Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải tới ba bích ngôi sao

Ba một: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Trắng nhợt vi Khảm, vi tham lang tinh, ngũ hành thuộc thủy.

Ba bích chấn động, vi chư hầu, vi xe.

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải tới ba bích ngôi sao

Trắng nhợt Khảm, vi phương bắc, vi di động.

Trắng nhợt Khảm thủy, ba bích chấn động mộc. Ba một là thủy kiếp sau mộc.

Thượng nguyên một, ba giai đương nguyên đương vượng, thủy sinh mộc mà thăng quan nổi danh.

Dưới nguyên một, ba giai thất vận, chủ thị phi, tranh tụng quan phi. Có tai bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 xe khu bắc khuyết, lúc nghe thấy đan chiếu liên tiếp đến. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi phương bắc, vi di động, ba bích vi chấn động,

Vi mộc, vi xe, vi chiến xa, vi xe lương.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, vi thủy sinh mộc tới tổ hợp.

Ba dùng một chút tới suy tử, vi di động chiến xa, di động xe lương,

Phương bắc có hoạ chiến tranh.

Huyền cơ phú: 【 chấn động cùng Khảm vi chợt giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, là dương quẻ;

Ba bích vi chấn động, làm trưởng nam, là dương quẻ.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, đều không phải là âm dương phối hợp,

Do đó chỉ đại biểu nhất thời tới hòa hợp, đương vận tắc cát,

Suy tử tắc đại hung.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, đương mùa chủ bắt mắt, gặp suy tử,

Ra giảo hoạt người.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, ba bích vi chấn động, vi mộc.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, gặp đương mùa tắc thăng quan phát tài,

Gặp suy tử còn lại là phi, tranh tụng, quan phi.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba hai: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, động vật vi kẹo sữa bò.

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc, động vật là long.

Gặp đương mùa, phát đinh tài, lợi nhuận điền sản.

Gặp suy tử, chủ tỳ vị bệnh, nhiều bệnh, ác loét, ôn kẹo sữa bò,

Vi nữ tử hại, vi tiểu nhân hại, tổn hại đinh rủi ro, quan phi,

Hình ngục, hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 đẩu ngưu sát lên nhạ Quan hình. 】

Hai khôn là thổ, vi kẹo sữa bò, ba chấn động vi mộc, mộc khắc thổ, có tướng đẩu giống như.

Thổ bị mộc khắc, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi xuất đất tương xung, định hồi chất kết. 】

Lôi xuất địa vi dự, địa vi khôn, vi thổ, phách vi chấn động, vi mộc,

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, chủ gông cùm xiềng xiếc chi hình.

Phi tinh phú: 【 phục, vách tường chấm thân. 】

Phục vi Địa Lôi Phục quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Phi tinh phú: 【 dự, mô phỏng thực ngừng. 】

Dự vi Lôi Địa Dự quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, tính khí nhanh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tam tam: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Ba bích dùng chi đương mùa, chủ hưng gia lập nghiệp, công danh phú quý,

Văn võ song toàn, lợi nhuận nuôi rồng, xà vật, đích tôn càng phát.

Ba đến chấn cung hoặc song tam đồng cung vưu cát;

Ba bích dùng tử khí, tổn hại đinh, rủi ro, đích tôn đinh tài hai bại,

Chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan, tàn tật, hung bạo, chỉ kẻ trộm,

Hình ngục, chấn động tai họa, phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, nổ chết, lương đánh,

, côn đánh, xe chàng, rắn cắn, hình thê.

Tử bạch bí quyết: 【 Xi Vưu màu xanh biếc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi thần. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao. Ba bích dùng chi đương mùa, phát đinh tài.

Ba bích dùng chi suy tử, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hung tàn, chỉ kẻ trộm, hình ngục.

Phi tinh phú: 【 mộc nghiêng trở lại hề vô nhân 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Chấn động mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 bích bản sao đổi ngôi, sợ gặp thăm dò núi vị trí. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, làm tặc ngôi sao, đương mùa còn có thể.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh có thăm dò núi, chủ ra đạo tặc, gặp đạo tặc.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Chấn động mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba bốn: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, vi cây cao to. Tốn làm trưởng nữ nhân, vi bụi cây.

Chấn động tốn là âm dương chính phối.

Ba bốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Ba bốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, kẻ trộm ăn xin hoành hành.

Huyền không mật chỉ: 【 quý so với vương tạ, tổng duyến cây cao to phù tang. 】

Chấn động vi cây cao to, tốn bụi cây, là âm dương chính phối.

Chấn động tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị vết đao. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, gặp ba bốn suy tử,

Lại gặp làm, đổi kim phi lâm, thành kim khắc mộc giống,

Dễ dàng bị kim chúc gây thương tích.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động tốn thất cung mà sống kẻ trộm ăn xin. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao. Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương.

Chấn động tốn dùng chi suy tử, Xi Vưu làm tặc ngôi sao, chủ ra kẻ trộm ăn xin,

Bị kẻ trộm kiếp, ra văn kẻ trộm, văn vẻ bị trộm.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn, ngũ hành chúc mộc.

Chấn động, tốn gặp mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, có lòng thương người.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Huyền cơ phú: 【 song mộc thành rừng, lôi phong tương bác. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, tốn làm trưởng nữ nhân, chấn động tốn là âm dương chính phối.

Chấn động, tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, ra đạo tặc, bị kẻ trộm kiếp.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba năm: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Ba năm vi cứng rắn mộc khắc thổ giống như, đều không phải là ngôi sao may mắn tổ hợp.

Ba năm dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, mọi chuyện giai cát.

Ba năm dùng chi suy tử, chủ huyết quang, tai nạn bệnh tật, trúng độc, ôn dịch.

Năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái, nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba sáu: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nam, vi chừng chân, vi can, là thanh long.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi lão phụ, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi, vi mã.

Ba sáu dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, nổi tiếng thiên hạ.

Trái ba bích chấn động là thanh long, lục hợp làm vi vũ khúc.

Làm là kim, kim khắc mộc vi tài. Phụ là tám bạch thổ.

Nhược quả có tám bạch sao tả phụ sinh vượng sáu bạch vũ khúc sao Kim mà được tài.

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba bích làm trưởng nam, sáu bạch vi lão phụ, đều là dương quẻ,

Phi âm dương chính phối, vi chợt giao, đương mùa còn có thể.

Ba sáu dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan,

Chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, côn đánh,

Xe chàng, rắn cắn.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba sáu dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 là đủ kim mà tập tễnh. 】

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba sáu dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng tật, dễ dàng ra người thọt.

Phi tinh phú: 【 càng ngôn vũ khúc thanh long, may mắn gặp tả phụ hòa hợp diệu. 】

Ba bích là thanh long, sáu bạch vi vũ khúc, gặp tám bạch thổ bay đến.

Tám bạch tả phụ thổ tinh, sinh vượng sáu bạch vũ khúc sao Kim, cho nên đắc tài.

Sách quý: 【 ba phùng sáu hoạn ở trưởng nam. 】

Ba bích làm trưởng nam, sáu bạch vi lão phụ. Ba bích vi mộc,

Sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Kim chặt cây, trưởng nam dễ dàng chịu vết đao, vết thương ở chân, bệnh gan.

Phi tinh phú: 【 thủ lĩnh vang hề sáu ba. 】

Ba bích làm trưởng nam, sáu bạch vi lão phụ, đều là dương quẻ,

Dương chủ nóng, chủ thượng thăng.

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba sáu gặp suy tử, chủ can nóng, lệnh đau đầu nóng lên.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tam thất: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nam, vi chừng chân, vi can, là long, là thanh long.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi võ mồm, vi hầu, vi phổi, vi dương, là bạch hổ.

Tam thất dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn võ song toàn.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, phi chính phối.

Chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, tam thất tổ hợp vi xuyên tâm sát.

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, mặc dù hợp âm dương,

Nhưng phi chính phối, vi chợt giao, đương mùa còn có thể.

Tam thất dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan,

Chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, thị phi, tranh tụng, Quan tai họa, chiến tranh,

Phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, côn đánh, xe chàng, rắn cắn.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 là đủ kim mà tập tễnh. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng tật, dễ dàng ra người thọt.

Huyền không mật chỉ: 【 sao Hôm sao mai, giao chiến tứ quốc. 】

Dài làm trưởng nam, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Tam thất dùng chi suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, chủ chiến cạnh tranh.

Huyền không mật chỉ: 【 đoái vị sân phơi phá chấn động, chủ hộc máu tai ương. 】

Đổi vi bảy vàng ròng, chấn động vi ba bích mộc, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, vi xuyên tâm sát, chủ tâm tạng tổn hại mà hộc máu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Ba bích vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Tam thất tổ hợp, vi kim khắc mộc, vi xuyên tâm sát.

Tam thất dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra tàn bạo người,

Người vong ân phụ nghĩa, thường gặp tàn bạo người, người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động canh sẽ cục, văn thần mà kiêm võ tướng quyền. 】

Chấn động vi ba bích, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Tam thất dùng chi đương mùa, ra người văn võ song toàn.

Tử bạch bí quyết: 【 tam thất điệt tới, bị cướp trộm càng thấy Quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, chủ chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, Quan tai họa.

Tử bạch bí quyết: 【 ba gặp bảy lâm sinh bệnh, vậy biết lành bệnh hồi Quan,

Bảy phùng ba đến phát tài, khởi thưởng thức tài nhiều bị trộm. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, nhân kim chặt cây, chủ thương bệnh, Quan tai họa.

Tam thất dùng chi đương mùa, mặc dù đinh tài hai vượng, cũng thận phòng gặp đạo tặc.

Tử bạch bí quyết: 【 hoàng vưu bích ngôi sao, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi thần,

Phá quân đỏ danh, xơ xác tiêu điều kiếm phong giống. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Tam thất dùng chi suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, trận đấu chính cạnh tranh, hứng tụng.

Tử bạch bí quyết: 【 vận tới gì lo xuyên tim, nhưng sát tinh vượng lâm, chung hồi sát tặc,

Thân cường không sợ trái lại phục, nhưng trợ thần nhất đi, trả gặp quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, tam thất tổ hợp vi xuyên tâm sát.

Tam thất dùng chi đương mùa, mặc dù vượng đinh tài, nhưng vẫn sợ đạo tặc.

Hiện nay vi bát vận, cương tam thất suy khi chết, cẩn thận đạo tặc, Quan tai họa.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp.

Mặc dù ra thông minh bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Phi tinh phú: 【 hiểu ra bảy cương ba kiên quyết, cương nghị người, chế thì sống hại. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Hai giai sát tinh, nên tiết không nên khắc, khắc tắc khiến cho hung tính tăng lên,

Tuyển tới tổn hại đinh rủi ro.

Phi tinh phú: 【 ất tân hề vợ chia lìa. 】

Ất vi chấn cung, vi ba bích, vi mộc, tân vi đoài cung,

Vi bảy đỏ, là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất gặp suy tử, có ly hương đừng giếng giống như.

Gieo tiên phú: 【 long tranh hổ đấu mà tổn thương dài. 】

Rồng là thanh long, vi ba bích mộc, làm trưởng nam,

Hổ là bạch hổ, vi bảy vàng ròng, vi tiểu nữ.

Tam thất gặp suy tử, kim đến chặt cây, trưởng nam bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bà tám: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam,

Làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc,

Vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Bà tám là mộc khắc thổ, bà tám đều là dương quẻ,

Đều không phải là âm dương được xứng, đương mùa còn có thể.

Bà tám vi bằng, vi mộc ở đông, cùng làm tiên thiên mộc.

Lấy so với hòa vi vượng.

Bà tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng.

Bà tám gặp suy tử, ba bích mộc khắc tám bạch thổ,

Đinh tài hai bại, chủ tổn thương nhỏ .

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn,

Mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; bà tám tới phùng càng ác. 】

Ba bích vi mộc, tám bạch vi thổ, vi mộc khắc thổ giống như.

Bà tám gặp suy tử, chủ tổn thương nhỏ .

Mấu trúc phú: 【 bích ngôi sao nhập quẻ cấn, quách thị tuyệt giả cùng tới tự. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Bà tám tổ hợp, có mộc khắc thổ giống như.

Bà tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc,

Tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ.

Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tam cửu: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam,

Làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ba bích mộc sinh vượng cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thông minh màu sắc đẹp đẽ.

Gặp suy tử, chủ trước, ngày mốt tật ở mắt, hỏa chứng, chứng viêm,

Bệnh tim, huyết bệnh, ruột non bệnh, bệnh lao phổi hộc máu tử,

Nóng chết, điện giật tử, chết cháy.

Ba bích vi mộc, làm trưởng nam, cửu tử làm lửa, vi trung nữ.

Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Ba bích vi mộc, cửu tử làm lửa, ba bích mộc sinh cửu tử hỏa,

Vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 đống nhập nam ly, đột nhiên gặp phòng tái hoán. 】

Ba bích vi mộc, vi đống, vi lương, cửu tử làm lửa, vi phía nam, vi rời cung.

Ba bích mộc phi lâm, cửu tử rời cung, mộc tới nhúm lửa.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp.

Mặc dù ra thông minh, bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Huyền cơ phú: 【 chấn động dương sinh hỏa, phách phấn mà hỏa càng rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, là dương, cửu tử vi ly, làm lửa.

Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ ra thông minh, bắt mắt người.

Tam cửu gặp suy tử, ra nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ,

Hoặc gặp nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ.

Gieo tiên phú: 【 lôi hỏa thu nhập tiền tài dân cư quý. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, cửu tử vi ly, làm lửa.

Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải tới ba bích ngôi sao

Ba một: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Trắng nhợt vi Khảm, vi tham lang tinh, ngũ hành thuộc thủy.

Ba bích chấn động, vi chư hầu, vi xe.

Trắng nhợt Khảm, vi phương bắc, vi di động.

Trắng nhợt Khảm thủy, ba bích chấn động mộc. Ba một là thủy kiếp sau mộc.

Thượng nguyên một, ba giai đương nguyên đương vượng, thủy sinh mộc mà thăng quan nổi danh.

Dưới nguyên một, ba giai thất vận, chủ thị phi, tranh tụng quan phi. Có tai bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 xe khu bắc khuyết, lúc nghe thấy đan chiếu liên tiếp đến. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi phương bắc, vi di động, ba bích vi chấn động,

Vi mộc, vi xe, vi chiến xa, vi xe lương.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, vi thủy sinh mộc tới tổ hợp.

Ba dùng một chút tới suy tử, vi di động chiến xa, di động xe lương,

Phương bắc có hoạ chiến tranh.

Huyền cơ phú: 【 chấn động cùng Khảm vi chợt giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, là dương quẻ;

Ba bích vi chấn động, làm trưởng nam, là dương quẻ.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, đều không phải là âm dương phối hợp,

Do đó chỉ đại biểu nhất thời tới hòa hợp, đương vận tắc cát,

Suy tử tắc đại hung.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, đương mùa chủ bắt mắt, gặp suy tử,

Ra giảo hoạt người.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, ba bích vi chấn động, vi mộc.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, gặp đương mùa tắc thăng quan phát tài,

Gặp suy tử còn lại là phi, tranh tụng, quan phi.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba hai: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, động vật vi kẹo sữa bò.

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc, động vật là long.

Gặp đương mùa, phát đinh tài, lợi nhuận điền sản.

Gặp suy tử, chủ tỳ vị bệnh, nhiều bệnh, ác loét, ôn kẹo sữa bò,

Vi nữ tử hại, vi tiểu nhân hại, tổn hại đinh rủi ro, quan phi,

Hình ngục, hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 đẩu ngưu sát lên nhạ Quan hình. 】

Hai khôn là thổ, vi kẹo sữa bò, ba chấn động vi mộc, mộc khắc thổ, có tướng đẩu giống như.

Thổ bị mộc khắc, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi xuất đất tương xung, định hồi chất kết. 】

Lôi xuất địa vi dự, địa vi khôn, vi thổ, phách vi chấn động, vi mộc,

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, chủ gông cùm xiềng xiếc chi hình.

Phi tinh phú: 【 phục, vách tường chấm thân. 】

Phục vi Địa Lôi Phục quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Phi tinh phú: 【 dự, mô phỏng thực ngừng. 】

Dự vi Lôi Địa Dự quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, tính khí nhanh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tam tam: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Ba bích dùng chi đương mùa, chủ hưng gia lập nghiệp, công danh phú quý,

Văn võ song toàn, lợi nhuận nuôi rồng, xà vật, đích tôn càng phát.

Ba đến chấn cung hoặc song tam đồng cung vưu cát;

Ba bích dùng tử khí, tổn hại đinh, rủi ro, đích tôn đinh tài hai bại,

Chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan, tàn tật, hung bạo, chỉ kẻ trộm,

Hình ngục, chấn động tai họa, phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, nổ chết, lương đánh,

, côn đánh, xe chàng, rắn cắn, hình thê.

Tử bạch bí quyết: 【 Xi Vưu màu xanh biếc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi thần. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao. Ba bích dùng chi đương mùa, phát đinh tài.

Ba bích dùng chi suy tử, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hung tàn, chỉ kẻ trộm, hình ngục.

Phi tinh phú: 【 mộc nghiêng trở lại hề vô nhân 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Chấn động mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 bích bản sao đổi ngôi, sợ gặp thăm dò núi vị trí. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, làm tặc ngôi sao, đương mùa còn có thể.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh có thăm dò núi, chủ ra đạo tặc, gặp đạo tặc.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Chấn động mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba bốn: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, vi cây cao to. Tốn làm trưởng nữ nhân, vi bụi cây.

Chấn động tốn là âm dương chính phối.

Ba bốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Ba bốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, kẻ trộm ăn xin hoành hành.

Huyền không mật chỉ: 【 quý so với vương tạ, tổng duyến cây cao to phù tang. 】

Chấn động vi cây cao to, tốn bụi cây, là âm dương chính phối.

Chấn động tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị vết đao. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, gặp ba bốn suy tử,

Lại gặp làm, đổi kim phi lâm, thành kim khắc mộc giống,

Dễ dàng bị kim chúc gây thương tích.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động tốn thất cung mà sống kẻ trộm ăn xin. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao. Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương.

Chấn động tốn dùng chi suy tử, Xi Vưu làm tặc ngôi sao, chủ ra kẻ trộm ăn xin,

Bị kẻ trộm kiếp, ra văn kẻ trộm, văn vẻ bị trộm.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn, ngũ hành chúc mộc.

Chấn động, tốn gặp mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, có lòng thương người.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Huyền cơ phú: 【 song mộc thành rừng, lôi phong tương bác. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, tốn làm trưởng nữ nhân, chấn động tốn là âm dương chính phối.

Chấn động, tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, ra đạo tặc, bị kẻ trộm kiếp.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba năm: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Ba năm vi cứng rắn mộc khắc thổ giống như, đều không phải là ngôi sao may mắn tổ hợp.

Ba năm dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, mọi chuyện giai cát.

Ba năm dùng chi suy tử, chủ huyết quang, tai nạn bệnh tật, trúng độc, ôn dịch.

Năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái, nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ba sáu: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nam, vi chừng chân, vi can, là thanh long.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi lão phụ, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi, vi mã.

Ba sáu dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, nổi tiếng thiên hạ.

Trái ba bích chấn động là thanh long, lục hợp làm vi vũ khúc.

Làm là kim, kim khắc mộc vi tài. Phụ là tám bạch thổ.

Nhược quả có tám bạch sao tả phụ sinh vượng sáu bạch vũ khúc sao Kim mà được tài.

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba bích làm trưởng nam, sáu bạch vi lão phụ, đều là dương quẻ,

Phi âm dương chính phối, vi chợt giao, đương mùa còn có thể.

Ba sáu dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan,

Chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, côn đánh,

Xe chàng, rắn cắn.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba sáu dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 là đủ kim mà tập tễnh. 】

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba sáu dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng tật, dễ dàng ra người thọt.

Phi tinh phú: 【 càng ngôn vũ khúc thanh long, may mắn gặp tả phụ hòa hợp diệu. 】

Ba bích là thanh long, sáu bạch vi vũ khúc, gặp tám bạch thổ bay đến.

Tám bạch tả phụ thổ tinh, sinh vượng sáu bạch vũ khúc sao Kim, cho nên đắc tài.

Sách quý: 【 ba phùng sáu hoạn ở trưởng nam. 】

Ba bích làm trưởng nam, sáu bạch vi lão phụ. Ba bích vi mộc,

Sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Kim chặt cây, trưởng nam dễ dàng chịu vết đao, vết thương ở chân, bệnh gan.

Phi tinh phú: 【 thủ lĩnh vang hề sáu ba. 】

Ba bích làm trưởng nam, sáu bạch vi lão phụ, đều là dương quẻ,

Dương chủ nóng, chủ thượng thăng.

Ba bích vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba sáu gặp suy tử, chủ can nóng, lệnh đau đầu nóng lên.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tam thất: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nam, vi chừng chân, vi can, là long, là thanh long.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi võ mồm, vi hầu, vi phổi, vi dương, là bạch hổ.

Tam thất dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn võ song toàn.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, phi chính phối.

Chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, tam thất tổ hợp vi xuyên tâm sát.

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, mặc dù hợp âm dương,

Nhưng phi chính phối, vi chợt giao, đương mùa còn có thể.

Tam thất dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan,

Chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, thị phi, tranh tụng, Quan tai họa, chiến tranh,

Phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, côn đánh, xe chàng, rắn cắn.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 là đủ kim mà tập tễnh. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng tật, dễ dàng ra người thọt.

Huyền không mật chỉ: 【 sao Hôm sao mai, giao chiến tứ quốc. 】

Dài làm trưởng nam, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Tam thất dùng chi suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, chủ chiến cạnh tranh.

Huyền không mật chỉ: 【 đoái vị sân phơi phá chấn động, chủ hộc máu tai ương. 】

Đổi vi bảy vàng ròng, chấn động vi ba bích mộc, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, vi xuyên tâm sát, chủ tâm tạng tổn hại mà hộc máu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Ba bích vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Tam thất tổ hợp, vi kim khắc mộc, vi xuyên tâm sát.

Tam thất dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra tàn bạo người,

Người vong ân phụ nghĩa, thường gặp tàn bạo người, người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động canh sẽ cục, văn thần mà kiêm võ tướng quyền. 】

Chấn động vi ba bích, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Tam thất dùng chi đương mùa, ra người văn võ song toàn.

Tử bạch bí quyết: 【 tam thất điệt tới, bị cướp trộm càng thấy Quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, chủ chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, Quan tai họa.

Tử bạch bí quyết: 【 ba gặp bảy lâm sinh bệnh, vậy biết lành bệnh hồi Quan,

Bảy phùng ba đến phát tài, khởi thưởng thức tài nhiều bị trộm. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất dùng chi suy tử, nhân kim chặt cây, chủ thương bệnh, Quan tai họa.

Tam thất dùng chi đương mùa, mặc dù đinh tài hai vượng, cũng thận phòng gặp đạo tặc.

Tử bạch bí quyết: 【 hoàng vưu bích ngôi sao, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi thần,

Phá quân đỏ danh, xơ xác tiêu điều kiếm phong giống. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Tam thất dùng chi suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, trận đấu chính cạnh tranh, hứng tụng.

Tử bạch bí quyết: 【 vận tới gì lo xuyên tim, nhưng sát tinh vượng lâm, chung hồi sát tặc,

Thân cường không sợ trái lại phục, nhưng trợ thần nhất đi, trả gặp quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, tam thất tổ hợp vi xuyên tâm sát.

Tam thất dùng chi đương mùa, mặc dù vượng đinh tài, nhưng vẫn sợ đạo tặc.

Hiện nay vi bát vận, cương tam thất suy khi chết, cẩn thận đạo tặc, Quan tai họa.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp.

Mặc dù ra thông minh bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Phi tinh phú: 【 hiểu ra bảy cương ba kiên quyết, cương nghị người, chế thì sống hại. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Hai giai sát tinh, nên tiết không nên khắc, khắc tắc khiến cho hung tính tăng lên,

Tuyển tới tổn hại đinh rủi ro.

Phi tinh phú: 【 ất tân hề vợ chia lìa. 】

Ất vi chấn cung, vi ba bích, vi mộc, tân vi đoài cung,

Vi bảy đỏ, là kim, có kim khắc mộc giống như.

Tam thất gặp suy tử, có ly hương đừng giếng giống như.

Gieo tiên phú: 【 long tranh hổ đấu mà tổn thương dài. 】

Rồng là thanh long, vi ba bích mộc, làm trưởng nam,

Hổ là bạch hổ, vi bảy vàng ròng, vi tiểu nữ.

Tam thất gặp suy tử, kim đến chặt cây, trưởng nam bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bà tám: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam,

Làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc,

Vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Bà tám là mộc khắc thổ, bà tám đều là dương quẻ,

Đều không phải là âm dương được xứng, đương mùa còn có thể.

Bà tám vi bằng, vi mộc ở đông, cùng làm tiên thiên mộc.

Lấy so với hòa vi vượng.

Bà tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng.

Bà tám gặp suy tử, ba bích mộc khắc tám bạch thổ,

Đinh tài hai bại, chủ tổn thương nhỏ .

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn,

Mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; bà tám tới phùng càng ác. 】

Ba bích vi mộc, tám bạch vi thổ, vi mộc khắc thổ giống như.

Bà tám gặp suy tử, chủ tổn thương nhỏ .

Mấu trúc phú: 【 bích ngôi sao nhập quẻ cấn, quách thị tuyệt giả cùng tới tự. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Bà tám tổ hợp, có mộc khắc thổ giống như.

Bà tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc,

Tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ.

Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tam cửu: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam,

Làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ba bích mộc sinh vượng cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thông minh màu sắc đẹp đẽ.

Gặp suy tử, chủ trước, ngày mốt tật ở mắt, hỏa chứng, chứng viêm,

Bệnh tim, huyết bệnh, ruột non bệnh, bệnh lao phổi hộc máu tử,

Nóng chết, điện giật tử, chết cháy.

Ba bích vi mộc, làm trưởng nam, cửu tử làm lửa, vi trung nữ.

Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Ba bích vi mộc, cửu tử làm lửa, ba bích mộc sinh cửu tử hỏa,

Vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 đống nhập nam ly, đột nhiên gặp phòng tái hoán. 】

Ba bích vi mộc, vi đống, vi lương, cửu tử làm lửa, vi phía nam, vi rời cung.

Ba bích mộc phi lâm, cửu tử rời cung, mộc tới nhúm lửa.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp.

Mặc dù ra thông minh, bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Huyền cơ phú: 【 chấn động dương sinh hỏa, phách phấn mà hỏa càng rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, là dương, cửu tử vi ly, làm lửa.

Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ ra thông minh, bắt mắt người.

Tam cửu gặp suy tử, ra nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ,

Hoặc gặp nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ.

Gieo tiên phú: 【 lôi hỏa thu nhập tiền tài dân cư quý. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, cửu tử vi ly, làm lửa.

Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như.

Tam cửu gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button