Tử vi

Tử vi đấu sổ toán mệnh bí tịch

Bản dịch:

Tử vi đẩu số thầy tướng số bí tịch

Tác giả: Không biết tư liệu nơi phát ra: Chuyển thiếp điểm kích sổ: 3851 thời gian đổi mới: 2005 – 3- 31 nhiệt [tự thể: Tiểu đại]

Về tử vi mệnh lý trung tâm tiền tài phương diện cơ bản tin tức

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toán mệnh bí tịch

Cung mệnh là tài cung của quan cung, bởi vậy cung mệnh là quản lý tiền tài năng lực, kỳ can của kị quyết định tiền tài tổn hại từ lúc nào.

Tật cung là công tác địa điểm, tật cung có tài tinh chủ công tác địa điểm thượng kiếm tiền (hoặc công tác địa điểm thượng bày tiền), tật phi hóa lộc nhập phụ chủ được tài. phụ tật phi hóa lộc nhập chủ trong công tác năng lực kiếm tiền vào.

Điền cung là tài bản thân. căn cứ “mệnh tật nhất thể, nhất lục cộng tông”, điền phi hóa lộc nhập thì tiền tài tăng.

Huynh cung là tài tài khố. căn cứ “mệnh tật nhất thể, nhất lục cộng tông”, thiên phi hóa lộc nhập biểu tài khố tồn tăng tài.

Phúc cung là tài cung đối diện, điều này đại biểu tiền của ta tài ở tình huống bên ngoài một trong, từ một loại ý nghĩa nào đó thuyết phúc cung là đầu tư tại ngoại tiền, phúc cung có lộc kiếm tiền không sai.

Cung tử nữ là một và kết phường có liên quan cung vị.

Phúc cung là tài nguyên.

Tử điền là tài khố.

Điền cung là tiền mặt bản thân.

Huynh cung là tài khố, tiền mặt của kho. huynh cung có thể nói là chánh tông tài khố.

Điền huynh đều là tài khố, nhưng điền cung cái này tài khố và huynh cung cái này tài khố bất đồng. điền cung cái này tài khố là cất dấu. huynh cung cái này kho thường thường chủ quá lộ tài khố, thường thường sẽ biến thành phí dụng và chi. bởi vậy, điền cung cái này tài khố dễ tồn. mà huynh cung cái này tài khố dễ ra. bởi vậy thị huynh cung là quá loại tài khố.

Huynh giao hữu là phí dụng, chi, hoặc phá xuất,

Huynh giao hữu tuyến nên tịnh không thích hợp động, huynh giao hữu tuyến không thích hợp Hóa kị, phàm huynh giao hữu tuyến Hóa kị người chủ phí dụng và chi.

Huynh giao hữu tuyến và tử điền tuyến đều có sao Hóa kỵ tiến nhập thì, lúc này phí dụng lớn nhất, chi tối đa. tình huống nhất không ổn, thường thường xài tiền như nước. phiên giang đảo hải vậy, thậm chí thường thường trắc tẫn sở hữu. hoặc đại phá kỳ sở hữu. thường thường mắc nợ buồn thiu. nhất là hãm mà Hóa kị.

Vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, là tài, là tiền tài tượng trưng.

Vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc chờ tài tinh gặp thiên khôi, thiên thành, văn xương, văn khúc chờ văn tinh, là phiếu phiếu tượng trưng.

Thái âm, tài tinh một trong.

Vũ khúc là tài tinh, Thái âm cũng vì tài tinh. nhưng vũ khúc đa chủ hành động, thường thường yếu hành động sau đó có tiền tài. Thái âm đa chủ kế hoạch. bởi vậy vũ khúc thường thường là trực tiếp quản lý tài sản, Thái âm thường thường chỉ là tài vụ kế hoạch. Thiên phủ, là tài khố dấu hiệu. ví dụ như kế toán chỗ, thu lệ phí chỗ, ngân hàng, chứng khoán công ty chờ. Thiên phủ tương đối giỏi về hiện tài trữ tài, nhưng mạt tất giỏi về phát tài.

Hóa lộc là tiền.

Tài tinh mừng nhất hóa lộc. ví dụ như vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, Thái âm chờ tài tinh mừng nhất hóa lộc.

Lộc tồn và hóa lộc đồng cung hoặc tương đối tên là điệp phúc, chủ tài nguyên thuận, hoặc tiền tài lưu thông.

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba. ví dụ như lộc tồn cùng trời mã đồng cung hoặc tương đối, ví dụ như hóa lộc cùng trời mã đồng cung hoặc tương đối. đây là bởi vì tiền tài dễ lưu thông. có lúc mã bôn tài hương, phát thế là hổ. nhưng có lúc giai dễ phá vỡ như núi đảo.

Đương nhiên, tài tiền biểu hiện quyết không chỉ có dừng lại ở vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc các loại hiện tượng. trên thực tế, rất nhiều người điền trạch (phòng ở) hay tiền, thổ địa (Thiên phủ) bất động sản (Thiên phủ) xa (thiên cơ thiên mã) các loại đều là tài vật đại diện. bởi vì, tài tiền quan niệm và hiện tượng chắc là NGHĨA.

Tứ hóa trong, lộc tối dùng được mà lại đáng yêu nhất, thường thường đại diện tiền tài cuồn cuộn không ngừng, một khoản nhận một khoản. tiền tài điều hành dễ.

Tứ hóa trong, quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như tiền lương, một tháng nhất túi tiền lương. tương đối có khống chế tính.

Tứ hóa trong, khoa chỉ là quý nhân, kiếm không nhiều lắm, kiếm tương đối THUẬN, coi như là khá lắm rồi. nó thường thường là thiếu tiền thời gian, hợp thời có người thân ra viện thủ. thường thường đại diện thường thường, hoặc vừa lúc dụng, như không bằng lộc nhiều khả ái và dùng khoái trá.

Khoa là quý nhân, đối tài vụ trắc trở và tài vụ tranh cãi thường thường có giải trừ ách công năng lực.

Tứ hóa trong, Hóa kị thường thường hội sản sinh ảnh hưởng xấu.

Quyền nhập tài cung, quản lý tiền mặt.

Mệnh can quyền nhập tài cung, chủ quản để ý tiền mặt.

Quyền nhập tài chủ quản lý tiền mặt, là tài chính vận dụng thích hợp còn là tiền mặt đã căng thẳng tài tiến hành quản lý, giá muốn xem cửu cung bát sự và tài phúc tử Điền huynh giao hữu tài năng xác định.

Tài làm tứ hóa, hãy nhìn tiền mặt đi phương nào.

Cung tử nữ, đại diện hợp hỏa sự nghiệp. bởi vì tử cung là bằng hữu cung cung Quan lộc. sở dĩ tử cung là hợp hỏa sự nghiệp.

Tiền tài hiện tượng phồn đa, nhất: Chủ khán cửu cung bát sự. nhị: Chủ khán tài phúc, tử điền, huynh giao hữu.

Tiền tài và tài vật thượng tương đối khá hiện tượng: Hóa lộc, lộc tồn, thiên hỉ, ưa thần, thanh long, trường sinh, đế vượng, ân quang, thiên quý, thiên tài, thiên đức, long đức, thiên phúc, nguyệt đức chờ.

Tiền tài và tài vật thượng điều động hiện tượng: Thiên di, Sát Phá Lang, thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch, phàn yên, tả phụ, hữu bật, thiên sứ chờ. tương đối chánh tông điều động hiện tượng là: Thất sát, thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch

Tiền tài và tài vật thượng bình ổn, yên ổn, hoặc điều chỉnh hoặc bất động hiện tượng: Thiên tướng, lộc tồn, đà la, quả tú, hơi thở thần, phục binh chờ.

Tiến tài chủ yếu có cái gì dấu hiệu?

Tam tứ nhược hảo, dễ tiến tài.

Cửu cung bát sự hảo, dễ tiến tài.

Cửu cung bát sự hảo, dễ tồn tài.

Cửu cung bát sự trung tâm đa tài tinh, chủ có tài hoặc đa tài. nhất là tử điền có tài tinh canh nghiệm.

Tam tứ có tài tinh hoặc tam tứ đa tài tinh, là tiến tài của dấu hiệu. nhưng đây chỉ là dấu hiệu, không được là tuyệt đối.

Bản mệnh bàn phụ cung cung mệnh huynh cung giá tam cung giai tài tinh, ví dụ như phụ cung Thiên phủ, cung mệnh lộc tồn, huynh cung vũ khúc hóa lộc, dễ phát phú.

Vũ khúc thường thường càng tựu phát đại tài. vũ khúc biểu thị tài đa.

Tam kỳ giai hội chủ cách cục cao, cách điệu cao, phẩm chất cao. vừa vào tài thì thiên đa.

Phụ mệnh huynh tam cung đều có tài và lộc, chủ phát phú.

Mệnh tọa nhật nguyệt hóa lộc, phụ huynh vừa đều có tài giáp của (phụ mệnh huynh tam cung đều có tài và lộc), chủ phát phú. hoặc chủ bạo phát.

Mệnh tọa nhật nguyệt hội tam kỳ, phúc cung giai hóa lộc, chủ phát phú, hoặc chủ bạo phát.

Hóa lộc nhập mệnh tật tài quan điền huynh phúc, là tương đối chính thức tiến tài dấu hiệu, thường thường năng lực cấu thành chân chính tiến tài hiện tượng. thường thường là một loại tiền cho ta tử vi tin tức. hóa lộc nhập phụ, thiên, ngẫu, giao hữu, tử, có lúc tiến tài, có lúc hãy nhìn không thể được hoặc trông được không còn dùng được. thường thường là một loại tiền cho hắn nhân hoặc tiền phân người khác có thể khán không thể được tử vi tin tức.

Tử điền tuyến, huynh giao hữu tuyến giai hóa lộc, đây là tiến tài một loại dấu hiệu. bởi vì tử điền tuyến huynh giao hữu tuyến giai kị thời đại biểu đại xuất đại phá, như vậy, tử điền tuyến, huynh giao hữu tuyến giai hóa lộc, hẳn là thuộc về một loại tiến tài hiện tượng. tử Điền huynh giao hữu lưỡng tuyến có lộc, chủ tiền tài nội lưu, chủ được lợi, tiến tài, tồn tài chờ.

Tài phúc hảo, tử điền hảo, tài đoán có tiền.

Bản quan vũ khúc Hóa kị, giống nhau không được dĩ ra tài rủi ro luận. mà thôi công tác sự nghiệp trên có tiền tài, đầu tư công tác sự nghiệp luận.

Cung mệnh hóa lộc nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền. ví dụ như giao hữu can cung năng lực khiến cho ta ra lệnh cung hóa lộc, biểu thị bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu trương La Nhất hạ, bằng hữu cho ta mượn tiền giống nhau tương đối lạc quan.

Mệnh tài quan điền phúc hóa lộc của nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền. ví dụ như ta tài cung là vũ khúc, như vậy ta có thể lo lắng tìm kiếm Thiên can đã cung, ví dụ như Thiên can đã cung ở phụ cung, ta có thể lo lắng từ phụ mẫu nơi nào cho tới tiền hoặc tá đáo tiền. hoặc vận dụng ý nghĩ công văn loại đi kiếm tiền. tự như vậy loại.

Mệnh tọa tài tinh, là tiến tài của dấu hiệu, nhưng đây chỉ là dấu hiệu, không được là tuyệt đối.

Mệnh tọa vũ khúc, lũ có phát tài và bạo phát cơ hội.

Mệnh tọa lộc tồn, tiến thì năng lực tồn.

Mệnh tọa hóa lộc, tiến tài của tượng.

Hóa lộc nhập mệnh, là một loại tiến tài dấu hiệu.

Phàm đại vận cung mệnh, phân vận mệnh cung, lưu niên cung mệnh vừa lúc phát triển an toàn vận của hóa lộc thượng, tài phú tự ngày qua. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. lúc này nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát. loại hiện tượng này là tử vi tài phú mệnh lý trung tâm tối nhu phải chú ý một loại tài phú hiện tượng.

Hóa lộc năm sinh và đại vận hóa lộc của cung, phàm bản mệnh cung mệnh tọa của, phàm đại vận cung mệnh tọa của, phàm phân vận mệnh cung tọa của, phàm lưu niên cung mệnh tọa của, giai chủ tiến tài. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. lúc này nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát.

Đại vận hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn cung mệnh, là một loại tiến tài dấu hiệu.

Đại vận của lộc, phân vận hoặc lưu niên tọa của, chủ tiến tài. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát.

Phân vận phát triển an toàn vận của hóa lộc thượng, chủ giá 2 điểm 5 năm nội phát tài. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát.

Đại vận tọa Vũ phủ, phân vận đang ngồi ở đại vận của hóa lộc thượng, chủ giá 2 điểm 5 năm nội quá.

Đại vận tọa lộc tồn, phân vận đang ngồi ở đại vận của hóa lộc thượng, chủ giá 2 điểm 5 năm nội phát mà lại năng lực tồn.

Đại vận hoặc phân vận của cung mệnh tọa nhật nguyệt xấu cung thì, lũ phát bạo phát. tiền tài quyền thế kinh người. nhất là có hóa lộc nhập bổn điền, bản phúc người chủ bạo phát.

Tật cung:

Tật cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Tật cung phi hóa lộc nhập: Kháo đơn vị làm việc, kháo mặt tiền cửa hàng kiếm tiền,

Tật cung Vũ phủ hóa lộc, chủ tiến đại tài.

Tật cung phi hóa lộc nhập phụ cung, có thể thiết địa điểm hoặc mặt tiền cửa hàng chờ mưu cầu lợi nhuận. bởi vì tật cung là công tác địa điểm, phụ cung là giao hữu cung tài cung.

Tật phụ tuyến hóa lộc, chủ tiến tài. bởi vì tật cung là chỗ làm việc, hóa lộc biểu tài đi vào ta chỗ làm việc. rất nhiều công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở, có địa bàn công tác điểm, nhượng khách nhân tới cửa sinh ý, thường thường đều là như thế này tiến tài. nhưng có lúc là đại diện đầu tư sự nghiệp. có người nói, tật cung hóa lộc nhập phụ mẫu mới là tương đối chính thức tiến tài hiện tượng, điểm ấy có đãi mọi người chúng ta tiến một bước nghiên cứu đích xác định. tật cung có tài tinh chủ công tác địa điểm thượng kiếm tiền (hoặc công tác địa điểm thượng bày tiền), tật phi hóa lộc nhập phụ chủ được tài. phụ tật phi hóa lộc nhập chủ trong công tác năng lực kiếm tiền vào. cũng có thể thuyết quá khứ của.

Phụ cung:

Phụ cung hóa lộc, chủ tiến tài. có địa bàn công tác điểm, nhượng khách nhân tới cửa sinh ý, thường thường đều là như thế này tiến tài.

Phụ cung vũ khúc có tam kỳ giai hội, người này kinh thương và sinh ý ý nghĩ nhất lưu, tiên hữu nhân cập.

Phụ cung có hóa lộc, dễ tiến tài. phụ cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Đại vận khiến cho bản mệnh bàn phụ cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Phụ cung phi hóa lộc nhập, kháo có thể ý nghĩ kiếm tiền, kiếm công văn loại tiền tài.

Phi hóa lộc nhập phụ, phụ là giao hữu tài, phụ là giao hữu cung tiền mặt. bởi vậy thường thường là nhìn giao hữu kiếm tiền, hoặc ta cùng với giao hữu gặp gỡ, sau đó kiếm giao hữu tiền tài. giá thường thường là một loại gặp gỡ của tài, hoặc giao tế hậu lấy được tài.

Phụ cung hóa lộc nhập ta của mệnh tật tài quan điền huynh, thường thường có thể quảng chiêu tứ phương của tài. bởi vì phụ cung là giao hữu cung tài cung.

Tài cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Tài phúc tuyến hóa lộc, chủ tiến tài.

Tài gia tài, tài vận đặc biệt hảo. ví dụ như tài cung có vũ, tài cung vừa hóa lộc. ví dụ như tài cung có lộc, đi vận vừa khiến cho tài cung hóa lộc.

Tài cung hóa lộc, điền có tài tinh, chủ tiến nhanh tài, chủ tài vận hảo.

Tài cung hóa quyền, chưởng quyền sở hữu tài sản.

Tài cung song tài giáp nhật nguyệt (ngay hôm đó nguyệt cư tài cung mà song tài tinh giáp của), một thân tiền mặt rất nhiều, là một loại đại tài và bạo phát hiện tượng.

Tài cung tam kỳ giai hội, tài vận hảo.

Tài cung tam kỳ giai hội, bản mệnh cửu cung bát sự hảo người, tài vận hảo.

Tài cung tam kỳ giai hội, bản mệnh cửu cung bát sự hảo đồng thời có đại khí cách, thiên khôi thiên thành, đa tài người, tài vận tốt, là kinh thương năng thủ.

Ở đâu cung hóa lộc nhập tài cung, tựu biểu thị tiền từ nơi đó kiếm được. ví dụ như tài cung có vũ khúc, phụ cung là kỷ, cái này biểu thị tiền là dụng ý nghĩ (phụ cung) kiếm được, tiền là theo văn thư loại (phụ cung) kiếm được, tiền là từ nhân tế quan hệ (phụ cung là giao hữu cung tài cung) thượng kiếm được. ví dụ như tài cung là phá quân tinh, tử cung là quý can, điều này nói rõ ta là kháo học sinh học phí (tử cung) kiếm tiền. tay dựa hạ (tử cung) kiếm tiền, ví dụ như tuyển nhận học đồ các loại, ví dụ như huấn luyện nghiệp vụ. tự như vậy loại.

Phúc cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Tài đối tài, tài vận hảo. ví dụ như tài cung có vũ, phúc cung vừa hóa lộc.

Mừng nhất phúc cung vũ khúc hóa lộc, chủ tài đại.

Phúc cung Vũ phủ tồn, càng tức quá. lộc cung Vũ phủ tồn, đại vận khiến cho vũ hóa lộc thì, quá đặc biệt phát.

Vũ khúc ở phúc hóa lộc, tài đại. hoặc dễ quá.

Phúc vũ tài lộc, tài đại. hoặc dễ quá.

Mệnh tọa lộc tồn, phúc vũ tài lộc, tài đại mà hội quá phú.

Thất sát cư tài cung, không có tiền nữa kiếm.

Phúc lộc điền vũ, tài đại, dễ quá.

Điền mừng nhất lộc tồn, hóa lộc, tài tinh, chủ dư tiền, chủ tiến tài năng lực tồn.

Phi hóa lộc nhập điền, biểu thị có thể có dự trữ, hoặc ta quan tâm phòng ở, ta cấu tiến phòng địa sản.

Điền có tài mà tử cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Điền có tài tinh, mà tài quan hóa lộc, chủ tiến nhanh tài, chủ tài vận hảo.

Mệnh tọa lộc tồn, điền có hóa lộc, chủ tiến tài, tài tiến tới năng lực tồn.

Phân vận của cung mệnh ngồi đại vận của hóa lộc thượng, điền có lộc tồn, chủ tiến tài mà năng lực tồn, chủ tài vận hảo.

Tử điền tuyến có tài nhập hoặc tài đa, là tiến tài của dấu hiệu, nhưng đây chỉ là dấu hiệu, không được là tuyệt đối.

Tử cung có tài tinh hoặc hóa lộc, có điểm tài, nhưng thường thường trông được không còn dùng được. có lúc không chiếm được. không có tài tinh hoặc hóa lộc ở điền cung thật là tốt.

Mệnh tọa lộc tồn, tử có hóa lộc, chủ tiến tài, tài tiến tới lược năng lực tồn.

Đại vận hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn tử cung, chủ tiến tài.

Đại vận hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn điền cung, chủ tiến tài.

Đại vận hóa lộc tiến nhập đại vận tử cung, chủ tiến tài. nhược đại vận điền cung có tài tinh, canh chủ tiến tài.

Bản mệnh bàn điền cung có vũ, dễ phát phú. bổn điền có vũ, đại phú người.

Bản mệnh bàn: Điền vũ mà phúc hóa lộc, chủ phát phú. điền vũ phúc lộc, chủ phát phú.

Điền tồn phúc lộc, chủ phát phú. điền cung có lộc tồn, phúc cung hóa lộc, chủ phát phú.

Vũ khúc ở điền, chủ tài đại.

Vũ phủ ở điền, chủ tài đại.

Vũ khúc lộc tồn tại điền, chủ cự khoản. chủ ta có cự khoản.

Vũ khúc ở điền hóa lộc, tài đại. chủ cự khoản, chủ ta có cự khoản.

Vũ khúc lộc tồn tại điền, ngẫu cung hóa lộc chiếu quan (điền cha), chủ ta có cự khoản, và phối ngẫu hoặc công tác có tiền cự khoản.

Vũ khúc cần nhất điền có tài, như vậy tài năng hình thành chân chính tài cách, như vậy tài có thể chân chánh ở kinh tế trên có tương đối lớn phát triển, thu về và bảo tồn. rõ ràng, mệnh vũ điền lộc, đôi kim luy ngọc. đây là một loại phát giàu tử vi mệnh lý dấu hiệu, rất nhiều thương nghiệp năng thủ đều là “mệnh vũ điền lộc.” vũ khúc thường thường càng tựu phát đại tài.

Tử lộc điền vũ, chủ phát tài đa, tiến tài đa. tử lộc điền tồn, chủ phát tài đa, tiến tài đa. tử điền đều có tài tinh, chủ phát phú.

Mệnh phát triển an toàn vận của hóa lộc, tử điền đều có tài tinh người, chủ bạo phát.

Điền cung có Thiên phủ, tử cung hóa lộc chủ tiến tài.

Điền phủ tài lộc, chủ tiến tài. Điền phủ tài lộc, phát phú người.

Tử cung phi hóa lộc nhập, kháo học sinh học phí kiếm tiền, tay dựa hạ kiếm tiền.

Điền có lộc, mà quan hóa lộc, chủ tiến tài.

Thất sát ở điền, không có tiền nữa kiếm. thất sát ở điền, không dứt không được phát. thất sát ở điền, không dứt không được phát, tuyệt xử phùng sanh.

Thất sát ở điền, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Bổn điền thất sát hóa lộc, tài vận bởi vậy triển khai.

Cung mệnh hóa lộc, thất sát ở điền, bởi vậy kiếm tiền.

Cung mệnh hóa lộc, thất sát ở điền, tử cung Vũ phủ, bởi vậy đại kiếm.

Vũ sát ở điền, tài vận bởi vậy khởi, dễ quá.

Vũ sát ở điền, phúc hóa lộc, tài động bởi vậy quá.

Ngẫu quan tuyến hóa lộc, chủ tiến tài.

Ngẫu cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Ngẫu cung hóa lộc, chủ công tác sự nghiệp tiến tới tài.

Bản quan hóa lộc, chủ tiến tài, chủ được công tác sự nghiệp của tài.

Huynh giao hữu tuyến hóa lộc, chủ tiến tài. nhưng có lúc là đại diện tiền dụng ở phí dụng và chi lên. bởi vậy nhu phải chú ý. có lúc là đại diện tiến tài liễu, nhưng lại biến thành phí dụng.

Giao hữu cung phi hóa lộc nhập ngã cung, đòi tiền thì tương đối thuận lợi.

Phi hóa lộc nhập huynh, có thể lo lắng tại gia kiếm tiền. bởi vì điền cung tài cung.

Ra tài và tổn hại tài tử vi mệnh lý tin tức

Cửu cung bát sự cực nhỏ tài tinh, không được chủ tài. chủ thu nhập không tốt. thu nhập ít.

Cửu cung bát sự không gặp điểm mực của tài, sinh kế gian khổ. nhất là tử điền tái thụ xung.

Cửu cung bát sự cực nhỏ tài tinh, sinh kế gian khổ. nhất là tử điền tái thụ xung.

Tam tứ nhược soa, dễ ra tài.

Cửu cung bát sự soa, dễ ra tài. dễ rủi ro.

Khán tài, chủ khán cửu cung bát sự và tài phúc, tử điền, huynh giao hữu,

Điền cung là tiền mặt bản thân, huynh cung là tiền mặt kho, chánh tông tài khố. đến đây lưỡng cung tối không thích hợp Hóa kị. nhất là hãm mà Hóa kị.

Quý can của hóa lộc không giống người thường. nhân quý can là phá quân hóa lộc. phàm phá quân hóa lộc của tài, chủ tiến tới phá xuất. chủ tiến hậu hao tổn ra phá xuất.

Phá quân hóa lộc chỗ, là tiến tài, nhưng loại này tài tiến hậu tức phá xuất.

Phá quân của tài, không giữ được. hoặc qua thì phá. lộc là tiến nhập phá quân tinh thượng, tiến hậu dễ ra dễ phá.

Phá quân hóa lộc, tài phú không thật, tiến hậu tức phá, hoặc đầu hậu tức phá, không thể không đề phòng. lũ rất nhiều người vận hảo là lúc (cửu cung bát sự đều tốt là lúc) lại bả số lớn tiền tài đầu tư vu phá quân hóa lộc chỗ, kết quả tiến hậu tức phá, hoặc tiến hậu tức hao tổn. cho nên phá quân hóa lộc, tài phú không thật.

Phá quân hóa lộc chỗ, không thích hợp đầu tư hoặc bất khả đầu tư. lũ chủ đầu tư trở ra tức hao tổn ra và phá xuất. bởi vậy phải cẩn thận loại này đầu tư.

Phá quân hóa lộc ở ngẫu, chủ đầu tư công tác sự nghiệp. nhưng đến đây tài đầu tư đi vào, lũ chủ đầu tư trở ra tức hao tổn ra và phá xuất. bởi vậy phải cẩn thận loại này đầu tư.

Phá quân hóa lộc ở quan, chủ đầu tư công tác sự nghiệp, nhưng đến đây tài đầu tư đi vào, lũ chủ đầu tư trở ra tức hao tổn ra và phá xuất. bởi vậy phải cẩn thận loại này đầu tư.

Phá quân Hóa kị nhập tài tinh, chủ rủi ro.

Vũ phá, chủ tài tiến tài ra.

Lộc tồn không thích hợp có xung. xung thì không đổi tồn.

Lộc bất khả phạm huý, lộc bị kị xung là cát chỗ giấu hung.

Lộc bị kị xung, chủ điều kiện đang nhìn, vừa thành thiên không.

Bản mệnh bàn hóa lộc bị xung, chủ ra tài hoặc đại rủi ro. thường thường số lượng rất lớn.

Hóa lộc ngôi sao không thích hợp tái kiến Hóa kị, chủ do chuyển biến tốt đẹp phôi, hoặc nguyên lai có tài, hiện tại mất đi.

Bản mệnh bàn hóa lộc ngôi sao không thích hợp ở đại vận trung tâm tái kiến Hóa kị, chủ đến đây đại vận trung tâm tài vận do chuyển biến tốt đẹp phôi, hoặc chủ nguyên lai có tài. hiện tại mất đi. thường thường phải ra khỏi đại tài.

Thái dương, chuyên gia, rộng lượng, bởi vậy không thích hợp làm tài vụ công tác, bởi vì thái hùng hồn, không coi trọng tiền tài của cho nên.

Thái dương bất thiện quản lý tài sản.

Sát Phá Lang, chủ biến động, khai sáng nhưng không được chủ tài. giống nhau là công tài mà không thủ tài. đồng thời thường thường là việt công việt không tuân thủ tài. nhất là phụ tật thụ xung thì và điền hãm bị hủy thì càng như vậy.

Sát Phá Lang của tài, thường thường không giữ được.

Sát Phá Lang của tài, phát hậu không giữ được, bất năng hưởng dụng, sau đó tức ra. tiền thủ nhận tài chuẩn bị ở sau thiên không.

Sát phủ lập mệnh, tiền từ không tới có, hoặc tiền do có đáo vô.

Thất sát Thiên phủ, thường thường đại phí kỳ tài. ví dụ như cử gia đại dời, mãi phòng ở, cái phòng ở.

Dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro: Phương ngoại nhân thuyết:”mệnh tài quan của kị xung đại vận ngẫu cung, mà lại xung cung trở thành lưu niên tài cung hoặc điền cung thì là tổn hại hung nhất thời gian. tái hoặc đại vận mệnh Hóa kị xung bản mệnh ngẫu cung, xung cung trở thành lưu niên tài cung hoặc điền cung cũng là tổn hại phá được lợi hại.” đây cũng chính là thuyết: Hóa kỵ nhập ngẫu cung, xung cung có tài cung điền cung thì chủ dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro. đây cũng chính là thuyết: Ngẫu cung, tài cung, điền cung giá tam cung, và dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro hữu quan. giá tam cung bất hảo nhất là bị hao tổn thương, sẽ dẫn đến khá lớn lượng hoặc tối số lớn dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro.

Giao hữu cung hóa kỵ nhập ta thiên cung xung ta ra lệnh, đòi tiền không chiếm được. phụ can cung quyền nhập, đòi tiền phải cẩn thận ác kiểm tương hướng. hóa kỵ nhập ta tật, đòi tiền thì rất phiền phức, không nghĩ qua là có thể dẫn đến khẩu thiệt sự phi quan tòa.

Tiền tài và tài vật thượng hư không, hư vô hiện tượng: Thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, đều là một loại hư không và hư vô tượng trưng. phàm tài tinh ngồi thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ. có chút hư không, hư vô hiện tượng.

Tiền tài và tài vật thượng xảy ra vấn đề: Hóa kị, phá quân, phá toái, Địa kiếp, kiếp sát, tắm vòi sen, bệnh phù, người đi viếng, tai sát, đà la, bạch hổ, Tang Môn, tiểu hao tổn, đại hao, thiên hư, bệnh, tử, mộ, tuyệt, phi liêm, phỉ liêm, thiên thương, vong thần, xui, âm sát, thiên không, chỉ bối các loại.

Tiền tài và tài vật thượng tiêu tan: Hóa kị, phá quân, cự môn, dương nhận, tai sát, người đi viếng, thiên sứ, giải thần, năm giải trừ, suy, tiểu hao tổn, đại hao, thiên hư, thiên không, xui chờ. tương đối chánh tông là suy, tiểu hao tổn, đại hao,

Tiền tài và tài vật thượng sách cướp: Dương nhận, Địa kiếp, kiếp sát, chặn thiên không, thiên thương,

Tiền tài và tài vật thượng rách nát: Phá quân, phá toái, dương nhận, thiên hình, thiên thương, bạch hổ, Tang Môn, thiên khốc, xui, vong thần, bệnh phù, bệnh, tử, tuyệt, chờ. tương đối chánh tông là: Phá quân, phá toái,

Mệnh can của hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, như vậy tựu dẫn đến tài cung có huynh giao hữu tuyến Hóa kị, giá biểu thị đến đây một đời người tiền tài không có thành tựu. hoặc biểu thị đến đây một đời người tiền mặt dùng tương đối khoái.

Mệnh hãm mà tài hóa kỵ nhập, chủ vận thế không tốt, ta cảm giác bất hảo, ta tiền mặt cật lực căng thẳng liễu, phi thường cật lực căng thẳng, làm hảo đầu rất lớn, mệt chết đi. tay chân hầu như triển không mở.

Mệnh tọa lộc tồn thiên có kị, chủ vốn có tiền tài bị xông ra.

Mệnh tọa lộc tồn điền có Vũ phủ, nhưng thiên có kị, chủ nguyên tiến tiền tài bị xông ra.

Mệnh tọa cự môn Hóa kị, tham lang sử tử cung vũ khúc Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Phụ cung Hóa kị, bất lợi tài.

Phụ kị, nên đảo cửa hàng, bạn hán giai nghi đảo.

Phụ kị tử kị, nên đảo cửa hàng, bạn hán giai nghi đảo.

Phúc cung bất hảo, kiếm tiền gian khổ.

Phúc cung cư hư không tinh, kiếm tiền vô, nan kiếm được tiền.

Phúc cung tam tứ hãm đa sát, kiếm tiền gian khổ.

Phúc cung tam tứ hãm đa sát mà lại thụ kị, kiếm tiền rất gian khổ.

Phúc cung hãm mà thụ kị, tài nguyên dễ xảy ra vấn đề, tài vận dễ trong chăn phán đoán. chủ ra tài.

Phúc cung hãm mà thụ kị mà lại đa sát, kiếm tiền dị thường gian khổ. chủ ra tài.

Phúc cung hãm mà thụ kị mà lại đa sát, tưởng dư tiền dị thường gian khổ, chủ ra tài và rủi ro.

Phúc cung vượng mà Hóa kị, không hề lợi tức tài và có chút ra tài dấu hiệu.

Phúc cung Hóa kị, thường thường bất lợi.

Phúc cung Hóa kị, nhược tài cung là cung mệnh dồn bệnh điểm, đại rủi ro.

Tài cung lộc bị phúc kị xung, chủ điều kiện đang nhìn, vừa thành thiên không.

Bản mệnh bàn tài cung hóa lộc bị phúc kị xung, chủ ra tài hoặc đại rủi ro. thường thường số lượng rất lớn.

Phá quân hóa phúc cung Hóa kị, chủ rủi ro.

Phúc cung phá quân hóa lộc, cư cao nguy tư, phòng rủi ro. nhất là tiên tiến hậu phá.

Phúc cung Hóa kị có chứa bạch hổ Tang Môn, chủ tiền tài tổn hại.

Tham lang ở phúc cung Hóa kị, nhân tham mất tiền, hoặc phòng tiểu thâu, phiến tử chờ.

Đa hóa kỵ nhập phúc, cẩn thận rủi ro. đa hóa kỵ nhập phúc tất nặng xung tài cung, cẩn thận rủi ro.

Phá cung hóa kỵ nhập phúc cung, yếu rủi ro.

Phúc kị huynh kị, ra tài rủi ro.

Phúc kị huynh kị, tài vận soa.

Tài cung là tiền mặt. tài cung không thích hợp hãm, hãm thì tài chính thiếu, quay vòng mất linh.

Tài hãm phùng kị, không có tiền mặt.

Tài hãm phùng kị, tài phú bị hao tổn.

Bản mệnh tài hãm phùng kị, tài cung có lộc tồn, chủ nguyên lai sở tồn của tài đều bị hủy.

Tài kị điền kị, tiền mặt giai thất.

Mệnh tài điền giai hãm mà tài cung Hóa kị, chủ tiền mặt giai thất.

Mệnh tài điền giai hãm mà tài cung Hóa kị, chủ tiền mặt giai thất, đã lỗ vốn.

Tài cung cùng cự hãm, thủy loại, cật loại, nuôi trồng loại dễ tổn thất.

Tài cung cự môn Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Tài cung tham lang Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Tài hóa kỵ nhập hãm tinh, tố cái này hãm tinh thượng hành nghiệp hoặc sự nghiệp dễ bị hao tổn thất. hoặc bất năng lâu dài. ví dụ như tài hóa kỵ nhập cùng cự hãm tinh, tố thủy loại, cật loại, nuôi trồng loại dễ tổn thất rủi ro, đồng thời không dài cửu.

Mệnh can quyền nhập hãm tài cung, chủ tiền mặt quản lý cật lực, căng thẳng.

Yếu mệnh của can quyền nhập hãm tài, chủ vận thế không tốt, ta tài chính cật lực căng thẳng.

Phá quân hóa kỵ nhập tài cung, yếu phá tiền mặt. tài cung hãm mà phá quân hóa kỵ nhập tài cung, chủ phá tiền mặt.

Địa kiếp cư tài cung, tiền tài biến đổi bất ngờ, phập phồng bất định. giờ lành kiếm trung tâm có sách. hung thì kiếm kiếm khuy khuy, kết quả lỗ vốn.

Địa kiếp hóa kỵ nhập tài hãm của cung, tài phú thụ cướp rất nặng.

Dương nhận nhập tài cung, chủ cạnh tranh. nhược hội thế cục bất lợi thì nguyên nhân chính cạnh tranh mà dẫn đến đả kích bị hao tổn thất.

Địa kiếp nhập tài cung, tài vận biến đổi bất ngờ. dễ sinh biến hóa. nhược phúc cung có kị, có bị cướp đi hậu vừa bị cướp đi.

Địa kiếp của tài, sở kiếm hội suy giảm.

Mệnh hãm mà tài hủy (tài cung hãm mà lại Hóa kị), tài phú tổn hao nhiều.

Tài hủy, mà điền hóa lộc, có tổn hại có tiến.

Tài hủy mà điền cung thất sát liêm trinh hóa lộc, thất sát chủ khai sáng. tài phú tiên tổn hại sau đó tụ. chủ tiên nghèo hậu phú, tổn hại hậu tài phú lai.

Tài hủy mà điền cung có thất sát mà lại hóa lộc, tài phú là tuyệt địa phùng sinh. không dứt không được phát.

Tài phúc tuyến: Kiếp không ở tài phúc tuyến, dùng tiền tiêu tiền như nước hoặc và tiền tài ít duyên hoặc vô duyên, kiếm nhiều hơn nữa thường thường biến thành thần tài qua cửa.

Tài phúc tuyến huynh giao hữu tuyến có kị, chủ tài vận soa.

Tài kị giao hữu kị, tài vận soa.

Tài phúc tuyến có kị, điền cung hãm thụ xung, chủ tài vận rất kém cỏi. giống nhau muốn mượn tiền.

Tài phúc tuyến có kị, điền cung hãm thụ xung, lại thấy bào động hiện tượng, nguyên nhân chính tài vận rất kém cỏi ra ngoại cầu tài. hoặc nhân tài vận rất kém cỏi, mượn tiền lại muốn chạy trốn trái.

Tài thiên không phúc hãm, điền hãm thụ kị, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Tài thiên không phúc hủy, điền hãm thụ kị, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Huynh cung là chân chánh tài khố, tiền mặt của kho. tối không thích hợp Hóa kị, Hóa kị nhập tiền mặt chi hoặc phá xuất, tài khố ra vậy.

Huynh giao hữu là phí dụng, chi, hoặc phá xuất,

Huynh giao hữu tuyến nên tịnh không thích hợp động, huynh giao hữu tuyến không thích hợp Hóa kị, phàm huynh giao hữu tuyến Hóa kị người chủ phí dụng và chi.

Huynh cung là điền cung tài cung, đại diện gia đình phí dụng.

Huynh cung là điền cung tài cung, đại diện gia đình tiền mặt, gia đình phí dụng. huynh cung thụ xung, chủ nhà đình tiền mặt căng thẳng, gia đình phí dụng căng thẳng, bình thường hội thu không đủ chi, có lúc còn có thể nghèo rớt mồng tơi!

Hóa kỵ nhập huynh giao hữu, hay nhất không nên chính cảo đầu tư cảo sinh ý.

Huynh giao hữu tuyến có vũ kị, xuất thủ chuyên gia, chi rất lớn, ra tài rất lớn.

Huynh cung có vũ khúc, đại xuất tài. nhất là huynh cung có nhâm kị là lúc. hoặc khán nhâm can ở ở đâu cung, chủ đến đây cung việc dẫn đến đại xuất tài. khán nhâm can ở ở đâu vận, chủ đến đây vận dẫn đến đại xuất tài.

Huynh cung có vũ khúc Hóa kị, xuất thủ chuyên gia, chi rất lớn, ra tài rất lớn. thường thường có bao nhiêu tốn bao nhiêu, thậm chí thu không đủ chi.

Huynh cung Hóa kị chủ chi, thiên đồng khiến cho của Hóa kị, chủ mê, thích ăn. nhược sai ai ra trình diện tham lang cự môn chờ, chủ ái đánh bạc.

Hóa lộc tiến huynh cung phá quân thượng, đến đây tài hãy nhìn không thích hợp được. cẩn thận phá vỡ.

Giao hữu cung vũ tham cư mà tham lang Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Huynh cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận thì hơn khi cùng tài tiền bị phiến. cự môn quý can khiến cho huynh cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận rút lui và tài tiền bị phiến.

Giao hữu cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận thì hơn khi cùng tài tiền bị phiến. cự môn quý can khiến cho giao hữu cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận rút lui và tài tiền bị phiến.

Giao hữu cung vũ kị, nhược kị nguyên đến từ tham lang, cự môn, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Đại vận phân vận huynh cung Hóa kị, chủ chi và ra tài. nhược lúc này huynh cung là bản mệnh bàn tử cung, chủ tử nữ phương diện chi và ra tài. cái khác dĩ loại này thôi của.

Cái gì can của kị có thể đi vào huynh giao hữu, chủ cái gì nhân tố năng lực dẫn đến phí dụng, chi và phá xuất. ví dụ như vũ khúc ở huynh cung, như vậy nhâm can tất là dẫn đến phí dụng đại, chi đại hòa đại xuất tiền nguyên nhân. nhược nhâm can ở cung mệnh, đại diện chính dùng tiền tiêu tiền như nước, nhược nhâm can ở trên trời lương thiên hình thiên thọ chờ, đại diện lão nhân yếu tốn nhiều tiền, xem bệnh yếu tốn nhiều tiền các loại. tự như vậy loại, thỉnh tự hành quảng loại suy của.

Mệnh vũ điền lộc, đôi kim luy ngọc. nhưng khi như vậy chân chính hiện tượng sau khi xuất hiện, tựu phải cẩn thận vật cực tất phản từ đỉnh đi xuống dưới liễu.

Điền cư sát phủ, tiền từ không tới có, hoặc tiền do có đáo vô.

Điền cung bất hảo, dư tiền gian khổ.

Điền cung tam tứ hãm đa sát, dư tiền gian khổ.

Điền cung tam tứ hãm đa sát mà lại thụ kị, dư tiền rất gian khổ. chủ ra tài rủi ro.

Điền cung hãm mà thụ kị, tài tồn dễ xảy ra vấn đề, chủ ra tài rủi ro.

Đa kị xung điền, khả năng dẫn đến cực thiếu tiền, thường thường cần vay tiền.

Huynh can cung hủy điền cung, hà bao náo thành trống không. hoặc khốn cùng liêu đảo.

Đại vận hóa kỵ nhập bản mệnh bàn tử cung xung bổn điền, chủ đại xuất tài.

Điền cung lộc tồn hãm mà bị xung, chủ ra tài.

Tử cung Hóa kị, bất lợi tài.

Mệnh hãm tử kị, tài vận rất kém cỏi, chủ ra tài. mệnh hãm cư xui, mà tử cung Hóa kị, tài vận thượng không may cực kỳ.

Bản tử Hóa kị, ra tài.

Mệnh yếu tử điền kị, tiền tài thụ thương.

Mệnh can của hóa kỵ nhập tử xung điền, biểu đến đây một đời người điệt tiền tài ít duyên hoặc vô duyên, bởi vậy hay nhất khí tài từ quan (công tác)。

Mệnh tọa thái dương điền có kị, đại xuất tài.

Điền hãm Hóa kị, tài khố thụ thương.

Điền hãm Hóa kị, tiền tài đại thương.

Thiên cơ ở điền hãm mà Hóa kị, tài chính quay vòng trắc trở.

Điền cung cơ lộc tồn, nói rõ tài khố có tồn, nhưng thiên cơ đa bôn tẩu điều động, bởi vậy tài nhập kho mặc dù có tồn mà giai nhiều lần ra bên ngoài ra.

Điền cung phá quân hóa lộc, được hậu phá xuất. điền có phá quân hóa lộc, chủ tài tiến tới dễ ra dễ phá.

Điền cung phá quân hóa lộc, có lộc không thật, tài phú không thật. chủ hư tài.

Bản mệnh bàn có đại vận hóa kỵ nhập tử xung điền, thường thường đại diện tài vận soa.

Bản mệnh bàn điền cung hãm mà thụ xung, chủ tài vận rất kém cỏi. giống nhau muốn mượn tiền.

Tham lang ở tử cung, giữ nghiêm môn hộ, cẩn thận phiến tử và cẩn thận bị đạo. nhất là tham lang ở tử Hóa kị. tham lang kiếp sát ở tử cung, giữ nghiêm môn hộ, cẩn thận bị đạo.

Tham lang âm sát ở tử cung Hóa kị, cẩn thận thì hơn khi cùng tiền tài bị phiến. thỉnh giữ nghiêm môn hộ, cẩn thận phiến tử và tiểu thâu.

Tử cung Hóa kị, kị nguyên là tham lang, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu. nhất là cự môn vừa Hóa kị.

Tử cung cự môn Hóa kị, tiền tài tiêu tan. phòng ám thất.

Điền cự kị, phúc tham kị, nhân tham mất tiền, hoặc canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Lộc kị giai nhập tử điền tuyến, biểu thị tiền vừa tiến vừa ra. yếu khán thời giờ gì tiến hoặc ra, muốn xem cụ thể đại vận, phân vận, lưu niên tài năng xác định.

Cái gì can của kị có thể đi vào tử điền, đại diện cái gì can dẫn đến dùng tiền hoặc rủi ro. ví dụ như tham lang ở tử cung, quý can hội khiến cho tham lang Hóa kị. như vậy cái này quý can hay dẫn đến dùng tiền và rủi ro nguyên nhân chính. ví dụ như quý can ở phụ, đại diện phụ mẫu phương diện lên giá tiền. ví dụ như quý can ở thất sát Thiên phủ, chủ trong gia đình lên giá tiền, mãi phòng ở cái phòng ở lên giá tiền. huynh giao hữu kị hủy tử điền, nhân huynh đệ bằng hữu dẫn đến tiền tài rách nát. các loại, tự như vậy loại, thỉnh tự hành quảng loại suy của.

Tử Điền huynh giao hữu lưỡng tuyến có kị, chủ tiền tài dẫn ra ngoài, chủ dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro chờ. tài vận rất “thái.”

Điền huynh hãm mà có kị, chủ tiền tài dẫn ra ngoài, chủ dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro chờ. canh chưa nói tới cái gì dự trữ.

Huynh giao hữu tuyến và tử điền tuyến đều có sao Hóa kỵ tiến nhập thì, lúc này phí dụng lớn nhất, chi tối đa. tình huống nhất không ổn, thường thường xài tiền như nước. phiên giang đảo hải vậy, thậm chí thường thường trắc tẫn sở hữu. hoặc đại phá kỳ sở hữu. thường thường mắc nợ buồn thiu. nhất là hãm mà Hóa kị.

Tam tứ cường mà huynh kị điền hủy, mặt ngoài phong cảnh.

Tam tứ đều là tài tinh mà huynh kị điền hủy, mặt ngoài phong cảnh, tài vận mười phần, nội bộ lại trống rỗng. là một cái thùng rỗng.

Điền hủy huynh động tất tổn hại tài.

Điền hủy huynh động, hà bao náo thành trống không.

Tử điền tuyến huynh giao hữu tuyến có kị, tài vận kém cõi nhất.

Tử Điền huynh giao hữu kị, khốn cùng liêu đảo.

Tử Điền huynh giao hữu giai kị, điền hủy tài thiên không phúc hãm, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Điền hủy, phúc hủy, tài vô chủ tinh bất lực tinh, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Tài vô chủ tinh bất lực tinh, điền phúc lưỡng cung giai hủy (giai hãm và Hóa kị), khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Tử điền tuyến huynh giao hữu tuyến có kị, tài vận kém cõi nhất, nhưng giá tử Điền huynh giao hữu kị là ở bản mệnh bàn quan cung (đại diện công tác sự nghiệp), thì không được chủ mệnh rủi ro, mà là nói rõ mệnh chủ bả số lớn tiền đầu tư đáo công việc của mình sự nghiệp lên rồi. đồng thời đại đa số kết quả là chích đầu tư không thu ích, hoặc đầu tư hậu nhập không bằng ra. hoặc đầu tư hậu tiền lời không thể bổ túc chi và phí dụng.

Hóa kỵ nhập bản ngẫu, tất xung quan, chủ bất lợi tài vận.

Ngẫu hủy điền hãm, tài khố có tổn hại. ngẫu là điền của tật.

Ngẫu hủy điền hãm, nguyên tài có tổn hại. ngẫu là điền của tật. điền hãm mà ngẫu cung hãm mà Hóa kị, chủ nguyên lai có tiền tài hiện nhận được tổn thương.

Ngẫu cung phá quân hóa lộc, chủ đầu tư công tác sự nghiệp. nhưng đầu tư hậu dễ hao tổn ra và dễ phá xuất.

Hóa kỵ nhập quan cung tất xung ngẫu, ngẫu là điền của tật, ngẫu là tài khố bản thân. bởi vậy hóa kỵ nhập quan, hội tổn hại tài. biểu tài ra.

Quan cung phá quân hóa lộc, chủ đầu tư công tác sự nghiệp, nhưng đầu tư hậu dễ hao tổn ra và dễ phá xuất.

Quan cung nhược hãm, công tác sự nghiệp nan ổn lập. yếu phòng ngừa rơi vào khốn cảnh.

Tật quan hãm mà lại thụ kị, công tác sự nghiệp đình chỉ, dễ dẫn đến tài vận gián đoạn, sinh kế gian nan.

Thiên cung tham lang Hóa kị xung mệnh, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Tiền tài và tài vật thượng âm mưu và rút lui bị lừa

Vừa nhìn âm u tinh, nhị khán thiên không tinh. tam khán tứ hóa.

Chú ý: Tham lang, cự môn, Thái âm, âm sát, thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không, phục binh, thiên thương chờ.

Chánh tông âm u tinh: Tham lang, cự môn, Thái âm, âm sát, nhất là tham lang, cự môn, âm sát. rất nhiều giảo hoạt, âm hiểm, gian trá, đi lừa gạt, lừa dối, quỷ kế chồng chất, tổn hại nhân lợi đã, thủ đức bại hoại, cướp đoạt người có chứa loại này tinh.

Chính tông nhất âm tinh: Âm sát.

Thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, đều là một loại ngoạn “không thủ đạo” tượng trưng.

Giống nhau ngoạn “không thủ đạo” người, thích ngồi thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ. nhược những … này hư không ngôi sao và tham cự âm sát chờ tọa mệnh, thường thường thích âm mưu và thích gạt người.

Phục binh là tiềm tàng chiến thuật, ẩn dấu binh lực, ẩn dấu hậu trước, lưu hữu sát khí.

Thiên thương là thương tổn. tổn hại nhân.

Tam khán tứ hóa: Giao hữu can cung của kị có thể vào ta tài cung. tham lang can hóa kỵ nhập ta tài cung.

Giao hữu can cung của kị năng lực dẫn động tài cung Hóa kị. ví dụ như tài cung là văn khúc Hóa kị, mà giao hữu can cung tựu có thể đi vào kỷ. như vậy là có thể dẫn đến kỷ nhượng tài cung văn khúc Hóa kị. đây là một loại “cách sơn đả ngưu” cao cấp phiến tài thuật.

Mệnh tọa âm u tinh vừa tọa thiên không tinh. người này là không thủ đạo người trong.

Mệnh tọa âm u tinh vừa tọa thiên không tinh, mệnh kị khứ tổn hại nhân của tài. người này là là không thủ đạo tổn hại nhân tiền tài.

Mệnh đáy chậu ám tinh vừa cố định cướp, mệnh kị khứ tổn hại nhân của tài, người này là là âm thầm ăn cắp, âm thầm cướp đoạt.

Mệnh đáy chậu ám tinh vừa cố định cướp (quan tọa thất sát kiếp sát), mệnh kị khứ tổn hại nhân của tài, người này là là âm thầm mạnh mẽ cướp đoạt.

Còn có một loại cướp bóc tử vi mệnh lý, mệnh chủ là tham lang Địa kiếp hồng loan nhập mệnh đồng thời tham lang Hóa kị, lúc này đại diện mệnh chủ bị cướp hiện tượng. còn có một loại cướp bóc tử vi mệnh lý, mệnh chủ là tham lang Địa kiếp hồng loan nhập mệnh đồng thời tham lang Hóa kị, giao hữu cung cư thiên hình tai sát người đi viếng chờ, sau đó giao hữu cung Hóa kị nhập mệnh chủ phụ cung (mệnh chủ phụ cung tất có cự môn tinh), lúc này đại diện mệnh chủ bị cướp hiện tượng. đây là một loại giao hữu cung trì hung khí dĩ uy hiếp tánh mạng mệnh chủ, thậm chí dụng hung khí bị thương mệnh chủ, đối mệnh chủ bản thân tiến hành hung khí uy hiếp, khiến cho mệnh chủ tử vi mệnh lý.

Tham cự hội tụ là tương đối chánh tông âm mưu.

Tham cự âm sát sẽ là chính tông nhất âm mưu.

Cự môn quý can khiến cho tham lang âm sát của cung Hóa kị, cẩn thận thì hơn đương bị phiến.

Âm sát là một gốc cây rất không quang minh tinh, khuyết thiếu chính khí, thích nhất âm mưu, rất âm hiểm, thích mưu nhân tiền tài.”không thủ đạo” người trong thường thường là âm sát ở mệnh hoặc âm sát là quan. rất nhiều giảo hoạt, âm hiểm, gian trá, đi lừa gạt, lừa dối, quỷ kế chồng chất, tổn hại nhân lợi đã, thủ đức bại hoại, cướp đoạt người có chứa đến đây tinh. mệnh tọa âm sát thì, cũng dễ đưa tới việc này.

Mệnh tọa tham lang, thiên tọa tham lang, giao hữu tọa tham lang, đây là âm mưu, âm hiểm, gạt người, vật bị mất, cướp bóc tối Cao Phong Kỳ. hẳn là gia dĩ tối cao độ chú ý của và đề phòng.

Tham lang thích âm mưu, bày cuộc phiến tài 。 nhất là tham lang Hóa kị thì.

Tham lang âm sát tọa mệnh, thích bày cuộc phiến tài. nhất là tham lang âm sát Hóa kị thì.

Tham lang âm sát thiên thương tọa mệnh, thích bày cuộc phiến tài.

Tham lang Địa kiếp, phiến tử, tiểu thâu. thậm chí cướp đoạt.

Tham lang Địa kiếp thiên hình, trì nhận cướp đoạt, có vũ khúc Hóa kị canh nghiệm.

Cự môn hóa lộc hoặc cự môn lâm lộc tồn, thích nhất xảo lưỡi gạt người.

Mệnh tham mà phụ cự hóa lộc, thích bày cuộc phiến tài.

Mệnh tham lang âm sát mà phụ cự, thích bày cuộc phiến tài. nhất là Hóa kị thì.

Mệnh tham mà phụ cùng cự hãm hóa lộc, thích bày cuộc phiến tài.

Huynh cung tọa tham lang âm sát, loại này và nâm xưng huynh gọi đệ bằng hữu phải tăng cường phòng bị. yếu phòng âm mưu của hắn và âm mưu.

Giao hữu cung tọa tham lang mà thiên cung từ cự, loại này ngoại nhân hoặc bằng hữu phải tăng cường phòng bị. yếu phòng âm mưu của hắn và âm mưu.

Giao hữu cung tọa tham lang mà thiên cung từ cự (mệnh thiên có Hóa kị), loại này ngoại nhân hoặc bằng hữu phải tăng cường phòng bị. yếu phòng âm mưu của hắn và âm mưu.

Giao hữu cung tọa tham lang mà thiên cung (tức giao hữu cha) cùng cự hãm mà hóa lộc, lại thấy giao hữu can của kị có thể vào ta tài cung xung ta phúc. chủ ngoại nhân hoặc bằng hữu dụng dễ nghe nói bày cuộc gạt ta của tài, tổn hại ta của phúc. phải cẩn thận rút lui bị phiến.

Giao hữu cung cha tật có cự môn hóa lộc vừa Hóa kị, mà lại thấy giao hữu can của hóa kỵ nhập ta tài cung dẫn động ta tài cung xung ta phúc. chủ ngoại nhân hoặc bằng hữu xảo lưỡi bày cuộc gạt ta của tài, tổn hại ta của phúc. phải cẩn thận rút lui bị lừa. nhược giao hữu cung đã khiến cho ta tài cung Hóa kị, chủ ta đã bị phiến.

Người viết gặp qua một chính tông dĩ phiến tài mà sống phiến tử, hắn là tham lang, địa không, tuần thiên không tọa mệnh (ha hả, chánh tông ngoạn không thủ đạo), phụ cung thiên đồng cự môn phục binh song hãm nhưng cự môn hóa lộc (xảo lưỡi)。 kỳ bản mệnh bàn tài hóa kỵ nhập thiên đồng, giá là nghề nghiệp của hắn. kỳ quan cung thất sát dương nhận âm sát thiên thương (chú ý giá khỏa âm sát tinh, chú ý thiên thương tinh)。 kỳ mệnh can hóa kỵ nhập giao hữu của tài cung, đây là một loại làm xảo lưỡi nghiệp bày cuộc gạt người tiền tài tử vi mệnh lý hiện tượng. càng thú vị chính là: Mạng của hắn tài quan can của kị, tất cả đều có thể đi vào giao hữu cung mệnh tài quan xung nhảy qua nhân gia cách cục. thực sự là tổn hại nhân.

Người viết lũ sai ai ra trình diện giao hữu cha tật có thiên đồng hoặc cự môn hóa lộc (nhất là cự môn hóa lộc, hoặc phụ tật có lộc tồn), mà giao hữu hóa kỵ nhập ta tài mà đến đi lừa gạt ta. đại gia phải cẩn thận loại này xảo lưỡi người.

Phàm giao hữu, phàm xuất ngoại, phàm đi xa, phàm cùng người kết phường, cùng người việc buôn bán các loại, lược phải chú ý đã ngoài những người này, thận phòng bị phiến.

Phàm cung Nô bộc tam phương đa hãm, không đổi vì hắn nhân tố bảo và cho người khác cho vay tài chính, phải cẩn thận người khác vô lực hoàn.

Phàm giao hữu cung cự môn Hóa kị, không đổi vì hắn nhân tố bảo và cho người khác cho vay tài chính, phải cẩn thận bị người khác phiến và người khác ẩn đào. nhất là cự môn Hóa kị có kiếp sát thì.

Người khác phá ta tài hay là ta chính phá mình tài?

Mệnh hóa kỵ nhập phúc, tự ta phá tiền của mình tài.

Giao hữu hóa kỵ nhập ta tài, người khác tổn hại ta tài.

Chương 4: Tiết: Tử vi mệnh lý cụ thể phán đoán ——— hạch tâm “thiết phù”

Chương 4: Tiết: Tử vi phán đoán điền

Điền trạch,(sinh ra hoàn cảnh, gia đình, dọn nhà, dời, thiên trạch, mãi trạch, cái phòng, ở lại, hoàn cảnh sinh hoạt, ẩm ướt, thủy tai, hoả hoạn, xuất ngoại xuất hành, trở về, người đi đường, người đi đường phương hướng, xa thuyền phi hành, âm dương trạch phong thuỷ, trạch vận, điền trạch đi vận và bày ra,)

Điền trạch là người sinh vô cùng trọng yếu một cung vị. nó không chỉ có khán cuộc sống tài vận, hơn nữa là khán dời, phòng địa sản, sản nghiệp hưng bại, gia đình, gia đình, gia đình hưng suy, người quen cũ tang phục, dựng thân chỗ địa và xuất hành riêng mấu chốt cung vị.

Động thái, xuất ngoại, xuất hành chờ

Xuất ngoại: Khán tứ mã nơi, thiên cơ, thiên mã, thái dương, Thái âm, Sát Phá Lang, những … này động thái nơi và động thái ngôi sao.

Tứ mã nơi, thiên cơ, thiên mã, cơ âm chờ là động thái tinh, nhiều hơn môn, đa xa mã, nhiều hơn đi, rất xa đi, thậm chí xuất ngoại của ứng với. nhân bế không được, nhân tâm hướng ra phía ngoài, ham tự do, bình thường hối hả ngược xuôi, bình thường bôn ba tha hương. công tác thường thường cũng là động thái, lưu động, đa ngoại vụ, đa ngồi xe mã thuyền phi hành, làm nhiều xa mã thuyền của chức, đa dụng xa mã thuyền chờ công cụ phát tài. đa du ngoạn hoặc du ngoạn của chức,

Tứ mã nơi đa bôn tẩu hoặc dễ bôn tẩu.

Tứ mã nơi mệnh tọa mã, đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Mệnh tọa thiên mã đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Mệnh mã điền cơ, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thái âm là động tinh, là mỹ, Thái âm là một loại xuất ngoại du lịch tượng trưng. mệnh tọa Thái âm có phương tiện giao thông, hoặc mệnh tọa Thái âm điền có mã, thường thường chủ xuất ngoại du ngoạn.

Cơ âm hội mã chủ bôn tẩu.

Mệnh tọa thiên mã thiên cơ âm, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại. đại vận đi vào tứ mã địa hoặc đại vận tử điền có động tượng canh ứng với sổ.

Mệnh tọa thiên mã thiên cơ âm, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Mệnh tọa thiên mã thiên cơ âm, kị vừa nhập tử điền. đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Điền tọa cơ âm, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Trăng sáng Thiên môn, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại, chạy rất nhiều, nhiều hơn nước.

Trăng sáng Thiên môn, xuất môn đi xa.

Thái dương Thái âm động tượng đa, dễ bôn tẩu, nhiều hơn ngoại.

Sát Phá Lang chủ biến động, khai sáng, bởi vậy dễ xuất ngoại.

Sát Phá Lang tọa mã, chủ suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thiên phủ đối sát, thường thường đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại.

Bản mệnh bàn tử điền tọa sát phủ, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại, địa điểm hay thay đổi thay đổi.

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại, địa điểm hay thay đổi thay đổi.

Tứ mã nơi có sát đối phủ, lại thấy điền tọa mã, đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại. bản mệnh bàn thế cục hảo, là xuất ngoại. bản mệnh bàn thế cục hảo, đại vận bàn thế cục hảo, là xuất ngoại.

Tứ mã nơi tọa thất sát, rất hội bào. đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Tứ mã nơi tọa thất sát, lại thấy điền cung có thiên mã, phi thường hội bào, đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thất sát mệnh vừa tọa mã, vừa đi đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thất sát lập mệnh tử cung Hóa kị, vừa đi đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Cùng lương gia mã, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Tử điền cùng lương gia mã, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Tật cung Hóa kị đa bào động.

Mệnh tọa tứ mã địa mà tật kị, đa bào động.

Mệnh phi hóa lộc nhập thiên cung, nghĩ ra ngoại hoặc chủ xuất ngoại.

Mệnh hóa kỵ nhập thiên cung, có xuất ngoại hoặc xuất môn hiện tượng. hội động tinh mã tinh thì ứng nghiệm.

Bản mệnh can của hóa kỵ nhập thiên, mình thích xuất ngoại hoặc phải ra khỏi ngoại.

Thiên cung hóa lộc nhập mệnh, thường thường có thiên di hiện tượng.

Đại vận thiên cung hóa lộc của cung, lưu niên lưu đến tận đây cung, thường thường có thiên di hiện tượng. thường thường là một loại tốt thiên di hiện tượng (không được là tuyệt đối)。

Đại vận thiên cung Hóa kị của cung, lưu niên chảy tới đến đây cung, thường thường có thiên di hiện tượng. thường thường là một loại phôi thiên di hiện tượng (không được là tuyệt đối)。

Đại vận thiên cung Hóa kị thiên cung, lưu niên chảy tới đến đây cung, thường thường có thiên di hiện tượng. thường thường là một loại phôi thiên di hiện tượng (không được là tuyệt đối)。

Mệnh tài quan không đẹp mà thiên cung tam phương tứ vừa lúc người, chủ nghĩ ra ngoại, hoặc xuất ngoại, hoặc nên vu xuất ngoại xu tị.

Từ thiên cách, chủ nghĩ ra ngoại, xuất ngoại.

Từ thiên cách, quê người phát triển. mệnh tọa mã tượng từ thiên cách, chủ ngoại hương phát triển.

Mệnh tọa hãm tinh Hóa kị, đi ra ngoài. tứ mã nơi, mệnh tọa hãm tinh Hóa kị, đi ra ngoài.

Tử ngọ mão dậu là tứ hoa nơi, vận hảo thì lũ có xuất ngoại ngắm cảnh niềm vui.

Thái âm là mỹ, nhiều hơn ngoại du ngoạn, xuất ngoại ngắm cảnh.

Có hay không xuất ngoại, vừa nhìn mệnh bàn trung tâm các loại bào động hiện tượng và mã tinh hiện tượng, hai bản mệnh bàn và đại vận bàn thế cục. bản mệnh bàn thế cục hảo, là xuất ngoại. bản mệnh bàn thế cục hảo, đại vận bàn thế cục hảo, là xuất ngoại.

Cái gì dẫn đến ta xuất ngoại? Nhìn cái gì khiến cho ta động.

Ví dụ như ta ra lệnh cung ở trên trời cơ, ngẫu cung Hóa kị nhập ta ra lệnh tịnh chuyển động thiên cơ, chủ phối ngẫu muốn ta xuất ngoại.

Xuất ngoại tối kỵ không vong: Bởi vì gặp của thì chủ bôn tẩu không làm nổi, uổng phí công phu.

Phụ cung cơ kị, xa động. cơ hãm Hóa kị, cẩn thận xa phá hủy. hung thì là xa tai.

Phụ cung cơ kị gia phá toái tinh, cẩn thận săm lốp phá.

Phụ cung cơ kị gia phá toái, thấy máu quang loại tinh, cẩn thận xa tai.

Gia đình

Điền cung là gia, là phòng ở, là gia đình, vì gia tộc, vì gia tộc nhân viên hội tụ điểm.

Cung mệnh là hàng lang

Thiên cung là (điền cung điền cung) là ngọa thất.

Thiên cung ra cửa lộ.

Tật cung (điền cung là sự nghiệp) là phòng khách

Huynh cung là ngọa thất giao hữu, bởi vậy là giường ngủ.

Ngẫu cung là trù phòng vị.

Ngẫu cung là Hỏa thần vị.

Tử cung là nhà đối diện.

Quan cung là tả hàng xóm.

Phúc cung là hữu hàng xóm.

Thiên diêu, đại diện WC.

Tham lang ở hợi là thủy câu.

Cự môn hãm kị gia thiên diêu, nước bẩn câu, WC.

Thiên cung có cự môn hãm kị gia thiên diêu, chủ vừa ra khỏi cửa đi ra ngoài tựu gặp nước bẩn câu, WC.

Giao hữu can hóa kỵ nhập điền, giao hữu tới nhà của ta. mệnh hóa kỵ nhập giao hữu điền, ta đi giao hữu gia. dĩ loại này thôi của.

Tử bắc, ngọ nam, dậu tây, mão đông, đã đông nam các loại, dĩ loại này thôi.

Phàm giữ nhà trạch, dời, buôn bán phòng ở chờ, đầu tiên khán cửu cung bát sự, sau đó chủ yếu khán mệnh thiên tuyến, tử điền tuyến, điền cung, Thái âm, thất sát, Thiên phủ là việc chính.

Thất sát Thiên phủ là chủ yếu nhất quan sát trước cửa sổ.

Bản mệnh bàn điền có thất sát tinh, đại vận một ngày tiến tài, thường thường gặp phải mãi phòng ở và cái phòng ở việc.

Thái âm tinh, là khán điền trạch và buôn bán nhà một trước cửa sổ. bởi vì thái âm tinh là “điền trạch chủ.”

Đại vận phân vận hoặc lưu niên gặp Thái âm, thường thường xuất hiện điền trạch và buôn bán phòng ở chờ hiện tượng.

Đại vận đi vào tử điền đại vận, lũ hiện phòng ở việc, ví dụ như dọn nhà, buôn bán phòng ở, cái phòng ở chờ.

Đại vận cập lưu niên tọa bản mệnh bàn tử điền tuyến thì, lũ hiện phòng ở việc, ví dụ như dọn nhà, buôn bán phòng ở, cái phòng ở chờ.

Thất sát Thiên phủ sai ai ra trình diện điền kị, lũ hiện phòng ở việc.

Bất lợi điền trạch

Tử điền tối không thích hợp cư bạch hổ Tang Môn cách. đây là nhà có ma sơ bộ dấu hiệu.

Tử điền tối không thích hợp cư bạch hổ Tang Môn cách, nhất là không thích hợp có bạch hổ và dương nhận ở tử cung quay điền cung, giá nhà có ma chủ yếu dấu hiệu một trong.

Tử điền tối không thích hợp cư bạch hổ Tang Môn cách, nhất là không thích hợp có bạch hổ và dương nhận ở tử cung quay điền cung, giá nhà có ma chủ yếu dấu hiệu một trong. điền can năng lực hóa kỵ nhập ngẫu quan tuyến, chủ nhà có ma. phàm đi tới tử điền đại vận phân vận, hoặc phàm đi được ngẫu quan tuyến Hóa kị là lúc, tựu phải cẩn thận đến đây trạch bạo phát ra một ít bất lợi việc. thường thường nên bạo phát đả thương người việc và tử vong việc.

Đối với người miệng bất lợi điền trạch

Tối kỵ chính là điền can là mệnh hãm dẫn bạo điểm. chủ bất lợi của trạch hoặc nhà có ma hiện ra.

Tối kỵ chính là điền can là tật hãm dẫn bạo điểm. chủ bất lợi của trạch hoặc nhà có ma hiện ra.

Điền tọa bạch hổ, điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, chủ đây là đối mệnh chủ nhân thể tai hại nhà có ma hiện ra.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị, điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh tai hại chuyện món.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị (điền tam phương tứ chính hội thiên thọ thiên khốc), điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh tai hại chuyện món. nhân tật cung không có Hóa kị, chủ giữ tại thương tổn, hoặc thương tổn không lớn.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị (điền tam phương tứ chính hội thiên thọ thiên khốc), điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đồng thời phụ tật cung Hóa kị liễu, chủ đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh rất có làm hại sự kiện.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị (điền tam phương tứ chính hội thiên thọ thiên khốc), điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đồng thời phụ tật cung Hóa kị liễu, có thiên hình bạch hổ nhập mệnh hoặc nhập tật, chủ đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh rất có làm hại sự kiện, nặng thì hội dẫn đến mệnh chủ tử vong.

Điền có thiên hình, thiên khốc, phòng người nhà bệnh thương vong.

Điền có thiên hình, thiên khốc, gặp hồng loan thiên thọ là lúc, phòng người nhà bệnh thương vong.

Âm sát ở điền cung, trong nhà âm u, nông hương điền trạch dễ thấy quỷ.

Tham cự ở điền, tham cự ở tử, phòng ám thất, phòng phiến tử, phòng tiểu thâu.

Dễ bạo phát thị phi, phiền phức, khẩu thiệt, quan tòa, lao ngục điền trạch

Điền can hóa kỵ nhập tật cung xung phụ, chủ điền trạch, nhà ở, phòng địa sản, gia đình, trong nhà nhân khẩu, dễ xuất hiện thị phi, phiền phức, khẩu thiệt, quan tòa. nhất là liêm xương khúc ở phụ tật Hóa kị thì tối ứng nghiệm.

Điền can hóa kỵ nhập quan, dễ có ruộng đồng phòng địa phương diện tranh cãi. nhất là điền cung, quan cung phần nhiều là phi tinh, phiền phức tinh, khẩu thiệt tinh, quan tòa tinh là nghiệm.

Điền trạch không thích hợp tọa bính, đinh, đã, tân, nhâm can, bởi vì … này ta can khiến cho liêm, cự, khúc, văn, vũ những … này tối nên dẫn đến sự phi, khẩu thiệt, quan tòa tinh Hóa kị.

Điền trạch không thích hợp tọa bính, đinh, đã, tân, nhâm can, bởi vì … này ta can khiến cho liêm, cự, văn, vũ những … này tối nên dẫn đến sự phi, khẩu thiệt, quan tòa tinh Hóa kị. nhược điền can khiến cho liêm, cự, văn, vũ Hóa kị, đồng thời vừa hội tụ liễu những chuyện khác phi tinh, khẩu thiệt tinh, quan tòa tinh, chủ đến đây trạch đa gây sự phi, khẩu thiệt, quan tòa.

Điền cung không thích hợp tọa quá nhiều sự phi tinh, khẩu thiệt tinh, quan tòa tinh, tọa đa người chủ dễ sản sinh sự phi, khẩu thiệt, quan tòa. ví dụ như điền cung tọa quan phủ chiếu tướng chỉ bối, điền hóa kỵ nhập quan ngẫu tuyến, vừa quan tòa tinh phía chính phủ tinh đa, chủ điền trạch đưa tới quan tòa. ví dụ như điền tọa cự môn Hóa kị (điền hoàn tọa có thiên hình, bạch hổ, đeo sao, phi liêm), kị nguyên đinh can có dương nhận, quan phù, phong hạo, chủ phòng địa sản, trong, gia đình lý phát sinh sự phi khẩu thiệt sát nhập sinh tranh đấu, dẫn đến phương diện này sản sinh thụ thương sự kiện, bởi vậy phía chính phủ đến đây điều tra và truy cứu hành hung nghi trượng người.

Thủy tai, đổ nát điền trạch hiện tượng

Cự rơi vào điền, gặp đinh, điền trạch có chuyện. hoặc hắc ám, hoặc thủy tai, hoặc mặt trên hội đầu viên ngói trích thuỷ, hoặc phía dưới lộ đa giọt nước.

Cự rơi vào điền, gặp đinh mạt, cẩn thận phòng ở mặt trên hội nước chảy có thể đầu viên ngói trích thuỷ. bởi vì đinh mạt nạp âm là “thiên hà thủy.”

Mệnh tọa Thiên phủ điền cự hãm, gặp lại đinh mạt có thủy tai. ví dụ như trong nhà thủy yêm thất quân.

Tham cự cùng động, thủy yêm gia đình.

Quý đã chảy dài thủy, nó dẫn đến tham lang Hóa kị, nhược quý đã lâu nước chảy dẫn đến tham lang ở tử cung Hóa kị xung điền, có bầu trời mưa dầm liên tục của tượng. nhược lúc này ngẫu cung có cự môn tinh giai Hóa kị, ngẫu cung điền trạch tật, lúc này tương dẫn đến điền trạch ở thủy tiến nhập.

Quý đã chảy dài thủy, nó dẫn đến tham lang Hóa kị, nhược quý đã lâu nước chảy dẫn đến tham lang gia bạch hổ dương nhận mui xe ở tử cung Hóa kị xung điền, chủ bầu trời mưa dầm liên tục của tượng. nhược lúc này ngẫu cung có cự môn tinh giai Hóa kị, ngẫu cung điền trạch tật, lúc này biểu thị mưa dầm liên tục, chảy dài thủy từ thượng hướng nhằm phía phòng ở, phòng ở bị bạch hổ dương nhận cắt vào. chủ đỉnh mở (hoặc bị cuồng phong mở), lúc này ngói từ thượng kích hạ sẽ làm bị thương nhân. phải cẩn thận thảm gặp ngói đả thương người, nặng thì có phòng ở băng hãm, hoặc thảm gặp đổ nát của ứng với.

Quý đã chảy dài thủy, nó dẫn đến tham lang Hóa kị, nhược quý đã lâu nước chảy dẫn đến tham lang gia bạch hổ dương nhận mui xe ở tử cung Hóa kị xung điền, nhược lại thấy Thiên phủ tinh cắt vào mệnh chủ của tật, hoặc Thiên phủ tinh cắt vào mệnh chủ của tật mà mệnh chủ có thiên hình ở mệnh. chủ cuồng phong cuồng mưa dẫn đến đỉnh bị mở ra, trần nhà, ngói, tường chờ đổ nát, ở trong phòng mệnh chủ bị Thiên phủ áp thương hoặc đè chết.

Hoả hoạn, gas bạo tạc, bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa chờ hiện tượng

Điền trạch hoả hoạn hiện tượng (phàm bạo tạc, phàm gas bạo tạc, đều là tự loại nguyên lý, đặc biệt ghi chú rõ):

Nhất: Điền trạch phải có Hỏa Tinh. ví dụ như Hỏa Tinh, thái dương, liêm trinh chờ. nhất là Hỏa Tinh, ở hoả hoạn sự kiện trung tâm, Hỏa Tinh ở điền trạch xuất hiện tỷ số tối cao. người viết phát hiện bổn điền có Hỏa Tinh hoả hoạn bạo phát tỷ số tối cao. có thể nói Hỏa Tinh là chính tông nhất hoả hoạn tinh. thứ nhì xuất hiện tỷ số cao là liêm trinh. Hỏa Tinh liêm trinh ở điền trạch hoả hoạn tỷ số là rất cao. nhìn điền trạch có hay không tọa bính can và đã ngọ hỏa hoặc dần mão mộc thượng, ví dụ như điền cung Hỏa Tinh ngồi bính can, hoặc thái dương tọa bính can dễ dàng hơn bạo phát hoả hoạn. ví dụ như điền trạch ở dần cung chờ. điền cung tọa bính can, bạo phát hoả hoạn tỷ số tối cao. tử cung tọa Hỏa Tinh, có thể đưa tới hoả hoạn. nhưng bạo phát hoả hoạn chuyện món ít hơn.

Lược phải chú ý điền trạch trung tâm hỏa loại tinh có hay không lâm thiên không tinh? Ví dụ như điền trạch có hay không có địa không, tuần thiên không, thiên hư chờ, bởi vì hỏa thiên không thì dễ cháy.

Nhị: Quan ngẫu tuyến Hóa kị (đặc biệt ngẫu cung yếu Hóa kị, điền hỏa ngẫu kị, tối hội hoả hoạn. tựa hồ điền hỏa ngẫu kị, sẽ hoả hoạn)。 nhất là quan ngẫu tuyến có Hỏa Tinh Hóa kị thái dương Hóa kị (nhất là Hỏa Tinh thái dương Hóa kị nhập tiến ngẫu cung)。 hoặc Hỏa Tinh thái dương khiến cho quan ngẫu tuyến Hóa kị. điều này nói rõ Hỏa Tinh thái dương cắt vào điền trạch bản thân. người viết phát hiện bản mệnh điền trạch có Hỏa Tinh mà ngẫu cung có Hóa kị (có Hỏa Tinh thái dương cắt vào ngẫu cung) người, trong nhà bạo phát hoả hoạn. tại sao muốn khán ngẫu cung yếu Hóa kị, nhất là ngẫu cung phải có hỏa loại tinh tiến nhập Hóa kị? Vì sao điền hỏa ngẫu kị, tối hội bạo phát hoả hoạn? Khả năng cân ngẫu cung là trù phòng vị hữu quan. trù phòng là điền trạch trung tâm và hỏa tối hữu quan liên địa phương. nói chung người viết phát hiện ngẫu cung có Hỏa Tinh Hóa kị bạo phát hoả hoạn người cao mà đa. có ý là, có hoả hoạn cận hỏa trạch có Hỏa Tinh liêm trinh lộc tồn, mà ngẫu cung không có Hóa kị và ngẫu cung không có lửa tinh cắt vào, mà là ngẫu cung thiên cơ hóa lộc, hoặc thiên cơ Hóa kị, kết quả là cháy liễu 。 giá ước chừng là phi hóa lộc nhập liêm trinh phụ cung chiếu trạch của tật, dĩ mộc sinh hỏa ý. hoặc là dĩ mộc sinh hỏa. có lúc đại vận cung mệnh Hỏa Tinh canh can, ngẫu cung thái dương hóa lộc, giai hội dẫn đến hoả hoạn. có lúc điền hỏa ngẫu kị (điền cung Hỏa Tinh liêm trinh mà cự cơ ở ngẫu cự môn Hóa kị) giai hội bạo phát tiểu thức hoả hoạn 。 vì sao hoả hoạn luôn luôn muốn cùng ngẫu cung đặt lên quan hệ? Vì sao “điền hỏa ngẫu kị tối hội hoả hoạn?” vì sao đại đa số hoả hoạn tổng gặp phải ngẫu kị? Lẽ nào ngẫu cung là “Hỏa thần?” vấn đề này rất đáng giá chúng ta nghiên cứu.

Tam: Quan tâm giáp can, bính can và ất can mậu can. bởi vì bính can và giáp can là hoả hoạn can. phàm điền có Hỏa Tinh ngẫu hỏa hóa kỵ nhập, gặp giáp vận chú ý, giáp can khiến cho liêm trinh hóa lộc, lúc này phải cẩn thận. bởi vì liêm trinh hóa lộc cơn tức rất vượng. còn nữa, phàm đại vận hóa lộc nhập liêm trinh trong cung, lúc này phải cẩn thận hoả hoạn bạo phát. chú ý “điền hỏa ngẫu kị” thì, phàm liêm trinh chỗ của tuyến có hóa lộc, phàm liêm trinh chỗ tuyến cha tật có hóa lộc (ví dụ như thiên cơ cung hóa lộc), phàm liêm trinh chỗ tuyến cha tật có thiên cơ Hóa kị, tựu phải cẩn thận hoả hoạn. bởi vậy liêm trinh đặc biệt thích hóa lộc và thiên cơ sinh. nhất hóa lộc tựu thích hỏa. hoặc suốt đời tựu thích hỏa. nhất là nhất hóa lộc thích nhất cháy. chú ý điền trạch trung tâm Hỏa Tinh, thái dương, liêm trinh chờ Hóa kị tình hình đặc biệt lúc ấy bạo phát hoả hoạn.

Tứ: Phát sinh hoả hoạn điền cung thường thường cư có bạch hổ thiên hình đeo sao, nhất là bạch hổ cư điền tối đa. thứ nhì là đeo sao cư điền đa. sau đó là thiên hình, dương nhận. đây cũng chính là thuyết: Điền có Hỏa Tinh bạch hổ người, điền có liêm trinh bạch hổ người, hoả hoạn bạo phát tỷ số tối cao. xem ra là “trạch có hung hỏa, hung hỏa dồn hủy” ý ba.

Ví dụ như nam mệnh âm lịch 1968 năm 6 nguyệt 27 nhật giờ dần, đến đây nam 2003 năm qua ta chỗ, ta vừa nhìn mệnh tọa đinh kỷ mà “liêm điền ngẫu kị”, tức phán đoán hắn khi còn bé khoảng chừng ở 14 tuổi trước trong nhà bạo phát hoả hoạn. kết quả hắn thuyết ngũ sáu tuổi tả hữu trong nhà nhà cũ bị thiêu hủy.

Chú ý: Đã ngoài đều là phàm bạo tạc, phàm gas nổ tung tự loại nguyên lý, đặc biệt ghi chú rõ.

Ví dụ như mệnh tọa Hỏa Tinh, phạ ngẫu cung có kị. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như mệnh tọa liêm trinh, ngẫu cung Hóa kị, phòng đốt, phòng gas bạo tạc. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Liêm trinh cung ngẫu quan cung Hóa kị, lũ sai ai ra trình diện bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như mệnh tọa liêm trinh Hỏa Tinh, ngẫu cung Hóa kị, người như vậy dễ dàng nhất bị đốt, hoặc bị bỏng. nhất là điền cung tái Hóa kị canh ứng nghiệm.

Ví dụ như mệnh tọa liêm trinh cung Hóa kị, thiên cơ cung vừa Hóa kị thì, phải chú ý gas bạo tạc. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như mệnh tọa Hỏa Tinh, điền cung Hóa kị, dễ bị bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như ngẫu cung liêm trinh Hóa kị, dễ bị bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như quan cung liêm trinh Hóa kị, thiên cơ cung vừa Hóa kị thì, phải chú ý gas bạo tạc. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Đã ngoài những tin tức này đối thường tiếp xúc mồi lửa người, hoá lỏng khí người, mỏ than đá nghiệp giả, phá người rất có bang trợ.

Bản mệnh điền tọa Hỏa Tinh, đồng thời ngẫu cung Hóa kị (ngẫu cung là điền của tật).

Bản mệnh điền tọa Hỏa Tinh, đồng thời điền can khiến cho ngẫu cung Hóa kị (ngẫu cung là điền của tật.)

Bản mệnh điền tọa Hỏa Tinh thiên hình, tam phương tứ liêm trinh. đồng thời điền can khiến cho ngẫu cung Hóa kị (ngẫu cung là điền của tật.)

Bản mệnh điền cung có Hỏa Tinh, giáp đại vận điền trạch trung tâm thái dương Hóa kị.

Bản mệnh điền cung có Hỏa Tinh, đại vận quan cung thái dương Hóa kị.(quan cung là điền cha, xung điền của tật.)

Bản mệnh điền cung có Hỏa Tinh, đại vận quan cung thái dương Hóa kị.(quan cung là điền cha, xung điền của tật.), lưu niên điền cung thái dương Hóa kị.

Dời phòng ở, mua đất da, mãi phòng ở, cái nhà tử vi mệnh lý

Quan tâm phòng ở tinh

Ở tử vi đẩu số trung tâm, điền trạch, Thiên phủ, quả tú, quan phủ, phong các là phòng ở. nhất là điền trạch, Thiên phủ, quả tú là phòng ở (quan phủ là có khác nhau tính phòng ở, quan phủ là phía chính phủ loại phòng ở.) quả tú là một người ngủ phòng ở, phong các thường thường chỉ là nhà một bộ phận mà thôi. bởi vậy ở tử vi mệnh lý trung tâm, chân chính chánh tông phòng ở là Thiên phủ và quả tú, nhất là tối chính tông nhất phòng ở phải nói là Thiên phủ liễu.

Bởi vậy Thiên phủ là khán bàn phòng, mãi phòng, cái phòng chờ tối tin tức trọng yếu trước cửa sổ. ví dụ như người viết ở tử vi đẩu số luận trúng mục tiêu tựu bình thường số lớn vận dụng đến nó.

Bởi vậy Thiên phủ can biến thành của cung, là một khán bàn phòng, mãi phòng, cái phòng chờ tin tức trước cửa sổ. nhất là Thiên phủ can biến thành ra lộc và kị, là mệnh chủ nhân sinh chủ yếu nhất phòng ở phương diện tin tức. Thiên phủ biến thành ra lộc và kị, ở ứng với vu phòng ở phương diện ứng với sổ.(hiện nay cái này đầu đề đang nghiên cứu trung tâm)。

Bản mệnh bàn tử điền tọa sát phủ, suốt đời dời, suốt đời ở đa loại phòng ở, nhiều lần dời, hoặc suốt đời dễ cái phòng ở.

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm phòng ở hay thay đổi thay đổi, đa dời, hoặc mãi phòng ở, cái phòng ở.

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm có ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng hiện tượng, chủ mãi phòng ở và cái phòng ở

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, tài vận hảo thì thường thường chủ mãi phòng ở và cái phòng ở, ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng.

Đại vận bàn điền cung tọa thất sát, đại vận can hóa lộc nhập điền, thường thường chủ mãi phòng ở và cái phòng ở, ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng.

Đệ tam, tứ, ngũ đại vận tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm có ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng hiện tượng, chủ mãi phòng ở và cái phòng ở.

Đệ tam, tứ, ngũ đại vận tử điền tọa sát phủ mà lại tài vận hảo, mười năm này trung tâm tiền năm năm có ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng hiện tượng, chủ mãi phòng ở và cái phòng ở.

Mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ suốt đời đa dời.

Mệnh tọa thất sát tử điền kị, suốt đời đa dời, nhưng tài vận hảo tình hình đặc biệt lúc ấy cái phòng ở.

Đại vận mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ giá đại vận đa dời. hoặc đến đây đại vận trung tâm tiền năm năm đa dời.”

Đại vận mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ giá đại vận đa mãi phòng cái phòng. hoặc đến đây đại vận trung tâm tiền năm năm đa mãi phòng cái phòng.

Đệ tam tứ ngũ đại vận mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ đa dời, mãi phòng cái phòng. hoặc chủ đến đây đại vận trung tâm tiền năm năm đa dời, mãi phòng cái phòng.

Còn nữa chú ý một điểm:

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn tử cung, là một loại ở đây đại vận trung tâm kiếm tiền tịnh cái nhà dấu hiệu.

Đại vận can hóa lộc tiến nhập

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn tử cung, nhược đến đây đại vận trung tâm bốn người phân vận trung tâm mệnh thiên tử điền có sát phủ, chủ giá nhất đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng.

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản đại vận điền cung, chủ giá nhất đại vận tài vận hảo, chủ ta quan tâm phòng ở. nhược đại vận điền cung có thất sát đối cung có Thiên phủ, chủ giá nhất đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng.

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản đại vận điền cung, chủ giá nhất đại vận trung tâm tài vận hảo, chủ ta quan tâm phòng ở. nhược đến đây đại vận trung tâm bốn người phân vận trung tâm mệnh thiên tử điền có sát phủ, chủ giá nhất đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng.

Bản mệnh tọa thất sát, lớn thứ tư vận vừa lúc điền ở thất sát, chủ mãi phòng, cái phòng dấu hiệu. nhưng không được là tuyệt đối.

Con người, lớn thứ tư vận đều vừa lúc tọa điền trạch hoặc đối điền trạch, lúc này bàn phòng, mãi phòng, cái phòng thường thường rất xông ra.

Đại vận mệnh tọa thất sát mà mệnh can hóa lộc nhập thiên cung Thiên phủ cung, chủ đến đây đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng. nhất là đến đây đại vận đệ nhất phân vận.

Mãi phòng ở và cái nhà tử vi mệnh lý phải chú ý là: Nhất, chủ khán đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ đại vận. bởi vì tuyệt đại đa số người đó mãi phòng cái phòng đều ở cái giai đoạn này. cái giai đoạn này người đó thường thường kinh tế năng lực cường, có điều kiện mãi phòng và cái phòng. nhị: Khán đại vận tử điền, nhất là phải chú ý là tử điền có sát phủ. có lúc đại vận trung tâm phân vận tử điền có sát phủ cũng sẽ mãi phòng ở cái phòng ở. có lúc đại vận mệnh tọa sát phủ cũng sẽ mãi phòng ở cái phòng ở. tam: Khán đại vận tử điền tuyến là phủ có động tượng? Có hay không có kị? Tứ: Khán tài vận, bởi vì kinh tế năng lực là dẫn đến mãi phòng và cái phòng cơ bản nhất nhân tố. mãi phòng và cái phòng là muốn vận dụng tuyệt bút tiền, sở dĩ có hay không có tuyệt bút tiền hoặc là phủ năng lực chi tuyệt bút tiền là mãi phòng và cái phòng cơ bản nhất nhân tố. ví dụ như đại vận phân vận tài vận hảo, mãi phòng ở và cái nhà cơ bản điều kiện tựu tạo thành. ví dụ như tài có tiến có ra, như vậy còn có thể cơ bản cung khởi mãi phòng ở và cái phòng ở. nhưng đại vận phân vận vô tài, vô pháp tiến tài, tựu không đạt được mãi phòng và cái phòng cơ bản điều kiện. bởi vậy đối mãi phòng và cái phòng tử vi mệnh lý tài vận yêu cầu, nhất là muốn trước hoặc hiện tại có một số tiền lớn, như vậy tài năng lập tức mãi phòng và cái phòng. hai là bây giờ có thể cú không ngừng kiếm tiến tiền lai hoàn ngân hàng hoặc hoàn tá tới tiền, bằng không mãi phòng, cái phòng không hợp pháp thực hiện, thì là thực hiện, cũng dễ trên đường yêu chiết hoặc cực kỳ gian khổ. bởi vậy ở mãi phòng và cái phòng trước hoặc chi tế, tử vi mệnh lý trung tâm thường thường năng lực thấy trước hoặc chi tế có tài vận có tiến tài hoặc có dư tiền. cũng có thật nhiều nhân là hàng tháng cung phòng, bởi vậy lúc này tử vi mệnh lý trung tâm thường thường là có tiến tài lại có ra tài.

Điển thức mệnh lệ ví dụ như: Nữ, 57 năm âm lịch 7 nguyệt 11 nhật 9 thì sinh, cô gái này 34 tới 43 tuổi lộc quyền nhập quan, tam kỳ giai hội, nhân sinh của cảnh đẹp cũng! Giá là mãi phòng ở tạo thành một xác thật cơ sở kinh tế. đệ ngũ đại vận động sát cách điền động, phụ phá xung điền, chủ điền trạch thượng dùng tiền, nhất là 44 tới 46 tuổi, đồng thời trong nhà phòng thượng hội tiết thủy. kết quả cô gái này 45 tuổi tả hữu trong thời gian lũ ở điền trạch thượng dùng tiền, phòng ở mua ngồi xuống lại một ngồi, nhưng chính là mặt trên hội đầu viên ngói trích thuỷ, chẳng tại sao vậy? Ha hả, cự môn hãm ở đệ ngũ đại vận trung tâm đệ nhất phân vận điền cung, quân không gặp đinh mạt cung hóa kỵ nhập phân vận của điền mà hủy điền? Giá đinh mạt là cái gì? Đinh mạt nạp đang lúc hay “thiên hà thủy.”

Nhà có ma: Nhâm ngọ năm, đã dậu nguyệt, Đinh Hợi nhật, một vị dịch học thành thục giao hữu viễn phương gọi điện thoại lai chiêm trạch làm sao? Dĩ ta ra lệnh bàn định gia đình cung mệnh ở ta ra lệnh bàn mạt cung thượng. điều này đại biểu gia đình vị trí ngay ta ra lệnh bàn mạt cung thượng, đây là ta mệnh bàn trung tâm hung nhất nhất cung một trong. ta lập tức chỉ lắc đầu khen:”bất hảo, bất hảo, giá trạch cư ta ra lệnh bàn mạt cung, thứ ba Phương thiếu chủ tinh mà lại thiên yếu, hơn nữa quan cung lạc hãm thụ xung. nhâm năm hóa kỵ nhập huynh, đã nguyệt cập đinh nhật song kị giai nhập phúc xung tài, hình thành tài quan giai tổn hại cục diện, giá trạch khí chẩm phải nhường nhân cảm giác là âm trầm? Âm khí tin tức quá nặng. cư người sau khi tiến vào xem ra đầu tiên yếu tổn hại tài (huynh là tài khố, huynh kị thì tài khố thụ xung; nguyệt nhật song hóa kỵ nhập phúc xung tài chủ tổn hại tài), thứ nhì xem ra nhật nguyệt bạch hổ mui xe quá kém, ở lại đi vào đối với người miệng bất lợi, rủi ro không chỉ, hơn nữa rất nên sinh tai họa bất ngờ! Ví dụ như khẩu thiệt quan tòa (cư dương giả lắm lời lưỡi quan tòa) ví dụ như hoành phát tật bệnh, bạo phát huyết quang các loại (bạch hổ đa tật bệnh), thậm chí rất có thể hội tổn thương người lớn.”

Đối phương lập tức phản ứng tình huống: Đa người nhà miệng ở lại trở ra cận hai tháng, một nhân tài chiêu quan tòa, nhị ba não bộ đã xảy ra vấn đề,, cảo đắc nhân tâm rất không an.

Tai nạn giao thông tin tức

Phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại, đều phải lo lắng đáo ra cửa thuận lợi hay không? Phương tiện giao thông hội phôi phủ? Phương tiện giao thông hội xảy ra vấn đề phủ? Đối thân thể mình có hay không tai hại? Hoặc xuất môn xuất hành đối với mình tai hại tới trình độ nào? Các loại. nói chung, muốn lo lắng và phân tích phạm vi và hạng mục nhiều hơn. người viết đối với lần này nghiên cứu không nhiều lắm, cận tố một ít giản yếu tham thảo:

Tai nạn giao thông tin tức chủ nhìn cái gì?

Nhất: Khán tam tứ cập cửu cung bát sự, nhất là khán mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến, tử điền tuyến. nhất là khán mệnh thiên tuyến phụ tật tuyến trung tâm có hay không có phương tiện giao thông tiến nhập, nhất là khán mệnh thiên tuyến phụ tật tuyến trung tâm có hay không có phương tiện giao thông tiến nhập tổn hại tật?

Nhị: Khán thiên cung tử cung (thiên cung tử cung đều đại diện xuất ngoại tại ngoại)。

Tam: Khán tứ mã tượng, thiên cơ độ sáng tinh thể phương tiện giao thông.

Chánh tông thông nhau tinh là: Thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ.

Chính tông nhất chính là trời cơ tinh, thiên mã tinh, tuổi dịch, nhất là thiên cơ, thiên mã,

Hơi có thông nhau hiện tượng tinh là: Thái âm, tả phụ, hữu bật, tứ mã địa, phàn yên chờ. nhưng chỉ là dấu hiệu mà thôi.

Có thể nói, chân chính thông nhau tinh, đã ngoài đều có thể hình thành. nhưng không nhất định là tuyệt đối tin tức. bởi vì chân chính thông nhau tinh, sẽ phải tụ tài có thể chân chánh hình thành. ví dụ như thiên cơ thiên mã ở thiên cung, lúc này hình thành chân chính thông nhau tinh. ví dụ như thiên cơ thiên mã ở tứ mã địa, lúc này hình thành chân chính thông nhau tinh. các loại. đồng thời, có lúc cũng không phải nhất định phải thiên cơ xuất hiện tài có thể chân chánh hình thành thông nhau tinh. bởi vì thiên mã, tuổi dịch, Thái âm, tả phụ, hữu bật, tứ mã địa, phàn yên đợi lát nữa tụ đều có thể hình thành các loại loại dạng thông nhau tinh. tứ mã địa, thiên lương, thiên mã, tuổi dịch, tức là một loại phương tiện giao thông. ví dụ như tứ mã địa thiên mã tả phụ là phương tiện giao thông.

Có người thậm chí còn bả cự môn, đà la cho rằng một loại thông nhau công tác hiện tượng, giá lưỡng khỏa tinh có đợi chúng ta tiến thêm một bước nghiên cứu và xác định.

Thông nhau máy móc trục trặc

Một ngày máy móc trục trặc, thao túng không nhạy tựu dễ dẫn đến tai nạn xe cộ và bất hạnh tai hoạ.

Nhất, khán phương tiện giao thông là cường là yếu? Có hay không thụ trùng kích loại?

Thiên cơ hãm, cẩn thận xa tai.

Thiên cơ hãm, xuất môn xuất ngoại dễ hiện tai nạn xe cộ.

Tả phụ cung hãm, bất lợi.

Sợ nhất thiên cơ Hóa kị.

Thiên cơ vượng mà Hóa kị phải cẩn thận.

Thiên cơ hãm mà Hóa kị, yếu cực kỳ cẩn thận.

Xuất môn không đổi mệnh thiên cơ hãm, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết. Hóa kị vưu nghiệm.

Tài xế không đổi mệnh thiên cơ hãm, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết.

Nhị: Muốn xem phương tiện giao thông có hay không có tai tinh triền hại, mà dẫn đến thông nhau máy móc trục trặc và xuất hiện tai nạn giao thông

Thiên cơ thiên mã là phương tiện giao thông, thất sát là xe lửa dấu hiệu, liêm sát mã là xe lửa

Ví dụ như: Phương tiện giao thông không thích hợp có Hóa kị, liêm trinh, cự môn, dương nhận, Địa kiếp, bạch hổ, thiên hình, thiên thương, thiên không, phá toái chờ. phương tiện giao thông sợ nhất những … này “tai tinh” triền thân. chủ xe cẩu dễ xuất hiện thông nhau máy móc trục trặc và xe cẩu dễ xuất hiện sự cố. bởi vậy phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại, đều phải lo lắng phương tiện giao thông có hay không có những … này “tai tinh” triền thân? Một ngày gặp gỡ, điều không phải kỹ thuật điều khiển có chuyện, hay xa có chuyện, hoặc trên đường đi gặp tai tinh triền thân.

Tại đây ta “tai tinh” trung tâm, sợ nhất liêm trinh, cự môn, dương nhận, thiên hình, thiên thương, thiên không, bạch hổ, phá toái. nhất là thiên cơ Hóa kị, liêm trinh Hóa kị, cự môn, dương nhận, thiên hình, thiên thương, bạch hổ, không nên xem thường thiên thương, ở tai nạn giao thông trung tâm, thiên thương xuất hiện tỷ số tương đối cao, nhất là dương nhận, thiên hình, thiên thương cùng phát hiện thời gian.

Gặp vũ khúc, thất sát, phá quân, đà la, âm sát chờ giai yếu lược là chú ý.

Tối kỵ thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình, là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Tối kỵ thiên cơ đái phá toái Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình mà dẫn đến phá toái, đây là một loại chân chính hơn nữa là tương đối nghiêm trọng tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Xa nghiệp giả (tài xế) tối kỵ thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, mà quan cung có phá toái tinh, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình, là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Xa nghiệp giả (tài xế) tối kỵ cung mệnh thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, mà quan cung có phá toái tinh, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình, là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Tối kỵ thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có vũ khúc dương nhận bạch hổ tử cùng cấp cung, chủ phương tiện giao thông đã bị vũ lực hoặc mãnh liệt đánh, dẫn đến phương tiện giao thông nhận chết vô ích, đây là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả không đổi quan cung thiên mã thiên hình hiện, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả xuất môn không đổi quan cung thiên mã thiên hình hiện, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết.

Thông nhau tinh không thích hợp đái phá toái, nhất là thông nhau tinh Hóa kị thì đái phá toái, nhẹ thì thông nhau máy móc tổn thương hoặc săm lốp xe bạo phá, nặng thì thông nhau máy móc chỉnh thể phá toái, dẫn đến thân người an toàn. bởi vì phá toái thường thường đại diện hư hại, bể nát, phá lạn.

Tam: Phạ sai ai ra trình diện mậu can, bính can, bởi vì mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị, bính khiến cho liêm trinh Hóa kị. mậu bính giai Hóa kị là lúc, thông nhau sự kiện đặc biệt nhiều.

Bính mậu lưỡng can, là thập Thiên can trung tâm tối hội bạo phát tai nạn giao thông hai người cao sự cố can. nhất là mậu can.

Bính can, bính cung, bính đại vận, bính can thụ xung thì, xuất hiện tai nạn giao thông xác suất tương đương cao.

Bính đặc biệt hội dẫn đến phương tiện giao thông không nhạy. bởi vậy sản sinh thông nhau sự kiện.

Bính đại vận phải cẩn thận. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế)。

Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) ở bính can đại vận phải đặc biệt coi chừng.

Bính mậu can giai Hóa kị, thông nhau sự kiện đa.

Bính mậu can giai Hóa kị, hóa kỵ nhập phương tiện giao thông, hóa kỵ nhập thiên cung, hóa kỵ nhập mệnh phụ tật, tai nạn giao thông đa.

Mậu can, mậu cung, mậu đại vận, mậu can thụ xung thì, xuất hiện tai nạn giao thông xác suất tương đương cao.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) mệnh bính quan mậu, phương tiện giao thông đặc biệt hội hư hao, phương tiện giao thông đặc biệt hội xảy ra vấn đề, phi thường dễ xuất hiện tai nạn giao thông. thậm chí bởi vậy chết (phụ tật có thiên hình Hóa kị các loại)。

Liêm trinh, thiên mã, tứ mã địa, tuổi dịch, bính can đồng cung đồng thời Hóa kị, phương tiện giao thông không nhạy, có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cẩn thận. thường thường muốn gặp huyết quang, nhược sai ai ra trình diện chờ không hung tinh cắt vào chủ kiến huyết quang đả thương người, nặng thì chết.

Tình hình giao thông hiểm ác đáng sợ dẫn đến sự cố

Một ngày tình hình giao thông hiểm ách, tựu dễ dẫn đến tai nạn xe cộ và bất hạnh tai hoạ.

Khán tình hình giao thông hiểm ách, chủ khán thiên cung và tử cung, thiên cung và tử cung đều đại diện xuất ngoại và tại ngoại.

Nhìn ra môn, xuất ngoại và tai nạn giao thông các loại, yếu thiên cung và tử cung kiêm khán. nhất là chủ khán thiên cung.

Thiên cung có cự môn, dương nhận, thiên hình, thiên không, thiên thương, dễ dàng nhất tình hình giao thông xảy ra vấn đề. dễ nhân tình hình giao thông dẫn đến tai nạn giao thông. nhất là dương nhận, thiên hình, thiên không, thiên thương (giá tứ khỏa tinh dĩ thiên hình, thiên thương ở thiên cung xuất hiện tai nạn giao thông xác suất tối cao, nhất là thiên hình ở thiên cung gặp chuyện không may tỷ số xếp hạng vị thứ nhất), chúng nó ở tai nạn giao thông trung tâm xuất hiện tỷ số cao. gia dương nhận, xuất hiện tỷ số càng cao.

Thiên cung là mệnh tật lớn nhất dồn bệnh điểm, cao hơn độ đề phòng tai nạn xe cộ bạo phát. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cẩn thận.

Thiên cung là mệnh tật lớn nhất dồn bệnh điểm, cao hơn độ đề phòng tai nạn xe cộ bạo phát. xuất môn ngồi xe phải cẩn thận. cấm truy xa và phàn xa!

Phàm thiên cung là mệnh tật lớn nhất dồn điểm nhanh, sẽ phòng thiên cung lâm, hoặc thiên cung Hóa kị hoặc thiên cung bị kị xung là lúc. lúc này là tai nạn giao thông bạo phát tối Cao Phong Kỳ. nhất là lúc này phụ tật tuyến có thông nhau tinh tiến nhập (nhất là Hóa kị) hoặc thương vong tinh xuất hiện thì, dễ nhất bạo phát tai nạn giao thông.

Phàm thiên cung có thiên hình, tựu lập tức muốn xem phụ tật tuyến là phủ có kị, nhất là phủ có phương tiện giao thông tiến nhập. nếu có, lúc này yếu cực cao độ địa phòng bị. nhất là phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên hình, phụ mã thiên kị, tật mã thiên hình, nhược thiên cung không có hình, mà thiên cung kị nguyên có thiên hình, giai thành lập. những … này hiện tượng xuất hiện, hẳn là cấp cho tối cao độ phòng bị.

Phàm thiên cung có Hóa kị, tựu lập tức muốn xem phụ tật tuyến là phủ có phương tiện giao thông tiến nhập. nếu có, lúc này cao hơn độ phòng bị. đây là khán tai nạn giao thông yếu quyết một trong.

Phàm thiên cung có Hóa kị, tựu lập tức muốn xem thiên cung có hay không có thiên hình tiến nhập. nếu có, lúc này cao hơn độ phòng bị. đây là khán tai nạn giao thông yếu quyết một trong.

Thiên cung có Hóa kị, liêm trinh, dương nhận, Địa kiếp, thiên hình, phá toái chờ yếu vô cùng cẩn thận.

Thiên cung có hình nhận hổ, thập phần nguy hiểm. nặng tai. thiên cung có hình nhận, rất nguy hiểm.

Nhất là phải cẩn thận thiên hình ở thiên cung Hóa kị xung mệnh, loại hiện tượng này phát sinh tai nạn giao thông tỷ số cao. nhất là bàn trung tâm có thiên cơ Hóa kị hoặc bàn trung tâm phương tiện giao thông lũ phát hiện thời gian phát sinh tai nạn giao thông tỷ số cao.

Thiên cung Hóa kị tịnh trong cung có thiên hình, đây là chính tông nhất tai nạn giao thông tin tức. nhược bàn trung tâm có phương tiện giao thông tinh Hóa kị nhảy vào cung mệnh hoặc phương tiện giao thông tinh Hóa kị tật cung, hoặc cung mệnh và phụ tật cung vốn chính là phương tiện giao thông tinh Hóa kị, loại này tai nạn giao thông bạo phát tin tức hầu như là tuyệt đối. nhược bàn trung tâm mệnh tật phụ cung có phương tiện giao thông tinh, nhưng không có Hóa kị, lúc này chích là có thể hội bạo phát tai nạn giao thông, không được là tuyệt đối. chích thì có lúc vẫn đang hội bạo phát. nhược bàn trung tâm mệnh tật phụ cung giai không có phương tiện giao thông tinh, mà cái khác cung đã có phương tiện giao thông tinh (nhất là thiên cơ Hóa kị) Hóa kị, đều là hội bạo hội tai nạn giao thông (rất dễ bạo phát)。 nhưng không được là tuyệt đối hội bạo phát. nhược cung mệnh hãm mà thiên cung có thiên hình Hóa kị, lúc này bàn trung thiên cơ hoá kị, đều là yếu bạo phát tai nạn giao thông thương thân. bởi vậy, tai nạn giao thông bạo phát không được bạo phát, không phải nói phương tiện giao thông không được xung mệnh tật sẽ không sự, nhược lúc này cung mệnh hãm, vẫn đang có việc (mệnh hãm sợ nhất thiên cung kị lai xung, nhất là thiên hình lai tấn công trận địa địch mệnh)。 cung mệnh cường có thể nhiều.

Thiên hình tử kị, đây là cao bạo phát tỷ số hiện tượng, nhất là thiên cung thiên hình Hóa kị, bộ dáng như vậy kị tựu dẫn đến mệnh chủ xuất ngoại mà thụ thương. có lúc thiên hình có kị mà lại tử kị tử vi mệnh lý, căn bản cũng không cần mã tinh xuất hiện, cũng sẽ bạo phát xa tai. có lúc thậm chí thiên cung không hề động, xuất hiện cũng sẽ gặp phải xa tai.

Liêm sát ở thiên, không thích hợp phụ tật tuyến có Hóa kị, đây là một loại trên đường mai thi hiện ra.

Liêm trinh dương nhận ở thiên Hóa kị, bàn trung thiên cơ hoá kị người, chủ trên đường tai nạn giao thông.

Liêm phá ở thiên (liêm Hóa kị), phụ tật tuyến có thiên hình Hóa kị (sai ai ra trình diện có thông nhau tinh tiến nhập phụ tật tuyến), chủ trên đường tai nạn giao thông.

Mệnh tọa bạch hổ Tang Môn cách dương nhận, liêm sát ở thiên mà phụ tật Hóa kị, đây là một loại trên đường mai thi hiện tượng. yếu thận phòng tương đối nghiêm trọng tai nạn giao thông. nếu có thông nhau tinh ở phụ tật tuyến Hóa kị, lúc này tối cần phải thận phòng nghiêm trọng tai nạn giao thông bạo phát.

Mệnh tọa bạch hổ Tang Môn cách, thiên cung liêm trinh thiên mã tuổi dịch Hóa kị, tối cần phải thận phòng nghiêm trọng tai nạn giao thông bạo phát.

Còn nữa, thiên cơ mậu động, tức bản mệnh bàn thiên cung có thiên cơ, và bản mệnh bàn trung tâm đều có mậu can của cung Hóa kị, đây là kị nguyên bị dẫn động, giai hội bạo phát tai nạn giao thông. nhất là mệnh chủ gặp mậu làm kị nguyên thì, nhất là mệnh chủ gặp phụ tật tuyến Hóa kị có thông nhau tinh cắt vào phụ tật thì, lúc này sẽ bạo phát tai nạn giao thông.

Thiên cơ: Phương tiện giao thông, máy móc, động cơ, gặp hung là tay chân bị thương tàn phế, não nổ lên,

Vũ khúc, thất sát, cự môn, phá quân, Địa kiếp, thiên không, đà la, âm sát chờ lược phải cẩn thận.

Liêm trinh: Xe lửa, phương tiện giao thông đa không nhạy, phương tiện giao thông đa sự cho nên, động cơ, thiết bị điện trục trặc, huyết quang, đại lượng máu chảy, cháy,

Dương nhận: Gấp gáp, gấp gáp cướp đường, rất nhanh, cao tốc, siêu tốc, tướng đính, chạm vào nhau,

Địa kiếp: Mặt đất hiểm ác đáng sợ, mặt đất hãm hại hãm, hãm hại miệng, vùng đất thấp, gặp hung là gãy chân, đi vào địa phủ

Thiên hình đa thương tổn, hư hao, thụ thương,

Phá toái: Đá vụn, đường bất bình, phá hư, hư hao, đổ, phá hủy, bản thân phá toái, bản thân đổ,

Vũ khúc: Dễ chạm vào nhau, gặp hung tứ chi dịch chiết phán đoán,

Thất sát: Rất nhanh, cao tốc, siêu tốc, mãnh, xe cộ ủng tễ, hoặc liên hoàn tai nạn xe cộ, xe lửa,

Cự môn: Đi dạ lộ, hắc ám, thấy không rõ, tình hình giao thông bất minh, thủy trợt, lộ trợt, ngủ, giữa sông, ly khai, tách ra, gặp hung là ly khai dương gian,

Phá quân: Phá hư, núi lở, tảng đá, đá vụn, đường bất bình,

Thiên không: Không tưởng được, đột nhiên phòng bị không được, phương tiện giao thông dễ không nhạy, dễ đạp không, rơi xuống, trở mình đảo, rơi xuống, phán đoán nhai, vách núi,

Đà la: Săm lốp xe, loan nói, chuyển biến,

Âm sát: Dạ hành, đường ngầm, sương mù – đặc rậm rạp, khó hiểu, ngăn trở đường nhìn, quái sự, quỷ quái,

Thiên cung song hãm, xuất ngoại cẩn thận.

Thiên cung song hãm, đương phân vận vừa lúc đi dồn đến đây (phân vận mệnh cung chính thích ngồi ở cái này thiên cung song hãm thượng), tình hình giao thông quá mức không được bất lợi. yếu cực kỳ cẩn thận. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) hoặc mệnh chủ xuất hành, phải cẩn thận. nhất là đương đại vận hoặc lưu niên có chính tông thông nhau tinh Hóa kị tiến nhập tật cung thì, cẩn thận nhân tai nạn giao thông thụ thương, nặng người bị thương tàn phế hoặc tử vong.

Mệnh chủ mệnh tọa tả phụ thiên mã tuổi dịch, nhược thiên cung song hãm, lại thấy có bạch hổ thiên hình kị động. chủ ta xuất ngoại hoặc ta ngồi trên xe, trên đường tình hình nguy hiểm, cẩn thận tai nạn giao thông.

Thiên cung tả phụ hãm, bất lợi. chỉ là dấu hiệu.

Thiên cung liêm trinh Hóa kị, yếu vô cùng cẩn thận đề phòng tình hình giao thông hiểm ác đáng sợ. nhất là lúc này phụ tật có kị là ứng với, nhất là phụ tật có kị mà lại có thông nhau tinh tiến nhập tối ứng với.

Thiên cung ở tứ mã địa có liêm trinh Hóa kị, yếu vô cùng cẩn thận đề phòng tình hình giao thông hiểm ác đáng sợ.

Thiên cung ở tứ mã địa có liêm trinh Hóa kị, lại thấy phụ cung có thiên cơ Hóa kị, cơ bản cấu thành thông nhau sự kiện. yếu cực kỳ cẩn thận mới là.

Thiên cung có hữu bật thiên hình Hóa kị, lúc này sợ nhất phụ tật tuyến ở tứ mã địa có thiên mã tuổi dịch, như vậy dễ cấu thành tai nạn giao thông.

Thiên cung có hữu bật thiên hình Hóa kị, lúc này phụ tật tuyến ở tứ mã địa có thiên mã tuổi dịch, nhược cung mệnh tọa dương nhận, đây là nhận hình chạm vào nhau, dễ thấy huyết quang bay tán loạn.

Tử cung đại diện gia ngoại, xuất môn, xuất hành.

Tử cung là mệnh tật lớn nhất dồn bệnh điểm, cao hơn độ đề phòng tai nạn xe cộ bạo phát. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Tử cung không thích hợp thiên cơ hãm.

Tử cung không thích hợp Hóa kị. không được là tuyệt đối.

Tử cung là mệnh tật lớn nhất dồn dồn bệnh điểm thì, một ngày tử cung lâm, hoặc tử cung Hóa kị hoặc tử cung bị xung động, tức phải cẩn thận. nhất là phụ tật tuyến trung tâm có thông nhau tinh đồng thời bàn trung tâm có nhận hổ hình xuất hiện thì, xuất ngoại yếu phòng phương tiện giao thông sẽ làm bị thương nhân.

Tử cung thiên cơ hãm, nhược mệnh là mậu, ngoạn xa dễ xảy ra vấn đề. cấm truy xa và phàn xa!

Tử cung không thích hợp sai ai ra trình diện phương tiện giao thông Hóa kị, ví dụ như liêm trinh thiên mã tuổi dịch đồng cung vừa Hóa kị. sai ai ra trình diện của nên phát hiện tai nạn giao thông.

Ví dụ như tài xế mệnh tọa thiên lương ở quý hợi cung là hãm, quý can vừa khiến cho cung tử nữ (canh thân cung) trung tâm tham lang thiên mã tuổi dịch Hóa kị, điều này nói rõ mệnh hãm xuất môn tại ngoại, tử cung canh can bị quý hợi cung mệnh dẫn động, canh kị tất nhập thiên cung xung mệnh. như vậy thân làm tài xế thiên lương xuất môn tại ngoại, dễ nhất phát sinh tai nạn giao thông, nặng thì chết.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) nhược mệnh tọa thiên cơ Hóa kị, nhược kị nguyên đến từ chính tử cung (kị nguyên tử cung có vũ khúc dương nhận bạch hổ tử cùng cấp cung), chủ có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) xuất ngoại, phương tiện giao thông đã bị vũ lực hoặc mãnh liệt đánh, dẫn đến phương tiện giao thông nhận chết vô ích, đây là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Phương tiện giao thông Hóa kị, lại thấy tử điền kị, lúc này cao hơn độ đề phòng tai nạn giao thông.

Tử cung có thiên cơ, hoặc tử cung có thiên mã, hoặc tử cung có thiên hình Hóa kị thì, nếu so với so sánh chú ý một điểm. bởi vì … này thì tai nạn giao thông bạo hội tỷ số hội đề cao.

Thông hành và cảnh sát giao thông

Bình thường, thiên cơ văn xương văn khúc chờ Hóa kị, thường thường thông hành thì gặp cảnh sát giao thông, không biết nâm xa chứng cập đi giá chứng giết liễu không có? Năm thẩm không có?

Lúc này nếu có cự môn tham lang chờ, là bởi vì mính rượu.

Tai nạn giao thông có hay không dẫn đến thụ thương và tử vong?

Tai nạn giao thông có hay không dẫn đến thụ thương và tử vong? Có thể khán quyển sách trung tâm 《 tật bệnh thiên 》 và 《 tử vong thiên 》。 ở đây không được thuật.

Phàm tam tứ đa hãm, xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) dễ bạo phát tai nạn giao thông.

Phàm tam tứ đa hãm, phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát Cao Phong Kỳ. cẩn thận bởi vậy thân tàn hoặc toi mạng.

Phàm tam tứ đa hãm (cung mệnh hãm tọa thiên thọ), thiên cung cư thiên hình người đi viếng Hóa kị, là tính mệnh trước mắt, nhược bàn trung tâm có chánh tông thông nhau tinh Hóa kị (ví dụ như thiên cơ Hóa kị), mặc kệ thông nhau tinh có ở nhà hay không mệnh thiên phụ tật, giai chủ tính mệnh trước mắt, thông nhau chết.

Mặc kệ là dạng gì thông nhau tai hoạ, đều phải khán tật cung.

Đương thông nhau tinh chính tại thân thể cung và đang ở quay bản thân cung thì, phải cẩn thận có thể sẽ bạo phát thông nhau phương diện vấn đề.

Tật cung có thông nhau tinh, phải cẩn thận trong cuộc đời mới có thể bạo phát thông nhau phương diện vấn đề.

Tật phụ lưỡng cung có thông nhau tinh, phải cẩn thận trong cuộc đời mới có thể bạo phát thông nhau phương diện vấn đề.

Tật cung có kị, kị nguyên đến từ chính tứ mã địa thiên cơ, cẩn thận tai nạn giao thông.

Tật cung có kị, kị nguyên đến từ chính tứ mã địa thiên mã tuổi dịch Tang Môn, chủ nghiêm trọng tính tai nạn giao thông, nhẹ thì thương, nặng thì vong.

Phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên hình, tật mã thiên hình, đây là một loại tai nạn giao thông bạo phát tương đối cao xác suất tử vi mệnh lý (yếu cực kỳ cẩn thận), nhất là phụ tật có kị thì tối ứng nghiệm, nhất là thiên cung có kị thì tối ứng nghiệm.

Phụ mã thiên kị, nhược thiên cung không có hình, mà thiên cung kị nguyên có thiên hình, giai thành lập. nhất là kị nguyên có thiên hình bạch hổ.

Phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên hình, tật mã thiên hình,(yếu cực kỳ cẩn thận), nhược thiên cung không thay đổi kị, một ngày đi vào đại vận khiến cho bản mệnh bàn phụ tật Hóa kị thì, tựu phải cẩn thận loại này cao xác suất tai nạn giao thông chân chính bạo phát.

Bản mệnh phụ mã tật hình, đại vận một ngày phụ tật có kị thì, tai nạn giao thông bạo phát.

Mệnh tọa bạch hổ, thiên hình khiến cho phụ cung dương nhận Hóa kị, nhằm phía tật trong cung thiên lương thiên cơ, đây là một loại tai nạn giao thông. như vậy tai nạn giao thông kết quả là tượng mắc bệnh ung thư. bởi vì hình nhận thiên lương ở phụ tật tuyến Hóa kị là bệnh ung thư.

Phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát tịnh thương tổn mệnh chủ tối Cao Phong Kỳ. đây cơ hồ là một loại tuyệt đối tin tức. nhất là nhất là phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại và phương tiện giao thông có liên quan nhân viên, tối ứng nghiệm.

Phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát tịnh thương tổn mệnh chủ Cao Phong Kỳ. nhất là phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại và phương tiện giao thông có liên quan nhân viên, nhất định phải cực kỳ phòng bị và tối cao độ phòng bị. để tránh khỏi không nghĩ qua là tựu thụ thương hoặc thân tàn hoặc toi mạng.

Phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát tịnh thương tổn mệnh chủ Cao Phong Kỳ. lúc này thì là mệnh tật cung tinh đều rất mạnh, thường thường nhẹ thì bị thương tàn phế, nặng thì lập tức tử vong. có lúc phụ tật tuyến chỉ có thiên thọ thiên thương người đi viếng, cũng đủ để lập tức bỏ mình. giá chính tông nhất thông nhau tinh kích thể, bản thân cho dù là cường tráng, cũng chịu không nổi nha! Người viết chỉ thấy quá nhiều lệ như vậy toi mạng mệnh chủ.

Tai nạn giao thông và bình thường sinh bệnh bất đồng, bởi vì phương tiện giao thông đánh bản thân, đây là một loại phi thường lực lượng đáng sợ, giống nhau hãm tinh bị va chạm thường thường phải chết. thì là mệnh tật cung tinh mạnh, cũng thường thường chịu không nổi phương tiện giao thông trực tiếp đánh bản thân. bởi vậy, có lúc thường thường thấy mệnh chủ mệnh tật cung tinh vẫn đang mạnh, nhưng đường xá hồn phán đoán. bởi vậy có phương tiện giao thông đánh thân thể tử vi mệnh lý, kỳ sinh mệnh hiện tượng thường thường vô cùng yếu đuối.

Khán tai nạn giao thông tính chất nặng nhẹ: Còn muốn phân chia là xe đạp còn là máy móc xa, là có điện loại máy móc phương tiện giao thông phủ? Ví dụ như thiên mã tuổi dịch của cung hãm (tam phương tứ chính thiên nhu) mà vô cơ giới phát điện nhiệt điện loại tinh tiến nhập, giống nhau chủ xe đạp sự cố hoặc thương tổn tính tương đối nhỏ, tương đối ôn hòa tai nạn giao thông. nhược phương tiện giao thông có chứa máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc vừa gia cương mãnh ngôi sao các loại. như vậy mệnh chủ bị thương tổn tựu tương đối nặng, nhẹ thì thương gân xương gảy, nặng thì tàn phế, tử vong. bởi vậy, lúc này khán tai nạn giao thông nặng và không nặng một mấu chốt.

Ví dụ như: Nữ mệnh âm lịch 1971 năm 2 nguyệt 30 nhật giờ hợi, công lịch nhất cửu ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc năm ba tháng hai sáu nhật. cô gái này phụ mã thiên hình (đây là một loại tai nạn giao thông bạo phát tỷ số cực cao tử vi mệnh lý), hơn nữa phụ tật tuyến có kị. như vậy hình thành tai nạn giao thông tuyệt đối tin tức. giá sao Hóa kỵ tiến nhập phụ tật tuyến đã nói lên người trong cuộc đời nhất định sẽ gặp phải tai nạn giao thông, đồng thời là tuyệt đối. người viết tức lập tức truy tung của nàng các đại vận và mỗi người chia vận, phát hiện người ở người thứ hai đại vận 12 tới 21 tuổi quý đã lớn vận đệ tam đệ tứ phân vận (liền phân ra vận mệnh tố xấu mạt, 7 tuổi tới 21 tuổi) thì, mệnh tọa bạch hổ Tang Môn cách, quan cung thiên lương hãm tinh gia thiên mã tuổi dịch quý can cắt vào phụ cung khiến cho tham lang Hóa kị nhằm phía tật cung, tật cung liêm hỏa huyết quang tinh phát động. Vì vậy người viết phán đoán người 17 tới 21 tuổi trung tâm xa tai bạo phát. là người tự thân tạo thành sự cố (đại vận mệnh hóa kỵ nhập phân vận cha, phân vận mệnh trong cung tân can nhập ngẫu xung quan trong cung phương tiện giao thông.)—— người nói cho ta biết khi đó mình ở ngồi trên nhân gia xe đạp thì (thông nhau tinh thiên lương hãm thiên mã tuổi dịch chờ vô cơ giới tinh và hỏa loại tinh tiến nhập, sở dĩ là xe mình), do với mình tọa thiên không (đại vận mệnh hóa kỵ nhập phân vận cha, phân vận mệnh trong cung tân can nhập ngẫu xung quan trong cung phương tiện giao thông. điều này nói rõ chính tạo thành. tọa thiên không, giá là bởi vì quan cung thiên hư chặn thiên không chờ hư không tinh tiến nhập, phụ cung lại có tuần thiên không tinh tiến nhập), dẫn đến bước chân thụ thương, ha hả, tiểu Huyết quang. đến đây mệnh vì sao tai nạn giao thông không nặng, cái này cân phân chia là xe đạp còn là máy móc xa, là có điện loại máy móc phương tiện giao thông hữu quan. đến đây mệnh hay thiên mã tuổi dịch của cung hãm (tam phương tứ chính thiên nhu) mà vô cơ giới phát điện nhiệt điện loại tinh tiến nhập, sở dĩ chủ xe đạp sự cố mà thương tổn tính tương đối nhỏ, tương đối ôn hòa. nhược người bàn trung tâm phương tiện giao thông có chứa máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc vừa gia cương mãnh ngôi sao các loại. như vậy mệnh chủ bị thương tổn tựu tương đối nặng, nhẹ thì thương gân xương gảy, nặng thì tàn phế, tử vong.

Ví dụ như người viết bính thân đại vận thì có rất nghiêm trọng tai nạn giao thông tin tức. hơn nữa còn là rất có nghiêm trọng tai nạn giao thông tin tức. vì sao? Đến đây đại vận bính hóa kỵ nhập thiên, dẫn làm lộ liêm trinh giá khỏa dễ nhất bạo phát tai nạn giao thông Hỏa Tinh và huyết quang tinh. đồng thời tử cung có kị đái thiên mã tuổi dịch, giá giai là một loại cao nguy tai nạn giao thông tin tức. giá “thiên tử giai kị mã tinh động” giai chính thị cao nguy tai nạn giao thông tin tức, hoàn hảo ta phụ tật tuyến không có Hóa kị. 1998 năm mậu dần năm, người viết phụ cung thiên cơ Hóa kị xung tật, đây chẳng phải là tạo thành “phụ cơ thiên kị” thông nhau sự kiện cao bạo phát tỷ số một năm? Mậu cung thiên hình dương nhận cắt vào ta phụ tật tuyến, giá nhận hình nhập tật không có thể như vậy chuyện đùa. lúc này phân vận đang đứng ở thìn, vừa tạo thành tuyệt đối “phụ mã thiên hình”, ta bản thân cỡi xe đạp xuất ngoại không cẩn thận đánh ngã một trẻ hư, bởi vậy đả giá trẻ hư đả thương kiểm (tiểu thương)。 đến đây năm người viết nữ bằng hữu bị xa va chạm cập đầu (huyết lưu một thân) mà nằm viện chừng một tháng. nhìn kỹ bản mệnh bàn ngẫu cung tham lang tinh có hình nhận cắt vào ngẫu phụ, giai mệnh số cũng, định số cũng. năm sau 1999 năm đã mão năm, đã kị vừa nhập ta đại vận cha xung tật (lắm lời lưỡi thị phi công văn loại phiền phức)。 lúc này ta phân vận vẫn đang tọa thìn cung, lúc này phân vận vẫn là “phụ mã thiên hình” tuyệt đối tin tức, lưu niên mệnh tọa mão cung, thiên cung có đã kị xung ta. một năm này ( 1999 năm đã mão năm) ta cương mua chiếc xe gắn máy, đại niên đầu tháng ba xuất ngoại đi xa thì ở ta tiền phương cận một thước tới ba thước chỗ bạo phát lật xe đả thương người sự kiện. đại niên mùng chín, cảnh sát giao thông cư nhiên hội chạy đến cửa nhà ta miệng tra hỏi ta xa chứng tố xong chưa. còn không có đếm rõ số lượng nhật, ta xa bị cảnh sát giao thông tha đi. mấy ngày hậu biểu đệ về nhà trên đường vừa bạo phát tai nạn xe cộ. ca ca xa lại bị cảnh sát giao thông chế trụ. vừa đếm rõ số lượng nhật ta lái xe mà thấy nhỏ hài lai va chạm ta, bởi vậy ta vừa vẫy vẫy một trận phiền phức. vừa đếm rõ số lượng thiên, ta đứng ở nhất cửa hàng cửa (hôm nay ta biết loại này sự kiện yếu bạo phát, sở dĩ ta vẫn đang tránh né “phụ mã thiên hình” và “thiên cung xung mệnh” những … này đáng sợ lưu tinh, hôm nay không dám cỡi xe gắn máy, hôm nay sửa cỡi xe đạp), nhưng vô luận như thế nào phòng và tị, nhất chiếc xe gắn máy hay là từ lối đi bộ đột nhiên tựa như nổi điên xông lên lối đi bộ, đánh ngã tịnh đụng hư lưỡng tam chiếc xe gắn máy, trực tiếp vọt tới trước mặt của ta cận một thước chỗ tài quẹo qua tịnh dừng lại (nhược lúc đó phía trước không ai hành đạo và một chiếc xa chống đỡ, bị đánh ngã tựu nhất định là ta)。 thú vị này đây thượng giá thất sự kiện tất cả đều bạo phát ở 1999 năm bính dần nguyệt trong một tháng này. ha hả, các độc giả, đương mạng của ngài bàn trung tâm xuất hiện loại này tin tức thì, nhược khi ngài phát hiện người kia mệnh bàn trung tâm có loại này tin tức thì, phải đặc biệt coi chừng liễu! Nhất là “phụ mã thiên hình, phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên kị, hoặc mã tinh cắt vào phụ tật tuyến” thời gian. lúc này yếu ít kỵ xa và ít tọa phương tiện giao thông, lúc này cao hơn độ phòng bị liễu. nhất là có xa tộc, tài xế, đi xa nhà các loại.

Phàm thiên cung có Hóa kị, tựu lập tức muốn xem phụ tật tuyến là phủ có phương tiện giao thông tiến nhập. nếu có, lúc này cao hơn độ phòng bị. đây là khán tai nạn giao thông yếu quyết một trong.

Thiên cung Hóa kị (mệnh hãm), bàn trung tâm hữu cơ âm Hóa kị, cẩn thận tai nạn giao thông.

Thiên cung hủy diệt mệnh tật, xuất ngoại tử, hoặc nhân tai nạn giao thông bỏ mình. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế)。

Mệnh tật hãm, sợ nhất thiên điền là kị nguyên. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế)。

Mệnh tật hãm, nhược thiên điền là kị nguyên, lúc này sợ nhất đại vận hóa kỵ nhập thiên điền dẫn động. dẫn động người, đối mệnh tật hãm tương cấu thành trọng đại uy hiếp, nặng thì chết.

Xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế), phàm cung mệnh tọa chánh tông thông nhau tinh là: Thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ, nếu có (ví dụ như dương nhận bạch hổ thiên hình chờ) chết tinh cắt vào cung mệnh những … này chánh tông thông nhau tinh thì, đều không thích hợp phương tiện giao thông. cẩn thận bởi vậy được thân tàn hoặc tử vong.

Xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế), phàm phụ tật cung (nhất là phụ cung) tọa chánh tông thông nhau tinh là: Thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ, nếu có (ví dụ như dương nhận bạch hổ thiên hình chờ) chết tinh cắt vào phụ tật trong cung những … này chánh tông thông nhau tinh thì, đều không thích hợp phương tiện giao thông. cẩn thận bởi vậy được thân tàn hoặc tử vong.

Tai nạn giao thông dẫn đến cái chết hiện tượng ví dụ như: Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) nhược mệnh tọa thiên cơ Hóa kị, nhược kị nguyên đến từ chính tử cung (kị nguyên tử cung có vũ khúc dương nhận bạch hổ tử cùng cấp cung), chủ có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) xuất ngoại, phương tiện giao thông đã bị vũ lực hoặc mãnh liệt đánh, dẫn đến phương tiện giao thông nhận chết vô ích, đây là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Phương tiện giao thông hoặc tai nạn giao thông không vào mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến (sao Hóa kỵ không vào mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến), loại này tai nạn giao thông thường thường khinh, hoặc tay chân lược thương, hoặc ứng với ở bên trên thân người. các loại. bởi vậy, phương tiện giao thông, tai nạn giao thông nhập mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến làm trọng. không vào mệnh thiên tuyến, không vào phụ tật tuyến, thường thường là khinh.

Là ai va chạm thùy?

Nhược mệnh tật lưỡng can đều là chính lớn nhất dồn bệnh điểm, chủ chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Nhược mệnh mậu khiến cho chính phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, chủ mình lái xe. cùng mình hữu quan.

Nhược cung mệnh kỷ khiến cho chính tật cung thiên hình thiên thương dẫn động, chủ chính tạo thành tai nạn giao thông.

Cung mệnh kỷ khiến cho chính tật cung bạch hổ Tang Môn thiên thương thiên thọ Hóa kị, chủ chính tạo thành tai nạn giao thông, dẫn đến chính bản thân bị trọng thương hoặc tử vong.

Thiên cung xung mệnh, nhược thiên cung đái thiên hình thiên thương, mà thiên cung kị nguyên đến từ giao hữu cung, chủ ngoại nhân dụng phương tiện giao thông đánh mệnh chủ.

Đặc biệt chú: Giống nhau tai nạn giao thông tin tức tuyệt đối hình thành thì, mệnh chủ tất chiêu đến đây một kiếp. mà có mệnh chủ có đề phòng, thường thường hội chậm lại tai nạn giao thông nặng nhẹ trình độ. thậm chí: Người viết tằng gặp qua một vị tài xế, người vừa lúc ở tai nạn giao thông tin tức hình thành trước giảm thiểu thậm chí cuối ngừng cái này công tác nguy hiểm. kết quả người không có chiêu đến đây một kiếp. như vậy cá biệt hiện tượng, là rất kỳ lạ. những … này có đặc biệt chúng ta đi nghiên cứu.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数算命秘籍

作者:未知 资料来源:转贴 点击数: 3851 更新时间:2005-3-31 热 【字体:小 大】

关于紫微命理中钱财方面的基本信息

命宫为财宫之官宫,因此命宫为管理钱财的能力,其干之忌决定着钱财损在什么时候。

疾宫为工作的地点,疾宫有财星主工作地点上赚钱(或工作地点上摆着钱),疾禄入父主得财。父疾禄入主工作上能赚钱进来。

田宫为财的本身。根据“命疾一体、一六共宗”,田禄入则钱财增加。

兄宫为财的财库。根据“命疾一体、一六共宗”,迁禄入表财库存增财。

福宫是财宫的对面,这代表我的钱财在外面的情况之一,从某种意义上说福宫是投资在外的钱,福宫有禄赚钱不错。

子女宫是一个与合伙有关的宫位。

福宫为财源。

子田为财库。│

田宫是现金的本身。│││││││

兄宫是财库、现金之库。兄宫可以说是正宗的财库。│││││

田兄都是财库,但田宫这个财库与兄宫这个财库不同。田宫这个财库是收藏。兄宫这个库往往主过路财库,往往会变成费用和支出。因此,田宫这个财库易存。而兄宫这个财库易出。因此视兄宫为过种财库。│││││

兄友为费用、支出、或破出、│

兄友线宜静不宜动,兄友线不宜化忌,凡兄友线化忌者主费用和支出。│

兄友线和子田线都有忌星进入时,这时费用最大、支出最多。情况最为不妙,往往花钱如流水。翻江倒海般、甚至往往侧尽所有。或大破其所有。往往负债累累。尤其是陷而化忌。│││

武曲、天府、禄存、化禄、是财、是钱财的象征。│││││││

武曲、天府、禄存、化禄等财星遇天魁、天铖、文昌、文曲等文星,是票票的象征。││││││││

太阴,财星之一。

武曲为财星,太阴也为财星。但武曲多主行动,往往要行动起来然后有钱财。太阴多主计划。因此武曲往往是直接理财,太阴往往只是财务计划。天府,是财库征兆。例如会计处、收费处、银行、证券公司等。天府比较善于现财储财,但末必善于生财。│││

化禄是钱。││││

财星最喜化禄。例如武曲、天府、禄存、太阴等财星最喜化禄。││

禄存与化禄同宫或相对名为叠福,主财源顺、或钱财流通。

禄马最喜交驰。例如禄存与天马同宫或相对,例如化禄与天马同宫或相对。这是因为钱财容易流通。有时马奔财乡,发势为虎。但有时皆易破去如山倒。│

当然,财钱的表现决不仅仅止于武曲、天府、禄存、化禄等等现象。事实上,许多人的田宅(房子)就是钱、土地(天府)、不动产(天府)、车(天机天马)、等等皆是财物的代表。因为,财钱的观念和现象应该是广义的。

四化之中,禄最管用且最可爱,往往代表钱财源源不断、一笔接一笔。钱财调度容易。│││││││

四化之中,权是禄的余气,表一整票、如工薪,一个月一袋薪水。比较有控制性。

四化之中,科只是贵人,赚的不多、赚的比较平顺,还算过得去。它往往是缺钱的时候,适时的有人抻出援手。往往代表平平、或正好用、如不如禄多的可爱和用的愉快。

科为贵人,对财务困难和财务纠纷往往有解厄之功能。│

四化之中,化忌往往会产生不良影响。│

权入财宫,管理现金。│

命干权入财宫,主管理现金。│

权入财主管理现金,是资金运用适当还是现金已经吃紧才进行管理,这要看九宫八事和财福子田兄友才能确定。│

财干的四化,可看现金去了何方。│

子女宫,代表合伙的事业。因为子宫是朋友宫的官禄宫。所以子宫是合伙的事业。

钱财现象繁多,一:主看九宫八事。二:主看财福、子田、兄友。

钱财与财物上比较好的现象:化禄、禄存、天喜、喜神、青龙、长生、帝旺、恩光、天贵、天才、天德、龙德、天福、月德等。

钱财与财物上的调动现象:迁移、杀破狼、天机、天马、岁驿、攀鞍、左辅、右弼、天使等。比较正宗的调动现象是:七杀、天机、天马、岁驿

钱财与财物上的平稳、安定、或调整或不动现象:天相、禄存、陀罗、寡宿、息神、伏兵等。

进财主要有什么迹象?

三四若好,易进财。│

九宫八事好,易进财。│

九宫八事好,易存财。│

九宫八事中多财星,主有财或多财。尤其子田有财星更验。││

三四有财星或三四多财星,是进财之迹象。但这只是迹象,不是绝对。││

本命盘父宫命宫兄宫这三宫皆财星,例如父宫天府、命宫禄存、兄宫武曲化禄,易发富。│

武曲往往一发就发大财。武曲表示财多。││││

三奇佳会主格局高、格调高、品质高。一进财则偏多。│││

父命兄三宫皆有财与禄,主发富。││

命坐日月化禄,父兄又皆有财夹之(父命兄三宫皆有财与禄),主发富。或主暴发。││

命坐日月会三奇,福宫皆化禄,主发富、或主暴发。│

化禄入命疾财官田兄福,是比较正式的进财迹象,往往能构成真正的进财现象。往往是一种钱给我的紫微信息。化禄入父、迁、偶、友、子,有时进财,有时可看不可得或中看不中用。往往是一种钱给他人或钱分他人或可看不可得的紫微信息。│││

子田线、兄友线皆化禄,这是进财的一种征兆。因为子田线兄友线皆忌时代表大出大破,那么,子田线、兄友线皆化禄,应该属于一种进财的现象了。子田兄友两线有禄,主钱财内流、主得利、进财、存财等。

财福好,子田好,才算有钱。││

本官武曲化忌,一般不以出财破财论。而以工作事业上有钱财、投资工作事业论。││

命宫的化禄源在那,就可以考虑去何处弄钱或借钱。例如友宫干能使我命宫化禄,表示朋友对我有情,向朋友张罗一下,朋友借钱给我一般比较乐观。

命财官田福的化禄之源在那,就可以考虑去何处弄钱或借钱。例如我的财宫是武曲,那么我可以考虑寻找天干的已宫,例如天干已宫在父宫,我可以考虑从父母那里弄到钱或借到钱。或动用头脑文书类去赚钱。绪如此类。│││││

命坐财星、是进财之迹象,但这只是迹象,不是绝对。│││

命坐武曲,屡有发财和暴发之机。│││

命坐禄存,进则能存。││

命坐化禄,进财之象。││││

化禄入命,是一种进财的迹象。│││││

凡大运命宫、分运命宫、流年命宫正好坐大运之化禄上,财富自天来。││││││ 这种财往往一进就比较可观。││││ 这时若田宫有财星屡主暴发。│││││ 这种现象是紫微财富命理中最需要注意的一种财富现象。│││││

生年禄与大运化禄之宫,凡本命命宫坐之、凡大运命宫坐之、凡分运命宫坐之、凡流年命宫坐之,皆主进财。││││ 这种财往往一进就比较可观。│││ 这时若田宫有财星屡主暴发。││││

大运化禄进入本命盘的命宫,是一种进财的迹象。│

大运之禄,分运或流年坐之,主进财。这种财往往一进就比较可观。若田宫有财星屡主暴发。│││

分运坐大运之化禄上,主这2点5年内发财。这种财往往一进就比较可观。若田宫有财星屡主暴发。││││││

大运坐武府,分运正坐在大运之化禄上,主这2点5年内大发。│

大运坐禄存,分运正坐在大运之化禄上,主这2点5年内发且能存。│

大运或分运之命宫坐日月丑宫时,屡发暴发。财势惊人。│││││ 尤其有化禄入本田、本福者主暴发。││

疾宫:

疾宫化禄,主进财。│││││

疾宫禄入:靠工作单位、靠店面赚钱、│

疾宫武府化禄,主进大财。│

疾宫禄入父宫,可设地点或店面等营利。因为疾宫是工作地点、父宫是友宫的财宫。

疾父线化禄,主进财。││││ 因为疾宫是工作的地方,化禄表财进到我工作的地方。许多公司、工厂、办公室、营业所、有地盘的工作点,让客人上门的生意、往往都是这样进财的。但有时是代表投资事业。有人说,疾宫化禄入父母才是比较正式的进财现象,这点有待我们大家进一步的研究的确定。疾宫有财星主工作地点上赚钱(或工作地点上摆着钱),疾禄入父主得财。父疾禄入主工作上能赚钱进来。也可以说的过去。

父宫:

父宫化禄,主进财。││││││ 有地盘的工作点,让客人上门的生意、往往都是这样进财的。││

父宫武曲有三奇佳会,此人经商和生意头脑一流,鲜有人及。││

父宫有化禄,易进财。││││ 父宫化禄,主进财。│││

大运使本命盘父宫化禄,主进财。││

父宫禄入,靠可以头脑赚钱、赚文书类钱财。│

禄入父,父为交友财,父是友宫的现金。因此往往是看着友赚钱、或我与友交往,然后赚友的钱财。这往往是一种交往之财、或交际后得到的财。

父宫化禄入我之命疾财官田兄,往往可广招四方之财。因为父宫是友宫的财宫。

财宫化禄,主进财。│││

财福线化禄,主进财。│││││

财加财,财运特好。例如财宫有武,财宫又化禄。例如财宫有禄,行运又使财宫化禄。││││

财宫化禄,田有财星,主大进财、主财运好。││

财宫化权,掌财权。│

财宫双财夹日月(即日月居财宫而双财星夹之),其人现金很多,是一种大财和暴发现象。│

财宫三奇佳会,财运好。││

财宫三奇佳会,本命九宫八事好者,财运好。│

财宫三奇佳会,本命九宫八事好并且有大气格、天魁天铖、多财者,财运很好,是经商能手。││

何宫化禄入财宫,就表示钱从那里赚来的。例如财宫有武曲,父宫是已干,这就表示钱是用头脑(父宫)赚来的、钱是从文书类(父宫)赚来的、钱是从人际关系(父宫是友宫的财宫)上赚来的。例如财宫是破军星,子宫是癸干,这说明我是靠学生学费(子宫)赚钱的。靠手下(子宫)赚钱的,例如招收学徒之类、例如训练业务。绪如此类。│││││││

福宫化禄,主进财。││││

财对财,财运好。例如财宫有武,福宫又化禄。│

最喜福宫武曲化禄,主财大。│││

福宫武府存,一发即大发。│ 禄宫武府存,大运使武化禄时,大发特发。│

武曲在福化禄,财大。或易大发。││││││││

福武财禄,财大。或易大发。││

命坐禄存,福武财禄,财大而会大发富。│

七杀居财宫,没钱再去赚。│

福禄田武,财大,易大发。│

田最喜禄存、化禄、财星,主存钱、主进财能存。││││││

禄入田,表示能有储蓄、或我关注房子,我购进房地产。││││││

田有财而子宫化禄,主进财。│││

田有财星,而财官化禄,主大进财、主财运好。│

命坐禄存,田有化禄,主进财,财进而能存。│

分运之命宫坐在大运之化禄上,田有禄存,主进财而能存,主财运好。│││

子田线有财入或财多,是进财之迹象,但这只是迹象,不是绝对。│

子宫有财星或化禄,有点财,但往往中看不中用。有时得不到。没有财星或化禄在田宫的好。│

命坐禄存,子有化禄,主进财,财进而略能存。│

大运化禄进入本命盘的子宫,主进财。│││

大运化禄进入本命盘的田宫,主进财。││

大运化禄进入大运的子宫,主进财。││ 若大运田宫有财星,更主进财。│

本命盘田宫有武,易发富。│││ 本田有武,大富之人。│││

本命盘:田武而福化禄,主发富。││ 田武福禄,主发富。││

田存福禄,主发富。│ 田宫有禄存,福宫化禄,主发富。│

武曲在田,主财大。││││││││

武府在田,主财大。│

武曲禄存在田,主巨款。主我有巨款。││

武曲在田化禄,财大。主巨款,主我有巨款。││││││

武曲禄存在田,偶宫化禄照官(田之父),主我有巨款,与配偶或工作有前的巨款。│

武曲最需要田有财,这样才能形成真正的财格,这样才能真正的在经济上有比较大的发展、回收和留存。显而易见的,命武田禄,堆金累玉。这是一种发富的紫微命理征兆,许多商业能手都是“命武田禄。”武曲往往一发就发大财。││

子禄田武,主发财多、进财多。││ 子禄田存,主发财多,进财多。│ 子田皆有财星,主发富。│

命坐大运之化禄,子田皆有财星者,主暴发。│││

田宫有天府,子宫化禄主进财。││

田府财禄,主进财。│ 田府财禄,发富之人。│

子宫禄入,靠学生学费赚钱、靠手下赚钱。│

田有禄,而官化禄,主进财。│

七杀在田,没钱再去赚。││││ 七杀在田,不绝不发。││││ 七杀在田,不绝不发、绝处逢生。││││

七杀在田,白手起家。││││││

本田七杀化禄,财运由此展开。│

命宫化禄,七杀在田,由此赚钱。│

命宫化禄,七杀在田,子宫武府,由此大赚。│

武杀在田,财运由此起,易大发。││

武杀在田,福化禄,财动由此大发。││

偶官线化禄,主进财。│

偶宫化禄,主进财。││

偶宫化禄,主工作事业上进财。││

本官化禄,主进财,主得工作事业之财。│

兄友线化禄,主进财。││ 但有时是代表钱用在费用和支出上了。因此需要注意。有时是代表进财了,但却又变成了费用。

友宫禄入我宫,讨钱时比较顺利。│

禄入兄,可以考虑在家赚钱。因为田宫的财宫。

出财和损财的紫微命理信息

九宫八事极少财星,不主财。主收入不佳。收入少。│││

九宫八事不见点墨之财,生计艰辛。尤其子田再受冲。││

九宫八事极少财星,生计艰辛。尤其子田再受冲。││

三四若差,易出财。│││

九宫八事差,易出财。易破财。││

看财,主看九宫八事和财福、子田、兄友、 │││││││││

田宫是现金的本身、兄宫是现金的库、正宗的财库。此两宫最不宜化忌。尤其是陷而化忌。││││││││

癸干之化禄与众不同。因癸干是破军化禄。凡破军化禄之财,主进而破出。│││ 主进后耗出破出。││││

破军化禄之处,是进财,但这种财进后即破出。││││

破军之财,留不住。或过之则破。││ 禄是进入破军星上的,进后易出易破。│││

破军化禄,财富不实,进后即破,或投后即破,不可不防。││││││ 屡许多人运好之时(九宫八事皆好之时)却把大量的钱财投资于破军化禄处,结果进后即破,或进后即耗。故破军化禄,财富不实。││││││

破军化禄之处,不宜投资或不可投资。屡主投资进去后即耗出和破出。因此要小心这种投资。│││

破军化禄在偶,主投资工作事业。但此财投资进去,屡主投资进去后即耗出和破出。因此要小心这种投资。│

破军化禄在官,主投资工作事业,但此财投资进去,屡主投资进去后即耗出和破出。因此要小心这种投资。│

破军化忌入财星,主破财。│││

武破,主财进财出。│

禄存不宜有冲。冲则不易存。│││

禄不可犯忌,禄被忌冲为吉处藏凶。││

禄被忌冲,主好景在望、又成空。││

本命盘的化禄被冲,主出财或大破财。往往数量很大。││││││

化禄之星不宜再见化忌,主由好转坏,或原来有的财,现在失去。││││

本命盘化禄之星不宜在大运中再见化忌,主此大运中财运由好转坏,或主原来有的财。现在失去。往往要出大财。│││││

太阳,大方,大度、因此不适合从事财务工作、因为太慷慨、不重视金钱之故。││││

太阳不善理财。││

杀破狼,主变动、开创但不主财。一般是攻财而不守财。并且往往是越攻越不守财。尤其是父疾受冲时和田陷被毁时更是如此。││

杀破狼之财,往往留不住。│

杀破狼之财,发后留不住,不能享用,随后即出。前手接财后手空。│

杀府立命,钱由无到有,或钱由有到无。│││

七杀天府,往往大费其财。│││││││││ 例如举家大搬迁、买房子、盖房子。││││││││││

花钱、损财、破财:方外人说:“命财官之忌冲大运的偶宫,且冲宫成为流年的财宫或田宫时为破损最凶的时候。再或大运命化忌冲本命的偶宫,冲宫成为流年的财宫或田宫也是损破得历害。”这也就是说:忌入偶宫、冲宫有财宫田宫时主花钱、损财、破财。这也就是说:偶宫、财宫、田宫这三宫,与花钱、损财、破财有关。这三宫不好尤其是受损伤,就会导致比较大量或最大量的花钱、损财、破财。

友宫忌入我迁宫冲我命,讨钱讨不到。父宫干的权入,讨钱要小心恶脸相向。忌入我疾,讨钱时很麻烦、一不小心可以导致口舌事非官司。│

钱财与财物上的虚空、虚无的现象:天空、地空、天虚、旬空、截空等,都是一种虚空与虚无的象征。││ 凡财星坐着天空、地空、天虚、旬空、截空等。有些虚空、虚无现象。│

钱财与财物上出现问题:化忌、破军、破碎、地劫、劫煞、淋浴、病符、吊客、灾煞、陀罗、白虎、丧门、小耗、大耗、天虚、病、死、墓、绝、飞廉、蜚廉、天伤、亡神、晦气、阴煞、天空、指背等等。

钱财与财物上的耗散:化忌、破军、巨门、羊刃、灾煞、吊客、天使、解神、年解、衰、小耗、大耗、天虚、天空、晦气等。比较正宗的是衰、小耗、大耗、

钱财与财物上的拆劫:羊刃、地劫、劫煞、截空、天伤、 │

钱财与财物上的破败:破军、破碎、羊刃、天刑、天伤、白虎、丧门、天哭、晦气、亡神、病符、病、死、绝、等。比较正宗的是:破军、破碎、

命干之忌入父疾线,这样就导致财宫有兄友线化忌,这表示此人一生钱财没有成就。或表示此人一生现金用的比较快。

命陷而财忌入,主运势不佳、我感觉不好、我的现金吃力吃紧了,非常吃力吃紧,搞的好头很大、很累。手脚几乎展不开了。│

命坐禄存迁有忌,主原有的钱财被冲出去。│

命坐禄存田有武府,但迁有忌,主原进的钱财被冲出去。│

命坐巨门化忌,贪狼使子宫武曲化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

父宫化忌,不利财。│

父忌,宜倒店、办厂皆宜倒。│

父忌子忌,宜倒店、办厂皆宜倒。│

福宫不好,赚钱艰苦。│││

福宫居虚空星,赚钱无,难赚到钱。││

福宫三四陷多煞,赚钱艰苦。│

福宫三四陷多煞且受忌,赚钱很艰苦。│

福宫陷而受忌,财源易出现问题,财运易被中断。主出财。││

福宫陷而受忌且多煞,赚钱异常艰苦。主出财。││

福宫陷而受忌且多煞,想存钱异常艰苦,主出财和破财。│

福宫旺而化忌,有不利钱财和有些出财的迹象。│││││

福宫化忌,往往不利。│

福宫化忌,若财宫是命宫的致病点,大破财。│││

财宫禄被福忌冲,主好景在望、又成空。││

本命盘的财宫化禄被福忌冲,主出财或大破财。往往数量很大。││││││

破军化福宫化忌,主破财。│

福宫破军化禄,居高危思,防破财。尤其是先进后破。│

福宫化忌带有白虎丧门,主钱财破损。│

贪狼在福宫化忌,因贪失财,或防小偷、骗子等。│

多忌入福,小心破财。多忌入福必重冲财宫,小心破财。││

破宫忌入福宫,要破财。│

福忌兄忌,出财破财。│

福忌兄忌,财运差。│││

财宫是现金。财宫不宜陷,陷则资金缺、周转不灵。│││││││

财陷逢忌,没有现金。││││││

财陷逢忌,财富受损。││││

本命财陷逢忌,财宫有禄存,主原来所存之财尽被毁。│

财忌田忌,现金皆失。│

命财田皆陷而财宫化忌,主现金皆失。│

命财田皆陷而财宫化忌,主现金皆失,已经折本。│

财宫同巨陷,水类、吃类、养殖类易损失。││

财宫巨门化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

财宫贪狼化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。││

财忌入陷星,做这个陷星上的行业或事业易受损失。或不能长久。例如财忌入同巨陷星,做水类、吃类、养殖类易损失破财,并且不长久。││

命干权入陷财宫,主现金管理吃力、吃紧。│

弱命之干权入陷财,主运势不佳,我的资金吃力吃紧。│││

破军忌入财宫,要破现金。││ 财宫陷而破军忌入财宫,主破现金。│

地劫居财宫,钱财一波三折,起伏不定。│ 吉时赚中有拆。凶时赚赚亏亏,结果折本。│

地劫忌入财陷之宫,财富受劫甚重。│

羊刃入财宫,主竞争。若会不利局势时主因竞争而导致打击受损失。│

地劫入财宫,财运一波三折。易生变化。若福宫有忌,有被劫走后又被劫走。 ││

地劫之财,所赚会打折扣。│

命陷而财毁(财宫陷且化忌),财富大损。││

财毁,而田化禄,有损有进。││

财毁而田宫七杀廉贞化禄,七杀主开创。财富先损而后聚。主先穷后富、损后财富来。│

财毁而田宫有七杀且化禄,财富乃绝地逢生。不绝不发。│

财福线:劫空在财福线,花钱大手大脚或与钱财少缘或无缘,赚的再多往往变成过路财神。│

财福线兄友线有忌,主财运差。│││

财忌友忌,财运差。││

财福线有忌,田宫陷受冲,主财运很差。一般要借钱。││

财福线有忌,田宫陷受冲,又见跑动现象,主因财运很差而出外求财。或因财运很差,借了钱却要逃债。│

财空福陷,田陷受忌,穷困僚倒,要饭之命。│

财空福毁,田陷受忌,穷困僚倒,要饭之命。│

兄宫是真正的财库、现金之库。最不宜化忌,化忌入现金支出或破出、财库出矣。│││││││││││

兄友为费用、支出、或破出、│││││

兄友线宜静不宜动,兄友线不宜化忌,凡兄友线化忌者主费用和支出。││││

兄宫是田宫的财宫,代表家庭费用。│││

兄宫是田宫的财宫,代表家庭现金、家庭费用。兄宫受冲,主家庭现金吃紧、家庭费用吃紧,经常会寅吃卯粮、有时还会断炊!││

忌入兄友,最好不要自己搞投资搞生意。││││││

兄友线有武忌,出手大方,支出很大、出财很大。│││││

兄宫有武曲,大出财。尤其兄宫有壬忌之时。或看壬干在何宫,主此宫之事导致大出财。看壬干在何运,主此运导致大出财。││││

兄宫有武曲化忌,出手大方,支出很大、出财很大。往往有多少花多少,甚至寅吃卯粮。│││││

兄宫化忌主支出,天同使之化忌,主爱玩,爱吃。若见贪狼巨门等,主爱赌博。│

化禄进兄宫破军上,此财可看不宜得。小心破去。│

友宫武贪居而贪狼化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

兄宫贪狼阴煞化忌,小心上当和财钱被骗。│ 巨门癸干使兄宫贪狼阴煞化忌,当心上当和财钱被骗。│

友宫贪狼阴煞化忌,小心上当和财钱被骗。│ 巨门癸干使友宫贪狼阴煞化忌,当心上当和财钱被骗。│

友宫武忌,若忌源来自贪狼、巨门,严防暗失、严防骗子、严防小偷。││

大运分运的兄宫化忌,主支出和出财。若这时兄宫是本命盘的子宫,主子女方面的支出和出财。其他以此类推之。│

什么干之忌能进入兄友,主什么因素能导致费用、支出和破出。例如武曲在兄宫,那么壬干必是导致费用大、支出大和大出钱的原因。若壬干在命宫,代表自己花钱大手大脚、若壬干在天梁天刑天寿等,代表老人要花大钱、看病要花大钱等等。绪如此类,请自行广类推之。││││││││

命武田禄,堆金累玉。但当这样真正现象出现后,就要小心物极必反的从巅峰往下走了。││││

田居杀府,钱由无到有,或钱由有到无。│││││

田宫不好,存钱艰苦。│││││

田宫三四陷多煞,存钱艰苦。│

田宫三四陷多煞且受忌,存钱很艰苦。主出财破财。│

田宫陷而受忌,财存易出现问题,主出财破财。│││

多忌冲田,可能导致极缺钱,往往需要借钱。│

兄宫干毁田宫,荷包闹空城。或穷困僚倒。││

大运忌入本命盘的子宫冲本田,主大出财。││

田宫禄存陷而被冲,主出财。│

子宫化忌,不利财。││

命陷子忌,财运很差,主出财。│ 命陷居晦气,而子宫化忌,财运上倒霉之极。│

本子化忌,出财。│

命弱子田忌,钱财受伤。│

命干之忌入子冲田,表此人一生跌钱财少缘或无缘,因此最好弃财从官(工作)。

命坐太阳田有忌,大出财。│││

田陷化忌,财库受伤。││││

田陷化忌,钱财大伤。││││││

天机在田陷而化忌,资金周转困难。│

田宫机禄存,说明财库有存,但天机多奔走调动,因此财入库虽然有存而皆屡屡往外出。││

田宫破军化禄,得后破出。│ 田有破军化禄,主财进而易出易破。│

田宫破军化禄,有禄不实,财富不实。主虚财。││

本命盘有大运忌入子冲田,往往代表财运差。│

本命盘田宫陷而受冲,主财运很差。一般要借钱。│││││

贪狼在子宫,严守门户,小心骗子和小心被盗。尤其是贪狼在子化忌。││││ 贪狼劫煞在子宫,严守门户,小心被盗。│

贪狼阴煞在子宫化忌,小心上当和钱财被骗。请严守门户,小心骗子和小偷。││

子宫化忌,忌源是贪狼,严防暗失、严防骗子、严防小偷。尤其巨门又化忌。│││

子宫巨门化忌,钱财耗散。防暗失。││

田巨忌、福贪忌,因贪失财,或严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

禄忌皆入子田线,表示钱又进又出。│ 要看什么时间进或出,要看具体的大运、分运、流年才能确定。│

什么干之忌能进入子田,代表什么干导致花钱或破财。例如贪狼在子宫,癸干会使贪狼化忌。那么这个癸干就是导致花钱和破财的主因。例如癸干在父,代表父母方面要花钱。例如癸干在七杀天府,主家庭中要花钱、买房子盖房子要花钱。兄友忌毁子田,因兄弟朋友导致钱财破败。等等,绪如此类,请自行广类推之。│││││││

子田兄友两线有忌,主钱财外流、主花钱、损财、破财等。财运很“菜。” ││││

田兄陷而有忌,主钱财外流、主花钱、损财、破财等。更谈不上什么储蓄。 ││││

兄友线和子田线都有忌星进入时,这时费用最大、支出最多。情况最为不妙,往往花钱如流水。翻江倒海般、甚至往往侧尽所有。或大破其所有。往往负债累累。尤其是陷而化忌。│││

三四强而兄忌田毁,表面风光。││

三四皆是财星而兄忌田毁,表面风光、财气十足、内部却空虚。是个空架子。│

田毁兄动必损财。││││││

田毁兄动,荷包闹空城。││││││

子田线兄友线有忌,财运最差。│││││││││││

子田兄友忌,穷困僚倒。│

子田兄友皆忌,田毁财空福陷,穷困僚倒,要饭之命。│

田毁,福毁,财无主星无助星,穷困僚倒,要饭之命。│

财无主星无助星,田福两宫皆毁(皆陷与化忌),穷困僚倒,要饭之命。│

子田线兄友线有忌,财运最差,但这子田兄友忌是在本命盘的官宫(代表工作事业),则不主命破财,而是说明命主把大量的钱投资到自己的工作事业上去了。并且大多数结果是只投资不收益、或投资后入不如出。或投资后收益不能够补足支出和费用。│││

忌入本偶,必冲官,主不利财运。││

偶毁田陷,财库有损。│ 偶是田之疾。

偶毁田陷,原财有损。│ 偶是田之疾。田陷而偶宫陷而化忌,主原来拥有的钱财现在受到损伤。│

偶宫破军化禄,主投资工作事业。但投资后容易耗出和容易破出。│

忌入官宫必冲偶,偶是田之疾,偶是财库的身体。因此忌入官,会损财。表财出。││

官宫破军化禄,主投资工作事业,但投资后容易耗出和容易破出。│

官宫若陷,工作事业难稳立。│ 要防止陷入困境。│

疾官陷且受忌,工作事业停止,易导致财运中断、生计艰难。│││││││

迁宫贪狼化忌冲命,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

钱财与财物上的阴谋与上当受骗

一看阴暗星、二看空星。三看四化。││││

注意:贪狼、巨门、太阴、阴煞、天空、地空、天虚、旬空、截空、伏兵、天伤等。

正宗的阴暗星:贪狼、巨门、太阴、阴煞,尤其是贪狼、巨门、阴煞。│││││ 许多狡猾、阴险、奸诈、行骗、诈骗、诡计百出、损人利已、首德败坏、抢劫之人带有此类星。│││││

最正宗的阴星:阴煞。││││││

天空、地空、天虚、旬空、截空等,都是一种玩“空手道”的象征。││││

一般玩“空手道”者,喜欢坐着天空、地空、天虚、旬空、截空等。若这些虚空之星与贪巨阴煞等坐命,往往喜欢阴谋和喜欢骗人。│││

伏兵是潜藏战术、隐藏兵力、隐藏后着、留有杀机。│

天伤是伤害。损人。│

三看四化:友宫干之忌能入我财宫。│││ 贪狼干忌入我财宫。│││

友宫干之忌能引动财宫化忌。│ 例如财宫是文曲化忌,而友宫干就能进入已干。这样就能导致已干让财宫文曲化忌。这是一种“隔山打牛”的高级骗财术。│

命坐阴暗星又坐空星。此人是空手道中人。││││

命坐阴暗星又坐空星,命忌去损人之财。此人乃是空手道损人钱财。

命会阴暗星又坐地劫,命忌去损人之财,此人乃是暗中偷窃、暗中抢劫。│││

命会阴暗星又坐地劫(官坐七杀劫煞),命忌去损人之财,此人乃是暗中强行抢劫。│

还有一种抢劫的紫微命理,命主是贪狼地劫红鸾入命并且贪狼化忌,这时代表命主被劫的现象。│ 还有一种抢劫的紫微命理,命主是贪狼地劫红鸾入命并且贪狼化忌,友宫居天刑灾煞吊客等,然后友宫化忌入命主的父宫(命主的父宫必有巨门星),这时代表命主被劫的现象。这是一种友宫持凶器以生命威胁命主,甚至用凶器伤了命主,对命主的身体进行凶器威胁,迫使命主的紫微命理。│

贪巨会聚是比较正宗的阴谋。││││

贪巨阴煞会是最正宗的阴谋。│││││

巨门癸干使贪狼阴煞之宫化忌,小心上当被骗。│

阴煞是一棵很不光明的星,缺乏正气、最喜欢阴谋、很阴险、喜欢谋人钱财。“空手道”中人往往是阴煞在命或阴煞是官。许多狡猾、阴险、奸诈、行骗、诈骗、诡计百出、损人利已、首德败坏、抢劫之人带有此星。│││││ 命坐阴煞时,也易招来这些事情。││

命坐贪狼、迁坐贪狼、友坐贪狼,这是阴谋、阴险、骗人、失物、抢劫的最高峰期。应该加以最高度的注意与提防。││││││││

贪狼喜欢阴谋、设局骗财││││。尤其是贪狼化忌时。││││

贪狼阴煞坐命,喜欢设局骗财。尤其是贪狼阴煞化忌时。││

贪狼阴煞天伤坐命,喜欢设局骗财。│

贪狼地劫,骗子、小偷。甚至抢劫。│││

贪狼地劫天刑,持刃抢劫,有武曲化忌更验。││

巨门化禄或巨门临禄存,最喜欢巧舌骗人。│││

命贪而父巨化禄,喜欢设局骗财。│

命贪狼阴煞而父巨,喜欢设局骗财。尤其化忌时。││

命贪而父同巨陷化禄,喜欢设局骗财。│

兄宫坐贪狼阴煞,这种与您称兄道弟的朋友要加强防范。要防他的阴谋和骗局。│││││

友宫坐贪狼而迁宫从巨,这种外人或朋友要加强防范。要防他的阴谋和骗局。│││││

友宫坐贪狼而迁宫从巨(命迁有化忌),这种外人或朋友要加强防范。要防他的阴谋和骗局。│││││

友宫坐贪狼而迁宫(即友之父)同巨陷而化禄,又见友干之忌能入我财宫冲我福。主外人或朋友用好听的话设局骗我之财、损我之福。要小心上当被骗。│

友宫之父疾有巨门化禄又化忌,而又见友干之忌入我财宫引动我的财宫冲我福。主外人或朋友巧舌设局骗我之财、损我之福。要小心上当受骗。若友宫已经使我财宫化忌,主我已经被骗。│

笔者见过一个正宗以骗财为生的骗子,他是贪狼、地空、旬空坐命(呵呵,正宗的玩空手道的),父宫天同巨门伏兵双陷但巨门化禄(巧舌)。其本命盘财忌入天同,这是他的职业。其官宫七杀羊刃阴煞天伤(注意这棵阴煞星、注意天伤星)。其命干忌入友之财宫,这是一种从事巧舌业设局骗人钱财的紫微命理现象。更有趣的是:他的命财官干之忌,全都能进入友宫的命财官冲跨人家的格局。真是损人。│

笔者屡见友之父疾有天同或巨门化禄(尤其是巨门化禄、或父疾有禄存),而友忌入我财而来行骗我者。大家要小心这类巧舌之人。││

凡交友、凡出外、凡远行,凡与人合伙,与人做生意等等,略要注意以上这些人,慎防被骗。│

凡交友宫三方多陷,不易为他人做保和给别人贷款资金,要小心别人无力还。│

凡友宫巨门化忌,不易为他人做保和给别人贷款资金,要小心被别人骗和别人隐逃。尤其巨门化忌有劫煞时。│

他人破我财还是我自己破自己的财?

命忌入福,我自己破自己的钱财。│

友忌入我财,他人损我财。│

 

第四章节:紫微命理具体断———核心“铁符”

第四章节:紫微断田

田宅、(出生环境、家宅、、搬家、搬迁、迁宅、买宅、盖房、居住、生活环境、潮湿、水灾、火灾、出外出行、、、、、归来、、行人、、、、、行人方向、、车船飞行、、阴阳宅风水、、、、宅运、田宅的行运与策划、)

田宅是人生非常重要的一个宫位。它不仅看人生的财运,并且是看搬迁、房地产、产业兴败、家宅、家庭、家庭兴衰、老亲丧服、立身处地和出行的特定的关健宫位。

动态、出外、出行等

出外:看四马之地、天机、天马、太阳、太阴、杀破狼、这些动态之地与动态之星。││││││││

四马之地、天机、天马、机阴等是动态星,多出门、多车马、多出行、多远行、甚至出国之应。人闭不住、人心向外,爱好自由、经常东奔西走、经常跋涉他乡。工作往往也是动态的,流动的、多外务、多坐车马船飞行、多做车马船之职、多用车马船等工具生财。│││││││ 多旅游或旅游之职、

四马之地多奔走或易奔走。 ││││││││

四马之地命坐马,多奔走,多出外或在外。│

命坐天马多奔走、多出外或在外。││││││││

命马田机, 一生多奔走、多出外或在外。││

太阴为动星、为美,太阴是一种出外旅游的象征。命坐太阴有交通工具,或命坐太阴田有马,往往主出外旅游。││

机阴会马主奔走。│││││││││

命坐天马迁机阴,一生多奔走、多出外或在外。大运步入四马地或大运的子田有动象更应数。│││

命坐天马迁机阴,一生多奔走、多出外或在外。││

命坐天马迁机阴,忌又入子田。多奔走、多出外或在外。││

田坐机阴, 一生多奔走、多出外或在外。││

月朗天门, 一生多奔走、多出外、在外、跑的很多,多出国。││││││

月朗天门,出门远游。│││││

太阳太阴动象多,易奔走,多出外。

杀破狼主变动、开创,因此容易出外。││││

杀破狼坐马,主一生多奔走、多出外或在外。││

天府对杀,往往多奔走、多出外、在外。│││││

本命盘子田坐杀府,一生多奔走、多出外、在外、地点多变换。│││││

大运盘子田坐杀府,这十年中的前五年多奔走、多出外、在外、地点多变换。│││││

四马之地有杀对府,又见田坐马,多奔走、多出外。│││ 本命盘局势好,为出国。本命盘局势好、大运盘局势好,为出国。

四马之地坐七杀,很会跑。多奔走,多出外或在外。││

四马之地坐七杀,又见田宫有天马,非常会跑,多奔走,多出外或在外。│││

七杀命又坐马,一走多奔走,多出外或在外。│

七杀立命子宫化忌,一走多奔走,多出外或在外。│

同梁加马,一生多奔走,多出外或在外。││

子田同梁加马,一生多奔走,多出外或在外。││

疾宫化忌多跑动。│

命坐四马地而疾忌,多跑动。│

命禄入迁宫,想出外或主出外。

命忌入迁宫,有出外或出门现象。会动星马星则应验。│

本命干之忌入迁,自己喜欢出外或要出外。│

迁宫化禄入命,往往有迁移现象。││

大运迁宫化禄之宫,流年流至此宫,往往有迁移现象。往往是一种好的迁移现象(不是绝对)。│

大运迁宫化忌之宫,流年流到此宫,往往有迁移现象。往往是一种坏的迁移现象(不是绝对)。│

大运迁宫化忌的迁宫,流年流到此宫,往往有迁移现象。往往是一种坏的迁移现象(不是绝对)。│

命财官不美而迁宫的三方四正好者,主想出外、或出外、或宜于出外趋避。│

从迁格,主想出外、出外。│││││

从迁格,外乡发展。││ 命坐马象从迁格,主外乡发展。│││

命坐陷星化忌,往外走。四马之地,命坐陷星化忌,往外走。│

子午卯酉是四花之地,运好时屡有出外观光之喜。

太阴为美,多出外旅游、出外观光。│

是否出国,一看命盘中的各种跑动现象和马星现象,二个本命盘和大运盘的局势。本命盘局势好,为出国。本命盘局势好、大运盘局势好,为出国。│

什么导致我出外?看什么使我动。

例如我命宫在天机,偶宫化忌入我命并转动天机,主配偶要我出外。│

出外最忌空亡:因为遇之则主奔走无成,白费工夫。

父宫机忌,车动了。机陷化忌,小心车坏了。凶时是车灾。│

父宫机忌加破碎星,小心车胎爆破。│

父宫机忌加破碎,见血光类星,小心车灾。│

家宅

田宫为家、为房子、为家庭、为家族、为家族人员会聚点。

命宫是走廊

迁宫为(田宫的田宫)为卧室。

迁宫出门的路。│

疾宫(田宫的事业)是客厅

兄宫为卧室的交友,因此为床位。││

偶宫为厨房位。

偶宫是火神位。│││││

子宫为家的对面。││

官宫为左邻居。

福宫为右邻居。

天姚,代表厕所。

贪狼在亥为水沟。│

巨门陷忌加天姚,脏水沟、厕所。│

迁宫有巨门陷忌加天姚,主一出门走出去就遇脏水沟、厕所。│

友干忌入田,友来我家。命忌入友田,我去友家。以此类推之。│

子北、午南、酉西、卯东、已东南之类,以此类推。│

凡看家宅、搬迁、买卖房子等,首先看九宫八事,然后主要看命迁线、子田线、田宫、太阴、七杀、天府为主。│││││││

七杀天府是最主要的观察窗口。│││││││

本命盘田有七杀星,大运一旦进财,往往会出现买房子和盖房子之事。││││││

太阴星,是看田宅与买卖房子的一个窗口。因为太阴星是“田宅主。”

大运分运或流年遇太阴,往往出现田宅与买卖房子等现象。

大运行入子田大运,屡现房子之事,例如搬家、买卖房子、盖房子等。││││││

大运及流年坐本命盘的子田线时,屡现房子之事,例如搬家、买卖房子、盖房子等。││││││

七杀天府见田忌,屡现房子之事。│││││││

不利的田宅

子田最不宜居白虎丧门格。这是凶宅的初步征兆。│││

子田最不宜居白虎丧门格,尤其不宜有白虎和羊刃在子宫对着田宫,这凶宅的主要征兆之一。│││

子田最不宜居白虎丧门格,尤其不宜有白虎和羊刃在子宫对着田宫,这凶宅的主要征兆之一。田干能忌入偶官线,主凶宅。凡行至子田大运分运,或凡行到偶官线化忌之时,就要小心此宅暴发出一些不利之事。往往宜暴发伤人之事和丧亡之事。│││

对人口不利的田宅

最忌的是田干是命陷的引暴点。主不利之宅或凶宅之兆。│

最忌的是田干是疾陷的引暴点。主不利之宅或凶宅之兆。│

田坐白虎,田干是命主疾宫的引暴点,主这是对命主人体有害的凶宅之兆。│

田坐白虎羊刃化忌,田干是命主疾宫的引暴点,此宅将对命主人体产生有害的事件。│

田坐白虎羊刃化忌(田的三方四正会天寿天哭),田干是命主疾宫的引暴点,此宅将对命主人体产生有害的事件。因疾宫没有化忌,主潜在的伤害,或伤害不大。│

田坐白虎羊刃化忌(田的三方四正会天寿天哭),田干是命主疾宫的引暴点,并且父疾宫化忌了,主此宅将对命主人体产生很有害的事件。│

田坐白虎羊刃化忌(田的三方四正会天寿天哭),田干是命主疾宫的引暴点,并且父疾宫化忌了,有天刑白虎入命或入疾,主此宅将对命主人体产生很有害的事件,重则会导致命主死亡。│

田有天刑、天哭,防家人病伤亡。│

田有天刑、天哭,遇红鸾天寿之时,防家人病伤亡。│

阴煞在田宫,家中阴沉沉、农乡的田宅易见鬼。

贪巨在田、贪巨在子,防暗失、防骗子、防小偷。││

易暴发是非、麻烦、口舌、官司、牢狱的田宅

田干忌入疾宫冲父,主田宅、住房、房地产、家庭、家中人口,易出现是非、麻烦、口舌、官司。尤其廉昌曲在父疾化忌时最应验。│

田干忌入官,易有田地房地方面的纠纷。尤其田宫、官宫多是非星、麻烦星、口舌星、官司星为验。│

田宅不宜坐丙、丁、已、辛、壬干,因为这些干使廉、巨、曲、文、武这些最宜导致事非、口舌、官司的星化忌。││

田宅不宜坐丙、丁、已、辛、壬干,因为这些干使廉、巨、文、武这些最宜导致事非、口舌、官司的星化忌。若田干使廉、巨、文、武化忌,并且又会聚了其他事非星、口舌星、官司星,主此宅多招事非、口舌、官司。││

田宫不宜坐太多的事非星、口舌星、官司星,坐多者主易产生事非、口舌、官司。例如田宫坐官府将军指背,田忌入官偶线,又官司星官方星多,主田宅招来官司。例如田坐巨门化忌(田还坐有天刑、白虎、将星、飞廉),忌源丁干有羊刃、官符、封浩,主房地产、家里、家庭里发生事非口舌并产生打斗,导致这里面产生受伤事件,由此官方前来调查和追究行凶执事者。││

水灾、崩塌的田宅现象

巨陷入田,遇丁,田宅有问题。或黑暗、或水灾、或上面会滴水、或下面路多积水。││││

巨陷入田,遇丁末,小心房子上面会流水或会滴水。│││ 因为丁末的纳音是“天河水。”│││

命坐天府田巨陷,再遇丁末有水灾。例如家中水淹七军。││││

贪巨同动,水淹家宅。│

癸已是长流水,它导致贪狼化忌,若癸已长流水导致贪狼在子宫化忌冲田,有天上阴雨连续之象。若这时偶宫有巨门星皆化忌,偶宫田宅的疾,这时将导致田宅在水进入。│

癸已是长流水,它导致贪狼化忌,若癸已长流水导致贪狼加白虎羊刃华盖在子宫化忌冲田,主天上阴雨连续之象。若这时偶宫有巨门星皆化忌,偶宫田宅的疾,这时表示阴雨连续,长流水从上向冲向房子,房子被白虎羊刃切入。主房顶打开(或被狂风打开),这时砖瓦从上击下会伤人。要小心惨遇砖瓦伤人,重则有房子崩陷、或惨遇崩塌之应。│

癸已是长流水,它导致贪狼化忌,若癸已长流水导致贪狼加白虎羊刃华盖在子宫化忌冲田,若又见天府星切入命主之疾、或天府星切入命主之疾而命主有天刑在命。主狂风狂雨导致房顶被打开,天花板、砖瓦、墙等崩塌,在房子里的命主被天府压伤或压死。│

火灾、瓦斯爆炸、烫伤、烧伤、被火伤等现象

田宅火灾现象(凡爆炸、凡瓦斯爆炸,皆是似类原理,特注明):

一:田宅要有火星。例如火星、太阳、廉贞等。│││││││││││ 尤其是火星、在火灾事件中,火星在田宅的出现率最高。笔者发现本田有火星的火灾暴发率最高。可以说火星是最正宗的火灾星。││││││││ 其次出现率高的是廉贞。│││││││ 火星廉贞在田宅的火灾率是很高的。││││ 看看田宅是否坐丙干和已午火或寅卯木上,例如田宫火星坐在丙干、或太阳坐丙干更容易暴发火灾。例如田宅在寅宫等。│││ 田宫坐丙干,暴发火灾率最高。│││ 子宫坐火星,可以招来火灾。但暴发火灾的事件比较少。│

略要注意田宅中的火类星是否临空星?例如田宅是否有地空、旬空、天虚等,因为火空则易着火。││││

二:官偶线化忌(特别是偶宫要化忌,田火偶忌,最会火灾。似乎田火偶忌,就会火灾)。│││││││││││ 尤其是官偶线有火星化忌太阳化忌(尤其是火星太阳化忌入进偶宫)。或火星太阳使官偶线化忌。这说明火星太阳切入田宅的身体。笔者发现本命田宅有火星而偶宫有化忌(有火星太阳切入偶宫)者,家中暴发火灾。│││ 为什么要看偶宫要化忌,尤其偶宫要有火类星进入化忌?为什么田火偶忌,最会暴发火灾?可能跟偶宫为厨房位有关。厨房是田宅中与火最有关联的地方。总之笔者发现偶宫有火星化忌暴发火灾者高而多。│││││ 有意思的是,有的火灾仅火宅有火星廉贞禄存,而偶宫没有化忌和偶宫没有火星切入,而是偶宫天机化禄,或天机化忌,结果就着火了│││。这大约是禄入廉贞的父宫照宅之疾,以木生火之意。或是以木生火。 有时大运命宫火星庚干,偶宫太阳化禄,皆会导致火灾。有时田火偶忌(田宫火星廉贞而巨机在偶巨门化忌)皆会暴发小式火灾││。为什么火灾总是要与偶宫攀上关系?为什么“田火偶忌最会火灾?”为什么大多数火灾总会出现偶忌?难道偶宫是“火神?”这个问题很值得我们研究的。

三:关注甲干、丙干和乙干戊干。因为丙干和甲干是火灾干。│││││ 凡田有火星偶火忌入,遇甲运注意,甲干使廉贞化禄,这时要小心。因为廉贞化禄火气很旺。再者,凡大运化禄入廉贞宫中,这时要小心火灾暴发。│││ 注意“田火偶忌”时,凡廉贞所在之线有化禄、凡廉贞所在线之父疾有化禄(例如天机宫化禄),凡廉贞所在线之父疾有天机化忌,就要小心火灾。因此廉贞特别喜欢化禄和天机生。一化禄就喜欢着火。或一生就喜欢着火。尤其是一化禄最喜欢着火。│││ 注意田宅中的火星、太阳、廉贞等化忌时会暴发火灾。││

四:发生火灾的田宫往往居有白虎天刑将星,尤其白虎居田最多。││││ 其次是将星居田多。│││ 然后是天刑、羊刃。││ 这也就是说:田有火星白虎者,田有廉贞白虎者,火灾暴发率最高。││││││ 看来是“宅有凶火、凶火致毁”之意吧。││││││

例如男命阴历1968年6月27日寅时,此男2003年来我处,我一看命坐丁已干而“廉田偶忌”,即断他小时候大约在14岁之前家中暴发火灾。结果他说五六岁左右家中老宅被烧掉。

注意:以上皆是凡爆炸、凡瓦斯爆炸的似类原理,特注明。

例如命坐火星,怕偶宫有忌。│ 烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如命坐廉贞,偶宫化忌,防烧、防瓦斯爆炸。│││││ 烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。││

廉贞宫的偶官宫化忌,屡见烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。││││

例如命坐廉贞火星,偶宫化忌,这样的人最容易被烧、或被烧伤。尤其是田宫再化忌更应验。│

例如命坐廉贞宫化忌,天机宫又化忌时,要注意瓦斯爆炸。│ 烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如命坐火星,田宫化忌,易被烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如偶宫廉贞化忌,易被烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如官宫廉贞化忌,天机宫又化忌时,要注意瓦斯爆炸。烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

以上这些信息对常接触火源者、液化气者、煤矿业者、爆破者很有帮助。││││

本命田坐火星,并且偶宫化忌(偶宫是田之疾) 。│

本命田坐火星,并且田干使偶宫化忌(偶宫是田之疾。)│

本命田坐火星天刑,三方四廉贞。并且田干使偶宫化忌(偶宫是田之疾。)│

本命田宫有火星、甲大运田宅中太阳化忌。│

本命田宫有火星,大运官宫太阳化忌。(官宫是田之父,冲田之疾。)│

本命田宫有火星,大运官宫太阳化忌。(官宫是田之父,冲田之疾。),流年田宫太阳化忌。│

搬迁房子、买地皮、买房子、盖房子的紫微命理

关注房子星

在紫微斗数中,田宅、天府、寡宿、官府、风阁是房子。尤其田宅、天府、寡宿是房子(官府是有区别性的房子、官府是官方类的房子。) 寡宿是单人睡觉的房子,风阁往往只是房子的一部分而已。因此在紫微命理中,真正正宗的房子是天府和寡宿,尤其最最正宗的房子应该说是天府了。

因此天府是看搬房、买房、盖房等的最重要的信息窗口。例如笔者在紫微斗数论命中就经常大量的运用到它。

因此天府干所化之宫,是一个看搬房、买房、盖房等的信息窗口。尤其天府干所化出的禄与忌,是命主人生最主要的房子方面的信息。天府所化出的禄与忌,在应于房子方面的应数。(目前这个课题正在研究中)。

 

本命盘子田坐杀府,一生搬迁、一生住多种房子、屡屡搬迁、或一生易盖房子。│││

大运盘子田坐杀府,这十年中的前五年房子多变换、多搬迁、或买房子、盖房子。│││││

大运盘子田坐杀府,这十年中的前五年有离开旧房、搬进新房的现象、主买房子和盖房子│││

大运盘子田坐杀府,财运好则往往主买房子和盖房子、离开旧房、搬进新房。││││

大运盘田宫坐七杀,大运干化禄入田,往往主买房子和盖房子、离开旧房、搬进新房。││││

第三、四、五大运的子田坐杀府,这十年中的前五年有离开旧房、搬进新房的现象、主买房子和盖房子。│││││

第三、四、五大运的子田坐杀府且财运好,这十年中的前五年有离开旧房、搬进新房的现象、主买房子和盖房子。│││││││

命坐七杀子田忌,主一生多搬迁。│││

命坐七杀子田忌,一生多搬迁,但财运好时会盖房子。││││

大运命坐七杀子田忌,主这大运多搬迁。或此大运中的前五年多搬迁。”│

大运命坐七杀子田忌,主这大运多买房盖房。或此大运中的前五年多买房盖房。│

第三四五大运的命坐七杀子田忌,主多搬迁、买房盖房。或主此大运中的前五年多搬迁、买房盖房。│

再者注意一点:

大运干化禄进入本命盘的子宫,是一种在此大运中赚钱并盖房子的迹象。│

大运干化禄进入

大运干化禄进入本命盘的子宫,若此大运中的四个分运中的命迁子田有杀府,主这一大运中买房、盖房。│

大运干化禄进入本大运的田宫,主这一大运财运好,主我关注房子。若大运田宫有七杀对宫有天府,主这一大运中买房、盖房。│

大运干化禄进入本大运的田宫,主这一大运中财运好,主我关注房子。若此大运中的四个分运中的命迁子田有杀府,主这一大运中买房、盖房。│

本命坐七杀,第四大运正好田在七杀,主买房、盖房的迹象。但不是绝对。│

凡人,第四大运都正好坐田宅或对田宅,这时搬房、买房、盖房的往往很突出。│││

大运命坐七杀而命干化禄入迁宫天府宫,主此大运中买房、盖房。尤其是此大运的第一分运。│

买房子和盖房子的紫微命理要注意的是:一、主看第三、第四、第五大运。因为绝大多数的人买房盖房都在这个阶段。这个阶段的人往往经济能力强,有条件买房和盖房。二:看大运的子田,尤其要注意的是子田有杀府。有时大运中分运子田有杀府也会买房子盖房子。有时大运命坐杀府也会买房子盖房子。三:看大运的子田线是否有动象?是否有忌?四:看财运,因为经济能力是导致买房和盖房的最基本因素。买房和盖房是要动用大笔钱的,所以是否有大笔钱或是否能支出大笔钱是买房和盖房的最基本的因素。例如大运分运的财运好,买房子和盖房子的基本条件就构成了。例如财有进有出,这样还能基本供的起买房子和盖房子。但大运分运无财、无法进财,就达不到买房和盖房的基本条件了。因此对买房和盖房的紫微命理财运的要求,一是要之前或现在有一大笔钱,这样才能马上买房和盖房。二是现在能够不断的赚进钱来还银行或还借来的钱,否则买房、盖房不法实现,就算实现了,也容易中途妖折或极其艰辛。因此在买房和盖房之前或之际,紫微命理中往往能看到之前或之际有财运有进财或有存钱。也有许多人是月月供房的,因此这时的紫微命理中往往是有进财又有出财的。

典式的命例例如:女、57年阴历7月11日9时生,此女34至43岁禄权入官、三奇佳会、人生之佳境也!这为买房子形成了一个扎实的经济基础。第五大运动杀格田动、父破冲田,主田宅上花钱、尤其44至46岁,并且家中屋上会泄水。结果此女45岁左右的时间里屡在田宅上花钱、房子买了一坐又一坐的、但就是上面会滴水,不知怎么搞的?呵呵,巨门陷在第五大运中第一分运的田宫,君不见丁末宫忌入分运之田而毁田?这丁末是什么?丁末纳间就是“天河水。”

凶宅:壬午年、已酉月、丁亥日,一位易学熟友远方打电话来占宅如何?以我命盘定家宅的命宫在我命盘的末宫上。这代表家宅的位置就在我命盘的末宫上,这是我命盘中最凶的一宫之一。我立即就摇头称道:“不好,不好,这宅居我命盘的末宫,其三方少主星且偏弱,再说官宫落陷受冲。壬年忌入兄,已月及丁日双忌皆入福冲财,形成财官皆损的局面,这宅气怎得让人感觉是阴沉沉的?阴气信息太重。居者进入后看来首先要损财(兄为财库,兄忌则财库受冲;月日双忌入福冲财主损财),其次看来日月白虎华盖太差,居住进去对人口不利,破财不但,而且很宜生奇祸!例如口舌官司(居阳者多口舌官司)、例如横发疾病、暴发血光之类(白虎多疾病),甚至很有可能会损伤人丁。”

对方立即反应情况:多家人口居住进去后仅两个月,一个因财招官司、二三个脑部已经出现问题、、、,搞得人心很不安。

交通事故信息

凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等,都要考虑到出门的顺利与否?交通工具会坏否?交通工具会出现问题否?对自己身体是否有害?或出门出行对自己有害到什么程度?等等。总之,所要考虑和分析的范围和项目多多。笔者对此研究不多,仅做一些简要的探讨:

交通事故信息主看什么?

一:看三四及九宫八事,尤其看命迁线、父疾线、子田线。尤其看命迁线父疾线中是否有交通工具进入,尤其是看命迁线父疾线中是否有交通工具进入损疾?││││││││

二:看迁宫子宫(迁宫子宫都代表出外在外)。│││││││││

三:看四马象、天机星等交通工具。││││││││││││

正宗的交通星是:天机、天马、岁驿等。

最正宗的是天机星、天马星、岁驿、尤其是天机、天马、││││││││

略有交通现象的星是:太阴、左辅、右弼、四马地、攀鞍等。但仅仅是迹象而已。

可以说,真正的交通星,以上都可以形成。但不一定是绝对信息。因为真正的交通星,要会聚才能真正形成。例如天机天马在迁宫,这时形成真正的交通星。例如天机天马在四马地,这时形成真正的交通星。等等。并且,有时并不是一定要天机出现才能真正形成交通星的。因为天马、岁驿、太阴、左辅、右弼、四马地、攀鞍等会聚都可以形成各种种样的交通星。四马地,天梁、天马、岁驿,即是一种交通工具。例如四马地天马左辅为交通工具。

有的人甚至还把巨门、陀罗当做一种交通工作的现象,这两棵星有待我们进一步研究和确定。

交通机械故障

一旦机械故障,操纵失灵就容易导致车祸和不幸灾害。

一、看交通工具是强是弱?是否受冲击类?

天机陷,小心车灾。│││

天机陷,出门出外易现车祸。││

左辅宫陷,不利。│

最怕天机化忌。│││││

天机旺而化忌要小心。│

天机陷而化忌,要极其小心。│││

出门不易命天机陷,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶则甚至因此丧命。化忌尤验。│││

司机不易命天机陷,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶则甚至因此丧命。││

二:要看交通工具是否有灾星缠害,而导致交通机械故障和出现交通事故

天机天马为交通工具、七杀是火车迹象、廉杀马是火车

例如:交通工具不宜有化忌、廉贞、巨门、羊刃、地劫、白虎、天刑、天伤、天空、破碎等。交通工具最怕这些“灾星”缠身。主行车容易出现交通机械故障和行车容易出现事故。因此凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等,都要考虑交通工具是否有这些“灾星”缠身?一旦遇上,不是驾驶技术有问题,就是车有问题、或路遇灾星缠身。

在这些“灾星”中,最怕廉贞、巨门、羊刃、天刑、天伤、天空、白虎、破碎。尤其是天机化忌、廉贞化忌、巨门、羊刃、天刑、天伤、白虎,│││││ 不要小看天伤,在交通事故中,天伤出现率比较高,尤其是羊刃、天刑、天伤同现的时候。││││

遇武曲、七杀、破军、陀罗、阴煞等皆要略为注意。

最忌天机化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,主交通工具受到羊刃天刑,是一种真正交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。││

最忌天机带破碎化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,主交通工具受到羊刃天刑而导致破碎,这是一种真正的并且是比较严重的交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

车业者(司机)最忌天机化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,而官宫有破碎星,主交通工具受到羊刃天刑,是一种真正交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

车业者(司机)最忌命宫天机化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,而官宫有破碎星,主交通工具受到羊刃天刑,是一种真正交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

最忌天机化忌,特别是忌源宫有武曲羊刃白虎死等同宫,主交通工具受到武力或猛烈地撞击,导致交通工具刃白死,这是一种真正的交通事故特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

有车族及车业者不易官宫天马天刑现,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶时甚至因此丧命。│

有车族及车业者出门不易官宫天马天刑现,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶时甚至因此丧命。│

交通星不宜带破碎,尤其交通星化忌时带破碎,轻则交通机械损伤或轮胎暴破,重则交通机械整体破碎,导致人身安全。因为破碎往往代表破损了、破碎了、破烂了。│

三:怕见戊干、丙干,因为戊使天机化忌,丙使廉贞化忌。戊丙皆化忌之时,交通事件特别多。││││││

丙戊两干,是十天干中最会暴发交通事故的两个高事故干。尤其是戊干。││││││││

丙干、丙宫、丙大运,丙干受冲时,出现交通事故的概率相当高。││││││

丙特别会导致交通工具失灵。因此产生交通事件。│││

丙大运要小心。尤其是有车族及车业者(司机)。││

有车族及车业者(司机)在丙干大运要特别小心。││

丙戊干皆化忌,交通事件多。││

丙戊干皆化忌,忌入交通工具、忌入迁宫、忌入命父疾,交通事故多。││

戊干、戊宫、戊大运、戊干受冲时,出现交通事故的概率相当高。│││││││

有车族及车业者(司机)命丙官戊,交通工具特别会损坏、交通工具特别会出现问题,非常容易出现交通事故。甚至因此丧命(父疾有天刑化忌之类)。│││

廉贞、天马、四马地、岁驿、丙干同宫并且化忌,交通工具失灵,有车族及车业者(司机)最须小心。往往要见血光,若见白等凶星切入主见血光伤人,重则丧命。││

路况险恶导致事故

一旦路况险厄,就容易导致车祸和不幸灾害。

看路况险厄,主看迁宫和子宫,迁宫和子宫都代表出外和在外。 │││││││

看出门、出外和交通事故等等,要迁宫和子宫兼看。尤其主看迁宫。│││││││

迁宫有巨门、羊刃、天刑、天空、天伤、最容易路况出现问题。容易因路况导致交通事故。尤其是羊刃、天刑、天空、天伤(这四棵星以天刑、天伤在迁宫出现交通事故的概率最高,尤其是天刑在迁宫出事率排在第一位),它们在交通事故中出现率高。加羊刃,出现率更高。││││

迁宫是命疾的最大的致病点,要高度提防车祸的暴发。尤其是有车族及车业者(司机)最须小心。│││

迁宫是命疾的最大的致病点,要高度提防车祸的暴发。出门坐车要小心。禁止追车和攀车!││

凡迁宫是命疾的最大致疾点,就要防迁宫临、或迁宫化忌或迁宫被忌冲之时。这时是交通事故暴发的最高峰期。尤其这时父疾线有交通星进入(尤其是化忌)或伤亡星出现时,最易暴发交通事故。││

凡迁宫有天刑,就马上要看父疾线是否有忌,尤其是否有交通工具进入。若有,这时要极高度地防范。尤其是父机迁刑,父马迁刑,父马迁忌、疾马迁刑,若迁宫没有刑,而迁宫的忌源有天刑,皆成立。这些现象出现,应该给与最高度的防范。││││││

凡迁宫有化忌,就马上要看父疾线是否有交通工具进入。若有,这时要高度防范。这是看交通事故的要决之一。││││

凡迁宫有化忌,就马上要看迁宫是否有天刑进入。若有,这时要高度防范。这是看交通事故的要决之一。││

迁宫有化忌、廉贞、羊刃、地劫、天刑、破碎等要非常小心。│││││││

迁宫有刑刃虎,十分危险。重灾。│││ 迁宫有刑刃,很危险。││

尤其要小心天刑在迁宫化忌冲命,这种现象发生交通事故率高。尤其是盘中有天机化忌或盘中交通工具屡现的时候发生交通事故率高。│││││

迁宫化忌并宫中有天刑,这是最正宗的交通事故信息。若盘中有交通工具星化忌冲入命宫或交通工具星化忌疾宫,或命宫和父疾宫本来就是交通工具星化忌,这种交通事故暴发的信息几乎是绝对的。若盘中命疾父宫有交通工具星,但没有化忌,这时只是可以会暴发交通事故,不是绝对。只时有时仍然会暴发。若盘中命疾父宫皆没有交通工具星,而其它宫却有交通工具星(尤其是天机化忌)化忌,皆是会暴会交通事故(很容易暴发)。但不是绝对会暴发。若命宫陷而迁宫有天刑化忌,这时盘中天机化忌,皆是要暴发交通事故伤身。因此,交通事故暴发不暴发,不是说交通工具不冲命疾就没事,若此时命宫陷,仍然有事(命陷最怕迁宫忌来冲,尤其是天刑来冲陷命)。命宫强可以好些。│││

迁刑子忌,这是高暴发率的现象,││ 尤其是迁宫天刑化忌,这样子忌就导致命主出外而受伤。有时迁刑有忌且子忌的紫微命理,根本就不需要马星出现,也会暴发车灾。有时甚至迁宫没有动,出现也会遇到车灾。│

廉杀在迁,不宜父疾线有化忌,这是一种路上埋尸之兆。│

廉贞羊刃在迁化忌,盘中天机化忌者,主路上交通事故。│

廉破在迁(廉化忌),父疾线有天刑化忌(见有交通星进入父疾线),主路上交通事故。││

命坐白虎丧门格羊刃,廉杀在迁而父疾化忌,这是一种路上埋尸的现象。要慎防比较严重的交通事故。若有交通星在父疾线化忌,这时最须慎防严重交通事故的暴发。││

命坐白虎丧门格,迁宫廉贞天马岁驿化忌,最须慎防严重交通事故的暴发。│

再者,迁机戊动,即本命盘迁宫有天机,与本命盘中皆有戊干之宫化忌,这是忌源被引动,皆会暴发交通事故。││ 尤其是命主遇戊干的忌源时、尤其是命主遇父疾线化忌有交通星切入父疾时,这时就会暴发交通事故。││

天机:交通工具、机械、引擎、遇凶为手脚伤残、脑爆开、│││

武曲、七杀、巨门、破军、地劫、天空、陀罗、阴煞等略要小心。

廉贞:火车、交通工具多失灵、交通工具多事故、引擎、电器故障、血光、大量流血、着火、│

羊刃:性急、性急抢道、快速、高速、超速、相顶、相撞、││

地劫:地面险恶、地面坑陷、坑口、低地、遇凶为断腿、进入地府

天刑多伤害、损坏、受伤、││

破碎:碎石、道路不平、破坏、损坏、破烂、破毁、身体破碎、身体破烂、

武曲:易相撞、遇凶四肢易折断、

七杀:快速、高速、超速、猛、车辆拥挤、或连环车祸、火车、

巨门:行夜路、黑暗、看不清、路况不明、水滑、路滑、睡觉、河中、离开、避开、遇凶为离开阳间、│

破军:破坏、山崩、石头、碎石、道路不平、

天空:意想不到、突然防范不到、交通工具容易失灵、易踏空、跌落、翻倒、翻落、断崖、山崖、│││

陀罗:轮胎、弯道、转弯、

阴煞:夜行、暗路、浓雾密布、难明、挡住视线、怪事、鬼怪、

迁宫双陷,出外小心。│││

迁宫双陷,当分运正好行致此(分运命宫正好坐在这个迁宫双陷上),路况甚不不利。要极其小心。尤其有车族及车业者(司机)或命主出行,要小心。尤其是当大运或流年有正宗交通星化忌进入疾宫时,小心因交通事故受伤、重者伤残或死亡。│

命主命坐左辅天马岁驿,若迁宫双陷,又见有白虎天刑忌动。主我出外或我坐在车上,路上险情,小心交通事故。│

迁宫左辅陷,不利。只是迹象。│

迁宫廉贞化忌,要非常小心提防路况险恶。尤其这时父疾有忌为应,尤其父疾有忌且有交通星进入最应。││

迁宫在四马地有廉贞化忌,要非常小心提防路况险恶。││

迁宫在四马地有廉贞化忌,又见父宫有天机化忌,基本构成交通事件。要极其小心才是。│││

迁宫有右弼天刑化忌,这时最怕父疾线在四马地有天马岁驿,这样易构成交通事故。│

迁宫有右弼天刑化忌,这时父疾线在四马地有天马岁驿,若命宫坐羊刃,这是刃刑相撞,易见血光纷飞。│

子宫代表家外、出门、出行。│││││

子宫是命疾的最大的致病点,要高度提防车祸的暴发。尤其是有车族及车业者(司机)最须高度提防。│││

子宫不宜天机陷。│

子宫不宜化忌。不是绝对。││

子宫是命疾的最大致致病点时,一旦子宫临、或子宫化忌或子宫被冲动,即要小心。尤其是父疾线中有交通星并且盘中有刃虎刑出现时,出外要防交通工具会伤人。│

子宫天机陷,若命为戊,玩车易出现问题。禁止追车和攀车!│

子宫不宜见交通工具化忌,例如廉贞天马岁驿同宫又化忌。见之宜发现交通事故。│

例如司机命坐天梁在癸亥宫为陷,癸干又使子女宫(庚申宫)中的贪狼天马岁驿化忌,这说明命陷出门在外,子宫庚干被癸亥命宫引动,庚忌必入迁宫冲命。这样身为司机的天梁出门在外,最易发生交通事故,重则丧命。│

有车族及车业者(司机)若命坐天机化忌,若忌源来自于子宫(忌源子宫有武曲羊刃白虎死等同宫),主有车族及车业者(司机)出外,交通工具受到武力或猛烈地撞击,导致交通工具刃白死,这是一种真正的交通事故特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

交通工具化忌,又见子田忌,这时要高度提防交通事故。│

子宫有天机、或子宫有天马、或子宫有天刑化忌时,要比较注意一点。因为这时交通事故暴会率会提高。││

通行与交警

平常,天机文昌文曲等化忌,往往通行时遇交警,不知道您的车证及行驾证做掉了没有?年审了没有?

这时若有巨门贪狼等,是因酩酒。

交通事故是否导致受伤和死亡?

交通事故是否导致受伤和死亡?可以看本书中的《疾病篇》和《死亡篇》。在此不述。

凡三四多陷,车族及车业者(司机)易暴发交通事故。│││

凡三四多陷,父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发的高峰期。小心因此身残或送命。│

凡三四多陷(命宫陷坐天寿),迁宫居天刑吊客化忌,是性命关头,若盘中有正宗的交通星化忌(例如天机化忌),不管交通星在不在命迁父疾,皆主性命关头,交通丧命。│

不管是什么样的交通灾害,都必须看疾宫。

当交通星正在身体宫和正在对着身体宫时,要小心可能会暴发交通方面的问题。│

疾宫有交通星,要小心一生中有可能暴发交通方面的问题。│

疾父两宫有交通星,要小心一生中有可能暴发交通方面的问题。│

疾宫有忌,忌源来自于四马地的天机,小心交通事故。│││

疾宫有忌,忌源来自于四马地的天马岁驿丧门,主严重性交通事故,轻则伤,重则亡。│

父机迁刑,父马迁刑,疾马迁刑、这是一种交通事故暴发比较高概率的紫微命理(要极其小心),尤其是父疾有忌时最应验、尤其是迁宫有忌时最应验。││││││

父马迁忌,若迁宫没有刑,而迁宫的忌源有天刑,皆成立。尤其是忌源有天刑白虎。│

父机迁刑、父马迁刑、疾马迁刑、(要极其小心),若迁宫不化忌,一旦步入大运使本命盘的父疾化忌时,就要小心这种高概率的交通事故真正暴发。│││

本命父马疾刑,大运一旦父疾有忌时,交通事故暴发。│

命坐白虎,天刑使父宫羊刃化忌,冲向疾宫中的天梁天机,这是一种交通事故。这样交通事故的结果就象得了癌症。因为刑刃天梁在父疾线化忌是癌症。│

父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发并伤害命主的最高峰期。这几乎是一种绝对的信息。尤其尤其凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等与交通工具有关的人员,最应验。│││

父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发并伤害命主的高峰期。尤其凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等与交通工具有关的人员,一定要极其防范和最高度的防范。以免一不小心就受伤或身残或送命。││

父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发并伤害命主的高峰期。这时就算命疾宫星都很强,往往轻则伤残,重则马上死亡。有时父疾线仅有天寿天伤吊客,就足以马上身亡。这最正宗的交通星击体,身体就算再强壮,也受不了呀!笔者就见过多例这样送命的命主。││

交通事故与平常生病不同,因为交通工具撞击身体,这是一种非常可怕的力量,一般陷星被撞往往要死亡。就算命疾宫星强劲,也往往受不了交通工具的直接撞击身体。因此,有时往往看到命主的命疾宫星仍然强劲,但却路途魂断。因此有交通工具撞击身体的紫微命理,其生命现象往往非常的脆弱。││

看交通事故性质的轻重:还要区分是自行车还是机械车、是带电类机械交通工具否?例如天马岁驿之宫陷(三方四正偏柔)而无机械火电类星进入,一般主自行车事故或伤害性比较小的、比较温和的交通事故。若交通工具带有机械、尤其是火电类机械、尤其是火电类机械又加刚猛之星等等。那么命主受伤害就比较重,轻则伤筋断骨,重则残废、死亡。因此,这时看交通事故重与不重的一个关健。│││

例如:女命阴历1971年2月30日亥时,公历一九七一年三月二六日。此女父马迁刑(这是一种交通事故暴发率极高的紫微命理),而且父疾线有忌。这样形成交通事故的绝对信息。这忌星进入父疾线就说明她一生中一定会遇到交通事故,并且是绝对的。笔者即马上追踪她的各大运和各分运,发现她在第二个大运12至21岁的癸已大运的第三第四分运(即分运命做丑末、7岁至21岁)时,命坐白虎丧门格,官宫天梁陷星加天马岁驿癸干切入父宫使贪狼化忌冲向疾宫,疾宫廉火血光星发动了。于是笔者断她17至21岁中车灾暴发。是她自身造成的事故(大运命忌入分运之父、分运命宫中辛干入偶冲官宫中的交通工具。)——她告诉我那时自己在坐上人家的自行车时(交通星天梁陷天马岁驿等无机械星和火类星进入,所以是自己车),由于自己坐空(大运命忌入分运之父、分运命宫中辛干入偶冲官宫中的交通工具。这说明自己造成的。坐空,这是由于官宫天虚截空等虚空星进入,父宫又有旬空星进入),导致脚部受伤,呵呵,小血光。此命为何交通事故不重,这就跟区分是自行车还是机械车、是带电类机械交通工具有关。此命就是天马岁驿之宫陷(三方四正偏柔)而无机械火电类星进入,所以主自行车事故而伤害性比较小的、比较温和。若她盘中的交通工具带有机械、尤其是火电类机械、尤其是火电类机械又加刚猛之星等等。那么命主受伤害就比较重,轻则伤筋断骨,重则残废、死亡。

例如笔者的丙申大运就有很严重的交通事故信息。而且是极有严重的交通事故信息。为何?此大运丙忌入迁,引暴了廉贞这棵最易暴发交通事故的火星和血光星。并且子宫有忌带天马岁驿,这皆是一种高危的交通事故信息。这“迁子皆忌马星动”皆正是高危的交通事故信息,还好我的父疾线没有化忌。1998年戊寅年,笔者父宫天机化忌冲疾,这不正是构成了“父机迁忌”交通事件高暴发率的一年?戊宫天刑羊刃切入我的父疾线,这刃刑入疾可不是开玩笑的事。这时分运正处于辰,又构成了绝对的“父马迁刑”,我本人骑自行车出外不小心撞倒一个恶少,因此打这恶少打伤了脸(小伤)。此年笔者的女朋友被车撞及头部(血流一身)而住院一个月左右。细看本命盘的偶宫贪狼星有刑刃切入偶父,皆命数也、定数也。次年1999年已卯年,已忌又入我大运之父冲疾(多口舌是非文书类的麻烦)。这时我分运仍然坐辰宫,这时分运仍然是“父马迁刑”的绝对信息,流年命坐卯宫,迁宫有已忌冲我。这一年(1999年已卯年)我刚买了辆摩托车,大年初三出外远游时在我前方仅一米至三米处暴发翻车伤人事件。大年初九,交警居然会跑到我家门口查问我车证做掉没有。还没过数日,我车被交警拖走。数日后表弟回家路上又暴发车祸。哥哥的车又被交警扣住。又过数日我开车而小孩来撞我,因此我又招着一阵麻烦。又过数天,我站在一家商店门口(这天我知道这类事件要暴发,所以我一直在躲避着“父马迁刑”和“迁宫冲命”这些可怕的流星,这天不敢骑摩托车,这天改骑自行车),但无论怎么防和避,一辆摩托车还是从马路上突然发疯似的冲上人行道,撞倒并撞坏两三辆摩托车,直接冲到我面前仅一米处才拐过并停下(若当时前面没有人行道和一辆车挡着,被撞倒的就一定是我)。有趣的是以上这七件事全都暴发在1999年的丙寅月这一个月中。呵呵,读者们,当您的命盘中出现这类信息时、若当您发现某个人的命盘中有这类信息时,要特别小心了!尤其是“父马迁刑、父机迁刑、父马迁忌、或马星切入父疾线”的时候。这时要少骑车和少坐交通工具,这时要高度防范了。尤其是有车族、司机、出远门等等。

凡迁宫有化忌,就马上要看父疾线是否有交通工具进入。若有,这时要高度防范。这是看交通事故的要决之一。│

迁宫化忌(命陷),盘中有机阴化忌,小心交通事故。│

迁宫毁掉命疾,出外死,或因交通事故身亡。尤其是有车族及车业者(司机)。│

命疾陷,最怕迁田是忌源。尤其是有车族及车业者(司机)。│

命疾陷,若迁田是忌源,这时最怕大运忌入迁田引动。引动者,对命疾陷将构成重大的威胁,重则丧命。│

车族及车业者(司机),凡命宫坐正宗的交通星是:天机、天马、岁驿等,若有(例如羊刃白虎天刑等)丧命星切入命宫这些正宗的交通星时,均不宜交通工具。小心因此得身残或死亡。││││││

车族及车业者(司机),凡父疾宫(尤其是父宫)坐正宗的交通星是:天机、天马、岁驿等,若有(例如羊刃白虎天刑等)丧命星切入父疾宫中的这些正宗的交通星时,均不宜交通工具。小心因此得身残或死亡。││││││

交通事故导致死亡现象例如:有车族及车业者(司机)若命坐天机化忌,若忌源来自于子宫(忌源子宫有武曲羊刃白虎死等同宫),主有车族及车业者(司机)出外,交通工具受到武力或猛烈地撞击,导致交通工具刃白死,这是一种真正的交通事故特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

交通工具或交通事故不入命迁线、父疾线(忌星不入命迁线、父疾线),这种交通事故往往轻、或手脚略伤、或应在旁人身上。等等。因此,交通工具、交通事故入命迁线、父疾线为重。不入命迁线、不入父疾线,往往为轻。││

是谁撞谁?

若命疾两干皆是自己最大的致病点,主自己导致交通事故。│

若命戊使自己父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,主自己开车。与自己有关。│

若命宫已干使自己疾宫的天刑天伤引动,主自己造成的交通事故。│

命宫已干使自己疾宫的白虎丧门天伤天寿化忌,主自己造成的交通事故,导致自己身受重伤或死亡。│

迁宫冲命,若迁宫带天刑天伤,而迁宫的忌源来自友宫,主外人用交通工具撞击命主。│

特注:一般交通事故信息绝对形成时,命主必招此一劫。而有的命主有所提防,往往会减缓交通事故的轻重的程度。更有甚者:笔者曾见过一位司机,她正好在交通事故信息形成之前减少甚至最终停下了这个危险的工作。结果她没有招此一劫。这样个别的现象,是很奇特的。这些有特我们去研究。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toán mệnh bí tịch

Bản dịch:

Tử vi đẩu số thầy tướng số bí tịch

Tác giả: Không biết tư liệu nơi phát ra: Chuyển thiếp điểm kích sổ: 3851 thời gian đổi mới: 2005 – 3- 31 nhiệt [tự thể: Tiểu đại]

Về tử vi mệnh lý trung tâm tiền tài phương diện cơ bản tin tức

Cung mệnh là tài cung của quan cung, bởi vậy cung mệnh là quản lý tiền tài năng lực, kỳ can của kị quyết định tiền tài tổn hại từ lúc nào.

Tật cung là công tác địa điểm, tật cung có tài tinh chủ công tác địa điểm thượng kiếm tiền (hoặc công tác địa điểm thượng bày tiền), tật phi hóa lộc nhập phụ chủ được tài. phụ tật phi hóa lộc nhập chủ trong công tác năng lực kiếm tiền vào.

Điền cung là tài bản thân. căn cứ “mệnh tật nhất thể, nhất lục cộng tông”, điền phi hóa lộc nhập thì tiền tài tăng.

Huynh cung là tài tài khố. căn cứ “mệnh tật nhất thể, nhất lục cộng tông”, thiên phi hóa lộc nhập biểu tài khố tồn tăng tài.

Phúc cung là tài cung đối diện, điều này đại biểu tiền của ta tài ở tình huống bên ngoài một trong, từ một loại ý nghĩa nào đó thuyết phúc cung là đầu tư tại ngoại tiền, phúc cung có lộc kiếm tiền không sai.

Cung tử nữ là một và kết phường có liên quan cung vị.

Phúc cung là tài nguyên.

Tử điền là tài khố.

Điền cung là tiền mặt bản thân.

Huynh cung là tài khố, tiền mặt của kho. huynh cung có thể nói là chánh tông tài khố.

Điền huynh đều là tài khố, nhưng điền cung cái này tài khố và huynh cung cái này tài khố bất đồng. điền cung cái này tài khố là cất dấu. huynh cung cái này kho thường thường chủ quá lộ tài khố, thường thường sẽ biến thành phí dụng và chi. bởi vậy, điền cung cái này tài khố dễ tồn. mà huynh cung cái này tài khố dễ ra. bởi vậy thị huynh cung là quá loại tài khố.

Huynh giao hữu là phí dụng, chi, hoặc phá xuất,

Huynh giao hữu tuyến nên tịnh không thích hợp động, huynh giao hữu tuyến không thích hợp Hóa kị, phàm huynh giao hữu tuyến Hóa kị người chủ phí dụng và chi.

Huynh giao hữu tuyến và tử điền tuyến đều có sao Hóa kỵ tiến nhập thì, lúc này phí dụng lớn nhất, chi tối đa. tình huống nhất không ổn, thường thường xài tiền như nước. phiên giang đảo hải vậy, thậm chí thường thường trắc tẫn sở hữu. hoặc đại phá kỳ sở hữu. thường thường mắc nợ buồn thiu. nhất là hãm mà Hóa kị.

Vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, là tài, là tiền tài tượng trưng.

Vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc chờ tài tinh gặp thiên khôi, thiên thành, văn xương, văn khúc chờ văn tinh, là phiếu phiếu tượng trưng.

Thái âm, tài tinh một trong.

Vũ khúc là tài tinh, Thái âm cũng vì tài tinh. nhưng vũ khúc đa chủ hành động, thường thường yếu hành động sau đó có tiền tài. Thái âm đa chủ kế hoạch. bởi vậy vũ khúc thường thường là trực tiếp quản lý tài sản, Thái âm thường thường chỉ là tài vụ kế hoạch. Thiên phủ, là tài khố dấu hiệu. ví dụ như kế toán chỗ, thu lệ phí chỗ, ngân hàng, chứng khoán công ty chờ. Thiên phủ tương đối giỏi về hiện tài trữ tài, nhưng mạt tất giỏi về phát tài.

Hóa lộc là tiền.

Tài tinh mừng nhất hóa lộc. ví dụ như vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, Thái âm chờ tài tinh mừng nhất hóa lộc.

Lộc tồn và hóa lộc đồng cung hoặc tương đối tên là điệp phúc, chủ tài nguyên thuận, hoặc tiền tài lưu thông.

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba. ví dụ như lộc tồn cùng trời mã đồng cung hoặc tương đối, ví dụ như hóa lộc cùng trời mã đồng cung hoặc tương đối. đây là bởi vì tiền tài dễ lưu thông. có lúc mã bôn tài hương, phát thế là hổ. nhưng có lúc giai dễ phá vỡ như núi đảo.

Đương nhiên, tài tiền biểu hiện quyết không chỉ có dừng lại ở vũ khúc, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc các loại hiện tượng. trên thực tế, rất nhiều người điền trạch (phòng ở) hay tiền, thổ địa (Thiên phủ) bất động sản (Thiên phủ) xa (thiên cơ thiên mã) các loại đều là tài vật đại diện. bởi vì, tài tiền quan niệm và hiện tượng chắc là NGHĨA.

Tứ hóa trong, lộc tối dùng được mà lại đáng yêu nhất, thường thường đại diện tiền tài cuồn cuộn không ngừng, một khoản nhận một khoản. tiền tài điều hành dễ.

Tứ hóa trong, quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như tiền lương, một tháng nhất túi tiền lương. tương đối có khống chế tính.

Tứ hóa trong, khoa chỉ là quý nhân, kiếm không nhiều lắm, kiếm tương đối THUẬN, coi như là khá lắm rồi. nó thường thường là thiếu tiền thời gian, hợp thời có người thân ra viện thủ. thường thường đại diện thường thường, hoặc vừa lúc dụng, như không bằng lộc nhiều khả ái và dùng khoái trá.

Khoa là quý nhân, đối tài vụ trắc trở và tài vụ tranh cãi thường thường có giải trừ ách công năng lực.

Tứ hóa trong, Hóa kị thường thường hội sản sinh ảnh hưởng xấu.

Quyền nhập tài cung, quản lý tiền mặt.

Mệnh can quyền nhập tài cung, chủ quản để ý tiền mặt.

Quyền nhập tài chủ quản lý tiền mặt, là tài chính vận dụng thích hợp còn là tiền mặt đã căng thẳng tài tiến hành quản lý, giá muốn xem cửu cung bát sự và tài phúc tử Điền huynh giao hữu tài năng xác định.

Tài làm tứ hóa, hãy nhìn tiền mặt đi phương nào.

Cung tử nữ, đại diện hợp hỏa sự nghiệp. bởi vì tử cung là bằng hữu cung cung Quan lộc. sở dĩ tử cung là hợp hỏa sự nghiệp.

Tiền tài hiện tượng phồn đa, nhất: Chủ khán cửu cung bát sự. nhị: Chủ khán tài phúc, tử điền, huynh giao hữu.

Tiền tài và tài vật thượng tương đối khá hiện tượng: Hóa lộc, lộc tồn, thiên hỉ, ưa thần, thanh long, trường sinh, đế vượng, ân quang, thiên quý, thiên tài, thiên đức, long đức, thiên phúc, nguyệt đức chờ.

Tiền tài và tài vật thượng điều động hiện tượng: Thiên di, Sát Phá Lang, thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch, phàn yên, tả phụ, hữu bật, thiên sứ chờ. tương đối chánh tông điều động hiện tượng là: Thất sát, thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch

Tiền tài và tài vật thượng bình ổn, yên ổn, hoặc điều chỉnh hoặc bất động hiện tượng: Thiên tướng, lộc tồn, đà la, quả tú, hơi thở thần, phục binh chờ.

Tiến tài chủ yếu có cái gì dấu hiệu?

Tam tứ nhược hảo, dễ tiến tài.

Cửu cung bát sự hảo, dễ tiến tài.

Cửu cung bát sự hảo, dễ tồn tài.

Cửu cung bát sự trung tâm đa tài tinh, chủ có tài hoặc đa tài. nhất là tử điền có tài tinh canh nghiệm.

Tam tứ có tài tinh hoặc tam tứ đa tài tinh, là tiến tài của dấu hiệu. nhưng đây chỉ là dấu hiệu, không được là tuyệt đối.

Bản mệnh bàn phụ cung cung mệnh huynh cung giá tam cung giai tài tinh, ví dụ như phụ cung Thiên phủ, cung mệnh lộc tồn, huynh cung vũ khúc hóa lộc, dễ phát phú.

Vũ khúc thường thường càng tựu phát đại tài. vũ khúc biểu thị tài đa.

Tam kỳ giai hội chủ cách cục cao, cách điệu cao, phẩm chất cao. vừa vào tài thì thiên đa.

Phụ mệnh huynh tam cung đều có tài và lộc, chủ phát phú.

Mệnh tọa nhật nguyệt hóa lộc, phụ huynh vừa đều có tài giáp của (phụ mệnh huynh tam cung đều có tài và lộc), chủ phát phú. hoặc chủ bạo phát.

Mệnh tọa nhật nguyệt hội tam kỳ, phúc cung giai hóa lộc, chủ phát phú, hoặc chủ bạo phát.

Hóa lộc nhập mệnh tật tài quan điền huynh phúc, là tương đối chính thức tiến tài dấu hiệu, thường thường năng lực cấu thành chân chính tiến tài hiện tượng. thường thường là một loại tiền cho ta tử vi tin tức. hóa lộc nhập phụ, thiên, ngẫu, giao hữu, tử, có lúc tiến tài, có lúc hãy nhìn không thể được hoặc trông được không còn dùng được. thường thường là một loại tiền cho hắn nhân hoặc tiền phân người khác có thể khán không thể được tử vi tin tức.

Tử điền tuyến, huynh giao hữu tuyến giai hóa lộc, đây là tiến tài một loại dấu hiệu. bởi vì tử điền tuyến huynh giao hữu tuyến giai kị thời đại biểu đại xuất đại phá, như vậy, tử điền tuyến, huynh giao hữu tuyến giai hóa lộc, hẳn là thuộc về một loại tiến tài hiện tượng. tử Điền huynh giao hữu lưỡng tuyến có lộc, chủ tiền tài nội lưu, chủ được lợi, tiến tài, tồn tài chờ.

Tài phúc hảo, tử điền hảo, tài đoán có tiền.

Bản quan vũ khúc Hóa kị, giống nhau không được dĩ ra tài rủi ro luận. mà thôi công tác sự nghiệp trên có tiền tài, đầu tư công tác sự nghiệp luận.

Cung mệnh hóa lộc nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền. ví dụ như giao hữu can cung năng lực khiến cho ta ra lệnh cung hóa lộc, biểu thị bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu trương La Nhất hạ, bằng hữu cho ta mượn tiền giống nhau tương đối lạc quan.

Mệnh tài quan điền phúc hóa lộc của nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền. ví dụ như ta tài cung là vũ khúc, như vậy ta có thể lo lắng tìm kiếm Thiên can đã cung, ví dụ như Thiên can đã cung ở phụ cung, ta có thể lo lắng từ phụ mẫu nơi nào cho tới tiền hoặc tá đáo tiền. hoặc vận dụng ý nghĩ công văn loại đi kiếm tiền. tự như vậy loại.

Mệnh tọa tài tinh, là tiến tài của dấu hiệu, nhưng đây chỉ là dấu hiệu, không được là tuyệt đối.

Mệnh tọa vũ khúc, lũ có phát tài và bạo phát cơ hội.

Mệnh tọa lộc tồn, tiến thì năng lực tồn.

Mệnh tọa hóa lộc, tiến tài của tượng.

Hóa lộc nhập mệnh, là một loại tiến tài dấu hiệu.

Phàm đại vận cung mệnh, phân vận mệnh cung, lưu niên cung mệnh vừa lúc phát triển an toàn vận của hóa lộc thượng, tài phú tự ngày qua. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. lúc này nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát. loại hiện tượng này là tử vi tài phú mệnh lý trung tâm tối nhu phải chú ý một loại tài phú hiện tượng.

Hóa lộc năm sinh và đại vận hóa lộc của cung, phàm bản mệnh cung mệnh tọa của, phàm đại vận cung mệnh tọa của, phàm phân vận mệnh cung tọa của, phàm lưu niên cung mệnh tọa của, giai chủ tiến tài. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. lúc này nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát.

Đại vận hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn cung mệnh, là một loại tiến tài dấu hiệu.

Đại vận của lộc, phân vận hoặc lưu niên tọa của, chủ tiến tài. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát.

Phân vận phát triển an toàn vận của hóa lộc thượng, chủ giá 2 điểm 5 năm nội phát tài. loại này tài thường thường vừa vào tựu tương đối khả quan. nhược điền cung có tài tinh lũ chủ bạo phát.

Đại vận tọa Vũ phủ, phân vận đang ngồi ở đại vận của hóa lộc thượng, chủ giá 2 điểm 5 năm nội quá.

Đại vận tọa lộc tồn, phân vận đang ngồi ở đại vận của hóa lộc thượng, chủ giá 2 điểm 5 năm nội phát mà lại năng lực tồn.

Đại vận hoặc phân vận của cung mệnh tọa nhật nguyệt xấu cung thì, lũ phát bạo phát. tiền tài quyền thế kinh người. nhất là có hóa lộc nhập bổn điền, bản phúc người chủ bạo phát.

Tật cung:

Tật cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Tật cung phi hóa lộc nhập: Kháo đơn vị làm việc, kháo mặt tiền cửa hàng kiếm tiền,

Tật cung Vũ phủ hóa lộc, chủ tiến đại tài.

Tật cung phi hóa lộc nhập phụ cung, có thể thiết địa điểm hoặc mặt tiền cửa hàng chờ mưu cầu lợi nhuận. bởi vì tật cung là công tác địa điểm, phụ cung là giao hữu cung tài cung.

Tật phụ tuyến hóa lộc, chủ tiến tài. bởi vì tật cung là chỗ làm việc, hóa lộc biểu tài đi vào ta chỗ làm việc. rất nhiều công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở, có địa bàn công tác điểm, nhượng khách nhân tới cửa sinh ý, thường thường đều là như thế này tiến tài. nhưng có lúc là đại diện đầu tư sự nghiệp. có người nói, tật cung hóa lộc nhập phụ mẫu mới là tương đối chính thức tiến tài hiện tượng, điểm ấy có đãi mọi người chúng ta tiến một bước nghiên cứu đích xác định. tật cung có tài tinh chủ công tác địa điểm thượng kiếm tiền (hoặc công tác địa điểm thượng bày tiền), tật phi hóa lộc nhập phụ chủ được tài. phụ tật phi hóa lộc nhập chủ trong công tác năng lực kiếm tiền vào. cũng có thể thuyết quá khứ của.

Phụ cung:

Phụ cung hóa lộc, chủ tiến tài. có địa bàn công tác điểm, nhượng khách nhân tới cửa sinh ý, thường thường đều là như thế này tiến tài.

Phụ cung vũ khúc có tam kỳ giai hội, người này kinh thương và sinh ý ý nghĩ nhất lưu, tiên hữu nhân cập.

Phụ cung có hóa lộc, dễ tiến tài. phụ cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Đại vận khiến cho bản mệnh bàn phụ cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Phụ cung phi hóa lộc nhập, kháo có thể ý nghĩ kiếm tiền, kiếm công văn loại tiền tài.

Phi hóa lộc nhập phụ, phụ là giao hữu tài, phụ là giao hữu cung tiền mặt. bởi vậy thường thường là nhìn giao hữu kiếm tiền, hoặc ta cùng với giao hữu gặp gỡ, sau đó kiếm giao hữu tiền tài. giá thường thường là một loại gặp gỡ của tài, hoặc giao tế hậu lấy được tài.

Phụ cung hóa lộc nhập ta của mệnh tật tài quan điền huynh, thường thường có thể quảng chiêu tứ phương của tài. bởi vì phụ cung là giao hữu cung tài cung.

Tài cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Tài phúc tuyến hóa lộc, chủ tiến tài.

Tài gia tài, tài vận đặc biệt hảo. ví dụ như tài cung có vũ, tài cung vừa hóa lộc. ví dụ như tài cung có lộc, đi vận vừa khiến cho tài cung hóa lộc.

Tài cung hóa lộc, điền có tài tinh, chủ tiến nhanh tài, chủ tài vận hảo.

Tài cung hóa quyền, chưởng quyền sở hữu tài sản.

Tài cung song tài giáp nhật nguyệt (ngay hôm đó nguyệt cư tài cung mà song tài tinh giáp của), một thân tiền mặt rất nhiều, là một loại đại tài và bạo phát hiện tượng.

Tài cung tam kỳ giai hội, tài vận hảo.

Tài cung tam kỳ giai hội, bản mệnh cửu cung bát sự hảo người, tài vận hảo.

Tài cung tam kỳ giai hội, bản mệnh cửu cung bát sự hảo đồng thời có đại khí cách, thiên khôi thiên thành, đa tài người, tài vận tốt, là kinh thương năng thủ.

Ở đâu cung hóa lộc nhập tài cung, tựu biểu thị tiền từ nơi đó kiếm được. ví dụ như tài cung có vũ khúc, phụ cung là kỷ, cái này biểu thị tiền là dụng ý nghĩ (phụ cung) kiếm được, tiền là theo văn thư loại (phụ cung) kiếm được, tiền là từ nhân tế quan hệ (phụ cung là giao hữu cung tài cung) thượng kiếm được. ví dụ như tài cung là phá quân tinh, tử cung là quý can, điều này nói rõ ta là kháo học sinh học phí (tử cung) kiếm tiền. tay dựa hạ (tử cung) kiếm tiền, ví dụ như tuyển nhận học đồ các loại, ví dụ như huấn luyện nghiệp vụ. tự như vậy loại.

Phúc cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Tài đối tài, tài vận hảo. ví dụ như tài cung có vũ, phúc cung vừa hóa lộc.

Mừng nhất phúc cung vũ khúc hóa lộc, chủ tài đại.

Phúc cung Vũ phủ tồn, càng tức quá. lộc cung Vũ phủ tồn, đại vận khiến cho vũ hóa lộc thì, quá đặc biệt phát.

Vũ khúc ở phúc hóa lộc, tài đại. hoặc dễ quá.

Phúc vũ tài lộc, tài đại. hoặc dễ quá.

Mệnh tọa lộc tồn, phúc vũ tài lộc, tài đại mà hội quá phú.

Thất sát cư tài cung, không có tiền nữa kiếm.

Phúc lộc điền vũ, tài đại, dễ quá.

Điền mừng nhất lộc tồn, hóa lộc, tài tinh, chủ dư tiền, chủ tiến tài năng lực tồn.

Phi hóa lộc nhập điền, biểu thị có thể có dự trữ, hoặc ta quan tâm phòng ở, ta cấu tiến phòng địa sản.

Điền có tài mà tử cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Điền có tài tinh, mà tài quan hóa lộc, chủ tiến nhanh tài, chủ tài vận hảo.

Mệnh tọa lộc tồn, điền có hóa lộc, chủ tiến tài, tài tiến tới năng lực tồn.

Phân vận của cung mệnh ngồi đại vận của hóa lộc thượng, điền có lộc tồn, chủ tiến tài mà năng lực tồn, chủ tài vận hảo.

Tử điền tuyến có tài nhập hoặc tài đa, là tiến tài của dấu hiệu, nhưng đây chỉ là dấu hiệu, không được là tuyệt đối.

Tử cung có tài tinh hoặc hóa lộc, có điểm tài, nhưng thường thường trông được không còn dùng được. có lúc không chiếm được. không có tài tinh hoặc hóa lộc ở điền cung thật là tốt.

Mệnh tọa lộc tồn, tử có hóa lộc, chủ tiến tài, tài tiến tới lược năng lực tồn.

Đại vận hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn tử cung, chủ tiến tài.

Đại vận hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn điền cung, chủ tiến tài.

Đại vận hóa lộc tiến nhập đại vận tử cung, chủ tiến tài. nhược đại vận điền cung có tài tinh, canh chủ tiến tài.

Bản mệnh bàn điền cung có vũ, dễ phát phú. bổn điền có vũ, đại phú người.

Bản mệnh bàn: Điền vũ mà phúc hóa lộc, chủ phát phú. điền vũ phúc lộc, chủ phát phú.

Điền tồn phúc lộc, chủ phát phú. điền cung có lộc tồn, phúc cung hóa lộc, chủ phát phú.

Vũ khúc ở điền, chủ tài đại.

Vũ phủ ở điền, chủ tài đại.

Vũ khúc lộc tồn tại điền, chủ cự khoản. chủ ta có cự khoản.

Vũ khúc ở điền hóa lộc, tài đại. chủ cự khoản, chủ ta có cự khoản.

Vũ khúc lộc tồn tại điền, ngẫu cung hóa lộc chiếu quan (điền cha), chủ ta có cự khoản, và phối ngẫu hoặc công tác có tiền cự khoản.

Vũ khúc cần nhất điền có tài, như vậy tài năng hình thành chân chính tài cách, như vậy tài có thể chân chánh ở kinh tế trên có tương đối lớn phát triển, thu về và bảo tồn. rõ ràng, mệnh vũ điền lộc, đôi kim luy ngọc. đây là một loại phát giàu tử vi mệnh lý dấu hiệu, rất nhiều thương nghiệp năng thủ đều là “mệnh vũ điền lộc.” vũ khúc thường thường càng tựu phát đại tài.

Tử lộc điền vũ, chủ phát tài đa, tiến tài đa. tử lộc điền tồn, chủ phát tài đa, tiến tài đa. tử điền đều có tài tinh, chủ phát phú.

Mệnh phát triển an toàn vận của hóa lộc, tử điền đều có tài tinh người, chủ bạo phát.

Điền cung có Thiên phủ, tử cung hóa lộc chủ tiến tài.

Điền phủ tài lộc, chủ tiến tài. Điền phủ tài lộc, phát phú người.

Tử cung phi hóa lộc nhập, kháo học sinh học phí kiếm tiền, tay dựa hạ kiếm tiền.

Điền có lộc, mà quan hóa lộc, chủ tiến tài.

Thất sát ở điền, không có tiền nữa kiếm. thất sát ở điền, không dứt không được phát. thất sát ở điền, không dứt không được phát, tuyệt xử phùng sanh.

Thất sát ở điền, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Bổn điền thất sát hóa lộc, tài vận bởi vậy triển khai.

Cung mệnh hóa lộc, thất sát ở điền, bởi vậy kiếm tiền.

Cung mệnh hóa lộc, thất sát ở điền, tử cung Vũ phủ, bởi vậy đại kiếm.

Vũ sát ở điền, tài vận bởi vậy khởi, dễ quá.

Vũ sát ở điền, phúc hóa lộc, tài động bởi vậy quá.

Ngẫu quan tuyến hóa lộc, chủ tiến tài.

Ngẫu cung hóa lộc, chủ tiến tài.

Ngẫu cung hóa lộc, chủ công tác sự nghiệp tiến tới tài.

Bản quan hóa lộc, chủ tiến tài, chủ được công tác sự nghiệp của tài.

Huynh giao hữu tuyến hóa lộc, chủ tiến tài. nhưng có lúc là đại diện tiền dụng ở phí dụng và chi lên. bởi vậy nhu phải chú ý. có lúc là đại diện tiến tài liễu, nhưng lại biến thành phí dụng.

Giao hữu cung phi hóa lộc nhập ngã cung, đòi tiền thì tương đối thuận lợi.

Phi hóa lộc nhập huynh, có thể lo lắng tại gia kiếm tiền. bởi vì điền cung tài cung.

Ra tài và tổn hại tài tử vi mệnh lý tin tức

Cửu cung bát sự cực nhỏ tài tinh, không được chủ tài. chủ thu nhập không tốt. thu nhập ít.

Cửu cung bát sự không gặp điểm mực của tài, sinh kế gian khổ. nhất là tử điền tái thụ xung.

Cửu cung bát sự cực nhỏ tài tinh, sinh kế gian khổ. nhất là tử điền tái thụ xung.

Tam tứ nhược soa, dễ ra tài.

Cửu cung bát sự soa, dễ ra tài. dễ rủi ro.

Khán tài, chủ khán cửu cung bát sự và tài phúc, tử điền, huynh giao hữu,

Điền cung là tiền mặt bản thân, huynh cung là tiền mặt kho, chánh tông tài khố. đến đây lưỡng cung tối không thích hợp Hóa kị. nhất là hãm mà Hóa kị.

Quý can của hóa lộc không giống người thường. nhân quý can là phá quân hóa lộc. phàm phá quân hóa lộc của tài, chủ tiến tới phá xuất. chủ tiến hậu hao tổn ra phá xuất.

Phá quân hóa lộc chỗ, là tiến tài, nhưng loại này tài tiến hậu tức phá xuất.

Phá quân của tài, không giữ được. hoặc qua thì phá. lộc là tiến nhập phá quân tinh thượng, tiến hậu dễ ra dễ phá.

Phá quân hóa lộc, tài phú không thật, tiến hậu tức phá, hoặc đầu hậu tức phá, không thể không đề phòng. lũ rất nhiều người vận hảo là lúc (cửu cung bát sự đều tốt là lúc) lại bả số lớn tiền tài đầu tư vu phá quân hóa lộc chỗ, kết quả tiến hậu tức phá, hoặc tiến hậu tức hao tổn. cho nên phá quân hóa lộc, tài phú không thật.

Phá quân hóa lộc chỗ, không thích hợp đầu tư hoặc bất khả đầu tư. lũ chủ đầu tư trở ra tức hao tổn ra và phá xuất. bởi vậy phải cẩn thận loại này đầu tư.

Phá quân hóa lộc ở ngẫu, chủ đầu tư công tác sự nghiệp. nhưng đến đây tài đầu tư đi vào, lũ chủ đầu tư trở ra tức hao tổn ra và phá xuất. bởi vậy phải cẩn thận loại này đầu tư.

Phá quân hóa lộc ở quan, chủ đầu tư công tác sự nghiệp, nhưng đến đây tài đầu tư đi vào, lũ chủ đầu tư trở ra tức hao tổn ra và phá xuất. bởi vậy phải cẩn thận loại này đầu tư.

Phá quân Hóa kị nhập tài tinh, chủ rủi ro.

Vũ phá, chủ tài tiến tài ra.

Lộc tồn không thích hợp có xung. xung thì không đổi tồn.

Lộc bất khả phạm huý, lộc bị kị xung là cát chỗ giấu hung.

Lộc bị kị xung, chủ điều kiện đang nhìn, vừa thành thiên không.

Bản mệnh bàn hóa lộc bị xung, chủ ra tài hoặc đại rủi ro. thường thường số lượng rất lớn.

Hóa lộc ngôi sao không thích hợp tái kiến Hóa kị, chủ do chuyển biến tốt đẹp phôi, hoặc nguyên lai có tài, hiện tại mất đi.

Bản mệnh bàn hóa lộc ngôi sao không thích hợp ở đại vận trung tâm tái kiến Hóa kị, chủ đến đây đại vận trung tâm tài vận do chuyển biến tốt đẹp phôi, hoặc chủ nguyên lai có tài. hiện tại mất đi. thường thường phải ra khỏi đại tài.

Thái dương, chuyên gia, rộng lượng, bởi vậy không thích hợp làm tài vụ công tác, bởi vì thái hùng hồn, không coi trọng tiền tài của cho nên.

Thái dương bất thiện quản lý tài sản.

Sát Phá Lang, chủ biến động, khai sáng nhưng không được chủ tài. giống nhau là công tài mà không thủ tài. đồng thời thường thường là việt công việt không tuân thủ tài. nhất là phụ tật thụ xung thì và điền hãm bị hủy thì càng như vậy.

Sát Phá Lang của tài, thường thường không giữ được.

Sát Phá Lang của tài, phát hậu không giữ được, bất năng hưởng dụng, sau đó tức ra. tiền thủ nhận tài chuẩn bị ở sau thiên không.

Sát phủ lập mệnh, tiền từ không tới có, hoặc tiền do có đáo vô.

Thất sát Thiên phủ, thường thường đại phí kỳ tài. ví dụ như cử gia đại dời, mãi phòng ở, cái phòng ở.

Dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro: Phương ngoại nhân thuyết:”mệnh tài quan của kị xung đại vận ngẫu cung, mà lại xung cung trở thành lưu niên tài cung hoặc điền cung thì là tổn hại hung nhất thời gian. tái hoặc đại vận mệnh Hóa kị xung bản mệnh ngẫu cung, xung cung trở thành lưu niên tài cung hoặc điền cung cũng là tổn hại phá được lợi hại.” đây cũng chính là thuyết: Hóa kỵ nhập ngẫu cung, xung cung có tài cung điền cung thì chủ dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro. đây cũng chính là thuyết: Ngẫu cung, tài cung, điền cung giá tam cung, và dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro hữu quan. giá tam cung bất hảo nhất là bị hao tổn thương, sẽ dẫn đến khá lớn lượng hoặc tối số lớn dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro.

Giao hữu cung hóa kỵ nhập ta thiên cung xung ta ra lệnh, đòi tiền không chiếm được. phụ can cung quyền nhập, đòi tiền phải cẩn thận ác kiểm tương hướng. hóa kỵ nhập ta tật, đòi tiền thì rất phiền phức, không nghĩ qua là có thể dẫn đến khẩu thiệt sự phi quan tòa.

Tiền tài và tài vật thượng hư không, hư vô hiện tượng: Thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, đều là một loại hư không và hư vô tượng trưng. phàm tài tinh ngồi thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ. có chút hư không, hư vô hiện tượng.

Tiền tài và tài vật thượng xảy ra vấn đề: Hóa kị, phá quân, phá toái, Địa kiếp, kiếp sát, tắm vòi sen, bệnh phù, người đi viếng, tai sát, đà la, bạch hổ, Tang Môn, tiểu hao tổn, đại hao, thiên hư, bệnh, tử, mộ, tuyệt, phi liêm, phỉ liêm, thiên thương, vong thần, xui, âm sát, thiên không, chỉ bối các loại.

Tiền tài và tài vật thượng tiêu tan: Hóa kị, phá quân, cự môn, dương nhận, tai sát, người đi viếng, thiên sứ, giải thần, năm giải trừ, suy, tiểu hao tổn, đại hao, thiên hư, thiên không, xui chờ. tương đối chánh tông là suy, tiểu hao tổn, đại hao,

Tiền tài và tài vật thượng sách cướp: Dương nhận, Địa kiếp, kiếp sát, chặn thiên không, thiên thương,

Tiền tài và tài vật thượng rách nát: Phá quân, phá toái, dương nhận, thiên hình, thiên thương, bạch hổ, Tang Môn, thiên khốc, xui, vong thần, bệnh phù, bệnh, tử, tuyệt, chờ. tương đối chánh tông là: Phá quân, phá toái,

Mệnh can của hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, như vậy tựu dẫn đến tài cung có huynh giao hữu tuyến Hóa kị, giá biểu thị đến đây một đời người tiền tài không có thành tựu. hoặc biểu thị đến đây một đời người tiền mặt dùng tương đối khoái.

Mệnh hãm mà tài hóa kỵ nhập, chủ vận thế không tốt, ta cảm giác bất hảo, ta tiền mặt cật lực căng thẳng liễu, phi thường cật lực căng thẳng, làm hảo đầu rất lớn, mệt chết đi. tay chân hầu như triển không mở.

Mệnh tọa lộc tồn thiên có kị, chủ vốn có tiền tài bị xông ra.

Mệnh tọa lộc tồn điền có Vũ phủ, nhưng thiên có kị, chủ nguyên tiến tiền tài bị xông ra.

Mệnh tọa cự môn Hóa kị, tham lang sử tử cung vũ khúc Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Phụ cung Hóa kị, bất lợi tài.

Phụ kị, nên đảo cửa hàng, bạn hán giai nghi đảo.

Phụ kị tử kị, nên đảo cửa hàng, bạn hán giai nghi đảo.

Phúc cung bất hảo, kiếm tiền gian khổ.

Phúc cung cư hư không tinh, kiếm tiền vô, nan kiếm được tiền.

Phúc cung tam tứ hãm đa sát, kiếm tiền gian khổ.

Phúc cung tam tứ hãm đa sát mà lại thụ kị, kiếm tiền rất gian khổ.

Phúc cung hãm mà thụ kị, tài nguyên dễ xảy ra vấn đề, tài vận dễ trong chăn phán đoán. chủ ra tài.

Phúc cung hãm mà thụ kị mà lại đa sát, kiếm tiền dị thường gian khổ. chủ ra tài.

Phúc cung hãm mà thụ kị mà lại đa sát, tưởng dư tiền dị thường gian khổ, chủ ra tài và rủi ro.

Phúc cung vượng mà Hóa kị, không hề lợi tức tài và có chút ra tài dấu hiệu.

Phúc cung Hóa kị, thường thường bất lợi.

Phúc cung Hóa kị, nhược tài cung là cung mệnh dồn bệnh điểm, đại rủi ro.

Tài cung lộc bị phúc kị xung, chủ điều kiện đang nhìn, vừa thành thiên không.

Bản mệnh bàn tài cung hóa lộc bị phúc kị xung, chủ ra tài hoặc đại rủi ro. thường thường số lượng rất lớn.

Phá quân hóa phúc cung Hóa kị, chủ rủi ro.

Phúc cung phá quân hóa lộc, cư cao nguy tư, phòng rủi ro. nhất là tiên tiến hậu phá.

Phúc cung Hóa kị có chứa bạch hổ Tang Môn, chủ tiền tài tổn hại.

Tham lang ở phúc cung Hóa kị, nhân tham mất tiền, hoặc phòng tiểu thâu, phiến tử chờ.

Đa hóa kỵ nhập phúc, cẩn thận rủi ro. đa hóa kỵ nhập phúc tất nặng xung tài cung, cẩn thận rủi ro.

Phá cung hóa kỵ nhập phúc cung, yếu rủi ro.

Phúc kị huynh kị, ra tài rủi ro.

Phúc kị huynh kị, tài vận soa.

Tài cung là tiền mặt. tài cung không thích hợp hãm, hãm thì tài chính thiếu, quay vòng mất linh.

Tài hãm phùng kị, không có tiền mặt.

Tài hãm phùng kị, tài phú bị hao tổn.

Bản mệnh tài hãm phùng kị, tài cung có lộc tồn, chủ nguyên lai sở tồn của tài đều bị hủy.

Tài kị điền kị, tiền mặt giai thất.

Mệnh tài điền giai hãm mà tài cung Hóa kị, chủ tiền mặt giai thất.

Mệnh tài điền giai hãm mà tài cung Hóa kị, chủ tiền mặt giai thất, đã lỗ vốn.

Tài cung cùng cự hãm, thủy loại, cật loại, nuôi trồng loại dễ tổn thất.

Tài cung cự môn Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Tài cung tham lang Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Tài hóa kỵ nhập hãm tinh, tố cái này hãm tinh thượng hành nghiệp hoặc sự nghiệp dễ bị hao tổn thất. hoặc bất năng lâu dài. ví dụ như tài hóa kỵ nhập cùng cự hãm tinh, tố thủy loại, cật loại, nuôi trồng loại dễ tổn thất rủi ro, đồng thời không dài cửu.

Mệnh can quyền nhập hãm tài cung, chủ tiền mặt quản lý cật lực, căng thẳng.

Yếu mệnh của can quyền nhập hãm tài, chủ vận thế không tốt, ta tài chính cật lực căng thẳng.

Phá quân hóa kỵ nhập tài cung, yếu phá tiền mặt. tài cung hãm mà phá quân hóa kỵ nhập tài cung, chủ phá tiền mặt.

Địa kiếp cư tài cung, tiền tài biến đổi bất ngờ, phập phồng bất định. giờ lành kiếm trung tâm có sách. hung thì kiếm kiếm khuy khuy, kết quả lỗ vốn.

Địa kiếp hóa kỵ nhập tài hãm của cung, tài phú thụ cướp rất nặng.

Dương nhận nhập tài cung, chủ cạnh tranh. nhược hội thế cục bất lợi thì nguyên nhân chính cạnh tranh mà dẫn đến đả kích bị hao tổn thất.

Địa kiếp nhập tài cung, tài vận biến đổi bất ngờ. dễ sinh biến hóa. nhược phúc cung có kị, có bị cướp đi hậu vừa bị cướp đi.

Địa kiếp của tài, sở kiếm hội suy giảm.

Mệnh hãm mà tài hủy (tài cung hãm mà lại Hóa kị), tài phú tổn hao nhiều.

Tài hủy, mà điền hóa lộc, có tổn hại có tiến.

Tài hủy mà điền cung thất sát liêm trinh hóa lộc, thất sát chủ khai sáng. tài phú tiên tổn hại sau đó tụ. chủ tiên nghèo hậu phú, tổn hại hậu tài phú lai.

Tài hủy mà điền cung có thất sát mà lại hóa lộc, tài phú là tuyệt địa phùng sinh. không dứt không được phát.

Tài phúc tuyến: Kiếp không ở tài phúc tuyến, dùng tiền tiêu tiền như nước hoặc và tiền tài ít duyên hoặc vô duyên, kiếm nhiều hơn nữa thường thường biến thành thần tài qua cửa.

Tài phúc tuyến huynh giao hữu tuyến có kị, chủ tài vận soa.

Tài kị giao hữu kị, tài vận soa.

Tài phúc tuyến có kị, điền cung hãm thụ xung, chủ tài vận rất kém cỏi. giống nhau muốn mượn tiền.

Tài phúc tuyến có kị, điền cung hãm thụ xung, lại thấy bào động hiện tượng, nguyên nhân chính tài vận rất kém cỏi ra ngoại cầu tài. hoặc nhân tài vận rất kém cỏi, mượn tiền lại muốn chạy trốn trái.

Tài thiên không phúc hãm, điền hãm thụ kị, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Tài thiên không phúc hủy, điền hãm thụ kị, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Huynh cung là chân chánh tài khố, tiền mặt của kho. tối không thích hợp Hóa kị, Hóa kị nhập tiền mặt chi hoặc phá xuất, tài khố ra vậy.

Huynh giao hữu là phí dụng, chi, hoặc phá xuất,

Huynh giao hữu tuyến nên tịnh không thích hợp động, huynh giao hữu tuyến không thích hợp Hóa kị, phàm huynh giao hữu tuyến Hóa kị người chủ phí dụng và chi.

Huynh cung là điền cung tài cung, đại diện gia đình phí dụng.

Huynh cung là điền cung tài cung, đại diện gia đình tiền mặt, gia đình phí dụng. huynh cung thụ xung, chủ nhà đình tiền mặt căng thẳng, gia đình phí dụng căng thẳng, bình thường hội thu không đủ chi, có lúc còn có thể nghèo rớt mồng tơi!

Hóa kỵ nhập huynh giao hữu, hay nhất không nên chính cảo đầu tư cảo sinh ý.

Huynh giao hữu tuyến có vũ kị, xuất thủ chuyên gia, chi rất lớn, ra tài rất lớn.

Huynh cung có vũ khúc, đại xuất tài. nhất là huynh cung có nhâm kị là lúc. hoặc khán nhâm can ở ở đâu cung, chủ đến đây cung việc dẫn đến đại xuất tài. khán nhâm can ở ở đâu vận, chủ đến đây vận dẫn đến đại xuất tài.

Huynh cung có vũ khúc Hóa kị, xuất thủ chuyên gia, chi rất lớn, ra tài rất lớn. thường thường có bao nhiêu tốn bao nhiêu, thậm chí thu không đủ chi.

Huynh cung Hóa kị chủ chi, thiên đồng khiến cho của Hóa kị, chủ mê, thích ăn. nhược sai ai ra trình diện tham lang cự môn chờ, chủ ái đánh bạc.

Hóa lộc tiến huynh cung phá quân thượng, đến đây tài hãy nhìn không thích hợp được. cẩn thận phá vỡ.

Giao hữu cung vũ tham cư mà tham lang Hóa kị, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Huynh cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận thì hơn khi cùng tài tiền bị phiến. cự môn quý can khiến cho huynh cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận rút lui và tài tiền bị phiến.

Giao hữu cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận thì hơn khi cùng tài tiền bị phiến. cự môn quý can khiến cho giao hữu cung tham lang âm sát Hóa kị, cẩn thận rút lui và tài tiền bị phiến.

Giao hữu cung vũ kị, nhược kị nguyên đến từ tham lang, cự môn, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Đại vận phân vận huynh cung Hóa kị, chủ chi và ra tài. nhược lúc này huynh cung là bản mệnh bàn tử cung, chủ tử nữ phương diện chi và ra tài. cái khác dĩ loại này thôi của.

Cái gì can của kị có thể đi vào huynh giao hữu, chủ cái gì nhân tố năng lực dẫn đến phí dụng, chi và phá xuất. ví dụ như vũ khúc ở huynh cung, như vậy nhâm can tất là dẫn đến phí dụng đại, chi đại hòa đại xuất tiền nguyên nhân. nhược nhâm can ở cung mệnh, đại diện chính dùng tiền tiêu tiền như nước, nhược nhâm can ở trên trời lương thiên hình thiên thọ chờ, đại diện lão nhân yếu tốn nhiều tiền, xem bệnh yếu tốn nhiều tiền các loại. tự như vậy loại, thỉnh tự hành quảng loại suy của.

Mệnh vũ điền lộc, đôi kim luy ngọc. nhưng khi như vậy chân chính hiện tượng sau khi xuất hiện, tựu phải cẩn thận vật cực tất phản từ đỉnh đi xuống dưới liễu.

Điền cư sát phủ, tiền từ không tới có, hoặc tiền do có đáo vô.

Điền cung bất hảo, dư tiền gian khổ.

Điền cung tam tứ hãm đa sát, dư tiền gian khổ.

Điền cung tam tứ hãm đa sát mà lại thụ kị, dư tiền rất gian khổ. chủ ra tài rủi ro.

Điền cung hãm mà thụ kị, tài tồn dễ xảy ra vấn đề, chủ ra tài rủi ro.

Đa kị xung điền, khả năng dẫn đến cực thiếu tiền, thường thường cần vay tiền.

Huynh can cung hủy điền cung, hà bao náo thành trống không. hoặc khốn cùng liêu đảo.

Đại vận hóa kỵ nhập bản mệnh bàn tử cung xung bổn điền, chủ đại xuất tài.

Điền cung lộc tồn hãm mà bị xung, chủ ra tài.

Tử cung Hóa kị, bất lợi tài.

Mệnh hãm tử kị, tài vận rất kém cỏi, chủ ra tài. mệnh hãm cư xui, mà tử cung Hóa kị, tài vận thượng không may cực kỳ.

Bản tử Hóa kị, ra tài.

Mệnh yếu tử điền kị, tiền tài thụ thương.

Mệnh can của hóa kỵ nhập tử xung điền, biểu đến đây một đời người điệt tiền tài ít duyên hoặc vô duyên, bởi vậy hay nhất khí tài từ quan (công tác)。

Mệnh tọa thái dương điền có kị, đại xuất tài.

Điền hãm Hóa kị, tài khố thụ thương.

Điền hãm Hóa kị, tiền tài đại thương.

Thiên cơ ở điền hãm mà Hóa kị, tài chính quay vòng trắc trở.

Điền cung cơ lộc tồn, nói rõ tài khố có tồn, nhưng thiên cơ đa bôn tẩu điều động, bởi vậy tài nhập kho mặc dù có tồn mà giai nhiều lần ra bên ngoài ra.

Điền cung phá quân hóa lộc, được hậu phá xuất. điền có phá quân hóa lộc, chủ tài tiến tới dễ ra dễ phá.

Điền cung phá quân hóa lộc, có lộc không thật, tài phú không thật. chủ hư tài.

Bản mệnh bàn có đại vận hóa kỵ nhập tử xung điền, thường thường đại diện tài vận soa.

Bản mệnh bàn điền cung hãm mà thụ xung, chủ tài vận rất kém cỏi. giống nhau muốn mượn tiền.

Tham lang ở tử cung, giữ nghiêm môn hộ, cẩn thận phiến tử và cẩn thận bị đạo. nhất là tham lang ở tử Hóa kị. tham lang kiếp sát ở tử cung, giữ nghiêm môn hộ, cẩn thận bị đạo.

Tham lang âm sát ở tử cung Hóa kị, cẩn thận thì hơn khi cùng tiền tài bị phiến. thỉnh giữ nghiêm môn hộ, cẩn thận phiến tử và tiểu thâu.

Tử cung Hóa kị, kị nguyên là tham lang, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu. nhất là cự môn vừa Hóa kị.

Tử cung cự môn Hóa kị, tiền tài tiêu tan. phòng ám thất.

Điền cự kị, phúc tham kị, nhân tham mất tiền, hoặc canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Lộc kị giai nhập tử điền tuyến, biểu thị tiền vừa tiến vừa ra. yếu khán thời giờ gì tiến hoặc ra, muốn xem cụ thể đại vận, phân vận, lưu niên tài năng xác định.

Cái gì can của kị có thể đi vào tử điền, đại diện cái gì can dẫn đến dùng tiền hoặc rủi ro. ví dụ như tham lang ở tử cung, quý can hội khiến cho tham lang Hóa kị. như vậy cái này quý can hay dẫn đến dùng tiền và rủi ro nguyên nhân chính. ví dụ như quý can ở phụ, đại diện phụ mẫu phương diện lên giá tiền. ví dụ như quý can ở thất sát Thiên phủ, chủ trong gia đình lên giá tiền, mãi phòng ở cái phòng ở lên giá tiền. huynh giao hữu kị hủy tử điền, nhân huynh đệ bằng hữu dẫn đến tiền tài rách nát. các loại, tự như vậy loại, thỉnh tự hành quảng loại suy của.

Tử Điền huynh giao hữu lưỡng tuyến có kị, chủ tiền tài dẫn ra ngoài, chủ dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro chờ. tài vận rất “thái.”

Điền huynh hãm mà có kị, chủ tiền tài dẫn ra ngoài, chủ dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro chờ. canh chưa nói tới cái gì dự trữ.

Huynh giao hữu tuyến và tử điền tuyến đều có sao Hóa kỵ tiến nhập thì, lúc này phí dụng lớn nhất, chi tối đa. tình huống nhất không ổn, thường thường xài tiền như nước. phiên giang đảo hải vậy, thậm chí thường thường trắc tẫn sở hữu. hoặc đại phá kỳ sở hữu. thường thường mắc nợ buồn thiu. nhất là hãm mà Hóa kị.

Tam tứ cường mà huynh kị điền hủy, mặt ngoài phong cảnh.

Tam tứ đều là tài tinh mà huynh kị điền hủy, mặt ngoài phong cảnh, tài vận mười phần, nội bộ lại trống rỗng. là một cái thùng rỗng.

Điền hủy huynh động tất tổn hại tài.

Điền hủy huynh động, hà bao náo thành trống không.

Tử điền tuyến huynh giao hữu tuyến có kị, tài vận kém cõi nhất.

Tử Điền huynh giao hữu kị, khốn cùng liêu đảo.

Tử Điền huynh giao hữu giai kị, điền hủy tài thiên không phúc hãm, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Điền hủy, phúc hủy, tài vô chủ tinh bất lực tinh, khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Tài vô chủ tinh bất lực tinh, điền phúc lưỡng cung giai hủy (giai hãm và Hóa kị), khốn cùng liêu đảo, xin cơm của mệnh.

Tử điền tuyến huynh giao hữu tuyến có kị, tài vận kém cõi nhất, nhưng giá tử Điền huynh giao hữu kị là ở bản mệnh bàn quan cung (đại diện công tác sự nghiệp), thì không được chủ mệnh rủi ro, mà là nói rõ mệnh chủ bả số lớn tiền đầu tư đáo công việc của mình sự nghiệp lên rồi. đồng thời đại đa số kết quả là chích đầu tư không thu ích, hoặc đầu tư hậu nhập không bằng ra. hoặc đầu tư hậu tiền lời không thể bổ túc chi và phí dụng.

Hóa kỵ nhập bản ngẫu, tất xung quan, chủ bất lợi tài vận.

Ngẫu hủy điền hãm, tài khố có tổn hại. ngẫu là điền của tật.

Ngẫu hủy điền hãm, nguyên tài có tổn hại. ngẫu là điền của tật. điền hãm mà ngẫu cung hãm mà Hóa kị, chủ nguyên lai có tiền tài hiện nhận được tổn thương.

Ngẫu cung phá quân hóa lộc, chủ đầu tư công tác sự nghiệp. nhưng đầu tư hậu dễ hao tổn ra và dễ phá xuất.

Hóa kỵ nhập quan cung tất xung ngẫu, ngẫu là điền của tật, ngẫu là tài khố bản thân. bởi vậy hóa kỵ nhập quan, hội tổn hại tài. biểu tài ra.

Quan cung phá quân hóa lộc, chủ đầu tư công tác sự nghiệp, nhưng đầu tư hậu dễ hao tổn ra và dễ phá xuất.

Quan cung nhược hãm, công tác sự nghiệp nan ổn lập. yếu phòng ngừa rơi vào khốn cảnh.

Tật quan hãm mà lại thụ kị, công tác sự nghiệp đình chỉ, dễ dẫn đến tài vận gián đoạn, sinh kế gian nan.

Thiên cung tham lang Hóa kị xung mệnh, canh phòng nghiêm ngặt ám thất, canh phòng nghiêm ngặt phiến tử, canh phòng nghiêm ngặt tiểu thâu.

Tiền tài và tài vật thượng âm mưu và rút lui bị lừa

Vừa nhìn âm u tinh, nhị khán thiên không tinh. tam khán tứ hóa.

Chú ý: Tham lang, cự môn, Thái âm, âm sát, thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không, phục binh, thiên thương chờ.

Chánh tông âm u tinh: Tham lang, cự môn, Thái âm, âm sát, nhất là tham lang, cự môn, âm sát. rất nhiều giảo hoạt, âm hiểm, gian trá, đi lừa gạt, lừa dối, quỷ kế chồng chất, tổn hại nhân lợi đã, thủ đức bại hoại, cướp đoạt người có chứa loại này tinh.

Chính tông nhất âm tinh: Âm sát.

Thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, đều là một loại ngoạn “không thủ đạo” tượng trưng.

Giống nhau ngoạn “không thủ đạo” người, thích ngồi thiên không, địa không, thiên hư, tuần thiên không, chặn thiên không chờ. nhược những … này hư không ngôi sao và tham cự âm sát chờ tọa mệnh, thường thường thích âm mưu và thích gạt người.

Phục binh là tiềm tàng chiến thuật, ẩn dấu binh lực, ẩn dấu hậu trước, lưu hữu sát khí.

Thiên thương là thương tổn. tổn hại nhân.

Tam khán tứ hóa: Giao hữu can cung của kị có thể vào ta tài cung. tham lang can hóa kỵ nhập ta tài cung.

Giao hữu can cung của kị năng lực dẫn động tài cung Hóa kị. ví dụ như tài cung là văn khúc Hóa kị, mà giao hữu can cung tựu có thể đi vào kỷ. như vậy là có thể dẫn đến kỷ nhượng tài cung văn khúc Hóa kị. đây là một loại “cách sơn đả ngưu” cao cấp phiến tài thuật.

Mệnh tọa âm u tinh vừa tọa thiên không tinh. người này là không thủ đạo người trong.

Mệnh tọa âm u tinh vừa tọa thiên không tinh, mệnh kị khứ tổn hại nhân của tài. người này là là không thủ đạo tổn hại nhân tiền tài.

Mệnh đáy chậu ám tinh vừa cố định cướp, mệnh kị khứ tổn hại nhân của tài, người này là là âm thầm ăn cắp, âm thầm cướp đoạt.

Mệnh đáy chậu ám tinh vừa cố định cướp (quan tọa thất sát kiếp sát), mệnh kị khứ tổn hại nhân của tài, người này là là âm thầm mạnh mẽ cướp đoạt.

Còn có một loại cướp bóc tử vi mệnh lý, mệnh chủ là tham lang Địa kiếp hồng loan nhập mệnh đồng thời tham lang Hóa kị, lúc này đại diện mệnh chủ bị cướp hiện tượng. còn có một loại cướp bóc tử vi mệnh lý, mệnh chủ là tham lang Địa kiếp hồng loan nhập mệnh đồng thời tham lang Hóa kị, giao hữu cung cư thiên hình tai sát người đi viếng chờ, sau đó giao hữu cung Hóa kị nhập mệnh chủ phụ cung (mệnh chủ phụ cung tất có cự môn tinh), lúc này đại diện mệnh chủ bị cướp hiện tượng. đây là một loại giao hữu cung trì hung khí dĩ uy hiếp tánh mạng mệnh chủ, thậm chí dụng hung khí bị thương mệnh chủ, đối mệnh chủ bản thân tiến hành hung khí uy hiếp, khiến cho mệnh chủ tử vi mệnh lý.

Tham cự hội tụ là tương đối chánh tông âm mưu.

Tham cự âm sát sẽ là chính tông nhất âm mưu.

Cự môn quý can khiến cho tham lang âm sát của cung Hóa kị, cẩn thận thì hơn đương bị phiến.

Âm sát là một gốc cây rất không quang minh tinh, khuyết thiếu chính khí, thích nhất âm mưu, rất âm hiểm, thích mưu nhân tiền tài.”không thủ đạo” người trong thường thường là âm sát ở mệnh hoặc âm sát là quan. rất nhiều giảo hoạt, âm hiểm, gian trá, đi lừa gạt, lừa dối, quỷ kế chồng chất, tổn hại nhân lợi đã, thủ đức bại hoại, cướp đoạt người có chứa đến đây tinh. mệnh tọa âm sát thì, cũng dễ đưa tới việc này.

Mệnh tọa tham lang, thiên tọa tham lang, giao hữu tọa tham lang, đây là âm mưu, âm hiểm, gạt người, vật bị mất, cướp bóc tối Cao Phong Kỳ. hẳn là gia dĩ tối cao độ chú ý của và đề phòng.

Tham lang thích âm mưu, bày cuộc phiến tài 。 nhất là tham lang Hóa kị thì.

Tham lang âm sát tọa mệnh, thích bày cuộc phiến tài. nhất là tham lang âm sát Hóa kị thì.

Tham lang âm sát thiên thương tọa mệnh, thích bày cuộc phiến tài.

Tham lang Địa kiếp, phiến tử, tiểu thâu. thậm chí cướp đoạt.

Tham lang Địa kiếp thiên hình, trì nhận cướp đoạt, có vũ khúc Hóa kị canh nghiệm.

Cự môn hóa lộc hoặc cự môn lâm lộc tồn, thích nhất xảo lưỡi gạt người.

Mệnh tham mà phụ cự hóa lộc, thích bày cuộc phiến tài.

Mệnh tham lang âm sát mà phụ cự, thích bày cuộc phiến tài. nhất là Hóa kị thì.

Mệnh tham mà phụ cùng cự hãm hóa lộc, thích bày cuộc phiến tài.

Huynh cung tọa tham lang âm sát, loại này và nâm xưng huynh gọi đệ bằng hữu phải tăng cường phòng bị. yếu phòng âm mưu của hắn và âm mưu.

Giao hữu cung tọa tham lang mà thiên cung từ cự, loại này ngoại nhân hoặc bằng hữu phải tăng cường phòng bị. yếu phòng âm mưu của hắn và âm mưu.

Giao hữu cung tọa tham lang mà thiên cung từ cự (mệnh thiên có Hóa kị), loại này ngoại nhân hoặc bằng hữu phải tăng cường phòng bị. yếu phòng âm mưu của hắn và âm mưu.

Giao hữu cung tọa tham lang mà thiên cung (tức giao hữu cha) cùng cự hãm mà hóa lộc, lại thấy giao hữu can của kị có thể vào ta tài cung xung ta phúc. chủ ngoại nhân hoặc bằng hữu dụng dễ nghe nói bày cuộc gạt ta của tài, tổn hại ta của phúc. phải cẩn thận rút lui bị phiến.

Giao hữu cung cha tật có cự môn hóa lộc vừa Hóa kị, mà lại thấy giao hữu can của hóa kỵ nhập ta tài cung dẫn động ta tài cung xung ta phúc. chủ ngoại nhân hoặc bằng hữu xảo lưỡi bày cuộc gạt ta của tài, tổn hại ta của phúc. phải cẩn thận rút lui bị lừa. nhược giao hữu cung đã khiến cho ta tài cung Hóa kị, chủ ta đã bị phiến.

Người viết gặp qua một chính tông dĩ phiến tài mà sống phiến tử, hắn là tham lang, địa không, tuần thiên không tọa mệnh (ha hả, chánh tông ngoạn không thủ đạo), phụ cung thiên đồng cự môn phục binh song hãm nhưng cự môn hóa lộc (xảo lưỡi)。 kỳ bản mệnh bàn tài hóa kỵ nhập thiên đồng, giá là nghề nghiệp của hắn. kỳ quan cung thất sát dương nhận âm sát thiên thương (chú ý giá khỏa âm sát tinh, chú ý thiên thương tinh)。 kỳ mệnh can hóa kỵ nhập giao hữu của tài cung, đây là một loại làm xảo lưỡi nghiệp bày cuộc gạt người tiền tài tử vi mệnh lý hiện tượng. càng thú vị chính là: Mạng của hắn tài quan can của kị, tất cả đều có thể đi vào giao hữu cung mệnh tài quan xung nhảy qua nhân gia cách cục. thực sự là tổn hại nhân.

Người viết lũ sai ai ra trình diện giao hữu cha tật có thiên đồng hoặc cự môn hóa lộc (nhất là cự môn hóa lộc, hoặc phụ tật có lộc tồn), mà giao hữu hóa kỵ nhập ta tài mà đến đi lừa gạt ta. đại gia phải cẩn thận loại này xảo lưỡi người.

Phàm giao hữu, phàm xuất ngoại, phàm đi xa, phàm cùng người kết phường, cùng người việc buôn bán các loại, lược phải chú ý đã ngoài những người này, thận phòng bị phiến.

Phàm cung Nô bộc tam phương đa hãm, không đổi vì hắn nhân tố bảo và cho người khác cho vay tài chính, phải cẩn thận người khác vô lực hoàn.

Phàm giao hữu cung cự môn Hóa kị, không đổi vì hắn nhân tố bảo và cho người khác cho vay tài chính, phải cẩn thận bị người khác phiến và người khác ẩn đào. nhất là cự môn Hóa kị có kiếp sát thì.

Người khác phá ta tài hay là ta chính phá mình tài?

Mệnh hóa kỵ nhập phúc, tự ta phá tiền của mình tài.

Giao hữu hóa kỵ nhập ta tài, người khác tổn hại ta tài.

Chương 4: Tiết: Tử vi mệnh lý cụ thể phán đoán ——— hạch tâm “thiết phù”

Chương 4: Tiết: Tử vi phán đoán điền

Điền trạch,(sinh ra hoàn cảnh, gia đình, dọn nhà, dời, thiên trạch, mãi trạch, cái phòng, ở lại, hoàn cảnh sinh hoạt, ẩm ướt, thủy tai, hoả hoạn, xuất ngoại xuất hành, trở về, người đi đường, người đi đường phương hướng, xa thuyền phi hành, âm dương trạch phong thuỷ, trạch vận, điền trạch đi vận và bày ra,)

Điền trạch là người sinh vô cùng trọng yếu một cung vị. nó không chỉ có khán cuộc sống tài vận, hơn nữa là khán dời, phòng địa sản, sản nghiệp hưng bại, gia đình, gia đình, gia đình hưng suy, người quen cũ tang phục, dựng thân chỗ địa và xuất hành riêng mấu chốt cung vị.

Động thái, xuất ngoại, xuất hành chờ

Xuất ngoại: Khán tứ mã nơi, thiên cơ, thiên mã, thái dương, Thái âm, Sát Phá Lang, những … này động thái nơi và động thái ngôi sao.

Tứ mã nơi, thiên cơ, thiên mã, cơ âm chờ là động thái tinh, nhiều hơn môn, đa xa mã, nhiều hơn đi, rất xa đi, thậm chí xuất ngoại của ứng với. nhân bế không được, nhân tâm hướng ra phía ngoài, ham tự do, bình thường hối hả ngược xuôi, bình thường bôn ba tha hương. công tác thường thường cũng là động thái, lưu động, đa ngoại vụ, đa ngồi xe mã thuyền phi hành, làm nhiều xa mã thuyền của chức, đa dụng xa mã thuyền chờ công cụ phát tài. đa du ngoạn hoặc du ngoạn của chức,

Tứ mã nơi đa bôn tẩu hoặc dễ bôn tẩu.

Tứ mã nơi mệnh tọa mã, đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Mệnh tọa thiên mã đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Mệnh mã điền cơ, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thái âm là động tinh, là mỹ, Thái âm là một loại xuất ngoại du lịch tượng trưng. mệnh tọa Thái âm có phương tiện giao thông, hoặc mệnh tọa Thái âm điền có mã, thường thường chủ xuất ngoại du ngoạn.

Cơ âm hội mã chủ bôn tẩu.

Mệnh tọa thiên mã thiên cơ âm, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại. đại vận đi vào tứ mã địa hoặc đại vận tử điền có động tượng canh ứng với sổ.

Mệnh tọa thiên mã thiên cơ âm, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Mệnh tọa thiên mã thiên cơ âm, kị vừa nhập tử điền. đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Điền tọa cơ âm, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Trăng sáng Thiên môn, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại, chạy rất nhiều, nhiều hơn nước.

Trăng sáng Thiên môn, xuất môn đi xa.

Thái dương Thái âm động tượng đa, dễ bôn tẩu, nhiều hơn ngoại.

Sát Phá Lang chủ biến động, khai sáng, bởi vậy dễ xuất ngoại.

Sát Phá Lang tọa mã, chủ suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thiên phủ đối sát, thường thường đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại.

Bản mệnh bàn tử điền tọa sát phủ, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại, địa điểm hay thay đổi thay đổi.

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại, tại ngoại, địa điểm hay thay đổi thay đổi.

Tứ mã nơi có sát đối phủ, lại thấy điền tọa mã, đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại. bản mệnh bàn thế cục hảo, là xuất ngoại. bản mệnh bàn thế cục hảo, đại vận bàn thế cục hảo, là xuất ngoại.

Tứ mã nơi tọa thất sát, rất hội bào. đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Tứ mã nơi tọa thất sát, lại thấy điền cung có thiên mã, phi thường hội bào, đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thất sát mệnh vừa tọa mã, vừa đi đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Thất sát lập mệnh tử cung Hóa kị, vừa đi đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Cùng lương gia mã, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Tử điền cùng lương gia mã, suốt đời đa bôn tẩu, nhiều hơn ngoại hoặc tại ngoại.

Tật cung Hóa kị đa bào động.

Mệnh tọa tứ mã địa mà tật kị, đa bào động.

Mệnh phi hóa lộc nhập thiên cung, nghĩ ra ngoại hoặc chủ xuất ngoại.

Mệnh hóa kỵ nhập thiên cung, có xuất ngoại hoặc xuất môn hiện tượng. hội động tinh mã tinh thì ứng nghiệm.

Bản mệnh can của hóa kỵ nhập thiên, mình thích xuất ngoại hoặc phải ra khỏi ngoại.

Thiên cung hóa lộc nhập mệnh, thường thường có thiên di hiện tượng.

Đại vận thiên cung hóa lộc của cung, lưu niên lưu đến tận đây cung, thường thường có thiên di hiện tượng. thường thường là một loại tốt thiên di hiện tượng (không được là tuyệt đối)。

Đại vận thiên cung Hóa kị của cung, lưu niên chảy tới đến đây cung, thường thường có thiên di hiện tượng. thường thường là một loại phôi thiên di hiện tượng (không được là tuyệt đối)。

Đại vận thiên cung Hóa kị thiên cung, lưu niên chảy tới đến đây cung, thường thường có thiên di hiện tượng. thường thường là một loại phôi thiên di hiện tượng (không được là tuyệt đối)。

Mệnh tài quan không đẹp mà thiên cung tam phương tứ vừa lúc người, chủ nghĩ ra ngoại, hoặc xuất ngoại, hoặc nên vu xuất ngoại xu tị.

Từ thiên cách, chủ nghĩ ra ngoại, xuất ngoại.

Từ thiên cách, quê người phát triển. mệnh tọa mã tượng từ thiên cách, chủ ngoại hương phát triển.

Mệnh tọa hãm tinh Hóa kị, đi ra ngoài. tứ mã nơi, mệnh tọa hãm tinh Hóa kị, đi ra ngoài.

Tử ngọ mão dậu là tứ hoa nơi, vận hảo thì lũ có xuất ngoại ngắm cảnh niềm vui.

Thái âm là mỹ, nhiều hơn ngoại du ngoạn, xuất ngoại ngắm cảnh.

Có hay không xuất ngoại, vừa nhìn mệnh bàn trung tâm các loại bào động hiện tượng và mã tinh hiện tượng, hai bản mệnh bàn và đại vận bàn thế cục. bản mệnh bàn thế cục hảo, là xuất ngoại. bản mệnh bàn thế cục hảo, đại vận bàn thế cục hảo, là xuất ngoại.

Cái gì dẫn đến ta xuất ngoại? Nhìn cái gì khiến cho ta động.

Ví dụ như ta ra lệnh cung ở trên trời cơ, ngẫu cung Hóa kị nhập ta ra lệnh tịnh chuyển động thiên cơ, chủ phối ngẫu muốn ta xuất ngoại.

Xuất ngoại tối kỵ không vong: Bởi vì gặp của thì chủ bôn tẩu không làm nổi, uổng phí công phu.

Phụ cung cơ kị, xa động. cơ hãm Hóa kị, cẩn thận xa phá hủy. hung thì là xa tai.

Phụ cung cơ kị gia phá toái tinh, cẩn thận săm lốp phá.

Phụ cung cơ kị gia phá toái, thấy máu quang loại tinh, cẩn thận xa tai.

Gia đình

Điền cung là gia, là phòng ở, là gia đình, vì gia tộc, vì gia tộc nhân viên hội tụ điểm.

Cung mệnh là hàng lang

Thiên cung là (điền cung điền cung) là ngọa thất.

Thiên cung ra cửa lộ.

Tật cung (điền cung là sự nghiệp) là phòng khách

Huynh cung là ngọa thất giao hữu, bởi vậy là giường ngủ.

Ngẫu cung là trù phòng vị.

Ngẫu cung là Hỏa thần vị.

Tử cung là nhà đối diện.

Quan cung là tả hàng xóm.

Phúc cung là hữu hàng xóm.

Thiên diêu, đại diện WC.

Tham lang ở hợi là thủy câu.

Cự môn hãm kị gia thiên diêu, nước bẩn câu, WC.

Thiên cung có cự môn hãm kị gia thiên diêu, chủ vừa ra khỏi cửa đi ra ngoài tựu gặp nước bẩn câu, WC.

Giao hữu can hóa kỵ nhập điền, giao hữu tới nhà của ta. mệnh hóa kỵ nhập giao hữu điền, ta đi giao hữu gia. dĩ loại này thôi của.

Tử bắc, ngọ nam, dậu tây, mão đông, đã đông nam các loại, dĩ loại này thôi.

Phàm giữ nhà trạch, dời, buôn bán phòng ở chờ, đầu tiên khán cửu cung bát sự, sau đó chủ yếu khán mệnh thiên tuyến, tử điền tuyến, điền cung, Thái âm, thất sát, Thiên phủ là việc chính.

Thất sát Thiên phủ là chủ yếu nhất quan sát trước cửa sổ.

Bản mệnh bàn điền có thất sát tinh, đại vận một ngày tiến tài, thường thường gặp phải mãi phòng ở và cái phòng ở việc.

Thái âm tinh, là khán điền trạch và buôn bán nhà một trước cửa sổ. bởi vì thái âm tinh là “điền trạch chủ.”

Đại vận phân vận hoặc lưu niên gặp Thái âm, thường thường xuất hiện điền trạch và buôn bán phòng ở chờ hiện tượng.

Đại vận đi vào tử điền đại vận, lũ hiện phòng ở việc, ví dụ như dọn nhà, buôn bán phòng ở, cái phòng ở chờ.

Đại vận cập lưu niên tọa bản mệnh bàn tử điền tuyến thì, lũ hiện phòng ở việc, ví dụ như dọn nhà, buôn bán phòng ở, cái phòng ở chờ.

Thất sát Thiên phủ sai ai ra trình diện điền kị, lũ hiện phòng ở việc.

Bất lợi điền trạch

Tử điền tối không thích hợp cư bạch hổ Tang Môn cách. đây là nhà có ma sơ bộ dấu hiệu.

Tử điền tối không thích hợp cư bạch hổ Tang Môn cách, nhất là không thích hợp có bạch hổ và dương nhận ở tử cung quay điền cung, giá nhà có ma chủ yếu dấu hiệu một trong.

Tử điền tối không thích hợp cư bạch hổ Tang Môn cách, nhất là không thích hợp có bạch hổ và dương nhận ở tử cung quay điền cung, giá nhà có ma chủ yếu dấu hiệu một trong. điền can năng lực hóa kỵ nhập ngẫu quan tuyến, chủ nhà có ma. phàm đi tới tử điền đại vận phân vận, hoặc phàm đi được ngẫu quan tuyến Hóa kị là lúc, tựu phải cẩn thận đến đây trạch bạo phát ra một ít bất lợi việc. thường thường nên bạo phát đả thương người việc và tử vong việc.

Đối với người miệng bất lợi điền trạch

Tối kỵ chính là điền can là mệnh hãm dẫn bạo điểm. chủ bất lợi của trạch hoặc nhà có ma hiện ra.

Tối kỵ chính là điền can là tật hãm dẫn bạo điểm. chủ bất lợi của trạch hoặc nhà có ma hiện ra.

Điền tọa bạch hổ, điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, chủ đây là đối mệnh chủ nhân thể tai hại nhà có ma hiện ra.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị, điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh tai hại chuyện món.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị (điền tam phương tứ chính hội thiên thọ thiên khốc), điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh tai hại chuyện món. nhân tật cung không có Hóa kị, chủ giữ tại thương tổn, hoặc thương tổn không lớn.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị (điền tam phương tứ chính hội thiên thọ thiên khốc), điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đồng thời phụ tật cung Hóa kị liễu, chủ đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh rất có làm hại sự kiện.

Điền tọa bạch hổ dương nhận Hóa kị (điền tam phương tứ chính hội thiên thọ thiên khốc), điền can là mệnh chủ tật cung dẫn bạo điểm, đồng thời phụ tật cung Hóa kị liễu, có thiên hình bạch hổ nhập mệnh hoặc nhập tật, chủ đến đây trạch tương đối mệnh chủ nhân thể sản sinh rất có làm hại sự kiện, nặng thì hội dẫn đến mệnh chủ tử vong.

Điền có thiên hình, thiên khốc, phòng người nhà bệnh thương vong.

Điền có thiên hình, thiên khốc, gặp hồng loan thiên thọ là lúc, phòng người nhà bệnh thương vong.

Âm sát ở điền cung, trong nhà âm u, nông hương điền trạch dễ thấy quỷ.

Tham cự ở điền, tham cự ở tử, phòng ám thất, phòng phiến tử, phòng tiểu thâu.

Dễ bạo phát thị phi, phiền phức, khẩu thiệt, quan tòa, lao ngục điền trạch

Điền can hóa kỵ nhập tật cung xung phụ, chủ điền trạch, nhà ở, phòng địa sản, gia đình, trong nhà nhân khẩu, dễ xuất hiện thị phi, phiền phức, khẩu thiệt, quan tòa. nhất là liêm xương khúc ở phụ tật Hóa kị thì tối ứng nghiệm.

Điền can hóa kỵ nhập quan, dễ có ruộng đồng phòng địa phương diện tranh cãi. nhất là điền cung, quan cung phần nhiều là phi tinh, phiền phức tinh, khẩu thiệt tinh, quan tòa tinh là nghiệm.

Điền trạch không thích hợp tọa bính, đinh, đã, tân, nhâm can, bởi vì … này ta can khiến cho liêm, cự, khúc, văn, vũ những … này tối nên dẫn đến sự phi, khẩu thiệt, quan tòa tinh Hóa kị.

Điền trạch không thích hợp tọa bính, đinh, đã, tân, nhâm can, bởi vì … này ta can khiến cho liêm, cự, văn, vũ những … này tối nên dẫn đến sự phi, khẩu thiệt, quan tòa tinh Hóa kị. nhược điền can khiến cho liêm, cự, văn, vũ Hóa kị, đồng thời vừa hội tụ liễu những chuyện khác phi tinh, khẩu thiệt tinh, quan tòa tinh, chủ đến đây trạch đa gây sự phi, khẩu thiệt, quan tòa.

Điền cung không thích hợp tọa quá nhiều sự phi tinh, khẩu thiệt tinh, quan tòa tinh, tọa đa người chủ dễ sản sinh sự phi, khẩu thiệt, quan tòa. ví dụ như điền cung tọa quan phủ chiếu tướng chỉ bối, điền hóa kỵ nhập quan ngẫu tuyến, vừa quan tòa tinh phía chính phủ tinh đa, chủ điền trạch đưa tới quan tòa. ví dụ như điền tọa cự môn Hóa kị (điền hoàn tọa có thiên hình, bạch hổ, đeo sao, phi liêm), kị nguyên đinh can có dương nhận, quan phù, phong hạo, chủ phòng địa sản, trong, gia đình lý phát sinh sự phi khẩu thiệt sát nhập sinh tranh đấu, dẫn đến phương diện này sản sinh thụ thương sự kiện, bởi vậy phía chính phủ đến đây điều tra và truy cứu hành hung nghi trượng người.

Thủy tai, đổ nát điền trạch hiện tượng

Cự rơi vào điền, gặp đinh, điền trạch có chuyện. hoặc hắc ám, hoặc thủy tai, hoặc mặt trên hội đầu viên ngói trích thuỷ, hoặc phía dưới lộ đa giọt nước.

Cự rơi vào điền, gặp đinh mạt, cẩn thận phòng ở mặt trên hội nước chảy có thể đầu viên ngói trích thuỷ. bởi vì đinh mạt nạp âm là “thiên hà thủy.”

Mệnh tọa Thiên phủ điền cự hãm, gặp lại đinh mạt có thủy tai. ví dụ như trong nhà thủy yêm thất quân.

Tham cự cùng động, thủy yêm gia đình.

Quý đã chảy dài thủy, nó dẫn đến tham lang Hóa kị, nhược quý đã lâu nước chảy dẫn đến tham lang ở tử cung Hóa kị xung điền, có bầu trời mưa dầm liên tục của tượng. nhược lúc này ngẫu cung có cự môn tinh giai Hóa kị, ngẫu cung điền trạch tật, lúc này tương dẫn đến điền trạch ở thủy tiến nhập.

Quý đã chảy dài thủy, nó dẫn đến tham lang Hóa kị, nhược quý đã lâu nước chảy dẫn đến tham lang gia bạch hổ dương nhận mui xe ở tử cung Hóa kị xung điền, chủ bầu trời mưa dầm liên tục của tượng. nhược lúc này ngẫu cung có cự môn tinh giai Hóa kị, ngẫu cung điền trạch tật, lúc này biểu thị mưa dầm liên tục, chảy dài thủy từ thượng hướng nhằm phía phòng ở, phòng ở bị bạch hổ dương nhận cắt vào. chủ đỉnh mở (hoặc bị cuồng phong mở), lúc này ngói từ thượng kích hạ sẽ làm bị thương nhân. phải cẩn thận thảm gặp ngói đả thương người, nặng thì có phòng ở băng hãm, hoặc thảm gặp đổ nát của ứng với.

Quý đã chảy dài thủy, nó dẫn đến tham lang Hóa kị, nhược quý đã lâu nước chảy dẫn đến tham lang gia bạch hổ dương nhận mui xe ở tử cung Hóa kị xung điền, nhược lại thấy Thiên phủ tinh cắt vào mệnh chủ của tật, hoặc Thiên phủ tinh cắt vào mệnh chủ của tật mà mệnh chủ có thiên hình ở mệnh. chủ cuồng phong cuồng mưa dẫn đến đỉnh bị mở ra, trần nhà, ngói, tường chờ đổ nát, ở trong phòng mệnh chủ bị Thiên phủ áp thương hoặc đè chết.

Hoả hoạn, gas bạo tạc, bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa chờ hiện tượng

Điền trạch hoả hoạn hiện tượng (phàm bạo tạc, phàm gas bạo tạc, đều là tự loại nguyên lý, đặc biệt ghi chú rõ):

Nhất: Điền trạch phải có Hỏa Tinh. ví dụ như Hỏa Tinh, thái dương, liêm trinh chờ. nhất là Hỏa Tinh, ở hoả hoạn sự kiện trung tâm, Hỏa Tinh ở điền trạch xuất hiện tỷ số tối cao. người viết phát hiện bổn điền có Hỏa Tinh hoả hoạn bạo phát tỷ số tối cao. có thể nói Hỏa Tinh là chính tông nhất hoả hoạn tinh. thứ nhì xuất hiện tỷ số cao là liêm trinh. Hỏa Tinh liêm trinh ở điền trạch hoả hoạn tỷ số là rất cao. nhìn điền trạch có hay không tọa bính can và đã ngọ hỏa hoặc dần mão mộc thượng, ví dụ như điền cung Hỏa Tinh ngồi bính can, hoặc thái dương tọa bính can dễ dàng hơn bạo phát hoả hoạn. ví dụ như điền trạch ở dần cung chờ. điền cung tọa bính can, bạo phát hoả hoạn tỷ số tối cao. tử cung tọa Hỏa Tinh, có thể đưa tới hoả hoạn. nhưng bạo phát hoả hoạn chuyện món ít hơn.

Lược phải chú ý điền trạch trung tâm hỏa loại tinh có hay không lâm thiên không tinh? Ví dụ như điền trạch có hay không có địa không, tuần thiên không, thiên hư chờ, bởi vì hỏa thiên không thì dễ cháy.

Nhị: Quan ngẫu tuyến Hóa kị (đặc biệt ngẫu cung yếu Hóa kị, điền hỏa ngẫu kị, tối hội hoả hoạn. tựa hồ điền hỏa ngẫu kị, sẽ hoả hoạn)。 nhất là quan ngẫu tuyến có Hỏa Tinh Hóa kị thái dương Hóa kị (nhất là Hỏa Tinh thái dương Hóa kị nhập tiến ngẫu cung)。 hoặc Hỏa Tinh thái dương khiến cho quan ngẫu tuyến Hóa kị. điều này nói rõ Hỏa Tinh thái dương cắt vào điền trạch bản thân. người viết phát hiện bản mệnh điền trạch có Hỏa Tinh mà ngẫu cung có Hóa kị (có Hỏa Tinh thái dương cắt vào ngẫu cung) người, trong nhà bạo phát hoả hoạn. tại sao muốn khán ngẫu cung yếu Hóa kị, nhất là ngẫu cung phải có hỏa loại tinh tiến nhập Hóa kị? Vì sao điền hỏa ngẫu kị, tối hội bạo phát hoả hoạn? Khả năng cân ngẫu cung là trù phòng vị hữu quan. trù phòng là điền trạch trung tâm và hỏa tối hữu quan liên địa phương. nói chung người viết phát hiện ngẫu cung có Hỏa Tinh Hóa kị bạo phát hoả hoạn người cao mà đa. có ý là, có hoả hoạn cận hỏa trạch có Hỏa Tinh liêm trinh lộc tồn, mà ngẫu cung không có Hóa kị và ngẫu cung không có lửa tinh cắt vào, mà là ngẫu cung thiên cơ hóa lộc, hoặc thiên cơ Hóa kị, kết quả là cháy liễu 。 giá ước chừng là phi hóa lộc nhập liêm trinh phụ cung chiếu trạch của tật, dĩ mộc sinh hỏa ý. hoặc là dĩ mộc sinh hỏa. có lúc đại vận cung mệnh Hỏa Tinh canh can, ngẫu cung thái dương hóa lộc, giai hội dẫn đến hoả hoạn. có lúc điền hỏa ngẫu kị (điền cung Hỏa Tinh liêm trinh mà cự cơ ở ngẫu cự môn Hóa kị) giai hội bạo phát tiểu thức hoả hoạn 。 vì sao hoả hoạn luôn luôn muốn cùng ngẫu cung đặt lên quan hệ? Vì sao “điền hỏa ngẫu kị tối hội hoả hoạn?” vì sao đại đa số hoả hoạn tổng gặp phải ngẫu kị? Lẽ nào ngẫu cung là “Hỏa thần?” vấn đề này rất đáng giá chúng ta nghiên cứu.

Tam: Quan tâm giáp can, bính can và ất can mậu can. bởi vì bính can và giáp can là hoả hoạn can. phàm điền có Hỏa Tinh ngẫu hỏa hóa kỵ nhập, gặp giáp vận chú ý, giáp can khiến cho liêm trinh hóa lộc, lúc này phải cẩn thận. bởi vì liêm trinh hóa lộc cơn tức rất vượng. còn nữa, phàm đại vận hóa lộc nhập liêm trinh trong cung, lúc này phải cẩn thận hoả hoạn bạo phát. chú ý “điền hỏa ngẫu kị” thì, phàm liêm trinh chỗ của tuyến có hóa lộc, phàm liêm trinh chỗ tuyến cha tật có hóa lộc (ví dụ như thiên cơ cung hóa lộc), phàm liêm trinh chỗ tuyến cha tật có thiên cơ Hóa kị, tựu phải cẩn thận hoả hoạn. bởi vậy liêm trinh đặc biệt thích hóa lộc và thiên cơ sinh. nhất hóa lộc tựu thích hỏa. hoặc suốt đời tựu thích hỏa. nhất là nhất hóa lộc thích nhất cháy. chú ý điền trạch trung tâm Hỏa Tinh, thái dương, liêm trinh chờ Hóa kị tình hình đặc biệt lúc ấy bạo phát hoả hoạn.

Tứ: Phát sinh hoả hoạn điền cung thường thường cư có bạch hổ thiên hình đeo sao, nhất là bạch hổ cư điền tối đa. thứ nhì là đeo sao cư điền đa. sau đó là thiên hình, dương nhận. đây cũng chính là thuyết: Điền có Hỏa Tinh bạch hổ người, điền có liêm trinh bạch hổ người, hoả hoạn bạo phát tỷ số tối cao. xem ra là “trạch có hung hỏa, hung hỏa dồn hủy” ý ba.

Ví dụ như nam mệnh âm lịch 1968 năm 6 nguyệt 27 nhật giờ dần, đến đây nam 2003 năm qua ta chỗ, ta vừa nhìn mệnh tọa đinh kỷ mà “liêm điền ngẫu kị”, tức phán đoán hắn khi còn bé khoảng chừng ở 14 tuổi trước trong nhà bạo phát hoả hoạn. kết quả hắn thuyết ngũ sáu tuổi tả hữu trong nhà nhà cũ bị thiêu hủy.

Chú ý: Đã ngoài đều là phàm bạo tạc, phàm gas nổ tung tự loại nguyên lý, đặc biệt ghi chú rõ.

Ví dụ như mệnh tọa Hỏa Tinh, phạ ngẫu cung có kị. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như mệnh tọa liêm trinh, ngẫu cung Hóa kị, phòng đốt, phòng gas bạo tạc. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Liêm trinh cung ngẫu quan cung Hóa kị, lũ sai ai ra trình diện bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như mệnh tọa liêm trinh Hỏa Tinh, ngẫu cung Hóa kị, người như vậy dễ dàng nhất bị đốt, hoặc bị bỏng. nhất là điền cung tái Hóa kị canh ứng nghiệm.

Ví dụ như mệnh tọa liêm trinh cung Hóa kị, thiên cơ cung vừa Hóa kị thì, phải chú ý gas bạo tạc. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như mệnh tọa Hỏa Tinh, điền cung Hóa kị, dễ bị bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như ngẫu cung liêm trinh Hóa kị, dễ bị bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Ví dụ như quan cung liêm trinh Hóa kị, thiên cơ cung vừa Hóa kị thì, phải chú ý gas bạo tạc. bị phỏng, bỏng, bị bỏng lửa, nhân gas bạo tạc thụ thương.

Đã ngoài những tin tức này đối thường tiếp xúc mồi lửa người, hoá lỏng khí người, mỏ than đá nghiệp giả, phá người rất có bang trợ.

Bản mệnh điền tọa Hỏa Tinh, đồng thời ngẫu cung Hóa kị (ngẫu cung là điền của tật).

Bản mệnh điền tọa Hỏa Tinh, đồng thời điền can khiến cho ngẫu cung Hóa kị (ngẫu cung là điền của tật.)

Bản mệnh điền tọa Hỏa Tinh thiên hình, tam phương tứ liêm trinh. đồng thời điền can khiến cho ngẫu cung Hóa kị (ngẫu cung là điền của tật.)

Bản mệnh điền cung có Hỏa Tinh, giáp đại vận điền trạch trung tâm thái dương Hóa kị.

Bản mệnh điền cung có Hỏa Tinh, đại vận quan cung thái dương Hóa kị.(quan cung là điền cha, xung điền của tật.)

Bản mệnh điền cung có Hỏa Tinh, đại vận quan cung thái dương Hóa kị.(quan cung là điền cha, xung điền của tật.), lưu niên điền cung thái dương Hóa kị.

Dời phòng ở, mua đất da, mãi phòng ở, cái nhà tử vi mệnh lý

Quan tâm phòng ở tinh

Ở tử vi đẩu số trung tâm, điền trạch, Thiên phủ, quả tú, quan phủ, phong các là phòng ở. nhất là điền trạch, Thiên phủ, quả tú là phòng ở (quan phủ là có khác nhau tính phòng ở, quan phủ là phía chính phủ loại phòng ở.) quả tú là một người ngủ phòng ở, phong các thường thường chỉ là nhà một bộ phận mà thôi. bởi vậy ở tử vi mệnh lý trung tâm, chân chính chánh tông phòng ở là Thiên phủ và quả tú, nhất là tối chính tông nhất phòng ở phải nói là Thiên phủ liễu.

Bởi vậy Thiên phủ là khán bàn phòng, mãi phòng, cái phòng chờ tối tin tức trọng yếu trước cửa sổ. ví dụ như người viết ở tử vi đẩu số luận trúng mục tiêu tựu bình thường số lớn vận dụng đến nó.

Bởi vậy Thiên phủ can biến thành của cung, là một khán bàn phòng, mãi phòng, cái phòng chờ tin tức trước cửa sổ. nhất là Thiên phủ can biến thành ra lộc và kị, là mệnh chủ nhân sinh chủ yếu nhất phòng ở phương diện tin tức. Thiên phủ biến thành ra lộc và kị, ở ứng với vu phòng ở phương diện ứng với sổ.(hiện nay cái này đầu đề đang nghiên cứu trung tâm)。

Bản mệnh bàn tử điền tọa sát phủ, suốt đời dời, suốt đời ở đa loại phòng ở, nhiều lần dời, hoặc suốt đời dễ cái phòng ở.

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm phòng ở hay thay đổi thay đổi, đa dời, hoặc mãi phòng ở, cái phòng ở.

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm có ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng hiện tượng, chủ mãi phòng ở và cái phòng ở

Đại vận bàn tử điền tọa sát phủ, tài vận hảo thì thường thường chủ mãi phòng ở và cái phòng ở, ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng.

Đại vận bàn điền cung tọa thất sát, đại vận can hóa lộc nhập điền, thường thường chủ mãi phòng ở và cái phòng ở, ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng.

Đệ tam, tứ, ngũ đại vận tử điền tọa sát phủ, mười năm này trung tâm tiền năm năm có ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng hiện tượng, chủ mãi phòng ở và cái phòng ở.

Đệ tam, tứ, ngũ đại vận tử điền tọa sát phủ mà lại tài vận hảo, mười năm này trung tâm tiền năm năm có ly khai cũ phòng, dọn vào tân phòng hiện tượng, chủ mãi phòng ở và cái phòng ở.

Mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ suốt đời đa dời.

Mệnh tọa thất sát tử điền kị, suốt đời đa dời, nhưng tài vận hảo tình hình đặc biệt lúc ấy cái phòng ở.

Đại vận mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ giá đại vận đa dời. hoặc đến đây đại vận trung tâm tiền năm năm đa dời.”

Đại vận mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ giá đại vận đa mãi phòng cái phòng. hoặc đến đây đại vận trung tâm tiền năm năm đa mãi phòng cái phòng.

Đệ tam tứ ngũ đại vận mệnh tọa thất sát tử điền kị, chủ đa dời, mãi phòng cái phòng. hoặc chủ đến đây đại vận trung tâm tiền năm năm đa dời, mãi phòng cái phòng.

Còn nữa chú ý một điểm:

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn tử cung, là một loại ở đây đại vận trung tâm kiếm tiền tịnh cái nhà dấu hiệu.

Đại vận can hóa lộc tiến nhập

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản mệnh bàn tử cung, nhược đến đây đại vận trung tâm bốn người phân vận trung tâm mệnh thiên tử điền có sát phủ, chủ giá nhất đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng.

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản đại vận điền cung, chủ giá nhất đại vận tài vận hảo, chủ ta quan tâm phòng ở. nhược đại vận điền cung có thất sát đối cung có Thiên phủ, chủ giá nhất đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng.

Đại vận can hóa lộc tiến nhập bản đại vận điền cung, chủ giá nhất đại vận trung tâm tài vận hảo, chủ ta quan tâm phòng ở. nhược đến đây đại vận trung tâm bốn người phân vận trung tâm mệnh thiên tử điền có sát phủ, chủ giá nhất đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng.

Bản mệnh tọa thất sát, lớn thứ tư vận vừa lúc điền ở thất sát, chủ mãi phòng, cái phòng dấu hiệu. nhưng không được là tuyệt đối.

Con người, lớn thứ tư vận đều vừa lúc tọa điền trạch hoặc đối điền trạch, lúc này bàn phòng, mãi phòng, cái phòng thường thường rất xông ra.

Đại vận mệnh tọa thất sát mà mệnh can hóa lộc nhập thiên cung Thiên phủ cung, chủ đến đây đại vận trung tâm mãi phòng, cái phòng. nhất là đến đây đại vận đệ nhất phân vận.

Mãi phòng ở và cái nhà tử vi mệnh lý phải chú ý là: Nhất, chủ khán đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ đại vận. bởi vì tuyệt đại đa số người đó mãi phòng cái phòng đều ở cái giai đoạn này. cái giai đoạn này người đó thường thường kinh tế năng lực cường, có điều kiện mãi phòng và cái phòng. nhị: Khán đại vận tử điền, nhất là phải chú ý là tử điền có sát phủ. có lúc đại vận trung tâm phân vận tử điền có sát phủ cũng sẽ mãi phòng ở cái phòng ở. có lúc đại vận mệnh tọa sát phủ cũng sẽ mãi phòng ở cái phòng ở. tam: Khán đại vận tử điền tuyến là phủ có động tượng? Có hay không có kị? Tứ: Khán tài vận, bởi vì kinh tế năng lực là dẫn đến mãi phòng và cái phòng cơ bản nhất nhân tố. mãi phòng và cái phòng là muốn vận dụng tuyệt bút tiền, sở dĩ có hay không có tuyệt bút tiền hoặc là phủ năng lực chi tuyệt bút tiền là mãi phòng và cái phòng cơ bản nhất nhân tố. ví dụ như đại vận phân vận tài vận hảo, mãi phòng ở và cái nhà cơ bản điều kiện tựu tạo thành. ví dụ như tài có tiến có ra, như vậy còn có thể cơ bản cung khởi mãi phòng ở và cái phòng ở. nhưng đại vận phân vận vô tài, vô pháp tiến tài, tựu không đạt được mãi phòng và cái phòng cơ bản điều kiện. bởi vậy đối mãi phòng và cái phòng tử vi mệnh lý tài vận yêu cầu, nhất là muốn trước hoặc hiện tại có một số tiền lớn, như vậy tài năng lập tức mãi phòng và cái phòng. hai là bây giờ có thể cú không ngừng kiếm tiến tiền lai hoàn ngân hàng hoặc hoàn tá tới tiền, bằng không mãi phòng, cái phòng không hợp pháp thực hiện, thì là thực hiện, cũng dễ trên đường yêu chiết hoặc cực kỳ gian khổ. bởi vậy ở mãi phòng và cái phòng trước hoặc chi tế, tử vi mệnh lý trung tâm thường thường năng lực thấy trước hoặc chi tế có tài vận có tiến tài hoặc có dư tiền. cũng có thật nhiều nhân là hàng tháng cung phòng, bởi vậy lúc này tử vi mệnh lý trung tâm thường thường là có tiến tài lại có ra tài.

Điển thức mệnh lệ ví dụ như: Nữ, 57 năm âm lịch 7 nguyệt 11 nhật 9 thì sinh, cô gái này 34 tới 43 tuổi lộc quyền nhập quan, tam kỳ giai hội, nhân sinh của cảnh đẹp cũng! Giá là mãi phòng ở tạo thành một xác thật cơ sở kinh tế. đệ ngũ đại vận động sát cách điền động, phụ phá xung điền, chủ điền trạch thượng dùng tiền, nhất là 44 tới 46 tuổi, đồng thời trong nhà phòng thượng hội tiết thủy. kết quả cô gái này 45 tuổi tả hữu trong thời gian lũ ở điền trạch thượng dùng tiền, phòng ở mua ngồi xuống lại một ngồi, nhưng chính là mặt trên hội đầu viên ngói trích thuỷ, chẳng tại sao vậy? Ha hả, cự môn hãm ở đệ ngũ đại vận trung tâm đệ nhất phân vận điền cung, quân không gặp đinh mạt cung hóa kỵ nhập phân vận của điền mà hủy điền? Giá đinh mạt là cái gì? Đinh mạt nạp đang lúc hay “thiên hà thủy.”

Nhà có ma: Nhâm ngọ năm, đã dậu nguyệt, Đinh Hợi nhật, một vị dịch học thành thục giao hữu viễn phương gọi điện thoại lai chiêm trạch làm sao? Dĩ ta ra lệnh bàn định gia đình cung mệnh ở ta ra lệnh bàn mạt cung thượng. điều này đại biểu gia đình vị trí ngay ta ra lệnh bàn mạt cung thượng, đây là ta mệnh bàn trung tâm hung nhất nhất cung một trong. ta lập tức chỉ lắc đầu khen:”bất hảo, bất hảo, giá trạch cư ta ra lệnh bàn mạt cung, thứ ba Phương thiếu chủ tinh mà lại thiên yếu, hơn nữa quan cung lạc hãm thụ xung. nhâm năm hóa kỵ nhập huynh, đã nguyệt cập đinh nhật song kị giai nhập phúc xung tài, hình thành tài quan giai tổn hại cục diện, giá trạch khí chẩm phải nhường nhân cảm giác là âm trầm? Âm khí tin tức quá nặng. cư người sau khi tiến vào xem ra đầu tiên yếu tổn hại tài (huynh là tài khố, huynh kị thì tài khố thụ xung; nguyệt nhật song hóa kỵ nhập phúc xung tài chủ tổn hại tài), thứ nhì xem ra nhật nguyệt bạch hổ mui xe quá kém, ở lại đi vào đối với người miệng bất lợi, rủi ro không chỉ, hơn nữa rất nên sinh tai họa bất ngờ! Ví dụ như khẩu thiệt quan tòa (cư dương giả lắm lời lưỡi quan tòa) ví dụ như hoành phát tật bệnh, bạo phát huyết quang các loại (bạch hổ đa tật bệnh), thậm chí rất có thể hội tổn thương người lớn.”

Đối phương lập tức phản ứng tình huống: Đa người nhà miệng ở lại trở ra cận hai tháng, một nhân tài chiêu quan tòa, nhị ba não bộ đã xảy ra vấn đề,, cảo đắc nhân tâm rất không an.

Tai nạn giao thông tin tức

Phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại, đều phải lo lắng đáo ra cửa thuận lợi hay không? Phương tiện giao thông hội phôi phủ? Phương tiện giao thông hội xảy ra vấn đề phủ? Đối thân thể mình có hay không tai hại? Hoặc xuất môn xuất hành đối với mình tai hại tới trình độ nào? Các loại. nói chung, muốn lo lắng và phân tích phạm vi và hạng mục nhiều hơn. người viết đối với lần này nghiên cứu không nhiều lắm, cận tố một ít giản yếu tham thảo:

Tai nạn giao thông tin tức chủ nhìn cái gì?

Nhất: Khán tam tứ cập cửu cung bát sự, nhất là khán mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến, tử điền tuyến. nhất là khán mệnh thiên tuyến phụ tật tuyến trung tâm có hay không có phương tiện giao thông tiến nhập, nhất là khán mệnh thiên tuyến phụ tật tuyến trung tâm có hay không có phương tiện giao thông tiến nhập tổn hại tật?

Nhị: Khán thiên cung tử cung (thiên cung tử cung đều đại diện xuất ngoại tại ngoại)。

Tam: Khán tứ mã tượng, thiên cơ độ sáng tinh thể phương tiện giao thông.

Chánh tông thông nhau tinh là: Thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ.

Chính tông nhất chính là trời cơ tinh, thiên mã tinh, tuổi dịch, nhất là thiên cơ, thiên mã,

Hơi có thông nhau hiện tượng tinh là: Thái âm, tả phụ, hữu bật, tứ mã địa, phàn yên chờ. nhưng chỉ là dấu hiệu mà thôi.

Có thể nói, chân chính thông nhau tinh, đã ngoài đều có thể hình thành. nhưng không nhất định là tuyệt đối tin tức. bởi vì chân chính thông nhau tinh, sẽ phải tụ tài có thể chân chánh hình thành. ví dụ như thiên cơ thiên mã ở thiên cung, lúc này hình thành chân chính thông nhau tinh. ví dụ như thiên cơ thiên mã ở tứ mã địa, lúc này hình thành chân chính thông nhau tinh. các loại. đồng thời, có lúc cũng không phải nhất định phải thiên cơ xuất hiện tài có thể chân chánh hình thành thông nhau tinh. bởi vì thiên mã, tuổi dịch, Thái âm, tả phụ, hữu bật, tứ mã địa, phàn yên đợi lát nữa tụ đều có thể hình thành các loại loại dạng thông nhau tinh. tứ mã địa, thiên lương, thiên mã, tuổi dịch, tức là một loại phương tiện giao thông. ví dụ như tứ mã địa thiên mã tả phụ là phương tiện giao thông.

Có người thậm chí còn bả cự môn, đà la cho rằng một loại thông nhau công tác hiện tượng, giá lưỡng khỏa tinh có đợi chúng ta tiến thêm một bước nghiên cứu và xác định.

Thông nhau máy móc trục trặc

Một ngày máy móc trục trặc, thao túng không nhạy tựu dễ dẫn đến tai nạn xe cộ và bất hạnh tai hoạ.

Nhất, khán phương tiện giao thông là cường là yếu? Có hay không thụ trùng kích loại?

Thiên cơ hãm, cẩn thận xa tai.

Thiên cơ hãm, xuất môn xuất ngoại dễ hiện tai nạn xe cộ.

Tả phụ cung hãm, bất lợi.

Sợ nhất thiên cơ Hóa kị.

Thiên cơ vượng mà Hóa kị phải cẩn thận.

Thiên cơ hãm mà Hóa kị, yếu cực kỳ cẩn thận.

Xuất môn không đổi mệnh thiên cơ hãm, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết. Hóa kị vưu nghiệm.

Tài xế không đổi mệnh thiên cơ hãm, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết.

Nhị: Muốn xem phương tiện giao thông có hay không có tai tinh triền hại, mà dẫn đến thông nhau máy móc trục trặc và xuất hiện tai nạn giao thông

Thiên cơ thiên mã là phương tiện giao thông, thất sát là xe lửa dấu hiệu, liêm sát mã là xe lửa

Ví dụ như: Phương tiện giao thông không thích hợp có Hóa kị, liêm trinh, cự môn, dương nhận, Địa kiếp, bạch hổ, thiên hình, thiên thương, thiên không, phá toái chờ. phương tiện giao thông sợ nhất những … này “tai tinh” triền thân. chủ xe cẩu dễ xuất hiện thông nhau máy móc trục trặc và xe cẩu dễ xuất hiện sự cố. bởi vậy phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại, đều phải lo lắng phương tiện giao thông có hay không có những … này “tai tinh” triền thân? Một ngày gặp gỡ, điều không phải kỹ thuật điều khiển có chuyện, hay xa có chuyện, hoặc trên đường đi gặp tai tinh triền thân.

Tại đây ta “tai tinh” trung tâm, sợ nhất liêm trinh, cự môn, dương nhận, thiên hình, thiên thương, thiên không, bạch hổ, phá toái. nhất là thiên cơ Hóa kị, liêm trinh Hóa kị, cự môn, dương nhận, thiên hình, thiên thương, bạch hổ, không nên xem thường thiên thương, ở tai nạn giao thông trung tâm, thiên thương xuất hiện tỷ số tương đối cao, nhất là dương nhận, thiên hình, thiên thương cùng phát hiện thời gian.

Gặp vũ khúc, thất sát, phá quân, đà la, âm sát chờ giai yếu lược là chú ý.

Tối kỵ thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình, là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Tối kỵ thiên cơ đái phá toái Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình mà dẫn đến phá toái, đây là một loại chân chính hơn nữa là tương đối nghiêm trọng tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Xa nghiệp giả (tài xế) tối kỵ thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, mà quan cung có phá toái tinh, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình, là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Xa nghiệp giả (tài xế) tối kỵ cung mệnh thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có dương nhận thiên hình, mà quan cung có phá toái tinh, chủ phương tiện giao thông đã bị dương nhận thiên hình, là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Tối kỵ thiên cơ Hóa kị, đặc biệt kị nguyên cung có vũ khúc dương nhận bạch hổ tử cùng cấp cung, chủ phương tiện giao thông đã bị vũ lực hoặc mãnh liệt đánh, dẫn đến phương tiện giao thông nhận chết vô ích, đây là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả không đổi quan cung thiên mã thiên hình hiện, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả xuất môn không đổi quan cung thiên mã thiên hình hiện, cẩn thận xa tai đa, hội hung thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ, nặng hung thì thậm chí bởi vậy chết.

Thông nhau tinh không thích hợp đái phá toái, nhất là thông nhau tinh Hóa kị thì đái phá toái, nhẹ thì thông nhau máy móc tổn thương hoặc săm lốp xe bạo phá, nặng thì thông nhau máy móc chỉnh thể phá toái, dẫn đến thân người an toàn. bởi vì phá toái thường thường đại diện hư hại, bể nát, phá lạn.

Tam: Phạ sai ai ra trình diện mậu can, bính can, bởi vì mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị, bính khiến cho liêm trinh Hóa kị. mậu bính giai Hóa kị là lúc, thông nhau sự kiện đặc biệt nhiều.

Bính mậu lưỡng can, là thập Thiên can trung tâm tối hội bạo phát tai nạn giao thông hai người cao sự cố can. nhất là mậu can.

Bính can, bính cung, bính đại vận, bính can thụ xung thì, xuất hiện tai nạn giao thông xác suất tương đương cao.

Bính đặc biệt hội dẫn đến phương tiện giao thông không nhạy. bởi vậy sản sinh thông nhau sự kiện.

Bính đại vận phải cẩn thận. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế)。

Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) ở bính can đại vận phải đặc biệt coi chừng.

Bính mậu can giai Hóa kị, thông nhau sự kiện đa.

Bính mậu can giai Hóa kị, hóa kỵ nhập phương tiện giao thông, hóa kỵ nhập thiên cung, hóa kỵ nhập mệnh phụ tật, tai nạn giao thông đa.

Mậu can, mậu cung, mậu đại vận, mậu can thụ xung thì, xuất hiện tai nạn giao thông xác suất tương đương cao.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) mệnh bính quan mậu, phương tiện giao thông đặc biệt hội hư hao, phương tiện giao thông đặc biệt hội xảy ra vấn đề, phi thường dễ xuất hiện tai nạn giao thông. thậm chí bởi vậy chết (phụ tật có thiên hình Hóa kị các loại)。

Liêm trinh, thiên mã, tứ mã địa, tuổi dịch, bính can đồng cung đồng thời Hóa kị, phương tiện giao thông không nhạy, có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cẩn thận. thường thường muốn gặp huyết quang, nhược sai ai ra trình diện chờ không hung tinh cắt vào chủ kiến huyết quang đả thương người, nặng thì chết.

Tình hình giao thông hiểm ác đáng sợ dẫn đến sự cố

Một ngày tình hình giao thông hiểm ách, tựu dễ dẫn đến tai nạn xe cộ và bất hạnh tai hoạ.

Khán tình hình giao thông hiểm ách, chủ khán thiên cung và tử cung, thiên cung và tử cung đều đại diện xuất ngoại và tại ngoại.

Nhìn ra môn, xuất ngoại và tai nạn giao thông các loại, yếu thiên cung và tử cung kiêm khán. nhất là chủ khán thiên cung.

Thiên cung có cự môn, dương nhận, thiên hình, thiên không, thiên thương, dễ dàng nhất tình hình giao thông xảy ra vấn đề. dễ nhân tình hình giao thông dẫn đến tai nạn giao thông. nhất là dương nhận, thiên hình, thiên không, thiên thương (giá tứ khỏa tinh dĩ thiên hình, thiên thương ở thiên cung xuất hiện tai nạn giao thông xác suất tối cao, nhất là thiên hình ở thiên cung gặp chuyện không may tỷ số xếp hạng vị thứ nhất), chúng nó ở tai nạn giao thông trung tâm xuất hiện tỷ số cao. gia dương nhận, xuất hiện tỷ số càng cao.

Thiên cung là mệnh tật lớn nhất dồn bệnh điểm, cao hơn độ đề phòng tai nạn xe cộ bạo phát. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cẩn thận.

Thiên cung là mệnh tật lớn nhất dồn bệnh điểm, cao hơn độ đề phòng tai nạn xe cộ bạo phát. xuất môn ngồi xe phải cẩn thận. cấm truy xa và phàn xa!

Phàm thiên cung là mệnh tật lớn nhất dồn điểm nhanh, sẽ phòng thiên cung lâm, hoặc thiên cung Hóa kị hoặc thiên cung bị kị xung là lúc. lúc này là tai nạn giao thông bạo phát tối Cao Phong Kỳ. nhất là lúc này phụ tật tuyến có thông nhau tinh tiến nhập (nhất là Hóa kị) hoặc thương vong tinh xuất hiện thì, dễ nhất bạo phát tai nạn giao thông.

Phàm thiên cung có thiên hình, tựu lập tức muốn xem phụ tật tuyến là phủ có kị, nhất là phủ có phương tiện giao thông tiến nhập. nếu có, lúc này yếu cực cao độ địa phòng bị. nhất là phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên hình, phụ mã thiên kị, tật mã thiên hình, nhược thiên cung không có hình, mà thiên cung kị nguyên có thiên hình, giai thành lập. những … này hiện tượng xuất hiện, hẳn là cấp cho tối cao độ phòng bị.

Phàm thiên cung có Hóa kị, tựu lập tức muốn xem phụ tật tuyến là phủ có phương tiện giao thông tiến nhập. nếu có, lúc này cao hơn độ phòng bị. đây là khán tai nạn giao thông yếu quyết một trong.

Phàm thiên cung có Hóa kị, tựu lập tức muốn xem thiên cung có hay không có thiên hình tiến nhập. nếu có, lúc này cao hơn độ phòng bị. đây là khán tai nạn giao thông yếu quyết một trong.

Thiên cung có Hóa kị, liêm trinh, dương nhận, Địa kiếp, thiên hình, phá toái chờ yếu vô cùng cẩn thận.

Thiên cung có hình nhận hổ, thập phần nguy hiểm. nặng tai. thiên cung có hình nhận, rất nguy hiểm.

Nhất là phải cẩn thận thiên hình ở thiên cung Hóa kị xung mệnh, loại hiện tượng này phát sinh tai nạn giao thông tỷ số cao. nhất là bàn trung tâm có thiên cơ Hóa kị hoặc bàn trung tâm phương tiện giao thông lũ phát hiện thời gian phát sinh tai nạn giao thông tỷ số cao.

Thiên cung Hóa kị tịnh trong cung có thiên hình, đây là chính tông nhất tai nạn giao thông tin tức. nhược bàn trung tâm có phương tiện giao thông tinh Hóa kị nhảy vào cung mệnh hoặc phương tiện giao thông tinh Hóa kị tật cung, hoặc cung mệnh và phụ tật cung vốn chính là phương tiện giao thông tinh Hóa kị, loại này tai nạn giao thông bạo phát tin tức hầu như là tuyệt đối. nhược bàn trung tâm mệnh tật phụ cung có phương tiện giao thông tinh, nhưng không có Hóa kị, lúc này chích là có thể hội bạo phát tai nạn giao thông, không được là tuyệt đối. chích thì có lúc vẫn đang hội bạo phát. nhược bàn trung tâm mệnh tật phụ cung giai không có phương tiện giao thông tinh, mà cái khác cung đã có phương tiện giao thông tinh (nhất là thiên cơ Hóa kị) Hóa kị, đều là hội bạo hội tai nạn giao thông (rất dễ bạo phát)。 nhưng không được là tuyệt đối hội bạo phát. nhược cung mệnh hãm mà thiên cung có thiên hình Hóa kị, lúc này bàn trung thiên cơ hoá kị, đều là yếu bạo phát tai nạn giao thông thương thân. bởi vậy, tai nạn giao thông bạo phát không được bạo phát, không phải nói phương tiện giao thông không được xung mệnh tật sẽ không sự, nhược lúc này cung mệnh hãm, vẫn đang có việc (mệnh hãm sợ nhất thiên cung kị lai xung, nhất là thiên hình lai tấn công trận địa địch mệnh)。 cung mệnh cường có thể nhiều.

Thiên hình tử kị, đây là cao bạo phát tỷ số hiện tượng, nhất là thiên cung thiên hình Hóa kị, bộ dáng như vậy kị tựu dẫn đến mệnh chủ xuất ngoại mà thụ thương. có lúc thiên hình có kị mà lại tử kị tử vi mệnh lý, căn bản cũng không cần mã tinh xuất hiện, cũng sẽ bạo phát xa tai. có lúc thậm chí thiên cung không hề động, xuất hiện cũng sẽ gặp phải xa tai.

Liêm sát ở thiên, không thích hợp phụ tật tuyến có Hóa kị, đây là một loại trên đường mai thi hiện ra.

Liêm trinh dương nhận ở thiên Hóa kị, bàn trung thiên cơ hoá kị người, chủ trên đường tai nạn giao thông.

Liêm phá ở thiên (liêm Hóa kị), phụ tật tuyến có thiên hình Hóa kị (sai ai ra trình diện có thông nhau tinh tiến nhập phụ tật tuyến), chủ trên đường tai nạn giao thông.

Mệnh tọa bạch hổ Tang Môn cách dương nhận, liêm sát ở thiên mà phụ tật Hóa kị, đây là một loại trên đường mai thi hiện tượng. yếu thận phòng tương đối nghiêm trọng tai nạn giao thông. nếu có thông nhau tinh ở phụ tật tuyến Hóa kị, lúc này tối cần phải thận phòng nghiêm trọng tai nạn giao thông bạo phát.

Mệnh tọa bạch hổ Tang Môn cách, thiên cung liêm trinh thiên mã tuổi dịch Hóa kị, tối cần phải thận phòng nghiêm trọng tai nạn giao thông bạo phát.

Còn nữa, thiên cơ mậu động, tức bản mệnh bàn thiên cung có thiên cơ, và bản mệnh bàn trung tâm đều có mậu can của cung Hóa kị, đây là kị nguyên bị dẫn động, giai hội bạo phát tai nạn giao thông. nhất là mệnh chủ gặp mậu làm kị nguyên thì, nhất là mệnh chủ gặp phụ tật tuyến Hóa kị có thông nhau tinh cắt vào phụ tật thì, lúc này sẽ bạo phát tai nạn giao thông.

Thiên cơ: Phương tiện giao thông, máy móc, động cơ, gặp hung là tay chân bị thương tàn phế, não nổ lên,

Vũ khúc, thất sát, cự môn, phá quân, Địa kiếp, thiên không, đà la, âm sát chờ lược phải cẩn thận.

Liêm trinh: Xe lửa, phương tiện giao thông đa không nhạy, phương tiện giao thông đa sự cho nên, động cơ, thiết bị điện trục trặc, huyết quang, đại lượng máu chảy, cháy,

Dương nhận: Gấp gáp, gấp gáp cướp đường, rất nhanh, cao tốc, siêu tốc, tướng đính, chạm vào nhau,

Địa kiếp: Mặt đất hiểm ác đáng sợ, mặt đất hãm hại hãm, hãm hại miệng, vùng đất thấp, gặp hung là gãy chân, đi vào địa phủ

Thiên hình đa thương tổn, hư hao, thụ thương,

Phá toái: Đá vụn, đường bất bình, phá hư, hư hao, đổ, phá hủy, bản thân phá toái, bản thân đổ,

Vũ khúc: Dễ chạm vào nhau, gặp hung tứ chi dịch chiết phán đoán,

Thất sát: Rất nhanh, cao tốc, siêu tốc, mãnh, xe cộ ủng tễ, hoặc liên hoàn tai nạn xe cộ, xe lửa,

Cự môn: Đi dạ lộ, hắc ám, thấy không rõ, tình hình giao thông bất minh, thủy trợt, lộ trợt, ngủ, giữa sông, ly khai, tách ra, gặp hung là ly khai dương gian,

Phá quân: Phá hư, núi lở, tảng đá, đá vụn, đường bất bình,

Thiên không: Không tưởng được, đột nhiên phòng bị không được, phương tiện giao thông dễ không nhạy, dễ đạp không, rơi xuống, trở mình đảo, rơi xuống, phán đoán nhai, vách núi,

Đà la: Săm lốp xe, loan nói, chuyển biến,

Âm sát: Dạ hành, đường ngầm, sương mù – đặc rậm rạp, khó hiểu, ngăn trở đường nhìn, quái sự, quỷ quái,

Thiên cung song hãm, xuất ngoại cẩn thận.

Thiên cung song hãm, đương phân vận vừa lúc đi dồn đến đây (phân vận mệnh cung chính thích ngồi ở cái này thiên cung song hãm thượng), tình hình giao thông quá mức không được bất lợi. yếu cực kỳ cẩn thận. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) hoặc mệnh chủ xuất hành, phải cẩn thận. nhất là đương đại vận hoặc lưu niên có chính tông thông nhau tinh Hóa kị tiến nhập tật cung thì, cẩn thận nhân tai nạn giao thông thụ thương, nặng người bị thương tàn phế hoặc tử vong.

Mệnh chủ mệnh tọa tả phụ thiên mã tuổi dịch, nhược thiên cung song hãm, lại thấy có bạch hổ thiên hình kị động. chủ ta xuất ngoại hoặc ta ngồi trên xe, trên đường tình hình nguy hiểm, cẩn thận tai nạn giao thông.

Thiên cung tả phụ hãm, bất lợi. chỉ là dấu hiệu.

Thiên cung liêm trinh Hóa kị, yếu vô cùng cẩn thận đề phòng tình hình giao thông hiểm ác đáng sợ. nhất là lúc này phụ tật có kị là ứng với, nhất là phụ tật có kị mà lại có thông nhau tinh tiến nhập tối ứng với.

Thiên cung ở tứ mã địa có liêm trinh Hóa kị, yếu vô cùng cẩn thận đề phòng tình hình giao thông hiểm ác đáng sợ.

Thiên cung ở tứ mã địa có liêm trinh Hóa kị, lại thấy phụ cung có thiên cơ Hóa kị, cơ bản cấu thành thông nhau sự kiện. yếu cực kỳ cẩn thận mới là.

Thiên cung có hữu bật thiên hình Hóa kị, lúc này sợ nhất phụ tật tuyến ở tứ mã địa có thiên mã tuổi dịch, như vậy dễ cấu thành tai nạn giao thông.

Thiên cung có hữu bật thiên hình Hóa kị, lúc này phụ tật tuyến ở tứ mã địa có thiên mã tuổi dịch, nhược cung mệnh tọa dương nhận, đây là nhận hình chạm vào nhau, dễ thấy huyết quang bay tán loạn.

Tử cung đại diện gia ngoại, xuất môn, xuất hành.

Tử cung là mệnh tật lớn nhất dồn bệnh điểm, cao hơn độ đề phòng tai nạn xe cộ bạo phát. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Tử cung không thích hợp thiên cơ hãm.

Tử cung không thích hợp Hóa kị. không được là tuyệt đối.

Tử cung là mệnh tật lớn nhất dồn dồn bệnh điểm thì, một ngày tử cung lâm, hoặc tử cung Hóa kị hoặc tử cung bị xung động, tức phải cẩn thận. nhất là phụ tật tuyến trung tâm có thông nhau tinh đồng thời bàn trung tâm có nhận hổ hình xuất hiện thì, xuất ngoại yếu phòng phương tiện giao thông sẽ làm bị thương nhân.

Tử cung thiên cơ hãm, nhược mệnh là mậu, ngoạn xa dễ xảy ra vấn đề. cấm truy xa và phàn xa!

Tử cung không thích hợp sai ai ra trình diện phương tiện giao thông Hóa kị, ví dụ như liêm trinh thiên mã tuổi dịch đồng cung vừa Hóa kị. sai ai ra trình diện của nên phát hiện tai nạn giao thông.

Ví dụ như tài xế mệnh tọa thiên lương ở quý hợi cung là hãm, quý can vừa khiến cho cung tử nữ (canh thân cung) trung tâm tham lang thiên mã tuổi dịch Hóa kị, điều này nói rõ mệnh hãm xuất môn tại ngoại, tử cung canh can bị quý hợi cung mệnh dẫn động, canh kị tất nhập thiên cung xung mệnh. như vậy thân làm tài xế thiên lương xuất môn tại ngoại, dễ nhất phát sinh tai nạn giao thông, nặng thì chết.

Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) nhược mệnh tọa thiên cơ Hóa kị, nhược kị nguyên đến từ chính tử cung (kị nguyên tử cung có vũ khúc dương nhận bạch hổ tử cùng cấp cung), chủ có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) xuất ngoại, phương tiện giao thông đã bị vũ lực hoặc mãnh liệt đánh, dẫn đến phương tiện giao thông nhận chết vô ích, đây là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Phương tiện giao thông Hóa kị, lại thấy tử điền kị, lúc này cao hơn độ đề phòng tai nạn giao thông.

Tử cung có thiên cơ, hoặc tử cung có thiên mã, hoặc tử cung có thiên hình Hóa kị thì, nếu so với so sánh chú ý một điểm. bởi vì … này thì tai nạn giao thông bạo hội tỷ số hội đề cao.

Thông hành và cảnh sát giao thông

Bình thường, thiên cơ văn xương văn khúc chờ Hóa kị, thường thường thông hành thì gặp cảnh sát giao thông, không biết nâm xa chứng cập đi giá chứng giết liễu không có? Năm thẩm không có?

Lúc này nếu có cự môn tham lang chờ, là bởi vì mính rượu.

Tai nạn giao thông có hay không dẫn đến thụ thương và tử vong?

Tai nạn giao thông có hay không dẫn đến thụ thương và tử vong? Có thể khán quyển sách trung tâm 《 tật bệnh thiên 》 và 《 tử vong thiên 》。 ở đây không được thuật.

Phàm tam tứ đa hãm, xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) dễ bạo phát tai nạn giao thông.

Phàm tam tứ đa hãm, phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát Cao Phong Kỳ. cẩn thận bởi vậy thân tàn hoặc toi mạng.

Phàm tam tứ đa hãm (cung mệnh hãm tọa thiên thọ), thiên cung cư thiên hình người đi viếng Hóa kị, là tính mệnh trước mắt, nhược bàn trung tâm có chánh tông thông nhau tinh Hóa kị (ví dụ như thiên cơ Hóa kị), mặc kệ thông nhau tinh có ở nhà hay không mệnh thiên phụ tật, giai chủ tính mệnh trước mắt, thông nhau chết.

Mặc kệ là dạng gì thông nhau tai hoạ, đều phải khán tật cung.

Đương thông nhau tinh chính tại thân thể cung và đang ở quay bản thân cung thì, phải cẩn thận có thể sẽ bạo phát thông nhau phương diện vấn đề.

Tật cung có thông nhau tinh, phải cẩn thận trong cuộc đời mới có thể bạo phát thông nhau phương diện vấn đề.

Tật phụ lưỡng cung có thông nhau tinh, phải cẩn thận trong cuộc đời mới có thể bạo phát thông nhau phương diện vấn đề.

Tật cung có kị, kị nguyên đến từ chính tứ mã địa thiên cơ, cẩn thận tai nạn giao thông.

Tật cung có kị, kị nguyên đến từ chính tứ mã địa thiên mã tuổi dịch Tang Môn, chủ nghiêm trọng tính tai nạn giao thông, nhẹ thì thương, nặng thì vong.

Phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên hình, tật mã thiên hình, đây là một loại tai nạn giao thông bạo phát tương đối cao xác suất tử vi mệnh lý (yếu cực kỳ cẩn thận), nhất là phụ tật có kị thì tối ứng nghiệm, nhất là thiên cung có kị thì tối ứng nghiệm.

Phụ mã thiên kị, nhược thiên cung không có hình, mà thiên cung kị nguyên có thiên hình, giai thành lập. nhất là kị nguyên có thiên hình bạch hổ.

Phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên hình, tật mã thiên hình,(yếu cực kỳ cẩn thận), nhược thiên cung không thay đổi kị, một ngày đi vào đại vận khiến cho bản mệnh bàn phụ tật Hóa kị thì, tựu phải cẩn thận loại này cao xác suất tai nạn giao thông chân chính bạo phát.

Bản mệnh phụ mã tật hình, đại vận một ngày phụ tật có kị thì, tai nạn giao thông bạo phát.

Mệnh tọa bạch hổ, thiên hình khiến cho phụ cung dương nhận Hóa kị, nhằm phía tật trong cung thiên lương thiên cơ, đây là một loại tai nạn giao thông. như vậy tai nạn giao thông kết quả là tượng mắc bệnh ung thư. bởi vì hình nhận thiên lương ở phụ tật tuyến Hóa kị là bệnh ung thư.

Phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát tịnh thương tổn mệnh chủ tối Cao Phong Kỳ. đây cơ hồ là một loại tuyệt đối tin tức. nhất là nhất là phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại và phương tiện giao thông có liên quan nhân viên, tối ứng nghiệm.

Phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát tịnh thương tổn mệnh chủ Cao Phong Kỳ. nhất là phàm xuất môn xuất hành, nhất là đi xa nhà, ra đi xa, nhất là tài xế, có xa tộc chờ, phàm tố xa hành, phàm muốn mua xa, phàm phải lái xe các loại và phương tiện giao thông có liên quan nhân viên, nhất định phải cực kỳ phòng bị và tối cao độ phòng bị. để tránh khỏi không nghĩ qua là tựu thụ thương hoặc thân tàn hoặc toi mạng.

Phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, là tai nạn giao thông bạo phát tịnh thương tổn mệnh chủ Cao Phong Kỳ. lúc này thì là mệnh tật cung tinh đều rất mạnh, thường thường nhẹ thì bị thương tàn phế, nặng thì lập tức tử vong. có lúc phụ tật tuyến chỉ có thiên thọ thiên thương người đi viếng, cũng đủ để lập tức bỏ mình. giá chính tông nhất thông nhau tinh kích thể, bản thân cho dù là cường tráng, cũng chịu không nổi nha! Người viết chỉ thấy quá nhiều lệ như vậy toi mạng mệnh chủ.

Tai nạn giao thông và bình thường sinh bệnh bất đồng, bởi vì phương tiện giao thông đánh bản thân, đây là một loại phi thường lực lượng đáng sợ, giống nhau hãm tinh bị va chạm thường thường phải chết. thì là mệnh tật cung tinh mạnh, cũng thường thường chịu không nổi phương tiện giao thông trực tiếp đánh bản thân. bởi vậy, có lúc thường thường thấy mệnh chủ mệnh tật cung tinh vẫn đang mạnh, nhưng đường xá hồn phán đoán. bởi vậy có phương tiện giao thông đánh thân thể tử vi mệnh lý, kỳ sinh mệnh hiện tượng thường thường vô cùng yếu đuối.

Khán tai nạn giao thông tính chất nặng nhẹ: Còn muốn phân chia là xe đạp còn là máy móc xa, là có điện loại máy móc phương tiện giao thông phủ? Ví dụ như thiên mã tuổi dịch của cung hãm (tam phương tứ chính thiên nhu) mà vô cơ giới phát điện nhiệt điện loại tinh tiến nhập, giống nhau chủ xe đạp sự cố hoặc thương tổn tính tương đối nhỏ, tương đối ôn hòa tai nạn giao thông. nhược phương tiện giao thông có chứa máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc vừa gia cương mãnh ngôi sao các loại. như vậy mệnh chủ bị thương tổn tựu tương đối nặng, nhẹ thì thương gân xương gảy, nặng thì tàn phế, tử vong. bởi vậy, lúc này khán tai nạn giao thông nặng và không nặng một mấu chốt.

Ví dụ như: Nữ mệnh âm lịch 1971 năm 2 nguyệt 30 nhật giờ hợi, công lịch nhất cửu ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc năm ba tháng hai sáu nhật. cô gái này phụ mã thiên hình (đây là một loại tai nạn giao thông bạo phát tỷ số cực cao tử vi mệnh lý), hơn nữa phụ tật tuyến có kị. như vậy hình thành tai nạn giao thông tuyệt đối tin tức. giá sao Hóa kỵ tiến nhập phụ tật tuyến đã nói lên người trong cuộc đời nhất định sẽ gặp phải tai nạn giao thông, đồng thời là tuyệt đối. người viết tức lập tức truy tung của nàng các đại vận và mỗi người chia vận, phát hiện người ở người thứ hai đại vận 12 tới 21 tuổi quý đã lớn vận đệ tam đệ tứ phân vận (liền phân ra vận mệnh tố xấu mạt, 7 tuổi tới 21 tuổi) thì, mệnh tọa bạch hổ Tang Môn cách, quan cung thiên lương hãm tinh gia thiên mã tuổi dịch quý can cắt vào phụ cung khiến cho tham lang Hóa kị nhằm phía tật cung, tật cung liêm hỏa huyết quang tinh phát động. Vì vậy người viết phán đoán người 17 tới 21 tuổi trung tâm xa tai bạo phát. là người tự thân tạo thành sự cố (đại vận mệnh hóa kỵ nhập phân vận cha, phân vận mệnh trong cung tân can nhập ngẫu xung quan trong cung phương tiện giao thông.)—— người nói cho ta biết khi đó mình ở ngồi trên nhân gia xe đạp thì (thông nhau tinh thiên lương hãm thiên mã tuổi dịch chờ vô cơ giới tinh và hỏa loại tinh tiến nhập, sở dĩ là xe mình), do với mình tọa thiên không (đại vận mệnh hóa kỵ nhập phân vận cha, phân vận mệnh trong cung tân can nhập ngẫu xung quan trong cung phương tiện giao thông. điều này nói rõ chính tạo thành. tọa thiên không, giá là bởi vì quan cung thiên hư chặn thiên không chờ hư không tinh tiến nhập, phụ cung lại có tuần thiên không tinh tiến nhập), dẫn đến bước chân thụ thương, ha hả, tiểu Huyết quang. đến đây mệnh vì sao tai nạn giao thông không nặng, cái này cân phân chia là xe đạp còn là máy móc xa, là có điện loại máy móc phương tiện giao thông hữu quan. đến đây mệnh hay thiên mã tuổi dịch của cung hãm (tam phương tứ chính thiên nhu) mà vô cơ giới phát điện nhiệt điện loại tinh tiến nhập, sở dĩ chủ xe đạp sự cố mà thương tổn tính tương đối nhỏ, tương đối ôn hòa. nhược người bàn trung tâm phương tiện giao thông có chứa máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc, nhất là phát điện nhiệt điện loại máy móc vừa gia cương mãnh ngôi sao các loại. như vậy mệnh chủ bị thương tổn tựu tương đối nặng, nhẹ thì thương gân xương gảy, nặng thì tàn phế, tử vong.

Ví dụ như người viết bính thân đại vận thì có rất nghiêm trọng tai nạn giao thông tin tức. hơn nữa còn là rất có nghiêm trọng tai nạn giao thông tin tức. vì sao? Đến đây đại vận bính hóa kỵ nhập thiên, dẫn làm lộ liêm trinh giá khỏa dễ nhất bạo phát tai nạn giao thông Hỏa Tinh và huyết quang tinh. đồng thời tử cung có kị đái thiên mã tuổi dịch, giá giai là một loại cao nguy tai nạn giao thông tin tức. giá “thiên tử giai kị mã tinh động” giai chính thị cao nguy tai nạn giao thông tin tức, hoàn hảo ta phụ tật tuyến không có Hóa kị. 1998 năm mậu dần năm, người viết phụ cung thiên cơ Hóa kị xung tật, đây chẳng phải là tạo thành “phụ cơ thiên kị” thông nhau sự kiện cao bạo phát tỷ số một năm? Mậu cung thiên hình dương nhận cắt vào ta phụ tật tuyến, giá nhận hình nhập tật không có thể như vậy chuyện đùa. lúc này phân vận đang đứng ở thìn, vừa tạo thành tuyệt đối “phụ mã thiên hình”, ta bản thân cỡi xe đạp xuất ngoại không cẩn thận đánh ngã một trẻ hư, bởi vậy đả giá trẻ hư đả thương kiểm (tiểu thương)。 đến đây năm người viết nữ bằng hữu bị xa va chạm cập đầu (huyết lưu một thân) mà nằm viện chừng một tháng. nhìn kỹ bản mệnh bàn ngẫu cung tham lang tinh có hình nhận cắt vào ngẫu phụ, giai mệnh số cũng, định số cũng. năm sau 1999 năm đã mão năm, đã kị vừa nhập ta đại vận cha xung tật (lắm lời lưỡi thị phi công văn loại phiền phức)。 lúc này ta phân vận vẫn đang tọa thìn cung, lúc này phân vận vẫn là “phụ mã thiên hình” tuyệt đối tin tức, lưu niên mệnh tọa mão cung, thiên cung có đã kị xung ta. một năm này ( 1999 năm đã mão năm) ta cương mua chiếc xe gắn máy, đại niên đầu tháng ba xuất ngoại đi xa thì ở ta tiền phương cận một thước tới ba thước chỗ bạo phát lật xe đả thương người sự kiện. đại niên mùng chín, cảnh sát giao thông cư nhiên hội chạy đến cửa nhà ta miệng tra hỏi ta xa chứng tố xong chưa. còn không có đếm rõ số lượng nhật, ta xa bị cảnh sát giao thông tha đi. mấy ngày hậu biểu đệ về nhà trên đường vừa bạo phát tai nạn xe cộ. ca ca xa lại bị cảnh sát giao thông chế trụ. vừa đếm rõ số lượng nhật ta lái xe mà thấy nhỏ hài lai va chạm ta, bởi vậy ta vừa vẫy vẫy một trận phiền phức. vừa đếm rõ số lượng thiên, ta đứng ở nhất cửa hàng cửa (hôm nay ta biết loại này sự kiện yếu bạo phát, sở dĩ ta vẫn đang tránh né “phụ mã thiên hình” và “thiên cung xung mệnh” những … này đáng sợ lưu tinh, hôm nay không dám cỡi xe gắn máy, hôm nay sửa cỡi xe đạp), nhưng vô luận như thế nào phòng và tị, nhất chiếc xe gắn máy hay là từ lối đi bộ đột nhiên tựa như nổi điên xông lên lối đi bộ, đánh ngã tịnh đụng hư lưỡng tam chiếc xe gắn máy, trực tiếp vọt tới trước mặt của ta cận một thước chỗ tài quẹo qua tịnh dừng lại (nhược lúc đó phía trước không ai hành đạo và một chiếc xa chống đỡ, bị đánh ngã tựu nhất định là ta)。 thú vị này đây thượng giá thất sự kiện tất cả đều bạo phát ở 1999 năm bính dần nguyệt trong một tháng này. ha hả, các độc giả, đương mạng của ngài bàn trung tâm xuất hiện loại này tin tức thì, nhược khi ngài phát hiện người kia mệnh bàn trung tâm có loại này tin tức thì, phải đặc biệt coi chừng liễu! Nhất là “phụ mã thiên hình, phụ cơ thiên hình, phụ mã thiên kị, hoặc mã tinh cắt vào phụ tật tuyến” thời gian. lúc này yếu ít kỵ xa và ít tọa phương tiện giao thông, lúc này cao hơn độ phòng bị liễu. nhất là có xa tộc, tài xế, đi xa nhà các loại.

Phàm thiên cung có Hóa kị, tựu lập tức muốn xem phụ tật tuyến là phủ có phương tiện giao thông tiến nhập. nếu có, lúc này cao hơn độ phòng bị. đây là khán tai nạn giao thông yếu quyết một trong.

Thiên cung Hóa kị (mệnh hãm), bàn trung tâm hữu cơ âm Hóa kị, cẩn thận tai nạn giao thông.

Thiên cung hủy diệt mệnh tật, xuất ngoại tử, hoặc nhân tai nạn giao thông bỏ mình. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế)。

Mệnh tật hãm, sợ nhất thiên điền là kị nguyên. nhất là có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế)。

Mệnh tật hãm, nhược thiên điền là kị nguyên, lúc này sợ nhất đại vận hóa kỵ nhập thiên điền dẫn động. dẫn động người, đối mệnh tật hãm tương cấu thành trọng đại uy hiếp, nặng thì chết.

Xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế), phàm cung mệnh tọa chánh tông thông nhau tinh là: Thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ, nếu có (ví dụ như dương nhận bạch hổ thiên hình chờ) chết tinh cắt vào cung mệnh những … này chánh tông thông nhau tinh thì, đều không thích hợp phương tiện giao thông. cẩn thận bởi vậy được thân tàn hoặc tử vong.

Xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế), phàm phụ tật cung (nhất là phụ cung) tọa chánh tông thông nhau tinh là: Thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ, nếu có (ví dụ như dương nhận bạch hổ thiên hình chờ) chết tinh cắt vào phụ tật trong cung những … này chánh tông thông nhau tinh thì, đều không thích hợp phương tiện giao thông. cẩn thận bởi vậy được thân tàn hoặc tử vong.

Tai nạn giao thông dẫn đến cái chết hiện tượng ví dụ như: Có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) nhược mệnh tọa thiên cơ Hóa kị, nhược kị nguyên đến từ chính tử cung (kị nguyên tử cung có vũ khúc dương nhận bạch hổ tử cùng cấp cung), chủ có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) xuất ngoại, phương tiện giao thông đã bị vũ lực hoặc mãnh liệt đánh, dẫn đến phương tiện giao thông nhận chết vô ích, đây là một loại chân chính tai nạn giao thông đặc thù. có xa tộc cập xa nghiệp giả (tài xế) tối cần phải cao độ đề phòng.

Phương tiện giao thông hoặc tai nạn giao thông không vào mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến (sao Hóa kỵ không vào mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến), loại này tai nạn giao thông thường thường khinh, hoặc tay chân lược thương, hoặc ứng với ở bên trên thân người. các loại. bởi vậy, phương tiện giao thông, tai nạn giao thông nhập mệnh thiên tuyến, phụ tật tuyến làm trọng. không vào mệnh thiên tuyến, không vào phụ tật tuyến, thường thường là khinh.

Là ai va chạm thùy?

Nhược mệnh tật lưỡng can đều là chính lớn nhất dồn bệnh điểm, chủ chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Nhược mệnh mậu khiến cho chính phụ cung có chánh tông thông nhau tinh thiên cơ, thiên mã, tuổi dịch chờ Hóa kị, chủ mình lái xe. cùng mình hữu quan.

Nhược cung mệnh kỷ khiến cho chính tật cung thiên hình thiên thương dẫn động, chủ chính tạo thành tai nạn giao thông.

Cung mệnh kỷ khiến cho chính tật cung bạch hổ Tang Môn thiên thương thiên thọ Hóa kị, chủ chính tạo thành tai nạn giao thông, dẫn đến chính bản thân bị trọng thương hoặc tử vong.

Thiên cung xung mệnh, nhược thiên cung đái thiên hình thiên thương, mà thiên cung kị nguyên đến từ giao hữu cung, chủ ngoại nhân dụng phương tiện giao thông đánh mệnh chủ.

Đặc biệt chú: Giống nhau tai nạn giao thông tin tức tuyệt đối hình thành thì, mệnh chủ tất chiêu đến đây một kiếp. mà có mệnh chủ có đề phòng, thường thường hội chậm lại tai nạn giao thông nặng nhẹ trình độ. thậm chí: Người viết tằng gặp qua một vị tài xế, người vừa lúc ở tai nạn giao thông tin tức hình thành trước giảm thiểu thậm chí cuối ngừng cái này công tác nguy hiểm. kết quả người không có chiêu đến đây một kiếp. như vậy cá biệt hiện tượng, là rất kỳ lạ. những … này có đặc biệt chúng ta đi nghiên cứu.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数算命秘籍

作者:未知 资料来源:转贴 点击数: 3851 更新时间:2005-3-31 热 【字体:小 大】

关于紫微命理中钱财方面的基本信息

命宫为财宫之官宫,因此命宫为管理钱财的能力,其干之忌决定着钱财损在什么时候。

疾宫为工作的地点,疾宫有财星主工作地点上赚钱(或工作地点上摆着钱),疾禄入父主得财。父疾禄入主工作上能赚钱进来。

田宫为财的本身。根据“命疾一体、一六共宗”,田禄入则钱财增加。

兄宫为财的财库。根据“命疾一体、一六共宗”,迁禄入表财库存增财。

福宫是财宫的对面,这代表我的钱财在外面的情况之一,从某种意义上说福宫是投资在外的钱,福宫有禄赚钱不错。

子女宫是一个与合伙有关的宫位。

福宫为财源。

子田为财库。│

田宫是现金的本身。│││││││

兄宫是财库、现金之库。兄宫可以说是正宗的财库。│││││

田兄都是财库,但田宫这个财库与兄宫这个财库不同。田宫这个财库是收藏。兄宫这个库往往主过路财库,往往会变成费用和支出。因此,田宫这个财库易存。而兄宫这个财库易出。因此视兄宫为过种财库。│││││

兄友为费用、支出、或破出、│

兄友线宜静不宜动,兄友线不宜化忌,凡兄友线化忌者主费用和支出。│

兄友线和子田线都有忌星进入时,这时费用最大、支出最多。情况最为不妙,往往花钱如流水。翻江倒海般、甚至往往侧尽所有。或大破其所有。往往负债累累。尤其是陷而化忌。│││

武曲、天府、禄存、化禄、是财、是钱财的象征。│││││││

武曲、天府、禄存、化禄等财星遇天魁、天铖、文昌、文曲等文星,是票票的象征。││││││││

太阴,财星之一。

武曲为财星,太阴也为财星。但武曲多主行动,往往要行动起来然后有钱财。太阴多主计划。因此武曲往往是直接理财,太阴往往只是财务计划。天府,是财库征兆。例如会计处、收费处、银行、证券公司等。天府比较善于现财储财,但末必善于生财。│││

化禄是钱。││││

财星最喜化禄。例如武曲、天府、禄存、太阴等财星最喜化禄。││

禄存与化禄同宫或相对名为叠福,主财源顺、或钱财流通。

禄马最喜交驰。例如禄存与天马同宫或相对,例如化禄与天马同宫或相对。这是因为钱财容易流通。有时马奔财乡,发势为虎。但有时皆易破去如山倒。│

当然,财钱的表现决不仅仅止于武曲、天府、禄存、化禄等等现象。事实上,许多人的田宅(房子)就是钱、土地(天府)、不动产(天府)、车(天机天马)、等等皆是财物的代表。因为,财钱的观念和现象应该是广义的。

四化之中,禄最管用且最可爱,往往代表钱财源源不断、一笔接一笔。钱财调度容易。│││││││

四化之中,权是禄的余气,表一整票、如工薪,一个月一袋薪水。比较有控制性。

四化之中,科只是贵人,赚的不多、赚的比较平顺,还算过得去。它往往是缺钱的时候,适时的有人抻出援手。往往代表平平、或正好用、如不如禄多的可爱和用的愉快。

科为贵人,对财务困难和财务纠纷往往有解厄之功能。│

四化之中,化忌往往会产生不良影响。│

权入财宫,管理现金。│

命干权入财宫,主管理现金。│

权入财主管理现金,是资金运用适当还是现金已经吃紧才进行管理,这要看九宫八事和财福子田兄友才能确定。│

财干的四化,可看现金去了何方。│

子女宫,代表合伙的事业。因为子宫是朋友宫的官禄宫。所以子宫是合伙的事业。

钱财现象繁多,一:主看九宫八事。二:主看财福、子田、兄友。

钱财与财物上比较好的现象:化禄、禄存、天喜、喜神、青龙、长生、帝旺、恩光、天贵、天才、天德、龙德、天福、月德等。

钱财与财物上的调动现象:迁移、杀破狼、天机、天马、岁驿、攀鞍、左辅、右弼、天使等。比较正宗的调动现象是:七杀、天机、天马、岁驿

钱财与财物上的平稳、安定、或调整或不动现象:天相、禄存、陀罗、寡宿、息神、伏兵等。

进财主要有什么迹象?

三四若好,易进财。│

九宫八事好,易进财。│

九宫八事好,易存财。│

九宫八事中多财星,主有财或多财。尤其子田有财星更验。││

三四有财星或三四多财星,是进财之迹象。但这只是迹象,不是绝对。││

本命盘父宫命宫兄宫这三宫皆财星,例如父宫天府、命宫禄存、兄宫武曲化禄,易发富。│

武曲往往一发就发大财。武曲表示财多。││││

三奇佳会主格局高、格调高、品质高。一进财则偏多。│││

父命兄三宫皆有财与禄,主发富。││

命坐日月化禄,父兄又皆有财夹之(父命兄三宫皆有财与禄),主发富。或主暴发。││

命坐日月会三奇,福宫皆化禄,主发富、或主暴发。│

化禄入命疾财官田兄福,是比较正式的进财迹象,往往能构成真正的进财现象。往往是一种钱给我的紫微信息。化禄入父、迁、偶、友、子,有时进财,有时可看不可得或中看不中用。往往是一种钱给他人或钱分他人或可看不可得的紫微信息。│││

子田线、兄友线皆化禄,这是进财的一种征兆。因为子田线兄友线皆忌时代表大出大破,那么,子田线、兄友线皆化禄,应该属于一种进财的现象了。子田兄友两线有禄,主钱财内流、主得利、进财、存财等。

财福好,子田好,才算有钱。││

本官武曲化忌,一般不以出财破财论。而以工作事业上有钱财、投资工作事业论。││

命宫的化禄源在那,就可以考虑去何处弄钱或借钱。例如友宫干能使我命宫化禄,表示朋友对我有情,向朋友张罗一下,朋友借钱给我一般比较乐观。

命财官田福的化禄之源在那,就可以考虑去何处弄钱或借钱。例如我的财宫是武曲,那么我可以考虑寻找天干的已宫,例如天干已宫在父宫,我可以考虑从父母那里弄到钱或借到钱。或动用头脑文书类去赚钱。绪如此类。│││││

命坐财星、是进财之迹象,但这只是迹象,不是绝对。│││

命坐武曲,屡有发财和暴发之机。│││

命坐禄存,进则能存。││

命坐化禄,进财之象。││││

化禄入命,是一种进财的迹象。│││││

凡大运命宫、分运命宫、流年命宫正好坐大运之化禄上,财富自天来。││││││ 这种财往往一进就比较可观。││││ 这时若田宫有财星屡主暴发。│││││ 这种现象是紫微财富命理中最需要注意的一种财富现象。│││││

生年禄与大运化禄之宫,凡本命命宫坐之、凡大运命宫坐之、凡分运命宫坐之、凡流年命宫坐之,皆主进财。││││ 这种财往往一进就比较可观。│││ 这时若田宫有财星屡主暴发。││││

大运化禄进入本命盘的命宫,是一种进财的迹象。│

大运之禄,分运或流年坐之,主进财。这种财往往一进就比较可观。若田宫有财星屡主暴发。│││

分运坐大运之化禄上,主这2点5年内发财。这种财往往一进就比较可观。若田宫有财星屡主暴发。││││││

大运坐武府,分运正坐在大运之化禄上,主这2点5年内大发。│

大运坐禄存,分运正坐在大运之化禄上,主这2点5年内发且能存。│

大运或分运之命宫坐日月丑宫时,屡发暴发。财势惊人。│││││ 尤其有化禄入本田、本福者主暴发。││

疾宫:

疾宫化禄,主进财。│││││

疾宫禄入:靠工作单位、靠店面赚钱、│

疾宫武府化禄,主进大财。│

疾宫禄入父宫,可设地点或店面等营利。因为疾宫是工作地点、父宫是友宫的财宫。

疾父线化禄,主进财。││││ 因为疾宫是工作的地方,化禄表财进到我工作的地方。许多公司、工厂、办公室、营业所、有地盘的工作点,让客人上门的生意、往往都是这样进财的。但有时是代表投资事业。有人说,疾宫化禄入父母才是比较正式的进财现象,这点有待我们大家进一步的研究的确定。疾宫有财星主工作地点上赚钱(或工作地点上摆着钱),疾禄入父主得财。父疾禄入主工作上能赚钱进来。也可以说的过去。

父宫:

父宫化禄,主进财。││││││ 有地盘的工作点,让客人上门的生意、往往都是这样进财的。││

父宫武曲有三奇佳会,此人经商和生意头脑一流,鲜有人及。││

父宫有化禄,易进财。││││ 父宫化禄,主进财。│││

大运使本命盘父宫化禄,主进财。││

父宫禄入,靠可以头脑赚钱、赚文书类钱财。│

禄入父,父为交友财,父是友宫的现金。因此往往是看着友赚钱、或我与友交往,然后赚友的钱财。这往往是一种交往之财、或交际后得到的财。

父宫化禄入我之命疾财官田兄,往往可广招四方之财。因为父宫是友宫的财宫。

财宫化禄,主进财。│││

财福线化禄,主进财。│││││

财加财,财运特好。例如财宫有武,财宫又化禄。例如财宫有禄,行运又使财宫化禄。││││

财宫化禄,田有财星,主大进财、主财运好。││

财宫化权,掌财权。│

财宫双财夹日月(即日月居财宫而双财星夹之),其人现金很多,是一种大财和暴发现象。│

财宫三奇佳会,财运好。││

财宫三奇佳会,本命九宫八事好者,财运好。│

财宫三奇佳会,本命九宫八事好并且有大气格、天魁天铖、多财者,财运很好,是经商能手。││

何宫化禄入财宫,就表示钱从那里赚来的。例如财宫有武曲,父宫是已干,这就表示钱是用头脑(父宫)赚来的、钱是从文书类(父宫)赚来的、钱是从人际关系(父宫是友宫的财宫)上赚来的。例如财宫是破军星,子宫是癸干,这说明我是靠学生学费(子宫)赚钱的。靠手下(子宫)赚钱的,例如招收学徒之类、例如训练业务。绪如此类。│││││││

福宫化禄,主进财。││││

财对财,财运好。例如财宫有武,福宫又化禄。│

最喜福宫武曲化禄,主财大。│││

福宫武府存,一发即大发。│ 禄宫武府存,大运使武化禄时,大发特发。│

武曲在福化禄,财大。或易大发。││││││││

福武财禄,财大。或易大发。││

命坐禄存,福武财禄,财大而会大发富。│

七杀居财宫,没钱再去赚。│

福禄田武,财大,易大发。│

田最喜禄存、化禄、财星,主存钱、主进财能存。││││││

禄入田,表示能有储蓄、或我关注房子,我购进房地产。││││││

田有财而子宫化禄,主进财。│││

田有财星,而财官化禄,主大进财、主财运好。│

命坐禄存,田有化禄,主进财,财进而能存。│

分运之命宫坐在大运之化禄上,田有禄存,主进财而能存,主财运好。│││

子田线有财入或财多,是进财之迹象,但这只是迹象,不是绝对。│

子宫有财星或化禄,有点财,但往往中看不中用。有时得不到。没有财星或化禄在田宫的好。│

命坐禄存,子有化禄,主进财,财进而略能存。│

大运化禄进入本命盘的子宫,主进财。│││

大运化禄进入本命盘的田宫,主进财。││

大运化禄进入大运的子宫,主进财。││ 若大运田宫有财星,更主进财。│

本命盘田宫有武,易发富。│││ 本田有武,大富之人。│││

本命盘:田武而福化禄,主发富。││ 田武福禄,主发富。││

田存福禄,主发富。│ 田宫有禄存,福宫化禄,主发富。│

武曲在田,主财大。││││││││

武府在田,主财大。│

武曲禄存在田,主巨款。主我有巨款。││

武曲在田化禄,财大。主巨款,主我有巨款。││││││

武曲禄存在田,偶宫化禄照官(田之父),主我有巨款,与配偶或工作有前的巨款。│

武曲最需要田有财,这样才能形成真正的财格,这样才能真正的在经济上有比较大的发展、回收和留存。显而易见的,命武田禄,堆金累玉。这是一种发富的紫微命理征兆,许多商业能手都是“命武田禄。”武曲往往一发就发大财。││

子禄田武,主发财多、进财多。││ 子禄田存,主发财多,进财多。│ 子田皆有财星,主发富。│

命坐大运之化禄,子田皆有财星者,主暴发。│││

田宫有天府,子宫化禄主进财。││

田府财禄,主进财。│ 田府财禄,发富之人。│

子宫禄入,靠学生学费赚钱、靠手下赚钱。│

田有禄,而官化禄,主进财。│

七杀在田,没钱再去赚。││││ 七杀在田,不绝不发。││││ 七杀在田,不绝不发、绝处逢生。││││

七杀在田,白手起家。││││││

本田七杀化禄,财运由此展开。│

命宫化禄,七杀在田,由此赚钱。│

命宫化禄,七杀在田,子宫武府,由此大赚。│

武杀在田,财运由此起,易大发。││

武杀在田,福化禄,财动由此大发。││

偶官线化禄,主进财。│

偶宫化禄,主进财。││

偶宫化禄,主工作事业上进财。││

本官化禄,主进财,主得工作事业之财。│

兄友线化禄,主进财。││ 但有时是代表钱用在费用和支出上了。因此需要注意。有时是代表进财了,但却又变成了费用。

友宫禄入我宫,讨钱时比较顺利。│

禄入兄,可以考虑在家赚钱。因为田宫的财宫。

出财和损财的紫微命理信息

九宫八事极少财星,不主财。主收入不佳。收入少。│││

九宫八事不见点墨之财,生计艰辛。尤其子田再受冲。││

九宫八事极少财星,生计艰辛。尤其子田再受冲。││

三四若差,易出财。│││

九宫八事差,易出财。易破财。││

看财,主看九宫八事和财福、子田、兄友、 │││││││││

田宫是现金的本身、兄宫是现金的库、正宗的财库。此两宫最不宜化忌。尤其是陷而化忌。││││││││

癸干之化禄与众不同。因癸干是破军化禄。凡破军化禄之财,主进而破出。│││ 主进后耗出破出。││││

破军化禄之处,是进财,但这种财进后即破出。││││

破军之财,留不住。或过之则破。││ 禄是进入破军星上的,进后易出易破。│││

破军化禄,财富不实,进后即破,或投后即破,不可不防。││││││ 屡许多人运好之时(九宫八事皆好之时)却把大量的钱财投资于破军化禄处,结果进后即破,或进后即耗。故破军化禄,财富不实。││││││

破军化禄之处,不宜投资或不可投资。屡主投资进去后即耗出和破出。因此要小心这种投资。│││

破军化禄在偶,主投资工作事业。但此财投资进去,屡主投资进去后即耗出和破出。因此要小心这种投资。│

破军化禄在官,主投资工作事业,但此财投资进去,屡主投资进去后即耗出和破出。因此要小心这种投资。│

破军化忌入财星,主破财。│││

武破,主财进财出。│

禄存不宜有冲。冲则不易存。│││

禄不可犯忌,禄被忌冲为吉处藏凶。││

禄被忌冲,主好景在望、又成空。││

本命盘的化禄被冲,主出财或大破财。往往数量很大。││││││

化禄之星不宜再见化忌,主由好转坏,或原来有的财,现在失去。││││

本命盘化禄之星不宜在大运中再见化忌,主此大运中财运由好转坏,或主原来有的财。现在失去。往往要出大财。│││││

太阳,大方,大度、因此不适合从事财务工作、因为太慷慨、不重视金钱之故。││││

太阳不善理财。││

杀破狼,主变动、开创但不主财。一般是攻财而不守财。并且往往是越攻越不守财。尤其是父疾受冲时和田陷被毁时更是如此。││

杀破狼之财,往往留不住。│

杀破狼之财,发后留不住,不能享用,随后即出。前手接财后手空。│

杀府立命,钱由无到有,或钱由有到无。│││

七杀天府,往往大费其财。│││││││││ 例如举家大搬迁、买房子、盖房子。││││││││││

花钱、损财、破财:方外人说:“命财官之忌冲大运的偶宫,且冲宫成为流年的财宫或田宫时为破损最凶的时候。再或大运命化忌冲本命的偶宫,冲宫成为流年的财宫或田宫也是损破得历害。”这也就是说:忌入偶宫、冲宫有财宫田宫时主花钱、损财、破财。这也就是说:偶宫、财宫、田宫这三宫,与花钱、损财、破财有关。这三宫不好尤其是受损伤,就会导致比较大量或最大量的花钱、损财、破财。

友宫忌入我迁宫冲我命,讨钱讨不到。父宫干的权入,讨钱要小心恶脸相向。忌入我疾,讨钱时很麻烦、一不小心可以导致口舌事非官司。│

钱财与财物上的虚空、虚无的现象:天空、地空、天虚、旬空、截空等,都是一种虚空与虚无的象征。││ 凡财星坐着天空、地空、天虚、旬空、截空等。有些虚空、虚无现象。│

钱财与财物上出现问题:化忌、破军、破碎、地劫、劫煞、淋浴、病符、吊客、灾煞、陀罗、白虎、丧门、小耗、大耗、天虚、病、死、墓、绝、飞廉、蜚廉、天伤、亡神、晦气、阴煞、天空、指背等等。

钱财与财物上的耗散:化忌、破军、巨门、羊刃、灾煞、吊客、天使、解神、年解、衰、小耗、大耗、天虚、天空、晦气等。比较正宗的是衰、小耗、大耗、

钱财与财物上的拆劫:羊刃、地劫、劫煞、截空、天伤、 │

钱财与财物上的破败:破军、破碎、羊刃、天刑、天伤、白虎、丧门、天哭、晦气、亡神、病符、病、死、绝、等。比较正宗的是:破军、破碎、

命干之忌入父疾线,这样就导致财宫有兄友线化忌,这表示此人一生钱财没有成就。或表示此人一生现金用的比较快。

命陷而财忌入,主运势不佳、我感觉不好、我的现金吃力吃紧了,非常吃力吃紧,搞的好头很大、很累。手脚几乎展不开了。│

命坐禄存迁有忌,主原有的钱财被冲出去。│

命坐禄存田有武府,但迁有忌,主原进的钱财被冲出去。│

命坐巨门化忌,贪狼使子宫武曲化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

父宫化忌,不利财。│

父忌,宜倒店、办厂皆宜倒。│

父忌子忌,宜倒店、办厂皆宜倒。│

福宫不好,赚钱艰苦。│││

福宫居虚空星,赚钱无,难赚到钱。││

福宫三四陷多煞,赚钱艰苦。│

福宫三四陷多煞且受忌,赚钱很艰苦。│

福宫陷而受忌,财源易出现问题,财运易被中断。主出财。││

福宫陷而受忌且多煞,赚钱异常艰苦。主出财。││

福宫陷而受忌且多煞,想存钱异常艰苦,主出财和破财。│

福宫旺而化忌,有不利钱财和有些出财的迹象。│││││

福宫化忌,往往不利。│

福宫化忌,若财宫是命宫的致病点,大破财。│││

财宫禄被福忌冲,主好景在望、又成空。││

本命盘的财宫化禄被福忌冲,主出财或大破财。往往数量很大。││││││

破军化福宫化忌,主破财。│

福宫破军化禄,居高危思,防破财。尤其是先进后破。│

福宫化忌带有白虎丧门,主钱财破损。│

贪狼在福宫化忌,因贪失财,或防小偷、骗子等。│

多忌入福,小心破财。多忌入福必重冲财宫,小心破财。││

破宫忌入福宫,要破财。│

福忌兄忌,出财破财。│

福忌兄忌,财运差。│││

财宫是现金。财宫不宜陷,陷则资金缺、周转不灵。│││││││

财陷逢忌,没有现金。││││││

财陷逢忌,财富受损。││││

本命财陷逢忌,财宫有禄存,主原来所存之财尽被毁。│

财忌田忌,现金皆失。│

命财田皆陷而财宫化忌,主现金皆失。│

命财田皆陷而财宫化忌,主现金皆失,已经折本。│

财宫同巨陷,水类、吃类、养殖类易损失。││

财宫巨门化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

财宫贪狼化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。││

财忌入陷星,做这个陷星上的行业或事业易受损失。或不能长久。例如财忌入同巨陷星,做水类、吃类、养殖类易损失破财,并且不长久。││

命干权入陷财宫,主现金管理吃力、吃紧。│

弱命之干权入陷财,主运势不佳,我的资金吃力吃紧。│││

破军忌入财宫,要破现金。││ 财宫陷而破军忌入财宫,主破现金。│

地劫居财宫,钱财一波三折,起伏不定。│ 吉时赚中有拆。凶时赚赚亏亏,结果折本。│

地劫忌入财陷之宫,财富受劫甚重。│

羊刃入财宫,主竞争。若会不利局势时主因竞争而导致打击受损失。│

地劫入财宫,财运一波三折。易生变化。若福宫有忌,有被劫走后又被劫走。 ││

地劫之财,所赚会打折扣。│

命陷而财毁(财宫陷且化忌),财富大损。││

财毁,而田化禄,有损有进。││

财毁而田宫七杀廉贞化禄,七杀主开创。财富先损而后聚。主先穷后富、损后财富来。│

财毁而田宫有七杀且化禄,财富乃绝地逢生。不绝不发。│

财福线:劫空在财福线,花钱大手大脚或与钱财少缘或无缘,赚的再多往往变成过路财神。│

财福线兄友线有忌,主财运差。│││

财忌友忌,财运差。││

财福线有忌,田宫陷受冲,主财运很差。一般要借钱。││

财福线有忌,田宫陷受冲,又见跑动现象,主因财运很差而出外求财。或因财运很差,借了钱却要逃债。│

财空福陷,田陷受忌,穷困僚倒,要饭之命。│

财空福毁,田陷受忌,穷困僚倒,要饭之命。│

兄宫是真正的财库、现金之库。最不宜化忌,化忌入现金支出或破出、财库出矣。│││││││││││

兄友为费用、支出、或破出、│││││

兄友线宜静不宜动,兄友线不宜化忌,凡兄友线化忌者主费用和支出。││││

兄宫是田宫的财宫,代表家庭费用。│││

兄宫是田宫的财宫,代表家庭现金、家庭费用。兄宫受冲,主家庭现金吃紧、家庭费用吃紧,经常会寅吃卯粮、有时还会断炊!││

忌入兄友,最好不要自己搞投资搞生意。││││││

兄友线有武忌,出手大方,支出很大、出财很大。│││││

兄宫有武曲,大出财。尤其兄宫有壬忌之时。或看壬干在何宫,主此宫之事导致大出财。看壬干在何运,主此运导致大出财。││││

兄宫有武曲化忌,出手大方,支出很大、出财很大。往往有多少花多少,甚至寅吃卯粮。│││││

兄宫化忌主支出,天同使之化忌,主爱玩,爱吃。若见贪狼巨门等,主爱赌博。│

化禄进兄宫破军上,此财可看不宜得。小心破去。│

友宫武贪居而贪狼化忌,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

兄宫贪狼阴煞化忌,小心上当和财钱被骗。│ 巨门癸干使兄宫贪狼阴煞化忌,当心上当和财钱被骗。│

友宫贪狼阴煞化忌,小心上当和财钱被骗。│ 巨门癸干使友宫贪狼阴煞化忌,当心上当和财钱被骗。│

友宫武忌,若忌源来自贪狼、巨门,严防暗失、严防骗子、严防小偷。││

大运分运的兄宫化忌,主支出和出财。若这时兄宫是本命盘的子宫,主子女方面的支出和出财。其他以此类推之。│

什么干之忌能进入兄友,主什么因素能导致费用、支出和破出。例如武曲在兄宫,那么壬干必是导致费用大、支出大和大出钱的原因。若壬干在命宫,代表自己花钱大手大脚、若壬干在天梁天刑天寿等,代表老人要花大钱、看病要花大钱等等。绪如此类,请自行广类推之。││││││││

命武田禄,堆金累玉。但当这样真正现象出现后,就要小心物极必反的从巅峰往下走了。││││

田居杀府,钱由无到有,或钱由有到无。│││││

田宫不好,存钱艰苦。│││││

田宫三四陷多煞,存钱艰苦。│

田宫三四陷多煞且受忌,存钱很艰苦。主出财破财。│

田宫陷而受忌,财存易出现问题,主出财破财。│││

多忌冲田,可能导致极缺钱,往往需要借钱。│

兄宫干毁田宫,荷包闹空城。或穷困僚倒。││

大运忌入本命盘的子宫冲本田,主大出财。││

田宫禄存陷而被冲,主出财。│

子宫化忌,不利财。││

命陷子忌,财运很差,主出财。│ 命陷居晦气,而子宫化忌,财运上倒霉之极。│

本子化忌,出财。│

命弱子田忌,钱财受伤。│

命干之忌入子冲田,表此人一生跌钱财少缘或无缘,因此最好弃财从官(工作)。

命坐太阳田有忌,大出财。│││

田陷化忌,财库受伤。││││

田陷化忌,钱财大伤。││││││

天机在田陷而化忌,资金周转困难。│

田宫机禄存,说明财库有存,但天机多奔走调动,因此财入库虽然有存而皆屡屡往外出。││

田宫破军化禄,得后破出。│ 田有破军化禄,主财进而易出易破。│

田宫破军化禄,有禄不实,财富不实。主虚财。││

本命盘有大运忌入子冲田,往往代表财运差。│

本命盘田宫陷而受冲,主财运很差。一般要借钱。│││││

贪狼在子宫,严守门户,小心骗子和小心被盗。尤其是贪狼在子化忌。││││ 贪狼劫煞在子宫,严守门户,小心被盗。│

贪狼阴煞在子宫化忌,小心上当和钱财被骗。请严守门户,小心骗子和小偷。││

子宫化忌,忌源是贪狼,严防暗失、严防骗子、严防小偷。尤其巨门又化忌。│││

子宫巨门化忌,钱财耗散。防暗失。││

田巨忌、福贪忌,因贪失财,或严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

禄忌皆入子田线,表示钱又进又出。│ 要看什么时间进或出,要看具体的大运、分运、流年才能确定。│

什么干之忌能进入子田,代表什么干导致花钱或破财。例如贪狼在子宫,癸干会使贪狼化忌。那么这个癸干就是导致花钱和破财的主因。例如癸干在父,代表父母方面要花钱。例如癸干在七杀天府,主家庭中要花钱、买房子盖房子要花钱。兄友忌毁子田,因兄弟朋友导致钱财破败。等等,绪如此类,请自行广类推之。│││││││

子田兄友两线有忌,主钱财外流、主花钱、损财、破财等。财运很“菜。” ││││

田兄陷而有忌,主钱财外流、主花钱、损财、破财等。更谈不上什么储蓄。 ││││

兄友线和子田线都有忌星进入时,这时费用最大、支出最多。情况最为不妙,往往花钱如流水。翻江倒海般、甚至往往侧尽所有。或大破其所有。往往负债累累。尤其是陷而化忌。│││

三四强而兄忌田毁,表面风光。││

三四皆是财星而兄忌田毁,表面风光、财气十足、内部却空虚。是个空架子。│

田毁兄动必损财。││││││

田毁兄动,荷包闹空城。││││││

子田线兄友线有忌,财运最差。│││││││││││

子田兄友忌,穷困僚倒。│

子田兄友皆忌,田毁财空福陷,穷困僚倒,要饭之命。│

田毁,福毁,财无主星无助星,穷困僚倒,要饭之命。│

财无主星无助星,田福两宫皆毁(皆陷与化忌),穷困僚倒,要饭之命。│

子田线兄友线有忌,财运最差,但这子田兄友忌是在本命盘的官宫(代表工作事业),则不主命破财,而是说明命主把大量的钱投资到自己的工作事业上去了。并且大多数结果是只投资不收益、或投资后入不如出。或投资后收益不能够补足支出和费用。│││

忌入本偶,必冲官,主不利财运。││

偶毁田陷,财库有损。│ 偶是田之疾。

偶毁田陷,原财有损。│ 偶是田之疾。田陷而偶宫陷而化忌,主原来拥有的钱财现在受到损伤。│

偶宫破军化禄,主投资工作事业。但投资后容易耗出和容易破出。│

忌入官宫必冲偶,偶是田之疾,偶是财库的身体。因此忌入官,会损财。表财出。││

官宫破军化禄,主投资工作事业,但投资后容易耗出和容易破出。│

官宫若陷,工作事业难稳立。│ 要防止陷入困境。│

疾官陷且受忌,工作事业停止,易导致财运中断、生计艰难。│││││││

迁宫贪狼化忌冲命,严防暗失、严防骗子、严防小偷。│

钱财与财物上的阴谋与上当受骗

一看阴暗星、二看空星。三看四化。││││

注意:贪狼、巨门、太阴、阴煞、天空、地空、天虚、旬空、截空、伏兵、天伤等。

正宗的阴暗星:贪狼、巨门、太阴、阴煞,尤其是贪狼、巨门、阴煞。│││││ 许多狡猾、阴险、奸诈、行骗、诈骗、诡计百出、损人利已、首德败坏、抢劫之人带有此类星。│││││

最正宗的阴星:阴煞。││││││

天空、地空、天虚、旬空、截空等,都是一种玩“空手道”的象征。││││

一般玩“空手道”者,喜欢坐着天空、地空、天虚、旬空、截空等。若这些虚空之星与贪巨阴煞等坐命,往往喜欢阴谋和喜欢骗人。│││

伏兵是潜藏战术、隐藏兵力、隐藏后着、留有杀机。│

天伤是伤害。损人。│

三看四化:友宫干之忌能入我财宫。│││ 贪狼干忌入我财宫。│││

友宫干之忌能引动财宫化忌。│ 例如财宫是文曲化忌,而友宫干就能进入已干。这样就能导致已干让财宫文曲化忌。这是一种“隔山打牛”的高级骗财术。│

命坐阴暗星又坐空星。此人是空手道中人。││││

命坐阴暗星又坐空星,命忌去损人之财。此人乃是空手道损人钱财。

命会阴暗星又坐地劫,命忌去损人之财,此人乃是暗中偷窃、暗中抢劫。│││

命会阴暗星又坐地劫(官坐七杀劫煞),命忌去损人之财,此人乃是暗中强行抢劫。│

还有一种抢劫的紫微命理,命主是贪狼地劫红鸾入命并且贪狼化忌,这时代表命主被劫的现象。│ 还有一种抢劫的紫微命理,命主是贪狼地劫红鸾入命并且贪狼化忌,友宫居天刑灾煞吊客等,然后友宫化忌入命主的父宫(命主的父宫必有巨门星),这时代表命主被劫的现象。这是一种友宫持凶器以生命威胁命主,甚至用凶器伤了命主,对命主的身体进行凶器威胁,迫使命主的紫微命理。│

贪巨会聚是比较正宗的阴谋。││││

贪巨阴煞会是最正宗的阴谋。│││││

巨门癸干使贪狼阴煞之宫化忌,小心上当被骗。│

阴煞是一棵很不光明的星,缺乏正气、最喜欢阴谋、很阴险、喜欢谋人钱财。“空手道”中人往往是阴煞在命或阴煞是官。许多狡猾、阴险、奸诈、行骗、诈骗、诡计百出、损人利已、首德败坏、抢劫之人带有此星。│││││ 命坐阴煞时,也易招来这些事情。││

命坐贪狼、迁坐贪狼、友坐贪狼,这是阴谋、阴险、骗人、失物、抢劫的最高峰期。应该加以最高度的注意与提防。││││││││

贪狼喜欢阴谋、设局骗财││││。尤其是贪狼化忌时。││││

贪狼阴煞坐命,喜欢设局骗财。尤其是贪狼阴煞化忌时。││

贪狼阴煞天伤坐命,喜欢设局骗财。│

贪狼地劫,骗子、小偷。甚至抢劫。│││

贪狼地劫天刑,持刃抢劫,有武曲化忌更验。││

巨门化禄或巨门临禄存,最喜欢巧舌骗人。│││

命贪而父巨化禄,喜欢设局骗财。│

命贪狼阴煞而父巨,喜欢设局骗财。尤其化忌时。││

命贪而父同巨陷化禄,喜欢设局骗财。│

兄宫坐贪狼阴煞,这种与您称兄道弟的朋友要加强防范。要防他的阴谋和骗局。│││││

友宫坐贪狼而迁宫从巨,这种外人或朋友要加强防范。要防他的阴谋和骗局。│││││

友宫坐贪狼而迁宫从巨(命迁有化忌),这种外人或朋友要加强防范。要防他的阴谋和骗局。│││││

友宫坐贪狼而迁宫(即友之父)同巨陷而化禄,又见友干之忌能入我财宫冲我福。主外人或朋友用好听的话设局骗我之财、损我之福。要小心上当被骗。│

友宫之父疾有巨门化禄又化忌,而又见友干之忌入我财宫引动我的财宫冲我福。主外人或朋友巧舌设局骗我之财、损我之福。要小心上当受骗。若友宫已经使我财宫化忌,主我已经被骗。│

笔者见过一个正宗以骗财为生的骗子,他是贪狼、地空、旬空坐命(呵呵,正宗的玩空手道的),父宫天同巨门伏兵双陷但巨门化禄(巧舌)。其本命盘财忌入天同,这是他的职业。其官宫七杀羊刃阴煞天伤(注意这棵阴煞星、注意天伤星)。其命干忌入友之财宫,这是一种从事巧舌业设局骗人钱财的紫微命理现象。更有趣的是:他的命财官干之忌,全都能进入友宫的命财官冲跨人家的格局。真是损人。│

笔者屡见友之父疾有天同或巨门化禄(尤其是巨门化禄、或父疾有禄存),而友忌入我财而来行骗我者。大家要小心这类巧舌之人。││

凡交友、凡出外、凡远行,凡与人合伙,与人做生意等等,略要注意以上这些人,慎防被骗。│

凡交友宫三方多陷,不易为他人做保和给别人贷款资金,要小心别人无力还。│

凡友宫巨门化忌,不易为他人做保和给别人贷款资金,要小心被别人骗和别人隐逃。尤其巨门化忌有劫煞时。│

他人破我财还是我自己破自己的财?

命忌入福,我自己破自己的钱财。│

友忌入我财,他人损我财。│

 

第四章节:紫微命理具体断———核心“铁符”

第四章节:紫微断田

田宅、(出生环境、家宅、、搬家、搬迁、迁宅、买宅、盖房、居住、生活环境、潮湿、水灾、火灾、出外出行、、、、、归来、、行人、、、、、行人方向、、车船飞行、、阴阳宅风水、、、、宅运、田宅的行运与策划、)

田宅是人生非常重要的一个宫位。它不仅看人生的财运,并且是看搬迁、房地产、产业兴败、家宅、家庭、家庭兴衰、老亲丧服、立身处地和出行的特定的关健宫位。

动态、出外、出行等

出外:看四马之地、天机、天马、太阳、太阴、杀破狼、这些动态之地与动态之星。││││││││

四马之地、天机、天马、机阴等是动态星,多出门、多车马、多出行、多远行、甚至出国之应。人闭不住、人心向外,爱好自由、经常东奔西走、经常跋涉他乡。工作往往也是动态的,流动的、多外务、多坐车马船飞行、多做车马船之职、多用车马船等工具生财。│││││││ 多旅游或旅游之职、

四马之地多奔走或易奔走。 ││││││││

四马之地命坐马,多奔走,多出外或在外。│

命坐天马多奔走、多出外或在外。││││││││

命马田机, 一生多奔走、多出外或在外。││

太阴为动星、为美,太阴是一种出外旅游的象征。命坐太阴有交通工具,或命坐太阴田有马,往往主出外旅游。││

机阴会马主奔走。│││││││││

命坐天马迁机阴,一生多奔走、多出外或在外。大运步入四马地或大运的子田有动象更应数。│││

命坐天马迁机阴,一生多奔走、多出外或在外。││

命坐天马迁机阴,忌又入子田。多奔走、多出外或在外。││

田坐机阴, 一生多奔走、多出外或在外。││

月朗天门, 一生多奔走、多出外、在外、跑的很多,多出国。││││││

月朗天门,出门远游。│││││

太阳太阴动象多,易奔走,多出外。

杀破狼主变动、开创,因此容易出外。││││

杀破狼坐马,主一生多奔走、多出外或在外。││

天府对杀,往往多奔走、多出外、在外。│││││

本命盘子田坐杀府,一生多奔走、多出外、在外、地点多变换。│││││

大运盘子田坐杀府,这十年中的前五年多奔走、多出外、在外、地点多变换。│││││

四马之地有杀对府,又见田坐马,多奔走、多出外。│││ 本命盘局势好,为出国。本命盘局势好、大运盘局势好,为出国。

四马之地坐七杀,很会跑。多奔走,多出外或在外。││

四马之地坐七杀,又见田宫有天马,非常会跑,多奔走,多出外或在外。│││

七杀命又坐马,一走多奔走,多出外或在外。│

七杀立命子宫化忌,一走多奔走,多出外或在外。│

同梁加马,一生多奔走,多出外或在外。││

子田同梁加马,一生多奔走,多出外或在外。││

疾宫化忌多跑动。│

命坐四马地而疾忌,多跑动。│

命禄入迁宫,想出外或主出外。

命忌入迁宫,有出外或出门现象。会动星马星则应验。│

本命干之忌入迁,自己喜欢出外或要出外。│

迁宫化禄入命,往往有迁移现象。││

大运迁宫化禄之宫,流年流至此宫,往往有迁移现象。往往是一种好的迁移现象(不是绝对)。│

大运迁宫化忌之宫,流年流到此宫,往往有迁移现象。往往是一种坏的迁移现象(不是绝对)。│

大运迁宫化忌的迁宫,流年流到此宫,往往有迁移现象。往往是一种坏的迁移现象(不是绝对)。│

命财官不美而迁宫的三方四正好者,主想出外、或出外、或宜于出外趋避。│

从迁格,主想出外、出外。│││││

从迁格,外乡发展。││ 命坐马象从迁格,主外乡发展。│││

命坐陷星化忌,往外走。四马之地,命坐陷星化忌,往外走。│

子午卯酉是四花之地,运好时屡有出外观光之喜。

太阴为美,多出外旅游、出外观光。│

是否出国,一看命盘中的各种跑动现象和马星现象,二个本命盘和大运盘的局势。本命盘局势好,为出国。本命盘局势好、大运盘局势好,为出国。│

什么导致我出外?看什么使我动。

例如我命宫在天机,偶宫化忌入我命并转动天机,主配偶要我出外。│

出外最忌空亡:因为遇之则主奔走无成,白费工夫。

父宫机忌,车动了。机陷化忌,小心车坏了。凶时是车灾。│

父宫机忌加破碎星,小心车胎爆破。│

父宫机忌加破碎,见血光类星,小心车灾。│

家宅

田宫为家、为房子、为家庭、为家族、为家族人员会聚点。

命宫是走廊

迁宫为(田宫的田宫)为卧室。

迁宫出门的路。│

疾宫(田宫的事业)是客厅

兄宫为卧室的交友,因此为床位。││

偶宫为厨房位。

偶宫是火神位。│││││

子宫为家的对面。││

官宫为左邻居。

福宫为右邻居。

天姚,代表厕所。

贪狼在亥为水沟。│

巨门陷忌加天姚,脏水沟、厕所。│

迁宫有巨门陷忌加天姚,主一出门走出去就遇脏水沟、厕所。│

友干忌入田,友来我家。命忌入友田,我去友家。以此类推之。│

子北、午南、酉西、卯东、已东南之类,以此类推。│

凡看家宅、搬迁、买卖房子等,首先看九宫八事,然后主要看命迁线、子田线、田宫、太阴、七杀、天府为主。│││││││

七杀天府是最主要的观察窗口。│││││││

本命盘田有七杀星,大运一旦进财,往往会出现买房子和盖房子之事。││││││

太阴星,是看田宅与买卖房子的一个窗口。因为太阴星是“田宅主。”

大运分运或流年遇太阴,往往出现田宅与买卖房子等现象。

大运行入子田大运,屡现房子之事,例如搬家、买卖房子、盖房子等。││││││

大运及流年坐本命盘的子田线时,屡现房子之事,例如搬家、买卖房子、盖房子等。││││││

七杀天府见田忌,屡现房子之事。│││││││

不利的田宅

子田最不宜居白虎丧门格。这是凶宅的初步征兆。│││

子田最不宜居白虎丧门格,尤其不宜有白虎和羊刃在子宫对着田宫,这凶宅的主要征兆之一。│││

子田最不宜居白虎丧门格,尤其不宜有白虎和羊刃在子宫对着田宫,这凶宅的主要征兆之一。田干能忌入偶官线,主凶宅。凡行至子田大运分运,或凡行到偶官线化忌之时,就要小心此宅暴发出一些不利之事。往往宜暴发伤人之事和丧亡之事。│││

对人口不利的田宅

最忌的是田干是命陷的引暴点。主不利之宅或凶宅之兆。│

最忌的是田干是疾陷的引暴点。主不利之宅或凶宅之兆。│

田坐白虎,田干是命主疾宫的引暴点,主这是对命主人体有害的凶宅之兆。│

田坐白虎羊刃化忌,田干是命主疾宫的引暴点,此宅将对命主人体产生有害的事件。│

田坐白虎羊刃化忌(田的三方四正会天寿天哭),田干是命主疾宫的引暴点,此宅将对命主人体产生有害的事件。因疾宫没有化忌,主潜在的伤害,或伤害不大。│

田坐白虎羊刃化忌(田的三方四正会天寿天哭),田干是命主疾宫的引暴点,并且父疾宫化忌了,主此宅将对命主人体产生很有害的事件。│

田坐白虎羊刃化忌(田的三方四正会天寿天哭),田干是命主疾宫的引暴点,并且父疾宫化忌了,有天刑白虎入命或入疾,主此宅将对命主人体产生很有害的事件,重则会导致命主死亡。│

田有天刑、天哭,防家人病伤亡。│

田有天刑、天哭,遇红鸾天寿之时,防家人病伤亡。│

阴煞在田宫,家中阴沉沉、农乡的田宅易见鬼。

贪巨在田、贪巨在子,防暗失、防骗子、防小偷。││

易暴发是非、麻烦、口舌、官司、牢狱的田宅

田干忌入疾宫冲父,主田宅、住房、房地产、家庭、家中人口,易出现是非、麻烦、口舌、官司。尤其廉昌曲在父疾化忌时最应验。│

田干忌入官,易有田地房地方面的纠纷。尤其田宫、官宫多是非星、麻烦星、口舌星、官司星为验。│

田宅不宜坐丙、丁、已、辛、壬干,因为这些干使廉、巨、曲、文、武这些最宜导致事非、口舌、官司的星化忌。││

田宅不宜坐丙、丁、已、辛、壬干,因为这些干使廉、巨、文、武这些最宜导致事非、口舌、官司的星化忌。若田干使廉、巨、文、武化忌,并且又会聚了其他事非星、口舌星、官司星,主此宅多招事非、口舌、官司。││

田宫不宜坐太多的事非星、口舌星、官司星,坐多者主易产生事非、口舌、官司。例如田宫坐官府将军指背,田忌入官偶线,又官司星官方星多,主田宅招来官司。例如田坐巨门化忌(田还坐有天刑、白虎、将星、飞廉),忌源丁干有羊刃、官符、封浩,主房地产、家里、家庭里发生事非口舌并产生打斗,导致这里面产生受伤事件,由此官方前来调查和追究行凶执事者。││

水灾、崩塌的田宅现象

巨陷入田,遇丁,田宅有问题。或黑暗、或水灾、或上面会滴水、或下面路多积水。││││

巨陷入田,遇丁末,小心房子上面会流水或会滴水。│││ 因为丁末的纳音是“天河水。”│││

命坐天府田巨陷,再遇丁末有水灾。例如家中水淹七军。││││

贪巨同动,水淹家宅。│

癸已是长流水,它导致贪狼化忌,若癸已长流水导致贪狼在子宫化忌冲田,有天上阴雨连续之象。若这时偶宫有巨门星皆化忌,偶宫田宅的疾,这时将导致田宅在水进入。│

癸已是长流水,它导致贪狼化忌,若癸已长流水导致贪狼加白虎羊刃华盖在子宫化忌冲田,主天上阴雨连续之象。若这时偶宫有巨门星皆化忌,偶宫田宅的疾,这时表示阴雨连续,长流水从上向冲向房子,房子被白虎羊刃切入。主房顶打开(或被狂风打开),这时砖瓦从上击下会伤人。要小心惨遇砖瓦伤人,重则有房子崩陷、或惨遇崩塌之应。│

癸已是长流水,它导致贪狼化忌,若癸已长流水导致贪狼加白虎羊刃华盖在子宫化忌冲田,若又见天府星切入命主之疾、或天府星切入命主之疾而命主有天刑在命。主狂风狂雨导致房顶被打开,天花板、砖瓦、墙等崩塌,在房子里的命主被天府压伤或压死。│

火灾、瓦斯爆炸、烫伤、烧伤、被火伤等现象

田宅火灾现象(凡爆炸、凡瓦斯爆炸,皆是似类原理,特注明):

一:田宅要有火星。例如火星、太阳、廉贞等。│││││││││││ 尤其是火星、在火灾事件中,火星在田宅的出现率最高。笔者发现本田有火星的火灾暴发率最高。可以说火星是最正宗的火灾星。││││││││ 其次出现率高的是廉贞。│││││││ 火星廉贞在田宅的火灾率是很高的。││││ 看看田宅是否坐丙干和已午火或寅卯木上,例如田宫火星坐在丙干、或太阳坐丙干更容易暴发火灾。例如田宅在寅宫等。│││ 田宫坐丙干,暴发火灾率最高。│││ 子宫坐火星,可以招来火灾。但暴发火灾的事件比较少。│

略要注意田宅中的火类星是否临空星?例如田宅是否有地空、旬空、天虚等,因为火空则易着火。││││

二:官偶线化忌(特别是偶宫要化忌,田火偶忌,最会火灾。似乎田火偶忌,就会火灾)。│││││││││││ 尤其是官偶线有火星化忌太阳化忌(尤其是火星太阳化忌入进偶宫)。或火星太阳使官偶线化忌。这说明火星太阳切入田宅的身体。笔者发现本命田宅有火星而偶宫有化忌(有火星太阳切入偶宫)者,家中暴发火灾。│││ 为什么要看偶宫要化忌,尤其偶宫要有火类星进入化忌?为什么田火偶忌,最会暴发火灾?可能跟偶宫为厨房位有关。厨房是田宅中与火最有关联的地方。总之笔者发现偶宫有火星化忌暴发火灾者高而多。│││││ 有意思的是,有的火灾仅火宅有火星廉贞禄存,而偶宫没有化忌和偶宫没有火星切入,而是偶宫天机化禄,或天机化忌,结果就着火了│││。这大约是禄入廉贞的父宫照宅之疾,以木生火之意。或是以木生火。 有时大运命宫火星庚干,偶宫太阳化禄,皆会导致火灾。有时田火偶忌(田宫火星廉贞而巨机在偶巨门化忌)皆会暴发小式火灾││。为什么火灾总是要与偶宫攀上关系?为什么“田火偶忌最会火灾?”为什么大多数火灾总会出现偶忌?难道偶宫是“火神?”这个问题很值得我们研究的。

三:关注甲干、丙干和乙干戊干。因为丙干和甲干是火灾干。│││││ 凡田有火星偶火忌入,遇甲运注意,甲干使廉贞化禄,这时要小心。因为廉贞化禄火气很旺。再者,凡大运化禄入廉贞宫中,这时要小心火灾暴发。│││ 注意“田火偶忌”时,凡廉贞所在之线有化禄、凡廉贞所在线之父疾有化禄(例如天机宫化禄),凡廉贞所在线之父疾有天机化忌,就要小心火灾。因此廉贞特别喜欢化禄和天机生。一化禄就喜欢着火。或一生就喜欢着火。尤其是一化禄最喜欢着火。│││ 注意田宅中的火星、太阳、廉贞等化忌时会暴发火灾。││

四:发生火灾的田宫往往居有白虎天刑将星,尤其白虎居田最多。││││ 其次是将星居田多。│││ 然后是天刑、羊刃。││ 这也就是说:田有火星白虎者,田有廉贞白虎者,火灾暴发率最高。││││││ 看来是“宅有凶火、凶火致毁”之意吧。││││││

例如男命阴历1968年6月27日寅时,此男2003年来我处,我一看命坐丁已干而“廉田偶忌”,即断他小时候大约在14岁之前家中暴发火灾。结果他说五六岁左右家中老宅被烧掉。

注意:以上皆是凡爆炸、凡瓦斯爆炸的似类原理,特注明。

例如命坐火星,怕偶宫有忌。│ 烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如命坐廉贞,偶宫化忌,防烧、防瓦斯爆炸。│││││ 烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。││

廉贞宫的偶官宫化忌,屡见烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。││││

例如命坐廉贞火星,偶宫化忌,这样的人最容易被烧、或被烧伤。尤其是田宫再化忌更应验。│

例如命坐廉贞宫化忌,天机宫又化忌时,要注意瓦斯爆炸。│ 烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如命坐火星,田宫化忌,易被烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如偶宫廉贞化忌,易被烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

例如官宫廉贞化忌,天机宫又化忌时,要注意瓦斯爆炸。烫伤、烧伤、被火伤、因瓦斯爆炸受伤。│

以上这些信息对常接触火源者、液化气者、煤矿业者、爆破者很有帮助。││││

本命田坐火星,并且偶宫化忌(偶宫是田之疾) 。│

本命田坐火星,并且田干使偶宫化忌(偶宫是田之疾。)│

本命田坐火星天刑,三方四廉贞。并且田干使偶宫化忌(偶宫是田之疾。)│

本命田宫有火星、甲大运田宅中太阳化忌。│

本命田宫有火星,大运官宫太阳化忌。(官宫是田之父,冲田之疾。)│

本命田宫有火星,大运官宫太阳化忌。(官宫是田之父,冲田之疾。),流年田宫太阳化忌。│

搬迁房子、买地皮、买房子、盖房子的紫微命理

关注房子星

在紫微斗数中,田宅、天府、寡宿、官府、风阁是房子。尤其田宅、天府、寡宿是房子(官府是有区别性的房子、官府是官方类的房子。) 寡宿是单人睡觉的房子,风阁往往只是房子的一部分而已。因此在紫微命理中,真正正宗的房子是天府和寡宿,尤其最最正宗的房子应该说是天府了。

因此天府是看搬房、买房、盖房等的最重要的信息窗口。例如笔者在紫微斗数论命中就经常大量的运用到它。

因此天府干所化之宫,是一个看搬房、买房、盖房等的信息窗口。尤其天府干所化出的禄与忌,是命主人生最主要的房子方面的信息。天府所化出的禄与忌,在应于房子方面的应数。(目前这个课题正在研究中)。

 

本命盘子田坐杀府,一生搬迁、一生住多种房子、屡屡搬迁、或一生易盖房子。│││

大运盘子田坐杀府,这十年中的前五年房子多变换、多搬迁、或买房子、盖房子。│││││

大运盘子田坐杀府,这十年中的前五年有离开旧房、搬进新房的现象、主买房子和盖房子│││

大运盘子田坐杀府,财运好则往往主买房子和盖房子、离开旧房、搬进新房。││││

大运盘田宫坐七杀,大运干化禄入田,往往主买房子和盖房子、离开旧房、搬进新房。││││

第三、四、五大运的子田坐杀府,这十年中的前五年有离开旧房、搬进新房的现象、主买房子和盖房子。│││││

第三、四、五大运的子田坐杀府且财运好,这十年中的前五年有离开旧房、搬进新房的现象、主买房子和盖房子。│││││││

命坐七杀子田忌,主一生多搬迁。│││

命坐七杀子田忌,一生多搬迁,但财运好时会盖房子。││││

大运命坐七杀子田忌,主这大运多搬迁。或此大运中的前五年多搬迁。”│

大运命坐七杀子田忌,主这大运多买房盖房。或此大运中的前五年多买房盖房。│

第三四五大运的命坐七杀子田忌,主多搬迁、买房盖房。或主此大运中的前五年多搬迁、买房盖房。│

再者注意一点:

大运干化禄进入本命盘的子宫,是一种在此大运中赚钱并盖房子的迹象。│

大运干化禄进入

大运干化禄进入本命盘的子宫,若此大运中的四个分运中的命迁子田有杀府,主这一大运中买房、盖房。│

大运干化禄进入本大运的田宫,主这一大运财运好,主我关注房子。若大运田宫有七杀对宫有天府,主这一大运中买房、盖房。│

大运干化禄进入本大运的田宫,主这一大运中财运好,主我关注房子。若此大运中的四个分运中的命迁子田有杀府,主这一大运中买房、盖房。│

本命坐七杀,第四大运正好田在七杀,主买房、盖房的迹象。但不是绝对。│

凡人,第四大运都正好坐田宅或对田宅,这时搬房、买房、盖房的往往很突出。│││

大运命坐七杀而命干化禄入迁宫天府宫,主此大运中买房、盖房。尤其是此大运的第一分运。│

买房子和盖房子的紫微命理要注意的是:一、主看第三、第四、第五大运。因为绝大多数的人买房盖房都在这个阶段。这个阶段的人往往经济能力强,有条件买房和盖房。二:看大运的子田,尤其要注意的是子田有杀府。有时大运中分运子田有杀府也会买房子盖房子。有时大运命坐杀府也会买房子盖房子。三:看大运的子田线是否有动象?是否有忌?四:看财运,因为经济能力是导致买房和盖房的最基本因素。买房和盖房是要动用大笔钱的,所以是否有大笔钱或是否能支出大笔钱是买房和盖房的最基本的因素。例如大运分运的财运好,买房子和盖房子的基本条件就构成了。例如财有进有出,这样还能基本供的起买房子和盖房子。但大运分运无财、无法进财,就达不到买房和盖房的基本条件了。因此对买房和盖房的紫微命理财运的要求,一是要之前或现在有一大笔钱,这样才能马上买房和盖房。二是现在能够不断的赚进钱来还银行或还借来的钱,否则买房、盖房不法实现,就算实现了,也容易中途妖折或极其艰辛。因此在买房和盖房之前或之际,紫微命理中往往能看到之前或之际有财运有进财或有存钱。也有许多人是月月供房的,因此这时的紫微命理中往往是有进财又有出财的。

典式的命例例如:女、57年阴历7月11日9时生,此女34至43岁禄权入官、三奇佳会、人生之佳境也!这为买房子形成了一个扎实的经济基础。第五大运动杀格田动、父破冲田,主田宅上花钱、尤其44至46岁,并且家中屋上会泄水。结果此女45岁左右的时间里屡在田宅上花钱、房子买了一坐又一坐的、但就是上面会滴水,不知怎么搞的?呵呵,巨门陷在第五大运中第一分运的田宫,君不见丁末宫忌入分运之田而毁田?这丁末是什么?丁末纳间就是“天河水。”

凶宅:壬午年、已酉月、丁亥日,一位易学熟友远方打电话来占宅如何?以我命盘定家宅的命宫在我命盘的末宫上。这代表家宅的位置就在我命盘的末宫上,这是我命盘中最凶的一宫之一。我立即就摇头称道:“不好,不好,这宅居我命盘的末宫,其三方少主星且偏弱,再说官宫落陷受冲。壬年忌入兄,已月及丁日双忌皆入福冲财,形成财官皆损的局面,这宅气怎得让人感觉是阴沉沉的?阴气信息太重。居者进入后看来首先要损财(兄为财库,兄忌则财库受冲;月日双忌入福冲财主损财),其次看来日月白虎华盖太差,居住进去对人口不利,破财不但,而且很宜生奇祸!例如口舌官司(居阳者多口舌官司)、例如横发疾病、暴发血光之类(白虎多疾病),甚至很有可能会损伤人丁。”

对方立即反应情况:多家人口居住进去后仅两个月,一个因财招官司、二三个脑部已经出现问题、、、,搞得人心很不安。

交通事故信息

凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等,都要考虑到出门的顺利与否?交通工具会坏否?交通工具会出现问题否?对自己身体是否有害?或出门出行对自己有害到什么程度?等等。总之,所要考虑和分析的范围和项目多多。笔者对此研究不多,仅做一些简要的探讨:

交通事故信息主看什么?

一:看三四及九宫八事,尤其看命迁线、父疾线、子田线。尤其看命迁线父疾线中是否有交通工具进入,尤其是看命迁线父疾线中是否有交通工具进入损疾?││││││││

二:看迁宫子宫(迁宫子宫都代表出外在外)。│││││││││

三:看四马象、天机星等交通工具。││││││││││││

正宗的交通星是:天机、天马、岁驿等。

最正宗的是天机星、天马星、岁驿、尤其是天机、天马、││││││││

略有交通现象的星是:太阴、左辅、右弼、四马地、攀鞍等。但仅仅是迹象而已。

可以说,真正的交通星,以上都可以形成。但不一定是绝对信息。因为真正的交通星,要会聚才能真正形成。例如天机天马在迁宫,这时形成真正的交通星。例如天机天马在四马地,这时形成真正的交通星。等等。并且,有时并不是一定要天机出现才能真正形成交通星的。因为天马、岁驿、太阴、左辅、右弼、四马地、攀鞍等会聚都可以形成各种种样的交通星。四马地,天梁、天马、岁驿,即是一种交通工具。例如四马地天马左辅为交通工具。

有的人甚至还把巨门、陀罗当做一种交通工作的现象,这两棵星有待我们进一步研究和确定。

交通机械故障

一旦机械故障,操纵失灵就容易导致车祸和不幸灾害。

一、看交通工具是强是弱?是否受冲击类?

天机陷,小心车灾。│││

天机陷,出门出外易现车祸。││

左辅宫陷,不利。│

最怕天机化忌。│││││

天机旺而化忌要小心。│

天机陷而化忌,要极其小心。│││

出门不易命天机陷,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶则甚至因此丧命。化忌尤验。│││

司机不易命天机陷,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶则甚至因此丧命。││

二:要看交通工具是否有灾星缠害,而导致交通机械故障和出现交通事故

天机天马为交通工具、七杀是火车迹象、廉杀马是火车

例如:交通工具不宜有化忌、廉贞、巨门、羊刃、地劫、白虎、天刑、天伤、天空、破碎等。交通工具最怕这些“灾星”缠身。主行车容易出现交通机械故障和行车容易出现事故。因此凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等,都要考虑交通工具是否有这些“灾星”缠身?一旦遇上,不是驾驶技术有问题,就是车有问题、或路遇灾星缠身。

在这些“灾星”中,最怕廉贞、巨门、羊刃、天刑、天伤、天空、白虎、破碎。尤其是天机化忌、廉贞化忌、巨门、羊刃、天刑、天伤、白虎,│││││ 不要小看天伤,在交通事故中,天伤出现率比较高,尤其是羊刃、天刑、天伤同现的时候。││││

遇武曲、七杀、破军、陀罗、阴煞等皆要略为注意。

最忌天机化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,主交通工具受到羊刃天刑,是一种真正交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。││

最忌天机带破碎化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,主交通工具受到羊刃天刑而导致破碎,这是一种真正的并且是比较严重的交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

车业者(司机)最忌天机化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,而官宫有破碎星,主交通工具受到羊刃天刑,是一种真正交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

车业者(司机)最忌命宫天机化忌,特别是忌源宫有羊刃天刑,而官宫有破碎星,主交通工具受到羊刃天刑,是一种真正交通事故的特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

最忌天机化忌,特别是忌源宫有武曲羊刃白虎死等同宫,主交通工具受到武力或猛烈地撞击,导致交通工具刃白死,这是一种真正的交通事故特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

有车族及车业者不易官宫天马天刑现,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶时甚至因此丧命。│

有车族及车业者出门不易官宫天马天刑现,小心车灾多,会凶时易出车祸,重凶时甚至因此丧命。│

交通星不宜带破碎,尤其交通星化忌时带破碎,轻则交通机械损伤或轮胎暴破,重则交通机械整体破碎,导致人身安全。因为破碎往往代表破损了、破碎了、破烂了。│

三:怕见戊干、丙干,因为戊使天机化忌,丙使廉贞化忌。戊丙皆化忌之时,交通事件特别多。││││││

丙戊两干,是十天干中最会暴发交通事故的两个高事故干。尤其是戊干。││││││││

丙干、丙宫、丙大运,丙干受冲时,出现交通事故的概率相当高。││││││

丙特别会导致交通工具失灵。因此产生交通事件。│││

丙大运要小心。尤其是有车族及车业者(司机)。││

有车族及车业者(司机)在丙干大运要特别小心。││

丙戊干皆化忌,交通事件多。││

丙戊干皆化忌,忌入交通工具、忌入迁宫、忌入命父疾,交通事故多。││

戊干、戊宫、戊大运、戊干受冲时,出现交通事故的概率相当高。│││││││

有车族及车业者(司机)命丙官戊,交通工具特别会损坏、交通工具特别会出现问题,非常容易出现交通事故。甚至因此丧命(父疾有天刑化忌之类)。│││

廉贞、天马、四马地、岁驿、丙干同宫并且化忌,交通工具失灵,有车族及车业者(司机)最须小心。往往要见血光,若见白等凶星切入主见血光伤人,重则丧命。││

路况险恶导致事故

一旦路况险厄,就容易导致车祸和不幸灾害。

看路况险厄,主看迁宫和子宫,迁宫和子宫都代表出外和在外。 │││││││

看出门、出外和交通事故等等,要迁宫和子宫兼看。尤其主看迁宫。│││││││

迁宫有巨门、羊刃、天刑、天空、天伤、最容易路况出现问题。容易因路况导致交通事故。尤其是羊刃、天刑、天空、天伤(这四棵星以天刑、天伤在迁宫出现交通事故的概率最高,尤其是天刑在迁宫出事率排在第一位),它们在交通事故中出现率高。加羊刃,出现率更高。││││

迁宫是命疾的最大的致病点,要高度提防车祸的暴发。尤其是有车族及车业者(司机)最须小心。│││

迁宫是命疾的最大的致病点,要高度提防车祸的暴发。出门坐车要小心。禁止追车和攀车!││

凡迁宫是命疾的最大致疾点,就要防迁宫临、或迁宫化忌或迁宫被忌冲之时。这时是交通事故暴发的最高峰期。尤其这时父疾线有交通星进入(尤其是化忌)或伤亡星出现时,最易暴发交通事故。││

凡迁宫有天刑,就马上要看父疾线是否有忌,尤其是否有交通工具进入。若有,这时要极高度地防范。尤其是父机迁刑,父马迁刑,父马迁忌、疾马迁刑,若迁宫没有刑,而迁宫的忌源有天刑,皆成立。这些现象出现,应该给与最高度的防范。││││││

凡迁宫有化忌,就马上要看父疾线是否有交通工具进入。若有,这时要高度防范。这是看交通事故的要决之一。││││

凡迁宫有化忌,就马上要看迁宫是否有天刑进入。若有,这时要高度防范。这是看交通事故的要决之一。││

迁宫有化忌、廉贞、羊刃、地劫、天刑、破碎等要非常小心。│││││││

迁宫有刑刃虎,十分危险。重灾。│││ 迁宫有刑刃,很危险。││

尤其要小心天刑在迁宫化忌冲命,这种现象发生交通事故率高。尤其是盘中有天机化忌或盘中交通工具屡现的时候发生交通事故率高。│││││

迁宫化忌并宫中有天刑,这是最正宗的交通事故信息。若盘中有交通工具星化忌冲入命宫或交通工具星化忌疾宫,或命宫和父疾宫本来就是交通工具星化忌,这种交通事故暴发的信息几乎是绝对的。若盘中命疾父宫有交通工具星,但没有化忌,这时只是可以会暴发交通事故,不是绝对。只时有时仍然会暴发。若盘中命疾父宫皆没有交通工具星,而其它宫却有交通工具星(尤其是天机化忌)化忌,皆是会暴会交通事故(很容易暴发)。但不是绝对会暴发。若命宫陷而迁宫有天刑化忌,这时盘中天机化忌,皆是要暴发交通事故伤身。因此,交通事故暴发不暴发,不是说交通工具不冲命疾就没事,若此时命宫陷,仍然有事(命陷最怕迁宫忌来冲,尤其是天刑来冲陷命)。命宫强可以好些。│││

迁刑子忌,这是高暴发率的现象,││ 尤其是迁宫天刑化忌,这样子忌就导致命主出外而受伤。有时迁刑有忌且子忌的紫微命理,根本就不需要马星出现,也会暴发车灾。有时甚至迁宫没有动,出现也会遇到车灾。│

廉杀在迁,不宜父疾线有化忌,这是一种路上埋尸之兆。│

廉贞羊刃在迁化忌,盘中天机化忌者,主路上交通事故。│

廉破在迁(廉化忌),父疾线有天刑化忌(见有交通星进入父疾线),主路上交通事故。││

命坐白虎丧门格羊刃,廉杀在迁而父疾化忌,这是一种路上埋尸的现象。要慎防比较严重的交通事故。若有交通星在父疾线化忌,这时最须慎防严重交通事故的暴发。││

命坐白虎丧门格,迁宫廉贞天马岁驿化忌,最须慎防严重交通事故的暴发。│

再者,迁机戊动,即本命盘迁宫有天机,与本命盘中皆有戊干之宫化忌,这是忌源被引动,皆会暴发交通事故。││ 尤其是命主遇戊干的忌源时、尤其是命主遇父疾线化忌有交通星切入父疾时,这时就会暴发交通事故。││

天机:交通工具、机械、引擎、遇凶为手脚伤残、脑爆开、│││

武曲、七杀、巨门、破军、地劫、天空、陀罗、阴煞等略要小心。

廉贞:火车、交通工具多失灵、交通工具多事故、引擎、电器故障、血光、大量流血、着火、│

羊刃:性急、性急抢道、快速、高速、超速、相顶、相撞、││

地劫:地面险恶、地面坑陷、坑口、低地、遇凶为断腿、进入地府

天刑多伤害、损坏、受伤、││

破碎:碎石、道路不平、破坏、损坏、破烂、破毁、身体破碎、身体破烂、

武曲:易相撞、遇凶四肢易折断、

七杀:快速、高速、超速、猛、车辆拥挤、或连环车祸、火车、

巨门:行夜路、黑暗、看不清、路况不明、水滑、路滑、睡觉、河中、离开、避开、遇凶为离开阳间、│

破军:破坏、山崩、石头、碎石、道路不平、

天空:意想不到、突然防范不到、交通工具容易失灵、易踏空、跌落、翻倒、翻落、断崖、山崖、│││

陀罗:轮胎、弯道、转弯、

阴煞:夜行、暗路、浓雾密布、难明、挡住视线、怪事、鬼怪、

迁宫双陷,出外小心。│││

迁宫双陷,当分运正好行致此(分运命宫正好坐在这个迁宫双陷上),路况甚不不利。要极其小心。尤其有车族及车业者(司机)或命主出行,要小心。尤其是当大运或流年有正宗交通星化忌进入疾宫时,小心因交通事故受伤、重者伤残或死亡。│

命主命坐左辅天马岁驿,若迁宫双陷,又见有白虎天刑忌动。主我出外或我坐在车上,路上险情,小心交通事故。│

迁宫左辅陷,不利。只是迹象。│

迁宫廉贞化忌,要非常小心提防路况险恶。尤其这时父疾有忌为应,尤其父疾有忌且有交通星进入最应。││

迁宫在四马地有廉贞化忌,要非常小心提防路况险恶。││

迁宫在四马地有廉贞化忌,又见父宫有天机化忌,基本构成交通事件。要极其小心才是。│││

迁宫有右弼天刑化忌,这时最怕父疾线在四马地有天马岁驿,这样易构成交通事故。│

迁宫有右弼天刑化忌,这时父疾线在四马地有天马岁驿,若命宫坐羊刃,这是刃刑相撞,易见血光纷飞。│

子宫代表家外、出门、出行。│││││

子宫是命疾的最大的致病点,要高度提防车祸的暴发。尤其是有车族及车业者(司机)最须高度提防。│││

子宫不宜天机陷。│

子宫不宜化忌。不是绝对。││

子宫是命疾的最大致致病点时,一旦子宫临、或子宫化忌或子宫被冲动,即要小心。尤其是父疾线中有交通星并且盘中有刃虎刑出现时,出外要防交通工具会伤人。│

子宫天机陷,若命为戊,玩车易出现问题。禁止追车和攀车!│

子宫不宜见交通工具化忌,例如廉贞天马岁驿同宫又化忌。见之宜发现交通事故。│

例如司机命坐天梁在癸亥宫为陷,癸干又使子女宫(庚申宫)中的贪狼天马岁驿化忌,这说明命陷出门在外,子宫庚干被癸亥命宫引动,庚忌必入迁宫冲命。这样身为司机的天梁出门在外,最易发生交通事故,重则丧命。│

有车族及车业者(司机)若命坐天机化忌,若忌源来自于子宫(忌源子宫有武曲羊刃白虎死等同宫),主有车族及车业者(司机)出外,交通工具受到武力或猛烈地撞击,导致交通工具刃白死,这是一种真正的交通事故特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

交通工具化忌,又见子田忌,这时要高度提防交通事故。│

子宫有天机、或子宫有天马、或子宫有天刑化忌时,要比较注意一点。因为这时交通事故暴会率会提高。││

通行与交警

平常,天机文昌文曲等化忌,往往通行时遇交警,不知道您的车证及行驾证做掉了没有?年审了没有?

这时若有巨门贪狼等,是因酩酒。

交通事故是否导致受伤和死亡?

交通事故是否导致受伤和死亡?可以看本书中的《疾病篇》和《死亡篇》。在此不述。

凡三四多陷,车族及车业者(司机)易暴发交通事故。│││

凡三四多陷,父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发的高峰期。小心因此身残或送命。│

凡三四多陷(命宫陷坐天寿),迁宫居天刑吊客化忌,是性命关头,若盘中有正宗的交通星化忌(例如天机化忌),不管交通星在不在命迁父疾,皆主性命关头,交通丧命。│

不管是什么样的交通灾害,都必须看疾宫。

当交通星正在身体宫和正在对着身体宫时,要小心可能会暴发交通方面的问题。│

疾宫有交通星,要小心一生中有可能暴发交通方面的问题。│

疾父两宫有交通星,要小心一生中有可能暴发交通方面的问题。│

疾宫有忌,忌源来自于四马地的天机,小心交通事故。│││

疾宫有忌,忌源来自于四马地的天马岁驿丧门,主严重性交通事故,轻则伤,重则亡。│

父机迁刑,父马迁刑,疾马迁刑、这是一种交通事故暴发比较高概率的紫微命理(要极其小心),尤其是父疾有忌时最应验、尤其是迁宫有忌时最应验。││││││

父马迁忌,若迁宫没有刑,而迁宫的忌源有天刑,皆成立。尤其是忌源有天刑白虎。│

父机迁刑、父马迁刑、疾马迁刑、(要极其小心),若迁宫不化忌,一旦步入大运使本命盘的父疾化忌时,就要小心这种高概率的交通事故真正暴发。│││

本命父马疾刑,大运一旦父疾有忌时,交通事故暴发。│

命坐白虎,天刑使父宫羊刃化忌,冲向疾宫中的天梁天机,这是一种交通事故。这样交通事故的结果就象得了癌症。因为刑刃天梁在父疾线化忌是癌症。│

父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发并伤害命主的最高峰期。这几乎是一种绝对的信息。尤其尤其凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等与交通工具有关的人员,最应验。│││

父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发并伤害命主的高峰期。尤其凡出门出行、尤其是出远门、出远行、尤其是司机、有车族等,凡做车行、凡要买车、凡要开车等等与交通工具有关的人员,一定要极其防范和最高度的防范。以免一不小心就受伤或身残或送命。││

父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,是交通事故暴发并伤害命主的高峰期。这时就算命疾宫星都很强,往往轻则伤残,重则马上死亡。有时父疾线仅有天寿天伤吊客,就足以马上身亡。这最正宗的交通星击体,身体就算再强壮,也受不了呀!笔者就见过多例这样送命的命主。││

交通事故与平常生病不同,因为交通工具撞击身体,这是一种非常可怕的力量,一般陷星被撞往往要死亡。就算命疾宫星强劲,也往往受不了交通工具的直接撞击身体。因此,有时往往看到命主的命疾宫星仍然强劲,但却路途魂断。因此有交通工具撞击身体的紫微命理,其生命现象往往非常的脆弱。││

看交通事故性质的轻重:还要区分是自行车还是机械车、是带电类机械交通工具否?例如天马岁驿之宫陷(三方四正偏柔)而无机械火电类星进入,一般主自行车事故或伤害性比较小的、比较温和的交通事故。若交通工具带有机械、尤其是火电类机械、尤其是火电类机械又加刚猛之星等等。那么命主受伤害就比较重,轻则伤筋断骨,重则残废、死亡。因此,这时看交通事故重与不重的一个关健。│││

例如:女命阴历1971年2月30日亥时,公历一九七一年三月二六日。此女父马迁刑(这是一种交通事故暴发率极高的紫微命理),而且父疾线有忌。这样形成交通事故的绝对信息。这忌星进入父疾线就说明她一生中一定会遇到交通事故,并且是绝对的。笔者即马上追踪她的各大运和各分运,发现她在第二个大运12至21岁的癸已大运的第三第四分运(即分运命做丑末、7岁至21岁)时,命坐白虎丧门格,官宫天梁陷星加天马岁驿癸干切入父宫使贪狼化忌冲向疾宫,疾宫廉火血光星发动了。于是笔者断她17至21岁中车灾暴发。是她自身造成的事故(大运命忌入分运之父、分运命宫中辛干入偶冲官宫中的交通工具。)——她告诉我那时自己在坐上人家的自行车时(交通星天梁陷天马岁驿等无机械星和火类星进入,所以是自己车),由于自己坐空(大运命忌入分运之父、分运命宫中辛干入偶冲官宫中的交通工具。这说明自己造成的。坐空,这是由于官宫天虚截空等虚空星进入,父宫又有旬空星进入),导致脚部受伤,呵呵,小血光。此命为何交通事故不重,这就跟区分是自行车还是机械车、是带电类机械交通工具有关。此命就是天马岁驿之宫陷(三方四正偏柔)而无机械火电类星进入,所以主自行车事故而伤害性比较小的、比较温和。若她盘中的交通工具带有机械、尤其是火电类机械、尤其是火电类机械又加刚猛之星等等。那么命主受伤害就比较重,轻则伤筋断骨,重则残废、死亡。

例如笔者的丙申大运就有很严重的交通事故信息。而且是极有严重的交通事故信息。为何?此大运丙忌入迁,引暴了廉贞这棵最易暴发交通事故的火星和血光星。并且子宫有忌带天马岁驿,这皆是一种高危的交通事故信息。这“迁子皆忌马星动”皆正是高危的交通事故信息,还好我的父疾线没有化忌。1998年戊寅年,笔者父宫天机化忌冲疾,这不正是构成了“父机迁忌”交通事件高暴发率的一年?戊宫天刑羊刃切入我的父疾线,这刃刑入疾可不是开玩笑的事。这时分运正处于辰,又构成了绝对的“父马迁刑”,我本人骑自行车出外不小心撞倒一个恶少,因此打这恶少打伤了脸(小伤)。此年笔者的女朋友被车撞及头部(血流一身)而住院一个月左右。细看本命盘的偶宫贪狼星有刑刃切入偶父,皆命数也、定数也。次年1999年已卯年,已忌又入我大运之父冲疾(多口舌是非文书类的麻烦)。这时我分运仍然坐辰宫,这时分运仍然是“父马迁刑”的绝对信息,流年命坐卯宫,迁宫有已忌冲我。这一年(1999年已卯年)我刚买了辆摩托车,大年初三出外远游时在我前方仅一米至三米处暴发翻车伤人事件。大年初九,交警居然会跑到我家门口查问我车证做掉没有。还没过数日,我车被交警拖走。数日后表弟回家路上又暴发车祸。哥哥的车又被交警扣住。又过数日我开车而小孩来撞我,因此我又招着一阵麻烦。又过数天,我站在一家商店门口(这天我知道这类事件要暴发,所以我一直在躲避着“父马迁刑”和“迁宫冲命”这些可怕的流星,这天不敢骑摩托车,这天改骑自行车),但无论怎么防和避,一辆摩托车还是从马路上突然发疯似的冲上人行道,撞倒并撞坏两三辆摩托车,直接冲到我面前仅一米处才拐过并停下(若当时前面没有人行道和一辆车挡着,被撞倒的就一定是我)。有趣的是以上这七件事全都暴发在1999年的丙寅月这一个月中。呵呵,读者们,当您的命盘中出现这类信息时、若当您发现某个人的命盘中有这类信息时,要特别小心了!尤其是“父马迁刑、父机迁刑、父马迁忌、或马星切入父疾线”的时候。这时要少骑车和少坐交通工具,这时要高度防范了。尤其是有车族、司机、出远门等等。

凡迁宫有化忌,就马上要看父疾线是否有交通工具进入。若有,这时要高度防范。这是看交通事故的要决之一。│

迁宫化忌(命陷),盘中有机阴化忌,小心交通事故。│

迁宫毁掉命疾,出外死,或因交通事故身亡。尤其是有车族及车业者(司机)。│

命疾陷,最怕迁田是忌源。尤其是有车族及车业者(司机)。│

命疾陷,若迁田是忌源,这时最怕大运忌入迁田引动。引动者,对命疾陷将构成重大的威胁,重则丧命。│

车族及车业者(司机),凡命宫坐正宗的交通星是:天机、天马、岁驿等,若有(例如羊刃白虎天刑等)丧命星切入命宫这些正宗的交通星时,均不宜交通工具。小心因此得身残或死亡。││││││

车族及车业者(司机),凡父疾宫(尤其是父宫)坐正宗的交通星是:天机、天马、岁驿等,若有(例如羊刃白虎天刑等)丧命星切入父疾宫中的这些正宗的交通星时,均不宜交通工具。小心因此得身残或死亡。││││││

交通事故导致死亡现象例如:有车族及车业者(司机)若命坐天机化忌,若忌源来自于子宫(忌源子宫有武曲羊刃白虎死等同宫),主有车族及车业者(司机)出外,交通工具受到武力或猛烈地撞击,导致交通工具刃白死,这是一种真正的交通事故特征。有车族及车业者(司机)最须高度提防。│

交通工具或交通事故不入命迁线、父疾线(忌星不入命迁线、父疾线),这种交通事故往往轻、或手脚略伤、或应在旁人身上。等等。因此,交通工具、交通事故入命迁线、父疾线为重。不入命迁线、不入父疾线,往往为轻。││

是谁撞谁?

若命疾两干皆是自己最大的致病点,主自己导致交通事故。│

若命戊使自己父宫有正宗的交通星天机、天马、岁驿等化忌,主自己开车。与自己有关。│

若命宫已干使自己疾宫的天刑天伤引动,主自己造成的交通事故。│

命宫已干使自己疾宫的白虎丧门天伤天寿化忌,主自己造成的交通事故,导致自己身受重伤或死亡。│

迁宫冲命,若迁宫带天刑天伤,而迁宫的忌源来自友宫,主外人用交通工具撞击命主。│

特注:一般交通事故信息绝对形成时,命主必招此一劫。而有的命主有所提防,往往会减缓交通事故的轻重的程度。更有甚者:笔者曾见过一位司机,她正好在交通事故信息形成之前减少甚至最终停下了这个危险的工作。结果她没有招此一劫。这样个别的现象,是很奇特的。这些有特我们去研究。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button