Tử vi

Quan tinh điện tham lang tinh tường giải

Tham lang

Tham lang, thuần dương mộc, vi giáp mộc.

Hóa khí vi hoa đào, thành phúc họa chủ.

Bạn đang xem: Quan tinh điện tham lang tinh tường giải

Tham lang tinh, có, tham, sắc, hoa đào, phúc họa các loại cơ bản tính chất.

Tham, chính là dục vọng, đây là tham lang đệ một cái đặc tính. Sắc, là vũ lực, võ tinh, âm hiểm, . Hoa đào, chính là hoa đào rồi, do đó tham lang cũng được là thủy. Phúc họa chủ là chỉ tham lang tinh là ti phúc họa đứng đầu, gặp cát chủ phú quý, gặp hung là giả di động.

Tham lang tinh, lại là thuật số ngôi sao.

Tham: dục vọng chi thần, sắc: tính cách kiên cường, uy mãnh có mưu. Hãm địa hòa hợp lừa gạt, tâm kế nhiều, thật cao theo xa. Do đó tham lang cũng thế hòa trộm đạo, cướp bóc có liên quan tinh diệu

Tham lang là thứ nhất lớn hoa đào, gặp sao thuỷ lâu ngày, hoa đào rất nặng. Gặp hóa kị, thiên hình thường có quản thúc tham lang đấy tác dụng.

“Hỏi tham lang sở chủ như thế nào?

Đáp rằng: tham lang bắc đẩu hiểu nạn chi thần, thứ nhất ngôi sao cũng. Thuộc thủy, hóa khí vi hoa đào, làm tiêu chuẩn, nãi chủ họa phúc chi thần. Chịu thiện ác định gian trá man nhân, thụ học thần tiên chi thuật. Lại thích cao ngâm bay bổng, chỉ tạo thành chuyết. Vào miếu vui vẻ tới cung, nhưng vì tường nhưng vì họa.”

Toàn thư ở bên trong nói tham lang thuộc thủy, tham lang hóa khí vi hoa đào. Tham lang khác lại chỉ như giáp mộc, giáo hóa thiên hạ cho nên tham lang vừa có thể thủ tượng vi giáo sư.

Tham lang làm hại phúc chi thần, khả tường khả họa. Nhân có nước đấy thuộc tính, thật cao ngâm bay bổng, do đó có tham xương điên đảo một loại tổ hợp xuất hiện. Tham xương, tham khúc, có chính sự điên đảo vừa nói. Lại có tham xương bột thân vừa nói. Có thể có lặp lại, lộng khéo thành vụn tình huống, lại nhân biến hóa quá nhiều, vu tai hoạ ở bên trong, tỏ vẻ trời cao ngã xuống. Tuyết thiên tằng đoạn một mâm, thơ ấu có tai họa, phùng năm xưa tham xương lúc, đoạn trời cao điên rơi. Trên thực tế là từ trên thang lầu ngã xuống bị thương.

Tham lang cũng vì tôn giáo thuật số ngôi sao. Tham lang tọa mệnh của người, phương diện này đều nhất định có thiên phú.

“Sẽ bể fan quân sự hao phí luyến rượu mà chết, cùng lộc tồn khả cát. Gặp hao tổn nhân lấy nhẹ hao phí, gặp liêm trinh cũng không sạch, gặp thất sát hoặc hợp với hồi hình. Gặp Kình Đà chủ trĩ tật, phùng hình kị có vệt, hai hạn làm hại không nhẹ. Cùng thất sát cùng thủ thân mệnh, nam có kẻ trộm thân thể, nữ nhân có thâu hương thái độ. Chư cát áp không năng lực phúc, nhiều hung tụ dũ giấu này gian. Lấy sự giấu cơ, nhẹ hao phí vô thật. Cùng người kết giao sâu người gầy, mà gầy người lại dày. Cho nên mây: thất sát thủ thân cuối cùng yểu, tham lang vào miếu tất làm kỹ nữ. Nếu thân mệnh cùng phá quân ở chung, càng ở tam hợp tới hương sinh vượng nơi, nam tốt uống mà đánh bạc du đãng, hảo nữ không mai mối mà từ đó, dâm bôn tư nhân thiết, nhẹ thì tùy khách trên đường, nặng thì du ở ca kỹ. Vui mừng gặp không vong, phản hồi chủ đoan chính. Nếu cùng vũ khúc đồng độ, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, mỗi tồn mập mình chi tâm, cũng không tế nhân chi ý. Cùng trinh cùng, hình đình nhất định hồi hình. Tứ sát cùng, định vì đồ tể. Kình Đà đan xen, tất tác phong lưu tới quỷ. Xương khúc đồng độ, tất trống rỗng mà thiếu thực tế. Cùng thất sát cùng triền, nam nữ dâm tà nhẹ hao phí. Cánh cửa cực lớn giao chiến, võ mồm là phi thường có. Nếu phạm đế tọa, vô chế liền vì người vô ích. Được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận. Hãm địa phùng sinh lại sinh ra điềm lành, mặc dù gia điên cũng phát nhất thời tới tài. Duy sẽ hỏa linh có thể mang lại giàu sang cho, đẹp ở tiền tài cùng vũ khúc Thái Âm cùng, chung phi sở tự phát, tức là dâm dật. Ở huynh đệ con nối dõi, câu vi hãm địa. Ở điền trạch tắc phá xáo tổ nghiệp, tiên phú về sau bần. Nô bộc ở miếu vượng, tất nhân nô bộc phá. Cung phu thê nam nữ chẳng hề được đẹp, tật ách cùng Kình Đà ám sát đan xen, tửu sắc tới bệnh. Di chuyển nếu tọa hỏa hương, phá quân ám sát cũng, năm xưa tuổi giết điệt cũng, tắc chủ hồi binh lửa trộm cướp xâm chiếm. Nói ngắn lại, nam nữ thế nào cũng phải địa chi ngôi sao, không thấy càng diệu.”

Tham lang tinh đấy hỉ kị, vui mừng lộc tồn, kị Liêm Phá thất sát nhân vũ khí quá nặng, lại kị Kình Đà hình kị, làm hại không nhẹ. Tham giết ở riêng mệnh thân cung, chủ hoa đào quá nặng, dễ có gian tình, chúng cát áp không năng lực phúc. Giai nhân tham lang có bay bổng một mặt, tái kiến động tinh, nhẹ hao phí vô thật.

Lại không mừng vũ khúc, không mừng khúc xương. Cùng tử vi đồng cung, nếu thấy hai bên tắc lợi nhuận, vô tả hữu tức là hoa đào phạm chủ, vô chế vi người vô ích.

Trở lên đoạn bí quyết, đều là liền tham lang luận tham lang mà nói, mà thực tế phán đoán suy luận, này đó kết luận đều không thể thủ. Tham lang chư tinh giai ngại, riêng chỉ không chê hỏa linh.

Hỏa tham linh tham, chủ đột nhiên phát sinh. Nếu cùng lộc cùng, tức là phát phú.

“Hi di tiên sinh nói: tham lang vi bắc đẩu hiểu nạn chi thần, trắc rõ ràng ngôi sao, này khí chúc mộc, thể thuộc thủy, cho nên hóa khí vi hoa đào. Nãi chủ họa phúc chi thần, đang đếm tắc vui vẻ vi phóng đãng việc. Gặp cát tắc chủ phú quý, gặp hung tắc chủ phù phiếm. Chủ nhân thấp bé, tính cách kiên cường mãnh uy, cơ thâm mưu xa, tùy ba trục lãng, yêu ghét khó định. Ở miếu vượng gặp đốm lửa quan võ quyền quý, người sinh năm mậu hoặc kỷ hợp cục. Gặp thiên tướng duyên thọ, sẽ liêm võ xảo nghệ, được lộc tồn tăng đạo nên tới. Phá sát tương xung, phiêu bồng độ nhật. Nữ nhân hình khắc không sạch, gặp Thái Âm tắc chủ dâm dật.”

Tham lang khí chúc mộc, thể thuộc thủy, hóa khí vi hoa đào, chủ phúc họa chi thần. Đang đếm làm vui vi phóng đãng việc. Cái gì gọi là đang đếm? Sổ, nếu nói ba, liền chỉ là cung phu thê, đang đếm, hay là tại một cung.

Cung nào tọa tham lang, tắc cung này có tìm thú vui tính chất. Ở mệnh của người, sẽ tự tìm sung sướng. Tham lang đấy hai mặt, gặp cát tắc phú quý, gặp hung tắc phù phiếm.

Mậu sinh năm nhân tham lang hóa lộc, sinh năm kỷ nhân tham lang hóa quyền, gặp đốm lửa, làm lửa tham cách. Quan võ quyền quý hay không, khác có điều kiện.

Nữ mệnh tham lang gặp Thái Âm, chủ không lành. Ngại sao thuỷ quá mức bay bổng. Tham lang phá quân không lành, là giả di động, cũng lý này. Tham lang như thế nào gặp Thái Âm, có thể vì mệnh tọa tham lang, mệnh chủ cùng Thái Âm đồng cung. Mà tham lang ở ngọ cung, tự nhiên chính là sẽ bể quân. Lại hoặc ở riêng mệnh thân.

Trên thực tế thập nhị cung cung cung đều có thể sẽ, chính là nhìn ngươi xem mệnh góc độ, cái gọi là ba mươi sáu cung đều là xuân thị dã.

Tham lang vu nhân, tỏ vẻ ngũ thuật người trong, nghệ thuật gia, phong trần nữ tử, nghệ nhân, dân cờ bạc, giáo sư. Tham lang có giáo sư tính chất này; tham lang tại mặt đất thị chỗ ăn chơi,

Cũng có thể tỏ vẻ miếu thờ; vu vật là bó củi, gia cụ; vu thân, có thể tỏ vẻ thận thủy, ngành sinh thực thống, cũng tỏ vẻ can; với thiên tỏ vẻ xuân về hoa nở.

Tham lang tinh thuộc thủy, bắc đẩu hóa hoa đào giết, tham lang vào miếu, thẳng dài mập mạp, hãm cung, hình nhỏ giọng cao mà số lượng nhiều, tính cách không thường, tâm nhiều so đo, làm việc cấp tốc, không kiên nhẫn tĩnh, chỉ tạo thành chuyết, đánh bạc tốt bác, hoa tửu, hãm địa, thêm Kình Đà sao hóa kỵ, tắc cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt sẹo nốt ruồi, vào miếu, nhiều ở võ nghệ bên trong, gặp hỏa linh, vui mừng người sinh năm mậu hoặc kỷ, hợp cục viên không mừng sáu quý sinh ra, không bền dài. Nữ mệnh bình thường, nếu hãm địa, tổn thương phu khắc tử, thả không chính đại đa số kỹ nữ tỳ, tăng đạo cũng không thanh khiết. Mặt người mầu xanh trắng hoặc hơi màu vàng, vóc người trung đẳng, là chủ nghĩa lý tưởng hoặc người chủ nghĩa hoàn mỹ. Không câu nệ tiểu tiết, lang thang hình hài, cuộc sống đa thải đa tư, thích ăn uống, có yêu sống về đêm, giỏi giao thiệp xã giao. Năng ngôn thiện đạo, làm việc thanh thoát, không sợ vất vả, dám kiếm dám hao phí. Cảm tình không chừng, phức tạp, có bác ái tới bệnh. Đối nhân xử thế hiền hòa, đặc biệt quan tâm khác phái. Đặc biệt vào nước hương người, thủy tính dương hoa. Hòa hợp thể nhân ý, lại biết điều khiển nhân. Vui mừng ca nghệ, cũng hiền ca nghệ, lại thích thần tiên chi học. Bác học không tinh, tài nghệ tẫn thông nhưng không tinh. Tham lang vào miếu dáng người mập mạp cao lớn. Lạc hãm, hình nhỏ mà thanh cao, tính tình không thường mà số lượng nhiều, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) ơn huệ nhỏ bé vu nhân. Có sai lầm lúc, mọi người mỗi ở lúc đầu hận thấu xương, chung tắc lượng tới. Làm việc gấp gáp, dễ kiếm xảo, có ham mê, tửu sắc yên đổ không chỗ nào không tốt, không gì làm không được. Cung thân có thất sát, có thâu hao phí dâm bôn đấy tác phong. Cung thân có phá quân, nam mệnh cuồng say đánh bạc lớn, thị mầu như mạng. Nữ mệnh chủ bay bổng, không an cư thất, hảo giao bạn bè, có ham mê.

Tham lang cung mệnh có văn xương, văn khúc, thiên hư, âm sát, làm việc nhẹ là thật, thiện xảo lừa. Tứ chính vô lục sát, vi quân cảnh hoặc chính giới người trong sĩ.

Cung mệnh đấy cung vị ở dần thả cung mệnh có lục sát, chủ nhân thông minh, thiếu niên biểu dương, nhưng sự nghiệp mặc dù có thể sáng lập, mà lao ngục tai hoạ cùng sự nghiệp cũng đến.

Cung mệnh đấy cung vị ở thân, vô lục sát, tay không thành nghiệp lớn, lưu danh bách thế. Có tắc lao ngục tai hoạ, cả đời đồ vật này nọ trốn, nếm hết ngọt chua đau khổ lạt, để tiếng xấu muôn đời. Vi một nhóm người chỉ trách phản đối, vừa…lại vi một nhóm người khác sở khâm phục tôn kính sùng bái, cả đời sự nghiệp từ chịu đựng gian khổ phấn đấu bên trong chiếm được, nếu hưởng thụ dâm nhạc, tắc sự nghiệp lại tướng ở yên vui ở bên trong mất đi.

Cung mệnh đấy cung vị ở ngọ, hòa hợp mưu kế, hùng tài lược bỏ. Tứ chính vô lục sát, sự nghiệp thật lớn, tả hữu kinh tế tình thế, nắm giữ quyền tài chính. Nếu không cần ở thương giới mưu phát triển.

Cung mệnh đấy cung vị ở tị, chủ khéo đưa đẩy hoạt động, nhưng cả đời tai họa gặp rất nhiều, nhưng đều có thể thoát nguy mà an. Nữ tính có nhiều ham mê tôn giáo tín ngưỡng. Có trượng phu chí, tính tình cương nghị, trọng bộ lông, vượng phu ích tử.

Tham lang tinh nhập mệnh tại tí, ngọ cung, vượng địa, đinh mình sinh ra, phúc dày, bính mậu canh sinh dần thân nhân, ván sau.

Tham lang tinh nhập mệnh ở mão, cung dậu, ích lợi, tử vi cùng gặp đốm lửa quý ất tân mình nhân, nên tới tài quan cách.

Tham lang tinh nhập mệnh ở dần, cung thân, hòa bình, canh sinh ra, tài quan cách.

Tham lang tinh nhập mệnh tại sửu, chưa cung, vào miếu, vũ khúc cùng gặp hỏa sinh mậu kỉ canh sinh ra, quý cách.

Tham lang tinh nhập mệnh ở thìn, tuất cung, vào miếu, người sinh năm mậu hoặc kỷ, tài quan cách.

Tham lang tinh nhập mệnh ở tị, cung hợi, hãm địa, liêm trinh cùng bính mậu nhâm sinh ra, thành phúc không bền.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng ﹐ đem binh sắp tới lập một bên công ﹐ đốm lửa củng sẽ thành là đắt ﹐ danh chấn chư di chắc chắn phong ấn.

Tham lang thủ mệnh cùng dương cung ﹐ đà giết nảy ra tất vây nghèo ﹐ vũ phá liêm trinh cùng sát kiếp ﹐ bách nghệ phòng thân độ tuổi chung.

Tứ mộ tham lang miếu vượng cung ﹐ thêm lâm tả hữu phú tài ông ﹐ nhược nhiên tái hóa khoa quyền lộc ﹐ văn võ phẩm có thể hiện công lớn.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Tứ mộ trong cung nhiều may mắn ﹐ càng phùng tả hữu mới là quý ﹐ lộc tài lớn phú vượng phu quân ﹐ tính cách kiên cường nhiều chí khí.

Tham lang hãm địa nữ nhân phi tường ﹐ áo cơm mặc dù phong cũng không lương ﹐ khắc hại phu quân giếng nam nữ ﹐ lại giáo chăn gối thủ cô nhi quả phụ.

Vận mệnh:

Vũ Tham cách gặp vũ khúc thiên.

Hỏa tham cách, linh tham cách ( Tham Hỏa gặp lại )

Tham lang thủ mệnh, gặp đốm lửa ở mệnh vì thế cách. Tam hợp bất luận. ( kỳ thật tam hợp cũng là một loại hỏa tham cách, trong đó có bí mật, nhu khác khúc dạo đầu bức giảng giải ). Đốm lửa cùng tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, tam hợp thứ hai, nếu tham lang ở thìn tuất xấu chưa, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội, tức là cực mỹ cách, chủ đại phú đại quý. Người hoặc dùng võ chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bộc phát, tài vận hanh thông. Vui mừng cùng linh tinh gia hội.

Hỏa tham, linh tham, chủ bộc phát.

Thơ nói:

Tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập công lớn. Càng được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần dũng sĩ môn.

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng, đem binh sắp tới lập một bên công. Đốm lửa củng sẽ thành là đắt, danh chấn chư di chắc chắn phong ấn.

Cổ quyết:

Tham lang vào miếu, thìn tuất cung Sửu Mùi tọa mệnh, hoặc lạc không vong, trái lại có thể tập chính.

Tham lang thêm cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. ( tham lang thủ mệnh, thêm cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi bốn cung, chủ thọ )

Tham lang vào miếu thọ nguyên dài.

Tham lang tí ngọ cung Mão Dậu thủ mệnh, chung thân không thể có vi. ( người sinh năm dần ngọ tuất mệnh tọa ngọ cung, người sinh năm thân tí thìn mệnh tọa tử cung, người sinh năm tỵ dậu sửu mệnh tọa cung dậu, người sinh năm hợi mão mùi mệnh tọa mão cung )

Tham sẽ vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, là người vô ích. ( được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận )

Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, tâm vô đạo đức.

Tham lang vũ khúc đồng cung, trước bần rồi sau đó phú. ( lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, tắc quý hiển luận )

Tham võ cư mộ cung, ba mươi tài phát phúc. ( vi tham võ đồng hành cách )

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không lâu. ( mệnh vô cát diệu, thân có tham võ, cô bần )

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát trăm việc thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu mà vong thân. ( hoặc nhà văn nghệ )

Tham võ đồng hành, uy áp một bên di. ( tham võ gặp lớn vượng địa thị dã )

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lang thang, nữ nhân đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, không thuần khiết thả hồi Quan hình.

Tham lang hãm địa, thêm Kình Đà sao hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt sẹo nốt ruồi.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì sát nhân cũng hồi hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ nhân thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang sẽ sát vô cát diệu, người làm đồ tể.

Tham lang kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn biên cương. ( vi mã đầu đái tiễn cách, giàu thả quý )

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư hầu bá quý. ( thìn tuất cung tốt, cung Sửu Mùi thứ hai, nếu thủ chiếu đủ cả khả luận cát. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham lang đốm lửa ở miếu vượng, danh chấn chư bang. ( thìn tuất xấu chưa an mệnh, tam phương cát củng rất tốt đẹp. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham linh hợp thủ, là danh tướng. ( thìn tuất xấu chưa tử cung an mệnh, thêm cát, người sinh năm mậu hoặc kỷ đủ tư cách )

Tham lang Kình Đà đồng cung, vì giết tể. ( ở ngọ cung không phải )

Tham lang hợi tí gặp Kình Đà, vì danh phiếm thủy đào hoa. ( nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu tắc cát )

Tham lang đà la ở dần cung, danh hào phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất trống rỗng mà thiếu thực tế.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tí gặp Kình Đà, hay đố kỵ. ( phùng Lộc Mã không đẹp )

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất làm kỹ nữ.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quan tinh điện tham lang tinh tường giải

Tham lang

Tham lang, thuần dương mộc, vi giáp mộc.

Hóa khí vi hoa đào, thành phúc họa chủ.

Tham lang tinh, có, tham, sắc, hoa đào, phúc họa các loại cơ bản tính chất.

Tham, chính là dục vọng, đây là tham lang đệ một cái đặc tính. Sắc, là vũ lực, võ tinh, âm hiểm, . Hoa đào, chính là hoa đào rồi, do đó tham lang cũng được là thủy. Phúc họa chủ là chỉ tham lang tinh là ti phúc họa đứng đầu, gặp cát chủ phú quý, gặp hung là giả di động.

Tham lang tinh, lại là thuật số ngôi sao.

Tham: dục vọng chi thần, sắc: tính cách kiên cường, uy mãnh có mưu. Hãm địa hòa hợp lừa gạt, tâm kế nhiều, thật cao theo xa. Do đó tham lang cũng thế hòa trộm đạo, cướp bóc có liên quan tinh diệu

Tham lang là thứ nhất lớn hoa đào, gặp sao thuỷ lâu ngày, hoa đào rất nặng. Gặp hóa kị, thiên hình thường có quản thúc tham lang đấy tác dụng.

“Hỏi tham lang sở chủ như thế nào?

Đáp rằng: tham lang bắc đẩu hiểu nạn chi thần, thứ nhất ngôi sao cũng. Thuộc thủy, hóa khí vi hoa đào, làm tiêu chuẩn, nãi chủ họa phúc chi thần. Chịu thiện ác định gian trá man nhân, thụ học thần tiên chi thuật. Lại thích cao ngâm bay bổng, chỉ tạo thành chuyết. Vào miếu vui vẻ tới cung, nhưng vì tường nhưng vì họa.”

Toàn thư ở bên trong nói tham lang thuộc thủy, tham lang hóa khí vi hoa đào. Tham lang khác lại chỉ như giáp mộc, giáo hóa thiên hạ cho nên tham lang vừa có thể thủ tượng vi giáo sư.

Tham lang làm hại phúc chi thần, khả tường khả họa. Nhân có nước đấy thuộc tính, thật cao ngâm bay bổng, do đó có tham xương điên đảo một loại tổ hợp xuất hiện. Tham xương, tham khúc, có chính sự điên đảo vừa nói. Lại có tham xương bột thân vừa nói. Có thể có lặp lại, lộng khéo thành vụn tình huống, lại nhân biến hóa quá nhiều, vu tai hoạ ở bên trong, tỏ vẻ trời cao ngã xuống. Tuyết thiên tằng đoạn một mâm, thơ ấu có tai họa, phùng năm xưa tham xương lúc, đoạn trời cao điên rơi. Trên thực tế là từ trên thang lầu ngã xuống bị thương.

Tham lang cũng vì tôn giáo thuật số ngôi sao. Tham lang tọa mệnh của người, phương diện này đều nhất định có thiên phú.

“Sẽ bể fan quân sự hao phí luyến rượu mà chết, cùng lộc tồn khả cát. Gặp hao tổn nhân lấy nhẹ hao phí, gặp liêm trinh cũng không sạch, gặp thất sát hoặc hợp với hồi hình. Gặp Kình Đà chủ trĩ tật, phùng hình kị có vệt, hai hạn làm hại không nhẹ. Cùng thất sát cùng thủ thân mệnh, nam có kẻ trộm thân thể, nữ nhân có thâu hương thái độ. Chư cát áp không năng lực phúc, nhiều hung tụ dũ giấu này gian. Lấy sự giấu cơ, nhẹ hao phí vô thật. Cùng người kết giao sâu người gầy, mà gầy người lại dày. Cho nên mây: thất sát thủ thân cuối cùng yểu, tham lang vào miếu tất làm kỹ nữ. Nếu thân mệnh cùng phá quân ở chung, càng ở tam hợp tới hương sinh vượng nơi, nam tốt uống mà đánh bạc du đãng, hảo nữ không mai mối mà từ đó, dâm bôn tư nhân thiết, nhẹ thì tùy khách trên đường, nặng thì du ở ca kỹ. Vui mừng gặp không vong, phản hồi chủ đoan chính. Nếu cùng vũ khúc đồng độ, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, mỗi tồn mập mình chi tâm, cũng không tế nhân chi ý. Cùng trinh cùng, hình đình nhất định hồi hình. Tứ sát cùng, định vì đồ tể. Kình Đà đan xen, tất tác phong lưu tới quỷ. Xương khúc đồng độ, tất trống rỗng mà thiếu thực tế. Cùng thất sát cùng triền, nam nữ dâm tà nhẹ hao phí. Cánh cửa cực lớn giao chiến, võ mồm là phi thường có. Nếu phạm đế tọa, vô chế liền vì người vô ích. Được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận. Hãm địa phùng sinh lại sinh ra điềm lành, mặc dù gia điên cũng phát nhất thời tới tài. Duy sẽ hỏa linh có thể mang lại giàu sang cho, đẹp ở tiền tài cùng vũ khúc Thái Âm cùng, chung phi sở tự phát, tức là dâm dật. Ở huynh đệ con nối dõi, câu vi hãm địa. Ở điền trạch tắc phá xáo tổ nghiệp, tiên phú về sau bần. Nô bộc ở miếu vượng, tất nhân nô bộc phá. Cung phu thê nam nữ chẳng hề được đẹp, tật ách cùng Kình Đà ám sát đan xen, tửu sắc tới bệnh. Di chuyển nếu tọa hỏa hương, phá quân ám sát cũng, năm xưa tuổi giết điệt cũng, tắc chủ hồi binh lửa trộm cướp xâm chiếm. Nói ngắn lại, nam nữ thế nào cũng phải địa chi ngôi sao, không thấy càng diệu.”

Tham lang tinh đấy hỉ kị, vui mừng lộc tồn, kị Liêm Phá thất sát nhân vũ khí quá nặng, lại kị Kình Đà hình kị, làm hại không nhẹ. Tham giết ở riêng mệnh thân cung, chủ hoa đào quá nặng, dễ có gian tình, chúng cát áp không năng lực phúc. Giai nhân tham lang có bay bổng một mặt, tái kiến động tinh, nhẹ hao phí vô thật.

Lại không mừng vũ khúc, không mừng khúc xương. Cùng tử vi đồng cung, nếu thấy hai bên tắc lợi nhuận, vô tả hữu tức là hoa đào phạm chủ, vô chế vi người vô ích.

Trở lên đoạn bí quyết, đều là liền tham lang luận tham lang mà nói, mà thực tế phán đoán suy luận, này đó kết luận đều không thể thủ. Tham lang chư tinh giai ngại, riêng chỉ không chê hỏa linh.

Hỏa tham linh tham, chủ đột nhiên phát sinh. Nếu cùng lộc cùng, tức là phát phú.

“Hi di tiên sinh nói: tham lang vi bắc đẩu hiểu nạn chi thần, trắc rõ ràng ngôi sao, này khí chúc mộc, thể thuộc thủy, cho nên hóa khí vi hoa đào. Nãi chủ họa phúc chi thần, đang đếm tắc vui vẻ vi phóng đãng việc. Gặp cát tắc chủ phú quý, gặp hung tắc chủ phù phiếm. Chủ nhân thấp bé, tính cách kiên cường mãnh uy, cơ thâm mưu xa, tùy ba trục lãng, yêu ghét khó định. Ở miếu vượng gặp đốm lửa quan võ quyền quý, người sinh năm mậu hoặc kỷ hợp cục. Gặp thiên tướng duyên thọ, sẽ liêm võ xảo nghệ, được lộc tồn tăng đạo nên tới. Phá sát tương xung, phiêu bồng độ nhật. Nữ nhân hình khắc không sạch, gặp Thái Âm tắc chủ dâm dật.”

Tham lang khí chúc mộc, thể thuộc thủy, hóa khí vi hoa đào, chủ phúc họa chi thần. Đang đếm làm vui vi phóng đãng việc. Cái gì gọi là đang đếm? Sổ, nếu nói ba, liền chỉ là cung phu thê, đang đếm, hay là tại một cung.

Cung nào tọa tham lang, tắc cung này có tìm thú vui tính chất. Ở mệnh của người, sẽ tự tìm sung sướng. Tham lang đấy hai mặt, gặp cát tắc phú quý, gặp hung tắc phù phiếm.

Mậu sinh năm nhân tham lang hóa lộc, sinh năm kỷ nhân tham lang hóa quyền, gặp đốm lửa, làm lửa tham cách. Quan võ quyền quý hay không, khác có điều kiện.

Nữ mệnh tham lang gặp Thái Âm, chủ không lành. Ngại sao thuỷ quá mức bay bổng. Tham lang phá quân không lành, là giả di động, cũng lý này. Tham lang như thế nào gặp Thái Âm, có thể vì mệnh tọa tham lang, mệnh chủ cùng Thái Âm đồng cung. Mà tham lang ở ngọ cung, tự nhiên chính là sẽ bể quân. Lại hoặc ở riêng mệnh thân.

Trên thực tế thập nhị cung cung cung đều có thể sẽ, chính là nhìn ngươi xem mệnh góc độ, cái gọi là ba mươi sáu cung đều là xuân thị dã.

Tham lang vu nhân, tỏ vẻ ngũ thuật người trong, nghệ thuật gia, phong trần nữ tử, nghệ nhân, dân cờ bạc, giáo sư. Tham lang có giáo sư tính chất này; tham lang tại mặt đất thị chỗ ăn chơi,

Cũng có thể tỏ vẻ miếu thờ; vu vật là bó củi, gia cụ; vu thân, có thể tỏ vẻ thận thủy, ngành sinh thực thống, cũng tỏ vẻ can; với thiên tỏ vẻ xuân về hoa nở.

Tham lang tinh thuộc thủy, bắc đẩu hóa hoa đào giết, tham lang vào miếu, thẳng dài mập mạp, hãm cung, hình nhỏ giọng cao mà số lượng nhiều, tính cách không thường, tâm nhiều so đo, làm việc cấp tốc, không kiên nhẫn tĩnh, chỉ tạo thành chuyết, đánh bạc tốt bác, hoa tửu, hãm địa, thêm Kình Đà sao hóa kỵ, tắc cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt sẹo nốt ruồi, vào miếu, nhiều ở võ nghệ bên trong, gặp hỏa linh, vui mừng người sinh năm mậu hoặc kỷ, hợp cục viên không mừng sáu quý sinh ra, không bền dài. Nữ mệnh bình thường, nếu hãm địa, tổn thương phu khắc tử, thả không chính đại đa số kỹ nữ tỳ, tăng đạo cũng không thanh khiết. Mặt người mầu xanh trắng hoặc hơi màu vàng, vóc người trung đẳng, là chủ nghĩa lý tưởng hoặc người chủ nghĩa hoàn mỹ. Không câu nệ tiểu tiết, lang thang hình hài, cuộc sống đa thải đa tư, thích ăn uống, có yêu sống về đêm, giỏi giao thiệp xã giao. Năng ngôn thiện đạo, làm việc thanh thoát, không sợ vất vả, dám kiếm dám hao phí. Cảm tình không chừng, phức tạp, có bác ái tới bệnh. Đối nhân xử thế hiền hòa, đặc biệt quan tâm khác phái. Đặc biệt vào nước hương người, thủy tính dương hoa. Hòa hợp thể nhân ý, lại biết điều khiển nhân. Vui mừng ca nghệ, cũng hiền ca nghệ, lại thích thần tiên chi học. Bác học không tinh, tài nghệ tẫn thông nhưng không tinh. Tham lang vào miếu dáng người mập mạp cao lớn. Lạc hãm, hình nhỏ mà thanh cao, tính tình không thường mà số lượng nhiều, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) ơn huệ nhỏ bé vu nhân. Có sai lầm lúc, mọi người mỗi ở lúc đầu hận thấu xương, chung tắc lượng tới. Làm việc gấp gáp, dễ kiếm xảo, có ham mê, tửu sắc yên đổ không chỗ nào không tốt, không gì làm không được. Cung thân có thất sát, có thâu hao phí dâm bôn đấy tác phong. Cung thân có phá quân, nam mệnh cuồng say đánh bạc lớn, thị mầu như mạng. Nữ mệnh chủ bay bổng, không an cư thất, hảo giao bạn bè, có ham mê.

Tham lang cung mệnh có văn xương, văn khúc, thiên hư, âm sát, làm việc nhẹ là thật, thiện xảo lừa. Tứ chính vô lục sát, vi quân cảnh hoặc chính giới người trong sĩ.

Cung mệnh đấy cung vị ở dần thả cung mệnh có lục sát, chủ nhân thông minh, thiếu niên biểu dương, nhưng sự nghiệp mặc dù có thể sáng lập, mà lao ngục tai hoạ cùng sự nghiệp cũng đến.

Cung mệnh đấy cung vị ở thân, vô lục sát, tay không thành nghiệp lớn, lưu danh bách thế. Có tắc lao ngục tai hoạ, cả đời đồ vật này nọ trốn, nếm hết ngọt chua đau khổ lạt, để tiếng xấu muôn đời. Vi một nhóm người chỉ trách phản đối, vừa…lại vi một nhóm người khác sở khâm phục tôn kính sùng bái, cả đời sự nghiệp từ chịu đựng gian khổ phấn đấu bên trong chiếm được, nếu hưởng thụ dâm nhạc, tắc sự nghiệp lại tướng ở yên vui ở bên trong mất đi.

Cung mệnh đấy cung vị ở ngọ, hòa hợp mưu kế, hùng tài lược bỏ. Tứ chính vô lục sát, sự nghiệp thật lớn, tả hữu kinh tế tình thế, nắm giữ quyền tài chính. Nếu không cần ở thương giới mưu phát triển.

Cung mệnh đấy cung vị ở tị, chủ khéo đưa đẩy hoạt động, nhưng cả đời tai họa gặp rất nhiều, nhưng đều có thể thoát nguy mà an. Nữ tính có nhiều ham mê tôn giáo tín ngưỡng. Có trượng phu chí, tính tình cương nghị, trọng bộ lông, vượng phu ích tử.

Tham lang tinh nhập mệnh tại tí, ngọ cung, vượng địa, đinh mình sinh ra, phúc dày, bính mậu canh sinh dần thân nhân, ván sau.

Tham lang tinh nhập mệnh ở mão, cung dậu, ích lợi, tử vi cùng gặp đốm lửa quý ất tân mình nhân, nên tới tài quan cách.

Tham lang tinh nhập mệnh ở dần, cung thân, hòa bình, canh sinh ra, tài quan cách.

Tham lang tinh nhập mệnh tại sửu, chưa cung, vào miếu, vũ khúc cùng gặp hỏa sinh mậu kỉ canh sinh ra, quý cách.

Tham lang tinh nhập mệnh ở thìn, tuất cung, vào miếu, người sinh năm mậu hoặc kỷ, tài quan cách.

Tham lang tinh nhập mệnh ở tị, cung hợi, hãm địa, liêm trinh cùng bính mậu nhâm sinh ra, thành phúc không bền.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng ﹐ đem binh sắp tới lập một bên công ﹐ đốm lửa củng sẽ thành là đắt ﹐ danh chấn chư di chắc chắn phong ấn.

Tham lang thủ mệnh cùng dương cung ﹐ đà giết nảy ra tất vây nghèo ﹐ vũ phá liêm trinh cùng sát kiếp ﹐ bách nghệ phòng thân độ tuổi chung.

Tứ mộ tham lang miếu vượng cung ﹐ thêm lâm tả hữu phú tài ông ﹐ nhược nhiên tái hóa khoa quyền lộc ﹐ văn võ phẩm có thể hiện công lớn.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Tứ mộ trong cung nhiều may mắn ﹐ càng phùng tả hữu mới là quý ﹐ lộc tài lớn phú vượng phu quân ﹐ tính cách kiên cường nhiều chí khí.

Tham lang hãm địa nữ nhân phi tường ﹐ áo cơm mặc dù phong cũng không lương ﹐ khắc hại phu quân giếng nam nữ ﹐ lại giáo chăn gối thủ cô nhi quả phụ.

Vận mệnh:

Vũ Tham cách gặp vũ khúc thiên.

Hỏa tham cách, linh tham cách ( Tham Hỏa gặp lại )

Tham lang thủ mệnh, gặp đốm lửa ở mệnh vì thế cách. Tam hợp bất luận. ( kỳ thật tam hợp cũng là một loại hỏa tham cách, trong đó có bí mật, nhu khác khúc dạo đầu bức giảng giải ). Đốm lửa cùng tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, tam hợp thứ hai, nếu tham lang ở thìn tuất xấu chưa, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội, tức là cực mỹ cách, chủ đại phú đại quý. Người hoặc dùng võ chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bộc phát, tài vận hanh thông. Vui mừng cùng linh tinh gia hội.

Hỏa tham, linh tham, chủ bộc phát.

Thơ nói:

Tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập công lớn. Càng được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần dũng sĩ môn.

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng, đem binh sắp tới lập một bên công. Đốm lửa củng sẽ thành là đắt, danh chấn chư di chắc chắn phong ấn.

Cổ quyết:

Tham lang vào miếu, thìn tuất cung Sửu Mùi tọa mệnh, hoặc lạc không vong, trái lại có thể tập chính.

Tham lang thêm cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. ( tham lang thủ mệnh, thêm cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi bốn cung, chủ thọ )

Tham lang vào miếu thọ nguyên dài.

Tham lang tí ngọ cung Mão Dậu thủ mệnh, chung thân không thể có vi. ( người sinh năm dần ngọ tuất mệnh tọa ngọ cung, người sinh năm thân tí thìn mệnh tọa tử cung, người sinh năm tỵ dậu sửu mệnh tọa cung dậu, người sinh năm hợi mão mùi mệnh tọa mão cung )

Tham sẽ vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, là người vô ích. ( được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận )

Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, tâm vô đạo đức.

Tham lang vũ khúc đồng cung, trước bần rồi sau đó phú. ( lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, tắc quý hiển luận )

Tham võ cư mộ cung, ba mươi tài phát phúc. ( vi tham võ đồng hành cách )

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không lâu. ( mệnh vô cát diệu, thân có tham võ, cô bần )

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát trăm việc thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu mà vong thân. ( hoặc nhà văn nghệ )

Tham võ đồng hành, uy áp một bên di. ( tham võ gặp lớn vượng địa thị dã )

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lang thang, nữ nhân đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, không thuần khiết thả hồi Quan hình.

Tham lang hãm địa, thêm Kình Đà sao hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt sẹo nốt ruồi.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì sát nhân cũng hồi hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ nhân thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang sẽ sát vô cát diệu, người làm đồ tể.

Tham lang kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn biên cương. ( vi mã đầu đái tiễn cách, giàu thả quý )

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư hầu bá quý. ( thìn tuất cung tốt, cung Sửu Mùi thứ hai, nếu thủ chiếu đủ cả khả luận cát. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham lang đốm lửa ở miếu vượng, danh chấn chư bang. ( thìn tuất xấu chưa an mệnh, tam phương cát củng rất tốt đẹp. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Thêm Kình Đà không kiếp không hợp đây cách )

Tham linh hợp thủ, là danh tướng. ( thìn tuất xấu chưa tử cung an mệnh, thêm cát, người sinh năm mậu hoặc kỷ đủ tư cách )

Tham lang Kình Đà đồng cung, vì giết tể. ( ở ngọ cung không phải )

Tham lang hợi tí gặp Kình Đà, vì danh phiếm thủy đào hoa. ( nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu tắc cát )

Tham lang đà la ở dần cung, danh hào phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất trống rỗng mà thiếu thực tế.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tí gặp Kình Đà, hay đố kỵ. ( phùng Lộc Mã không đẹp )

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất làm kỹ nữ.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button