Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh tới cát cáchCát cách:

Phàm chư cát cách, nếu gặp Tứ Sát kiếp không sao hóa kỵ đều nghe theo ( số ít tình huống ngoại lệ, như lửa tham cách các loại ), đều thuộc về đặc biệt, xuất sắc là thật,

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ vận mệnh tới cát cách

Phúc trạch có hại, hoặc phú quý chỉ phải thứ nhất, hoặc phú không nhiều phú, quý không rất đắt, hoặc nhân phú quý bạng châu họa, hoặc nhân mọc mặt khác khuyết điểm.

Tử phủ đồng cung cách:

An mệnh ở dần thân, giá trị tử vi thiên phủ đồng cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội, phương hợp đây cách, không thấy

Ngôi sao may mắn cũng cát hóa, không hợp đây cách. Đây cách sinh ra, tất chủ đại phú đại quý, Phúc Thọ long xương. Người sinh năm giáp hóa cát cực mỹ, đinh mình canh

Quý sinh năm nhân cũng cát. Thơ nói:

Đồng cung tử phủ quý sinh ra, thiên ở thanh minh vạn vật tân. May mắn gặp dần thân cùng được địa, thanh danh quang minh động Càn Khôn.

Thường nói: “Tử phủ đồng cung, chung thân phúc dày “, “Tử vi thiên phủ, toàn bộ theo như giúp đỡ chi công” .

Tử phủ triều viên cách:

Tử vi, thiên phủ vu miếu vượng địa chụp ảnh chung mệnh viên, cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt chư ngôi sao may mắn,

Phương hợp đây cách. Đây cách có bốn:

Như vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh, tam hợp tử phủ thiên phủ.

Liêm trinh ở dần thân tọa mệnh, tam hợp tử vi thiên phủ.

Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh, tam hợp tử vi thiên phủ.

Thiên tướng tại sửu chưa tọa mệnh, tam hợp thiên phủ cập đối cung có tử vi. Nhập đây cách người, không lớn quý tức đương đại phú.

Thơ nói: một đấu tôn tinh mệnh bên trong lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm. Càng thêm cát diệu trọng gặp gỡ, ăn lộc hoàng triều quan cổ kim.

Thường nói: “Tử phủ triều viên, thực lộc vạn chung” .

Thiên phủ triều viên cách:

Thiên phủ, liêm trinh nhị tinh ở tuất cung tọa mệnh sẽ lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt chư ngôi sao may mắn, vô sát phương hợp đây cách, có

Tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương tốt, giáp sinh năm kỷ nhân tốt nhất, tráng nhiên sinh ra thứ hai. Tuất cung vi làm quái vị, vi quân, thiên phủ chỉ thần,

Mạng người được đây, chủ đại phú đại quý.

Thơ nói: làm vi quân tượng phủ vi thần, được đất triều phúc ăn năn hối lỗi. Giúp đỡ trung thần thân đền nợ nước, eo kim y tử bái trọng huy.

Thường nói: “Thiên phủ lâm tuất có ngôi sao phù, eo kim y tử “, “Phụ phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa” .

Quân thần khánh hội cách:

Cung mệnh có sao tử vi, được thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tam thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang,

Thiên quý các loại ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đây cách, thêm lộc tồn cũng cát hóa càng tốt. Gặp Tứ Sát không kiếp kị chư ác đồng cung hoặc

Gia hội gọi là nô khi chủ, thần che quân, trái lại làm hại loạn, không hợp đây cách. Tử vi vi quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư tinh chỉ thần,

Cho nên vi quân thần khánh hội. Mạng người được đây cách, không lớn quý tức đương đại phú.

Thường nói: “Quân thần khánh hội, tài học kinh bang” .

Phủ tướng triều viên cách:

Thiên phủ, thiên tướng nhị tinh một ở cung tài bạch, một ở cung quan lộc, đến chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, trái

Phải, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách, có Tứ Sát kiếp không hóa kị gia hội tắc đặc biệt. Đây cách còn chủ cùng cùng thân nhân bằng hữu cảm tình sâu,

Nhân tình vị nùng. Đây cách có bốn:

Sửu cung an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên phủ, cung dậu thiên tướng lai triều; chưa cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triều;

Mão cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên tướng, chưa cung thiên phủ lai triều; cung dậu an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên tướng, sửu cung thiên phủ lai triều.

Thiên phủ tại sửu ( chưa ) an mệnh, thiên tướng ở tị ( hoặc hợi ) lai triều; thiên phủ ở mão ( dậu ) an mệnh, thiên tướng ở chưa ( xấu ) lai triều;

Thiên phủ ở tị ( hợi ) an mệnh, thiên tướng ở dậu ( mão ) lai triều. Liêm trinh ở dần ( thân ) an mệnh, thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất ( tử

Thìn ) đến chầu đây lệ gặp trước tử phủ triều viên cách.

Thơ nói: cung mệnh phủ tướng được câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên phủ, thiên tướng là áo lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông “, “Phủ tướng cùng đi sẽ cung mệnh, cả nhà

Ăn lộc “, “Phủ tướng triều viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương” ( vô Tứ Sát chư ác phá tan làm chuẩn ), “Dần phùng phủ tướng, vị trí

Đăng nhất phẩm tới quang vinh “, “Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền” .

Cơ nguyệt đồng lương cách:

Đây chỉ thiên cùng thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ Thái Âm ở dần thân tọa mệnh mà nói, tam phương tứ chính phải là thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên

Lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội mới là bản cách, hoặc cung thân, cung mệnh phùng đây bốn sao

Hội cát cũng vì bản cách, cần phải tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đây cách người, nhiều ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp ở bên trong nhậm chức,

Làm quản lý công tác, ngoại vụ công tác, công văn công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác các loại, bình thường sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu.

Cách cục tốt, phú quý không nhỏ. Gặp sát tinh tắc đặc biệt. Cũng có làm nghề tự do người, nhưng vẫn nó là sở trường tài nghệ mà thành danh. Vu

Tha cung thủ mệnh tụ họp bốn sao cũng tính là đây cách.

Thơ nói: dần thân bốn diệu mệnh thêm lâm, tổ tông căn nguyên chắc chắn thành. Đao trong bút nên chỉ lực, vinh hoa phát vượng ở công môn.

Thường nói: “Cơ, nguyệt, cùng, lương chỉ lại nhân “, “Cơ nguyệt đồng lương phúc lâm “, “Dần thân hoan hỷ nhất đồng lương sẽ “, “Tị hợi cùng giải quyết

Lương cơ nguyệt, chủ nhiều chỉ lại nhân” ( gia thân cung hội tề tứ ngôi sao mới là ), “Thái Âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam vi nô bộc nữ nhân

Vi kỹ” .

Cơ lương gia hội cách:

Thiên cơ, thiên lương nhị tinh ở thìn tuất cung thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách, chủ nhiều có học

Sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, diệu kế thần thẻ, chưởng binh quyền, hội cát ngôi sao nhiều, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, xử lý

Công tác quân cảnh, tư pháp các loại có quan hệ, lại thấy sát người, đa số tông giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, triết học gia, tư tưởng

Gia, khí công sư. Vô cát mà gặp sát tinh tắc đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi luận hạng người, nên thầy bà, cửu lưu, tăng đạo,

Tài nghệ.

Thơ nói: cơ lương vào miếu tối chịu đạo, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ. Diệu kế thần phối hợp tác chiến cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền.

Thường nói: ( thiên cơ ) “Càng phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân “, “( thiên lương ) thiên cơ đồng hành, ở hàn uyển, giỏi nói chuyện lính “,

“( thiên cơ, thiên lương ) sẽ tả hữu, xương khúc, văn vi thanh hiển, võ vi trung lương” .

Văn lương chấn kỷ cách:

Văn khúc ( hoặc văn xương ) cùng thiên lương vượng địa thủ mệnh, tam phương có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Nên tham chánh,

Gặp ngôi sao may mắn đa giả, chủ đại quý.

Thơ nói: văn tinh ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng vàng môn chim phủ đi. Kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp gặp, bức người thanh khí tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương “, “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, xuất tướng nhập tướng” .

Cự nhật đồng cung cách:

Cánh cửa cực lớn thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngôi sao may mắn làm gốc cách. Bản cách sinh ra,

Chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc là xã hội nổi danh nhân sĩ. Này một đời người luôn danh lớn hơn lợi nhuận. Canh tân quý sinh năm nhân, vô Tứ Sát kiếp không

Gia hội vi thượng cách. Cung thân thứ hai, tung tam phương vô sát cũng không toàn Mỹ.

Thơ nói: cự nhật củng chiếu đúng tam thai, giá trị đây ứng với vi cái thế mới. Nếu là hung tinh vô chiến đấu khắc, áo bào tím ngọc đái một bên công đến.

Thường nói: “Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại “, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, ăn lộc lừng danh” .

Kim xán quang huy cách:

Thái dương thủ mệnh nhập ngọ cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách. Mạng người được đây, chủ cả đời không

Nhưng đại quý, hơn nữa đại phú, vô xương khúc giúp đỡ hoặc gặp không kiếp tắc cảnh đẹp giảm đi. Canh tân sinh năm người phú quý toàn Mỹ, giáp quý đinh mình năm thứ

Tới. Thường nói: “Thái dương ở ngọ, gọi là nhật lệ giữa bầu trời, có chuyên quyền quý, địch quốc của cải “, “Cự nhật củng chiếu là lạ cách” .

Nhật chiếu lôi môn cách:

Được gọi là “Nhật xuất phù tang cách “, tức người sinh ban ngày, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc thêm

Sẽ vì bản cách. Duy ất, tân, nhâm sinh năm nhân đủ tư cách, ất tân sinh năm nhân tốt nhất. Năm nào người sống cũng chủ may mắn, lấy tam phương tứ chính vô

Sát hướng làm hạn định. Gia sát đặc biệt, chung ắt gặp tiếu nhỏ ám toán.

Thơ nói: thái dương mão vị trí quý chịu khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia. Thuần túy thiếu niên đăng biệt thự, chinh chiến thanh thế động di hoa.

Thường nói: “Nhật chiếu lôi môn, vinh hoa phú quý” .

Dương Lương xương lộc cách:

Tức “Nhật chiếu lôi môn cách “, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cần ất sinh năm nhân, cung mệnh có lộc tồn, lại có văn xương cùng thủ mới là.

Mạng người được đây, bài vở và bài tập siêu quần, thi cử vận thật tốt, vì quốc gia trọng thần, chính giới người nổi tiếng, đại quý.

Thường nói: “Thiên lương thái dương xương lộc sẽ, lư truyền hạng nhất” .

Minh châu xuất hải cách:

An mệnh ở chưa vô chính diệu, mão cung thái dương thiên lương, cung hợi Thái Âm vào miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh, tam phương tứ chính gặp lộc tồn, khoa quyền lộc, trái

Phải, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Mệnh thân cung chúng cát thủ chiếu vô Tứ Sát không kiếp phá tan, chủ danh vàng thỏi bảng, đại quý, tất là chính

Giới nhân viên quan trọng, cả đời tài Quan song mỹ, Phúc Thọ song toàn, ất bính tân nhâm sinh năm nhân thượng cách.

Thường nói: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng “, “Ngày mão nguyệt hợi, an mệnh chưa, bảng vàng đề tên tới quang vinh” .

Nguyệt lãng thiên môn cách:

Được gọi là “Mặt trăng lặn cung hợi cách “, tức ban đêm sinh ra, được Thái Âm ở cung hợi thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi

Việt gia hội làm gốc cách. Đây cách sinh ra, không lớn quý tắc đương đại phú. Thái Âm cùng xương khúc đồng cung tắc đẹp nhất, ất bính mậu sinh năm nhân tốt nhất,

Đinh tân người sinh năm canh thứ hai. Cung mệnh có sát tinh tắc đặc biệt.

Thơ nói: chính gặp phong vân tế hội kỳ, hải môn chỗ cao một con rồng phi văn vẻ ở giữa ra anh hùng hán, ngàn dặm công danh được người hiếm.

Thái Âm vào miếu có ánh sáng huy, tài nhập tài hương hết sức kỳ. Phá hao tổn hung tinh đều không phạm, tài sản vô số phú hào nhẹ.

Thường nói: “Nguyệt lãng thiên môn, tấn tước phong hầu” .

Nhật nguyệt tịnh minh cách:

Đây cách có hai:

Thiên lương tại sửu cung tọa mệnh, thái dương ở tị, Thái Âm ở dậu, nhị tinh miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh. Ất bính đinh canh tân sinh năm nhân đủ tư cách.

An mệnh ở ngọ vô chính diệu, dần cung cánh cửa cực lớn thái dương, tử cung thiên đồng Thái Âm, nhật nguyệt vào miếu vượng triều chiếu mệnh cung. Trở lên giai muốn cùng lộc tồn,

Khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội mới là bản cách.

Thơ nói: hai diệu thường rõ ràng khí tượng tân, thiếu niên học vấn truyền bá thanh danh. Trải qua thăng chuyển công danh chín, định làm trong triều tiếp người bên trong.

Thường nói: “Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện” .

Nguyệt sinh thương hải cách:

Thiên đồng. Thái âm tinh tại tí cung tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách.

Hoặc là quá trời đầy mây cùng tồn tại tử thủ cung điền trạch, cùng ngôi sao may mắn hội hợp cũng cát hóa cũng, đây cần cung mệnh hòa tam phương có cát phương luận. Mệnh này đồng âm

Tại tí hội cát ngôi sao, thanh tú, tao nhã, học hỏi qua người, chủ được tài phú cùng thanh danh. Cách cục tốt, đại phú đại quý.

Thường nói: “Thái Âm ở tử, danh hào thủy trừng quế ngạc, được trung gián chức vụ, thanh phải tài “, “Thái Âm ở tử, người sinh năm bính, đinh, phú

Quý trung lương” .

Thọ tinh nhập miếu cách:

Thiên lương thủ mệnh, nhập ngọ cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội người, làm gốc cách. Thiên lương thuộc thổ ti thọ,

Ở ngọ cung vào miếu. Đây cách sinh ra, chủ chính trực vô tư, học thức vĩ đại, tính cách vững vàng, có xử lý nan đề, thống ngự mọi người tài,

Thả người khỏe mạnh tốt, tuổi thọ dài, cả đời danh lớn hơn lợi nhuận, hội cát ngôi sao chúng, chủ đại quý. Tráng nhiên sinh ra bên trên cách, sinh năm kỷ đợt người tới,

Quý sinh năm người chủ động phú. Năm hơn sinh ra cũng không phải, không thấy hung tinh, chủ có thọ mà thôi.

Thơ nói: mệnh gặp ly rõ ràng củng thọ tinh, cả đời vinh hoa Mộc Thâm ân. Bay vút lên hồng cô thanh tiêu gần, khí tượng đường đường thị đế đình.

Thường nói: “Lương ở ngọ vị trí, Quan chi phí thanh hiển” .

Anh tinh nhập miếu cách:

Phá quân thủ mệnh ở tử, ngọ cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội người làm gốc cách. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn có thể lấy được cát vận, nên

Quan võ hoặc kinh thương, phú quý song toàn, hoành phát. Giáp quý sinh năm nhân thượng cách, chủ đại phú hoặc đại quý, đinh sinh năm kỷ đợt người tới. Bính mậu năm

Sinh ra chủ vây, bất nhập đây cách.

Thơ nói: bắc đẩu anh ngôi sao nhất có quyền, khảm ly phía trên phúc kéo dài. Hoàng kim xây lễ hướng triều đình, quản lý chung anh hùng trấn bốn phía.

Thường nói: “Tí ngọ phá quân, thăng quan tiến tước “, “Phá quân cung Tý Ngọ, vô sát, giáp quý sinh ra, Quan chi phí thanh hiển, vị trí tới tam công” .

Thạch trung ẩn ngọc cách:

Cánh cửa cực lớn nhập cung Tý Ngọ tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách, đây cách chỉ có tân, quý sinh năm

Nhân phương nhập cách. Bản cách sinh ra, lý tưởng cao xa, tài hoa đặc dị, trí nhớ hơn người, người đương kinh thương đại phú, hoặc tham chánh mà quan lớn dày

Lộc, hoặc nắm binh quyền, bằng không cũng học thuật giới, giới khoa học kỹ thuật quyền uy nhân sĩ. Phải nhiều lần trải qua phong sương, gian khổ phấn đấu phía sau có đại thành,

Cố xưng vi “Thạch trung ẩn ngọc” . Tân quý sinh năm nhân thượng cách, sinh năm kỷ nhân cũng cát, lập mệnh tại tí, người sinh năm canh cũng chủ may mắn.

Thơ nói: cánh cửa cực lớn tí ngọ vui mừng gặp lại, càng giá trị sinh ra tân quý ở bên trong. Sớm tuổi định vì trèo quế khách, già đến làm dịu ông nhà giàu.

Thường nói: “Tí ngọ cánh cửa cực lớn, thạch trung ẩn ngọc “, “Cánh cửa cực lớn tí ngọ khoa lộc quyền, thạch trung ẩn ngọc phúc thịnh vượng “, “Cự nhật củng chiếu là lạ

Cách” .

Thất sát triều đấu cách:

Thất sát thủ mệnh, nhập tí ngọ cung Dần Thân, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Thất sát ở cung Dần Thân

Vào miếu, ở cung Tý Ngọ vượng địa. Thất sát ở thân, ngọ tọa mệnh vi “Triều đấu “, ở dần, tử tọa mệnh vi “Ngưỡng đẩu” . Đây cách có chứa

Sát khí, chính mình phát đạt mà tất có một bộ khác phân nhân một lần hại, hoặc vì vậy mà có không ít người chết dưới tay hắn. Nhập đây cách người, nhiều

Chủ quan võ hiển quý, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, bằng không thì cũng là công ty người sáng lập, thương giới anh tài, đại phú không thể nghi ngờ. Có ngôi sao may mắn gia hội, lại

Có hung tinh gia hội tắc thuộc đặc biệt, chủ thay đổi rất nhanh, bộc phát bạo bại, ngay cả nhất thời phát đạt cũng khó lâu dài bảo trì, hơn nữa kết cục phần lớn

Không tốt. Không biết ngôi sao may mắn, tắc giảm thành bình thường cách, không thấy ngôi sao may mắn mà gặp hung diệu đồng cung gia hội, tức là loại kém mệnh thức, chủ hung ác,

Tàn tật, bôn ba, phạm tội, lao ngục, lại sợ thọ nan dài vĩnh.

Thơ nói: cách danh triều đấu quý không thể nghi ngờ, vào miếu cần giáo thọ phúc đủ. Liệt liệt thật mạnh thân danh vọng, bình sinh an ổn tốt căn cơ.

Thất sát dần thân cung Tý Ngọ, tứ di chắp tay phục anh hùng. Khôi Việt tả hữu văn xương sẽ, khoa lộc danh cao thực vạn chung.

Thường nói: “Thất sát triều đấu, tước lộc quang vinh xương “, “Thất sát dần thân tí ngọ, cả đời tước lộc quang vinh xương “, “Triều đấu ngưỡng đẩu, tước lộc quang vinh

Xương “, “Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, gặp tử vi thêm gặp chư cát, tất hơi lớn tướng “, “Thất sát thủ mệnh, được tả hữu

Xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát quyền, phú quý xuất chúng “, “Thất sát nhập mệnh thân cung, gặp cát, cũng tất trải qua chịu gian khổ” .

Mã đầu đái tiễn cách:

Thiên đồng, Thái Âm ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu sinh năm nhân, có kình dương ở cung mệnh, tạm biệt ngôi sao may mắn, vi mã đầu đái tiễn cách. Còn lại sinh năm

Nhân bất nhập đây cách. Tham lang ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu sinh năm nhân có kình dương cùng tồn tại cung mệnh, vi mã đầu đái tiễn cách, có hỏa linh, giúp đỡ

Đồng cung gia hội càng cát. Đóng ngọ vi mã, kình dương làm tiễn, tên cổ đây cách. Nhập đây cách người, chủ quan võ quý hiển, cầm binh biên quan. Người thời nay

Tắc nên kinh thương, khởi đầu thực nghiệp. Nhưng phải đi xa tha phương, bôn ba ra ngoài mới có thể khai vận, năm mới nhiều vất vả lao lực mà không chỗ nào thành, ở bên trong muộn

Năm có thể có ngoài ý muốn vận may, vượt qua khó khăn, mà có đại phú quý. Đây cách nữ mệnh không nên thấy vậy, không nhất định có thể có phú quý, trái lại thuộc hình khắc

Mệnh.

Thường nói: “Mã đầu đái tiễn, trấn điều khiển biên cương “, “Tham lang kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn biên cương” ( giàu thả quý ), “Giơ cao

Dương tham lang cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, uy trấn biên cương ( chính là không bền )” .

Cự cơ đồng lâm cách:

Lại bảo “Cự cơ đồng cung cách “, nãi thủ cánh cửa cực lớn, thiên cơ nhị tinh ở mão cung tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc đồng cung

Gia hội, vì thế cách. Hợp đây cách người, có nhất lưu học vấn, nên tham chánh, chủ đại phú đại quý, danh dương thế giới. Vận mệnh hơi kém người,

Kinh thương có thể trở thành phú ông. Cự cơ ở cung dậu thủ mệnh không phải đây cách. Nữ mệnh, bất luận ở mão ở dậu, phong tao.

Thơ nói: cánh cửa cực lớn miếu vượng gặp thiên cơ, cao lễ gió mát thế hiếm hiếm. Học liền một khi lên cao đi, lồng lộng đức nghiệp chấn động hoa di.

Thường nói: “Cự cơ đồng cung, công khanh vị “, “Cự cơ ở mão, ất tân bính sinh ra vị trí chí công khanh “, “Nữ mệnh, cánh cửa cực lớn thiên cơ

Vi phá xáo ( mão dậu cùng luận )” .

Thiên ất củng mệnh cách ( tọa quý hướng quý ):

Thiên khôi, thiên việt một ở cung mệnh, một tại thân cung, ② hoặc thiên khôi, thiên việt một ở cung mệnh, một ở cung thiên di, cung thân thủ di chuyển càng tốt.

Cần chủ tinh cung mệnh miếu vượng, tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn gia hội, mới vào đây cách. Bản cách sinh ra, có học thức, có thể lấy được thành tích cao, vi

Nhân đoan trang, cả đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng rất hiếm có mọi người tương trợ, hơn nữa gặp dữ hóa lành, gặp nạn an tường, phú quý. Nếu mệnh lại không ngôi sao may mắn,

Dù có Khôi Việt, mặc dù có thể được nhân trợ, vẫn thuộc bình thường người.

Thơ nói: thiên quý tương tùy mệnh trong đến, định ứng với danh chiếm thiếu niên khôi. Văn vẻ cái thế truy ngựa chạy tán loạn, dị lúc chính là Tể tướng mới.

Thường nói: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ “, “Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ “, “Sao Khôi lâm mệnh, vị liệt tam đài “, “Khôi

Việt mệnh thân nhiều chiết quế “, “Quý nhân quý hương, phùng của cải quý” . Phàm mệnh thân tọa quý hướng quý tới lệ rất nhiều, không rảnh tế cử.

Tam kỳ gia hội cách:

Hóa lộc hóa quyền hóa khoa ba hóa diệu vi tam kỳ, đây ba hóa diệu gặp ở cung mệnh tam phương tứ chính, liền vì tam kỳ gia hội cách. Nhập bản cách người, chí

Hướng rộng lớn, vận khí thật tốt, có may mắn tới huệ, nhiều ngoài ý muốn vận may cập quý nhân trợ giúp, cả đời có thể thành tựu đại sự nghiệp lớn. Tam hợp chính tinh

Vào miếu vượng cập ba hóa diệu cũng miếu vượng được địa, tức là nổi danh thế giới cách, cự phú đại quý. Nếu cung mệnh tinh thần miếu vượng, thả tam phương sẽ có

Hung tinh, vẫn có phú quý thanh danh, chính là so với người trước không kịp ngươi. Nếu cung mệnh tinh thần lạc hãm thả tam phương sẽ có Tứ Sát kiếp không, hoặc mệnh trọng phạm

Không vong người, mặc dù có tài hoa cũng có tài nhưng không gặp thời, khó có đại thành, trái lại giảm thành bình thường cách. Nếu trong cung vốn không ngôi sao may mắn điều phối thoả đáng, tung

Có khoa quyền lộc tam kỳ, cũng khó có châu báu có thể, phản chi nếu ngôi sao may mắn xứng đáng giá nên, tức hữu hóa kị, địa kiếp, không trung cũng chỉ là giảm chút

Phúc ngươi, cũng không có gì đáng ngại, phương pháp vận dụng đặt tại một lòng, phi văn tự sở khả tẫn đạo. Hết thẩy mệnh có tam kỳ người, cũng không kẻ đầu đường xó chợ,

Xem kỳ nhân kỳ sự tất khác với thường nhân chi xử.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp: vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh. ( đại phú đại quý ) tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh. ( nan phú quý, dù có phú quý cũng thuộc

Gian nhân, sẽ có tả hữu hoặc xương khúc đồng cung phương cát ) liêm trinh thất sát tại sửu chưa tọa mệnh. ( đại phú đại quý ) vũ khúc phá quân ở tị hợi tọa mệnh.

( nan phú quý ) liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh. ( đại phú đại quý ) tử vi thất sát ở tị hợi tọa mệnh. ( nan đại thành ) vũ khúc tham lang ở

Xấu chưa tọa mệnh. ( nhưng rất lớn phú, cần gặp hỏa linh cùng thủ phương diệu ). Liêm trinh phá quân ở mão dậu tọa mệnh. ( khả phú, nan đại thành ). Tử vi thiên

Cùng ở thìn tuất tọa mệnh. ( khả phú quý, có tả hữu xương khúc càng cát ). Tử vi phá quân tại sửu chưa tọa mệnh. ( khả phú, nan đại thành ). Liêm trinh

Tham lang ở tị hợi tọa mệnh. ( khó có phú quý, nam lang thang, nữ nhân dâm tiện. Cung hợi chủ lao ngục ). Vũ khúc thất sát ở mão dậu tọa mệnh. ( nan

Đại phú quý. Đều có tàn tật, mão cung càng trọng. Cung dậu khả phú, nan đại thành ). Trở lên tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Tráng nhiên sinh ra: thiên cơ Thái Âm ở dần thân tọa mệnh. ( khả phú quý, nan đại thành ). Thiên lương tại tí ngọ tọa mệnh. ( đại phú đại quý ). Thiên đồng

Ở thìn tuất tọa mệnh. ( đại phú đại quý ). Thiên đồng ở mão dậu tọa mệnh. ( đại phú quý ). Thiên đồng Thái Âm tại tí ngọ tọa mệnh. ( tử cung đại phú

Quý. Ngọ cung không hiện, nữ mệnh dâm tiện ). Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất tọa mệnh. ( khả phú quý ). Cung mệnh ở dần hoặc thân vô chính diệu, mà đúng

Cung vi cánh cửa cực lớn thái dương người. ( khả phú quý, nan đại thành ). Thiên đồng thiên lương ở dần thân tọa mệnh. ( lớp giữa phú quý, cần phong thuỷ phối hợp nhưng rất lớn

Thành ). Thái Âm ở thìn tuất tọa mệnh. ( đại phú đại quý, thấy hai bên xương khúc, sinh tại ban đêm càng tốt ). Thiên cơ tại tí ngọ tọa mệnh. ( đại phú

Đại quý ). Cung mệnh tại sửu hoặc chưa vô chính diệu, mà đúng cung vi Thái Âm thái dương người. ( nan đại thành, nữ mệnh dâm tiện ).

Trở lên tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Bính năm, tân sinh năm nhân nhân có văn xương chữ Nhật khúc hóa khoa, tam kỳ gia hội cũng không cố định, cho nên không liệt kê ra.

Ất mậu kỉ canh Nhâm Quý sinh năm người, cũng không tam kỳ cách xuất hiện, hóa lộc hóa quyền hóa khoa vĩnh viễn cũng sẽ không ở tam phương tứ chính gia hội hướng chiếu.

Thơ nói: tam kỳ củng hướng tử vi cung, khả quan nhất sinh mệnh bên trong phùng. Tiếp để ý âm dương chân tể cùng, công danh phú quý không nói hùa.

Thường nói: “Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng “, “Khoa quyền lộc củng, định vì chiết quế cao nhân “, “Khoa quyền lộc hợp, phú quý song toàn “,

“Hóa lộc thủ mệnh thân Quan lộc vị, khoa quyền tướng phùng, tất làm vợ cả thần chức vụ “, “Hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc gặp lại, xuất tướng nhập tướng “,

“Hóa khoa thủ thân mệnh, quyền lộc gặp lại, tể thần quý” .

Chú ý: nữ mệnh khoa quyền lộc tam kỳ, tuyệt dưới đại đa số tình huống cũng không phú quý.

Quyền lộc tuần phùng cách:

Hóa lộc hòa hóa quyền thủ cung mệnh, vì thế cách.

Tường thi tới:

Ất sinh năm nhân, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền;

Tráng nhiên sinh ra, thiên đồng Thái Âm ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở cung Sửu Mùi tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn thái dương ở cung Dần Thân tọa mệnh, cánh cửa cực lớn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

Cần cung mệnh tinh thần miếu vượng, thả tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn hội hợp, phương chỉ phú quý chi luận. Như cánh cửa cực lớn thái dương ở cung thân, thái dương rơi vào thiên

Viên, lại có sao đà la lạc hãm, người thật khó lấy được góc đại phú quý, sợ trả có thân thể bên trên tổn thương tàn.

Hóa lộc hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội.

Thơ nói: mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia. Đơn kiến cũng nên thân phúc dày, bình sinh vững bước rất nhai.

Thường nói: “Quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ ( luận tam phương, cát đa phương cát, hung tụ cũng không đẹp ) “, “Quyền lộc gặp lại, giết thấu,

Nhẹ danh tiếng tới long” .

Khoa quyền lộc giáp cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa này ba hóa diệu có hai ở cung mệnh hai bên, tức ở lân cung đến giáp mệnh, vì thế cách.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp, thiên đồng ở cung Tị Hợi tọa mệnh, lân cung phá quân hóa quyền hòa vũ khúc hóa khoa đến giáp;

Ất sinh năm nhân, tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung tọa mệnh, lân cung thiên cơ hóa lộc hòa thiên lương hóa quyền đến giáp, kiêm cung mệnh tử vi lại phải hóa khoa;

Tráng nhiên sinh ra, vũ khúc thiên phủ ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, lân cung Thái Âm hóa lộc hòa thiên đồng hóa quyền đến giáp;

Sinh năm kỷ nhân, thái dương Thái Âm tại sửu chưa tọa mệnh, lân cung vũ khúc hóa lộc hòa tham lang hóa quyền đến giáp;

Người sinh năm canh, vũ khúc tọa mệnh, lân cung thái dương hóa lộc hòa thiên đồng hóa khoa đến giáp, kiêm cung mệnh vũ khúc lại phải hóa quyền;

Quý sinh năm nhân, phàm tham lang ở cung mệnh người, lân cung cánh cửa cực lớn hóa quyền hòa Thái Âm hóa khoa đến giáp, riêng chỉ tham lang đồng thời sẽ hóa kị;

Bính năm có văn xương hóa khoa, mậu năm có hữu bật hóa khoa, tân năm có văn khúc hóa khoa, nhâm năm có tả phụ hóa khoa, phần lần đó bốn năm người sống, này

Được tam kỳ thứ hai kỳ đến giáp cung mệnh cũng không cố định, cho nên ở chỗ này không liệt kê ra.

Nhập đây cách người, vẫn cần cung mệnh tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý.

Thường nói: “Giáp quyền giáp khoa thế sở nên “, “Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, chủ quý “, “Khoa quyền lộc giáp là đắt cách” .

Song lộc giáp mệnh cách

Lộc tồn hòa hóa lộc ở lân cung đến giáp cung mệnh thị dã.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp, thiên lương, đà la tại sửu cung tọa mệnh, dần cung lộc tồn cùng tử cung liêm trinh hóa lộc, cũng giáp sửu cung ( lại vi “Nhật nguyệt tịnh minh “,

“Tọa quý hướng quý” cách );

Ất sinh năm nhân, thất sát, kình dương tại cung thìn tọa mệnh, mão cung lộc tồn cùng cung tị thiên cơ hóa lộc, cũng giáp thìn cung;

Bính sinh năm nhân, tham lang, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, cung tị lộc tồn cùng chưa cung thiên đồng hóa lộc, cũng giáp ngọ cung ( lại vi “Mã đầu đái tiễn

Cách” );

Mậu sinh năm nhân, thiên đồng, Thái Âm, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, cung tị lộc tồn cùng chưa cung tham lang hóa lộc, cũng giáp ngọ cung ( lại vi “Mã

Băng cột đầu tiến cách” );

Tân sinh năm nhân, tham lang kình dương ở tuất cung tọa mệnh, cung dậu lộc tồn cùng cung hợi cánh cửa cực lớn hóa lộc, cũng giáp tuất cung, nữ mệnh không lành, chủ dâm dục

Khắc chồng;

Quý sinh năm nhân, lập mệnh tại sửu vô chính diệu, quý sinh năm nhân lộc tồn tại tí, phá quân ở dần hóa lộc giáp mệnh.

Còn lại còn có, không đồng nhất một nhóm cử, ngoại trừ người sinh năm giáp thiên lương tại sửu, ất sinh năm nhân thất sát ở dần cập bính mậu sinh năm tới mã đầu đái tiễn cách

Ngoài có góc đại phú quý ngoại, dư giả chỗ thiếu hụt thật nhiều, khó có nên chỗ.

Thường nói: “Hóa lộc cập lộc tồn giáp thân mệnh, chủ phú quý” .

Tả hữu đồng cung cách:

Mệnh thân cung nhập xấu chưa, tả phụ hữu bật đồng cung, càng cùng ngôi sao may mắn đồng cung hòa gia hội người, làm gốc cách. Nhập đây cách người, người tất vi đoan trang

Ẩn sĩ, tính thích giúp người, phú kế hoạch, thiết kế năng lực, lấy việc khả giải hung, viên mãn đạt thành, gia hội chúng cát, chủ phú quý, nhưng phần lớn là

Ở phụ tá người khác vị trí. Nếu tam phương tứ chính lành ít dữ nhiều, vẫn thuộc bình thường người.

Thơ nói: cung mệnh giúp đỡ có căn nguyên, thiên địa thanh minh vạn vật tươi mới. Đức nghiệp đồ sộ nhân kính trọng, danh tuyên cung vàng điện ngọc trước bậc thềm ngọc.

Thường nói: “Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc dày “, “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày “, “Mộ phùng tả hữu, tôn ở bát tọa tới

Quý “, “Tả hữu đồng cung, khoác áo lưới tử” .

Văn quế văn hoa cách:

Mệnh thân cung nhập xấu chưa, văn xương văn khúc đồng cung, càng thêm hội cát tinh giả, làm gốc cách. An mệnh tại sửu, xương khúc ở chưa, an mệnh ở chưa,

Xương khúc tại sửu chiếu mệnh cũng. Nhập đây cách người, người tất cử chỉ tao nhã, tính tình ôn hòa, thông minh chăm học, đa tài đa nghệ. Mệnh cập ba

Phương hội cát ngôi sao, ở văn nghệ, trên học thuật tất có góc đại thành tựu, cũng có trong chính trị tóc triển khai, chủ phú quý. Nếu cùng hung thần đồng cung gia hội

Tắc đặc biệt, chủ người sẽ dĩ xảo nghệ mà sống, vu thiên nghiệp, đặc thù ngành sản xuất trên có phát triển.

Thơ nói: đan thư một đạo từ ngày qua, cái búng nhân gian kinh tế mới. Trong số mệnh vinh hoa thật có thể tiện, bình thường bình bộ bên trên Bồng Lai.

Thường nói: “Văn quế văn hoa, tá cửu trọng vu nghiêu điện “, “Văn xương văn khúc, thái độ làm người học nhiều đa năng “, “Xương khúc lâm vu xấu chưa, lúc

Phùng mão dậu, gần thiên nhan “, “Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chỉ nhiều dâm” .

Tham võ đồng hành cách:

Tức tham lang, vũ khúc ở tứ mộ thủ chiếu mệnh thân cung. Đây cách có hai, mệnh thân cung tại sửu chưa, vũ khúc tham lang nhị tinh cố thủ; tham lang, võ

Khúc ở thìn tuất một thủ cung mệnh, một thủ cung thân. Cung mệnh tam phương tứ chính cần thêm cát ngôi sao, mới có thể thành cách. Vui mừng sẽ lộc tồn giúp đỡ xương khúc Khôi Việt

Cập cát hóa, cũng vui mừng tham lang cùng đốm lửa hoặc linh tinh đồng cung. Đây cách sinh ra, văn nhân phải làm quan lớn, quân nhân binh quyền ngàn dặm, kinh thương người vi

Đại phú ông. Lớn bao nhiêu niên vận trình bất lợi, trước tiện về sau quý, trước bần về sau phú, ba mươi tuổi phía sau phát đạt.

Thơ nói: Vũ Tham vào miếu quý chịu đạo, tất chủ làm quan nắm đại quyền. Văn chỉ giám ti thân hiển đạt, võ thần dũng mãnh trấn biên cương.

Thường nói: “Tham võ đồng hành, uy trấn một bên di “, “Tham võ cư mộ cung, ba mươi tài phát phúc “, “Tham võ không phát người thiếu niên, vận quá

Ba mươi tài phát phúc “, “Trước bần về sau phú, Vũ Tham đồng thân mệnh tới cung” .

Tam hợp hỏa tham cách ( Tham Hỏa gặp lại ):

Tham lang thủ mệnh, gặp đốm lửa ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vì thế cách. Đốm lửa cùng tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, tam hợp thứ hai, nếu tham lang ở

Vu thần tuất xấu chưa, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội, tức là cực mỹ cách, chủ đại phú đại quý. Người hoặc dùng võ

Chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bộc phát, tài vận hanh thông. Vui mừng cùng linh tinh gia hội.

Thơ nói: tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập công lớn. Càng được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần dũng sĩ môn.

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng, đem binh sắp tới lập một bên công. Đốm lửa củng sẽ thành là đắt, danh chấn chư di chắc chắn phong ấn.

Tham linh triều viên cách ( tham linh gặp lại ):

Tham lang thủ mệnh, gặp linh tinh ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vì thế cách. Linh tinh cùng tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, tam hợp thứ hai. Nếu tham lang ở

Vu thần tuất xấu chưa, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội, tức là cực mỹ cách, chủ đại phú đại quý. Người hoặc dùng võ

Chức lập công. Nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bộc phát, tài vận hanh thông. Vui mừng cùng đốm lửa gia hội.

Thơ nói: tham lang càng được cùng linh phùng, vào miếu trong cung phúc khí long. Đạp đất anh hùng vi thượng tướng, đem binh sắp tới lập một bên công.

Thường nói: “Đốm lửa cùng tham lang ở thìn tuất xấu chưa an mệnh, miếu gặp chư cát, đối cung cập tam hợp không thêm hung, lập công biên cương, tương tương quý “,

“Linh tinh tham lang cùng tồn tại thìn tuất cung Sửu Mùi thủ mệnh, tam phương cát củng, lập công biên cương “, “Tham lang hỏa linh cùng tứ mộ cung, phú hào gia tư

Hầu bá quý “, “Tham lang đốm lửa ở miếu vượng, danh chấn chư bang “, “Tham linh hợp thủ, là danh tướng” .

Quý ngôi sao giáp mệnh cách

Đây cách có bốn, nhưng vẫn cần cung mệnh tam phương tứ chính chư tinh vào miếu vượng cát hóa mới có phú quý thành tựu. Nếu kẹp là nhà cung, tắc lực lượng không

Hiển, tác dụng không lớn.

( tử phủ giáp mệnh cách ) cung mệnh ở dần thân, gặp tử vi cùng thiên phủ đến giáp, cung mệnh tam phương có cát phương chỉ phú quý, vô cát bình thường;

( nhật nguyệt giáp mệnh cách ) cung mệnh tại sửu chưa, có thái dương cùng Thái Âm đến giáp, lại vi “Nhật nguyệt giáp tài cách “, duyến nhật nguyệt giáp mệnh người, riêng chỉ

Thiên phủ ở mệnh, hoặc vũ khúc tham lang ở mệnh, thiên phủ cùng vũ khúc đồng chúc tài ngôi sao, cho nên vi “Giáp tài “, thủ cung tài bạch cũng vì “Nhật nguyệt giáp

Tài cách” . Cung mệnh tam phương có cát phương chỉ phú quý luận, vô cát thêm vẫn thuộc bình thường;

( tả hữu giáp mệnh cách ) cung mệnh tại sửu chưa, tả phụ cùng hữu bật đến giáp, cung mệnh tam phương có ngôi sao may mắn phương chỉ cát luận, vô cát bình thường, gần được

Nhân duyên mà thôi;

( xương khúc giáp mệnh cách ) cung mệnh tại sửu chưa, văn xương cùng văn khúc đến giáp, lại vi “Văn tinh ám củng cách” . Phàm xương khúc giáp mệnh người chủ nhiều quý,

Nên từ chính trị, học thuật, quản lý các chức, tất có thể thành công.

Thơ nói: mệnh trong vô hung thiên quý giáp, ngôi sao may mắn gặp được rất nhai. Nếu không có Hàn Mặc văn vẻ sĩ, cũng thế cơm no áo ấm gia.

Thường nói: “Giáp nguyệt giáp ngày ai có thể gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề “, “Sáu giáp mệnh cát ( tử phủ, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, khoa

Quyền lộc, Khôi Việt ) “, “Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, thêm cát diệu, không quyền tắc phú “, “Tử phủ giáp mệnh là đắt cách “, “Tả hữu

Giáp mệnh là đắt cách “, “Giúp đỡ giáp đế ( đế tức tử vi ) vi thượng phẩm “, “Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ “, “Nhật nguyệt an mệnh xấu chưa,

Trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển” .

Liêm trinh văn võ cách:

Liêm trinh ở dần thân vào miếu, cùng văn xương, văn khúc củng chiếu vì thế cách.

Thơ nói: trúng mục tiêu văn võ vui mừng triều viên, vào miếu bình sinh phúc khí toàn bộ. Thuần túy văn có thể cao chiết quế, chinh chiến võ định trấn ba một bên.

Thường nói: “Liêm trinh gặp văn xương, hảo lễ vui vẻ” .

Quyền sát hóa lộc cách:

Tức Kình Đà hỏa linh tọa mệnh vào miếu thị dã, cần cung mệnh tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn gia hội mới là đây cách. Đây cách sinh ra, chủ tính tình cương mãnh,

Đủ anh hùng khí cảm khái. Tất cửu tử nhất sinh, mạo hiểm chồng chất, nên quan võ quyền quý, hoặc làm nghề nguy hiểm, mạo hiểm đầu cơ có thể có đại thành.

Đây cách sinh ra tất có lao ngục tai ương, nhược vô ngôi sao may mắn đồng cung gia hội, tức là hung ngoan đồ đệ, tứ chi có thương tích tàn, hoặc chủ tai họa bất ngờ đoản mệnh.

Thơ nói: tam sát thêm lâm miếu vượng cung, tính tình cương mãnh chấn động anh hùng. Trải qua hiểm địa đều trải qua, lẫm lẫm uy quyền chúng hiếm cùng.

Thường nói: “Kình dương vào miếu thêm cát, phú quý tung tin” ( kình dương vào miếu cách ), “Kình dương đốm lửa cùng tồn tại thìn tuất xấu chưa thủ mệnh, uy quyền

Áp chúng “, “Đốm lửa ( linh tinh ) thủ mệnh, miếu gặp chư cát, đối cung cập tam hợp không thêm hung, lập võ công “, “Hỏa linh gặp nhau, nhập

Miếu, danh chấn chư bang “, “Linh tinh thủ mệnh, miếu gặp tử phủ, không quý tức phú “, “Linh tinh đốm lửa vượng cung, cũng vì phúc luận “, “Dương

Đà hỏa linh, phùng cát phát tài, hung tắc kị” . Như Adolf Hitler mệnh.

Quyền tinh triều viên cách ( hùng túc triều viên cách ):

Liêm trinh ở chưa cung thân thủ mệnh, không thêm sát. Đây cách người, ở lúc tuổi còn trẻ sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, chợt phát tài, nổi danh. Liêm trinh ở

Chưa cung hóa lộc, hoặc ở dần thân có lộc tồn đồng cung, vi “Liêm trinh trong sạch cách” .

Thơ nói: thân chưa liêm trinh được địa phương, tung thêm thất sát không vì hung. Thanh danh hiển đạt phong vân xa, hai hạn cuộc sống an nhàn phú quý ở bên trong. Thường nói: “Liêm

Trinh ở chưa cung thân thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh ( gia sát bình thường )” . Phụ củng văn tinh cách:

Văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu. Như hồng thừa trù, nghiêm gia cam mệnh.

Thơ nói: phụ tinh củng mệnh tối chịu đạo, nhanh nhẹn tài hoa chúng đừng trước. Nhẹ lúc soái thần kiêm năm mã, trọng cần nhập tướng chấn uy quyền.

Lộc văn củng mệnh cách:

Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính được xương khúc củng hướng, vì thế cách, không thấy sát tinh, vô bất phú quý.

Thường nói: “Lộc văn củng mệnh, giàu thả quý” .

Lộc hợp uyên ương cách:

Lộc tồn cùng hóa lộc cùng thủ cung mệnh. Mạng người được đây, cả đời tài vận hanh thông, vô không đại phú, đa số xí nghiệp tư doanh lão bản, công ty đổng sự,

Môi giới bất động sản đám người. Bằng không thì cũng chính là chính phủ cao cấp quan viên, hơn nữa nhân tham chánh mà phát tài.

Thơ nói: lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào. Tài sản vô số thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến áo áo bào tím.

Thường nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý” . Như trương cư chính mệnh, ất sinh năm nhân cự cơ ở mão, thiên cơ hóa lộc cùng lộc tồn đồng cung.

Song lộc triều viên cách:

Cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn hòa hóa lộc gia hội.

Thơ nói: tài Quan hai chỗ cùng di chuyển, song lộc phùng số một hữu ích. Đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên.

Thường nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý” .

Lộc mã bội ấn cách:

Lộc tồn hoặc hóa lộc cùng trời mã, thiên tướng đồng cung miếu vượng thủ mệnh.

Lộc mã giao trì cách:

Cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn ( hoặc hóa lộc ), càng có thiên mã gia hội người, vì thế cách. Đây cách sinh ra, tỷ lệ phát sinh cao tài tha hương hoặc thu hoạch

Phương xa tới tài, hoàn cảnh biến hóa lớn, nhiều ra ngoài, lữ hành, trên sự nghiệp chủ bôn ba lao lực mà chiêu tài. Hội cát ngôi sao chúng, tất hơi lớn phú tới

Nhân.

Thường nói: “Lộc mã tối hỉ giao trì “, “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự” .

Nhị diệu đồng lâm cách:

An mệnh sửu cung, nhật nguyệt ở chưa cung; an mệnh chưa cung, nhật nguyệt tại sửu cung, tam phương cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia hội vi

Đây cách.

Thơ nói: cung mệnh nhật nguyệt vui mừng gặp lại, càng gặp khoa quyền ở hóa ở bên trong. Đây mệnh võ quan cần xây lễ, quan văn định chủ vị tam công.

Thường nói: “Sửu cung lập mệnh nhật nguyệt triều, người sinh năm bính hoặc mậu phúc lộc tha. Chính cung bình thường trung cuộc luận, đối chiếu phú quý họa giai tiêu “, “Nhật nguyệt

Thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập rõ ràng “, “Nhật nguyệt cùng chưa, an mệnh xấu, hầu bá tới phẩm ( cát hóa phương tốt, bính mậu người sinh năm tân cát ) “,

“Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh chưa, hầu bá tới phẩm ( cát hóa phương tốt, người sinh năm bính tân cát ) “, “Nhật nguyệt khoa lộc xấu chưa trúng, nhất định là phương

Ông bác” .

Đan trì quế trì cách:

Thái dương tại cung thìn hoặc cung tị tọa mệnh, Thái Âm ở cung dậu hoặc tuất cung tọa mệnh, nhị tinh giai lâm vượng địa, thái dương vi thềm son, Thái Âm vi quế trì,

Cho nên vì thế cách. Mệnh nhập đây cách, giai chủ thiếu niên đắc chí. Như thi lên đại học, kế thừa tài sản, xuất ngoại đọc sách, ở tốt vô cùng công ty

Công tác, tuổi còn trẻ được trọng dụng, hành động chưa tới tiếp nhận nhân, hoặc kinh thương phát tài, vân vân. Tam phương tứ chính hội cát ngôi sao, chủ sau này trả

Có này cẩm tú tiền đồ.

Thơ nói: hai diệu thường minh chính trúng tuyển, tài hoa thanh thế định này hùng. Thiếu niên tế được phong vân hội, nhảy thiên trì liền hóa rồng.

Thường nói: “Đan trì quế trì, sớm toại ý chí thanh tao” .

Giáp đệ đăng dung cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa quyền ở tam phương triều là. Đây cách thông minh hơn người, tất thi vào cao đẳng học phủ, thả chủ người văn vẻ quan thế, hoặc ở

Học thuật, trên khoa học kỹ thuật có sang tân hòa phát minh. Lại nên theo nhâm quản lý chức vụ, hoặc ở trong chính trị chỉ đầu cơ.

Thơ nói: vũ môn nhảy liền bay lên không, tài hoa xuất chúng trong sóng lớn. Ba cấp phi trở mình hợp biến hóa, phong vân đất bằng phẳng lên giao long.

Thường nói: “Khoa mệnh quyền triều, đăng dong biệt thự “, “Khoa quyền đúng củng, vọt ba cấp vu vũ môn” .

Khoa danh hội lộc cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa lộc ở tam phương lai triều.

Thơ nói: khoa danh ở mệnh số ở bên trong triền, trác tuyệt tài hoa chừng truyền. Nhảy quá đăng ba cấp sóng lớn, y quan đẹp thị trước mặt quân vương.

Thường nói: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng tương vương triều” .

Cực hướng ly minh cách:

Tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, tam phương tứ chính vô sát thấu, hợp đây cách. Tử vi vi bắc cực, ngọ cung thuộc quẻ ly vị trí, tên cổ. Ấn đây cách,

Nãi tử vi ở ngọ vào miếu, nếu không gia sát ngôi sao, tung vô cát phụ, cũng chủ phú quý không nhỏ. Nếu hội cát ngôi sao, được đây cách người, không phải trong triều

Hiển hoạn, cũng thế thương giới cự phú, vận mệnh tới tốt, hơn xa mặt khác. Tử vi tại tí tọa mệnh, xa xa không bằng ở ngọ cung oai thế.

Thơ nói: thừa thông ti gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện. Mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị trí tam công.

Thường nói: “Tử vi ở ngọ vô sát thấu, vị trí chí công khanh “, “Tử vi ở ngọ, vô Kình Đà, giáp đinh sinh năm kỷ nhân, vị trí chí công khanh” .

Hóa tinh phản quý cách:

Thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, tráng nhiên sinh ra gặp là; cánh cửa cực lớn tại cung thìn tọa mệnh, tân sinh năm nhân gặp là, đây là sao hóa gặp quý cách. Duyến thiên

Cùng tồn tại tuất, vi bằng cung, vốn là bất lợi, Dante sinh năm nhân, dần cung có Thái Âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, đúng

Cung cánh cửa cực lớn hóa kị đến hướng, trái lại vi đại phú đại quý cách. Cánh cửa cực lớn ở thìn, vi bằng cung, vốn là bất lợi, tân sinh năm nhân cánh cửa cực lớn hóa lộc,

Cùng cung dậu lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, cung tài bạch có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, nếu có chút văn xương hóa kị ở mệnh hoặc di chuyển, không lên hung luận, cũng

Chủ phú quý. Nếu thêm hỏa linh không kiếp, tắc đặc biệt.

Thơ nói: ba sao biến hóa không…nhất nghèo, cùng tuất gặp lại cự gặp rồng. Sinh giá trị đinh tân cần phú quý, thanh niên công chính triều đình ở bên trong.

Thường nói: “Thiên đồng tuất cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý “, “Cánh cửa cực lớn thìn tuất vi hãm địa, tân nhân hóa cát lộc hóa cát lộc tranh

Vanh “, “Thìn tuất ứng với ngại hãm cánh cửa cực lớn, tân mạng người gặp trái lại là lạ cách “, “Cự nhật củng chiếu là lạ cách” .

Tướng tinh đắc địa cách ( vũ khúc thủ viên ):

Vũ khúc miếu vượng thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách.

Thơ nói: tướng tinh vào miếu thật là tường, vị trí chính quan cao nơi nơi mạnh. Chiếm đất công thành nhiều diệu tính, uy phong lẫm lẫm trấn biên cương.

Thường nói: “Vũ khúc miếu viên, uy danh lẫy lừng dịch “, “Vũ khúc vào miếu, cùng xương khúc đồng cung, xuất tướng nhập tướng “, “Vũ khúc Khôi Việt ở miếu

Vượng, tài phú tới Quan “, “Vũ khúc Lộc Mã đồng cung, phát tài viễn hương” .

Nhật nguyệt chiếu bích cách:

Thái dương Thái Âm tại sửu chưa, tọa cung điền trạch ( đây tất vi phá quân ở thìn tuất cung tọa mệnh ), cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc,

Khôi Việt đồng cung gia hội. Mệnh nhập nhật nguyệt chiếu bích cách, chủ đại phú, rất nhiều bất động sản, như lâu vũ, ruộng đất, núi rừng, khu nhà cấp cao, có lẽ có thể

Kế thừa tổ nghiệp. Bản cách sinh ra, vẫn cần cung mệnh tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn cũng cát hóa, mới là thật sự, nếu cung mệnh tam phương sẽ hung thần nhiều,

Vẫn thuộc nghèo hèn mệnh, cung điền trạch tới cát cũng không có ích lợi gì.

Tài lộc giáp mã cách:

Đây luận giáp cục rất là miễn cưỡng. Thiên mã thủ cung mệnh, mà lân cung có vũ khúc cùng hóa lộc đến giáp, vi tài lộc giáp mã cách, cung mệnh tọa trường sinh hoặc

Là đế vượng càng diệu. Đây cách sinh ra, phần lớn đầu cơ trục lợi, có gan mạo hiểm khó khăn, chủ trước bần về sau phú, cũng không quý cũng. Vẫn cần mệnh tọa

Trường sinh đế vượng, tam phương có ngôi sao may mắn gia hội, phương làm vợ cả phú mà nói. Nhược vô tả hữu xương khúc, vẫn thuộc bình thường.

Tường thi tới:

Thái dương thiên mã ở cung tị hoặc cung hợi tọa mệnh, phùng quý sinh năm nhân, phá quân ở cung phụ mẫu hóa lộc, cùng vũ khúc ở cung huynh đệ đến giáp cung mệnh;

Thiên đồng thiên mã ở cung tị hoặc cung hợi tọa mệnh, phùng quý sinh năm nhân, phá quân ở cung huynh đệ hóa lộc, cùng vũ khúc ở cung phụ mẫu đến giáp cung mệnh.

Minh lộc ám lộc cách:

Tức cung mệnh hữu hóa lộc ( hoặc lộc tồn ), mà không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn ( hoặc hóa lộc ) thị dã.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp, liêm trinh tham lang ở hợi, liêm trinh hóa lộc, mà dần cung có lộc tồn cùng hợi không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

Ất sinh năm nhân, thiên cơ thiên lương ở tuất cung, thiên cơ hóa lộc, mà mão cung có lộc tồn cùng tuất không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở tuất hoặc mão;

Bính sinh năm nhân, thiên đồng thiên lương ở thân, thiên đồng hóa lộc, mà thôi cung có lộc tồn cùng thân không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

Tráng nhiên sinh ra, Thái Âm thái dương ở chưa, Thái Âm hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn cùng chưa không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở chưa hoặc ngọ;

Mậu sinh năm nhân, tham lang ở thân, tham lang hóa lộc, mà thôi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở chưa, vũ khúc hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn cùng chưa không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở ngọ hoặc chưa;

Người sinh năm canh, thái dương ở tị, thái dương hóa lộc, mà cung thân có lộc tồn cùng tị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn ở thìn, cánh cửa cực lớn hóa lộc, mà cung dậu có lộc tồn cùng thìn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dậu hoặc thìn ( lại vi hóa tinh phản quý cách );

Nhâm sinh năm nhân, thiên đồng thiên lương ở dần, thiên lương hóa lộc, mà cung hợi có lộc tồn cùng dần không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

Quý sinh năm nhân, tử vi phá quân tại sửu, phá quân hóa lộc, mà tử cung có lộc tồn cùng xấu không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh tại tí hoặc xấu.

Trở lên chư các loại, riêng chỉ lấy cung mệnh hóa lộc, có cung điền trạch lộc tồn đến không bàn mà hợp ý nhau mới là tốt cấu. Như giáp năm Liêm Tham ở hợi, mậu năm tham lang ở

Thân, canh năm thái dương ở tị. Hoặc nguyên bản tam phương tứ chính vận mệnh ngon, được minh lộc ám lộc, khả lên “Dệt hoa trên gấm” đấy tác dụng.

Thường nói: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm” .

Khoa minh lộc ám cách ( minh châu ám lộc ):

Tức hóa khoa thủ cung mệnh, cung mệnh tới không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn thị dã.

Người sinh năm giáp vũ khúc ở hợi hóa khoa thủ mệnh, mà dần cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Ất sinh năm nhân tử vi ở tuất hóa khoa thủ mệnh, mà mão cung có lộc tồn ( lại vì quyền lộc giáp mệnh cách ); bính sinh năm nhân văn xương ở thân hóa khoa thủ

Mệnh, mà thôi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tráng nhiên sinh ra thiên cơ ở chưa hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Mậu sinh năm nhân hữu bật ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà thôi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Sinh năm kỷ nhân thiên lương ở chưa hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Người sinh năm canh thiên đồng ở tị hóa khoa thủ mệnh, mà cung thân có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tân sinh năm nhân văn khúc ở thìn hóa khoa thủ mệnh, mà cung dậu có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Nhâm sinh năm nhân tả phụ ở dần hóa khoa thủ mệnh, mà cung hợi có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Quý sinh năm nhân Thái Âm tại sửu hóa khoa thủ mệnh, mà tử cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Thường nói: “Khoa rõ ràng lộc ám, vị liệt tam đài” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh tới cát cáchCát cách:

Phàm chư cát cách, nếu gặp Tứ Sát kiếp không sao hóa kỵ đều nghe theo ( số ít tình huống ngoại lệ, như lửa tham cách các loại ), đều thuộc về đặc biệt, xuất sắc là thật,

Phúc trạch có hại, hoặc phú quý chỉ phải thứ nhất, hoặc phú không nhiều phú, quý không rất đắt, hoặc nhân phú quý bạng châu họa, hoặc nhân mọc mặt khác khuyết điểm.

Tử phủ đồng cung cách:

An mệnh ở dần thân, giá trị tử vi thiên phủ đồng cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội, phương hợp đây cách, không thấy

Ngôi sao may mắn cũng cát hóa, không hợp đây cách. Đây cách sinh ra, tất chủ đại phú đại quý, Phúc Thọ long xương. Người sinh năm giáp hóa cát cực mỹ, đinh mình canh

Quý sinh năm nhân cũng cát. Thơ nói:

Đồng cung tử phủ quý sinh ra, thiên ở thanh minh vạn vật tân. May mắn gặp dần thân cùng được địa, thanh danh quang minh động Càn Khôn.

Thường nói: “Tử phủ đồng cung, chung thân phúc dày “, “Tử vi thiên phủ, toàn bộ theo như giúp đỡ chi công” .

Tử phủ triều viên cách:

Tử vi, thiên phủ vu miếu vượng địa chụp ảnh chung mệnh viên, cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt chư ngôi sao may mắn,

Phương hợp đây cách. Đây cách có bốn:

Như vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh, tam hợp tử phủ thiên phủ.

Liêm trinh ở dần thân tọa mệnh, tam hợp tử vi thiên phủ.

Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh, tam hợp tử vi thiên phủ.

Thiên tướng tại sửu chưa tọa mệnh, tam hợp thiên phủ cập đối cung có tử vi. Nhập đây cách người, không lớn quý tức đương đại phú.

Thơ nói: một đấu tôn tinh mệnh bên trong lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm. Càng thêm cát diệu trọng gặp gỡ, ăn lộc hoàng triều quan cổ kim.

Thường nói: “Tử phủ triều viên, thực lộc vạn chung” .

Thiên phủ triều viên cách:

Thiên phủ, liêm trinh nhị tinh ở tuất cung tọa mệnh sẽ lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt chư ngôi sao may mắn, vô sát phương hợp đây cách, có

Tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương tốt, giáp sinh năm kỷ nhân tốt nhất, tráng nhiên sinh ra thứ hai. Tuất cung vi làm quái vị, vi quân, thiên phủ chỉ thần,

Mạng người được đây, chủ đại phú đại quý.

Thơ nói: làm vi quân tượng phủ vi thần, được đất triều phúc ăn năn hối lỗi. Giúp đỡ trung thần thân đền nợ nước, eo kim y tử bái trọng huy.

Thường nói: “Thiên phủ lâm tuất có ngôi sao phù, eo kim y tử “, “Phụ phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa” .

Quân thần khánh hội cách:

Cung mệnh có sao tử vi, được thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tam thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang,

Thiên quý các loại ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đây cách, thêm lộc tồn cũng cát hóa càng tốt. Gặp Tứ Sát không kiếp kị chư ác đồng cung hoặc

Gia hội gọi là nô khi chủ, thần che quân, trái lại làm hại loạn, không hợp đây cách. Tử vi vi quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư tinh chỉ thần,

Cho nên vi quân thần khánh hội. Mạng người được đây cách, không lớn quý tức đương đại phú.

Thường nói: “Quân thần khánh hội, tài học kinh bang” .

Phủ tướng triều viên cách:

Thiên phủ, thiên tướng nhị tinh một ở cung tài bạch, một ở cung quan lộc, đến chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, trái

Phải, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách, có Tứ Sát kiếp không hóa kị gia hội tắc đặc biệt. Đây cách còn chủ cùng cùng thân nhân bằng hữu cảm tình sâu,

Nhân tình vị nùng. Đây cách có bốn:

Sửu cung an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên phủ, cung dậu thiên tướng lai triều; chưa cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triều;

Mão cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên tướng, chưa cung thiên phủ lai triều; cung dậu an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên tướng, sửu cung thiên phủ lai triều.

Thiên phủ tại sửu ( chưa ) an mệnh, thiên tướng ở tị ( hoặc hợi ) lai triều; thiên phủ ở mão ( dậu ) an mệnh, thiên tướng ở chưa ( xấu ) lai triều;

Thiên phủ ở tị ( hợi ) an mệnh, thiên tướng ở dậu ( mão ) lai triều. Liêm trinh ở dần ( thân ) an mệnh, thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất ( tử

Thìn ) đến chầu đây lệ gặp trước tử phủ triều viên cách.

Thơ nói: cung mệnh phủ tướng được câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên phủ, thiên tướng là áo lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông “, “Phủ tướng cùng đi sẽ cung mệnh, cả nhà

Ăn lộc “, “Phủ tướng triều viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương” ( vô Tứ Sát chư ác phá tan làm chuẩn ), “Dần phùng phủ tướng, vị trí

Đăng nhất phẩm tới quang vinh “, “Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền” .

Cơ nguyệt đồng lương cách:

Đây chỉ thiên cùng thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ Thái Âm ở dần thân tọa mệnh mà nói, tam phương tứ chính phải là thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên

Lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội mới là bản cách, hoặc cung thân, cung mệnh phùng đây bốn sao

Hội cát cũng vì bản cách, cần phải tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đây cách người, nhiều ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp ở bên trong nhậm chức,

Làm quản lý công tác, ngoại vụ công tác, công văn công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác các loại, bình thường sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu.

Cách cục tốt, phú quý không nhỏ. Gặp sát tinh tắc đặc biệt. Cũng có làm nghề tự do người, nhưng vẫn nó là sở trường tài nghệ mà thành danh. Vu

Tha cung thủ mệnh tụ họp bốn sao cũng tính là đây cách.

Thơ nói: dần thân bốn diệu mệnh thêm lâm, tổ tông căn nguyên chắc chắn thành. Đao trong bút nên chỉ lực, vinh hoa phát vượng ở công môn.

Thường nói: “Cơ, nguyệt, cùng, lương chỉ lại nhân “, “Cơ nguyệt đồng lương phúc lâm “, “Dần thân hoan hỷ nhất đồng lương sẽ “, “Tị hợi cùng giải quyết

Lương cơ nguyệt, chủ nhiều chỉ lại nhân” ( gia thân cung hội tề tứ ngôi sao mới là ), “Thái Âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam vi nô bộc nữ nhân

Vi kỹ” .

Cơ lương gia hội cách:

Thiên cơ, thiên lương nhị tinh ở thìn tuất cung thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách, chủ nhiều có học

Sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, diệu kế thần thẻ, chưởng binh quyền, hội cát ngôi sao nhiều, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, xử lý

Công tác quân cảnh, tư pháp các loại có quan hệ, lại thấy sát người, đa số tông giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, triết học gia, tư tưởng

Gia, khí công sư. Vô cát mà gặp sát tinh tắc đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi luận hạng người, nên thầy bà, cửu lưu, tăng đạo,

Tài nghệ.

Thơ nói: cơ lương vào miếu tối chịu đạo, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ. Diệu kế thần phối hợp tác chiến cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền.

Thường nói: ( thiên cơ ) “Càng phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân “, “( thiên lương ) thiên cơ đồng hành, ở hàn uyển, giỏi nói chuyện lính “,

“( thiên cơ, thiên lương ) sẽ tả hữu, xương khúc, văn vi thanh hiển, võ vi trung lương” .

Văn lương chấn kỷ cách:

Văn khúc ( hoặc văn xương ) cùng thiên lương vượng địa thủ mệnh, tam phương có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Nên tham chánh,

Gặp ngôi sao may mắn đa giả, chủ đại quý.

Thơ nói: văn tinh ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng vàng môn chim phủ đi. Kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp gặp, bức người thanh khí tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương “, “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, xuất tướng nhập tướng” .

Cự nhật đồng cung cách:

Cánh cửa cực lớn thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngôi sao may mắn làm gốc cách. Bản cách sinh ra,

Chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc là xã hội nổi danh nhân sĩ. Này một đời người luôn danh lớn hơn lợi nhuận. Canh tân quý sinh năm nhân, vô Tứ Sát kiếp không

Gia hội vi thượng cách. Cung thân thứ hai, tung tam phương vô sát cũng không toàn Mỹ.

Thơ nói: cự nhật củng chiếu đúng tam thai, giá trị đây ứng với vi cái thế mới. Nếu là hung tinh vô chiến đấu khắc, áo bào tím ngọc đái một bên công đến.

Thường nói: “Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại “, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, ăn lộc lừng danh” .

Kim xán quang huy cách:

Thái dương thủ mệnh nhập ngọ cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách. Mạng người được đây, chủ cả đời không

Nhưng đại quý, hơn nữa đại phú, vô xương khúc giúp đỡ hoặc gặp không kiếp tắc cảnh đẹp giảm đi. Canh tân sinh năm người phú quý toàn Mỹ, giáp quý đinh mình năm thứ

Tới. Thường nói: “Thái dương ở ngọ, gọi là nhật lệ giữa bầu trời, có chuyên quyền quý, địch quốc của cải “, “Cự nhật củng chiếu là lạ cách” .

Nhật chiếu lôi môn cách:

Được gọi là “Nhật xuất phù tang cách “, tức người sinh ban ngày, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc thêm

Sẽ vì bản cách. Duy ất, tân, nhâm sinh năm nhân đủ tư cách, ất tân sinh năm nhân tốt nhất. Năm nào người sống cũng chủ may mắn, lấy tam phương tứ chính vô

Sát hướng làm hạn định. Gia sát đặc biệt, chung ắt gặp tiếu nhỏ ám toán.

Thơ nói: thái dương mão vị trí quý chịu khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia. Thuần túy thiếu niên đăng biệt thự, chinh chiến thanh thế động di hoa.

Thường nói: “Nhật chiếu lôi môn, vinh hoa phú quý” .

Dương Lương xương lộc cách:

Tức “Nhật chiếu lôi môn cách “, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cần ất sinh năm nhân, cung mệnh có lộc tồn, lại có văn xương cùng thủ mới là.

Mạng người được đây, bài vở và bài tập siêu quần, thi cử vận thật tốt, vì quốc gia trọng thần, chính giới người nổi tiếng, đại quý.

Thường nói: “Thiên lương thái dương xương lộc sẽ, lư truyền hạng nhất” .

Minh châu xuất hải cách:

An mệnh ở chưa vô chính diệu, mão cung thái dương thiên lương, cung hợi Thái Âm vào miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh, tam phương tứ chính gặp lộc tồn, khoa quyền lộc, trái

Phải, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Mệnh thân cung chúng cát thủ chiếu vô Tứ Sát không kiếp phá tan, chủ danh vàng thỏi bảng, đại quý, tất là chính

Giới nhân viên quan trọng, cả đời tài Quan song mỹ, Phúc Thọ song toàn, ất bính tân nhâm sinh năm nhân thượng cách.

Thường nói: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng “, “Ngày mão nguyệt hợi, an mệnh chưa, bảng vàng đề tên tới quang vinh” .

Nguyệt lãng thiên môn cách:

Được gọi là “Mặt trăng lặn cung hợi cách “, tức ban đêm sinh ra, được Thái Âm ở cung hợi thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi

Việt gia hội làm gốc cách. Đây cách sinh ra, không lớn quý tắc đương đại phú. Thái Âm cùng xương khúc đồng cung tắc đẹp nhất, ất bính mậu sinh năm nhân tốt nhất,

Đinh tân người sinh năm canh thứ hai. Cung mệnh có sát tinh tắc đặc biệt.

Thơ nói: chính gặp phong vân tế hội kỳ, hải môn chỗ cao một con rồng phi văn vẻ ở giữa ra anh hùng hán, ngàn dặm công danh được người hiếm.

Thái Âm vào miếu có ánh sáng huy, tài nhập tài hương hết sức kỳ. Phá hao tổn hung tinh đều không phạm, tài sản vô số phú hào nhẹ.

Thường nói: “Nguyệt lãng thiên môn, tấn tước phong hầu” .

Nhật nguyệt tịnh minh cách:

Đây cách có hai:

Thiên lương tại sửu cung tọa mệnh, thái dương ở tị, Thái Âm ở dậu, nhị tinh miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh. Ất bính đinh canh tân sinh năm nhân đủ tư cách.

An mệnh ở ngọ vô chính diệu, dần cung cánh cửa cực lớn thái dương, tử cung thiên đồng Thái Âm, nhật nguyệt vào miếu vượng triều chiếu mệnh cung. Trở lên giai muốn cùng lộc tồn,

Khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội mới là bản cách.

Thơ nói: hai diệu thường rõ ràng khí tượng tân, thiếu niên học vấn truyền bá thanh danh. Trải qua thăng chuyển công danh chín, định làm trong triều tiếp người bên trong.

Thường nói: “Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện” .

Nguyệt sinh thương hải cách:

Thiên đồng. Thái âm tinh tại tí cung tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách.

Hoặc là quá trời đầy mây cùng tồn tại tử thủ cung điền trạch, cùng ngôi sao may mắn hội hợp cũng cát hóa cũng, đây cần cung mệnh hòa tam phương có cát phương luận. Mệnh này đồng âm

Tại tí hội cát ngôi sao, thanh tú, tao nhã, học hỏi qua người, chủ được tài phú cùng thanh danh. Cách cục tốt, đại phú đại quý.

Thường nói: “Thái Âm ở tử, danh hào thủy trừng quế ngạc, được trung gián chức vụ, thanh phải tài “, “Thái Âm ở tử, người sinh năm bính, đinh, phú

Quý trung lương” .

Thọ tinh nhập miếu cách:

Thiên lương thủ mệnh, nhập ngọ cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội người, làm gốc cách. Thiên lương thuộc thổ ti thọ,

Ở ngọ cung vào miếu. Đây cách sinh ra, chủ chính trực vô tư, học thức vĩ đại, tính cách vững vàng, có xử lý nan đề, thống ngự mọi người tài,

Thả người khỏe mạnh tốt, tuổi thọ dài, cả đời danh lớn hơn lợi nhuận, hội cát ngôi sao chúng, chủ đại quý. Tráng nhiên sinh ra bên trên cách, sinh năm kỷ đợt người tới,

Quý sinh năm người chủ động phú. Năm hơn sinh ra cũng không phải, không thấy hung tinh, chủ có thọ mà thôi.

Thơ nói: mệnh gặp ly rõ ràng củng thọ tinh, cả đời vinh hoa Mộc Thâm ân. Bay vút lên hồng cô thanh tiêu gần, khí tượng đường đường thị đế đình.

Thường nói: “Lương ở ngọ vị trí, Quan chi phí thanh hiển” .

Anh tinh nhập miếu cách:

Phá quân thủ mệnh ở tử, ngọ cung, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội người làm gốc cách. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn có thể lấy được cát vận, nên

Quan võ hoặc kinh thương, phú quý song toàn, hoành phát. Giáp quý sinh năm nhân thượng cách, chủ đại phú hoặc đại quý, đinh sinh năm kỷ đợt người tới. Bính mậu năm

Sinh ra chủ vây, bất nhập đây cách.

Thơ nói: bắc đẩu anh ngôi sao nhất có quyền, khảm ly phía trên phúc kéo dài. Hoàng kim xây lễ hướng triều đình, quản lý chung anh hùng trấn bốn phía.

Thường nói: “Tí ngọ phá quân, thăng quan tiến tước “, “Phá quân cung Tý Ngọ, vô sát, giáp quý sinh ra, Quan chi phí thanh hiển, vị trí tới tam công” .

Thạch trung ẩn ngọc cách:

Cánh cửa cực lớn nhập cung Tý Ngọ tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách, đây cách chỉ có tân, quý sinh năm

Nhân phương nhập cách. Bản cách sinh ra, lý tưởng cao xa, tài hoa đặc dị, trí nhớ hơn người, người đương kinh thương đại phú, hoặc tham chánh mà quan lớn dày

Lộc, hoặc nắm binh quyền, bằng không cũng học thuật giới, giới khoa học kỹ thuật quyền uy nhân sĩ. Phải nhiều lần trải qua phong sương, gian khổ phấn đấu phía sau có đại thành,

Cố xưng vi “Thạch trung ẩn ngọc” . Tân quý sinh năm nhân thượng cách, sinh năm kỷ nhân cũng cát, lập mệnh tại tí, người sinh năm canh cũng chủ may mắn.

Thơ nói: cánh cửa cực lớn tí ngọ vui mừng gặp lại, càng giá trị sinh ra tân quý ở bên trong. Sớm tuổi định vì trèo quế khách, già đến làm dịu ông nhà giàu.

Thường nói: “Tí ngọ cánh cửa cực lớn, thạch trung ẩn ngọc “, “Cánh cửa cực lớn tí ngọ khoa lộc quyền, thạch trung ẩn ngọc phúc thịnh vượng “, “Cự nhật củng chiếu là lạ

Cách” .

Thất sát triều đấu cách:

Thất sát thủ mệnh, nhập tí ngọ cung Dần Thân, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Thất sát ở cung Dần Thân

Vào miếu, ở cung Tý Ngọ vượng địa. Thất sát ở thân, ngọ tọa mệnh vi “Triều đấu “, ở dần, tử tọa mệnh vi “Ngưỡng đẩu” . Đây cách có chứa

Sát khí, chính mình phát đạt mà tất có một bộ khác phân nhân một lần hại, hoặc vì vậy mà có không ít người chết dưới tay hắn. Nhập đây cách người, nhiều

Chủ quan võ hiển quý, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, bằng không thì cũng là công ty người sáng lập, thương giới anh tài, đại phú không thể nghi ngờ. Có ngôi sao may mắn gia hội, lại

Có hung tinh gia hội tắc thuộc đặc biệt, chủ thay đổi rất nhanh, bộc phát bạo bại, ngay cả nhất thời phát đạt cũng khó lâu dài bảo trì, hơn nữa kết cục phần lớn

Không tốt. Không biết ngôi sao may mắn, tắc giảm thành bình thường cách, không thấy ngôi sao may mắn mà gặp hung diệu đồng cung gia hội, tức là loại kém mệnh thức, chủ hung ác,

Tàn tật, bôn ba, phạm tội, lao ngục, lại sợ thọ nan dài vĩnh.

Thơ nói: cách danh triều đấu quý không thể nghi ngờ, vào miếu cần giáo thọ phúc đủ. Liệt liệt thật mạnh thân danh vọng, bình sinh an ổn tốt căn cơ.

Thất sát dần thân cung Tý Ngọ, tứ di chắp tay phục anh hùng. Khôi Việt tả hữu văn xương sẽ, khoa lộc danh cao thực vạn chung.

Thường nói: “Thất sát triều đấu, tước lộc quang vinh xương “, “Thất sát dần thân tí ngọ, cả đời tước lộc quang vinh xương “, “Triều đấu ngưỡng đẩu, tước lộc quang vinh

Xương “, “Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, gặp tử vi thêm gặp chư cát, tất hơi lớn tướng “, “Thất sát thủ mệnh, được tả hữu

Xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát quyền, phú quý xuất chúng “, “Thất sát nhập mệnh thân cung, gặp cát, cũng tất trải qua chịu gian khổ” .

Mã đầu đái tiễn cách:

Thiên đồng, Thái Âm ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu sinh năm nhân, có kình dương ở cung mệnh, tạm biệt ngôi sao may mắn, vi mã đầu đái tiễn cách. Còn lại sinh năm

Nhân bất nhập đây cách. Tham lang ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu sinh năm nhân có kình dương cùng tồn tại cung mệnh, vi mã đầu đái tiễn cách, có hỏa linh, giúp đỡ

Đồng cung gia hội càng cát. Đóng ngọ vi mã, kình dương làm tiễn, tên cổ đây cách. Nhập đây cách người, chủ quan võ quý hiển, cầm binh biên quan. Người thời nay

Tắc nên kinh thương, khởi đầu thực nghiệp. Nhưng phải đi xa tha phương, bôn ba ra ngoài mới có thể khai vận, năm mới nhiều vất vả lao lực mà không chỗ nào thành, ở bên trong muộn

Năm có thể có ngoài ý muốn vận may, vượt qua khó khăn, mà có đại phú quý. Đây cách nữ mệnh không nên thấy vậy, không nhất định có thể có phú quý, trái lại thuộc hình khắc

Mệnh.

Thường nói: “Mã đầu đái tiễn, trấn điều khiển biên cương “, “Tham lang kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn biên cương” ( giàu thả quý ), “Giơ cao

Dương tham lang cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, uy trấn biên cương ( chính là không bền )” .

Cự cơ đồng lâm cách:

Lại bảo “Cự cơ đồng cung cách “, nãi thủ cánh cửa cực lớn, thiên cơ nhị tinh ở mão cung tọa mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc đồng cung

Gia hội, vì thế cách. Hợp đây cách người, có nhất lưu học vấn, nên tham chánh, chủ đại phú đại quý, danh dương thế giới. Vận mệnh hơi kém người,

Kinh thương có thể trở thành phú ông. Cự cơ ở cung dậu thủ mệnh không phải đây cách. Nữ mệnh, bất luận ở mão ở dậu, phong tao.

Thơ nói: cánh cửa cực lớn miếu vượng gặp thiên cơ, cao lễ gió mát thế hiếm hiếm. Học liền một khi lên cao đi, lồng lộng đức nghiệp chấn động hoa di.

Thường nói: “Cự cơ đồng cung, công khanh vị “, “Cự cơ ở mão, ất tân bính sinh ra vị trí chí công khanh “, “Nữ mệnh, cánh cửa cực lớn thiên cơ

Vi phá xáo ( mão dậu cùng luận )” .

Thiên ất củng mệnh cách ( tọa quý hướng quý ):

Thiên khôi, thiên việt một ở cung mệnh, một tại thân cung, ② hoặc thiên khôi, thiên việt một ở cung mệnh, một ở cung thiên di, cung thân thủ di chuyển càng tốt.

Cần chủ tinh cung mệnh miếu vượng, tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn gia hội, mới vào đây cách. Bản cách sinh ra, có học thức, có thể lấy được thành tích cao, vi

Nhân đoan trang, cả đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng rất hiếm có mọi người tương trợ, hơn nữa gặp dữ hóa lành, gặp nạn an tường, phú quý. Nếu mệnh lại không ngôi sao may mắn,

Dù có Khôi Việt, mặc dù có thể được nhân trợ, vẫn thuộc bình thường người.

Thơ nói: thiên quý tương tùy mệnh trong đến, định ứng với danh chiếm thiếu niên khôi. Văn vẻ cái thế truy ngựa chạy tán loạn, dị lúc chính là Tể tướng mới.

Thường nói: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ “, “Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ “, “Sao Khôi lâm mệnh, vị liệt tam đài “, “Khôi

Việt mệnh thân nhiều chiết quế “, “Quý nhân quý hương, phùng của cải quý” . Phàm mệnh thân tọa quý hướng quý tới lệ rất nhiều, không rảnh tế cử.

Tam kỳ gia hội cách:

Hóa lộc hóa quyền hóa khoa ba hóa diệu vi tam kỳ, đây ba hóa diệu gặp ở cung mệnh tam phương tứ chính, liền vì tam kỳ gia hội cách. Nhập bản cách người, chí

Hướng rộng lớn, vận khí thật tốt, có may mắn tới huệ, nhiều ngoài ý muốn vận may cập quý nhân trợ giúp, cả đời có thể thành tựu đại sự nghiệp lớn. Tam hợp chính tinh

Vào miếu vượng cập ba hóa diệu cũng miếu vượng được địa, tức là nổi danh thế giới cách, cự phú đại quý. Nếu cung mệnh tinh thần miếu vượng, thả tam phương sẽ có

Hung tinh, vẫn có phú quý thanh danh, chính là so với người trước không kịp ngươi. Nếu cung mệnh tinh thần lạc hãm thả tam phương sẽ có Tứ Sát kiếp không, hoặc mệnh trọng phạm

Không vong người, mặc dù có tài hoa cũng có tài nhưng không gặp thời, khó có đại thành, trái lại giảm thành bình thường cách. Nếu trong cung vốn không ngôi sao may mắn điều phối thoả đáng, tung

Có khoa quyền lộc tam kỳ, cũng khó có châu báu có thể, phản chi nếu ngôi sao may mắn xứng đáng giá nên, tức hữu hóa kị, địa kiếp, không trung cũng chỉ là giảm chút

Phúc ngươi, cũng không có gì đáng ngại, phương pháp vận dụng đặt tại một lòng, phi văn tự sở khả tẫn đạo. Hết thẩy mệnh có tam kỳ người, cũng không kẻ đầu đường xó chợ,

Xem kỳ nhân kỳ sự tất khác với thường nhân chi xử.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp: vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh. ( đại phú đại quý ) tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh. ( nan phú quý, dù có phú quý cũng thuộc

Gian nhân, sẽ có tả hữu hoặc xương khúc đồng cung phương cát ) liêm trinh thất sát tại sửu chưa tọa mệnh. ( đại phú đại quý ) vũ khúc phá quân ở tị hợi tọa mệnh.

( nan phú quý ) liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh. ( đại phú đại quý ) tử vi thất sát ở tị hợi tọa mệnh. ( nan đại thành ) vũ khúc tham lang ở

Xấu chưa tọa mệnh. ( nhưng rất lớn phú, cần gặp hỏa linh cùng thủ phương diệu ). Liêm trinh phá quân ở mão dậu tọa mệnh. ( khả phú, nan đại thành ). Tử vi thiên

Cùng ở thìn tuất tọa mệnh. ( khả phú quý, có tả hữu xương khúc càng cát ). Tử vi phá quân tại sửu chưa tọa mệnh. ( khả phú, nan đại thành ). Liêm trinh

Tham lang ở tị hợi tọa mệnh. ( khó có phú quý, nam lang thang, nữ nhân dâm tiện. Cung hợi chủ lao ngục ). Vũ khúc thất sát ở mão dậu tọa mệnh. ( nan

Đại phú quý. Đều có tàn tật, mão cung càng trọng. Cung dậu khả phú, nan đại thành ). Trở lên tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Tráng nhiên sinh ra: thiên cơ Thái Âm ở dần thân tọa mệnh. ( khả phú quý, nan đại thành ). Thiên lương tại tí ngọ tọa mệnh. ( đại phú đại quý ). Thiên đồng

Ở thìn tuất tọa mệnh. ( đại phú đại quý ). Thiên đồng ở mão dậu tọa mệnh. ( đại phú quý ). Thiên đồng Thái Âm tại tí ngọ tọa mệnh. ( tử cung đại phú

Quý. Ngọ cung không hiện, nữ mệnh dâm tiện ). Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất tọa mệnh. ( khả phú quý ). Cung mệnh ở dần hoặc thân vô chính diệu, mà đúng

Cung vi cánh cửa cực lớn thái dương người. ( khả phú quý, nan đại thành ). Thiên đồng thiên lương ở dần thân tọa mệnh. ( lớp giữa phú quý, cần phong thuỷ phối hợp nhưng rất lớn

Thành ). Thái Âm ở thìn tuất tọa mệnh. ( đại phú đại quý, thấy hai bên xương khúc, sinh tại ban đêm càng tốt ). Thiên cơ tại tí ngọ tọa mệnh. ( đại phú

Đại quý ). Cung mệnh tại sửu hoặc chưa vô chính diệu, mà đúng cung vi Thái Âm thái dương người. ( nan đại thành, nữ mệnh dâm tiện ).

Trở lên tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Bính năm, tân sinh năm nhân nhân có văn xương chữ Nhật khúc hóa khoa, tam kỳ gia hội cũng không cố định, cho nên không liệt kê ra.

Ất mậu kỉ canh Nhâm Quý sinh năm người, cũng không tam kỳ cách xuất hiện, hóa lộc hóa quyền hóa khoa vĩnh viễn cũng sẽ không ở tam phương tứ chính gia hội hướng chiếu.

Thơ nói: tam kỳ củng hướng tử vi cung, khả quan nhất sinh mệnh bên trong phùng. Tiếp để ý âm dương chân tể cùng, công danh phú quý không nói hùa.

Thường nói: “Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng “, “Khoa quyền lộc củng, định vì chiết quế cao nhân “, “Khoa quyền lộc hợp, phú quý song toàn “,

“Hóa lộc thủ mệnh thân Quan lộc vị, khoa quyền tướng phùng, tất làm vợ cả thần chức vụ “, “Hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc gặp lại, xuất tướng nhập tướng “,

“Hóa khoa thủ thân mệnh, quyền lộc gặp lại, tể thần quý” .

Chú ý: nữ mệnh khoa quyền lộc tam kỳ, tuyệt dưới đại đa số tình huống cũng không phú quý.

Quyền lộc tuần phùng cách:

Hóa lộc hòa hóa quyền thủ cung mệnh, vì thế cách.

Tường thi tới:

Ất sinh năm nhân, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền;

Tráng nhiên sinh ra, thiên đồng Thái Âm ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở cung Sửu Mùi tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn thái dương ở cung Dần Thân tọa mệnh, cánh cửa cực lớn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

Cần cung mệnh tinh thần miếu vượng, thả tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn hội hợp, phương chỉ phú quý chi luận. Như cánh cửa cực lớn thái dương ở cung thân, thái dương rơi vào thiên

Viên, lại có sao đà la lạc hãm, người thật khó lấy được góc đại phú quý, sợ trả có thân thể bên trên tổn thương tàn.

Hóa lộc hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội.

Thơ nói: mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia. Đơn kiến cũng nên thân phúc dày, bình sinh vững bước rất nhai.

Thường nói: “Quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ ( luận tam phương, cát đa phương cát, hung tụ cũng không đẹp ) “, “Quyền lộc gặp lại, giết thấu,

Nhẹ danh tiếng tới long” .

Khoa quyền lộc giáp cách:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa này ba hóa diệu có hai ở cung mệnh hai bên, tức ở lân cung đến giáp mệnh, vì thế cách.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp, thiên đồng ở cung Tị Hợi tọa mệnh, lân cung phá quân hóa quyền hòa vũ khúc hóa khoa đến giáp;

Ất sinh năm nhân, tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung tọa mệnh, lân cung thiên cơ hóa lộc hòa thiên lương hóa quyền đến giáp, kiêm cung mệnh tử vi lại phải hóa khoa;

Tráng nhiên sinh ra, vũ khúc thiên phủ ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, lân cung Thái Âm hóa lộc hòa thiên đồng hóa quyền đến giáp;

Sinh năm kỷ nhân, thái dương Thái Âm tại sửu chưa tọa mệnh, lân cung vũ khúc hóa lộc hòa tham lang hóa quyền đến giáp;

Người sinh năm canh, vũ khúc tọa mệnh, lân cung thái dương hóa lộc hòa thiên đồng hóa khoa đến giáp, kiêm cung mệnh vũ khúc lại phải hóa quyền;

Quý sinh năm nhân, phàm tham lang ở cung mệnh người, lân cung cánh cửa cực lớn hóa quyền hòa Thái Âm hóa khoa đến giáp, riêng chỉ tham lang đồng thời sẽ hóa kị;

Bính năm có văn xương hóa khoa, mậu năm có hữu bật hóa khoa, tân năm có văn khúc hóa khoa, nhâm năm có tả phụ hóa khoa, phần lần đó bốn năm người sống, này

Được tam kỳ thứ hai kỳ đến giáp cung mệnh cũng không cố định, cho nên ở chỗ này không liệt kê ra.

Nhập đây cách người, vẫn cần cung mệnh tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý.

Thường nói: “Giáp quyền giáp khoa thế sở nên “, “Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, chủ quý “, “Khoa quyền lộc giáp là đắt cách” .

Song lộc giáp mệnh cách

Lộc tồn hòa hóa lộc ở lân cung đến giáp cung mệnh thị dã.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp, thiên lương, đà la tại sửu cung tọa mệnh, dần cung lộc tồn cùng tử cung liêm trinh hóa lộc, cũng giáp sửu cung ( lại vi “Nhật nguyệt tịnh minh “,

“Tọa quý hướng quý” cách );

Ất sinh năm nhân, thất sát, kình dương tại cung thìn tọa mệnh, mão cung lộc tồn cùng cung tị thiên cơ hóa lộc, cũng giáp thìn cung;

Bính sinh năm nhân, tham lang, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, cung tị lộc tồn cùng chưa cung thiên đồng hóa lộc, cũng giáp ngọ cung ( lại vi “Mã đầu đái tiễn

Cách” );

Mậu sinh năm nhân, thiên đồng, Thái Âm, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, cung tị lộc tồn cùng chưa cung tham lang hóa lộc, cũng giáp ngọ cung ( lại vi “Mã

Băng cột đầu tiến cách” );

Tân sinh năm nhân, tham lang kình dương ở tuất cung tọa mệnh, cung dậu lộc tồn cùng cung hợi cánh cửa cực lớn hóa lộc, cũng giáp tuất cung, nữ mệnh không lành, chủ dâm dục

Khắc chồng;

Quý sinh năm nhân, lập mệnh tại sửu vô chính diệu, quý sinh năm nhân lộc tồn tại tí, phá quân ở dần hóa lộc giáp mệnh.

Còn lại còn có, không đồng nhất một nhóm cử, ngoại trừ người sinh năm giáp thiên lương tại sửu, ất sinh năm nhân thất sát ở dần cập bính mậu sinh năm tới mã đầu đái tiễn cách

Ngoài có góc đại phú quý ngoại, dư giả chỗ thiếu hụt thật nhiều, khó có nên chỗ.

Thường nói: “Hóa lộc cập lộc tồn giáp thân mệnh, chủ phú quý” .

Tả hữu đồng cung cách:

Mệnh thân cung nhập xấu chưa, tả phụ hữu bật đồng cung, càng cùng ngôi sao may mắn đồng cung hòa gia hội người, làm gốc cách. Nhập đây cách người, người tất vi đoan trang

Ẩn sĩ, tính thích giúp người, phú kế hoạch, thiết kế năng lực, lấy việc khả giải hung, viên mãn đạt thành, gia hội chúng cát, chủ phú quý, nhưng phần lớn là

Ở phụ tá người khác vị trí. Nếu tam phương tứ chính lành ít dữ nhiều, vẫn thuộc bình thường người.

Thơ nói: cung mệnh giúp đỡ có căn nguyên, thiên địa thanh minh vạn vật tươi mới. Đức nghiệp đồ sộ nhân kính trọng, danh tuyên cung vàng điện ngọc trước bậc thềm ngọc.

Thường nói: “Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc dày “, “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày “, “Mộ phùng tả hữu, tôn ở bát tọa tới

Quý “, “Tả hữu đồng cung, khoác áo lưới tử” .

Văn quế văn hoa cách:

Mệnh thân cung nhập xấu chưa, văn xương văn khúc đồng cung, càng thêm hội cát tinh giả, làm gốc cách. An mệnh tại sửu, xương khúc ở chưa, an mệnh ở chưa,

Xương khúc tại sửu chiếu mệnh cũng. Nhập đây cách người, người tất cử chỉ tao nhã, tính tình ôn hòa, thông minh chăm học, đa tài đa nghệ. Mệnh cập ba

Phương hội cát ngôi sao, ở văn nghệ, trên học thuật tất có góc đại thành tựu, cũng có trong chính trị tóc triển khai, chủ phú quý. Nếu cùng hung thần đồng cung gia hội

Tắc đặc biệt, chủ người sẽ dĩ xảo nghệ mà sống, vu thiên nghiệp, đặc thù ngành sản xuất trên có phát triển.

Thơ nói: đan thư một đạo từ ngày qua, cái búng nhân gian kinh tế mới. Trong số mệnh vinh hoa thật có thể tiện, bình thường bình bộ bên trên Bồng Lai.

Thường nói: “Văn quế văn hoa, tá cửu trọng vu nghiêu điện “, “Văn xương văn khúc, thái độ làm người học nhiều đa năng “, “Xương khúc lâm vu xấu chưa, lúc

Phùng mão dậu, gần thiên nhan “, “Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chỉ nhiều dâm” .

Tham võ đồng hành cách:

Tức tham lang, vũ khúc ở tứ mộ thủ chiếu mệnh thân cung. Đây cách có hai, mệnh thân cung tại sửu chưa, vũ khúc tham lang nhị tinh cố thủ; tham lang, võ

Khúc ở thìn tuất một thủ cung mệnh, một thủ cung thân. Cung mệnh tam phương tứ chính cần thêm cát ngôi sao, mới có thể thành cách. Vui mừng sẽ lộc tồn giúp đỡ xương khúc Khôi Việt

Cập cát hóa, cũng vui mừng tham lang cùng đốm lửa hoặc linh tinh đồng cung. Đây cách sinh ra, văn nhân phải làm quan lớn, quân nhân binh quyền ngàn dặm, kinh thương người vi

Đại phú ông. Lớn bao nhiêu niên vận trình bất lợi, trước tiện về sau quý, trước bần về sau phú, ba mươi tuổi phía sau phát đạt.

Thơ nói: Vũ Tham vào miếu quý chịu đạo, tất chủ làm quan nắm đại quyền. Văn chỉ giám ti thân hiển đạt, võ thần dũng mãnh trấn biên cương.

Thường nói: “Tham võ đồng hành, uy trấn một bên di “, “Tham võ cư mộ cung, ba mươi tài phát phúc “, “Tham võ không phát người thiếu niên, vận quá

Ba mươi tài phát phúc “, “Trước bần về sau phú, Vũ Tham đồng thân mệnh tới cung” .

Tam hợp hỏa tham cách ( Tham Hỏa gặp lại ):

Tham lang thủ mệnh, gặp đốm lửa ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vì thế cách. Đốm lửa cùng tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, tam hợp thứ hai, nếu tham lang ở

Vu thần tuất xấu chưa, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội, tức là cực mỹ cách, chủ đại phú đại quý. Người hoặc dùng võ

Chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bộc phát, tài vận hanh thông. Vui mừng cùng linh tinh gia hội.

Thơ nói: tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập công lớn. Càng được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần dũng sĩ môn.

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng, đem binh sắp tới lập một bên công. Đốm lửa củng sẽ thành là đắt, danh chấn chư di chắc chắn phong ấn.

Tham linh triều viên cách ( tham linh gặp lại ):

Tham lang thủ mệnh, gặp linh tinh ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vì thế cách. Linh tinh cùng tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, tam hợp thứ hai. Nếu tham lang ở

Vu thần tuất xấu chưa, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội, tức là cực mỹ cách, chủ đại phú đại quý. Người hoặc dùng võ

Chức lập công. Nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bộc phát, tài vận hanh thông. Vui mừng cùng đốm lửa gia hội.

Thơ nói: tham lang càng được cùng linh phùng, vào miếu trong cung phúc khí long. Đạp đất anh hùng vi thượng tướng, đem binh sắp tới lập một bên công.

Thường nói: “Đốm lửa cùng tham lang ở thìn tuất xấu chưa an mệnh, miếu gặp chư cát, đối cung cập tam hợp không thêm hung, lập công biên cương, tương tương quý “,

“Linh tinh tham lang cùng tồn tại thìn tuất cung Sửu Mùi thủ mệnh, tam phương cát củng, lập công biên cương “, “Tham lang hỏa linh cùng tứ mộ cung, phú hào gia tư

Hầu bá quý “, “Tham lang đốm lửa ở miếu vượng, danh chấn chư bang “, “Tham linh hợp thủ, là danh tướng” .

Quý ngôi sao giáp mệnh cách

Đây cách có bốn, nhưng vẫn cần cung mệnh tam phương tứ chính chư tinh vào miếu vượng cát hóa mới có phú quý thành tựu. Nếu kẹp là nhà cung, tắc lực lượng không

Hiển, tác dụng không lớn.

( tử phủ giáp mệnh cách ) cung mệnh ở dần thân, gặp tử vi cùng thiên phủ đến giáp, cung mệnh tam phương có cát phương chỉ phú quý, vô cát bình thường;

( nhật nguyệt giáp mệnh cách ) cung mệnh tại sửu chưa, có thái dương cùng Thái Âm đến giáp, lại vi “Nhật nguyệt giáp tài cách “, duyến nhật nguyệt giáp mệnh người, riêng chỉ

Thiên phủ ở mệnh, hoặc vũ khúc tham lang ở mệnh, thiên phủ cùng vũ khúc đồng chúc tài ngôi sao, cho nên vi “Giáp tài “, thủ cung tài bạch cũng vì “Nhật nguyệt giáp

Tài cách” . Cung mệnh tam phương có cát phương chỉ phú quý luận, vô cát thêm vẫn thuộc bình thường;

( tả hữu giáp mệnh cách ) cung mệnh tại sửu chưa, tả phụ cùng hữu bật đến giáp, cung mệnh tam phương có ngôi sao may mắn phương chỉ cát luận, vô cát bình thường, gần được

Nhân duyên mà thôi;

( xương khúc giáp mệnh cách ) cung mệnh tại sửu chưa, văn xương cùng văn khúc đến giáp, lại vi “Văn tinh ám củng cách” . Phàm xương khúc giáp mệnh người chủ nhiều quý,

Nên từ chính trị, học thuật, quản lý các chức, tất có thể thành công.

Thơ nói: mệnh trong vô hung thiên quý giáp, ngôi sao may mắn gặp được rất nhai. Nếu không có Hàn Mặc văn vẻ sĩ, cũng thế cơm no áo ấm gia.

Thường nói: “Giáp nguyệt giáp ngày ai có thể gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề “, “Sáu giáp mệnh cát ( tử phủ, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, khoa

Quyền lộc, Khôi Việt ) “, “Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, thêm cát diệu, không quyền tắc phú “, “Tử phủ giáp mệnh là đắt cách “, “Tả hữu

Giáp mệnh là đắt cách “, “Giúp đỡ giáp đế ( đế tức tử vi ) vi thượng phẩm “, “Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ “, “Nhật nguyệt an mệnh xấu chưa,

Trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển” .

Liêm trinh văn võ cách:

Liêm trinh ở dần thân vào miếu, cùng văn xương, văn khúc củng chiếu vì thế cách.

Thơ nói: trúng mục tiêu văn võ vui mừng triều viên, vào miếu bình sinh phúc khí toàn bộ. Thuần túy văn có thể cao chiết quế, chinh chiến võ định trấn ba một bên.

Thường nói: “Liêm trinh gặp văn xương, hảo lễ vui vẻ” .

Quyền sát hóa lộc cách:

Tức Kình Đà hỏa linh tọa mệnh vào miếu thị dã, cần cung mệnh tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn gia hội mới là đây cách. Đây cách sinh ra, chủ tính tình cương mãnh,

Đủ anh hùng khí cảm khái. Tất cửu tử nhất sinh, mạo hiểm chồng chất, nên quan võ quyền quý, hoặc làm nghề nguy hiểm, mạo hiểm đầu cơ có thể có đại thành.

Đây cách sinh ra tất có lao ngục tai ương, nhược vô ngôi sao may mắn đồng cung gia hội, tức là hung ngoan đồ đệ, tứ chi có thương tích tàn, hoặc chủ tai họa bất ngờ đoản mệnh.

Thơ nói: tam sát thêm lâm miếu vượng cung, tính tình cương mãnh chấn động anh hùng. Trải qua hiểm địa đều trải qua, lẫm lẫm uy quyền chúng hiếm cùng.

Thường nói: “Kình dương vào miếu thêm cát, phú quý tung tin” ( kình dương vào miếu cách ), “Kình dương đốm lửa cùng tồn tại thìn tuất xấu chưa thủ mệnh, uy quyền

Áp chúng “, “Đốm lửa ( linh tinh ) thủ mệnh, miếu gặp chư cát, đối cung cập tam hợp không thêm hung, lập võ công “, “Hỏa linh gặp nhau, nhập

Miếu, danh chấn chư bang “, “Linh tinh thủ mệnh, miếu gặp tử phủ, không quý tức phú “, “Linh tinh đốm lửa vượng cung, cũng vì phúc luận “, “Dương

Đà hỏa linh, phùng cát phát tài, hung tắc kị” . Như Adolf Hitler mệnh.

Quyền tinh triều viên cách ( hùng túc triều viên cách ):

Liêm trinh ở chưa cung thân thủ mệnh, không thêm sát. Đây cách người, ở lúc tuổi còn trẻ sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, chợt phát tài, nổi danh. Liêm trinh ở

Chưa cung hóa lộc, hoặc ở dần thân có lộc tồn đồng cung, vi “Liêm trinh trong sạch cách” .

Thơ nói: thân chưa liêm trinh được địa phương, tung thêm thất sát không vì hung. Thanh danh hiển đạt phong vân xa, hai hạn cuộc sống an nhàn phú quý ở bên trong. Thường nói: “Liêm

Trinh ở chưa cung thân thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh ( gia sát bình thường )” . Phụ củng văn tinh cách:

Văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu. Như hồng thừa trù, nghiêm gia cam mệnh.

Thơ nói: phụ tinh củng mệnh tối chịu đạo, nhanh nhẹn tài hoa chúng đừng trước. Nhẹ lúc soái thần kiêm năm mã, trọng cần nhập tướng chấn uy quyền.

Lộc văn củng mệnh cách:

Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính được xương khúc củng hướng, vì thế cách, không thấy sát tinh, vô bất phú quý.

Thường nói: “Lộc văn củng mệnh, giàu thả quý” .

Lộc hợp uyên ương cách:

Lộc tồn cùng hóa lộc cùng thủ cung mệnh. Mạng người được đây, cả đời tài vận hanh thông, vô không đại phú, đa số xí nghiệp tư doanh lão bản, công ty đổng sự,

Môi giới bất động sản đám người. Bằng không thì cũng chính là chính phủ cao cấp quan viên, hơn nữa nhân tham chánh mà phát tài.

Thơ nói: lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào. Tài sản vô số thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến áo áo bào tím.

Thường nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý” . Như trương cư chính mệnh, ất sinh năm nhân cự cơ ở mão, thiên cơ hóa lộc cùng lộc tồn đồng cung.

Song lộc triều viên cách:

Cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn hòa hóa lộc gia hội.

Thơ nói: tài Quan hai chỗ cùng di chuyển, song lộc phùng số một hữu ích. Đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên.

Thường nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý” .

Lộc mã bội ấn cách:

Lộc tồn hoặc hóa lộc cùng trời mã, thiên tướng đồng cung miếu vượng thủ mệnh.

Lộc mã giao trì cách:

Cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn ( hoặc hóa lộc ), càng có thiên mã gia hội người, vì thế cách. Đây cách sinh ra, tỷ lệ phát sinh cao tài tha hương hoặc thu hoạch

Phương xa tới tài, hoàn cảnh biến hóa lớn, nhiều ra ngoài, lữ hành, trên sự nghiệp chủ bôn ba lao lực mà chiêu tài. Hội cát ngôi sao chúng, tất hơi lớn phú tới

Nhân.

Thường nói: “Lộc mã tối hỉ giao trì “, “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự” .

Nhị diệu đồng lâm cách:

An mệnh sửu cung, nhật nguyệt ở chưa cung; an mệnh chưa cung, nhật nguyệt tại sửu cung, tam phương cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia hội vi

Đây cách.

Thơ nói: cung mệnh nhật nguyệt vui mừng gặp lại, càng gặp khoa quyền ở hóa ở bên trong. Đây mệnh võ quan cần xây lễ, quan văn định chủ vị tam công.

Thường nói: “Sửu cung lập mệnh nhật nguyệt triều, người sinh năm bính hoặc mậu phúc lộc tha. Chính cung bình thường trung cuộc luận, đối chiếu phú quý họa giai tiêu “, “Nhật nguyệt

Thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập rõ ràng “, “Nhật nguyệt cùng chưa, an mệnh xấu, hầu bá tới phẩm ( cát hóa phương tốt, bính mậu người sinh năm tân cát ) “,

“Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh chưa, hầu bá tới phẩm ( cát hóa phương tốt, người sinh năm bính tân cát ) “, “Nhật nguyệt khoa lộc xấu chưa trúng, nhất định là phương

Ông bác” .

Đan trì quế trì cách:

Thái dương tại cung thìn hoặc cung tị tọa mệnh, Thái Âm ở cung dậu hoặc tuất cung tọa mệnh, nhị tinh giai lâm vượng địa, thái dương vi thềm son, Thái Âm vi quế trì,

Cho nên vì thế cách. Mệnh nhập đây cách, giai chủ thiếu niên đắc chí. Như thi lên đại học, kế thừa tài sản, xuất ngoại đọc sách, ở tốt vô cùng công ty

Công tác, tuổi còn trẻ được trọng dụng, hành động chưa tới tiếp nhận nhân, hoặc kinh thương phát tài, vân vân. Tam phương tứ chính hội cát ngôi sao, chủ sau này trả

Có này cẩm tú tiền đồ.

Thơ nói: hai diệu thường minh chính trúng tuyển, tài hoa thanh thế định này hùng. Thiếu niên tế được phong vân hội, nhảy thiên trì liền hóa rồng.

Thường nói: “Đan trì quế trì, sớm toại ý chí thanh tao” .

Giáp đệ đăng dung cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa quyền ở tam phương triều là. Đây cách thông minh hơn người, tất thi vào cao đẳng học phủ, thả chủ người văn vẻ quan thế, hoặc ở

Học thuật, trên khoa học kỹ thuật có sang tân hòa phát minh. Lại nên theo nhâm quản lý chức vụ, hoặc ở trong chính trị chỉ đầu cơ.

Thơ nói: vũ môn nhảy liền bay lên không, tài hoa xuất chúng trong sóng lớn. Ba cấp phi trở mình hợp biến hóa, phong vân đất bằng phẳng lên giao long.

Thường nói: “Khoa mệnh quyền triều, đăng dong biệt thự “, “Khoa quyền đúng củng, vọt ba cấp vu vũ môn” .

Khoa danh hội lộc cách:

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa lộc ở tam phương lai triều.

Thơ nói: khoa danh ở mệnh số ở bên trong triền, trác tuyệt tài hoa chừng truyền. Nhảy quá đăng ba cấp sóng lớn, y quan đẹp thị trước mặt quân vương.

Thường nói: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng tương vương triều” .

Cực hướng ly minh cách:

Tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, tam phương tứ chính vô sát thấu, hợp đây cách. Tử vi vi bắc cực, ngọ cung thuộc quẻ ly vị trí, tên cổ. Ấn đây cách,

Nãi tử vi ở ngọ vào miếu, nếu không gia sát ngôi sao, tung vô cát phụ, cũng chủ phú quý không nhỏ. Nếu hội cát ngôi sao, được đây cách người, không phải trong triều

Hiển hoạn, cũng thế thương giới cự phú, vận mệnh tới tốt, hơn xa mặt khác. Tử vi tại tí tọa mệnh, xa xa không bằng ở ngọ cung oai thế.

Thơ nói: thừa thông ti gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện. Mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị trí tam công.

Thường nói: “Tử vi ở ngọ vô sát thấu, vị trí chí công khanh “, “Tử vi ở ngọ, vô Kình Đà, giáp đinh sinh năm kỷ nhân, vị trí chí công khanh” .

Hóa tinh phản quý cách:

Thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, tráng nhiên sinh ra gặp là; cánh cửa cực lớn tại cung thìn tọa mệnh, tân sinh năm nhân gặp là, đây là sao hóa gặp quý cách. Duyến thiên

Cùng tồn tại tuất, vi bằng cung, vốn là bất lợi, Dante sinh năm nhân, dần cung có Thái Âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, đúng

Cung cánh cửa cực lớn hóa kị đến hướng, trái lại vi đại phú đại quý cách. Cánh cửa cực lớn ở thìn, vi bằng cung, vốn là bất lợi, tân sinh năm nhân cánh cửa cực lớn hóa lộc,

Cùng cung dậu lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, cung tài bạch có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, nếu có chút văn xương hóa kị ở mệnh hoặc di chuyển, không lên hung luận, cũng

Chủ phú quý. Nếu thêm hỏa linh không kiếp, tắc đặc biệt.

Thơ nói: ba sao biến hóa không…nhất nghèo, cùng tuất gặp lại cự gặp rồng. Sinh giá trị đinh tân cần phú quý, thanh niên công chính triều đình ở bên trong.

Thường nói: “Thiên đồng tuất cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý “, “Cánh cửa cực lớn thìn tuất vi hãm địa, tân nhân hóa cát lộc hóa cát lộc tranh

Vanh “, “Thìn tuất ứng với ngại hãm cánh cửa cực lớn, tân mạng người gặp trái lại là lạ cách “, “Cự nhật củng chiếu là lạ cách” .

Tướng tinh đắc địa cách ( vũ khúc thủ viên ):

Vũ khúc miếu vượng thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách.

Thơ nói: tướng tinh vào miếu thật là tường, vị trí chính quan cao nơi nơi mạnh. Chiếm đất công thành nhiều diệu tính, uy phong lẫm lẫm trấn biên cương.

Thường nói: “Vũ khúc miếu viên, uy danh lẫy lừng dịch “, “Vũ khúc vào miếu, cùng xương khúc đồng cung, xuất tướng nhập tướng “, “Vũ khúc Khôi Việt ở miếu

Vượng, tài phú tới Quan “, “Vũ khúc Lộc Mã đồng cung, phát tài viễn hương” .

Nhật nguyệt chiếu bích cách:

Thái dương Thái Âm tại sửu chưa, tọa cung điền trạch ( đây tất vi phá quân ở thìn tuất cung tọa mệnh ), cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc,

Khôi Việt đồng cung gia hội. Mệnh nhập nhật nguyệt chiếu bích cách, chủ đại phú, rất nhiều bất động sản, như lâu vũ, ruộng đất, núi rừng, khu nhà cấp cao, có lẽ có thể

Kế thừa tổ nghiệp. Bản cách sinh ra, vẫn cần cung mệnh tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn cũng cát hóa, mới là thật sự, nếu cung mệnh tam phương sẽ hung thần nhiều,

Vẫn thuộc nghèo hèn mệnh, cung điền trạch tới cát cũng không có ích lợi gì.

Tài lộc giáp mã cách:

Đây luận giáp cục rất là miễn cưỡng. Thiên mã thủ cung mệnh, mà lân cung có vũ khúc cùng hóa lộc đến giáp, vi tài lộc giáp mã cách, cung mệnh tọa trường sinh hoặc

Là đế vượng càng diệu. Đây cách sinh ra, phần lớn đầu cơ trục lợi, có gan mạo hiểm khó khăn, chủ trước bần về sau phú, cũng không quý cũng. Vẫn cần mệnh tọa

Trường sinh đế vượng, tam phương có ngôi sao may mắn gia hội, phương làm vợ cả phú mà nói. Nhược vô tả hữu xương khúc, vẫn thuộc bình thường.

Tường thi tới:

Thái dương thiên mã ở cung tị hoặc cung hợi tọa mệnh, phùng quý sinh năm nhân, phá quân ở cung phụ mẫu hóa lộc, cùng vũ khúc ở cung huynh đệ đến giáp cung mệnh;

Thiên đồng thiên mã ở cung tị hoặc cung hợi tọa mệnh, phùng quý sinh năm nhân, phá quân ở cung huynh đệ hóa lộc, cùng vũ khúc ở cung phụ mẫu đến giáp cung mệnh.

Minh lộc ám lộc cách:

Tức cung mệnh hữu hóa lộc ( hoặc lộc tồn ), mà không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn ( hoặc hóa lộc ) thị dã.

Tường thi tới:

Người sinh năm giáp, liêm trinh tham lang ở hợi, liêm trinh hóa lộc, mà dần cung có lộc tồn cùng hợi không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

Ất sinh năm nhân, thiên cơ thiên lương ở tuất cung, thiên cơ hóa lộc, mà mão cung có lộc tồn cùng tuất không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở tuất hoặc mão;

Bính sinh năm nhân, thiên đồng thiên lương ở thân, thiên đồng hóa lộc, mà thôi cung có lộc tồn cùng thân không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

Tráng nhiên sinh ra, Thái Âm thái dương ở chưa, Thái Âm hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn cùng chưa không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở chưa hoặc ngọ;

Mậu sinh năm nhân, tham lang ở thân, tham lang hóa lộc, mà thôi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở chưa, vũ khúc hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn cùng chưa không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở ngọ hoặc chưa;

Người sinh năm canh, thái dương ở tị, thái dương hóa lộc, mà cung thân có lộc tồn cùng tị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn ở thìn, cánh cửa cực lớn hóa lộc, mà cung dậu có lộc tồn cùng thìn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dậu hoặc thìn ( lại vi hóa tinh phản quý cách );

Nhâm sinh năm nhân, thiên đồng thiên lương ở dần, thiên lương hóa lộc, mà cung hợi có lộc tồn cùng dần không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

Quý sinh năm nhân, tử vi phá quân tại sửu, phá quân hóa lộc, mà tử cung có lộc tồn cùng xấu không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh tại tí hoặc xấu.

Trở lên chư các loại, riêng chỉ lấy cung mệnh hóa lộc, có cung điền trạch lộc tồn đến không bàn mà hợp ý nhau mới là tốt cấu. Như giáp năm Liêm Tham ở hợi, mậu năm tham lang ở

Thân, canh năm thái dương ở tị. Hoặc nguyên bản tam phương tứ chính vận mệnh ngon, được minh lộc ám lộc, khả lên “Dệt hoa trên gấm” đấy tác dụng.

Thường nói: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm” .

Khoa minh lộc ám cách ( minh châu ám lộc ):

Tức hóa khoa thủ cung mệnh, cung mệnh tới không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn thị dã.

Người sinh năm giáp vũ khúc ở hợi hóa khoa thủ mệnh, mà dần cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Ất sinh năm nhân tử vi ở tuất hóa khoa thủ mệnh, mà mão cung có lộc tồn ( lại vì quyền lộc giáp mệnh cách ); bính sinh năm nhân văn xương ở thân hóa khoa thủ

Mệnh, mà thôi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tráng nhiên sinh ra thiên cơ ở chưa hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Mậu sinh năm nhân hữu bật ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà thôi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Sinh năm kỷ nhân thiên lương ở chưa hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Người sinh năm canh thiên đồng ở tị hóa khoa thủ mệnh, mà cung thân có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tân sinh năm nhân văn khúc ở thìn hóa khoa thủ mệnh, mà cung dậu có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Nhâm sinh năm nhân tả phụ ở dần hóa khoa thủ mệnh, mà cung hợi có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Quý sinh năm nhân Thái Âm tại sửu hóa khoa thủ mệnh, mà tử cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Thường nói: “Khoa rõ ràng lộc ám, vị liệt tam đài” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button