Tử vi

Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung phụ mẫu

   Hạ thiên cung viên luận cung phụ mẫu

Suy đoán cha mẹ tồn vong, xem trước thái dương Thái Âm; thái dương lạc hãm họ Chủ Phụ trước vong: Thái Âm lạc hãm chủ mẫu trước vong. Nếu nhị tinh câu lạc hãm hoặc câu vào miếu, tắc thị thái dương Thái Âm có hay không hóa kị. Thái dương lạc hãm hóa kị bất lợi phụ; Thái Âm lạc hãm hóa kị bất lợi mẫu. Thái dương vào miếu hóa kị bất lợi mẫu; Thái Âm vào miếu hóa kị bất lợi phụ.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung phụ mẫu

Nhật nguyệt phản bối người, nói sinh ra bất lợi mẫu, người sinh đêm bất lợi phụ.

Kể trên suy đoán, vẫn cần tham khảo cung phụ mẫu tinh diệu tổ hợp mà định ra. Nếu tinh diệu tường hòa, ‘ tắc không chủ hình khắc, khả không cần để ý kể trên thái dương Thái Âm khắc thương ứng với. Riêng chỉ vẫn khả dựa vào cái này suy đoán cha mẹ tới tính cách.

Nếu kình dương hoặc đà la cô độc cố thủ một mình cung phụ mẫu, đều nghe theo Thái Âm thái dương người, chủ hình khắc, vẫn cần tham khảo kể trên khắc ứng với mà định ra.

Đốm lửa hoặc linh tinh độc cung phụ mẫu, lại thấy thái dương Thái Âm lạc hãm hoặc hóa kị người, chủ hai họ kéo dài. Hoặc chủ còn nhỏ cùng cha hoặc mẫu không gặp nhau. Cụ thể tính chất tường tam phương tinh diệu mà định ra.

Cha mẹ ngụ không mừng gặp phụ tá đơn tinh, càng không mừng gặp đối tinh phục đơn tinh ( như gặp thiên khôi thiên việt, lại thấy văn xương là gặp văn khúc ). Chủ có hai trọng cha mẹ, hoặc cha mẹ tái hôn, hoặc phụ có phòng ngoài.

Cung phụ mẫu ngoại trừ suy đoán cha mẹ tồn vong gặp gỡ ngoại, còn có thể suy đoán chính mình cùng cấp trên, chủ quản cập chủ quản cơ cấu quan hệ. Tắc kính lấy cung viên ở bên trong tinh diệu suy đoán là được, không cần để ý kể trên nguyên tắc. Nhân kể trên nguyên tắc gần thích hợp với thân mình cha mẹ.

Cung phụ mẫu gặp lộc quyền khoa, không thể vi tất chúc cha mẹ hiển quý, nhưng tất chủ không thể cha mẹ.

Cung phụ mẫu gặp lộc, quyền, khoa, một lúc lâu cận chủ cấp trên tính chất đặc biệt. Bình thường tình hình dưới, nhìn thấy vi nên ở cơ quan lớn xí nghiệp phục vụ. Hoặc chủ thượng ti nhâm chức vị quan trọng, có quyền thế danh dự.

Cung phụ mẫu gặp Tứ Sát, cũng không nhất định chủ hình khắc, có khi cận chủ quan hệ nhân mạch không tốt ( chính là cùng thân mình cung phụ mẫu cập thủ trưởng chủ quản quan hệ ). Hình khắc hay không, chủ yếu thị tinh diệu tổ hợp mà định ra.

Cung phụ mẫu gặp lộc tồn, thiên mã, thường thường họ Chủ Phụ mẫu dời động. Nếu có lúc cũng chủ chính mình lúc nào cũng đổi mới thủ trưởng.

Cung phụ mẫu cát diệu cát hóa thật mạnh, mà cung mệnh ngôi sao nhược không vì đẹp luận, phải gặp che chở ngôi sao, sau đó thủy chủ đối với mình có lực, nếu không cận chủ tự thân thái độ làm người nước phụ thuộc.

Cung phụ mẫu vui mừng mỗi ngày lương, thiên thọ, thiên phúc, giải thần, tắc họ Chủ Phụ mẫu trường thọ.

Năm xưa cung phụ mẫu không mừng gặp lưu xương lưu khúc. Như gặp, tinh diệu lại không lành người, tắc cần kiểm tra năm xưa cung mệnh cập tiểu hạn, như gặp Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ đẳng diệu, lại có sát kị, tức cần phòng đồ tang. Đứa con cả cháu ruột càng xác thực.

Có khi lưu xương lưu khúc không hiện ra vu năm xưa cung phụ mẫu, xuất hiện vu năm xưa cung mệnh. Đóng xương khúc làm lễ vui vẻ tới hạn, tính chất không tốt lúc tức chủ tang phục lễ.

Năm xưa cung phụ mẫu gặp sát kị, cũng họ Chủ Phụ mẫu tai nạn bệnh tật. Riêng chỉ cùng cấp trên là không hòa hợp quan hệ, thường thường cũng từ là khắc ứng với.

Năm xưa cung phụ mẫu mỗi ngày vu cũng không chủ cát, che trời vu vi di sản tới diệu, có lộc hướng sẽ, đồng thời gặp sát kị người, cũng cần phòng cha mẹ đồ tang.

1 tử vi

Tử vi thủ cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu có quyền uy. Nhưng như vô bách quan triều củng, tắc cận chủ cha mẹ chủ quan, ở gia đình có bạo quân khuynh hướng, này quyền uy tính chất ở đây. Cho nên nếu gặp sát kị hình diệu, tắc chủ chính mình thơ ấu không vì cha mẹ bảo vệ, hoặc cha mẹ thường chủ quan mệnh lệnh, tả hữu ý chí của mình.

Điểm ấy tính chất, cũng có thể dùng đến suy đoán cùng cấp trên đấy quan hệ. Thủ trưởng thói quen mệnh lệnh, cần chú ý như thế nào điều hòa.

Tử vi, kình dương, đốm lửa đồng độ ở ngọ cung, cha mẹ tánh khí nóng nảy, hoặc cha mẹ quan hệ không tốt. Gặp phụ tá đơn tinh, hoặc hoa đào chư diệu, chủ có kế mẫu hoặc phụ thân có ngoại cưng chìu.

Nếu [ tử vi tham lang ] đồng độ, tắc không nên gặp vũ khúc hóa kị, càng thấy sát, họ Chủ Phụ mẫu có ngoài ý muốn tai nạn bệnh tật. Cũng không, nên gặp liêm trinh hóa kị, gặp sát tắc chủ không vì cha mẹ bảo vệ. Đốm lửa ở cung mệnh người, chủ thơ ấu làm con nuôi.

[ tử vi tham lang ] cùng hỏa, linh đồng độ, cũng chủ ít nhỏ tức rời đi phụ thân hoặc mẫu thân. Gặp cát, này chia lìa tính chất ôn hòa, như xuất ngoại ký túc, hoặc phụ thân xuất ngoại mưu sinh linh tinh.

『 tử vi phá quân 』 gặp sát, tức bị hình khắc chia lìa. Cùng cấp trên quan hệ tắc chủ bị sinh biến hóa càng thiên.

Tử vi phá quân đúng củng phá quân đấy tổ hợp, tắc không chủ hình khắc; gặp sát cận chủ ly biệt, trứ càng sẽ vũ khúc hóa kị, cũng họ Chủ Phụ mẫu tai họa giản. Sẽ liêm trinh hóa kị, gặp sát thật mạnh, chủ luân thường có biến; sát nhẹ chủ bất hòa.

Kể trên nhị tinh đeo, nếu phá quân hóa lộc, tắc ly biệt khắc ứng với kỳ hạn ở người thứ hai đại nạn. Đốm lửa đồng độ tắc trước tiên.

Cung Dần Thân [ tử vi thiên phủ ] ở cha mẹ ngụ, không thấy ở phụ tá đơn tinh, thì không hình khắc; nếu gặp đơn tinh, chủ hai mẫu; hoa đào chư diệu thật mạnh người, chủ tự thân làm tiếp thất sở sanh.

Tử vi hóa khoa, cha mẹ quyền uy; thiên phủ hóa khoa, cha mẹ che chở. Riêng chỉ tử vi hóa quyền tắc vũ khúc tất đồng thời hóa kị, không thấy sát còn có thể, nếu sát hình chư diệu thật mạnh tắc họ Chủ Phụ mẫu có trọng đại thất bại.

Cung Tị Hợi 【 tử vi thất sát 】, đúng tứ hóa ảnh hưởng cực kỳ mẫn cảm. Cơ bản tính chất tắc vì cha mẹ có trách nhiệm tâm, vô luận nhâm loại tình hình nào dưới, đối với chính mình cùng có thể che chở.

Cho nên hoan hỷ nhất gặp liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa đồng thời gặp gỡ tắc hai đời cảm tình hòa hợp, thả chủ chịu cha mẹ dẫn.

Nếu tử vi hóa khoa, tắc cha mẹ chủ quan. Không cầm quyền cô quân giả, chủ quan trình độ càng sâu.

Nếu tham lang cát hóa, gặp khoa văn chư diệu, cũng chủ cảm tình hòa hợp; gặp hoa đào chư diệu, phụ có nhà kề phòng ngoài.

Riêng chỉ nếu liêm trinh hóa kị, sát trọng chủ hủy, sát nhẹ thì chủ bất hòa; tham lang hóa kị, cũng họ Chủ Phụ có phòng ngoài; vũ khúc hóa kị, hoặc vì cha mẹ sự nghiệp khuynh bại, hoặc là hình khắc chia lìa, hoặc là tai nạn bệnh tật.

Cùng cấp trên quan hệ, có thể y theo kể trên tính chất cùng đoạn.

Cung phụ mẫu tinh diệu tính chất, họ Chủ Phụ thân hoặc chủ mẫu thân khắc thương ứng với, vẫn cần thị Thái Âm thái dương cập ngày người sinh đêm mà định ra. Như Thái Âm ở cung tị hóa kị, cha mẹ gặp tử vi tại tí, đốm lửa đồng độ, tắc họ Chủ Phụ thân rời nhà, chính mình thuận theo mẫu họ. Đóng phụ thân lúc nào cũng rời nhà, mẫu thân tự nhiên hóa kị vậy.

2 thiên cơ

Thiên cơ thủ cha mẹ phú, cơ bản tính chất bất lợi giữa cha con đấy quan hệ nhân mạch. Gặp lộc quyền khoa sẽ, sau đó thủy chủ ổn định, nếu không chủ hai đời rời xa. Vào miếu vô sát, tắc cách xa tính chất ôn hòa.

Thiên cơ cùng hoa đào, thiên mã cùng sẽ, chủ ít chuyện nhỏ kế, ra tự, hoặc lớn tuổi ở rể, hoặc cung cấp nuôi dưỡng nhạc gia là cung cấp bố mẹ nuôi, hoặc thân cận nhạc gia, thị sát kị nặng nhẹ mà định ra.

Thiên cơ cửa lớn tinh hệ, lại họ Chủ Phụ mẫu cùng chính đương sự đấy phối ngẫu bất hòa, gặp sát càng xác thực.

Thiên cơ cùng Kình Đà cùng sẽ, lại thấy không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc, hoặc nặng bái cha mẹ.

· thiên cơ cùng hỏa linh đồng độ, chủ ly không chủ khắc.

· thiên cơ hóa kị, cơ bản tính chất vi hai đời quan hệ nhân mạch không tốt.

Tí ngọ thiên cơ biết thiên đồng hóa kị, cũng chủ quan hệ không tốt; gặp sát, tắc chủ có thương tâm rơi lệ việc. Nếu đúng cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc thơ ấu cha mẹ bất lợi. Cung Sửu Mùi người cùng luận.

· xấu chưa thiên cơ gặp cát người, họ Chủ Phụ thân có thành kiến.

· xấu chưa thiên cơ cùng không diệu đồng độ, cùng cha mẹ rời xa.

·[ thiên cơ Thái Âm ] vi góc tốt tổ hợp, vô sát, không chủ hình khắc chia lìa. Có sát mà sẽ không hóa kị, cũng không chủ hình khắc, cận chủ chia lìa.

·[ thiên cơ Thái Âm ] mà thiên cơ hóa lộc người, Thái Âm tất đồng thời hóa kị, người sinh đêm cung phụ mẫu ở dần cung người, năm mới bất lợi phụ thân.

·[ thiên cơ Thái Âm ] thiên mã gặp sát, cùng cha mẹ quan hệ làm bất hòa, lại thân cận phối ngẫu hoặc phòng ngoài cha mẹ của.

· cung Mão Dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], không thấy sát cũng chủ rời xa, hoặc hai đời quan hệ nhân mạch không tốt, hoặc bất lợi cha mẹ. Gặp sát người chủ hình khắc, hoặc phụ nghiệp rách nát. Nhưng cung dậu người trội hơn mão cung.

Cái gọi là [ bất lợi cha mẹ ], nãi thủ sau khi sinh cha mẹ cảnh ngộ không được tốt. Trì đây lấy nghiệm thủ trưởng, cũng chủ thượng ti về công tác tình trạng bất lợi. Đây gáy chinh nghiệm có thể thôi đoạn lưu niên.

[ thiên cơ thiên lương ] ở thìn tuất cung, gặp cát hóa, cát diệu, tắc chủ có cha mẹ che chở, cũng chủ có thủ trưởng dẫn. Riêng chỉ đây che chở dẫn lực không bền.

Thiên cơ thiên lương thiên mã, chủ rời xa. Có đốm lửa người, rời xa tính chất không lành.

·[ thiên cơ thiên lương J hội Thái Dương hóa kị, người sinh đêm bất lợi phụ thân. Gặp sát, chủ ra tự, cho làm con thừa tự, gởi nuôi.

· cung Tị Hợi thiên cơ, nếu triền hoa đào chư diệu, lại triền hỏa linh, chủ vi nhà kề kế thất sở sanh.

· cung Tị Hợi thiên cơ, gặp sát, hoặc gặp phụ tá đơn tinh, chủ nhiều hai trọng cha mẹ. Biết thiên đồng hóa lộc giả càng nhưng.

· cung hợi thiên cơ không thích nhất cùng cung tị Thái Âm hóa kị tương đối, chủ năm mới cha mẹ tai họa bệnh tử vong.

· cung hợi thiên cơ tá sẽ cung dậu 【 thái dương thiên lương J, cho nên gặp sát kị cũng chủ bất lợi phụ thân.

· phàm thiên cơ ở cung phụ mẫu, hơi gặp hình kị tức có sự cố, ứng với tường các năm xưa cung phụ mẫu mà chỉnh lý này khắc ứng với. Khắc ứng với kỳ hạn, nhiều ở Thái Âm mặt trời cung độ.

3 thái dương

· thái dương ở cung phụ mẫu, vào miếu người, vô khắc; càng thấy cát, thơ ấu chịu cha mẹ bảo vệ. Nói sinh ra càng cát.

· nếu thái dương lạc hãm, thị sát kị hội hợp trình độ, mà định ra hay không hình khắc, hoặc không vì cha mẹ chỗ vui. Người sinh đêm càng hung.

· nhân miếu gặp sát, mà Thái Âm lại cùng sát tinh đồng độ, họ Chủ Phụ mẫu bất hòa.

· lạc hãm gặp sát, mà Thái Âm lại có sát tinh đồng độ, chủ trước khắc mẹ, hoặc cha mẹ nhân sự chia lìa. Thảng Thái Âm vô sát cùng triền, tắc thơ ấu phụ vận bất lợi.

· nói sinh ra, cung phụ mẫu thái dương vào miếu, lại sẽ ngôi sao may mắn, cát hóa, tắc chẳng những thơ ấu chịu cha mẹ cưng chiều, thả họ Chủ Phụ thân cảnh ngộ tốt bụng. Người sinh đêm giảm hình phạt.

Thái dương cánh cửa cực lớn ở cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ thân tằng ly hương an cư. Nếu gặp hóa kị, Tứ Sát, tắc phụ có tai nạn bệnh tật; gặp cát hóa cát diệu, tắc phụ có sự nghiệp.

·【 thái dương cánh cửa cực lớn 】 gặp cát biến hóa .” Lấy phục vụ dị tộc vi tốt, chủ được dị tộc thủ trưởng đề bạt.

·[ thái dương cánh cửa cực lớn ] hóa kị, tắc chủ cùng thủ trưởng bất hòa, bởi vậy lấy nghề tự do vi tốt.

· thái dương thiên lương thủ cung phụ mẫu, nếu thái dương cát hóa, tắc được cha mẹ che chở lực quá nhiều. Riêng chỉ gặp phụ tá cát diệu quá nhiều, tắc ngược lại chủ tự thân khiếm khuyết cha mẹ bên ngoài trợ giúp lực.

·【 thái dương thiên lương J ở cung phụ mẫu, như vô cát diệu, tắc mặc dù không thấy sát kị, cũng họ Chủ Phụ mẫu chủ quan. Đồng thời cũng chủ cùng thủ trưởng bị có thành kiến.

·【 thái dương thiên lương 】 lấy thái dương hóa quyền là nhất cát, chẳng những có thể chịu cha mẹ che chở, thả giúp đỡ nhiều lực:

·【 thái dương Thái Âm 】 đồng độ người, bình thường tình hình dưới họ Chủ Phụ mẫu và đẹp, cùng tự thân quan hệ cũng tốt bụng. Nếu Thái Âm hóa lộc, tắc chủ còn nhỏ chịu cha mẹ cưng chiều; thái dương hóa lộc, tắc chịu cha mẹ trợ lực, hoặc là cha mẹ tới rìu bạn bè dẫn; ở chưa cung người góc bất lợi mẫu, riêng chỉ tại sửu cung góc bất lợi phụ.

Thái dương Thái Âm đồng độ vu cung phụ mẫu, nếu Thái Âm hóa khoa gặp sát người, chiếm đại nghĩ đến chủ bà tức bất hòa; thái dương hóa khoa, gặp sát người, cổ đại nghĩ đến phúc ấm không kịp tam đại ( tức tự thân người ấy nữ nhân bị rách nát ). Loại này tình hình, hôm nay con có thể tham khảo.

Suy đoán cùng thủ trưởng tới quan hệ nhân mạch, lấy f thái dương Thái Âm J khó nhất suy đoán. Nếu gặp cát, tắc quan hệ tốt bụng, riêng chỉ gặp chiếm diệu chiếm hóa nhiều lắm, rồi lại chủ tự thân thường nhân đối cấp trên nghi ngờ có cảm tình, đến nỗi không suy nghĩ độc lập tiến thủ. · gặp cát sát cùng xuất hiện, tắc chủ cùng mình quan hệ tốt đẹp chính là thủ trưởng dịch chuyển đổi; gặp kị, tắc phòng lúc đầu quan hệ tốt bụng, nhưng bị nhân hiểu lầm mà chuyển thành ác liệt; gặp kị lại đồng thời gặp phụ tá cát diệu, tắc loại này tính chất càng xác thực.

Năm xưa thái dương vu cung phụ mẫu hóa kị, không thể tức chỉ hình khắc luận, sát hình đan xen, thủy chủ tai nạn bệnh tật, nếu sát nhẹ, có khi chỉ vì cùng cha mẹ bất hòa, sinh ra kỳ gặp. Lại cần phải rõ lưu diệu, gặp Thiên Sát, Tang Môn, từ hổ, sau đó thủy ứng với cha mẹ, nếu không có thể chủ cùng thủ trưởng bất hòa.

Năm xưa thái dương hóa lộc, lại thấy phụ tá chư diệu thật mạnh, có thể này khắc ứng với ở chỗ thủ trưởng chủ quản.

4 vũ khúc

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, nếu không vào miếu, lại không có phụ tá cát diệu đến đỡ, tắc chủ hình khắc cha mẹ. Cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ bất lương.

Nếu vũ khúc vào miếu · có phụ tá cát diệu cập cát hóa, tắc không chủ hủy khắc. Cùng thủ trưởng, lão bản quan hệ tắc vẫn bị xa cách.

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, gặp hóa kị, đồng thời gặp sát, tắc cần tham khảo cung mệnh cập đại vận, năm xưa cung mệnh, cung phụ mẫu, mà suy đoán là phủ hình khắc, hoặc cận chủ cha mẹ sự nghiệp rách nát.

Phàm vũ khúc thủ cung phụ mẫu người, cổ nhân giai chủ trương ra tự hoặc ly hương, cho rằng bởi vậy có thể miễn hình khắc. Về điểm này, hôm nay giống như không cần cho rằng có thể khắc ứng với. Nhưng cha mẹ đối với tự thân khuyết thiếu trợ lực, hoặc dịch hình thành sự khác nhau, tắc nên gia dĩ chú ý.

Vũ khúc hóa lộc vu cung phụ mẫu, riêng chỉ vu người thứ nhất đại vận lại hóa thành sao hóa kỵ người, thường thường họ Chủ Phụ mẫu sản nghiệp điêu linh. Nếu vũ khúc hóa kị. Vu đệ nhất vận hóa vi lộc tinh người, tắc họ Chủ Phụ mẫu tai nạn bệnh tật.

Vũ khúc hóa kị, tối kỵ Kình Đà giáp, hỏa linh giáp, họ Chủ Phụ mẫu tai nạn bệnh tật, hoặc có cực lớn rách nát.

Vũ khúc ở cung phụ mẫu, càng cùng Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, Hình Hao chư diệu cùng sẽ người, thời niên thiếu cha mẹ tất bất lợi. Năm xưa đại vận cung phụ mẫu thấy thế loại tinh hệ, cũng phòng cha mẹ nổi bật tai nạn bệnh tật hoặc sự nghiệp rách nát. Thậm chí cha mẹ giàu có vũ khúc hóa kị đối trùng, cũng có loại tình huống này.

Riêng chỉ vũ khúc hóa kị, thiên trù, đốm lửa đồng độ người, thường thường lại họ Chủ Phụ mẫu sở nghiệp giả mang sát khí, như ngành ăn uống linh tinh. Không thấy thiên trù, cũng vì Mịa lợi khí ngành sản xuất. Như bác sĩ khoa ngoại, cắt tóc linh tinh. Kỳ chức nghiệp giá cả thế nào, thị có hay không phụ tá cát diệu cùng sẽ mà định ra.

Vũ khúc thiên phủ đấy tổ hợp, có lợi nhất. Vô sát kị Hình Hao, tắc không chủ hình khắc. Nếu sát nhẹ, có ngày thọ đồng cung, cũng không chủ hình khắc.

[ vũ khúc thiên phủ ] sẽ liêm trinh hóa kị, tắc họ Chủ Phụ tử sao Sâm, sao Thương. Sẽ hình kị kẹp [ tử vi thiên tướng ], cũng thế; hoặc chủ chịu cấp trên áp lực.

[ vũ khúc tham lang ] cùng hỏa linh đồng độ, chủ khắc; cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ có đột nhiên biến hóa, quyền lợi tranh cãi, hung chung khe hở mạt. Nếu vũ khúc hóa kị tắc cũng họ Chủ Phụ mẫu hoành phá.

[ vũ khúc tham lang ] mà tham lang hóa lộc, tắc chủ thượng ti dẫn, chỉ có sát, tắc vẫn chủ thủy chung quan hệ biến kém.

Vũ khúc thiên tướng gặp tài ấm giáp, chủ được phụ ấm, cũng chủ được thủ trưởng dẫn trợ lực; hình kị giáp người, tắc chủ hình khắc, cũng chủ chịu thủ trưởng kị tài.

[ vũ khúc thiên tướng ] cũng không vui mừng hỏa linh giáp, Kình Đà giáp, chủ hình khắc; cũng chủ chịu thủ trưởng xa lánh, hoặc nhiều khắc khẩu, hiểu lầm.

Vũ khúc thất sát cơ bản cũng chủ hình khắc, gặp sát kị người càng hơn. Nhược vô sát, trái lại gặp cát hóa, cát diệu, tắc cận chủ quan hệ xa cách. Cũng không vui mừng gặp đốm lửa đồng độ, tạm biệt hoa đào, tắc chủ tự thân vi phòng ngoài hoặc thứ thất sống chết.

【 vũ khúc phá quân 】 hình khắc cũng trọng, cùng vũ sát đại khái tương đương. Phàm vũ phá, [ vũ sát ] ở cung phụ mẫu người, cũng chủ lúc nào cũng chuyển đổi việc.

·[ vũ khúc phá quân J mà vũ khúc hóa kị, tắc rất có khả năng vì cha mẹ sản nghiệp bạo phá bạo bại.

5 thiên đồng

Thiên đồng vi mang tình cảm tinh diệu. Vào miếu, tắc chủ hai đời cùng hiệp, cũng không gặp hình khắc. Riêng chỉ lạc hãm lúc, tắc vẫn nhiều ý kiến bất hòa.

· thiên đồng hóa kị _ nếu sát trọng, vẫn chủ thương tâm rơi lệ. Cần phải rõ đại vận cập năm xưa cung phụ mẫu mà định ra này bất lợi tính chất.

Thiên đồng cùng kình dương đồng độ, tắc chủ chịu thủ trưởng áp lực, đến nỗi bất hòa. Đà la đồng độ, gặp hình kị người, chủ chịu thủ trưởng liên luỵ; hỏa linh đồng độ, lúc nào cũng biến hóa thủ trưởng.

Thiên đồng hóa lộc, riêng chỉ cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng người, thủy chủ chịu cha mẹ che chở, nếu không ngược lại chủ cha mẹ về lúc tuổi thơ xuất ngoại mưu sinh.

Thiên đồng đốm lửa, cũng chủ còn nhỏ rời đi cha mẹ.

[ thiên đồng Thái Âm 】, cơ bản tinh hệ tính chất chủ cảm tình phong phú, riêng chỉ nếu cùng hình kị sát hao tổn chư diệu cùng sẽ người, tắc cũng chủ hình khắc chia lìa. Không thích nhất Thái Âm hóa kị, diệc phụ mẫu không được đầy đủ.

[ thiên đồng Thái Âm ] cát hóa, thì không hình khắc. Cát hóa mà sát trọng giả, vẫn chủ bất hòa. Cũng chủ cùng thủ trưởng sao Sâm, sao Thương.

[ Đồng Cự môn ] ở cung phụ mẫu, tính chất nhất bất lương, họ Chủ Phụ tử bất hòa. Hóa kị người càng hơn.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn cùng trời vu đồng độ, hình sát trọng, mà gặp hóa lộc cùng sẽ người, họ Chủ Phụ mẫu di sản khiến cho tranh đoạt.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn cùng hỏa linh đồng độ, chủ thiếu niên sùng bái cha mẹ. Nếu hoa đào chư diệu thật mạnh, tắc chủ vi nhà kề kế thất sở sanh; gặp phụ tá đơn tinh, quyết chủ hai trọng cha mẹ.

Thiên đồng thiên lương đồng độ người, tắc cha mẹ hôn nhân có khúc chiết, lấy tằng giải trừ người đính hôn, cha mẹ thủy bạch đầu giai lão. Gặp hoa đào chư diệu, phụ có gặp ở ngoài.

·[ thiên đồng thiên lương ] cùng trời mã đồng độ, họ Chủ Phụ mẫu cần rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Càng thấy hỏa linh, tắc chủ bồng bềnh. Loại này tinh diệu tính chất, có khi lại họ Chủ Phụ thân sở nghiệp giả mang lưu động sắc thái.

·[ thiên đồng thiên lương ] mà thiên lương hóa khoa người, bình thường tình hình dưới chủ lợi nhuận phụ bất lợi mẫu. Càng thấy sát, chủ hình khắc.

· thiên đồng ở thìn tuất hai cung, tối ngại đối cung cánh cửa cực lớn hóa kị, họ Chủ Phụ tử sao Sâm, sao Thương. Cũng chủ cùng thủ trưởng bất hòa.

· thiên đồng cùng sát kị hình diệu cùng sẽ, lại có cát diệu hoặc cát biến hóa, nhất là thiên đồng hóa lộc, thường thường họ Chủ Phụ mẫu sản nghiệp mặc dù phong, nhưng không chiếm được thủ.

· thiên đồng cùng thiên lương tương đối người, cũng không nên cùng trời mã đồng độ, nếu không chủ chia lìa, hỏa linh đồng độ người càng hơn. Cũng chủ lui hết tổ nghiệp.

· thiên đồng cùng mão cung Thái Âm tương đối, không bằng cung dậu Thái Âm, đây gáy khắc ứng với, thủ cùng cha mẹ hoặc thủ trưởng quan hệ mà nói.

· thiên đồng triền xương khúc, hoa đào, họ Chủ Phụ có gặp ở ngoài, hoặc chủ tự thân vi nhà kề kế thất sở sanh.

· thiên đồng cùng tả phụ hữu bật, hoặc thiên khôi thiên việt cùng sẽ, gặp đủ đối tinh thủy cát, gặp đơn tinh người, họ Chủ Phụ mẫu hai lần hôn nhân, không cần gặp sát dĩ nhiên.

· thiên đồng thủ cung phụ mẫu, năm xưa không nên liêm hóa kị, nếu cung phụ mẫu gặp xương cập sát diệu ( hoặc cung mệnh gặp xương khúc, cung phụ mẫu gặp sát ), đương chủ đồ tang.

6 liêm trinh

Liêm trinh ở cung phụ mẫu, bởi vì đó vì mang cảm tình cập huyết thống tinh diệu, do đó tính chất khá phức tạp. Nhất là đương liêm trinh hóa lộc hoặc hóa kị là lúc, tính chất dị thường mẫn cảm, do đó cần cẩn thận suy đoán.

· liêm trinh hóa lộc, bình thường chủ không hình khắc, hoặc cảm tình hòa hợp. Riêng chỉ lúc này thái dương tất đồng thời hóa kị, cơ bản tính chất bất lợi cha mẹ, vì vậy lúc phải tường thị thái dương, Thái Âm sở cùng sẽ là tinh diệu ( bất luận ở cung nào viên ), cập cung phụ mẫu liêm trinh sở cùng sẽ là tinh diệu, sau đó mới có khả năng làm ra suy đoán.

· liêm trinh hóa kị, bình thường chủ bất lợi cha mẹ, hoặc hình khắc, hoặc sanh ly, hoặc cảm tình không hòa hợp. Cần gặp thái dương, Thái Âm cùng sẽ tinh diệu mà định ra.

· nếu liêm trinh hóa kị, cùng hỏa linh, Kình Đà, không kiếp, thiên hình, thiên thương các loại tinh diệu cùng sẽ người, bình thường chủ hình khắc.

· nếu liêm trinh hóa kị, cùng đốm lửa đồng độ, hoặc cùng trời mã, thiên hư đồng độ, chủ rời xa cha mẹ.

· nếu liêm trinh hóa kị, cùng linh tinh đồng độ, hoặc cùng giết, phá, sắc đồng độ mà vô cát, thả gặp nhẹ, hao tổn, hình, người bị thương, tắc nên ra tự, cho làm con thừa tự, hai trọng cha mẹ.

Liêm trinh cùng xương khúc, hoa đào chư diệu đồng cung có thể chiếu, tắc chủ vi nhà kề kế thất sở sanh, hoặc đời trước âm thịnh dương suy, hoặc phụ có gặp ở ngoài. Gặp phụ tá đối tinh mang đơn tinh người, tắc quyết họ Chủ Phụ có gặp ở ngoài; gặp xương khúc hóa kị, quyết chủ nhà kề kế thất sở sanh.

Liêm trinh hóa kị, hoa đào chư diệu tất tập, họ Chủ Phụ mẫu hôn nhân tình huống phức tạp.

Phàm liêm trinh mang hoa đào người, nên làm lấy khác phái vi mướn khách đối tượng ngành sản xuất, hoặc mang tinh thần hưởng thụ sắc thái ngành sản xuất.

【 liêm trinh thiên tướng ] phùng tài ấm giáp người, chủ có cha mẹ che chở; phùng hình kị giáp người, tắc chủ hình khắc hoặc cảm tình vỡ tan.

· nếu hình kị giáp ấn mà liêm trinh thân mình hóa kị, tắc vu nên năm xưa hoặc đại vận, họ Chủ Phụ mẫu hình tổn thương.

·[ Liêm Sát ], [ Liêm Phá ], [ Liêm Tham ], cơ bản tính chất cũng hình phạt chính tổn thương. Hóa kị gặp sát người càng sâu. Nếu liêm trinh hóa lộc, lại thấy cát diệu, thì có thể lấy hóa giải, lấy cùng cha mẹ rời xa vi nên. Ở cổ đại, cho rằng nên sùng bái cha mẹ, cho làm con thừa tự ra tự.

·【 liêm trinh thiên phủ J vi ổn định nhất kết cấu, không chủ hình khắc, gặp cát diệu thả chủ cảm tình và đẹp.

· nếu 『 Liêm Phủ ] mà phủ khố khoảng không lộ người, tắc cũng chủ hai đời cảm tình bất hòa. Chắc có phụ ấm mà không được khắc hưởng thụ.

· liêm trinh dòng người năm cung phụ mẫu, cùng giết, phá, sắc cùng sẽ, càng thấy sát kị Hình Hao giao xâm, tắc chủ trở ngại cha mẹ. Càng không mừng năm xưa bạch hổ cùng lưu dương gặp nhau ở năm xưa cung phụ mẫu.

· nếu liêm trinh hóa kị biết võ khúc hóa kị vu cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu là năm có nguy chứng hoặc tử vong. Một nếu vũ khúc theo cung phụ mẫu mà sẽ liêm trinh hóa tổng, lại có a yêm vì cha mẹ rách nát. Gảy bế quan đeo, thì có thể tài cán vì hồi thủ trưởng đuổi việc.

Liêm trinh cùng lưu xương lưu khúc gặp gỡ, xương khúc hóa kị, tắc cũng vì bất lợi phụ tinh hệ kết cấu. — có khi đây khắc ứng với cũng đang chảy năm cung mệnh hoặc tiểu hạn ra bằng?

7 thiên phủ

· thiên phủ thủ cung phụ mẫu, bình thường tình hình họ Chủ Phụ mẫu song toàn. Gần vu phủ khố tể lộ tình hình dưới, mới có hình khắc, hoặc chủ không thể hưởng thụ phụ ấm.

Thiên phủ cùng kình dương đồng độ, chủ hai đời bất hòa. Cùng đà la cùng sẽ, chủ có hình khắc. Mỗi ngày hình người quá nặng.

Thiên phủ cùng hỏa, linh đồng độ, chủ sanh ly. Mỗi ngày hình người, thời niên thiếu cha mẹ không được đầy đủ.

· thiên phủ cùng không kiếp đồng độ, chủ sùng bái cha mẹ.

Thiên phủ lộc tồn đồng độ, gặp sát, họ Chủ Phụ tử sao Sâm, sao Thương. Lại họ Chủ Phụ mẫu vui mừng độc nắm quyền sở hữu tài sản.

· thiên phủ cùng hóa lộc đồng độ hoặc đúng củng, dùng võ khúc hóa lộc tốt nhất nên, tắc cha mẹ tài ấm có phần dày. Mỗi ngày vu đồng độ, hoặc thiên vu ở cung mệnh, cung tài bạch người, họ Chủ Phụ mẫu di sản dày.

Riêng chỉ năm xưa cung phụ mẫu thiên phủ, chợt thấy thật mạnh hóa lộc hoặc lộc tồn hướng sẽ người, nãi cần phòng tang phục tới ứng với.

Thiên phủ cùng liêm trinh hóa kị đối trùng, càng thấy sát người, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ. Cùng vũ khúc hóa kị đối trùng, tắc hoặc là hình khắc; hoặc vì cha mẹ sự nghiệp nứt bại.

Thiên phủ hóa khoa, chủ vô hình khắc. Nếu thái dương đồng thời ở miếu vượng cung viên hóa lộc, tắc thả chủ được phụ thân che chở lực.

Thiên phủ được bách quan triều củng, phải gặp đối tinh, không mừng đối tinh mang đơn tinh, nhưng, tắc chủ hai trọng cha mẹ, hoặc tự thân vi nhà kề kế thất sở sanh.

Thiên phủ cùng hoa đào cùng triền, gặp xương khúc đơn tinh, họ Chủ Phụ có gặp ở ngoài.

8 Thái Âm

Thái Âm thủ cung phụ mẫu, bình thường không chủ hình khắc. Thảng Thái Âm vào miếu, cho dù gặp sát, thường thường cũng cận chủ sanh ly.

· Thái Âm lạc hãm tắc bất lợi mẫu. Thảng gần triền hỏa, linh, tắc con chủ chia lìa. Nếu sát trọng, tắc phòng hình khắc.

· Thái Âm độc tọa lại càng không nên lạc hãm. Nhẹ thì chủ còn nhỏ hồ ly độc, không vì mẫu thân yêu thương. Nặng thì rời xa cha mẹ, hoặc hình thương tổn sinh mạng mẫu.

· Thái Âm kình dương đồng độ, chủ cùng mẫu thân duyên phận cạn, lạc hãm càng sâu.

Thái Âm đà la đồng độ, chủ cùng mẫu thân bất hòa, đều có thành kiến, cũng lạc hãm người càng sâu.

Thái Âm cùng trời mã, thiên hư đồng độ, không thấy hỏa linh cũng chủ rời xa cha mẹ. Gặp hỏa linh, ít khi còn bé cha mẹ cập tự thân tản mát. Thảng càng thấy đơn tinh, thường thường chủ quá ê-te hoặc tự ra.

· Thái Âm cùng thiên lương, thiên thọ gặp gỡ, tắc mặc dù lạc hãm hóa kị, cũng cận chủ tai nạn bệnh tật, không chủ hình khắc.

· cung Mão Dậu Thái Âm, mỗi ngày đồng hóa kị, họ Chủ Phụ mẫu sự nghiệp rách nát; mỗi ngày đồng hóa lộc, tắc cũng không chủ khắc hưởng thụ phụ ấm, che trời cùng đúng cung phụ mẫu đấy ảnh hưởng, này cơ bản ý nghĩa vi tự lập.

· thìn cung Thái Âm lạc hãm, hình khắc nặng hơn, tuất cung vào miếu, gặp sát cũng cận chủ cùng cha mẹ vô duyên. Riêng chỉ thìn tuất Thái Âm cung phụ mẫu, đều không nên hóa kị, chủ còn nhỏ hình khắc.

· cung Tị Hợi Thái Âm, cung tị chủ hình khắc chia lìa, cung hợi thì không phải vậy. Riêng chỉ nếu vu cung hợi hóa kị người, còn nhỏ cũng chủ khắc cha.

· Thái Âm hóa quyền, hóa khoa vu cung phụ mẫu, trong bàn thái dương vô lực ( như không biết hóa cát diệu ), tắc còn nhỏ mẫu thay mặt cha chức, hoặc mẫu thân công việc quản gia. Nếu Thái Âm ở tị, thường thường vì phụ thân rời nhà hoặc tử vong tới ứng với.

Năm xưa cung phụ mẫu Thái Âm tằng sát hình bạch hổ, mẫu họ có thương tích.

· Thái Âm hóa kị gặp Kình Đà, càng thấy văn khúc, chủ có người tiến gièm pha, đến nỗi cùng cha mẹ hoặc thủ trưởng bất hòa.

9 tham lang

Tham lang ở cung phụ mẫu, phải vào miếu thủy vô sự đoan. Bất nhập miếu, tắc mặc dù gặp phụ tá cát hóa, cũng không toàn Mỹ.

· tham lang cùng hoa đào chư diệu đồng độ, mỗi ngày nhẹ, thiên hình, chủ tự thân làm tiếp thất nhà kề sở sanh. Càng thấy sát, chủ có hình khắc.

Tham lang hóa kị, chủ năm mới rời đi cha mẹ, càng thấy hình sát chư diệu, chủ có hình khắc.

Tham lang lạc hãm, thiên mã đồng cung hoặc đúng củng, chủ rời xa. Có hoa đào, cũng chủ hai trọng cha mẹ, hoặc là nhà kề kế thất sở sanh.

Tham lang cùng sẽ phụ tá đơn tinh, cũng chủ hai trọng cha mẹ. Càng thấy sát, cha mẹ hôn nhân tình huống phức tạp.

Tham lang hóa lộc, có thể bổ lạc hãm tới khuyết điểm. Tung lạc hãm gặp sát cũng không chủ hình khắc, cận chủ sanh ly. Nếu vào miếu hóa lộc, tắc quyết vô hình khắc. Nhưng vẫn không nên gặp phụ tá đơn tinh.

Tham lang tại tí ngọ, hỏa linh đồng độ tắc chủ ấu ít rời đi cha mẹ. Gặp hoa đào, phụ có phòng ngoài. Hoặc tự thân vi phòng ngoài sở sanh.

Tham lang ở dần thân hai cung, có sát chủ hình khắc, nếu gặp không kiếp, thiên hình, thiên hư, thiên thương, tắc cùng cha mẹ nửa đường chia tay.

Tham lang ở thìn tuất cung độc tọa, đối cung vũ khúc hóa kị, có hỏa linh, không kiếp, phụ nghiệp nổi bật nứt bại.

Tham lang nếu cùng vũ khúc hóa lộc cùng củng, tắc phụ nghiệp cao chót vót, gặp phụ tá chư diệu vưu cát. Riêng chỉ như lúc gặp hoa đào, tắc phụ thân có ngoại cưng chìu.

Tham lang ở cung Tị Hợi lạc hãm, liêm trinh đồng độ, gặp sát chủ hình, hoặc ly cha mẹ. Thiên mã đốm lửa đồng độ người càng sâu. Xương khúc cùng triền, phụ có ngoại cưng chìu.

1 0 cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn vu cung phụ mẫu làm ác diệu. Phải vô sát kị, sau đó thủy chủ toàn Mỹ. Nếu không cho dù hóa lộc, cũng cận chủ phụ nghiệp dày, hình khắc hoặc bất hòa vẫn khó tránh miễn.

· cánh cửa cực lớn lạc hãm, gặp sát diệu, thiên hình, cha mẹ không được đầy đủ.

· cánh cửa cực lớn dữ thiên đồng đồng độ hoặc tương đối, hỏa linh cùng triền, tắc chủ cha mẹ con cái sao Sâm, sao Thương. Gặp hoa đào chư diệu, cha mẹ hôn nhân phức tạp. Gặp phụ tá đơn tinh, cha mẹ có khác tình cảm lưu luyến.

· cánh cửa cực lớn thiên đồng tinh hệ kết cấu bất lợi cha mẹ. Ngoại trừ trước thuật ngoại, còn có không thể khắc hưởng thụ phụ nghiệp đắc ý vị. Gặp sát, thiên đồng vô cát hóa, vi tổ nghiệp biến mất; lại thấy không kiếp, thiên hình, tắc sản nghiệp tổ tiên thái độ làm người sở đoạt.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ đồng độ hoặc tương đối, cổ nhân cho rằng nãi sùng bái cha mẹ, hai họ kéo dài hiện ra. Kỳ thật nếu không gặp sát, cận chủ ký túc hoặc gởi nuôi, không chủ hai họ. Sát kị không kiếp Hình Hao thật mạnh, tức là hình khắc hoặc sanh ly hiện ra.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ tinh hệ kết cấu nhất không lành, khắc hại trình độ lớn nhất. Nếu sát nhẹ, tắc chỉ là ít tiểu ly mở cha mẹ. Như cha mẫu nhân công tác không rảnh quan tâm, đem chính mình thác nuôi ở loại người.

· cánh cửa cực lớn mặt trời kết cấu, bình thường tình hình dưới họ Chủ Phụ tử bất hòa. Nếu gặp cát hóa, tắc họ Chủ Phụ mẫu ly hương đừng giếng.

· cánh cửa cực lớn hóa lộc, hóa quyền, cận chủ giảm bớt khắc hại trình độ. Riêng chỉ nếu điệt lộc, thủy họ Chủ Phụ nghiệp dày.

· năm xưa cung phụ mẫu cánh cửa cực lớn hóa kị, có sát, chủ cùng thủ trưởng bất hòa, cũng chủ lấy dị tộc vi thượng ti chủ quản.

11 thiên tướng

Thiên tướng thủ cung phụ mẫu, đúng phụ tá chư tinh đặc thù mẫn cảm, nếu gặp xương khúc giáp, Khôi Việt giáp, tả hữu giáp người, quá mức có thể có hai trọng cha mẹ, hoặc không chỉ một mái. Nếu càng thấy đơn tinh đồng độ hoặc đúng củng người càng xác thực.

Thiên tướng làm lửa linh giáp, chủ rời xa cha mẹ, kiến Thiên Mã càng xác thực. Nếu hỏa linh giáp mà có phụ tá đơn tinh đồng độ hoặc đúng củng người, cũng chủ hai mẫu.

Thiên tướng cùng xương khúc, hoa đào chư diệu đồng độ cập hội hợp người, chủ không chỉ một mái ( ở hiện đại cũng có thể có thể không chỉ một phụ ).

Thiên tướng không thích nhất cùng vũ khúc đồng độ hoặc đúng củng, chủ thiếu niên bất lợi cha mẹ. Vũ khúc hóa kị, cha mẹ nhiều tai nạn bệnh tật.

Thiên tướng cùng liêm trinh đồng độ hoặc đúng củng, có Kình Đà giáp, hỏa linh giáp người, chủ hình khắc hoặc rời xa. Vô sát giáp, nhưng thấy phụ tá đơn tinh, cũng có hoa đào, chủ hai mẫu. Tung vô hoa đào, ở hiện đại mỗi chủ có hai trọng thủ trưởng chủ quản.

Thiên tướng hoan hỷ nhất gặp Khôi Việt, tả hữu, cũng vui mừng thấy thiên quan, thiên phúc, thiên quý, giải thần, thiên đức, long đức, thiên vu, trường sinh chư diệu, tắc cùng cha mẹ và đẹp. Cũng chủ bị chịu chủ quản đề bạt.

Thiên tướng cùng hỏa linh, Kình Đà, không kiếp, thiên hình, thiên thương cùng sẽ, tắc họ Chủ Phụ mẫu có hình khắc.

Thảng gặp sát kị, lại thấy phụ tá đơn tinh, tắc cần phải rõ Thái Âm, thái dương tới miếu vượng mà định ra cha mẹ tình huống. Có thể làm một thân sớm mất, một thân cái khác kết hôn.

Năm xưa thiên tướng cùng liêm trinh hóa kị hoặc vũ khúc hóa kị cùng sẽ, lại thấy xương khúc cập lưu sát thật mạnh hướng sẽ, tắc chủ có đồ tang.

1 2 thiên lương

· thiên lương vi thọ tinh, lại vi ấm ngôi sao, ở cung phụ mẫu vào miếu, vô sát, hoặc sát không nặng người, họ Chủ Phụ mẫu song toàn.

· thảng vào miếu vô sát, mà có cát diệu cát hóa hội hợp, tắc chủ nhất định phải cha mẹ phúc ấm. Mỗi ngày vu cập lộc, họ Chủ Phụ mẫu có di sản, hoặc kế thừa cha mẹ sự nghiệp.

· thiên lương lạc hãm, chủ có hình khắc. Gặp sát kị người càng xác thực. Cổ nhân cho rằng, cho làm con thừa tự hoặc ra tự người có thể miễn. Ở hiện đại, thường thường chủ rời xa tức có thể tị miễn.

· thiên lương cùng trời mã, kình dương đồng độ, chủ rời nhà. Hoặc chủ nhân chuế, hoặc chủ cung cấp nuôi dưỡng nhạc gia mà cùng cha mẹ xa cách.

· thiên lương vui mừng mỗi ngày cùng đồng độ hoặc đúng củng, riêng chỉ thiên đồng hóa kị hoặc cùng Tứ Sát không kiếp hình tổn thương cùng sẽ người, tắc chủ hai đời ý kiến sao Sâm, sao Thương. Hoặc chủ quá kế ra tự.

· cung phụ mẫu thiên lương, cùng cung mệnh vừa thấy đốm lửa, vừa thấy linh tinh người, tức là sùng bái cha mẹ hiện ra, hoặc ở rể, hoặc xem nuôi nhạc gia là xem bố mẹ nuôi.

· thái dương vào miếu củng chiếu thiên lương, chủ hòa đẹp. Nếu thái dương lạc hãm, lại rảnh rỗi kiếp, thiên hình, tắc chủ sự khác nhau. Hoặc chủ cùng thủ trưởng nghiêm trọng bất hòa.

· thái dương lạc hãm cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng, cát sát chư diệu hỗn tạp người, không chủ hình khắc, riêng chỉ chủ vô cha mẹ che chở, hoặc cha mẹ chủ quan, đến nỗi tự thân cảm thấy cô nghiệp.

Năm xưa thái dương hóa kị chiếu thiên lương, lại có xương khúc cập lưu sát hướng sẽ người, nếu gặp bạch hổ Tang Môn nhập hạn, chủ đồ tang.

13 thất sát

Thất sát vu cung phụ mẫu đều không phải là hòa hợp diệu, ‘ cho dù vào miếu, cũng cùng cha mẹ quan hệ làm bất hòa. Càng không thích cùng vũ khúc hoặc liêm trinh đồng độ.

Thất sát cùng tử vi đồng độ, có cát diệu người, không chủ hình khắc, riêng chỉ họ Chủ Phụ mẫu cực độ chủ quan. Nhược vô cát diệu, nếu có hình sát kị người, tắc vẫn chủ hình khắc, hoặc bất hòa, hoặc rời xa.

Thất sát thủ cung phụ mẫu, sát khinh giả, chủ có sự khác nhau. Cũng chủ cùng thủ trưởng bất hòa.

Thất sát không mừng sẽ cô thần, quả tú, nếu không chủ cô. Cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ làm bất hòa.

Thất sát đúng củng [ tử vi thiên phủ ], gặp sát, hoặc gặp phụ tá đơn tinh, chủ có hai trọng cha mẹ.

· thất sát sẽ tử vi hóa quyền, cha mẹ thành kiến sâu đậm.

· thất sát sẽ tử vi hóa khoa, lại thấy cát diệu, cha mẹ có danh dự. Nhưng hai đời quan hệ vị tất tương hài.

Thất sát cùng hỏa linh đồng độ, có thể thiên mã, chủ rời xa cha mẹ, thả rời xa tới tính chất bất lương.

Thất sát không mừng gặp vũ khúc hóa kị, liêm trinh hóa kị, nếu lại gặp hung thần ác diệu, họ Chủ Phụ mẫu hủy tổn thương, hoặc sự nghiệp khuynh bại, hoặc bệnh hiểm nghèo quấn thân, tường sở hội tạp diệu lệ thủ

Thất sát không cùng ác diệu đồng độ · nhưng sẽ sát tam hợp cung, thả gặp vũ khúc hóa lộc người, họ Chủ Phụ mẫu nhận chức quan võ, hoặc nha sĩ, bác sĩ khoa ngoại linh tinh ( trì lợi khí để cầu tài ).

· thất sát được lộc, quyền, khoa sẽ, chủ được cha mẹ che chở lực. Mỗi ngày vu chủ được di sản, hoặc kế thừa cha mẹ sự nghiệp.

· năm xưa thất sát thủ cung phụ mẫu, gặp lưu sát hướng sẽ, lại thấy hóa kị người, cần phòng đồ tang.

14 phá quân

· phá quân thủ cung phụ mẫu, cơ bản tính chất không chịu đựng, hơi gặp sát tức chủ rời xa, sát nặng thì chủ hình khắc.

· phá quân cùng đốm lửa, linh tinh đồng độ, quyết chủ rời xa. Hỏa linh nhị tinh một ở cung phụ mẫu, một ở cung mệnh, chủ cùng cha mẹ quan hệ xa cách. Gặp cô thần, quả tú, càng chủ còn nhỏ tức rời xa cha mẹ.

Phá quân độc tọa vu cung phụ mẫu, cơ bản tính chất cô độc. Cũng chủ cùng cấp trên quan hệ làm bất hòa, cố hữu lúc cũng chủ lúc nào cũng biến đổi việc. Riêng chỉ gặp phụ tá đối tinh người, thì có thể lấy điều hòa quan hệ.

· phá quân cùng kình dương, đà la, không kiếp, thiên hình, thiên thương, thiên hư cùng cấp độ, chủ hình khắc. Cổ nhân cho rằng nên sùng bái cha mẹ, hai họ kéo dài. Ở hiện đại, có thể vi rời nhà sau đó mới nan cùng cha mẹ gặp nhau, riêng chỉ lại cùng nhạc gia ở chung.

Phá quân cùng sao hóa kỵ gặp gỡ, chủ nhiều hủy khắc, nếu càng thấy Kình Đà đan xen người càng xác thực. Lấy luận thủ trưởng quan hệ, tắc chủ chung thân khó được bề trên dẫn, thả cũng vì thủ trưởng đoạt công.

Phá quân hóa lộc, tắc cha mẹ và đẹp, càng thấy phụ tá cát diệu người càng hay.

Phá quân hóa quyền, tuyệt không nên Kình Đà đồng độ, nếu không chủ quan hệ cha con bất hòa, hoặc cùng thủ trưởng bất hòa.

Phá quân cùng phụ tá đơn tinh, gặp hoa đào chử diệu, chủ hai mẫu. Gặp hóa kị, thì sống mẫu hình tổn thương.

Phá quân thủ năm xưa cung phụ mẫu, có giúp đỡ đơn tinh đồng độ, lưu sát bay vào, họ Chủ Phụ mẫu bệnh nặng. Cũng chủ cùng thủ trưởng kết thù kết oán.

Phá quân thủ năm xưa cha mẹ ngụ, gặp vũ khúc hóa kị hoặc liêm trinh hóa kị, có lưu xương lưu khúc, cũng chủ đồ tang. Nhược vô lưu xương lưu khúc người, thì thôi gặp hỏa linh Kình Đà vi nhưng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung phụ mẫu

   Hạ thiên cung viên luận cung phụ mẫu

Suy đoán cha mẹ tồn vong, xem trước thái dương Thái Âm; thái dương lạc hãm họ Chủ Phụ trước vong: Thái Âm lạc hãm chủ mẫu trước vong. Nếu nhị tinh câu lạc hãm hoặc câu vào miếu, tắc thị thái dương Thái Âm có hay không hóa kị. Thái dương lạc hãm hóa kị bất lợi phụ; Thái Âm lạc hãm hóa kị bất lợi mẫu. Thái dương vào miếu hóa kị bất lợi mẫu; Thái Âm vào miếu hóa kị bất lợi phụ.

Nhật nguyệt phản bối người, nói sinh ra bất lợi mẫu, người sinh đêm bất lợi phụ.

Kể trên suy đoán, vẫn cần tham khảo cung phụ mẫu tinh diệu tổ hợp mà định ra. Nếu tinh diệu tường hòa, ‘ tắc không chủ hình khắc, khả không cần để ý kể trên thái dương Thái Âm khắc thương ứng với. Riêng chỉ vẫn khả dựa vào cái này suy đoán cha mẹ tới tính cách.

Nếu kình dương hoặc đà la cô độc cố thủ một mình cung phụ mẫu, đều nghe theo Thái Âm thái dương người, chủ hình khắc, vẫn cần tham khảo kể trên khắc ứng với mà định ra.

Đốm lửa hoặc linh tinh độc cung phụ mẫu, lại thấy thái dương Thái Âm lạc hãm hoặc hóa kị người, chủ hai họ kéo dài. Hoặc chủ còn nhỏ cùng cha hoặc mẫu không gặp nhau. Cụ thể tính chất tường tam phương tinh diệu mà định ra.

Cha mẹ ngụ không mừng gặp phụ tá đơn tinh, càng không mừng gặp đối tinh phục đơn tinh ( như gặp thiên khôi thiên việt, lại thấy văn xương là gặp văn khúc ). Chủ có hai trọng cha mẹ, hoặc cha mẹ tái hôn, hoặc phụ có phòng ngoài.

Cung phụ mẫu ngoại trừ suy đoán cha mẹ tồn vong gặp gỡ ngoại, còn có thể suy đoán chính mình cùng cấp trên, chủ quản cập chủ quản cơ cấu quan hệ. Tắc kính lấy cung viên ở bên trong tinh diệu suy đoán là được, không cần để ý kể trên nguyên tắc. Nhân kể trên nguyên tắc gần thích hợp với thân mình cha mẹ.

Cung phụ mẫu gặp lộc quyền khoa, không thể vi tất chúc cha mẹ hiển quý, nhưng tất chủ không thể cha mẹ.

Cung phụ mẫu gặp lộc, quyền, khoa, một lúc lâu cận chủ cấp trên tính chất đặc biệt. Bình thường tình hình dưới, nhìn thấy vi nên ở cơ quan lớn xí nghiệp phục vụ. Hoặc chủ thượng ti nhâm chức vị quan trọng, có quyền thế danh dự.

Cung phụ mẫu gặp Tứ Sát, cũng không nhất định chủ hình khắc, có khi cận chủ quan hệ nhân mạch không tốt ( chính là cùng thân mình cung phụ mẫu cập thủ trưởng chủ quản quan hệ ). Hình khắc hay không, chủ yếu thị tinh diệu tổ hợp mà định ra.

Cung phụ mẫu gặp lộc tồn, thiên mã, thường thường họ Chủ Phụ mẫu dời động. Nếu có lúc cũng chủ chính mình lúc nào cũng đổi mới thủ trưởng.

Cung phụ mẫu cát diệu cát hóa thật mạnh, mà cung mệnh ngôi sao nhược không vì đẹp luận, phải gặp che chở ngôi sao, sau đó thủy chủ đối với mình có lực, nếu không cận chủ tự thân thái độ làm người nước phụ thuộc.

Cung phụ mẫu vui mừng mỗi ngày lương, thiên thọ, thiên phúc, giải thần, tắc họ Chủ Phụ mẫu trường thọ.

Năm xưa cung phụ mẫu không mừng gặp lưu xương lưu khúc. Như gặp, tinh diệu lại không lành người, tắc cần kiểm tra năm xưa cung mệnh cập tiểu hạn, như gặp Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ đẳng diệu, lại có sát kị, tức cần phòng đồ tang. Đứa con cả cháu ruột càng xác thực.

Có khi lưu xương lưu khúc không hiện ra vu năm xưa cung phụ mẫu, xuất hiện vu năm xưa cung mệnh. Đóng xương khúc làm lễ vui vẻ tới hạn, tính chất không tốt lúc tức chủ tang phục lễ.

Năm xưa cung phụ mẫu gặp sát kị, cũng họ Chủ Phụ mẫu tai nạn bệnh tật. Riêng chỉ cùng cấp trên là không hòa hợp quan hệ, thường thường cũng từ là khắc ứng với.

Năm xưa cung phụ mẫu mỗi ngày vu cũng không chủ cát, che trời vu vi di sản tới diệu, có lộc hướng sẽ, đồng thời gặp sát kị người, cũng cần phòng cha mẹ đồ tang.

1 tử vi

Tử vi thủ cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu có quyền uy. Nhưng như vô bách quan triều củng, tắc cận chủ cha mẹ chủ quan, ở gia đình có bạo quân khuynh hướng, này quyền uy tính chất ở đây. Cho nên nếu gặp sát kị hình diệu, tắc chủ chính mình thơ ấu không vì cha mẹ bảo vệ, hoặc cha mẹ thường chủ quan mệnh lệnh, tả hữu ý chí của mình.

Điểm ấy tính chất, cũng có thể dùng đến suy đoán cùng cấp trên đấy quan hệ. Thủ trưởng thói quen mệnh lệnh, cần chú ý như thế nào điều hòa.

Tử vi, kình dương, đốm lửa đồng độ ở ngọ cung, cha mẹ tánh khí nóng nảy, hoặc cha mẹ quan hệ không tốt. Gặp phụ tá đơn tinh, hoặc hoa đào chư diệu, chủ có kế mẫu hoặc phụ thân có ngoại cưng chìu.

Nếu [ tử vi tham lang ] đồng độ, tắc không nên gặp vũ khúc hóa kị, càng thấy sát, họ Chủ Phụ mẫu có ngoài ý muốn tai nạn bệnh tật. Cũng không, nên gặp liêm trinh hóa kị, gặp sát tắc chủ không vì cha mẹ bảo vệ. Đốm lửa ở cung mệnh người, chủ thơ ấu làm con nuôi.

[ tử vi tham lang ] cùng hỏa, linh đồng độ, cũng chủ ít nhỏ tức rời đi phụ thân hoặc mẫu thân. Gặp cát, này chia lìa tính chất ôn hòa, như xuất ngoại ký túc, hoặc phụ thân xuất ngoại mưu sinh linh tinh.

『 tử vi phá quân 』 gặp sát, tức bị hình khắc chia lìa. Cùng cấp trên quan hệ tắc chủ bị sinh biến hóa càng thiên.

Tử vi phá quân đúng củng phá quân đấy tổ hợp, tắc không chủ hình khắc; gặp sát cận chủ ly biệt, trứ càng sẽ vũ khúc hóa kị, cũng họ Chủ Phụ mẫu tai họa giản. Sẽ liêm trinh hóa kị, gặp sát thật mạnh, chủ luân thường có biến; sát nhẹ chủ bất hòa.

Kể trên nhị tinh đeo, nếu phá quân hóa lộc, tắc ly biệt khắc ứng với kỳ hạn ở người thứ hai đại nạn. Đốm lửa đồng độ tắc trước tiên.

Cung Dần Thân [ tử vi thiên phủ ] ở cha mẹ ngụ, không thấy ở phụ tá đơn tinh, thì không hình khắc; nếu gặp đơn tinh, chủ hai mẫu; hoa đào chư diệu thật mạnh người, chủ tự thân làm tiếp thất sở sanh.

Tử vi hóa khoa, cha mẹ quyền uy; thiên phủ hóa khoa, cha mẹ che chở. Riêng chỉ tử vi hóa quyền tắc vũ khúc tất đồng thời hóa kị, không thấy sát còn có thể, nếu sát hình chư diệu thật mạnh tắc họ Chủ Phụ mẫu có trọng đại thất bại.

Cung Tị Hợi 【 tử vi thất sát 】, đúng tứ hóa ảnh hưởng cực kỳ mẫn cảm. Cơ bản tính chất tắc vì cha mẹ có trách nhiệm tâm, vô luận nhâm loại tình hình nào dưới, đối với chính mình cùng có thể che chở.

Cho nên hoan hỷ nhất gặp liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa đồng thời gặp gỡ tắc hai đời cảm tình hòa hợp, thả chủ chịu cha mẹ dẫn.

Nếu tử vi hóa khoa, tắc cha mẹ chủ quan. Không cầm quyền cô quân giả, chủ quan trình độ càng sâu.

Nếu tham lang cát hóa, gặp khoa văn chư diệu, cũng chủ cảm tình hòa hợp; gặp hoa đào chư diệu, phụ có nhà kề phòng ngoài.

Riêng chỉ nếu liêm trinh hóa kị, sát trọng chủ hủy, sát nhẹ thì chủ bất hòa; tham lang hóa kị, cũng họ Chủ Phụ có phòng ngoài; vũ khúc hóa kị, hoặc vì cha mẹ sự nghiệp khuynh bại, hoặc là hình khắc chia lìa, hoặc là tai nạn bệnh tật.

Cùng cấp trên quan hệ, có thể y theo kể trên tính chất cùng đoạn.

Cung phụ mẫu tinh diệu tính chất, họ Chủ Phụ thân hoặc chủ mẫu thân khắc thương ứng với, vẫn cần thị Thái Âm thái dương cập ngày người sinh đêm mà định ra. Như Thái Âm ở cung tị hóa kị, cha mẹ gặp tử vi tại tí, đốm lửa đồng độ, tắc họ Chủ Phụ thân rời nhà, chính mình thuận theo mẫu họ. Đóng phụ thân lúc nào cũng rời nhà, mẫu thân tự nhiên hóa kị vậy.

2 thiên cơ

Thiên cơ thủ cha mẹ phú, cơ bản tính chất bất lợi giữa cha con đấy quan hệ nhân mạch. Gặp lộc quyền khoa sẽ, sau đó thủy chủ ổn định, nếu không chủ hai đời rời xa. Vào miếu vô sát, tắc cách xa tính chất ôn hòa.

Thiên cơ cùng hoa đào, thiên mã cùng sẽ, chủ ít chuyện nhỏ kế, ra tự, hoặc lớn tuổi ở rể, hoặc cung cấp nuôi dưỡng nhạc gia là cung cấp bố mẹ nuôi, hoặc thân cận nhạc gia, thị sát kị nặng nhẹ mà định ra.

Thiên cơ cửa lớn tinh hệ, lại họ Chủ Phụ mẫu cùng chính đương sự đấy phối ngẫu bất hòa, gặp sát càng xác thực.

Thiên cơ cùng Kình Đà cùng sẽ, lại thấy không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc, hoặc nặng bái cha mẹ.

· thiên cơ cùng hỏa linh đồng độ, chủ ly không chủ khắc.

· thiên cơ hóa kị, cơ bản tính chất vi hai đời quan hệ nhân mạch không tốt.

Tí ngọ thiên cơ biết thiên đồng hóa kị, cũng chủ quan hệ không tốt; gặp sát, tắc chủ có thương tâm rơi lệ việc. Nếu đúng cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc thơ ấu cha mẹ bất lợi. Cung Sửu Mùi người cùng luận.

· xấu chưa thiên cơ gặp cát người, họ Chủ Phụ thân có thành kiến.

· xấu chưa thiên cơ cùng không diệu đồng độ, cùng cha mẹ rời xa.

·[ thiên cơ Thái Âm ] vi góc tốt tổ hợp, vô sát, không chủ hình khắc chia lìa. Có sát mà sẽ không hóa kị, cũng không chủ hình khắc, cận chủ chia lìa.

·[ thiên cơ Thái Âm ] mà thiên cơ hóa lộc người, Thái Âm tất đồng thời hóa kị, người sinh đêm cung phụ mẫu ở dần cung người, năm mới bất lợi phụ thân.

·[ thiên cơ Thái Âm ] thiên mã gặp sát, cùng cha mẹ quan hệ làm bất hòa, lại thân cận phối ngẫu hoặc phòng ngoài cha mẹ của.

· cung Mão Dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], không thấy sát cũng chủ rời xa, hoặc hai đời quan hệ nhân mạch không tốt, hoặc bất lợi cha mẹ. Gặp sát người chủ hình khắc, hoặc phụ nghiệp rách nát. Nhưng cung dậu người trội hơn mão cung.

Cái gọi là [ bất lợi cha mẹ ], nãi thủ sau khi sinh cha mẹ cảnh ngộ không được tốt. Trì đây lấy nghiệm thủ trưởng, cũng chủ thượng ti về công tác tình trạng bất lợi. Đây gáy chinh nghiệm có thể thôi đoạn lưu niên.

[ thiên cơ thiên lương ] ở thìn tuất cung, gặp cát hóa, cát diệu, tắc chủ có cha mẹ che chở, cũng chủ có thủ trưởng dẫn. Riêng chỉ đây che chở dẫn lực không bền.

Thiên cơ thiên lương thiên mã, chủ rời xa. Có đốm lửa người, rời xa tính chất không lành.

·[ thiên cơ thiên lương J hội Thái Dương hóa kị, người sinh đêm bất lợi phụ thân. Gặp sát, chủ ra tự, cho làm con thừa tự, gởi nuôi.

· cung Tị Hợi thiên cơ, nếu triền hoa đào chư diệu, lại triền hỏa linh, chủ vi nhà kề kế thất sở sanh.

· cung Tị Hợi thiên cơ, gặp sát, hoặc gặp phụ tá đơn tinh, chủ nhiều hai trọng cha mẹ. Biết thiên đồng hóa lộc giả càng nhưng.

· cung hợi thiên cơ không thích nhất cùng cung tị Thái Âm hóa kị tương đối, chủ năm mới cha mẹ tai họa bệnh tử vong.

· cung hợi thiên cơ tá sẽ cung dậu 【 thái dương thiên lương J, cho nên gặp sát kị cũng chủ bất lợi phụ thân.

· phàm thiên cơ ở cung phụ mẫu, hơi gặp hình kị tức có sự cố, ứng với tường các năm xưa cung phụ mẫu mà chỉnh lý này khắc ứng với. Khắc ứng với kỳ hạn, nhiều ở Thái Âm mặt trời cung độ.

3 thái dương

· thái dương ở cung phụ mẫu, vào miếu người, vô khắc; càng thấy cát, thơ ấu chịu cha mẹ bảo vệ. Nói sinh ra càng cát.

· nếu thái dương lạc hãm, thị sát kị hội hợp trình độ, mà định ra hay không hình khắc, hoặc không vì cha mẹ chỗ vui. Người sinh đêm càng hung.

· nhân miếu gặp sát, mà Thái Âm lại cùng sát tinh đồng độ, họ Chủ Phụ mẫu bất hòa.

· lạc hãm gặp sát, mà Thái Âm lại có sát tinh đồng độ, chủ trước khắc mẹ, hoặc cha mẹ nhân sự chia lìa. Thảng Thái Âm vô sát cùng triền, tắc thơ ấu phụ vận bất lợi.

· nói sinh ra, cung phụ mẫu thái dương vào miếu, lại sẽ ngôi sao may mắn, cát hóa, tắc chẳng những thơ ấu chịu cha mẹ cưng chiều, thả họ Chủ Phụ thân cảnh ngộ tốt bụng. Người sinh đêm giảm hình phạt.

Thái dương cánh cửa cực lớn ở cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ thân tằng ly hương an cư. Nếu gặp hóa kị, Tứ Sát, tắc phụ có tai nạn bệnh tật; gặp cát hóa cát diệu, tắc phụ có sự nghiệp.

·【 thái dương cánh cửa cực lớn 】 gặp cát biến hóa .” Lấy phục vụ dị tộc vi tốt, chủ được dị tộc thủ trưởng đề bạt.

·[ thái dương cánh cửa cực lớn ] hóa kị, tắc chủ cùng thủ trưởng bất hòa, bởi vậy lấy nghề tự do vi tốt.

· thái dương thiên lương thủ cung phụ mẫu, nếu thái dương cát hóa, tắc được cha mẹ che chở lực quá nhiều. Riêng chỉ gặp phụ tá cát diệu quá nhiều, tắc ngược lại chủ tự thân khiếm khuyết cha mẹ bên ngoài trợ giúp lực.

·【 thái dương thiên lương J ở cung phụ mẫu, như vô cát diệu, tắc mặc dù không thấy sát kị, cũng họ Chủ Phụ mẫu chủ quan. Đồng thời cũng chủ cùng thủ trưởng bị có thành kiến.

·【 thái dương thiên lương 】 lấy thái dương hóa quyền là nhất cát, chẳng những có thể chịu cha mẹ che chở, thả giúp đỡ nhiều lực:

·【 thái dương Thái Âm 】 đồng độ người, bình thường tình hình dưới họ Chủ Phụ mẫu và đẹp, cùng tự thân quan hệ cũng tốt bụng. Nếu Thái Âm hóa lộc, tắc chủ còn nhỏ chịu cha mẹ cưng chiều; thái dương hóa lộc, tắc chịu cha mẹ trợ lực, hoặc là cha mẹ tới rìu bạn bè dẫn; ở chưa cung người góc bất lợi mẫu, riêng chỉ tại sửu cung góc bất lợi phụ.

Thái dương Thái Âm đồng độ vu cung phụ mẫu, nếu Thái Âm hóa khoa gặp sát người, chiếm đại nghĩ đến chủ bà tức bất hòa; thái dương hóa khoa, gặp sát người, cổ đại nghĩ đến phúc ấm không kịp tam đại ( tức tự thân người ấy nữ nhân bị rách nát ). Loại này tình hình, hôm nay con có thể tham khảo.

Suy đoán cùng thủ trưởng tới quan hệ nhân mạch, lấy f thái dương Thái Âm J khó nhất suy đoán. Nếu gặp cát, tắc quan hệ tốt bụng, riêng chỉ gặp chiếm diệu chiếm hóa nhiều lắm, rồi lại chủ tự thân thường nhân đối cấp trên nghi ngờ có cảm tình, đến nỗi không suy nghĩ độc lập tiến thủ. · gặp cát sát cùng xuất hiện, tắc chủ cùng mình quan hệ tốt đẹp chính là thủ trưởng dịch chuyển đổi; gặp kị, tắc phòng lúc đầu quan hệ tốt bụng, nhưng bị nhân hiểu lầm mà chuyển thành ác liệt; gặp kị lại đồng thời gặp phụ tá cát diệu, tắc loại này tính chất càng xác thực.

Năm xưa thái dương vu cung phụ mẫu hóa kị, không thể tức chỉ hình khắc luận, sát hình đan xen, thủy chủ tai nạn bệnh tật, nếu sát nhẹ, có khi chỉ vì cùng cha mẹ bất hòa, sinh ra kỳ gặp. Lại cần phải rõ lưu diệu, gặp Thiên Sát, Tang Môn, từ hổ, sau đó thủy ứng với cha mẹ, nếu không có thể chủ cùng thủ trưởng bất hòa.

Năm xưa thái dương hóa lộc, lại thấy phụ tá chư diệu thật mạnh, có thể này khắc ứng với ở chỗ thủ trưởng chủ quản.

4 vũ khúc

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, nếu không vào miếu, lại không có phụ tá cát diệu đến đỡ, tắc chủ hình khắc cha mẹ. Cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ bất lương.

Nếu vũ khúc vào miếu · có phụ tá cát diệu cập cát hóa, tắc không chủ hủy khắc. Cùng thủ trưởng, lão bản quan hệ tắc vẫn bị xa cách.

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, gặp hóa kị, đồng thời gặp sát, tắc cần tham khảo cung mệnh cập đại vận, năm xưa cung mệnh, cung phụ mẫu, mà suy đoán là phủ hình khắc, hoặc cận chủ cha mẹ sự nghiệp rách nát.

Phàm vũ khúc thủ cung phụ mẫu người, cổ nhân giai chủ trương ra tự hoặc ly hương, cho rằng bởi vậy có thể miễn hình khắc. Về điểm này, hôm nay giống như không cần cho rằng có thể khắc ứng với. Nhưng cha mẹ đối với tự thân khuyết thiếu trợ lực, hoặc dịch hình thành sự khác nhau, tắc nên gia dĩ chú ý.

Vũ khúc hóa lộc vu cung phụ mẫu, riêng chỉ vu người thứ nhất đại vận lại hóa thành sao hóa kỵ người, thường thường họ Chủ Phụ mẫu sản nghiệp điêu linh. Nếu vũ khúc hóa kị. Vu đệ nhất vận hóa vi lộc tinh người, tắc họ Chủ Phụ mẫu tai nạn bệnh tật.

Vũ khúc hóa kị, tối kỵ Kình Đà giáp, hỏa linh giáp, họ Chủ Phụ mẫu tai nạn bệnh tật, hoặc có cực lớn rách nát.

Vũ khúc ở cung phụ mẫu, càng cùng Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, Hình Hao chư diệu cùng sẽ người, thời niên thiếu cha mẹ tất bất lợi. Năm xưa đại vận cung phụ mẫu thấy thế loại tinh hệ, cũng phòng cha mẹ nổi bật tai nạn bệnh tật hoặc sự nghiệp rách nát. Thậm chí cha mẹ giàu có vũ khúc hóa kị đối trùng, cũng có loại tình huống này.

Riêng chỉ vũ khúc hóa kị, thiên trù, đốm lửa đồng độ người, thường thường lại họ Chủ Phụ mẫu sở nghiệp giả mang sát khí, như ngành ăn uống linh tinh. Không thấy thiên trù, cũng vì Mịa lợi khí ngành sản xuất. Như bác sĩ khoa ngoại, cắt tóc linh tinh. Kỳ chức nghiệp giá cả thế nào, thị có hay không phụ tá cát diệu cùng sẽ mà định ra.

Vũ khúc thiên phủ đấy tổ hợp, có lợi nhất. Vô sát kị Hình Hao, tắc không chủ hình khắc. Nếu sát nhẹ, có ngày thọ đồng cung, cũng không chủ hình khắc.

[ vũ khúc thiên phủ ] sẽ liêm trinh hóa kị, tắc họ Chủ Phụ tử sao Sâm, sao Thương. Sẽ hình kị kẹp [ tử vi thiên tướng ], cũng thế; hoặc chủ chịu cấp trên áp lực.

[ vũ khúc tham lang ] cùng hỏa linh đồng độ, chủ khắc; cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ có đột nhiên biến hóa, quyền lợi tranh cãi, hung chung khe hở mạt. Nếu vũ khúc hóa kị tắc cũng họ Chủ Phụ mẫu hoành phá.

[ vũ khúc tham lang ] mà tham lang hóa lộc, tắc chủ thượng ti dẫn, chỉ có sát, tắc vẫn chủ thủy chung quan hệ biến kém.

Vũ khúc thiên tướng gặp tài ấm giáp, chủ được phụ ấm, cũng chủ được thủ trưởng dẫn trợ lực; hình kị giáp người, tắc chủ hình khắc, cũng chủ chịu thủ trưởng kị tài.

[ vũ khúc thiên tướng ] cũng không vui mừng hỏa linh giáp, Kình Đà giáp, chủ hình khắc; cũng chủ chịu thủ trưởng xa lánh, hoặc nhiều khắc khẩu, hiểu lầm.

Vũ khúc thất sát cơ bản cũng chủ hình khắc, gặp sát kị người càng hơn. Nhược vô sát, trái lại gặp cát hóa, cát diệu, tắc cận chủ quan hệ xa cách. Cũng không vui mừng gặp đốm lửa đồng độ, tạm biệt hoa đào, tắc chủ tự thân vi phòng ngoài hoặc thứ thất sống chết.

【 vũ khúc phá quân 】 hình khắc cũng trọng, cùng vũ sát đại khái tương đương. Phàm vũ phá, [ vũ sát ] ở cung phụ mẫu người, cũng chủ lúc nào cũng chuyển đổi việc.

·[ vũ khúc phá quân J mà vũ khúc hóa kị, tắc rất có khả năng vì cha mẹ sản nghiệp bạo phá bạo bại.

5 thiên đồng

Thiên đồng vi mang tình cảm tinh diệu. Vào miếu, tắc chủ hai đời cùng hiệp, cũng không gặp hình khắc. Riêng chỉ lạc hãm lúc, tắc vẫn nhiều ý kiến bất hòa.

· thiên đồng hóa kị _ nếu sát trọng, vẫn chủ thương tâm rơi lệ. Cần phải rõ đại vận cập năm xưa cung phụ mẫu mà định ra này bất lợi tính chất.

Thiên đồng cùng kình dương đồng độ, tắc chủ chịu thủ trưởng áp lực, đến nỗi bất hòa. Đà la đồng độ, gặp hình kị người, chủ chịu thủ trưởng liên luỵ; hỏa linh đồng độ, lúc nào cũng biến hóa thủ trưởng.

Thiên đồng hóa lộc, riêng chỉ cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng người, thủy chủ chịu cha mẹ che chở, nếu không ngược lại chủ cha mẹ về lúc tuổi thơ xuất ngoại mưu sinh.

Thiên đồng đốm lửa, cũng chủ còn nhỏ rời đi cha mẹ.

[ thiên đồng Thái Âm 】, cơ bản tinh hệ tính chất chủ cảm tình phong phú, riêng chỉ nếu cùng hình kị sát hao tổn chư diệu cùng sẽ người, tắc cũng chủ hình khắc chia lìa. Không thích nhất Thái Âm hóa kị, diệc phụ mẫu không được đầy đủ.

[ thiên đồng Thái Âm ] cát hóa, thì không hình khắc. Cát hóa mà sát trọng giả, vẫn chủ bất hòa. Cũng chủ cùng thủ trưởng sao Sâm, sao Thương.

[ Đồng Cự môn ] ở cung phụ mẫu, tính chất nhất bất lương, họ Chủ Phụ tử bất hòa. Hóa kị người càng hơn.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn cùng trời vu đồng độ, hình sát trọng, mà gặp hóa lộc cùng sẽ người, họ Chủ Phụ mẫu di sản khiến cho tranh đoạt.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn cùng hỏa linh đồng độ, chủ thiếu niên sùng bái cha mẹ. Nếu hoa đào chư diệu thật mạnh, tắc chủ vi nhà kề kế thất sở sanh; gặp phụ tá đơn tinh, quyết chủ hai trọng cha mẹ.

Thiên đồng thiên lương đồng độ người, tắc cha mẹ hôn nhân có khúc chiết, lấy tằng giải trừ người đính hôn, cha mẹ thủy bạch đầu giai lão. Gặp hoa đào chư diệu, phụ có gặp ở ngoài.

·[ thiên đồng thiên lương ] cùng trời mã đồng độ, họ Chủ Phụ mẫu cần rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Càng thấy hỏa linh, tắc chủ bồng bềnh. Loại này tinh diệu tính chất, có khi lại họ Chủ Phụ thân sở nghiệp giả mang lưu động sắc thái.

·[ thiên đồng thiên lương ] mà thiên lương hóa khoa người, bình thường tình hình dưới chủ lợi nhuận phụ bất lợi mẫu. Càng thấy sát, chủ hình khắc.

· thiên đồng ở thìn tuất hai cung, tối ngại đối cung cánh cửa cực lớn hóa kị, họ Chủ Phụ tử sao Sâm, sao Thương. Cũng chủ cùng thủ trưởng bất hòa.

· thiên đồng cùng sát kị hình diệu cùng sẽ, lại có cát diệu hoặc cát biến hóa, nhất là thiên đồng hóa lộc, thường thường họ Chủ Phụ mẫu sản nghiệp mặc dù phong, nhưng không chiếm được thủ.

· thiên đồng cùng thiên lương tương đối người, cũng không nên cùng trời mã đồng độ, nếu không chủ chia lìa, hỏa linh đồng độ người càng hơn. Cũng chủ lui hết tổ nghiệp.

· thiên đồng cùng mão cung Thái Âm tương đối, không bằng cung dậu Thái Âm, đây gáy khắc ứng với, thủ cùng cha mẹ hoặc thủ trưởng quan hệ mà nói.

· thiên đồng triền xương khúc, hoa đào, họ Chủ Phụ có gặp ở ngoài, hoặc chủ tự thân vi nhà kề kế thất sở sanh.

· thiên đồng cùng tả phụ hữu bật, hoặc thiên khôi thiên việt cùng sẽ, gặp đủ đối tinh thủy cát, gặp đơn tinh người, họ Chủ Phụ mẫu hai lần hôn nhân, không cần gặp sát dĩ nhiên.

· thiên đồng thủ cung phụ mẫu, năm xưa không nên liêm hóa kị, nếu cung phụ mẫu gặp xương cập sát diệu ( hoặc cung mệnh gặp xương khúc, cung phụ mẫu gặp sát ), đương chủ đồ tang.

6 liêm trinh

Liêm trinh ở cung phụ mẫu, bởi vì đó vì mang cảm tình cập huyết thống tinh diệu, do đó tính chất khá phức tạp. Nhất là đương liêm trinh hóa lộc hoặc hóa kị là lúc, tính chất dị thường mẫn cảm, do đó cần cẩn thận suy đoán.

· liêm trinh hóa lộc, bình thường chủ không hình khắc, hoặc cảm tình hòa hợp. Riêng chỉ lúc này thái dương tất đồng thời hóa kị, cơ bản tính chất bất lợi cha mẹ, vì vậy lúc phải tường thị thái dương, Thái Âm sở cùng sẽ là tinh diệu ( bất luận ở cung nào viên ), cập cung phụ mẫu liêm trinh sở cùng sẽ là tinh diệu, sau đó mới có khả năng làm ra suy đoán.

· liêm trinh hóa kị, bình thường chủ bất lợi cha mẹ, hoặc hình khắc, hoặc sanh ly, hoặc cảm tình không hòa hợp. Cần gặp thái dương, Thái Âm cùng sẽ tinh diệu mà định ra.

· nếu liêm trinh hóa kị, cùng hỏa linh, Kình Đà, không kiếp, thiên hình, thiên thương các loại tinh diệu cùng sẽ người, bình thường chủ hình khắc.

· nếu liêm trinh hóa kị, cùng đốm lửa đồng độ, hoặc cùng trời mã, thiên hư đồng độ, chủ rời xa cha mẹ.

· nếu liêm trinh hóa kị, cùng linh tinh đồng độ, hoặc cùng giết, phá, sắc đồng độ mà vô cát, thả gặp nhẹ, hao tổn, hình, người bị thương, tắc nên ra tự, cho làm con thừa tự, hai trọng cha mẹ.

Liêm trinh cùng xương khúc, hoa đào chư diệu đồng cung có thể chiếu, tắc chủ vi nhà kề kế thất sở sanh, hoặc đời trước âm thịnh dương suy, hoặc phụ có gặp ở ngoài. Gặp phụ tá đối tinh mang đơn tinh người, tắc quyết họ Chủ Phụ có gặp ở ngoài; gặp xương khúc hóa kị, quyết chủ nhà kề kế thất sở sanh.

Liêm trinh hóa kị, hoa đào chư diệu tất tập, họ Chủ Phụ mẫu hôn nhân tình huống phức tạp.

Phàm liêm trinh mang hoa đào người, nên làm lấy khác phái vi mướn khách đối tượng ngành sản xuất, hoặc mang tinh thần hưởng thụ sắc thái ngành sản xuất.

【 liêm trinh thiên tướng ] phùng tài ấm giáp người, chủ có cha mẹ che chở; phùng hình kị giáp người, tắc chủ hình khắc hoặc cảm tình vỡ tan.

· nếu hình kị giáp ấn mà liêm trinh thân mình hóa kị, tắc vu nên năm xưa hoặc đại vận, họ Chủ Phụ mẫu hình tổn thương.

·[ Liêm Sát ], [ Liêm Phá ], [ Liêm Tham ], cơ bản tính chất cũng hình phạt chính tổn thương. Hóa kị gặp sát người càng sâu. Nếu liêm trinh hóa lộc, lại thấy cát diệu, thì có thể lấy hóa giải, lấy cùng cha mẹ rời xa vi nên. Ở cổ đại, cho rằng nên sùng bái cha mẹ, cho làm con thừa tự ra tự.

·【 liêm trinh thiên phủ J vi ổn định nhất kết cấu, không chủ hình khắc, gặp cát diệu thả chủ cảm tình và đẹp.

· nếu 『 Liêm Phủ ] mà phủ khố khoảng không lộ người, tắc cũng chủ hai đời cảm tình bất hòa. Chắc có phụ ấm mà không được khắc hưởng thụ.

· liêm trinh dòng người năm cung phụ mẫu, cùng giết, phá, sắc cùng sẽ, càng thấy sát kị Hình Hao giao xâm, tắc chủ trở ngại cha mẹ. Càng không mừng năm xưa bạch hổ cùng lưu dương gặp nhau ở năm xưa cung phụ mẫu.

· nếu liêm trinh hóa kị biết võ khúc hóa kị vu cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu là năm có nguy chứng hoặc tử vong. Một nếu vũ khúc theo cung phụ mẫu mà sẽ liêm trinh hóa tổng, lại có a yêm vì cha mẹ rách nát. Gảy bế quan đeo, thì có thể tài cán vì hồi thủ trưởng đuổi việc.

Liêm trinh cùng lưu xương lưu khúc gặp gỡ, xương khúc hóa kị, tắc cũng vì bất lợi phụ tinh hệ kết cấu. — có khi đây khắc ứng với cũng đang chảy năm cung mệnh hoặc tiểu hạn ra bằng?

7 thiên phủ

· thiên phủ thủ cung phụ mẫu, bình thường tình hình họ Chủ Phụ mẫu song toàn. Gần vu phủ khố tể lộ tình hình dưới, mới có hình khắc, hoặc chủ không thể hưởng thụ phụ ấm.

Thiên phủ cùng kình dương đồng độ, chủ hai đời bất hòa. Cùng đà la cùng sẽ, chủ có hình khắc. Mỗi ngày hình người quá nặng.

Thiên phủ cùng hỏa, linh đồng độ, chủ sanh ly. Mỗi ngày hình người, thời niên thiếu cha mẹ không được đầy đủ.

· thiên phủ cùng không kiếp đồng độ, chủ sùng bái cha mẹ.

Thiên phủ lộc tồn đồng độ, gặp sát, họ Chủ Phụ tử sao Sâm, sao Thương. Lại họ Chủ Phụ mẫu vui mừng độc nắm quyền sở hữu tài sản.

· thiên phủ cùng hóa lộc đồng độ hoặc đúng củng, dùng võ khúc hóa lộc tốt nhất nên, tắc cha mẹ tài ấm có phần dày. Mỗi ngày vu đồng độ, hoặc thiên vu ở cung mệnh, cung tài bạch người, họ Chủ Phụ mẫu di sản dày.

Riêng chỉ năm xưa cung phụ mẫu thiên phủ, chợt thấy thật mạnh hóa lộc hoặc lộc tồn hướng sẽ người, nãi cần phòng tang phục tới ứng với.

Thiên phủ cùng liêm trinh hóa kị đối trùng, càng thấy sát người, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ. Cùng vũ khúc hóa kị đối trùng, tắc hoặc là hình khắc; hoặc vì cha mẹ sự nghiệp nứt bại.

Thiên phủ hóa khoa, chủ vô hình khắc. Nếu thái dương đồng thời ở miếu vượng cung viên hóa lộc, tắc thả chủ được phụ thân che chở lực.

Thiên phủ được bách quan triều củng, phải gặp đối tinh, không mừng đối tinh mang đơn tinh, nhưng, tắc chủ hai trọng cha mẹ, hoặc tự thân vi nhà kề kế thất sở sanh.

Thiên phủ cùng hoa đào cùng triền, gặp xương khúc đơn tinh, họ Chủ Phụ có gặp ở ngoài.

8 Thái Âm

Thái Âm thủ cung phụ mẫu, bình thường không chủ hình khắc. Thảng Thái Âm vào miếu, cho dù gặp sát, thường thường cũng cận chủ sanh ly.

· Thái Âm lạc hãm tắc bất lợi mẫu. Thảng gần triền hỏa, linh, tắc con chủ chia lìa. Nếu sát trọng, tắc phòng hình khắc.

· Thái Âm độc tọa lại càng không nên lạc hãm. Nhẹ thì chủ còn nhỏ hồ ly độc, không vì mẫu thân yêu thương. Nặng thì rời xa cha mẹ, hoặc hình thương tổn sinh mạng mẫu.

· Thái Âm kình dương đồng độ, chủ cùng mẫu thân duyên phận cạn, lạc hãm càng sâu.

Thái Âm đà la đồng độ, chủ cùng mẫu thân bất hòa, đều có thành kiến, cũng lạc hãm người càng sâu.

Thái Âm cùng trời mã, thiên hư đồng độ, không thấy hỏa linh cũng chủ rời xa cha mẹ. Gặp hỏa linh, ít khi còn bé cha mẹ cập tự thân tản mát. Thảng càng thấy đơn tinh, thường thường chủ quá ê-te hoặc tự ra.

· Thái Âm cùng thiên lương, thiên thọ gặp gỡ, tắc mặc dù lạc hãm hóa kị, cũng cận chủ tai nạn bệnh tật, không chủ hình khắc.

· cung Mão Dậu Thái Âm, mỗi ngày đồng hóa kị, họ Chủ Phụ mẫu sự nghiệp rách nát; mỗi ngày đồng hóa lộc, tắc cũng không chủ khắc hưởng thụ phụ ấm, che trời cùng đúng cung phụ mẫu đấy ảnh hưởng, này cơ bản ý nghĩa vi tự lập.

· thìn cung Thái Âm lạc hãm, hình khắc nặng hơn, tuất cung vào miếu, gặp sát cũng cận chủ cùng cha mẹ vô duyên. Riêng chỉ thìn tuất Thái Âm cung phụ mẫu, đều không nên hóa kị, chủ còn nhỏ hình khắc.

· cung Tị Hợi Thái Âm, cung tị chủ hình khắc chia lìa, cung hợi thì không phải vậy. Riêng chỉ nếu vu cung hợi hóa kị người, còn nhỏ cũng chủ khắc cha.

· Thái Âm hóa quyền, hóa khoa vu cung phụ mẫu, trong bàn thái dương vô lực ( như không biết hóa cát diệu ), tắc còn nhỏ mẫu thay mặt cha chức, hoặc mẫu thân công việc quản gia. Nếu Thái Âm ở tị, thường thường vì phụ thân rời nhà hoặc tử vong tới ứng với.

Năm xưa cung phụ mẫu Thái Âm tằng sát hình bạch hổ, mẫu họ có thương tích.

· Thái Âm hóa kị gặp Kình Đà, càng thấy văn khúc, chủ có người tiến gièm pha, đến nỗi cùng cha mẹ hoặc thủ trưởng bất hòa.

9 tham lang

Tham lang ở cung phụ mẫu, phải vào miếu thủy vô sự đoan. Bất nhập miếu, tắc mặc dù gặp phụ tá cát hóa, cũng không toàn Mỹ.

· tham lang cùng hoa đào chư diệu đồng độ, mỗi ngày nhẹ, thiên hình, chủ tự thân làm tiếp thất nhà kề sở sanh. Càng thấy sát, chủ có hình khắc.

Tham lang hóa kị, chủ năm mới rời đi cha mẹ, càng thấy hình sát chư diệu, chủ có hình khắc.

Tham lang lạc hãm, thiên mã đồng cung hoặc đúng củng, chủ rời xa. Có hoa đào, cũng chủ hai trọng cha mẹ, hoặc là nhà kề kế thất sở sanh.

Tham lang cùng sẽ phụ tá đơn tinh, cũng chủ hai trọng cha mẹ. Càng thấy sát, cha mẹ hôn nhân tình huống phức tạp.

Tham lang hóa lộc, có thể bổ lạc hãm tới khuyết điểm. Tung lạc hãm gặp sát cũng không chủ hình khắc, cận chủ sanh ly. Nếu vào miếu hóa lộc, tắc quyết vô hình khắc. Nhưng vẫn không nên gặp phụ tá đơn tinh.

Tham lang tại tí ngọ, hỏa linh đồng độ tắc chủ ấu ít rời đi cha mẹ. Gặp hoa đào, phụ có phòng ngoài. Hoặc tự thân vi phòng ngoài sở sanh.

Tham lang ở dần thân hai cung, có sát chủ hình khắc, nếu gặp không kiếp, thiên hình, thiên hư, thiên thương, tắc cùng cha mẹ nửa đường chia tay.

Tham lang ở thìn tuất cung độc tọa, đối cung vũ khúc hóa kị, có hỏa linh, không kiếp, phụ nghiệp nổi bật nứt bại.

Tham lang nếu cùng vũ khúc hóa lộc cùng củng, tắc phụ nghiệp cao chót vót, gặp phụ tá chư diệu vưu cát. Riêng chỉ như lúc gặp hoa đào, tắc phụ thân có ngoại cưng chìu.

Tham lang ở cung Tị Hợi lạc hãm, liêm trinh đồng độ, gặp sát chủ hình, hoặc ly cha mẹ. Thiên mã đốm lửa đồng độ người càng sâu. Xương khúc cùng triền, phụ có ngoại cưng chìu.

1 0 cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn vu cung phụ mẫu làm ác diệu. Phải vô sát kị, sau đó thủy chủ toàn Mỹ. Nếu không cho dù hóa lộc, cũng cận chủ phụ nghiệp dày, hình khắc hoặc bất hòa vẫn khó tránh miễn.

· cánh cửa cực lớn lạc hãm, gặp sát diệu, thiên hình, cha mẹ không được đầy đủ.

· cánh cửa cực lớn dữ thiên đồng đồng độ hoặc tương đối, hỏa linh cùng triền, tắc chủ cha mẹ con cái sao Sâm, sao Thương. Gặp hoa đào chư diệu, cha mẹ hôn nhân phức tạp. Gặp phụ tá đơn tinh, cha mẹ có khác tình cảm lưu luyến.

· cánh cửa cực lớn thiên đồng tinh hệ kết cấu bất lợi cha mẹ. Ngoại trừ trước thuật ngoại, còn có không thể khắc hưởng thụ phụ nghiệp đắc ý vị. Gặp sát, thiên đồng vô cát hóa, vi tổ nghiệp biến mất; lại thấy không kiếp, thiên hình, tắc sản nghiệp tổ tiên thái độ làm người sở đoạt.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ đồng độ hoặc tương đối, cổ nhân cho rằng nãi sùng bái cha mẹ, hai họ kéo dài hiện ra. Kỳ thật nếu không gặp sát, cận chủ ký túc hoặc gởi nuôi, không chủ hai họ. Sát kị không kiếp Hình Hao thật mạnh, tức là hình khắc hoặc sanh ly hiện ra.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ tinh hệ kết cấu nhất không lành, khắc hại trình độ lớn nhất. Nếu sát nhẹ, tắc chỉ là ít tiểu ly mở cha mẹ. Như cha mẫu nhân công tác không rảnh quan tâm, đem chính mình thác nuôi ở loại người.

· cánh cửa cực lớn mặt trời kết cấu, bình thường tình hình dưới họ Chủ Phụ tử bất hòa. Nếu gặp cát hóa, tắc họ Chủ Phụ mẫu ly hương đừng giếng.

· cánh cửa cực lớn hóa lộc, hóa quyền, cận chủ giảm bớt khắc hại trình độ. Riêng chỉ nếu điệt lộc, thủy họ Chủ Phụ nghiệp dày.

· năm xưa cung phụ mẫu cánh cửa cực lớn hóa kị, có sát, chủ cùng thủ trưởng bất hòa, cũng chủ lấy dị tộc vi thượng ti chủ quản.

11 thiên tướng

Thiên tướng thủ cung phụ mẫu, đúng phụ tá chư tinh đặc thù mẫn cảm, nếu gặp xương khúc giáp, Khôi Việt giáp, tả hữu giáp người, quá mức có thể có hai trọng cha mẹ, hoặc không chỉ một mái. Nếu càng thấy đơn tinh đồng độ hoặc đúng củng người càng xác thực.

Thiên tướng làm lửa linh giáp, chủ rời xa cha mẹ, kiến Thiên Mã càng xác thực. Nếu hỏa linh giáp mà có phụ tá đơn tinh đồng độ hoặc đúng củng người, cũng chủ hai mẫu.

Thiên tướng cùng xương khúc, hoa đào chư diệu đồng độ cập hội hợp người, chủ không chỉ một mái ( ở hiện đại cũng có thể có thể không chỉ một phụ ).

Thiên tướng không thích nhất cùng vũ khúc đồng độ hoặc đúng củng, chủ thiếu niên bất lợi cha mẹ. Vũ khúc hóa kị, cha mẹ nhiều tai nạn bệnh tật.

Thiên tướng cùng liêm trinh đồng độ hoặc đúng củng, có Kình Đà giáp, hỏa linh giáp người, chủ hình khắc hoặc rời xa. Vô sát giáp, nhưng thấy phụ tá đơn tinh, cũng có hoa đào, chủ hai mẫu. Tung vô hoa đào, ở hiện đại mỗi chủ có hai trọng thủ trưởng chủ quản.

Thiên tướng hoan hỷ nhất gặp Khôi Việt, tả hữu, cũng vui mừng thấy thiên quan, thiên phúc, thiên quý, giải thần, thiên đức, long đức, thiên vu, trường sinh chư diệu, tắc cùng cha mẹ và đẹp. Cũng chủ bị chịu chủ quản đề bạt.

Thiên tướng cùng hỏa linh, Kình Đà, không kiếp, thiên hình, thiên thương cùng sẽ, tắc họ Chủ Phụ mẫu có hình khắc.

Thảng gặp sát kị, lại thấy phụ tá đơn tinh, tắc cần phải rõ Thái Âm, thái dương tới miếu vượng mà định ra cha mẹ tình huống. Có thể làm một thân sớm mất, một thân cái khác kết hôn.

Năm xưa thiên tướng cùng liêm trinh hóa kị hoặc vũ khúc hóa kị cùng sẽ, lại thấy xương khúc cập lưu sát thật mạnh hướng sẽ, tắc chủ có đồ tang.

1 2 thiên lương

· thiên lương vi thọ tinh, lại vi ấm ngôi sao, ở cung phụ mẫu vào miếu, vô sát, hoặc sát không nặng người, họ Chủ Phụ mẫu song toàn.

· thảng vào miếu vô sát, mà có cát diệu cát hóa hội hợp, tắc chủ nhất định phải cha mẹ phúc ấm. Mỗi ngày vu cập lộc, họ Chủ Phụ mẫu có di sản, hoặc kế thừa cha mẹ sự nghiệp.

· thiên lương lạc hãm, chủ có hình khắc. Gặp sát kị người càng xác thực. Cổ nhân cho rằng, cho làm con thừa tự hoặc ra tự người có thể miễn. Ở hiện đại, thường thường chủ rời xa tức có thể tị miễn.

· thiên lương cùng trời mã, kình dương đồng độ, chủ rời nhà. Hoặc chủ nhân chuế, hoặc chủ cung cấp nuôi dưỡng nhạc gia mà cùng cha mẹ xa cách.

· thiên lương vui mừng mỗi ngày cùng đồng độ hoặc đúng củng, riêng chỉ thiên đồng hóa kị hoặc cùng Tứ Sát không kiếp hình tổn thương cùng sẽ người, tắc chủ hai đời ý kiến sao Sâm, sao Thương. Hoặc chủ quá kế ra tự.

· cung phụ mẫu thiên lương, cùng cung mệnh vừa thấy đốm lửa, vừa thấy linh tinh người, tức là sùng bái cha mẹ hiện ra, hoặc ở rể, hoặc xem nuôi nhạc gia là xem bố mẹ nuôi.

· thái dương vào miếu củng chiếu thiên lương, chủ hòa đẹp. Nếu thái dương lạc hãm, lại rảnh rỗi kiếp, thiên hình, tắc chủ sự khác nhau. Hoặc chủ cùng thủ trưởng nghiêm trọng bất hòa.

· thái dương lạc hãm cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng, cát sát chư diệu hỗn tạp người, không chủ hình khắc, riêng chỉ chủ vô cha mẹ che chở, hoặc cha mẹ chủ quan, đến nỗi tự thân cảm thấy cô nghiệp.

Năm xưa thái dương hóa kị chiếu thiên lương, lại có xương khúc cập lưu sát hướng sẽ người, nếu gặp bạch hổ Tang Môn nhập hạn, chủ đồ tang.

13 thất sát

Thất sát vu cung phụ mẫu đều không phải là hòa hợp diệu, ‘ cho dù vào miếu, cũng cùng cha mẹ quan hệ làm bất hòa. Càng không thích cùng vũ khúc hoặc liêm trinh đồng độ.

Thất sát cùng tử vi đồng độ, có cát diệu người, không chủ hình khắc, riêng chỉ họ Chủ Phụ mẫu cực độ chủ quan. Nhược vô cát diệu, nếu có hình sát kị người, tắc vẫn chủ hình khắc, hoặc bất hòa, hoặc rời xa.

Thất sát thủ cung phụ mẫu, sát khinh giả, chủ có sự khác nhau. Cũng chủ cùng thủ trưởng bất hòa.

Thất sát không mừng sẽ cô thần, quả tú, nếu không chủ cô. Cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ làm bất hòa.

Thất sát đúng củng [ tử vi thiên phủ ], gặp sát, hoặc gặp phụ tá đơn tinh, chủ có hai trọng cha mẹ.

· thất sát sẽ tử vi hóa quyền, cha mẹ thành kiến sâu đậm.

· thất sát sẽ tử vi hóa khoa, lại thấy cát diệu, cha mẹ có danh dự. Nhưng hai đời quan hệ vị tất tương hài.

Thất sát cùng hỏa linh đồng độ, có thể thiên mã, chủ rời xa cha mẹ, thả rời xa tới tính chất bất lương.

Thất sát không mừng gặp vũ khúc hóa kị, liêm trinh hóa kị, nếu lại gặp hung thần ác diệu, họ Chủ Phụ mẫu hủy tổn thương, hoặc sự nghiệp khuynh bại, hoặc bệnh hiểm nghèo quấn thân, tường sở hội tạp diệu lệ thủ

Thất sát không cùng ác diệu đồng độ · nhưng sẽ sát tam hợp cung, thả gặp vũ khúc hóa lộc người, họ Chủ Phụ mẫu nhận chức quan võ, hoặc nha sĩ, bác sĩ khoa ngoại linh tinh ( trì lợi khí để cầu tài ).

· thất sát được lộc, quyền, khoa sẽ, chủ được cha mẹ che chở lực. Mỗi ngày vu chủ được di sản, hoặc kế thừa cha mẹ sự nghiệp.

· năm xưa thất sát thủ cung phụ mẫu, gặp lưu sát hướng sẽ, lại thấy hóa kị người, cần phòng đồ tang.

14 phá quân

· phá quân thủ cung phụ mẫu, cơ bản tính chất không chịu đựng, hơi gặp sát tức chủ rời xa, sát nặng thì chủ hình khắc.

· phá quân cùng đốm lửa, linh tinh đồng độ, quyết chủ rời xa. Hỏa linh nhị tinh một ở cung phụ mẫu, một ở cung mệnh, chủ cùng cha mẹ quan hệ xa cách. Gặp cô thần, quả tú, càng chủ còn nhỏ tức rời xa cha mẹ.

Phá quân độc tọa vu cung phụ mẫu, cơ bản tính chất cô độc. Cũng chủ cùng cấp trên quan hệ làm bất hòa, cố hữu lúc cũng chủ lúc nào cũng biến đổi việc. Riêng chỉ gặp phụ tá đối tinh người, thì có thể lấy điều hòa quan hệ.

· phá quân cùng kình dương, đà la, không kiếp, thiên hình, thiên thương, thiên hư cùng cấp độ, chủ hình khắc. Cổ nhân cho rằng nên sùng bái cha mẹ, hai họ kéo dài. Ở hiện đại, có thể vi rời nhà sau đó mới nan cùng cha mẹ gặp nhau, riêng chỉ lại cùng nhạc gia ở chung.

Phá quân cùng sao hóa kỵ gặp gỡ, chủ nhiều hủy khắc, nếu càng thấy Kình Đà đan xen người càng xác thực. Lấy luận thủ trưởng quan hệ, tắc chủ chung thân khó được bề trên dẫn, thả cũng vì thủ trưởng đoạt công.

Phá quân hóa lộc, tắc cha mẹ và đẹp, càng thấy phụ tá cát diệu người càng hay.

Phá quân hóa quyền, tuyệt không nên Kình Đà đồng độ, nếu không chủ quan hệ cha con bất hòa, hoặc cùng thủ trưởng bất hòa.

Phá quân cùng phụ tá đơn tinh, gặp hoa đào chử diệu, chủ hai mẫu. Gặp hóa kị, thì sống mẫu hình tổn thương.

Phá quân thủ năm xưa cung phụ mẫu, có giúp đỡ đơn tinh đồng độ, lưu sát bay vào, họ Chủ Phụ mẫu bệnh nặng. Cũng chủ cùng thủ trưởng kết thù kết oán.

Phá quân thủ năm xưa cha mẹ ngụ, gặp vũ khúc hóa kị hoặc liêm trinh hóa kị, có lưu xương lưu khúc, cũng chủ đồ tang. Nhược vô lưu xương lưu khúc người, thì thôi gặp hỏa linh Kình Đà vi nhưng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button