Tử vi

Thiên Lương ở cung tử nữ

Thiên Lương ở cung tử nữ, cần phải xem Thái Dương miếu hãm thế nào mà định cát hung. Nếu Thái Dương ở cung miếu vượng đến hội hợp, thì có thể giảm tính chất “cô độc và hình khắc”, chủ về có hai ba con trai; nếu Thái Dương ở cung hãm thì chủ về sinh con gái trước, có hai con trai.

Thiên Lương hội hợp “sao đôi” phụ, tá và sao cát, hoặc cát hóa Lộc, Quyền, Khoa, chủ về có từ năm đến chín người con (xem các sao hội và ở đối cung mà định), còn chủ về con cái thành tài.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc vây chiếu, lúc đến cung tử nữ của đại vận hoặc lưu niên không tốt, thường sinh thiếu tháng hay sinh khó. Thiên Lương ở cung tử nữ mà gặp các sao sát, kị, hình, hao thì nên có con trai muộn, thậm chí nên nhận con nuôi, nên sinh con gái trước, nếu con trai đầu sẽ nhiều nạn tai, bệnh tật, gặp bất trắc. Sát tinh nặng, lại có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, hoặc giáp cung với sát tinh, thì con cái cô độc.

Thiên Lương được cát hóa và có sao cát, cũng chủ về có nhiều thuộc cấp đắc lực; nhưng nếu gặp thêm sát tinh, thì thuộc cấp có thể gây bất lợi cho mệnh tạo. Cần phải xem xét kĩ các đại vận, lưu niên mà định. Thường thường ứng nghiệm ở các cung hạn tử nữ do Vũ Khúc, Thiên Cơ, hay Cự Môn tọa thủ.

Thiên Lương ở cung tử nữ thường chủ về khắc con trai, nhưng sẽ có con trai đưa tang.

Thiên Lương gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về sinh con gái trước; gặp cát tinh thì có ba người con; không gặp cát tinh thì hai người con. Gặp thêm “sao lẻ” Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương hay Văn Khúc, còn gặp thêm sao đào hoa, chủ về có một con trai dòng thứ. Sao đào hoa trùng trùng, hoặc gặp Thiên Diêu, Mộc Dục cũng chủ về con trai là con bên ngoài.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc vây chiếu, gặp cát tinh thì có hai người con; không gặp cát tinh thì có một người con.

Thiên Lương gặp Thái Dương đồng độ hoặc vây chiếu, gặp cát tinh thì có bảy người con; không gặp cát tinh thì có năm người con (ba trai hai gái). Ở thời hiện đại, có thể lây số con cái để luận đoán thành hậu bối thân cận nhiều hay ít.

Thiên Lương tuy cũng kị Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng lại tối kị Kình Dương, Đà La. Kình Dương, Đà La đồng độ chủ về con cái nhiều nạn tai, bệnh tật, dễ gặp bất trắc. Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ chỉ chủ về có con dòng thứ, có con nuôi, hoặc con cái chia li với gia đình. Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng làm giảm bớt số con cái. Trường hợp lục sát tinh giáp cung Thiên Lương cũng luận đoán tương tự.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Tí tốt hơn, thông thường chủ về có hai con trai; ở cung Ngọ sinh con gái trước, chỉ có một người con hai đưa tang. Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Thái Dương Hóa Kị, con cái nên làm việc trong các ngành như pháp luật, y dược, công tác xã hội, tức nghề nghiệp có tính cứu giúp.

Thiên Lương ở hai cung Sứu hoặc Mùi, cũng phải đề phòng sinh khó. Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về sinh thiếu tháng; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì lúc sinh sẽ bị nguy hiểm; gặp các sao sát, hình, mới chủ về con trai đầu bị hình khắc.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có sát tinh đồng độ, con cái nên nghiên cứu khoa học kĩ thuật hoặc công nghệ. Ở thời hiện đại, thường thường là chuyên viên điện tử, máy tính.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, con cái không nhiều; hậu bối thân cận cũng không nhiều, khó có thuộc cấp đắc lực.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về sinh con gái trước, chỉ có một con trai. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, hoặc hội Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về con cái rời xa quê hương. Gặp các sao sát, kị, hình tụ hợp, nên xin con nuôi, hoặc nhận ở rể. Nếu đồng thời gặp thêm một đôi sao cát, lại gặp Thiên Vu, thường thường là người bên ngoài hay thứ thất sinh con trai kế thừa gia nghiệp; cũng chủ về con rể kế thừa gia nghiệp.

Đối với Thiên Lương ở cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Cự Môn, Thiên Cơ, Thái Dương tọa thủ là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Lương ở cung tử nữ

Xem thêm Thiên Lương ở cung tử nữ

Thiên Lương ở cung tử nữ, cần phải xem Thái Dương miếu hãm thế nào mà định cát hung. Nếu Thái Dương ở cung miếu vượng đến hội hợp, thì có thể giảm tính chất “cô độc và hình khắc”, chủ về có hai ba con trai; nếu Thái Dương ở cung hãm thì chủ về sinh con gái trước, có hai con trai.

Thiên Lương hội hợp “sao đôi” phụ, tá và sao cát, hoặc cát hóa Lộc, Quyền, Khoa, chủ về có từ năm đến chín người con (xem các sao hội và ở đối cung mà định), còn chủ về con cái thành tài.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc vây chiếu, lúc đến cung tử nữ của đại vận hoặc lưu niên không tốt, thường sinh thiếu tháng hay sinh khó. Thiên Lương ở cung tử nữ mà gặp các sao sát, kị, hình, hao thì nên có con trai muộn, thậm chí nên nhận con nuôi, nên sinh con gái trước, nếu con trai đầu sẽ nhiều nạn tai, bệnh tật, gặp bất trắc. Sát tinh nặng, lại có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, hoặc giáp cung với sát tinh, thì con cái cô độc.

Thiên Lương được cát hóa và có sao cát, cũng chủ về có nhiều thuộc cấp đắc lực; nhưng nếu gặp thêm sát tinh, thì thuộc cấp có thể gây bất lợi cho mệnh tạo. Cần phải xem xét kĩ các đại vận, lưu niên mà định. Thường thường ứng nghiệm ở các cung hạn tử nữ do Vũ Khúc, Thiên Cơ, hay Cự Môn tọa thủ.

Thiên Lương ở cung tử nữ thường chủ về khắc con trai, nhưng sẽ có con trai đưa tang.

Thiên Lương gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về sinh con gái trước; gặp cát tinh thì có ba người con; không gặp cát tinh thì hai người con. Gặp thêm “sao lẻ” Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương hay Văn Khúc, còn gặp thêm sao đào hoa, chủ về có một con trai dòng thứ. Sao đào hoa trùng trùng, hoặc gặp Thiên Diêu, Mộc Dục cũng chủ về con trai là con bên ngoài.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc vây chiếu, gặp cát tinh thì có hai người con; không gặp cát tinh thì có một người con.

Thiên Lương gặp Thái Dương đồng độ hoặc vây chiếu, gặp cát tinh thì có bảy người con; không gặp cát tinh thì có năm người con (ba trai hai gái). Ở thời hiện đại, có thể lây số con cái để luận đoán thành hậu bối thân cận nhiều hay ít.

Thiên Lương tuy cũng kị Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng lại tối kị Kình Dương, Đà La. Kình Dương, Đà La đồng độ chủ về con cái nhiều nạn tai, bệnh tật, dễ gặp bất trắc. Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ chỉ chủ về có con dòng thứ, có con nuôi, hoặc con cái chia li với gia đình. Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng làm giảm bớt số con cái. Trường hợp lục sát tinh giáp cung Thiên Lương cũng luận đoán tương tự.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Tí tốt hơn, thông thường chủ về có hai con trai; ở cung Ngọ sinh con gái trước, chỉ có một người con hai đưa tang. Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Thái Dương Hóa Kị, con cái nên làm việc trong các ngành như pháp luật, y dược, công tác xã hội, tức nghề nghiệp có tính cứu giúp.

Thiên Lương ở hai cung Sứu hoặc Mùi, cũng phải đề phòng sinh khó. Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về sinh thiếu tháng; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì lúc sinh sẽ bị nguy hiểm; gặp các sao sát, hình, mới chủ về con trai đầu bị hình khắc.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có sát tinh đồng độ, con cái nên nghiên cứu khoa học kĩ thuật hoặc công nghệ. Ở thời hiện đại, thường thường là chuyên viên điện tử, máy tính.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, con cái không nhiều; hậu bối thân cận cũng không nhiều, khó có thuộc cấp đắc lực.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về sinh con gái trước, chỉ có một con trai. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, hoặc hội Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về con cái rời xa quê hương. Gặp các sao sát, kị, hình tụ hợp, nên xin con nuôi, hoặc nhận ở rể. Nếu đồng thời gặp thêm một đôi sao cát, lại gặp Thiên Vu, thường thường là người bên ngoài hay thứ thất sinh con trai kế thừa gia nghiệp; cũng chủ về con rể kế thừa gia nghiệp.

Đối với Thiên Lương ở cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Cự Môn, Thiên Cơ, Thái Dương tọa thủ là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button