Tử vi

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư – Quyển 2 – Phần 1

紫微斗数全书卷二

Tử vi đấu sổ toàn thư quyển nhị

安身命例

Bạn đang xem: Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư – Quyển 2 – Phần 1

An thân mệnh lệ

大抵人命俱从寅上起正月, 顺数至本生月止, 又自人生月起子时逆至本生时安命, 顺至本生时安身.

Đại để nhân mệnh câu tòng dần thượng khởi chính nguyệt, thuận sổ chí bản sinh nguyệt chỉ, hựu tự nhân sinh nguyệt khởi tử thì nghịch chí bản sinh thì an mệnh, thuận chí bản sinh thì an thân.

假如正月生子时就在寅宫安身命, 丑时逆转丑安命, 顺去卯安身, 寅时逆转子安命, 顺至辰安身, 余宫仿此, 又若闰月正月生者要在二月内起安身命, 凡有闰月具要依此为例, 纳音甲子歌误要熟读.

Giả như chính nguyệt sinh tử thì tựu tại dần cung an thân mệnh, sửu thì nghịch chuyển sửu an mệnh, thuận khứ mão an thân, dần thì nghịch chuyển tử an mệnh, thuận chí thần an thân, dư cung phảng thử, hựu nhược nhuận nguyệt chính nguyệt sinh giả yếu tại nhị nguyệt nội khởi an thân mệnh, phàm hữu nhuận nguyệt cụ yếu y thử vi lệ, nạp âm giáp tử ca ngộ yếu thục độc.

如甲生人安命在寅却起甲己之年丙为首, 是丙寅丁卯炉中火, 却去火局寻某日生期起紫微帝王, 如是正月初一生者是火局, 酉宫起初一日, 就从酉宫起紫微, 数无差迟, 若错了则失之毫厘, 差之千里矣.

Như giáp sinh nhân an mệnh tại dần khước khởi giáp kỷ chi niên bính vi thủ, thị bính dần đinh mão lô trung hỏa, khước khứ hỏa cục tầm mỗ nhật sinh kỳ khởi tử vi đế vương, như thị chính nguyệt sơ nhất sinh giả thị hỏa cục, dậu cung khởi sơ nhất nhật, tựu tòng dậu cung khởi tử vi, sổ vô soa trì, nhược thác liễu tắc thất chi hào ly, soa chi thiên lý hĩ.

安十二宫例 男女俱从逆转切忌莫顺去

An thập nhị cung lệ nam nữ câu tòng nghịch chuyển thiết kỵ mạc thuận khứ

一 命宫, 二兄弟, 三妻妾, 四子女, 五财帛, 六疾厄, 七迁移, 八奴仆, 九官禄, 十田宅, 十一福德, 十二父母

Nhất mệnh cung, nhị huynh đệ, tam thê thiếp, tứ tử nữ, ngũ tài bạch, lục tật ách, thất thiên di, bát nô phó, cửu quan lộc, thập điền trạch, thập nhất phúc đức, thập nhị phụ mẫu

起五行寅例

Khởi ngũ hành dần lệ

甲己之岁起丙寅, 乙庚之岁起戊寅, 丙辛之岁起庚寅, 丁壬之岁起壬寅, 戊癸之岁起甲寅.

Giáp kỷ chi tuế khởi bính dần, ất canh chi tuế khởi mậu dần, bính tân chi tuế khởi canh dần, đinh nhâm chi tuế khởi nhâm dần, mậu quý chi tuế khởi giáp dần.

六十花甲子纳音歌

Lục thập hoa giáp tử nạp âm ca

甲子乙丑海中金, 丙寅丁卯炉中火, 戊辰己巳大林木, 庚午辛未路旁土, 壬申癸酉剑峰金,

Giáp tử ất sửu hải trung kim, bính dần đinh mão lô trung hỏa, mậu thần kỷ tị đại lâm mộc, canh ngọ tân vị lộ bàng thổ, nhâm thân quý dậu kiếm phong kim,

甲戊乙亥山头火, 丙子丁丑涧下水, 戊寅己卯城头土, 庚辰辛巳白蜡金, 壬午癸未杨柳木,

Giáp mậu ất hợi sơn đầu hỏa, bính tử đinh sửu giản hạ thủy, mậu dần kỷ mão thành đầu thổ, canh thần tân tị bạch chá kim, nhâm ngọ quý vị dương liễu mộc,

甲申乙酉泉中水, 丙戌丁亥屋上土, 戊子己丑霹雳火, 庚寅辛卯松柏木, 壬辰癸巳长流水,

Giáp thân ất dậu tuyền trung thủy, bính tuất đinh hợi ốc thượng thổ, mậu tử kỷ sửu phích lịch hỏa, canh dần tân mão tùng bách mộc, nhâm thần quý tị trường lưu thủy,

甲午乙未沙中金, 丙申丁酉山下火, 戊戌已亥平地木, 庚子辛丑壁上土, 壬寅癸卯金箔金,

Giáp ngọ ất vị sa trung kim, bính thân đinh dậu sơn hạ hỏa, mậu tuất dĩ hợi bình địa mộc, canh tử tân sửu bích thượng thổ, nhâm dần quý mão kim bạc kim,

甲辰乙巳覆灯火, 丙午丁未天河水, 戊申己酉大驿土, 庚戌辛亥钗钏金, 壬子癸丑桑拓木,

Giáp thần ất tị phúc đăng hỏa, bính ngọ đinh vị thiên hà thủy, mậu thân kỷ dậu đại dịch thổ, canh tuất tân hợi sai xuyến kim, nhâm tử quý sửu tang thác mộc,

甲寅乙卯大溪水, 丙辰丁巳沙中土, 戊午己未天上火, 庚申辛酉石榴木, 壬戌癸亥大海水.

Giáp dần ất mão đại khê thủy, bính thần đinh tị sa trung thổ, mậu ngọ kỷ vị thiên thượng hỏa, canh thân tân dậu thạch lưu mộc, nhâm tuất quý hợi đại hải thủy.

安南北斗诸星诀

An nam bắc đấu chư tinh quyết

紫微天机逆行旁, 隔一阳武天同当, 又隔二位廉贞地, 空三复见紫微郎,

Tử vi thiên ky nghịch hành bàng, cách nhất dương vũ thiên đồng đương, hựu cách nhị vị liêm trinh địa, không tam phục kiến tử vi lang,

天府太阴与贪狼, 巨门天相及天梁, 七杀空三破军位, 八星顺数细推详.

Thiên phủ thái âm dữ tham lang, cự môn thiên tương cập thiên lương, thất sát không tam phá quân vị, bát tinh thuận sổ tế thôi tường.

安文昌文曲星诀 论本生时

An văn xương văn khúc tinh quyết luận bản sinh thì

子时戌上起文昌, 逆到生时是贵乡, 文曲数从辰上起, 顺到生时是本乡.

Tử thì tuất thượng khởi văn xương, nghịch đáo sinh thì thị quý hương, văn khúc sổ tòng thần thượng khởi, thuận đáo sinh thì thị bản hương.

文昌星从戌上起子时, 就在戌宫安, 若丑时逆至酉宫安之.

Văn xương tinh tòng tuất thượng khởi tử thì, tựu tại tuất cung an, nhược sửu thì nghịch chí dậu cung an chi.

文曲星从辰上起子时, 如人生子时就在辰宫安, 若丑时顺去巳宫安之, 余宫仿此.

Văn khúc tinh tòng thần thượng khởi tử thì, như nhân sinh tử thì tựu tại thần cung an, nhược sửu thì thuận khứ tị cung an chi, dư cung phảng thử.

安左辅右弼星诀 论本生月

An tả phụ hữu bật tinh quyết luận bản sinh nguyệt

左辅正月起于辰, 顺逢生月是贵方, 右弼正月宫寻戌, 逆至正月便调停.

Tả phụ chính nguyệt khởi vu thần, thuận phùng sinh nguyệt thị quý phương, hữu bật chính nguyệt cung tầm tuất, nghịch chí chính nguyệt tiện điều đình.

左辅从辰上起正月顺行, 如正月生者就辰宫安之. 二月在巳宫, 右弼从戌宫逆转如正月便成戌宫安之, 二月在酉宫余仿此.

Tả phụ tòng thần thượng khởi chính nguyệt thuận hành, như chính nguyệt sinh giả tựu thần cung an chi. Nhị nguyệt tại tị cung, hữu bật tòng tuất cung nghịch chuyển như chính nguyệt tiện thành tuất cung an chi, nhị nguyệt tại dậu cung dư phảng thử.

安天魁天钺诀 论本生年干

An thiên khôi thiên việt quyết luận bản sinh niên kiền

甲戊庚牛羊, 乙己鼠猴乡, 六辛逢虎马, 壬癸免蛇藏, 丙丁猪狗位, 此是贵人方.

Giáp mậu canh ngưu dương, ất kỷ thử hầu hương, lục tân phùng hổ mã, nhâm quý miễn xà tàng, bính đinh trư cẩu vị, thử thị quý nhân phương.

二星主科甲, 身命若逢之, 金榜提名之客.

Nhị tinh chủ khoa giáp, thân mệnh nhược phùng chi, kim bảng đề danh chi khách.

安天马星诀 论本生年支

An thiên mã tinh quyết luận bản sinh niên chi

寅午戍人马居申, 申子辰人马居寅, 巳酉丑人马居亥, 亥卯未人马居巳.

Dần ngọ thú nhân mã cư thân, thân tử thần nhân mã cư dần, tị dậu sửu nhân mã cư hợi, hợi mão vị nhân mã cư tị.

如安命在辰戌丑未, 遇夫妻宫在寅申巳亥有天马, 若得同位或三方照临, 必主男为官女封赠, 不然禄马交驰亦吉.

Như an mệnh tại thần tuất sửu vị, ngộ phu thê cung tại dần thân tị hợi hữu thiên mã, nhược đắc đồng vị hoặc tam phương chiếu lâm, tất chủ nam vi quan nữ phong tặng, bất nhiên lộc mã giao trì diệc cát.

安禄存星诀 论本生年干

An lộc tồn tinh quyết luận bản sinh niên kiền

甲生禄存在寅宫, 乙生在卯丙戊巳, 丁己禄存停午方, 庚禄居申辛禄酉, 壬禄在亥癸禄子.

Giáp sinh lộc tồn tại dần cung, ất sinh tại mão bính mậu tị, đinh kỷ lộc tồn đình ngọ phương, canh lộc cư thân tân lộc dậu, nhâm lộc tại hợi quý lộc tử.

安擎羊陀罗二星诀

An kình dương đà la nhị tinh quyết

禄前擎羊后陀罗, 夹限逢凶祸患多, 岁限逢之俱不利, 人生遇此莫蹉跎.

Lộc tiền kình dương hậu đà la, giáp hạn phùng hung họa hoạn đa, tuế hạn phùng chi câu bất lợi, nhân sinh ngộ thử mạc tha đà.

此二星随禄存安之, 前安擎羊禄后安陀罗. 假如癸禄在子, 丑宫安擎羊, 亥宫安陀罗, 余仿此.

Thử nhị tinh tùy lộc tồn an chi, tiền an kình dương lộc hậu an đà la. Giả như quý lộc tại tử, sửu cung an kình dương, hợi cung an đà la, dư phảng thử.

安火铃二星诀

An hỏa linh nhị tinh quyết

寅午戌人丑卯方, 申子辰人寅戌扬, 巳酉丑人卯戌位, 亥卯未人酉戌房.

Dần ngọ tuất nhân sửu mão phương, thân tử thần nhân dần tuất dương, tị dậu sửu nhân mão tuất vị, hợi mão vị nhân dậu tuất phòng.

安禄权科忌四星变化诀 论生年干 挟火而化

An lộc quyền khoa kỵ tứ tinh biến hóa quyết luận sinh niên kiền hiệp hỏa nhi hóa

甲廉破武阳为伴, 乙机梁紫月交侵, 丙同机昌廉贞位, 丁月同机巨门寻,

Giáp liêm phá vũ dương vi bạn, ất ky lương tử nguyệt giao xâm, bính đồng ky xương liêm trinh vị, đinh nguyệt đồng ky cự môn tầm,

戊贪月弼机为主, 己武贪梁曲最平, 庚日武阴同为首, 辛巨阳曲昌至临,

Mậu tham nguyệt bật ky vi chủ, kỷ vũ tham lương khúc tối bình, canh nhật vũ âm đồng vi thủ, tân cự dương khúc xương chí lâm,

壬梁紫府武宿是, 癸破巨阴贪狼停.

Nhâm lương tử phủ vũ túc thị, quý phá cự âm tham lang đình.

如甲生人廉贞化禄, 破军化权, 武曲化科, 太阳化忌是也, 余仿此.

Như giáp sinh nhân liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương hóa kỵ thị dã, dư phảng thử.

天空地劫诀 论本生时

Thiên không địa kiếp quyết luận bản sinh thì

亥上起子顺安劫, 逆向便是天空乡.

Hợi thượng khởi tử thuận an kiếp, nghịch hướng tiện thị thiên không hương.

如子时生者劫空俱在亥宫. 若丑时生者劫顺在子宫, 空逆在戌宫. 若午时生者, 劫空俱在巳上安之. 余宫仿此.

Như tử thì sinh giả kiếp không câu tại hợi cung. Nhược sửu thì sinh giả kiếp thuận tại tử cung, không nghịch tại tuất cung. Nhược ngọ thì sinh giả, kiếp không câu tại tị thượng an chi. Dư cung phảng thử.

安天伤天使诀

An thiên thương thiên sử quyết

命前六位是天伤, 命后六位天使当.

Mệnh tiền lục vị thị thiên thương, mệnh hậu lục vị thiên sử đương.

顺数命前六位是天伤, 命后六位是天使, 天伤安在奴仆宫, 天使安在疾厄宫. 身与岁限夹在伤使中间, 谓之加夹地更加恶曜多凶.

Thuận sổ mệnh tiền lục vị thị thiên thương, mệnh hậu lục vị thị thiên sử, thiên thương an tại nô phó cung, thiên sử an tại tật ách cung. Thân dữ tuế hạn giáp tại thương sử trung gian, vị chi gia giáp địa canh gia ác diệu đa hung.

安十二宫太岁杀禄诀

An thập nhị cung thái tuế sát lộc quyết

博士力士青龙续, 小耗将军及奏书, 蜚廉喜神病符录, 天耗伏兵至宫府, 吉凶从此分祸福.

Bác sĩ lực sĩ thanh long tục, tiểu háo tương quân cập tấu thư, phỉ liêm hỉ thần bệnh phù lục, thiên háo phục binh chí cung phủ, cát hung tòng thử phân họa phúc.

要知不论男女命寻禄存星起, 阳男阴女顺推轮, 阴男阳女逆流行.

Yếu tri bất luận nam nữ mệnh tầm lộc tồn tinh khởi, dương nam âm nữ thuận thôi luân, âm nam dương nữ nghịch lưu hành.

博士聪明力士权, 青龙喜气小耗钱, 将军威武奏书福, 蜚廉主弧喜神延,

Bác sĩ thông minh lực sĩ quyền, thanh long hỉ khí tiểu háo tiễn, tương quân uy vũ tấu thư phúc, phỉ liêm chủ hồ hỉ thần duyên,

病符带疾耗退祖, 伏兵宫府口舌缠, 生年坐守十二杀, 方敢断人祸福源.

Bệnh phù đái tật háo thối tổ, phục binh cung phủ khẩu thiệt triền, sinh niên tọa thủ thập nhị sát, phương cảm đoạn nhân họa phúc nguyên.

安天刑天姚星诀

An thiên hình thiên diêu tinh quyết

天刑星从酉上起正月顺至本生月便安之. 天姚星从丑上起正月顺至本生月即安之.

Thiên hình tinh tòng dậu thượng khởi chính nguyệt thuận chí bản sinh nguyệt tiện an chi. Thiên diêu tinh tòng sửu thượng khởi chính nguyệt thuận chí bản sinh nguyệt tức an chi.

安三台八座二星诀

An tam thai bát tọa nhị tinh quyết

三台寻左辅将初一日加在左辅宫, 顺数至本生日安之. 八座寻右弼将初一加右弼宫逆数至本生日安之是也.

Tam thai tầm tả phụ tương sơ nhất nhật gia tại tả phụ cung, thuận sổ chí bản sinh nhật an chi. Bát tọa tầm hữu bật tương sơ nhất gia hữu bật cung nghịch sổ chí bản sinh nhật an chi thị dã.

安天哭天虚星诀 论本生年支

An thiên khốc thiên hư tinh quyết luận bản sinh niên chi

天哭天虚起午宫. 午宫起子两分踪. 哭逆巳兮虚顺未. 数到生年便居中.

Thiên khốc thiên hư khởi ngọ cung. Ngọ cung khởi tử lưỡng phân tung. Khốc nghịch tị hề hư thuận vị. Sổ đáo sinh niên tiện cư trung.

安龙池凤阁诀 论本生年支

An long trì phượng các quyết luận bản sinh niên chi

龙池子顺辰, 凤阁子戌逆.

Long trì tử thuận thần, phượng các tử tuất nghịch.

安台辅封诀

An thai phụ phong quyết

由午宫起子顺数至本生时安之.

Do ngọ cung khởi tử thuận sổ chí bản sinh thì an chi.

安封诰诀

An phong cáo quyết

由寅起宫子顺数至本生时安之.

Do dần khởi cung tử thuận sổ chí bản sinh thì an chi.

安长生, 沐浴, 冠带, 临官, 帝旺, 衰, 病, 死, 墓, 绝, 胎, 养 男命顺数, 女命逆数.

An trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng nam mệnh thuận sổ, nữ mệnh nghịch sổ.

火局命寅起长生. 木局命亥起长生. 水局命申起长生. 金局命巳起长生. 土局命申起长生.

Hỏa cục mệnh dần khởi trường sinh. Mộc cục mệnh hợi khởi trường sinh. Thủy cục mệnh thân khởi trường sinh. Kim cục mệnh tị khởi trường sinh. Thổ cục mệnh thân khởi trường sinh.

安红鸾天喜诀

An hồng loan thiên hỉ quyết

卯上起子逆数之, 数到当生太岁支, 坐守此宫红鸾位, 对宫天喜不差移,

Mão thượng khởi tử nghịch sổ chi, sổ đáo đương sinh thái tuế chi, tọa thủ thử cung hồng loan vị, đối cung thiên hỉ bất soa di,

年少婚姻喜事奇, 老人必主丧其妻, 三十年前为吉曜, 五十年后不相宜.

Niên thiểu hôn nhân hỉ sự kỳ, lão nhân tất chủ tang kỳ thê, tam thập niên tiền vi cát diệu, ngũ thập niên hậu bất tương nghi.

安丧门白虎吊客官府四飞星诀

An tang môn bạch hổ điếu khách quan phủ tứ phi tinh quyết

流年太岁前二位是丧门, 后二位是吊客, 丧门对照安白虎, 吊客对照安官府.

Lưu niên thái tuế tiền nhị vị thị tang môn, hậu nhị vị thị điếu khách, tang môn đối chiếu an bạch hổ, điếu khách đối chiếu an quan phủ.

岁君前二是丧门, 后二宫中吊客存, 对照丧门安白虎, 吊客对照安官府.

Tuế quân tiền nhị thị tang môn, hậu nhị cung trung điếu khách tồn, đối chiếu tang môn an bạch hổ, điếu khách đối chiếu an quan phủ.

安斗君诀 即月将星是也

An đấu quân quyết tức nguyệt tương tinh thị dã

于流年太岁宫起正月逆至本生月, 又从本生月起子顺数至本生时安斗君.

Vu lưu niên thái tuế cung khởi chính nguyệt nghịch chí bản sinh nguyệt, hựu tòng bản sinh nguyệt khởi tử thuận sổ chí bản sinh thì an đấu quân.

大岁宫中便起正, 逆寻生月即留停, 又从生月宫轮子, 顺至生时镇斗星.

Đại tuế cung trung tiện khởi chính, nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình, hựu tòng sinh nguyệt cung luân tử, thuận chí sinh thì trấn đấu tinh.

安天德月德解神诀

An thiên đức nguyệt đức giải thần quyết

天德星从酉上起子, 顺数至流年太岁上是也. 月德星从子上起子, 顺数至流年太岁上是也.

Thiên đức tinh tòng dậu thượng khởi tử, thuận sổ chí lưu niên thái tuế thượng thị dã. Nguyệt đức tinh tòng tử thượng khởi tử, thuận sổ chí lưu niên thái tuế thượng thị dã.

解神从戌上起子, 逆数至当生年太岁上是也.

Giải thần tòng tuất thượng khởi tử, nghịch sổ chí đương sinh niên thái tuế thượng thị dã.

安飞天三杀诀 即奏书, 将军, 直符

An phi thiên tam sát quyết tức tấu thư, tương quân, trực phù

寅午戍年飞入亥卯未宫. 申子辰年飞入巳酉丑宫.

Dần ngọ thú niên phi nhập hợi mão vị cung. Thân tử thần niên phi nhập tị dậu sửu cung.

亥卯未年飞入申子辰宫. 巳酉丑年飞入寅午戌宫.

Hợi mão vị niên phi nhập thân tử thần cung. Tị dậu sửu niên phi nhập dần ngọ tuất cung.

奏书口舌祸来侵, 将军飞入悔心惊, 直符官灾终不免, 此是流年三杀星.

Tấu thư khẩu thiệt họa lai xâm, tương quân phi nhập hối tâm kinh, trực phù quan tai chung bất miễn, thử thị lưu niên tam sát tinh.

安截路空亡诀 论本生年

An tiệt lộ không vong quyết luận bản sinh niên

甲己申酉宫, 乙庚午未宫, 丙辛辰巳宫, 丁壬寅卯宫, 戊癸子丑宫.

Giáp kỷ thân dậu cung, ất canh ngọ vị cung, bính tân thần tị cung, đinh nhâm dần mão cung, mậu quý tử sửu cung.

安旬中空亡诀 论本生年

An tuần trung không vong quyết luận bản sinh niên

甲子旬中空戌亥, 甲寅旬中空子丑, 甲辰旬中空寅卯,

Giáp tử tuần trung không tuất hợi, giáp dần tuần trung không tử sửu, giáp thần tuần trung không dần mão,

甲午旬中空辰巳, 甲申旬中空午未, 甲戌旬中空申酉.

Giáp ngọ tuần trung không thần tị, giáp thân tuần trung không ngọ vị, giáp tuất tuần trung không thân dậu.

安大限诀

An đại hạn quyết

阳男阴女从命前一宫起顺行 是父母宫. 阴男阳女从命后一宫起逆行 是兄弟宫

Dương nam âm nữ tòng mệnh tiền nhất cung khởi thuận hành thị phụ mẫu cung. Âm nam dương nữ tòng mệnh hậu nhất cung khởi nghịch hành thị huynh đệ cung

安小限诀 不论阴阳男俱顺数不论阴阳女俱逆数

An tiểu hạn quyết bất luận âm dương nam câu thuận sổ bất luận âm dương nữ câu nghịch sổ

寅午戌人起辰宫, 申子辰人自戌宫, 巳酉丑人起未宫, 亥卯未人起丑宫.

Dần ngọ tuất nhân khởi thần cung, thân tử thần nhân tự tuất cung, tị dậu sửu nhân khởi vị cung, hợi mão vị nhân khởi sửu cung.

安童限诀

An đồng hạn quyết

一命二财三疾厄, 四妻五福六官禄, 余年一派顺流行, 十五命宫看端的.

Nhất mệnh nhị tài tam tật ách, tứ thê ngũ phúc lục quan lộc, dư niên nhất phái thuận lưu hành, thập ngũ mệnh cung khán đoan đích.

安命主

An mệnh chủ

贪狼子宫, 巨门丑亥宫, 禄存寅戌宫, 文曲卯酉宫, 廉真申辰宫, 武曲巳未宫, 破军午宫.

Tham lang tử cung, cự môn sửu hợi cung, lộc tồn dần tuất cung, văn khúc mão dậu cung, liêm chân thân thần cung, vũ khúc tị vị cung, phá quân ngọ cung.

假如午宫安命寻破军星在何宫即命主也, 子宫安命寻贪狼星在何宫即命主也, 左辅随丑至午, 右弼随亥至午.

Giả như ngọ cung an mệnh tầm phá quân tinh tại hà cung tức mệnh chủ dã, tử cung an mệnh tầm tham lang tinh tại hà cung tức mệnh chủ dã, tả phụ tùy sửu chí ngọ, hữu bật tùy hợi chí ngọ.

安身主

An thân chủ

子午人火玲星, 丑未人天相星, 寅申人天梁星, 卯酉人天同星, 辰戌人文昌星, 巳亥人天机星.

Tử ngọ nhân hỏa linh tinh, sửu vị nhân thiên tương tinh, dần thân nhân thiên lương tinh, mão dậu nhân thiên đồng tinh, thần tuất nhân văn xương tinh, tị hợi nhân thiên ky tinh.

论安命金锁铁蛇关

Luận an mệnh kim tỏa thiết xà quan

当从戌上起子年, 顺数行年月逆推, 日又顺数时逆转, 小儿寿夭可先知.

Đương tòng tuất thượng khởi tử niên, thuận sổ hành niên nguyệt nghịch thôi, nhật hựu thuận sổ thì nghịch chuyển, tiểu nhi thọ yêu khả tiên tri.

此法从戌上起年顺行至本生年, 年上起月逆数至本生月, 月上起日, 月上起时, 逆至本生时遇丑未宫病有救, 辰戌宫死.

Thử pháp tòng tuất thượng khởi niên thuận hành chí bản sinh niên, niên thượng khởi nguyệt nghịch sổ chí bản sinh nguyệt, nguyệt thượng khởi nhật, nguyệt thượng khởi thì, nghịch chí bản sinh thì ngộ sửu vị cung bệnh hữu cứu, thần tuất cung tử.

定男女竹萝三限

Định nam nữ trúc la tam hạn

法曰同前帝皇局例, 只是逆行以上此二数逆排定, 只托三方四正七杀破军俱作竹萝三限, 若再加巨暗凶星便作三方四正定议, 若大小二限相遇作死限断.

Pháp viết đồng tiền đế hoàng cục lệ, chích thị nghịch hành dĩ thượng thử nhị sổ nghịch bài định, chích thác tam phương tứ chính thất sát phá quân câu tác trúc la tam hạn, nhược tái gia cự ám hung tinh tiện tác tam phương tứ chính định nghị, nhược đại tiểu nhị hạn tương ngộ tác tử hạn đoạn.

定十二宫弱强

Định thập nhị cung nhược cường

男命 财帛, 官禄, 福德, 迁移, 田宅为强宫, 子女, 奴仆, 兄弟, 父母为弱宫.

Nam mệnh tài bạch, quan lộc, phúc đức, thiên di, điền trạch vi cường cung, tử nữ, nô phó, huynh đệ, phụ mẫu vi nhược cung.

女命 夫君, 子息, 财帛, 田宅, 福德为强, 余宫皆弱.

Nữ mệnh phu quân, tử tức, tài bạch, điền trạch, phúc đức vi cường, dư cung giai nhược.

定十二宫星辰落闲

Định thập nhị cung tinh thần lạc nhàn

紫微在子辰亥为闲宫, 贪狼在寅辰为闲宫, 天相在辰戌为闲宫, 七杀在辰亥为闲宫, 天梁在巳酉为闲宫, 天机在巳为闲宫, 破军在巳申为闲宫, 武曲在申为闲宫.

Tử vi tại tử thần hợi vi nhàn cung, tham lang tại dần thần vi nhàn cung, thiên tương tại thần tuất vi nhàn cung, thất sát tại thần hợi vi nhàn cung, thiên lương tại tị dậu vi nhàn cung, thiên ky tại tị vi nhàn cung, phá quân tại tị thân vi nhàn cung, vũ khúc tại thân vi nhàn cung.

安流禄流羊流陀诀 论流年太岁

An lưu lộc lưu dương lưu đà quyết luận lưu niên thái tuế

假如己丑流年流禄在午, 流羊在未, 流陀在巳, 如甲子生人安命巳, 小限又行在亥, 小限擎羊.

Giả như kỷ sửu lưu niên lưu lộc tại ngọ, lưu dương tại vị, lưu đà tại tị, như giáp tử sinh nhân an mệnh tị, tiểu hạn hựu hành tại hợi, tiểu hạn kình dương.

论星辰生克制化

Luận tinh thần sinh khắc chế hóa

星曜全明生克制化之机, 次看落于何宫, 如廉真属火在寅宫, 乃木乡能生廉真之火, 若武曲金星与廉真同度, 则武曲为财而无用也, 余仿此.

Tinh diệu toàn minh sinh khắc chế hóa chi ky, thứ khán lạc vu hà cung, như liêm chân chúc hỏa tại dần cung, nãi mộc hương năng sinh liêm chân chi hỏa, nhược vũ khúc kim tinh dữ liêm chân đồng độ, tắc vũ khúc vi tài nhi vô dụng dã, dư phảng thử.

金入火乡 火入水乡 水入土乡 土入木乡 俱为受制

Kim nhập hỏa hương hỏa nhập thủy hương thủy nhập thổ hương thổ nhập mộc hương câu vi thụ chế

论诸星分属南北斗化吉凶并分属五行

Luận chư tinh phân chúc nam bắc đấu hóa cát hung tịnh phân chúc ngũ hành

紫微属土中天星南北斗化帝座为官禄主

Tử vi chúc thổ trung thiên tinh nam bắc đấu hóa đế tọa vi quan lộc chủ

天机属木南斗化善为兄弟主

Thiên ky chúc mộc nam đấu hóa thiện vi huynh đệ chủ

禄存属土北斗司爵贵寿星

Lộc tồn chúc thổ bắc đấu ti tước quý thọ tinh

太阳属火南北斗化贵为官禄主

Thái dương chúc hỏa nam bắc đấu hóa quý vi quan lộc chủ

天同属水金南斗化福为福德主

Thiên đồng chúc thủy kim nam đấu hóa phúc vi phúc đức chủ

廉真属火北斗化杀囚在官禄为官禄主在身命为次桃花

Liêm chân chúc hỏa bắc đấu hóa sát tù tại quan lộc vi quan lộc chủ tại thân mệnh vi thứ đào hoa

武曲属金北斗化财为财帛主

Vũ khúc chúc kim bắc đấu hóa tài vi tài bạch chủ

天府属土南斗化令星为财帛田宅主

Thiên phủ chúc thổ nam đấu hóa lệnh tinh vi tài bạch điền trạch chủ

太阴属水南北斗化富为财帛田宅主

Thái âm chúc thủy nam bắc đấu hóa phú vi tài bạch điền trạch chủ

贪狼属水木北斗化桃花杀主祸福

Tham lang chúc thủy mộc bắc đấu hóa đào hoa sát chủ họa phúc

巨门属水北斗化暗主是非

Cự môn chúc thủy bắc đấu hóa ám chủ thị phi

天相属水南斗化印为官禄主

Thiên tương chúc thủy nam đấu hóa ấn vi quan lộc chủ

天梁属土南斗化荫主寿星

Thiên lương chúc thổ nam đấu hóa ấm chủ thọ tinh

七杀属火金南斗降星遇帝为权

Thất sát chúc hỏa kim nam đấu hàng tinh ngộ đế vi quyền

破军属水北斗化耗司夫妻子女奴仆

Phá quân chúc thủy bắc đấu hóa háo ti phu thê tử nữ nô phó

文昌属金南北斗司科甲乃文魁之首

Văn xương chúc kim nam bắc đấu ti khoa giáp nãi văn khôi chi thủ

文曲属水北斗主科甲里

Văn khúc chúc thủy bắc đấu chủ khoa giáp lý

辅弼二星北斗善住雨令星

Phụ bật nhị tinh bắc đấu thiện trụ vũ lệnh tinh

以上自紫微至辅弼一十八星俱南北斗正曜, 魁钺天马亦是吉星俱不入正曜.

Dĩ thượng tự tử vi chí phụ bật nhất thập bát tinh câu nam bắc đấu chính diệu, khôi việt thiên mã diệc thị cát tinh câu bất nhập chính diệu.

魁钺二星属火

Khôi việt nhị tinh chúc hỏa

天马属火

Thiên mã chúc hỏa

擎羊属金北斗浮星化刑

Kình dương chúc kim bắc đấu phù tinh hóa hình

陀罗属金北斗助星化忌

Đà la chúc kim bắc đấu trợ tinh hóa kỵ

火星属火南斗助星

Hỏa tinh chúc hỏa nam đấu trợ tinh

铃星属火南斗助星

Linh tinh chúc hỏa nam đấu trợ tinh

天空地劫属火

Thiên không địa kiếp chúc hỏa

天殇天使属水

Thiên thương thiên sử chúc thủy

化禄属土喜见禄存

Hóa lộc chúc thổ hỉ kiến lộc tồn

化权属木喜会巨门武曲

Hóa quyền chúc mộc hỉ hội cự môn vũ khúc

化科属水喜会魁钺

Hóa khoa chúc thủy hỉ hội khôi việt

化忌属水即计都星

Hóa kỵ chúc thủy tức kế đô tinh

红鸾天喜属水

Hồng loan thiên hỉ chúc thủy

岁君属火

Tuế quân chúc hỏa

博士属水主聪明

Bác sĩ chúc thủy chủ thông minh

力士属火主权势

Lực sĩ chúc hỏa chủ quyền thế

青龙属木主喜气

Thanh long chúc mộc chủ hỉ khí

大小耗属火小耗钱财大耗退祖

Đại tiểu háo chúc hỏa tiểu háo tiễn tài đại háo thối tổ

将军属木主威猛欠合

Tương quân chúc mộc chủ uy mãnh khiếm hợp

奏书属金主福禄

Tấu thư chúc kim chủ phúc lộc

飞廉属火主孤

Phi liêm chúc hỏa chủ cô

喜神属火主喜气

Hỉ thần chúc hỏa chủ hỉ khí

伏兵属火主口舌

Phục binh chúc hỏa chủ khẩu thiệt

病符主病

Bệnh phù chủ bệnh

官府主官符

Quan phủ chủ quan phù

丧门木

Tang môn mộc

吊客火

Điếu khách hỏa

白虎金

Bạch hổ kim

官符火

Quan phù hỏa

坎水宫中二岁行, 初一起丑初二寅,

Khảm thủy cung trung nhị tuế hành, sơ nhất khởi sửu sơ nhị dần,

顺行一宫安二日, 阴阳虽殊行则同.

Thuận hành nhất cung an nhị nhật, âm dương tuy thù hành tắc đồng.

———————————————————–

| | | | |

| 初初 | 初十 | 十十 | 十十 |

| 八九 | 十一 | 二三 | 四五 |

| | | | |

| 巳| 午| 未| 申|

————–+—————————–+————–

| | | |

| 初初三 | | 十十 |

| 六七十 | | 六七 |

| | | |

| 辰| | 酉|

————– 水二局 ————–

| | | |

| 初初廿廿 | | 十十 |

| 四五八九 | | 八九 |

| | | |

| 卯| | 戌|

————–+—————————–+————–

| | | | |

| 初初廿廿 | 初廿廿 | 廿廿 | 二廿 |

| 二三六七 | 一四五 | 二三 | 十一 |

| | | | |

| 寅| 丑| 子| 亥|

———————————————————–

生逢木宫三岁起, 初一起龙初二牛,

Sinh phùng mộc cung tam tuế khởi, sơ nhất khởi long sơ nhị ngưu,

逆进二宫安二日, 顺回四步一辰字,

Nghịch tiến nhị cung an nhị nhật, thuận hồi tứ bộ nhất thần tự,

初二同宫牛头起, 逆退二步二辰寻.

Sơ nhị đồng cung ngưu đầu khởi, nghịch thối nhị bộ nhị thần tầm.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初十十 | 初十十 | 初十二 | 十廿廿 |

| sơ thập thập | sơ thập thập | sơ thập nhị | thập nhập nhập |

| 四二四 | 七五七 | 十八十 | 三一三 |

| tứ nhị tứ | thất ngũ thất | thập bát thập | tam nhất tam |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初初十 | | 十廿廿 |

| sơ sơ thập | | thập nhập nhập |

| 一九一 | | 六四六 |

| nhất cửu nhất | | lục tứ lục |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 木三局 ————–

————– mộc tam cục ————–

| | | |

| | | |

| 初初 | | 十廿廿 |

| sơ sơ | | thập nhập nhập |

| 六八 | | 九七九 |

| lục bát | | cửu thất cửu |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初初 | 初廿 | 廿 | 廿三 |

| sơ sơ | sơ nhập | nhập | nhập tam |

| 三九 | 二八 | 五 | 二十 |

| tam cửu | nhị bát | ngũ | nhị thập |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

紫微金宫四岁花, 初一寻猪初二龙,

Tử vi kim cung tứ tuế hoa, sơ nhất tầm trư sơ nhị long,

顺进三步逆退一, 先阴后阳是其基,

Thuận tiến tam bộ nghịch thối nhất, tiên âm hậu dương thị kỳ cơ,

惟有初二辰上起, 退三进四逆寻迹.

Duy hữu sơ nhị thần thượng khởi, thối tam tiến tứ nghịch tầm tích.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初十十廿 | 初二廿廿 | 十廿廿 | 十廿 |

| sơ thập thập nhập | sơ nhị nhập nhập | thập nhập nhập | thập nhập |

| 六六九五 | 十十三九 | 四四七 | 八八 |

| lục lục cửu ngũ | thập thập tam cửu | tứ tứ thất | bát bát |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初十十廿 | | 廿 |

| sơ thập thập nhập | | nhập |

| 二二五一 | | 二 |

| nhị nhị ngũ nhất | | nhị |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 金四局 ————–

————– kim tứ cục ————–

| | | |

| | | |

| 初十十 | | 廿 |

| sơ thập thập | | nhập |

| 八一七 | | 六 |

| bát nhất thất | | lục |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初初十 | 初初 | 初 | 初 |

| sơ sơ thập | sơ sơ | sơ | sơ |

| 四七三 | 三九 | 五 | 一 |

| tứ thất tam | tam cửu | ngũ | nhất |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

戌土五龙居其中, 初一午上二亥宫,

Tuất thổ ngũ long cư kỳ trung, sơ nhất ngọ thượng nhị hợi cung,

逆行二宫安一日, 惟有九日不能均,

Nghịch hành nhị cung an nhất nhật, duy hữu cửu nhật bất năng quân,

十居辰上初居寅, 二十九日五上寻,

Thập cư thần thượng sơ cư dần, nhị thập cửu nhật ngũ thượng tầm,

二宫一日顺三次, 退二三次又逆回,

Nhị cung nhất nhật thuận tam thứ, thối nhị tam thứ hựu nghịch hồi,

惟有六日无正位, 逢四对宫去追寻.

Duy hữu lục nhật vô chính vị, phùng tứ đối cung khứ truy tầm.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初二廿 | 初十廿廿 | 初十三 | 十廿 |

| sơ nhị nhập | sơ thập nhập nhập | sơ thập tam | thập nhập |

| 八十四 | 一三五九 | 六八十 | 一三 |

| bát thập tứ | nhất tam ngũ cửu | lục bát thập | nhất tam |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初十十廿 | | 十廿 |

| sơ thập thập nhập | | thập nhập |

| 三五九七 | | 六八 |

| tam ngũ cửu thất | | lục bát |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 土五局 ————–

————– thổ ngũ cục ————–

| | | |

| | | |

| 初十廿 | | 廿 |

| sơ thập nhập | | nhập |

| 十四二 | | 一 |

| thập tứ nhị | | nhất |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初初十 | 初十 | 初 | 初廿 |

| sơ sơ thập | sơ thập | sơ | sơ nhập |

| 五九七 | 四二 | 七 | 二六 |

| ngũ cửu thất | tứ nhị | thất | nhị lục |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

离火宫中六岁奇, 初二骑马初四龙,

Ly hỏa cung trung lục tuế kỳ, sơ nhị kỵ mã sơ tứ long,

进三退二各一日, 逆回三步是生时,

Tiến tam thối nhị các nhất nhật, nghịch hồi tam bộ thị sinh thì,

先阳后阴逆退二, 另有进一各期端,

Tiên dương hậu âm nghịch thối nhị, lánh hữu tiến nhất các kỳ đoan,

退二安一退二日, 顺进五宫方是基.

Thối nhị an nhất thối nhị nhật, thuận tiến ngũ cung phương thị cơ.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初廿廿 | 初十三 | 初廿 | 十廿 |

| sơ nhập nhập | sơ thập tam | sơ nhập | thập nhập |

| 十四九 | 二六十 | 八二 | 四八 |

| thập tứ cửu | nhị lục thập | bát nhị | tứ bát |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初十廿 | | 初二 |

| sơ thập nhập | | sơ nhị |

| 四八三 | | 一十 |

| tứ bát tam | | nhất thập |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 火六局 ————–

————– hỏa lục cục ————–

| | | |

| | | |

| 十十廿 | | 初廿 |

| thập thập nhập | | sơ nhập |

| 二七七 | | 七六 |

| nhị thất thất | | thất lục |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初十廿 | 初十廿 | 初十 | 初十 |

| sơ thập nhập | sơ thập nhập | sơ thập | sơ thập |

| 六一一 | 五五五 | 九九 | 三三 |

| lục nhất nhất | ngũ ngũ ngũ | cửu cửu | tam tam |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| 紫 | 紫 | 紫 | 紫府同宫 |

| tử | tử | tử | tử phủ đồng cung |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| | 安天府图 | |

| | an thiên phủ đồ | |

| | | |

| | | |

| 紫 | 天府惟寅申二宫紫府同宫, 余 | 府 |

| tử | thiên phủ duy dần thân nhị cung tử phủ đồng cung, dư | phủ |

| | 宫俱各填协作对如紫居丑则府 | |

| | cung câu các điền hiệp tác đối như tử cư sửu tắc phủ | |

| 辰 | 居卯矣. | 酉 |

| thần | cư mão hĩ. | dậu |

————– ————–

————– ————–

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| 紫 | | 府 |

| tử | | phủ |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| 紫府同宫 | 府 | 府 | 府 |

| tử phủ đồng cung | phủ | phủ | phủ |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

| . 如六 | 灾, 天 | 天 | 寅怕六 |

| . Như lục | tai, thiên | thiên | dần phạ lục |

| 寅丙 | . 若殇 | 殇 | 一者庚 |

| dần bính | . Nhược thương | thương | nhất giả canh |

| 一生 | 身祸 | 祸 | 样, 生 |

| nhất sinh | thân họa | họa | dạng, sinh |

| 样人 | 合紧 | 紧 | . 如人 |

| dạng nhân | hợp khẩn | khẩn | . Như nhân |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| 天 | 殇使祸福紧慢图岁限为灾之局 | 天 |

| thiên | thương sử họa phúc khẩn mạn đồ tuế hạn vi tai chi cục | thiên |

| 殇 | | 使 |

| thương | | sử |

| 祸 | 凡岁限行到此星必死, 若有救 | 祸 |

| họa | phàm tuế hạn hành đáo thử tinh tất tử, nhược hữu cứu | họa |

| 紧 | 始不妨也. | 紧 |

| khẩn | thủy bất phương dã. | khẩn |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 天殇 子辰卯午未宫祸紧 ————–

————– thiên thương tử thần mão ngọ vị cung họa khẩn ————–

| 天 | 天使 丑卯辰酉戌宫祸紧 | 恶临杀, 天 |

| thiên | thiên sử sửu mão thần dậu tuất cung họa khẩn | ác lâm sát, thiên |

| 殇 | 殇使 寅申巳亥祸紧 | . 此, 不使 |

| thương | thương sử dần thân tị hợi họa khẩn | . Thử, bất sử |

| 祸 | | 宫太可祸 |

| họa | | cung thái khả họa |

| 紧 | | 灾岁见紧 |

| khẩn | | tai tuế kiến khẩn |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| 相二, 不六 | 天 | 天 | 大限此 |

| tương nhị, bất lục | thiên | thiên | đại hạn thử |

| 遇限怕宜甲 | 使 | 殇 | 宜至斗 |

| ngộ hạn phạ nghi giáp | sử | thương | nghi chí đấu |

| . 太殇到生 | 祸 | 祸 | . 此方 |

| . Thái thương đáo sinh | họa | họa | . Thử phương |

| 岁使此人 | 紧 | 紧 | 宫, |

| tuế sử thử nhân | khẩn | khẩn | cung, |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

| 忌. 科 | 忌地, 科 | 忌祸, 科 | 地权. 科 |

| kỵ. Khoa | kỵ địa, khoa | kỵ họa, khoa | địa quyền. Khoa |

| 星 禄 | 星. 禄星 | 无. 怕权 | . 忌 禄 |

| tinh lộc | tinh. Lộc tinh | vô. Phạ quyền | . Kỵ lộc |

| 凶 福 | 凶 不得 | 用 杀福 | 不 得 |

| hung phúc | hung bất đắc | dụng sát phúc | bất đắc |

| . 慢 | . 得地 | . 为慢 | 得 地 |

| . Mạn | . Đắc địa | . Vi mạn | đắc địa |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| 忌灾, 科 | | 地权地权 |

| kỵ tai, khoa | | địa quyền địa quyền |

| 无, 冲禄 | 禄权科忌图 | . 忌. 忌 |

| vô, trùng lộc | lộc quyền khoa kỵ đồ | . Kỵ. Kỵ |

| 用 杀福 | | 不 不 |

| dụng sát phúc | | bất bất |

| . 为重 | | 得 得 |

| . Vi trọng | | đắc đắc |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– ————–

————– ————–

| . 忌杀科 | | . 忌. 厚科 |

| . Kỵ sát khoa | | . Kỵ. Hậu khoa |

| 星凑权 | | 星 怕权 |

| tinh thấu quyền | | tinh phạ quyền |

| 得合喜 | | 重 杀福 |

| đắc hợp hỉ | | trọng sát phúc |

| 地. 怕 | | 重 冲禄 |

| địa. Phạ | | trọng trùng lộc |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| . 忌破慢科 | . 忌. 紧科 | . 忌地禄 | . 忌 |

| . Kỵ phá mạn khoa | . Kỵ. Khẩn khoa | . Kỵ địa lộc | . Kỵ |

| 星财, 权 | 星 不权 | 星. 权 | 星 |

| tinh tài, quyền | tinh bất quyền | tinh. Quyền | tinh |

| 不. 有福 | 不 怕福 | 不 不 | 不 |

| bất. Hữu phúc | bất phạ phúc | bất bất | bất |

| 宜 杀禄 | 忌 杀禄 | 凶 得 | 宜 |

| nghi sát lộc | kỵ sát lộc | hung đắc | nghi |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

————————————————————————-

————————————————————————-

| | 庙 | 旺 | 得地 | 利益 | 平和 | 不得地 | 落陷 |

| | miếu | vượng | đắc địa | lợi ích | bình hòa | bất đắc địa | lạc hãm |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 机府月相 | 武同贪巨 | 昌曲 | | 紫廉 | | 日羊火铃 |

| | ky phủ nguyệt tương | vũ đồng tham cự | xương khúc | | tử liêm | | nhật dương hỏa linh |

| 子 | 梁破禄 | 杀 | | | | | |

| tử | lương phá lộc | sát | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 紫武府月 | 梁破 | 火铃 | 廉 | | 日同巨 | 机 |

| | tử vũ phủ nguyệt | lương phá | hỏa linh | liêm | | nhật đồng cự | ky |

| 丑 | 贪相杀昌 | | | | | | |

| sửu | tham tương sát xương | | | | | | |

| | 曲羊陀 | | | | | | |

| | khúc dương đà | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 廉府巨相 | 紫日月 | 机武破 | 同 | 贪曲 | | 昌陀 |

| | liêm phủ cự tương | tử nhật nguyệt | ky vũ phá | đồng | tham khúc | | xương đà |

| 寅 | 梁杀禄火 | | | | | | |

| dần | lương sát lộc hỏa | | | | | | |

| | 铃 | | | | | | |

| | linh | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 日巨梁禄 | 紫机杀曲 | 府 | 武贪昌火 | 同廉 | | 月相破羊 |

| | nhật cự lương lộc | tử ky sát khúc | phủ | vũ tham xương hỏa | đồng liêm | | nguyệt tương phá dương |

| 卯 | | | | 铃 | | | |

| mão | | | | linh | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 武府贪梁 | 日破 | 紫相昌曲 | 机廉 | 同 | | 月巨火铃 |

| | vũ phủ tham lương | nhật phá | tử tương xương khúc | ky liêm | đồng | | nguyệt cự hỏa linh |

| 辰 | 杀羊陀 | | | | | | |

| thần | sát dương đà | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 同昌曲禄 | 紫日巨 | 府相火铃 | | 机武杀破 | | 廉月贪梁 |

| | đồng xương khúc lộc | tử nhật cự | phủ tương hỏa linh | | ky vũ sát phá | | liêm nguyệt tham lương |

| 巳 | | | | | | | 陀 |

| tị | | | | | | | đà |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 紫机相梁 | 日武府贪 | | | 廉 | 月 | 同昌曲羊 |

| | tử ky tương lương | nhật vũ phủ tham | | | liêm | nguyệt | đồng xương khúc dương |

| 午 | 破禄火铃 | 巨杀 | | | | | |

| ngọ | phá lộc hỏa linh | cự sát | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 紫武府贪 | 梁破曲 | 日相 | 廉昌火铃 | | 同月巨 | 机 |

| | tử vũ phủ tham | lương phá khúc | nhật tương | liêm xương hỏa linh | | đồng nguyệt cự | ky |

| 未 | 杀羊陀 | | | | | | |

| vị | sát dương đà | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 廉巨相杀 | 紫同 | 机日武府 | 月 | 贪 | | 梁陀火铃 |

| | liêm cự tương sát | tử đồng | ky nhật vũ phủ | nguyệt | tham | | lương đà hỏa linh |

| 申 | 禄 | | 破昌曲 | | | | |

| thân | lộc | | phá xương khúc | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 巨昌曲禄 | 紫机府月 | 梁火铃 | 武贪 | 日同廉 | | 相破羊 |

| | cự xương khúc lộc | tử ky phủ nguyệt | lương hỏa linh | vũ tham | nhật đồng liêm | | tương phá dương |

| 酉 | | 杀 | | | | | |

| dậu | | sát | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 武府贪梁 | 月破 | 紫相 | 机廉 | 同 | 日 | 巨昌曲 |

| | vũ phủ tham lương | nguyệt phá | tử tương | ky liêm | đồng | nhật | cự xương khúc |

| 戌 | 杀羊陀火 | | | | | | |

| tuất | sát dương đà hỏa | | | | | | |

| | 铃 | | | | | | |

| | linh | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 同月禄 | 紫巨曲 | 府相 | 昌火铃 | 机武杀破 | | 日廉贪梁 |

| | đồng nguyệt lộc | tử cự khúc | phủ tương | xương hỏa linh | ky vũ sát phá | | nhật liêm tham lương |

| 亥 | | | | | | | 陀 |

| hợi | | | | | | | đà |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

————————————————————————-

————————————————————————-

一 命宫

Nhất mệnh cung

紫微土, 南北斗化帝座, 为官禄主. 紫微面紫色或白青, 腰背肥满, 为人忠厚老成, 谦恭耿直, 其威制七杀降火铃. 若与府相左右日月昌曲三合嘉会极急, 食禄千锺巨富大贵. 与禄存同奇特, 不入庙无左右为孤君, 亦清闲僧道. 与破军同为胥吏. 与羊陀火铃冲合吉多亦发财, 常庶人吉. 女命会吉清秀旺夫益子.

Tử vi thổ, nam bắc đấu hóa đế tọa, vi quan lộc chủ. Tử vi diện tử sắc hoặc bạch thanh, yêu bối phì mãn, vi nhân trung hậu lão thành, khiêm cung cảnh trực, kỳ uy chế thất sát hàng hỏa linh. Nhược dữ phủ tương tả hữu nhật nguyệt xương khúc tam hợp gia hội cực cấp, thực lộc thiên chung cự phú đại quý. Dữ lộc tồn đồng kỳ đặc, bất nhập miếu vô tả hữu vi cô quân, diệc thanh nhàn tăng đạo. Dữ phá quân đồng vi tư lại. Dữ dương đà hỏa linh trùng hợp cát đa diệc phát tài, thường thứ nhân cát. Nữ mệnh hội cát thanh tú vượng phu ích tử.

子宫喜丁己庚生人贵格, 壬癸生人不耐久.

Tử cung hỉ đinh kỷ canh sinh nhân quý cách, nhâm quý sinh nhân bất nại cửu.

午宫入庙喜甲丁己生人财官格, 丙戊生人成败带疾.

Ngọ cung nhập miếu hỉ giáp đinh kỷ sinh nhân tài quan cách, bính mậu sinh nhân thành bại đái tật.

卯酉宫贪狼同度, 乙辛甲庚生人贵不耐久.

Mão dậu cung tham lang đồng độ, ất tân giáp canh sinh nhân quý bất nại cửu.

寅申宫旺地与天府同度, 甲庚丁己生人财官格.

Dần thân cung vượng địa dữ thiên phủ đồng độ, giáp canh đinh kỷ sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫旺地与七杀同度, 乙戊生人财官格.

Tị hợi cung vượng địa dữ thất sát đồng độ, ất mậu sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫得地与天相同度, 乙己甲庚癸生人财官格.

Thần tuất cung đắc địa dữ thiên tương đồng độ, ất kỷ giáp canh quý sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙与破军同度, 乙己甲庚丁壬生人财官格.

Sửu vị cung nhập miếu dữ phá quân đồng độ, ất kỷ giáp canh đinh nhâm sinh nhân tài quan cách.

紫微入男命吉凶诀:

Tử vi nhập nam mệnh cát hung quyết:

紫微天中第一星, 命身相遇福财兴, 若逢相佐宫中会, 富贵双全播令名.

Tử vi thiên trung đệ nhất tinh, mệnh thân tương ngộ phúc tài hưng, nhược phùng tương tá cung trung hội, phú quý song toàn bá lệnh danh.

紫微守命最为良, 二杀逢之寿不长, 羊陀火铃来相会, 只好空门礼梵王.

Tử vi thủ mệnh tối vi lương, nhị sát phùng chi thọ bất trường, dương đà hỏa linh lai tương hội, chích hảo không môn lễ phạm vương.

紫微辰戌遇破军, 富而不贵有虚名, 若逢贪狼在卯酉, 为臣失义不相应.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh, nhược phùng tham lang tại mão dậu, vi thần thất nghĩa bất tương ứng.

火铃羊陀来相会, 七杀同宫多不贵, 欺人孤独更刑伤, 若是空门为吉利.

Hỏa linh dương đà lai tương hội, thất sát đồng cung đa bất quý, khi nhân cô độc canh hình thương, nhược thị không môn vi cát lợi.

紫微入女命吉凶诀:

Tử vi nhập nữ mệnh cát hung quyết:

紫微女命守身宫, 天府尊星同到宫, 更得吉星同主照, 金冠封赠福滔滔.

Tử vi nữ mệnh thủ thân cung, thiên phủ tôn tinh đồng đáo cung, canh đắc cát tinh đồng chủ chiếu, kim quan phong tặng phúc thao thao.

紫微女命守夫宫, 三方吉拱便为荣, 若逢杀破来冲破, 衣禄盈余淫巧容.

Tử vi nữ mệnh thủ phu cung, tam phương cát củng tiện vi vinh, nhược phùng sát phá lai trùng phá, y lộc doanh dư dâm xảo dung.

紫微入限吉凶诀:

Tử vi nhập hạn cát hung quyết:

紫微垣内吉星临, 二限相逢福禄兴, 常人得遇多财富, 官员逢之职位升.

Tử vi viên nội cát tinh lâm, nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng, thường nhân đắc ngộ đa tài phú, quan viên phùng chi chức vị thăng.

紫微入限本为祥, 只恐三方杀破狼, 常庶逢之多不利, 官员降谪有惊伤.

Tử vi nhập hạn bản vi tường, chích khủng tam phương sát phá lang, thường thứ phùng chi đa bất lợi, quan viên hàng trích hữu kinh thương.

天机属木, 南斗化善星, 为兄弟主. 入庙身长肥胖, 性急心慈, 机谋多变. 与天梁会合善谈兵, 乙丙丁生人遇之入庙化吉, 得左右昌曲魁钺太阴凑合, 坐于巳酉丑亥卯未宫, 权禄不小, 文武皆大贵极品. 加巨门羊陀火铃忌, 巳酉丑亥为下局, 孤穷, 纵有财官贵显亦不耐久, 只宜经商巧艺之辈耳. 女命入庙性刚有权柄, 持家助夫益子. 天梁太阴巨门见羊陀火铃忌冲合财帛, 淫贱偏房娼婢, 否则伤夫克子.

Thiên ky chúc mộc, nam đấu hóa thiện tinh, vi huynh đệ chủ. Nhập miếu thân trường phì bàn, tính cấp tâm từ, ky mưu đa biến. Dữ thiên lương hội hợp thiện đàm binh, ất bính đinh sinh nhân ngộ chi nhập miếu hóa cát, đắc tả hữu xương khúc khôi việt thái âm thấu hợp, tọa vu tị dậu sửu hợi mão vị cung, quyền lộc bất tiểu, văn vũ giai đại quý cực phẩm. Gia cự môn dương đà hỏa linh kỵ, tị dậu sửu hợi vi hạ cục, cô cùng, túng hữu tài quan quý hiển diệc bất nại cửu, chích nghi kinh thương xảo nghệ chi bối nhĩ. Nữ mệnh nhập miếu tính cương hữu quyền bính, trì gia trợ phu ích tử. Thiên lương thái âm cự môn kiến dương đà hỏa linh kỵ trùng hợp tài bạch, dâm tiện thiên phòng xướng tỳ, phủ tắc thương phu khắc tử.

子午宫入庙, 丁己癸甲庚壬生人财官格.

Tử ngọ cung nhập miếu, đinh kỷ quý giáp canh nhâm sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫旺地与巨门同度, 乙辛戊癸生人财官格.

Mão dậu cung vượng địa dữ cự môn đồng độ, ất tân mậu quý sinh nhân tài quan cách.

寅申宫得地与太阴同度, 丁己癸甲庚壬生人财官格.

Dần thân cung đắc địa dữ thái âm đồng độ, đinh kỷ quý giáp canh nhâm sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫和平, 丙壬戊生人合局不耐久.

Tị hợi cung hòa bình, bính nhâm mậu sinh nhân hợp cục bất nại cửu.

辰戌宫利益与天梁同度, 壬庚丁生人为福.

Thần tuất cung lợi ích dữ thiên lương đồng độ, nhâm canh đinh sinh nhân vi phúc.

丑未宫陷地, 丙戊丁壬生人财官格, 乙壬生人禄合格.

Sửu vị cung hãm địa, bính mậu đinh nhâm sinh nhân tài quan cách, ất nhâm sinh nhân lộc hợp cách.

天机入男命吉凶诀:

Thiên ky nhập nam mệnh cát hung quyết:

机月天梁合太阳, 常人富足置田庄, 官员得遇科权禄, 职位高迁面帝王.

Ky nguyệt thiên lương hợp thái dương, thường nhân phú túc trí điền trang, quan viên đắc ngộ khoa quyền lộc, chức vị cao thiên diện đế vương.

天机化忌落闲宫, 纵有财官亦不荣, 退尽家财兼寿夭, 飘蓬僧道住山中.

Thiên ky hóa kỵ lạc nhàn cung, túng hữu tài quan diệc bất vinh, thối tẫn gia tài kiêm thọ yêu, phiêu bồng tăng đạo trụ sơn trung.

天机入女命吉凶诀:

Thiên ky nhập nữ mệnh cát hung quyết:

天机女命吉星扶, 作事操持过丈夫, 权禄宫中逢守照, 荣膺诰命贵无伦.

Thiên ky nữ mệnh cát tinh phù, tác sự thao trì quá trượng phu, quyền lộc cung trung phùng thủ chiếu, vinh ưng cáo mệnh quý vô luân.

天机星与太阴同, 女命逢之淫巧容, 衣禄丰饶终不美, 为娼为妾主淫风.

Thiên ky tinh dữ thái âm đồng, nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung, y lộc phong nhiêu chung bất mỹ, vi xướng vi thiếp chủ dâm phong.

天机入限吉凶诀:

Thiên ky nhập hạn cát hung quyết:

男女二限值天机, 科权禄逢大有为, 出入经营多遇贵, 发财发福少人知.

Nam nữ nhị hạn trị thiên ky, khoa quyền lộc phùng đại hữu vi, xuất nhập kinh doanh đa ngộ quý, phát tài phát phúc thiểu nhân tri.

天机照限不安宁, 家事纷纷外事多, 更遇羊陀并巨暗, 须知此岁入南柯.

Thiên ky chiếu hạn bất an trữ, gia sự phân phân ngoại sự đa, canh ngộ dương đà tịnh cự ám, tu tri thử tuế nhập nam kha.

太阳火, 南北斗化贵, 为官禄主. 太阳入庙形貌堂堂, 雄壮面方圆满, 夜生陷日生庙旺, 心慈面紫色, 好济施. 若会左右昌曲魁钺太阴禄存守照官禄, 财官昭著, 极品之论, 文武皆宜之. 身逢吉聚贵人门下客, 否则公卿走卒, 六庚生人命坐卯宫, 第一庙所, 六壬次之. 命在亥, 申生人下局, 否则夭寿贫穷, 虽发不耐久. 庙旺终身富贵, 陷地虽化权禄也凶, 官禄亦不显, 先勤终懒, 成败不一, 出外离祖可吉. 与羊陀冲破又陷下局, 横发横破不耐久, 若经商巧艺, 辛苦劳力而祸轻延生矣, 加凶杀带疾, 化忌目疾. 女命入庙旺夫益子, 若陷地又见羊陀火铃忌劫, 贫贱残疾, 亦为贞洁之妇, 僧道亦清洁.

Thái dương hỏa, nam bắc đấu hóa quý, vi quan lộc chủ. Thái dương nhập miếu hình mạo đường đường, hùng tráng diện phương viên mãn, dạ sinh hãm nhật sinh miếu vượng, tâm từ diện tử sắc, hảo tể thi. Nhược hội tả hữu xương khúc khôi việt thái âm lộc tồn thủ chiếu quan lộc, tài quan chiêu trứ, cực phẩm chi luận, văn vũ giai nghi chi. Thân phùng cát tụ quý nhân môn hạ khách, phủ tắc công khanh tẩu tốt, lục canh sinh nhân mệnh tọa mão cung, đệ nhất miếu sở, lục nhâm thứ chi. Mệnh tại hợi, thân sinh nhân hạ cục, phủ tắc yêu thọ bần cùng, tuy phát bất nại cửu. Miếu vượng chung thân phú quý, hãm địa tuy hóa quyền lộc dã hung, quan lộc diệc bất hiển, tiên cần chung lại, thành bại bất nhất, xuất ngoại ly tổ khả cát. Dữ dương đà trùng phá hựu hãm hạ cục, hoành phát hoành phá bất nại cửu, nhược kinh thương xảo nghệ, tân khổ lao lực nhi họa khinh duyên sinh hĩ, gia hung sát đái tật, hóa kỵ mục tật. Nữ mệnh nhập miếu vượng phu ích tử, nhược hãm địa hựu kiến dương đà hỏa linh kỵ kiếp, bần tiện tàn tật, diệc vi trinh khiết chi phụ, tăng đạo diệc thanh khiết.

子宫陷午宫旺, 丁己生人财官格, 壬丙戊生人悔吝.

Tử cung hãm ngọ cung vượng, đinh kỷ sinh nhân tài quan cách, nhâm bính mậu sinh nhân hối lận.

卯宫庙酉宫和平, 乙辛生人财官格, 甲庚生人困.

Mão cung miếu dậu cung hòa bình, ất tân sinh nhân tài quan cách, giáp canh sinh nhân khốn.

寅宫旺申宫得地与巨门同度, 丁己甲庚生人财官格.

Dần cung vượng thân cung đắc địa dữ cự môn đồng độ, đinh kỷ giáp canh sinh nhân tài quan cách.

巳宫旺财官格. 亥宫陷逢杀孤寡贫穷.

Tị cung vượng tài quan cách. Hợi cung hãm phùng sát cô quả bần cùng.

辰宫旺财官格. 戌宫陷反背孤寡.

Thần cung vượng tài quan cách. Tuất cung hãm phản bối cô quả.

丑宫陷未宫得地与太阴同度, 加吉星财官格.

Sửu cung hãm vị cung đắc địa dữ thái âm đồng độ, gia cát tinh tài quan cách.

太阳入男命吉凶诀:

Thái dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

命里逢阳福寿浓, 更兼权禄两相逢, 魁昌左右来相凑, 富贵双全比石崇.

Mệnh lý phùng dương phúc thọ nùng, canh kiêm quyền lộc lưỡng tương phùng, khôi xương tả hữu lai tương thấu, phú quý song toàn bỉ thạch sùng.

日月丑未命中逢, 三方无化福难丰, 更有吉星终不美, 若逢杀凑一生穷.

Nhật nguyệt sửu vị mệnh trung phùng, tam phương vô hóa phúc nan phong, canh hữu cát tinh chung bất mỹ, nhược phùng sát thấu nhất sinh cùng.

失陷太阳居反背, 化忌逢之多蹇昧, 又遭横事破家财, 命强化禄也无益.

Thất hãm thái dương cư phản bối, hóa kỵ phùng chi đa kiển muội, hựu tao hoành sự phá gia tài, mệnh cường hóa lộc dã vô ích.

太阳入女命吉凶诀:

Thái dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

太阳正照妇人身, 姿貌殊常性格贞, 更得吉星同主照, 金冠封赠作夫人.

Thái dương chính chiếu phụ nhân thân, tư mạo thù thường tính cách trinh, canh đắc cát tinh đồng chủ chiếu, kim quan phong tặng tác phu nhân.

太阳安命有奇能, 陷地须防恶杀凌, 作事沈吟多进退, 辛勤度日免家倾.

Thái dương an mệnh hữu kỳ năng, hãm địa tu phòng ác sát lăng, tác sự trầm ngâm đa tiến thối, tân cần độ nhật miễn gia khuynh.

太阳反照主心忙, 衣禄平常寿不长, 克过良人还克子, 只宜荫下作偏房.

Thái dương phản chiếu chủ tâm mang, y lộc bình thường thọ bất trường, khắc quá lương nhân hoàn khắc tử, chích nghi ấm hạ tác thiên phòng.

太阳入限吉凶诀:

Thái dương nhập hạn cát hung quyết:

二限偏宜见太阳, 添财进业福非常, 婚姻和合添嗣续, 仕者高迁坐庙堂.

Nhị hạn thiên nghi kiến thái dương, thiêm tài tiến nghiệp phúc phi thường, hôn nhân hòa hợp thiêm tự tục, sĩ giả cao thiên tọa miếu đường.

太阳守限有多般, 陷地须防恶杀侵, 加忌逢凶多阻滞, 横事破财家伶仃.

Thái dương thủ hạn hữu đa bàn, hãm địa tu phòng ác sát xâm, gia kỵ phùng hung đa trở trệ, hoành sự phá tài gia linh đình.

武曲金, 北斗化财, 为财帛主. 武曲性刚果决, 心直无毒, 形小声高而量大, 有毛发之异. 最喜甲己生人福厚, 入庙与昌曲同行, 则出将入相, 武职最旺, 文人多学多能. 会贪遇火化吉为上格, 丙丁庚辛壬癸中格断. 与府相梁月禄马会主贵, 西北生人为福, 东南生人平常. 陷地巧艺之人及僧道, 更遇廉贞破军羊忌空劫冲破下局, 破家败祖. 女命入庙权贵, 陷地值杀孤单, 刑夫克子兼且不正.

Vũ khúc kim, bắc đấu hóa tài, vi tài bạch chủ. Vũ khúc tính cương quả quyết, tâm trực vô độc, hình tiểu thanh cao nhi lượng đại, hữu mao phát chi dị. Tối hỉ giáp kỷ sinh nhân phúc hậu, nhập miếu dữ xương khúc đồng hành, tắc xuất tương nhập tương, vũ chức tối vượng, văn nhân đa học đa năng. Hội tham ngộ hỏa hóa cát vi thượng cách, bính đinh canh tân nhâm quý trung cách đoạn. Dữ phủ tương lương nguyệt lộc mã hội chủ quý, tây bắc sinh nhân vi phúc, đông nam sinh nhân bình thường. Hãm địa xảo nghệ chi nhân cập tăng đạo, canh ngộ liêm trinh phá quân dương kỵ không kiếp trùng phá hạ cục, phá gia bại tổ. Nữ mệnh nhập miếu quyền quý, hãm địa trị sát cô đan, hình phu khắc tử kiêm thả bất chính.

子午宫旺地, 与天府同度, 丁己庚生人财官格.

Tử ngọ cung vượng địa, dữ thiên phủ đồng độ, đinh kỷ canh sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫利益, 与七杀同度, 乙辛生人财官格.

Mão dậu cung lợi ích, dữ thất sát đồng độ, ất tân sinh nhân tài quan cách.

寅申宫得地, 与天相同度, 丁己甲庚生人财官格.

Dần thân cung đắc địa, dữ thiên tương đồng độ, đinh kỷ giáp canh sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫和平, 与破军同度, 壬戊生人财官格.

Tị hợi cung hòa bình, dữ phá quân đồng độ, nhâm mậu sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫入庙, 甲乙生人财官格.

Thần tuất cung nhập miếu, giáp ất sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙, 与贪狼同度, 戊辛生人大贵财官格.

Sửu vị cung nhập miếu, dữ tham lang đồng độ, mậu tân sinh nhân đại quý tài quan cách.

武曲入男命吉凶诀:

Vũ khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

武曲守命化为权, 吉曜来临福寿全, 志气峥嵘多出众, 超凡入圣向人前.

Vũ khúc thủ mệnh hóa vi quyền, cát diệu lai lâm phúc thọ toàn, chí khí tranh vanh đa xuất chúng, siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền.

武曲之星守命宫, 吉星守照始荣昌, 若加耗杀来冲破, 任是财多毕竟空.

Vũ khúc chi tinh thủ mệnh cung, cát tinh thủ chiếu thủy vinh xương, nhược gia háo sát lai trùng phá, nhâm thị tài đa tất cánh không.

武曲入女命吉凶诀:

Vũ khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết:

女人武曲命中逢, 天府加之志气雄, 左右禄存相逢聚, 富贵双全美无穷.

Nữ nhân vũ khúc mệnh trung phùng, thiên phủ gia chi chí khí hùng, tả hữu lộc tồn tương phùng tụ, phú quý song toàn mỹ vô cùng.

将星一宿最刚强, 女命逢之性异常, 衣禄滔滔终有破, 不然寿夭或凶亡.

Tương tinh nhất túc tối cương cường, nữ mệnh phùng chi tính dị thường, y lộc thao thao chung hữu phá, bất nhiên thọ yêu hoặc hung vong.

武曲入限吉凶诀:

Vũ khúc nhập hạn cát hung quyết:

大小二限逢武曲, 若还入庙主财兴, 更加文昌临左右, 福禄双全得称心.

Đại tiểu nhị hạn phùng vũ khúc, nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng, canh gia văn xương lâm tả hữu, phúc lộc song toàn đắc xưng tâm.

武曲临限化权星, 最利求谋事有成, 更遇吉星同会合, 文人名显庶人兴.

Vũ khúc lâm hạn hóa quyền tinh, tối lợi cầu mưu sự hữu thành, canh ngộ cát tinh đồng hội hợp, văn nhân danh hiển thứ nhân hưng.

武曲之星主官非, 公吏逢之刑杖来, 常庶遇之还负债, 官员值此有惊怀.

Vũ khúc chi tinh chủ quan phi, công lại phùng chi hình trượng lai, thường thứ ngộ chi hoàn phụ trái, quan viên trị thử hữu kinh hoài.

天同水, 南斗化福, 为福德主. 天同入庙肥满清明, 仁慈耿直. 与天梁左右嘉会丙生人于巳亥酉宫安命, 财官双美, 福非小可, 未宫次之, 午宫陷, 丁生人宜之. 若在亥地庚生人下局, 更遇羊陀火铃忌冲合, 则孤单破相目疾.

Thiên đồng thủy, nam đấu hóa phúc, vi phúc đức chủ. Thiên đồng nhập miếu phì mãn thanh minh, nhân từ cảnh trực. Dữ thiên lương tả hữu gia hội bính sinh nhân vu tị hợi dậu cung an mệnh, tài quan song mỹ, phúc phi tiểu khả, vị cung thứ chi, ngọ cung hãm, đinh sinh nhân nghi chi. Nhược tại hợi địa canh sinh nhân hạ cục, canh ngộ dương đà hỏa linh kỵ trùng hợp, tắc cô đan phá tương mục tật.

女命会吉星作命妇, 旺夫益子极贤能, 若居巳亥虽美而淫.

Nữ mệnh hội cát tinh tác mệnh phụ, vượng phu ích tử cực hiền năng, nhược cư tị hợi tuy mỹ nhi dâm.

子宫旺地午宫陷, 丁己癸辛生人财官格.

Tử cung vượng địa ngọ cung hãm, đinh kỷ quý tân sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫和平, 乙丙辛生人财官格.

Mão dậu cung hòa bình, ất bính tân sinh nhân tài quan cách.

寅宫利申宫旺, 与天梁同度, 乙甲丁生人福厚.

Dần cung lợi thân cung vượng, dữ thiên lương đồng độ, ất giáp đinh sinh nhân phúc hậu.

巳亥宫入庙, 壬丙戊生人财官格.

Tị hợi cung nhập miếu, nhâm bính mậu sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫和平, 丙丁生人利达, 庚癸生人福不耐久.

Thần tuất cung hòa bình, bính đinh sinh nhân lợi đạt, canh quý sinh nhân phúc bất nại cửu.

丑未宫不得地, 与巨门同度, 乙壬甲辛庚生人财官格.

Sửu vị cung bất đắc địa, dữ cự môn đồng độ, ất nhâm giáp tân canh sinh nhân tài quan cách.

天同入男命吉凶诀:

Thiên đồng nhập nam mệnh cát hung quyết:

天同坐命性温良, 福禄悠悠寿更长, 若是福人居庙旺, 定教食禄誉传扬.

Thiên đồng tọa mệnh tính ôn lương, phúc lộc du du thọ canh trường, nhược thị phúc nhân cư miếu vượng, định giáo thực lộc dự truyện dương.

天同若与吉星逢, 性格聪明百事通, 男子定然食天禄, 女人乐守绣房中.

Thiên đồng nhược dữ cát tinh phùng, tính cách thông minh bách sự thông, nam tử định nhiên thực thiên lộc, nữ nhân nhạc thủ tú phòng trung.

天同守命落闲宫, 火铃杀凑更为凶, 天机梁月来相会, 只好空门度岁终.

Thiên đồng thủ mệnh lạc nhàn cung, hỏa linh sát thấu canh vi hung, thiên ky lương nguyệt lai tương hội, chích hảo không môn độ tuế chung.

天同入女命吉凶诀:

Thiên đồng nhập nữ mệnh cát hung quyết:

天同守命妇人身, 性格聪明伶俐人, 昌曲更来相会处, 悠悠财禄自天伸.

Thiên đồng thủ mệnh phụ nhân thân, tính cách thông minh linh lỵ nhân, xương khúc canh lai tương hội xử, du du tài lộc tự thiên thân.

天同若与太阴同, 女命逢之淫巧容, 衣禄虽丰终不美, 偏房侍妾与人通.

Thiên đồng nhược dữ thái âm đồng, nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung, y lộc tuy phong chung bất mỹ, thiên phòng thị thiếp dữ nhân thông.

天同入限吉凶诀:

Thiên đồng nhập hạn cát hung quyết:

人生二限值天同, 喜气盈门万事荣, 财禄增添宜创造, 从今家道得丰荣.

Nhân sinh nhị hạn trị thiên đồng, hỉ khí doanh môn vạn sự vinh, tài lộc tăng thiêm nghi sang tạo, tòng kim gia đạo đắc phong vinh.

流年二限值天同, 陷地须防恶杀冲, 作事美中终不足, 惟防官灾及家倾.

Lưu niên nhị hạn trị thiên đồng, hãm địa tu phòng ác sát trùng, tác sự mỹ trung chung bất túc, duy phòng quan tai cập gia khuynh.

廉贞属火, 北斗化次桃花杀, 囚星, 为官禄主. 为人身长体壮, 眼露神光, 眉毛中大克骨亦露, 性硬浮荡, 好忿争. 入庙武职贵, 遇府相左右有科权禄存同宫富贵. 逢昌曲七杀立武功. 与擎羊同是非日有. 破军火铃同, 狗悻狼心. 巳亥陷宫弃祖孤单, 巧艺僧道军旅之流. 六甲生人命坐寅申者上格, 丁己生人次之. 六丙生人命坐子午卯酉, 横发横破不耐久. 六甲生人命坐四墓宫, 财官格, 若丙戊生人招非有成败. 若与昌曲忌星同在巳亥宫, 六丙生人有祸, 六甲生人亦不宜也. 未申生人命居未申宫, 化禄逢吉富贵必矣. 若在诸宫逢羊陀火铃化忌冲破, 主残疾. 女命三合吉拱主封赠, 虽恶杀冲破不为下局, 若入庙逢化禄刚烈机巧, 清秀, 旺夫益子. 僧道加吉拱, 有师号, 此星最喜天相同宫能化其恶.

Liêm trinh chúc hỏa, bắc đấu hóa thứ đào hoa sát, tù tinh, vi quan lộc chủ. Vi nhân thân trường thể tráng, nhãn lộ thần quang, mi mao trung đại khắc cốt diệc lộ, tính ngạnh phù đãng, hảo phẫn tranh. Nhập miếu vũ chức quý, ngộ phủ tương tả hữu hữu khoa quyền lộc tồn đồng cung phú quý. Phùng xương khúc thất sát lập vũ công. Dữ kình dương đồng thị phi nhật hữu. Phá quân hỏa linh đồng, cẩu hãnh lang tâm. Tị hợi hãm cung khí tổ cô đan, xảo nghệ tăng đạo quân lữ chi lưu. Lục giáp sinh nhân mệnh tọa dần thân giả thượng cách, đinh kỷ sinh nhân thứ chi. Lục bính sinh nhân mệnh tọa tử ngọ mão dậu, hoành phát hoành phá bất nại cửu. Lục giáp sinh nhân mệnh tọa tứ mộ cung, tài quan cách, nhược bính mậu sinh nhân chiêu phi hữu thành bại. Nhược dữ xương khúc kỵ tinh đồng tại tị hợi cung, lục bính sinh nhân hữu họa, lục giáp sinh nhân diệc bất nghi dã. Vị thân sinh nhân mệnh cư vị thân cung, hóa lộc phùng cát phú quý tất hĩ. Nhược tại chư cung phùng dương đà hỏa linh hóa kỵ trùng phá, chủ tàn tật. Nữ mệnh tam hợp cát củng chủ phong tặng, tuy ác sát trùng phá bất vi hạ cục, nhược nhập miếu phùng hóa lộc cương liệt ky xảo, thanh tú, vượng phu ích tử. Tăng đạo gia cát củng, hữu sư hào, thử tinh tối hỉ thiên tương đồng cung năng hóa kỳ ác.

子午宫和平, 与天相同度, 丁己甲生人财官格.

Tử ngọ cung hòa bình, dữ thiên tương đồng độ, đinh kỷ giáp sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫和平, 与破军同度, 乙辛癸生人吉.

Mão dậu cung hòa bình, dữ phá quân đồng độ, ất tân quý sinh nhân cát.

寅宫和平, 甲庚己生人贵格. 申宫入庙甲庚戊生人贵格, 丙生人次之.

Dần cung hòa bình, giáp canh kỷ sinh nhân quý cách. Thân cung nhập miếu giáp canh mậu sinh nhân quý cách, bính sinh nhân thứ chi.

巳亥宫陷地, 甲己丙戊生人福不耐久.

Tị hợi cung hãm địa, giáp kỷ bính mậu sinh nhân phúc bất nại cửu.

辰戌宫利益, 与天府同度, 甲庚生人财官格.

Thần tuất cung lợi ích, dữ thiên phủ đồng độ, giáp canh sinh nhân tài quan cách.

丑未宫利益, 与七杀同度, 加吉星财官格.

Sửu vị cung lợi ích, dữ thất sát đồng độ, gia cát tinh tài quan cách.

廉贞入男命吉凶诀:

Liêm trinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

廉贞守命亦非常, 赋性巍巍志气强, 格故鼎新官大贵, 为官清显姓名香.

Liêm trinh thủ mệnh diệc phi thường, phú tính nguy nguy chí khí cường, cách cố đỉnh tân quan đại quý, vi quan thanh hiển tính danh hương.

廉贞坐命落闲宫, 贪破羊火忌相逢, 纵有财官也不美, 平生何以得从容.

Liêm trinh tọa mệnh lạc nhàn cung, tham phá dương hỏa kỵ tương phùng, túng hữu tài quan dã bất mỹ, bình sinh hà dĩ đắc tòng dung.

廉贞落陷入闲宫, 吉曜相逢也有凶, 腰足灾残难脱厄, 更加恶杀命该终.

Liêm trinh lạc hãm nhập nhàn cung, cát diệu tương phùng dã hữu hung, yêu túc tai tàn nan thoát ách, canh gia ác sát mệnh cai chung.

廉贞入女命吉凶诀:

Liêm trinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

女人身命值廉贞, 内政清廉格局新, 诸吉拱照无杀破, 定教封赠在青春.

Nữ nhân thân mệnh trị liêm trinh, nội chính thanh liêm cách cục tân, chư cát củng chiếu vô sát phá, định giáo phong tặng tại thanh xuân.

廉贞贪破曲相逢, 陀火交加极贱庸, 定主刑夫并克子, 只好偏房娼婢容.

Liêm trinh tham phá khúc tương phùng, đà hỏa giao gia cực tiện dong, định chủ hình phu tịnh khắc tử, chích hảo thiên phòng xướng tỳ dung.

廉贞入限吉凶诀:

Liêm trinh nhập hạn cát hung quyết:

廉贞入限旺宫临, 喜逢吉曜福骈臻, 财物自然多蓄积, 任人得意位高升.

Liêm trinh nhập hạn vượng cung lâm, hỉ phùng cát diệu phúc biền trăn, tài vật tự nhiên đa súc tích, nhâm nhân đắc ý vị cao thăng.

大小二限遇廉贞, 更有天刑忌刃侵, 脓血刑灾难脱逃, 破军贪杀赴幽冥.

Đại tiểu nhị hạn ngộ liêm trinh, canh hữu thiên hình kỵ nhận xâm, nùng huyết hình tai nan thoát đào, phá quân tham sát phó u minh.

天府土, 南斗化令星, 为财帛主. 为人面方圆, 容红齿白, 心性温和, 聪明俊秀, 博学机变, 能解一切灾厄. 喜紫微昌曲左右禄存魁钺权禄, 居庙旺必中高第. 羊陀火铃会合好诈. 命坐寅午戌亥卯未, 六己生人贵格. 若居巳酉丑宫, 乙丙戊辛生人, 文武财官格, 如亥卯未辰酉宫安命者, 甲庚生人不贵, 先大后小, 有始无终. 女命清白机巧, 旺夫益子, 遇紫微左右同垣极美, 作命妇论.

Thiên phủ thổ, nam đấu hóa lệnh tinh, vi tài bạch chủ. Vi nhân diện phương viên, dung hồng xỉ bạch, tâm tính ôn hòa, thông minh tuấn tú, bác học ky biến, năng giải nhất thiết tai ách. Hỉ tử vi xương khúc tả hữu lộc tồn khôi việt quyền lộc, cư miếu vượng tất trung cao đệ. Dương đà hỏa linh hội hợp hảo trá. Mệnh tọa dần ngọ tuất hợi mão vị, lục kỷ sinh nhân quý cách. Nhược cư tị dậu sửu cung, ất bính mậu tân sinh nhân, văn vũ tài quan cách, như hợi mão vị thần dậu cung an mệnh giả, giáp canh sinh nhân bất quý, tiên đại hậu tiểu, hữu thủy vô chung. Nữ mệnh thanh bạch ky xảo, vượng phu ích tử, ngộ tử vi tả hữu đồng viên cực mỹ, tác mệnh phụ luận.

子午宫与武曲同度, 丁己癸生人为福, 财官格.

Tử ngọ cung dữ vũ khúc đồng độ, đinh kỷ quý sinh nhân vi phúc, tài quan cách.

卯宫入庙, 酉宫旺地, 乙丙辛生人财官格.

Mão cung nhập miếu, dậu cung vượng địa, ất bính tân sinh nhân tài quan cách.

寅宫入庙, 申宫得地, 与紫微同度, 丁己生人财官格.

Dần cung nhập miếu, thân cung đắc địa, dữ tử vi đồng độ, đinh kỷ sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫得地, 乙丙戊辛生人财官格.

Tị hợi cung đắc địa, ất bính mậu tân sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫入庙, 与廉贞同度, 甲庚壬生人财官格.

Thần tuất cung nhập miếu, dữ liêm trinh đồng độ, giáp canh nhâm sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙加吉星财官格.

Sửu vị cung nhập miếu gia cát tinh tài quan cách.

天府入男命吉凶诀:

Thiên phủ nhập nam mệnh cát hung quyết:

天府之星守命宫, 加之权禄喜相逢, 魁昌左右来相会, 附凤攀龙上九重.

Thiên phủ chi tinh thủ mệnh cung, gia chi quyền lộc hỉ tương phùng, khôi xương tả hữu lai tương hội, phụ phượng phàn long thượng cửu trọng.

火铃羊陀三方会, 为人奸诈多劳碌, 空劫同垣不为佳, 只宜空门享福人.

Hỏa linh dương đà tam phương hội, vi nhân gian trá đa lao lục, không kiếp đồng viên bất vi giai, chích nghi không môn hưởng phúc nhân.

天府入女命吉凶诀:

Thiên phủ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

女人天府命身宫, 性格聪明花样容, 更得紫微三合照, 金冠霞佩受皇封.

Nữ nhân thiên phủ mệnh thân cung, tính cách thông minh hoa dạng dung, canh đắc tử vi tam hợp chiếu, kim quan hà bội thụ hoàng phong.

火铃羊陀来冲会, 性格庸常多蹇昧, 六亲相背子难招, 只好空门为尼计.

Hỏa linh dương đà lai trùng hội, tính cách dong thường đa kiển muội, lục thân tương bối tử nan chiêu, chích hảo không môn vi ni kế.

天府入限吉凶诀:

Thiên phủ nhập hạn cát hung quyết:

限临天府能司禄, 士庶逢之多发福, 添财进喜永无灾, 且也润身也润屋.

Hạn lâm thiên phủ năng ti lộc, sĩ thứ phùng chi đa phát phúc, thiêm tài tiến hỉ vĩnh vô tai, thả dã nhuận thân dã nhuận ốc.

南斗尊星入限来, 所为谋事称心怀, 若还又化科权禄, 指日欣然展大材.

Nam đấu tôn tinh nhập hạn lai, sở vi mưu sự xưng tâm hoài, nhược hoàn hựu hóa khoa quyền lộc, chỉ nhật hân nhiên triển đại tài.

太阴水, 南北斗化富, 为母宿, 又为妻星, 为田宅主. 太阴居命面方圆, 心性温和, 清秀耿直聪明, 花酒文章, 博学横立功名. 身若逢之则随娘继拜, 陷地化吉科权禄, 反以凶论, 出外离祖则吉. 更遇羊陀火铃, 酒色邪淫, 下贱夭折. 最喜六壬戊生人, 在亥卯未宫立命合局, 乙庚戊生人居亥宫立命上格, 六丁生人次之, 六乙生人合格, 六丁六戊生人, 化科权禄吉. 女命会太阳入庙, 封赠夫人, 若陷地伤夫克子, 妾妓之流.

Thái âm thủy, nam bắc đấu hóa phú, vi mẫu túc, hựu vi thê tinh, vi điền trạch chủ. Thái âm cư mệnh diện phương viên, tâm tính ôn hòa, thanh tú cảnh trực thông minh, hoa tửu văn chương, bác học hoành lập công danh. Thân nhược phùng chi tắc tùy nương kế bái, hãm địa hóa cát khoa quyền lộc, phản dĩ hung luận, xuất ngoại ly tổ tắc cát. Canh ngộ dương đà hỏa linh, tửu sắc tà dâm, hạ tiện yêu chiết. Tối hỉ lục nhâm mậu sinh nhân, tại hợi mão vị cung lập mệnh hợp cục, ất canh mậu sinh nhân cư hợi cung lập mệnh thượng cách, lục đinh sinh nhân thứ chi, lục ất sinh nhân hợp cách, lục đinh lục mậu sinh nhân, hóa khoa quyền lộc cát. Nữ mệnh hội thái dương nhập miếu, phong tặng phu nhân, nhược hãm địa thương phu khắc tử, thiếp kỹ chi lưu.

子丑寅宫入庙, 丁戊生人财官格.

Tử sửu dần cung nhập miếu, đinh mậu sinh nhân tài quan cách.

卯辰巳宫陷地, 乙壬戊生人孤寡不耐久.

Mão thần tị cung hãm địa, ất nhâm mậu sinh nhân cô quả bất nại cửu.

午宫陷未申宫利益, 丁庚甲入生人财官格.

Ngọ cung hãm vị thân cung lợi ích, đinh canh giáp nhập sinh nhân tài quan cách.

酉戌亥宫入庙, 丙丁生人财官格, 吉星众大贵.

Dậu tuất hợi cung nhập miếu, bính đinh sinh nhân tài quan cách, cát tinh chúng đại quý.

太阴入男命吉凶诀:

Thái âm nhập nam mệnh cát hung quyết:

太阴原是水之精, 身命逢之福自生, 酉戌亥垣为得地, 光辉扬显姓名亨.

Thái âm nguyên thị thủy chi tinh, thân mệnh phùng chi phúc tự sinh, dậu tuất hợi viên vi đắc địa, quang huy dương hiển tính danh hanh.

太阴入庙化权星, 清秀聪明贵无伦, 禀性温良恭俭让, 为官清显列朝纲.

Thái âm nhập miếu hóa quyền tinh, thanh tú thông minh quý vô luân, bẩm tính ôn lương cung kiệm nhượng, vi quan thanh hiển liệt triêu cương.

寅上机昌曲月逢, 纵然吉拱不丰隆, 男为仆从女为妓, 加杀冲杀到老穷.

Dần thượng ky xương khúc nguyệt phùng, túng nhiên cát củng bất phong long, nam vi phó tòng nữ vi kỹ, gia sát trùng sát đáo lão cùng.

太阴陷地恶星中, 陀火相逢定困穷, 此命只宜僧与道, 空门出入得从容.

Thái âm hãm địa ác tinh trung, đà hỏa tương phùng định khốn cùng, thử mệnh chích nghi tăng dữ đạo, không môn xuất nhập đắc tòng dung.

太阴入女命吉凶诀:

Thái âm nhập nữ mệnh cát hung quyết:

月会同阳在命宫, 三方吉拱必盈丰, 不见凶杀来冲会, 富贵双全保到终.

Nguyệt hội đồng dương tại mệnh cung, tam phương cát củng tất doanh phong, bất kiến hung sát lai trùng hội, phú quý song toàn bảo đáo chung.

太阴陷在命和身, 不喜三方恶杀侵, 克害夫君又夭寿, 更虚血气少精神.

Thái âm hãm tại mệnh hòa thân, bất hỉ tam phương ác sát xâm, khắc hại phu quân hựu yêu thọ, canh hư huyết khí thiểu tinh thần.

太阴入限吉凶诀:

Thái âm nhập hạn cát hung quyết:

太阴星曜限中逢, 财禄丰盈百事通, 嫁娶迎亲添嗣续, 常人得此旺门风.

Thái âm tinh diệu hạn trung phùng, tài lộc phong doanh bách sự thông, giá thú nghênh thân thiêm tự tục, thường nhân đắc thử vượng môn phong.

二限偏宜见太阴, 添屋进财福非轻, 火铃若也来相凑, 未免官灾病患临.

Nhị hạn thiên nghi kiến thái âm, thiêm ốc tiến tài phúc phi khinh, hỏa linh nhược dã lai tương thấu, vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm.

限至太阴居反背, 不喜羊陀三方会, 火铃二限最为凶, 若不官灾多破悔.

Hạn chí thái âm cư phản bối, bất hỉ dương đà tam phương hội, hỏa linh nhị hạn tối vi hung, nhược bất quan tai đa phá hối.

贪狼属木, 化桃花杀. 贪狼入庙长耸肥胖, 陷宫形小声高而量大, 性格不常, 心多计较, 作事急速不耐静, 作巧反拙, 好赌博花酒. 陷地加羊陀化忌, 则孤贫破相残疾, 斑痕疤痣. 入庙多居武艺之中, 遇火铃喜戊己生人合局, 不喜六癸生人, 不耐久长. 女命平常, 若居陷地伤夫克子且不正, 大多为娼婢, 僧道亦不清洁.

Tham lang chúc mộc, hóa đào hoa sát. Tham lang nhập miếu trường tủng phì bàn, hãm cung hình tiểu thanh cao nhi lượng đại, tính cách bất thường, tâm đa kế giác, tác sự cấp tốc bất nại tĩnh, tác xảo phản chuyết, hảo đổ bác hoa tửu. Hãm địa gia dương đà hóa kỵ, tắc cô bần phá tương tàn tật, ban ngân ba chí. Nhập miếu đa cư vũ nghệ chi trung, ngộ hỏa linh hỉ mậu kỷ sinh nhân hợp cục, bất hỉ lục quý sinh nhân, bất nại cửu trường. Nữ mệnh bình thường, nhược cư hãm địa thương phu khắc tử thả bất chính, đại đa vi xướng tỳ, tăng đạo diệc bất thanh khiết.

子午宫旺地, 丁己生人福厚, 丙戊庚生寅申人下局.

Tử ngọ cung vượng địa, đinh kỷ sinh nhân phúc hậu, bính mậu canh sinh dần thân nhân hạ cục.

卯酉宫利益, 与紫微同度, 见火星贵, 乙辛己生人宜之, 财官格.

Mão dậu cung lợi ích, dữ tử vi đồng độ, kiến hỏa tinh quý, ất tân kỷ sinh nhân nghi chi, tài quan cách.

寅申宫和平, 庚生人财官格.

Dần thân cung hòa bình, canh sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫陷地, 与廉贞同度, 丙戊壬生人为福不耐久.

Tị hợi cung hãm địa, dữ liêm trinh đồng độ, bính mậu nhâm sinh nhân vi phúc bất nại cửu.

辰戌宫入庙, 戊己生人财官格.

Thần tuất cung nhập miếu, mậu kỷ sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙, 与武曲同度, 见火星, 戊己庚生人贵格.

Sửu vị cung nhập miếu, dữ vũ khúc đồng độ, kiến hỏa tinh, mậu kỷ canh sinh nhân quý cách.

贪狼入男命吉凶诀:

Tham lang nhập nam mệnh cát hung quyết:

四墓宫中福气浓, 提兵指日立边功, 火星拱会诚为贵, 名震诸夷定有封.

Tứ mộ cung trung phúc khí nùng, đề binh chỉ nhật lập biên công, hỏa tinh củng hội thành vi quý, danh chấn chư di định hữu phong.

贪狼守命擎羊逢, 陀杀交加必困穷, 武破廉贞同杀劫, 百艺防身度岁终.

Tham lang thủ mệnh kình dương phùng, đà sát giao gia tất khốn cùng, vũ phá liêm trinh đồng sát kiếp, bách nghệ phòng thân độ tuế chung.

四墓贪狼庙旺宫, 加临左右富财翁, 若然再化科权禄, 文武才能显大功.

Tứ mộ tham lang miếu vượng cung, gia lâm tả hữu phú tài ông, nhược nhiên tái hóa khoa quyền lộc, văn vũ tài năng hiển đại công.

贪狼入女命吉凶诀:

Tham lang nhập nữ mệnh cát hung quyết:

四墓宫中多吉利, 更逢左右方为贵, 禄财丰富旺夫君, 性格刚强多志气.

Tứ mộ cung trung đa cát lợi, canh phùng tả hữu phương vi quý, lộc tài phong phú vượng phu quân, tính cách cương cường đa chí khí.

贪狼陷地女非祥, 衣食虽丰也不良, 克害良人并男女, 又教衾枕守孤孀.

Tham lang hãm địa nữ phi tường, y thực tuy phong dã bất lương, khắc hại lương nhân tịnh nam nữ, hựu giáo khâm chẩm thủ cô sương.

贪狼入限吉凶诀:

Tham lang nhập hạn cát hung quyết:

北斗贪狼入限来, 若还入庙事和谐, 科权仕路多成就, 必主当年发横财.

Bắc đấu tham lang nhập hạn lai, nhược hoàn nhập miếu sự hòa hài, khoa quyền sĩ lộ đa thành tựu, tất chủ đương niên phát hoành tài.

贪狼主限四墓临, 更喜人生四墓生, 若见火星多横发, 自然富贵冠乡邻.

Tham lang chủ hạn tứ mộ lâm, canh hỉ nhân sinh tứ mộ sinh, nhược kiến hỏa tinh đa hoành phát, tự nhiên phú quý quan hương lân.

限至贪狼陷不良, 只宜节欲息灾伤, 赌荡风流去财宝, 吉曜三方可免灾.

Hạn chí tham lang hãm bất lương, chích nghi tiết dục tức tai thương, đổ đãng phong lưu khứ tài bảo, cát diệu tam phương khả miễn tai.

女限贪狼事不良, 宜怀六甲免灾殃, 若无吉曜来相会, 须知一命入黄泉.

Nữ hạn tham lang sự bất lương, nghi hoài lục giáp miễn tai ương, nhược vô cát diệu lai tương hội, tu tri nhất mệnh nhập hoàng tuyền.

巨门水, 北斗化暗, 主是非. 入庙身长肥胖敦厚清秀, 不入庙五短瘦小, 作事进退, 多疑且多学少精, 与人寡合, 多是多非, 奔波劳碌. 喜左右禄存六癸六辛生人, 命坐子卯合局. 六庚六丁生人, 辰戌安命却不富贵. 子午宫安命, 丙戊生人孤寡夭折. 六甲生人居卯宫虽入庙, 与擎羊同度破局平常论. 身命居子午宫为石中隐玉格, 更会科权禄, 终身福厚, 会羊陀火铃化忌, 若不夭折, 男盗女娼.

Cự môn thủy, bắc đấu hóa ám, chủ thị phi. Nhập miếu thân trường phì bàn đôn hậu thanh tú, bất nhập miếu ngũ đoản sấu tiểu, tác sự tiến thối, đa nghi thả đa học thiểu tinh, dữ nhân quả hợp, đa thị đa phi, bôn ba lao lục. Hỉ tả hữu lộc tồn lục quý lục tân sinh nhân, mệnh tọa tử mão hợp cục. Lục canh lục đinh sinh nhân, thần tuất an mệnh khước bất phú quý. Tử ngọ cung an mệnh, bính mậu sinh nhân cô quả yêu chiết. Lục giáp sinh nhân cư mão cung tuy nhập miếu, dữ kình dương đồng độ phá cục bình thường luận. Thân mệnh cư tử ngọ cung vi thạch trung ẩn ngọc cách, canh hội khoa quyền lộc, chung thân phúc hậu, hội dương đà hỏa linh hóa kỵ, nhược bất yêu chiết, nam đạo nữ xướng.

女命入庙, 六癸六辛生人享福, 陷地伤夫克子, 丁人遇极淫, 此星在女命多有瑕玷.

Nữ mệnh nhập miếu, lục quý lục tân sinh nhân hưởng phúc, hãm địa thương phu khắc tử, đinh nhân ngộ cực dâm, thử tinh tại nữ mệnh đa hữu hà điếm.

子午宫旺地, 丁己癸辛生人福厚, 丙戊生人主困.

Tử ngọ cung vượng địa, đinh kỷ quý tân sinh nhân phúc hậu, bính mậu sinh nhân chủ khốn.

卯酉宫入庙, 与天机同度, 乙辛己丙生人财官格, 丁戊生人有成败.

Mão dậu cung nhập miếu, dữ thiên ky đồng độ, ất tân kỷ bính sinh nhân tài quan cách, đinh mậu sinh nhân hữu thành bại.

寅申宫入庙, 与太阳同度, 庚癸辛生人财官格.

Dần thân cung nhập miếu, dữ thái dương đồng độ, canh quý tân sinh nhân tài quan cách.

巳亥旺宫单守, 癸辛丙生人财官格.

Tị hợi vượng cung đan thủ, quý tân bính sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫和平, 癸辛生人主贵, 丁生人困.

Thần tuất cung hòa bình, quý tân sinh nhân chủ quý, đinh sinh nhân khốn.

丑未宫不得地, 癸辛丙生人财官格.

Sửu vị cung bất đắc địa, quý tân bính sinh nhân tài quan cách.

巨门入男命吉凶诀:

Cự môn nhập nam mệnh cát hung quyết:

巨门子午二宫逢, 局中得遇以为荣, 三合化吉科权禄, 官高极品衣紫袍.

Cự môn tử ngọ nhị cung phùng, cục trung đắc ngộ dĩ vi vinh, tam hợp hóa cát khoa quyền lộc, quan cao cực phẩm y tử bào.

此星化暗不宜逢, 更会杀星愈肆凶, 唇齿有伤兼性猛, 若然入庙可和平.

Thử tinh hóa ám bất nghi phùng, canh hội sát tinh dũ tứ hung, thần xỉ hữu thương kiêm tính mãnh, nhược nhiên nhập miếu khả hòa bình.

巨门守命遇擎羊, 火铃逢之事不祥, 为人性急多颠倒, 百事茫茫乱主张.

Cự môn thủ mệnh ngộ kình dương, hỏa linh phùng chi sự bất tường, vi nhân tính cấp đa điên đảo, bách sự mang mang loạn chủ trương.

巨门入女命吉凶诀:

Cự môn nhập nữ mệnh cát hung quyết:

巨门旺地多生吉, 左右加临寿更长, 女人得此诚为贵, 帘卷珍珠坐绣房.

Cự môn vượng địa đa sinh cát, tả hữu gia lâm thọ canh trường, nữ nhân đắc thử thành vi quý, liêm quyển trân châu tọa tú phòng.

巨门命陷主淫娼, 侍女偏房免灾殃, 相貌清奇多近宠, 不然寿夭或凶亡.

Cự môn mệnh hãm chủ dâm xướng, thị nữ thiên phòng miễn tai ương, tương mạo thanh kỳ đa cận sủng, bất nhiên thọ yêu hoặc hung vong.

巨门入限吉凶诀:

Cự môn nhập hạn cát hung quyết:

巨门主限化权星, 最喜求谋万事成, 虽有官灾并口舌, 逢凶化吉得安宁.

Cự môn chủ hạn hóa quyền tinh, tối hỉ cầu mưu vạn sự thành, tuy hữu quan tai tịnh khẩu thiệt, phùng hung hóa cát đắc an trữ.

巨门入限动人愁, 若遇丧门事不周, 士庶逢之多惹讼, 居官失职有丁忧.

Cự môn nhập hạn động nhân sầu, nhược ngộ tang môn sự bất chu, sĩ thứ phùng chi đa nhạ tụng, cư quan thất chức hữu đinh ưu.

巨门限陷最乖张, 无事官非闹一场, 哭泣丧祸终不免, 破财呕气受凄凉.

Cự môn hạn hãm tối quai trương, vô sự quan phi nháo nhất tràng, khốc khấp tang họa chung bất miễn, phá tài ẩu khí thụ thê lương.

天相水, 南斗化印, 为官禄主. 为人相貌敦厚持重, 清白好酒食, 衣禄丰足. 紫府左右昌曲日月嘉会, 财官双美, 位至三公. 与武破羊陀同行则为巧艺, 更加火铃巨机, 则伤刑不善终, 天相又能化廉贞之恶.

Thiên tương thủy, nam đấu hóa ấn, vi quan lộc chủ. Vi nhân tương mạo đôn hậu trì trọng, thanh bạch hảo tửu thực, y lộc phong túc. Tử phủ tả hữu xương khúc nhật nguyệt gia hội, tài quan song mỹ, vị chí tam công. Dữ vũ phá dương đà đồng hành tắc vi xảo nghệ, canh gia hỏa linh cự ky, tắc thương hình bất thiện chung, thiên tương hựu năng hóa liêm trinh chi ác.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư - Quyển 2 - Phần 1

紫微斗数全书卷二

Tử vi đấu sổ toàn thư quyển nhị

安身命例

An thân mệnh lệ

大抵人命俱从寅上起正月, 顺数至本生月止, 又自人生月起子时逆至本生时安命, 顺至本生时安身.

Đại để nhân mệnh câu tòng dần thượng khởi chính nguyệt, thuận sổ chí bản sinh nguyệt chỉ, hựu tự nhân sinh nguyệt khởi tử thì nghịch chí bản sinh thì an mệnh, thuận chí bản sinh thì an thân.

假如正月生子时就在寅宫安身命, 丑时逆转丑安命, 顺去卯安身, 寅时逆转子安命, 顺至辰安身, 余宫仿此, 又若闰月正月生者要在二月内起安身命, 凡有闰月具要依此为例, 纳音甲子歌误要熟读.

Giả như chính nguyệt sinh tử thì tựu tại dần cung an thân mệnh, sửu thì nghịch chuyển sửu an mệnh, thuận khứ mão an thân, dần thì nghịch chuyển tử an mệnh, thuận chí thần an thân, dư cung phảng thử, hựu nhược nhuận nguyệt chính nguyệt sinh giả yếu tại nhị nguyệt nội khởi an thân mệnh, phàm hữu nhuận nguyệt cụ yếu y thử vi lệ, nạp âm giáp tử ca ngộ yếu thục độc.

如甲生人安命在寅却起甲己之年丙为首, 是丙寅丁卯炉中火, 却去火局寻某日生期起紫微帝王, 如是正月初一生者是火局, 酉宫起初一日, 就从酉宫起紫微, 数无差迟, 若错了则失之毫厘, 差之千里矣.

Như giáp sinh nhân an mệnh tại dần khước khởi giáp kỷ chi niên bính vi thủ, thị bính dần đinh mão lô trung hỏa, khước khứ hỏa cục tầm mỗ nhật sinh kỳ khởi tử vi đế vương, như thị chính nguyệt sơ nhất sinh giả thị hỏa cục, dậu cung khởi sơ nhất nhật, tựu tòng dậu cung khởi tử vi, sổ vô soa trì, nhược thác liễu tắc thất chi hào ly, soa chi thiên lý hĩ.

安十二宫例 男女俱从逆转切忌莫顺去

An thập nhị cung lệ nam nữ câu tòng nghịch chuyển thiết kỵ mạc thuận khứ

一 命宫, 二兄弟, 三妻妾, 四子女, 五财帛, 六疾厄, 七迁移, 八奴仆, 九官禄, 十田宅, 十一福德, 十二父母

Nhất mệnh cung, nhị huynh đệ, tam thê thiếp, tứ tử nữ, ngũ tài bạch, lục tật ách, thất thiên di, bát nô phó, cửu quan lộc, thập điền trạch, thập nhất phúc đức, thập nhị phụ mẫu

起五行寅例

Khởi ngũ hành dần lệ

甲己之岁起丙寅, 乙庚之岁起戊寅, 丙辛之岁起庚寅, 丁壬之岁起壬寅, 戊癸之岁起甲寅.

Giáp kỷ chi tuế khởi bính dần, ất canh chi tuế khởi mậu dần, bính tân chi tuế khởi canh dần, đinh nhâm chi tuế khởi nhâm dần, mậu quý chi tuế khởi giáp dần.

六十花甲子纳音歌

Lục thập hoa giáp tử nạp âm ca

甲子乙丑海中金, 丙寅丁卯炉中火, 戊辰己巳大林木, 庚午辛未路旁土, 壬申癸酉剑峰金,

Giáp tử ất sửu hải trung kim, bính dần đinh mão lô trung hỏa, mậu thần kỷ tị đại lâm mộc, canh ngọ tân vị lộ bàng thổ, nhâm thân quý dậu kiếm phong kim,

甲戊乙亥山头火, 丙子丁丑涧下水, 戊寅己卯城头土, 庚辰辛巳白蜡金, 壬午癸未杨柳木,

Giáp mậu ất hợi sơn đầu hỏa, bính tử đinh sửu giản hạ thủy, mậu dần kỷ mão thành đầu thổ, canh thần tân tị bạch chá kim, nhâm ngọ quý vị dương liễu mộc,

甲申乙酉泉中水, 丙戌丁亥屋上土, 戊子己丑霹雳火, 庚寅辛卯松柏木, 壬辰癸巳长流水,

Giáp thân ất dậu tuyền trung thủy, bính tuất đinh hợi ốc thượng thổ, mậu tử kỷ sửu phích lịch hỏa, canh dần tân mão tùng bách mộc, nhâm thần quý tị trường lưu thủy,

甲午乙未沙中金, 丙申丁酉山下火, 戊戌已亥平地木, 庚子辛丑壁上土, 壬寅癸卯金箔金,

Giáp ngọ ất vị sa trung kim, bính thân đinh dậu sơn hạ hỏa, mậu tuất dĩ hợi bình địa mộc, canh tử tân sửu bích thượng thổ, nhâm dần quý mão kim bạc kim,

甲辰乙巳覆灯火, 丙午丁未天河水, 戊申己酉大驿土, 庚戌辛亥钗钏金, 壬子癸丑桑拓木,

Giáp thần ất tị phúc đăng hỏa, bính ngọ đinh vị thiên hà thủy, mậu thân kỷ dậu đại dịch thổ, canh tuất tân hợi sai xuyến kim, nhâm tử quý sửu tang thác mộc,

甲寅乙卯大溪水, 丙辰丁巳沙中土, 戊午己未天上火, 庚申辛酉石榴木, 壬戌癸亥大海水.

Giáp dần ất mão đại khê thủy, bính thần đinh tị sa trung thổ, mậu ngọ kỷ vị thiên thượng hỏa, canh thân tân dậu thạch lưu mộc, nhâm tuất quý hợi đại hải thủy.

安南北斗诸星诀

An nam bắc đấu chư tinh quyết

紫微天机逆行旁, 隔一阳武天同当, 又隔二位廉贞地, 空三复见紫微郎,

Tử vi thiên ky nghịch hành bàng, cách nhất dương vũ thiên đồng đương, hựu cách nhị vị liêm trinh địa, không tam phục kiến tử vi lang,

天府太阴与贪狼, 巨门天相及天梁, 七杀空三破军位, 八星顺数细推详.

Thiên phủ thái âm dữ tham lang, cự môn thiên tương cập thiên lương, thất sát không tam phá quân vị, bát tinh thuận sổ tế thôi tường.

安文昌文曲星诀 论本生时

An văn xương văn khúc tinh quyết luận bản sinh thì

子时戌上起文昌, 逆到生时是贵乡, 文曲数从辰上起, 顺到生时是本乡.

Tử thì tuất thượng khởi văn xương, nghịch đáo sinh thì thị quý hương, văn khúc sổ tòng thần thượng khởi, thuận đáo sinh thì thị bản hương.

文昌星从戌上起子时, 就在戌宫安, 若丑时逆至酉宫安之.

Văn xương tinh tòng tuất thượng khởi tử thì, tựu tại tuất cung an, nhược sửu thì nghịch chí dậu cung an chi.

文曲星从辰上起子时, 如人生子时就在辰宫安, 若丑时顺去巳宫安之, 余宫仿此.

Văn khúc tinh tòng thần thượng khởi tử thì, như nhân sinh tử thì tựu tại thần cung an, nhược sửu thì thuận khứ tị cung an chi, dư cung phảng thử.

安左辅右弼星诀 论本生月

An tả phụ hữu bật tinh quyết luận bản sinh nguyệt

左辅正月起于辰, 顺逢生月是贵方, 右弼正月宫寻戌, 逆至正月便调停.

Tả phụ chính nguyệt khởi vu thần, thuận phùng sinh nguyệt thị quý phương, hữu bật chính nguyệt cung tầm tuất, nghịch chí chính nguyệt tiện điều đình.

左辅从辰上起正月顺行, 如正月生者就辰宫安之. 二月在巳宫, 右弼从戌宫逆转如正月便成戌宫安之, 二月在酉宫余仿此.

Tả phụ tòng thần thượng khởi chính nguyệt thuận hành, như chính nguyệt sinh giả tựu thần cung an chi. Nhị nguyệt tại tị cung, hữu bật tòng tuất cung nghịch chuyển như chính nguyệt tiện thành tuất cung an chi, nhị nguyệt tại dậu cung dư phảng thử.

安天魁天钺诀 论本生年干

An thiên khôi thiên việt quyết luận bản sinh niên kiền

甲戊庚牛羊, 乙己鼠猴乡, 六辛逢虎马, 壬癸免蛇藏, 丙丁猪狗位, 此是贵人方.

Giáp mậu canh ngưu dương, ất kỷ thử hầu hương, lục tân phùng hổ mã, nhâm quý miễn xà tàng, bính đinh trư cẩu vị, thử thị quý nhân phương.

二星主科甲, 身命若逢之, 金榜提名之客.

Nhị tinh chủ khoa giáp, thân mệnh nhược phùng chi, kim bảng đề danh chi khách.

安天马星诀 论本生年支

An thiên mã tinh quyết luận bản sinh niên chi

寅午戍人马居申, 申子辰人马居寅, 巳酉丑人马居亥, 亥卯未人马居巳.

Dần ngọ thú nhân mã cư thân, thân tử thần nhân mã cư dần, tị dậu sửu nhân mã cư hợi, hợi mão vị nhân mã cư tị.

如安命在辰戌丑未, 遇夫妻宫在寅申巳亥有天马, 若得同位或三方照临, 必主男为官女封赠, 不然禄马交驰亦吉.

Như an mệnh tại thần tuất sửu vị, ngộ phu thê cung tại dần thân tị hợi hữu thiên mã, nhược đắc đồng vị hoặc tam phương chiếu lâm, tất chủ nam vi quan nữ phong tặng, bất nhiên lộc mã giao trì diệc cát.

安禄存星诀 论本生年干

An lộc tồn tinh quyết luận bản sinh niên kiền

甲生禄存在寅宫, 乙生在卯丙戊巳, 丁己禄存停午方, 庚禄居申辛禄酉, 壬禄在亥癸禄子.

Giáp sinh lộc tồn tại dần cung, ất sinh tại mão bính mậu tị, đinh kỷ lộc tồn đình ngọ phương, canh lộc cư thân tân lộc dậu, nhâm lộc tại hợi quý lộc tử.

安擎羊陀罗二星诀

An kình dương đà la nhị tinh quyết

禄前擎羊后陀罗, 夹限逢凶祸患多, 岁限逢之俱不利, 人生遇此莫蹉跎.

Lộc tiền kình dương hậu đà la, giáp hạn phùng hung họa hoạn đa, tuế hạn phùng chi câu bất lợi, nhân sinh ngộ thử mạc tha đà.

此二星随禄存安之, 前安擎羊禄后安陀罗. 假如癸禄在子, 丑宫安擎羊, 亥宫安陀罗, 余仿此.

Thử nhị tinh tùy lộc tồn an chi, tiền an kình dương lộc hậu an đà la. Giả như quý lộc tại tử, sửu cung an kình dương, hợi cung an đà la, dư phảng thử.

安火铃二星诀

An hỏa linh nhị tinh quyết

寅午戌人丑卯方, 申子辰人寅戌扬, 巳酉丑人卯戌位, 亥卯未人酉戌房.

Dần ngọ tuất nhân sửu mão phương, thân tử thần nhân dần tuất dương, tị dậu sửu nhân mão tuất vị, hợi mão vị nhân dậu tuất phòng.

安禄权科忌四星变化诀 论生年干 挟火而化

An lộc quyền khoa kỵ tứ tinh biến hóa quyết luận sinh niên kiền hiệp hỏa nhi hóa

甲廉破武阳为伴, 乙机梁紫月交侵, 丙同机昌廉贞位, 丁月同机巨门寻,

Giáp liêm phá vũ dương vi bạn, ất ky lương tử nguyệt giao xâm, bính đồng ky xương liêm trinh vị, đinh nguyệt đồng ky cự môn tầm,

戊贪月弼机为主, 己武贪梁曲最平, 庚日武阴同为首, 辛巨阳曲昌至临,

Mậu tham nguyệt bật ky vi chủ, kỷ vũ tham lương khúc tối bình, canh nhật vũ âm đồng vi thủ, tân cự dương khúc xương chí lâm,

壬梁紫府武宿是, 癸破巨阴贪狼停.

Nhâm lương tử phủ vũ túc thị, quý phá cự âm tham lang đình.

如甲生人廉贞化禄, 破军化权, 武曲化科, 太阳化忌是也, 余仿此.

Như giáp sinh nhân liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương hóa kỵ thị dã, dư phảng thử.

天空地劫诀 论本生时

Thiên không địa kiếp quyết luận bản sinh thì

亥上起子顺安劫, 逆向便是天空乡.

Hợi thượng khởi tử thuận an kiếp, nghịch hướng tiện thị thiên không hương.

如子时生者劫空俱在亥宫. 若丑时生者劫顺在子宫, 空逆在戌宫. 若午时生者, 劫空俱在巳上安之. 余宫仿此.

Như tử thì sinh giả kiếp không câu tại hợi cung. Nhược sửu thì sinh giả kiếp thuận tại tử cung, không nghịch tại tuất cung. Nhược ngọ thì sinh giả, kiếp không câu tại tị thượng an chi. Dư cung phảng thử.

安天伤天使诀

An thiên thương thiên sử quyết

命前六位是天伤, 命后六位天使当.

Mệnh tiền lục vị thị thiên thương, mệnh hậu lục vị thiên sử đương.

顺数命前六位是天伤, 命后六位是天使, 天伤安在奴仆宫, 天使安在疾厄宫. 身与岁限夹在伤使中间, 谓之加夹地更加恶曜多凶.

Thuận sổ mệnh tiền lục vị thị thiên thương, mệnh hậu lục vị thị thiên sử, thiên thương an tại nô phó cung, thiên sử an tại tật ách cung. Thân dữ tuế hạn giáp tại thương sử trung gian, vị chi gia giáp địa canh gia ác diệu đa hung.

安十二宫太岁杀禄诀

An thập nhị cung thái tuế sát lộc quyết

博士力士青龙续, 小耗将军及奏书, 蜚廉喜神病符录, 天耗伏兵至宫府, 吉凶从此分祸福.

Bác sĩ lực sĩ thanh long tục, tiểu háo tương quân cập tấu thư, phỉ liêm hỉ thần bệnh phù lục, thiên háo phục binh chí cung phủ, cát hung tòng thử phân họa phúc.

要知不论男女命寻禄存星起, 阳男阴女顺推轮, 阴男阳女逆流行.

Yếu tri bất luận nam nữ mệnh tầm lộc tồn tinh khởi, dương nam âm nữ thuận thôi luân, âm nam dương nữ nghịch lưu hành.

博士聪明力士权, 青龙喜气小耗钱, 将军威武奏书福, 蜚廉主弧喜神延,

Bác sĩ thông minh lực sĩ quyền, thanh long hỉ khí tiểu háo tiễn, tương quân uy vũ tấu thư phúc, phỉ liêm chủ hồ hỉ thần duyên,

病符带疾耗退祖, 伏兵宫府口舌缠, 生年坐守十二杀, 方敢断人祸福源.

Bệnh phù đái tật háo thối tổ, phục binh cung phủ khẩu thiệt triền, sinh niên tọa thủ thập nhị sát, phương cảm đoạn nhân họa phúc nguyên.

安天刑天姚星诀

An thiên hình thiên diêu tinh quyết

天刑星从酉上起正月顺至本生月便安之. 天姚星从丑上起正月顺至本生月即安之.

Thiên hình tinh tòng dậu thượng khởi chính nguyệt thuận chí bản sinh nguyệt tiện an chi. Thiên diêu tinh tòng sửu thượng khởi chính nguyệt thuận chí bản sinh nguyệt tức an chi.

安三台八座二星诀

An tam thai bát tọa nhị tinh quyết

三台寻左辅将初一日加在左辅宫, 顺数至本生日安之. 八座寻右弼将初一加右弼宫逆数至本生日安之是也.

Tam thai tầm tả phụ tương sơ nhất nhật gia tại tả phụ cung, thuận sổ chí bản sinh nhật an chi. Bát tọa tầm hữu bật tương sơ nhất gia hữu bật cung nghịch sổ chí bản sinh nhật an chi thị dã.

安天哭天虚星诀 论本生年支

An thiên khốc thiên hư tinh quyết luận bản sinh niên chi

天哭天虚起午宫. 午宫起子两分踪. 哭逆巳兮虚顺未. 数到生年便居中.

Thiên khốc thiên hư khởi ngọ cung. Ngọ cung khởi tử lưỡng phân tung. Khốc nghịch tị hề hư thuận vị. Sổ đáo sinh niên tiện cư trung.

安龙池凤阁诀 论本生年支

An long trì phượng các quyết luận bản sinh niên chi

龙池子顺辰, 凤阁子戌逆.

Long trì tử thuận thần, phượng các tử tuất nghịch.

安台辅封诀

An thai phụ phong quyết

由午宫起子顺数至本生时安之.

Do ngọ cung khởi tử thuận sổ chí bản sinh thì an chi.

安封诰诀

An phong cáo quyết

由寅起宫子顺数至本生时安之.

Do dần khởi cung tử thuận sổ chí bản sinh thì an chi.

安长生, 沐浴, 冠带, 临官, 帝旺, 衰, 病, 死, 墓, 绝, 胎, 养 男命顺数, 女命逆数.

An trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng nam mệnh thuận sổ, nữ mệnh nghịch sổ.

火局命寅起长生. 木局命亥起长生. 水局命申起长生. 金局命巳起长生. 土局命申起长生.

Hỏa cục mệnh dần khởi trường sinh. Mộc cục mệnh hợi khởi trường sinh. Thủy cục mệnh thân khởi trường sinh. Kim cục mệnh tị khởi trường sinh. Thổ cục mệnh thân khởi trường sinh.

安红鸾天喜诀

An hồng loan thiên hỉ quyết

卯上起子逆数之, 数到当生太岁支, 坐守此宫红鸾位, 对宫天喜不差移,

Mão thượng khởi tử nghịch sổ chi, sổ đáo đương sinh thái tuế chi, tọa thủ thử cung hồng loan vị, đối cung thiên hỉ bất soa di,

年少婚姻喜事奇, 老人必主丧其妻, 三十年前为吉曜, 五十年后不相宜.

Niên thiểu hôn nhân hỉ sự kỳ, lão nhân tất chủ tang kỳ thê, tam thập niên tiền vi cát diệu, ngũ thập niên hậu bất tương nghi.

安丧门白虎吊客官府四飞星诀

An tang môn bạch hổ điếu khách quan phủ tứ phi tinh quyết

流年太岁前二位是丧门, 后二位是吊客, 丧门对照安白虎, 吊客对照安官府.

Lưu niên thái tuế tiền nhị vị thị tang môn, hậu nhị vị thị điếu khách, tang môn đối chiếu an bạch hổ, điếu khách đối chiếu an quan phủ.

岁君前二是丧门, 后二宫中吊客存, 对照丧门安白虎, 吊客对照安官府.

Tuế quân tiền nhị thị tang môn, hậu nhị cung trung điếu khách tồn, đối chiếu tang môn an bạch hổ, điếu khách đối chiếu an quan phủ.

安斗君诀 即月将星是也

An đấu quân quyết tức nguyệt tương tinh thị dã

于流年太岁宫起正月逆至本生月, 又从本生月起子顺数至本生时安斗君.

Vu lưu niên thái tuế cung khởi chính nguyệt nghịch chí bản sinh nguyệt, hựu tòng bản sinh nguyệt khởi tử thuận sổ chí bản sinh thì an đấu quân.

大岁宫中便起正, 逆寻生月即留停, 又从生月宫轮子, 顺至生时镇斗星.

Đại tuế cung trung tiện khởi chính, nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình, hựu tòng sinh nguyệt cung luân tử, thuận chí sinh thì trấn đấu tinh.

安天德月德解神诀

An thiên đức nguyệt đức giải thần quyết

天德星从酉上起子, 顺数至流年太岁上是也. 月德星从子上起子, 顺数至流年太岁上是也.

Thiên đức tinh tòng dậu thượng khởi tử, thuận sổ chí lưu niên thái tuế thượng thị dã. Nguyệt đức tinh tòng tử thượng khởi tử, thuận sổ chí lưu niên thái tuế thượng thị dã.

解神从戌上起子, 逆数至当生年太岁上是也.

Giải thần tòng tuất thượng khởi tử, nghịch sổ chí đương sinh niên thái tuế thượng thị dã.

安飞天三杀诀 即奏书, 将军, 直符

An phi thiên tam sát quyết tức tấu thư, tương quân, trực phù

寅午戍年飞入亥卯未宫. 申子辰年飞入巳酉丑宫.

Dần ngọ thú niên phi nhập hợi mão vị cung. Thân tử thần niên phi nhập tị dậu sửu cung.

亥卯未年飞入申子辰宫. 巳酉丑年飞入寅午戌宫.

Hợi mão vị niên phi nhập thân tử thần cung. Tị dậu sửu niên phi nhập dần ngọ tuất cung.

奏书口舌祸来侵, 将军飞入悔心惊, 直符官灾终不免, 此是流年三杀星.

Tấu thư khẩu thiệt họa lai xâm, tương quân phi nhập hối tâm kinh, trực phù quan tai chung bất miễn, thử thị lưu niên tam sát tinh.

安截路空亡诀 论本生年

An tiệt lộ không vong quyết luận bản sinh niên

甲己申酉宫, 乙庚午未宫, 丙辛辰巳宫, 丁壬寅卯宫, 戊癸子丑宫.

Giáp kỷ thân dậu cung, ất canh ngọ vị cung, bính tân thần tị cung, đinh nhâm dần mão cung, mậu quý tử sửu cung.

安旬中空亡诀 论本生年

An tuần trung không vong quyết luận bản sinh niên

甲子旬中空戌亥, 甲寅旬中空子丑, 甲辰旬中空寅卯,

Giáp tử tuần trung không tuất hợi, giáp dần tuần trung không tử sửu, giáp thần tuần trung không dần mão,

甲午旬中空辰巳, 甲申旬中空午未, 甲戌旬中空申酉.

Giáp ngọ tuần trung không thần tị, giáp thân tuần trung không ngọ vị, giáp tuất tuần trung không thân dậu.

安大限诀

An đại hạn quyết

阳男阴女从命前一宫起顺行 是父母宫. 阴男阳女从命后一宫起逆行 是兄弟宫

Dương nam âm nữ tòng mệnh tiền nhất cung khởi thuận hành thị phụ mẫu cung. Âm nam dương nữ tòng mệnh hậu nhất cung khởi nghịch hành thị huynh đệ cung

安小限诀 不论阴阳男俱顺数不论阴阳女俱逆数

An tiểu hạn quyết bất luận âm dương nam câu thuận sổ bất luận âm dương nữ câu nghịch sổ

寅午戌人起辰宫, 申子辰人自戌宫, 巳酉丑人起未宫, 亥卯未人起丑宫.

Dần ngọ tuất nhân khởi thần cung, thân tử thần nhân tự tuất cung, tị dậu sửu nhân khởi vị cung, hợi mão vị nhân khởi sửu cung.

安童限诀

An đồng hạn quyết

一命二财三疾厄, 四妻五福六官禄, 余年一派顺流行, 十五命宫看端的.

Nhất mệnh nhị tài tam tật ách, tứ thê ngũ phúc lục quan lộc, dư niên nhất phái thuận lưu hành, thập ngũ mệnh cung khán đoan đích.

安命主

An mệnh chủ

贪狼子宫, 巨门丑亥宫, 禄存寅戌宫, 文曲卯酉宫, 廉真申辰宫, 武曲巳未宫, 破军午宫.

Tham lang tử cung, cự môn sửu hợi cung, lộc tồn dần tuất cung, văn khúc mão dậu cung, liêm chân thân thần cung, vũ khúc tị vị cung, phá quân ngọ cung.

假如午宫安命寻破军星在何宫即命主也, 子宫安命寻贪狼星在何宫即命主也, 左辅随丑至午, 右弼随亥至午.

Giả như ngọ cung an mệnh tầm phá quân tinh tại hà cung tức mệnh chủ dã, tử cung an mệnh tầm tham lang tinh tại hà cung tức mệnh chủ dã, tả phụ tùy sửu chí ngọ, hữu bật tùy hợi chí ngọ.

安身主

An thân chủ

子午人火玲星, 丑未人天相星, 寅申人天梁星, 卯酉人天同星, 辰戌人文昌星, 巳亥人天机星.

Tử ngọ nhân hỏa linh tinh, sửu vị nhân thiên tương tinh, dần thân nhân thiên lương tinh, mão dậu nhân thiên đồng tinh, thần tuất nhân văn xương tinh, tị hợi nhân thiên ky tinh.

论安命金锁铁蛇关

Luận an mệnh kim tỏa thiết xà quan

当从戌上起子年, 顺数行年月逆推, 日又顺数时逆转, 小儿寿夭可先知.

Đương tòng tuất thượng khởi tử niên, thuận sổ hành niên nguyệt nghịch thôi, nhật hựu thuận sổ thì nghịch chuyển, tiểu nhi thọ yêu khả tiên tri.

此法从戌上起年顺行至本生年, 年上起月逆数至本生月, 月上起日, 月上起时, 逆至本生时遇丑未宫病有救, 辰戌宫死.

Thử pháp tòng tuất thượng khởi niên thuận hành chí bản sinh niên, niên thượng khởi nguyệt nghịch sổ chí bản sinh nguyệt, nguyệt thượng khởi nhật, nguyệt thượng khởi thì, nghịch chí bản sinh thì ngộ sửu vị cung bệnh hữu cứu, thần tuất cung tử.

定男女竹萝三限

Định nam nữ trúc la tam hạn

法曰同前帝皇局例, 只是逆行以上此二数逆排定, 只托三方四正七杀破军俱作竹萝三限, 若再加巨暗凶星便作三方四正定议, 若大小二限相遇作死限断.

Pháp viết đồng tiền đế hoàng cục lệ, chích thị nghịch hành dĩ thượng thử nhị sổ nghịch bài định, chích thác tam phương tứ chính thất sát phá quân câu tác trúc la tam hạn, nhược tái gia cự ám hung tinh tiện tác tam phương tứ chính định nghị, nhược đại tiểu nhị hạn tương ngộ tác tử hạn đoạn.

定十二宫弱强

Định thập nhị cung nhược cường

男命 财帛, 官禄, 福德, 迁移, 田宅为强宫, 子女, 奴仆, 兄弟, 父母为弱宫.

Nam mệnh tài bạch, quan lộc, phúc đức, thiên di, điền trạch vi cường cung, tử nữ, nô phó, huynh đệ, phụ mẫu vi nhược cung.

女命 夫君, 子息, 财帛, 田宅, 福德为强, 余宫皆弱.

Nữ mệnh phu quân, tử tức, tài bạch, điền trạch, phúc đức vi cường, dư cung giai nhược.

定十二宫星辰落闲

Định thập nhị cung tinh thần lạc nhàn

紫微在子辰亥为闲宫, 贪狼在寅辰为闲宫, 天相在辰戌为闲宫, 七杀在辰亥为闲宫, 天梁在巳酉为闲宫, 天机在巳为闲宫, 破军在巳申为闲宫, 武曲在申为闲宫.

Tử vi tại tử thần hợi vi nhàn cung, tham lang tại dần thần vi nhàn cung, thiên tương tại thần tuất vi nhàn cung, thất sát tại thần hợi vi nhàn cung, thiên lương tại tị dậu vi nhàn cung, thiên ky tại tị vi nhàn cung, phá quân tại tị thân vi nhàn cung, vũ khúc tại thân vi nhàn cung.

安流禄流羊流陀诀 论流年太岁

An lưu lộc lưu dương lưu đà quyết luận lưu niên thái tuế

假如己丑流年流禄在午, 流羊在未, 流陀在巳, 如甲子生人安命巳, 小限又行在亥, 小限擎羊.

Giả như kỷ sửu lưu niên lưu lộc tại ngọ, lưu dương tại vị, lưu đà tại tị, như giáp tử sinh nhân an mệnh tị, tiểu hạn hựu hành tại hợi, tiểu hạn kình dương.

论星辰生克制化

Luận tinh thần sinh khắc chế hóa

星曜全明生克制化之机, 次看落于何宫, 如廉真属火在寅宫, 乃木乡能生廉真之火, 若武曲金星与廉真同度, 则武曲为财而无用也, 余仿此.

Tinh diệu toàn minh sinh khắc chế hóa chi ky, thứ khán lạc vu hà cung, như liêm chân chúc hỏa tại dần cung, nãi mộc hương năng sinh liêm chân chi hỏa, nhược vũ khúc kim tinh dữ liêm chân đồng độ, tắc vũ khúc vi tài nhi vô dụng dã, dư phảng thử.

金入火乡 火入水乡 水入土乡 土入木乡 俱为受制

Kim nhập hỏa hương hỏa nhập thủy hương thủy nhập thổ hương thổ nhập mộc hương câu vi thụ chế

论诸星分属南北斗化吉凶并分属五行

Luận chư tinh phân chúc nam bắc đấu hóa cát hung tịnh phân chúc ngũ hành

紫微属土中天星南北斗化帝座为官禄主

Tử vi chúc thổ trung thiên tinh nam bắc đấu hóa đế tọa vi quan lộc chủ

天机属木南斗化善为兄弟主

Thiên ky chúc mộc nam đấu hóa thiện vi huynh đệ chủ

禄存属土北斗司爵贵寿星

Lộc tồn chúc thổ bắc đấu ti tước quý thọ tinh

太阳属火南北斗化贵为官禄主

Thái dương chúc hỏa nam bắc đấu hóa quý vi quan lộc chủ

天同属水金南斗化福为福德主

Thiên đồng chúc thủy kim nam đấu hóa phúc vi phúc đức chủ

廉真属火北斗化杀囚在官禄为官禄主在身命为次桃花

Liêm chân chúc hỏa bắc đấu hóa sát tù tại quan lộc vi quan lộc chủ tại thân mệnh vi thứ đào hoa

武曲属金北斗化财为财帛主

Vũ khúc chúc kim bắc đấu hóa tài vi tài bạch chủ

天府属土南斗化令星为财帛田宅主

Thiên phủ chúc thổ nam đấu hóa lệnh tinh vi tài bạch điền trạch chủ

太阴属水南北斗化富为财帛田宅主

Thái âm chúc thủy nam bắc đấu hóa phú vi tài bạch điền trạch chủ

贪狼属水木北斗化桃花杀主祸福

Tham lang chúc thủy mộc bắc đấu hóa đào hoa sát chủ họa phúc

巨门属水北斗化暗主是非

Cự môn chúc thủy bắc đấu hóa ám chủ thị phi

天相属水南斗化印为官禄主

Thiên tương chúc thủy nam đấu hóa ấn vi quan lộc chủ

天梁属土南斗化荫主寿星

Thiên lương chúc thổ nam đấu hóa ấm chủ thọ tinh

七杀属火金南斗降星遇帝为权

Thất sát chúc hỏa kim nam đấu hàng tinh ngộ đế vi quyền

破军属水北斗化耗司夫妻子女奴仆

Phá quân chúc thủy bắc đấu hóa háo ti phu thê tử nữ nô phó

文昌属金南北斗司科甲乃文魁之首

Văn xương chúc kim nam bắc đấu ti khoa giáp nãi văn khôi chi thủ

文曲属水北斗主科甲里

Văn khúc chúc thủy bắc đấu chủ khoa giáp lý

辅弼二星北斗善住雨令星

Phụ bật nhị tinh bắc đấu thiện trụ vũ lệnh tinh

以上自紫微至辅弼一十八星俱南北斗正曜, 魁钺天马亦是吉星俱不入正曜.

Dĩ thượng tự tử vi chí phụ bật nhất thập bát tinh câu nam bắc đấu chính diệu, khôi việt thiên mã diệc thị cát tinh câu bất nhập chính diệu.

魁钺二星属火

Khôi việt nhị tinh chúc hỏa

天马属火

Thiên mã chúc hỏa

擎羊属金北斗浮星化刑

Kình dương chúc kim bắc đấu phù tinh hóa hình

陀罗属金北斗助星化忌

Đà la chúc kim bắc đấu trợ tinh hóa kỵ

火星属火南斗助星

Hỏa tinh chúc hỏa nam đấu trợ tinh

铃星属火南斗助星

Linh tinh chúc hỏa nam đấu trợ tinh

天空地劫属火

Thiên không địa kiếp chúc hỏa

天殇天使属水

Thiên thương thiên sử chúc thủy

化禄属土喜见禄存

Hóa lộc chúc thổ hỉ kiến lộc tồn

化权属木喜会巨门武曲

Hóa quyền chúc mộc hỉ hội cự môn vũ khúc

化科属水喜会魁钺

Hóa khoa chúc thủy hỉ hội khôi việt

化忌属水即计都星

Hóa kỵ chúc thủy tức kế đô tinh

红鸾天喜属水

Hồng loan thiên hỉ chúc thủy

岁君属火

Tuế quân chúc hỏa

博士属水主聪明

Bác sĩ chúc thủy chủ thông minh

力士属火主权势

Lực sĩ chúc hỏa chủ quyền thế

青龙属木主喜气

Thanh long chúc mộc chủ hỉ khí

大小耗属火小耗钱财大耗退祖

Đại tiểu háo chúc hỏa tiểu háo tiễn tài đại háo thối tổ

将军属木主威猛欠合

Tương quân chúc mộc chủ uy mãnh khiếm hợp

奏书属金主福禄

Tấu thư chúc kim chủ phúc lộc

飞廉属火主孤

Phi liêm chúc hỏa chủ cô

喜神属火主喜气

Hỉ thần chúc hỏa chủ hỉ khí

伏兵属火主口舌

Phục binh chúc hỏa chủ khẩu thiệt

病符主病

Bệnh phù chủ bệnh

官府主官符

Quan phủ chủ quan phù

丧门木

Tang môn mộc

吊客火

Điếu khách hỏa

白虎金

Bạch hổ kim

官符火

Quan phù hỏa

坎水宫中二岁行, 初一起丑初二寅,

Khảm thủy cung trung nhị tuế hành, sơ nhất khởi sửu sơ nhị dần,

顺行一宫安二日, 阴阳虽殊行则同.

Thuận hành nhất cung an nhị nhật, âm dương tuy thù hành tắc đồng.

———————————————————–

| | | | |

| 初初 | 初十 | 十十 | 十十 |

| 八九 | 十一 | 二三 | 四五 |

| | | | |

| 巳| 午| 未| 申|

————–+—————————–+————–

| | | |

| 初初三 | | 十十 |

| 六七十 | | 六七 |

| | | |

| 辰| | 酉|

————– 水二局 ————–

| | | |

| 初初廿廿 | | 十十 |

| 四五八九 | | 八九 |

| | | |

| 卯| | 戌|

————–+—————————–+————–

| | | | |

| 初初廿廿 | 初廿廿 | 廿廿 | 二廿 |

| 二三六七 | 一四五 | 二三 | 十一 |

| | | | |

| 寅| 丑| 子| 亥|

———————————————————–

生逢木宫三岁起, 初一起龙初二牛,

Sinh phùng mộc cung tam tuế khởi, sơ nhất khởi long sơ nhị ngưu,

逆进二宫安二日, 顺回四步一辰字,

Nghịch tiến nhị cung an nhị nhật, thuận hồi tứ bộ nhất thần tự,

初二同宫牛头起, 逆退二步二辰寻.

Sơ nhị đồng cung ngưu đầu khởi, nghịch thối nhị bộ nhị thần tầm.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初十十 | 初十十 | 初十二 | 十廿廿 |

| sơ thập thập | sơ thập thập | sơ thập nhị | thập nhập nhập |

| 四二四 | 七五七 | 十八十 | 三一三 |

| tứ nhị tứ | thất ngũ thất | thập bát thập | tam nhất tam |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初初十 | | 十廿廿 |

| sơ sơ thập | | thập nhập nhập |

| 一九一 | | 六四六 |

| nhất cửu nhất | | lục tứ lục |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 木三局 ————–

————– mộc tam cục ————–

| | | |

| | | |

| 初初 | | 十廿廿 |

| sơ sơ | | thập nhập nhập |

| 六八 | | 九七九 |

| lục bát | | cửu thất cửu |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初初 | 初廿 | 廿 | 廿三 |

| sơ sơ | sơ nhập | nhập | nhập tam |

| 三九 | 二八 | 五 | 二十 |

| tam cửu | nhị bát | ngũ | nhị thập |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

紫微金宫四岁花, 初一寻猪初二龙,

Tử vi kim cung tứ tuế hoa, sơ nhất tầm trư sơ nhị long,

顺进三步逆退一, 先阴后阳是其基,

Thuận tiến tam bộ nghịch thối nhất, tiên âm hậu dương thị kỳ cơ,

惟有初二辰上起, 退三进四逆寻迹.

Duy hữu sơ nhị thần thượng khởi, thối tam tiến tứ nghịch tầm tích.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初十十廿 | 初二廿廿 | 十廿廿 | 十廿 |

| sơ thập thập nhập | sơ nhị nhập nhập | thập nhập nhập | thập nhập |

| 六六九五 | 十十三九 | 四四七 | 八八 |

| lục lục cửu ngũ | thập thập tam cửu | tứ tứ thất | bát bát |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初十十廿 | | 廿 |

| sơ thập thập nhập | | nhập |

| 二二五一 | | 二 |

| nhị nhị ngũ nhất | | nhị |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 金四局 ————–

————– kim tứ cục ————–

| | | |

| | | |

| 初十十 | | 廿 |

| sơ thập thập | | nhập |

| 八一七 | | 六 |

| bát nhất thất | | lục |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初初十 | 初初 | 初 | 初 |

| sơ sơ thập | sơ sơ | sơ | sơ |

| 四七三 | 三九 | 五 | 一 |

| tứ thất tam | tam cửu | ngũ | nhất |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

戌土五龙居其中, 初一午上二亥宫,

Tuất thổ ngũ long cư kỳ trung, sơ nhất ngọ thượng nhị hợi cung,

逆行二宫安一日, 惟有九日不能均,

Nghịch hành nhị cung an nhất nhật, duy hữu cửu nhật bất năng quân,

十居辰上初居寅, 二十九日五上寻,

Thập cư thần thượng sơ cư dần, nhị thập cửu nhật ngũ thượng tầm,

二宫一日顺三次, 退二三次又逆回,

Nhị cung nhất nhật thuận tam thứ, thối nhị tam thứ hựu nghịch hồi,

惟有六日无正位, 逢四对宫去追寻.

Duy hữu lục nhật vô chính vị, phùng tứ đối cung khứ truy tầm.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初二廿 | 初十廿廿 | 初十三 | 十廿 |

| sơ nhị nhập | sơ thập nhập nhập | sơ thập tam | thập nhập |

| 八十四 | 一三五九 | 六八十 | 一三 |

| bát thập tứ | nhất tam ngũ cửu | lục bát thập | nhất tam |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初十十廿 | | 十廿 |

| sơ thập thập nhập | | thập nhập |

| 三五九七 | | 六八 |

| tam ngũ cửu thất | | lục bát |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 土五局 ————–

————– thổ ngũ cục ————–

| | | |

| | | |

| 初十廿 | | 廿 |

| sơ thập nhập | | nhập |

| 十四二 | | 一 |

| thập tứ nhị | | nhất |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初初十 | 初十 | 初 | 初廿 |

| sơ sơ thập | sơ thập | sơ | sơ nhập |

| 五九七 | 四二 | 七 | 二六 |

| ngũ cửu thất | tứ nhị | thất | nhị lục |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

离火宫中六岁奇, 初二骑马初四龙,

Ly hỏa cung trung lục tuế kỳ, sơ nhị kỵ mã sơ tứ long,

进三退二各一日, 逆回三步是生时,

Tiến tam thối nhị các nhất nhật, nghịch hồi tam bộ thị sinh thì,

先阳后阴逆退二, 另有进一各期端,

Tiên dương hậu âm nghịch thối nhị, lánh hữu tiến nhất các kỳ đoan,

退二安一退二日, 顺进五宫方是基.

Thối nhị an nhất thối nhị nhật, thuận tiến ngũ cung phương thị cơ.

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| 初廿廿 | 初十三 | 初廿 | 十廿 |

| sơ nhập nhập | sơ thập tam | sơ nhập | thập nhập |

| 十四九 | 二六十 | 八二 | 四八 |

| thập tứ cửu | nhị lục thập | bát nhị | tứ bát |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | |

| | | |

| 初十廿 | | 初二 |

| sơ thập nhập | | sơ nhị |

| 四八三 | | 一十 |

| tứ bát tam | | nhất thập |

| | | |

| | | |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 火六局 ————–

————– hỏa lục cục ————–

| | | |

| | | |

| 十十廿 | | 初廿 |

| thập thập nhập | | sơ nhập |

| 二七七 | | 七六 |

| nhị thất thất | | thất lục |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+—————————–+————–

————–+—————————–+————–

| | | | |

| | | | |

| 初十廿 | 初十廿 | 初十 | 初十 |

| sơ thập nhập | sơ thập nhập | sơ thập | sơ thập |

| 六一一 | 五五五 | 九九 | 三三 |

| lục nhất nhất | ngũ ngũ ngũ | cửu cửu | tam tam |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

———————————————————–

———————————————————–

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| 紫 | 紫 | 紫 | 紫府同宫 |

| tử | tử | tử | tử phủ đồng cung |

| | | | |

| | | | |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| | 安天府图 | |

| | an thiên phủ đồ | |

| | | |

| | | |

| 紫 | 天府惟寅申二宫紫府同宫, 余 | 府 |

| tử | thiên phủ duy dần thân nhị cung tử phủ đồng cung, dư | phủ |

| | 宫俱各填协作对如紫居丑则府 | |

| | cung câu các điền hiệp tác đối như tử cư sửu tắc phủ | |

| 辰 | 居卯矣. | 酉 |

| thần | cư mão hĩ. | dậu |

————– ————–

————– ————–

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| 紫 | | 府 |

| tử | | phủ |

| | | |

| | | |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| 紫府同宫 | 府 | 府 | 府 |

| tử phủ đồng cung | phủ | phủ | phủ |

| | | | |

| | | | |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

———————————————————–

———————————————————–

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

| . 如六 | 灾, 天 | 天 | 寅怕六 |

| . Như lục | tai, thiên | thiên | dần phạ lục |

| 寅丙 | . 若殇 | 殇 | 一者庚 |

| dần bính | . Nhược thương | thương | nhất giả canh |

| 一生 | 身祸 | 祸 | 样, 生 |

| nhất sinh | thân họa | họa | dạng, sinh |

| 样人 | 合紧 | 紧 | . 如人 |

| dạng nhân | hợp khẩn | khẩn | . Như nhân |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| 天 | 殇使祸福紧慢图岁限为灾之局 | 天 |

| thiên | thương sử họa phúc khẩn mạn đồ tuế hạn vi tai chi cục | thiên |

| 殇 | | 使 |

| thương | | sử |

| 祸 | 凡岁限行到此星必死, 若有救 | 祸 |

| họa | phàm tuế hạn hành đáo thử tinh tất tử, nhược hữu cứu | họa |

| 紧 | 始不妨也. | 紧 |

| khẩn | thủy bất phương dã. | khẩn |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– 天殇 子辰卯午未宫祸紧 ————–

————– thiên thương tử thần mão ngọ vị cung họa khẩn ————–

| 天 | 天使 丑卯辰酉戌宫祸紧 | 恶临杀, 天 |

| thiên | thiên sử sửu mão thần dậu tuất cung họa khẩn | ác lâm sát, thiên |

| 殇 | 殇使 寅申巳亥祸紧 | . 此, 不使 |

| thương | thương sử dần thân tị hợi họa khẩn | . Thử, bất sử |

| 祸 | | 宫太可祸 |

| họa | | cung thái khả họa |

| 紧 | | 灾岁见紧 |

| khẩn | | tai tuế kiến khẩn |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| 相二, 不六 | 天 | 天 | 大限此 |

| tương nhị, bất lục | thiên | thiên | đại hạn thử |

| 遇限怕宜甲 | 使 | 殇 | 宜至斗 |

| ngộ hạn phạ nghi giáp | sử | thương | nghi chí đấu |

| . 太殇到生 | 祸 | 祸 | . 此方 |

| . Thái thương đáo sinh | họa | họa | . Thử phương |

| 岁使此人 | 紧 | 紧 | 宫, |

| tuế sử thử nhân | khẩn | khẩn | cung, |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

| 忌. 科 | 忌地, 科 | 忌祸, 科 | 地权. 科 |

| kỵ. Khoa | kỵ địa, khoa | kỵ họa, khoa | địa quyền. Khoa |

| 星 禄 | 星. 禄星 | 无. 怕权 | . 忌 禄 |

| tinh lộc | tinh. Lộc tinh | vô. Phạ quyền | . Kỵ lộc |

| 凶 福 | 凶 不得 | 用 杀福 | 不 得 |

| hung phúc | hung bất đắc | dụng sát phúc | bất đắc |

| . 慢 | . 得地 | . 为慢 | 得 地 |

| . Mạn | . Đắc địa | . Vi mạn | đắc địa |

| 巳 | 午 | 未 | 申 |

| tị | ngọ | vị | thân |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| 忌灾, 科 | | 地权地权 |

| kỵ tai, khoa | | địa quyền địa quyền |

| 无, 冲禄 | 禄权科忌图 | . 忌. 忌 |

| vô, trùng lộc | lộc quyền khoa kỵ đồ | . Kỵ. Kỵ |

| 用 杀福 | | 不 不 |

| dụng sát phúc | | bất bất |

| . 为重 | | 得 得 |

| . Vi trọng | | đắc đắc |

| 辰 | | 酉 |

| thần | | dậu |

————– ————–

————– ————–

| . 忌杀科 | | . 忌. 厚科 |

| . Kỵ sát khoa | | . Kỵ. Hậu khoa |

| 星凑权 | | 星 怕权 |

| tinh thấu quyền | | tinh phạ quyền |

| 得合喜 | | 重 杀福 |

| đắc hợp hỉ | | trọng sát phúc |

| 地. 怕 | | 重 冲禄 |

| địa. Phạ | | trọng trùng lộc |

| 卯 | | 戌 |

| mão | | tuất |

————–+————– ————–+————–

————–+————– ————–+————–

| . 忌破慢科 | . 忌. 紧科 | . 忌地禄 | . 忌 |

| . Kỵ phá mạn khoa | . Kỵ. Khẩn khoa | . Kỵ địa lộc | . Kỵ |

| 星财, 权 | 星 不权 | 星. 权 | 星 |

| tinh tài, quyền | tinh bất quyền | tinh. Quyền | tinh |

| 不. 有福 | 不 怕福 | 不 不 | 不 |

| bất. Hữu phúc | bất phạ phúc | bất bất | bất |

| 宜 杀禄 | 忌 杀禄 | 凶 得 | 宜 |

| nghi sát lộc | kỵ sát lộc | hung đắc | nghi |

| 寅 | 丑 | 子 | 亥 |

| dần | sửu | tử | hợi |

————– ————– ————– ————–

————– ————– ————– ————–

————————————————————————-

————————————————————————-

| | 庙 | 旺 | 得地 | 利益 | 平和 | 不得地 | 落陷 |

| | miếu | vượng | đắc địa | lợi ích | bình hòa | bất đắc địa | lạc hãm |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 机府月相 | 武同贪巨 | 昌曲 | | 紫廉 | | 日羊火铃 |

| | ky phủ nguyệt tương | vũ đồng tham cự | xương khúc | | tử liêm | | nhật dương hỏa linh |

| 子 | 梁破禄 | 杀 | | | | | |

| tử | lương phá lộc | sát | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 紫武府月 | 梁破 | 火铃 | 廉 | | 日同巨 | 机 |

| | tử vũ phủ nguyệt | lương phá | hỏa linh | liêm | | nhật đồng cự | ky |

| 丑 | 贪相杀昌 | | | | | | |

| sửu | tham tương sát xương | | | | | | |

| | 曲羊陀 | | | | | | |

| | khúc dương đà | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 廉府巨相 | 紫日月 | 机武破 | 同 | 贪曲 | | 昌陀 |

| | liêm phủ cự tương | tử nhật nguyệt | ky vũ phá | đồng | tham khúc | | xương đà |

| 寅 | 梁杀禄火 | | | | | | |

| dần | lương sát lộc hỏa | | | | | | |

| | 铃 | | | | | | |

| | linh | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 日巨梁禄 | 紫机杀曲 | 府 | 武贪昌火 | 同廉 | | 月相破羊 |

| | nhật cự lương lộc | tử ky sát khúc | phủ | vũ tham xương hỏa | đồng liêm | | nguyệt tương phá dương |

| 卯 | | | | 铃 | | | |

| mão | | | | linh | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 武府贪梁 | 日破 | 紫相昌曲 | 机廉 | 同 | | 月巨火铃 |

| | vũ phủ tham lương | nhật phá | tử tương xương khúc | ky liêm | đồng | | nguyệt cự hỏa linh |

| 辰 | 杀羊陀 | | | | | | |

| thần | sát dương đà | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 同昌曲禄 | 紫日巨 | 府相火铃 | | 机武杀破 | | 廉月贪梁 |

| | đồng xương khúc lộc | tử nhật cự | phủ tương hỏa linh | | ky vũ sát phá | | liêm nguyệt tham lương |

| 巳 | | | | | | | 陀 |

| tị | | | | | | | đà |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 紫机相梁 | 日武府贪 | | | 廉 | 月 | 同昌曲羊 |

| | tử ky tương lương | nhật vũ phủ tham | | | liêm | nguyệt | đồng xương khúc dương |

| 午 | 破禄火铃 | 巨杀 | | | | | |

| ngọ | phá lộc hỏa linh | cự sát | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 紫武府贪 | 梁破曲 | 日相 | 廉昌火铃 | | 同月巨 | 机 |

| | tử vũ phủ tham | lương phá khúc | nhật tương | liêm xương hỏa linh | | đồng nguyệt cự | ky |

| 未 | 杀羊陀 | | | | | | |

| vị | sát dương đà | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 廉巨相杀 | 紫同 | 机日武府 | 月 | 贪 | | 梁陀火铃 |

| | liêm cự tương sát | tử đồng | ky nhật vũ phủ | nguyệt | tham | | lương đà hỏa linh |

| 申 | 禄 | | 破昌曲 | | | | |

| thân | lộc | | phá xương khúc | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 巨昌曲禄 | 紫机府月 | 梁火铃 | 武贪 | 日同廉 | | 相破羊 |

| | cự xương khúc lộc | tử ky phủ nguyệt | lương hỏa linh | vũ tham | nhật đồng liêm | | tương phá dương |

| 酉 | | 杀 | | | | | |

| dậu | | sát | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 武府贪梁 | 月破 | 紫相 | 机廉 | 同 | 日 | 巨昌曲 |

| | vũ phủ tham lương | nguyệt phá | tử tương | ky liêm | đồng | nhật | cự xương khúc |

| 戌 | 杀羊陀火 | | | | | | |

| tuất | sát dương đà hỏa | | | | | | |

| | 铃 | | | | | | |

| | linh | | | | | | |

—+———+———+———+———+———+———+———

—+———+———+———+———+———+———+———

| | 同月禄 | 紫巨曲 | 府相 | 昌火铃 | 机武杀破 | | 日廉贪梁 |

| | đồng nguyệt lộc | tử cự khúc | phủ tương | xương hỏa linh | ky vũ sát phá | | nhật liêm tham lương |

| 亥 | | | | | | | 陀 |

| hợi | | | | | | | đà |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

————————————————————————-

————————————————————————-

一 命宫

Nhất mệnh cung

紫微土, 南北斗化帝座, 为官禄主. 紫微面紫色或白青, 腰背肥满, 为人忠厚老成, 谦恭耿直, 其威制七杀降火铃. 若与府相左右日月昌曲三合嘉会极急, 食禄千锺巨富大贵. 与禄存同奇特, 不入庙无左右为孤君, 亦清闲僧道. 与破军同为胥吏. 与羊陀火铃冲合吉多亦发财, 常庶人吉. 女命会吉清秀旺夫益子.

Tử vi thổ, nam bắc đấu hóa đế tọa, vi quan lộc chủ. Tử vi diện tử sắc hoặc bạch thanh, yêu bối phì mãn, vi nhân trung hậu lão thành, khiêm cung cảnh trực, kỳ uy chế thất sát hàng hỏa linh. Nhược dữ phủ tương tả hữu nhật nguyệt xương khúc tam hợp gia hội cực cấp, thực lộc thiên chung cự phú đại quý. Dữ lộc tồn đồng kỳ đặc, bất nhập miếu vô tả hữu vi cô quân, diệc thanh nhàn tăng đạo. Dữ phá quân đồng vi tư lại. Dữ dương đà hỏa linh trùng hợp cát đa diệc phát tài, thường thứ nhân cát. Nữ mệnh hội cát thanh tú vượng phu ích tử.

子宫喜丁己庚生人贵格, 壬癸生人不耐久.

Tử cung hỉ đinh kỷ canh sinh nhân quý cách, nhâm quý sinh nhân bất nại cửu.

午宫入庙喜甲丁己生人财官格, 丙戊生人成败带疾.

Ngọ cung nhập miếu hỉ giáp đinh kỷ sinh nhân tài quan cách, bính mậu sinh nhân thành bại đái tật.

卯酉宫贪狼同度, 乙辛甲庚生人贵不耐久.

Mão dậu cung tham lang đồng độ, ất tân giáp canh sinh nhân quý bất nại cửu.

寅申宫旺地与天府同度, 甲庚丁己生人财官格.

Dần thân cung vượng địa dữ thiên phủ đồng độ, giáp canh đinh kỷ sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫旺地与七杀同度, 乙戊生人财官格.

Tị hợi cung vượng địa dữ thất sát đồng độ, ất mậu sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫得地与天相同度, 乙己甲庚癸生人财官格.

Thần tuất cung đắc địa dữ thiên tương đồng độ, ất kỷ giáp canh quý sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙与破军同度, 乙己甲庚丁壬生人财官格.

Sửu vị cung nhập miếu dữ phá quân đồng độ, ất kỷ giáp canh đinh nhâm sinh nhân tài quan cách.

紫微入男命吉凶诀:

Tử vi nhập nam mệnh cát hung quyết:

紫微天中第一星, 命身相遇福财兴, 若逢相佐宫中会, 富贵双全播令名.

Tử vi thiên trung đệ nhất tinh, mệnh thân tương ngộ phúc tài hưng, nhược phùng tương tá cung trung hội, phú quý song toàn bá lệnh danh.

紫微守命最为良, 二杀逢之寿不长, 羊陀火铃来相会, 只好空门礼梵王.

Tử vi thủ mệnh tối vi lương, nhị sát phùng chi thọ bất trường, dương đà hỏa linh lai tương hội, chích hảo không môn lễ phạm vương.

紫微辰戌遇破军, 富而不贵有虚名, 若逢贪狼在卯酉, 为臣失义不相应.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh, nhược phùng tham lang tại mão dậu, vi thần thất nghĩa bất tương ứng.

火铃羊陀来相会, 七杀同宫多不贵, 欺人孤独更刑伤, 若是空门为吉利.

Hỏa linh dương đà lai tương hội, thất sát đồng cung đa bất quý, khi nhân cô độc canh hình thương, nhược thị không môn vi cát lợi.

紫微入女命吉凶诀:

Tử vi nhập nữ mệnh cát hung quyết:

紫微女命守身宫, 天府尊星同到宫, 更得吉星同主照, 金冠封赠福滔滔.

Tử vi nữ mệnh thủ thân cung, thiên phủ tôn tinh đồng đáo cung, canh đắc cát tinh đồng chủ chiếu, kim quan phong tặng phúc thao thao.

紫微女命守夫宫, 三方吉拱便为荣, 若逢杀破来冲破, 衣禄盈余淫巧容.

Tử vi nữ mệnh thủ phu cung, tam phương cát củng tiện vi vinh, nhược phùng sát phá lai trùng phá, y lộc doanh dư dâm xảo dung.

紫微入限吉凶诀:

Tử vi nhập hạn cát hung quyết:

紫微垣内吉星临, 二限相逢福禄兴, 常人得遇多财富, 官员逢之职位升.

Tử vi viên nội cát tinh lâm, nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng, thường nhân đắc ngộ đa tài phú, quan viên phùng chi chức vị thăng.

紫微入限本为祥, 只恐三方杀破狼, 常庶逢之多不利, 官员降谪有惊伤.

Tử vi nhập hạn bản vi tường, chích khủng tam phương sát phá lang, thường thứ phùng chi đa bất lợi, quan viên hàng trích hữu kinh thương.

天机属木, 南斗化善星, 为兄弟主. 入庙身长肥胖, 性急心慈, 机谋多变. 与天梁会合善谈兵, 乙丙丁生人遇之入庙化吉, 得左右昌曲魁钺太阴凑合, 坐于巳酉丑亥卯未宫, 权禄不小, 文武皆大贵极品. 加巨门羊陀火铃忌, 巳酉丑亥为下局, 孤穷, 纵有财官贵显亦不耐久, 只宜经商巧艺之辈耳. 女命入庙性刚有权柄, 持家助夫益子. 天梁太阴巨门见羊陀火铃忌冲合财帛, 淫贱偏房娼婢, 否则伤夫克子.

Thiên ky chúc mộc, nam đấu hóa thiện tinh, vi huynh đệ chủ. Nhập miếu thân trường phì bàn, tính cấp tâm từ, ky mưu đa biến. Dữ thiên lương hội hợp thiện đàm binh, ất bính đinh sinh nhân ngộ chi nhập miếu hóa cát, đắc tả hữu xương khúc khôi việt thái âm thấu hợp, tọa vu tị dậu sửu hợi mão vị cung, quyền lộc bất tiểu, văn vũ giai đại quý cực phẩm. Gia cự môn dương đà hỏa linh kỵ, tị dậu sửu hợi vi hạ cục, cô cùng, túng hữu tài quan quý hiển diệc bất nại cửu, chích nghi kinh thương xảo nghệ chi bối nhĩ. Nữ mệnh nhập miếu tính cương hữu quyền bính, trì gia trợ phu ích tử. Thiên lương thái âm cự môn kiến dương đà hỏa linh kỵ trùng hợp tài bạch, dâm tiện thiên phòng xướng tỳ, phủ tắc thương phu khắc tử.

子午宫入庙, 丁己癸甲庚壬生人财官格.

Tử ngọ cung nhập miếu, đinh kỷ quý giáp canh nhâm sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫旺地与巨门同度, 乙辛戊癸生人财官格.

Mão dậu cung vượng địa dữ cự môn đồng độ, ất tân mậu quý sinh nhân tài quan cách.

寅申宫得地与太阴同度, 丁己癸甲庚壬生人财官格.

Dần thân cung đắc địa dữ thái âm đồng độ, đinh kỷ quý giáp canh nhâm sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫和平, 丙壬戊生人合局不耐久.

Tị hợi cung hòa bình, bính nhâm mậu sinh nhân hợp cục bất nại cửu.

辰戌宫利益与天梁同度, 壬庚丁生人为福.

Thần tuất cung lợi ích dữ thiên lương đồng độ, nhâm canh đinh sinh nhân vi phúc.

丑未宫陷地, 丙戊丁壬生人财官格, 乙壬生人禄合格.

Sửu vị cung hãm địa, bính mậu đinh nhâm sinh nhân tài quan cách, ất nhâm sinh nhân lộc hợp cách.

天机入男命吉凶诀:

Thiên ky nhập nam mệnh cát hung quyết:

机月天梁合太阳, 常人富足置田庄, 官员得遇科权禄, 职位高迁面帝王.

Ky nguyệt thiên lương hợp thái dương, thường nhân phú túc trí điền trang, quan viên đắc ngộ khoa quyền lộc, chức vị cao thiên diện đế vương.

天机化忌落闲宫, 纵有财官亦不荣, 退尽家财兼寿夭, 飘蓬僧道住山中.

Thiên ky hóa kỵ lạc nhàn cung, túng hữu tài quan diệc bất vinh, thối tẫn gia tài kiêm thọ yêu, phiêu bồng tăng đạo trụ sơn trung.

天机入女命吉凶诀:

Thiên ky nhập nữ mệnh cát hung quyết:

天机女命吉星扶, 作事操持过丈夫, 权禄宫中逢守照, 荣膺诰命贵无伦.

Thiên ky nữ mệnh cát tinh phù, tác sự thao trì quá trượng phu, quyền lộc cung trung phùng thủ chiếu, vinh ưng cáo mệnh quý vô luân.

天机星与太阴同, 女命逢之淫巧容, 衣禄丰饶终不美, 为娼为妾主淫风.

Thiên ky tinh dữ thái âm đồng, nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung, y lộc phong nhiêu chung bất mỹ, vi xướng vi thiếp chủ dâm phong.

天机入限吉凶诀:

Thiên ky nhập hạn cát hung quyết:

男女二限值天机, 科权禄逢大有为, 出入经营多遇贵, 发财发福少人知.

Nam nữ nhị hạn trị thiên ky, khoa quyền lộc phùng đại hữu vi, xuất nhập kinh doanh đa ngộ quý, phát tài phát phúc thiểu nhân tri.

天机照限不安宁, 家事纷纷外事多, 更遇羊陀并巨暗, 须知此岁入南柯.

Thiên ky chiếu hạn bất an trữ, gia sự phân phân ngoại sự đa, canh ngộ dương đà tịnh cự ám, tu tri thử tuế nhập nam kha.

太阳火, 南北斗化贵, 为官禄主. 太阳入庙形貌堂堂, 雄壮面方圆满, 夜生陷日生庙旺, 心慈面紫色, 好济施. 若会左右昌曲魁钺太阴禄存守照官禄, 财官昭著, 极品之论, 文武皆宜之. 身逢吉聚贵人门下客, 否则公卿走卒, 六庚生人命坐卯宫, 第一庙所, 六壬次之. 命在亥, 申生人下局, 否则夭寿贫穷, 虽发不耐久. 庙旺终身富贵, 陷地虽化权禄也凶, 官禄亦不显, 先勤终懒, 成败不一, 出外离祖可吉. 与羊陀冲破又陷下局, 横发横破不耐久, 若经商巧艺, 辛苦劳力而祸轻延生矣, 加凶杀带疾, 化忌目疾. 女命入庙旺夫益子, 若陷地又见羊陀火铃忌劫, 贫贱残疾, 亦为贞洁之妇, 僧道亦清洁.

Thái dương hỏa, nam bắc đấu hóa quý, vi quan lộc chủ. Thái dương nhập miếu hình mạo đường đường, hùng tráng diện phương viên mãn, dạ sinh hãm nhật sinh miếu vượng, tâm từ diện tử sắc, hảo tể thi. Nhược hội tả hữu xương khúc khôi việt thái âm lộc tồn thủ chiếu quan lộc, tài quan chiêu trứ, cực phẩm chi luận, văn vũ giai nghi chi. Thân phùng cát tụ quý nhân môn hạ khách, phủ tắc công khanh tẩu tốt, lục canh sinh nhân mệnh tọa mão cung, đệ nhất miếu sở, lục nhâm thứ chi. Mệnh tại hợi, thân sinh nhân hạ cục, phủ tắc yêu thọ bần cùng, tuy phát bất nại cửu. Miếu vượng chung thân phú quý, hãm địa tuy hóa quyền lộc dã hung, quan lộc diệc bất hiển, tiên cần chung lại, thành bại bất nhất, xuất ngoại ly tổ khả cát. Dữ dương đà trùng phá hựu hãm hạ cục, hoành phát hoành phá bất nại cửu, nhược kinh thương xảo nghệ, tân khổ lao lực nhi họa khinh duyên sinh hĩ, gia hung sát đái tật, hóa kỵ mục tật. Nữ mệnh nhập miếu vượng phu ích tử, nhược hãm địa hựu kiến dương đà hỏa linh kỵ kiếp, bần tiện tàn tật, diệc vi trinh khiết chi phụ, tăng đạo diệc thanh khiết.

子宫陷午宫旺, 丁己生人财官格, 壬丙戊生人悔吝.

Tử cung hãm ngọ cung vượng, đinh kỷ sinh nhân tài quan cách, nhâm bính mậu sinh nhân hối lận.

卯宫庙酉宫和平, 乙辛生人财官格, 甲庚生人困.

Mão cung miếu dậu cung hòa bình, ất tân sinh nhân tài quan cách, giáp canh sinh nhân khốn.

寅宫旺申宫得地与巨门同度, 丁己甲庚生人财官格.

Dần cung vượng thân cung đắc địa dữ cự môn đồng độ, đinh kỷ giáp canh sinh nhân tài quan cách.

巳宫旺财官格. 亥宫陷逢杀孤寡贫穷.

Tị cung vượng tài quan cách. Hợi cung hãm phùng sát cô quả bần cùng.

辰宫旺财官格. 戌宫陷反背孤寡.

Thần cung vượng tài quan cách. Tuất cung hãm phản bối cô quả.

丑宫陷未宫得地与太阴同度, 加吉星财官格.

Sửu cung hãm vị cung đắc địa dữ thái âm đồng độ, gia cát tinh tài quan cách.

太阳入男命吉凶诀:

Thái dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

命里逢阳福寿浓, 更兼权禄两相逢, 魁昌左右来相凑, 富贵双全比石崇.

Mệnh lý phùng dương phúc thọ nùng, canh kiêm quyền lộc lưỡng tương phùng, khôi xương tả hữu lai tương thấu, phú quý song toàn bỉ thạch sùng.

日月丑未命中逢, 三方无化福难丰, 更有吉星终不美, 若逢杀凑一生穷.

Nhật nguyệt sửu vị mệnh trung phùng, tam phương vô hóa phúc nan phong, canh hữu cát tinh chung bất mỹ, nhược phùng sát thấu nhất sinh cùng.

失陷太阳居反背, 化忌逢之多蹇昧, 又遭横事破家财, 命强化禄也无益.

Thất hãm thái dương cư phản bối, hóa kỵ phùng chi đa kiển muội, hựu tao hoành sự phá gia tài, mệnh cường hóa lộc dã vô ích.

太阳入女命吉凶诀:

Thái dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

太阳正照妇人身, 姿貌殊常性格贞, 更得吉星同主照, 金冠封赠作夫人.

Thái dương chính chiếu phụ nhân thân, tư mạo thù thường tính cách trinh, canh đắc cát tinh đồng chủ chiếu, kim quan phong tặng tác phu nhân.

太阳安命有奇能, 陷地须防恶杀凌, 作事沈吟多进退, 辛勤度日免家倾.

Thái dương an mệnh hữu kỳ năng, hãm địa tu phòng ác sát lăng, tác sự trầm ngâm đa tiến thối, tân cần độ nhật miễn gia khuynh.

太阳反照主心忙, 衣禄平常寿不长, 克过良人还克子, 只宜荫下作偏房.

Thái dương phản chiếu chủ tâm mang, y lộc bình thường thọ bất trường, khắc quá lương nhân hoàn khắc tử, chích nghi ấm hạ tác thiên phòng.

太阳入限吉凶诀:

Thái dương nhập hạn cát hung quyết:

二限偏宜见太阳, 添财进业福非常, 婚姻和合添嗣续, 仕者高迁坐庙堂.

Nhị hạn thiên nghi kiến thái dương, thiêm tài tiến nghiệp phúc phi thường, hôn nhân hòa hợp thiêm tự tục, sĩ giả cao thiên tọa miếu đường.

太阳守限有多般, 陷地须防恶杀侵, 加忌逢凶多阻滞, 横事破财家伶仃.

Thái dương thủ hạn hữu đa bàn, hãm địa tu phòng ác sát xâm, gia kỵ phùng hung đa trở trệ, hoành sự phá tài gia linh đình.

武曲金, 北斗化财, 为财帛主. 武曲性刚果决, 心直无毒, 形小声高而量大, 有毛发之异. 最喜甲己生人福厚, 入庙与昌曲同行, 则出将入相, 武职最旺, 文人多学多能. 会贪遇火化吉为上格, 丙丁庚辛壬癸中格断. 与府相梁月禄马会主贵, 西北生人为福, 东南生人平常. 陷地巧艺之人及僧道, 更遇廉贞破军羊忌空劫冲破下局, 破家败祖. 女命入庙权贵, 陷地值杀孤单, 刑夫克子兼且不正.

Vũ khúc kim, bắc đấu hóa tài, vi tài bạch chủ. Vũ khúc tính cương quả quyết, tâm trực vô độc, hình tiểu thanh cao nhi lượng đại, hữu mao phát chi dị. Tối hỉ giáp kỷ sinh nhân phúc hậu, nhập miếu dữ xương khúc đồng hành, tắc xuất tương nhập tương, vũ chức tối vượng, văn nhân đa học đa năng. Hội tham ngộ hỏa hóa cát vi thượng cách, bính đinh canh tân nhâm quý trung cách đoạn. Dữ phủ tương lương nguyệt lộc mã hội chủ quý, tây bắc sinh nhân vi phúc, đông nam sinh nhân bình thường. Hãm địa xảo nghệ chi nhân cập tăng đạo, canh ngộ liêm trinh phá quân dương kỵ không kiếp trùng phá hạ cục, phá gia bại tổ. Nữ mệnh nhập miếu quyền quý, hãm địa trị sát cô đan, hình phu khắc tử kiêm thả bất chính.

子午宫旺地, 与天府同度, 丁己庚生人财官格.

Tử ngọ cung vượng địa, dữ thiên phủ đồng độ, đinh kỷ canh sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫利益, 与七杀同度, 乙辛生人财官格.

Mão dậu cung lợi ích, dữ thất sát đồng độ, ất tân sinh nhân tài quan cách.

寅申宫得地, 与天相同度, 丁己甲庚生人财官格.

Dần thân cung đắc địa, dữ thiên tương đồng độ, đinh kỷ giáp canh sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫和平, 与破军同度, 壬戊生人财官格.

Tị hợi cung hòa bình, dữ phá quân đồng độ, nhâm mậu sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫入庙, 甲乙生人财官格.

Thần tuất cung nhập miếu, giáp ất sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙, 与贪狼同度, 戊辛生人大贵财官格.

Sửu vị cung nhập miếu, dữ tham lang đồng độ, mậu tân sinh nhân đại quý tài quan cách.

武曲入男命吉凶诀:

Vũ khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

武曲守命化为权, 吉曜来临福寿全, 志气峥嵘多出众, 超凡入圣向人前.

Vũ khúc thủ mệnh hóa vi quyền, cát diệu lai lâm phúc thọ toàn, chí khí tranh vanh đa xuất chúng, siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền.

武曲之星守命宫, 吉星守照始荣昌, 若加耗杀来冲破, 任是财多毕竟空.

Vũ khúc chi tinh thủ mệnh cung, cát tinh thủ chiếu thủy vinh xương, nhược gia háo sát lai trùng phá, nhâm thị tài đa tất cánh không.

武曲入女命吉凶诀:

Vũ khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết:

女人武曲命中逢, 天府加之志气雄, 左右禄存相逢聚, 富贵双全美无穷.

Nữ nhân vũ khúc mệnh trung phùng, thiên phủ gia chi chí khí hùng, tả hữu lộc tồn tương phùng tụ, phú quý song toàn mỹ vô cùng.

将星一宿最刚强, 女命逢之性异常, 衣禄滔滔终有破, 不然寿夭或凶亡.

Tương tinh nhất túc tối cương cường, nữ mệnh phùng chi tính dị thường, y lộc thao thao chung hữu phá, bất nhiên thọ yêu hoặc hung vong.

武曲入限吉凶诀:

Vũ khúc nhập hạn cát hung quyết:

大小二限逢武曲, 若还入庙主财兴, 更加文昌临左右, 福禄双全得称心.

Đại tiểu nhị hạn phùng vũ khúc, nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng, canh gia văn xương lâm tả hữu, phúc lộc song toàn đắc xưng tâm.

武曲临限化权星, 最利求谋事有成, 更遇吉星同会合, 文人名显庶人兴.

Vũ khúc lâm hạn hóa quyền tinh, tối lợi cầu mưu sự hữu thành, canh ngộ cát tinh đồng hội hợp, văn nhân danh hiển thứ nhân hưng.

武曲之星主官非, 公吏逢之刑杖来, 常庶遇之还负债, 官员值此有惊怀.

Vũ khúc chi tinh chủ quan phi, công lại phùng chi hình trượng lai, thường thứ ngộ chi hoàn phụ trái, quan viên trị thử hữu kinh hoài.

天同水, 南斗化福, 为福德主. 天同入庙肥满清明, 仁慈耿直. 与天梁左右嘉会丙生人于巳亥酉宫安命, 财官双美, 福非小可, 未宫次之, 午宫陷, 丁生人宜之. 若在亥地庚生人下局, 更遇羊陀火铃忌冲合, 则孤单破相目疾.

Thiên đồng thủy, nam đấu hóa phúc, vi phúc đức chủ. Thiên đồng nhập miếu phì mãn thanh minh, nhân từ cảnh trực. Dữ thiên lương tả hữu gia hội bính sinh nhân vu tị hợi dậu cung an mệnh, tài quan song mỹ, phúc phi tiểu khả, vị cung thứ chi, ngọ cung hãm, đinh sinh nhân nghi chi. Nhược tại hợi địa canh sinh nhân hạ cục, canh ngộ dương đà hỏa linh kỵ trùng hợp, tắc cô đan phá tương mục tật.

女命会吉星作命妇, 旺夫益子极贤能, 若居巳亥虽美而淫.

Nữ mệnh hội cát tinh tác mệnh phụ, vượng phu ích tử cực hiền năng, nhược cư tị hợi tuy mỹ nhi dâm.

子宫旺地午宫陷, 丁己癸辛生人财官格.

Tử cung vượng địa ngọ cung hãm, đinh kỷ quý tân sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫和平, 乙丙辛生人财官格.

Mão dậu cung hòa bình, ất bính tân sinh nhân tài quan cách.

寅宫利申宫旺, 与天梁同度, 乙甲丁生人福厚.

Dần cung lợi thân cung vượng, dữ thiên lương đồng độ, ất giáp đinh sinh nhân phúc hậu.

巳亥宫入庙, 壬丙戊生人财官格.

Tị hợi cung nhập miếu, nhâm bính mậu sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫和平, 丙丁生人利达, 庚癸生人福不耐久.

Thần tuất cung hòa bình, bính đinh sinh nhân lợi đạt, canh quý sinh nhân phúc bất nại cửu.

丑未宫不得地, 与巨门同度, 乙壬甲辛庚生人财官格.

Sửu vị cung bất đắc địa, dữ cự môn đồng độ, ất nhâm giáp tân canh sinh nhân tài quan cách.

天同入男命吉凶诀:

Thiên đồng nhập nam mệnh cát hung quyết:

天同坐命性温良, 福禄悠悠寿更长, 若是福人居庙旺, 定教食禄誉传扬.

Thiên đồng tọa mệnh tính ôn lương, phúc lộc du du thọ canh trường, nhược thị phúc nhân cư miếu vượng, định giáo thực lộc dự truyện dương.

天同若与吉星逢, 性格聪明百事通, 男子定然食天禄, 女人乐守绣房中.

Thiên đồng nhược dữ cát tinh phùng, tính cách thông minh bách sự thông, nam tử định nhiên thực thiên lộc, nữ nhân nhạc thủ tú phòng trung.

天同守命落闲宫, 火铃杀凑更为凶, 天机梁月来相会, 只好空门度岁终.

Thiên đồng thủ mệnh lạc nhàn cung, hỏa linh sát thấu canh vi hung, thiên ky lương nguyệt lai tương hội, chích hảo không môn độ tuế chung.

天同入女命吉凶诀:

Thiên đồng nhập nữ mệnh cát hung quyết:

天同守命妇人身, 性格聪明伶俐人, 昌曲更来相会处, 悠悠财禄自天伸.

Thiên đồng thủ mệnh phụ nhân thân, tính cách thông minh linh lỵ nhân, xương khúc canh lai tương hội xử, du du tài lộc tự thiên thân.

天同若与太阴同, 女命逢之淫巧容, 衣禄虽丰终不美, 偏房侍妾与人通.

Thiên đồng nhược dữ thái âm đồng, nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung, y lộc tuy phong chung bất mỹ, thiên phòng thị thiếp dữ nhân thông.

天同入限吉凶诀:

Thiên đồng nhập hạn cát hung quyết:

人生二限值天同, 喜气盈门万事荣, 财禄增添宜创造, 从今家道得丰荣.

Nhân sinh nhị hạn trị thiên đồng, hỉ khí doanh môn vạn sự vinh, tài lộc tăng thiêm nghi sang tạo, tòng kim gia đạo đắc phong vinh.

流年二限值天同, 陷地须防恶杀冲, 作事美中终不足, 惟防官灾及家倾.

Lưu niên nhị hạn trị thiên đồng, hãm địa tu phòng ác sát trùng, tác sự mỹ trung chung bất túc, duy phòng quan tai cập gia khuynh.

廉贞属火, 北斗化次桃花杀, 囚星, 为官禄主. 为人身长体壮, 眼露神光, 眉毛中大克骨亦露, 性硬浮荡, 好忿争. 入庙武职贵, 遇府相左右有科权禄存同宫富贵. 逢昌曲七杀立武功. 与擎羊同是非日有. 破军火铃同, 狗悻狼心. 巳亥陷宫弃祖孤单, 巧艺僧道军旅之流. 六甲生人命坐寅申者上格, 丁己生人次之. 六丙生人命坐子午卯酉, 横发横破不耐久. 六甲生人命坐四墓宫, 财官格, 若丙戊生人招非有成败. 若与昌曲忌星同在巳亥宫, 六丙生人有祸, 六甲生人亦不宜也. 未申生人命居未申宫, 化禄逢吉富贵必矣. 若在诸宫逢羊陀火铃化忌冲破, 主残疾. 女命三合吉拱主封赠, 虽恶杀冲破不为下局, 若入庙逢化禄刚烈机巧, 清秀, 旺夫益子. 僧道加吉拱, 有师号, 此星最喜天相同宫能化其恶.

Liêm trinh chúc hỏa, bắc đấu hóa thứ đào hoa sát, tù tinh, vi quan lộc chủ. Vi nhân thân trường thể tráng, nhãn lộ thần quang, mi mao trung đại khắc cốt diệc lộ, tính ngạnh phù đãng, hảo phẫn tranh. Nhập miếu vũ chức quý, ngộ phủ tương tả hữu hữu khoa quyền lộc tồn đồng cung phú quý. Phùng xương khúc thất sát lập vũ công. Dữ kình dương đồng thị phi nhật hữu. Phá quân hỏa linh đồng, cẩu hãnh lang tâm. Tị hợi hãm cung khí tổ cô đan, xảo nghệ tăng đạo quân lữ chi lưu. Lục giáp sinh nhân mệnh tọa dần thân giả thượng cách, đinh kỷ sinh nhân thứ chi. Lục bính sinh nhân mệnh tọa tử ngọ mão dậu, hoành phát hoành phá bất nại cửu. Lục giáp sinh nhân mệnh tọa tứ mộ cung, tài quan cách, nhược bính mậu sinh nhân chiêu phi hữu thành bại. Nhược dữ xương khúc kỵ tinh đồng tại tị hợi cung, lục bính sinh nhân hữu họa, lục giáp sinh nhân diệc bất nghi dã. Vị thân sinh nhân mệnh cư vị thân cung, hóa lộc phùng cát phú quý tất hĩ. Nhược tại chư cung phùng dương đà hỏa linh hóa kỵ trùng phá, chủ tàn tật. Nữ mệnh tam hợp cát củng chủ phong tặng, tuy ác sát trùng phá bất vi hạ cục, nhược nhập miếu phùng hóa lộc cương liệt ky xảo, thanh tú, vượng phu ích tử. Tăng đạo gia cát củng, hữu sư hào, thử tinh tối hỉ thiên tương đồng cung năng hóa kỳ ác.

子午宫和平, 与天相同度, 丁己甲生人财官格.

Tử ngọ cung hòa bình, dữ thiên tương đồng độ, đinh kỷ giáp sinh nhân tài quan cách.

卯酉宫和平, 与破军同度, 乙辛癸生人吉.

Mão dậu cung hòa bình, dữ phá quân đồng độ, ất tân quý sinh nhân cát.

寅宫和平, 甲庚己生人贵格. 申宫入庙甲庚戊生人贵格, 丙生人次之.

Dần cung hòa bình, giáp canh kỷ sinh nhân quý cách. Thân cung nhập miếu giáp canh mậu sinh nhân quý cách, bính sinh nhân thứ chi.

巳亥宫陷地, 甲己丙戊生人福不耐久.

Tị hợi cung hãm địa, giáp kỷ bính mậu sinh nhân phúc bất nại cửu.

辰戌宫利益, 与天府同度, 甲庚生人财官格.

Thần tuất cung lợi ích, dữ thiên phủ đồng độ, giáp canh sinh nhân tài quan cách.

丑未宫利益, 与七杀同度, 加吉星财官格.

Sửu vị cung lợi ích, dữ thất sát đồng độ, gia cát tinh tài quan cách.

廉贞入男命吉凶诀:

Liêm trinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

廉贞守命亦非常, 赋性巍巍志气强, 格故鼎新官大贵, 为官清显姓名香.

Liêm trinh thủ mệnh diệc phi thường, phú tính nguy nguy chí khí cường, cách cố đỉnh tân quan đại quý, vi quan thanh hiển tính danh hương.

廉贞坐命落闲宫, 贪破羊火忌相逢, 纵有财官也不美, 平生何以得从容.

Liêm trinh tọa mệnh lạc nhàn cung, tham phá dương hỏa kỵ tương phùng, túng hữu tài quan dã bất mỹ, bình sinh hà dĩ đắc tòng dung.

廉贞落陷入闲宫, 吉曜相逢也有凶, 腰足灾残难脱厄, 更加恶杀命该终.

Liêm trinh lạc hãm nhập nhàn cung, cát diệu tương phùng dã hữu hung, yêu túc tai tàn nan thoát ách, canh gia ác sát mệnh cai chung.

廉贞入女命吉凶诀:

Liêm trinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

女人身命值廉贞, 内政清廉格局新, 诸吉拱照无杀破, 定教封赠在青春.

Nữ nhân thân mệnh trị liêm trinh, nội chính thanh liêm cách cục tân, chư cát củng chiếu vô sát phá, định giáo phong tặng tại thanh xuân.

廉贞贪破曲相逢, 陀火交加极贱庸, 定主刑夫并克子, 只好偏房娼婢容.

Liêm trinh tham phá khúc tương phùng, đà hỏa giao gia cực tiện dong, định chủ hình phu tịnh khắc tử, chích hảo thiên phòng xướng tỳ dung.

廉贞入限吉凶诀:

Liêm trinh nhập hạn cát hung quyết:

廉贞入限旺宫临, 喜逢吉曜福骈臻, 财物自然多蓄积, 任人得意位高升.

Liêm trinh nhập hạn vượng cung lâm, hỉ phùng cát diệu phúc biền trăn, tài vật tự nhiên đa súc tích, nhâm nhân đắc ý vị cao thăng.

大小二限遇廉贞, 更有天刑忌刃侵, 脓血刑灾难脱逃, 破军贪杀赴幽冥.

Đại tiểu nhị hạn ngộ liêm trinh, canh hữu thiên hình kỵ nhận xâm, nùng huyết hình tai nan thoát đào, phá quân tham sát phó u minh.

天府土, 南斗化令星, 为财帛主. 为人面方圆, 容红齿白, 心性温和, 聪明俊秀, 博学机变, 能解一切灾厄. 喜紫微昌曲左右禄存魁钺权禄, 居庙旺必中高第. 羊陀火铃会合好诈. 命坐寅午戌亥卯未, 六己生人贵格. 若居巳酉丑宫, 乙丙戊辛生人, 文武财官格, 如亥卯未辰酉宫安命者, 甲庚生人不贵, 先大后小, 有始无终. 女命清白机巧, 旺夫益子, 遇紫微左右同垣极美, 作命妇论.

Thiên phủ thổ, nam đấu hóa lệnh tinh, vi tài bạch chủ. Vi nhân diện phương viên, dung hồng xỉ bạch, tâm tính ôn hòa, thông minh tuấn tú, bác học ky biến, năng giải nhất thiết tai ách. Hỉ tử vi xương khúc tả hữu lộc tồn khôi việt quyền lộc, cư miếu vượng tất trung cao đệ. Dương đà hỏa linh hội hợp hảo trá. Mệnh tọa dần ngọ tuất hợi mão vị, lục kỷ sinh nhân quý cách. Nhược cư tị dậu sửu cung, ất bính mậu tân sinh nhân, văn vũ tài quan cách, như hợi mão vị thần dậu cung an mệnh giả, giáp canh sinh nhân bất quý, tiên đại hậu tiểu, hữu thủy vô chung. Nữ mệnh thanh bạch ky xảo, vượng phu ích tử, ngộ tử vi tả hữu đồng viên cực mỹ, tác mệnh phụ luận.

子午宫与武曲同度, 丁己癸生人为福, 财官格.

Tử ngọ cung dữ vũ khúc đồng độ, đinh kỷ quý sinh nhân vi phúc, tài quan cách.

卯宫入庙, 酉宫旺地, 乙丙辛生人财官格.

Mão cung nhập miếu, dậu cung vượng địa, ất bính tân sinh nhân tài quan cách.

寅宫入庙, 申宫得地, 与紫微同度, 丁己生人财官格.

Dần cung nhập miếu, thân cung đắc địa, dữ tử vi đồng độ, đinh kỷ sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫得地, 乙丙戊辛生人财官格.

Tị hợi cung đắc địa, ất bính mậu tân sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫入庙, 与廉贞同度, 甲庚壬生人财官格.

Thần tuất cung nhập miếu, dữ liêm trinh đồng độ, giáp canh nhâm sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙加吉星财官格.

Sửu vị cung nhập miếu gia cát tinh tài quan cách.

天府入男命吉凶诀:

Thiên phủ nhập nam mệnh cát hung quyết:

天府之星守命宫, 加之权禄喜相逢, 魁昌左右来相会, 附凤攀龙上九重.

Thiên phủ chi tinh thủ mệnh cung, gia chi quyền lộc hỉ tương phùng, khôi xương tả hữu lai tương hội, phụ phượng phàn long thượng cửu trọng.

火铃羊陀三方会, 为人奸诈多劳碌, 空劫同垣不为佳, 只宜空门享福人.

Hỏa linh dương đà tam phương hội, vi nhân gian trá đa lao lục, không kiếp đồng viên bất vi giai, chích nghi không môn hưởng phúc nhân.

天府入女命吉凶诀:

Thiên phủ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

女人天府命身宫, 性格聪明花样容, 更得紫微三合照, 金冠霞佩受皇封.

Nữ nhân thiên phủ mệnh thân cung, tính cách thông minh hoa dạng dung, canh đắc tử vi tam hợp chiếu, kim quan hà bội thụ hoàng phong.

火铃羊陀来冲会, 性格庸常多蹇昧, 六亲相背子难招, 只好空门为尼计.

Hỏa linh dương đà lai trùng hội, tính cách dong thường đa kiển muội, lục thân tương bối tử nan chiêu, chích hảo không môn vi ni kế.

天府入限吉凶诀:

Thiên phủ nhập hạn cát hung quyết:

限临天府能司禄, 士庶逢之多发福, 添财进喜永无灾, 且也润身也润屋.

Hạn lâm thiên phủ năng ti lộc, sĩ thứ phùng chi đa phát phúc, thiêm tài tiến hỉ vĩnh vô tai, thả dã nhuận thân dã nhuận ốc.

南斗尊星入限来, 所为谋事称心怀, 若还又化科权禄, 指日欣然展大材.

Nam đấu tôn tinh nhập hạn lai, sở vi mưu sự xưng tâm hoài, nhược hoàn hựu hóa khoa quyền lộc, chỉ nhật hân nhiên triển đại tài.

太阴水, 南北斗化富, 为母宿, 又为妻星, 为田宅主. 太阴居命面方圆, 心性温和, 清秀耿直聪明, 花酒文章, 博学横立功名. 身若逢之则随娘继拜, 陷地化吉科权禄, 反以凶论, 出外离祖则吉. 更遇羊陀火铃, 酒色邪淫, 下贱夭折. 最喜六壬戊生人, 在亥卯未宫立命合局, 乙庚戊生人居亥宫立命上格, 六丁生人次之, 六乙生人合格, 六丁六戊生人, 化科权禄吉. 女命会太阳入庙, 封赠夫人, 若陷地伤夫克子, 妾妓之流.

Thái âm thủy, nam bắc đấu hóa phú, vi mẫu túc, hựu vi thê tinh, vi điền trạch chủ. Thái âm cư mệnh diện phương viên, tâm tính ôn hòa, thanh tú cảnh trực thông minh, hoa tửu văn chương, bác học hoành lập công danh. Thân nhược phùng chi tắc tùy nương kế bái, hãm địa hóa cát khoa quyền lộc, phản dĩ hung luận, xuất ngoại ly tổ tắc cát. Canh ngộ dương đà hỏa linh, tửu sắc tà dâm, hạ tiện yêu chiết. Tối hỉ lục nhâm mậu sinh nhân, tại hợi mão vị cung lập mệnh hợp cục, ất canh mậu sinh nhân cư hợi cung lập mệnh thượng cách, lục đinh sinh nhân thứ chi, lục ất sinh nhân hợp cách, lục đinh lục mậu sinh nhân, hóa khoa quyền lộc cát. Nữ mệnh hội thái dương nhập miếu, phong tặng phu nhân, nhược hãm địa thương phu khắc tử, thiếp kỹ chi lưu.

子丑寅宫入庙, 丁戊生人财官格.

Tử sửu dần cung nhập miếu, đinh mậu sinh nhân tài quan cách.

卯辰巳宫陷地, 乙壬戊生人孤寡不耐久.

Mão thần tị cung hãm địa, ất nhâm mậu sinh nhân cô quả bất nại cửu.

午宫陷未申宫利益, 丁庚甲入生人财官格.

Ngọ cung hãm vị thân cung lợi ích, đinh canh giáp nhập sinh nhân tài quan cách.

酉戌亥宫入庙, 丙丁生人财官格, 吉星众大贵.

Dậu tuất hợi cung nhập miếu, bính đinh sinh nhân tài quan cách, cát tinh chúng đại quý.

太阴入男命吉凶诀:

Thái âm nhập nam mệnh cát hung quyết:

太阴原是水之精, 身命逢之福自生, 酉戌亥垣为得地, 光辉扬显姓名亨.

Thái âm nguyên thị thủy chi tinh, thân mệnh phùng chi phúc tự sinh, dậu tuất hợi viên vi đắc địa, quang huy dương hiển tính danh hanh.

太阴入庙化权星, 清秀聪明贵无伦, 禀性温良恭俭让, 为官清显列朝纲.

Thái âm nhập miếu hóa quyền tinh, thanh tú thông minh quý vô luân, bẩm tính ôn lương cung kiệm nhượng, vi quan thanh hiển liệt triêu cương.

寅上机昌曲月逢, 纵然吉拱不丰隆, 男为仆从女为妓, 加杀冲杀到老穷.

Dần thượng ky xương khúc nguyệt phùng, túng nhiên cát củng bất phong long, nam vi phó tòng nữ vi kỹ, gia sát trùng sát đáo lão cùng.

太阴陷地恶星中, 陀火相逢定困穷, 此命只宜僧与道, 空门出入得从容.

Thái âm hãm địa ác tinh trung, đà hỏa tương phùng định khốn cùng, thử mệnh chích nghi tăng dữ đạo, không môn xuất nhập đắc tòng dung.

太阴入女命吉凶诀:

Thái âm nhập nữ mệnh cát hung quyết:

月会同阳在命宫, 三方吉拱必盈丰, 不见凶杀来冲会, 富贵双全保到终.

Nguyệt hội đồng dương tại mệnh cung, tam phương cát củng tất doanh phong, bất kiến hung sát lai trùng hội, phú quý song toàn bảo đáo chung.

太阴陷在命和身, 不喜三方恶杀侵, 克害夫君又夭寿, 更虚血气少精神.

Thái âm hãm tại mệnh hòa thân, bất hỉ tam phương ác sát xâm, khắc hại phu quân hựu yêu thọ, canh hư huyết khí thiểu tinh thần.

太阴入限吉凶诀:

Thái âm nhập hạn cát hung quyết:

太阴星曜限中逢, 财禄丰盈百事通, 嫁娶迎亲添嗣续, 常人得此旺门风.

Thái âm tinh diệu hạn trung phùng, tài lộc phong doanh bách sự thông, giá thú nghênh thân thiêm tự tục, thường nhân đắc thử vượng môn phong.

二限偏宜见太阴, 添屋进财福非轻, 火铃若也来相凑, 未免官灾病患临.

Nhị hạn thiên nghi kiến thái âm, thiêm ốc tiến tài phúc phi khinh, hỏa linh nhược dã lai tương thấu, vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm.

限至太阴居反背, 不喜羊陀三方会, 火铃二限最为凶, 若不官灾多破悔.

Hạn chí thái âm cư phản bối, bất hỉ dương đà tam phương hội, hỏa linh nhị hạn tối vi hung, nhược bất quan tai đa phá hối.

贪狼属木, 化桃花杀. 贪狼入庙长耸肥胖, 陷宫形小声高而量大, 性格不常, 心多计较, 作事急速不耐静, 作巧反拙, 好赌博花酒. 陷地加羊陀化忌, 则孤贫破相残疾, 斑痕疤痣. 入庙多居武艺之中, 遇火铃喜戊己生人合局, 不喜六癸生人, 不耐久长. 女命平常, 若居陷地伤夫克子且不正, 大多为娼婢, 僧道亦不清洁.

Tham lang chúc mộc, hóa đào hoa sát. Tham lang nhập miếu trường tủng phì bàn, hãm cung hình tiểu thanh cao nhi lượng đại, tính cách bất thường, tâm đa kế giác, tác sự cấp tốc bất nại tĩnh, tác xảo phản chuyết, hảo đổ bác hoa tửu. Hãm địa gia dương đà hóa kỵ, tắc cô bần phá tương tàn tật, ban ngân ba chí. Nhập miếu đa cư vũ nghệ chi trung, ngộ hỏa linh hỉ mậu kỷ sinh nhân hợp cục, bất hỉ lục quý sinh nhân, bất nại cửu trường. Nữ mệnh bình thường, nhược cư hãm địa thương phu khắc tử thả bất chính, đại đa vi xướng tỳ, tăng đạo diệc bất thanh khiết.

子午宫旺地, 丁己生人福厚, 丙戊庚生寅申人下局.

Tử ngọ cung vượng địa, đinh kỷ sinh nhân phúc hậu, bính mậu canh sinh dần thân nhân hạ cục.

卯酉宫利益, 与紫微同度, 见火星贵, 乙辛己生人宜之, 财官格.

Mão dậu cung lợi ích, dữ tử vi đồng độ, kiến hỏa tinh quý, ất tân kỷ sinh nhân nghi chi, tài quan cách.

寅申宫和平, 庚生人财官格.

Dần thân cung hòa bình, canh sinh nhân tài quan cách.

巳亥宫陷地, 与廉贞同度, 丙戊壬生人为福不耐久.

Tị hợi cung hãm địa, dữ liêm trinh đồng độ, bính mậu nhâm sinh nhân vi phúc bất nại cửu.

辰戌宫入庙, 戊己生人财官格.

Thần tuất cung nhập miếu, mậu kỷ sinh nhân tài quan cách.

丑未宫入庙, 与武曲同度, 见火星, 戊己庚生人贵格.

Sửu vị cung nhập miếu, dữ vũ khúc đồng độ, kiến hỏa tinh, mậu kỷ canh sinh nhân quý cách.

贪狼入男命吉凶诀:

Tham lang nhập nam mệnh cát hung quyết:

四墓宫中福气浓, 提兵指日立边功, 火星拱会诚为贵, 名震诸夷定有封.

Tứ mộ cung trung phúc khí nùng, đề binh chỉ nhật lập biên công, hỏa tinh củng hội thành vi quý, danh chấn chư di định hữu phong.

贪狼守命擎羊逢, 陀杀交加必困穷, 武破廉贞同杀劫, 百艺防身度岁终.

Tham lang thủ mệnh kình dương phùng, đà sát giao gia tất khốn cùng, vũ phá liêm trinh đồng sát kiếp, bách nghệ phòng thân độ tuế chung.

四墓贪狼庙旺宫, 加临左右富财翁, 若然再化科权禄, 文武才能显大功.

Tứ mộ tham lang miếu vượng cung, gia lâm tả hữu phú tài ông, nhược nhiên tái hóa khoa quyền lộc, văn vũ tài năng hiển đại công.

贪狼入女命吉凶诀:

Tham lang nhập nữ mệnh cát hung quyết:

四墓宫中多吉利, 更逢左右方为贵, 禄财丰富旺夫君, 性格刚强多志气.

Tứ mộ cung trung đa cát lợi, canh phùng tả hữu phương vi quý, lộc tài phong phú vượng phu quân, tính cách cương cường đa chí khí.

贪狼陷地女非祥, 衣食虽丰也不良, 克害良人并男女, 又教衾枕守孤孀.

Tham lang hãm địa nữ phi tường, y thực tuy phong dã bất lương, khắc hại lương nhân tịnh nam nữ, hựu giáo khâm chẩm thủ cô sương.

贪狼入限吉凶诀:

Tham lang nhập hạn cát hung quyết:

北斗贪狼入限来, 若还入庙事和谐, 科权仕路多成就, 必主当年发横财.

Bắc đấu tham lang nhập hạn lai, nhược hoàn nhập miếu sự hòa hài, khoa quyền sĩ lộ đa thành tựu, tất chủ đương niên phát hoành tài.

贪狼主限四墓临, 更喜人生四墓生, 若见火星多横发, 自然富贵冠乡邻.

Tham lang chủ hạn tứ mộ lâm, canh hỉ nhân sinh tứ mộ sinh, nhược kiến hỏa tinh đa hoành phát, tự nhiên phú quý quan hương lân.

限至贪狼陷不良, 只宜节欲息灾伤, 赌荡风流去财宝, 吉曜三方可免灾.

Hạn chí tham lang hãm bất lương, chích nghi tiết dục tức tai thương, đổ đãng phong lưu khứ tài bảo, cát diệu tam phương khả miễn tai.

女限贪狼事不良, 宜怀六甲免灾殃, 若无吉曜来相会, 须知一命入黄泉.

Nữ hạn tham lang sự bất lương, nghi hoài lục giáp miễn tai ương, nhược vô cát diệu lai tương hội, tu tri nhất mệnh nhập hoàng tuyền.

巨门水, 北斗化暗, 主是非. 入庙身长肥胖敦厚清秀, 不入庙五短瘦小, 作事进退, 多疑且多学少精, 与人寡合, 多是多非, 奔波劳碌. 喜左右禄存六癸六辛生人, 命坐子卯合局. 六庚六丁生人, 辰戌安命却不富贵. 子午宫安命, 丙戊生人孤寡夭折. 六甲生人居卯宫虽入庙, 与擎羊同度破局平常论. 身命居子午宫为石中隐玉格, 更会科权禄, 终身福厚, 会羊陀火铃化忌, 若不夭折, 男盗女娼.

Cự môn thủy, bắc đấu hóa ám, chủ thị phi. Nhập miếu thân trường phì bàn đôn hậu thanh tú, bất nhập miếu ngũ đoản sấu tiểu, tác sự tiến thối, đa nghi thả đa học thiểu tinh, dữ nhân quả hợp, đa thị đa phi, bôn ba lao lục. Hỉ tả hữu lộc tồn lục quý lục tân sinh nhân, mệnh tọa tử mão hợp cục. Lục canh lục đinh sinh nhân, thần tuất an mệnh khước bất phú quý. Tử ngọ cung an mệnh, bính mậu sinh nhân cô quả yêu chiết. Lục giáp sinh nhân cư mão cung tuy nhập miếu, dữ kình dương đồng độ phá cục bình thường luận. Thân mệnh cư tử ngọ cung vi thạch trung ẩn ngọc cách, canh hội khoa quyền lộc, chung thân phúc hậu, hội dương đà hỏa linh hóa kỵ, nhược bất yêu chiết, nam đạo nữ xướng.

女命入庙, 六癸六辛生人享福, 陷地伤夫克子, 丁人遇极淫, 此星在女命多有瑕玷.

Nữ mệnh nhập miếu, lục quý lục tân sinh nhân hưởng phúc, hãm địa thương phu khắc tử, đinh nhân ngộ cực dâm, thử tinh tại nữ mệnh đa hữu hà điếm.

子午宫旺地, 丁己癸辛生人福厚, 丙戊生人主困.

Tử ngọ cung vượng địa, đinh kỷ quý tân sinh nhân phúc hậu, bính mậu sinh nhân chủ khốn.

卯酉宫入庙, 与天机同度, 乙辛己丙生人财官格, 丁戊生人有成败.

Mão dậu cung nhập miếu, dữ thiên ky đồng độ, ất tân kỷ bính sinh nhân tài quan cách, đinh mậu sinh nhân hữu thành bại.

寅申宫入庙, 与太阳同度, 庚癸辛生人财官格.

Dần thân cung nhập miếu, dữ thái dương đồng độ, canh quý tân sinh nhân tài quan cách.

巳亥旺宫单守, 癸辛丙生人财官格.

Tị hợi vượng cung đan thủ, quý tân bính sinh nhân tài quan cách.

辰戌宫和平, 癸辛生人主贵, 丁生人困.

Thần tuất cung hòa bình, quý tân sinh nhân chủ quý, đinh sinh nhân khốn.

丑未宫不得地, 癸辛丙生人财官格.

Sửu vị cung bất đắc địa, quý tân bính sinh nhân tài quan cách.

巨门入男命吉凶诀:

Cự môn nhập nam mệnh cát hung quyết:

巨门子午二宫逢, 局中得遇以为荣, 三合化吉科权禄, 官高极品衣紫袍.

Cự môn tử ngọ nhị cung phùng, cục trung đắc ngộ dĩ vi vinh, tam hợp hóa cát khoa quyền lộc, quan cao cực phẩm y tử bào.

此星化暗不宜逢, 更会杀星愈肆凶, 唇齿有伤兼性猛, 若然入庙可和平.

Thử tinh hóa ám bất nghi phùng, canh hội sát tinh dũ tứ hung, thần xỉ hữu thương kiêm tính mãnh, nhược nhiên nhập miếu khả hòa bình.

巨门守命遇擎羊, 火铃逢之事不祥, 为人性急多颠倒, 百事茫茫乱主张.

Cự môn thủ mệnh ngộ kình dương, hỏa linh phùng chi sự bất tường, vi nhân tính cấp đa điên đảo, bách sự mang mang loạn chủ trương.

巨门入女命吉凶诀:

Cự môn nhập nữ mệnh cát hung quyết:

巨门旺地多生吉, 左右加临寿更长, 女人得此诚为贵, 帘卷珍珠坐绣房.

Cự môn vượng địa đa sinh cát, tả hữu gia lâm thọ canh trường, nữ nhân đắc thử thành vi quý, liêm quyển trân châu tọa tú phòng.

巨门命陷主淫娼, 侍女偏房免灾殃, 相貌清奇多近宠, 不然寿夭或凶亡.

Cự môn mệnh hãm chủ dâm xướng, thị nữ thiên phòng miễn tai ương, tương mạo thanh kỳ đa cận sủng, bất nhiên thọ yêu hoặc hung vong.

巨门入限吉凶诀:

Cự môn nhập hạn cát hung quyết:

巨门主限化权星, 最喜求谋万事成, 虽有官灾并口舌, 逢凶化吉得安宁.

Cự môn chủ hạn hóa quyền tinh, tối hỉ cầu mưu vạn sự thành, tuy hữu quan tai tịnh khẩu thiệt, phùng hung hóa cát đắc an trữ.

巨门入限动人愁, 若遇丧门事不周, 士庶逢之多惹讼, 居官失职有丁忧.

Cự môn nhập hạn động nhân sầu, nhược ngộ tang môn sự bất chu, sĩ thứ phùng chi đa nhạ tụng, cư quan thất chức hữu đinh ưu.

巨门限陷最乖张, 无事官非闹一场, 哭泣丧祸终不免, 破财呕气受凄凉.

Cự môn hạn hãm tối quai trương, vô sự quan phi nháo nhất tràng, khốc khấp tang họa chung bất miễn, phá tài ẩu khí thụ thê lương.

天相水, 南斗化印, 为官禄主. 为人相貌敦厚持重, 清白好酒食, 衣禄丰足. 紫府左右昌曲日月嘉会, 财官双美, 位至三公. 与武破羊陀同行则为巧艺, 更加火铃巨机, 则伤刑不善终, 天相又能化廉贞之恶.

Thiên tương thủy, nam đấu hóa ấn, vi quan lộc chủ. Vi nhân tương mạo đôn hậu trì trọng, thanh bạch hảo tửu thực, y lộc phong túc. Tử phủ tả hữu xương khúc nhật nguyệt gia hội, tài quan song mỹ, vị chí tam công. Dữ vũ phá dương đà đồng hành tắc vi xảo nghệ, canh gia hỏa linh cự ky, tắc thương hình bất thiện chung, thiên tương hựu năng hóa liêm trinh chi ác.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button