Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa tinh cát hung biến hóa

Bản dịch:

Tử vi đẩu số sao Tứ hóa cát hung biến hóa,

Tử vi đẩu số sao Tứ hóa tiến giai bình thuật ứng dụng

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tứ hóa tinh cát hung biến hóa

[sao Tứ hóa nguyên do] [sao Tứ hóa nguyên do]

Nói đến tử vi đẩu số, có một đông tây là phải nói, thậm chí có người đó sẽ cho rằng hắn là tử vi đẩu số chỗ tinh hoa, vật này dù cho [sao Tứ hóa]! Nói đến tử vi đẩu số, có một đông tây là phải nói, thậm chí có người đó sẽ cho rằng hắn là tử vi đẩu số chỗ tinh hoa, vật này dù cho [sao Tứ hóa]!

Tại sao lại có người nói hắn là tử vi đẩu số tinh hoa ư? Tại sao lại có người nói hắn là tử vi đẩu số tinh hoa ư? Bởi vì bất luận nam nữ, tử vi đẩu số trên mệnh bàn địa chi là cố định, Thiên can lại mới có thể hội biến động. Bởi vì bất luận nam nữ, tử vi đẩu số trên mệnh bàn địa chi là cố định, Thiên can lại mới có thể hội biến động. Mà dưới tình huống như vậy, đã bị địa chi cố định ảnh hưởng, sở dĩ tử vi đẩu số cơ bản mệnh bàn chỉ có 12 loại (ở chích luận chủ tinh dưới tình huống); mà giá 12 loại mệnh bàn hơn nữa mỗi người cung mệnh vị trí chỗ ở bất đồng, sở dĩ là 12 × 12, cộng 144 một mệnh bàn. Mà dưới tình huống như vậy, đã bị địa chi cố định ảnh hưởng, sở dĩ tử vi đẩu số cơ bản mệnh bàn chỉ có 12 loại (ở chích luận chủ tinh dưới tình huống); mà giá 12 loại mệnh bàn hơn nữa mỗi người cung mệnh vị trí chỗ ở bất đồng, sở dĩ là 12 × 12, cộng 144 một mệnh bàn.

Ngay từ đầu, 144 một mệnh bàn có thể đủ, nhưng theo nhân khẩu rất nhanh tăng, 144 một mệnh bàn là càng ngày càng bất năng thỏa mãn mỗi người đặc tính liễu. Ngay từ đầu, 144 một mệnh bàn có thể đủ, nhưng theo nhân khẩu rất nhanh tăng, 144 một mệnh bàn là càng ngày càng bất năng thỏa mãn mỗi người đặc tính liễu. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, thề tất phải tăng gia mệnh bàn phức tạp độ, tài năng tăng thêm nữa hắn chiều rộng. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, thề tất phải tăng gia mệnh bàn phức tạp độ, tài năng tăng thêm nữa hắn chiều rộng. Sở dĩ chỉ có hai lựa chọn, một là không ngừng gia tính chất sao, tăng ất cấp, bính cấp, đinh cấp chờ Tinh; một người hay lợi dụng mỗi người đều không nhất định vậy Thiên can lai sáng tạo ra đặc biệt tính chất sao, lai là mệnh bàn tố làm đẹp của dụng, đây cũng là nếu nói “Sao Tứ hóa” liễu. Sở dĩ chỉ có hai lựa chọn, một là không ngừng gia tính chất sao, tăng ất cấp, bính cấp, đinh cấp chờ Tinh; một người hay lợi dụng mỗi người đều không nhất định vậy Thiên can lai sáng tạo ra đặc biệt tính chất sao, lai là mệnh bàn tố làm đẹp của dụng, đây cũng là nếu nói “Sao Tứ hóa” liễu.

Tuyển trạch người trước người đó, sao là càng thêm càng nhiều, hơn nữa có thể là đã bị Minh triều tiểu thuyết Thủy Hử truyện 108 Tinh khái niệm của ảnh hưởng, sở dĩ có phái tử vi đẩu số sao số lượng có cao tới 108 khỏa, 365 khỏa chờ… Thế nhưng ở sao càng nhiều dưới tình huống, việt dễ làm cho mất độ chính xác, bởi vì từng Tinh ở ảnh hưởng lẫn nhau dưới tình huống, dễ dàng hơn làm cho sản sinh tự quyết định đích tình huống, bất quá càng nhiều sao còn lại là rất có lợi thầy bà vận dụng, bởi vì chỉ cần khách hàng vừa có hoài nghi, hắn sẽ nói là nào đó khỏa sao nhỏ quấy phá mà cho ngươi mệnh bất hảo, được sửa vận các loại… Mà cũng bởi vì sao sổ rất nhiều, sở dĩ khách hàng cũng rất khó khứ đây đó nghiệm chứng tương đối, nhìn vị đại sư này nói thật hay giả, trái lại là tử vi đẩu số tăng thêm sắc thái thần bí. Tuyển trạch người trước người đó, sao là càng thêm càng nhiều, hơn nữa có thể là đã bị Minh triều tiểu thuyết Thủy Hử truyện 108 Tinh khái niệm của ảnh hưởng, sở dĩ có phái tử vi đẩu số sao số lượng có cao tới 108 khỏa, 365 khỏa chờ… Thế nhưng ở sao càng nhiều dưới tình huống, việt dễ làm cho mất độ chính xác, bởi vì từng Tinh ở ảnh hưởng lẫn nhau dưới tình huống, dễ dàng hơn làm cho sản sinh tự quyết định đích tình huống, bất quá càng nhiều sao còn lại là rất có lợi thầy bà vận dụng, bởi vì chỉ cần khách hàng vừa có hoài nghi, hắn sẽ nói là nào đó khỏa sao nhỏ quấy phá mà cho ngươi mệnh bất hảo, được sửa vận các loại… Mà cũng bởi sao sổ rất nhiều, sở dĩ khách hàng cũng rất khó khứ đây đó nghiệm chứng tương đối, nhìn vị đại sư này nói thật hay giả, trái lại là tử vi đẩu số tăng thêm sắc thái thần bí.

[sao Tứ hóa tứ biến hóa lớn phương hướng: Lộc, quyền, khoa, kị][sao Tứ hóa tứ biến hóa lớn phương hướng: Lộc, quyền, khoa, kị]

Mà tuyển trạch hóa Tinh người đó, sáng lập bốn loại hóa Tinh, theo thứ tự là lộc, quyền, khoa, kị, tên gọi tắt Tứ Hóa, mà giá bốn loại hóa Tinh nghĩa rộng là tài phú, quyền lực, danh tiếng, phiền phức. Mà tuyển trạch hóa Tinh người đó, sáng lập bốn loại hóa Tinh, theo thứ tự là lộc, quyền, khoa, kị, tên gọi tắt Tứ Hóa, mà giá bốn loại hóa Tinh nghĩa rộng là tài phú, quyền lực, danh tiếng, phiền phức.

Sở dĩ do giá bốn người phân loại, chúng ta canh có thể xác định, tử vi đẩu số phát minh, chủ yếu tộc quần là ngay lúc đó người đọc sách, bởi vì chỉ có khảo thủ công danh tài năng nhanh nhất hộ được quyền thế tài phú, mà lại ở bọn họ lực mạnh mở rộng dưới, tiến mà trở thành phù hợp nhân loại cơ bản dục vọng mệnh lý thuật. Sở dĩ do giá bốn người phân loại, chúng ta canh có thể xác định, tử vi đẩu số phát minh, chủ yếu tộc quần là ngay lúc đó người đọc sách, bởi vì chỉ có khảo thủ công danh tài năng nhanh nhất hộ được quyền thế tài phú, mà lại ở bọn họ lực mạnh mở rộng dưới, tiến mà trở thành phù hợp nhân loại cơ bản dục vọng mệnh lý thuật. Chỉ là thì là ở mười người Thiên can tăng thêm Tứ Hóa, cũng bất quá là sinh ra bốn mươi loại đặc thù thuộc tính, sở dĩ rất nhanh cũng xuất hiện thiếu dùng tình huống, đặc biệt đương bị người phát hiện cùng năm ra đời nhân có giống nhau Tứ Hóa, lại không nhất định có giống nhau kết quả thì. Chỉ là thì là ở mười người Thiên can tăng thêm Tứ Hóa, cũng bất quá là sinh ra bốn mươi loại đặc thù thuộc tính, sở dĩ rất nhanh cũng xuất hiện thiếu dùng tình huống, đặc biệt đương bị người phát hiện cùng năm ra đời nhân có giống nhau Tứ Hóa, lại không nhất định có giống nhau kết quả thì. Bởi vậy thay đổi lại xuất hiện nếu nói Tứ Hóa phi Tinh lưu phái, mà nếu nói Tứ Hóa phi Tinh, dù cho không hề tương sao Tứ hóa khán thành tử gì đó, mà là năng lực y theo Thiên can cùng trời làm quan hệ, lai tăng biến hóa của hắn độ, tiến tới khứ xong kết quả. Bởi vậy thay đổi lại xuất hiện nếu nói Tứ Hóa phi Tinh lưu phái, mà nếu nói Tứ Hóa phi Tinh, dù cho không hề tương sao Tứ hóa khán thành tử gì đó, mà là năng lực y theo Thiên can cùng trời làm quan hệ, lai tăng biến hóa của hắn độ, tiến tới khứ xong kết quả. Chỉ là Tứ Hóa phi Tinh cũng không phải mỗi lần đều chuẩn, hơn nữa nhìn chuyện tình càng rộng, sở phi gì đó thì càng nhiều, sai lầm cơ suất lại càng lớn, có thể nói là nhân độ khó đề thăng, nhưng độ chính xác lại có hạn một loại tử vi phương thức. Chỉ là Tứ Hóa phi Tinh cũng không phải mỗi lần đều chuẩn, hơn nữa nhìn chuyện tình càng rộng, sở phi gì đó thì càng nhiều, sai lầm cơ suất lại càng lớn, có thể nói là nhân độ khó đề thăng, nhưng độ chính xác lại có hạn một loại tử vi phương thức.

[sao Tứ hóa nhưng dĩ chủ tinh là việc chính trục lai biến hóa][sao Tứ hóa nhưng dĩ chủ tinh là việc chính trục lai biến hóa]

Mà sao Tứ hóa tuy rằng mở ra tử vi đẩu số một cánh cửa, nhưng cái gọi là Tứ Hóa, cũng là hội dựa vào sở phụ thuộc chủ tinh đặc tính có mà biến thành canh, bởi vậy chính xác mà nói, chủ tinh còn là chủ, mà Tứ Hóa chỉ là hắn sở dọc theo người ra ngoài biến hóa, bởi vậy ở quan niệm như vậy dưới, Tứ Hóa là vì mệnh bàn tăng mùi vị gia vị liệu, làm cho luận mệnh đứng lên rất có vẽ rồng điểm mắt của hiệu, mà tại sao lại có như vậy hiệu quả? Mà sao Tứ hóa tuy rằng mở ra tử vi đẩu số một cánh cửa, nhưng cái gọi là Tứ Hóa, cũng là hội dựa vào sở phụ thuộc chủ tinh đặc tính có mà biến thành canh, bởi vậy chính xác mà nói, chủ tinh còn là chủ, mà Tứ Hóa chỉ là hắn sở dọc theo người ra ngoài biến hóa, bởi vậy ở quan niệm như vậy dưới, Tứ Hóa là vì mệnh bàn tăng mùi vị gia vị liệu, làm cho luận mệnh đứng lên rất có vẽ rồng điểm mắt của hiệu, mà tại sao lại có như vậy hiệu quả?

Chủ yếu vẫn là sao Tứ hóa dụng nghĩa lấy hảo, ai không muốn kiếm đồng tiền lớn (lộc), ai không muốn có khống chế dục (quyền), ai không muốn bị nhân coi trọng cần (khoa), ai không muốn biết hắn lưu ý quan tâm vấn đề (kị), cũng cũng là bởi vì sao Tứ hóa nguyên ý phù hợp đại đa số người nhu cầu, cho nên mới phải làm cho có loại tinh hoa ở đây lỗi giác. Chủ yếu vẫn là sao Tứ hóa dụng nghĩa lấy hảo, ai không muốn kiếm đồng tiền lớn (lộc), ai không muốn có muốn khống chế (quyền), ai không muốn bị nhân coi trọng cần (khoa), ai không muốn biết hắn lưu ý quan tâm vấn đề (kị), cũng cũng là bởi vì sao Tứ hóa nguyên ý phù hợp đại đa số người nhu cầu, cho nên mới phải làm cho có loại tinh hoa ở đây lỗi giác. Bất quá gia vị liệu còn là gia vị liệu, nếu như bỏ thêm nhiều lắm, liền có thể năng lực phá hủy một món ăn nguyên vị, thậm chí là trở thành một loại làm cho nghiện chất có hại. Bất quá gia vị liệu còn là gia vị liệu, nếu như bỏ thêm nhiều lắm, liền có thể năng lực phá hủy một món ăn nguyên vị, thậm chí là trở thành một loại làm cho nghiện chất có hại. Bởi vậy đạt được cân đối mới là trọng yếu nhất, sở dĩ chúng ta sẽ không giáo đại gia làm sao khứ Tứ Hóa phi Tinh, mà là nhượng đại gia biết, sao Tứ hóa nguyên nhân, chỉ cần tái phối hợp Tứ Hóa đứng đầu Tinh cập chỗ cung vị, tự nhiên có thể có một phen thu hoạch. Bởi vậy đạt được cân đối mới là trọng yếu nhất, sở dĩ chúng ta sẽ không giáo đại gia làm sao khứ Tứ Hóa phi Tinh, mà là nhượng đại gia biết, sao Tứ hóa nguyên nhân, chỉ cần tái phối hợp Tứ Hóa đứng đầu Tinh cập chỗ cung vị, tự nhiên có thể có một phen thu hoạch.

Sao Tứ hóa hội theo mười người Thiên can bất đồng mà có thay đổi. Sao Tứ hóa hội theo mười người Thiên can bất đồng mà có thay đổi. Thế nhưng nếu như chỉ là theo Thiên can bất đồng mà có thay đổi, như vậy và năm mịch Tinh lại có thập ma khác biệt ư? Thế nhưng nếu như chỉ là theo Thiên can bất đồng mà có thay đổi, như vậy và năm mịch Tinh vừa có cái gì khác biệt ư?

Vẫn phải có, bởi vì chân chính thay đổi điều không phải giá bốn người hóa Tinh, mà là bị giá tứ khỏa hóa Tinh sở dựa vào chủ tinh, sở dĩ mặc dù nhìn như sao Tứ hóa theo Thiên can mà có cải biến, nhưng trên thực tế vị trí của nó không giống này sao nhỏ giống nhau là chết, mà là hội theo chủ tinh mà có điều biến động, cũng bởi vì sao Tứ hóa đặc thù phương thức sắp xếp, mà cho rất nhiều người tưởng tượng và suy tính không gian, thậm chí bắt bọn nó cấp trở thành tử vi đẩu số tinh hoa để làm thâm nhập nghiên cứu. Vẫn phải có, bởi vì chân chính thay đổi điều không phải giá bốn người hóa Tinh, mà là bị giá tứ khỏa hóa Tinh sở dựa vào chủ tinh, sở dĩ mặc dù nhìn như sao Tứ hóa theo Thiên can mà có cải biến, nhưng trên thực tế vị trí của nó không giống này sao nhỏ giống nhau là chết, mà là hội theo chủ tinh mà có điều biến động, cũng bởi vì sao Tứ hóa đặc thù phương thức sắp xếp, mà cho rất nhiều người tưởng tượng và suy tính không gian, thậm chí bắt bọn nó cấp trở thành tử vi đẩu số tinh hoa để làm thâm nhập nghiên cứu.

Giang hồ một điểm bí quyết, giảng mặc không bao nhiêu tiền, hay là như vậy giảng còn là rất làm cho không rõ, như vậy chúng ta hay dùng tương đối nói rõ phương thức, lai nhượng mọi người minh bạch năm mịch Tinh và sao Tứ hóa soa chớ ở đó. Giang hồ một điểm bí quyết, giảng mặc không bao nhiêu tiền, hay là như vậy giảng còn là rất làm cho không rõ, như vậy chúng ta hay dùng tương đối nói rõ phương thức, lai nhượng mọi người minh bạch năm mịch Tinh và sao Tứ hóa soa chớ ở đó.

Cho nên năm mịch Tinh có thể chia làm nhị loại lớn, một loại là dụng Thiên can lai bài, sở dĩ là mỗi mười năm tuần hoàn một lần. Cho nên năm mịch Tinh có thể chia làm nhị loại lớn, một loại là dụng Thiên can lai bài, sở dĩ là mỗi mười năm tuần hoàn một lần. Mà một loại khác còn lại là dụng địa chi lai bài, bởi vậy là mỗi mười hai năm tuần hoàn một lần. Mà một loại khác còn lại là dụng địa chi lai bài, bởi vậy là mỗi mười hai năm tuần hoàn một lần. Mà bất kể là dụng mười năm hoặc mười hai năm làm cơ sở sổ, mấy năm nay mịch Tinh cung vị đều là cố định, bởi vậy chỉ cần biết rằng nâm ra đời năm tham số, tựu nhất định có thể biết mấy năm nay mịch Tinh chỗ của cung vị, bởi vì năm mịch Tinh và cung vị đối ứng quan hệ là chết. Mà bất kể là dụng mười năm hoặc mười hai năm làm cơ sở sổ, mấy năm nay mịch Tinh cung vị đều là cố định, bởi vậy chỉ cần biết rằng nâm ra đời năm tham số, tựu nhất định có thể biết mấy năm nay mịch Tinh chỗ của cung vị, bởi vì năm mịch Tinh và cung vị đối ứng quan hệ là chết.

Thế nhưng sao Tứ hóa bất đồng, sao Tứ hóa tuy rằng cũng là mười năm tuần hoàn một lần, thế nhưng thì là biết nâm sinh ra năm tham số, vẫn là không cách nào biết được nâm sao Tứ hóa chỗ của cung vị, chỉ có thể biết chúng nó là theo ở đâu bốn người Tinh mà bào. Thế nhưng sao Tứ hóa bất đồng, sao Tứ hóa tuy rằng cũng là mười năm tuần hoàn một lần, thế nhưng thì là biết nâm sinh ra năm tham số, vẫn là không cách nào biết được nâm sao Tứ hóa chỗ của cung vị, chỉ có thể biết chúng nó là theo ở đâu bốn người Tinh mà bào. Cũng bởi vì… này tứ sao là theo chủ tinh đang chạy, mà lại mỗi người mệnh bàn chủ tinh phương thức sắp xếp cũng không cùng, cho nên mới càng tăng thêm giá tứ sao địa vị đặc thù. Cũng bởi vì… này tứ sao là theo chủ tinh đang chạy, mà lại mỗi người mệnh bàn chủ tinh phương thức sắp xếp cũng không cùng, cho nên mới càng tăng thêm giá tứ sao địa vị đặc thù.

[sao Tứ hóa vận dụng][sao Tứ hóa vận dụng] [hóa] là một loại động hiện tượng, vãng phương đó mặt biến hóa xu thế khuynh hướng, kinh dịch viết: “Khẽ động sẽ có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận, ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác.” [hóa] là một loại động hiện tượng, vãng phương đó mặt biến hóa xu thế khuynh hướng, kinh dịch viết: “Khẽ động sẽ có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận, ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác.”

Tử vi sao Tứ hóa biểu thị mười bốn chủ tinh hội vãng giá bốn người phương hướng lai biến hóa, theo thứ tự là “Hóa lộc”, “Hóa quyền”, “Hóa khoa”, “Hóa kị”. Tử vi sao Tứ hóa biểu thị mười bốn chủ tinh hội vãng giá bốn người phương hướng lai biến hóa, theo thứ tự là “Hóa lộc”, “Hóa quyền”, “Hóa khoa”, “Hóa kị”.

Chủ yếu đều là dĩ “Thập Thiên can” lai đối ứng lấy ra, sở dĩ cùng sở hữu thập tổ sao Tứ hóa. Chủ yếu đều là dĩ “Thập Thiên can” lai đối ứng lấy ra, sở dĩ cùng sở hữu thập tổ sao Tứ hóa.

Sao Tứ hóa thủ dụng vừa có thể tế chia làm: “Năm sinh can Tứ Hóa”, “Can cung tự hóa”, “Đại vận 〈 hạn 〉 cung mệnh can Tứ Hóa”, “Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa” kỷ loại thủ sao Tứ hóa phương pháp. Sao Tứ hóa thủ dụng vừa có thể tế chia làm: “Năm sinh can Tứ Hóa”, “Can cung tự hóa”, “Đại vận 〈 hạn 〉 cung mệnh can Tứ Hóa”, “Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa” kỷ loại thủ sao Tứ hóa phương pháp.

Bất quá hiện nay tử vi nhóm luận đại đô tiên dĩ “Năm sinh can Tứ Hóa” là việc chính, lai trình bày và phân tích mệnh bàn cách cục chủ tinh ở lại Tứ Hóa hậu cát hung biến hóa. Bất quá hiện nay tử vi nhóm luận đại đô tiên dĩ “Năm sinh can Tứ Hóa” là việc chính, lai trình bày và phân tích mệnh bàn cách cục chủ tinh ở lại Tứ Hóa hậu cát hung biến hóa.

[bất đồng sao Tứ hóa thủ dùng quan điểm] [bất đồng sao Tứ hóa thủ dùng quan điểm]

Năm sinh can Tứ Hóa (tồn tại luận): Năm sinh can Tứ Hóa (tồn tại luận):

“Do sinh ra năm Thiên can thủ” trình bày và phân tích tiên thiên người đó sự vật phúc đức và nghiệp chướng, sinh ra năm Thiên can địa chi, đại diện một người nhân quả và gia tộc cha mẹ cộng nghiệp, là bản mệnh tiên thiên của nhân và cây, dĩ năm sinh can Tứ Hóa của cung vị làm đầu thiên mệnh luận mệnh trọng điểm.”Do sinh ra năm Thiên can thủ” trình bày và phân tích tiên thiên người đó sự vật phúc đức và nghiệp chướng, sinh ra năm Thiên can địa chi, đại diện một người nhân quả và gia tộc cha mẹ cộng nghiệp, là bản mệnh tiên thiên của nhân và cây, dĩ năm sinh can Tứ Hóa của cung vị làm đầu thiên mệnh luận mệnh trọng điểm. Sở dĩ có thể luận khán tiên thiên mệnh cách cục, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất tức giận mạnh yếu, thuộc trạng thái tĩnh. Sở dĩ có thể luận khán tiên thiên mệnh cách cục, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất tức giận mạnh yếu, thuộc trạng thái tĩnh.

Can cung tự hóa (thời gian luận) : Can cung tự hóa (thời gian luận) :

Đấu quân thuận chuyển các cung, thời gian liên tục quan sát các cung nhân sự vật nguyên nhân và duyên diệt, có thể tái phối hợp tứ hóa năm sinh lai phán đoán suy luận. Đấu quân thuận chuyển các cung, thời gian liên tục quan sát các cung nhân sự vật nguyên nhân và duyên diệt, có thể tái phối hợp tứ hóa năm sinh lai phán đoán suy luận.

Cung mệnh can Tứ Hóa: Cung mệnh can Tứ Hóa:

“Do cung mệnh Vị Thiên can thủ” biểu ngày mốt chính hành vi sở trí, là ngày mốt dựa vào chính mình nỗ lực mà được.”Do cung mệnh Vị Thiên can thủ” biểu hậu thiên chính hành vi sở trí, là hậu thiên dựa vào chính mình nỗ lực mà được.

Đại vận can Tứ Hóa: Đại vận can Tứ Hóa:

“Do đại vận 〈 hạn 〉 Thiên can thủ” chủ mười năm cát hung, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu.”Do đại vận 〈 hạn 〉 Thiên can thủ” chủ mười năm cát hung, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu. Nếu không có khoa, lộc, quyền còn lại là yếu dựa vào chính mình ngày mốt nỗ lực. Nếu không có khoa, lộc, quyền còn lại là yếu dựa vào chính mình hậu thiên nỗ lực.

Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa (động thái luận): Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa (động thái luận):

“Do lưu niên Thiên can thủ” đẩu số phán đoán suy luận của linh hồn, dĩ tứ hóa năm sinh ứng với đại vận 〈 hạn 〉 không gian, dĩ đại vận 〈 hạn 〉 Tứ Hóa ứng với tiểu hạn, lưu niên, dĩ lưu niên Tứ Hóa ứng với đấu quân không gian lý luận.”Do lưu niên Thiên can thủ” đẩu số phán đoán suy luận của linh hồn, dĩ tứ hóa năm sinh ứng với đại vận 〈 hạn 〉 không gian, dĩ đại vận 〈 hạn 〉 Tứ Hóa ứng với tiểu hạn, lưu niên, dĩ lưu niên Tứ Hóa ứng với đấu quân không gian lý luận.

[Thiên can và sao Tứ hóa đối ứng biểu] [Thiên can và sao Tứ hóa đối ứng biểu]

Lệ: Năm can Tứ Hóa, sinh ra năm của can chi là “Tân hợi”, thủ “Tân” can của sao Tứ hóa là “Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị”. Lệ: Năm can Tứ Hóa, sinh ra năm của can chi là “Tân hợi”, thủ “Tân” can của sao Tứ hóa là “Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị”.

Lệ: Nào đó mệnh cục đại vận 33- 42 tuổi là cung điền trạch, kỳ can chi là “Giáp ngọ”, thủ “Giáp” can của sao Tứ hóa là “Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị”. Lệ: Nào đó mệnh cục đại vận 33- 42 tuổi là cung điền trạch, kỳ can chi là “Giáp ngọ”, thủ “Giáp” can của sao Tứ hóa là “Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị”.

Tất cả Tứ Hóa trình bày và phân tích hay là muốn trở về đáo sinh ra năm can Tứ Hóa cơ bản trình bày và phân tích (Thiên can Tứ Hóa), lai giải thích tất cả nhân sự vật ở mỗi một đoạn thời gian, và đại vận, trong lưu niên tinh tú “Hội” hoặc “Khả năng” phát sinh nhân quả hiệu ứng. Tất cả Tứ Hóa trình bày và phân tích hay là muốn trở về đáo sinh ra năm can Tứ Hóa cơ bản trình bày và phân tích (Thiên can Tứ Hóa), lai giải thích tất cả nhân sự vật ở mỗi một đoạn thời gian, và đại vận, trong lưu niên tinh tú “Hội” hoặc “Khả năng” phát sinh nhân quả hiệu ứng.

Ví dụ như: Ví dụ như:

Hóa Tinh ở bản mệnh cung: Biểu hiện chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu thị hiển hiện ngoại tại nguyên nhân dẫn đến. Hóa Tinh ở bản mệnh cung: Biểu hiện chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu thị hiển hiện ngoại tại nguyên nhân dẫn đến.

Hóa lộc là tài phú dục vọng nhân, Hóa kị là mê tư, là cố chấp quả. Hóa lộc là tài phú dục vọng nhân, Hóa kị là mê tư, là cố chấp quả.

Hóa Tinh nhập cung phụ mẫu, thì ứng nghiệm sinh phụ mẫu, trưởng bối. Hóa Tinh nhập cung phụ mẫu, thì ứng nghiệm vu phụ mẫu, trưởng bối. Hóa Tinh nhập huynh đệ cung ứng nghiệm sinh là cùng thế hệ hoặc huynh đệ. Hóa Tinh nhập huynh đệ cung ứng nghiệm vu là cùng thế hệ hoặc huynh đệ. Hóa Tinh nhập cung phu thê khả năng ứng nghiệm sinh phu thê phối ngẫu hoặc khác giới tình nhân. Hóa Tinh nhập cung phu thê khả năng ứng nghiệm vu phu thê phối ngẫu hoặc khác giới tình nhân. Hóa Tinh nhập cung tử nữ thì ứng nghiệm sinh là tử nữ vãn bối trên người của. Hóa Tinh nhập cung tử nữ thì ứng nghiệm vu là tử nữ vãn bối trên người của.

Sinh đại vận vận thế trung tâm, đại vận (hạn) Tứ Hóa là việc chính, mà bản mệnh Tứ Hóa là phụ. Vu đại vận vận thế trung tâm, đại vận (hạn) Tứ Hóa là việc chính, mà bản mệnh Tứ Hóa là phụ.

Như đại vận hóa quyền, phùng bản mệnh cục Hóa kị, thì hóa quyền có thể đáng Hóa kị hung tính. Như đại vận hóa quyền, phùng bản mệnh cục Hóa kị, thì hóa quyền có thể đáng Hóa kị hung tính. Đại vận Hóa kị phùng bản mệnh cục hóa quyền, thì hóa quyền không sợ Hóa kị, chỉ là tăng phiền não nhưng bất túc làm hại. Đại vận Hóa kị phùng bản mệnh cục hóa quyền, thì hóa quyền không sợ Hóa kị, chỉ là tăng phiền não nhưng bất túc làm hại.

Sao Tứ hóa là chỉ chủ tinh môn thụ Thiên can ảnh hưởng mà sinh ra lộc, quyền, khoa, kị chờ biến hóa. Sao Tứ hóa là chỉ chủ tinh môn thụ Thiên can ảnh hưởng mà sinh ra lộc, quyền, khoa, kị chờ biến hóa. Như vậy thập ma là lộc, quyền, khoa, kị ư? Như vậy cái gì là lộc, quyền, khoa, kị ư?

“Lộc” ; chỉ là phúc khí, tiền tài, vận may, tăng phúc chờ.”Lộc” ; chỉ là phúc khí, tiền tài, vận may, tăng phúc chờ.

“Quyền” ; chỉ là so sánh, cạnh tranh, quyền lực, cường thế chờ.”Quyền” ; chỉ là so sánh, cạnh tranh, quyền lực, cường thế chờ.

“Khoa” ; chỉ là đẳng cấp, phẩm cấp, loại khác, danh tiếng chờ.”Khoa” ; chỉ là đẳng cấp, phẩm cấp, loại khác, danh tiếng chờ.

“Kị” ; chỉ là không tốt, không khống chế được, căm hận, ghen ghét, kinh khủng, nguy hiểm, cấm.”Kị” ; chỉ là không tốt, không khống chế được, căm hận, ghen ghét, kinh khủng, nguy hiểm, cấm.

Một năm cùng sở hữu bốn người mùa biến hóa, chia ra làm “Xuân”, “Hạ”, “Thu”, “Đông” tứ quý. Một năm cùng sở hữu bốn người mùa biến hóa, chia ra làm “Xuân”, “Hạ”, “Thu”, “Đông” tứ quý. Mà hàng năm đại gia tựu đều theo tứ quý vận hành, biến hóa, lưu chuyển mà thành trường, độ nhật. Mà hàng năm đại gia tựu đều theo tứ quý vận hành, biến hóa, lưu chuyển mà thành trường, độ nhật. Sở dĩ ở mỗi cuối năm nã tiền lì xì trước nhất định đô hội tiên kinh lịch xuân sinh, hạ trường, thu hoạch vụ thu, đông giấu chờ quá trình, ngày qua ngày, năm phục một năm, tứ quý quan niệm liền tạo cho Tứ Hóa sản sinh. Sở dĩ ở mỗi cuối năm nã tiền lì xì trước nhất định đô hội tiên kinh lịch xuân sinh, hạ trường, thu hoạch vụ thu, đông giấu chờ quá trình, ngày qua ngày, năm phục một năm, tứ quý quan niệm liền tạo cho Tứ Hóa sản sinh.

Hóa lộc tựa như mùa xuân vậy, cho loại sinh ý dạt dào cảm giác. Hóa lộc tựa như mùa xuân vậy, cho loại sinh ý dạt dào cảm giác.

Hóa quyền tựa như mùa hè vậy, cho loại nhiệt tình bôn phát cảm giác. Hóa quyền tựa như mùa hè vậy, cho loại nhiệt tình bôn phát cảm giác.

Hóa khoa tựa như trời thu vậy, là thu hoạch bình luận phân chia cảm giác. Hóa khoa tựa như trời thu vậy, là thu hoạch bình luận phân chia cảm giác.

Hóa kị tựa như mùa đông vậy, thì có kết thúc và cất dấu cảm giác. Hóa kị tựa như mùa đông vậy, thì có kết thúc và cất dấu cảm giác.

[hóa lộc] [hóa lộc]

“Lộc” chủ tài phú, thuộc đất, hóa nhập yếu Vị, lộc chủ kiếm tiền, ôn hòa đôn hậu, có đất đặc tính, bên trong năng lực cất dấu, có thể luận nội ngoại hòa thân giao hữu, đồng sự hỗ trợ tác động quan hệ, là phán đoán suy luận cát hung rất trọng yếu căn cứ.”Lộc” chủ tài phú, thuộc đất, hóa nhập yếu Vị, lộc chủ kiếm tiền, ôn hòa đôn hậu, có đất đặc tính, bên trong năng lực cất dấu, có thể luận nội ngoại hòa thân giao hữu, đồng sự hỗ trợ tác động quan hệ, là phán đoán suy luận cát hung rất trọng yếu căn cứ.

Kéo dài hàm ý: Nguyên nhân, lạc quan, nhân duyên, thông minh, hiền hoà, ngộ tính cao, có thiên phú, bố thí, tài lộc phúc báo, thực lộc, bận rộn, năng lượng, tăng, có thể giải ách chế hóa các loại. Kéo dài hàm ý: Nguyên nhân, lạc quan, nhân duyên, thông minh, hiền hoà, ngộ tính cao, có thiên phú, bố thí, tài lộc phúc báo, thực lộc, bận rộn, năng lượng, tăng, có thể giải ách chế hóa các loại.

[hóa quyền] [hóa quyền]

“Quyền” chủ quyền thế, ngũ hành thuộc hỏa, Vị ở phía nam, mùa hè, viêm thượng, biểu thị thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, cũng có thể biểu thị ngoại lai thương tổn như té ngã, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát chờ, hóa quyền dĩ miếu hãm vượng suy phân biệt hội sản sinh rất lớn sai biệt, quan sinh quyền thế chờ cát hung có thể dựa vào đến đây để phán đoán.”Quyền” chủ quyền thế, ngũ hành thuộc hỏa, Vị ở phía nam, mùa hè, viêm thượng, biểu thị thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, cũng có thể biểu thị ngoại lai thương tổn như té ngã, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát chờ, hóa quyền dĩ miếu hãm vượng suy phân biệt hội sản sinh rất lớn sai biệt, về quyền thế chờ cát hung có thể dựa vào đến đây để phán đoán.

Kéo dài hàm ý: Biến hóa, ma sát, tranh chấp, tăng nhanh, nắm trong tay, nắm quyền, uy nghiêm, tự lập, sang tân, tùy hứng, biểu hiện, chuyên kỹ, bốc đồng chủ quan, không tiếp thu thâu các loại. Kéo dài hàm ý: Biến hóa, ma sát, tranh chấp, tăng nhanh, nắm trong tay, nắm quyền, uy nghiêm, tự lập, sang tân, tùy hứng, biểu hiện, chuyên kỹ, bốc đồng chủ quan, không tiếp thu thâu các loại.

[hóa khoa] [hóa khoa]

“Khoa” chủ quý nhân hiện, công danh, ngũ hành thuộc mộc, Vị ở họ Đông Phương, mùa xuân, dương mộc, là ngày mốt học biết của học vấn, chủ bác học có trí khôn vừa học liền biết, nhưng đối với sinh tài phú không nhiều lắm, nên vãng xí hoa phát triển, làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức, cũng chủ thái độ làm người hảo ở chung.”Khoa” chủ quý nhân hiện, công danh, ngũ hành thuộc mộc, Vị ở họ Đông Phương, mùa xuân, dương mộc, là hậu thiên học biết của học vấn, chủ bác học có trí khôn vừa học liền biết, nhưng đối với tài phú không nhiều lắm, nên vãng xí hoa phát triển, làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức, cũng chủ thái độ làm người hảo ở chung.

Nhất khoa có thể chế hóa nhị kị, nhân Hóa kị thuộc thủy kiếp sau mộc, cho nên ra lệnh cho cung hóa khoa biểu thị ba mươi lăm tuổi trước người đến bao che ta, sau này yếu bao che người khác nếu không sẽ giảm phúc đức. Nhất khoa có thể chế hóa nhị kị, nhân Hóa kị thuộc thủy kiếp sau mộc, cho nên ra lệnh cho cung hóa khoa biểu thị ba mươi lăm tuổi trước người đến bao che ta, sau đó yếu bao che người khác nếu không sẽ giảm phúc đức.

Kéo dài hàm ý: Kéo dài, phiền não, luyến cựu, kinh nghiệm, công danh, danh tiếng, thanh bạch, THUẬN, ôn nhu, quý nhân, phong độ, giải trừ ách, kế hoạch, văn nhã, mộc mạc các loại. Kéo dài hàm ý: Kéo dài, phiền não, luyến cựu, kinh nghiệm, công danh, danh tiếng, thanh bạch, THUẬN, ôn nhu, quý nhân, phong độ, giải trừ ách, kế hoạch, văn nhã, mộc mạc các loại.

[Hóa kị] [Hóa kị]

“Kị” chủ hao tổn tài, phiền não, ngũ hành thuộc thủy, Vị ở phương bắc, mùa đông, dương thủy, năm sinh Hóa kị là kiếp trước nghiệp lực, cung mệnh Thiên can Hóa kị còn lại là ngày mốt tự tìm, tuổi hạn Thiên can Hóa kị còn lại là quan sinh vận thế cát hung phát triển.”Kị” chủ hao tổn tài, phiền não, ngũ hành thuộc thủy, Vị ở phương bắc, mùa đông, dương thủy, năm sinh Hóa kị là kiếp trước nghiệp lực, cung mệnh Thiên can Hóa kị còn lại là hậu thiên tự tìm, tuổi hạn Thiên can Hóa kị còn lại là về vận thế cát hung phát triển.

Hóa kị biểu thị là một loại cảnh báo, báo cho tác dụng, sẽ có biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong chờ vận rủi phát sinh. Hóa kị biểu thị là một loại cảnh báo, báo cho tác dụng, sẽ có biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong chờ vận rủi phát sinh. Và thân hữu quan hệ chủ lộc mỏng, đây đó giá trị quan chênh lệch đại và thân hữu quan hệ chủ lộc mỏng, đây đó giá trị quan chênh lệch đại

Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập sinh ở đâu cung, ở đâu Tinh, đất, ở đâu ngũ hành hoặc nhập miếu, hãm tài năng tiến thêm một bước lai định luận. Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập vu ở đâu cung, ở đâu Tinh, đất, ở đâu ngũ hành hoặc nhập miếu, hãm tài năng tiến thêm một bước lai định luận.

Kéo dài hàm ý: Quả báo, cất dấu, kiềm chế, vô duyên, thị phi, không được thuận, triệu chứng xấu, biến động, hướng nội, cố chấp, thua thiệt, quản thúc, bất lợi, oán thán, vô lý, lệch lạc chờ. Kéo dài hàm ý: Quả báo, cất dấu, kiềm chế, vô duyên, thị phi, không được thuận, triệu chứng xấu, biến động, hướng nội, cố chấp, thua thiệt, quản thúc, bất lợi, oán thán, vô lý, lệch lạc chờ.

[sao Tứ hóa tiến giai vận dụng][sao Tứ hóa tiến giai vận dụng]

Có thể không ít người nghĩ, Hóa kị Tinh đại biểu hay không tốt ý tứ, mà hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thì đều là tốt ý tứ. Có thể không ít người nghĩ, Hóa kị Tinh đại biểu hay không tốt ý tứ, mà hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thì đều là tốt ý tứ.

Ý nghĩ như vậy kỳ thực sai, bởi vì tử vi đẩu số không có nếu nói tốt hay xấu, chỉ có thể bằng mệnh lệ cá tính và vị trí hoàn cảnh cập đối mặt chuyện vật mà tố phân tích phán đoán suy luận. Ý nghĩ như vậy kỳ thực sai, bởi vì tử vi đẩu số không có nếu nói tốt hay xấu, chỉ có thể bằng mệnh lệ cá tính và vị trí hoàn cảnh cập đối mặt chuyện vật mà tố phân tích phán đoán suy luận. Nhưng như vậy phán đoán suy luận thường thường là rất phức tạp, chỉ có tận lực dụng góc độ khách quan mới có thể đi tìm ra phương hướng, mà lại nhân sinh vốn là tồn tại trứ phiêu lưu, bất năng chỉ là tốt rồi phôi nhị nguyên luận lai mãng chàng quyết đoán. Nhưng như vậy phán đoán suy luận thường thường là rất phức tạp, chỉ có tận lực dụng góc độ khách quan mới có thể đi tìm ra phương hướng, mà lại nhân sinh vốn là tồn tại phiêu lưu, bất năng chỉ là tốt rồi phôi nhị nguyên luận lai mãng chàng quyết đoán. Chủ tinh, phụ Tinh cũng không có phân thật xấu, Tứ Hóa cũng thế, có chỉ có bọn họ đặc tính. Chủ tinh, phụ Tinh cũng không có phân thật xấu, Tứ Hóa cũng thế, có chỉ có bọn họ đặc tính.

Sao Tứ hóa lý chỉ có một Tinh cảm giác độ chênh lệch, cũng không rất phù hợp nhất thất túc thành thiên cổ hận đạo lý sao? Sao Tứ hóa lý chỉ có một Tinh cảm giác độ chênh lệch, cũng không rất phù hợp nhất thất túc thành thiên cổ hận đạo lý sao? Vừa tựu tứ quý quan niệm mà nói, phía trước ba mùa yếu là chúng ta bất hảo hảo nắm chặt, cuối cùng cũng chỉ hảo một người hát tây bắc phong, trách không được nhân. Vừa tựu tứ quý quan niệm mà nói, phía trước ba mùa yếu là chúng ta bất hảo hảo nắm chặt, tối hậu cũng chỉ hảo một người hát tây bắc phong, trách không được nhân.

Sở dĩ nếu là không có Hóa kị Tinh và sát tinh môn lai là mệnh bàn tố cảnh đãng tố dụng, như vậy đại gia không phải TenTen đều ở đây lễ mừng năm mới lãnh bao tiền lì xì liễu? Sở dĩ nếu là không có Hóa kị Tinh và sát tinh môn lai là mệnh bàn tố cảnh đãng tố dụng, lớn như vậy gia không phải TenTen đều ở đây lễ mừng năm mới lãnh bao tiền lì xì liễu?

Mặt khác, mặt khác,

Hóa lộc năng lượng qua đầu, như vậy tựa như hoa cỏ bị vẩy nhiều lắm thủy bàn, toàn bộ phao hư thúi! Hóa lộc năng lượng qua đầu, như vậy thì như hoa cỏ bị vẩy nhiều lắm thủy bàn, toàn bộ phao hư thúi!

Hóa quyền năng lượng qua đầu, sẽ không dễ tiếp thu người bên ngoài ý kiến, quá sinh độc thụ nhất cách, thì dễ trở thành trong mắt người khác đinh mà gây thù hằn. Hóa quyền năng lượng qua đầu, sẽ không dễ tiếp thu người bên ngoài ý kiến, vô cùng độc thụ nhất cách, thì dễ trở thành trong mắt người khác đinh mà gây thù hằn.

Hóa khoa năng lượng qua đầu, điều không phải bên người theo một đống đội săn ảnh vậy, nửa điểm chi ma việc nhỏ cũng có thể bị mọi người biết; hay dễ biến thành một hữu danh vô thực người ngu ngốc. Hóa khoa năng lượng qua đầu, điều không phải bên người theo một đống đội săn ảnh vậy, nửa điểm chi ma việc nhỏ cũng có thể bị mọi người biết; hay dễ biến thành một hữu danh vô thực người ngu ngốc.

Hóa kị năng lượng qua đầu, thì ngược lại sẽ nhân quá sinh bảo vệ mình mà trở thành một xử sự cẩn thận việc nhỏ hoàn toàn chủ nghĩa người ư. Hóa kị năng lượng qua đầu, thì ngược lại sẽ nhân vô cùng bảo vệ mình mà trở thành một xử sự cẩn thận việc nhỏ hoàn toàn chủ nghĩa người ư.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数四化星的吉凶变化,

紫微斗数四化星的进阶评述应用

【四化星的源由】 【四化星的源由】

說到紫微斗數,有個東西是不得不提,甚至有的人會認為他是紫微斗數的精華所在,這個東西便是【四化星】!说到紫微斗数,有个东西是不得不提,甚至有的人会认为他是紫微斗数的精华所在,这个东西便是【四化星】!

為何會有人說他是紫微斗數的精華呢?为何会有人说他是紫微斗数的精华呢?因為不論男女,紫微斗數命盤上的地支是固定的,天干卻有可能會變動。因为不论男女,紫微斗数命盘上的地支是固定的,天干却有可能会变动。而在這樣的情況下,受到地支固定的影響,所以紫微斗數的基本命盤只有12種(在只論主星的情況下);而這12種命盤再加上每個人的命宮所在位置不同,所以是12×12,共144個命盤。而在这样的情况下,受到地支固定的影响,所以紫微斗数的基本命盘只有12种(在只论主星的情况下);而这12种命盘再加上每个人的命宫所在位置不同,所以是12×12,共144个命盘。

一開始,144個命盤或許夠用,但隨著人口的快速增加,144個命盤是越來越不能滿足每個人的特性了。一开始,144个命盘或许够用,但随着人口的快速增加,144个命盘是越来越不能满足每个人的特性了。因此在這樣的情況下,誓必得增加命盤的複雜度,才能再增加他的廣度。因此在这样的情况下,誓必得增加命盘的复杂度,才能再增加他的广度。所以只有兩個選擇,一個是不斷的加星性,增加乙級、丙級、丁級等星;另外一個就是利用每個人都不一定一樣的天干來創造出特有星性,來為命盤做點綴之用,這便是所謂的「四化星」了。所以只有两个选择,一个是不断的加星性,增加乙级、丙级、丁级等星;另外一个就是利用每个人都不一定一样的天干来创造出特有星性,来为命盘做点缀之用,这便是所谓的「四化星」了。

選擇前者的人,星星是越加越多,而且可能是受到明朝小說水滸傳108星概念之影響,所以有的派別的紫微斗數星星的數量有高達108顆、365顆等…但是在星星越多的情況下,越容易讓人失了準度,因為每個星在互相影響的情況下,更容易讓人產生自說自話的情況,不過越多星星則是更有利江湖術士的運用,因為只要顧客一有懷疑,他就會說是某顆小星作祟而讓你命不好,得改運等等…而也由於星星數很多,所以顧客也很難去彼此驗證比較,看看這位大師說的是真是假,反而為紫微斗數更添神祕色彩。选择前者的人,星星是越加越多,而且可能是受到明朝小说水浒传108星概念之影响,所以有的派别的紫微斗数星星的数量有高达108颗、365颗等…但是在星星越多的情况下,越容易让人失了准度,因为每个星在互相影响的情况下,更容易让人产生自说自话的情况,不过越多星星则是更有利江湖术士的运用,因为只要顾客一有怀疑,他就会说是某颗小星作祟而让你命不好,得改运等等…而也由于星星数很多,所以顾客也很难去彼此验证比较,看看这位大师说的是真是假,反而为紫微斗数更添神秘色彩。

【四化星的四大變化方向:祿、權、科、忌】【四化星的四大变化方向:禄、权、科、忌】

而選擇化星的人,創造了四種化星,分別是祿、權、科、忌,簡稱四化,而這四種化星引申為財富、權力、名聲、麻煩。而选择化星的人,创造了四种化星,分别是禄、权、科、忌,简称四化,而这四种化星引申为财富、权力、名声、麻烦。

所以由這四個分類,我們更可以確定,紫微斗數的發明,主要的族群是當時的讀書人,因為只有考取功名才能最快的護得權勢財富,且在他們的大力推廣之下,進而成為符合人類基本慾望的命理術。所以由这四个分类,我们更可以确定,紫微斗数的发明,主要的族群是当时的读书人,因为只有考取功名才能最快的护得权势财富,且在他们的大力推广之下,进而成为符合人类基本欲望的命理术。只是就算在十個天干上加了四化,也不過是多了四十種的特殊屬性,所以很快的也出現不夠用的情況,特別是當被人發現同年出生的人有相同的四化,卻不一定有相同的結果時。只是就算在十个天干上加了四化,也不过是多了四十种的特殊属性,所以很快的也出现不够用的情况,特别是当被人发现同年出生的人有相同的四化,却不一定有相同的结果时。因此變又出現了所謂的四化飛星流派,而所謂的四化飛星,便是不再將四化星看成死的東西,而是能依照天干與天干的關係,來增加他的變化度,進而去得到結果。因此变又出现了所谓的四化飞星流派,而所谓的四化飞星,便是不再将四化星看成死的东西,而是能依照天干与天干的关系,来增加他的变化度,进而去得到结果。只是四化飛星也不是每次都準的,而且看的事情越廣,所飛的東西就越多,錯誤的機率就越大,可說是因難度提升,但精準度卻有限的一種紫微方式。只是四化飞星也不是每次都准的,而且看的事情越广,所飞的东西就越多,错误的机率就越大,可说是因难度提升,但精准度却有限的一种紫微方式。

【四化星仍以主星為主軸來變化】【四化星仍以主星为主轴来变化】

而四化星雖然開啟了紫微斗數的一道門,但所謂四化,也是會依所附屬主星的特性有而所變更,因此正確的來說,主星還是主,而四化只是他所延伸出來的變化,因此在這樣的觀念之下,四化是為命盤增添味道的調味料,讓人論命起來更有畫龍點睛之效,而為何會有這樣的效果?而四化星虽然开启了紫微斗数的一道门,但所谓四化,也是会依所附属主星的特性有而所变更,因此正确的来说,主星还是主,而四化只是他所延伸出来的变化,因此在这样的观念之下,四化是为命盘增添味道的调味料,让人论命起来更有画龙点睛之效,而为何会有这样的效果?

主要還是四化星的用義取的好,誰人不想賺大錢(祿)、誰人不想有控制慾(權)、誰人不想被人重視需要(科)、誰人不想知道他在意掛心的問題(忌),也就是因為四化星的原意符合大多數人的需求,所以才會讓人有種精華在此的錯覺。主要还是四化星的用义取的好,谁人不想赚大钱(禄)、谁人不想有控制欲(权)、谁人不想被人重视需要(科)、谁人不想知道他在意挂心的问题(忌),也就是因为四化星的原意符合大多数人的需求,所以才会让人有种精华在此的错觉。不過調味料還是調味料,如果加了太多,就可能破壞了一道菜的原味,甚至是成為一種讓人上癮的毒品。不过调味料还是调味料,如果加了太多,就可能破坏了一道菜的原味,甚至是成为一种让人上瘾的毒品。因此取得平衡才是最重要的,所以我們不會教大家如何去四化飛星,而是讓大家知道,四化星的原因,只要再配合四化之主星及所在宮位,自然能有一番收獲。因此取得平衡才是最重要的,所以我们不会教大家如何去四化飞星,而是让大家知道,四化星的原因,只要再配合四化之主星及所在宫位,自然能有一番收获。

四化星會隨著十個天干的不同而有所改變。四化星会随着十个天干的不同而有所改变。但是如果只是隨著天干的不同而有所改變,那麼與年糸星又有什麼差別呢?但是如果只是随着天干的不同而有所改变,那么与年糸星又有什么差别呢?

還是有的,因為真正改變的不是這四個化星,而是被這四顆化星所依附的主星,所以雖看似四化星隨著天干而有改變,但實際上它的位置不像那些小星一樣是死的,而是會隨著主星而有所變動,也因為四化星特殊的排列方式,而給了很多人想像與思考的空間,甚至把它們給當成紫微斗數的精華來做深入研究。还是有的,因为真正改变的不是这四个化星,而是被这四颗化星所依附的主星,所以虽看似四化星随着天干而有改变,但实际上它的位置不像那些小星一样是死的,而是会随着主星而有所变动,也因为四化星特殊的排列方式,而给了很多人想像与思考的空间,甚至把它们给当成紫微斗数的精华来做深入研究。

江湖一點訣,講穿不值錢,也許這樣講還是很讓人不明白,那麼我們就用比較說明的方式,來讓大家的明白年糸星與四化星的差別在哪。江湖一点诀,讲穿不值钱,也许这样讲还是很让人不明白,那么我们就用比较说明的方式,来让大家的明白年糸星与四化星的差别在哪。

所以的年糸星可分為二大類,一種是用天干來排,所以是每十年循環一次。所以的年糸星可分为二大类,一种是用天干来排,所以是每十年循环一次。而另一種則是用地支來排,因此是每十二年循環一次。而另一种则是用地支来排,因此是每十二年循环一次。而不管是用十年或十二年為基數,這些年糸星的宮位都是固定的,因此只要知道您出生的年參數,就一定能知道這些年糸星所在之宮位,因為年糸星與宮位的對應關係是死的。而不管是用十年或十二年为基数,这些年糸星的宫位都是固定的,因此只要知道您出生的年参数,就一定能知道这些年糸星所在之宫位,因为年糸星与宫位的对应关系是死的。

但是四化星不同,四化星雖然也是十年循環一次,可是就算知道您的出生年參數,還是無法得知您的四化星所在之宮位,只能知道它們是跟在哪四個星而跑。但是四化星不同,四化星虽然也是十年循环一次,可是就算知道您的出生年参数,还是无法得知您的四化星所在之宫位,只能知道它们是跟在哪四个星而跑。也因為這四顆星是隨著主星在跑的,且每個人的命盤主星排列方式都不同,所以才更增添了這四顆星特殊的地位。也因为这四颗星是随着主星在跑的,且每个人的命盘主星排列方式都不同,所以才更增添了这四颗星特殊的地位。

【四化星的運用】【四化星的运用】

【化】是一種動的現象,往哪一方面變化的趨勢傾向,易經曰:「一動會有四種結果,它是能量的轉換,所以無動不論、不問不論,既問則天垂示象鮮有不準的。」 【化】是一种动的现象,往哪一方面变化的趋势倾向,易经曰:「一动会有四种结果,它是能量的转换,所以无动不论、不问不论,既问则天垂示象鲜有不准的。」

紫微四化星表示十四主星會往這四個方向來變化,分別是「化祿」、「化權」、「化科」、「化忌」。紫微四化星表示十四主星会往这四个方向来变化,分别是「化禄」、「化权」、「化科」、「化忌」。

主要都是以「十天干」來對應取出,所以共有十組四化星。主要都是以「十天干」来对应取出,所以共有十组四化星。

四化星的取用又可細分為:「生年干四化」、「宮干自化」、「大運〈限〉命宮干四化」、「流年飛星四化」幾類取四化星的方法。四化星的取用又可细分为:「生年干四化」、「宫干自化」、「大运〈限〉命宫干四化」、「流年飞星四化」几类取四化星的方法。

不過目前紫微批論大都先以「生年干四化」為主,來論述命盤格局主星宿四化後的吉凶變化。不过目前紫微批论大都先以「生年干四化」为主,来论述命盘格局主星宿四化后的吉凶变化。

【不同四化星取用的觀點】 【不同四化星取用的观点】

生年干四化(存在論):生年干四化(存在论):

「由出生年的天干取」論述先天的人事物的福德與業障,出生年的天干地支,代表一個人的因果和家族父母的共業,是本命先天之因和根,以生年干四化之宮位為先天命論命的重點。「由出生年的天干取」论述先天的人事物的福德与业障,出生年的天干地支,代表一个人的因果和家族父母的共业,是本命先天之因和根,以生年干四化之宫位为先天命论命的重点。所以可論看先天命的格局,看業力牽引、看體質生氣強弱,屬靜態。所以可论看先天命的格局,看业力牵引、看体质生气强弱,属静态。

宮干自化(時間論) :宫干自化(时间论) :

斗君順轉各宮,時間連續觀察各宮人事物的緣起與緣滅,可再配合生年四化來論斷。斗君顺转各宫,时间连续观察各宫人事物的缘起与缘灭,可再配合生年四化来论断。

命宮干四化:命宫干四化:

「由命宮位的天干取」表後天自己行為所致,是後天靠自己努力而得。 「由命宫位的天干取」表后天自己行为所致,是后天靠自己努力而得。

大運干四化:大运干四化:

「由大運〈限〉的天干取」主十年吉凶,小限歲運重視衝照。 「由大运〈限〉的天干取」主十年吉凶,小限岁运重视冲照。若無科、祿、權則是要靠自己後天的努力。若无科、禄、权则是要靠自己后天的努力。

流年飛星四化(動態論):流年飞星四化(动态论):

「由流年的天干取」斗數論斷之靈魂,以生年四化應大運〈限〉空間,以大運〈限〉四化應小限、流年,以流年四化應斗君的空間理論。 「由流年的天干取」斗数论断之灵魂,以生年四化应大运〈限〉空间,以大运〈限〉四化应小限、流年,以流年四化应斗君的空间理论。

【天干和四化星對應表】 【天干和四化星对应表】

例:年干四化,出生年之干支為「辛亥」,取「辛」干之四化星為「巨門化祿、太陽化權、文曲化科、文昌化忌」。例:年干四化,出生年之干支为「辛亥」,取「辛」干之四化星为「巨门化禄、太阳化权、文曲化科、文昌化忌」。

例:某命局的大運33-42歲為田宅宮,其干支為「甲午」,取「甲」干之四化星為「廉貞化祿、破軍化權、武曲化科、太陽化忌」。例:某命局的大运33-42岁为田宅宫,其干支为「甲午」,取「甲」干之四化星为「廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌」。

天干天干

化祿化禄

化權化权

化科化科

化忌化忌

甲甲

廉貞廉贞

破軍破军

武曲武曲

太陽太阳

乙乙

天機天机

天梁天梁

紫微紫微

太陰太阴

丙丙

天同天同

天機天机

文昌文昌

廉貞廉贞

丁丁

太陰太阴

天同天同

天機天机

巨門巨门

戊戊

貪狼贪狼

太陰太阴

右弼右弼

天機天机

己己

武曲武曲

貪狼贪狼

天梁天梁

文曲文曲

庚庚

太陽太阳

武曲武曲

天同天同

太陰太阴

辛辛

巨門巨门

太陽太阳

文曲文曲

文昌文昌

壬壬

天梁天梁

紫微紫微

左輔左辅

武曲武曲

癸癸

破軍破军

巨門巨门

太陰太阴

貪狼贪狼

未產生四化的十四主星未产生四化的十四主星

不化祿不化禄

不化權不化权

不化科不化科

不化忌不化忌

紫微紫微

天府天府

天府天府

天府天府

天府天府

天相天相

天相天相

天相天相

天相天相

廉貞廉贞

貪狼贪狼

天同天同

七殺七杀

七殺七杀

太陰太阴

天梁天梁

太陽太阳

紫微紫微

破軍破军

七殺七杀

巨門巨门

破軍破军

所有的四化論述還是要回歸到出生年干四化的基本論述(天干四化),來解釋所有人事物在每一段時間,與大運、流年中的星宿「會」或「可能」發生的因果效應。所有的四化论述还是要回归到出生年干四化的基本论述(天干四化),来解释所有人事物在每一段时间,与大运、流年中的星宿「会」或「可能」发生的因果效应。

例如:例如:

化星在本命宮:顯示自己心志變化的傾向,在它宮表示顯現外在的誘因。化星在本命宫:显示自己心志变化的倾向,在它宫表示显现外在的诱因。

化祿是財富慾望的因,化忌為迷思、為執著的果。化禄是财富欲望的因,化忌为迷思、为执着的果。

化星入父母宮,則應驗於父母、長輩。化星入父母宫,则应验于父母、长辈。化星入兄弟宮應驗於為同輩或兄弟。化星入兄弟宫应验于为同辈或兄弟。化星入夫妻宮可能應驗於夫妻配偶或異性情人。化星入夫妻宫可能应验于夫妻配偶或异性情人。化星入子女宮則應驗於為子女晚輩的身上。化星入子女宫则应验于为子女晚辈的身上。

於大運運勢中,大運(限)四化為主,而本命四化為輔。于大运运势中,大运(限)四化为主,而本命四化为辅。

如大運化權,逢本命局化忌,則化權可以擋化忌的凶性。如大运化权,逢本命局化忌,则化权可以挡化忌的凶性。大運化忌逢本命局化權,則化權不怕化忌,只是增加煩惱但不足為害。大运化忌逢本命局化权,则化权不怕化忌,只是增加烦恼但不足为害。

四化星是指主星們受天干影響而產生的祿、權、科、忌等變化。四化星是指主星们受天干影响而产生的禄、权、科、忌等变化。那麼什麼是祿、權、科、忌呢?那么什么是禄、权、科、忌呢?

「祿」;指的是福氣、錢財、好運、增幅等。「禄」;指的是福气、钱财、好运、增幅等。

「權」;指的是衡量、競爭、權力、強勢等。「权」;指的是衡量、竞争、权力、强势等。

「科」;指的是等級、品級、類別、名聲等。「科」;指的是等级、品级、类别、名声等。

「忌」;指的是不好的、失控的、憎惡、妒恨、恐怖的、危險的、禁止的。「忌」;指的是不好的、失控的、憎恶、妒恨、恐怖的、危险的、禁止的。

一年共有四個季節變化,分別為「春」、「夏」、「秋」、「冬」四季。一年共有四个季节变化,分别为「春」、「夏」、「秋」、「冬」四季。而每年大家就都隨著四季運行、變化、流轉而成長、渡日。而每年大家就都随着四季运行、变化、流转而成长、渡日。所以在每年過年拿紅包之前一定都會先經歷春生、夏長、秋收、冬藏等的過程,日復一日、年復一年,那四季的觀念便造就了四化的產生。所以在每年过年拿红包之前一定都会先经历春生、夏长、秋收、冬藏等的过程,日复一日、年复一年,那四季的观念便造就了四化的产生。

化祿就像春天般,給了種生意盎然的感覺。化禄就像春天般,给了种生意盎然的感觉。

化權就像夏天般,給了種熱情奔發的感覺。化权就像夏天般,给了种热情奔发的感觉。

化科就像秋天般,是收成評斷區分的感覺。化科就像秋天般,是收成评断区分的感觉。

化忌就像冬天般,則有結束與收藏的感覺。化忌就像冬天般,则有结束与收藏的感觉。

【化祿】 【化禄】

「祿」主財富,屬土,化入要位,祿主賺錢,溫和敦厚、具有土的特性、內斂能收藏,可論內外和親友、同事互動關係,為論斷吉凶很重要的依據。 「禄」主财富,属土,化入要位,禄主赚钱,温和敦厚、具有土的特性、内敛能收藏,可论内外和亲友、同事互动关系,为论断吉凶很重要的依据。

延伸含意:緣起、樂觀、人緣、聰明、隨和、悟性高、有天賦、施捨、財祿福報、食祿、忙碌、能量、增加、能解厄制化等等。延伸含意:缘起、乐观、人缘、聪明、随和、悟性高、有天赋、施舍、财禄福报、食禄、忙碌、能量、增加、能解厄制化等等。

【化權】 【化权】

「權」主權勢,五行屬火,位在南方、夏天、炎上,表示勢力、不服輸、掌權爭執,有才華有成就、能幹,力爭上游是火的特性,好高愛面子、固執、揮霍、增值,也可表示外來傷害如跌倒、燙傷、急病、生殺大權等,化權以廟陷的旺衰分別會產生很大的差異,關於權勢等吉凶可依此來判斷。 「权」主权势,五行属火,位在南方、夏天、炎上,表示势力、不服输、掌权争执,有才华有成就、能干,力争上游是火的特性,好高爱面子、固执、挥霍、增值,也可表示外来伤害如跌倒、烫伤、急病、生杀大权等,化权以庙陷的旺衰分别会产生很大的差异,关于权势等吉凶可依此来判断。

延伸含意:變化、摩擦、爭執、增多、掌控、掌權、威嚴、自立、創新、任性、表現、專技、衝勁主觀、不認輸等等。延伸含意:变化、摩擦、争执、增多、掌控、掌权、威严、自立、创新、任性、表现、专技、冲劲主观、不认输等等。

【化科】 【化科】

「科」主貴人現、功名,五行屬木,位在東方、春天、陽木,是後天學而知之的學問,主博學有智慧一學就會,但對於財富不多,宜往企劃發展、作事有計劃,主文墨、名聲、好文書、消息信息,也主為人好相處。 「科」主贵人现、功名,五行属木,位在东方、春天、阳木,是后天学而知之的学问,主博学有智慧一学就会,但对于财富不多,宜往企划发展、作事有计划,主文墨、名声、好文书、消息信息,也主为人好相处。

一科可以制化二忌,因化忌屬水來生木,所以命宮化科表示三十五歲之前人來庇蔭我,以後要庇蔭他人否則會減福德。一科可以制化二忌,因化忌属水来生木,所以命宫化科表示三十五岁之前人来庇荫我,以后要庇荫他人否则会减福德。

延伸含意:延續、煩惱、戀舊、經驗、功名、名聲、清白、平順、溫柔、貴人、風度、解厄、 計劃、文雅、樸素等等。延伸含意:延续、烦恼、恋旧、经验、功名、名声、清白、平顺、温柔、贵人、风度、解厄、 计划、文雅、朴素等等。

【化忌】 【化忌】

「忌」主耗財、煩惱,五行屬水,位在北方、冬天、陽水,生年化忌是前世業力,命宮天干化忌則是後天自找的,歲限天干化忌則是關於運勢吉凶的發展。 「忌」主耗财、烦恼,五行属水,位在北方、冬天、阳水,生年化忌是前世业力,命宫天干化忌则是后天自找的,岁限天干化忌则是关于运势吉凶的发展。

化忌表示是一種示警、告誡的作用,會有變動不安、轉機、得失、自卑、六親刑剋、官非、不順、虧欠、無禒、死亡等厄運發生。化忌表示是一种示警、告诫的作用,会有变动不安、转机、得失、自卑、六亲刑克、官非、不顺、亏欠、无禒、死亡等厄运发生。與親友關係主禒薄,彼此的價值觀差距大与亲友关系主禒薄,彼此的价值观差距大

化忌不一定不好,要看入於何宮、何星、何地、何五行或入廟、陷才能進一步來定論。化忌不一定不好,要看入于何宫、何星、何地、何五行或入庙、陷才能进一步来定论。

延伸含意:果報、收藏、收束、無緣、是非、不順、兇兆、變動、內向、固執、虧欠、管束、不利、怨歎、無理、錯誤等。延伸含意:果报、收藏、收束、无缘、是非、不顺、凶兆、变动、内向、固执、亏欠、管束、不利、怨叹、无理、错误等。

【四化星的進階運用】【四化星的进阶运用】

或許不少人覺得,化忌星代表的就是不好的意思,而化祿、化權、化科則都是好的意思。或许不少人觉得,化忌星代表的就是不好的意思,而化禄、化权、化科则都是好的意思。

這樣的想法其實不對,因為紫微斗數沒有所謂的好與壞,只能憑命例個性與所處環境及所面對的事物而做分析論斷。这样的想法其实不对,因为紫微斗数没有所谓的好与坏,只能凭命例个性与所处环境及所面对的事物而做分析论断。但這樣的論斷往往是很複雜的,只有盡量用客觀的角度才能去找出方向,且人生本來就存在著風險,不能單就好壞二元論來莽撞的決斷。但这样的论断往往是很复杂的,只有尽量用客观的角度才能去找出方向,且人生本来就存在着风险,不能单就好坏二元论来莽撞的决断。主星、輔星都無分好壞,四化亦然,有的只有它們的特性。主星、辅星都无分好坏,四化亦然,有的只有它们的特性。

四化星裡只有一個星感覺較差,不也很符合一失足成千古恨的道理嗎?四化星里只有一个星感觉较差,不也很符合一失足成千古恨的道理吗?又就四季的觀念來說,前面三個季節要是我們不好好把握,最後也只好一個人喝西北風了,怪不得人。又就四季的观念来说,前面三个季节要是我们不好好把握,最后也只好一个人喝西北风了,怪不得人。

所以要是沒有化忌星與煞星們來為命盤做警愓做用,那麼大家不就天天都在過年領紅包了?所以要是没有化忌星与煞星们来为命盘做警愓做用,那么大家不就天天都在过年领红包了?

反過來說,反过来说,

化祿能量過了頭,那麼就像花草被灑了太多水般,全泡爛了!化禄能量过了头,那么就像花草被洒了太多水般,全泡烂了!

化權能量過了頭,就不易接受旁人的意見,過於獨樹一格,則容易成為別人眼中釘而樹敵。化权能量过了头,就不易接受旁人的意见,过于独树一格,则容易成为别人眼中钉而树敌。

化科能量過了頭,不是身邊跟了一堆狗仔隊般,半點芝麻小事也能被大家知道;就是容易變成一個有名無實的草包。化科能量过了头,不是身边跟了一堆狗仔队般,半点芝麻小事也能被大家知道;就是容易变成一个有名无实的草包。

化忌能量過了頭,則反而會因過於保護自己而成為一個處事謹慎小事的完全主義者呢。化忌能量过了头,则反而会因过于保护自己而成为一个处事谨慎小事的完全主义者呢。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa tinh cát hung biến hóa

Bản dịch:

Tử vi đẩu số sao Tứ hóa cát hung biến hóa,

Tử vi đẩu số sao Tứ hóa tiến giai bình thuật ứng dụng

[sao Tứ hóa nguyên do] [sao Tứ hóa nguyên do]

Nói đến tử vi đẩu số, có một đông tây là phải nói, thậm chí có người đó sẽ cho rằng hắn là tử vi đẩu số chỗ tinh hoa, vật này dù cho [sao Tứ hóa]! Nói đến tử vi đẩu số, có một đông tây là phải nói, thậm chí có người đó sẽ cho rằng hắn là tử vi đẩu số chỗ tinh hoa, vật này dù cho [sao Tứ hóa]!

Tại sao lại có người nói hắn là tử vi đẩu số tinh hoa ư? Tại sao lại có người nói hắn là tử vi đẩu số tinh hoa ư? Bởi vì bất luận nam nữ, tử vi đẩu số trên mệnh bàn địa chi là cố định, Thiên can lại mới có thể hội biến động. Bởi vì bất luận nam nữ, tử vi đẩu số trên mệnh bàn địa chi là cố định, Thiên can lại mới có thể hội biến động. Mà dưới tình huống như vậy, đã bị địa chi cố định ảnh hưởng, sở dĩ tử vi đẩu số cơ bản mệnh bàn chỉ có 12 loại (ở chích luận chủ tinh dưới tình huống); mà giá 12 loại mệnh bàn hơn nữa mỗi người cung mệnh vị trí chỗ ở bất đồng, sở dĩ là 12 × 12, cộng 144 một mệnh bàn. Mà dưới tình huống như vậy, đã bị địa chi cố định ảnh hưởng, sở dĩ tử vi đẩu số cơ bản mệnh bàn chỉ có 12 loại (ở chích luận chủ tinh dưới tình huống); mà giá 12 loại mệnh bàn hơn nữa mỗi người cung mệnh vị trí chỗ ở bất đồng, sở dĩ là 12 × 12, cộng 144 một mệnh bàn.

Ngay từ đầu, 144 một mệnh bàn có thể đủ, nhưng theo nhân khẩu rất nhanh tăng, 144 một mệnh bàn là càng ngày càng bất năng thỏa mãn mỗi người đặc tính liễu. Ngay từ đầu, 144 một mệnh bàn có thể đủ, nhưng theo nhân khẩu rất nhanh tăng, 144 một mệnh bàn là càng ngày càng bất năng thỏa mãn mỗi người đặc tính liễu. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, thề tất phải tăng gia mệnh bàn phức tạp độ, tài năng tăng thêm nữa hắn chiều rộng. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, thề tất phải tăng gia mệnh bàn phức tạp độ, tài năng tăng thêm nữa hắn chiều rộng. Sở dĩ chỉ có hai lựa chọn, một là không ngừng gia tính chất sao, tăng ất cấp, bính cấp, đinh cấp chờ Tinh; một người hay lợi dụng mỗi người đều không nhất định vậy Thiên can lai sáng tạo ra đặc biệt tính chất sao, lai là mệnh bàn tố làm đẹp của dụng, đây cũng là nếu nói “Sao Tứ hóa” liễu. Sở dĩ chỉ có hai lựa chọn, một là không ngừng gia tính chất sao, tăng ất cấp, bính cấp, đinh cấp chờ Tinh; một người hay lợi dụng mỗi người đều không nhất định vậy Thiên can lai sáng tạo ra đặc biệt tính chất sao, lai là mệnh bàn tố làm đẹp của dụng, đây cũng là nếu nói “Sao Tứ hóa” liễu.

Tuyển trạch người trước người đó, sao là càng thêm càng nhiều, hơn nữa có thể là đã bị Minh triều tiểu thuyết Thủy Hử truyện 108 Tinh khái niệm của ảnh hưởng, sở dĩ có phái tử vi đẩu số sao số lượng có cao tới 108 khỏa, 365 khỏa chờ… Thế nhưng ở sao càng nhiều dưới tình huống, việt dễ làm cho mất độ chính xác, bởi vì từng Tinh ở ảnh hưởng lẫn nhau dưới tình huống, dễ dàng hơn làm cho sản sinh tự quyết định đích tình huống, bất quá càng nhiều sao còn lại là rất có lợi thầy bà vận dụng, bởi vì chỉ cần khách hàng vừa có hoài nghi, hắn sẽ nói là nào đó khỏa sao nhỏ quấy phá mà cho ngươi mệnh bất hảo, được sửa vận các loại… Mà cũng bởi vì sao sổ rất nhiều, sở dĩ khách hàng cũng rất khó khứ đây đó nghiệm chứng tương đối, nhìn vị đại sư này nói thật hay giả, trái lại là tử vi đẩu số tăng thêm sắc thái thần bí. Tuyển trạch người trước người đó, sao là càng thêm càng nhiều, hơn nữa có thể là đã bị Minh triều tiểu thuyết Thủy Hử truyện 108 Tinh khái niệm của ảnh hưởng, sở dĩ có phái tử vi đẩu số sao số lượng có cao tới 108 khỏa, 365 khỏa chờ… Thế nhưng ở sao càng nhiều dưới tình huống, việt dễ làm cho mất độ chính xác, bởi vì từng Tinh ở ảnh hưởng lẫn nhau dưới tình huống, dễ dàng hơn làm cho sản sinh tự quyết định đích tình huống, bất quá càng nhiều sao còn lại là rất có lợi thầy bà vận dụng, bởi vì chỉ cần khách hàng vừa có hoài nghi, hắn sẽ nói là nào đó khỏa sao nhỏ quấy phá mà cho ngươi mệnh bất hảo, được sửa vận các loại… Mà cũng bởi sao sổ rất nhiều, sở dĩ khách hàng cũng rất khó khứ đây đó nghiệm chứng tương đối, nhìn vị đại sư này nói thật hay giả, trái lại là tử vi đẩu số tăng thêm sắc thái thần bí.

[sao Tứ hóa tứ biến hóa lớn phương hướng: Lộc, quyền, khoa, kị][sao Tứ hóa tứ biến hóa lớn phương hướng: Lộc, quyền, khoa, kị]

Mà tuyển trạch hóa Tinh người đó, sáng lập bốn loại hóa Tinh, theo thứ tự là lộc, quyền, khoa, kị, tên gọi tắt Tứ Hóa, mà giá bốn loại hóa Tinh nghĩa rộng là tài phú, quyền lực, danh tiếng, phiền phức. Mà tuyển trạch hóa Tinh người đó, sáng lập bốn loại hóa Tinh, theo thứ tự là lộc, quyền, khoa, kị, tên gọi tắt Tứ Hóa, mà giá bốn loại hóa Tinh nghĩa rộng là tài phú, quyền lực, danh tiếng, phiền phức.

Sở dĩ do giá bốn người phân loại, chúng ta canh có thể xác định, tử vi đẩu số phát minh, chủ yếu tộc quần là ngay lúc đó người đọc sách, bởi vì chỉ có khảo thủ công danh tài năng nhanh nhất hộ được quyền thế tài phú, mà lại ở bọn họ lực mạnh mở rộng dưới, tiến mà trở thành phù hợp nhân loại cơ bản dục vọng mệnh lý thuật. Sở dĩ do giá bốn người phân loại, chúng ta canh có thể xác định, tử vi đẩu số phát minh, chủ yếu tộc quần là ngay lúc đó người đọc sách, bởi vì chỉ có khảo thủ công danh tài năng nhanh nhất hộ được quyền thế tài phú, mà lại ở bọn họ lực mạnh mở rộng dưới, tiến mà trở thành phù hợp nhân loại cơ bản dục vọng mệnh lý thuật. Chỉ là thì là ở mười người Thiên can tăng thêm Tứ Hóa, cũng bất quá là sinh ra bốn mươi loại đặc thù thuộc tính, sở dĩ rất nhanh cũng xuất hiện thiếu dùng tình huống, đặc biệt đương bị người phát hiện cùng năm ra đời nhân có giống nhau Tứ Hóa, lại không nhất định có giống nhau kết quả thì. Chỉ là thì là ở mười người Thiên can tăng thêm Tứ Hóa, cũng bất quá là sinh ra bốn mươi loại đặc thù thuộc tính, sở dĩ rất nhanh cũng xuất hiện thiếu dùng tình huống, đặc biệt đương bị người phát hiện cùng năm ra đời nhân có giống nhau Tứ Hóa, lại không nhất định có giống nhau kết quả thì. Bởi vậy thay đổi lại xuất hiện nếu nói Tứ Hóa phi Tinh lưu phái, mà nếu nói Tứ Hóa phi Tinh, dù cho không hề tương sao Tứ hóa khán thành tử gì đó, mà là năng lực y theo Thiên can cùng trời làm quan hệ, lai tăng biến hóa của hắn độ, tiến tới khứ xong kết quả. Bởi vậy thay đổi lại xuất hiện nếu nói Tứ Hóa phi Tinh lưu phái, mà nếu nói Tứ Hóa phi Tinh, dù cho không hề tương sao Tứ hóa khán thành tử gì đó, mà là năng lực y theo Thiên can cùng trời làm quan hệ, lai tăng biến hóa của hắn độ, tiến tới khứ xong kết quả. Chỉ là Tứ Hóa phi Tinh cũng không phải mỗi lần đều chuẩn, hơn nữa nhìn chuyện tình càng rộng, sở phi gì đó thì càng nhiều, sai lầm cơ suất lại càng lớn, có thể nói là nhân độ khó đề thăng, nhưng độ chính xác lại có hạn một loại tử vi phương thức. Chỉ là Tứ Hóa phi Tinh cũng không phải mỗi lần đều chuẩn, hơn nữa nhìn chuyện tình càng rộng, sở phi gì đó thì càng nhiều, sai lầm cơ suất lại càng lớn, có thể nói là nhân độ khó đề thăng, nhưng độ chính xác lại có hạn một loại tử vi phương thức.

[sao Tứ hóa nhưng dĩ chủ tinh là việc chính trục lai biến hóa][sao Tứ hóa nhưng dĩ chủ tinh là việc chính trục lai biến hóa]

Mà sao Tứ hóa tuy rằng mở ra tử vi đẩu số một cánh cửa, nhưng cái gọi là Tứ Hóa, cũng là hội dựa vào sở phụ thuộc chủ tinh đặc tính có mà biến thành canh, bởi vậy chính xác mà nói, chủ tinh còn là chủ, mà Tứ Hóa chỉ là hắn sở dọc theo người ra ngoài biến hóa, bởi vậy ở quan niệm như vậy dưới, Tứ Hóa là vì mệnh bàn tăng mùi vị gia vị liệu, làm cho luận mệnh đứng lên rất có vẽ rồng điểm mắt của hiệu, mà tại sao lại có như vậy hiệu quả? Mà sao Tứ hóa tuy rằng mở ra tử vi đẩu số một cánh cửa, nhưng cái gọi là Tứ Hóa, cũng là hội dựa vào sở phụ thuộc chủ tinh đặc tính có mà biến thành canh, bởi vậy chính xác mà nói, chủ tinh còn là chủ, mà Tứ Hóa chỉ là hắn sở dọc theo người ra ngoài biến hóa, bởi vậy ở quan niệm như vậy dưới, Tứ Hóa là vì mệnh bàn tăng mùi vị gia vị liệu, làm cho luận mệnh đứng lên rất có vẽ rồng điểm mắt của hiệu, mà tại sao lại có như vậy hiệu quả?

Chủ yếu vẫn là sao Tứ hóa dụng nghĩa lấy hảo, ai không muốn kiếm đồng tiền lớn (lộc), ai không muốn có khống chế dục (quyền), ai không muốn bị nhân coi trọng cần (khoa), ai không muốn biết hắn lưu ý quan tâm vấn đề (kị), cũng cũng là bởi vì sao Tứ hóa nguyên ý phù hợp đại đa số người nhu cầu, cho nên mới phải làm cho có loại tinh hoa ở đây lỗi giác. Chủ yếu vẫn là sao Tứ hóa dụng nghĩa lấy hảo, ai không muốn kiếm đồng tiền lớn (lộc), ai không muốn có muốn khống chế (quyền), ai không muốn bị nhân coi trọng cần (khoa), ai không muốn biết hắn lưu ý quan tâm vấn đề (kị), cũng cũng là bởi vì sao Tứ hóa nguyên ý phù hợp đại đa số người nhu cầu, cho nên mới phải làm cho có loại tinh hoa ở đây lỗi giác. Bất quá gia vị liệu còn là gia vị liệu, nếu như bỏ thêm nhiều lắm, liền có thể năng lực phá hủy một món ăn nguyên vị, thậm chí là trở thành một loại làm cho nghiện chất có hại. Bất quá gia vị liệu còn là gia vị liệu, nếu như bỏ thêm nhiều lắm, liền có thể năng lực phá hủy một món ăn nguyên vị, thậm chí là trở thành một loại làm cho nghiện chất có hại. Bởi vậy đạt được cân đối mới là trọng yếu nhất, sở dĩ chúng ta sẽ không giáo đại gia làm sao khứ Tứ Hóa phi Tinh, mà là nhượng đại gia biết, sao Tứ hóa nguyên nhân, chỉ cần tái phối hợp Tứ Hóa đứng đầu Tinh cập chỗ cung vị, tự nhiên có thể có một phen thu hoạch. Bởi vậy đạt được cân đối mới là trọng yếu nhất, sở dĩ chúng ta sẽ không giáo đại gia làm sao khứ Tứ Hóa phi Tinh, mà là nhượng đại gia biết, sao Tứ hóa nguyên nhân, chỉ cần tái phối hợp Tứ Hóa đứng đầu Tinh cập chỗ cung vị, tự nhiên có thể có một phen thu hoạch.

Sao Tứ hóa hội theo mười người Thiên can bất đồng mà có thay đổi. Sao Tứ hóa hội theo mười người Thiên can bất đồng mà có thay đổi. Thế nhưng nếu như chỉ là theo Thiên can bất đồng mà có thay đổi, như vậy và năm mịch Tinh lại có thập ma khác biệt ư? Thế nhưng nếu như chỉ là theo Thiên can bất đồng mà có thay đổi, như vậy và năm mịch Tinh vừa có cái gì khác biệt ư?

Vẫn phải có, bởi vì chân chính thay đổi điều không phải giá bốn người hóa Tinh, mà là bị giá tứ khỏa hóa Tinh sở dựa vào chủ tinh, sở dĩ mặc dù nhìn như sao Tứ hóa theo Thiên can mà có cải biến, nhưng trên thực tế vị trí của nó không giống này sao nhỏ giống nhau là chết, mà là hội theo chủ tinh mà có điều biến động, cũng bởi vì sao Tứ hóa đặc thù phương thức sắp xếp, mà cho rất nhiều người tưởng tượng và suy tính không gian, thậm chí bắt bọn nó cấp trở thành tử vi đẩu số tinh hoa để làm thâm nhập nghiên cứu. Vẫn phải có, bởi vì chân chính thay đổi điều không phải giá bốn người hóa Tinh, mà là bị giá tứ khỏa hóa Tinh sở dựa vào chủ tinh, sở dĩ mặc dù nhìn như sao Tứ hóa theo Thiên can mà có cải biến, nhưng trên thực tế vị trí của nó không giống này sao nhỏ giống nhau là chết, mà là hội theo chủ tinh mà có điều biến động, cũng bởi vì sao Tứ hóa đặc thù phương thức sắp xếp, mà cho rất nhiều người tưởng tượng và suy tính không gian, thậm chí bắt bọn nó cấp trở thành tử vi đẩu số tinh hoa để làm thâm nhập nghiên cứu.

Giang hồ một điểm bí quyết, giảng mặc không bao nhiêu tiền, hay là như vậy giảng còn là rất làm cho không rõ, như vậy chúng ta hay dùng tương đối nói rõ phương thức, lai nhượng mọi người minh bạch năm mịch Tinh và sao Tứ hóa soa chớ ở đó. Giang hồ một điểm bí quyết, giảng mặc không bao nhiêu tiền, hay là như vậy giảng còn là rất làm cho không rõ, như vậy chúng ta hay dùng tương đối nói rõ phương thức, lai nhượng mọi người minh bạch năm mịch Tinh và sao Tứ hóa soa chớ ở đó.

Cho nên năm mịch Tinh có thể chia làm nhị loại lớn, một loại là dụng Thiên can lai bài, sở dĩ là mỗi mười năm tuần hoàn một lần. Cho nên năm mịch Tinh có thể chia làm nhị loại lớn, một loại là dụng Thiên can lai bài, sở dĩ là mỗi mười năm tuần hoàn một lần. Mà một loại khác còn lại là dụng địa chi lai bài, bởi vậy là mỗi mười hai năm tuần hoàn một lần. Mà một loại khác còn lại là dụng địa chi lai bài, bởi vậy là mỗi mười hai năm tuần hoàn một lần. Mà bất kể là dụng mười năm hoặc mười hai năm làm cơ sở sổ, mấy năm nay mịch Tinh cung vị đều là cố định, bởi vậy chỉ cần biết rằng nâm ra đời năm tham số, tựu nhất định có thể biết mấy năm nay mịch Tinh chỗ của cung vị, bởi vì năm mịch Tinh và cung vị đối ứng quan hệ là chết. Mà bất kể là dụng mười năm hoặc mười hai năm làm cơ sở sổ, mấy năm nay mịch Tinh cung vị đều là cố định, bởi vậy chỉ cần biết rằng nâm ra đời năm tham số, tựu nhất định có thể biết mấy năm nay mịch Tinh chỗ của cung vị, bởi vì năm mịch Tinh và cung vị đối ứng quan hệ là chết.

Thế nhưng sao Tứ hóa bất đồng, sao Tứ hóa tuy rằng cũng là mười năm tuần hoàn một lần, thế nhưng thì là biết nâm sinh ra năm tham số, vẫn là không cách nào biết được nâm sao Tứ hóa chỗ của cung vị, chỉ có thể biết chúng nó là theo ở đâu bốn người Tinh mà bào. Thế nhưng sao Tứ hóa bất đồng, sao Tứ hóa tuy rằng cũng là mười năm tuần hoàn một lần, thế nhưng thì là biết nâm sinh ra năm tham số, vẫn là không cách nào biết được nâm sao Tứ hóa chỗ của cung vị, chỉ có thể biết chúng nó là theo ở đâu bốn người Tinh mà bào. Cũng bởi vì… này tứ sao là theo chủ tinh đang chạy, mà lại mỗi người mệnh bàn chủ tinh phương thức sắp xếp cũng không cùng, cho nên mới càng tăng thêm giá tứ sao địa vị đặc thù. Cũng bởi vì… này tứ sao là theo chủ tinh đang chạy, mà lại mỗi người mệnh bàn chủ tinh phương thức sắp xếp cũng không cùng, cho nên mới càng tăng thêm giá tứ sao địa vị đặc thù.

[sao Tứ hóa vận dụng][sao Tứ hóa vận dụng] [hóa] là một loại động hiện tượng, vãng phương đó mặt biến hóa xu thế khuynh hướng, kinh dịch viết: “Khẽ động sẽ có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận, ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác.” [hóa] là một loại động hiện tượng, vãng phương đó mặt biến hóa xu thế khuynh hướng, kinh dịch viết: “Khẽ động sẽ có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận, ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác.”

Tử vi sao Tứ hóa biểu thị mười bốn chủ tinh hội vãng giá bốn người phương hướng lai biến hóa, theo thứ tự là “Hóa lộc”, “Hóa quyền”, “Hóa khoa”, “Hóa kị”. Tử vi sao Tứ hóa biểu thị mười bốn chủ tinh hội vãng giá bốn người phương hướng lai biến hóa, theo thứ tự là “Hóa lộc”, “Hóa quyền”, “Hóa khoa”, “Hóa kị”.

Chủ yếu đều là dĩ “Thập Thiên can” lai đối ứng lấy ra, sở dĩ cùng sở hữu thập tổ sao Tứ hóa. Chủ yếu đều là dĩ “Thập Thiên can” lai đối ứng lấy ra, sở dĩ cùng sở hữu thập tổ sao Tứ hóa.

Sao Tứ hóa thủ dụng vừa có thể tế chia làm: “Năm sinh can Tứ Hóa”, “Can cung tự hóa”, “Đại vận 〈 hạn 〉 cung mệnh can Tứ Hóa”, “Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa” kỷ loại thủ sao Tứ hóa phương pháp. Sao Tứ hóa thủ dụng vừa có thể tế chia làm: “Năm sinh can Tứ Hóa”, “Can cung tự hóa”, “Đại vận 〈 hạn 〉 cung mệnh can Tứ Hóa”, “Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa” kỷ loại thủ sao Tứ hóa phương pháp.

Bất quá hiện nay tử vi nhóm luận đại đô tiên dĩ “Năm sinh can Tứ Hóa” là việc chính, lai trình bày và phân tích mệnh bàn cách cục chủ tinh ở lại Tứ Hóa hậu cát hung biến hóa. Bất quá hiện nay tử vi nhóm luận đại đô tiên dĩ “Năm sinh can Tứ Hóa” là việc chính, lai trình bày và phân tích mệnh bàn cách cục chủ tinh ở lại Tứ Hóa hậu cát hung biến hóa.

[bất đồng sao Tứ hóa thủ dùng quan điểm] [bất đồng sao Tứ hóa thủ dùng quan điểm]

Năm sinh can Tứ Hóa (tồn tại luận): Năm sinh can Tứ Hóa (tồn tại luận):

“Do sinh ra năm Thiên can thủ” trình bày và phân tích tiên thiên người đó sự vật phúc đức và nghiệp chướng, sinh ra năm Thiên can địa chi, đại diện một người nhân quả và gia tộc cha mẹ cộng nghiệp, là bản mệnh tiên thiên của nhân và cây, dĩ năm sinh can Tứ Hóa của cung vị làm đầu thiên mệnh luận mệnh trọng điểm.”Do sinh ra năm Thiên can thủ” trình bày và phân tích tiên thiên người đó sự vật phúc đức và nghiệp chướng, sinh ra năm Thiên can địa chi, đại diện một người nhân quả và gia tộc cha mẹ cộng nghiệp, là bản mệnh tiên thiên của nhân và cây, dĩ năm sinh can Tứ Hóa của cung vị làm đầu thiên mệnh luận mệnh trọng điểm. Sở dĩ có thể luận khán tiên thiên mệnh cách cục, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất tức giận mạnh yếu, thuộc trạng thái tĩnh. Sở dĩ có thể luận khán tiên thiên mệnh cách cục, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất tức giận mạnh yếu, thuộc trạng thái tĩnh.

Can cung tự hóa (thời gian luận) : Can cung tự hóa (thời gian luận) :

Đấu quân thuận chuyển các cung, thời gian liên tục quan sát các cung nhân sự vật nguyên nhân và duyên diệt, có thể tái phối hợp tứ hóa năm sinh lai phán đoán suy luận. Đấu quân thuận chuyển các cung, thời gian liên tục quan sát các cung nhân sự vật nguyên nhân và duyên diệt, có thể tái phối hợp tứ hóa năm sinh lai phán đoán suy luận.

Cung mệnh can Tứ Hóa: Cung mệnh can Tứ Hóa:

“Do cung mệnh Vị Thiên can thủ” biểu ngày mốt chính hành vi sở trí, là ngày mốt dựa vào chính mình nỗ lực mà được.”Do cung mệnh Vị Thiên can thủ” biểu hậu thiên chính hành vi sở trí, là hậu thiên dựa vào chính mình nỗ lực mà được.

Đại vận can Tứ Hóa: Đại vận can Tứ Hóa:

“Do đại vận 〈 hạn 〉 Thiên can thủ” chủ mười năm cát hung, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu.”Do đại vận 〈 hạn 〉 Thiên can thủ” chủ mười năm cát hung, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu. Nếu không có khoa, lộc, quyền còn lại là yếu dựa vào chính mình ngày mốt nỗ lực. Nếu không có khoa, lộc, quyền còn lại là yếu dựa vào chính mình hậu thiên nỗ lực.

Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa (động thái luận): Lưu niên phi Tinh Tứ Hóa (động thái luận):

“Do lưu niên Thiên can thủ” đẩu số phán đoán suy luận của linh hồn, dĩ tứ hóa năm sinh ứng với đại vận 〈 hạn 〉 không gian, dĩ đại vận 〈 hạn 〉 Tứ Hóa ứng với tiểu hạn, lưu niên, dĩ lưu niên Tứ Hóa ứng với đấu quân không gian lý luận.”Do lưu niên Thiên can thủ” đẩu số phán đoán suy luận của linh hồn, dĩ tứ hóa năm sinh ứng với đại vận 〈 hạn 〉 không gian, dĩ đại vận 〈 hạn 〉 Tứ Hóa ứng với tiểu hạn, lưu niên, dĩ lưu niên Tứ Hóa ứng với đấu quân không gian lý luận.

[Thiên can và sao Tứ hóa đối ứng biểu] [Thiên can và sao Tứ hóa đối ứng biểu]

Lệ: Năm can Tứ Hóa, sinh ra năm của can chi là “Tân hợi”, thủ “Tân” can của sao Tứ hóa là “Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị”. Lệ: Năm can Tứ Hóa, sinh ra năm của can chi là “Tân hợi”, thủ “Tân” can của sao Tứ hóa là “Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị”.

Lệ: Nào đó mệnh cục đại vận 33- 42 tuổi là cung điền trạch, kỳ can chi là “Giáp ngọ”, thủ “Giáp” can của sao Tứ hóa là “Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị”. Lệ: Nào đó mệnh cục đại vận 33- 42 tuổi là cung điền trạch, kỳ can chi là “Giáp ngọ”, thủ “Giáp” can của sao Tứ hóa là “Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị”.

Tất cả Tứ Hóa trình bày và phân tích hay là muốn trở về đáo sinh ra năm can Tứ Hóa cơ bản trình bày và phân tích (Thiên can Tứ Hóa), lai giải thích tất cả nhân sự vật ở mỗi một đoạn thời gian, và đại vận, trong lưu niên tinh tú “Hội” hoặc “Khả năng” phát sinh nhân quả hiệu ứng. Tất cả Tứ Hóa trình bày và phân tích hay là muốn trở về đáo sinh ra năm can Tứ Hóa cơ bản trình bày và phân tích (Thiên can Tứ Hóa), lai giải thích tất cả nhân sự vật ở mỗi một đoạn thời gian, và đại vận, trong lưu niên tinh tú “Hội” hoặc “Khả năng” phát sinh nhân quả hiệu ứng.

Ví dụ như: Ví dụ như:

Hóa Tinh ở bản mệnh cung: Biểu hiện chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu thị hiển hiện ngoại tại nguyên nhân dẫn đến. Hóa Tinh ở bản mệnh cung: Biểu hiện chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu thị hiển hiện ngoại tại nguyên nhân dẫn đến.

Hóa lộc là tài phú dục vọng nhân, Hóa kị là mê tư, là cố chấp quả. Hóa lộc là tài phú dục vọng nhân, Hóa kị là mê tư, là cố chấp quả.

Hóa Tinh nhập cung phụ mẫu, thì ứng nghiệm sinh phụ mẫu, trưởng bối. Hóa Tinh nhập cung phụ mẫu, thì ứng nghiệm vu phụ mẫu, trưởng bối. Hóa Tinh nhập huynh đệ cung ứng nghiệm sinh là cùng thế hệ hoặc huynh đệ. Hóa Tinh nhập huynh đệ cung ứng nghiệm vu là cùng thế hệ hoặc huynh đệ. Hóa Tinh nhập cung phu thê khả năng ứng nghiệm sinh phu thê phối ngẫu hoặc khác giới tình nhân. Hóa Tinh nhập cung phu thê khả năng ứng nghiệm vu phu thê phối ngẫu hoặc khác giới tình nhân. Hóa Tinh nhập cung tử nữ thì ứng nghiệm sinh là tử nữ vãn bối trên người của. Hóa Tinh nhập cung tử nữ thì ứng nghiệm vu là tử nữ vãn bối trên người của.

Sinh đại vận vận thế trung tâm, đại vận (hạn) Tứ Hóa là việc chính, mà bản mệnh Tứ Hóa là phụ. Vu đại vận vận thế trung tâm, đại vận (hạn) Tứ Hóa là việc chính, mà bản mệnh Tứ Hóa là phụ.

Như đại vận hóa quyền, phùng bản mệnh cục Hóa kị, thì hóa quyền có thể đáng Hóa kị hung tính. Như đại vận hóa quyền, phùng bản mệnh cục Hóa kị, thì hóa quyền có thể đáng Hóa kị hung tính. Đại vận Hóa kị phùng bản mệnh cục hóa quyền, thì hóa quyền không sợ Hóa kị, chỉ là tăng phiền não nhưng bất túc làm hại. Đại vận Hóa kị phùng bản mệnh cục hóa quyền, thì hóa quyền không sợ Hóa kị, chỉ là tăng phiền não nhưng bất túc làm hại.

Sao Tứ hóa là chỉ chủ tinh môn thụ Thiên can ảnh hưởng mà sinh ra lộc, quyền, khoa, kị chờ biến hóa. Sao Tứ hóa là chỉ chủ tinh môn thụ Thiên can ảnh hưởng mà sinh ra lộc, quyền, khoa, kị chờ biến hóa. Như vậy thập ma là lộc, quyền, khoa, kị ư? Như vậy cái gì là lộc, quyền, khoa, kị ư?

“Lộc” ; chỉ là phúc khí, tiền tài, vận may, tăng phúc chờ.”Lộc” ; chỉ là phúc khí, tiền tài, vận may, tăng phúc chờ.

“Quyền” ; chỉ là so sánh, cạnh tranh, quyền lực, cường thế chờ.”Quyền” ; chỉ là so sánh, cạnh tranh, quyền lực, cường thế chờ.

“Khoa” ; chỉ là đẳng cấp, phẩm cấp, loại khác, danh tiếng chờ.”Khoa” ; chỉ là đẳng cấp, phẩm cấp, loại khác, danh tiếng chờ.

“Kị” ; chỉ là không tốt, không khống chế được, căm hận, ghen ghét, kinh khủng, nguy hiểm, cấm.”Kị” ; chỉ là không tốt, không khống chế được, căm hận, ghen ghét, kinh khủng, nguy hiểm, cấm.

Một năm cùng sở hữu bốn người mùa biến hóa, chia ra làm “Xuân”, “Hạ”, “Thu”, “Đông” tứ quý. Một năm cùng sở hữu bốn người mùa biến hóa, chia ra làm “Xuân”, “Hạ”, “Thu”, “Đông” tứ quý. Mà hàng năm đại gia tựu đều theo tứ quý vận hành, biến hóa, lưu chuyển mà thành trường, độ nhật. Mà hàng năm đại gia tựu đều theo tứ quý vận hành, biến hóa, lưu chuyển mà thành trường, độ nhật. Sở dĩ ở mỗi cuối năm nã tiền lì xì trước nhất định đô hội tiên kinh lịch xuân sinh, hạ trường, thu hoạch vụ thu, đông giấu chờ quá trình, ngày qua ngày, năm phục một năm, tứ quý quan niệm liền tạo cho Tứ Hóa sản sinh. Sở dĩ ở mỗi cuối năm nã tiền lì xì trước nhất định đô hội tiên kinh lịch xuân sinh, hạ trường, thu hoạch vụ thu, đông giấu chờ quá trình, ngày qua ngày, năm phục một năm, tứ quý quan niệm liền tạo cho Tứ Hóa sản sinh.

Hóa lộc tựa như mùa xuân vậy, cho loại sinh ý dạt dào cảm giác. Hóa lộc tựa như mùa xuân vậy, cho loại sinh ý dạt dào cảm giác.

Hóa quyền tựa như mùa hè vậy, cho loại nhiệt tình bôn phát cảm giác. Hóa quyền tựa như mùa hè vậy, cho loại nhiệt tình bôn phát cảm giác.

Hóa khoa tựa như trời thu vậy, là thu hoạch bình luận phân chia cảm giác. Hóa khoa tựa như trời thu vậy, là thu hoạch bình luận phân chia cảm giác.

Hóa kị tựa như mùa đông vậy, thì có kết thúc và cất dấu cảm giác. Hóa kị tựa như mùa đông vậy, thì có kết thúc và cất dấu cảm giác.

[hóa lộc] [hóa lộc]

“Lộc” chủ tài phú, thuộc đất, hóa nhập yếu Vị, lộc chủ kiếm tiền, ôn hòa đôn hậu, có đất đặc tính, bên trong năng lực cất dấu, có thể luận nội ngoại hòa thân giao hữu, đồng sự hỗ trợ tác động quan hệ, là phán đoán suy luận cát hung rất trọng yếu căn cứ.”Lộc” chủ tài phú, thuộc đất, hóa nhập yếu Vị, lộc chủ kiếm tiền, ôn hòa đôn hậu, có đất đặc tính, bên trong năng lực cất dấu, có thể luận nội ngoại hòa thân giao hữu, đồng sự hỗ trợ tác động quan hệ, là phán đoán suy luận cát hung rất trọng yếu căn cứ.

Kéo dài hàm ý: Nguyên nhân, lạc quan, nhân duyên, thông minh, hiền hoà, ngộ tính cao, có thiên phú, bố thí, tài lộc phúc báo, thực lộc, bận rộn, năng lượng, tăng, có thể giải ách chế hóa các loại. Kéo dài hàm ý: Nguyên nhân, lạc quan, nhân duyên, thông minh, hiền hoà, ngộ tính cao, có thiên phú, bố thí, tài lộc phúc báo, thực lộc, bận rộn, năng lượng, tăng, có thể giải ách chế hóa các loại.

[hóa quyền] [hóa quyền]

“Quyền” chủ quyền thế, ngũ hành thuộc hỏa, Vị ở phía nam, mùa hè, viêm thượng, biểu thị thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, cũng có thể biểu thị ngoại lai thương tổn như té ngã, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát chờ, hóa quyền dĩ miếu hãm vượng suy phân biệt hội sản sinh rất lớn sai biệt, quan sinh quyền thế chờ cát hung có thể dựa vào đến đây để phán đoán.”Quyền” chủ quyền thế, ngũ hành thuộc hỏa, Vị ở phía nam, mùa hè, viêm thượng, biểu thị thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, cũng có thể biểu thị ngoại lai thương tổn như té ngã, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát chờ, hóa quyền dĩ miếu hãm vượng suy phân biệt hội sản sinh rất lớn sai biệt, về quyền thế chờ cát hung có thể dựa vào đến đây để phán đoán.

Kéo dài hàm ý: Biến hóa, ma sát, tranh chấp, tăng nhanh, nắm trong tay, nắm quyền, uy nghiêm, tự lập, sang tân, tùy hứng, biểu hiện, chuyên kỹ, bốc đồng chủ quan, không tiếp thu thâu các loại. Kéo dài hàm ý: Biến hóa, ma sát, tranh chấp, tăng nhanh, nắm trong tay, nắm quyền, uy nghiêm, tự lập, sang tân, tùy hứng, biểu hiện, chuyên kỹ, bốc đồng chủ quan, không tiếp thu thâu các loại.

[hóa khoa] [hóa khoa]

“Khoa” chủ quý nhân hiện, công danh, ngũ hành thuộc mộc, Vị ở họ Đông Phương, mùa xuân, dương mộc, là ngày mốt học biết của học vấn, chủ bác học có trí khôn vừa học liền biết, nhưng đối với sinh tài phú không nhiều lắm, nên vãng xí hoa phát triển, làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức, cũng chủ thái độ làm người hảo ở chung.”Khoa” chủ quý nhân hiện, công danh, ngũ hành thuộc mộc, Vị ở họ Đông Phương, mùa xuân, dương mộc, là hậu thiên học biết của học vấn, chủ bác học có trí khôn vừa học liền biết, nhưng đối với tài phú không nhiều lắm, nên vãng xí hoa phát triển, làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức, cũng chủ thái độ làm người hảo ở chung.

Nhất khoa có thể chế hóa nhị kị, nhân Hóa kị thuộc thủy kiếp sau mộc, cho nên ra lệnh cho cung hóa khoa biểu thị ba mươi lăm tuổi trước người đến bao che ta, sau này yếu bao che người khác nếu không sẽ giảm phúc đức. Nhất khoa có thể chế hóa nhị kị, nhân Hóa kị thuộc thủy kiếp sau mộc, cho nên ra lệnh cho cung hóa khoa biểu thị ba mươi lăm tuổi trước người đến bao che ta, sau đó yếu bao che người khác nếu không sẽ giảm phúc đức.

Kéo dài hàm ý: Kéo dài, phiền não, luyến cựu, kinh nghiệm, công danh, danh tiếng, thanh bạch, THUẬN, ôn nhu, quý nhân, phong độ, giải trừ ách, kế hoạch, văn nhã, mộc mạc các loại. Kéo dài hàm ý: Kéo dài, phiền não, luyến cựu, kinh nghiệm, công danh, danh tiếng, thanh bạch, THUẬN, ôn nhu, quý nhân, phong độ, giải trừ ách, kế hoạch, văn nhã, mộc mạc các loại.

[Hóa kị] [Hóa kị]

“Kị” chủ hao tổn tài, phiền não, ngũ hành thuộc thủy, Vị ở phương bắc, mùa đông, dương thủy, năm sinh Hóa kị là kiếp trước nghiệp lực, cung mệnh Thiên can Hóa kị còn lại là ngày mốt tự tìm, tuổi hạn Thiên can Hóa kị còn lại là quan sinh vận thế cát hung phát triển.”Kị” chủ hao tổn tài, phiền não, ngũ hành thuộc thủy, Vị ở phương bắc, mùa đông, dương thủy, năm sinh Hóa kị là kiếp trước nghiệp lực, cung mệnh Thiên can Hóa kị còn lại là hậu thiên tự tìm, tuổi hạn Thiên can Hóa kị còn lại là về vận thế cát hung phát triển.

Hóa kị biểu thị là một loại cảnh báo, báo cho tác dụng, sẽ có biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong chờ vận rủi phát sinh. Hóa kị biểu thị là một loại cảnh báo, báo cho tác dụng, sẽ có biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong chờ vận rủi phát sinh. Và thân hữu quan hệ chủ lộc mỏng, đây đó giá trị quan chênh lệch đại và thân hữu quan hệ chủ lộc mỏng, đây đó giá trị quan chênh lệch đại

Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập sinh ở đâu cung, ở đâu Tinh, đất, ở đâu ngũ hành hoặc nhập miếu, hãm tài năng tiến thêm một bước lai định luận. Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập vu ở đâu cung, ở đâu Tinh, đất, ở đâu ngũ hành hoặc nhập miếu, hãm tài năng tiến thêm một bước lai định luận.

Kéo dài hàm ý: Quả báo, cất dấu, kiềm chế, vô duyên, thị phi, không được thuận, triệu chứng xấu, biến động, hướng nội, cố chấp, thua thiệt, quản thúc, bất lợi, oán thán, vô lý, lệch lạc chờ. Kéo dài hàm ý: Quả báo, cất dấu, kiềm chế, vô duyên, thị phi, không được thuận, triệu chứng xấu, biến động, hướng nội, cố chấp, thua thiệt, quản thúc, bất lợi, oán thán, vô lý, lệch lạc chờ.

[sao Tứ hóa tiến giai vận dụng][sao Tứ hóa tiến giai vận dụng]

Có thể không ít người nghĩ, Hóa kị Tinh đại biểu hay không tốt ý tứ, mà hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thì đều là tốt ý tứ. Có thể không ít người nghĩ, Hóa kị Tinh đại biểu hay không tốt ý tứ, mà hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa thì đều là tốt ý tứ.

Ý nghĩ như vậy kỳ thực sai, bởi vì tử vi đẩu số không có nếu nói tốt hay xấu, chỉ có thể bằng mệnh lệ cá tính và vị trí hoàn cảnh cập đối mặt chuyện vật mà tố phân tích phán đoán suy luận. Ý nghĩ như vậy kỳ thực sai, bởi vì tử vi đẩu số không có nếu nói tốt hay xấu, chỉ có thể bằng mệnh lệ cá tính và vị trí hoàn cảnh cập đối mặt chuyện vật mà tố phân tích phán đoán suy luận. Nhưng như vậy phán đoán suy luận thường thường là rất phức tạp, chỉ có tận lực dụng góc độ khách quan mới có thể đi tìm ra phương hướng, mà lại nhân sinh vốn là tồn tại trứ phiêu lưu, bất năng chỉ là tốt rồi phôi nhị nguyên luận lai mãng chàng quyết đoán. Nhưng như vậy phán đoán suy luận thường thường là rất phức tạp, chỉ có tận lực dụng góc độ khách quan mới có thể đi tìm ra phương hướng, mà lại nhân sinh vốn là tồn tại phiêu lưu, bất năng chỉ là tốt rồi phôi nhị nguyên luận lai mãng chàng quyết đoán. Chủ tinh, phụ Tinh cũng không có phân thật xấu, Tứ Hóa cũng thế, có chỉ có bọn họ đặc tính. Chủ tinh, phụ Tinh cũng không có phân thật xấu, Tứ Hóa cũng thế, có chỉ có bọn họ đặc tính.

Sao Tứ hóa lý chỉ có một Tinh cảm giác độ chênh lệch, cũng không rất phù hợp nhất thất túc thành thiên cổ hận đạo lý sao? Sao Tứ hóa lý chỉ có một Tinh cảm giác độ chênh lệch, cũng không rất phù hợp nhất thất túc thành thiên cổ hận đạo lý sao? Vừa tựu tứ quý quan niệm mà nói, phía trước ba mùa yếu là chúng ta bất hảo hảo nắm chặt, cuối cùng cũng chỉ hảo một người hát tây bắc phong, trách không được nhân. Vừa tựu tứ quý quan niệm mà nói, phía trước ba mùa yếu là chúng ta bất hảo hảo nắm chặt, tối hậu cũng chỉ hảo một người hát tây bắc phong, trách không được nhân.

Sở dĩ nếu là không có Hóa kị Tinh và sát tinh môn lai là mệnh bàn tố cảnh đãng tố dụng, như vậy đại gia không phải TenTen đều ở đây lễ mừng năm mới lãnh bao tiền lì xì liễu? Sở dĩ nếu là không có Hóa kị Tinh và sát tinh môn lai là mệnh bàn tố cảnh đãng tố dụng, lớn như vậy gia không phải TenTen đều ở đây lễ mừng năm mới lãnh bao tiền lì xì liễu?

Mặt khác, mặt khác,

Hóa lộc năng lượng qua đầu, như vậy tựa như hoa cỏ bị vẩy nhiều lắm thủy bàn, toàn bộ phao hư thúi! Hóa lộc năng lượng qua đầu, như vậy thì như hoa cỏ bị vẩy nhiều lắm thủy bàn, toàn bộ phao hư thúi!

Hóa quyền năng lượng qua đầu, sẽ không dễ tiếp thu người bên ngoài ý kiến, quá sinh độc thụ nhất cách, thì dễ trở thành trong mắt người khác đinh mà gây thù hằn. Hóa quyền năng lượng qua đầu, sẽ không dễ tiếp thu người bên ngoài ý kiến, vô cùng độc thụ nhất cách, thì dễ trở thành trong mắt người khác đinh mà gây thù hằn.

Hóa khoa năng lượng qua đầu, điều không phải bên người theo một đống đội săn ảnh vậy, nửa điểm chi ma việc nhỏ cũng có thể bị mọi người biết; hay dễ biến thành một hữu danh vô thực người ngu ngốc. Hóa khoa năng lượng qua đầu, điều không phải bên người theo một đống đội săn ảnh vậy, nửa điểm chi ma việc nhỏ cũng có thể bị mọi người biết; hay dễ biến thành một hữu danh vô thực người ngu ngốc.

Hóa kị năng lượng qua đầu, thì ngược lại sẽ nhân quá sinh bảo vệ mình mà trở thành một xử sự cẩn thận việc nhỏ hoàn toàn chủ nghĩa người ư. Hóa kị năng lượng qua đầu, thì ngược lại sẽ nhân vô cùng bảo vệ mình mà trở thành một xử sự cẩn thận việc nhỏ hoàn toàn chủ nghĩa người ư.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数四化星的吉凶变化,

紫微斗数四化星的进阶评述应用

【四化星的源由】 【四化星的源由】

說到紫微斗數,有個東西是不得不提,甚至有的人會認為他是紫微斗數的精華所在,這個東西便是【四化星】!说到紫微斗数,有个东西是不得不提,甚至有的人会认为他是紫微斗数的精华所在,这个东西便是【四化星】!

為何會有人說他是紫微斗數的精華呢?为何会有人说他是紫微斗数的精华呢?因為不論男女,紫微斗數命盤上的地支是固定的,天干卻有可能會變動。因为不论男女,紫微斗数命盘上的地支是固定的,天干却有可能会变动。而在這樣的情況下,受到地支固定的影響,所以紫微斗數的基本命盤只有12種(在只論主星的情況下);而這12種命盤再加上每個人的命宮所在位置不同,所以是12×12,共144個命盤。而在这样的情况下,受到地支固定的影响,所以紫微斗数的基本命盘只有12种(在只论主星的情况下);而这12种命盘再加上每个人的命宫所在位置不同,所以是12×12,共144个命盘。

一開始,144個命盤或許夠用,但隨著人口的快速增加,144個命盤是越來越不能滿足每個人的特性了。一开始,144个命盘或许够用,但随着人口的快速增加,144个命盘是越来越不能满足每个人的特性了。因此在這樣的情況下,誓必得增加命盤的複雜度,才能再增加他的廣度。因此在这样的情况下,誓必得增加命盘的复杂度,才能再增加他的广度。所以只有兩個選擇,一個是不斷的加星性,增加乙級、丙級、丁級等星;另外一個就是利用每個人都不一定一樣的天干來創造出特有星性,來為命盤做點綴之用,這便是所謂的「四化星」了。所以只有两个选择,一个是不断的加星性,增加乙级、丙级、丁级等星;另外一个就是利用每个人都不一定一样的天干来创造出特有星性,来为命盘做点缀之用,这便是所谓的「四化星」了。

選擇前者的人,星星是越加越多,而且可能是受到明朝小說水滸傳108星概念之影響,所以有的派別的紫微斗數星星的數量有高達108顆、365顆等…但是在星星越多的情況下,越容易讓人失了準度,因為每個星在互相影響的情況下,更容易讓人產生自說自話的情況,不過越多星星則是更有利江湖術士的運用,因為只要顧客一有懷疑,他就會說是某顆小星作祟而讓你命不好,得改運等等…而也由於星星數很多,所以顧客也很難去彼此驗證比較,看看這位大師說的是真是假,反而為紫微斗數更添神祕色彩。选择前者的人,星星是越加越多,而且可能是受到明朝小说水浒传108星概念之影响,所以有的派别的紫微斗数星星的数量有高达108颗、365颗等…但是在星星越多的情况下,越容易让人失了准度,因为每个星在互相影响的情况下,更容易让人产生自说自话的情况,不过越多星星则是更有利江湖术士的运用,因为只要顾客一有怀疑,他就会说是某颗小星作祟而让你命不好,得改运等等…而也由于星星数很多,所以顾客也很难去彼此验证比较,看看这位大师说的是真是假,反而为紫微斗数更添神秘色彩。

【四化星的四大變化方向:祿、權、科、忌】【四化星的四大变化方向:禄、权、科、忌】

而選擇化星的人,創造了四種化星,分別是祿、權、科、忌,簡稱四化,而這四種化星引申為財富、權力、名聲、麻煩。而选择化星的人,创造了四种化星,分别是禄、权、科、忌,简称四化,而这四种化星引申为财富、权力、名声、麻烦。

所以由這四個分類,我們更可以確定,紫微斗數的發明,主要的族群是當時的讀書人,因為只有考取功名才能最快的護得權勢財富,且在他們的大力推廣之下,進而成為符合人類基本慾望的命理術。所以由这四个分类,我们更可以确定,紫微斗数的发明,主要的族群是当时的读书人,因为只有考取功名才能最快的护得权势财富,且在他们的大力推广之下,进而成为符合人类基本欲望的命理术。只是就算在十個天干上加了四化,也不過是多了四十種的特殊屬性,所以很快的也出現不夠用的情況,特別是當被人發現同年出生的人有相同的四化,卻不一定有相同的結果時。只是就算在十个天干上加了四化,也不过是多了四十种的特殊属性,所以很快的也出现不够用的情况,特别是当被人发现同年出生的人有相同的四化,却不一定有相同的结果时。因此變又出現了所謂的四化飛星流派,而所謂的四化飛星,便是不再將四化星看成死的東西,而是能依照天干與天干的關係,來增加他的變化度,進而去得到結果。因此变又出现了所谓的四化飞星流派,而所谓的四化飞星,便是不再将四化星看成死的东西,而是能依照天干与天干的关系,来增加他的变化度,进而去得到结果。只是四化飛星也不是每次都準的,而且看的事情越廣,所飛的東西就越多,錯誤的機率就越大,可說是因難度提升,但精準度卻有限的一種紫微方式。只是四化飞星也不是每次都准的,而且看的事情越广,所飞的东西就越多,错误的机率就越大,可说是因难度提升,但精准度却有限的一种紫微方式。

【四化星仍以主星為主軸來變化】【四化星仍以主星为主轴来变化】

而四化星雖然開啟了紫微斗數的一道門,但所謂四化,也是會依所附屬主星的特性有而所變更,因此正確的來說,主星還是主,而四化只是他所延伸出來的變化,因此在這樣的觀念之下,四化是為命盤增添味道的調味料,讓人論命起來更有畫龍點睛之效,而為何會有這樣的效果?而四化星虽然开启了紫微斗数的一道门,但所谓四化,也是会依所附属主星的特性有而所变更,因此正确的来说,主星还是主,而四化只是他所延伸出来的变化,因此在这样的观念之下,四化是为命盘增添味道的调味料,让人论命起来更有画龙点睛之效,而为何会有这样的效果?

主要還是四化星的用義取的好,誰人不想賺大錢(祿)、誰人不想有控制慾(權)、誰人不想被人重視需要(科)、誰人不想知道他在意掛心的問題(忌),也就是因為四化星的原意符合大多數人的需求,所以才會讓人有種精華在此的錯覺。主要还是四化星的用义取的好,谁人不想赚大钱(禄)、谁人不想有控制欲(权)、谁人不想被人重视需要(科)、谁人不想知道他在意挂心的问题(忌),也就是因为四化星的原意符合大多数人的需求,所以才会让人有种精华在此的错觉。不過調味料還是調味料,如果加了太多,就可能破壞了一道菜的原味,甚至是成為一種讓人上癮的毒品。不过调味料还是调味料,如果加了太多,就可能破坏了一道菜的原味,甚至是成为一种让人上瘾的毒品。因此取得平衡才是最重要的,所以我們不會教大家如何去四化飛星,而是讓大家知道,四化星的原因,只要再配合四化之主星及所在宮位,自然能有一番收獲。因此取得平衡才是最重要的,所以我们不会教大家如何去四化飞星,而是让大家知道,四化星的原因,只要再配合四化之主星及所在宫位,自然能有一番收获。

四化星會隨著十個天干的不同而有所改變。四化星会随着十个天干的不同而有所改变。但是如果只是隨著天干的不同而有所改變,那麼與年糸星又有什麼差別呢?但是如果只是随着天干的不同而有所改变,那么与年糸星又有什么差别呢?

還是有的,因為真正改變的不是這四個化星,而是被這四顆化星所依附的主星,所以雖看似四化星隨著天干而有改變,但實際上它的位置不像那些小星一樣是死的,而是會隨著主星而有所變動,也因為四化星特殊的排列方式,而給了很多人想像與思考的空間,甚至把它們給當成紫微斗數的精華來做深入研究。还是有的,因为真正改变的不是这四个化星,而是被这四颗化星所依附的主星,所以虽看似四化星随着天干而有改变,但实际上它的位置不像那些小星一样是死的,而是会随着主星而有所变动,也因为四化星特殊的排列方式,而给了很多人想像与思考的空间,甚至把它们给当成紫微斗数的精华来做深入研究。

江湖一點訣,講穿不值錢,也許這樣講還是很讓人不明白,那麼我們就用比較說明的方式,來讓大家的明白年糸星與四化星的差別在哪。江湖一点诀,讲穿不值钱,也许这样讲还是很让人不明白,那么我们就用比较说明的方式,来让大家的明白年糸星与四化星的差别在哪。

所以的年糸星可分為二大類,一種是用天干來排,所以是每十年循環一次。所以的年糸星可分为二大类,一种是用天干来排,所以是每十年循环一次。而另一種則是用地支來排,因此是每十二年循環一次。而另一种则是用地支来排,因此是每十二年循环一次。而不管是用十年或十二年為基數,這些年糸星的宮位都是固定的,因此只要知道您出生的年參數,就一定能知道這些年糸星所在之宮位,因為年糸星與宮位的對應關係是死的。而不管是用十年或十二年为基数,这些年糸星的宫位都是固定的,因此只要知道您出生的年参数,就一定能知道这些年糸星所在之宫位,因为年糸星与宫位的对应关系是死的。

但是四化星不同,四化星雖然也是十年循環一次,可是就算知道您的出生年參數,還是無法得知您的四化星所在之宮位,只能知道它們是跟在哪四個星而跑。但是四化星不同,四化星虽然也是十年循环一次,可是就算知道您的出生年参数,还是无法得知您的四化星所在之宫位,只能知道它们是跟在哪四个星而跑。也因為這四顆星是隨著主星在跑的,且每個人的命盤主星排列方式都不同,所以才更增添了這四顆星特殊的地位。也因为这四颗星是随着主星在跑的,且每个人的命盘主星排列方式都不同,所以才更增添了这四颗星特殊的地位。

【四化星的運用】【四化星的运用】

【化】是一種動的現象,往哪一方面變化的趨勢傾向,易經曰:「一動會有四種結果,它是能量的轉換,所以無動不論、不問不論,既問則天垂示象鮮有不準的。」 【化】是一种动的现象,往哪一方面变化的趋势倾向,易经曰:「一动会有四种结果,它是能量的转换,所以无动不论、不问不论,既问则天垂示象鲜有不准的。」

紫微四化星表示十四主星會往這四個方向來變化,分別是「化祿」、「化權」、「化科」、「化忌」。紫微四化星表示十四主星会往这四个方向来变化,分别是「化禄」、「化权」、「化科」、「化忌」。

主要都是以「十天干」來對應取出,所以共有十組四化星。主要都是以「十天干」来对应取出,所以共有十组四化星。

四化星的取用又可細分為:「生年干四化」、「宮干自化」、「大運〈限〉命宮干四化」、「流年飛星四化」幾類取四化星的方法。四化星的取用又可细分为:「生年干四化」、「宫干自化」、「大运〈限〉命宫干四化」、「流年飞星四化」几类取四化星的方法。

不過目前紫微批論大都先以「生年干四化」為主,來論述命盤格局主星宿四化後的吉凶變化。不过目前紫微批论大都先以「生年干四化」为主,来论述命盘格局主星宿四化后的吉凶变化。

【不同四化星取用的觀點】 【不同四化星取用的观点】

生年干四化(存在論):生年干四化(存在论):

「由出生年的天干取」論述先天的人事物的福德與業障,出生年的天干地支,代表一個人的因果和家族父母的共業,是本命先天之因和根,以生年干四化之宮位為先天命論命的重點。「由出生年的天干取」论述先天的人事物的福德与业障,出生年的天干地支,代表一个人的因果和家族父母的共业,是本命先天之因和根,以生年干四化之宫位为先天命论命的重点。所以可論看先天命的格局,看業力牽引、看體質生氣強弱,屬靜態。所以可论看先天命的格局,看业力牵引、看体质生气强弱,属静态。

宮干自化(時間論) :宫干自化(时间论) :

斗君順轉各宮,時間連續觀察各宮人事物的緣起與緣滅,可再配合生年四化來論斷。斗君顺转各宫,时间连续观察各宫人事物的缘起与缘灭,可再配合生年四化来论断。

命宮干四化:命宫干四化:

「由命宮位的天干取」表後天自己行為所致,是後天靠自己努力而得。 「由命宫位的天干取」表后天自己行为所致,是后天靠自己努力而得。

大運干四化:大运干四化:

「由大運〈限〉的天干取」主十年吉凶,小限歲運重視衝照。 「由大运〈限〉的天干取」主十年吉凶,小限岁运重视冲照。若無科、祿、權則是要靠自己後天的努力。若无科、禄、权则是要靠自己后天的努力。

流年飛星四化(動態論):流年飞星四化(动态论):

「由流年的天干取」斗數論斷之靈魂,以生年四化應大運〈限〉空間,以大運〈限〉四化應小限、流年,以流年四化應斗君的空間理論。 「由流年的天干取」斗数论断之灵魂,以生年四化应大运〈限〉空间,以大运〈限〉四化应小限、流年,以流年四化应斗君的空间理论。

【天干和四化星對應表】 【天干和四化星对应表】

例:年干四化,出生年之干支為「辛亥」,取「辛」干之四化星為「巨門化祿、太陽化權、文曲化科、文昌化忌」。例:年干四化,出生年之干支为「辛亥」,取「辛」干之四化星为「巨门化禄、太阳化权、文曲化科、文昌化忌」。

例:某命局的大運33-42歲為田宅宮,其干支為「甲午」,取「甲」干之四化星為「廉貞化祿、破軍化權、武曲化科、太陽化忌」。例:某命局的大运33-42岁为田宅宫,其干支为「甲午」,取「甲」干之四化星为「廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌」。

天干天干

化祿化禄

化權化权

化科化科

化忌化忌

甲甲

廉貞廉贞

破軍破军

武曲武曲

太陽太阳

乙乙

天機天机

天梁天梁

紫微紫微

太陰太阴

丙丙

天同天同

天機天机

文昌文昌

廉貞廉贞

丁丁

太陰太阴

天同天同

天機天机

巨門巨门

戊戊

貪狼贪狼

太陰太阴

右弼右弼

天機天机

己己

武曲武曲

貪狼贪狼

天梁天梁

文曲文曲

庚庚

太陽太阳

武曲武曲

天同天同

太陰太阴

辛辛

巨門巨门

太陽太阳

文曲文曲

文昌文昌

壬壬

天梁天梁

紫微紫微

左輔左辅

武曲武曲

癸癸

破軍破军

巨門巨门

太陰太阴

貪狼贪狼

未產生四化的十四主星未产生四化的十四主星

不化祿不化禄

不化權不化权

不化科不化科

不化忌不化忌

紫微紫微

天府天府

天府天府

天府天府

天府天府

天相天相

天相天相

天相天相

天相天相

廉貞廉贞

貪狼贪狼

天同天同

七殺七杀

七殺七杀

太陰太阴

天梁天梁

太陽太阳

紫微紫微

破軍破军

七殺七杀

巨門巨门

破軍破军

所有的四化論述還是要回歸到出生年干四化的基本論述(天干四化),來解釋所有人事物在每一段時間,與大運、流年中的星宿「會」或「可能」發生的因果效應。所有的四化论述还是要回归到出生年干四化的基本论述(天干四化),来解释所有人事物在每一段时间,与大运、流年中的星宿「会」或「可能」发生的因果效应。

例如:例如:

化星在本命宮:顯示自己心志變化的傾向,在它宮表示顯現外在的誘因。化星在本命宫:显示自己心志变化的倾向,在它宫表示显现外在的诱因。

化祿是財富慾望的因,化忌為迷思、為執著的果。化禄是财富欲望的因,化忌为迷思、为执着的果。

化星入父母宮,則應驗於父母、長輩。化星入父母宫,则应验于父母、长辈。化星入兄弟宮應驗於為同輩或兄弟。化星入兄弟宫应验于为同辈或兄弟。化星入夫妻宮可能應驗於夫妻配偶或異性情人。化星入夫妻宫可能应验于夫妻配偶或异性情人。化星入子女宮則應驗於為子女晚輩的身上。化星入子女宫则应验于为子女晚辈的身上。

於大運運勢中,大運(限)四化為主,而本命四化為輔。于大运运势中,大运(限)四化为主,而本命四化为辅。

如大運化權,逢本命局化忌,則化權可以擋化忌的凶性。如大运化权,逢本命局化忌,则化权可以挡化忌的凶性。大運化忌逢本命局化權,則化權不怕化忌,只是增加煩惱但不足為害。大运化忌逢本命局化权,则化权不怕化忌,只是增加烦恼但不足为害。

四化星是指主星們受天干影響而產生的祿、權、科、忌等變化。四化星是指主星们受天干影响而产生的禄、权、科、忌等变化。那麼什麼是祿、權、科、忌呢?那么什么是禄、权、科、忌呢?

「祿」;指的是福氣、錢財、好運、增幅等。「禄」;指的是福气、钱财、好运、增幅等。

「權」;指的是衡量、競爭、權力、強勢等。「权」;指的是衡量、竞争、权力、强势等。

「科」;指的是等級、品級、類別、名聲等。「科」;指的是等级、品级、类别、名声等。

「忌」;指的是不好的、失控的、憎惡、妒恨、恐怖的、危險的、禁止的。「忌」;指的是不好的、失控的、憎恶、妒恨、恐怖的、危险的、禁止的。

一年共有四個季節變化,分別為「春」、「夏」、「秋」、「冬」四季。一年共有四个季节变化,分别为「春」、「夏」、「秋」、「冬」四季。而每年大家就都隨著四季運行、變化、流轉而成長、渡日。而每年大家就都随着四季运行、变化、流转而成长、渡日。所以在每年過年拿紅包之前一定都會先經歷春生、夏長、秋收、冬藏等的過程,日復一日、年復一年,那四季的觀念便造就了四化的產生。所以在每年过年拿红包之前一定都会先经历春生、夏长、秋收、冬藏等的过程,日复一日、年复一年,那四季的观念便造就了四化的产生。

化祿就像春天般,給了種生意盎然的感覺。化禄就像春天般,给了种生意盎然的感觉。

化權就像夏天般,給了種熱情奔發的感覺。化权就像夏天般,给了种热情奔发的感觉。

化科就像秋天般,是收成評斷區分的感覺。化科就像秋天般,是收成评断区分的感觉。

化忌就像冬天般,則有結束與收藏的感覺。化忌就像冬天般,则有结束与收藏的感觉。

【化祿】 【化禄】

「祿」主財富,屬土,化入要位,祿主賺錢,溫和敦厚、具有土的特性、內斂能收藏,可論內外和親友、同事互動關係,為論斷吉凶很重要的依據。 「禄」主财富,属土,化入要位,禄主赚钱,温和敦厚、具有土的特性、内敛能收藏,可论内外和亲友、同事互动关系,为论断吉凶很重要的依据。

延伸含意:緣起、樂觀、人緣、聰明、隨和、悟性高、有天賦、施捨、財祿福報、食祿、忙碌、能量、增加、能解厄制化等等。延伸含意:缘起、乐观、人缘、聪明、随和、悟性高、有天赋、施舍、财禄福报、食禄、忙碌、能量、增加、能解厄制化等等。

【化權】 【化权】

「權」主權勢,五行屬火,位在南方、夏天、炎上,表示勢力、不服輸、掌權爭執,有才華有成就、能幹,力爭上游是火的特性,好高愛面子、固執、揮霍、增值,也可表示外來傷害如跌倒、燙傷、急病、生殺大權等,化權以廟陷的旺衰分別會產生很大的差異,關於權勢等吉凶可依此來判斷。 「权」主权势,五行属火,位在南方、夏天、炎上,表示势力、不服输、掌权争执,有才华有成就、能干,力争上游是火的特性,好高爱面子、固执、挥霍、增值,也可表示外来伤害如跌倒、烫伤、急病、生杀大权等,化权以庙陷的旺衰分别会产生很大的差异,关于权势等吉凶可依此来判断。

延伸含意:變化、摩擦、爭執、增多、掌控、掌權、威嚴、自立、創新、任性、表現、專技、衝勁主觀、不認輸等等。延伸含意:变化、摩擦、争执、增多、掌控、掌权、威严、自立、创新、任性、表现、专技、冲劲主观、不认输等等。

【化科】 【化科】

「科」主貴人現、功名,五行屬木,位在東方、春天、陽木,是後天學而知之的學問,主博學有智慧一學就會,但對於財富不多,宜往企劃發展、作事有計劃,主文墨、名聲、好文書、消息信息,也主為人好相處。 「科」主贵人现、功名,五行属木,位在东方、春天、阳木,是后天学而知之的学问,主博学有智慧一学就会,但对于财富不多,宜往企划发展、作事有计划,主文墨、名声、好文书、消息信息,也主为人好相处。

一科可以制化二忌,因化忌屬水來生木,所以命宮化科表示三十五歲之前人來庇蔭我,以後要庇蔭他人否則會減福德。一科可以制化二忌,因化忌属水来生木,所以命宫化科表示三十五岁之前人来庇荫我,以后要庇荫他人否则会减福德。

延伸含意:延續、煩惱、戀舊、經驗、功名、名聲、清白、平順、溫柔、貴人、風度、解厄、 計劃、文雅、樸素等等。延伸含意:延续、烦恼、恋旧、经验、功名、名声、清白、平顺、温柔、贵人、风度、解厄、 计划、文雅、朴素等等。

【化忌】 【化忌】

「忌」主耗財、煩惱,五行屬水,位在北方、冬天、陽水,生年化忌是前世業力,命宮天干化忌則是後天自找的,歲限天干化忌則是關於運勢吉凶的發展。 「忌」主耗财、烦恼,五行属水,位在北方、冬天、阳水,生年化忌是前世业力,命宫天干化忌则是后天自找的,岁限天干化忌则是关于运势吉凶的发展。

化忌表示是一種示警、告誡的作用,會有變動不安、轉機、得失、自卑、六親刑剋、官非、不順、虧欠、無禒、死亡等厄運發生。化忌表示是一种示警、告诫的作用,会有变动不安、转机、得失、自卑、六亲刑克、官非、不顺、亏欠、无禒、死亡等厄运发生。與親友關係主禒薄,彼此的價值觀差距大与亲友关系主禒薄,彼此的价值观差距大

化忌不一定不好,要看入於何宮、何星、何地、何五行或入廟、陷才能進一步來定論。化忌不一定不好,要看入于何宫、何星、何地、何五行或入庙、陷才能进一步来定论。

延伸含意:果報、收藏、收束、無緣、是非、不順、兇兆、變動、內向、固執、虧欠、管束、不利、怨歎、無理、錯誤等。延伸含意:果报、收藏、收束、无缘、是非、不顺、凶兆、变动、内向、固执、亏欠、管束、不利、怨叹、无理、错误等。

【四化星的進階運用】【四化星的进阶运用】

或許不少人覺得,化忌星代表的就是不好的意思,而化祿、化權、化科則都是好的意思。或许不少人觉得,化忌星代表的就是不好的意思,而化禄、化权、化科则都是好的意思。

這樣的想法其實不對,因為紫微斗數沒有所謂的好與壞,只能憑命例個性與所處環境及所面對的事物而做分析論斷。这样的想法其实不对,因为紫微斗数没有所谓的好与坏,只能凭命例个性与所处环境及所面对的事物而做分析论断。但這樣的論斷往往是很複雜的,只有盡量用客觀的角度才能去找出方向,且人生本來就存在著風險,不能單就好壞二元論來莽撞的決斷。但这样的论断往往是很复杂的,只有尽量用客观的角度才能去找出方向,且人生本来就存在着风险,不能单就好坏二元论来莽撞的决断。主星、輔星都無分好壞,四化亦然,有的只有它們的特性。主星、辅星都无分好坏,四化亦然,有的只有它们的特性。

四化星裡只有一個星感覺較差,不也很符合一失足成千古恨的道理嗎?四化星里只有一个星感觉较差,不也很符合一失足成千古恨的道理吗?又就四季的觀念來說,前面三個季節要是我們不好好把握,最後也只好一個人喝西北風了,怪不得人。又就四季的观念来说,前面三个季节要是我们不好好把握,最后也只好一个人喝西北风了,怪不得人。

所以要是沒有化忌星與煞星們來為命盤做警愓做用,那麼大家不就天天都在過年領紅包了?所以要是没有化忌星与煞星们来为命盘做警愓做用,那么大家不就天天都在过年领红包了?

反過來說,反过来说,

化祿能量過了頭,那麼就像花草被灑了太多水般,全泡爛了!化禄能量过了头,那么就像花草被洒了太多水般,全泡烂了!

化權能量過了頭,就不易接受旁人的意見,過於獨樹一格,則容易成為別人眼中釘而樹敵。化权能量过了头,就不易接受旁人的意见,过于独树一格,则容易成为别人眼中钉而树敌。

化科能量過了頭,不是身邊跟了一堆狗仔隊般,半點芝麻小事也能被大家知道;就是容易變成一個有名無實的草包。化科能量过了头,不是身边跟了一堆狗仔队般,半点芝麻小事也能被大家知道;就是容易变成一个有名无实的草包。

化忌能量過了頭,則反而會因過於保護自己而成為一個處事謹慎小事的完全主義者呢。化忌能量过了头,则反而会因过于保护自己而成为一个处事谨慎小事的完全主义者呢。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button