Tử vi

Yếu lĩnh luận mệnh

Luận mệnh là việc tổng hợp các thông tin từ cung chức tinh diệu và hóa tượng. Có thể tổng hợp hai yếu tố bất kỳ trong ba yếu tố trên sau đó tổng hợp nốt yếu tốt còn lại cho đỡ rắc rối về cách tính. Ví dụ xuyến liên thủ pháp là kết nối hai yếu tố cung chức và hóa tượng, sau đó mới dùng tính lý tinh diệu để hoàn thiện luận đoán.

 • Cần nắm vững tượng ý của 12 cung chức, tượng ý của tứ hóa tượng, tượng ý của 18 tinh diệu. Nên dần dần nắm vững 672 tượng ý cơ bản của Lương phái. Phần này giống như nguyên liệu để ta sử dụng dự đoán sau này. Nó là thực phẩm nguyên liệu ta dùng để chế biến món ăn.
 • Cần nắm vững thủ pháp Lộc chuyển Kỵ và Kỵ chuyển Kỵ. Luôn nhớ rằng Lộc chuyển Kỵ có xét yếu tố đồng tinh diệu. Kỵ chuyển Kỵ thì không cần đồng tinh diệu.
 • Hiểu được các nhóm cung, ví dụ nhóm cung tính cách (mệnh tật phúc), nhóm cung căn khí (phúc di tử). Có khả năng xuyến liên các cung trong nhóm cung để có nhận định tổng hợp chính xác về nhóm cung đó.
 • Thành thạo cách luận hóa xuất tượng. Kỵ xuất luận như thế nào, Lộc xuất luận như thế nào.
 • Thành thạo giao Lộc, giao Kỵ và Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu.
 • Hiểu về quyền phát động phi hóa của các cung trong nguyên bàn cũng như trong các vận.
 • Thành thạo xuyến liên Thể Dụng. Hiểu thế nào là Thể, thế nào là Dụng. Thành thạo các cách cục xuyến liên Thể Dụng.

a. Luận gia đạo hưng suy: Thể là Điền, Dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

b. Luận hôn nhân: Thể là Phu thê, Điền hoặc Phụ; Dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

Bạn đang xem: Yếu lĩnh luận mệnh

c. Luận tính cách: xuyến liên ba cung tính cách là mệnh tật phúc và niên Kỵ

d. Luận tài hoa: Thể là Phúc Di Tử, dụng là Mệnh và Tật và niên Kỵ

e. Luận hình dáng bên ngoài: Thể là tật, Dụng là mệnh di phụ và niên Kỵ

f. Luận sức khỏe: Thể là tật, Dụng là mệnh phúc di bào tử và niên Kỵ

g. Luận thọ yểu: thể là phúc, dụng là mệnh di tử điền tật bào và niên Kỵ

h. Luận bằng cấp học vị: Thể là phụ mẫu, dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

i. Luận thành tựu sự nghiệp: Thể là Bào, dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Yếu lĩnh luận mệnh

Luận mệnh là việc tổng hợp các thông tin từ cung chức tinh diệu và hóa tượng. Có thể tổng hợp hai yếu tố bất kỳ trong ba yếu tố trên sau đó tổng hợp nốt yếu tốt còn lại cho đỡ rắc rối về cách tính. Ví dụ xuyến liên thủ pháp là kết nối hai yếu tố cung chức và hóa tượng, sau đó mới dùng tính lý tinh diệu để hoàn thiện luận đoán.

 • Cần nắm vững tượng ý của 12 cung chức, tượng ý của tứ hóa tượng, tượng ý của 18 tinh diệu. Nên dần dần nắm vững 672 tượng ý cơ bản của Lương phái. Phần này giống như nguyên liệu để ta sử dụng dự đoán sau này. Nó là thực phẩm nguyên liệu ta dùng để chế biến món ăn.
 • Cần nắm vững thủ pháp Lộc chuyển Kỵ và Kỵ chuyển Kỵ. Luôn nhớ rằng Lộc chuyển Kỵ có xét yếu tố đồng tinh diệu. Kỵ chuyển Kỵ thì không cần đồng tinh diệu.
 • Hiểu được các nhóm cung, ví dụ nhóm cung tính cách (mệnh tật phúc), nhóm cung căn khí (phúc di tử). Có khả năng xuyến liên các cung trong nhóm cung để có nhận định tổng hợp chính xác về nhóm cung đó.
 • Thành thạo cách luận hóa xuất tượng. Kỵ xuất luận như thế nào, Lộc xuất luận như thế nào.
 • Thành thạo giao Lộc, giao Kỵ và Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu.
 • Hiểu về quyền phát động phi hóa của các cung trong nguyên bàn cũng như trong các vận.
 • Thành thạo xuyến liên Thể Dụng. Hiểu thế nào là Thể, thế nào là Dụng. Thành thạo các cách cục xuyến liên Thể Dụng.

a. Luận gia đạo hưng suy: Thể là Điền, Dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

b. Luận hôn nhân: Thể là Phu thê, Điền hoặc Phụ; Dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

c. Luận tính cách: xuyến liên ba cung tính cách là mệnh tật phúc và niên Kỵ

d. Luận tài hoa: Thể là Phúc Di Tử, dụng là Mệnh và Tật và niên Kỵ

e. Luận hình dáng bên ngoài: Thể là tật, Dụng là mệnh di phụ và niên Kỵ

f. Luận sức khỏe: Thể là tật, Dụng là mệnh phúc di bào tử và niên Kỵ

g. Luận thọ yểu: thể là phúc, dụng là mệnh di tử điền tật bào và niên Kỵ

h. Luận bằng cấp học vị: Thể là phụ mẫu, dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

i. Luận thành tựu sự nghiệp: Thể là Bào, dụng là mệnh phúc di và niên Kỵ

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button