Tử vi

Tử Vi ở cung điền trạch

Tử Vi độc tọa thủ cung điền trạch, thông thường đều có tự mua nhà cửa. Trường hợp ở cung Ngọ, thích hợp nhà cao, đất cao. Nếu có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hay vây chiếu, nên mua đất có thể kiếm lời, cũng nên mua bán nhà cửa.

Tử Vi gặp Phá Quân đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về có tổ nghiệp hoặc gia nghiệp, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà suy bại. Nếu được “bách quan triều củng”, thì có thế giữ được. Nếu là “tại dã cô quân”, hoặc cỏ Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, sẽ chủ về vì gia nghiệp mà xảy ra bất hòa, tranh chấp; gặp thêm các sao hình, hao thì chủ về kiện cáo phiền phức; có Thiên Vu thì tranh chấp gia sản. Gặp sao lộc, hoặc Phá Quần Hóa Lộc thì có tự mua nhà cửa, nên mua nhà cũ.

Tử Vi gặp Thất Sát đồng độ hoặc vây chiếu, cần phải xem tình hình cát hung Thiên Phú. Nếu Thiên Phú lá kho phù đẩy ắp thì tự mua nhà cửa được; nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì sản nghiệp lung lay. Gặp Hóa Kị, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, Thiên Hư, thì sản nghiệp tiêu ma, phá tán.

Tử Vi đồng độ với Tham Lang, gặp các sao phụ, tá cát, thì nhà ở khá đẹp. Nếu gặp sát tinh, thì chỉ là hòa nhoáng bề ngoài. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ mà được cát hóa và có sao cát, sản nghiệp đột nhiên tăng lên; nhưng nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, thì được nhanh mất nhanh! Tham Lang Hóa Lộc gặp sao cát, mà không gặp sát tinh, có thể mua bán nhà cửa.

Hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, ngoại trừ trường hợp “Tử Vi, Tham Lang” (Tham Lang Hóa Kị thì vẫn đúng), đều không nên gặp Hỏa Tinh, còn hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hư, Đại Hao, chủ về nhà cửa có nguy cơ xảy ra hỏa tai. Đến cung hạn điền trạch có Kình Dương, Đà La là năm ứng nghiệm.

Tử Vi thủ cung điền trạch tuy gặp các sao phụ, tá cát, cũng không nên gặp Văn Xương, Văn Khúc Hóa Kị, chủ về mua bán nhà cửa vì văn thư khế ước mà bị tổn thất.

Tinh hệ Tử Vi ở cung điền trạch, nếu có các sao phụ, tá cát hội họp, chủ về gia đình nhiều người ở chung, cũng chủ về nơi làm việc có nhiều nhân viên. Nếu là “Tử Vi, Phá Quân” gặp cát tinh, thì đây là cơ sỡ mới; nếu “Tử Vi, Thiên Tướng” gặp sát tinh, thì đây là cơ sở cũ, mà cơ sở đang bị lung lay, nên chú ý cơ hội thay đổi công việc hoặc cải cách.

Tinh hệ Tử Vi ở cung điền trạch, đến đại hạn hay lưu niên gặp “Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung điền trạch mới chủ về dời chuyển; nhưng nếu có sát tinh nặng thì không dời chuyển, mà chủ về sửa sang hoặc dời chuyển bên trong (như đổi phòng làm việc, v.v…). “Tử Vi, Tham Lang” gặp sao lộc thì chủ xây dựng, hoặc dời nhà.

He tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch mà gặp cát tinh, đều chủ về mua thêm nhà cửa đất đai; ở thời hiện đại thường thường là thời kì thành lập công ti cổ phần.

Tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, có sao kị và lưu sát tinh nhập cung, xung hội lưu sát của đại hạn, lại gặp Âm Sát, Tang Môn, Bạch Hổ, sẽ chủ về có tang. Nhưng cung phụ mẫu hay cung mệnh phải gặp Văn Xương, Văn Khúc, hoặc cung điền trạch gặp Văn Xương, Văn Khúc mới đúng.

Tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, có sao cát, cát hóa, gặp Thiên Hi hoặc Hồng Loan, có Lưu Xương, Lưu Khúc nhập cung, thì đây là năm tăng thêm nhân khẩu trong nhà. Nếu không gặp cát tinh, chi chủ về họ hàng, bạn bè đến ở tạm một thời gian, hoặc cơ sớ làm việc có người đến thực tập hay là nhậm chức tạm thời.

Tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, thông thường chủ về nhà ở hay công ti không bị phong thủy ảnh hưởng; nhưng nếu gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát thì cẩn chú ý vấn đề phong thủy.

“Tử Vi, Phá Quân” hay “Tử Vi, Thiên Tướng” gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, đều chủ về nhà ở cũ, cần phải xem phong thủy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung điền trạch

Xem thêm Tử Vi ở cung điền trạch

Tử Vi độc tọa thủ cung điền trạch, thông thường đều có tự mua nhà cửa. Trường hợp ở cung Ngọ, thích hợp nhà cao, đất cao. Nếu có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hay vây chiếu, nên mua đất có thể kiếm lời, cũng nên mua bán nhà cửa.

Tử Vi gặp Phá Quân đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về có tổ nghiệp hoặc gia nghiệp, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà suy bại. Nếu được “bách quan triều củng”, thì có thế giữ được. Nếu là “tại dã cô quân”, hoặc cỏ Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, sẽ chủ về vì gia nghiệp mà xảy ra bất hòa, tranh chấp; gặp thêm các sao hình, hao thì chủ về kiện cáo phiền phức; có Thiên Vu thì tranh chấp gia sản. Gặp sao lộc, hoặc Phá Quần Hóa Lộc thì có tự mua nhà cửa, nên mua nhà cũ.

Tử Vi gặp Thất Sát đồng độ hoặc vây chiếu, cần phải xem tình hình cát hung Thiên Phú. Nếu Thiên Phú lá kho phù đẩy ắp thì tự mua nhà cửa được; nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì sản nghiệp lung lay. Gặp Hóa Kị, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, Thiên Hư, thì sản nghiệp tiêu ma, phá tán.

Tử Vi đồng độ với Tham Lang, gặp các sao phụ, tá cát, thì nhà ở khá đẹp. Nếu gặp sát tinh, thì chỉ là hòa nhoáng bề ngoài. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ mà được cát hóa và có sao cát, sản nghiệp đột nhiên tăng lên; nhưng nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, thì được nhanh mất nhanh! Tham Lang Hóa Lộc gặp sao cát, mà không gặp sát tinh, có thể mua bán nhà cửa.

Hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, ngoại trừ trường hợp “Tử Vi, Tham Lang” (Tham Lang Hóa Kị thì vẫn đúng), đều không nên gặp Hỏa Tinh, còn hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hư, Đại Hao, chủ về nhà cửa có nguy cơ xảy ra hỏa tai. Đến cung hạn điền trạch có Kình Dương, Đà La là năm ứng nghiệm.

Tử Vi thủ cung điền trạch tuy gặp các sao phụ, tá cát, cũng không nên gặp Văn Xương, Văn Khúc Hóa Kị, chủ về mua bán nhà cửa vì văn thư khế ước mà bị tổn thất.

Tinh hệ Tử Vi ở cung điền trạch, nếu có các sao phụ, tá cát hội họp, chủ về gia đình nhiều người ở chung, cũng chủ về nơi làm việc có nhiều nhân viên. Nếu là “Tử Vi, Phá Quân” gặp cát tinh, thì đây là cơ sỡ mới; nếu “Tử Vi, Thiên Tướng” gặp sát tinh, thì đây là cơ sở cũ, mà cơ sở đang bị lung lay, nên chú ý cơ hội thay đổi công việc hoặc cải cách.

Tinh hệ Tử Vi ở cung điền trạch, đến đại hạn hay lưu niên gặp “Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung điền trạch mới chủ về dời chuyển; nhưng nếu có sát tinh nặng thì không dời chuyển, mà chủ về sửa sang hoặc dời chuyển bên trong (như đổi phòng làm việc, v.v…). “Tử Vi, Tham Lang” gặp sao lộc thì chủ xây dựng, hoặc dời nhà.

He tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch mà gặp cát tinh, đều chủ về mua thêm nhà cửa đất đai; ở thời hiện đại thường thường là thời kì thành lập công ti cổ phần.

Tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, có sao kị và lưu sát tinh nhập cung, xung hội lưu sát của đại hạn, lại gặp Âm Sát, Tang Môn, Bạch Hổ, sẽ chủ về có tang. Nhưng cung phụ mẫu hay cung mệnh phải gặp Văn Xương, Văn Khúc, hoặc cung điền trạch gặp Văn Xương, Văn Khúc mới đúng.

Tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, có sao cát, cát hóa, gặp Thiên Hi hoặc Hồng Loan, có Lưu Xương, Lưu Khúc nhập cung, thì đây là năm tăng thêm nhân khẩu trong nhà. Nếu không gặp cát tinh, chi chủ về họ hàng, bạn bè đến ở tạm một thời gian, hoặc cơ sớ làm việc có người đến thực tập hay là nhậm chức tạm thời.

Tinh hệ Tử Vi thủ cung điền trạch, thông thường chủ về nhà ở hay công ti không bị phong thủy ảnh hưởng; nhưng nếu gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát thì cẩn chú ý vấn đề phong thủy.

“Tử Vi, Phá Quân” hay “Tử Vi, Thiên Tướng” gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, đều chủ về nhà ở cũ, cần phải xem phong thủy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button