Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 065, tử vi đấu sổ phân tích cung phụ mẫu

   065, tử vi đấu sổ phân tích cung phụ mẫu

Cung phụ mẫu tỏ vẻ cha mẹ tính cách, sau khi sinh chịu cha mẹ ân trạch nhiều ít, cùng cha mẹ duyên phận độ dày các loại hạng mục công việc, như luận cha mẹ cát hung tình huống, đều không phải là nhất định phải ở cung phụ mẫu ở bên trong tìm kiếm. Trong đẩu số, lấy thái dương vi phụ, Thái Âm vi mẫu. Thái dương lạc hãm người, chủ trước khắc cha, Thái Âm lạc hãm người, chủ trước khắc mẹ. Nếu thái dương, Thái Âm câu hãm người, ban ngày người sống, họ Chủ Phụ cát, ban đêm người sống, chủ mẫu tồn. Là bởi vì ban ngày thuần dương, đêm thuần âm đạo lý.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 065, tử vi đấu sổ phân tích cung phụ mẫu

Tử vi chư tinh ở cung phụ mẫu đấy cát hung tình huống không chừng. Nói như vậy, cung phụ mẫu có tử vi, thiên phủ, thiên cơ, thiên đồng, thiên lương, thiên tướng, Thái Âm, lộc tồn các loại tinh giả thành lành; có vũ khúc, thất sát, phá quân, tham lang, không trung, địa kiếp các loại tinh giả, cùng cha mẹ duyên phận nông cạn. Hiện tại tướng chư tinh ở cung phụ mẫu đấy cụ thể giải thích liệt như sau, nghĩ đến quan sát phán đoán suy luận tới tham khảo:

1

Tử vi: chủ chịu cha mẹ ơn trạch rất nhiều, cha mẹ là cụ có độ cao giáo dưỡng học thức người, cha mẹ sống lâu dài, thể xác và tinh thần khỏe mạnh.

Tử phủ: chủ không thể cha mẹ, chịu cha mẹ ân huệ rất lớn.

Tử tham: cùng cha mẹ giữa lẫn nhau tâm linh câu thông rất ít, tình cảm không rất hòa hợp, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh tắc cha mẹ không được đầy đủ.

Tử Tướng: không hình khắc cha mẫu, chịu ơn cha mẹ huệ trọng đại, cha mẹ có thể vui vẻ hưởng thụ tuổi thọ.

Tử sát: khắc hại cha mẹ một người trong đó, thêm cát ngôi sao có thể miễn. Thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp tắc cha mẹ không được đầy đủ.

Tử Phá: năm mới tức khắc hại song thân. Cùng kình dương các loại lục hung đồng cung, chủ cùng cha mẹ duyên phận gầy hoặc sinh ly tử biệt.

2

Thiên cơ: vào miếu, chủ chịu cha mẹ chi ân huệ không nhỏ, không hình khắc cha mẫu. Lạc hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, sao địa kiếp, tắc chủ hai họ sống nhờ, sùng bái cha mẹ. Cha mẹ vi hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, đối với con cái dưỡng dục che chở bội chí người.

Cơ âm: họ Chủ Phụ mẫu song toàn, không hình khắc. Cha mẹ cảm tình sự hòa thuận.

Cơ cự: năm mới khắc hại cha mẹ, chịu ơn cha mẹ trạch nhỏ, cha mẹ cảm tình không thuận.

Cơ lương: không hình khắc cha mẫu, cha mẹ sống lâu dài.

3

Thái dương: vào miếu không thể hại cha mẹ, hãm địa khắc cha. Cha mẹ tâm địa thiện lương, thái độ làm người trung hậu. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ năm mới cùng cha mẹ vô duyên.

Nhật nguyệt: không thêm dương, đà, hỏa, linh, không thể hại cha mẹ.

Nhật cự: chủ cùng cha mẹ cảm tình không hòa thuận, thường phát sinh tranh chấp, thêm sát khắc hại cha mẹ.

Ngày lương: ở mão, không thể hại cha mẹ. Đồng cung vu dậu, tắc khắc hại phụ thân, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, khắc hại song thân.

4

Vũ khúc: cùng cha mẹ duyên phận gầy, năm mới tức khắc hại cha mẹ, lui giữ tổ nghiệp tắc không thể hại. Cha mẹ cá tính ổn định, làm việc cẩn thận, đối với con cái quan tâm bội chí.

Vũ phủ: cha mẹ đều rất cường tráng, thả phát triển sự nghiệp thuận lợi.

Vũ Tham: đúng cha mẹ có hình khắc hiện tượng.

Vũ Tướng: cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu, thêm sát tắc hình tổn thương khắc hại.

Vũ sát: khắc hại cha mẹ mà bạng châu sinh ly tử biệt.

Vũ phá: cùng cha mẹ duyên phận khá nhạt, đúng cha mẹ có khắc hại hiện tượng.

5

Thiên đồng: chủ chịu cha mẹ vô hạn quan tâm, vào miếu không thể hại cha mẹ, cha mẹ vi ôn hoà hiền hậu trung thực, hòa ái hiền lành người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ.

Đồng âm: chủ cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu, bội thụ cha mẹ yêu.

Đồng Cự: chủ cùng cha mẹ cảm tình góc làm bất hòa, trong nhà thường có tranh cãi tranh chấp phát sinh, thêm hung tinh đồng cung, khắc hại cha mẹ hoặc lúc tuổi còn trẻ cùng cha mẹ sinh ly tử biệt.

Đồng lương: chủ chịu cha mẹ yêu thương bội chí, không thêm hung tắc cha mẹ có thọ.

6

Liêm trinh: sẽ khắc hại cha mẹ, cùng song thân cảm tình không đổi phối hợp, cha mẹ vi mình cá nhân chủ nghĩa nặng hơn người, thả góc hướng nội. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ cùng cha mẹ duyên phận gầy.

Liêm Phủ: chủ lúc còn tấm bé cho dù cha mẹ quan tâm. Vào miếu không hình khắc cha mẫu.

Liêm Tham: chủ năm mới lệnh phụ mẫu quan tâm, khắc hại cha mẹ.

Liêm Sát: khi còn nhỏ thường lệnh song thân lo lắng, năm mới hình khắc cha mẫu.

Liêm Phá: chủ năm mới khắc hại cha mẹ.

Thiên phủ: chủ chịu ơn cha mẹ huệ rất nhiều, cha mẹ vi người ngoài hòa khí, tính tình thận trọng nhân. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ hình khắc.

Thái Âm: vào miếu chủ cùng mẫu thân duyên phận khá sâu, thâm thụ mẫu thân ơn trạch hòa ảnh hưởng. Hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, chủ cùng mẫu thân cảm tình ác liệt, khắc hại mẫu thân hoặc bỏ tổ cho làm con thừa tự. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, chủ chịu mẫu thân ân huệ, song thân là cụ có cao thâm giáo dưỡng, kinh tế giàu có người.

Tham lang: chủ cùng cha mẹ duyên phận kém cỏi, sẽ khắc hại cha mẹ. Lạc hãm, thì có thể có thể làm người nuôi con, cha mẹ vi duy ngã độc tôn người.

Cánh cửa cực lớn: vào miếu không thể hại cha mẹ, cùng cha mẹ ở giữa cảm tình đạm mạc, hãm địa chủ hình tổn thương khắc hại, cha mẹ nặng hơn thị đời sống vật chất thả quản giáo đứa con nghiêm khắc. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ.

Thiên tướng: chủ cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu, chịu ơn cha mẹ trạch sâu xa, cha mẹ vi minh lý, phẩm cách cao thượng người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, năm mới tức cùng cha mẹ quan hệ bất hòa.

Thiên lương: vào miếu họ Chủ Phụ mẫu trường thọ, hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cô khắc ngôi sao, chủ khắc hại cha mẹ, cùng cha mẹ duyên phận không được tốt, nếu bỏ tổ, thay tên hoặc gửi nhân nuôi nấng có thể miễn hình khắc. Cha mẹ vi hoạt bát kiện lang, có trách nhiệm tâm, tâm địa thiện lương người.

Thất sát: chủ khắc hại cha mẹ, sẽ cùng cha mẹ có sinh ly tình hình, nếu thêm hung tinh đồng cung tắc nghiêm trọng hơn, cha mẹ vi tùy hứng, cố chấp người. Cho nên cảm tình bất hòa.

Phá quân: chủ năm mới khắc hại cha mẹ, cho dù ngôi sao may mắn gia hội cũng không thể tránh được. Cha mẹ vi cảm tình khiếm hòa, ý kiến không đồng nhất, hiểu rõ lực rất mạnh người.

Văn xương: thêm cát tinh chủ cha mẹ thân thể khỏe mạnh, thọ dài. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu thân thể không được tốt, hình khắc cha mẫu. Cha mẹ vi nhiệt tình yêu thương học vấn cập nghệ thuật người.

Văn khúc: vào miếu không sinh hình khắc, chủ chịu ơn cha mẹ huệ sâu. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ. Cha mẹ vi phản ứng linh mẫn, có tu dưỡng, coi trọng cuộc sống tình thú người.

Tả phụ: chủ cùng cha mẹ có duyên phận, cô độc cố thủ một mình không thể hại, cùng liêm trinh đồng cung, năm mới tức hình khắc. Cùng văn xương đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu có thọ, cao quý.

Hữu bật: cô độc cố thủ một mình không thể hại cha mẹ, cùng ngôi sao may mắn đồng cung, chủ cùng cha mẹ có duyên phận, thâm thụ cha mẹ bao che.

Thiên khôi, thiên việt: họ Chủ Phụ mẫu quang vinh quý. Gia hội ngôi sao may mắn, họ Chủ Phụ mẫu song toàn thọ dài. Cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu.

Lộc tồn: chủ chịu cha mẹ trên vật chất đấy ơn trạch trọng đại, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ năm mới lúc phá phụ tài thả hình tổn thương cha mẹ, ở bên trong lúc tuổi già khả tự thành gia kế.

Kình dương, đà la: chủ còn nhỏ hình khắc cha mẫu, không phải cùng cha mẹ sinh ly tử biệt, tức cha mẹ một trong trạng huống sức khỏe không tốt. Nếu cùng thái dương, Thái Âm đồng cung tắc thật mạnh lui tổ.

Đốm lửa, linh tinh: chủ hình khắc cha mẹ một trong, hai người thân thể tất có một vị không được tốt, nếu cùng hung tinh đồng cung, chủ hình khắc song thân, hai họ kéo dài.

Không trung, địa kiếp, hóa kị: chủ cùng cha mẹ duyên phận nông cạn, hoàn cảnh sinh hoạt không lắm lý tưởng.

Thiên mã: chủ cùng cha mẹ duyên phận không tốt, chạm mặt cơ hội ít.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ có thể được cha mẹ tới phi thường ân huệ, không thể hại cha mẹ, cha mẹ vi có tu dưỡng, có tiếng danh người.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hao tổn kị tới hung tinh, tắc chủ hình khắc cha mẹ hoặc cho làm con thừa tự ở rể, sùng bái cha mẹ có thể miễn hình khắc. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung phụ mẫu quá độ phùng ngôi sao may mắn tắc cát, vô tai tổn thương, gặp sát tinh, tắc cha mẹ hình không thương được lợi nhuận.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 065, tử vi đấu sổ phân tích cung phụ mẫu

   065, tử vi đấu sổ phân tích cung phụ mẫu

Cung phụ mẫu tỏ vẻ cha mẹ tính cách, sau khi sinh chịu cha mẹ ân trạch nhiều ít, cùng cha mẹ duyên phận độ dày các loại hạng mục công việc, như luận cha mẹ cát hung tình huống, đều không phải là nhất định phải ở cung phụ mẫu ở bên trong tìm kiếm. Trong đẩu số, lấy thái dương vi phụ, Thái Âm vi mẫu. Thái dương lạc hãm người, chủ trước khắc cha, Thái Âm lạc hãm người, chủ trước khắc mẹ. Nếu thái dương, Thái Âm câu hãm người, ban ngày người sống, họ Chủ Phụ cát, ban đêm người sống, chủ mẫu tồn. Là bởi vì ban ngày thuần dương, đêm thuần âm đạo lý.

Tử vi chư tinh ở cung phụ mẫu đấy cát hung tình huống không chừng. Nói như vậy, cung phụ mẫu có tử vi, thiên phủ, thiên cơ, thiên đồng, thiên lương, thiên tướng, Thái Âm, lộc tồn các loại tinh giả thành lành; có vũ khúc, thất sát, phá quân, tham lang, không trung, địa kiếp các loại tinh giả, cùng cha mẹ duyên phận nông cạn. Hiện tại tướng chư tinh ở cung phụ mẫu đấy cụ thể giải thích liệt như sau, nghĩ đến quan sát phán đoán suy luận tới tham khảo:

1

Tử vi: chủ chịu cha mẹ ơn trạch rất nhiều, cha mẹ là cụ có độ cao giáo dưỡng học thức người, cha mẹ sống lâu dài, thể xác và tinh thần khỏe mạnh.

Tử phủ: chủ không thể cha mẹ, chịu cha mẹ ân huệ rất lớn.

Tử tham: cùng cha mẹ giữa lẫn nhau tâm linh câu thông rất ít, tình cảm không rất hòa hợp, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh tắc cha mẹ không được đầy đủ.

Tử Tướng: không hình khắc cha mẫu, chịu ơn cha mẹ huệ trọng đại, cha mẹ có thể vui vẻ hưởng thụ tuổi thọ.

Tử sát: khắc hại cha mẹ một người trong đó, thêm cát ngôi sao có thể miễn. Thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp tắc cha mẹ không được đầy đủ.

Tử Phá: năm mới tức khắc hại song thân. Cùng kình dương các loại lục hung đồng cung, chủ cùng cha mẹ duyên phận gầy hoặc sinh ly tử biệt.

2

Thiên cơ: vào miếu, chủ chịu cha mẹ chi ân huệ không nhỏ, không hình khắc cha mẫu. Lạc hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, sao địa kiếp, tắc chủ hai họ sống nhờ, sùng bái cha mẹ. Cha mẹ vi hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, đối với con cái dưỡng dục che chở bội chí người.

Cơ âm: họ Chủ Phụ mẫu song toàn, không hình khắc. Cha mẹ cảm tình sự hòa thuận.

Cơ cự: năm mới khắc hại cha mẹ, chịu ơn cha mẹ trạch nhỏ, cha mẹ cảm tình không thuận.

Cơ lương: không hình khắc cha mẫu, cha mẹ sống lâu dài.

3

Thái dương: vào miếu không thể hại cha mẹ, hãm địa khắc cha. Cha mẹ tâm địa thiện lương, thái độ làm người trung hậu. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ năm mới cùng cha mẹ vô duyên.

Nhật nguyệt: không thêm dương, đà, hỏa, linh, không thể hại cha mẹ.

Nhật cự: chủ cùng cha mẹ cảm tình không hòa thuận, thường phát sinh tranh chấp, thêm sát khắc hại cha mẹ.

Ngày lương: ở mão, không thể hại cha mẹ. Đồng cung vu dậu, tắc khắc hại phụ thân, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, khắc hại song thân.

4

Vũ khúc: cùng cha mẹ duyên phận gầy, năm mới tức khắc hại cha mẹ, lui giữ tổ nghiệp tắc không thể hại. Cha mẹ cá tính ổn định, làm việc cẩn thận, đối với con cái quan tâm bội chí.

Vũ phủ: cha mẹ đều rất cường tráng, thả phát triển sự nghiệp thuận lợi.

Vũ Tham: đúng cha mẹ có hình khắc hiện tượng.

Vũ Tướng: cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu, thêm sát tắc hình tổn thương khắc hại.

Vũ sát: khắc hại cha mẹ mà bạng châu sinh ly tử biệt.

Vũ phá: cùng cha mẹ duyên phận khá nhạt, đúng cha mẹ có khắc hại hiện tượng.

5

Thiên đồng: chủ chịu cha mẹ vô hạn quan tâm, vào miếu không thể hại cha mẹ, cha mẹ vi ôn hoà hiền hậu trung thực, hòa ái hiền lành người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ.

Đồng âm: chủ cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu, bội thụ cha mẹ yêu.

Đồng Cự: chủ cùng cha mẹ cảm tình góc làm bất hòa, trong nhà thường có tranh cãi tranh chấp phát sinh, thêm hung tinh đồng cung, khắc hại cha mẹ hoặc lúc tuổi còn trẻ cùng cha mẹ sinh ly tử biệt.

Đồng lương: chủ chịu cha mẹ yêu thương bội chí, không thêm hung tắc cha mẹ có thọ.

6

Liêm trinh: sẽ khắc hại cha mẹ, cùng song thân cảm tình không đổi phối hợp, cha mẹ vi mình cá nhân chủ nghĩa nặng hơn người, thả góc hướng nội. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ cùng cha mẹ duyên phận gầy.

Liêm Phủ: chủ lúc còn tấm bé cho dù cha mẹ quan tâm. Vào miếu không hình khắc cha mẫu.

Liêm Tham: chủ năm mới lệnh phụ mẫu quan tâm, khắc hại cha mẹ.

Liêm Sát: khi còn nhỏ thường lệnh song thân lo lắng, năm mới hình khắc cha mẫu.

Liêm Phá: chủ năm mới khắc hại cha mẹ.

Thiên phủ: chủ chịu ơn cha mẹ huệ rất nhiều, cha mẹ vi người ngoài hòa khí, tính tình thận trọng nhân. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ hình khắc.

Thái Âm: vào miếu chủ cùng mẫu thân duyên phận khá sâu, thâm thụ mẫu thân ơn trạch hòa ảnh hưởng. Hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, chủ cùng mẫu thân cảm tình ác liệt, khắc hại mẫu thân hoặc bỏ tổ cho làm con thừa tự. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, chủ chịu mẫu thân ân huệ, song thân là cụ có cao thâm giáo dưỡng, kinh tế giàu có người.

Tham lang: chủ cùng cha mẹ duyên phận kém cỏi, sẽ khắc hại cha mẹ. Lạc hãm, thì có thể có thể làm người nuôi con, cha mẹ vi duy ngã độc tôn người.

Cánh cửa cực lớn: vào miếu không thể hại cha mẹ, cùng cha mẹ ở giữa cảm tình đạm mạc, hãm địa chủ hình tổn thương khắc hại, cha mẹ nặng hơn thị đời sống vật chất thả quản giáo đứa con nghiêm khắc. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ.

Thiên tướng: chủ cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu, chịu ơn cha mẹ trạch sâu xa, cha mẹ vi minh lý, phẩm cách cao thượng người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, năm mới tức cùng cha mẹ quan hệ bất hòa.

Thiên lương: vào miếu họ Chủ Phụ mẫu trường thọ, hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cô khắc ngôi sao, chủ khắc hại cha mẹ, cùng cha mẹ duyên phận không được tốt, nếu bỏ tổ, thay tên hoặc gửi nhân nuôi nấng có thể miễn hình khắc. Cha mẹ vi hoạt bát kiện lang, có trách nhiệm tâm, tâm địa thiện lương người.

Thất sát: chủ khắc hại cha mẹ, sẽ cùng cha mẹ có sinh ly tình hình, nếu thêm hung tinh đồng cung tắc nghiêm trọng hơn, cha mẹ vi tùy hứng, cố chấp người. Cho nên cảm tình bất hòa.

Phá quân: chủ năm mới khắc hại cha mẹ, cho dù ngôi sao may mắn gia hội cũng không thể tránh được. Cha mẹ vi cảm tình khiếm hòa, ý kiến không đồng nhất, hiểu rõ lực rất mạnh người.

Văn xương: thêm cát tinh chủ cha mẹ thân thể khỏe mạnh, thọ dài. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu thân thể không được tốt, hình khắc cha mẫu. Cha mẹ vi nhiệt tình yêu thương học vấn cập nghệ thuật người.

Văn khúc: vào miếu không sinh hình khắc, chủ chịu ơn cha mẹ huệ sâu. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ. Cha mẹ vi phản ứng linh mẫn, có tu dưỡng, coi trọng cuộc sống tình thú người.

Tả phụ: chủ cùng cha mẹ có duyên phận, cô độc cố thủ một mình không thể hại, cùng liêm trinh đồng cung, năm mới tức hình khắc. Cùng văn xương đồng cung, họ Chủ Phụ mẫu có thọ, cao quý.

Hữu bật: cô độc cố thủ một mình không thể hại cha mẹ, cùng ngôi sao may mắn đồng cung, chủ cùng cha mẹ có duyên phận, thâm thụ cha mẹ bao che.

Thiên khôi, thiên việt: họ Chủ Phụ mẫu quang vinh quý. Gia hội ngôi sao may mắn, họ Chủ Phụ mẫu song toàn thọ dài. Cùng cha mẹ duyên phận thâm hậu.

Lộc tồn: chủ chịu cha mẹ trên vật chất đấy ơn trạch trọng đại, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ năm mới lúc phá phụ tài thả hình tổn thương cha mẹ, ở bên trong lúc tuổi già khả tự thành gia kế.

Kình dương, đà la: chủ còn nhỏ hình khắc cha mẫu, không phải cùng cha mẹ sinh ly tử biệt, tức cha mẹ một trong trạng huống sức khỏe không tốt. Nếu cùng thái dương, Thái Âm đồng cung tắc thật mạnh lui tổ.

Đốm lửa, linh tinh: chủ hình khắc cha mẹ một trong, hai người thân thể tất có một vị không được tốt, nếu cùng hung tinh đồng cung, chủ hình khắc song thân, hai họ kéo dài.

Không trung, địa kiếp, hóa kị: chủ cùng cha mẹ duyên phận nông cạn, hoàn cảnh sinh hoạt không lắm lý tưởng.

Thiên mã: chủ cùng cha mẹ duyên phận không tốt, chạm mặt cơ hội ít.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ có thể được cha mẹ tới phi thường ân huệ, không thể hại cha mẹ, cha mẹ vi có tu dưỡng, có tiếng danh người.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hao tổn kị tới hung tinh, tắc chủ hình khắc cha mẹ hoặc cho làm con thừa tự ở rể, sùng bái cha mẹ có thể miễn hình khắc. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung phụ mẫu quá độ phùng ngôi sao may mắn tắc cát, vô tai tổn thương, gặp sát tinh, tắc cha mẹ hình không thương được lợi nhuận.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button