại biểu tài phú vận dụng tình huống, cung tài bạch mạnh hơn mặt khác cung người, lấy phú luận, có thể làm cùng tài có liên quan chức nghiệp, hoặc chỉ thương nhân. Thiên phủ ở cung tài bạch, người làm ăn. Tử phủ tả hữu ở cung tài bạch, vi tài phú tới Quan. Võ hoặc âm ở cung tài bạch, đa số tài phú tới nhâm. Thiên tướng ở cung tài bạch, công vụ nhân.

Cung thiên di đại biểu hướng ra phía ngoài năng lực hoạt động, hoạt động xã giao năng lực cập thượng cấp trình độ tín nhiệm, cung thiên di mạnh hơn mặt khác cung người, ra ngoài địa công tác tốt hơn, nhưng từ sự xã giao tính chức nghiệp. Mệnh cung Thiên di phùng cơ xương khúc người, nhưng vì đắc lực đấy nhân viên ngoại giao, phùng sao thiên mã tắc nên bên ngoài chạy động đấy công tác. Cung Thiên di hữu hóa kị, xuất ngoại sự nghiệp khó như ý, lại thêm sát trả phòng xuất ngoại ngoài ý muốn tai nạn tổn thương.

Cung phúc đức là đại biểu tài nguyên hòa hưởng thụ, như bản cung mạnh thả gặp đồng lương phủ tướng tham các loại ngôi sao, khai sáng tính nhược không nên đầu tư khai sáng tính là sự nghiệp, chỉ có thể gìn giữ cái đã có, nhưng từ sự phục vụ hoặc giải trí tính là sự nghiệp. Như gặp Sát Phá Lang các loại ngôi sao, khai sáng tính mạnh, vô sát có cát khả đầu tư khai sáng làm tình nghiệp, hoặc cạnh tranh tính mạnh sinh ý.

Trên nguyên tắc, phàm cung sự nghiệp mạnh lúc, nhiều có thể thích hợp lĩnh lương công tác, khi còn yếu liền không thích hợp tiền lương giai tầng.

Cung sự nghiệp cũng đại biểu cùng thượng cấp quan hệ, chủ tinh miếu thả thêm cát, cùng trưởng bối cập thượng cấp quan hệ tốt hơn, nên giúp ích; chủ tinh bị chiếm đóng thả thêm hung thần, tắc cùng thượng cấp quan hệ không tốt, bất lực ích.

Bị ở công vụ, quốc doanh cơ quan đơn vị phát triển tinh diệu có ( lấy cung sự nghiệp đến xem ): Tử Dương lương đồng cùng xương khúc tả hữu Khôi Việt hóa khoa hóa quyền hóa lộc các loại ngôi sao. Bị hướng thương giới phát triển ngôi sao có ( lấy cung sự nghiệp xem ): võ Liêm Phủ âm tham sát phá.

Quan võ cũng có thể giải thích vi tranh cử, cạnh tranh mà được chức vụ; văn chức có thể giải thích vi trường học tốt nghiệp hoặc không lịch sự cạnh tranh mà được chức vụ.

Cả đời chủ yếu xử lý chức nghiệp, ngành sản xuất, hơn nữa luận kiếm lợi nhiều nhất đấy ngành sản xuất, còn có thể cung tài bạch làm phi tứ hóa, lấy hóa kị rơi cung đích nhân vật ngôi sao đại biểu chức nghiệp, ngành sản xuất đến xem, tỷ số chính xác tương đối cao; nhưng bản mạng bàn đẩy ra ngành sản xuất vẫn chỉ là một loại dấu hiệu, lớn phương hướng, cụ thể chức nghiệp còn muốn kết hợp hành vận đến xem, nhất là thứ ba đại nạn ( cung quan lộc chủ tinh vi Sát Phá Lang hoặc không ổn định ngôi sao lúc, này công tác ngành sản xuất biến hóa lớn, theo thứ hai đại nạn bắt đầu, mỗi một đại nạn đều phải kiêm xem, thậm chí còn muốn xem năm xưa ), lấy niên hạn đấy tài can cung hóa kị rơi cung tới phân tích ( phân tích cụ thể phương pháp xem thêm tục đan có quan hệ chương và tiết ). Chú ý, nếu đại nạn hóa kị nhập cung quan lộc, nên đi làm cập lao động, không nên theo buôn bán.

Cùng ngũ thuật hữu duyên ánh sao vi: thiên vu, mui xe, thiên hình, bạch hổ, Tang Môn, âm sát, cô thần, quả tú, thiên cơ ( tứ trụ tam thức ), thiên lương, tham lang ( đẩu số phong thuỷ đạo thuật ), thiên đồng ( bói toán tam thức ) các loại. Phần lớn là có bao nhiêu cái kể trên tinh diệu tụ hội kết quả, hành vận tụ cũng thế, đơn tinh bình thường nan có kết luận.

Lấy sao tứ hóa luận sự nghiệp kể lại phương pháp thỉnh xem thêm dưới đan chương 14: tiết 10.

Tiết 6: luận tài vận

Cung tài bạch đại biểu cầu tài phương thức, đại biểu tiền tài, tiền tài vận dụng tình huống, chủ yếu xem tiền mặt chi phối tình huống cập kiếm tiền năng lực cùng cơ hội, kiếm tiền tầng trên cùng nhất ngạch. Xem tài vận, ứng với lấy nguyên cung tài bạch cập hạn vận cung tài bạch là việc chính đến xem. Cung tài bạch tốt, không nhất định rất giàu có, nhưng tiền tài sử dụng không thiếu, tiền tài vận dụng được tốt, riêng chỉ vất vả không khỏi.

Lĩnh lương, làm công tộc xem tài vận lấy mệnh cung quan là việc chính, sự nghiệp tốt tài vận đương nhiên tốt, sự nghiệp hung tài vận còn kém. Ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ, lái xe, lưu động ngành sản xuất xem tài vận lấy cung thiên di là việc chính, cung thiên di tốt tắc tài vận tốt, cung thiên di hung tắc tài vận kém.

Xem giàu có trình độ, hơi phức tạp, phải đồng thời kiêm xem mệnh thân, phúc đức, tiền tài, điền trạch, sự nghiệp các loại cung. Có cung tài bạch hung mà người lại phú giả, cho là cung mệnh, di chuyển, cung quan lộc chúng cát tụ tập, tọa cát hóa cát. Có Quan còn có tài, có chút Quan khởi xướng tài đến so với kinh thương còn lợi hại hơn ( hiển nhiên không phải quan tốt ), cho nên ra lệnh cho cung quan đúng tài vận ảnh hưởng cũng là rất lớn. Trái lại, cung tài bạch đồng dạng có thể ảnh hưởng sự nghiệp. Có một mệnh lệ, cung mệnh liêm trinh hóa kị, cung quan không được tốt lắm, cung tài bạch tạo thành hỏa tham cách, vô sát mà có tả phụ hòa hóa quyền, 2003 năm trước ở trên sự nghiệp không có tiếng tăm gì, 2003 năm đột nhiên lớn đỏ lên, thăng chức, thăng quan, phát tài, danh dự cùng nhau đến, thật sự là chở tới thiết thành kim a!

Tài phúc tướng đúng, ảnh hưởng lẫn nhau, khả hỗ xem, theo cung tài bạch xem cung phúc đức đấy ảnh hưởng, mà sống tài đấy khó dễ, là tài nguyên sung túc vẫn là thiếu, là không làm mà hưởng vẫn là phí sức phí lực; từ cung phúc đức xem cung tài bạch, vi đúng tiền tài đấy hưởng thụ, có hay không có tài lực duy trì hưởng thụ hòa lý tưởng, hoặc là có tài không thể hưởng thụ, hoặc là muốn hưởng thụ mà vô tài, hoặc là vô tài mà biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cung phúc đức là kiếp trước nhân quả báo ứng, cung phúc đức tốt, có phúc báo, thủ tài phương pháp nhiều, không cần cưỡng cầu, thiên nhiên mà được, không làm mà hưởng, tốt nhất nên đầu tư mà từ người khác đại lao kinh doanh; cung phúc đức không tốt, phúc bạc, tài nguyên ít, cho dù cung tài bạch tốt, cận chủ tiền tài vận dụng tốt, kế hoạch tốt, chỉ cầu tài hôn nhiều vi mà lao lực vất vả, không tụ tài, thu lợi ít, hoặc chỉ có ngắn hạn đắc lợi.

Cung sự nghiệp là cầu tài phương thức hòa ngành sản xuất. Cung tài bạch mạnh hơn cung sự nghiệp, sự nghiệp kinh tế đình trệ, chức vị không cao, không nên can thiệp vào, kết phường hòa tham chánh, nhưng lợi nhuận kiếm tiền, nên theo buôn bán, công tác bán lẻ. Cung sự nghiệp mạnh hơn cung tài bạch, nên phục công chức hoặc kết phường sinh ý.

Cung tài bạch biểu hiện tài vận tốt xấu, giàu có trình độ, mệnh thân cung lại biểu hiện thiên nhiên trợ lực, cùng với có thể thừa nhận tài phú, quý khí thành tựu năng lực, là giàu sang căn cơ. Cung mệnh cùng cung tài bạch đấy quan hệ, cùng cung mệnh cùng cung sự nghiệp đấy quan hệ đồng lý, khả xem thêm. Cung mệnh trả xem tiêu tiền thái độ, tỷ như, tham lang là tiêu tiền Đại vương, nghĩ hao phí liền hao phí, muốn chơi liền ngoạn, không hề tiết chế, mặc kệ hữu dụng vô dụng, trong nhà đã có hay không; tiếp theo là phá quân, vi truy tân bộ tộc, không tiếc số tiền lớn, cũng hội nghị thường kỳ tổn hại đồ tồi nhu bổ sung mà hao tổn tài; lại có là tử vi, yêu tranh đua, giảng phô trương, vui mừng sa hoa xa hoa, tiêu tiền tự nhiên là hào phóng; thái dương còn lại là tiêu tiền hào phóng, không biết mặc cả, rất nhiều loạn tiến thải, tá một nguyên trả hai nguyên tố, thế hệ xuất tiền, cũng bị bị lừa vào tròng mà hao tổn tài.

Mệnh thân tốt, đại biểu thủ tài không tốn sức lực, tự nhiên mà được, như bị thương hoành phát linh tinh, nhưng đắc tài nhiều ít, còn phải xem cung tài bạch, mức lấy cung đấy ngũ hành cục định. Mệnh thân cung không tốt, mà tài phúc cung tốt, tắc thủ tài phương pháp nhiều, tiền tài vận dụng tốt, nhưng thường thường nhiều khúc chiết, phải đi qua gian khổ phấn đấu mới có thể đến thủ, nếu có thể nỗ lực bính bác cũng có khả năng giàu có.

Cung điền trạch vì tiền tài đấy kho hàng, đại biểu bất động sản, cho nên xem tài vận cũng muốn xem thêm cung điền trạch, tài cung quan vì tiền tài đấy vận dụng, tiền mặt, có hay không tích tụ xem điền trạch, nếu hãm mà gặp sát kị thủ chiếu, tài cung tốt cũng nan lưu, ám hao tổn nhiều. Tài cung quan không tốt mà cung điền trạch tốt, có thể trí nghiệp đến tụ tập hòa chứa đựng tiền tài, hoặc lấy buôn bán nhỏ đến mưu sinh, nhân cung điền trạch cũng đại biểu kinh doanh cửa hiệu. Cung tài bạch cát hung hỗn tạp, có hoạch phát hoạch phá đấy khuynh hướng, nếu cung điền trạch tốt, có thể trí nghiệp vi phương pháp đến hóa giải. Cung điền trạch có lộc tồn, hóa lộc, sao hóa quyền đồng cung, sẽ có rất nhiều bất động sản, như khu nhà cấp cao, biệt thự, bảo tàng các loại, mà chút bất động sản nhiều có thể là đến từ tổ tiên di sản cũng phát dương quang đại. Cung điền trạch có hóa kỵ tinh người, rất biết giấu tiền để dành, nhưng đại tài nan tụ.

Chúng ta có thể đem cung điền trạch so sánh đập chứa nước, mệnh thân cung so sánh mưa, cung phúc đức so sánh nguồn nước và dòng sông, tiền tài so sánh kênh nước, sự nghiệp so sánh đập chứa nước nhân viên quản lý. Thiên vũ nhiều, đập chứa nước giọt nước bị tràn đầy; nguồn nước và dòng sông nhiều mà dài, đập chứa nước giọt nước cũng nhiều; đập chứa nước lớn, trữ thủy nhiều, dùng thời gian tương đối tới nói liền dài; nếu thiên đại hạn, nguồn nước ít, tắc đập chứa nước cũng sẽ khô cạn; như đập chứa nước nhỏ hoặc rách nát không chịu nổi, trữ đấy lượng nước hữu hạn, dùng thời gian sẽ không dài; nếu thiên vũ nhiều, nguồn nước và dòng sông dài, đập chứa nước cũng lớn, nhưng kênh nước nhỏ hoặc ngắn, tắc không thể phát huy đầy đủ tác dụng, tái như nước cừ rách nát thiếu tu sửa, tắc thủy nơi nơi loạn lưu, cũng đã biết uổng phí hết chảy hết.

Do đó, theo đập chứa nước hệ thống vận tác đó có thể thấy được, bất kể là xem tiền tài vẫn là xem sự nghiệp, đều là phương phương diện diện, liên lạc với nhau đấy, cả vận tác quá trình phải cho nhau phối hợp, tài năng phát huy đầy đủ tác dụng.

Xem tài vận mạnh yếu, vừa phải xem cung tài bạch đấy mạnh yếu, còn phải xem có hay không tài ngôi sao ( võ âm phủ lộc các loại vi chính tài ngôi sao, cực mạnh vi vũ khúc hóa lộc ) tiến vào bản cung cập tam phương tứ chính. Cung tài bạch mạnh, còn có tài lộc tinh, lại không có không kiếp đại hao các loại ngôi sao, cả đời tài nguyên thông thuận, tiền tài dày, phản chi tắc không phong. Cung tài bạch hữu hóa lộc, sao hóa quyền người, cầu tài năng lực rất mạnh, cả đời góc sẽ đem nắm kiếm tiền thời cơ, dễ dàng phát tài làm giàu. Cung tài bạch mạnh mà vô sát kị, cả đời không biết thiếu nợ, thu tiền dễ dàng; cung tài bạch yếu chắc có sát kị, cả đời tài vận rung chuyển, tụ tán vô thường, tài lai tài đi, thả chủ cầu tài vất vả chắc có tranh cãi, thu tiền có trở ngại.

Nguyên cục hòa đại vận cung tài bạch có hỏa tham, hỏa âm, vô hung thần ngôi sao, thường có bộc phát kỳ ngộ, phùng hóa lộc lại phất nhanh người. Liêm trinh hóa lộc, có cát vô hung thần ngôi sao, cũng bị bộc phát, nhưng nếu có hung thần ngôi sao tắc sẽ bạo bại. Cung tài bạch có hóa kỵ tinh người, liều mạng theo đuổi tiền tài, có thể “Loạn ở bên trong thủ tài “, hoặc ở thị phi trúng được tài, tổ hợp tốt người cũng có hoành phát kỳ ngộ.

Cung tài bạch cập tài ngôi sao, chính tinh lấy đơn thủ vi nên, lại thêm ngôi sao may mắn phụ trợ, tam phương ngôi sao may mắn đều nghe theo cho thỏa đáng; nếu có chút hai chính tinh cùng thủ, vi cạnh tranh tới tài. Cung tài bạch cập tài ngôi sao kị gặp tuần khoảng không, tiệt không, không trung các loại không vong ngôi sao.

Nguyên mệnh tài cung biểu hiện kiếm lấy một phương diện nào tài, niên hạn cung tài bạch tắc biểu hiện bản niên hạn đấy tài vận cập kiếm tiền, tan hoang thời gian.

Sao thiên lương tọa mệnh cùng với bản mạng hoặc tuế hạn có song lộc nảy ra người, cùng dễ dàng có trúng thưởng hòa lấy được ngoài ý muốn tới tài cơ hội.

Sát Phá Lang vào miếu địa, vũ khúc vào miếu địa cập thiên phủ tọa mệnh người, khởi xướng tài đến rất lợi hại.

Thái dương cùng tả hữu đồng cung, thiên mã sẽ lộc tồn, lợi nhuận xuất ngoại phát tài.

Lộc tồn ở cung tài bạch, chủ tinh vào miếu, chủ năng tụ tài; như gia hội tả hữu, sẽ không làm mà hưởng; như gia hội Tứ Sát không kiếp, vất vả mà được, cần chậm rãi tích tụ mới một ít tiễn, phùng không kiếp tắc tiên phú về sau bần. Lộc Mã giao nhau mới chủ phát tài hòa lưu thông.

Lấy tinh diệu xem, vũ khúc vi chính tài ngôi sao, thiên về vu tính thực chất hòa hành động, như đầu tư kinh thương các loại, bận rộn phát tài. Thái Âm vi chính tài ngôi sao, thiên về vu kế hoạch quản lý tài sản, như người đại lý đại lý, quản lý tài sản tiền thù lao linh tinh, âm thầm phát tài, góc dật. Thiên phủ hòa hợp quản lý tài sản, tích tụ tiền tài, không nhất định hòa hợp phát tài. Liêm Tham cũng vì tài ngôi sao, nhưng phải hóa lộc, hoặc cùng lộc tồn đồng cung, hoặc thành hỏa tham linh tham cách, thả đa số ngoài ý muốn tới tài hoặc đầu cơ đắc tài. Sát Phá Lang liêm miếu vượng có lộc, có tiền của phi nghĩa vận. Còn lại tinh diệu nhập cung tài bạch cũng có thể có tài, tỷ như tử vi không tính chính tài ngôi sao, cận chủ tài nguyên đầy đủ; Kình Đà tới tài chung phi chân chính, cận chủ ngắn ngủi mà tài lai tài đi, tụ tán vô thường, hoạch phát hoạch phá; kình dương chủ cạnh tranh, miếu vượng thêm cát có thể tranh được, bị chiếm đóng tắc không tranh được; đà la chủ kéo dài, không thể lập tức đắc tài, thả miếu vượng thêm cát tài khả được, bị chiếm đóng thì không; tả hữu xương khúc tới tài khá lâu xa mà lâu dài, tả hữu là tá người khác lực mà sống tài, xương khúc vi danh dự tới tài, như nhân văn học, văn nghệ các loại lấy được thành tựu mà được tài; Khôi Việt là cơ hội tới tài, như được điển chương, chế độ, văn vật phương diện ích lợi; phá quân tới tài, qua đi tắc tất bại; hỏa linh tới tài, tài tới tay mà thành khoảng không ( tham lang đồng cung mà vô Kình Đà không kiếp người ngoại trừ ); đỏ vui mừng tới tài, đến tắc không còn; cự dương lương tới tài, nhiều từ võ mồm cạnh tranh mà được; hàm trì thủ tài cung, gặp tài rồi sau đó hoa đào, có được tiêu hao thêm vu ca múa tửu sắc; mẹ goá con côi hình khắc ngôi sao nhập tài cung, tất chủ tài lai tài đi.

Cung huynh đệ có sao hóa lộc người, cũng là một chân chính kẻ có tiền, nhất là sinh hoạt phí dụng không thiếu, nhưng tốt nhất không nên cho vay tiền nhân, nếu không có thể biết có tá mão quay đầu lại.

Phá tài cái nhìn, lấy cung tài bạch là việc chính, kiêm xem cung mệnh, điền trạch, cung phúc đức: ⑴ tài điền phúc cung có sai lầm vùi lấp liêm dương cơ Vũ Tham cự xương khúc âm hóa kị người dễ có rủi ro sự, liêm cự hóa kị trả dễ có hình tụng sự. ⑵ lộc tồn lạc hãm hoặc cô độc cố thủ một mình mà sẽ không kiếp. ⑶ hóa kị sẽ Tứ Sát kiếp không, tài phá cực kỳ tệ hại. ⑷ chủ tinh cung mệnh bằng hoặc hãm, hoặc vô chính diệu, thả cung tài bạch không tốt, cung điền trạch lại không tốt người, cũng đã biết phá cực kỳ tệ hại. ⑸ vũ sát đấy cung mệnh cập cung tài bạch phùng sát. ⑹ khán phá tài, phải đặc biệt chú ý kiếp không nhị tinh, khoảng không vi không ra, phải phục thất; kiếp vi kiếp nhập, biểu hiện thường có hại hao tổn; như vũ phá, vũ sát đấy cung mệnh cập cung tài bạch phùng không kiếp, liêm trinh đấy cung tài bạch phùng không kiếp. ⑺ cung tài bạch vũ phá sẽ sát. ⑻ chủ tinh cung mệnh hãm hoặc vô chính diệu, mà tài Cung điền cũng không tốt lúc, cũng chủ bị rủi ro. ( chân chính hư hại thời gian, xem hạn ngày tháng năm thời vận ánh sao tình hòa tứ hóa ).

Cung tài bạch không tốt, có phá tài chỉ ra điềm báo, lúc này cũng nên toàn bộ kiêm xem, nếu cung tật ách hung, sẽ nhân bệnh rủi ro; cung tử nữ hung, ước số nữ nhân hoa đào sự rủi ro; cung nô bộc hung, giao hữu, kết phường hoặc bị lừa, bị trộm rủi ro các loại.

Đầu tư mà từ người khác kinh doanh phương thức cầu tài người, lấy cung phúc đức là việc chính đến xem.

Lấy sao tứ hóa luận vận làm giàu kể lại phương pháp thỉnh xem thêm dưới đan chương 14: tiết 10.

Tiết 7: luận tật ách

Tật thủ tật bệnh, nạn thủ ngoài ý muốn tai hoạ hòa lao ngục các loại tai họa. Cung mệnh nhìn hết mặt tính bệnh tật, nhất là sinh tử an nguy tất tham gia cung mệnh. Trọng đại tai ách đấy phân tích sẽ tại dưới đan kể lại trình bày và phân tích.

Cung tật ách luận tật bệnh, chỉ có một cách đấy tin tức, liệu sẽ phát sinh cập bệnh tật đấy nặng nhẹ, trả cùng bản cung hòa tam phương có hay không ngôi sao may mắn, giải tai ngôi sao cập sao cung đấy vượng suy, cát hung tinh tỉ lệ, niên hạn có hay không tăng hung dẫn phát các loại tình huống có quan hệ. Tiên thiên trên mệnh bàn biểu hiện bệnh tật chính là bản chất tính bệnh tật đấy tính khuynh hướng, về phần sẽ sẽ không phát sinh, còn phải xem tuế hạn hoàn cảnh dẫn phát tình huống. Tỷ như, nguyên mệnh cục đấy tật ách đã có tai hoạ ngầm, hạn tuổi cung tật ách lại gặp ác sát xúc phạm, hóa kị dẫn động, tắc bị bạng châu tai nạn bệnh tật; xem niên hạn, cũng lấy nguyên mệnh sở chủ cung tật ách làm bản chất, chắm sóc tới lớn hạn tiểu hạn năm xưa đấy cung tật ách là tinh diệu tổ hợp, là tăng mạnh vẫn là suy yếu bản chất chứng bệnh, đã định tật bệnh phát sinh thời gian.

★ một, thấy thế nào tật bệnh

1, xem thân thể người cập tật bệnh, cần trước xem xét cung mệnh tinh diệu miếu hãm cập cát hung như thế nào, lại xem cung tật ách tinh diệu thiện ác, miếu hãm cập cát hung như thế nào, cùng với cung phụ mẫu cát hung, tiến hành tổng hợp lại phân tích phán đoán. Cung mệnh có ngôi sao may mắn miếu vượng cố thủ, tam phương tứ chính lại chúng ngôi sao may mắn tụ tập mà vô hung tinh, cho dù cung tật ách bên trong nhiều hung tinh, cũng không thể nhận thức vi thử nhân thân thể người này không tốt, hoặc dù có nhất thời tới bệnh khí cũng có thể rất nhanh được trị liệu. Mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng lại gia sát ngôi sao, tất có bệnh tật, nhưng cái này loại bệnh tật chính là sự nghiệp, tài vận, bệnh tật cùng nhiều phương diện đấy mối họa, không nhất định chính là bệnh trên thân thể, nếu như tài Quan cung Thiên di cát mà cung tật ách hung lúc hoặc gặp niên hạn cung tật ách hung lúc còn lại là cả đời nhiều bệnh bệnh tổn thương tai nạn; nếu như tài Quan hung mà cung tật ách giờ lành hoặc gặp niên hạn tài cung quan hung lúc tắc phần lớn là sự nghiệp, tài vận xảy ra vấn đề; nhưng mà, cho dù cung tật ách có ngôi sao may mắn cố thủ, cũng không có thể nhận thức vi thử nhân thân thể người này liền nhất định tốt, cần xem là cái gì chủ tinh mà định ra, khả xem thêm chương 8: hòa trở xuống có quan hệ bệnh tật đấy trình bày và phân tích. Mệnh phúc cung cát người có bệnh lúc cũng dễ có cứu, duy có ở đại tiểu hạn điệt hung lúc hồi hung mà khó cứu.

Cung tật ách chủ yếu xem sinh lý tật bệnh, cung phụ mẫu chủ yếu xem di truyền tật bệnh hòa mặt mày hốc hác, cung phúc đức tắc xem tâm lý bệnh, trạng thái tinh thần, cùng với ảnh hưởng tinh thần hòa hưởng thụ chứng bệnh, hung người nhiều chỉ ra điềm báo tinh thần chướng ngại cập cả đời tính mạn tính tật bệnh.

Cung tật ách lý mỗi một cái ngôi sao liền đại biểu một loại bệnh tai hoạ ngầm, nhưng ứng với lấy chủ tinh là việc chính làm bản chất, xem phó tinh cùng chủ tinh đấy tổ hợp, là tăng mạnh trả suy yếu chủ tinh đấy chứng bệnh.

Tật bệnh trong cung tinh diệu, nhất là bị chiếm đóng hòa hóa kị là tinh diệu, đại biểu cho trên thân người yếu khí quan hòa giấu giếm nguyên nhân tai hoạ. Chủ yếu theo rơi sao cung diệu đấy Âm Dương Ngũ Hành tương ứng đến tra ra đối với phải có bệnh hoạn tạng phủ hòa tật bệnh loại hình. Tỷ như thuộc thổ đấy vi tính khí, chúc mộc đấy can đảm, chúc kim đấy vi phế phủ phế kinh, thuộc hỏa vi động mạch tim, thuộc thủy vi thận cùng bí nước tiểu hệ thống. Bệnh nặng nhẹ, xem Tứ Sát cùng thủ tình huống, có sát người trọng, vô sát cập tam phương có cát người nhẹ. Bình thường gặp sát kị Hình Hao nhẹ các loại tinh diệu vi tật bệnh khắc ứng với, tức chủ sẽ sinh bệnh. Phùng sao hóa kị, nhất là niên hạn sao hóa kị, phát bệnh cấp; vô cát mà phùng sát sao hóa kỵ tụ, tính nguy hiểm rất lớn.

Cung nô bộc có thể nhìn ra không rõ nguyên nhân tật bệnh, sợ phùng phá quân, nhất là tại tí mão thìn ngọ chưa họa nhanh tới cung vi hung. Cung nô bộc còn có thể nhìn người tai họa, nếu cung nô bộc hung tắc bị nhân tiểu nhân hãm hại mà tuyển tới tai nạn.

2, cung mệnh tọa mười hai địa chi cung xem tật bệnh

Tử cung: thần kinh cập trái tim suy nhược, dễ quên tim đập mạnh và loạn nhịp. Sửu cung: phong thấp, bệnh ngoài da, chân nhũn ra vô lực. Dần cung: chi dưới bệnh, đàm chứng, ung thư. Mão cung: thận kết sỏi, trĩ sang. Thìn cung: tỳ thận hai mệt, dễ quên, eo sống yếu đuối. Cung tị: tỳ thận hai mệt, dễ quên mệt nhọc, lưng eo ốm đau. Ngọ cung: trái tim không tốt, tim đậpc tim đập mạnh và loạn nhịp, bệnh gan bệnh vàng da. Chưa cung: bệnh bao tử, tiêu hóa kém. Cung thân: bệnh phổi, ho khan. Cung dậu: viêm khí quản, trái tim không tốt. Thú cung: trong mê muội gió, tinh thần thác loạn, kem chà răng. Cung hợi: đau xương bàn chân (gout), tứ chi lâm tí.

3, mặt khác cung bất lương tổ hợp cũng thế sẽ có bạng châu bệnh có thể ( không giới hạn vu cung Tật, có chút khả toàn bộ đến xem ), như:

①, kình dương cùng Thái Âm đồng cung, hoặc ở Thái Âm đối cung hướng chiếu, dễ có được bệnh gan.

②, tham lang cùng đà la đồng cung, thận hư liệt dương.

③, thái dương cùng đốm lửa cùng, mắt có thương tích; thái dương cùng Kình Đà linh tinh đồng cung hoặc thái dương hóa kị, ánh mắt nhiều ốm đau.

④, thiên đồng thêm đà la, mắt nhỏ, hoặc là dơ sưng bệnh. Đồng âm sẽ Kình Đà tắc chủ nhiều bệnh.

⑤, cung phụ mẫu hóa kị, dễ có được lúc tốt lúc xấu tới bệnh hoặc bệnh lao. Cung phụ mẫu phùng sát phá một trong người nhiều mặt mày hốc hác, gia sát lại.

⑥, Thái Âm tọa mệnh bị chiếm đóng người, dễ có được nội tiết chướng ngại tật bệnh. Mệnh thân cung sẽ cự Kình Đà, bị chiếm đóng người bệnh kín quấn thân.

⑦, mệnh vô ngôi sao may mắn, cung tật ách có nhật nguyệt nhị tinh, chủ nhân bị mắt mù đến eo đà, mang tật mới có thể duyên niên.

⑧, cung mệnh đỏ vui mừng, cung tật ách sát phá dương; hoặc trái lại, cung mệnh sát phá dương, cung tật ách đỏ vui mừng, chủ khai đao, ngoại thương.

⑨, nhật nguyệt phùng không vong, eo đà mắt miết.

★ hai, tổn thương tai nạn cập ngoài ý muốn tai ách

Bị thương như vậy tai họa mặt mày hốc hác, lấy mệnh thân cập cung phụ mẫu xem, trong cung có hung thần ngôi sao, dự báo có thương tích tai họa mặt mày hốc hác tin tức. Mệnh thân có Tứ Sát tinh chi một, nhiều mặt mày hốc hác. Mệnh thân cung độc tọa hỏa hoặc linh tinh, trên người sẽ có vết sẹo. Đồ trang sức chỗ thiếu hụt, như mắt nhỏ, sứt môi, vệt, vết sẹo các loại, mệnh thân cung phụ mẫu phùng hung thần tụ người làm tiên thiên di truyền bố trí, tật cung Thiên di phùng hung thần tụ vi con người làm ra bố trí. Mệnh phụ tật cùng gặp sát, tất mặt mày hốc hác tàn tật. Luận ngoại xảy ra ngoài ý muốn cập tai nạn xe cộ, lấy cung thiên di là việc chính, kiêm xem mệnh cung Tật.

Sao kình dương là huyết quang đại biểu ngôi sao, nhập mệnh, tuế hạn hoặc đối cung gặp, cẩn thận tổn thương tai nạn giải phẫu, dễ có bén nhọn tính tai ương tổn thương. Cung mệnh có kình dương, cung thân có đà la, cả đời dễ có tai nạn đổ máu hoặc giải phẫu. Kình Đà giáp đại hung; Kình Đà giáp kị hung nhất, đại nạn, năm xưa tiểu hạn cung nhập chủ bản nhân hung, cung lục thân nhập tắc lục thân hung.

Mệnh thân cung gặp vũ khúc, thất sát, thiên hình, thiên hư, thiên khốc, không trung các loại hung tinh giao nhau, bị vào giang hồ hắc đạo, cũng dễ bị thương tổn hoặc hình tai họa. Phùng linh xương đà võ đồng cung, không thấm nước hiểm hoặc nhảy sông; lại gặp sao hóa kị, kịch liệt tính đại tai kiếp.

Cánh cửa cực lớn hỏa linh ở di chuyển, vô cát tất có tai nạn xe cộ, thiên cơ đồng cung càng nên cẩn thận. Cánh cửa cực lớn linh tinh phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo.

Cung thiên di có kình dương, phỉ liêm, bạch hổ, thoát phá, âm sát, địa kiếp, hóa kị các loại hung tinh tụ hội, xuất ngoại bị sinh tai hoạ; sẽ cùng cánh cửa cực lớn, đà la, thiên mã, thiên cơ các loại giao thông ngôi sao giao nhau, dễ có tai nạn xe cộ; sẽ cùng vũ khúc, thất sát, thiên hình các loại đấu võ ngôi sao giao nhau, tắc xuất ngoại dễ có đánh nhau hiểm ác hành vi, cũng bị vi hiểm ác hành vi gây thương tích; sẽ cùng hồng loan, thiên hỉ các loại hoa đào ngôi sao giao nhau lúc, ra ngoài dễ có tai nạn đổ máu, đương năm xưa làm sao hóa kị vào đến cung này lúc, phải đặc biệt chú ý. ( mệnh thân, tiểu hạn cung có hung thần cập đỏ vui mừng, năm xưa hóa kị đến vậy, cũng hung, phùng lưu loan lưu vui mừng cùng đoạn ). Phùng hóa kị góc cấp, phùng đà la góc chậm, tam phương vô ngôi sao may mắn cứu viện chủ hung vong.

Liêm trinh cũng huyết quang ngôi sao, Liêm Sát, Liêm Phá ở cung thiên di gia sát, dễ có tai nạn xe cộ ngoại thương.

Cung thiên di thiên cơ, cơ cự gia sát hóa kị, dễ có tai nạn xe cộ, lại thêm thiên mã không kiếp nghiêm trọng hơn, hơn nữa cũng chủ dễ có tai nạn trên không phát sinh hoặc theo chỗ cao ngã xuống tổn thương.

Cung mệnh cánh cửa cực lớn cùng đốm lửa, sao kình dương đồng cung, phòng hung tai họa hoặc tự sát, bị chiếm đóng lại.

Cung mệnh có tham lang xương khúc các loại ngôi sao, có theo chỗ cao ngã xuống ngoài ý muốn, thêm không kiếp càng hơn. Hạn vận gặp không kiếp cũng bị té ngã rơi xuống, không nên thừa mù mịt.

Cung mệnh hoặc đối cung có Liêm Sát, Liêm Phá gia sát ngôi sao, phòng tai nạn xe cộ, đi xa gặp nạn, tự sát các loại.

Cung tật ách vũ khúc hóa kị thêm thiên hình, kình dương, dễ có tàn tật.

Mệnh thân cung có thất sát cùng kình dương đồng cung, nên rời xa việc binh đao nơi, không nên tòng quân tác chiến, phòng ngoài ý muốn thương vong.

Cung mệnh phá quân cùng văn khúc hóa kị đồng cung, không thể gần nước một bên, dễ có thủy tai, nhảy sông.

Cung mệnh liêm hỏa ở chung hãm cung, quá chữ chìm khúc ở hãm cung hóa kị, góc bị luẩn quẩn trong lòng, bị tự sát, nữ tính càng nghiệm.

Cung mệnh liêm trinh gia hội Tứ Sát hoặc địa kiếp chủ ngoại tổn thương, hoặc phương diện tinh thần tật bệnh, Thái Âm thêm không kiếp cùng luận.

Phá quân nhập mệnh hoặc tật ách cùng Kình Đà đồng cung hoặc đối cung, chủ ngoại tổn thương hoặc giải phẫu.

Mệnh cung Tật thoát phá ở tị dậu hai cung gặp phá quân địa kiếp, phát sinh huyết quang, mặt mày hốc hác khả năng rất cao.

Cung thân có sát kị hình, thân thể dễ bị kịch liệt tổn thương, niên hạn hóa kị xúc động ứng với tai họa, phùng Kình Đà giáp kị sẽ chết thảm.

★ ba, quan tòa lao ngục tai ương

Quan tòa lao ngục tai ương lấy cung mệnh là việc chính, kiêm xem cung quan lộc. Trở xuống là đủ phạm tội tin tức.

Kình Đà nhập mệnh, trời sinh vui mừng thắng hiếu chiến, có phạm tội ý thức, hãm địa gia hội hỏa linh kị càng hung.

Hỏa linh nhập mệnh, trời sinh táo bạo xúc động, bất chấp hậu quả, hãm địa gia hội Kình Đà kị càng hung.

Không kiếp nhập mệnh, hành vi cuồng vọng, mục vô pháp kỷ, gia hội Tứ Sát hóa kị càng hung.

Hóa kị thủ mệnh, hẹp ích kỷ, tư tưởng hồ đồ u mê, gia hội lục sát càng hung.

Tứ Sát hỗn, dương linh hòa đà hỏa đồng cung hung nhất, dương hỏa cập đà linh nhân hỗ chế mà giảm hung. Tứ Sát cập hóa kị có hai trở lên thủ cung mệnh, lao ngục tránh khỏi; thất sát ba trở lên hội tụ vu cung mệnh, phạm tội tỷ lệ cũng rất cao; lại thêm biết thiên hình, cực hình hoặc chết thảm.

Sát Phá Lang liêm võ cự các loại ngôi sao cùng Kình Đà thủ mệnh, tâm ngoan thủ lạt, to gan lớn mật.

Thiên cơ tọa mệnh, tam phương tụ họp Tứ Sát, trộm đạo đồ đệ.

Thiên cơ cung Tị Hợi thủ mệnh, thêm đà la, đầu cơ trục lợi, âm mưu hại nhân.

Âm hoặc dương hãm địa thủ mệnh, gia sát hóa kị, khuyết thiếu giáo dưỡng, dễ phạm lỗi bỏ tù.

Vũ khúc đà la ở thìn thú tị hợi đồng cung thủ mệnh, giảo quyệt dối trá, lòng tham không đáy, lừa gạt cướp bóc.

Vũ khúc cùng hỏa hoặc linh thủ mệnh, tam phương sẽ Kình Đà, vàng đỏ nhọ lòng son, nhân tài cầm đao.

Đồng âm ngọ cung thủ mệnh, gia hội hỏa linh, âm tàn độc ác, giết người cướp bóc.

Liêm tướng cùng kình dương đồng cung thủ mệnh, du côn, lưu manh, quan tòa lao ngục.

Liêm Phủ cùng đà la đồng cung thủ mệnh, tâm tính tàn nhẫn, phùng hóa kị cũng có ngược đãi cuồng.

Liêm trinh thêm bạch hổ, hình trượng tránh khỏi. Liêm trinh hãm địa thêm thiên hình hoặc sát. Liêm trinh ở mão dậu, kình dương tại sửu chưa. Liêm trinh tị hợi, kình dương ở mão dậu. Liêm trinh cung thân hóa kị thủ mệnh, thêm tả phụ linh tinh, buôn lậu phạm pháp.

Thái dương hãm địa biết thiên hình; thái dương ở mão, kình dương ở dậu; thái dương hóa kị biết thiên hình, bạch hổ.

Thiên đồng sẽ kình dương.

Phủ, cùng, lương ở tị hợi cùng đà la đồng cung thủ mệnh, cánh cửa cực lớn ở tứ mộ cung hóa kị thủ mệnh, cánh cửa cực lớn ở cung Dần Thân thủ mệnh thêm đà hỏa linh, tham lang hóa kị thủ mệnh gia hội Tứ Sát thiên hình, thiên hình cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh, hóa kị cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh, cùng dễ có quan tòa lao ngục.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh thêm Tứ Sát, không hồi quan phi chắc chắn hình tổn thương.

Thất sát thủ mệnh thêm Tứ Sát, không hồi quan phi chắc chắn tàn tật.

Phá quân thủ mệnh thêm Tứ Sát, cực đoan ích kỷ, đánh bạc tốt thành tánh. Phá linh ở thân thủ mệnh, Quan lộc gặp bạch hổ. Phá quân ở dần thân tị hợi thủ mệnh thân, thêm thiên mã cập sát sao hóa kỵ, tất phạm pháp ngồi tù.

Cung mệnh có Tứ Sát thủ chiếu, lại phùng xương khúc hóa kị thủ chiếu.

Cung mệnh có Quan phù, phùng Tứ Sát thủ chiếu.

Thất sát thủ mệnh, gia hội dương linh bạch hổ, vi băng đảng đầu mục.

Tham lang dần thân thủ mệnh, thêm đà la, hoặc tam phương có Kình Đà thiên hình hội hợp, nhân mầu vong thân. Tham lang hãm địa hóa kị thêm thiên hình.

Sát phá liêm võ cự cơ cùng hóa kị thủ mệnh, tam phương tạm biệt Tứ Sát.

Sát Phá Lang cùng hóa khoa thủ mệnh, lại thêm đều nghe theo Tứ Sát.

Mệnh thân hữu Không Kiếp kị, lại thêm đều nghe theo Tứ Sát.

Hỏa linh giáp mệnh, cung mệnh hãm mà vô cát.

Kình Đà giáp mệnh, cung mệnh hữu hóa kị hoặc hỏa linh.

Cung quan lộc liêm trinh hóa kị, liêm trinh cùng kình dương đồng cung, thất sát cùng kình dương đồng cung, vũ sát cùng kình dương đồng cung, thất sát thêm thất sát thủ chiếu.

Cung thiên di thất sát thêm dương hoặc đà, thất sát gia quan phù hoặc lực sĩ, Liêm Sát thêm Tứ Sát hóa kị, vũ sát thêm Tứ Sát hóa kị, thất sát thêm Tứ Sát, hóa kị, thiên hình, Quan phù các loại.

Cung phu thê thất sát thêm Tứ Sát thiên hình, phối ngẫu ngồi tù, bất ly hôn tắc khắc chết.

Tiết 8: xem lục thân

Xem bản nhân lấy cung mệnh vi quá cực điểm, lấy nguyên mệnh bàn thập nhị cung đến xem chính mình các phương diện tình huống cùng với mình cùng lục thân đấy quan hệ, mà xem lục thân tình huống cực kỳ cùng lục thân đấy quan hệ, thì thôi tương ứng cung lục thân vi quá cực điểm trọng bố trí thập nhị cung, tạo thành tương ứng lục thân bàn đến phân tích. Tỷ như, xem phụ thân khắp mọi mặt tình huống có thể cung phụ mẫu vi quá cực điểm, tức lấy cung phụ mẫu vì phụ thân đấy cung mệnh trọng bố trí thập nhị cung, cho ra một cái tân mệnh bàn, làm cha đấy tới mệnh bàn phân tích phụ thân khắp mọi mặt tình huống, phân tích phương pháp cùng bản thân giống nhau.

Lục thân, chủ yếu có cha mẹ, huynh đệ, vợ chồng, nữ nhân các loại. Ngoại trừ xem đối ứng cung lục thân ngoại, còn nữa đại biểu lục thân là tinh diệu, trong đó thiên cơ vì huynh đệ ngôi sao, thái dương vi phụ ngôi sao, phu ngôi sao, Thái Âm vi mẫu tinh, thê ngôi sao, phá quân làm phu thê, đứa con ngôi sao, phàm lục thân ngôi sao hãm hung người, nhiều bất lợi đối ứng lục thân. Nếu lục thân ngôi sao đơn thủ cung mệnh vô cát phù người, nhiều bất lợi tương ứng lục thân, phùng hung thần hóa kị càng hung; lệ như mặt trời hãm địa đơn thủ cung mệnh, vô cát phù tắc chủ khắc cha, nữ mệnh trả chủ khắc chồng thả có nhiều gặp ở ngoài; phá quân hãm địa đơn thủ cung mệnh, vô cát phù tắc chủ thê duyến kém, con nối dõi rất thưa thớt. Lục thân ngôi sao nhập đối ứng cung lục thân, cát hung tác dụng tăng mạnh, tỷ như, phá quân làm phu thê ngôi sao, nhập cung phu thê, cát người càng cát, lành dữ càng hung.

Cung mệnh tinh diệu đấy tính chất đúng lục thân có ảnh hưởng, phàm mệnh cung phùng cương liệt ngôi sao nhiều cô khắc tính, tất bất lợi lục thân; trái lại, cung lục thân đối với bản nhân cũng tất có ảnh hưởng, phàm cung lục thân mang cương liệt ngôi sao cập sát tinh thêm cùng bản nhân quan hệ không tốt.

Theo đối ứng cung lục thân ở bên trong, cũng có thể thô sơ giản lược nhìn ra lục thân đấy tướng mạo, tính tình, phú quý nghèo hèn các loại tình huống, cùng với bản nhân quan hệ sơ mật các loại. Cụ thể nên xem thêm chương 9:. Nhưng các lục thân, nhất là huynh đệ và con nữ nhân, số lượng phần đông, nhân ra đời thời không tràng bất đồng mà chịu đựng đến vũ trụ lực tác dụng bất đồng, dung mạo tính tình tài hoa thành tựu tất nhiên bất đồng, theo cung lục thân tra ra lục thân dung mạo tính tình tài hoa thành liền chỉ là một đại khái xu hướng, hoặc chỉ có thể phản ánh đưa ra ở bên trong người khác tình huống. Do đó lục thân đấy tình huống cụ thể, nên kết hợp anh em họ, đứa con đứng hàng tương ứng trên cung vị xem xét; cũng được tương ứng lục thân đấy năm sinh ra làm phi tứ hóa, đến xem ra nên lục thân cùng ta quan hệ tốt xấu, cái nhìn xem thêm dưới đan chương 14:; tốt nhất vẫn là lấy lục thân đấy ngày sinh tháng đẻ thôi tống ra tới mệnh bàn phân tích phán đoán suy luận tương đối chuẩn xác.

Cung lục thân phùng rơi cung mạnh vượng, cát cách, hóa tam cát nhập chiếu, chủ nên lục thân phú quý Phúc Thọ, hưng vượng phát đạt; phùng rơi cung yếu suy, hung cách, hóa kị nhập chiếu, chủ nên lục thân nghèo hèn phúc cạn, suy bại xuống dốc.

Cung lục thân phùng Khôi Việt, tả hữu, xương khúc lục cát tinh không nhất định cát, cùng nên song tinh cùng gặp ở tam phương tứ chính cung tắc cát, nếu gặp đơn tinh mà lại âm dương mất cân đối ( tức dương phùng mặt trời, âm phùng âm ngôi sao ), tái kiến sát, tất có sự cố, bình thường vi hai trọng cha mẹ, huynh đệ, hôn nhân, đứa con các loại, tái kiến hoa đào ngôi sao nhất định là. Lộc tồn nhập cung lục thân ngược lại chủ duyên phận không thâm hậu. Phùng lục sát tinh hòa hóa kị chủ nhiều bất lợi, hoặc sự nghiệp cản trở, hoặc rủi ro không tụ, chắc có bệnh tổn thương, hoặc tính cách táo bạo các loại.

Khắc hại cha mẹ lục thân đấy tin tức, vững chắc cùng người tới tính tình, nhất là kiếp trước đấy âm đức có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn chính là ý trời khó tránh, là người không đủ sức đấy, cũng không phải nhân cố ý chế tạo, mà là cha mẹ lục thân tin tức ở bản nhân tứ trụ bên trong đồng bộ phản ánh mà thôi.

★1, xem tổ tiên, lấy cung phúc đức xem tổ phụ, cung điền trạch xem tằng tổ phụ, như thế đẩy lên. Gặp Kình Đà chủ nên đại ở riêng chiết sinh; gặp phá quân hỏa linh đại hao chủ nên đại phá gia bại nghiệp, hoặc trước phá về sau thành; gặp Sát Phá Lang chủ ngoại ra gây dựng sự nghiệp, không thừa tổ nghiệp; gặp cơ cự đồng cung, thêm cát tuy có phá xáo mà cũng có thể phú quý, vô cát tắc hạ đẳng phá xáo bại nghiệp; trong cung cát chúng gặp nhau, đương đại thịnh vượng.

★2, xem cha mẹ

Tiên thiên sinh mệnh căn nguyên đến từ cha mẹ, ngày mốt dưỡng dục cũng dựa vào cha mẹ, cha mẹ chi ân tình cao ngất, so với địa dày, cả đời cũng báo đáp không xong. Cho nên hiếu kính cha mẹ thái độ làm người tất đủ ngày đức.

Do người phụ tinh mẫu máu dựng dục mà thành, di truyền quan hệ thân nhất, tin tức đồng bộ tối chặt chẽ. Do đó, từ phụ mẫu có thể dò biết con gái tin tức, theo nữ nhân cũng có thể suy đoán biết cha mẹ tin tức. Nhưng thiên địa tạo nhân, không dựa vào di truyền, càng có lúc hơn khoảng không nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, sinh mạng chất lượng sai lệch quá nhiều, cùng cha mẹ người cũng có phân cao thấp.

Cung phụ mẫu đó có thể thấy được tuổi thơ ấu chuyện của cha mẹ nghiệp tình huống cập bản thân cuộc sống tình huống. Bình thường cung phụ mẫu xem phụ thân, cung huynh đệ xem mẫu thân. Phân tích cụ thể xem thêm “Chư tinh rơi cung tham gia đoạn” một chương đấy “Cung phụ mẫu” một tiết.

Cung huynh đệ còn có thể xem phối ngẫu người mẹ, nữ nhân cung xem phối ngẫu chi phụ. Như gặp cung đích nhân vật ngôi sao hãm chắc có sát, chủ cùng mình khó có thể dung hợp ở chung, khó có giúp ích.

★3, xem huynh đệ tỷ muội cập bằng hữu duyến

Xem huynh đệ tỷ muội quan hệ tốt phá hư, lấy cung huynh đệ là việc chính, kiêm xem sao thiên cơ. Bình thường cung huynh đệ ngôi sao may mắn nhiều sát sao hóa kỵ thiếu giả tắc quan hệ tốt mà có trợ lực ích, sát sao hóa kỵ nhiều ngôi sao may mắn thiếu giả tắc quan hệ không tốt thả bất lực ích.

Xem biết kết giao bằng hữu, đồng sự, vẫn xem cung huynh đệ. Bình thường bằng hữu, bộ hạ, phục vụ ta người, phía đối tác cùng với xem quan hệ nhân mạch, hãy nhìn cung nô bộc. Cung nô bộc không tốt, chẳng những chủ bộ hạ bất lương, hơn nữa chủ thường gặp tiểu nhân âm thầm quấy rối, bằng hữu cập trong bộ hạ có tiểu nhân, không thể kết phường việc buôn bán.

Phàm tử phủ đồng lương cố thủ kể trên hai cung người, chủ quan hệ hòa hảo; phàm tham vũ sát phá cơ cự cố thủ kể trên hai cung người, chủ không cùng tâm; phàm gặp Kình Đà, thiên hình, sao hóa kị người, dễ có kiện tụng; phàm gặp Kình Đà hỏa linh không kiếp các loại lục sát tinh, dễ có tranh cãi thị phi.

Cung nô bộc, cung huynh đệ có hồng loan thiên diêu thêm cát ngôi sao, rất hiếm có khác phái trợ giúp, mang sát lại có liên lụy, nặng thì chịu kỳ hại.

Huynh đệ đứng hàng thứ, lấy cung huynh đệ vi lão Đại, nghịch sổ đứng hàng thứ đi xuống, cung phu thê vi lão Nhị, cung tử nữ vi lão Tam vân vân; nhưng mình không tính nhập, tỷ như mình là lão Đại, tắc cung huynh đệ hơi lớn đệ, cung phu thê vi lão Tam; nếu mình là lão Nhị, tắc cung huynh đệ vi lão Đại, cung phu thê vi lão Tam. Tỷ muội tắc từ phụ mẫu cung lên lão Đại, thuận số đứng hàng thứ đi xuống, cung phúc đức lão Nhị, cung điền trạch lão Tam vân vân, chính mình không tính, phép tính giống như trên.

Huynh đệ số lượng xem thử cung phu thê đấy nạp âm sổ, tỷ muội số lượng xem cung quan lộc đấy nạp âm sổ, phùng lộc quyền số cộng, phùng hóa kị số trừ, phùng hóa khoa không thêm không giảm.

★4, xem nữ nhân

Con trai suy tính pháp: lấy cung tử nữ làm trưởng tử, nghịch đi đến cung tài bạch là con thứ, cung tật ách vi tam tử… .

Nữ nhi suy tính pháp: lấy cung điền trạch làm trưởng nữ nhân, như ý tiếp theo cung cung quan lộc vi hai nữ, tái như ý dưới cung nô bộc vi tam nữ… .

Bất luận nam nữ đứa bé: lấy cung tử nữ là thứ nhất cái, nghịch sổ đến cung tài bạch vi lão Nhị, cung tật ách vi lão Tam… .

Xem con cháu, lấy cung tử nữ đẩy đi xuống, cung tài bạch vi cháu ruột, cung tật ách vi tằng tôn.

Cung nào cát tức tỏ vẻ nên thai bị nuôi thả có thể thành dụng cụ hòa hiếu thuận; cung nào hung mà có sát kị, nhất là Kình Đà, tức tỏ vẻ nên thai khó nuôi thả không nên thân.

(1) sinh nam sinh nữ cách nhìn: ① nữ nhân cung cập tam phương sao Nam Đẩu ngôi sao đa giả tiên sinh nam thả thêm phần nam, sao Bắc đẩu đa giả tiên sinh nữ nhân thả thêm phần nữ nhân. ② sao hồng loan tọa nữ nhân cung người thêm phần nữ nhân, cái khác hoa đào ngôi sao cũng; thiên hỉ ngôi sao tọa nữ nhân cung người thêm phần nam. ③ thập nhị cung ở bên trong, thái dương hạ xuống dương cung người thủ lĩnh thai tiên sinh nam, miếu vượng cập ngày sinh nhân lại; thái dương hạ xuống âm cung thủ lĩnh thai tiên sinh nữ nhân, bị chiếm đóng lại. ( tử dần thìn ngọ thân hóa thành dương cung, xấu mão tị chưa dậu hợi là âm cung ). ④ thập nhị cung ở bên trong, Thái Âm hạ xuống âm cung chủ tiên sinh nữ nhân, miếu vượng cập người sinh đêm lại; Thái Âm hạ xuống dương cung chủ tiên sinh nam, bị chiếm đóng lại. ⑤ cung tử nữ phùng cự tham cập hoa đào tinh giả thêm phần nữ nhân. ⑥ bất luận nam nữ mệnh, xem sinh đứa trẻ đại nạn cập năm xưa trong cung vi sao Nam Đẩu ngôi sao cố thủ hoặc sao Nam Đẩu ngôi sao đa giả, thủ lĩnh thai thêm phần nam, phùng thái dương định sinh nam; nếu vì sao Bắc đẩu cố thủ hoặc sao Bắc đẩu đa giả, thủ lĩnh thai thêm phần nữ nhân, phùng Thái Âm định sinh nữ nhân.

(2) mang thai niên hạn: lấy con gái mệnh, phu cung gặp đỏ vui mừng chi niên vi suy đoán mang thai ứng với kỳ, nhưng phải có chính tinh tổ hợp cát người thủy chuẩn, nếu năm xưa lại thấy lưu xương khúc đều nghe theo năm xưa cung tử nữ, thả năm xưa cung tử nữ cát mà vô ác tinh giả càng nghiệm; nếu chính tinh tổ hợp không lành người, muốn thôi trì một phần năm, tới năm xưa cung mệnh hoặc cung phu thê chính tinh tổ hợp may mắn lúc thủy mang thai.

(3) sống chết nữ nhân niên hạn: người đã kết hôn lấy năm xưa tiểu hạn gặp cung tử nữ chi niên hoặc gặp đỏ vui mừng chi niên; năm xưa loan vui mừng nhập bản mạng hoặc cung tử nữ; năm xưa đấy Khôi Việt, năm xưa lộc khoa quyền, lưu xương khúc nhập cung tử nữ; năm xưa cung tử nữ ánh sao tình vượng cát người; lại lấy tứ hóa đoạn: năm xưa cung tử nữ hóa kị hướng vợ chồng, hoặc năm xưa đứa con hóa lộc nhập điền trạch. Cũng nên chính tinh tổ hợp cát người thủy chuẩn.

Phía dưới lược bỏ đàm ưu sanh ưu dục vấn đề: ① đầu tiên phải trạch tốt phối ngẫu, tốt phối ngẫu có thể vượng gia ích tử ② lựa chọn tiểu hạn năm xưa tốt cung tử nữ sinh dục là tất nhiên ③ nhân cung điền trạch cùng cung tử nữ đối cung, có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên cũng nên lựa chọn cung điền trạch tốt tiểu hạn, năm xưa sinh dục đứa con, thả chú ý không nên tùy tiện dời ④ tục ngữ giảng mẫu mập tử tráng, do đó lại muốn chọn năm xưa cung mệnh hòa cung phu thê mạnh năm xưa sinh dục đứa con ⑤ đè lên thuật sinh nam sinh nữ cách nhìn tuyển đối ứng tinh cung đấy năm xưa sinh dục đứa con. ⑥ ở vợ chồng lưu nhật cung mệnh, cung phu thê mạnh ( tốt nhất vi tứ trụ vợ chồng cùng vượng cùng ngày ) đấy lưu nhật cùng phòng, lại phải chú ý ở con gái kinh nguyệt sạch sẽ sau trong vòng 3 ngày cùng phòng.

Sinh nam sinh nữ, nên kết hợp hành vận cung tử nữ đến phân tích, tỉ lệ ném trúng tắc tương đối cao.

Hành vận ở bên trong, giữa vợ chồng tính hành vi, sinh tiểu hài tử, kết hôn các loại sự, nam nhìn bầu trời vui mừng chỗ, nơi cung vị, nữ tắc xem hồng loan chỗ, nơi cung vị.

★6, xem trưởng bối, thủ trưởng cập chỗ dựa vững chắc

Xem cùng trưởng bối, thủ trưởng quan hệ trong đó tốt xấu, lấy cung phụ mẫu là việc chính. Cung phụ mẫu trọng điểm xem trưởng bối sư trưởng, cung sự nghiệp trọng điểm thủ trưởng. Cung phụ mẫu, cung sự nghiệp tốt người, tắc trưởng bối, sư trưởng, cấp trên tình huống tốt bụng, cùng quan hệ của mình hòa hợp, có bọn họ giúp ích, vi có chỗ dựa. Cung phụ mẫu, cung sự nghiệp chủ tinh bị chiếm đóng gia sát, tắc trưởng bối, sư trưởng, thủ trưởng bất lương, vi vô chỗ dựa vững chắc, làm khó bọn họ giúp ích, chỉ có dựa vào mình phấn đấu, giao tranh mà lên. Lấy tinh diệu xem, gặp Khôi Việt thủ chiếu giáp vi được quyền quý trợ lực, vi có chỗ dựa. Chỗ dựa vững chắc thường thường rất trọng yếu, sự nghiệp được trời trợ giúp nhân trợ, thành công tới dễ dàng, không cần phí sức phí lực. Trong cuộc sống thực tế, mạng lưới quan hệ rất sắc bén hại, không có lực hậu trường, muốn làm Quan rất khó, cầm cố cũng không ngồi vững, rất nhiều dốt đặc cán mai hoặc tài năng người bình thường làm theo làm quan, vô văn bằng người làm theo đánh giá bên trên trung cao cấp chức danh, mà sinh viên “Đánh địa phô” người có khối người, thậm chí báo chí có đại học tốt nghiệp sinh bán thịt heo hòa đánh giầy đấy, cái này cùng mệnh quan cung cố nhiên có quan hệ, nhưng chưa thường không cùng chỗ dựa vững chắc có quan hệ. Thường thường có chút mệnh cách tuy cao mà cung phụ mẫu hung người, không được cha mẹ giáo dục, dẫn đường hòa ấm trạch, hoặc không được chỗ dựa vững chắc đấy dẫn, mà mất đi truyền lên đấy trụ cột, chính mình lại không nỗ lực bính bác, kết quả không thể đạt tới sở hữu vận mệnh trình tự.

★7, thái tuế nhập bàn pháp xem lục thân

Lấy lục thân ( chính là bằng hữu, đồng bọn ) đấy chi năm sinh rơi ta mệnh bàn cung vị vi lục thân đấy cung mệnh, trọng bố trí thập nhị cung, phụ trợ xem lục thân tình huống cập cùng ta quan hệ, cái nhìn cùng xem ta mệnh bàn giống nhau, lấy cung mệnh xem nên lục thân đấy tính tình, lấy cung mệnh cập tam phương tứ chính xem cát hung lợi hại, vân vân; lục thân năm sinh chi rơi vào ta mệnh cung tam phương người, cá tính cùng ta xấp xỉ, thả góc bị câu thông. Lại lấy lục thân chi năm sinh rơi ta mệnh bàn cung vị cùng ta cung mệnh đấy sinh khắc quan hệ xem quan hệ lẫn nhau, người sống hữu ích, khắc hoặc hướng hình ta tổn hại ta, ta khắc người ta có thể khống chế hắn, ta sinh hắn người ta có tiêu hao, tương hợp ( địa chi lục hợp ) người lẫn nhau hữu ích.

Lại nhìn ta mệnh bàn tứ hóa, hóa tam cát nhập tha cung tam phương người ta đối với hắn cát, hóa kị nhập hắn tam phương người ta đối với hắn hung.

Tái lấy lục thân năm sinh ra làm phi tứ hóa, hóa tam cát nhập ta mệnh cung tam phương tứ chính cung người cát, đối với ta có trợ lực ích; hóa kị nhập ta mệnh cung tam phương tứ chính cung người hung, gây bất lợi cho ta; tứ hóa bất nhập “Ta” cung người, đối với ta vô cát vô hung.

Phương pháp này là giải quyết cùng bàn vấn đề phương pháp một trong, cũng có thể tiến thêm một bước nghiệm chứng nguyên bàn lục thân lành dữ vấn đề: nguyên bàn hung mà thái tuế nhập bàn cát tức là có thể cứu chữa, nguyên bàn hung mà thái tuế nhập bàn cũng hung người tắc khó cứu.

Tiết 9: xem phối ngẫu cập luyến ái hôn nhân

Nên phối hợp xuống đan chương 14: tiết 10 đến xem.

★ một, luyến ái quan hệ hôn nhân khái luận

Vợ chồng song phương nguyên bản vô liên hệ máu mủ, tin tức không nhất định chung bước, quan hệ hôn nhân sẽ rất khó suy đoán chuẩn, do đó, tiện dụng nhất song phương mệnh bàn đồng thời tiến hành phân tích. Bản nhân cát phối ngẫu hung, hoặc tương phản, bản nhân hung phối ngẫu cát, đều có thể điều hòa, đây cũng là chọn ngày lành tháng tốt chi đạo.

Đơn thuốc dân gian phân tích theo mệnh bàn cung mệnh hòa vợ chồng hai cung tới xem, nữ mệnh còn muốn kiêm xem cung thiên di hòa cung phúc đức.

Cung phu thê bản cung tam phương tứ chính cung chủ muốn xem phối ngẫu tình huống, tỷ như phối ngẫu đấy tướng mạo, tính cách, tài hoa các loại, cùng với nhân phối ngẫu đấy quan hệ mà ảnh hưởng hôn nhân quan hệ vợ chồng. Phàm cung phu thê có ngôi sao may mắn miếu vượng thủ trị, như tử vi, thiên phủ, thái dương, Thái Âm, lộc tồn các loại, chủ vợ chồng sự hòa thuận, đôi phối ngẫu có lợi; nếu như có vũ khúc, liêm trinh, cánh cửa cực lớn, tham lang, thất sát, phá quân, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại ác cùng sát tinh, chủ vợ chồng bất hòa, chia lìa, ác cùng sát tụ tắc hình khắc phối ngẫu. Được chúng cát củng chiếu sẽ giáp, cát người càng cát, hung người giảm hung. Phùng ác sát củng chiếu sẽ giáp, hung người càng hung, cát người giảm cát. Nhưng cung phu thê nhiều lắm phụ tá ngôi sao may mắn, ngược lại chủ phối ngẫu đắt cỡ nào nhân, cũng vì hoa đào; phùng tả hữu đơn tinh cũng.

Cung tật ách xem phối ngẫu đấy dáng người, phùng hóa lộc béo, phùng hóa quyền tráng, phùng hóa khoa thon thả, hóa kị nhỏ gầy, lộc kị đồng cung biểu hiện thân thể không tốt.

Cung mệnh chủ yếu là theo bản thân mình đấy nhân tố đến xem hôn nhân quan hệ vợ chồng. Cung mệnh không hề lợi nhuận hôn nhân tinh diệu, như sát phá Liêm Tham võ cự sát kị các loại, hoặc cơ lương sẽ Kình Đà, hoặc cung mệnh hãm địa gia sát thả tam phương không lành, hoặc sát tinh cùng hoa đào ngôi sao tụ hội, cho dù cung phu thê cát mà vô sát, luyến ái hôn nhân cũng khó được mỹ mãn; nếu như phu thê cung lại bị chiếm đóng gia sát, sẽ nhân song phương cùng hung hãn không hợp mà ly dị, nặng thì khắc chết phối ngẫu. Nếu cung mệnh bị chiếm đóng hoặc là có sát mà cung phu thê tổ hợp tốt người, tức cung phu thê so với cung mệnh mạnh, chủ nhiều phối ngẫu có tài miện cập phú quý, nên phối ngẫu đấy trợ lực, cũng tỏ vẻ phối ngẫu gia thế cập năng lực góc bản nhân tốt; nhưng nếu cung mệnh sát sao hóa kỵ đa giả, nam mệnh ngược lại chủ âm thịnh dương suy, gia đình bị mất cân đối, được nhất thời sung sướng, mà chết nhân mình tài mạo, năng lực, thân thể không xứng mà nan lưu thê cũng; nữ mệnh tắc vẫn chủ được đến chồng dựa vào, gia đình hài hòa. Nếu cung mệnh vượng cát mà cung phu thê hung người, còn lại là phối ngẫu không xứng mà ly dị hoặc nhiều bệnh tổn thương.

Đương thời nam nhân người giàu sang người đa tình hoặc Kim ốc tàng kiều, nhưng hắn không nhất định cùng nguyên phối ly hôn, người như thế thường thường mệnh tài Quan thê cung tốt, Aritomi quý chi cơ sở, mà mệnh thê cung có hoa đào ngôi sao. Người giàu sang đa dâm dục, chánh sở vị giàu sang nam nhân sau lưng đều có đàn bà, theo bóc ra phần đông tham quan lý lại có vậy một cái không có tình nhân đâu? Mạng của bọn họ ngẫu cung đô có hoa đào ngôi sao sao? Ngoại tình không nhất định cần phú quý, mà nhiều vợ hòa Kim ốc tàng kiều thì cần phải cơ sở kinh tế, cho nên nên xem thêm mệnh tài cung quan có hay không phú quý trụ cột, nếu như ngay cả ba bữa cơm đều không bảo đảm được, còn nói gì nhiều vợ hòa Kim ốc tàng kiều.

Vợ chồng quan hệ hôn nhân ngoại trừ xem mệnh ngẫu phúc ba ngoài cung, nam mệnh phải kiêm xem Thái Âm, nữ mệnh kiêm xem mặt trời miếu hãm cát hung. Nhất là cha mẹ không còn lúc lại. Nam thê cung không lành, Thái Âm lại bị chiếm đóng, tam phương cập bản cung tái kiến sát tinh, vợ chồng không thể giai lão, chủ hình khắc thê tử; hành vận tới Thái Âm bị chiếm đóng lại hóa kị thời hạn năm, không mất mẹ tắc tang thê. Nữ mệnh phu cung không lành, thái dương lại bị chiếm đóng, phu vô năng, không đáng tin; tam phương cập bản cung tái kiến sát tinh, vợ chồng không thể giai lão, hình khắc trượng phu; vận hành tới thái dương bị chiếm đóng lại hóa kị thời hạn năm, không tang phụ tắc mất phu.

Xem vợ chồng quan hệ hôn nhân, trả phải chú ý xem cung mệnh cùng cung phu thê hai cung ánh sao tình hay không phối hợp hài hòa, tốt nhất có thể hai nhân mệnh bàn cùng tham gia, khả tham gia nhìn phía dưới có quan hệ “Như thế nào tuyển phối ngẫu” một tiết.

Tòng mệnh ngẫu hai cung làm bay ra tứ hóa, đó có thể thấy được song phương đối đãi thái độ, tối kỵ cung mệnh hóa kị nhập ngẫu cung quan hòa ngẫu cung hóa kị nhập mệnh cung Thiên di, chủ nhiều quan hệ lẫn nhau không tốt. Nội dung cặn kẽ khả xem thêm dưới tập.

Cung mệnh cập cung phu thê cùng tốt, cung phu thê đấy tam phương tứ chính cung cập có sát tinh ( không kiếp là nhất, đốm lửa thứ hai, kình dương bạch hổ cũng hung ), chủ vợ chồng bản tình đầu ý hợp, lại nhân ngoại lai ảnh hưởng mà bất hòa hoặc chia lìa; nếu cung sự nghiệp có sao hóa kị tắc chủ quá vu coi trọng sự nghiệp mà bỏ qua tình cảm vợ chồng hoặc nhân phối ngẫu đa nghi quản nhiều, sinh sự từ việc không đâu mà phát sinh khác nhau; lại có phùng niên hạn của cung phu thê hung thần tụ, sinh ra ly hôn, hoặc phối ngẫu xảy ra bất trắc thương vong, đây thuộc phối ngẫu vốn là yểu mệnh người, mà không phải là bản mạng khắc. Nhưng còn muốn cụ thể đến xem, sát tinh phùng chế vẫn cát, tỷ như dương hỏa hòa linh đà đấy tổ tổ, nhân hỏa khắc kim, vẫn không tính hung.

Nam mệnh cung phu thê vận mệnh không lành, mà cung thiên di cát người, người thường thường chỉ lo giao tế không để ý gia, cũng dễ có gặp ở ngoài, bất quá ra ngoài cũng có khả năng là này người lựa chọn trốn tránh bất hạnh hôn nhân một loại thủ đoạn. Nữ mệnh cũng mới có thể, nếu cung phúc đức lại có hoa đào người phải là.

Cung mệnh ở tí ngọ vô chính diệu, cung phu thê phùng cơ lương cùng thủ, mặc dù chủ phối ngẫu hiền lành, chỉ làm vận tới cung phu thê phùng sát kị cùng nhau, tám chín phần mười bị mất vợ hay chồng.

Cung mệnh cung phu thê cùng tốt, nhưng đại nạn cung phu thê phùng hóa kị cập sát tinh, thị phi từ trong dựng lên; khả xem thêm phối ngẫu đấy mệnh bàn xem là chia lìa vẫn là ốm đau ( thất sát phá quân chủ khai đao ).

Cung phu thê có sao hóa khoa là hôn nhân hợp pháp. Hành vận phùng cung phu thê hóa khoa, sẽ cùng khác phái có tinh thần lui tới, vị hôn người tắc thủ quan hệ yêu thương.

Vị hôn người xem hôn nhân, lấy cung phu thê vì bằng hữu đối tượng, lại lấy cung nô bộc vì bằng hữu đối tượng, hai cung kiêm tham gia, có không được việc lấy cung phu thê là việc chính. Cung nô bộc lại vi phối ngẫu đấy thân thể.

Cung thân cùng cung phu thê đồng cung người, cùng phối ngẫu dáng người góc tương tự hòa xứng đôi, gia đình quan niệm nặng hơn, này một đời người đôi nam nữ cảm tình đặc biệt coi trọng hòa mẫn cảm, cung phu thê vượng cát hoặc tinh hệ tổ hợp cát người, phu thê cảm tình tốt, đôi phối ngẫu phi thường quan tâm, săn sóc tỉ mỉ, khả nhân hôn nhân mà thu hoạch; cung phu thê hãm hung hoặc tinh hệ tổ hợp không tốt, vị hôn người bị rơi vào tương tư đơn phương, người đã kết hôn trung niên về sau bị có cảm tình làm phức tạp hòa buồn rầu, hôn nhân không biết mỹ mãn. Nữ mệnh đúng nhà chồng hòa nhà mẹ đẻ cùng quan tâm.

Cung tử nữ là tính dục cung, đúng hôn nhân tốt ảnh hưởng xấu không thể xem nhẹ, cung tử nữ không tốt tắc tỏ vẻ giữa vợ chồng sinh hoạt tình dục có vấn đề, hôn nhân khó được hài hòa. Cung tử nữ hóa kị đấy ly hôn tỷ lệ có khi so với cung phu thê hóa kị cao hơn nữa.

Cung mệnh hòa cung phu thê chủ tinh phân thuộc nam bắc đẩu tinh giả, phối ngẫu vi người bên ngoài hoặc ngôn ngữ bất đồng. Cung mệnh hòa cung phu thê chủ tinh đồng chúc sao Nam Đẩu hoặc sao Bắc đẩu người, phối ngẫu vi người địa phương hoặc ngôn ngữ giống nhau.

Nguyên cục chỉ là một loại chỉ ra điềm báo, tâm tính, chỉ ra điềm báo phối ngẫu đấy lý tưởng loại hình, có không ứng nghiệm, ứng với xem thêm đại nạn năm xưa cung phu thê cập tứ hóa các loại biến hóa.

★ hai, xem hoa đào

Hoa đào, là chỉ có khác phái tình duyên, gặp ở ngoài. Có hoa đào không nhất định sẽ hôn nhân không như ý, muốn xem cụ thể vận mệnh mà định ra, bình thường, hoa đào khinh giả cận chủ lãng mạn một chút, hoa đào quá nặng tắc biến thành dâm loạn.

Hoa đào ngôi sao có: chính tinh đấy tham lang, liêm trinh vi ngoại hạng hoa đào ngôi sao, thủ cung mệnh không thêm hoa đào ngôi sao đã là loại đa tình tử, lại thêm một, hai lần cấp hoa đào ngôi sao chính là trọng hoa đào rồi, lúc này mới có thể đầy đủ phát huy ở tình cảm hoa đào tác dụng; tử vi, phá quân thủ cung mệnh đấy hoa đào hơi kém vu tham liêm. Thiên diêu, hàm trì, tắm rửa, hồng loan, thiên hỉ, năm sinh sao hóa lộc hòa sao hóa khoa, lục cát tinh đều là thứ cấp hoa đào ngôi sao. Phàm chủ tinh hơn nữa hoa đào ngôi sao liền dễ có hoa đào hiện tượng, hoa đào ngôi sao thêm được càng nhiều hoa đào tính lại càng nặng, nhưng sẽ có sát sao hóa kỵ mới sẽ có vẻ mê loạn hoặc là lạm tình, vô sát sao hóa kỵ tắc góc cũng không xằng bậy.

Thiên lương, thất sát, vũ khúc thủ mệnh của người, thiếu thốn nhất hoa đào, tiếp theo là cánh cửa cực lớn, thiên phủ thủ mệnh của người.

Năm sinh mệnh bàn có hoa đào cách cục nhân, cả đời góc dễ dàng có hoa đào; năm sinh mệnh bàn vô hoa đào cách cục nhân, hành hạn phùng hoa đào, thanh niên vị hôn người có thể có nhân duyên, người đã kết hôn đều không phải là có hoa đào, mà con là phu thê cảm tình tốt chút thôi.

Cung mệnh có lạp cây hoa đào ngôi sao, mặt khác đa số chính khí ngôi sao thả vô sát, cung phu thê vô vấn đề, chủ nhiều phu thê cảm tình tốt, hơn nữa nữ mệnh, sẽ có phong độ tình thú, sinh hoạt cùng hài hước. Nếu như phu thê cung sao đào hoa bay vào lúc, tắc sẽ có hoa đào tranh cãi sự, hôn nhân tướng không mỹ mãn.

Hành vận phùng hoa đào vận mệnh hoặc hoa đào tổ hợp, không cần xem cung phu thê liền có thể trực đoán có luyến ái chuyện tình cảm phát sinh.

Hoa đào ngôi sao tụ ở bất đồng cung độ tắc không có cùng tượng ý: cung mệnh đấy hoa đào vừa có tư tưởng lại có hành động, cung tử nữ đấy hoa đào trọng điểm vu sắc dục phương diện, cung phu thê đấy hoa đào trọng điểm vu luyến ái hòa gặp ở ngoài ở chung phương diện, cung tật ách đấy hoa đào trọng điểm vu thân thể tiếp xúc phương diện mà chủ nhiều nhục dục hình hoa đào, cung phúc đức đấy hoa đào trọng điểm vu tư tưởng mà ít hành động, cung nô bộc đấy hoa đào trọng điểm vu ngoại lai hấp dẫn phương diện, cung thân đấy hoa đào là bên ngoài đẹp cập lực hấp dẫn.

Hoa đào có bên trong hoa đào hòa ngoại hoa đào chi tranh. Bên trong hoa đào chủ giữa vợ chồng góc lãng mạn hòa sinh hoạt tình dục góc thường xuyên, như xương khúc tinh chi loại. Ngoại hoa đào còn lại là chủ không bình thường ngoại tình tình, như trời diêu, hàm trì linh tinh.

Phùng hoa đào mà bạng châu rủi ro, xấu mặt, hôn nhân bất lợi người, xưng là “Đào hoa kiếp” . Hoa đào ngôi sao phùng không kiếp đại hao, hoặc tài lộc tinh phùng hướng, liền dễ phát sinh “Đào hoa kiếp” . Nhưng tham lang, liêm trinh gặp không kiếp có yếu bớt hoa đào mà chuyển hóa làm công tác nghệ thuật tác dụng, cái khác hoa đào ngôi sao thì không biến hóa.

Phùng hoa đào mà bạng châu quan tòa hình ngục, xưng là “Đào hoa sát” . Hoa đào ngôi sao phùng Kình Đà hình bạch hổ Quan phù thoát phá cùng cái khác hình ngục tổ hợp các loại, liền dễ dàng phát sinh “Đào hoa sát” .

Cung phu thê có tắm rửa hàm trì, chủ có thực chất tính hoa đào ( nhục dục hoa đào ); Liêm Tham tị hợi ( nam nữ cùng luận ) sẽ sát tinh, cũng thế thực chất tính nhục dục hoa đào; tham ở hợi tí gặp Kình Đà vi phiếm thủy đào hoa, cũng vì nhục dục hoa đào; liêm trinh sẽ hàm trì lại sẽ văn khúc, là tinh thần tính hoa đào ( tức hữu nghị tính mà không phải là tình dục ); tham lang sẽ đà la là gió lưu thải trượng, là nhục dục hoa đào, chủ có rượu mầu sự kiện; Đồng Cự sẽ văn khúc, vi tinh thần tính hoa đào, nữ mệnh có thể có tính thực chất hoa đào; liêm cự biết thiên diêu, dễ có tính thực chất hoa đào; hồng loan biết thiên diêu, lại thực hoa đào ( thực chất tính ).

Dễ có hoa đào tổ hợp như sau:

1, cung mệnh có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: Tử Phá, liêm trinh, cơ âm dần thân, thiên đồng, đồng lương, Thái Âm, tham lang, văn khúc, hữu bật, thiên thành, hàm trì, thiên diêu, tắm rửa, hồng loan, thiên hỉ, hóa lộc, không trung, địa kiếp, thiên mã, nữ mệnh thiên tướng, nữ mệnh cung tam hợp phùng văn xương văn khúc, thiên lương tị hợi gia sát, cung mệnh đấy tam phương có Thái Âm thái dương.

2, cung phu thê có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: tham lang, thiên diêu, hàm trì, cánh cửa cực lớn, thất sát, phá quân, cơ âm dần thân, thiên đồng mão dậu tị hợi, thất sát thêm dương hoặc linh, lục cát tinh, vũ khúc gia sát, Đồng Cự, Liêm Tham.

3, cung phúc đức có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: xương khúc đồng cung, Thái Âm, thiên diêu, nữ mệnh thái dương gia sát, tham lang.

4, cung thiên di có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: tham lang, cơ lương thìn thú.

5, cái khác tổ hợp: tham lang ở cung tử nữ, tham lang cung quan lộc, Thái Âm hóa khoa.

★ ba, kết hôn thời cơ

1, xem trước mệnh cục là thuộc tảo hôn vẫn là kết hôn muộn ( theo chư tinh nhập mệnh ngẫu hai cung xem ). Bình thường nam phùng 30, nữ nhân phùng 26 vi kết hôn muộn. Hồng loan thiên hỉ tọa mệnh, nhất là hồng loan, bình thường nhiều thuộc tảo hôn; nhật nguyệt Khôi Việt tọa mệnh người cũng thế tảo hôn, nhưng còn phải từ chủ tinh đến quyết định.

2, xem thích hợp kết hôn đại nạn, đồng dạng tại thứ ba đại nạn bên trong, mệnh thuộc tảo hôn hoặc đại nạn phùng hôn nhân ngôi sao đa giả cũng nhưng cân nhắc thứ hai đại nạn ( lệ như mệnh cung hòa thứ hai đại nạn phùng hồng loan ). Cấu thành kết hôn điều kiện: ① bản mạng cung, cung phu thê cùng với đại nạn cung, đại nạn cung phu thê vô phá; niên hạn cung phu thê phùng hóa kị, có dính liền ý. ② hồng loan, thiên hỉ, thanh long, hỉ thần, hóa khoa này đó hôn nhân ngôi sao hay không nhập đại nạn, nếu gặp ( tam phương gặp cũng coi như ), lại có kết hôn có thể. ③ lo lắng nữa hay không nam phùng Thái Âm, nữ nhân phùng thái dương, phá quân, phong cáo, nam nữ phùng thiên đồng lộc tồn nhập hạn vận. Nếu phù hợp kể trên điều kiện người, tắc gốc đại hạn bên trong dễ thành hôn, sao Bắc đẩu ứng với năm năm trước, sao Nam Đẩu ngôi sao ứng với năm năm sau. Nhược vô kể trên trước hai điều kiện, tắc gốc đại hạn khó thành hôn.

3, đại nạn có kết hôn điều kiện, lại nhìn năm xưa, tiểu hạn cung, nếu gặp năm xưa hoặc tiểu hạn đấy mệnh, thê cung cát, mới có kết hôn kết hôn điều kiện tiên quyết, sau đó lại nhìn tiếp. ① năm xưa hoặc tiểu hạn cung phùng hồng loan, thiên hỉ, thanh long, hỉ thần, hóa khoa, thiên diêu, hàm trì các loại hôn nhân ngôi sao, liền có khả năng; mà năm xưa hoặc tiểu hạn rơi bản mệnh bàn của cung phu thê hoặc đại nạn của cung phu thê người càng mới có thể; năm xưa hoặc tiểu hạn cung rơi nguyên liều mạng mà cung tử nữ người, rất có thể đã ở chung mà mang thai; năm xưa hoặc tiểu hạn cung rơi nguyên liều mạng mà tật ách, cung nô bộc người, rất có thể lên xe trước mua vé sau; năm xưa hoặc tiểu hạn cung phùng đỏ vui mừng mà rơi nguyên mệnh của phụ mẫu cung, bị phụng cha mẹ mệnh hoặc trưởng bối giới thiệu mà kết hôn. ② năm xưa đấy lưu loan lưu vui mừng bay vào nguyên cung mệnh, cung thân, cung phúc đức, cung phu thê, gốc đại hạn cung người, cũng có thể. ③ nữ mệnh năm xưa hoặc tiểu hạn phùng sao thái dương, nam mệnh năm xưa hoặc tiểu hạn phùng Thái Âm cũng bị kết hôn. Loan vui mừng các loại hôn nhân ngôi sao đúng chỗ mà có sát tinh hoặc mẹ goá con côi ngôi sao phá tan, thường thường là sự sắp thành mà ly tán. ④ năm xưa đấy tam cát hóa nhập vợ chồng hoặc bản mạng, đại nạn, năm xưa mệnh, đại nạn vợ chồng hóa kị vi năm xưa đấy tật ách, đại nạn mệnh cung hóa khoa, chiếu hoặc ngồi năm xưa mệnh các loại đều có khả năng.

Trả phải chú ý, kết hôn phải qua đại nạn cung phu thê làm hóa kị đối trùng cung chi niên, cùng với bản mạng điền trạch làm hóa kị đối trùng cung chi niên tài năng kết hôn. Kết hôn can năm sao hóa kị không thể hóa nhập song phương cung mệnh, nếu không không lành.

★ bốn, thấy thế nào hôn nhân không như ý

Ngoài trừ cùng dưới chi luận ngoại, nên xem thêm đoạn thứ nhất có quan hệ bộ phận.

Cung phu thê không quá vui mừng gặp lục cát tinh đồng cung hoặc giáp, hơn nữa không mừng đơn tinh đồng cung, dễ có 2 lần kết hôn hoặc cảm tình làm phức tạp, không thích nhất tả hữu xương khúc đơn tinh đồng cung, có nhiều bên thứ ba quấy nhiễu chắc có gặp ở ngoài; tả hữu xương khúc song tinh đồng cung, vẫn có không ít người cát xinh đẹp, khả năng cùng phối ngẫu đấy mệnh cục thật có quan, nhưng nếu lại thấy dương hỏa tắc không lành, chủ hôn hôn nhân có biến. Lục cát vu tam phương gặp ứng với thành lành đẹp.

Nam mệnh tọa Thái Âm, nữ mệnh tọa thái dương, miếu vượng chủ khác phái duyến mạnh, nữ nhân đoạt phu quyền; hãm địa phu hoặc thê không đắc lực, nữ mệnh chủ cuộc sống không nơi nương tựa; gia sát cùng chủ ly dị, nặng thì hình khắc thương tử. Cung mệnh cơ lương phùng sát, cũng chủ cô khắc.

Nhật nguyệt xấu chưa cùng thủ cung mệnh, nam vô phương, nữ nhân không lành, nếu tổ hợp không tốt hoặc gia sát người, bị lạc phong bụi.

Nữ mệnh mệnh tọa dần, đối cung đồng lương, chủ hôn hôn nhân có khúc chiết; tạm biệt xương khúc, có thể muốn đó người đàn ông đã ly dị. Thái dương tọa mệnh vu thú hợi tí cung, hình phu khắc tử, gia sát phải là.

Nữ mệnh Dương Lương tọa mệnh, không phải kết hôn muộn, chính là hôn nhân không như ý.

Cung mệnh ở tí ngọ mão dậu, cung phu thê ở thìn thú xấu chưa, cảm tình không tốt, nhiều khắc khẩu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gia sát kị càng hung.

Cung phu thê phùng Tứ Sát cô độc cố thủ một mình, nam thú dữ dằn, nữ nhân đó ác phu hoặc hỗn quá băng đảng nam nhân. Phùng lục sát thủ chiếu hoặc cùng giáp lúc, chủ nhiều hôn nhân không đẹp, ít nhất cùng phối ngẫu không thuận, hoặc chủ phối ngẫu nhiều bệnh tổn thương, nặng thì khắc thương vong. Cung phu thê có mẹ goá con côi, thoát phá ngôi sao cũng không tốt, không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chính là sinh tử ly biệt. Tam phương có sát tinh, cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng.

Nhị độ hôn nhân thường là cung phu thê có hai viên chính tinh đồng cung mà phùng sát phá tan, tỷ như Đồng Cự sẽ Tứ Sát, chủ trên nửa đời đấy hôn nhân phải phá ( nhân cánh cửa cực lớn là sao Bắc đẩu ), nếu chủ tinh vi sao Nam Đẩu ngôi sao tắc chủ tuổi già đấy hôn nhân phải phá. ( cung phu thê nên một cái chính tinh miếu vượng cố thủ, phùng hai cái chính tinh lúc nếu miếu vượng vô sát hoặc thành vận mệnh người cũng cát, nếu không không lành ). Cung phu thê ở dần thân tị hợi còn có hai viên chủ tinh đồng cung thay đổi có nhị độ hôn nhân có thể.

Cự hỏa dương chung thân treo cổ cách, nhất là thìn tuất cánh cửa cực lớn phùng đây cách lại suốt ngày khắc khẩu không ngừng, cảm tình thất ý.

Mệnh ngẫu hai cung phùng sát phá Liêm Tham người nhiều bất hòa giai. Sát Phá Lang của cung phu thê tạm biệt sát, cho dù miếu vượng, ở niên hạn không tốt lúc chủ chia lìa. ( nữ mệnh lại thêm hoa đào tinh giả có thể biết biến thành kỹ nữ ).

Cung phu thê tham lang hóa lộc thêm hoa đào ngôi sao, phối ngẫu có gặp ở ngoài, hạn vận phùng chi đồng luận.

Bản mạng tam phương tứ chính có hoa đào tổ hợp, bị có khác phái duyến, nếu lại thấy cung phu thê có xương khúc, nam mệnh bị bên ngoài cùng người ở chung, nữ mệnh bị hòa một khác nam nhân từng có cảm tình sau đó lại đó. ( sao Văn Khúc vi công khai, sao văn xương vi âm thầm ).

Cơ âm hòa xương khúc nhập cung phu thê, là nhiều vợ đấy vận mệnh. Cơ âm ở thân, Cự Nhật nhập mệnh hoặc cung phu thê, chủ thị phi nhiều.

Nữ mệnh thái dương hóa lộc nhập cung phu thê, tiên sinh dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê hoa đào ngôi sao nhiều, hoặc thiên diêu phùng hóa quyền, tỏ vẻ phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Cung phu thê liêm trinh sẽ không kiếp, kết hôn ba lượt là đừng; liêm trinh biết thiên diêu, cũng không cát. Nữ mệnh liêm trinh sẽ hoa đào ngôi sao, rất khai, nhưng không nhất định có thực chất hoa đào. Cung phu thê liêm trinh hoặc tham lang hóa quyền lộc, sẽ có cảm tình xảy ra chuyện.

Thiên lương hóa lộc hóa quyền, tham lang hóa quyền của cung phu thê, sẽ có người chuyện tình cảm phát sinh; nữ mệnh lại càng không lợi nhuận, trước hôn nhân sẽ cùng vợ chồng phát sinh cảm tình. Tham lang hóa kị, vi tình sở khốn. Tham lang hóa lộc, phối ngẫu cũng dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê Khôi Việt phùng hữu bật hoặc hóa khoa, nữ mệnh đời sống tình cảm phức tạp, nam vô phương.

Thiên lương của cung phu thê gia sát, có ly biệt giống, đặc biệt tại tí cung của cung phu thê vi hung; thiên lương lâm tí ngọ của cung phu thê, phùng đối cung hóa kị đến hướng, sẽ kết hôn với một nữ nhân đã ly hôn.

Thiên cơ thiên lương dương nhận sẽ trở thành cô độc cách, chủ duyên phận mỏng, trong cuộc đời nan đụng tới người mình thích, hoặc hữu duyên vô phận, kết hôn muộn mệnh cách.

Đồng âm phùng dương nhận ở ngọ cung, mã đầu đái tiễn cách, nhiều hình khắc, lại thêm sát tinh ly dị không khỏi.

Vũ khúc hóa kị, lại gặp hỏa linh gia hội hoặc giáp phụ, vi quả tú cách, duyên phận rất mỏng, gặp lại như người xa lạ, hình khắc rất nặng.

Cung phu thê có phá quân, cánh cửa cực lớn thêm lục sát, đa số ly hôn.

Cung phu thê làm hóa kị nhập cung thiên di, đa số ly hôn.

Vợ chồng hóa kị nhập mệnh, lão bà đặc biệt thích ăn phi dấm chua.

Vợ chồng hóa kị nhập cung tử nữ: đội nón xanh.

Nữ mệnh mệnh phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, đồng lương, Liêm Tham, dễ có hoa đào, thêm tả hữu xương khúc Khôi Việt đơn tinh càng nghiệm. Mệnh phúc phùng thái dương Thái Âm tọa thìn thú xấu chưa người, là âm dương giao thái, cả đời nhiều luyến ái, hơn nữa phùng nhật nguyệt phản bối mà ở thìn thú xấu chưa tọa mệnh người, dễ có tính biến thái, thích diễn khác phái vai diễn.

Mệnh ngẫu hai sao âm dương tương phản, tỷ như nam mệnh âm ngẫu dương, nữ mệnh dương ngẫu âm, chủ vợ chồng làm trái lại, bất hòa giai. Nam mệnh quá âm nữ mệnh thái dương tọa mệnh, vào miếu dễ có gặp ở ngoài, khác phái duyến tốt; hãm địa tắc phủ, nhưng nếu sẽ sát chủ chia lìa.

Mệnh ngẫu hai cung đều cát, nhưng cung sự nghiệp hữu hóa kị, vô sát tắc chủ phối ngẫu đa nghi mà sống phi, mang sát càng hung, nặng thì hình khắc.

★ năm, hình khắc phối ngẫu đấy mệnh

Vận mệnh học thượng đấy cái gọi là hình khắc, cũng không nhất định chính là khắc chết, căn cứ trình độ bất đồng có: tình cảm vợ chồng không tốt, nhiều không ngừng cãi vả; tình cảm vợ chồng vỡ tan, tạo thành ở riêng, ly hôn; sau khi cưới phối ngẫu nhiều bệnh hoặc tổn thương tai nạn, tàn tật; phối ngẫu chết sớm, không thể giai lão. Nhưng người bình thường giảng hình khắc đa là thuộc loại so sánh thương nặng bệnh tai họa hòa sinh ly tử biệt.

Cung phu thê dễ dàng tạo thành hình khắc là tinh diệu có: võ, tham, phá, liêm, giết, cự, lục sát tinh, hóa kị, tiệt không, thiên hình, âm sát, thoát phá, khóc, nhẹ, cô, quả, bạch hổ cập rất vượng hóa lộc hóa quyền các loại.

Nghiêm trọng hình ca ra tổ hợp có: ① cung phu thê phùng kể trên ác tinh cùng Sát Hình Kỵ hung diệu tụ hội, bị tang xứng. ② nam mệnh cung phu thê không tốt, tam phương tứ chính gặp sát, thái âm tinh lại lạc hãm người, chủ tang thê hoặc không thể giai lão; đi được tới ất niên hạn, Thái Âm lạc hãm lại hóa kị, có thể muốn cáo biệt thê tử. ③ nữ mệnh cung phu thê không tốt, tam phương tứ chính gặp sát, sao thái dương lại lạc hãm, chủ mất phu hoặc không thể giai lão; đi được tới giáp niên hạn, thái dương lạc hãm hóa kị, có thể muốn cáo biệt phu quân. ④ cung mệnh ở tí ngọ vô chính diệu, cung phu thê cơ lương đồng cung, niên hạn phùng cung phu thê phùng Sát Hình Kỵ tụ hội, bị mất vợ hay chồng. ⑤ cung phu thê gặp hóa kị gia sát. ⑥ cung mệnh bị chiếm đóng có ác tinh sát sao hóa kỵ mà cung phu thê lại bị chiếm đóng gia sát sao hóa kỵ, hình phu khắc vợ mệnh.

★ sáu, hôn tai giải cứu phương pháp:

① vị hôn người tuyển cái tốt phối ngẫu ② trúng mục tiêu có bao nhiêu hôn người, tiên công kiểm chứng cũng cùng phòng, qua một đoạn thời gian lại cử hành hôn lễ, hoặc lên xe trước, ở chung sau một thời gian ngắn tái làm công kiểm chứng ③ đã kết hôn vợ chồng, hôn nhân xuất hiện vết rách lúc, khả chọn ngày tốt long trọng cử hành một lần kết hôn kỷ niệm, hoặc đi quay cái kết hôn kỷ niệm chiếu ④ vợ chồng rời xa ít tụ, hoặc phân giường, hoặc cuộc sống làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau đối phương tư tưởng hành vi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 05 chương đẩu số nhân sự thập nhị cung ý nghĩa 2

★ ba, định phú cục

①, Vũ Tham thủ tài trạch, hoành phát; tử phủ vũ khúc thủ cung tài bạch, lại thêm quyền lộc, nhất định là giàu có quyền quý, hai hạn phùng tóc.

②, tài ấn giáp ấm cách: thiên lương thủ mệnh, Vũ Tướng giáp cung mệnh; hoặc thiên lương thủ cung điền trạch, Vũ Tướng đến giáp, tức là phú cục.

③, nhật nguyệt giáp tài cách: vũ khúc thủ mệnh, nhật nguyệt đến giáp; hoặc vũ khúc thủ tài gấm vóc, nhật nguyệt đến giáp, tức là. Thiên phủ thủ mệnh, nhật nguyệt đến giáp cũng cùng. Cần thêm cát ngôi sao, không phú tức quý.

④, tài lộc giáp mã cách: thiên mã thủ mệnh, Vũ Lộc đến giáp, tức là. Phùng sinh vượng hay hơn.

⑤, ấm ấn củng thân cách: thân ở cung tài bạch, lương cùng ở tam phương củng chiếu, tức là, kị tọa không vong.

⑥, nhật nguyệt chiếu bích cách: nhật nguyệt lâm cung điền trạch, thả ở tứ khố tới cung.

⑦, kim xán quang huy cách: thái dương thủ mệnh ở ngọ cung, tức là. Đinh tân hoặc giáp thân, giáp, giáp thìn sinh năm người chủ động phú.

⑧, lộc tồn thủ điền tài, tài sản vô số: sao lộc tồn thủ vu điền trạch hoặc cung tài bạch, vô không vong ngôi sao đặc biệt, chủ đại phú.

⑨, tài ấm ngồi trên di chuyển, tất cự thương cao giả: tài tức vũ khúc, ấm tức thiên lương, đây nhị tinh chắc có một hóa quyền lộc, cùng ngôi sao may mắn ngồi trên cung thiên di, tức là. Nếu gia sát kị tắc bình thường.

Trở lên phú quý vận mệnh, nhiều ở tài điền hai cung, cho nên chủ phú nhiều quý. Phùng chủ tinh miếu vượng, có ngôi sao may mắn thủ chiếu, tất phú.

Vận hạn đúng giàu sang ảnh hưởng cũng rất lớn, ứng với kết hợp lại xem. Nếu mệnh tài phúc điền cung cùng tốt, trước vận tốt người tiên phú; hậu vận tốt người về sau phú; trước sau vận cùng tốt người cả đời quân phú; trước vận tốt mà hậu vận không tốt người tiên phú về sau bần; trước vận không tốt mà hậu vận tốt người trước bần về sau phú.

★ bốn, định nghèo hèn cục

⑴, “Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc hai cung” : mệnh vô phú quý vận mệnh, chính tinh lại không miếu vượng, kiếp không nhị tinh phân thủ vu tiền tài phúc đức hai cung, thả đồng cung chính tinh lại không vượng, chủ cả đời nghèo hèn; nếu gặp thân mệnh cát người, cũng chủ người nhẹ tài tiêu xài, tài lai tài đi. Thân mệnh phùng tới cũng. Mệnh thân cung phân thủ không kiếp, nghèo hèn, càng thêm cô thần quả tú, tắc mẹ goá con côi nghèo hèn. Không kiếp giáp mệnh càng hung.

⑵, sinh không gặp thời: mệnh tọa hãm cung lại không vong ( chính khoảng không trọng, phó khoảng không nhẹ ), không kiếp.

⑶, lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh thân, gặp khoảng không, kiếp, kị, không vong đến phá tan, vị “Lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung” ( thường thường là tiên thành về sau bại, tiên phú về sau bần ). Hành hạn phùng tới cũng. ( không kiếp nhị tinh cùng lâm càng hung ).

⑷, mã lạc không vong, chung thân chạy trốn: thiên mã phùng không vong, tất chủ bôn ba lao lực mà vô công. Như người sinh năm giáp, chính tiệt không ở thân dậu, nếu an mệnh ở thân, vi mã ngộ không vong. Phùng chính khoảng không người trọng, phùng phó khoảng không người nhẹ. ( phùng năm xưa tuần khoảng không cũng ).

⑸, nhật nguyệt bị chiếm đóng, lại phùng cánh cửa cực lớn: nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, phùng cánh cửa cực lớn đồng cung hoặc chiếu.

⑹, vũ khúc liêm trinh phân thủ mệnh thân cung, ( nhị tinh lạc hãm gia sát kị người mới phải; liêm trinh lạc hãm cung mới phải tù ngôi sao ).

⑺, phá quân thủ mệnh, ở hãm địa, cô bần. ( phá quân cùng văn khúc cùng thủ vu mão cung, cả đời bần sĩ ).

⑻, Tứ Sát thủ mệnh thân cung, phùng tham lang, kình dương giao nhau, mà chúng cát bị chiếm đóng.

⑼, “Đặng thông đói chết, vận phùng đại hao tới hương” : tử cung an mệnh, hai hạn đi tới đại hao nơi, lại phùng ác diệu sát sao hóa kỵ người, tức là.

⑽, cha mẹ, vợ chồng, nữ nhân ba cung cùng hữu Không Kiếp, sát kị, vi tăng đạo mệnh, không lại chính là cô độc nghèo hèn mệnh.

⑾, mệnh thân giá trị Liêm Phá võ cập hóa kị các loại ngôi sao, gặp lại không kiếp, Kình Đà đến cùng giáp, định chủ cô hàn dưới cách. Nếu lộc tồn ở sinh vượng nơi, mặc dù Kình Đà giáp, cũng không vi dưới cách. Lại Kình Đà, không kiếp không đồng thời ở hai lân cùng giáp, thả tam phương gặp hóa quyền lộc giả, cũng không vi dưới cách, nhưng phùng sát vận có rách nát.

⑿, cung mệnh vô chính tinh, con thấy bầu trời địa kiếp cố thủ, tam phương vô cát cứu, chủ không tụ tài, nghèo hèn, bồng bềnh, khó khăn, bản cung cập tam phương thêm cát không phải. Bản cung lại gặp sát tinh, chủ nhiều chết non.

⒀, “Sinh phùng bại địa, phát cũng nhẹ hao phí; tuyệt xử phùng sanh, hao phí mà không bại” : như người thủy cục an mệnh ở tị, vi tuyệt địa, tức là. Nếu có sao Kim đồng cung kiếp sau, tức là có thể cứu chữa. Phàm dần thân tị hợi vi tứ tuyệt, cũng thế tứ sinh.

⒁, “Hao tổn ở bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực” : phá quân ở cung sự nghiệp, lại phùng dương kị, cập dần ngọ thú sinh ra mệnh tọa ngọ cung, người sinh năm tỵ dậu sửu mệnh tọa cung dậu, người sinh năm hợi mão mùi mệnh tọa mão cung, người sinh năm thân tí thìn mệnh tọa tử cung các loại đều là.

⒂, “Kị ám ở chung mệnh tật, vây yếu vô lực” : như mạng thân cung tật ách phùng cánh cửa cực lớn Kình Đà cùng thủ, tắc nghèo khó yếu tàn, phá xáo tổ nghiệp, bôn ba lao lực.

⒃, quân tử không cầm quyền: Tứ Sát ngôi sao thủ thân mệnh lại phùng hãm địa, tức là.

⒄, lộc suy mã vây: hạn phùng thất sát Lộc Mã vu không vong nơi, tức là.

⒅, cung mệnh bên trong có bị chiếm đóng đấy liêm sát tham phá, lại gặp thất sát tinh, nghèo hèn.

Trở lên vi nghèo hèn vận mệnh, như hành vận lại không đông đảo người tắc cả đời nghèo hèn; như vận hạn nâng dậy, vẫn là áo cơm không lo đấy ( mệnh suy hạn tốt, vị cây khô gặp mùa xuân ).

★ năm, định hung cục, ác cục

Phùng hung cách hòa ác cách người, nhiều dễ có hung hiểm tai ương nan. Bất kể là hung cách vẫn là ác cách, cùng trải qua niên hạn sao hóa kị dẫn động lúc, tài khả một đường hung tượng; phản chi, phùng niên hạn hóa lộc dẫn động lúc, bình thường nhiều có thể biến đổi tốt hoặc không một đường hung.

1, hung cách

Mặt trên ba giáp mệnh thân là vì hung cách, kỳ thật phùng không kiếp, hỏa linh, Kình Đà các loại tổ ba hung thần ngôi sao kẹp cung vị đều là hung cách, chẳng qua ứng với hung nhân sự bất đồng mà thôi, hơn nữa ứng với hung đồng dạng phải phùng giáp sát hoặc kị, còn muốn niên hạn phùng hóa kị dẫn động lúc mới có thể ứng với hung. Tỷ như: Kình Đà giáp sát, hỏa linh giáp sát, không kiếp giáp sát.

Thất sát dương đà điệt tịnh hung cách: thất sát cùng Kình Đà đồng cung có thể chiếu, năm xưa lại gặp Kình Đà tới quấy, gọi là “Thất sát dương đà điệt tịnh “, điệt đồng thời cũng sẽ xuất hiện hung tượng.

Tam phương sát tụ hung cách: cung nào đó đấy tam phương tứ chính cung cũng có sát tinh lúc, tức là. Đương hành vận lại phùng kị nhiễu hoặc sát xâm lúc, liền có điệt cũng quát tháo đấy hiện tượng.

Song kị giáp sát: tam đại sao hóa kỵ ở sát tinh đấy hai lân cung ﹝ năm sinh, đại nạn, năm xưa gọi là tam đại, suy tính bản mạng, đại nạn hoặc năm xưa trọng đại hạng mục công việc lúc dùng chi; nếu suy tính lưu thời, tắc lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cũng gọi là tam đại ﹞.

Trở xuống là hung cách phùng lộc phản cát cách:

Linh xương đà võ: linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc bốn sao tới tổ hợp, nếu thiếu đà la, năm xưa đà la khả thấu thành, nếu thấu thành cách, phùng lộc tất thấy này cát, phùng kị tất sính này hung.

Thiên cơ thiên lương kình dương sẽ: thiên cơ, thiên lương, dương nhận ﹝ hoặc đà la ﹞ đấy tổ hợp. Thiên cơ cơ trí; thiên lương hòa hợp phân tích; Kình Đà có nghị lực. Này đó tinh tổ hợp tạo thành “Tướng trí năng hóa thành vật chất” mà quán triệt thủy chung đấy “Thành vật tinh thần “, là gì kết cấu sở vọng trần mạc cập.

Hình tù giáp ấn: liêm trinh ﹝ hóa khí tù ﹞, thiên tướng ﹝ hóa khí ấn ﹞, kình dương ﹝ hóa khí hình ﹞ ba sao tổ hợp, thiếu kình dương lúc, đà la thay thế cũng thành. Liêm trinh hóa lộc lúc ý nghĩ thanh tỉnh, không vì ác niệm; liêm trinh hóa kị lúc, nghiệp quan cấu kết, trung bão tư nang, tham bẩn trái pháp luật, lúc này kình dương ﹝ đà la ﹞ bất khuất đấy hành động nghị lực trợ Trụ vi ngược, cho nên sứ thiên tướng đấy công chính tính bị liên lụy cùng nghi ngờ. Đây cách khá lệch hướng phạm pháp loạn kỷ cương.

Liêm trinh thất sát sẽ Kình Đà: liêm trinh, thất sát, dương nhận ﹝ đà la ﹞ tới tổ hợp, lộ thượng mai thi. Thất sát là đem ngôi sao, liêm trinh là không ổn sẽ sử dụng thất sát chịu ảnh hưởng, bị nhân xuất hiện đánh giá sai thực lực địch ta hoặc đi theo địch bán nước hành vi, tiến tới xúc pháp vi kỷ, thân bại danh liệt hoặc đầu người hai nơi, nhưng cần vận mệnh bị kị kíp nổ lúc! Đây cách khá lệch hướng chuyện ngoài ý muốn.

◇ mã đầu đới kiếm cách: kình dương độc ở ngọ cung cố thủ tới vị. Ngọ cung nãi lửa mạnh nơi, kim nhập ngọ cung, nháy mắt khả đề luyện ra lợi kiếm, cột vào đầu ngựa, uy lực lớn hiển, uy trấn biên cương, mặc dù phú quý cũng không bền.

Cự hỏa dương ﹝ đà ﹞: cánh cửa cực lớn, đốm lửa, kình dương ba sao tổ hợp, cũng tính là “Hiệp sát thành cách” . Hỏa tinh tích cực hòa dương nhận đấy tiến thủ nghị lực, là thành bại hai đại yếu tố! Về phần là thành hoặc bại, tất cả lộc kị đấy dẫn động!

Cự linh dương ﹝ đà ﹞: cánh cửa cực lớn, linh tinh, kình dương ba sao tổ hợp, cũng tính là “Hiệp sát thành cách” . Linh tinh đấy tích cực hòa dương nhận đấy tiến thủ nghị lực, là thành bại hai đại yếu tố! Về phần là thành hoặc bại, tất cả lộc kị đấy dẫn động!

Mang sát cách: gì chủ tinh mang hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà bốn tổ sát tinh tạo thành cách cục. Không hữu chủ tinh đấy sát cách, hay không mục tiêu cố gắng; hữu chủ tinh đấy sát cách, theo như bất đồng tính chất sao, xuất hiện bất đồng theo đuổi hạng mục công việc. Như tử vi cùng hỏa, dương đồng cung có thể chiếu, tử vi đấy đặc tính liền trở thành theo đuổi mục tiêu chủ yếu.

Trở xuống là hung cách phùng khoảng không mà phá chi cách:

Hỏa dương khoảng không: đốm lửa, kình dương, bầu trời tổ hợp, “Hỏa dương” cách bị không trung phá tan.

Hỏa đà khoảng không: đốm lửa, đà la, bầu trời tổ hợp, “Hỏa đà” cách bị không trung phá tan.

Hỏa dương kiếp: đốm lửa, dương nhận, địa kiếp đấy tổ hợp, “Hỏa dương” cách bị địa kiếp phá tan.

Hỏa đà kiếp: đốm lửa, đà la, địa kiếp đấy tổ hợp, “Hỏa đà” cách bị địa kiếp phá tan.

Linh dương khoảng không: linh tinh, dương nhận, bầu trời tổ hợp, “Linh dương” cách bị không trung phá tan.

Linh đà không: linh tinh, đà la, bầu trời tổ hợp, “Linh đà” cách bị không trung phá tan.

Linh dương kiếp: linh tinh, dương nhận, địa kiếp đấy tổ hợp, “Linh dương” cách bị địa kiếp phá tan.

Linh đà kiếp: linh tinh, đà la, địa kiếp đấy tổ hợp, “Linh đà” cách bị địa kiếp phá tan.

Này tám tổ vận mệnh, chính là hay là “Hỏa khoảng không tắc phát” hòa “Kim không tắc minh” đấy trái lại hung thành lành vận mệnh. Lấy đồng cung bị song lộc phụ ﹝ hơn nữa lại hình thành “Song lộc phụ lộc” lúc tốt nhất ﹞ lúc nhất cát tường, sức bật lớn. Nhưng nếu phùng kị giáp, đột nhiên xuất hiện tai nạn tắc kẻ khác trở tay không kịp. Phùng lộc tinh chiếu hợp thời cũng có thể hiện ra một chút cát tường, nếu làm các nghề nghiệp nghiên cứu, thiết kế, khai phá nhân tài, liền có thể có thích đương phát huy; nếu là sao hóa kỵ xâm nhập, lại có “Hung không được đầy đủ hung” tình huống xuất hiện, mặc dù tổn thương nguyên khí, đã có cơ hội trở lại từ đầu, bởi vì đại nạn hoặc năm xưa lộc tinh giá lâm lúc liền có thể khiến cho nó “Tức phát thả minh” .

2, ác cách, tức hung lại ác cách, nhiều một đường hung tính.

Kình Đà giáp kị, hỏa linh giáp kị, không kiếp giáp kị, xưng hung ác cách, phùng tới càng hung, trong đó sao hóa kị chính là nguyên cục, đại nạn, năm xưa các loại sao hóa kị.

Hóa kị hiệp sát thành cách: sao hóa kỵ mang hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà tới gì một tổ hình thành cách cục giai gọi là “Hóa kị hiệp sát thành cách” . Cung nào đó tam phương hội nhập hóa kị hoặc ngồi nhập hóa kị, lại sẽ nhập hoặc ngồi nhập hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà bốn tổ sát cách lúc, gọi là “Hóa kị hiệp sát thành cách “, đây cách không thể có không kiếp bóng dáng.

Tam phương kị sát cách: cung nào đó đấy tam phương tứ chính cung cũng có sát tinh cũng sao hóa kị lúc, tức là. Cùng tam phương sát tụ hung ô khác nhau là: sát tụ cách vô sao hóa kị, kị sát cách có sao hóa kỵ.

Tam kỳ xúc phạm cách: hóa kị, hóa quyền, hóa khoa đồng thời hội nhập cung nào đó, đầy đủ cung liền hình thành “Tam kỳ xúc phạm “, tam kỳ xúc phạm, một mảnh thê thảm, tất có tai nạn việc.

Còn nữa cái khác rất nhiều vận mệnh, sẽ không — liệt ra, ở thứ tám, chín, cấp 10 chương và tiết ở bên trong tái chỉ cặn kẽ trình bày và phân tích.

Tiết thứ năm luận sự nghiệp

Sự nghiệp tình huống, làm nghề gì, cùng với sự nghiệp tình huống phát triển các loại, không thể đan theo sự nghiệp cung, phải lấy cung mệnh, cung sự nghiệp, cung tài bạch, cung thiên di hòa cung phúc đức tổng hợp lại đến xem, bình thường theo trở lên cung độ cực mạnh tới cung là việc chính đến xem.

Cung mệnh hòa cung sự nghiệp đều là xem cả đời sự nghiệp, quý khí thành tựu, nhưng cung sự nghiệp là biểu hiện bên ngoài thực lực và hậu thiên cố gắng có thể đạt tới trình độ ( biểu hiện ở bên trong tráng niên thành bại ), này cát hung chỉ có một cách đấy chỉ ra điềm báo, mà nhân sinh các phương diện chính là sự nghiệp tài vận đều phải bị mệnh cục đấy chi phối, quý khí đích trình độ còn phải xem mệnh cục đấy cao thấp, cung mệnh là biểu hiện bộ nhớ đấy thiên nhiên năng lực hòa thừa nhận quý khí thành tựu năng lực, là giàu sang căn cơ. Làm cái tương tự, cung sự nghiệp đại biểu vàng bạc oa, cung cát tắc vàng bạc nhiều, cung hung tắc vàng bạc ít; cung mệnh đại biểu thân thể, cung cát tắc thân thể cường tráng, cung hung tắc thể nhược; việc hiện tại nghiệp cung đấy vàng bạc, mặc cho ngươi nhận thủ, thân thể cường tráng người nhận lấy được nhiều, thân thể người nhỏ yếu liền nhận lấy được ít; nếu chỉ có rất ít một đống vàng bạc, thậm chí hay không, lúc này, cho dù thân thể cường tráng, cũng không có bao nhiêu cho ngươi nhận thủ, thậm chí nếu không tới, nhưng thân cường tráng người còn có thể dùng lao động đem đổi lấy vàng bạc. Do đó, cung sự nghiệp giờ lành, đại biểu quý khí thành tựu lớn, nhưng có không chịu đựng nổi, có không làm quan, hơn nữa chức quan lớn nhỏ thì phải xem thêm mệnh cục cập vận hạn, liều mạng mà vận mệnh tốt thả được vận phù, có thể chịu đựng nổi quý khí, lúc này tất có quan đương, thậm chí có thể làm đại quan, mà nên Quan thực như ý; nếu liều mạng mà vận mệnh thấp thả vận hạn không phù, tắc không chịu nỗi lớn như vậy quý khí thành tựu, chỉ có thể mắt nhìn Kim Sơn khoảng không tự than thở, thủ không trở lại hoặc là mà phục thất, khó có quan đương, chắc có Quan cũng không lớn, mà nên Quan không như ý, mệt mỏi bao nhiêu hòa phiền não. Cung sự nghiệp hung, sự nghiệp không như ý, quý khí thành tựu nhỏ là khẳng định, nhưng nếu mệnh cục tốt thả vận hạn phù, vẫn biết thiên liền nhân trợ hoặc cố gắng thông qua công tác, lấy được tiền thù lao, cũng tận lực thu hồi đống kia vàng bạc, không đến nghèo hèn; nếu mệnh cục kém thả vận hạn lại không phù, mà ngay cả vậy một đống nhỏ vàng bạc cũng vô lực nhận thu hồi lại, vậy dĩ nhiên là nghèo hèn không thể nghi ngờ. Bởi vậy, nhìn người giá cả thế nào, cung mệnh hòa cung quan lộc phải đồng thời kiêm tham gia.

Cung mệnh lên chỉ đạo hòa chi phối tác dụng, nhưng nhiều hơi lớn sơ lược ngành sản xuất phạm vi, công ăn việc làm phương hướng lớn; cung sự nghiệp còn lại là cụ thể xử lý chức nghiệp cập cụ thể phát huy tình huống, phải ở cung mệnh phương hướng lớn dưới sự chỉ đạo tuyển chức nghiệp. Tỷ như, cung mệnh tam phương thành cơ nguyệt đồng lương cách, vi công chức đi làm cách, ngươi liền không thể tự kiềm chế chỉ lão bản hòa lãnh đạo chủ yếu, chỉ có thể ở cái nguyên tắc này, phương hướng lớn dưới lựa chọn thích hợp chức nghiệp. Lại như mệnh cung Sát Phá Lang cách, vi quan võ, kỹ thuật; tử phủ xương khúc cơ lương không gặp nhau phải Khôi Việt các loại, có thể làm văn chức quan văn, ít cạnh tranh chức nghiệp.

Bình thường luận cụ thể chức nghiệp, lấy cung quan lộc ánh sao tình xem, tỷ như thiên lương nhưng từ lí lẽ luận dạy học, kiểm tra kỷ luật giám sát các chức; thiên cơ nhưng từ việc cơ mật giới, tính toán loại chức nghiệp; thái dương nhưng từ sự nguồn sinh lực, điện thoại loại; sao liêm trinh, cát người nhưng từ chính, bình thường có thể chọn máy tính đồ điện nghiệp; thái dương liêm trinh thêm thiên hình cách, chính trị, pháp luật; vân vân.

Cả đời lớn công tác thay đổi, lấy cung sự nghiệp ( nhất là niên hạn cung sự nghiệp ) là việc chính.

Nếu mệnh thân cung tốt, cung sự nghiệp cũng tốt, lại có tử phủ tả hữu nhật nguyệt xương khúc khoa quyền lộc Khôi Việt các loại ngôi sao thủ chiếu, có thể tham chánh làm quyền thế tới quan viên. Cung sự nghiệp có sao hóa kị không nên tham chánh hòa làm cho người ta làm công; cung tài bạch có sao hóa kị không nên kinh thương hòa tài vụ.

Nếu mệnh thân cung tốt, mà cung tài bạch tốt thả so với cung sự nghiệp mạnh, lại có Lộc Mã vũ phủ thủ chiếu, có thể chỉ tài chủ lão bản.

Cung sự nghiệp là đại biểu trên sự nghiệp đấy năng lực hoạt động cập phạm vi, cung sự nghiệp mạnh hơn mặt khác cung người, lấy quý đoạn, dễ thành danh, có thể làm hành chính, công vụ, thầy thuốc, giáo sư các loại chức nghiệp. Cung sự nghiệp vô sát nên văn chức, có sát nên quan võ.

Cung tài bạch đại biểu tài phú vận dụng tình huống, cung tài bạch mạnh hơn mặt khác cung người, lấy phú luận, có thể làm cùng tài có liên quan chức nghiệp, hoặc chỉ thương nhân. Thiên phủ ở cung tài bạch, người làm ăn. Tử phủ tả hữu ở cung tài bạch, vi tài phú tới Quan. Võ hoặc âm ở cung tài bạch, đa số tài phú tới nhâm. Thiên tướng ở cung tài bạch, công vụ nhân.

Cung thiên di đại biểu hướng ra phía ngoài năng lực hoạt động, hoạt động xã giao năng lực cập thượng cấp trình độ tín nhiệm, cung thiên di mạnh hơn mặt khác cung người, ra ngoài địa công tác tốt hơn, nhưng từ sự xã giao tính chức nghiệp. Mệnh cung Thiên di phùng cơ xương khúc người, nhưng vì đắc lực đấy nhân viên ngoại giao, phùng sao thiên mã tắc nên bên ngoài chạy động đấy công tác. Cung Thiên di hữu hóa kị, xuất ngoại sự nghiệp khó như ý, lại thêm sát trả phòng xuất ngoại ngoài ý muốn tai nạn tổn thương.

Cung phúc đức là đại biểu tài nguyên hòa hưởng thụ, như bản cung mạnh thả gặp đồng lương phủ tướng tham các loại ngôi sao, khai sáng tính nhược không nên đầu tư khai sáng tính là sự nghiệp, chỉ có thể gìn giữ cái đã có, nhưng từ sự phục vụ hoặc giải trí tính là sự nghiệp. Như gặp Sát Phá Lang các loại ngôi sao, khai sáng tính mạnh, vô sát có cát khả đầu tư khai sáng làm tình nghiệp, hoặc cạnh tranh tính mạnh sinh ý.

Trên nguyên tắc, phàm cung sự nghiệp mạnh lúc, nhiều có thể thích hợp lĩnh lương công tác, khi còn yếu liền không thích hợp tiền lương giai tầng.

Cung sự nghiệp cũng đại biểu cùng thượng cấp quan hệ, chủ tinh miếu thả thêm cát, cùng trưởng bối cập thượng cấp quan hệ tốt hơn, nên giúp ích; chủ tinh bị chiếm đóng thả thêm hung thần, tắc cùng thượng cấp quan hệ không tốt, bất lực ích.

Bị ở công vụ, quốc doanh cơ quan đơn vị phát triển tinh diệu có ( lấy cung sự nghiệp đến xem ): Tử Dương lương đồng cùng xương khúc tả hữu Khôi Việt hóa khoa hóa quyền hóa lộc các loại ngôi sao. Bị hướng thương giới phát triển ngôi sao có ( lấy cung sự nghiệp xem ): võ Liêm Phủ âm tham sát phá.

Quan võ cũng có thể giải thích vi tranh cử, cạnh tranh mà được chức vụ; văn chức có thể giải thích vi trường học tốt nghiệp hoặc không lịch sự cạnh tranh mà được chức vụ.

Cả đời chủ yếu xử lý chức nghiệp, ngành sản xuất, hơn nữa luận kiếm lợi nhiều nhất đấy ngành sản xuất, còn có thể cung tài bạch làm phi tứ hóa, lấy hóa kị rơi cung đích nhân vật ngôi sao đại biểu chức nghiệp, ngành sản xuất đến xem, tỷ số chính xác tương đối cao; nhưng bản mạng bàn đẩy ra ngành sản xuất vẫn chỉ là một loại dấu hiệu, lớn phương hướng, cụ thể chức nghiệp còn muốn kết hợp hành vận đến xem, nhất là thứ ba đại nạn ( cung quan lộc chủ tinh vi Sát Phá Lang hoặc không ổn định ngôi sao lúc, này công tác ngành sản xuất biến hóa lớn, theo thứ hai đại nạn bắt đầu, mỗi một đại nạn đều phải kiêm xem, thậm chí còn muốn xem năm xưa ), lấy niên hạn đấy tài can cung hóa kị rơi cung tới phân tích ( phân tích cụ thể phương pháp xem thêm tục đan có quan hệ chương và tiết ). Chú ý, nếu đại nạn hóa kị nhập cung quan lộc, nên đi làm cập lao động, không nên theo buôn bán.

Cùng ngũ thuật hữu duyên ánh sao vi: thiên vu, mui xe, thiên hình, bạch hổ, Tang Môn, âm sát, cô thần, quả tú, thiên cơ ( tứ trụ tam thức ), thiên lương, tham lang ( đẩu số phong thuỷ đạo thuật ), thiên đồng ( bói toán tam thức ) các loại. Phần lớn là có bao nhiêu cái kể trên tinh diệu tụ hội kết quả, hành vận tụ cũng thế, đơn tinh bình thường nan có kết luận.

Lấy sao tứ hóa luận sự nghiệp kể lại phương pháp thỉnh xem thêm dưới đan chương 14: tiết 10.

Tiết 6: luận tài vận

Cung tài bạch đại biểu cầu tài phương thức, đại biểu tiền tài, tiền tài vận dụng tình huống, chủ yếu xem tiền mặt chi phối tình huống cập kiếm tiền năng lực cùng cơ hội, kiếm tiền tầng trên cùng nhất ngạch. Xem tài vận, ứng với lấy nguyên cung tài bạch cập hạn vận cung tài bạch là việc chính đến xem. Cung tài bạch tốt, không nhất định rất giàu có, nhưng tiền tài sử dụng không thiếu, tiền tài vận dụng được tốt, riêng chỉ vất vả không khỏi.

Lĩnh lương, làm công tộc xem tài vận lấy mệnh cung quan là việc chính, sự nghiệp tốt tài vận đương nhiên tốt, sự nghiệp hung tài vận còn kém. Ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ, lái xe, lưu động ngành sản xuất xem tài vận lấy cung thiên di là việc chính, cung thiên di tốt tắc tài vận tốt, cung thiên di hung tắc tài vận kém.

Xem giàu có trình độ, hơi phức tạp, phải đồng thời kiêm xem mệnh thân, phúc đức, tiền tài, điền trạch, sự nghiệp các loại cung. Có cung tài bạch hung mà người lại phú giả, cho là cung mệnh, di chuyển, cung quan lộc chúng cát tụ tập, tọa cát hóa cát. Có Quan còn có tài, có chút Quan khởi xướng tài đến so với kinh thương còn lợi hại hơn ( hiển nhiên không phải quan tốt ), cho nên ra lệnh cho cung quan đúng tài vận ảnh hưởng cũng là rất lớn. Trái lại, cung tài bạch đồng dạng có thể ảnh hưởng sự nghiệp. Có một mệnh lệ, cung mệnh liêm trinh hóa kị, cung quan không được tốt lắm, cung tài bạch tạo thành hỏa tham cách, vô sát mà có tả phụ hòa hóa quyền, 2003 năm trước ở trên sự nghiệp không có tiếng tăm gì, 2003 năm đột nhiên lớn đỏ lên, thăng chức, thăng quan, phát tài, danh dự cùng nhau đến, thật sự là chở tới thiết thành kim a!

Tài phúc tướng đúng, ảnh hưởng lẫn nhau, khả hỗ xem, theo cung tài bạch xem cung phúc đức đấy ảnh hưởng, mà sống tài đấy khó dễ, là tài nguyên sung túc vẫn là thiếu, là không làm mà hưởng vẫn là phí sức phí lực; từ cung phúc đức xem cung tài bạch, vi đúng tiền tài đấy hưởng thụ, có hay không có tài lực duy trì hưởng thụ hòa lý tưởng, hoặc là có tài không thể hưởng thụ, hoặc là muốn hưởng thụ mà vô tài, hoặc là vô tài mà biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cung phúc đức là kiếp trước nhân quả báo ứng, cung phúc đức tốt, có phúc báo, thủ tài phương pháp nhiều, không cần cưỡng cầu, thiên nhiên mà được, không làm mà hưởng, tốt nhất nên đầu tư mà từ người khác đại lao kinh doanh; cung phúc đức không tốt, phúc bạc, tài nguyên ít, cho dù cung tài bạch tốt, cận chủ tiền tài vận dụng tốt, kế hoạch tốt, chỉ cầu tài hôn nhiều vi mà lao lực vất vả, không tụ tài, thu lợi ít, hoặc chỉ có ngắn hạn đắc lợi.

Cung sự nghiệp là cầu tài phương thức hòa ngành sản xuất. Cung tài bạch mạnh hơn cung sự nghiệp, sự nghiệp kinh tế đình trệ, chức vị không cao, không nên can thiệp vào, kết phường hòa tham chánh, nhưng lợi nhuận kiếm tiền, nên theo buôn bán, công tác bán lẻ. Cung sự nghiệp mạnh hơn cung tài bạch, nên phục công chức hoặc kết phường sinh ý.

Cung tài bạch biểu hiện tài vận tốt xấu, giàu có trình độ, mệnh thân cung lại biểu hiện thiên nhiên trợ lực, cùng với có thể thừa nhận tài phú, quý khí thành tựu năng lực, là giàu sang căn cơ. Cung mệnh cùng cung tài bạch đấy quan hệ, cùng cung mệnh cùng cung sự nghiệp đấy quan hệ đồng lý, khả xem thêm. Cung mệnh trả xem tiêu tiền thái độ, tỷ như, tham lang là tiêu tiền Đại vương, nghĩ hao phí liền hao phí, muốn chơi liền ngoạn, không hề tiết chế, mặc kệ hữu dụng vô dụng, trong nhà đã có hay không; tiếp theo là phá quân, vi truy tân bộ tộc, không tiếc số tiền lớn, cũng hội nghị thường kỳ tổn hại đồ tồi nhu bổ sung mà hao tổn tài; lại có là tử vi, yêu tranh đua, giảng phô trương, vui mừng sa hoa xa hoa, tiêu tiền tự nhiên là hào phóng; thái dương còn lại là tiêu tiền hào phóng, không biết mặc cả, rất nhiều loạn tiến thải, tá một nguyên trả hai nguyên tố, thế hệ xuất tiền, cũng bị bị lừa vào tròng mà hao tổn tài.

Mệnh thân tốt, đại biểu thủ tài không tốn sức lực, tự nhiên mà được, như bị thương hoành phát linh tinh, nhưng đắc tài nhiều ít, còn phải xem cung tài bạch, mức lấy cung đấy ngũ hành cục định. Mệnh thân cung không tốt, mà tài phúc cung tốt, tắc thủ tài phương pháp nhiều, tiền tài vận dụng tốt, nhưng thường thường nhiều khúc chiết, phải đi qua gian khổ phấn đấu mới có thể đến thủ, nếu có thể nỗ lực bính bác cũng có khả năng giàu có.

Cung điền trạch vì tiền tài đấy kho hàng, đại biểu bất động sản, cho nên xem tài vận cũng muốn xem thêm cung điền trạch, tài cung quan vì tiền tài đấy vận dụng, tiền mặt, có hay không tích tụ xem điền trạch, nếu hãm mà gặp sát kị thủ chiếu, tài cung tốt cũng nan lưu, ám hao tổn nhiều. Tài cung quan không tốt mà cung điền trạch tốt, có thể trí nghiệp đến tụ tập hòa chứa đựng tiền tài, hoặc lấy buôn bán nhỏ đến mưu sinh, nhân cung điền trạch cũng đại biểu kinh doanh cửa hiệu. Cung tài bạch cát hung hỗn tạp, có hoạch phát hoạch phá đấy khuynh hướng, nếu cung điền trạch tốt, có thể trí nghiệp vi phương pháp đến hóa giải. Cung điền trạch có lộc tồn, hóa lộc, sao hóa quyền đồng cung, sẽ có rất nhiều bất động sản, như khu nhà cấp cao, biệt thự, bảo tàng các loại, mà chút bất động sản nhiều có thể là đến từ tổ tiên di sản cũng phát dương quang đại. Cung điền trạch có hóa kỵ tinh người, rất biết giấu tiền để dành, nhưng đại tài nan tụ.

Chúng ta có thể đem cung điền trạch so sánh đập chứa nước, mệnh thân cung so sánh mưa, cung phúc đức so sánh nguồn nước và dòng sông, tiền tài so sánh kênh nước, sự nghiệp so sánh đập chứa nước nhân viên quản lý. Thiên vũ nhiều, đập chứa nước giọt nước bị tràn đầy; nguồn nước và dòng sông nhiều mà dài, đập chứa nước giọt nước cũng nhiều; đập chứa nước lớn, trữ thủy nhiều, dùng thời gian tương đối tới nói liền dài; nếu thiên đại hạn, nguồn nước ít, tắc đập chứa nước cũng sẽ khô cạn; như đập chứa nước nhỏ hoặc rách nát không chịu nổi, trữ đấy lượng nước hữu hạn, dùng thời gian sẽ không dài; nếu thiên vũ nhiều, nguồn nước và dòng sông dài, đập chứa nước cũng lớn, nhưng kênh nước nhỏ hoặc ngắn, tắc không thể phát huy đầy đủ tác dụng, tái như nước cừ rách nát thiếu tu sửa, tắc thủy nơi nơi loạn lưu, cũng đã biết uổng phí hết chảy hết.

Do đó, theo đập chứa nước hệ thống vận tác đó có thể thấy được, bất kể là xem tiền tài vẫn là xem sự nghiệp, đều là phương phương diện diện, liên lạc với nhau đấy, cả vận tác quá trình phải cho nhau phối hợp, tài năng phát huy đầy đủ tác dụng.

Xem tài vận mạnh yếu, vừa phải xem cung tài bạch đấy mạnh yếu, còn phải xem có hay không tài ngôi sao ( võ âm phủ lộc các loại vi chính tài ngôi sao, cực mạnh vi vũ khúc hóa lộc ) tiến vào bản cung cập tam phương tứ chính. Cung tài bạch mạnh, còn có tài lộc tinh, lại không có không kiếp đại hao các loại ngôi sao, cả đời tài nguyên thông thuận, tiền tài dày, phản chi tắc không phong. Cung tài bạch hữu hóa lộc, sao hóa quyền người, cầu tài năng lực rất mạnh, cả đời góc sẽ đem nắm kiếm tiền thời cơ, dễ dàng phát tài làm giàu. Cung tài bạch mạnh mà vô sát kị, cả đời không biết thiếu nợ, thu tiền dễ dàng; cung tài bạch yếu chắc có sát kị, cả đời tài vận rung chuyển, tụ tán vô thường, tài lai tài đi, thả chủ cầu tài vất vả chắc có tranh cãi, thu tiền có trở ngại.

Nguyên cục hòa đại vận cung tài bạch có hỏa tham, hỏa âm, vô hung thần ngôi sao, thường có bộc phát kỳ ngộ, phùng hóa lộc lại phất nhanh người. Liêm trinh hóa lộc, có cát vô hung thần ngôi sao, cũng bị bộc phát, nhưng nếu có hung thần ngôi sao tắc sẽ bạo bại. Cung tài bạch có hóa kỵ tinh người, liều mạng theo đuổi tiền tài, có thể “Loạn ở bên trong thủ tài “, hoặc ở thị phi trúng được tài, tổ hợp tốt người cũng có hoành phát kỳ ngộ.

Cung tài bạch cập tài ngôi sao, chính tinh lấy đơn thủ vi nên, lại thêm ngôi sao may mắn phụ trợ, tam phương ngôi sao may mắn đều nghe theo cho thỏa đáng; nếu có chút hai chính tinh cùng thủ, vi cạnh tranh tới tài. Cung tài bạch cập tài ngôi sao kị gặp tuần khoảng không, tiệt không, không trung các loại không vong ngôi sao.

Nguyên mệnh tài cung biểu hiện kiếm lấy một phương diện nào tài, niên hạn cung tài bạch tắc biểu hiện bản niên hạn đấy tài vận cập kiếm tiền, tan hoang thời gian.

Sao thiên lương tọa mệnh cùng với bản mạng hoặc tuế hạn có song lộc nảy ra người, cùng dễ dàng có trúng thưởng hòa lấy được ngoài ý muốn tới tài cơ hội.

Sát Phá Lang vào miếu địa, vũ khúc vào miếu địa cập thiên phủ tọa mệnh người, khởi xướng tài đến rất lợi hại.

Thái dương cùng tả hữu đồng cung, thiên mã sẽ lộc tồn, lợi nhuận xuất ngoại phát tài.

Lộc tồn ở cung tài bạch, chủ tinh vào miếu, chủ năng tụ tài; như gia hội tả hữu, sẽ không làm mà hưởng; như gia hội Tứ Sát không kiếp, vất vả mà được, cần chậm rãi tích tụ mới một ít tiễn, phùng không kiếp tắc tiên phú về sau bần. Lộc Mã giao nhau mới chủ phát tài hòa lưu thông.

Lấy tinh diệu xem, vũ khúc vi chính tài ngôi sao, thiên về vu tính thực chất hòa hành động, như đầu tư kinh thương các loại, bận rộn phát tài. Thái Âm vi chính tài ngôi sao, thiên về vu kế hoạch quản lý tài sản, như người đại lý đại lý, quản lý tài sản tiền thù lao linh tinh, âm thầm phát tài, góc dật. Thiên phủ hòa hợp quản lý tài sản, tích tụ tiền tài, không nhất định hòa hợp phát tài. Liêm Tham cũng vì tài ngôi sao, nhưng phải hóa lộc, hoặc cùng lộc tồn đồng cung, hoặc thành hỏa tham linh tham cách, thả đa số ngoài ý muốn tới tài hoặc đầu cơ đắc tài. Sát Phá Lang liêm miếu vượng có lộc, có tiền của phi nghĩa vận. Còn lại tinh diệu nhập cung tài bạch cũng có thể có tài, tỷ như tử vi không tính chính tài ngôi sao, cận chủ tài nguyên đầy đủ; Kình Đà tới tài chung phi chân chính, cận chủ ngắn ngủi mà tài lai tài đi, tụ tán vô thường, hoạch phát hoạch phá; kình dương chủ cạnh tranh, miếu vượng thêm cát có thể tranh được, bị chiếm đóng tắc không tranh được; đà la chủ kéo dài, không thể lập tức đắc tài, thả miếu vượng thêm cát tài khả được, bị chiếm đóng thì không; tả hữu xương khúc tới tài khá lâu xa mà lâu dài, tả hữu là tá người khác lực mà sống tài, xương khúc vi danh dự tới tài, như nhân văn học, văn nghệ các loại lấy được thành tựu mà được tài; Khôi Việt là cơ hội tới tài, như được điển chương, chế độ, văn vật phương diện ích lợi; phá quân tới tài, qua đi tắc tất bại; hỏa linh tới tài, tài tới tay mà thành khoảng không ( tham lang đồng cung mà vô Kình Đà không kiếp người ngoại trừ ); đỏ vui mừng tới tài, đến tắc không còn; cự dương lương tới tài, nhiều từ võ mồm cạnh tranh mà được; hàm trì thủ tài cung, gặp tài rồi sau đó hoa đào, có được tiêu hao thêm vu ca múa tửu sắc; mẹ goá con côi hình khắc ngôi sao nhập tài cung, tất chủ tài lai tài đi.

Cung huynh đệ có sao hóa lộc người, cũng là một chân chính kẻ có tiền, nhất là sinh hoạt phí dụng không thiếu, nhưng tốt nhất không nên cho vay tiền nhân, nếu không có thể biết có tá mão quay đầu lại.

Phá tài cái nhìn, lấy cung tài bạch là việc chính, kiêm xem cung mệnh, điền trạch, cung phúc đức: ⑴ tài điền phúc cung có sai lầm vùi lấp liêm dương cơ Vũ Tham cự xương khúc âm hóa kị người dễ có rủi ro sự, liêm cự hóa kị trả dễ có hình tụng sự. ⑵ lộc tồn lạc hãm hoặc cô độc cố thủ một mình mà sẽ không kiếp. ⑶ hóa kị sẽ Tứ Sát kiếp không, tài phá cực kỳ tệ hại. ⑷ chủ tinh cung mệnh bằng hoặc hãm, hoặc vô chính diệu, thả cung tài bạch không tốt, cung điền trạch lại không tốt người, cũng đã biết phá cực kỳ tệ hại. ⑸ vũ sát đấy cung mệnh cập cung tài bạch phùng sát. ⑹ khán phá tài, phải đặc biệt chú ý kiếp không nhị tinh, khoảng không vi không ra, phải phục thất; kiếp vi kiếp nhập, biểu hiện thường có hại hao tổn; như vũ phá, vũ sát đấy cung mệnh cập cung tài bạch phùng không kiếp, liêm trinh đấy cung tài bạch phùng không kiếp. ⑺ cung tài bạch vũ phá sẽ sát. ⑻ chủ tinh cung mệnh hãm hoặc vô chính diệu, mà tài Cung điền cũng không tốt lúc, cũng chủ bị rủi ro. ( chân chính hư hại thời gian, xem hạn ngày tháng năm thời vận ánh sao tình hòa tứ hóa ).

Cung tài bạch không tốt, có phá tài chỉ ra điềm báo, lúc này cũng nên toàn bộ kiêm xem, nếu cung tật ách hung, sẽ nhân bệnh rủi ro; cung tử nữ hung, ước số nữ nhân hoa đào sự rủi ro; cung nô bộc hung, giao hữu, kết phường hoặc bị lừa, bị trộm rủi ro các loại.

Đầu tư mà từ người khác kinh doanh phương thức cầu tài người, lấy cung phúc đức là việc chính đến xem.

Lấy sao tứ hóa luận vận làm giàu kể lại phương pháp thỉnh xem thêm dưới đan chương 14: tiết 10.

Tiết 7: luận tật ách

Tật thủ tật bệnh, nạn thủ ngoài ý muốn tai hoạ hòa lao ngục các loại tai họa. Cung mệnh nhìn hết mặt tính bệnh tật, nhất là sinh tử an nguy tất tham gia cung mệnh. Trọng đại tai ách đấy phân tích sẽ tại dưới đan kể lại trình bày và phân tích.

Cung tật ách luận tật bệnh, chỉ có một cách đấy tin tức, liệu sẽ phát sinh cập bệnh tật đấy nặng nhẹ, trả cùng bản cung hòa tam phương có hay không ngôi sao may mắn, giải tai ngôi sao cập sao cung đấy vượng suy, cát hung tinh tỉ lệ, niên hạn có hay không tăng hung dẫn phát các loại tình huống có quan hệ. Tiên thiên trên mệnh bàn biểu hiện bệnh tật chính là bản chất tính bệnh tật đấy tính khuynh hướng, về phần sẽ sẽ không phát sinh, còn phải xem tuế hạn hoàn cảnh dẫn phát tình huống. Tỷ như, nguyên mệnh cục đấy tật ách đã có tai hoạ ngầm, hạn tuổi cung tật ách lại gặp ác sát xúc phạm, hóa kị dẫn động, tắc bị bạng châu tai nạn bệnh tật; xem niên hạn, cũng lấy nguyên mệnh sở chủ cung tật ách làm bản chất, chắm sóc tới lớn hạn tiểu hạn năm xưa đấy cung tật ách là tinh diệu tổ hợp, là tăng mạnh vẫn là suy yếu bản chất chứng bệnh, đã định tật bệnh phát sinh thời gian.

★ một, thấy thế nào tật bệnh

1, xem thân thể người cập tật bệnh, cần trước xem xét cung mệnh tinh diệu miếu hãm cập cát hung như thế nào, lại xem cung tật ách tinh diệu thiện ác, miếu hãm cập cát hung như thế nào, cùng với cung phụ mẫu cát hung, tiến hành tổng hợp lại phân tích phán đoán. Cung mệnh có ngôi sao may mắn miếu vượng cố thủ, tam phương tứ chính lại chúng ngôi sao may mắn tụ tập mà vô hung tinh, cho dù cung tật ách bên trong nhiều hung tinh, cũng không thể nhận thức vi thử nhân thân thể người này không tốt, hoặc dù có nhất thời tới bệnh khí cũng có thể rất nhanh được trị liệu. Mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng lại gia sát ngôi sao, tất có bệnh tật, nhưng cái này loại bệnh tật chính là sự nghiệp, tài vận, bệnh tật cùng nhiều phương diện đấy mối họa, không nhất định chính là bệnh trên thân thể, nếu như tài Quan cung Thiên di cát mà cung tật ách hung lúc hoặc gặp niên hạn cung tật ách hung lúc còn lại là cả đời nhiều bệnh bệnh tổn thương tai nạn; nếu như tài Quan hung mà cung tật ách giờ lành hoặc gặp niên hạn tài cung quan hung lúc tắc phần lớn là sự nghiệp, tài vận xảy ra vấn đề; nhưng mà, cho dù cung tật ách có ngôi sao may mắn cố thủ, cũng không có thể nhận thức vi thử nhân thân thể người này liền nhất định tốt, cần xem là cái gì chủ tinh mà định ra, khả xem thêm chương 8: hòa trở xuống có quan hệ bệnh tật đấy trình bày và phân tích. Mệnh phúc cung cát người có bệnh lúc cũng dễ có cứu, duy có ở đại tiểu hạn điệt hung lúc hồi hung mà khó cứu.

Cung tật ách chủ yếu xem sinh lý tật bệnh, cung phụ mẫu chủ yếu xem di truyền tật bệnh hòa mặt mày hốc hác, cung phúc đức tắc xem tâm lý bệnh, trạng thái tinh thần, cùng với ảnh hưởng tinh thần hòa hưởng thụ chứng bệnh, hung người nhiều chỉ ra điềm báo tinh thần chướng ngại cập cả đời tính mạn tính tật bệnh.

Cung tật ách lý mỗi một cái ngôi sao liền đại biểu một loại bệnh tai hoạ ngầm, nhưng ứng với lấy chủ tinh là việc chính làm bản chất, xem phó tinh cùng chủ tinh đấy tổ hợp, là tăng mạnh trả suy yếu chủ tinh đấy chứng bệnh.

Tật bệnh trong cung tinh diệu, nhất là bị chiếm đóng hòa hóa kị là tinh diệu, đại biểu cho trên thân người yếu khí quan hòa giấu giếm nguyên nhân tai hoạ. Chủ yếu theo rơi sao cung diệu đấy Âm Dương Ngũ Hành tương ứng đến tra ra đối với phải có bệnh hoạn tạng phủ hòa tật bệnh loại hình. Tỷ như thuộc thổ đấy vi tính khí, chúc mộc đấy can đảm, chúc kim đấy vi phế phủ phế kinh, thuộc hỏa vi động mạch tim, thuộc thủy vi thận cùng bí nước tiểu hệ thống. Bệnh nặng nhẹ, xem Tứ Sát cùng thủ tình huống, có sát người trọng, vô sát cập tam phương có cát người nhẹ. Bình thường gặp sát kị Hình Hao nhẹ các loại tinh diệu vi tật bệnh khắc ứng với, tức chủ sẽ sinh bệnh. Phùng sao hóa kị, nhất là niên hạn sao hóa kị, phát bệnh cấp; vô cát mà phùng sát sao hóa kỵ tụ, tính nguy hiểm rất lớn.

Cung nô bộc có thể nhìn ra không rõ nguyên nhân tật bệnh, sợ phùng phá quân, nhất là tại tí mão thìn ngọ chưa họa nhanh tới cung vi hung. Cung nô bộc còn có thể nhìn người tai họa, nếu cung nô bộc hung tắc bị nhân tiểu nhân hãm hại mà tuyển tới tai nạn.

2, cung mệnh tọa mười hai địa chi cung xem tật bệnh

Tử cung: thần kinh cập trái tim suy nhược, dễ quên tim đập mạnh và loạn nhịp. Sửu cung: phong thấp, bệnh ngoài da, chân nhũn ra vô lực. Dần cung: chi dưới bệnh, đàm chứng, ung thư. Mão cung: thận kết sỏi, trĩ sang. Thìn cung: tỳ thận hai mệt, dễ quên, eo sống yếu đuối. Cung tị: tỳ thận hai mệt, dễ quên mệt nhọc, lưng eo ốm đau. Ngọ cung: trái tim không tốt, tim đậpc tim đập mạnh và loạn nhịp, bệnh gan bệnh vàng da. Chưa cung: bệnh bao tử, tiêu hóa kém. Cung thân: bệnh phổi, ho khan. Cung dậu: viêm khí quản, trái tim không tốt. Thú cung: trong mê muội gió, tinh thần thác loạn, kem chà răng. Cung hợi: đau xương bàn chân (gout), tứ chi lâm tí.

3, mặt khác cung bất lương tổ hợp cũng thế sẽ có bạng châu bệnh có thể ( không giới hạn vu cung Tật, có chút khả toàn bộ đến xem ), như:

①, kình dương cùng Thái Âm đồng cung, hoặc ở Thái Âm đối cung hướng chiếu, dễ có được bệnh gan.

②, tham lang cùng đà la đồng cung, thận hư liệt dương.

③, thái dương cùng đốm lửa cùng, mắt có thương tích; thái dương cùng Kình Đà linh tinh đồng cung hoặc thái dương hóa kị, ánh mắt nhiều ốm đau.

④, thiên đồng thêm đà la, mắt nhỏ, hoặc là dơ sưng bệnh. Đồng âm sẽ Kình Đà tắc chủ nhiều bệnh.

⑤, cung phụ mẫu hóa kị, dễ có được lúc tốt lúc xấu tới bệnh hoặc bệnh lao. Cung phụ mẫu phùng sát phá một trong người nhiều mặt mày hốc hác, gia sát lại.

⑥, Thái Âm tọa mệnh bị chiếm đóng người, dễ có được nội tiết chướng ngại tật bệnh. Mệnh thân cung sẽ cự Kình Đà, bị chiếm đóng người bệnh kín quấn thân.

⑦, mệnh vô ngôi sao may mắn, cung tật ách có nhật nguyệt nhị tinh, chủ nhân bị mắt mù đến eo đà, mang tật mới có thể duyên niên.

⑧, cung mệnh đỏ vui mừng, cung tật ách sát phá dương; hoặc trái lại, cung mệnh sát phá dương, cung tật ách đỏ vui mừng, chủ khai đao, ngoại thương.

⑨, nhật nguyệt phùng không vong, eo đà mắt miết.

★ hai, tổn thương tai nạn cập ngoài ý muốn tai ách

Bị thương như vậy tai họa mặt mày hốc hác, lấy mệnh thân cập cung phụ mẫu xem, trong cung có hung thần ngôi sao, dự báo có thương tích tai họa mặt mày hốc hác tin tức. Mệnh thân có Tứ Sát tinh chi một, nhiều mặt mày hốc hác. Mệnh thân cung độc tọa hỏa hoặc linh tinh, trên người sẽ có vết sẹo. Đồ trang sức chỗ thiếu hụt, như mắt nhỏ, sứt môi, vệt, vết sẹo các loại, mệnh thân cung phụ mẫu phùng hung thần tụ người làm tiên thiên di truyền bố trí, tật cung Thiên di phùng hung thần tụ vi con người làm ra bố trí. Mệnh phụ tật cùng gặp sát, tất mặt mày hốc hác tàn tật. Luận ngoại xảy ra ngoài ý muốn cập tai nạn xe cộ, lấy cung thiên di là việc chính, kiêm xem mệnh cung Tật.

Sao kình dương là huyết quang đại biểu ngôi sao, nhập mệnh, tuế hạn hoặc đối cung gặp, cẩn thận tổn thương tai nạn giải phẫu, dễ có bén nhọn tính tai ương tổn thương. Cung mệnh có kình dương, cung thân có đà la, cả đời dễ có tai nạn đổ máu hoặc giải phẫu. Kình Đà giáp đại hung; Kình Đà giáp kị hung nhất, đại nạn, năm xưa tiểu hạn cung nhập chủ bản nhân hung, cung lục thân nhập tắc lục thân hung.

Mệnh thân cung gặp vũ khúc, thất sát, thiên hình, thiên hư, thiên khốc, không trung các loại hung tinh giao nhau, bị vào giang hồ hắc đạo, cũng dễ bị thương tổn hoặc hình tai họa. Phùng linh xương đà võ đồng cung, không thấm nước hiểm hoặc nhảy sông; lại gặp sao hóa kị, kịch liệt tính đại tai kiếp.

Cánh cửa cực lớn hỏa linh ở di chuyển, vô cát tất có tai nạn xe cộ, thiên cơ đồng cung càng nên cẩn thận. Cánh cửa cực lớn linh tinh phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo.

Cung thiên di có kình dương, phỉ liêm, bạch hổ, thoát phá, âm sát, địa kiếp, hóa kị các loại hung tinh tụ hội, xuất ngoại bị sinh tai hoạ; sẽ cùng cánh cửa cực lớn, đà la, thiên mã, thiên cơ các loại giao thông ngôi sao giao nhau, dễ có tai nạn xe cộ; sẽ cùng vũ khúc, thất sát, thiên hình các loại đấu võ ngôi sao giao nhau, tắc xuất ngoại dễ có đánh nhau hiểm ác hành vi, cũng bị vi hiểm ác hành vi gây thương tích; sẽ cùng hồng loan, thiên hỉ các loại hoa đào ngôi sao giao nhau lúc, ra ngoài dễ có tai nạn đổ máu, đương năm xưa làm sao hóa kị vào đến cung này lúc, phải đặc biệt chú ý. ( mệnh thân, tiểu hạn cung có hung thần cập đỏ vui mừng, năm xưa hóa kị đến vậy, cũng hung, phùng lưu loan lưu vui mừng cùng đoạn ). Phùng hóa kị góc cấp, phùng đà la góc chậm, tam phương vô ngôi sao may mắn cứu viện chủ hung vong.

Liêm trinh cũng huyết quang ngôi sao, Liêm Sát, Liêm Phá ở cung thiên di gia sát, dễ có tai nạn xe cộ ngoại thương.

Cung thiên di thiên cơ, cơ cự gia sát hóa kị, dễ có tai nạn xe cộ, lại thêm thiên mã không kiếp nghiêm trọng hơn, hơn nữa cũng chủ dễ có tai nạn trên không phát sinh hoặc theo chỗ cao ngã xuống tổn thương.

Cung mệnh cánh cửa cực lớn cùng đốm lửa, sao kình dương đồng cung, phòng hung tai họa hoặc tự sát, bị chiếm đóng lại.

Cung mệnh có tham lang xương khúc các loại ngôi sao, có theo chỗ cao ngã xuống ngoài ý muốn, thêm không kiếp càng hơn. Hạn vận gặp không kiếp cũng bị té ngã rơi xuống, không nên thừa mù mịt.

Cung mệnh hoặc đối cung có Liêm Sát, Liêm Phá gia sát ngôi sao, phòng tai nạn xe cộ, đi xa gặp nạn, tự sát các loại.

Cung tật ách vũ khúc hóa kị thêm thiên hình, kình dương, dễ có tàn tật.

Mệnh thân cung có thất sát cùng kình dương đồng cung, nên rời xa việc binh đao nơi, không nên tòng quân tác chiến, phòng ngoài ý muốn thương vong.

Cung mệnh phá quân cùng văn khúc hóa kị đồng cung, không thể gần nước một bên, dễ có thủy tai, nhảy sông.

Cung mệnh liêm hỏa ở chung hãm cung, quá chữ chìm khúc ở hãm cung hóa kị, góc bị luẩn quẩn trong lòng, bị tự sát, nữ tính càng nghiệm.

Cung mệnh liêm trinh gia hội Tứ Sát hoặc địa kiếp chủ ngoại tổn thương, hoặc phương diện tinh thần tật bệnh, Thái Âm thêm không kiếp cùng luận.

Phá quân nhập mệnh hoặc tật ách cùng Kình Đà đồng cung hoặc đối cung, chủ ngoại tổn thương hoặc giải phẫu.

Mệnh cung Tật thoát phá ở tị dậu hai cung gặp phá quân địa kiếp, phát sinh huyết quang, mặt mày hốc hác khả năng rất cao.

Cung thân có sát kị hình, thân thể dễ bị kịch liệt tổn thương, niên hạn hóa kị xúc động ứng với tai họa, phùng Kình Đà giáp kị sẽ chết thảm.

★ ba, quan tòa lao ngục tai ương

Quan tòa lao ngục tai ương lấy cung mệnh là việc chính, kiêm xem cung quan lộc. Trở xuống là đủ phạm tội tin tức.

Kình Đà nhập mệnh, trời sinh vui mừng thắng hiếu chiến, có phạm tội ý thức, hãm địa gia hội hỏa linh kị càng hung.

Hỏa linh nhập mệnh, trời sinh táo bạo xúc động, bất chấp hậu quả, hãm địa gia hội Kình Đà kị càng hung.

Không kiếp nhập mệnh, hành vi cuồng vọng, mục vô pháp kỷ, gia hội Tứ Sát hóa kị càng hung.

Hóa kị thủ mệnh, hẹp ích kỷ, tư tưởng hồ đồ u mê, gia hội lục sát càng hung.

Tứ Sát hỗn, dương linh hòa đà hỏa đồng cung hung nhất, dương hỏa cập đà linh nhân hỗ chế mà giảm hung. Tứ Sát cập hóa kị có hai trở lên thủ cung mệnh, lao ngục tránh khỏi; thất sát ba trở lên hội tụ vu cung mệnh, phạm tội tỷ lệ cũng rất cao; lại thêm biết thiên hình, cực hình hoặc chết thảm.

Sát Phá Lang liêm võ cự các loại ngôi sao cùng Kình Đà thủ mệnh, tâm ngoan thủ lạt, to gan lớn mật.

Thiên cơ tọa mệnh, tam phương tụ họp Tứ Sát, trộm đạo đồ đệ.

Thiên cơ cung Tị Hợi thủ mệnh, thêm đà la, đầu cơ trục lợi, âm mưu hại nhân.

Âm hoặc dương hãm địa thủ mệnh, gia sát hóa kị, khuyết thiếu giáo dưỡng, dễ phạm lỗi bỏ tù.

Vũ khúc đà la ở thìn thú tị hợi đồng cung thủ mệnh, giảo quyệt dối trá, lòng tham không đáy, lừa gạt cướp bóc.

Vũ khúc cùng hỏa hoặc linh thủ mệnh, tam phương sẽ Kình Đà, vàng đỏ nhọ lòng son, nhân tài cầm đao.

Đồng âm ngọ cung thủ mệnh, gia hội hỏa linh, âm tàn độc ác, giết người cướp bóc.

Liêm tướng cùng kình dương đồng cung thủ mệnh, du côn, lưu manh, quan tòa lao ngục.

Liêm Phủ cùng đà la đồng cung thủ mệnh, tâm tính tàn nhẫn, phùng hóa kị cũng có ngược đãi cuồng.

Liêm trinh thêm bạch hổ, hình trượng tránh khỏi. Liêm trinh hãm địa thêm thiên hình hoặc sát. Liêm trinh ở mão dậu, kình dương tại sửu chưa. Liêm trinh tị hợi, kình dương ở mão dậu. Liêm trinh cung thân hóa kị thủ mệnh, thêm tả phụ linh tinh, buôn lậu phạm pháp.

Thái dương hãm địa biết thiên hình; thái dương ở mão, kình dương ở dậu; thái dương hóa kị biết thiên hình, bạch hổ.

Thiên đồng sẽ kình dương.

Phủ, cùng, lương ở tị hợi cùng đà la đồng cung thủ mệnh, cánh cửa cực lớn ở tứ mộ cung hóa kị thủ mệnh, cánh cửa cực lớn ở cung Dần Thân thủ mệnh thêm đà hỏa linh, tham lang hóa kị thủ mệnh gia hội Tứ Sát thiên hình, thiên hình cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh, hóa kị cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh, cùng dễ có quan tòa lao ngục.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh thêm Tứ Sát, không hồi quan phi chắc chắn hình tổn thương.

Thất sát thủ mệnh thêm Tứ Sát, không hồi quan phi chắc chắn tàn tật.

Phá quân thủ mệnh thêm Tứ Sát, cực đoan ích kỷ, đánh bạc tốt thành tánh. Phá linh ở thân thủ mệnh, Quan lộc gặp bạch hổ. Phá quân ở dần thân tị hợi thủ mệnh thân, thêm thiên mã cập sát sao hóa kỵ, tất phạm pháp ngồi tù.

Cung mệnh có Tứ Sát thủ chiếu, lại phùng xương khúc hóa kị thủ chiếu.

Cung mệnh có Quan phù, phùng Tứ Sát thủ chiếu.

Thất sát thủ mệnh, gia hội dương linh bạch hổ, vi băng đảng đầu mục.

Tham lang dần thân thủ mệnh, thêm đà la, hoặc tam phương có Kình Đà thiên hình hội hợp, nhân mầu vong thân. Tham lang hãm địa hóa kị thêm thiên hình.

Sát phá liêm võ cự cơ cùng hóa kị thủ mệnh, tam phương tạm biệt Tứ Sát.

Sát Phá Lang cùng hóa khoa thủ mệnh, lại thêm đều nghe theo Tứ Sát.

Mệnh thân hữu Không Kiếp kị, lại thêm đều nghe theo Tứ Sát.

Hỏa linh giáp mệnh, cung mệnh hãm mà vô cát.

Kình Đà giáp mệnh, cung mệnh hữu hóa kị hoặc hỏa linh.

Cung quan lộc liêm trinh hóa kị, liêm trinh cùng kình dương đồng cung, thất sát cùng kình dương đồng cung, vũ sát cùng kình dương đồng cung, thất sát thêm thất sát thủ chiếu.

Cung thiên di thất sát thêm dương hoặc đà, thất sát gia quan phù hoặc lực sĩ, Liêm Sát thêm Tứ Sát hóa kị, vũ sát thêm Tứ Sát hóa kị, thất sát thêm Tứ Sát, hóa kị, thiên hình, Quan phù các loại.

Cung phu thê thất sát thêm Tứ Sát thiên hình, phối ngẫu ngồi tù, bất ly hôn tắc khắc chết.

Tiết 8: xem lục thân

Xem bản nhân lấy cung mệnh vi quá cực điểm, lấy nguyên mệnh bàn thập nhị cung đến xem chính mình các phương diện tình huống cùng với mình cùng lục thân đấy quan hệ, mà xem lục thân tình huống cực kỳ cùng lục thân đấy quan hệ, thì thôi tương ứng cung lục thân vi quá cực điểm trọng bố trí thập nhị cung, tạo thành tương ứng lục thân bàn đến phân tích. Tỷ như, xem phụ thân khắp mọi mặt tình huống có thể cung phụ mẫu vi quá cực điểm, tức lấy cung phụ mẫu vì phụ thân đấy cung mệnh trọng bố trí thập nhị cung, cho ra một cái tân mệnh bàn, làm cha đấy tới mệnh bàn phân tích phụ thân khắp mọi mặt tình huống, phân tích phương pháp cùng bản thân giống nhau.

Lục thân, chủ yếu có cha mẹ, huynh đệ, vợ chồng, nữ nhân các loại. Ngoại trừ xem đối ứng cung lục thân ngoại, còn nữa đại biểu lục thân là tinh diệu, trong đó thiên cơ vì huynh đệ ngôi sao, thái dương vi phụ ngôi sao, phu ngôi sao, Thái Âm vi mẫu tinh, thê ngôi sao, phá quân làm phu thê, đứa con ngôi sao, phàm lục thân ngôi sao hãm hung người, nhiều bất lợi đối ứng lục thân. Nếu lục thân ngôi sao đơn thủ cung mệnh vô cát phù người, nhiều bất lợi tương ứng lục thân, phùng hung thần hóa kị càng hung; lệ như mặt trời hãm địa đơn thủ cung mệnh, vô cát phù tắc chủ khắc cha, nữ mệnh trả chủ khắc chồng thả có nhiều gặp ở ngoài; phá quân hãm địa đơn thủ cung mệnh, vô cát phù tắc chủ thê duyến kém, con nối dõi rất thưa thớt. Lục thân ngôi sao nhập đối ứng cung lục thân, cát hung tác dụng tăng mạnh, tỷ như, phá quân làm phu thê ngôi sao, nhập cung phu thê, cát người càng cát, lành dữ càng hung.

Cung mệnh tinh diệu đấy tính chất đúng lục thân có ảnh hưởng, phàm mệnh cung phùng cương liệt ngôi sao nhiều cô khắc tính, tất bất lợi lục thân; trái lại, cung lục thân đối với bản nhân cũng tất có ảnh hưởng, phàm cung lục thân mang cương liệt ngôi sao cập sát tinh thêm cùng bản nhân quan hệ không tốt.

Theo đối ứng cung lục thân ở bên trong, cũng có thể thô sơ giản lược nhìn ra lục thân đấy tướng mạo, tính tình, phú quý nghèo hèn các loại tình huống, cùng với bản nhân quan hệ sơ mật các loại. Cụ thể nên xem thêm chương 9:. Nhưng các lục thân, nhất là huynh đệ và con nữ nhân, số lượng phần đông, nhân ra đời thời không tràng bất đồng mà chịu đựng đến vũ trụ lực tác dụng bất đồng, dung mạo tính tình tài hoa thành tựu tất nhiên bất đồng, theo cung lục thân tra ra lục thân dung mạo tính tình tài hoa thành liền chỉ là một đại khái xu hướng, hoặc chỉ có thể phản ánh đưa ra ở bên trong người khác tình huống. Do đó lục thân đấy tình huống cụ thể, nên kết hợp anh em họ, đứa con đứng hàng tương ứng trên cung vị xem xét; cũng được tương ứng lục thân đấy năm sinh ra làm phi tứ hóa, đến xem ra nên lục thân cùng ta quan hệ tốt xấu, cái nhìn xem thêm dưới đan chương 14:; tốt nhất vẫn là lấy lục thân đấy ngày sinh tháng đẻ thôi tống ra tới mệnh bàn phân tích phán đoán suy luận tương đối chuẩn xác.

Cung lục thân phùng rơi cung mạnh vượng, cát cách, hóa tam cát nhập chiếu, chủ nên lục thân phú quý Phúc Thọ, hưng vượng phát đạt; phùng rơi cung yếu suy, hung cách, hóa kị nhập chiếu, chủ nên lục thân nghèo hèn phúc cạn, suy bại xuống dốc.

Cung lục thân phùng Khôi Việt, tả hữu, xương khúc lục cát tinh không nhất định cát, cùng nên song tinh cùng gặp ở tam phương tứ chính cung tắc cát, nếu gặp đơn tinh mà lại âm dương mất cân đối ( tức dương phùng mặt trời, âm phùng âm ngôi sao ), tái kiến sát, tất có sự cố, bình thường vi hai trọng cha mẹ, huynh đệ, hôn nhân, đứa con các loại, tái kiến hoa đào ngôi sao nhất định là. Lộc tồn nhập cung lục thân ngược lại chủ duyên phận không thâm hậu. Phùng lục sát tinh hòa hóa kị chủ nhiều bất lợi, hoặc sự nghiệp cản trở, hoặc rủi ro không tụ, chắc có bệnh tổn thương, hoặc tính cách táo bạo các loại.

Khắc hại cha mẹ lục thân đấy tin tức, vững chắc cùng người tới tính tình, nhất là kiếp trước đấy âm đức có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn chính là ý trời khó tránh, là người không đủ sức đấy, cũng không phải nhân cố ý chế tạo, mà là cha mẹ lục thân tin tức ở bản nhân tứ trụ bên trong đồng bộ phản ánh mà thôi.

★1, xem tổ tiên, lấy cung phúc đức xem tổ phụ, cung điền trạch xem tằng tổ phụ, như thế đẩy lên. Gặp Kình Đà chủ nên đại ở riêng chiết sinh; gặp phá quân hỏa linh đại hao chủ nên đại phá gia bại nghiệp, hoặc trước phá về sau thành; gặp Sát Phá Lang chủ ngoại ra gây dựng sự nghiệp, không thừa tổ nghiệp; gặp cơ cự đồng cung, thêm cát tuy có phá xáo mà cũng có thể phú quý, vô cát tắc hạ đẳng phá xáo bại nghiệp; trong cung cát chúng gặp nhau, đương đại thịnh vượng.

★2, xem cha mẹ

Tiên thiên sinh mệnh căn nguyên đến từ cha mẹ, ngày mốt dưỡng dục cũng dựa vào cha mẹ, cha mẹ chi ân tình cao ngất, so với địa dày, cả đời cũng báo đáp không xong. Cho nên hiếu kính cha mẹ thái độ làm người tất đủ ngày đức.

Do người phụ tinh mẫu máu dựng dục mà thành, di truyền quan hệ thân nhất, tin tức đồng bộ tối chặt chẽ. Do đó, từ phụ mẫu có thể dò biết con gái tin tức, theo nữ nhân cũng có thể suy đoán biết cha mẹ tin tức. Nhưng thiên địa tạo nhân, không dựa vào di truyền, càng có lúc hơn khoảng không nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, sinh mạng chất lượng sai lệch quá nhiều, cùng cha mẹ người cũng có phân cao thấp.

Cung phụ mẫu đó có thể thấy được tuổi thơ ấu chuyện của cha mẹ nghiệp tình huống cập bản thân cuộc sống tình huống. Bình thường cung phụ mẫu xem phụ thân, cung huynh đệ xem mẫu thân. Phân tích cụ thể xem thêm “Chư tinh rơi cung tham gia đoạn” một chương đấy “Cung phụ mẫu” một tiết.

Cung huynh đệ còn có thể xem phối ngẫu người mẹ, nữ nhân cung xem phối ngẫu chi phụ. Như gặp cung đích nhân vật ngôi sao hãm chắc có sát, chủ cùng mình khó có thể dung hợp ở chung, khó có giúp ích.

★3, xem huynh đệ tỷ muội cập bằng hữu duyến

Xem huynh đệ tỷ muội quan hệ tốt phá hư, lấy cung huynh đệ là việc chính, kiêm xem sao thiên cơ. Bình thường cung huynh đệ ngôi sao may mắn nhiều sát sao hóa kỵ thiếu giả tắc quan hệ tốt mà có trợ lực ích, sát sao hóa kỵ nhiều ngôi sao may mắn thiếu giả tắc quan hệ không tốt thả bất lực ích.

Xem biết kết giao bằng hữu, đồng sự, vẫn xem cung huynh đệ. Bình thường bằng hữu, bộ hạ, phục vụ ta người, phía đối tác cùng với xem quan hệ nhân mạch, hãy nhìn cung nô bộc. Cung nô bộc không tốt, chẳng những chủ bộ hạ bất lương, hơn nữa chủ thường gặp tiểu nhân âm thầm quấy rối, bằng hữu cập trong bộ hạ có tiểu nhân, không thể kết phường việc buôn bán.

Phàm tử phủ đồng lương cố thủ kể trên hai cung người, chủ quan hệ hòa hảo; phàm tham vũ sát phá cơ cự cố thủ kể trên hai cung người, chủ không cùng tâm; phàm gặp Kình Đà, thiên hình, sao hóa kị người, dễ có kiện tụng; phàm gặp Kình Đà hỏa linh không kiếp các loại lục sát tinh, dễ có tranh cãi thị phi.

Cung nô bộc, cung huynh đệ có hồng loan thiên diêu thêm cát ngôi sao, rất hiếm có khác phái trợ giúp, mang sát lại có liên lụy, nặng thì chịu kỳ hại.

Huynh đệ đứng hàng thứ, lấy cung huynh đệ vi lão Đại, nghịch sổ đứng hàng thứ đi xuống, cung phu thê vi lão Nhị, cung tử nữ vi lão Tam vân vân; nhưng mình không tính nhập, tỷ như mình là lão Đại, tắc cung huynh đệ hơi lớn đệ, cung phu thê vi lão Tam; nếu mình là lão Nhị, tắc cung huynh đệ vi lão Đại, cung phu thê vi lão Tam. Tỷ muội tắc từ phụ mẫu cung lên lão Đại, thuận số đứng hàng thứ đi xuống, cung phúc đức lão Nhị, cung điền trạch lão Tam vân vân, chính mình không tính, phép tính giống như trên.

Huynh đệ số lượng xem thử cung phu thê đấy nạp âm sổ, tỷ muội số lượng xem cung quan lộc đấy nạp âm sổ, phùng lộc quyền số cộng, phùng hóa kị số trừ, phùng hóa khoa không thêm không giảm.

★4, xem nữ nhân

Con trai suy tính pháp: lấy cung tử nữ làm trưởng tử, nghịch đi đến cung tài bạch là con thứ, cung tật ách vi tam tử… .

Nữ nhi suy tính pháp: lấy cung điền trạch làm trưởng nữ nhân, như ý tiếp theo cung cung quan lộc vi hai nữ, tái như ý dưới cung nô bộc vi tam nữ… .

Bất luận nam nữ đứa bé: lấy cung tử nữ là thứ nhất cái, nghịch sổ đến cung tài bạch vi lão Nhị, cung tật ách vi lão Tam… .

Xem con cháu, lấy cung tử nữ đẩy đi xuống, cung tài bạch vi cháu ruột, cung tật ách vi tằng tôn.

Cung nào cát tức tỏ vẻ nên thai bị nuôi thả có thể thành dụng cụ hòa hiếu thuận; cung nào hung mà có sát kị, nhất là Kình Đà, tức tỏ vẻ nên thai khó nuôi thả không nên thân.

(1) sinh nam sinh nữ cách nhìn: ① nữ nhân cung cập tam phương sao Nam Đẩu ngôi sao đa giả tiên sinh nam thả thêm phần nam, sao Bắc đẩu đa giả tiên sinh nữ nhân thả thêm phần nữ nhân. ② sao hồng loan tọa nữ nhân cung người thêm phần nữ nhân, cái khác hoa đào ngôi sao cũng; thiên hỉ ngôi sao tọa nữ nhân cung người thêm phần nam. ③ thập nhị cung ở bên trong, thái dương hạ xuống dương cung người thủ lĩnh thai tiên sinh nam, miếu vượng cập ngày sinh nhân lại; thái dương hạ xuống âm cung thủ lĩnh thai tiên sinh nữ nhân, bị chiếm đóng lại. ( tử dần thìn ngọ thân hóa thành dương cung, xấu mão tị chưa dậu hợi là âm cung ). ④ thập nhị cung ở bên trong, Thái Âm hạ xuống âm cung chủ tiên sinh nữ nhân, miếu vượng cập người sinh đêm lại; Thái Âm hạ xuống dương cung chủ tiên sinh nam, bị chiếm đóng lại. ⑤ cung tử nữ phùng cự tham cập hoa đào tinh giả thêm phần nữ nhân. ⑥ bất luận nam nữ mệnh, xem sinh đứa trẻ đại nạn cập năm xưa trong cung vi sao Nam Đẩu ngôi sao cố thủ hoặc sao Nam Đẩu ngôi sao đa giả, thủ lĩnh thai thêm phần nam, phùng thái dương định sinh nam; nếu vì sao Bắc đẩu cố thủ hoặc sao Bắc đẩu đa giả, thủ lĩnh thai thêm phần nữ nhân, phùng Thái Âm định sinh nữ nhân.

(2) mang thai niên hạn: lấy con gái mệnh, phu cung gặp đỏ vui mừng chi niên vi suy đoán mang thai ứng với kỳ, nhưng phải có chính tinh tổ hợp cát người thủy chuẩn, nếu năm xưa lại thấy lưu xương khúc đều nghe theo năm xưa cung tử nữ, thả năm xưa cung tử nữ cát mà vô ác tinh giả càng nghiệm; nếu chính tinh tổ hợp không lành người, muốn thôi trì một phần năm, tới năm xưa cung mệnh hoặc cung phu thê chính tinh tổ hợp may mắn lúc thủy mang thai.

(3) sống chết nữ nhân niên hạn: người đã kết hôn lấy năm xưa tiểu hạn gặp cung tử nữ chi niên hoặc gặp đỏ vui mừng chi niên; năm xưa loan vui mừng nhập bản mạng hoặc cung tử nữ; năm xưa đấy Khôi Việt, năm xưa lộc khoa quyền, lưu xương khúc nhập cung tử nữ; năm xưa cung tử nữ ánh sao tình vượng cát người; lại lấy tứ hóa đoạn: năm xưa cung tử nữ hóa kị hướng vợ chồng, hoặc năm xưa đứa con hóa lộc nhập điền trạch. Cũng nên chính tinh tổ hợp cát người thủy chuẩn.

Phía dưới lược bỏ đàm ưu sanh ưu dục vấn đề: ① đầu tiên phải trạch tốt phối ngẫu, tốt phối ngẫu có thể vượng gia ích tử ② lựa chọn tiểu hạn năm xưa tốt cung tử nữ sinh dục là tất nhiên ③ nhân cung điền trạch cùng cung tử nữ đối cung, có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên cũng nên lựa chọn cung điền trạch tốt tiểu hạn, năm xưa sinh dục đứa con, thả chú ý không nên tùy tiện dời ④ tục ngữ giảng mẫu mập tử tráng, do đó lại muốn chọn năm xưa cung mệnh hòa cung phu thê mạnh năm xưa sinh dục đứa con ⑤ đè lên thuật sinh nam sinh nữ cách nhìn tuyển đối ứng tinh cung đấy năm xưa sinh dục đứa con. ⑥ ở vợ chồng lưu nhật cung mệnh, cung phu thê mạnh ( tốt nhất vi tứ trụ vợ chồng cùng vượng cùng ngày ) đấy lưu nhật cùng phòng, lại phải chú ý ở con gái kinh nguyệt sạch sẽ sau trong vòng 3 ngày cùng phòng.

Sinh nam sinh nữ, nên kết hợp hành vận cung tử nữ đến phân tích, tỉ lệ ném trúng tắc tương đối cao.

Hành vận ở bên trong, giữa vợ chồng tính hành vi, sinh tiểu hài tử, kết hôn các loại sự, nam nhìn bầu trời vui mừng chỗ, nơi cung vị, nữ tắc xem hồng loan chỗ, nơi cung vị.

★6, xem trưởng bối, thủ trưởng cập chỗ dựa vững chắc

Xem cùng trưởng bối, thủ trưởng quan hệ trong đó tốt xấu, lấy cung phụ mẫu là việc chính. Cung phụ mẫu trọng điểm xem trưởng bối sư trưởng, cung sự nghiệp trọng điểm thủ trưởng. Cung phụ mẫu, cung sự nghiệp tốt người, tắc trưởng bối, sư trưởng, cấp trên tình huống tốt bụng, cùng quan hệ của mình hòa hợp, có bọn họ giúp ích, vi có chỗ dựa. Cung phụ mẫu, cung sự nghiệp chủ tinh bị chiếm đóng gia sát, tắc trưởng bối, sư trưởng, thủ trưởng bất lương, vi vô chỗ dựa vững chắc, làm khó bọn họ giúp ích, chỉ có dựa vào mình phấn đấu, giao tranh mà lên. Lấy tinh diệu xem, gặp Khôi Việt thủ chiếu giáp vi được quyền quý trợ lực, vi có chỗ dựa. Chỗ dựa vững chắc thường thường rất trọng yếu, sự nghiệp được trời trợ giúp nhân trợ, thành công tới dễ dàng, không cần phí sức phí lực. Trong cuộc sống thực tế, mạng lưới quan hệ rất sắc bén hại, không có lực hậu trường, muốn làm Quan rất khó, cầm cố cũng không ngồi vững, rất nhiều dốt đặc cán mai hoặc tài năng người bình thường làm theo làm quan, vô văn bằng người làm theo đánh giá bên trên trung cao cấp chức danh, mà sinh viên “Đánh địa phô” người có khối người, thậm chí báo chí có đại học tốt nghiệp sinh bán thịt heo hòa đánh giầy đấy, cái này cùng mệnh quan cung cố nhiên có quan hệ, nhưng chưa thường không cùng chỗ dựa vững chắc có quan hệ. Thường thường có chút mệnh cách tuy cao mà cung phụ mẫu hung người, không được cha mẹ giáo dục, dẫn đường hòa ấm trạch, hoặc không được chỗ dựa vững chắc đấy dẫn, mà mất đi truyền lên đấy trụ cột, chính mình lại không nỗ lực bính bác, kết quả không thể đạt tới sở hữu vận mệnh trình tự.

★7, thái tuế nhập bàn pháp xem lục thân

Lấy lục thân ( chính là bằng hữu, đồng bọn ) đấy chi năm sinh rơi ta mệnh bàn cung vị vi lục thân đấy cung mệnh, trọng bố trí thập nhị cung, phụ trợ xem lục thân tình huống cập cùng ta quan hệ, cái nhìn cùng xem ta mệnh bàn giống nhau, lấy cung mệnh xem nên lục thân đấy tính tình, lấy cung mệnh cập tam phương tứ chính xem cát hung lợi hại, vân vân; lục thân năm sinh chi rơi vào ta mệnh cung tam phương người, cá tính cùng ta xấp xỉ, thả góc bị câu thông. Lại lấy lục thân chi năm sinh rơi ta mệnh bàn cung vị cùng ta cung mệnh đấy sinh khắc quan hệ xem quan hệ lẫn nhau, người sống hữu ích, khắc hoặc hướng hình ta tổn hại ta, ta khắc người ta có thể khống chế hắn, ta sinh hắn người ta có tiêu hao, tương hợp ( địa chi lục hợp ) người lẫn nhau hữu ích.

Lại nhìn ta mệnh bàn tứ hóa, hóa tam cát nhập tha cung tam phương người ta đối với hắn cát, hóa kị nhập hắn tam phương người ta đối với hắn hung.

Tái lấy lục thân năm sinh ra làm phi tứ hóa, hóa tam cát nhập ta mệnh cung tam phương tứ chính cung người cát, đối với ta có trợ lực ích; hóa kị nhập ta mệnh cung tam phương tứ chính cung người hung, gây bất lợi cho ta; tứ hóa bất nhập “Ta” cung người, đối với ta vô cát vô hung.

Phương pháp này là giải quyết cùng bàn vấn đề phương pháp một trong, cũng có thể tiến thêm một bước nghiệm chứng nguyên bàn lục thân lành dữ vấn đề: nguyên bàn hung mà thái tuế nhập bàn cát tức là có thể cứu chữa, nguyên bàn hung mà thái tuế nhập bàn cũng hung người tắc khó cứu.

Tiết 9: xem phối ngẫu cập luyến ái hôn nhân

Nên phối hợp xuống đan chương 14: tiết 10 đến xem.

★ một, luyến ái quan hệ hôn nhân khái luận

Vợ chồng song phương nguyên bản vô liên hệ máu mủ, tin tức không nhất định chung bước, quan hệ hôn nhân sẽ rất khó suy đoán chuẩn, do đó, tiện dụng nhất song phương mệnh bàn đồng thời tiến hành phân tích. Bản nhân cát phối ngẫu hung, hoặc tương phản, bản nhân hung phối ngẫu cát, đều có thể điều hòa, đây cũng là chọn ngày lành tháng tốt chi đạo.

Đơn thuốc dân gian phân tích theo mệnh bàn cung mệnh hòa vợ chồng hai cung tới xem, nữ mệnh còn muốn kiêm xem cung thiên di hòa cung phúc đức.

Cung phu thê bản cung tam phương tứ chính cung chủ muốn xem phối ngẫu tình huống, tỷ như phối ngẫu đấy tướng mạo, tính cách, tài hoa các loại, cùng với nhân phối ngẫu đấy quan hệ mà ảnh hưởng hôn nhân quan hệ vợ chồng. Phàm cung phu thê có ngôi sao may mắn miếu vượng thủ trị, như tử vi, thiên phủ, thái dương, Thái Âm, lộc tồn các loại, chủ vợ chồng sự hòa thuận, đôi phối ngẫu có lợi; nếu như có vũ khúc, liêm trinh, cánh cửa cực lớn, tham lang, thất sát, phá quân, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại ác cùng sát tinh, chủ vợ chồng bất hòa, chia lìa, ác cùng sát tụ tắc hình khắc phối ngẫu. Được chúng cát củng chiếu sẽ giáp, cát người càng cát, hung người giảm hung. Phùng ác sát củng chiếu sẽ giáp, hung người càng hung, cát người giảm cát. Nhưng cung phu thê nhiều lắm phụ tá ngôi sao may mắn, ngược lại chủ phối ngẫu đắt cỡ nào nhân, cũng vì hoa đào; phùng tả hữu đơn tinh cũng.

Cung tật ách xem phối ngẫu đấy dáng người, phùng hóa lộc béo, phùng hóa quyền tráng, phùng hóa khoa thon thả, hóa kị nhỏ gầy, lộc kị đồng cung biểu hiện thân thể không tốt.

Cung mệnh chủ yếu là theo bản thân mình đấy nhân tố đến xem hôn nhân quan hệ vợ chồng. Cung mệnh không hề lợi nhuận hôn nhân tinh diệu, như sát phá Liêm Tham võ cự sát kị các loại, hoặc cơ lương sẽ Kình Đà, hoặc cung mệnh hãm địa gia sát thả tam phương không lành, hoặc sát tinh cùng hoa đào ngôi sao tụ hội, cho dù cung phu thê cát mà vô sát, luyến ái hôn nhân cũng khó được mỹ mãn; nếu như phu thê cung lại bị chiếm đóng gia sát, sẽ nhân song phương cùng hung hãn không hợp mà ly dị, nặng thì khắc chết phối ngẫu. Nếu cung mệnh bị chiếm đóng hoặc là có sát mà cung phu thê tổ hợp tốt người, tức cung phu thê so với cung mệnh mạnh, chủ nhiều phối ngẫu có tài miện cập phú quý, nên phối ngẫu đấy trợ lực, cũng tỏ vẻ phối ngẫu gia thế cập năng lực góc bản nhân tốt; nhưng nếu cung mệnh sát sao hóa kỵ đa giả, nam mệnh ngược lại chủ âm thịnh dương suy, gia đình bị mất cân đối, được nhất thời sung sướng, mà chết nhân mình tài mạo, năng lực, thân thể không xứng mà nan lưu thê cũng; nữ mệnh tắc vẫn chủ được đến chồng dựa vào, gia đình hài hòa. Nếu cung mệnh vượng cát mà cung phu thê hung người, còn lại là phối ngẫu không xứng mà ly dị hoặc nhiều bệnh tổn thương.

Đương thời nam nhân người giàu sang người đa tình hoặc Kim ốc tàng kiều, nhưng hắn không nhất định cùng nguyên phối ly hôn, người như thế thường thường mệnh tài Quan thê cung tốt, Aritomi quý chi cơ sở, mà mệnh thê cung có hoa đào ngôi sao. Người giàu sang đa dâm dục, chánh sở vị giàu sang nam nhân sau lưng đều có đàn bà, theo bóc ra phần đông tham quan lý lại có vậy một cái không có tình nhân đâu? Mạng của bọn họ ngẫu cung đô có hoa đào ngôi sao sao? Ngoại tình không nhất định cần phú quý, mà nhiều vợ hòa Kim ốc tàng kiều thì cần phải cơ sở kinh tế, cho nên nên xem thêm mệnh tài cung quan có hay không phú quý trụ cột, nếu như ngay cả ba bữa cơm đều không bảo đảm được, còn nói gì nhiều vợ hòa Kim ốc tàng kiều.

Vợ chồng quan hệ hôn nhân ngoại trừ xem mệnh ngẫu phúc ba ngoài cung, nam mệnh phải kiêm xem Thái Âm, nữ mệnh kiêm xem mặt trời miếu hãm cát hung. Nhất là cha mẹ không còn lúc lại. Nam thê cung không lành, Thái Âm lại bị chiếm đóng, tam phương cập bản cung tái kiến sát tinh, vợ chồng không thể giai lão, chủ hình khắc thê tử; hành vận tới Thái Âm bị chiếm đóng lại hóa kị thời hạn năm, không mất mẹ tắc tang thê. Nữ mệnh phu cung không lành, thái dương lại bị chiếm đóng, phu vô năng, không đáng tin; tam phương cập bản cung tái kiến sát tinh, vợ chồng không thể giai lão, hình khắc trượng phu; vận hành tới thái dương bị chiếm đóng lại hóa kị thời hạn năm, không tang phụ tắc mất phu.

Xem vợ chồng quan hệ hôn nhân, trả phải chú ý xem cung mệnh cùng cung phu thê hai cung ánh sao tình hay không phối hợp hài hòa, tốt nhất có thể hai nhân mệnh bàn cùng tham gia, khả tham gia nhìn phía dưới có quan hệ “Như thế nào tuyển phối ngẫu” một tiết.

Tòng mệnh ngẫu hai cung làm bay ra tứ hóa, đó có thể thấy được song phương đối đãi thái độ, tối kỵ cung mệnh hóa kị nhập ngẫu cung quan hòa ngẫu cung hóa kị nhập mệnh cung Thiên di, chủ nhiều quan hệ lẫn nhau không tốt. Nội dung cặn kẽ khả xem thêm dưới tập.

Cung mệnh cập cung phu thê cùng tốt, cung phu thê đấy tam phương tứ chính cung cập có sát tinh ( không kiếp là nhất, đốm lửa thứ hai, kình dương bạch hổ cũng hung ), chủ vợ chồng bản tình đầu ý hợp, lại nhân ngoại lai ảnh hưởng mà bất hòa hoặc chia lìa; nếu cung sự nghiệp có sao hóa kị tắc chủ quá vu coi trọng sự nghiệp mà bỏ qua tình cảm vợ chồng hoặc nhân phối ngẫu đa nghi quản nhiều, sinh sự từ việc không đâu mà phát sinh khác nhau; lại có phùng niên hạn của cung phu thê hung thần tụ, sinh ra ly hôn, hoặc phối ngẫu xảy ra bất trắc thương vong, đây thuộc phối ngẫu vốn là yểu mệnh người, mà không phải là bản mạng khắc. Nhưng còn muốn cụ thể đến xem, sát tinh phùng chế vẫn cát, tỷ như dương hỏa hòa linh đà đấy tổ tổ, nhân hỏa khắc kim, vẫn không tính hung.

Nam mệnh cung phu thê vận mệnh không lành, mà cung thiên di cát người, người thường thường chỉ lo giao tế không để ý gia, cũng dễ có gặp ở ngoài, bất quá ra ngoài cũng có khả năng là này người lựa chọn trốn tránh bất hạnh hôn nhân một loại thủ đoạn. Nữ mệnh cũng mới có thể, nếu cung phúc đức lại có hoa đào người phải là.

Cung mệnh ở tí ngọ vô chính diệu, cung phu thê phùng cơ lương cùng thủ, mặc dù chủ phối ngẫu hiền lành, chỉ làm vận tới cung phu thê phùng sát kị cùng nhau, tám chín phần mười bị mất vợ hay chồng.

Cung mệnh cung phu thê cùng tốt, nhưng đại nạn cung phu thê phùng hóa kị cập sát tinh, thị phi từ trong dựng lên; khả xem thêm phối ngẫu đấy mệnh bàn xem là chia lìa vẫn là ốm đau ( thất sát phá quân chủ khai đao ).

Cung phu thê có sao hóa khoa là hôn nhân hợp pháp. Hành vận phùng cung phu thê hóa khoa, sẽ cùng khác phái có tinh thần lui tới, vị hôn người tắc thủ quan hệ yêu thương.

Vị hôn người xem hôn nhân, lấy cung phu thê vì bằng hữu đối tượng, lại lấy cung nô bộc vì bằng hữu đối tượng, hai cung kiêm tham gia, có không được việc lấy cung phu thê là việc chính. Cung nô bộc lại vi phối ngẫu đấy thân thể.

Cung thân cùng cung phu thê đồng cung người, cùng phối ngẫu dáng người góc tương tự hòa xứng đôi, gia đình quan niệm nặng hơn, này một đời người đôi nam nữ cảm tình đặc biệt coi trọng hòa mẫn cảm, cung phu thê vượng cát hoặc tinh hệ tổ hợp cát người, phu thê cảm tình tốt, đôi phối ngẫu phi thường quan tâm, săn sóc tỉ mỉ, khả nhân hôn nhân mà thu hoạch; cung phu thê hãm hung hoặc tinh hệ tổ hợp không tốt, vị hôn người bị rơi vào tương tư đơn phương, người đã kết hôn trung niên về sau bị có cảm tình làm phức tạp hòa buồn rầu, hôn nhân không biết mỹ mãn. Nữ mệnh đúng nhà chồng hòa nhà mẹ đẻ cùng quan tâm.

Cung tử nữ là tính dục cung, đúng hôn nhân tốt ảnh hưởng xấu không thể xem nhẹ, cung tử nữ không tốt tắc tỏ vẻ giữa vợ chồng sinh hoạt tình dục có vấn đề, hôn nhân khó được hài hòa. Cung tử nữ hóa kị đấy ly hôn tỷ lệ có khi so với cung phu thê hóa kị cao hơn nữa.

Cung mệnh hòa cung phu thê chủ tinh phân thuộc nam bắc đẩu tinh giả, phối ngẫu vi người bên ngoài hoặc ngôn ngữ bất đồng. Cung mệnh hòa cung phu thê chủ tinh đồng chúc sao Nam Đẩu hoặc sao Bắc đẩu người, phối ngẫu vi người địa phương hoặc ngôn ngữ giống nhau.

Nguyên cục chỉ là một loại chỉ ra điềm báo, tâm tính, chỉ ra điềm báo phối ngẫu đấy lý tưởng loại hình, có không ứng nghiệm, ứng với xem thêm đại nạn năm xưa cung phu thê cập tứ hóa các loại biến hóa.

★ hai, xem hoa đào

Hoa đào, là chỉ có khác phái tình duyên, gặp ở ngoài. Có hoa đào không nhất định sẽ hôn nhân không như ý, muốn xem cụ thể vận mệnh mà định ra, bình thường, hoa đào khinh giả cận chủ lãng mạn một chút, hoa đào quá nặng tắc biến thành dâm loạn.

Hoa đào ngôi sao có: chính tinh đấy tham lang, liêm trinh vi ngoại hạng hoa đào ngôi sao, thủ cung mệnh không thêm hoa đào ngôi sao đã là loại đa tình tử, lại thêm một, hai lần cấp hoa đào ngôi sao chính là trọng hoa đào rồi, lúc này mới có thể đầy đủ phát huy ở tình cảm hoa đào tác dụng; tử vi, phá quân thủ cung mệnh đấy hoa đào hơi kém vu tham liêm. Thiên diêu, hàm trì, tắm rửa, hồng loan, thiên hỉ, năm sinh sao hóa lộc hòa sao hóa khoa, lục cát tinh đều là thứ cấp hoa đào ngôi sao. Phàm chủ tinh hơn nữa hoa đào ngôi sao liền dễ có hoa đào hiện tượng, hoa đào ngôi sao thêm được càng nhiều hoa đào tính lại càng nặng, nhưng sẽ có sát sao hóa kỵ mới sẽ có vẻ mê loạn hoặc là lạm tình, vô sát sao hóa kỵ tắc góc cũng không xằng bậy.

Thiên lương, thất sát, vũ khúc thủ mệnh của người, thiếu thốn nhất hoa đào, tiếp theo là cánh cửa cực lớn, thiên phủ thủ mệnh của người.

Năm sinh mệnh bàn có hoa đào cách cục nhân, cả đời góc dễ dàng có hoa đào; năm sinh mệnh bàn vô hoa đào cách cục nhân, hành hạn phùng hoa đào, thanh niên vị hôn người có thể có nhân duyên, người đã kết hôn đều không phải là có hoa đào, mà con là phu thê cảm tình tốt chút thôi.

Cung mệnh có lạp cây hoa đào ngôi sao, mặt khác đa số chính khí ngôi sao thả vô sát, cung phu thê vô vấn đề, chủ nhiều phu thê cảm tình tốt, hơn nữa nữ mệnh, sẽ có phong độ tình thú, sinh hoạt cùng hài hước. Nếu như phu thê cung sao đào hoa bay vào lúc, tắc sẽ có hoa đào tranh cãi sự, hôn nhân tướng không mỹ mãn.

Hành vận phùng hoa đào vận mệnh hoặc hoa đào tổ hợp, không cần xem cung phu thê liền có thể trực đoán có luyến ái chuyện tình cảm phát sinh.

Hoa đào ngôi sao tụ ở bất đồng cung độ tắc không có cùng tượng ý: cung mệnh đấy hoa đào vừa có tư tưởng lại có hành động, cung tử nữ đấy hoa đào trọng điểm vu sắc dục phương diện, cung phu thê đấy hoa đào trọng điểm vu luyến ái hòa gặp ở ngoài ở chung phương diện, cung tật ách đấy hoa đào trọng điểm vu thân thể tiếp xúc phương diện mà chủ nhiều nhục dục hình hoa đào, cung phúc đức đấy hoa đào trọng điểm vu tư tưởng mà ít hành động, cung nô bộc đấy hoa đào trọng điểm vu ngoại lai hấp dẫn phương diện, cung thân đấy hoa đào là bên ngoài đẹp cập lực hấp dẫn.

Hoa đào có bên trong hoa đào hòa ngoại hoa đào chi tranh. Bên trong hoa đào chủ giữa vợ chồng góc lãng mạn hòa sinh hoạt tình dục góc thường xuyên, như xương khúc tinh chi loại. Ngoại hoa đào còn lại là chủ không bình thường ngoại tình tình, như trời diêu, hàm trì linh tinh.

Phùng hoa đào mà bạng châu rủi ro, xấu mặt, hôn nhân bất lợi người, xưng là “Đào hoa kiếp” . Hoa đào ngôi sao phùng không kiếp đại hao, hoặc tài lộc tinh phùng hướng, liền dễ phát sinh “Đào hoa kiếp” . Nhưng tham lang, liêm trinh gặp không kiếp có yếu bớt hoa đào mà chuyển hóa làm công tác nghệ thuật tác dụng, cái khác hoa đào ngôi sao thì không biến hóa.

Phùng hoa đào mà bạng châu quan tòa hình ngục, xưng là “Đào hoa sát” . Hoa đào ngôi sao phùng Kình Đà hình bạch hổ Quan phù thoát phá cùng cái khác hình ngục tổ hợp các loại, liền dễ dàng phát sinh “Đào hoa sát” .

Cung phu thê có tắm rửa hàm trì, chủ có thực chất tính hoa đào ( nhục dục hoa đào ); Liêm Tham tị hợi ( nam nữ cùng luận ) sẽ sát tinh, cũng thế thực chất tính nhục dục hoa đào; tham ở hợi tí gặp Kình Đà vi phiếm thủy đào hoa, cũng vì nhục dục hoa đào; liêm trinh sẽ hàm trì lại sẽ văn khúc, là tinh thần tính hoa đào ( tức hữu nghị tính mà không phải là tình dục ); tham lang sẽ đà la là gió lưu thải trượng, là nhục dục hoa đào, chủ có rượu mầu sự kiện; Đồng Cự sẽ văn khúc, vi tinh thần tính hoa đào, nữ mệnh có thể có tính thực chất hoa đào; liêm cự biết thiên diêu, dễ có tính thực chất hoa đào; hồng loan biết thiên diêu, lại thực hoa đào ( thực chất tính ).

Dễ có hoa đào tổ hợp như sau:

1, cung mệnh có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: Tử Phá, liêm trinh, cơ âm dần thân, thiên đồng, đồng lương, Thái Âm, tham lang, văn khúc, hữu bật, thiên thành, hàm trì, thiên diêu, tắm rửa, hồng loan, thiên hỉ, hóa lộc, không trung, địa kiếp, thiên mã, nữ mệnh thiên tướng, nữ mệnh cung tam hợp phùng văn xương văn khúc, thiên lương tị hợi gia sát, cung mệnh đấy tam phương có Thái Âm thái dương.

2, cung phu thê có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: tham lang, thiên diêu, hàm trì, cánh cửa cực lớn, thất sát, phá quân, cơ âm dần thân, thiên đồng mão dậu tị hợi, thất sát thêm dương hoặc linh, lục cát tinh, vũ khúc gia sát, Đồng Cự, Liêm Tham.

3, cung phúc đức có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: xương khúc đồng cung, Thái Âm, thiên diêu, nữ mệnh thái dương gia sát, tham lang.

4, cung thiên di có trở xuống tinh diệu đấy tổ hợp: tham lang, cơ lương thìn thú.

5, cái khác tổ hợp: tham lang ở cung tử nữ, tham lang cung quan lộc, Thái Âm hóa khoa.

★ ba, kết hôn thời cơ

1, xem trước mệnh cục là thuộc tảo hôn vẫn là kết hôn muộn ( theo chư tinh nhập mệnh ngẫu hai cung xem ). Bình thường nam phùng 30, nữ nhân phùng 26 vi kết hôn muộn. Hồng loan thiên hỉ tọa mệnh, nhất là hồng loan, bình thường nhiều thuộc tảo hôn; nhật nguyệt Khôi Việt tọa mệnh người cũng thế tảo hôn, nhưng còn phải từ chủ tinh đến quyết định.

2, xem thích hợp kết hôn đại nạn, đồng dạng tại thứ ba đại nạn bên trong, mệnh thuộc tảo hôn hoặc đại nạn phùng hôn nhân ngôi sao đa giả cũng nhưng cân nhắc thứ hai đại nạn ( lệ như mệnh cung hòa thứ hai đại nạn phùng hồng loan ). Cấu thành kết hôn điều kiện: ① bản mạng cung, cung phu thê cùng với đại nạn cung, đại nạn cung phu thê vô phá; niên hạn cung phu thê phùng hóa kị, có dính liền ý. ② hồng loan, thiên hỉ, thanh long, hỉ thần, hóa khoa này đó hôn nhân ngôi sao hay không nhập đại nạn, nếu gặp ( tam phương gặp cũng coi như ), lại có kết hôn có thể. ③ lo lắng nữa hay không nam phùng Thái Âm, nữ nhân phùng thái dương, phá quân, phong cáo, nam nữ phùng thiên đồng lộc tồn nhập hạn vận. Nếu phù hợp kể trên điều kiện người, tắc gốc đại hạn bên trong dễ thành hôn, sao Bắc đẩu ứng với năm năm trước, sao Nam Đẩu ngôi sao ứng với năm năm sau. Nhược vô kể trên trước hai điều kiện, tắc gốc đại hạn khó thành hôn.

3, đại nạn có kết hôn điều kiện, lại nhìn năm xưa, tiểu hạn cung, nếu gặp năm xưa hoặc tiểu hạn đấy mệnh, thê cung cát, mới có kết hôn kết hôn điều kiện tiên quyết, sau đó lại nhìn tiếp. ① năm xưa hoặc tiểu hạn cung phùng hồng loan, thiên hỉ, thanh long, hỉ thần, hóa khoa, thiên diêu, hàm trì các loại hôn nhân ngôi sao, liền có khả năng; mà năm xưa hoặc tiểu hạn rơi bản mệnh bàn của cung phu thê hoặc đại nạn của cung phu thê người càng mới có thể; năm xưa hoặc tiểu hạn cung rơi nguyên liều mạng mà cung tử nữ người, rất có thể đã ở chung mà mang thai; năm xưa hoặc tiểu hạn cung rơi nguyên liều mạng mà tật ách, cung nô bộc người, rất có thể lên xe trước mua vé sau; năm xưa hoặc tiểu hạn cung phùng đỏ vui mừng mà rơi nguyên mệnh của phụ mẫu cung, bị phụng cha mẹ mệnh hoặc trưởng bối giới thiệu mà kết hôn. ② năm xưa đấy lưu loan lưu vui mừng bay vào nguyên cung mệnh, cung thân, cung phúc đức, cung phu thê, gốc đại hạn cung người, cũng có thể. ③ nữ mệnh năm xưa hoặc tiểu hạn phùng sao thái dương, nam mệnh năm xưa hoặc tiểu hạn phùng Thái Âm cũng bị kết hôn. Loan vui mừng các loại hôn nhân ngôi sao đúng chỗ mà có sát tinh hoặc mẹ goá con côi ngôi sao phá tan, thường thường là sự sắp thành mà ly tán. ④ năm xưa đấy tam cát hóa nhập vợ chồng hoặc bản mạng, đại nạn, năm xưa mệnh, đại nạn vợ chồng hóa kị vi năm xưa đấy tật ách, đại nạn mệnh cung hóa khoa, chiếu hoặc ngồi năm xưa mệnh các loại đều có khả năng.

Trả phải chú ý, kết hôn phải qua đại nạn cung phu thê làm hóa kị đối trùng cung chi niên, cùng với bản mạng điền trạch làm hóa kị đối trùng cung chi niên tài năng kết hôn. Kết hôn can năm sao hóa kị không thể hóa nhập song phương cung mệnh, nếu không không lành.

★ bốn, thấy thế nào hôn nhân không như ý

Ngoài trừ cùng dưới chi luận ngoại, nên xem thêm đoạn thứ nhất có quan hệ bộ phận.

Cung phu thê không quá vui mừng gặp lục cát tinh đồng cung hoặc giáp, hơn nữa không mừng đơn tinh đồng cung, dễ có 2 lần kết hôn hoặc cảm tình làm phức tạp, không thích nhất tả hữu xương khúc đơn tinh đồng cung, có nhiều bên thứ ba quấy nhiễu chắc có gặp ở ngoài; tả hữu xương khúc song tinh đồng cung, vẫn có không ít người cát xinh đẹp, khả năng cùng phối ngẫu đấy mệnh cục thật có quan, nhưng nếu lại thấy dương hỏa tắc không lành, chủ hôn hôn nhân có biến. Lục cát vu tam phương gặp ứng với thành lành đẹp.

Nam mệnh tọa Thái Âm, nữ mệnh tọa thái dương, miếu vượng chủ khác phái duyến mạnh, nữ nhân đoạt phu quyền; hãm địa phu hoặc thê không đắc lực, nữ mệnh chủ cuộc sống không nơi nương tựa; gia sát cùng chủ ly dị, nặng thì hình khắc thương tử. Cung mệnh cơ lương phùng sát, cũng chủ cô khắc.

Nhật nguyệt xấu chưa cùng thủ cung mệnh, nam vô phương, nữ nhân không lành, nếu tổ hợp không tốt hoặc gia sát người, bị lạc phong bụi.

Nữ mệnh mệnh tọa dần, đối cung đồng lương, chủ hôn hôn nhân có khúc chiết; tạm biệt xương khúc, có thể muốn đó người đàn ông đã ly dị. Thái dương tọa mệnh vu thú hợi tí cung, hình phu khắc tử, gia sát phải là.

Nữ mệnh Dương Lương tọa mệnh, không phải kết hôn muộn, chính là hôn nhân không như ý.

Cung mệnh ở tí ngọ mão dậu, cung phu thê ở thìn thú xấu chưa, cảm tình không tốt, nhiều khắc khẩu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gia sát kị càng hung.

Cung phu thê phùng Tứ Sát cô độc cố thủ một mình, nam thú dữ dằn, nữ nhân đó ác phu hoặc hỗn quá băng đảng nam nhân. Phùng lục sát thủ chiếu hoặc cùng giáp lúc, chủ nhiều hôn nhân không đẹp, ít nhất cùng phối ngẫu không thuận, hoặc chủ phối ngẫu nhiều bệnh tổn thương, nặng thì khắc thương vong. Cung phu thê có mẹ goá con côi, thoát phá ngôi sao cũng không tốt, không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chính là sinh tử ly biệt. Tam phương có sát tinh, cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng.

Nhị độ hôn nhân thường là cung phu thê có hai viên chính tinh đồng cung mà phùng sát phá tan, tỷ như Đồng Cự sẽ Tứ Sát, chủ trên nửa đời đấy hôn nhân phải phá ( nhân cánh cửa cực lớn là sao Bắc đẩu ), nếu chủ tinh vi sao Nam Đẩu ngôi sao tắc chủ tuổi già đấy hôn nhân phải phá. ( cung phu thê nên một cái chính tinh miếu vượng cố thủ, phùng hai cái chính tinh lúc nếu miếu vượng vô sát hoặc thành vận mệnh người cũng cát, nếu không không lành ). Cung phu thê ở dần thân tị hợi còn có hai viên chủ tinh đồng cung thay đổi có nhị độ hôn nhân có thể.

Cự hỏa dương chung thân treo cổ cách, nhất là thìn tuất cánh cửa cực lớn phùng đây cách lại suốt ngày khắc khẩu không ngừng, cảm tình thất ý.

Mệnh ngẫu hai cung phùng sát phá Liêm Tham người nhiều bất hòa giai. Sát Phá Lang của cung phu thê tạm biệt sát, cho dù miếu vượng, ở niên hạn không tốt lúc chủ chia lìa. ( nữ mệnh lại thêm hoa đào tinh giả có thể biết biến thành kỹ nữ ).

Cung phu thê tham lang hóa lộc thêm hoa đào ngôi sao, phối ngẫu có gặp ở ngoài, hạn vận phùng chi đồng luận.

Bản mạng tam phương tứ chính có hoa đào tổ hợp, bị có khác phái duyến, nếu lại thấy cung phu thê có xương khúc, nam mệnh bị bên ngoài cùng người ở chung, nữ mệnh bị hòa một khác nam nhân từng có cảm tình sau đó lại đó. ( sao Văn Khúc vi công khai, sao văn xương vi âm thầm ).

Cơ âm hòa xương khúc nhập cung phu thê, là nhiều vợ đấy vận mệnh. Cơ âm ở thân, Cự Nhật nhập mệnh hoặc cung phu thê, chủ thị phi nhiều.

Nữ mệnh thái dương hóa lộc nhập cung phu thê, tiên sinh dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê hoa đào ngôi sao nhiều, hoặc thiên diêu phùng hóa quyền, tỏ vẻ phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Cung phu thê liêm trinh sẽ không kiếp, kết hôn ba lượt là đừng; liêm trinh biết thiên diêu, cũng không cát. Nữ mệnh liêm trinh sẽ hoa đào ngôi sao, rất khai, nhưng không nhất định có thực chất hoa đào. Cung phu thê liêm trinh hoặc tham lang hóa quyền lộc, sẽ có cảm tình xảy ra chuyện.

Thiên lương hóa lộc hóa quyền, tham lang hóa quyền của cung phu thê, sẽ có người chuyện tình cảm phát sinh; nữ mệnh lại càng không lợi nhuận, trước hôn nhân sẽ cùng vợ chồng phát sinh cảm tình. Tham lang hóa kị, vi tình sở khốn. Tham lang hóa lộc, phối ngẫu cũng dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê Khôi Việt phùng hữu bật hoặc hóa khoa, nữ mệnh đời sống tình cảm phức tạp, nam vô phương.

Thiên lương của cung phu thê gia sát, có ly biệt giống, đặc biệt tại tí cung của cung phu thê vi hung; thiên lương lâm tí ngọ của cung phu thê, phùng đối cung hóa kị đến hướng, sẽ kết hôn với một nữ nhân đã ly hôn.

Thiên cơ thiên lương dương nhận sẽ trở thành cô độc cách, chủ duyên phận mỏng, trong cuộc đời nan đụng tới người mình thích, hoặc hữu duyên vô phận, kết hôn muộn mệnh cách.

Đồng âm phùng dương nhận ở ngọ cung, mã đầu đái tiễn cách, nhiều hình khắc, lại thêm sát tinh ly dị không khỏi.

Vũ khúc hóa kị, lại gặp hỏa linh gia hội hoặc giáp phụ, vi quả tú cách, duyên phận rất mỏng, gặp lại như người xa lạ, hình khắc rất nặng.

Cung phu thê có phá quân, cánh cửa cực lớn thêm lục sát, đa số ly hôn.

Cung phu thê làm hóa kị nhập cung thiên di, đa số ly hôn.

Vợ chồng hóa kị nhập mệnh, lão bà đặc biệt thích ăn phi dấm chua.

Vợ chồng hóa kị nhập cung tử nữ: đội nón xanh.

Nữ mệnh mệnh phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, đồng lương, Liêm Tham, dễ có hoa đào, thêm tả hữu xương khúc Khôi Việt đơn tinh càng nghiệm. Mệnh phúc phùng thái dương Thái Âm tọa thìn thú xấu chưa người, là âm dương giao thái, cả đời nhiều luyến ái, hơn nữa phùng nhật nguyệt phản bối mà ở thìn thú xấu chưa tọa mệnh người, dễ có tính biến thái, thích diễn khác phái vai diễn.

Mệnh ngẫu hai sao âm dương tương phản, tỷ như nam mệnh âm ngẫu dương, nữ mệnh dương ngẫu âm, chủ vợ chồng làm trái lại, bất hòa giai. Nam mệnh quá âm nữ mệnh thái dương tọa mệnh, vào miếu dễ có gặp ở ngoài, khác phái duyến tốt; hãm địa tắc phủ, nhưng nếu sẽ sát chủ chia lìa.

Mệnh ngẫu hai cung đều cát, nhưng cung sự nghiệp hữu hóa kị, vô sát tắc chủ phối ngẫu đa nghi mà sống phi, mang sát càng hung, nặng thì hình khắc.

★ năm, hình khắc phối ngẫu đấy mệnh

Vận mệnh học thượng đấy cái gọi là hình khắc, cũng không nhất định chính là khắc chết, căn cứ trình độ bất đồng có: tình cảm vợ chồng không tốt, nhiều không ngừng cãi vả; tình cảm vợ chồng vỡ tan, tạo thành ở riêng, ly hôn; sau khi cưới phối ngẫu nhiều bệnh hoặc tổn thương tai nạn, tàn tật; phối ngẫu chết sớm, không thể giai lão. Nhưng người bình thường giảng hình khắc đa là thuộc loại so sánh thương nặng bệnh tai họa hòa sinh ly tử biệt.

Cung phu thê dễ dàng tạo thành hình khắc là tinh diệu có: võ, tham, phá, liêm, giết, cự, lục sát tinh, hóa kị, tiệt không, thiên hình, âm sát, thoát phá, khóc, nhẹ, cô, quả, bạch hổ cập rất vượng hóa lộc hóa quyền các loại.

Nghiêm trọng hình ca ra tổ hợp có: ① cung phu thê phùng kể trên ác tinh cùng Sát Hình Kỵ hung diệu tụ hội, bị tang xứng. ② nam mệnh cung phu thê không tốt, tam phương tứ chính gặp sát, thái âm tinh lại lạc hãm người, chủ tang thê hoặc không thể giai lão; đi được tới ất niên hạn, Thái Âm lạc hãm lại hóa kị, có thể muốn cáo biệt thê tử. ③ nữ mệnh cung phu thê không tốt, tam phương tứ chính gặp sát, sao thái dương lại lạc hãm, chủ mất phu hoặc không thể giai lão; đi được tới giáp niên hạn, thái dương lạc hãm hóa kị, có thể muốn cáo biệt phu quân. ④ cung mệnh ở tí ngọ vô chính diệu, cung phu thê cơ lương đồng cung, niên hạn phùng cung phu thê phùng Sát Hình Kỵ tụ hội, bị mất vợ hay chồng. ⑤ cung phu thê gặp hóa kị gia sát. ⑥ cung mệnh bị chiếm đóng có ác tinh sát sao hóa kỵ mà cung phu thê lại bị chiếm đóng gia sát sao hóa kỵ, hình phu khắc vợ mệnh.

★ sáu, hôn tai giải cứu phương pháp:

① vị hôn người tuyển cái tốt phối ngẫu ② trúng mục tiêu có bao nhiêu hôn người, tiên công kiểm chứng cũng cùng phòng, qua một đoạn thời gian lại cử hành hôn lễ, hoặc lên xe trước, ở chung sau một thời gian ngắn tái làm công kiểm chứng ③ đã kết hôn vợ chồng, hôn nhân xuất hiện vết rách lúc, khả chọn ngày tốt long trọng cử hành một lần kết hôn kỷ niệm, hoặc đi quay cái kết hôn kỷ niệm chiếu ④ vợ chồng rời xa ít tụ, hoặc phân giường, hoặc cuộc sống làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau đối phương tư tưởng hành vi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button