Tử vi

Mậu Dần

1. Chu kỳ 1 – Mậu Dần – Tập Khảm, hào 1

– “Sơ Lục, tập khảm, nhập vu khảm tãm, hung.”

– “Sáu Đầu, ở nơi chất chồng hiểm họa cạm bẫy, rơi sâu vào hố bẫy, có hung hiểm.”

Bạn đang xem: Mậu Dần

– Tượng “tập khảm nhập khảm, thất đạo hung dã” – ý nói hào Sáu Đầu lạc đường rơi thêm vào chỗ hiểm nên tất có hung hiểm.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Dần – Thủy Trạch Tiết, hào 1

– “Sơ Cửu, bất xuất hộ đình, vô cữu.”

– “Chín Đầu, (tiết chế thận trọng giữ gìn), không ra khỏi sân cổng nhà, tất không có tội lỗi.”

– Tượng “Bất xuất hộ đình, tri thông tắc dã” – “Không ra khỏi sân cổng nhà”, nói lên hào Chín Đầu rất biết cái lý đường thông thì đi, đường bị ngăn thì dừng.

3. Chu kỳ 3 – Mậu Dần – Thủy Lôi Truân, hào 1

– “Sơ Cửu, bàn hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu.”

– “Chín Đầu, loanh quanh, lợi về sự ở yên, giữ vững chính bền, lợi về việc kiến lập chư hầu.”

– Tượng “Tuy bàn hoàn, chí hành chính dã ; ‘dĩ quý hạ tiện’ đại đắc dân dã” – “Mặc dầu loanh quanh”, nhưng hành vi tâm chí đều giữ được đoan chính, thân phận tôn quý mà lại ở ngôi thấp, nói lên hào Chín Đầu sẽ rất được lòng dân.

4. Chu kỳ 4 – Mậu Dần – Thủy Hỏa Ký tế, hào 1

– “Sơ Cửu, duệ kỳ luân, nhu kỳ vỹ, vô cữu.”

– “Chín Đầu, kéo ngược bánh xe về phía sau (để không đi nhanh), con cáo qua sông đánh (làm) ướt đuôi (để không đi nhanh), tất không có lỗi.”

– Tượng “Duệ kỳ luân, nghĩa vô cữu dã” – “Kéo ngược bánh xe về phía sau (để không đi nhanh), nói lên hành vi của hào Chín Đầu hợp với ý nghĩa: cẩn thận giữ gìn mọi thành tựu mà không dẫn đến họa hại.

5. Chu kỳ 5 – Mậu Dần – Trạch Hỏa Cách, hào 1

– “Sơ Cửu, củng dụng hoàng ngưu chi cách.”

– “Chín Đầu, nên bó chặt bằng da con bò vàng.”

– Tượng “Củng dụng hoàng ngưu, bất khả dĩ hữu vi dã.” – “Bó chặt bằng da bò”, hình ảnh này nói lên hào Chín Đầu không thể bạ việc gì cũng làm bừa làm càn để biến cách.

6. Chu kỳ 6 – Mậu Dần – Lôi Hỏa Phong, hào 1

– “Sơ Cửu, ngộ kỳ phối chủ, tuy tuần vô cữu, vãng hữu thượng.”

– “Chín Đầu, gặp được người chủ nhà hợp với mình, mặc dù hai hào dương đức ngang nhau nhưng không bị cữu hại, đi lên tất được sùng thượng.”

– Tượng “Tuy tuần vô cửu, quá tuần tai dã.” – “Dương đức ngang nhau mà không bị hại”, ý nói lên hào Chín Đầu và Chín Bốn nếu dương đức không ngang nhau, tất sẽ cạnh tranh nhau mà có tại hoạn.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Dần – Địa Hỏa Minh di, hào 3

– “Cửu Tam, minh di vu nam thú, đắc kỳ đại thủ ; bất khả tật, trinh.”

– “Chín Ba, đi thuần thú ở phương Nam, tiến hành trinh phạt ở thời ánh sáng bị tổn thương, diệt trừ kẻ đầu sỏ hung ác ; lúc này không thể hành động gấp, nên giữ vững chính bền.”

– Tượng “Nam Thú chi chí, nãi đại đắc dã.” – “Chí hướng đi thuần thú phương Nam, tiến hành chinh phạt của Chín Ba”, ý nói lên tất có thu hoặch lớn. Chu Hy nói “Thành Thang nổi lên ở ngục Hạ Đài, Văn Vương dấy lên ở ngục Dũ Lý, chính hợp với nghĩa của hào này, mà việc nhỏ cũng như thế. Ý nghĩa tượng trưng của Chu Dịch rất rộng, vô luận là việc xưa, việc nay, việc lớn, việc nhỏ, đều có thể từ đó suy ra mà đều có sự “trưng nghiệm” cả, vị tất phải “câu” ở một hiện tượng, “nệ” vào sự mất việc.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Dần – Địa Thủy Sư, hào 1

– “Sơ Lục, sư xuất dĩ luật, phủ tang hung.”

– “Sáu Đầu, quân đội khi xuất quân thì phải dùng quân luật, hiệu lệnh để ước thúc, quân kỷ không khéo tất có hung hiểm.”

– Tượng “Sư xuất dĩ luật, thất luật hung dã” – “Xuất quân phải dùng quân luật và hiệu lệnh nghiêm minh”, ý nói hào Sáu Đầu nếu để mất quân kỷ tất có hung hiểm.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mậu Dần

1. Chu kỳ 1 – Mậu Dần – Tập Khảm, hào 1

– “Sơ Lục, tập khảm, nhập vu khảm tãm, hung.”

– “Sáu Đầu, ở nơi chất chồng hiểm họa cạm bẫy, rơi sâu vào hố bẫy, có hung hiểm.”

– Tượng “tập khảm nhập khảm, thất đạo hung dã” – ý nói hào Sáu Đầu lạc đường rơi thêm vào chỗ hiểm nên tất có hung hiểm.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Dần – Thủy Trạch Tiết, hào 1

– “Sơ Cửu, bất xuất hộ đình, vô cữu.”

– “Chín Đầu, (tiết chế thận trọng giữ gìn), không ra khỏi sân cổng nhà, tất không có tội lỗi.”

– Tượng “Bất xuất hộ đình, tri thông tắc dã” – “Không ra khỏi sân cổng nhà”, nói lên hào Chín Đầu rất biết cái lý đường thông thì đi, đường bị ngăn thì dừng.

3. Chu kỳ 3 – Mậu Dần – Thủy Lôi Truân, hào 1

– “Sơ Cửu, bàn hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu.”

– “Chín Đầu, loanh quanh, lợi về sự ở yên, giữ vững chính bền, lợi về việc kiến lập chư hầu.”

– Tượng “Tuy bàn hoàn, chí hành chính dã ; ‘dĩ quý hạ tiện’ đại đắc dân dã” – “Mặc dầu loanh quanh”, nhưng hành vi tâm chí đều giữ được đoan chính, thân phận tôn quý mà lại ở ngôi thấp, nói lên hào Chín Đầu sẽ rất được lòng dân.

4. Chu kỳ 4 – Mậu Dần – Thủy Hỏa Ký tế, hào 1

– “Sơ Cửu, duệ kỳ luân, nhu kỳ vỹ, vô cữu.”

– “Chín Đầu, kéo ngược bánh xe về phía sau (để không đi nhanh), con cáo qua sông đánh (làm) ướt đuôi (để không đi nhanh), tất không có lỗi.”

– Tượng “Duệ kỳ luân, nghĩa vô cữu dã” – “Kéo ngược bánh xe về phía sau (để không đi nhanh), nói lên hành vi của hào Chín Đầu hợp với ý nghĩa: cẩn thận giữ gìn mọi thành tựu mà không dẫn đến họa hại.

5. Chu kỳ 5 – Mậu Dần – Trạch Hỏa Cách, hào 1

– “Sơ Cửu, củng dụng hoàng ngưu chi cách.”

– “Chín Đầu, nên bó chặt bằng da con bò vàng.”

– Tượng “Củng dụng hoàng ngưu, bất khả dĩ hữu vi dã.” – “Bó chặt bằng da bò”, hình ảnh này nói lên hào Chín Đầu không thể bạ việc gì cũng làm bừa làm càn để biến cách.

6. Chu kỳ 6 – Mậu Dần – Lôi Hỏa Phong, hào 1

– “Sơ Cửu, ngộ kỳ phối chủ, tuy tuần vô cữu, vãng hữu thượng.”

– “Chín Đầu, gặp được người chủ nhà hợp với mình, mặc dù hai hào dương đức ngang nhau nhưng không bị cữu hại, đi lên tất được sùng thượng.”

– Tượng “Tuy tuần vô cửu, quá tuần tai dã.” – “Dương đức ngang nhau mà không bị hại”, ý nói lên hào Chín Đầu và Chín Bốn nếu dương đức không ngang nhau, tất sẽ cạnh tranh nhau mà có tại hoạn.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Dần – Địa Hỏa Minh di, hào 3

– “Cửu Tam, minh di vu nam thú, đắc kỳ đại thủ ; bất khả tật, trinh.”

– “Chín Ba, đi thuần thú ở phương Nam, tiến hành trinh phạt ở thời ánh sáng bị tổn thương, diệt trừ kẻ đầu sỏ hung ác ; lúc này không thể hành động gấp, nên giữ vững chính bền.”

– Tượng “Nam Thú chi chí, nãi đại đắc dã.” – “Chí hướng đi thuần thú phương Nam, tiến hành chinh phạt của Chín Ba”, ý nói lên tất có thu hoặch lớn. Chu Hy nói “Thành Thang nổi lên ở ngục Hạ Đài, Văn Vương dấy lên ở ngục Dũ Lý, chính hợp với nghĩa của hào này, mà việc nhỏ cũng như thế. Ý nghĩa tượng trưng của Chu Dịch rất rộng, vô luận là việc xưa, việc nay, việc lớn, việc nhỏ, đều có thể từ đó suy ra mà đều có sự “trưng nghiệm” cả, vị tất phải “câu” ở một hiện tượng, “nệ” vào sự mất việc.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Dần – Địa Thủy Sư, hào 1

– “Sơ Lục, sư xuất dĩ luật, phủ tang hung.”

– “Sáu Đầu, quân đội khi xuất quân thì phải dùng quân luật, hiệu lệnh để ước thúc, quân kỷ không khéo tất có hung hiểm.”

– Tượng “Sư xuất dĩ luật, thất luật hung dã” – “Xuất quân phải dùng quân luật và hiệu lệnh nghiêm minh”, ý nói hào Sáu Đầu nếu để mất quân kỷ tất có hung hiểm.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button