Nghiên cứu

KINH TỤNG SÁM HỐI (Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng)

KINH TỤNG SÁM HỐI (Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng)

 1. Cúi đầu lạy trước Bửu Đài Con xin sám hối từ rày ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn,
 2. Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh. Gây ra nghiệp dữ cho mình,
 3. Sát sinh hại vật chẳng tình xót thương. Giết ăn hoặc bán không lường,
 4. Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. Oan oan tương báo cõi trần,
 5. Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào
 6. Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay.
 7. Lại thêm trộm sản cướp tài,
 8. Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. Lòng tham tính bảy lo ba,
 9. Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân. Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
 10. Làm cho người phải lắm lần than van.
 11. Tà Dâm tội nặng muôn ngàn,
 12. Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
 13. Vợ con người phải lầm tay,
 14. Mất trinh thất tiết, phải tai tiếng đời. Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời,
 15. Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.
 16. Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
 17. Chuyện không nói có, có rồi nói không. Dụng lời đâm thọc hai dòng,
 18. Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm,
 19. Xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa,
 20. Phí giờ quý báu, hết trưa đến chiều.
 21. Uống rượu sinh hại rất nhiều,
 22. Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng. Say sưa ngã gió đi xiên,
 23. Nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
 24. Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.
 25. Xan tham những của người ta,
 26. Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. Nết sân nóng giận không chừng,
 27. Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. Si mê tin chạ chẳng phòng,
 28. Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa,
 29. Thậm thâm vi diệu bao la trên đời.
 30. Nếu con cố ý phạm lời,
 31. Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn,
 32. Hoặc nghe thấy ác, lòng hoằng vui theo.
 33. Phạm nhằm Ngũ Giới thập điều,
 34. Vì nhân thân, khẩu, ý nhiều lần sai. Lỗi từ kiếp trước lâu dài
 35. Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen.
 36. Hoặc vì tà kiến đã quen,
 37. Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin. Cho rằng người chết hết sinh,
 38. Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. Hoặc phạm thường kiến tội dày,
 39. Sống sao đến thác, sinh lai như thường. Tội nhiều kể cũng không lường,
 40. Vì con ngu dốt, không tường phân minh.
 41. Dễ duôi, Tam Bảo, hại mình,
 42. Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới là,
 43. Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu. Hóa nên khờ dại đã lâu,
 44. Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió quay,
 45. Lênh đênh giữa biển dật dờ bờ sông.
 46. Xét con tội nặng chập chồng.
 47. Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. Con xin sám hối từ đây,
 48. Nguyện cho Tam Bảo đức dày độ cho. Tội xưa chẳng hạn nhỏ to,
 49. Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao,
 50. Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn.
 51. Cho con khỏi chốn mê hồn,
 52. Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.
 53. Thoát vòng khổ não tối mê,
 54. Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời,
 55. Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi bôn xu,
 56. Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần.
 57. Trước là độ lấy bổn thân,
 58. Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều,
 59. Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này,
 60. Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương,
 61. Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. Chúng sinh ba giới bốn loài,
 62. Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
 63. Xin mau tựu lại lãnh thâu quả này.
 64. Bằng ai xa cách chưa hay,
 65. Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,
 66. Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài,
 67. Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành,
 68. Năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Nghiên cứu

Xem thêm KINH TỤNG SÁM HỐI (Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng)

KINH TỤNG SÁM HỐI (Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng)

 1. Cúi đầu lạy trước Bửu Đài Con xin sám hối từ rày ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn,
 2. Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh. Gây ra nghiệp dữ cho mình,
 3. Sát sinh hại vật chẳng tình xót thương. Giết ăn hoặc bán không lường,
 4. Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. Oan oan tương báo cõi trần,
 5. Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào
 6. Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay.
 7. Lại thêm trộm sản cướp tài,
 8. Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. Lòng tham tính bảy lo ba,
 9. Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân. Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
 10. Làm cho người phải lắm lần than van.
 11. Tà Dâm tội nặng muôn ngàn,
 12. Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
 13. Vợ con người phải lầm tay,
 14. Mất trinh thất tiết, phải tai tiếng đời. Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời,
 15. Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.
 16. Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
 17. Chuyện không nói có, có rồi nói không. Dụng lời đâm thọc hai dòng,
 18. Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm,
 19. Xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa,
 20. Phí giờ quý báu, hết trưa đến chiều.
 21. Uống rượu sinh hại rất nhiều,
 22. Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng. Say sưa ngã gió đi xiên,
 23. Nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
 24. Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.
 25. Xan tham những của người ta,
 26. Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. Nết sân nóng giận không chừng,
 27. Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. Si mê tin chạ chẳng phòng,
 28. Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa,
 29. Thậm thâm vi diệu bao la trên đời.
 30. Nếu con cố ý phạm lời,
 31. Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn,
 32. Hoặc nghe thấy ác, lòng hoằng vui theo.
 33. Phạm nhằm Ngũ Giới thập điều,
 34. Vì nhân thân, khẩu, ý nhiều lần sai. Lỗi từ kiếp trước lâu dài
 35. Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen.
 36. Hoặc vì tà kiến đã quen,
 37. Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin. Cho rằng người chết hết sinh,
 38. Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. Hoặc phạm thường kiến tội dày,
 39. Sống sao đến thác, sinh lai như thường. Tội nhiều kể cũng không lường,
 40. Vì con ngu dốt, không tường phân minh.
 41. Dễ duôi, Tam Bảo, hại mình,
 42. Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới là,
 43. Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu. Hóa nên khờ dại đã lâu,
 44. Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió quay,
 45. Lênh đênh giữa biển dật dờ bờ sông.
 46. Xét con tội nặng chập chồng.
 47. Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. Con xin sám hối từ đây,
 48. Nguyện cho Tam Bảo đức dày độ cho. Tội xưa chẳng hạn nhỏ to,
 49. Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao,
 50. Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn.
 51. Cho con khỏi chốn mê hồn,
 52. Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.
 53. Thoát vòng khổ não tối mê,
 54. Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời,
 55. Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi bôn xu,
 56. Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần.
 57. Trước là độ lấy bổn thân,
 58. Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều,
 59. Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này,
 60. Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương,
 61. Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. Chúng sinh ba giới bốn loài,
 62. Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
 63. Xin mau tựu lại lãnh thâu quả này.
 64. Bằng ai xa cách chưa hay,
 65. Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,
 66. Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài,
 67. Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành,
 68. Năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian.

Bạn đang xem: KINH TỤNG SÁM HỐI (Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button