Tử vi

Vận sự nghiệp

【飞星漫谈三十九】事业运

三十九【官禄飞忌冲疾看事业】事业位出问题

早在《【飞星漫谈 一】如何看没有良心的人》的时候我已经说过,本命的官禄宫飞忌

Bạn đang xem: Vận sự nghiệp

入父母宫冲疾厄宫,是代表命主会做违背良心的事情。其实,如果是在看事业时,这

个现象有另一个解释。今回介绍一下官禄在流运时的看法 。

在大限的官禄飞忌入本命父母冲本命疾厄的情况下,有几个角度可以为这个现象作分

析。第一,官禄属于自己的气数位,运气和你的「本体」无缘,已经是不妙。再者,

父母宫和疾厄宫形成的所谓「父疾线」,也被称为光明线,官忌入光明线有损前程,

除了代表事业上自己怎努力也得不到别人赏识,也代表考运不佳。

不过最直接的角度,就是看看以事业宫为太极,疾厄宫代表什么。疾厄宫除了代表自

己的身体之外,也是官禄的田宅。田宅宫于本命而言是「藏」位,于事业而言就是事

业赚钱的场所。对一个创业者来说,可能是自己的工厂或店子。厂/店受冲无缘,可能

代表倒店,破产等 。详细要看其他飞化啦。

同理,大限财帛如果是入本命交友宫冲本命兄弟宫,也是代表钱财的流失,因为兄弟

宫就是财帛的田宅宫,是财帛的「藏」位,具体点来说就是放现金的地方,例如银行。

财帛宫是你的「现金流向」,如果财帛飞忌冲自己的银行,也就是现金流出自己的财

库。可能是拿钱去投资,但很大机会是亏本。

[Phi tinh mạn đàm 39] – Vận sự nghiệp

39. [Quan lộc phi kị xung Tật khán sự nghiệp] sự nghiệp xảy ra vấn đề

Ngay ở 《 Phi tinh mạn đàm 1: Làm sao xem một người không có lương tâm 》 ta đã nói qua, Cung Quan lộc bản mệnh phi kỵ nhập cung Phụ mẫu xung cung Tật ách, là đại biểu mệnh chủ sẽ làm những chuyện trái với lương tâm. Thật ra, nếu là lúc khán sự nghiệp, hiện tượng này có một cái giải thích khác. Nay quay lại giới thiệu qua một chút cách nhận định quan lộc lúc ở lưu vận.

Tình huống đại hạn Quan lộc phi kỵ nhập bản mệnh Phụ mẫu xung cung bản mệnh Tật ách, có một vài góc độ phân tích hiện tượng này như sau. Thứ nhất, Quan lộc thuộc về khí số vị của mình, vận khí “Bản thể” của mình vô duyên, đã là không ổn. Hơn nữa, cung Phụ mẫu và cung Tật ách hình thành nên cái gọi là “tuyến Phụ Tật”, cũng được gọi là tuyến quang minh, ngay thẳng, quan kỵ nhập tuyến quang minh có thể tổn hại tiền đồ, ngoài ra còn biểu thị trong sự nghiệp, mình cố gắng thế nào đi nữa cũng không được người khác công nhận, cũng đại biểu vận thi cử không được tốt.

Bất quá quan điểm trực tiếp nhất, chính là lấy cung Quan lộc lập Thái cực, cung Tật ách đại biểu cái gì. Tật ách trừ đại biểu thân thể ra, cũng là cung Điền trạch của cung Quan lộc. Cung Điền trạch đối với Mệnh mà nói là “Tàng” vị, với sự nghiệp mà nói chính là nơi kiếm tiền của sự nghiệp. Đối với một người gây dựng sự nghiệp mà nói, có thể là công xưởng hoặc cửa tiệm của mình. Nhà máy / cửa tiệm bị Xung là vô duyên, có thể có thể đại biểu thất bại, phá sản …. Kỹ càng hơn phải xem đến Phi hóa khác.

Cùng một lý lẽ, đại hạn Tài bạch nếu như là nhập cung Giao hữu bản mệnh xung Huynh đệ bản mệnh, cũng là đại biểu tiền tài hao tổn, bởi vì Huynh đệ là cung Điền trạch của cung Tài bạch, là “Tàng” vị của Tài bạch, cụ thể một chút mà nói thì chính là nơi cất giữ tiền mặt, ví như ngân hàng. Cung Tài bạch là “Hiện kim lưu hướng” của mình (Dgc: Hướng lưu chuyển của tiền mặt), nếu như Tài bạch phi kỵ xung ngân hàng của mình, cũng chính là tiền mặt chảy ra khỏi kho tài. Có thể là cầm tiền đi đầu tư, nhưng khả năng rất lớn là lỗ vốn.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vận sự nghiệp

【飞星漫谈三十九】事业运

三十九【官禄飞忌冲疾看事业】事业位出问题

早在《【飞星漫谈 一】如何看没有良心的人》的时候我已经说过,本命的官禄宫飞忌

入父母宫冲疾厄宫,是代表命主会做违背良心的事情。其实,如果是在看事业时,这

个现象有另一个解释。今回介绍一下官禄在流运时的看法 。

在大限的官禄飞忌入本命父母冲本命疾厄的情况下,有几个角度可以为这个现象作分

析。第一,官禄属于自己的气数位,运气和你的「本体」无缘,已经是不妙。再者,

父母宫和疾厄宫形成的所谓「父疾线」,也被称为光明线,官忌入光明线有损前程,

除了代表事业上自己怎努力也得不到别人赏识,也代表考运不佳。

不过最直接的角度,就是看看以事业宫为太极,疾厄宫代表什么。疾厄宫除了代表自

己的身体之外,也是官禄的田宅。田宅宫于本命而言是「藏」位,于事业而言就是事

业赚钱的场所。对一个创业者来说,可能是自己的工厂或店子。厂/店受冲无缘,可能

代表倒店,破产等 。详细要看其他飞化啦。

同理,大限财帛如果是入本命交友宫冲本命兄弟宫,也是代表钱财的流失,因为兄弟

宫就是财帛的田宅宫,是财帛的「藏」位,具体点来说就是放现金的地方,例如银行。

财帛宫是你的「现金流向」,如果财帛飞忌冲自己的银行,也就是现金流出自己的财

库。可能是拿钱去投资,但很大机会是亏本。

[Phi tinh mạn đàm 39] – Vận sự nghiệp

39. [Quan lộc phi kị xung Tật khán sự nghiệp] sự nghiệp xảy ra vấn đề

Ngay ở 《 Phi tinh mạn đàm 1: Làm sao xem một người không có lương tâm 》 ta đã nói qua, Cung Quan lộc bản mệnh phi kỵ nhập cung Phụ mẫu xung cung Tật ách, là đại biểu mệnh chủ sẽ làm những chuyện trái với lương tâm. Thật ra, nếu là lúc khán sự nghiệp, hiện tượng này có một cái giải thích khác. Nay quay lại giới thiệu qua một chút cách nhận định quan lộc lúc ở lưu vận.

Tình huống đại hạn Quan lộc phi kỵ nhập bản mệnh Phụ mẫu xung cung bản mệnh Tật ách, có một vài góc độ phân tích hiện tượng này như sau. Thứ nhất, Quan lộc thuộc về khí số vị của mình, vận khí “Bản thể” của mình vô duyên, đã là không ổn. Hơn nữa, cung Phụ mẫu và cung Tật ách hình thành nên cái gọi là “tuyến Phụ Tật”, cũng được gọi là tuyến quang minh, ngay thẳng, quan kỵ nhập tuyến quang minh có thể tổn hại tiền đồ, ngoài ra còn biểu thị trong sự nghiệp, mình cố gắng thế nào đi nữa cũng không được người khác công nhận, cũng đại biểu vận thi cử không được tốt.

Bất quá quan điểm trực tiếp nhất, chính là lấy cung Quan lộc lập Thái cực, cung Tật ách đại biểu cái gì. Tật ách trừ đại biểu thân thể ra, cũng là cung Điền trạch của cung Quan lộc. Cung Điền trạch đối với Mệnh mà nói là “Tàng” vị, với sự nghiệp mà nói chính là nơi kiếm tiền của sự nghiệp. Đối với một người gây dựng sự nghiệp mà nói, có thể là công xưởng hoặc cửa tiệm của mình. Nhà máy / cửa tiệm bị Xung là vô duyên, có thể có thể đại biểu thất bại, phá sản …. Kỹ càng hơn phải xem đến Phi hóa khác.

Cùng một lý lẽ, đại hạn Tài bạch nếu như là nhập cung Giao hữu bản mệnh xung Huynh đệ bản mệnh, cũng là đại biểu tiền tài hao tổn, bởi vì Huynh đệ là cung Điền trạch của cung Tài bạch, là “Tàng” vị của Tài bạch, cụ thể một chút mà nói thì chính là nơi cất giữ tiền mặt, ví như ngân hàng. Cung Tài bạch là “Hiện kim lưu hướng” của mình (Dgc: Hướng lưu chuyển của tiền mặt), nếu như Tài bạch phi kỵ xung ngân hàng của mình, cũng chính là tiền mặt chảy ra khỏi kho tài. Có thể là cầm tiền đi đầu tư, nhưng khả năng rất lớn là lỗ vốn.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button