Tử vi

Tử vi đấu sổ tinh diệu tương quan danh từ giải thích

Tử vi đấu sổ lý có mười bốn chủ tinh, chia làm sao tử vi đeo hòa sao thiên phủ đeo hai đại tinh hệ, còn nữa lục cát tinh lục hung tinh hòa một ít nhỏ ánh sao sáng, phía dưới đưa bọn họ giới thiệu sơ lược như sau:

Tinh tú:

Trong mệnh bàn các loại tinh tổng thể xưng hô, lại bảo tinh thần, tinh diệu, hoặc tên gọi tắt ngôi sao hoặc thìn.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tinh diệu tương quan danh từ giải thích

Chính tinh ( chủ tinh ), phụ tinh:

Chủ đạo vận mệnh chủ yếu xu thế phát triển là tinh diệu xưng là chính tinh, thủ tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân các loại, cộng mười bốn khỏa. Mệnh vô chính tinh, tức cung mệnh ở bên trong hay không mười bốn khỏa chính tinh. Phụ trợ chính tinh phát huy tác dụng hòa phát triển biến hóa mà khởi lên đại tác dụng ánh sao xưng vì phụ trợ tinh diệu, thủ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị mười tám khỏa tinh diệu. Trở lên chính tinh hòa phụ tinh đều thuộc về ngoại hạng ngôi sao, cộng ba mươi hai khỏa.

Phó tinh, tạp diệu:

Chúng ta cây hạng 2 ngôi sao gọi phó tinh, cây hạng 3 trở xuống đích tinh diệu xưng là tạp diệu.

Ngôi sao may mắn:

Thủ có lợi cho số mạng của người, sao của phúc lộc cát lợi. Bình thường xưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc các loại sáu viên ngôi sao vi lục cát tinh. Thêm lộc tồn thiên mã xưng là tám ngôi sao may mắn. Chính tinh bên trong tử vi, thiên phủ, thái dương, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, vũ khúc các loại vi chánh tông phú quý phúc lộc đứng đầu ngôi sao may mắn, chính ngôi sao may mắn. Ngoài ra, sao tứ hóa bên trong hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng vì ngôi sao may mắn.

Sát tinh:

Đúng số mạng của người có phá hư, ức chế, suy vong, thất lạc chi tinh diệu, gọi chung là sát tinh. Bình thường xưng Tứ Sát ngôi sao vi: kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh. Thêm lên thiên không, địa kiếp xưng là lục sát tinh.

Thất cát:

Tả phụ hữu bật, văn xương văn khúc, thiên khôi thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa vi thất cát.

Sao tứ hóa:

Thủ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị các loại bốn ngôi sao diệu, lại bảo tứ hóa diệu. Là chủ tinh biến tốt biến thành xấu đấy bốn loại kết quả. Sao tứ hóa mặc dù không phải chính tinh, nhưng tác dụng của bọn họ rất lớn, nhất là sao hóa kị, này phá hư tác dụng cũng không thua kém lục sát tinh, thường thường hơn nữa lục sát tinh cùng xưng là thất sát tinh.

Lưu Tinh;

Thủ đại nạn, tiểu hạn, năm xưa, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời các loại tùy năm tháng thời gian biến hóa mà biến hóa tinh diệu, những tinh diệu này là có thời hạn đấy, đương thời hữu dụng, quá thời hạn trở thành phế thãi. Năm xưa đấy Lưu Tinh khá nhiều, có năm xưa tương tiền mười hai sao, năm xưa tuế tiền mười hai sao, lưu dương, lưu đà, bệnh trùng tơ, lưu linh, lưu lộc, lưu mã, lưu loan, lưu vui mừng, lưu khôi, lưu việt, lưu xương, lưu khúc, năm xưa tứ hóa các loại.

Tinh diệu đấy tên gọi tắt:

Trong đẩu số là tinh diệu đa số là song tự, như tử vi, thiên cơ các loại, để thuận tiện biên soạn hòa trí nhớ, dùng một chữ đến đại biểu, như tử vi tên gọi tắt tử, thiên cơ tên gọi tắt cơ, tham lang tên gọi tắt tham hoặc sắc, vũ khúc tên gọi tắt võ, văn khúc tên gọi tắt khúc, năm xưa kình dương tên gọi tắt lưu dương, năm xưa đà la tên gọi tắt lưu đà, vân vân. Xin chú ý, trong cổ thư thường thường cây kình dương xưng là hình, đà la xưng là kị đấy, quyển sách giống nhau cây kình dương xưng là dương, cây đà la xưng là đà, cây thiên hình xưng là hình, cây hóa kị xưng là kị.

Tinh tình:

Tức tinh diệu có tác dụng, ý nghĩa, cát hung, thiện ác.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tinh diệu tương quan danh từ giải thích

Tử vi đấu sổ lý có mười bốn chủ tinh, chia làm sao tử vi đeo hòa sao thiên phủ đeo hai đại tinh hệ, còn nữa lục cát tinh lục hung tinh hòa một ít nhỏ ánh sao sáng, phía dưới đưa bọn họ giới thiệu sơ lược như sau:

Tinh tú:

Trong mệnh bàn các loại tinh tổng thể xưng hô, lại bảo tinh thần, tinh diệu, hoặc tên gọi tắt ngôi sao hoặc thìn.

Chính tinh ( chủ tinh ), phụ tinh:

Chủ đạo vận mệnh chủ yếu xu thế phát triển là tinh diệu xưng là chính tinh, thủ tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân các loại, cộng mười bốn khỏa. Mệnh vô chính tinh, tức cung mệnh ở bên trong hay không mười bốn khỏa chính tinh. Phụ trợ chính tinh phát huy tác dụng hòa phát triển biến hóa mà khởi lên đại tác dụng ánh sao xưng vì phụ trợ tinh diệu, thủ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị mười tám khỏa tinh diệu. Trở lên chính tinh hòa phụ tinh đều thuộc về ngoại hạng ngôi sao, cộng ba mươi hai khỏa.

Phó tinh, tạp diệu:

Chúng ta cây hạng 2 ngôi sao gọi phó tinh, cây hạng 3 trở xuống đích tinh diệu xưng là tạp diệu.

Ngôi sao may mắn:

Thủ có lợi cho số mạng của người, sao của phúc lộc cát lợi. Bình thường xưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc các loại sáu viên ngôi sao vi lục cát tinh. Thêm lộc tồn thiên mã xưng là tám ngôi sao may mắn. Chính tinh bên trong tử vi, thiên phủ, thái dương, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, vũ khúc các loại vi chánh tông phú quý phúc lộc đứng đầu ngôi sao may mắn, chính ngôi sao may mắn. Ngoài ra, sao tứ hóa bên trong hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng vì ngôi sao may mắn.

Sát tinh:

Đúng số mạng của người có phá hư, ức chế, suy vong, thất lạc chi tinh diệu, gọi chung là sát tinh. Bình thường xưng Tứ Sát ngôi sao vi: kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh. Thêm lên thiên không, địa kiếp xưng là lục sát tinh.

Thất cát:

Tả phụ hữu bật, văn xương văn khúc, thiên khôi thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa vi thất cát.

Sao tứ hóa:

Thủ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị các loại bốn ngôi sao diệu, lại bảo tứ hóa diệu. Là chủ tinh biến tốt biến thành xấu đấy bốn loại kết quả. Sao tứ hóa mặc dù không phải chính tinh, nhưng tác dụng của bọn họ rất lớn, nhất là sao hóa kị, này phá hư tác dụng cũng không thua kém lục sát tinh, thường thường hơn nữa lục sát tinh cùng xưng là thất sát tinh.

Lưu Tinh;

Thủ đại nạn, tiểu hạn, năm xưa, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời các loại tùy năm tháng thời gian biến hóa mà biến hóa tinh diệu, những tinh diệu này là có thời hạn đấy, đương thời hữu dụng, quá thời hạn trở thành phế thãi. Năm xưa đấy Lưu Tinh khá nhiều, có năm xưa tương tiền mười hai sao, năm xưa tuế tiền mười hai sao, lưu dương, lưu đà, bệnh trùng tơ, lưu linh, lưu lộc, lưu mã, lưu loan, lưu vui mừng, lưu khôi, lưu việt, lưu xương, lưu khúc, năm xưa tứ hóa các loại.

Tinh diệu đấy tên gọi tắt:

Trong đẩu số là tinh diệu đa số là song tự, như tử vi, thiên cơ các loại, để thuận tiện biên soạn hòa trí nhớ, dùng một chữ đến đại biểu, như tử vi tên gọi tắt tử, thiên cơ tên gọi tắt cơ, tham lang tên gọi tắt tham hoặc sắc, vũ khúc tên gọi tắt võ, văn khúc tên gọi tắt khúc, năm xưa kình dương tên gọi tắt lưu dương, năm xưa đà la tên gọi tắt lưu đà, vân vân. Xin chú ý, trong cổ thư thường thường cây kình dương xưng là hình, đà la xưng là kị đấy, quyển sách giống nhau cây kình dương xưng là dương, cây đà la xưng là đà, cây thiên hình xưng là hình, cây hóa kị xưng là kị.

Tinh tình:

Tức tinh diệu có tác dụng, ý nghĩa, cát hung, thiện ác.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button