Tử vi

Chương 54: Quan Phương Thập Dụ

Phương là gì?

Phương gồm có bản phương ngay tại cung mệnh.

Đối phương là cung Thiên di (đối xung).

Bạn đang xem: Chương 54: Quan Phương Thập Dụ

Hợp phương là cung Tam hợp.

Lân phương là hai cung giáp Mệnh.

Cổ nhân đưa ra mười phương pháp:

 1. Bản phương tốt đẹp như sức lực tự mình (Do nội lực cường)
 2. Đối phương tốt đẹp như ví như được gió xuân thổi tới (Nghinh diện xuân phong)
 3. Hợp phương tốt đẹp ví như những nguồn giúp đỡ kèm bên (Tả Hữu phùng nguyên)
 4. Lân phương tốt đẹp ví như có phe cánh trợ lực (Lưỡng lân tương phù)
 5. Cung lẫn phương đều tốt đẹp ví như cả ngàn mau mắn chầu về (Thiên tường vân tụ)
 6. Bản phương hung xấu như rễ đã bị cắt (Tòng căn tự phạt)
 7. Đối phương xấu hung ví như giơ đầu chịu búa (Đương đầu ác bổng)
 8. Hợp phương xấu hung ví như bị đánh hai mặt (Tả Hữu thụ địch)
 9. Lân phương xấu hung giống như nhiều phe thù ghét (Luỡng lân tương vũ)
 10. Phương, cung đều hung xấu ví như khắp nơi bị công hãm (Tứ diện sở ca)

Quan Phương Thập Dụ cổ nhân muốn nói đến nguyên tắc căn bản để cân đo luận đoán một lá số. Rồi người xưa lại đặt bài thơ như sau:

Cát hung tối yêu tế phân minh

Bản đối hợp lân hữu trọng khinh

Tứ diện Sở ca chung tất bại

Thiên tường vân tập tự nhiên hanh

Tự cường tài thị hảo nhân gia

Lân sá duy cung cẩm thượng hoa

Nhược đáo phùng nguyên chân cảnh địa

Xuân phong chỉ khả cảm tương sai

Lưỡng lân tương vũ khởi vi tai

Tự phạt tài giao đại khả ai

Dị đóa đương đầu nhất côn bổng

Nam phùng Tả Hữu tạp binh lai

Ý bài thơ nói rằng:

Khi vào thế Tứ diện Sở ca thì thế nào cũng thất bại. Số mà “Thiên tường vân tập” sớm muộn gì cũng thành công. Sức mạnh của lá số chủ yếu là tự cường (Mệnh cung đầy đủ lực lượng) trước đã, hợp phương có tốt chỉ là gấm thêm hoa. Những sao chiếu theo tam hợp và đối phương là những sức phò trợ đáng kể. Nhưng sức phò trợ ấy mà gặp mệnh bị mất rễ cũng vô ích.

Các cung giáp mệnh dù cho xấu chăng nữa mà mệnh có nội lực tự cường thì chẳng sao. Nhược bằng mệnh ở tình trạng “Tòng căn tự phạt” thì dù có tránh được búc thì rồi cũng bị tràn ngập bị vây hãm hủy diệt mà thôi.

Quan Phương Thập Dụ đặt trọng tâm luận đoán vào Mệnh cung. Trước nhất mệnh phải mạnh đã. Mệnh yếu dù các phương khác có hay cũng chỉ bình thường. Như vậy câu: Mệnh hảo bất như Thân hảo, Thân hảo bất như Vận hảo không toàn hoàn chính xác.

Nếu mệnh xấu mà vận có thật tốt chăng nữa, mọi sự thành công cũng chỉ là hư hoa. Không ai Mệnh xấu, vận hay mà gây được cơ nghiệp đáng kể bao giờ. Mệnh cung tự cường, mới hưởng được cái tốt của Quan Lộc, Tài bạch. Chuyển sang vận thì vận chỉ tốt khi cung Đại vận có nội lực tự cường đã rồi mới tính đến tam hợp, hay đối phương hoặc lân phương. Tỉ dị vận đến cung có Cự Đồng, dù tam phương hay xung chiếu được Khoa Quyền Lộc cũng không hay bao nhiêu. Đến như quan hệ Mệnh với Thân, cũng vẫn tiếp tục phải kể mệnh làm chủ yếu. Mệnh mà tòng căn tự phạt thì dù Thân có Thiên tường vân tập cũng chẳng nên công trạng to tát.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 54: Quan Phương Thập Dụ

Phương là gì?

Phương gồm có bản phương ngay tại cung mệnh.

Đối phương là cung Thiên di (đối xung).

Hợp phương là cung Tam hợp.

Lân phương là hai cung giáp Mệnh.

Cổ nhân đưa ra mười phương pháp:

 1. Bản phương tốt đẹp như sức lực tự mình (Do nội lực cường)
 2. Đối phương tốt đẹp như ví như được gió xuân thổi tới (Nghinh diện xuân phong)
 3. Hợp phương tốt đẹp ví như những nguồn giúp đỡ kèm bên (Tả Hữu phùng nguyên)
 4. Lân phương tốt đẹp ví như có phe cánh trợ lực (Lưỡng lân tương phù)
 5. Cung lẫn phương đều tốt đẹp ví như cả ngàn mau mắn chầu về (Thiên tường vân tụ)
 6. Bản phương hung xấu như rễ đã bị cắt (Tòng căn tự phạt)
 7. Đối phương xấu hung ví như giơ đầu chịu búa (Đương đầu ác bổng)
 8. Hợp phương xấu hung ví như bị đánh hai mặt (Tả Hữu thụ địch)
 9. Lân phương xấu hung giống như nhiều phe thù ghét (Luỡng lân tương vũ)
 10. Phương, cung đều hung xấu ví như khắp nơi bị công hãm (Tứ diện sở ca)

Quan Phương Thập Dụ cổ nhân muốn nói đến nguyên tắc căn bản để cân đo luận đoán một lá số. Rồi người xưa lại đặt bài thơ như sau:

Cát hung tối yêu tế phân minh

Bản đối hợp lân hữu trọng khinh

Tứ diện Sở ca chung tất bại

Thiên tường vân tập tự nhiên hanh

Tự cường tài thị hảo nhân gia

Lân sá duy cung cẩm thượng hoa

Nhược đáo phùng nguyên chân cảnh địa

Xuân phong chỉ khả cảm tương sai

Lưỡng lân tương vũ khởi vi tai

Tự phạt tài giao đại khả ai

Dị đóa đương đầu nhất côn bổng

Nam phùng Tả Hữu tạp binh lai

Ý bài thơ nói rằng:

Khi vào thế Tứ diện Sở ca thì thế nào cũng thất bại. Số mà “Thiên tường vân tập” sớm muộn gì cũng thành công. Sức mạnh của lá số chủ yếu là tự cường (Mệnh cung đầy đủ lực lượng) trước đã, hợp phương có tốt chỉ là gấm thêm hoa. Những sao chiếu theo tam hợp và đối phương là những sức phò trợ đáng kể. Nhưng sức phò trợ ấy mà gặp mệnh bị mất rễ cũng vô ích.

Các cung giáp mệnh dù cho xấu chăng nữa mà mệnh có nội lực tự cường thì chẳng sao. Nhược bằng mệnh ở tình trạng “Tòng căn tự phạt” thì dù có tránh được búc thì rồi cũng bị tràn ngập bị vây hãm hủy diệt mà thôi.

Quan Phương Thập Dụ đặt trọng tâm luận đoán vào Mệnh cung. Trước nhất mệnh phải mạnh đã. Mệnh yếu dù các phương khác có hay cũng chỉ bình thường. Như vậy câu: Mệnh hảo bất như Thân hảo, Thân hảo bất như Vận hảo không toàn hoàn chính xác.

Nếu mệnh xấu mà vận có thật tốt chăng nữa, mọi sự thành công cũng chỉ là hư hoa. Không ai Mệnh xấu, vận hay mà gây được cơ nghiệp đáng kể bao giờ. Mệnh cung tự cường, mới hưởng được cái tốt của Quan Lộc, Tài bạch. Chuyển sang vận thì vận chỉ tốt khi cung Đại vận có nội lực tự cường đã rồi mới tính đến tam hợp, hay đối phương hoặc lân phương. Tỉ dị vận đến cung có Cự Đồng, dù tam phương hay xung chiếu được Khoa Quyền Lộc cũng không hay bao nhiêu. Đến như quan hệ Mệnh với Thân, cũng vẫn tiếp tục phải kể mệnh làm chủ yếu. Mệnh mà tòng căn tự phạt thì dù Thân có Thiên tường vân tập cũng chẳng nên công trạng to tát.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button