Tử vi

Xem lá số Tử Vi đúng hơn ( Phần 4 )

Xét bố cục của cung Mệnh và tổ hợp Mệnh Tài Quan

Khi xem xét cung Mệnh thì việc cần thiết là luận với Chính Tinh riêng và ý nghĩa của toàn bộ tổ hợp cách cục của Chính Tinh để đưa ra bản tính ban đầu của Mệnh tạo. Như mệnh có Phá Quân tọa thủ tại bản cung tức thuộc tổ hợp Sát Phá Tham, cần xét cách cục Sát Phá Tham thuộc cách độc tọa hay giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm cho ra các kết quả hoàn toàn khác nhau. Phá Quân độc tọa thủ Mệnh tức bản tính của chính ta bị chi phối bởi chính sự thay cũ đổi mới, của chữ Phá mà trong tùy từng trường hợp có thể là phá bỏ, phá tán, triệt phá cái ác, phá vỡ điều không tưởng, phá vỡ các quy luật. Tất cả những từ dùng cho Phá Quân ở ngoài thực tế phần nhiều cũng được biểu diễn trong Tử Vi qua các bố cục sao. Vì vậy tiền nhân lấy tử vi xuất phát từ thực tế, thực tiễn của xã hội ở thời điểm phong kiến đã mang hình thức khác với xã hội hiện nay. Nhiều cách cục đã trở thành cách cục xấu không có ý nghĩa trong xã hội. Tuy nhiên tính chất của từng Chính Tinh trong 14 chính tinh và 4 Phụ Tinh gồm Tả Hữu Xương Khúc không bị thay đổi nhiều theo thời gian mà chỉ các cách cục liên quan tới những thứ xã hội cũ nhưng chưa được thay đổi cho phù hợp với luận đoán hiện nay. Khi xét cung Mệnh tức bản thể về tính chât thể chất ban đầu hiện có của bản thân, khi nắm rõ bản tính cho ra xu hướng dự đoán của toàn thể cách cục. Chia làm các trường hợp Mệnh chỉ có một sao tại bản cung, cung mệnh có hai sao đồng độ và cách vô chính diệu thủ mệnh là các cách cơ bản cần thiết để luận đoán. Khi xét cung Mệnh cho biết bản tính và được gọi là xét riêng.

Lấy bản mệnh và thực chất là cách nhìn của bản thể của mệnh với các sự bên ngoài, lấy cung Mệnh làm trung tâm để luân đoán. Khác với việc xét riêng, cách xét chung cho toàn bộ cách cục của mệnh tạo mang tính khái quát vì nghiệm qua các lá số đều mang tính cách của chính bản thân từ các cung độ tam hợp là Tài Bạch và Quan Lộc. Các tính cách của các sao ở tam hợp không mạnh bằng việc Chính Tinh hợp ngũ hành tọa thủ cung Mệnh, tính cách vẫn bị chi phối một phần lớn ở các Chính Tinh tam hợp với cung Mệnh. Như việc Mệnh có sao Thiên Cơ cư Tị, tam hợp là cách Cự Đồng đôi lúc ta cảm thấy như có tính cách của bộ sao này. Thực chất ta bị chi phối bởi toàn cục tức cả bộ Cự Cơ Đồng nhưng Thiên Cơ nắm phần bản tính luôn hiện diện, bộ Cự Đồng là tính cách ẩn luôn hoạt động nhưng không bộc lộ ra ngoài mà chỉ âm thầm tác động tới tính chất của Thiên Cơ. Cần thiết phân biệt việc xét toàn bộ tổ hợp riêng để luận đoán được chính xác. Các bộ sao Tuế Hổ Phù hay Tang Hư Khách, Phượng Khốc, Hình Diêu, Thanh Phi Phục cũng luận tương tự như vậy không khác. Thực tế cũng cho biết không thể luận tính chất của Thiên Hình thủ Mệnh như Thiên Diêu thủ mệnh mặc dù hai sao luôn tam hợp lẫn nhau và xét toàn tổ hợp là cách Hình Diêu. Mệnh cung phải phân biệt rõ ràng với các cung Tài Quan vì tính chất các sao trong cung Tài Bạch chủ liên quan tới vật chất, tiền bạc. Cung Quan Lộc có tính chất liên quan tới xây dựng địa vị, vị trí của bản thân, công việc. Tất nhiên Tài Bạch ảnh hưởng rất lớn và đôi khi ta thấy tiền rất quan trọng và dẫn tính cách về tiền nhưng cung Tài Bạch không thể thay thế cung Mệnh. Một số người luận lấy tam hợp như bản cung tạo thành tổ hợp là chì xét trường hợp chung toàn bộ tổ hơp vì vậy thiếu sót trong tính chính xác. Cung như vậy người viết hay phân chia các cách cục là chính cách hay thứ cách. Nếu như việc cách Kỵ Hình nếu Kỵ đồng cung với Thiên Hình là chính cách, tính chất hiển lộ rõ rệt, nếu Thiên Hình tam hợp với Hóa Kỵ như việc Hóa Kỵ đồng độ với Thiên Diêu cần luận theo cách Kỵ Diêu là chính, cách Kỵ Hình như vậy là thứ cách”. Tất nhiên có cát cũng có hung, nếu các cách xấu đồng cung là xấu, thì cách bộ như Khoa Quyền, Song Lộc, Tuế Phượng cần thiết đồng cung

Bạn đang xem: Xem lá số Tử Vi đúng hơn ( Phần 4 )

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem lá số Tử Vi đúng hơn ( Phần 4 )

Xét bố cục của cung Mệnh và tổ hợp Mệnh Tài Quan

Khi xem xét cung Mệnh thì việc cần thiết là luận với Chính Tinh riêng và ý nghĩa của toàn bộ tổ hợp cách cục của Chính Tinh để đưa ra bản tính ban đầu của Mệnh tạo. Như mệnh có Phá Quân tọa thủ tại bản cung tức thuộc tổ hợp Sát Phá Tham, cần xét cách cục Sát Phá Tham thuộc cách độc tọa hay giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm cho ra các kết quả hoàn toàn khác nhau. Phá Quân độc tọa thủ Mệnh tức bản tính của chính ta bị chi phối bởi chính sự thay cũ đổi mới, của chữ Phá mà trong tùy từng trường hợp có thể là phá bỏ, phá tán, triệt phá cái ác, phá vỡ điều không tưởng, phá vỡ các quy luật. Tất cả những từ dùng cho Phá Quân ở ngoài thực tế phần nhiều cũng được biểu diễn trong Tử Vi qua các bố cục sao. Vì vậy tiền nhân lấy tử vi xuất phát từ thực tế, thực tiễn của xã hội ở thời điểm phong kiến đã mang hình thức khác với xã hội hiện nay. Nhiều cách cục đã trở thành cách cục xấu không có ý nghĩa trong xã hội. Tuy nhiên tính chất của từng Chính Tinh trong 14 chính tinh và 4 Phụ Tinh gồm Tả Hữu Xương Khúc không bị thay đổi nhiều theo thời gian mà chỉ các cách cục liên quan tới những thứ xã hội cũ nhưng chưa được thay đổi cho phù hợp với luận đoán hiện nay. Khi xét cung Mệnh tức bản thể về tính chât thể chất ban đầu hiện có của bản thân, khi nắm rõ bản tính cho ra xu hướng dự đoán của toàn thể cách cục. Chia làm các trường hợp Mệnh chỉ có một sao tại bản cung, cung mệnh có hai sao đồng độ và cách vô chính diệu thủ mệnh là các cách cơ bản cần thiết để luận đoán. Khi xét cung Mệnh cho biết bản tính và được gọi là xét riêng.

Lấy bản mệnh và thực chất là cách nhìn của bản thể của mệnh với các sự bên ngoài, lấy cung Mệnh làm trung tâm để luân đoán. Khác với việc xét riêng, cách xét chung cho toàn bộ cách cục của mệnh tạo mang tính khái quát vì nghiệm qua các lá số đều mang tính cách của chính bản thân từ các cung độ tam hợp là Tài Bạch và Quan Lộc. Các tính cách của các sao ở tam hợp không mạnh bằng việc Chính Tinh hợp ngũ hành tọa thủ cung Mệnh, tính cách vẫn bị chi phối một phần lớn ở các Chính Tinh tam hợp với cung Mệnh. Như việc Mệnh có sao Thiên Cơ cư Tị, tam hợp là cách Cự Đồng đôi lúc ta cảm thấy như có tính cách của bộ sao này. Thực chất ta bị chi phối bởi toàn cục tức cả bộ Cự Cơ Đồng nhưng Thiên Cơ nắm phần bản tính luôn hiện diện, bộ Cự Đồng là tính cách ẩn luôn hoạt động nhưng không bộc lộ ra ngoài mà chỉ âm thầm tác động tới tính chất của Thiên Cơ. Cần thiết phân biệt việc xét toàn bộ tổ hợp riêng để luận đoán được chính xác. Các bộ sao Tuế Hổ Phù hay Tang Hư Khách, Phượng Khốc, Hình Diêu, Thanh Phi Phục cũng luận tương tự như vậy không khác. Thực tế cũng cho biết không thể luận tính chất của Thiên Hình thủ Mệnh như Thiên Diêu thủ mệnh mặc dù hai sao luôn tam hợp lẫn nhau và xét toàn tổ hợp là cách Hình Diêu. Mệnh cung phải phân biệt rõ ràng với các cung Tài Quan vì tính chất các sao trong cung Tài Bạch chủ liên quan tới vật chất, tiền bạc. Cung Quan Lộc có tính chất liên quan tới xây dựng địa vị, vị trí của bản thân, công việc. Tất nhiên Tài Bạch ảnh hưởng rất lớn và đôi khi ta thấy tiền rất quan trọng và dẫn tính cách về tiền nhưng cung Tài Bạch không thể thay thế cung Mệnh. Một số người luận lấy tam hợp như bản cung tạo thành tổ hợp là chì xét trường hợp chung toàn bộ tổ hơp vì vậy thiếu sót trong tính chính xác. Cung như vậy người viết hay phân chia các cách cục là chính cách hay thứ cách. Nếu như việc cách Kỵ Hình nếu Kỵ đồng cung với Thiên Hình là chính cách, tính chất hiển lộ rõ rệt, nếu Thiên Hình tam hợp với Hóa Kỵ như việc Hóa Kỵ đồng độ với Thiên Diêu cần luận theo cách Kỵ Diêu là chính, cách Kỵ Hình như vậy là thứ cách”. Tất nhiên có cát cũng có hung, nếu các cách xấu đồng cung là xấu, thì cách bộ như Khoa Quyền, Song Lộc, Tuế Phượng cần thiết đồng cung

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button