Tử vi

Vũ Khúc ở cung tử nữ

Vũ Khúc thủ cung tử nữ, trong các tình hình thông thường đều chủ về ít con, lợi cho con gái mà bất lợi về con trai, cho nên phần nhiều sinh con gái trước. Cũng chủ về ít có hậu bối thân tín (cần phải xem thêm tình hình Tả Phụ, Hữu Bật); và còn chủ về chính thất không có con trai, nhưng có thể có con gái, mà nhị phòng hay kế thất có thể sinh con trai. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chủ về người bên ngoài sinh con trai, hoặc có con trai nuôi.

Vũ Khúc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc có các sao phụ, tá cát hội hợp, chỉ làm tăng số con cái, mà không cải thiện phẩm cách và địa vị của con cái.

Vũ Khúc thủ cung tử nữ, thành cách “Linh Xương Đà Vũ”, chủ về sinh con trai dễ yểu mạng; Vũ Khúc Hóa Kị càng nặng.

Vũ Khúc ở cung tử nữ, không sợ Kình Dương, Đà La, chi sợ có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ. Nhưng nếu Vũ Khúc Hóa Kị, bị Kình Dương và Đà La giáp cung (tình hình này chỉ có “Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung Hợi), sẽ chủ về con cái bị hình khắc rất nặng, thậm chí có thể tự sát, cũng chủ về không có con hai đưa tang.

Vũ Khúc bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung cũng bất lợi, chủ về có con trai muộn. “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, trước 40 tuổi có thể có con trai, nhưng chủ về sinh li. Có các sao phụ, tá cát hội hợp, thì chia li nhưng lành tính, như con trai ở kí túc xá, đi du học.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về có ba con trai. Do Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, cho nên nếu có “sao đôi” phụ tá hội hợp, có thể làm tăng lên thành có năm con trai. Nếu gặp thêm các sao sát, kị, hình, không, kiếp, thì chỉ có một con trai đưa tang. “Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì con cái hay hậu bối không đắc lực.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ với Lộc Tồn, chủ về con cái hay hậu bối có tính ích kỉ. Đến cung hạn tử nữ “Thiên Cơ, Cự Môn” của đại hạn, e rằng sẽ xảy ra sự cố. “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao sát, hình mà không gặp sao kị, có lúc chỉ chủ về con cái bị phá tướng, hoặc tính tình quật cường, giữa cha con có sự ngăn cách, vị tất sẽ có hình khắc. Trong tình huống có sao cát lẫn lộn thì càng đúng.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử nữ “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thất Sát là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về sau 40 tuổi mới có con trai. Đây là thuyết của cổ nhân. Thời cổ đại, tuổi tác thành hôn khá sớm, 40 tuổi có con trai được coi là muộn.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, hội hợp với sát tinh, còn gặp các sao đào hoa, chủ về nhị phòng hay người bên ngoài sinh con trai. Chính thất thì sinh con gái. Nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, sẽ chủ về có con trai muộn. Nếu sinh con trai lúc trẻ thì nó sẽ xa gia đình, hoặc gởi cho người khác nuôi, nếu không sẽ bị hình khắc, đến vãn niên tình cảm cha con có ngăn cách. Luận đoán về mối quan hệ với hậu bối thân tín, cũng chủ về lúc đầu cát lúc sau hung.

Đối với “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ Cự Môn, Thái Dương là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về có con nuôi trước rồi mới có con trai. Hội sao đào hoa, thì nhị phòng sinh con trai đầu lòng, sau đó chính thất mới sinh con trai. Ở thời hiện đại, cũng chủ về người bên ngoài sinh con trai; cũng chủ về mối quan hệ nhân tế với hậu bối thân tín không được tốt. Gặp các sao sát, kị, hình, chủ về con cái bị hình khắc. Gặp “sao đôi” phụ, tá cát, mới chủ về tăng số con cái; gặp “sao lẻ” phụ, tá cát thì chủ về người bên ngoài sinh con trai.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử nữ Tham Lang, Thất Sát là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, chỉ có một con trai. Nếu gặp sát tinh, nếu có hơn một đứa con trai, sẽ chủ về con trai đầu bị phá tướng, tổn thương, tàn tật, mà thường thường là kế thất hay người bên ngoài sinh con trai. Gặp các sao phụ, tá cát, chủ về con trai có tính cách cứng rắn. Nếu có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp và các sao cát, cát hóa tụ hội, sẽ chủ về vì tính cương của con trai mà phá gia. Trường hợp Vũ Khúc Hóa Kị còn bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về con trai bị hình khắc rất nặng. Trường họp vừa nói cần phải đồng thời gặp các sao phụ, tá cát mới chủ về chậm có con trai. Nếu có các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, thì có thể có con gái mà không có con trai, về mối quan hệ nhân tế với hậu bối thân tín cũng có tính chất tương tự.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, không nên nhận con nuôi hay bắt rể, e rằng làm ơn mắc oán; vì vậy cũng chủ về bị hậu bối thân tín phản bội.

Đối với “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử nữ Cự Môn, Thiên Cơ, “Liêm Trinh, Tham Lang là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có thể có một con trai nhưng rất muộn. Gặp các sao phụ, tá thì có thể làm tăng lên thành có ba con trai. Có điều vẫn nên sinh con gái đầu lòng, nếu không con trai đầu lúc bé sẽ bị nhiều bệnh. Trường hợp hội Tham Lang Hóa Kị, lại có sát tinh đồng độ, nên đề phòng con cái vì kiêu ngạo mà thất bại. Có Địa Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung thì càng nặng. Nếu Kình Dương, Đà La đồng cung thì chì chủ về rất chậm có con trai. Hội Tham Lang Hóa Lộc, lại gặp sao đào hoa, thì chủ về người bên ngoài hoặc kế thất sinh con trai. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vẫn phải đề phòng con cái vì kiêu ngạo mà thất bại.

Đối với Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Tham Lang, Thất Sát là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về có một con trai. Gặp sát tinh, có nhiều hơn một con trai thì bị hình khắc, hoặc chủ về con trai đầu bị phá tướng. Ý nghĩa cơ bản là cha con bất hòa, hoặc vì hoàn cảnh khách quan khiến cha con phải xa nhau. Luận đoán vể hậu bối thân tín củng tương tự như vậy. Nếu không có sát tinh đồng cung, nhưng ở tam phương tứ chính có “sao đôi” phụ, tá hội hợp hoặc đồng độ, có thể có ba con trai, nhưng vẫn dễ bị xa con cái. Hơn nữa, con trai (đặc biệt là con trai đầu lòng) thường sinh thiếu tháng, hoặc phải sinh bằng phương pháp phẫu thuật. Đặc biệt không nên gặp Liêm Trinh Hóa Kị, phần nhiều đến vãn niên phải đưa đám ma của con trai. Nhưng vẫn cần phải xem xét tổ hợp sao thực tế ở cung hạn tử nữ lúc vãn niên mà định tình hình.

Đối với “Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Tử Vi, Tham Lang” và “Vũ Khúc, Phá Quân” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Vũ Khúc ở cung tử nữ

Xem thêm Vũ Khúc ở cung tử nữ

Vũ Khúc thủ cung tử nữ, trong các tình hình thông thường đều chủ về ít con, lợi cho con gái mà bất lợi về con trai, cho nên phần nhiều sinh con gái trước. Cũng chủ về ít có hậu bối thân tín (cần phải xem thêm tình hình Tả Phụ, Hữu Bật); và còn chủ về chính thất không có con trai, nhưng có thể có con gái, mà nhị phòng hay kế thất có thể sinh con trai. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chủ về người bên ngoài sinh con trai, hoặc có con trai nuôi.

Vũ Khúc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc có các sao phụ, tá cát hội hợp, chỉ làm tăng số con cái, mà không cải thiện phẩm cách và địa vị của con cái.

Vũ Khúc thủ cung tử nữ, thành cách “Linh Xương Đà Vũ”, chủ về sinh con trai dễ yểu mạng; Vũ Khúc Hóa Kị càng nặng.

Vũ Khúc ở cung tử nữ, không sợ Kình Dương, Đà La, chi sợ có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ. Nhưng nếu Vũ Khúc Hóa Kị, bị Kình Dương và Đà La giáp cung (tình hình này chỉ có “Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung Hợi), sẽ chủ về con cái bị hình khắc rất nặng, thậm chí có thể tự sát, cũng chủ về không có con hai đưa tang.

Vũ Khúc bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung cũng bất lợi, chủ về có con trai muộn. “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, trước 40 tuổi có thể có con trai, nhưng chủ về sinh li. Có các sao phụ, tá cát hội hợp, thì chia li nhưng lành tính, như con trai ở kí túc xá, đi du học.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về có ba con trai. Do Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, cho nên nếu có “sao đôi” phụ tá hội hợp, có thể làm tăng lên thành có năm con trai. Nếu gặp thêm các sao sát, kị, hình, không, kiếp, thì chỉ có một con trai đưa tang. “Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì con cái hay hậu bối không đắc lực.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ với Lộc Tồn, chủ về con cái hay hậu bối có tính ích kỉ. Đến cung hạn tử nữ “Thiên Cơ, Cự Môn” của đại hạn, e rằng sẽ xảy ra sự cố. “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao sát, hình mà không gặp sao kị, có lúc chỉ chủ về con cái bị phá tướng, hoặc tính tình quật cường, giữa cha con có sự ngăn cách, vị tất sẽ có hình khắc. Trong tình huống có sao cát lẫn lộn thì càng đúng.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử nữ “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thất Sát là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về sau 40 tuổi mới có con trai. Đây là thuyết của cổ nhân. Thời cổ đại, tuổi tác thành hôn khá sớm, 40 tuổi có con trai được coi là muộn.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, hội hợp với sát tinh, còn gặp các sao đào hoa, chủ về nhị phòng hay người bên ngoài sinh con trai. Chính thất thì sinh con gái. Nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, sẽ chủ về có con trai muộn. Nếu sinh con trai lúc trẻ thì nó sẽ xa gia đình, hoặc gởi cho người khác nuôi, nếu không sẽ bị hình khắc, đến vãn niên tình cảm cha con có ngăn cách. Luận đoán về mối quan hệ với hậu bối thân tín, cũng chủ về lúc đầu cát lúc sau hung.

Đối với “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ Cự Môn, Thái Dương là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về có con nuôi trước rồi mới có con trai. Hội sao đào hoa, thì nhị phòng sinh con trai đầu lòng, sau đó chính thất mới sinh con trai. Ở thời hiện đại, cũng chủ về người bên ngoài sinh con trai; cũng chủ về mối quan hệ nhân tế với hậu bối thân tín không được tốt. Gặp các sao sát, kị, hình, chủ về con cái bị hình khắc. Gặp “sao đôi” phụ, tá cát, mới chủ về tăng số con cái; gặp “sao lẻ” phụ, tá cát thì chủ về người bên ngoài sinh con trai.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử nữ Tham Lang, Thất Sát là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, chỉ có một con trai. Nếu gặp sát tinh, nếu có hơn một đứa con trai, sẽ chủ về con trai đầu bị phá tướng, tổn thương, tàn tật, mà thường thường là kế thất hay người bên ngoài sinh con trai. Gặp các sao phụ, tá cát, chủ về con trai có tính cách cứng rắn. Nếu có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp và các sao cát, cát hóa tụ hội, sẽ chủ về vì tính cương của con trai mà phá gia. Trường hợp Vũ Khúc Hóa Kị còn bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về con trai bị hình khắc rất nặng. Trường họp vừa nói cần phải đồng thời gặp các sao phụ, tá cát mới chủ về chậm có con trai. Nếu có các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, thì có thể có con gái mà không có con trai, về mối quan hệ nhân tế với hậu bối thân tín cũng có tính chất tương tự.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, không nên nhận con nuôi hay bắt rể, e rằng làm ơn mắc oán; vì vậy cũng chủ về bị hậu bối thân tín phản bội.

Đối với “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử nữ Cự Môn, Thiên Cơ, “Liêm Trinh, Tham Lang là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có thể có một con trai nhưng rất muộn. Gặp các sao phụ, tá thì có thể làm tăng lên thành có ba con trai. Có điều vẫn nên sinh con gái đầu lòng, nếu không con trai đầu lúc bé sẽ bị nhiều bệnh. Trường hợp hội Tham Lang Hóa Kị, lại có sát tinh đồng độ, nên đề phòng con cái vì kiêu ngạo mà thất bại. Có Địa Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung thì càng nặng. Nếu Kình Dương, Đà La đồng cung thì chì chủ về rất chậm có con trai. Hội Tham Lang Hóa Lộc, lại gặp sao đào hoa, thì chủ về người bên ngoài hoặc kế thất sinh con trai. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vẫn phải đề phòng con cái vì kiêu ngạo mà thất bại.

Đối với Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Tham Lang, Thất Sát là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về có một con trai. Gặp sát tinh, có nhiều hơn một con trai thì bị hình khắc, hoặc chủ về con trai đầu bị phá tướng. Ý nghĩa cơ bản là cha con bất hòa, hoặc vì hoàn cảnh khách quan khiến cha con phải xa nhau. Luận đoán vể hậu bối thân tín củng tương tự như vậy. Nếu không có sát tinh đồng cung, nhưng ở tam phương tứ chính có “sao đôi” phụ, tá hội hợp hoặc đồng độ, có thể có ba con trai, nhưng vẫn dễ bị xa con cái. Hơn nữa, con trai (đặc biệt là con trai đầu lòng) thường sinh thiếu tháng, hoặc phải sinh bằng phương pháp phẫu thuật. Đặc biệt không nên gặp Liêm Trinh Hóa Kị, phần nhiều đến vãn niên phải đưa đám ma của con trai. Nhưng vẫn cần phải xem xét tổ hợp sao thực tế ở cung hạn tử nữ lúc vãn niên mà định tình hình.

Đối với “Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Tử Vi, Tham Lang” và “Vũ Khúc, Phá Quân” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button