Tử vi

Vũ Khúc ở cung điền trạch

Vũ Khúc là sao tiền tài, độc tọa ở cung miếu, cổ nhân cho rằng chủ về được thừa kế sản nghiệp lớn của cha ông, nhưng không chỉ có bất động sản mà còn thừa kế sự nghiệp. Cho nên thông thường, cung điền trạch ưa Vũ Khúc tọa thủ.

Vũ Khúc Hóa Lộc hoặc gặp Lộc Tồn đồng cung hay vây chiếu, không gặp sát tinh, tổ nghiệp to tát, có thể giữ được; gặp các sao phụ, tá cát lại chủ về mua thêm dần dần. Nhưng cung điền trạch tập trung sao cát, thì cung mệnh, cung sự nghiệp và cung tài bạch sẽ có các sao bạc nhược, vì vậy cần chú ý xem có thế phát dương tổ nghiệp không, hay chỉ có thể bảo thủ, hoặc thậm chí có vì muốn phát dương mà dẫn đến phá tán hay không. Bối cảnh xã hội cổ kim khác nhau, cần đặc biệt chú ý.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, ngại gặp Phá Quân đồng cung hay vây chiếu. Cho nên ở bốn cung Dần, Thân, Tị, Hợi là các cung nhược. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Hình, ắt sẽ chủ về thất bại; dù Vũ Khúc không Hóa Kị, cũng chủ về tổ nghiệp lung lay.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, cũng chủ về không giữ sản nghiệp, dần dần tiêu điều.

“Vũ Khúc, Phá Quân” hội Liêm Trinh Hóa Kị, nên giữ sản nghiệp của cha ông; nếu cung mệnh và cung sự nghiệp yếu, còn chủ về quyền hành rơi vào tay anh em.

Tinh hệ “Vũ Khúc, Phá Quân”, nếu Thiên Tướng hội sao cát, hoặc Phá Quân Hóa Lộc, thì không chủ về tổ nghiệp to tát, mà còn chủ về tổ nghiệp tiêu ma, mà bản thân tự tạo dựng nên sản nghiệp, cũng chủ về nên mua nhà cũ.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ, là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, sản nghiệp của cha ông đột nhiên tăng lên. Có điểu, Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Tham Lang đồng cung với Hỏa Tinh, hoặc đối nhau với Tham Lang có Linh Tinh vây chiếu, thì chủ về sau trung niên sản nghiệp tăng lên.

Tinh hệ “Vũ Khúc, Tham Lang” gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp Thiên Hình, Đại Hao, chủ về phá tán, thất bại; nhưng mức độ không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về tăng nhanh phá nhanh.

Tinh hệ “Vũ Khúc, Tham Lang”, nếu Vũ Khúc hóa làm sao kị, lại gặp sát tinh, chủ về vì sản nghiệp mà bất hòa, tranh chấp; sát tinh nặng thì có tổn thất.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” cũng lợi về bất động sản, rất ưa Thiên Phủ có sao lộc. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì tổ nghiệp phá bại, điêu linh; nếu có sao lộc, có thể giữ sản nghiệp của cha ông, mà còn có thể phát dương quang đại.

“Vũ Khúc, Thất Sát” có Thiên Phủ vây chiếu, cũng nên chú ý Thiên Phủ có sao lộc không, hay Thiên Phủ có là “kho lộ”, “kho trống” không, để định tình huống ứng nghiệựi cát hung. “Vũ Khúc, Thất Sát”, hội Tham Lang Hóa Kị, gặp các sao sát, hình, chủ về xảy ra tranh đoạt nhà cửa đất đai.

Hễ Vũ Khúc thủ cung điền trạch, tình hình cát thường chủ về làm việc ở công ti đang hung vượng; tình hình hung thì chủ về sinh biền động thay đổi. Vũ Khúc thủ thủ cung điền trạch, còn chủ về nơi làm việc là hoạt động trong lãnh vực kinh tế tài chính.

Cổ nhân cho rằng, hễ Vũ Khúc tọa cung điền trạch mà cát, thì vượng cho chủ nhân; Vũ Khúc tọa cung điền trạch mà hung thì bất lợi cho chủ nhân. Thuyết này có thể tham khảo.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, đồng cung với Hỏa Tinh, lại gặp các sao hư, hao, hình, kị lại có lưu sát xung hội, đây là năm chủ về hỏa tai. “Vũ Khúc, Tham Lang” gặp Hỏa Tinh chủ về hỏa tai; nhưng Vũ Khúc Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị có lúc cũng chủ về hỏa tai.

Cung điền trạch là Vũ Khúc Hóa Kị, đến đại hạn hay lưu niên hội Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh, gặp các sao Bạch Hổ, Tang Môn, chủ về trong nhà có tang.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, thông thường đều bị ảnh hưởng phong thủy, Hóa Kị càng phải chú ý.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Vũ Khúc ở cung điền trạch

Xem thêm Vũ Khúc ở cung điền trạch

Vũ Khúc là sao tiền tài, độc tọa ở cung miếu, cổ nhân cho rằng chủ về được thừa kế sản nghiệp lớn của cha ông, nhưng không chỉ có bất động sản mà còn thừa kế sự nghiệp. Cho nên thông thường, cung điền trạch ưa Vũ Khúc tọa thủ.

Vũ Khúc Hóa Lộc hoặc gặp Lộc Tồn đồng cung hay vây chiếu, không gặp sát tinh, tổ nghiệp to tát, có thể giữ được; gặp các sao phụ, tá cát lại chủ về mua thêm dần dần. Nhưng cung điền trạch tập trung sao cát, thì cung mệnh, cung sự nghiệp và cung tài bạch sẽ có các sao bạc nhược, vì vậy cần chú ý xem có thế phát dương tổ nghiệp không, hay chỉ có thể bảo thủ, hoặc thậm chí có vì muốn phát dương mà dẫn đến phá tán hay không. Bối cảnh xã hội cổ kim khác nhau, cần đặc biệt chú ý.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, ngại gặp Phá Quân đồng cung hay vây chiếu. Cho nên ở bốn cung Dần, Thân, Tị, Hợi là các cung nhược. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Hình, ắt sẽ chủ về thất bại; dù Vũ Khúc không Hóa Kị, cũng chủ về tổ nghiệp lung lay.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, cũng chủ về không giữ sản nghiệp, dần dần tiêu điều.

“Vũ Khúc, Phá Quân” hội Liêm Trinh Hóa Kị, nên giữ sản nghiệp của cha ông; nếu cung mệnh và cung sự nghiệp yếu, còn chủ về quyền hành rơi vào tay anh em.

Tinh hệ “Vũ Khúc, Phá Quân”, nếu Thiên Tướng hội sao cát, hoặc Phá Quân Hóa Lộc, thì không chủ về tổ nghiệp to tát, mà còn chủ về tổ nghiệp tiêu ma, mà bản thân tự tạo dựng nên sản nghiệp, cũng chủ về nên mua nhà cũ.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ, là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, sản nghiệp của cha ông đột nhiên tăng lên. Có điểu, Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Tham Lang đồng cung với Hỏa Tinh, hoặc đối nhau với Tham Lang có Linh Tinh vây chiếu, thì chủ về sau trung niên sản nghiệp tăng lên.

Tinh hệ “Vũ Khúc, Tham Lang” gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp Thiên Hình, Đại Hao, chủ về phá tán, thất bại; nhưng mức độ không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về tăng nhanh phá nhanh.

Tinh hệ “Vũ Khúc, Tham Lang”, nếu Vũ Khúc hóa làm sao kị, lại gặp sát tinh, chủ về vì sản nghiệp mà bất hòa, tranh chấp; sát tinh nặng thì có tổn thất.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” cũng lợi về bất động sản, rất ưa Thiên Phủ có sao lộc. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì tổ nghiệp phá bại, điêu linh; nếu có sao lộc, có thể giữ sản nghiệp của cha ông, mà còn có thể phát dương quang đại.

“Vũ Khúc, Thất Sát” có Thiên Phủ vây chiếu, cũng nên chú ý Thiên Phủ có sao lộc không, hay Thiên Phủ có là “kho lộ”, “kho trống” không, để định tình huống ứng nghiệựi cát hung. “Vũ Khúc, Thất Sát”, hội Tham Lang Hóa Kị, gặp các sao sát, hình, chủ về xảy ra tranh đoạt nhà cửa đất đai.

Hễ Vũ Khúc thủ cung điền trạch, tình hình cát thường chủ về làm việc ở công ti đang hung vượng; tình hình hung thì chủ về sinh biền động thay đổi. Vũ Khúc thủ thủ cung điền trạch, còn chủ về nơi làm việc là hoạt động trong lãnh vực kinh tế tài chính.

Cổ nhân cho rằng, hễ Vũ Khúc tọa cung điền trạch mà cát, thì vượng cho chủ nhân; Vũ Khúc tọa cung điền trạch mà hung thì bất lợi cho chủ nhân. Thuyết này có thể tham khảo.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, đồng cung với Hỏa Tinh, lại gặp các sao hư, hao, hình, kị lại có lưu sát xung hội, đây là năm chủ về hỏa tai. “Vũ Khúc, Tham Lang” gặp Hỏa Tinh chủ về hỏa tai; nhưng Vũ Khúc Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị có lúc cũng chủ về hỏa tai.

Cung điền trạch là Vũ Khúc Hóa Kị, đến đại hạn hay lưu niên hội Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh, gặp các sao Bạch Hổ, Tang Môn, chủ về trong nhà có tang.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, thông thường đều bị ảnh hưởng phong thủy, Hóa Kị càng phải chú ý.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button