Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư tới thái vi phú

Đẩu số tới huyền tới hơi, để ý chỉ khó hiểu, mặc dù thiết lập hỏi vu các thiên bên trong, vẫn còn đạo mà chưa hết, đến nỗi tinh chi giới hạn, các hữu tương ứng, thọ yểu hiền ngu, phú quý nghèo hèn, không thể một mực luận nghị.

Này ngôi sao phân bố mười hai viên, sổ định ư ba mươi sáu vị trí, vào miếu là lạ, thất độ là giả, đại để lấy thân mệnh thành phúc đức gốc rể, gia dĩ căn nguyên vi nghèo thông chi tư.

Xem ư tử vi bỏ triền, ti một ngày nghi giống, dẫn liệt ở lại mà thành viên, thổ tinh cẩu ở này viên, nếu có thể di động, sao Kim điều khiển tài khố, sợ nhất không vong.

Đế tinh động tắc liệt ở lại trên đường, tham thủ khoảng không mà tài nguyên không tụ.

Mỗi người quản lí chức vụ của mình, không thể so le.

Cẩu hoặc không bắt bẻ này cơ, càng quên nó biến, phải kể tạo hóa xa rồi.

Lệ nói

Lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung. Mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu.

Sinh phùng bại địa, phát cũng nhẹ hao phí. Tuyệt xử phùng sanh, sinh hoa bất bại.

Ngôi sao lâm miếu vượng, lại xem sinh khắc cơ hội. Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa lý lẽ.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối, lộc mã tối hỉ giao trì.

Thảng ở không vong, lợi hại là cần gấp nhất. Nếu gặp bại địa, đến đỡ rất có kỳ công.

Tử vi thiên phủ toàn bộ theo như giúp đỡ chi công, thất sát phá quân chuyên theo như dương linh tới ngược.

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát. Chư tinh hung, phùng hung cũng hung.

Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm, hoa đào phạm chủ vi chí dâm.

Quân thần khánh hội, phẩm hòa hợp trải qua bang.

Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ.

Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa hiền.

Nhật nguyệt giáp tài, không quyền tắc phú.

Mã đầu đái tiễn, trấn vệ biên bờ cõi.

Hình tù giáp ấn, hình trượng duy ti.

Hòa hợp ấm triều cương, nhân từ chi trưởng.

Quý nhân quý hương, phùng của cải quý.

Tài ở tài vị, gặp người phú xa xỉ.

Thái dương ở ngọ, gọi là nhật lệ giữa bầu trời, có chuyên quyền quý, địch quốc của cải.

Thái Âm ở tử, danh hào thủy trừng quế ngạc, trở nên rõ ràng phải chức vụ, trung gián tới phẩm.

Tử vi giúp đỡ đồng cung, thở một cái trăm nặc cư thượng phẩm. Văn hao tổn ở dần mão, gọi là chúng thủy nhắm hướng đông.

Nhật nguyệt thủ không bằng chiếu hợp, ấm phúc tụ không sợ hung nguy.

Tham ở hợi tí, tên là phiếm thủy đào hoa. Hình gặp tham lang, danh hào phong lưu màu trượng.

Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi. Phá quân ám diệu đồng hương, trong nước chỉ mộ.

Lộc ở nô bộc dù có Quan cũng trên đường, đế gặp hung đồ mặc dù lấy được cát mà vô đạo.

Đế tọa kim xe tắc nói kim dư phủng drất, Phúc Yên văn diệu gọi là ngọc tay áo thiên hương.

Thái dương sẽ văn xương vu Quan lộc, hoàng điện triều tiểu đội, phú quý toàn Mỹ.

Thái Âm sẽ văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên, văn vẻ toàn thịnh.

Lộc tồn thủ vu điền tài, tài sản vô số. Tài ấm ngồi trên di chuyển, cự thương cao giả.

Hao tổn ở bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực. Tham sẽ vượng cung, chung thân ăn trộm.

Giết ở tuyệt địa, tuổi thọ yểu giống như nhan hồi. Tham tọa sinh hương, thọ thi vĩnh như bành tổ.

Kị ám ở chung thân mệnh tật ách, trầm vây thắng thua, hung tinh gặp ở cha mẹ di chuyển, hình tổn thương phá tổ.

Hình sát cùng liêm trinh vu Quan lộc, gông cùm tránh khỏi, Quan phù phạt thêm giết vu di chuyển, ly hương hồi xứng.

Hòa hợp phúc cư không vị, Thiên Trúc kiếp sống. Giúp đỡ đơn thủ cung mệnh, rời tông con thứ.

Thất sát lâm vu thân mệnh thêm ác giết, nhất định tử vong. Linh dương phù hợp cung mệnh gặp bạch hổ, cần đương hình giết thảm.

Quan phủ phát ra cát diệu, lưu giết sợ phùng phá quân. Kình Đà bằng thái tuế dẫn đi, Bệnh Phù Quan phù giai chỉ họa.

Tấu thư bác sĩ cùng lưu lộc, tẫn chỉ cát tường. Lực sĩ tướng quân cùng thanh long, hiển này quyền thế.

Đồng tử hạn như nước bên trên phao ẩu, lão nhân hạn giống như trong gió thiêu chúc. Gặp giết vô chế nãi năm xưa tối kỵ,

Nhân sinh vinh nhục hạn nguyên tất có hưu cữu, xử thế cô bần sổ ở bên trong phùng ư pha tạp, học tới đây thành huyền hơi vậy.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư tới thái vi phú

Đẩu số tới huyền tới hơi, để ý chỉ khó hiểu, mặc dù thiết lập hỏi vu các thiên bên trong, vẫn còn đạo mà chưa hết, đến nỗi tinh chi giới hạn, các hữu tương ứng, thọ yểu hiền ngu, phú quý nghèo hèn, không thể một mực luận nghị.

Này ngôi sao phân bố mười hai viên, sổ định ư ba mươi sáu vị trí, vào miếu là lạ, thất độ là giả, đại để lấy thân mệnh thành phúc đức gốc rể, gia dĩ căn nguyên vi nghèo thông chi tư.

Ngôi sao có cùng triền, sổ có phần định, cần phải rõ ràng sinh khắc, tất tường ư được viên thất độ chi tranh.

Xem ư tử vi bỏ triền, ti một ngày nghi giống, dẫn liệt ở lại mà thành viên, thổ tinh cẩu ở này viên, nếu có thể di động, sao Kim điều khiển tài khố, sợ nhất không vong.

Đế tinh động tắc liệt ở lại trên đường, tham thủ khoảng không mà tài nguyên không tụ.

Mỗi người quản lí chức vụ của mình, không thể so le.

Cẩu hoặc không bắt bẻ này cơ, càng quên nó biến, phải kể tạo hóa xa rồi.

Lệ nói

Lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung. Mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu.

Sinh phùng bại địa, phát cũng nhẹ hao phí. Tuyệt xử phùng sanh, sinh hoa bất bại.

Ngôi sao lâm miếu vượng, lại xem sinh khắc cơ hội. Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa lý lẽ.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối, lộc mã tối hỉ giao trì.

Thảng ở không vong, lợi hại là cần gấp nhất. Nếu gặp bại địa, đến đỡ rất có kỳ công.

Tử vi thiên phủ toàn bộ theo như giúp đỡ chi công, thất sát phá quân chuyên theo như dương linh tới ngược.

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát. Chư tinh hung, phùng hung cũng hung.

Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm, hoa đào phạm chủ vi chí dâm.

Quân thần khánh hội, phẩm hòa hợp trải qua bang.

Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ.

Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa hiền.

Nhật nguyệt giáp tài, không quyền tắc phú.

Mã đầu đái tiễn, trấn vệ biên bờ cõi.

Hình tù giáp ấn, hình trượng duy ti.

Hòa hợp ấm triều cương, nhân từ chi trưởng.

Quý nhân quý hương, phùng của cải quý.

Tài ở tài vị, gặp người phú xa xỉ.

Thái dương ở ngọ, gọi là nhật lệ giữa bầu trời, có chuyên quyền quý, địch quốc của cải.

Thái Âm ở tử, danh hào thủy trừng quế ngạc, trở nên rõ ràng phải chức vụ, trung gián tới phẩm.

Tử vi giúp đỡ đồng cung, thở một cái trăm nặc cư thượng phẩm. Văn hao tổn ở dần mão, gọi là chúng thủy nhắm hướng đông.

Nhật nguyệt thủ không bằng chiếu hợp, ấm phúc tụ không sợ hung nguy.

Tham ở hợi tí, tên là phiếm thủy đào hoa. Hình gặp tham lang, danh hào phong lưu màu trượng.

Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi. Phá quân ám diệu đồng hương, trong nước chỉ mộ.

Lộc ở nô bộc dù có Quan cũng trên đường, đế gặp hung đồ mặc dù lấy được cát mà vô đạo.

Đế tọa kim xe tắc nói kim dư phủng drất, Phúc Yên văn diệu gọi là ngọc tay áo thiên hương.

Thái dương sẽ văn xương vu Quan lộc, hoàng điện triều tiểu đội, phú quý toàn Mỹ.

Thái Âm sẽ văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên, văn vẻ toàn thịnh.

Lộc tồn thủ vu điền tài, tài sản vô số. Tài ấm ngồi trên di chuyển, cự thương cao giả.

Hao tổn ở bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực. Tham sẽ vượng cung, chung thân ăn trộm.

Giết ở tuyệt địa, tuổi thọ yểu giống như nhan hồi. Tham tọa sinh hương, thọ thi vĩnh như bành tổ.

Kị ám ở chung thân mệnh tật ách, trầm vây thắng thua, hung tinh gặp ở cha mẹ di chuyển, hình tổn thương phá tổ.

Hình sát cùng liêm trinh vu Quan lộc, gông cùm tránh khỏi, Quan phù phạt thêm giết vu di chuyển, ly hương hồi xứng.

Hòa hợp phúc cư không vị, Thiên Trúc kiếp sống. Giúp đỡ đơn thủ cung mệnh, rời tông con thứ.

Thất sát lâm vu thân mệnh thêm ác giết, nhất định tử vong. Linh dương phù hợp cung mệnh gặp bạch hổ, cần đương hình giết thảm.

Quan phủ phát ra cát diệu, lưu giết sợ phùng phá quân. Kình Đà bằng thái tuế dẫn đi, Bệnh Phù Quan phù giai chỉ họa.

Tấu thư bác sĩ cùng lưu lộc, tẫn chỉ cát tường. Lực sĩ tướng quân cùng thanh long, hiển này quyền thế.

Đồng tử hạn như nước bên trên phao ẩu, lão nhân hạn giống như trong gió thiêu chúc. Gặp giết vô chế nãi năm xưa tối kỵ,

Nhân sinh vinh nhục hạn nguyên tất có hưu cữu, xử thế cô bần sổ ở bên trong phùng ư pha tạp, học tới đây thành huyền hơi vậy.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button