Tử vi

TUONG QUAN – Sao Tướng Quân

Bàn về sao Tướng Quân trong Tử Vi

Bài viết Bửu Đình, bản dịch của Trần Quang Hoan và Anh Lê.

TƯỚNG QUÂN nằm trong chòm BÁC SĨ. Xung chiếu luôn luôn có PHỤC BINH, thường đồng cung với QUỐC ẤN. Tam hợp có LỘC TỒN và BỆNH PHÙ.

Bạn đang xem: TUONG QUAN – Sao Tướng Quân

TUONG QUAN belongs to BAC SI’s constellation. In every chart, TUONG QUAN stands opposite with PHUC BINH, and often stands together with QUOC AN. It is always in trine with LOC TON and BENH PHU, creating TON TUONG PHU group. (LOC TON, TUONG QUAN, BENH PHU)

v Tính Chất Cơ Bản.

v Thương Yêu, Găn Bó. Hoà Thuận…

TƯỚNG QUÂN là ngôi sao tình cảm. Chủ thương yêu gắn bó với người. Thường tưởng nhớ đến LỘC TỒN và ấn tượng xấu với BỆNH PHÙ do gặp sỉ nhục trong đời. Từ thương yêu và gắn bó tưởng nhớ với người, nhờ đấy bên ngoài PHỤC BINH lui tới phục vụ, thăm viếng.

TƯỚNG QUÂN thuần tuý là sao tình cảm của con người. Hoà thuận, hoà hợp với nhiều chính tinh khác. Ngoại trừ 2 sao PHÁ QUÂN và CỰ MÔN bị phản tác dụng. Có thể đi với THIÊN HÌNH vô hại.

Đến đây các bạn đã phân biệt được. Người tôi thương và người thương tôi khác nhau như thế nào.

v The basic traits.

v Loving. To have a strong attachment to somebody. Concord

TUONG QUAN is a star of sentiments. It denotes loving, attachment to somebody. TUONG QUAN often commemorates LOC TON, and have a bad impression with BENH PHU due to having received shame that caused by BENH PHU in life. Thanks to loving and remembrance of people, PHUC BINH from outside could have a chance to visit, offer service.

TUONG QUAN is a star which denotes pure sentiments of people. It is suitable with many Major Stars, except PHA QUAN and CU MON, with which brings out its countereffect. TUONG QUAN could combine harmlessly with THIEN HINH.

Up to this point, you could distinguish between the people who I love and the people who love me.

v Ngôi Sao Cần Thiết Của Lãnh Tụ.

Người làm tướng, làm chỉ huy, người lãnh đạo cần biết sức người của kẻ thuộc hạ. Biết đặt họ đúng nơi, đúng chỗ. Cần biết tình cảm, hoàn cảnh của họ. Có như thế, người chỉ huy và cấp dưới thống nhất một ý chí. Trong TỬ VI giữa chính tinh và bàng tinh phối hợp hài hoà. Cái ta cần là tình cảm ấy chân thật, hoặc ít ra là sự vui vẻ. Không cần đến tình cảm giả dối. Đó là lý do sao này đi với nhóm TANG HƯ KHÁCH kém hay.

Cũng như các ngôi sao khác. TƯỚNG QUÂN cũng bị mất tác dụng trước nhóm TANG HƯ KHÁCH và THIÊN KHÔNG. Và trở nên khắt khe trước bộ KỴ HÌNH.

Tình cảm con người là thế. Thật có, giả có và phức tạp cũng có. Biến hoá tuỳ lúc, tuỳ người.

v A star that is essential for leaders

The commander, the leader needs to know the ability of their followers. Based on that, the leader arrange them in positions that they can bring into play their full potential. The leader needs to know their thoughts, their situations… Only then can the superior and the followers be united. In TU VI, the combination between Major Stars and Minor Stars needs to be harmonious. We need sentiments that are real, or at least the sentiments should be cheerful. We don’t need sentiments that are fake. That is why this star when combining with TANG HU KHACH shall not be very good combination.

Just as any other star, TUONG QUAN also its effect when combining with TANG HU KHACH and THIEN KHONG. It shall be come very strict with KY HINH.

The sentiment of human is like that, it is real, it is fake, it is complicated, it changes depends on the time and person.

v Tương Trợ. Cứu Giúp, Hỗ Trợ, Viện Trợ… Hà Hơi Tiếp Sức.

Từ thương yêu TƯỚNG QUÂN chuyển qua tương trợ, giúp đỡ… là chuyện bình thường. Từ tình cảm ấy, TƯỚNG QUÂN có thể vô tình hay cố ý tiếp tay với kẻ xấu, kẻ ác. Điều dễ gây hiểu lầm không phải bao giờ TƯỚNG QUÂN cũng tốt, nó chỉ là ngôi sao tình cảm mà thôi. Không nên lấy làm lạ, bọn giặc dữ luôn luôn hà hơi tiếp sức cho kẻ xấu, kẻ ác. Cũng như kẻ xấu, kẻ ác sẵn sàng đầu quân cho giặc dữ. Nó thương yêu quấn quít với bọn này.

Cũng một ngôi sao TƯỚNG QUÂN, có lúc chúng ta dùng từ này, có lúc dùng từ khác để luận đoán cho đúng nghĩa thật của nó.

Tuỳ phe, tuỳ nhóm. Ta lại có, Mỹ đang viện trợ cho Iraq nhưng nếu ai đó nói. Mỹ đang hà hơi tiếp sức cho đồng minh cũng không nên lấy đó làm lạ. Ngôn ngữ biến hoá theo người dùng. Người luận đoán căn cứ vào các sao hội họp với nhau để quyết đoán.

v Interdependence. Helping. Support. Aid…Abetting

From loving, TUONG QUAN transforms to supporting, helping…such is a normal. From that sentiments, TUONG QUAN could accidentally or intentionally help the bad guys. We easily mistake that TUONG QUAN is always good, but it is just a star of sentiment. Do not be surprised if the bullies always support the evils. Same as the bad guys always want to join to the bullies. They love and bond together.

Only one TUONG QUAN star, denpending on the situations sometimes we use these words, sometimes we use other words to depict its true meaning. Depends on which side we are on, we have the USA is aiding Irag, but some people could say that USA is supporting its ally. The choice of words varies depends on the person who is speaking. We predict based on the surrounding stars.

v Chọn Lựa.

Khi bạn thương ai, tương trợ ai… vì sao bạn thương người này, bạn không thích người kia. Bởi vì trong đó có hàm ý chọn lựa. Vậy TƯỚNG QUÂN là ngôi sao có tính chọn lựa để rồi thương yêu, găn bó, giúp đỡ tưởng nhớ. Để rồi kẻ kia lui tới với mình là sao PHỤC BINH.

Còn mang ý chọn lựa, ta còn có THIÊN TƯỚNG đứng hàng đầu các sao chọn lựa để thương mến. Nó khác với TƯỚNG QUÂN là không cần phải gần gũi, quấn quít bên cạnh. Thương là thương tính cách hay hoàn cảnh thế thôi. Thương là thương thế chỉ ngần ấy thôi.

Ngôi sao thứ ba có tính chọn lựa là ĐÀO HOA. Có tính chọn lựa. Như, chọn sản phẩm, chọn lựa việc học hành, chọn lựa 1 con đường… Tất nhiên trong đó có cả chọn lựa người mình thương, nếu ĐÀO HOA đi với THIÊN TƯỚNG hay TƯỚNG QUÂN.

v Selecting

Why do you love this person, support this person but not the others? Because it implies a certain choice you made. So, TUONG QUAN is the star who likes to choose and then proceed to loving, bonding, helping, remembering. So that the other person shall return the sentiment and create a relationship which is PHUC BINH.

Another star that loves choosing is THIEN TUONG, the top of of the star who likes to make selection in love. It is different from TUONG QUAN in which it does not need intimacy nor being close to each other. It loves only the situation, the personality, and that is it. Its love is confined in a certain boundary.

The third star who love selecting is DAO HOA. It is picky, about shopping, about studying, about choosing a path… of couse it is also picky in selecting the person to love, if DAO HOA accompanies THIEN TUONG and TUONG QUAN.

v Tiếp Tục, Kế Tục…

TƯỚNG QUÂN còn có đặc điểm lợi thế hơn người khi Mệnh có sao này. Khi chào đời được người thân thương yêu. Nhờ đó, nó lợi thế như các sao kế tục, thừa kế sự nghiệp, di sản cha ông để lại. Góp phần quyết đoán trong vấn đề thừa kế. Đắc lực khi đi với bộ PHỦ TƯỚNG, bộ CƠ LƯƠNG.

v Inheriting

TUONG QUAN is advantageous even more when MENH has this star. Since birth the person is loved by the family. Because of that, it is very beneficial for inheriting career, property, heritage from the ancestors. It is a contributing factor in predicting interitance. It is at its most powerful when combining with PHU TUONG, CO LUONG.

v Tình Nước, Người Yêu Nước.

Có người sinh ra chỉ yêu vật chất hãnh diện với những gì mình có, hoặc đắc ý với địa vị của mình. Có người yêu gia đình, có người yêu người thân… Việc nước non là “Cha chung không ai khóc”.

Nước chẳng yêu người nhưng người sinh ra thường yêu nước.

Đó là tình cảm của TƯỚNG QUÂN dành cho sao QUỐC ẤN. Có nhiều người sinh ra đời hiến dâng cuộc đời mình cho tổ quốc, nặng về tình yêu nước. Chúng ta hãy trân trọng tình cảm của họ.

Đó cũng là lý do TƯỚNG QUÂN QUỐC ẤN phối hợp tốt đẹp với bộ TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC.

v Love for the country, the patriot

Some people are born to love the material world and proud of what he/she possesses, or feeling smug with the social status he/she achived. Some people love the family (the clan), the family members… the matter of the nation is something Vietnamese has a saying “We shall not weep for the father because he belongs to no particular person, he is of everyone’s.”

The nation shall not love a particular person but some are born to love the nation.

It is the love that TUONG QUAN has for QUOC AN. Some people are born to offer themselves to the nation, their love for their country is strong. We should value such sentiment.

It is also why TUONG QUAN and QUOC AN create a beautiful group that combines well with TUE HO PHU and PHUONG CAC. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TUONG QUAN - Sao Tướng Quân

Bàn về sao Tướng Quân trong Tử Vi

Bài viết Bửu Đình, bản dịch của Trần Quang Hoan và Anh Lê.

TƯỚNG QUÂN nằm trong chòm BÁC SĨ. Xung chiếu luôn luôn có PHỤC BINH, thường đồng cung với QUỐC ẤN. Tam hợp có LỘC TỒN và BỆNH PHÙ.

TUONG QUAN belongs to BAC SI’s constellation. In every chart, TUONG QUAN stands opposite with PHUC BINH, and often stands together with QUOC AN. It is always in trine with LOC TON and BENH PHU, creating TON TUONG PHU group. (LOC TON, TUONG QUAN, BENH PHU)

v Tính Chất Cơ Bản.

v Thương Yêu, Găn Bó. Hoà Thuận…

TƯỚNG QUÂN là ngôi sao tình cảm. Chủ thương yêu gắn bó với người. Thường tưởng nhớ đến LỘC TỒN và ấn tượng xấu với BỆNH PHÙ do gặp sỉ nhục trong đời. Từ thương yêu và gắn bó tưởng nhớ với người, nhờ đấy bên ngoài PHỤC BINH lui tới phục vụ, thăm viếng.

TƯỚNG QUÂN thuần tuý là sao tình cảm của con người. Hoà thuận, hoà hợp với nhiều chính tinh khác. Ngoại trừ 2 sao PHÁ QUÂN và CỰ MÔN bị phản tác dụng. Có thể đi với THIÊN HÌNH vô hại.

Đến đây các bạn đã phân biệt được. Người tôi thương và người thương tôi khác nhau như thế nào.

v The basic traits.

v Loving. To have a strong attachment to somebody. Concord

TUONG QUAN is a star of sentiments. It denotes loving, attachment to somebody. TUONG QUAN often commemorates LOC TON, and have a bad impression with BENH PHU due to having received shame that caused by BENH PHU in life. Thanks to loving and remembrance of people, PHUC BINH from outside could have a chance to visit, offer service.

TUONG QUAN is a star which denotes pure sentiments of people. It is suitable with many Major Stars, except PHA QUAN and CU MON, with which brings out its countereffect. TUONG QUAN could combine harmlessly with THIEN HINH.

Up to this point, you could distinguish between the people who I love and the people who love me.

v Ngôi Sao Cần Thiết Của Lãnh Tụ.

Người làm tướng, làm chỉ huy, người lãnh đạo cần biết sức người của kẻ thuộc hạ. Biết đặt họ đúng nơi, đúng chỗ. Cần biết tình cảm, hoàn cảnh của họ. Có như thế, người chỉ huy và cấp dưới thống nhất một ý chí. Trong TỬ VI giữa chính tinh và bàng tinh phối hợp hài hoà. Cái ta cần là tình cảm ấy chân thật, hoặc ít ra là sự vui vẻ. Không cần đến tình cảm giả dối. Đó là lý do sao này đi với nhóm TANG HƯ KHÁCH kém hay.

Cũng như các ngôi sao khác. TƯỚNG QUÂN cũng bị mất tác dụng trước nhóm TANG HƯ KHÁCH và THIÊN KHÔNG. Và trở nên khắt khe trước bộ KỴ HÌNH.

Tình cảm con người là thế. Thật có, giả có và phức tạp cũng có. Biến hoá tuỳ lúc, tuỳ người.

v A star that is essential for leaders

The commander, the leader needs to know the ability of their followers. Based on that, the leader arrange them in positions that they can bring into play their full potential. The leader needs to know their thoughts, their situations… Only then can the superior and the followers be united. In TU VI, the combination between Major Stars and Minor Stars needs to be harmonious. We need sentiments that are real, or at least the sentiments should be cheerful. We don’t need sentiments that are fake. That is why this star when combining with TANG HU KHACH shall not be very good combination.

Just as any other star, TUONG QUAN also its effect when combining with TANG HU KHACH and THIEN KHONG. It shall be come very strict with KY HINH.

The sentiment of human is like that, it is real, it is fake, it is complicated, it changes depends on the time and person.

v Tương Trợ. Cứu Giúp, Hỗ Trợ, Viện Trợ… Hà Hơi Tiếp Sức.

Từ thương yêu TƯỚNG QUÂN chuyển qua tương trợ, giúp đỡ… là chuyện bình thường. Từ tình cảm ấy, TƯỚNG QUÂN có thể vô tình hay cố ý tiếp tay với kẻ xấu, kẻ ác. Điều dễ gây hiểu lầm không phải bao giờ TƯỚNG QUÂN cũng tốt, nó chỉ là ngôi sao tình cảm mà thôi. Không nên lấy làm lạ, bọn giặc dữ luôn luôn hà hơi tiếp sức cho kẻ xấu, kẻ ác. Cũng như kẻ xấu, kẻ ác sẵn sàng đầu quân cho giặc dữ. Nó thương yêu quấn quít với bọn này.

Cũng một ngôi sao TƯỚNG QUÂN, có lúc chúng ta dùng từ này, có lúc dùng từ khác để luận đoán cho đúng nghĩa thật của nó.

Tuỳ phe, tuỳ nhóm. Ta lại có, Mỹ đang viện trợ cho Iraq nhưng nếu ai đó nói. Mỹ đang hà hơi tiếp sức cho đồng minh cũng không nên lấy đó làm lạ. Ngôn ngữ biến hoá theo người dùng. Người luận đoán căn cứ vào các sao hội họp với nhau để quyết đoán.

v Interdependence. Helping. Support. Aid…Abetting

From loving, TUONG QUAN transforms to supporting, helping…such is a normal. From that sentiments, TUONG QUAN could accidentally or intentionally help the bad guys. We easily mistake that TUONG QUAN is always good, but it is just a star of sentiment. Do not be surprised if the bullies always support the evils. Same as the bad guys always want to join to the bullies. They love and bond together.

Only one TUONG QUAN star, denpending on the situations sometimes we use these words, sometimes we use other words to depict its true meaning. Depends on which side we are on, we have the USA is aiding Irag, but some people could say that USA is supporting its ally. The choice of words varies depends on the person who is speaking. We predict based on the surrounding stars.

v Chọn Lựa.

Khi bạn thương ai, tương trợ ai… vì sao bạn thương người này, bạn không thích người kia. Bởi vì trong đó có hàm ý chọn lựa. Vậy TƯỚNG QUÂN là ngôi sao có tính chọn lựa để rồi thương yêu, găn bó, giúp đỡ tưởng nhớ. Để rồi kẻ kia lui tới với mình là sao PHỤC BINH.

Còn mang ý chọn lựa, ta còn có THIÊN TƯỚNG đứng hàng đầu các sao chọn lựa để thương mến. Nó khác với TƯỚNG QUÂN là không cần phải gần gũi, quấn quít bên cạnh. Thương là thương tính cách hay hoàn cảnh thế thôi. Thương là thương thế chỉ ngần ấy thôi.

Ngôi sao thứ ba có tính chọn lựa là ĐÀO HOA. Có tính chọn lựa. Như, chọn sản phẩm, chọn lựa việc học hành, chọn lựa 1 con đường… Tất nhiên trong đó có cả chọn lựa người mình thương, nếu ĐÀO HOA đi với THIÊN TƯỚNG hay TƯỚNG QUÂN.

v Selecting

Why do you love this person, support this person but not the others? Because it implies a certain choice you made. So, TUONG QUAN is the star who likes to choose and then proceed to loving, bonding, helping, remembering. So that the other person shall return the sentiment and create a relationship which is PHUC BINH.

Another star that loves choosing is THIEN TUONG, the top of of the star who likes to make selection in love. It is different from TUONG QUAN in which it does not need intimacy nor being close to each other. It loves only the situation, the personality, and that is it. Its love is confined in a certain boundary.

The third star who love selecting is DAO HOA. It is picky, about shopping, about studying, about choosing a path… of couse it is also picky in selecting the person to love, if DAO HOA accompanies THIEN TUONG and TUONG QUAN.

v Tiếp Tục, Kế Tục…

TƯỚNG QUÂN còn có đặc điểm lợi thế hơn người khi Mệnh có sao này. Khi chào đời được người thân thương yêu. Nhờ đó, nó lợi thế như các sao kế tục, thừa kế sự nghiệp, di sản cha ông để lại. Góp phần quyết đoán trong vấn đề thừa kế. Đắc lực khi đi với bộ PHỦ TƯỚNG, bộ CƠ LƯƠNG.

v Inheriting

TUONG QUAN is advantageous even more when MENH has this star. Since birth the person is loved by the family. Because of that, it is very beneficial for inheriting career, property, heritage from the ancestors. It is a contributing factor in predicting interitance. It is at its most powerful when combining with PHU TUONG, CO LUONG.

v Tình Nước, Người Yêu Nước.

Có người sinh ra chỉ yêu vật chất hãnh diện với những gì mình có, hoặc đắc ý với địa vị của mình. Có người yêu gia đình, có người yêu người thân… Việc nước non là “Cha chung không ai khóc”.

Nước chẳng yêu người nhưng người sinh ra thường yêu nước.

Đó là tình cảm của TƯỚNG QUÂN dành cho sao QUỐC ẤN. Có nhiều người sinh ra đời hiến dâng cuộc đời mình cho tổ quốc, nặng về tình yêu nước. Chúng ta hãy trân trọng tình cảm của họ.

Đó cũng là lý do TƯỚNG QUÂN QUỐC ẤN phối hợp tốt đẹp với bộ TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC.

v Love for the country, the patriot

Some people are born to love the material world and proud of what he/she possesses, or feeling smug with the social status he/she achived. Some people love the family (the clan), the family members… the matter of the nation is something Vietnamese has a saying “We shall not weep for the father because he belongs to no particular person, he is of everyone’s.”

The nation shall not love a particular person but some are born to love the nation.

It is the love that TUONG QUAN has for QUOC AN. Some people are born to offer themselves to the nation, their love for their country is strong. We should value such sentiment.

It is also why TUONG QUAN and QUOC AN create a beautiful group that combines well with TUE HO PHU and PHUONG CAC. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button