Nghiên cứu

BA HẠNG BUDDHA | 3 Loại Phật | Đức Phật Toàn Giác, Độc Giác, Thanh Văn Giác

Nội dung chính

  BUDDHA là gì?

  Buddha nghĩa là giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Tứ Thánh Đạo, Tứ Thánh Quả, Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhân. Trong bộ Chú giải Udāna phân loại Buddha có 3 hạng:

  BA HẠNG BUDDHA (3 Loại Phật)

  – Đức Phật Chánh Đẳng Giác (Phật Toàn Giác),
  – Đức Phật Độc Giác (Phật Bích Chi)
  – Bậc Thánh Thanh Văn Giác (A La Hán).

  Bạn đang xem: BA HẠNG BUDDHA | 3 Loại Phật | Đức Phật Toàn Giác, Độc Giác, Thanh Văn Giác

  Đức Phật Chánh Đẳng Giác (Phật Toàn Giác)

  • Đức Phật Chánh Đẳng Giác (Sammāsambuddha): Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc tự mình giác ngộ và có khả năng giảng dạy cho người khác giác ngộ. Ngài đã thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật (10 Ba La Mật x 3 bậc: Hạ, trung và thượng) và xuất hiện vào thời kỳ không có bất cứ bậc giác ngộ nào.

  Có ba hạng:
  1. Phật Toàn Giác có trí tuệ siêu việt:
  Đức Bồ Tát có trí tuệ vượt trội vun bồi Ba La Mật trong 4 A tăng kỳ (không thể đếm được) và 100 ngàn đại kiếp trái đất (thời gian trái đất trải qua 4 giai đoạn: Thành – Trụ – Hoại – Không). Đức Phật Thích Ca (Gotama Buddha) thuộc vào nhóm này.

  2. Phật Toàn Giác có đức tin siêu việt:
  Đức Bồ Tát có đức tin vượt trội vun bồi Ba La Mật trong 8 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất.

  3. Phật Toàn Giác có tinh tấn siêu việt:
  Đức Bồ Tát có tinh tấn vượt trội vun bồi Ba La Mật trong 16 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất.

  Đức Phật Độc Giác (Phật Bích Chi)

  • Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha): Ngài thực hành đầy đủ 20 pháp hạnh Ba La Mật (bậc trung và hạ) ít nhất trong 2 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất, do tự mình giác ngộ, nhưng không chế định ra ngôn ngữ để thuyết Pháp cho người khác giác ngộ. Có thể có nhiều vị Phật Độc Giác cùng xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ không có Phật Pháp tồn tại.

  Bậc Thánh Thanh Văn Giác (A La Hán)

  • Bậc Thánh Thanh Văn Giác (Sāvakabuddha): là những bậc Thánh A La Hán đệ tử, đã lắng nghe trực tiếp hay gián tiếp Chánh Pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành Thiền Tuệ giác ngộ rốt ráo và có thể giảng dạy cho người khác giác ngộ.

  Có 3 hạng:
  – Bậc Thánh Thanh Văn Giác: là bậc Thánh A La Hán không có hạnh nguyện đặc biệt, trực tiếp hay gián tiếp nghe Chánh Pháp rồi giác ngộ rốt ráo, do Ngài đã tích lũy 10 Ba La Mật trong thời gian dưới 100 ngàn đại kiếp trái đất.
  – Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác: là bậc Thánh A La Hán có đức hạnh xuất sắc nhất, trực tiếp được Đức Phật Toàn Giác chỉ dạy, do Ngài đã từng phát nguyện, tích lũy 10 Ba La Mật trong 100 ngàn đại kiếp trái đất và được Đức Phật Toàn Giác quá khứ thọ ký.
  – Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác: là bậc Thánh A La Hán đệ nhất, trực tiếp được Đức Phật Toàn Giác chỉ dạy, do Ngài đã từng phát nguyện, tích lũy 10 Ba La Mật trong 1 A tăng kỳ đại kiếp trái đất và đã được Đức Phật Toàn Giác quá khứ thọ ký.

  Mỗi vị Phật Toàn Giác chỉ có 2 bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn: Trí tuệ đệ nhất và Thần thông đệ nhất.

  Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

  Chuyên mục: Nghiên cứu

  Xem thêm BA HẠNG BUDDHA | 3 Loại Phật | Đức Phật Toàn Giác, Độc Giác, Thanh Văn Giác

  Nội dung chính

   BUDDHA là gì?

   Buddha nghĩa là giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Tứ Thánh Đạo, Tứ Thánh Quả, Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhân. Trong bộ Chú giải Udāna phân loại Buddha có 3 hạng:

   BA HẠNG BUDDHA (3 Loại Phật)

   – Đức Phật Chánh Đẳng Giác (Phật Toàn Giác),
   – Đức Phật Độc Giác (Phật Bích Chi)
   – Bậc Thánh Thanh Văn Giác (A La Hán).

   Đức Phật Chánh Đẳng Giác (Phật Toàn Giác)

   • Đức Phật Chánh Đẳng Giác (Sammāsambuddha): Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc tự mình giác ngộ và có khả năng giảng dạy cho người khác giác ngộ. Ngài đã thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật (10 Ba La Mật x 3 bậc: Hạ, trung và thượng) và xuất hiện vào thời kỳ không có bất cứ bậc giác ngộ nào.

   Có ba hạng:
   1. Phật Toàn Giác có trí tuệ siêu việt:
   Đức Bồ Tát có trí tuệ vượt trội vun bồi Ba La Mật trong 4 A tăng kỳ (không thể đếm được) và 100 ngàn đại kiếp trái đất (thời gian trái đất trải qua 4 giai đoạn: Thành – Trụ – Hoại – Không). Đức Phật Thích Ca (Gotama Buddha) thuộc vào nhóm này.

   2. Phật Toàn Giác có đức tin siêu việt:
   Đức Bồ Tát có đức tin vượt trội vun bồi Ba La Mật trong 8 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất.

   3. Phật Toàn Giác có tinh tấn siêu việt:
   Đức Bồ Tát có tinh tấn vượt trội vun bồi Ba La Mật trong 16 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất.

   Đức Phật Độc Giác (Phật Bích Chi)

   • Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha): Ngài thực hành đầy đủ 20 pháp hạnh Ba La Mật (bậc trung và hạ) ít nhất trong 2 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất, do tự mình giác ngộ, nhưng không chế định ra ngôn ngữ để thuyết Pháp cho người khác giác ngộ. Có thể có nhiều vị Phật Độc Giác cùng xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ không có Phật Pháp tồn tại.

   Bậc Thánh Thanh Văn Giác (A La Hán)

   • Bậc Thánh Thanh Văn Giác (Sāvakabuddha): là những bậc Thánh A La Hán đệ tử, đã lắng nghe trực tiếp hay gián tiếp Chánh Pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành Thiền Tuệ giác ngộ rốt ráo và có thể giảng dạy cho người khác giác ngộ.

   Có 3 hạng:
   – Bậc Thánh Thanh Văn Giác: là bậc Thánh A La Hán không có hạnh nguyện đặc biệt, trực tiếp hay gián tiếp nghe Chánh Pháp rồi giác ngộ rốt ráo, do Ngài đã tích lũy 10 Ba La Mật trong thời gian dưới 100 ngàn đại kiếp trái đất.
   – Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác: là bậc Thánh A La Hán có đức hạnh xuất sắc nhất, trực tiếp được Đức Phật Toàn Giác chỉ dạy, do Ngài đã từng phát nguyện, tích lũy 10 Ba La Mật trong 100 ngàn đại kiếp trái đất và được Đức Phật Toàn Giác quá khứ thọ ký.
   – Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác: là bậc Thánh A La Hán đệ nhất, trực tiếp được Đức Phật Toàn Giác chỉ dạy, do Ngài đã từng phát nguyện, tích lũy 10 Ba La Mật trong 1 A tăng kỳ đại kiếp trái đất và đã được Đức Phật Toàn Giác quá khứ thọ ký.

   Mỗi vị Phật Toàn Giác chỉ có 2 bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn: Trí tuệ đệ nhất và Thần thông đệ nhất.

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button