Tử vi

Tử vi luận cung Tài bạch

Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn của tác giả Kiba, VDTT

(1) 财帛宫遇吉星庙旺守值, 如紫微, 天府, 天相, 廉贞, 太阳, 太阴, 贪狼, 禄存, 化禄, 左辅, 右弼等, 主财多; 遇擎羊, 陀罗或廉贞七杀在闲陷之地, 主财运平常, 时有时无; 遇天机主财进财出, 来而难守; 遇火铃空劫等凶星又逢陷地, 主贫.

(1) Cung tài bạch gặp cát tinh miếu vượng địa thủ chiếu, như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thái Dương, Thái Âm, Tham Lang, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Tả Phụ Hữu Bật… thì chủ nhiều tiền bạc; gặp Kình Dương, Đà La hoặc Liêm Trinh Thất Sát ở đất bình hòa hay hãm địa thì chủ đường tiền bạc bình thường, lúc có lúc không; gặp Thiên Cơ chủ tiền vào tiền ra, có tiền nhưng không giữ được; gặp các hung tinh Hỏa Linh Không Kiếp lại hãm địa thì nghèo khó.

Bạn đang xem: Tử vi luận cung Tài bạch

(2) 各星若遇羊陀火铃空劫耗忌死绝等恶宿, 富足者不旺盛, 不旺者皆主辛劳中求财.

(2) Các sao nếu như gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kỵ thì người dù giàu hay không đều phải kiếm tiền nhờ lao động vất vả.

(3) 经云: “紫府武阴, 双禄主财”. 详考其它, 如擎羊, 文昌, 左辅, 七杀, 天刑, 陀罗, 子午破军, 红鸾天喜等星曜, 可皆视为财星. 然擎羊之财, 终非真正, 或十年, 或一年, 或一月, 或一日, 或一时, 其它如陀罗, 七杀之财, 均与擎羊一致, 仅主短暂而财来财去, 散聚无常, 或横发一瞬即告耗尽, 或主非吾所享. 左辅, 文昌之财, 则较久远而延绵. 破军之财, 过则必败, 鸾喜之财, 来则不存, 有如季花之盛开. 凡财宫之财星曜, 以单守为美, 复得中天吉星为辅及三方众吉拱冲照合最为美妙. 若遭凶宿守值照, 财者得亦难聚, 反生是非, 重则招灾致祸. 巨门, 太阳, 天梁之财, 多由口舌竞争而得. 此外若有二正星并守财宫亦然. 孤寡刑克之星入财宫, 必主财来财去, 余资何有. 魁钺文曲之财为间接, 机佳则美, 限蹇则偃. 火铃之财, 到手成空. 惟铃星守财宫为偏财, 每有意外之得. 咸池之星亦主财, 诀曰 见财而后桃花”, 得之亦多于歌台舞榭, 花丛酒色. 人生世间, 发财养命, 惟来去得失各异也.

(3) Sách viết: “Tử Phủ Vũ Âm, Song Lộc chủ tài”. Mặt khác, các sao như Kình Dương, Văn Xương, Tả Phụ. Thất Sát, Thiên Hình, Đà la, Tí Ngọ Phá Quân, Hồng Loan Thiên Hỉ đều có thể coi là tài tinh, nhưng cái tiền tài của Kình Dương luôn không phải là chân chính hoặc 10 năm, hoặc 1 năm, hoặc 1 tháng, hoặc 1 ngày, hoặc 1 giờ. Các sao khác như Đà La, Thất Sát cũng giống như Kình Dương, chỉ chủ tiền bạc đến trong 1 giai đoạn ngắn rồi lại rồi mất, tán tụ bất thường, hoặc hoạch phát rồi hao tốn sạch, hoặc có mà không được hưởng. Cái tiền tài của Tả Phụ, Văn Xương thì kéo dài khá lâu. Tiền tài mà Phá Quân đem lại sau khi vượt qua tất bị hao bại. Tiền tài của Hồng Hỉ đến nhưng không giữ được, như một mùa hoa nở vậy. Phàm các sao của cung Tài Bạch, đơn thủ là tốt nhất, sau đó xét đến các sao phụ và cát tinh tam hợp xung chiếu là hoàn mỹ nhất. Nếu như hung tinh thủ chiếu, tiền tài khó tụ, nếu không ắt sẽ sinh thị phi, nặng có thể dẫn đến tai họa. Tiền tài do Cự Môn, Thái Dương, Thiên Lương mang lại, thường do tranh đấu miệng lưỡi mang lại. Ngoài ra nếu như có 2 chính tinh thủ chiếu cung Tài Bạch cũng vậy. Cô Quả Hình Khắc nhập cung Tài Bạch, tất chủ tiền đến tiền đi, không còn lại gì.Tiền tài mà Khôi Việt Văn Xương mang lại là gián tiếp, gặp cơ hội tốt thì đẹp, gặp hạn khó khăn thì sẽ đi xuống (hoặc đứng yên). Tiền tài Hỏa Linh mang lại, đến tay thì hóa ra hư không. Nếu chỉ có Linh tinh thì thiên về tiền tài, được tiền ngoài dự kiến. Sao Đào hoa cũng chỉ tiền tài nhưng chỉ tiền nhờ vào ca múa hát nhảy sân khấu hay sắc đẹp mà có.

(4) 经云: 诸凶照财帛, 聚散无常; 禄存守于财宅, 堆金积玉; 武曲贪狼财宅, 横发资财; 权禄守财福之位, 出世荣华; 劫空临财福之乡, 生来贫贱; 日月夹财, 加吉曜, 不权则富; 左右财宫, 兼夹拱, 衣禄丰隆; 紫微辅弼, 多为财赋之官; 武曲, 太阴, 多居财赋之任; 紫府武曲居财帛, 更兼权禄富奢翁.

(4) Sách viết: Các hung tinh chiếu cung tài bạch, tán tụ bất thường, Lộc Tồn thủ cung Tài thì chủ tích lũy được tiền bạc; Vũ Khúc Tham Lang ở cung Tài bạch chủ hoạch phát; Quyền Lộc thủ Tài bạch cung, Phúc cung thì ra ngoài được vinh hoa; Không Kiếp vào Tài Phúc cung thì sinh ra nghèo khó; Nhật Nguyệt vào Tài cung, gia cát tinh, không có quyền lực cũng có tiền bạc; Tử Vi Phụ Bật làm công việc về tài chính; Vũ Khúc, Thái Âm hay đảm nhiệm chức vụ liên quan đến tiền; Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài Bạch, thêm Quyền Lộc càng giàu có.

(5) 有财帛宫凶而其人却富者, 当是命宫, 迁移, 官禄宫坐吉化吉, 经云: 诸星吉多, 逢凶也吉. 故审人之贫富, 不可就财帛一宫执一而断, 妄下结论, 另外, 仍须看其人大限步入何乡, 方可判断无误. 反之亦然.

(5) Người có cung Tài bạch xấu nhưng vẫn giàu có, đương nhiên là nhờ cung Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc cát hóa, sách viết: Nhiều cát tinh, gặp hung cũng hóa cát. Đánh giá sự giàu nghèo của 1 người không thể chỉ dựa vào duy nhất cung Tài Bạch mà luận được, ngoài ra còn phải xem đại hạn của người đó nhập cung thế nào rồi mới phán đoán tốt xấu.

(6) 凡七杀, 破军, 贪狼, 天机, 巨门, 天梁在财帛宫有煞星守照, 其人必是好赌之辈, 煞重又加空劫大耗, 可能血本无归.

(6) Phàm Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Cơ, Cự Môn, Thiên Lương vào cung Tài bạch có hung tinh tọa thủ thì người đó tất hay cờ bạc cá cược, sát tinh nhiều lại gia Không Kiếp Đại Hao thì có thể tay trắng.

(7) 流年斗君在原命盘财帛宫过度, 遇众吉守照, 主一年旺发; 逢四煞空劫耗忌, 主破财, 或因财而起官非争讼.

(7) Lưu niên đẩu quân qua cung Tài bạch, gặp cát tinh thủ chiếu, chủ 1 năm phát tài thịnh vượng, nếu gặp Tứ Sát không kiếp Hao Kỵ chủ phá sản hoặc thất thoát tài sản hoặc vì tiền mà sinh thị phi kiện cáo.

★ 天同

Thiên Đồng

大多为白手成家, 财帛晚聚, 有金银宝贝或 董蓄积. 天同主福, 淡泊金钱, 能安于清贫, 在求财怠于劳力, 并不积极, 但仍有不劳而获的运气出现, 或有长期稳定的收入. 命宫有吉星, 其财得来轻松, 并不费力. 天同见禄存或化禄天马, 众吉加会, 始主经商大富, 否则平常. 与昌曲同度, 财路清高平稳. 与左右, 魁钺同度, 财上多助力. 庙旺加煞, 财运好坏不定, 发而又败. 居陷地一生多破耗贫穷, 加四煞刑忌, 财运困乏, 时有时无, 为百工技艺, 三教 流方生财成家, 只是不能致富.

Đại đa số thường là tay trắng lập nghiệp, tiền bạc về sau mới tụ, có tiền bạc châu báu hoặc có tích trữ. Thiên Đồng chủ phú, ít tiền thì có thể sống cuộc sống thanh bần, khi cầu tiền bạc thì ít phải lao động tốn công sức, cũng không tích cực, nhưng vẫn có số không làm mà được hưởng, thu hoạch, hoặc có thu nhập ổn định. Mệnh cung có cát tinh, thì tiền bạc thoải mái, không tốn nhiều công sức. Thiên Đồng gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc Thiên mã, nhiều cát tinh gia hội, chủ kinh doanh đại phú, nếu không bình thường. Đồng độ Xương Khúc, con đường tiền bạc thanh cao bình ổn. Đồng độ với Tả Hữu, Xương Khúc, có sự giúp đỡ về tiền bạc. Miếu vượng gia sát tinh, tài vận tốt xấu bất định, phát rồi lại bại. Cư đất hãm địa thì 1 đời hay thất bại tổn hao nghèo khó, gia Tứ Sát Hình Kỵ thì tài vận thiếu thốn, lúc có lúc không, làm về kĩ nghệ, tha phương lập nghiệp kiếm tiền, chỉ có điều không thể coi là giàu được.

天同太阴在子午, 时有意外之财, 庙旺或见禄存吉化财旺, 尤多不动产. 陷地加煞化忌, 财运欠稳, 成败进退.

Thiên Đồng Thái Âm ở Tý Ngọ, có lúc có tiền ngoài dự kiến, miếu vượng hoặc gặp Lộc Tồn cát hóa thì tài vượng, có nhiều bất động sản. Hãm địa gia sát tinh Hóa Kỵ, tài vận thiếu sự ổn định, thành bại tiến thoái bất nhất.

天同巨门在丑未, 多为经商之辈. 财来财去, 钱财难聚, 时好时坏, 主辛苦劳碌白手兴家, 并不顺畅, 中年后始感如意, 惟见权禄并吉星始富.

Thiên Đồng Cự Môn tại Sửu Mùi, thường là người kinh doanh thương mại. Tiền có rồi hết, tiền tài khó tụ, lúc tốt lúc xấu, chủ gian khổ vất vả tay trắng làm hưng thịnh gia nghiệp, nhưng không thuận lợi, sau trung niên bắt đầu cảm thấy vừa ý, nếu gặp Quyền Lộc hay cát tinh thì bắt đầu giàu.

天同天梁在寅申, 先贫后富, 多数白手起家, 以学问, 技术招财, 一般财运稳定. 加吉化并吉星主富, 异乡发财.

Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần Thân, tiền bần hậu phú, thường tay trắng lập nghiệp, kiếm tiền dựa vào học vấn, kĩ thuật. Tài vận tương đối ổn định. Gia cát tinh cát hóa thì chủ phú, phát tài nơi đất khách.

★ 廉贞

Liêm Trinh

入庙旺之地, 财帛丰盈, 闹中生财, 求财多在竞争是非中得, 廉贞化禄, 财运亨通, 大富, 再逢禄存天马为巨商之命. 昌曲同宫, 富. 魁钺同宫, 求财多遇贵人. 陷宫多败少成, 聚散无常, 加耗劫刑忌, 每于官非中破财, 廉贞化忌, 必大破无疑.

Vào đất miếu vượng, thì tiền bạc sung túc, kiếm được tiền trong lúc loạn, thường trong lúc tranh chấp thị phi mà phát tài. Liêm Trinh Hóa Lộc, tài vận hanh thông, đại phú. Nếu lại gặp Lộc Tồn Thiên Mã thì có số làm cự thương. Đồng cung với Xương Khúc thì phú. Đồng cung với Khôi Việt thì hay gặp quý nhân. Hãm địa thì bại nhiều thành ít, tụ tán vô thường, gia Hao Kiếp Hình Kỵ thì hay vì kiện tụng mà phá tài, Liêm trinh Hóa Kỵ tất đại phá.

凡廉贞入财帛, 颇多耗费, 易惹词讼破财, 或被人侵吞偷盗, 尤与辅弼同宫, 易遭偷盗之事. 见火铃羊陀空劫, 财物虚掷浪费.

Liêm Trinh nhập cung Tài Bạch, hay hao phí, vì kiện cáo mà hao tài, hoặc bị ăn cắp cướp giật tài sản, đặc biệt khi đồng cung với Phụ Bật thì dễ có chuyện mất trộm đồ. Gặp Hỏa Linh Kình Dương Không Kiếp, tài vật hư hao lãng phí.

廉贞天府在辰戌, 财旺, 无吉亦小康, 会禄存, 化禄大富, 加左右昌曲亦富. 加四煞劫空财路不畅, 终有破败. 廉贞贪狼在巳亥, 横成横破, 尤喜见火铃同宫横发暴富, 禄存化禄同宫亦富奢. 无吉星加会, 辛苦劳碌中求财, 主贫穷度日.

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn Tuất, tài vượng, nếu không có cát tinh thì cũng khá, hội Lộc Tồn, Hóa Lộc đại phú, gia Tả Hữu Xương Khúc cũng giàu. Gia Tứ Sát Không Kiếp tài lộ không bằng phẳng, trong đời có lần phá sản. Liêm Trinh Tham Lang tại Tỵ Hợi, hoạnh phát hoạnh phá, đặc biệt thích Hỏa Linh đồng cung vì có thể hoạnh phát bạo phú, đồng cung với Lộc Tồn Hóa Lộc cũng giàu có. Nếu không có cát tinh gia hội thì vất vả gian khổ mới kiếm được tiền, chủ vất vả mưu sinh qua ngày.

廉贞天相在子午, 富裕, 逢吉化并吉星大富, 宜为商贾. 逢四煞空劫化忌困穷, 破败.

Liêm Trinh Thiên Tướng tại Tý Ngọ, giàu có, nếu gặp cát tinh cát hóa thì đại phú, có thể là cự thương. Gặp Tứ Sát Không Kiếp Hóa Kỵ thì nghèo khó, phá sản.

廉贞七杀在丑未, 加吉星大富, 不加吉, 手艺求财, 见凶星, 财寡, 纵发也会大破败, 四煞冲破, 贫穷. 未比丑吉.

Liêm Trinh Thất Sát tại Sửu Mùi, gia cát tinh thì cát hóa, nếu không có cát tinh thì kiếm tiền dựa vào tài thủ công mỹ nghệ. Gặp hung tinh, tiền bạc ít, nếu có phát thì cũng sẽ đại phá sản, Tứ Sát xung phá, nghèo khó. Ở Mùi tốt hơn ở Sửu.

廉贞破军在卯酉, 一生财多成多败, 宜见好就收. 加会吉星, 遇禄存化禄或命宫有火铃主横发暴富. 无吉星同宫, 主财运平常, 遇擎羊空劫大耗, 贫无立锥.

Liêm Trinh Phá Quân tại Mão Dậu, tiền bạc trong đời thành nhiều bại cũng nhiều. Gia hội cát tinh, gặp Lộc Tồn Hóa Lộc hoặc mệnh cung có Hỏa Linh chủ hoạnh phát bạo phú. Nếu không có cát tinh đồng cung thì chủ tài vận bình thường, gặp Kình Dương Không Kiếp Đại Hao, thì nghèo.

★ 天府

Thiên Phủ

天 府为财库, 入财帛宫, 不论庙旺平闲, 皆主财帛富足丰盈, 并多有不动产. 与左右昌曲魁钺诸吉加会或同宫, 主利路平稳, 大富之命, 或在金融界担任官职. 与禄存, 化禄, 武曲, 紫微同宫加会, 亦主富奢. 天府守于财帛, 宜多置不动产. 能守财, 喜好储蓄, 动用金钱颇有计划, 擅长理财, 与禄存同宫虽富有, 但吝啬.

Thiên Phủ là tài tinh, nhập cung Tài Bạch, dù miếu vượng hay bình hòa, đều chủ tiền bạc đầy đủ sung túc, có nhiều bất động sản. Gia hội hoặc đồng cung với các cát tinh Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thì chủ thuận lợi bình ổn, sống cuộc sống đầy đủ giàu có, hoặc đảm nhiệm công việc liên quan đến tài chính tiền tệ. Đồng cung gia hội với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Vũ Khúc, Tử Vi thì cũng chủ giàu có. Thiên Phủ nhập cung Tài Bạch, dễ có nhiều bất động sản. Có thể giữ được tiền, thích tích lũy, có tiền bạc và chi tiêu có kế hoạch, biết quản lý tiền, đồng cung với Lộc Tồn thì tuy giàu có nhưng keo kiệt.

天府四煞劫空耗忌, 成败不一, 财上多是非. 虽有旺财但破耗甚大, 多意外开销. 与截空, 旬空, 劫空同度, 则为空库, 财运不旺, 进必有出, 且易耗散. 入平闲之宫, 先难后易, 中晚年始获厚利.

Thiên Phủ Tứ Sát Không Kiếp Hao Kỵ, thành bại bất nhất, hay gặp thị phi về tiền bạc. Tuy có tiền nhưng hao phá nhiều, hay phải chi tiều ngoài dự kiến. Đồng độ Tuần Không, Triệt Không, Không Kiếp thì tài vận không thịnh, ắt hay phải tiêu pha, dễ hao tán tiền. Nhập cung bình hòa thì trước khó sau dễ, trung niên trở ra bắt đầu có thu hoạch, có lợi.

★ 太阴

Thái Âm

太 阴化富, 为财帛田宅主, 入财帛宫适得其所, 相对而言其财较为平稳, 庙旺财多. 陷地主财薄, 但仍须与同宫或加会之星曜相参方能定其贫富. 太阴庙旺, 富足多财, 遇禄存, 辅弼, 昌曲, 主大富, 再见吉化, 为富豪之命. 陷地成败难聚, 见吉化并吉星同值亦主富裕; 不遇吉星, 再加四煞刑忌辛苦中生财. 太阴庙旺, 早发, 犹多不动产, 陷地财运晚生. 与化禄或禄存同宫, 大富; 太阴化权, 大富, 善以财生财; 与左右魁钺同宫, 财运经久不衰; 与文昌文曲同宫, 以 艺招财, 富而有声名. 若科权禄左右昌曲魁钺会聚三方四正, 富可敌国, 贵不可言.

Thái Âm hóa phú, chủ về tiền bạc đất đai, nhập cung Tài bạch là thích hợp, tiền bạc tương đối ổn định, miếu vượng thì nhiều tiền. Hãm địa thì chủ ít tiền nhưng phải dựa vào các sao đồng cung hoặc gia hội thì mới có thể luận giàu nghèo. Thái Âm miếu vượng, giàu có sung túc, găp Lộc Tồn, Phụ Bật, Xương Khúc, chủ đại phú, nếu được cát tinh cát hóa thêm thì có số phú hào, giàu có lớn. Hãm địa thì thành bại khó tụ, gặp cát tinh cát hóa đồng chiếu cũng chủ giàu có. nếu không gặp cát tinh, lại gia Tứ Sát Hình Kỵ thì khó khăn mới kiếm được tiền. Thái Âm miếu vượng, sớm phát, nhiều bất động sản, hãm địa tài vận về sau mới có. Đồng cung với Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, đại phú. Thái Âm Hóa Quyền, đại phú, thường thì tiền mẹ sinh ra tiền con. Đồng cung với Tả Hữu Khôi Việt, tài vận kéo dài lâu không bị suy thoái. Đồng cung với Xương Khúc thì kiếm tiền nhờ kỹ nghệ, giàu mà có tiếng tăm. Nếu như Khoa Quyền Lộc Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt hội tụ ở tam phương tứ chính thì giàu có cỡ quốc gia, quý không để đâu cho hết.

庙旺化忌不忌, 若先贫日后也必富. 陷地化忌, 破财多非. 火铃羊陀同度, 破财不免.

Miếu địa không sợ Hóa Kỵ, nếu trẻ nghèo khó thì sau tất sẽ giàu. Hãm Địa Hóa Kỵ, phá tài lại nhiều thị phi. Hỏa Linh Dương Đà đồng độ, khó tránh phá tài.

★ 贪狼

Tham lang

入庙旺之地横发, 时有意外之财及偏财收入. 见火铃同宫, 暴富, 三十岁前多成败, 三十岁后猛进资财. 贪狼与禄存, 化禄, 火星, 铃星同宫或会照, 为富豪之命. 不见禄存化禄化权及火铃, 并无希望大发. 陷地贫困, 加空劫耗忌, 穷乏不堪.

Nhập đất miếu vượng thì hoạnh phát, có lúc có tiền ngoài dự kiến. Đồng cung với Hỏa Linh, bạo phú, trước 30 tuổi thành bại đều nhiều, sau 30 tuổi thì bắt đầu có tài sản. Tham Lang đồng cung hoặc hội chiếu với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hỏa Linh thì có số giàu bậc phú hào. Nếu không gặp Lộc Tồn Hóa Lộc Hóa Quyền và Hỏa Linh thì không có hi vọng đại phát. Hãm địa thì nghèo, gia Không Kiếp Hao Kỵ thì nghèo khó thiếu thốn.

凡贪狼入财帛宫, 皆主生性浪费, 一生破耗不小, 财运多有起伏. 若不加吉, 主过路财神, 东进西出, 财运欠稳, 时好时坏. 与羊陀空劫大耗同度, 必赌博倾家, 或因投机而招大破败, 与桃花星 ( 红鸾, 天喜, 沐浴, 天姚, 廉贞 ) 加会, 为美色而破财遭灾, 宜赚娱乐之财, 异性之财, 或经营色情行业, 以求趋避. 贪狼化忌, 财多破败, 并有官讼纠纷.

Hễ Tham Lam nhập cung Tài Bạch đều chủ bẩm sinh lãng phí, cả đời tiêu pha không ít, tài vận hay có nhiều thay đổi. Nếu như không có thêm cát tinh, chủ kiếm được tiền rồi lại phải tiêu tốn vào việc khác, tài vận không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Đồng độ với Dương Đà Không Kiếp thì hay cờ bạc hoặc vì đầu cơ mà phá sản lớn, gia hội với Đào hoa tinh (Hồng Loan, Thiên Hỉ, Mộc Dục, Thiên Diêu, Liêm Trinh) thì vì sắc đẹp mà hao tài gặp họa, dễ kiếm tiền từ người khác phái hoặc tiền từ vui chơi giải trí, hoặc kinh doanh các ngành có liên quan đến sắc đẹp… Tham Lang Hóa Kỵ, tiền bạc hay bị phá tán, có tranh chấp kiện tụng.

多为经商之客, 宜从事冒险或投机事业, 或者同时经营多种事业, 且财路上多受异性之助, 与左右魁钺同宫或加会更验. 昌曲同宫, 外华内虚, 成败不一.

Thường là người kinh doanh, dễ làm các công việc mạo hiểm hoặc đầu tư, hoặc cùng lúc kinh doanh nhiều thứ, hay nhận được sự giúp đỡ của người khác phái về tiền bạc, đồng cung hoặc gia hội với Tả Hữu Khôi Việt càng rõ. Xương Khúc đồng cung, ngoài hào hoa mà trong thì hư hao, thành bại bất nhất.

★ 巨门

Cự Môn

巨门主是非, 乃口舌争斗之星, 入财帛宫, 闹中生财, 凭口才与脑力, 多系竞争口舌及争夺而来, 且主辛劳异常, 成败不一, 小人不足, 加遇众吉星, 主先难后易. 巨门化权, 化禄或与禄存同宫主大富. 昌曲同宫, 必是先出名而后得利. 左右魁钺同宫, 多受贵人助力, 财利平稳, 口舌不免.

Cự Môn chủ thị phi, là sao chỉ tranh đấu khẩu thiệt, nhập cung Tài Bạch, kiếm tiền trong lúc loạn, dựa vào tài ăn nói và đầu óc, nhờ vào tranh chấp ăn nói mà có, thường chủ vất vả lao động khắc thường, thành bại bất nhất, không làm vừa lòng kẻ tiểu nhân, nếu gặp thêm cát tinh thì chủ trước khó sau dễ. Cự Môn đồng cung với Hóa Quyền, Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn thì chủ đại phú. Xương Khúc đồng cung thì tất có danh tiếng rồi có lợi sau. Tả Hữu Khôi Việt đồng cung, thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tiền bạc thuận lợi bình ổn, nhưng khó tránh khẩu thiệt.

巨门居于陷地, 求财辛苦, 仍可得, 只是不富. 加四煞空劫, 主贫穷度日, 金钱常遭意外损失, 易起官非刑讼, 或因天灾人祸而破耗. 巨门化忌, 主竞争是非, 求财多咎, 并不亨快, 防遭大破.

Cự Môn cư đất hãm địa, tiền bạc khó cầu, tuy nhiên vẫn có thể có, chỉ là không giàu. Gia Tứ Sát Không Kiếp, chủ nghèo khó sống qua ngày, tiền bạc thường hay bị hao tổn thất thoát ngoài ý muốn, dễ sinh chuyện kiện tụng hình tù hoặc vì thiên tai hay nhân họa mà hao phá. Cự Môn Hóa Kỵ. chủ tranh chấp thị phi, hay gặp tai họa về tiền bạc mà không được hưởng sớm, nếu không dễ đại phá.

巨门守财帛宫, 若其人傲气十足, 目中无人, 自以为是, 则必遭横破, 钱财遭同事亲友算计.

Cự Môn thủ cung Tài Bạch, người kiêu ngạo, tự cho trời bằng vung, tất sẽ hoạnh phá, tiền bạc hay tính toán với bạn bè đồng nghiệp.

★ 天相

Thiên Tướng

庙 旺财帛丰足, 与禄存同宫最吉, 或与化禄同宫, 皆主大富, 与左右同宫亦富, 与昌曲同宫主财名皆佳. 陷地劳中生财, 白手成家, 加吉星中晚年方有家业. 加四煞, 劫空, 刑, 忌, 成败多端, 极难聚积. 羊, 陀, 火, 铃之一同宫, 贫乏, 四煞同会, 主大破败, 贫苦至极. 若吉凶混杂, 成败不一. 陷地加煞多因文书麻烦而破财.

Miếu vượng thì tiền bạc đầy đủ, đồng cung với Lộc Tồn là tốt nhất, hoặc đồng cung với Hóa Lộc cũng chủ đại phú, đồng cung với Tả Hữu cũng giàu, đồng cung với Xương Khúc thì chủ danh tiếng tiền bạc đều tốt. Hãm địa thì trong khi lao động mới có tiền, tay trắng lập nghiệp, gia cát tinh thì trung niên trở ra có sự nghiệp. Gia Tứ Sát Không Kiếp Hình Kỵ thì thành bại đa đoan, rất khó tích lụ tiền. Đồng cung với 1 trong Dương Đà Hỏa Linh thì nghèo, Tứ Sát đồng hội thì chủ đại phá sản, nghèo khổ cùng cực. Nếu như cát hung tinh hỗn tập thì thành bại bất nhất. Hãm địa gia sát tinh thì vì vấn đề sổ sách mà phá sản.

★ 天梁

Thiên Lương

天梁乃清高之星, 并不主财. 凡天梁入财帛, 多在公家机关任职而领取薪金, 得财并不艰难. 但其人必重名甚于重利, 故常有为人作嫁的情形出现, 甚至常为他人之事而奔波耗财, 在财运上有名无实, 最劣者还会将送上来的财运拒之门外. 若庙旺财帛富足, 与禄存, 化禄, 太阴同宫会照, 主大富, 遇科权左右昌曲吉星尤美, 主大富和大贵.

Thiên Lương là sao thanh cao, nhưng không chủ tiền tài. Thấy Thiên Lương nhập cung Tài Bạch, thường làm việc lĩnh lương ở các cơ quan công ty, có tiền mà không khó khăn mấy. Nhưng danh nhiều hơn lợi, nên thường xuất hiện tình trạng gánh tội cho người khác, thậm chí vì chuyện của người khác mà tất tả hao phí tiền của, về tiền bạc hữu danh mà vô thực, thậm chí cự tuyệt tiền bạc do người khác biếu tặng. Nếu như miếu vượng địa thì tiền bạc sung túc, đồng cung hội chiếu với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thái Âm thì chủ đại phú, nếu gặp Khoa Quyền Tả Hữu Xương Khúc thì rất đẹp, chủ đại phú và đại quý.

天梁化禄或化权, 可赚赌财, 有煞星同值, 好赌, 但赌运不畅.

Thiên Lương Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền, có thể kiếm được tiền từ cá độ, cờ bạc, có sát tinh đồng chiếu, thích cờ bạc nhưng cờ bạc thường không thuận.

天梁庙旺加四煞劫空, 财运平常, 并不主富. 天梁化禄或与禄存同宫, 虽富有, 但反增困, 会将自己钱财散与亲友和弱者. 与昌曲同宫, 先名后利, 以学问技术得财. 左右同宫, 财运平稳.

Thiên Lương miếu vượng gia Tứ Sát Không Kiếp, tài vận bình thường, không chủ phú. Thiên Lương đồng cung với Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, tuy giàu có nhưng từng có lúc khó khăn, sẽ bỏ tiền bạc của mình chia sẻ với bạn bè hoặc kẻ yếu hơn. Đồng cung với Xương Khúc, trước có danh sau có lợi, dựa vào tài học vấn, kỹ thuật mà kiếm được tiền. Tả Hữu đồng cung thì tài vận bình ổn.

陷地又不加吉, 辛苦求财, 若加四煞, 财务透支, 东挪西借, 求财先难后易, 但收入仅足度日.

Hãm địa lại không gia cát tinh thì chủ khó khăn về tiền bạc, gia thêm Tứ Sát, thiếu thốn tiền, hay phải vay mượn khắp nơi, kiếm tiền trước khó sau dễ, nhưng thu nhập chủ đủ sống qua ngày.

★ 七杀

Thất Sát

入庙旺闹中生财, 在寅申子午, 有意外财运, 纵不加吉, 也主横发. 七杀与禄存, 化禄, 化权, 化科同宫加会, 为富豪之命, 商界奇, 赚钱的能力过人. 左右魁钺同宫, 财旺并受贵人助力. 文昌文曲同宫, 富裕, 一朝横发.

Nhập miếu vượng thì kiếm tiền trong lúc loạn, ở Dần Thân Tý Ngọ, có tiền ngoài dự kiến, nếu không có thêm cát tinh thì chủ hoạnh phát. Thất Sát đồng cung gia hội với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì có số giàu cỡ phú hào, có khả năng kiếm tiền hơn người, hay là người kì tài của giới thương nghiệp. Đồng cung với Tả Hữu Khôi Việt, nhận đượ sự giúp đỡ của quý nhân về tiền bạc. Đồng cung bới Văn Xương Văn Khúc thì giàu có, có xu hướng hoạnh phát.

七杀入财帛, 来得快去得也快, 大多属过路财神. 人命逢之都有轻财浪费倾向, 毫无节约思想, 不看重蝇头小利. 七杀主暴发暴败, 纵加吉曜, 亦有倾颓之时, 尚能东山再起, 若加诸恶煞, 则难以重振雄风, 恢复元气. 与羊陀火铃同宫, 浪掷金钱, 成败起伏, 天灾人祸不断, 钱财破耗极大, 令人苦恼不已. 闲宫加四煞劳力求财, 四煞劫空刑忌会照, 一世奇穷.

Thất Sát nhập cung Tài bạch, tiền bạc đến nhanh đi cũng nhanh. Người này có xu hướng coi nhẹ tiền bạc, tiêu xài lãng phí, không có tư tưởng tiết kiệm, không coi trọng những cái lợi nhỏ. Thất Sát chủ bạo phát bạo phá, nếu gia cát tinh thì cũng có lúc giàu có, nếu gia nhiều hung sát tinh thì khó vượt qua được sóng gió để hồi phục lại. Đồng cung với Dương Đà Hỏa Linh, lãng phí tiền bạc, thành bại thay đổi thăng trầm, hay gặp họa do người hay thiên tai, tiền bạc tiêu hoa cực lớn, dẫn đến tình trạng khổ sở phiền não. VÀo cung bình hòa gia Tứ Sát thì nhờ sức lao động mà kiếm tiền, Tứ Sát Không Kiếp Hình Kỵ hội chiếu thì 1 đời nghèo khó.

★ 破军

Phá Quân

居庙旺之地, 逢左右, 禄存, 化禄, 化权并吉星多者, 一发如雷, 为巨富之命. 于子午宫, 多有金银宝贝, 玩字画蓄积, 见昌曲同宫, 主外华内虚, 看起来象个大款, 其实欠人一屁股债.

Cư đất miếu vượng, nếu gặp nhiều cát tinh Tả Hữu, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền thì nhất phát như lôi, có số cự phú. Ở cung Tý Ngọ thì thường tích nhiều vàng bạc châu báu, đồng cung với Xương Khúc thì ngoài hào hoa trong thì hư hao, nhìn bên ngoài giống như một đại gia nhưng kì thực là một kẻ nợ nần.

破军入财帛宫, 求财多是先破后赚, 但主人金钱耗费甚大, 为人有浪费倾向. 多投机取巧, 或经营冒险事业致富, 纵然加吉, 一生财运亦非顺畅. 不遇吉星, 有四煞同宫多主贫困. 与羊陀同宫, 即使发财亦会出现大破败. 与火铃同宫, 主横成横破, 财运起伏. 与劫空同宫, 必主贫穷, 若投机则最终会倾家荡产. 与文昌或文曲同宫, 却为凶兆, 为财寡清贫之象, 纵一时拥有, 终究是过手之财, 绝不能积蓄, 最终招穷, 而致贫困. 化忌同宫, 意外耗财, 并有争斗冲突与官非. 不论贫富, 其人之财运均不安定, 多频频转职或改变经营种类, 于开创更新中得财.

Phá Quân nhập cung Tài Bạch, thường trước trước phá sau mới kiếm được tiền, nhưng là người hay tiêu hao tiền bạc nhiều, có khuynh hướng lãng phí. Hay đầu cơ trục lợi, hoặc kinh doanh mạo hiểm mà giàu có, nếu không có thêm cát tinh thì 1 đời tài vận cũng không thuận lợi. Nếu không gặp cát tinh mà gặp Tứ Sát đồng cung thì chủ nghèo khó. Đồng cung với Dương Đà, tuy phát tài nhưng cũng sẽ có lúc đại phá sản. Đồng cung với Hỏa Linh, chủ hoạnh phát hoạnh phá, tài vận thăng trầm. Đồng cung với Không Kiếp, tất chủ nghèo khổ, nếu đầu cơ thì cuối cùng có thể dẫn đến cảnh khuynh gia bại sản. Đồng cung với Văn Xương hoặc Văn Khúc thì là điềm xấu, ít tiền sống cuộc sống thanh bàn, nếu 1 lúc nào đó có tiền thì cũng sẽ nhanh chóng trượt khỏi tay, tuyệt đối không thể tích lũy được, cuối cùng thì dẫn đến cảnh nghèo khó. Hóa Kỵ đồng cung, hao tài ngoài ý muốn, có sự tranh chấp xung đột và kiện tụng. Dù giàu hay nghèo, tài vận cũng không ổn định, hay phải thay đổi công việc hoặc thay đổi chủng loại kinh doanh, chuyển sang những gì càng mới mẻ thì sẽ có tiền.

破军居巳亥陷地, 其财易散难聚, 东倾西败, 如武曲会吉辛苦得财, 横成横破, 忌刑劫. Phá Quân cư Tị Hợi hãm địa, tiền bạc dễ tán mà khó tụ, hay thất bại, như Vũ Khúc hội cát tinh thì vất vả kiếm được tiền, hoạch phát hoạnh phá, Hình Kỵ Kiếp. (?)

破军在寅申若无辅弼禄存及权禄同度, 为财薄之人, 且不聚财, 加昌曲或劫空火铃陀罗, 穷困潦倒. 辰戌宫之破军, 惟加会辅弼禄存或化禄始发, 不然亦主贫穷, 求财艰辛.

Phá Quân tại Dần Thân nếu như không có Phụ Bật Lộc Tồn và Quyền Lộc đồng độ thì là người ít tiền, không tụ tài, gia Xương Khúc hoặc Không Kiếp Hỏa Linh Đà La thì nghèo khổ. Phá Quân ở cung Thìn Tuất, nếu gia hội Phụ Bật Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc thì bắt đầu phát, nếu không cũng chủ nghèo, kiếm tiền khó khăn.

★ 文曲, 文昌

Văn Xương, Văn Khúc

居庙旺之地, 得众吉同宫或加会主富足, 并可得贵人之财, 财名皆旺, 先名后利, 财运顺遂久远. 加四煞空劫刑忌东来西去, 难聚积, 为贫寒之士.

Cư đất miếu vượng, được nhiều cát tinh đồng cung hoặc gia hội thì chủ giàu có sung túc, có thể nhận được tiền bạc từ quý nhân, danh tài đều có, trước có danh sau có lợi, tài vận thuận lợi mà lâu dài. Gia Tứ Sát Không Kiếp Hình Kỵ thì hay bôn ba, khó tích tụ tiền, là người nghèo.

★ 左辅, 右弼

Tả Phụ, Hữu Bật

诸宫得吉星守照, 主财帛丰足, 顺遂久远, 有经营多项事业的迹象, 可得贵财, 加四煞空劫耗忌, 成败多端而难聚.

Nếu cung được nhiều cát tinh thủ chiếu thì tiền bạc đầy đủ, thuận lợi lâu dài, có dấu hiệu kinh doanh nhiều hạng mục, có thể nhận được tiền bạc của quý nhân, gia Tứ Sát Không Kiếp Hao Kỵ thì thành bại đa đoan mà khó tụ tiền.

★ 天魁, 天钺

Thiên Khôi, Thiên Việt

清高中生财, 钱财方面多遇贵人相助, 并得人缘, 遇到困难有人解救, 度过难关.

Phát tài trong sự thanh cao, về phương diện tiền bạc hay được quý nhân giúp đỡ, được lòng người khác, khi gặp khó khăn có người giúp mà vượt qua được.

★ 禄存

Lộc Tồn

主人生性节约, 擅理财. 主富足, 财积仓箱, 加众吉美不胜收, 堆金积玉, 不待劳而财自足. 加火铃劳中生财, 遇空劫有亦如无, 逢化忌吉处藏凶, 必有破败.

Chủ người bản tính bẩm sinh tiết kiệm, biết quản lý tài chính. Chủ giàu có sung túc, tiền bạc tích trữ được, gia nhiều cát tinh thì tốt, cất giữ tiền bạc châu báu, không phải làm việc mà tiền vẫn đầy đủ. Gia Hỏa Linh thì lao động mới phát tài, gặp Không Kiếp thì có cũng như không, gặp Hóa Kỵ thì trong cái tốt tiềm ẩn cái xấu, tất có lần phá sản.

★ 擎羊, 陀罗

Kình Dương, Đà La

主人生性浪费, 不善理财. 庙旺闹中生财, 陷地辛勤不聚, 加火铃东来西去, 终身不能发达, 加空劫耗忌, 必然贫困奇穷.

Chủ người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc. Miếu vượng thì kiếm được tiền trong lúc loạn, hãm địa thì làm việc vất vả mà không tụ tài, gia Hỏa Linh thì hay bôn ba, cả đời không thể phát đạt được, gia Không Kiếp Hao Kỵ tất nghèo khó.

★ 火星, 铃星

Hỏa Tinh, Linh Tinh

主人生性浪费, 不善理财. 入庙独守, 或入庙吉星守照, 横发横破, 陷地劳苦生财, 仍主贫. 加羊陀贫穷. 遇空劫耗忌, 赤贫, 食宿俱无.

Chủ người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc. Nhập miếu độc thủ, hoặc nhập miếu có cát tinh thủ chiếu thì hoạnh phát hoạnh phá, hãm địa thì lao động vất vả mới có tiền, vẫn chủ nghèo. Gia Dương Đà nghèo khó. Gặp Không Kiếp Hao Kỵ thì thiếu thốn đủ điều, nghèo khổ.

★ 天空, 地劫

Thiên Không, Địa Kiếp

主人生性浪费, 不善理财, 一生支出破耗, 财多得而复失, 有财不聚. 与凶星落陷同守, 财运极差, 纵然万分节约也不能富有, 有吉星入庙加吉化守照祸轻, 但虚耗不免.

Chủ người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc, trong đời hay phải bỏ tiền nhiều, kiếm được tiền rồi lại hết, không tụ tiền. Đồng cung với hung tinh lạc hãm thủ thì tài vận cực kém, dù có chi tiêu tiết kiệm mấy vẫn không thể giàu được, có cát tinh nhập miếu cát hóa trấn thủ thì họa nhẹ nhưng khó tránh hư hao.

★ 化禄

Hóa Lộc

赚钱能力强, 财运亨通, 并多意外之财, 一生绝无困乏时日.

Năng lực kiếm tiền tốt, tài vận hanh thông, hay có tiền ngoài dự kiến, trong đời chắc chắn không bị thiếu thốn.

★ 化权 .

Hóa Quyền

赚钱能力强, 财旺, 擅理财, 财富自勤俭和踏实经营而来

Năng lực kiếm tiền tốt, tài vượng, biết quản lý tiền bạc, tiền bạc kiếm được giàu có do tự cần mẫn lao động hoặc kinh doanh chính đáng.

★ 化科 财运旺, 有侥幸之财, 或因名得利.

Hóa Khoa: Tài vận thịnh, có chuyện vui về tiền bạc hoặc nhờ có danh tiếng mà được lợi.

★ 化忌

Hóa Kỵ

财运不佳, 财利难求, 是财薄, 破败, 劳碌, 竞争, 口舌, 是非, 不顺, 起伏等等诸多恶运的显示. 须与同宫之星宿参详而定.

Tài Vận không đẹp, có nhiều dạng vận xấu: ít hoặc thiếu tiền, phá sản, tranh chấp, lao động vất vả, khẩu thiệt, thị phi, không thuận lợi, thăng trầm… Cần phải xét các sao đồng cung kĩ càng mới có thể định được.

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi luận cung Tài bạch

Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn của tác giả Kiba, VDTT

(1) 财帛宫遇吉星庙旺守值, 如紫微, 天府, 天相, 廉贞, 太阳, 太阴, 贪狼, 禄存, 化禄, 左辅, 右弼等, 主财多; 遇擎羊, 陀罗或廉贞七杀在闲陷之地, 主财运平常, 时有时无; 遇天机主财进财出, 来而难守; 遇火铃空劫等凶星又逢陷地, 主贫.

(1) Cung tài bạch gặp cát tinh miếu vượng địa thủ chiếu, như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thái Dương, Thái Âm, Tham Lang, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Tả Phụ Hữu Bật… thì chủ nhiều tiền bạc; gặp Kình Dương, Đà La hoặc Liêm Trinh Thất Sát ở đất bình hòa hay hãm địa thì chủ đường tiền bạc bình thường, lúc có lúc không; gặp Thiên Cơ chủ tiền vào tiền ra, có tiền nhưng không giữ được; gặp các hung tinh Hỏa Linh Không Kiếp lại hãm địa thì nghèo khó.

(2) 各星若遇羊陀火铃空劫耗忌死绝等恶宿, 富足者不旺盛, 不旺者皆主辛劳中求财.

(2) Các sao nếu như gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kỵ thì người dù giàu hay không đều phải kiếm tiền nhờ lao động vất vả.

(3) 经云: “紫府武阴, 双禄主财”. 详考其它, 如擎羊, 文昌, 左辅, 七杀, 天刑, 陀罗, 子午破军, 红鸾天喜等星曜, 可皆视为财星. 然擎羊之财, 终非真正, 或十年, 或一年, 或一月, 或一日, 或一时, 其它如陀罗, 七杀之财, 均与擎羊一致, 仅主短暂而财来财去, 散聚无常, 或横发一瞬即告耗尽, 或主非吾所享. 左辅, 文昌之财, 则较久远而延绵. 破军之财, 过则必败, 鸾喜之财, 来则不存, 有如季花之盛开. 凡财宫之财星曜, 以单守为美, 复得中天吉星为辅及三方众吉拱冲照合最为美妙. 若遭凶宿守值照, 财者得亦难聚, 反生是非, 重则招灾致祸. 巨门, 太阳, 天梁之财, 多由口舌竞争而得. 此外若有二正星并守财宫亦然. 孤寡刑克之星入财宫, 必主财来财去, 余资何有. 魁钺文曲之财为间接, 机佳则美, 限蹇则偃. 火铃之财, 到手成空. 惟铃星守财宫为偏财, 每有意外之得. 咸池之星亦主财, 诀曰 见财而后桃花”, 得之亦多于歌台舞榭, 花丛酒色. 人生世间, 发财养命, 惟来去得失各异也.

(3) Sách viết: “Tử Phủ Vũ Âm, Song Lộc chủ tài”. Mặt khác, các sao như Kình Dương, Văn Xương, Tả Phụ. Thất Sát, Thiên Hình, Đà la, Tí Ngọ Phá Quân, Hồng Loan Thiên Hỉ đều có thể coi là tài tinh, nhưng cái tiền tài của Kình Dương luôn không phải là chân chính hoặc 10 năm, hoặc 1 năm, hoặc 1 tháng, hoặc 1 ngày, hoặc 1 giờ. Các sao khác như Đà La, Thất Sát cũng giống như Kình Dương, chỉ chủ tiền bạc đến trong 1 giai đoạn ngắn rồi lại rồi mất, tán tụ bất thường, hoặc hoạch phát rồi hao tốn sạch, hoặc có mà không được hưởng. Cái tiền tài của Tả Phụ, Văn Xương thì kéo dài khá lâu. Tiền tài mà Phá Quân đem lại sau khi vượt qua tất bị hao bại. Tiền tài của Hồng Hỉ đến nhưng không giữ được, như một mùa hoa nở vậy. Phàm các sao của cung Tài Bạch, đơn thủ là tốt nhất, sau đó xét đến các sao phụ và cát tinh tam hợp xung chiếu là hoàn mỹ nhất. Nếu như hung tinh thủ chiếu, tiền tài khó tụ, nếu không ắt sẽ sinh thị phi, nặng có thể dẫn đến tai họa. Tiền tài do Cự Môn, Thái Dương, Thiên Lương mang lại, thường do tranh đấu miệng lưỡi mang lại. Ngoài ra nếu như có 2 chính tinh thủ chiếu cung Tài Bạch cũng vậy. Cô Quả Hình Khắc nhập cung Tài Bạch, tất chủ tiền đến tiền đi, không còn lại gì.Tiền tài mà Khôi Việt Văn Xương mang lại là gián tiếp, gặp cơ hội tốt thì đẹp, gặp hạn khó khăn thì sẽ đi xuống (hoặc đứng yên). Tiền tài Hỏa Linh mang lại, đến tay thì hóa ra hư không. Nếu chỉ có Linh tinh thì thiên về tiền tài, được tiền ngoài dự kiến. Sao Đào hoa cũng chỉ tiền tài nhưng chỉ tiền nhờ vào ca múa hát nhảy sân khấu hay sắc đẹp mà có.

(4) 经云: 诸凶照财帛, 聚散无常; 禄存守于财宅, 堆金积玉; 武曲贪狼财宅, 横发资财; 权禄守财福之位, 出世荣华; 劫空临财福之乡, 生来贫贱; 日月夹财, 加吉曜, 不权则富; 左右财宫, 兼夹拱, 衣禄丰隆; 紫微辅弼, 多为财赋之官; 武曲, 太阴, 多居财赋之任; 紫府武曲居财帛, 更兼权禄富奢翁.

(4) Sách viết: Các hung tinh chiếu cung tài bạch, tán tụ bất thường, Lộc Tồn thủ cung Tài thì chủ tích lũy được tiền bạc; Vũ Khúc Tham Lang ở cung Tài bạch chủ hoạch phát; Quyền Lộc thủ Tài bạch cung, Phúc cung thì ra ngoài được vinh hoa; Không Kiếp vào Tài Phúc cung thì sinh ra nghèo khó; Nhật Nguyệt vào Tài cung, gia cát tinh, không có quyền lực cũng có tiền bạc; Tử Vi Phụ Bật làm công việc về tài chính; Vũ Khúc, Thái Âm hay đảm nhiệm chức vụ liên quan đến tiền; Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài Bạch, thêm Quyền Lộc càng giàu có.

(5) 有财帛宫凶而其人却富者, 当是命宫, 迁移, 官禄宫坐吉化吉, 经云: 诸星吉多, 逢凶也吉. 故审人之贫富, 不可就财帛一宫执一而断, 妄下结论, 另外, 仍须看其人大限步入何乡, 方可判断无误. 反之亦然.

(5) Người có cung Tài bạch xấu nhưng vẫn giàu có, đương nhiên là nhờ cung Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc cát hóa, sách viết: Nhiều cát tinh, gặp hung cũng hóa cát. Đánh giá sự giàu nghèo của 1 người không thể chỉ dựa vào duy nhất cung Tài Bạch mà luận được, ngoài ra còn phải xem đại hạn của người đó nhập cung thế nào rồi mới phán đoán tốt xấu.

(6) 凡七杀, 破军, 贪狼, 天机, 巨门, 天梁在财帛宫有煞星守照, 其人必是好赌之辈, 煞重又加空劫大耗, 可能血本无归.

(6) Phàm Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Cơ, Cự Môn, Thiên Lương vào cung Tài bạch có hung tinh tọa thủ thì người đó tất hay cờ bạc cá cược, sát tinh nhiều lại gia Không Kiếp Đại Hao thì có thể tay trắng.

(7) 流年斗君在原命盘财帛宫过度, 遇众吉守照, 主一年旺发; 逢四煞空劫耗忌, 主破财, 或因财而起官非争讼.

(7) Lưu niên đẩu quân qua cung Tài bạch, gặp cát tinh thủ chiếu, chủ 1 năm phát tài thịnh vượng, nếu gặp Tứ Sát không kiếp Hao Kỵ chủ phá sản hoặc thất thoát tài sản hoặc vì tiền mà sinh thị phi kiện cáo.

★ 天同

Thiên Đồng

大多为白手成家, 财帛晚聚, 有金银宝贝或 董蓄积. 天同主福, 淡泊金钱, 能安于清贫, 在求财怠于劳力, 并不积极, 但仍有不劳而获的运气出现, 或有长期稳定的收入. 命宫有吉星, 其财得来轻松, 并不费力. 天同见禄存或化禄天马, 众吉加会, 始主经商大富, 否则平常. 与昌曲同度, 财路清高平稳. 与左右, 魁钺同度, 财上多助力. 庙旺加煞, 财运好坏不定, 发而又败. 居陷地一生多破耗贫穷, 加四煞刑忌, 财运困乏, 时有时无, 为百工技艺, 三教 流方生财成家, 只是不能致富.

Đại đa số thường là tay trắng lập nghiệp, tiền bạc về sau mới tụ, có tiền bạc châu báu hoặc có tích trữ. Thiên Đồng chủ phú, ít tiền thì có thể sống cuộc sống thanh bần, khi cầu tiền bạc thì ít phải lao động tốn công sức, cũng không tích cực, nhưng vẫn có số không làm mà được hưởng, thu hoạch, hoặc có thu nhập ổn định. Mệnh cung có cát tinh, thì tiền bạc thoải mái, không tốn nhiều công sức. Thiên Đồng gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc Thiên mã, nhiều cát tinh gia hội, chủ kinh doanh đại phú, nếu không bình thường. Đồng độ Xương Khúc, con đường tiền bạc thanh cao bình ổn. Đồng độ với Tả Hữu, Xương Khúc, có sự giúp đỡ về tiền bạc. Miếu vượng gia sát tinh, tài vận tốt xấu bất định, phát rồi lại bại. Cư đất hãm địa thì 1 đời hay thất bại tổn hao nghèo khó, gia Tứ Sát Hình Kỵ thì tài vận thiếu thốn, lúc có lúc không, làm về kĩ nghệ, tha phương lập nghiệp kiếm tiền, chỉ có điều không thể coi là giàu được.

天同太阴在子午, 时有意外之财, 庙旺或见禄存吉化财旺, 尤多不动产. 陷地加煞化忌, 财运欠稳, 成败进退.

Thiên Đồng Thái Âm ở Tý Ngọ, có lúc có tiền ngoài dự kiến, miếu vượng hoặc gặp Lộc Tồn cát hóa thì tài vượng, có nhiều bất động sản. Hãm địa gia sát tinh Hóa Kỵ, tài vận thiếu sự ổn định, thành bại tiến thoái bất nhất.

天同巨门在丑未, 多为经商之辈. 财来财去, 钱财难聚, 时好时坏, 主辛苦劳碌白手兴家, 并不顺畅, 中年后始感如意, 惟见权禄并吉星始富.

Thiên Đồng Cự Môn tại Sửu Mùi, thường là người kinh doanh thương mại. Tiền có rồi hết, tiền tài khó tụ, lúc tốt lúc xấu, chủ gian khổ vất vả tay trắng làm hưng thịnh gia nghiệp, nhưng không thuận lợi, sau trung niên bắt đầu cảm thấy vừa ý, nếu gặp Quyền Lộc hay cát tinh thì bắt đầu giàu.

天同天梁在寅申, 先贫后富, 多数白手起家, 以学问, 技术招财, 一般财运稳定. 加吉化并吉星主富, 异乡发财.

Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần Thân, tiền bần hậu phú, thường tay trắng lập nghiệp, kiếm tiền dựa vào học vấn, kĩ thuật. Tài vận tương đối ổn định. Gia cát tinh cát hóa thì chủ phú, phát tài nơi đất khách.

★ 廉贞

Liêm Trinh

入庙旺之地, 财帛丰盈, 闹中生财, 求财多在竞争是非中得, 廉贞化禄, 财运亨通, 大富, 再逢禄存天马为巨商之命. 昌曲同宫, 富. 魁钺同宫, 求财多遇贵人. 陷宫多败少成, 聚散无常, 加耗劫刑忌, 每于官非中破财, 廉贞化忌, 必大破无疑.

Vào đất miếu vượng, thì tiền bạc sung túc, kiếm được tiền trong lúc loạn, thường trong lúc tranh chấp thị phi mà phát tài. Liêm Trinh Hóa Lộc, tài vận hanh thông, đại phú. Nếu lại gặp Lộc Tồn Thiên Mã thì có số làm cự thương. Đồng cung với Xương Khúc thì phú. Đồng cung với Khôi Việt thì hay gặp quý nhân. Hãm địa thì bại nhiều thành ít, tụ tán vô thường, gia Hao Kiếp Hình Kỵ thì hay vì kiện tụng mà phá tài, Liêm trinh Hóa Kỵ tất đại phá.

凡廉贞入财帛, 颇多耗费, 易惹词讼破财, 或被人侵吞偷盗, 尤与辅弼同宫, 易遭偷盗之事. 见火铃羊陀空劫, 财物虚掷浪费.

Liêm Trinh nhập cung Tài Bạch, hay hao phí, vì kiện cáo mà hao tài, hoặc bị ăn cắp cướp giật tài sản, đặc biệt khi đồng cung với Phụ Bật thì dễ có chuyện mất trộm đồ. Gặp Hỏa Linh Kình Dương Không Kiếp, tài vật hư hao lãng phí.

廉贞天府在辰戌, 财旺, 无吉亦小康, 会禄存, 化禄大富, 加左右昌曲亦富. 加四煞劫空财路不畅, 终有破败. 廉贞贪狼在巳亥, 横成横破, 尤喜见火铃同宫横发暴富, 禄存化禄同宫亦富奢. 无吉星加会, 辛苦劳碌中求财, 主贫穷度日.

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn Tuất, tài vượng, nếu không có cát tinh thì cũng khá, hội Lộc Tồn, Hóa Lộc đại phú, gia Tả Hữu Xương Khúc cũng giàu. Gia Tứ Sát Không Kiếp tài lộ không bằng phẳng, trong đời có lần phá sản. Liêm Trinh Tham Lang tại Tỵ Hợi, hoạnh phát hoạnh phá, đặc biệt thích Hỏa Linh đồng cung vì có thể hoạnh phát bạo phú, đồng cung với Lộc Tồn Hóa Lộc cũng giàu có. Nếu không có cát tinh gia hội thì vất vả gian khổ mới kiếm được tiền, chủ vất vả mưu sinh qua ngày.

廉贞天相在子午, 富裕, 逢吉化并吉星大富, 宜为商贾. 逢四煞空劫化忌困穷, 破败.

Liêm Trinh Thiên Tướng tại Tý Ngọ, giàu có, nếu gặp cát tinh cát hóa thì đại phú, có thể là cự thương. Gặp Tứ Sát Không Kiếp Hóa Kỵ thì nghèo khó, phá sản.

廉贞七杀在丑未, 加吉星大富, 不加吉, 手艺求财, 见凶星, 财寡, 纵发也会大破败, 四煞冲破, 贫穷. 未比丑吉.

Liêm Trinh Thất Sát tại Sửu Mùi, gia cát tinh thì cát hóa, nếu không có cát tinh thì kiếm tiền dựa vào tài thủ công mỹ nghệ. Gặp hung tinh, tiền bạc ít, nếu có phát thì cũng sẽ đại phá sản, Tứ Sát xung phá, nghèo khó. Ở Mùi tốt hơn ở Sửu.

廉贞破军在卯酉, 一生财多成多败, 宜见好就收. 加会吉星, 遇禄存化禄或命宫有火铃主横发暴富. 无吉星同宫, 主财运平常, 遇擎羊空劫大耗, 贫无立锥.

Liêm Trinh Phá Quân tại Mão Dậu, tiền bạc trong đời thành nhiều bại cũng nhiều. Gia hội cát tinh, gặp Lộc Tồn Hóa Lộc hoặc mệnh cung có Hỏa Linh chủ hoạnh phát bạo phú. Nếu không có cát tinh đồng cung thì chủ tài vận bình thường, gặp Kình Dương Không Kiếp Đại Hao, thì nghèo.

★ 天府

Thiên Phủ

天 府为财库, 入财帛宫, 不论庙旺平闲, 皆主财帛富足丰盈, 并多有不动产. 与左右昌曲魁钺诸吉加会或同宫, 主利路平稳, 大富之命, 或在金融界担任官职. 与禄存, 化禄, 武曲, 紫微同宫加会, 亦主富奢. 天府守于财帛, 宜多置不动产. 能守财, 喜好储蓄, 动用金钱颇有计划, 擅长理财, 与禄存同宫虽富有, 但吝啬.

Thiên Phủ là tài tinh, nhập cung Tài Bạch, dù miếu vượng hay bình hòa, đều chủ tiền bạc đầy đủ sung túc, có nhiều bất động sản. Gia hội hoặc đồng cung với các cát tinh Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thì chủ thuận lợi bình ổn, sống cuộc sống đầy đủ giàu có, hoặc đảm nhiệm công việc liên quan đến tài chính tiền tệ. Đồng cung gia hội với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Vũ Khúc, Tử Vi thì cũng chủ giàu có. Thiên Phủ nhập cung Tài Bạch, dễ có nhiều bất động sản. Có thể giữ được tiền, thích tích lũy, có tiền bạc và chi tiêu có kế hoạch, biết quản lý tiền, đồng cung với Lộc Tồn thì tuy giàu có nhưng keo kiệt.

天府四煞劫空耗忌, 成败不一, 财上多是非. 虽有旺财但破耗甚大, 多意外开销. 与截空, 旬空, 劫空同度, 则为空库, 财运不旺, 进必有出, 且易耗散. 入平闲之宫, 先难后易, 中晚年始获厚利.

Thiên Phủ Tứ Sát Không Kiếp Hao Kỵ, thành bại bất nhất, hay gặp thị phi về tiền bạc. Tuy có tiền nhưng hao phá nhiều, hay phải chi tiều ngoài dự kiến. Đồng độ Tuần Không, Triệt Không, Không Kiếp thì tài vận không thịnh, ắt hay phải tiêu pha, dễ hao tán tiền. Nhập cung bình hòa thì trước khó sau dễ, trung niên trở ra bắt đầu có thu hoạch, có lợi.

★ 太阴

Thái Âm

太 阴化富, 为财帛田宅主, 入财帛宫适得其所, 相对而言其财较为平稳, 庙旺财多. 陷地主财薄, 但仍须与同宫或加会之星曜相参方能定其贫富. 太阴庙旺, 富足多财, 遇禄存, 辅弼, 昌曲, 主大富, 再见吉化, 为富豪之命. 陷地成败难聚, 见吉化并吉星同值亦主富裕; 不遇吉星, 再加四煞刑忌辛苦中生财. 太阴庙旺, 早发, 犹多不动产, 陷地财运晚生. 与化禄或禄存同宫, 大富; 太阴化权, 大富, 善以财生财; 与左右魁钺同宫, 财运经久不衰; 与文昌文曲同宫, 以 艺招财, 富而有声名. 若科权禄左右昌曲魁钺会聚三方四正, 富可敌国, 贵不可言.

Thái Âm hóa phú, chủ về tiền bạc đất đai, nhập cung Tài bạch là thích hợp, tiền bạc tương đối ổn định, miếu vượng thì nhiều tiền. Hãm địa thì chủ ít tiền nhưng phải dựa vào các sao đồng cung hoặc gia hội thì mới có thể luận giàu nghèo. Thái Âm miếu vượng, giàu có sung túc, găp Lộc Tồn, Phụ Bật, Xương Khúc, chủ đại phú, nếu được cát tinh cát hóa thêm thì có số phú hào, giàu có lớn. Hãm địa thì thành bại khó tụ, gặp cát tinh cát hóa đồng chiếu cũng chủ giàu có. nếu không gặp cát tinh, lại gia Tứ Sát Hình Kỵ thì khó khăn mới kiếm được tiền. Thái Âm miếu vượng, sớm phát, nhiều bất động sản, hãm địa tài vận về sau mới có. Đồng cung với Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, đại phú. Thái Âm Hóa Quyền, đại phú, thường thì tiền mẹ sinh ra tiền con. Đồng cung với Tả Hữu Khôi Việt, tài vận kéo dài lâu không bị suy thoái. Đồng cung với Xương Khúc thì kiếm tiền nhờ kỹ nghệ, giàu mà có tiếng tăm. Nếu như Khoa Quyền Lộc Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt hội tụ ở tam phương tứ chính thì giàu có cỡ quốc gia, quý không để đâu cho hết.

庙旺化忌不忌, 若先贫日后也必富. 陷地化忌, 破财多非. 火铃羊陀同度, 破财不免.

Miếu địa không sợ Hóa Kỵ, nếu trẻ nghèo khó thì sau tất sẽ giàu. Hãm Địa Hóa Kỵ, phá tài lại nhiều thị phi. Hỏa Linh Dương Đà đồng độ, khó tránh phá tài.

★ 贪狼

Tham lang

入庙旺之地横发, 时有意外之财及偏财收入. 见火铃同宫, 暴富, 三十岁前多成败, 三十岁后猛进资财. 贪狼与禄存, 化禄, 火星, 铃星同宫或会照, 为富豪之命. 不见禄存化禄化权及火铃, 并无希望大发. 陷地贫困, 加空劫耗忌, 穷乏不堪.

Nhập đất miếu vượng thì hoạnh phát, có lúc có tiền ngoài dự kiến. Đồng cung với Hỏa Linh, bạo phú, trước 30 tuổi thành bại đều nhiều, sau 30 tuổi thì bắt đầu có tài sản. Tham Lang đồng cung hoặc hội chiếu với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hỏa Linh thì có số giàu bậc phú hào. Nếu không gặp Lộc Tồn Hóa Lộc Hóa Quyền và Hỏa Linh thì không có hi vọng đại phát. Hãm địa thì nghèo, gia Không Kiếp Hao Kỵ thì nghèo khó thiếu thốn.

凡贪狼入财帛宫, 皆主生性浪费, 一生破耗不小, 财运多有起伏. 若不加吉, 主过路财神, 东进西出, 财运欠稳, 时好时坏. 与羊陀空劫大耗同度, 必赌博倾家, 或因投机而招大破败, 与桃花星 ( 红鸾, 天喜, 沐浴, 天姚, 廉贞 ) 加会, 为美色而破财遭灾, 宜赚娱乐之财, 异性之财, 或经营色情行业, 以求趋避. 贪狼化忌, 财多破败, 并有官讼纠纷.

Hễ Tham Lam nhập cung Tài Bạch đều chủ bẩm sinh lãng phí, cả đời tiêu pha không ít, tài vận hay có nhiều thay đổi. Nếu như không có thêm cát tinh, chủ kiếm được tiền rồi lại phải tiêu tốn vào việc khác, tài vận không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Đồng độ với Dương Đà Không Kiếp thì hay cờ bạc hoặc vì đầu cơ mà phá sản lớn, gia hội với Đào hoa tinh (Hồng Loan, Thiên Hỉ, Mộc Dục, Thiên Diêu, Liêm Trinh) thì vì sắc đẹp mà hao tài gặp họa, dễ kiếm tiền từ người khác phái hoặc tiền từ vui chơi giải trí, hoặc kinh doanh các ngành có liên quan đến sắc đẹp… Tham Lang Hóa Kỵ, tiền bạc hay bị phá tán, có tranh chấp kiện tụng.

多为经商之客, 宜从事冒险或投机事业, 或者同时经营多种事业, 且财路上多受异性之助, 与左右魁钺同宫或加会更验. 昌曲同宫, 外华内虚, 成败不一.

Thường là người kinh doanh, dễ làm các công việc mạo hiểm hoặc đầu tư, hoặc cùng lúc kinh doanh nhiều thứ, hay nhận được sự giúp đỡ của người khác phái về tiền bạc, đồng cung hoặc gia hội với Tả Hữu Khôi Việt càng rõ. Xương Khúc đồng cung, ngoài hào hoa mà trong thì hư hao, thành bại bất nhất.

★ 巨门

Cự Môn

巨门主是非, 乃口舌争斗之星, 入财帛宫, 闹中生财, 凭口才与脑力, 多系竞争口舌及争夺而来, 且主辛劳异常, 成败不一, 小人不足, 加遇众吉星, 主先难后易. 巨门化权, 化禄或与禄存同宫主大富. 昌曲同宫, 必是先出名而后得利. 左右魁钺同宫, 多受贵人助力, 财利平稳, 口舌不免.

Cự Môn chủ thị phi, là sao chỉ tranh đấu khẩu thiệt, nhập cung Tài Bạch, kiếm tiền trong lúc loạn, dựa vào tài ăn nói và đầu óc, nhờ vào tranh chấp ăn nói mà có, thường chủ vất vả lao động khắc thường, thành bại bất nhất, không làm vừa lòng kẻ tiểu nhân, nếu gặp thêm cát tinh thì chủ trước khó sau dễ. Cự Môn đồng cung với Hóa Quyền, Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn thì chủ đại phú. Xương Khúc đồng cung thì tất có danh tiếng rồi có lợi sau. Tả Hữu Khôi Việt đồng cung, thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tiền bạc thuận lợi bình ổn, nhưng khó tránh khẩu thiệt.

巨门居于陷地, 求财辛苦, 仍可得, 只是不富. 加四煞空劫, 主贫穷度日, 金钱常遭意外损失, 易起官非刑讼, 或因天灾人祸而破耗. 巨门化忌, 主竞争是非, 求财多咎, 并不亨快, 防遭大破.

Cự Môn cư đất hãm địa, tiền bạc khó cầu, tuy nhiên vẫn có thể có, chỉ là không giàu. Gia Tứ Sát Không Kiếp, chủ nghèo khó sống qua ngày, tiền bạc thường hay bị hao tổn thất thoát ngoài ý muốn, dễ sinh chuyện kiện tụng hình tù hoặc vì thiên tai hay nhân họa mà hao phá. Cự Môn Hóa Kỵ. chủ tranh chấp thị phi, hay gặp tai họa về tiền bạc mà không được hưởng sớm, nếu không dễ đại phá.

巨门守财帛宫, 若其人傲气十足, 目中无人, 自以为是, 则必遭横破, 钱财遭同事亲友算计.

Cự Môn thủ cung Tài Bạch, người kiêu ngạo, tự cho trời bằng vung, tất sẽ hoạnh phá, tiền bạc hay tính toán với bạn bè đồng nghiệp.

★ 天相

Thiên Tướng

庙 旺财帛丰足, 与禄存同宫最吉, 或与化禄同宫, 皆主大富, 与左右同宫亦富, 与昌曲同宫主财名皆佳. 陷地劳中生财, 白手成家, 加吉星中晚年方有家业. 加四煞, 劫空, 刑, 忌, 成败多端, 极难聚积. 羊, 陀, 火, 铃之一同宫, 贫乏, 四煞同会, 主大破败, 贫苦至极. 若吉凶混杂, 成败不一. 陷地加煞多因文书麻烦而破财.

Miếu vượng thì tiền bạc đầy đủ, đồng cung với Lộc Tồn là tốt nhất, hoặc đồng cung với Hóa Lộc cũng chủ đại phú, đồng cung với Tả Hữu cũng giàu, đồng cung với Xương Khúc thì chủ danh tiếng tiền bạc đều tốt. Hãm địa thì trong khi lao động mới có tiền, tay trắng lập nghiệp, gia cát tinh thì trung niên trở ra có sự nghiệp. Gia Tứ Sát Không Kiếp Hình Kỵ thì thành bại đa đoan, rất khó tích lụ tiền. Đồng cung với 1 trong Dương Đà Hỏa Linh thì nghèo, Tứ Sát đồng hội thì chủ đại phá sản, nghèo khổ cùng cực. Nếu như cát hung tinh hỗn tập thì thành bại bất nhất. Hãm địa gia sát tinh thì vì vấn đề sổ sách mà phá sản.

★ 天梁

Thiên Lương

天梁乃清高之星, 并不主财. 凡天梁入财帛, 多在公家机关任职而领取薪金, 得财并不艰难. 但其人必重名甚于重利, 故常有为人作嫁的情形出现, 甚至常为他人之事而奔波耗财, 在财运上有名无实, 最劣者还会将送上来的财运拒之门外. 若庙旺财帛富足, 与禄存, 化禄, 太阴同宫会照, 主大富, 遇科权左右昌曲吉星尤美, 主大富和大贵.

Thiên Lương là sao thanh cao, nhưng không chủ tiền tài. Thấy Thiên Lương nhập cung Tài Bạch, thường làm việc lĩnh lương ở các cơ quan công ty, có tiền mà không khó khăn mấy. Nhưng danh nhiều hơn lợi, nên thường xuất hiện tình trạng gánh tội cho người khác, thậm chí vì chuyện của người khác mà tất tả hao phí tiền của, về tiền bạc hữu danh mà vô thực, thậm chí cự tuyệt tiền bạc do người khác biếu tặng. Nếu như miếu vượng địa thì tiền bạc sung túc, đồng cung hội chiếu với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thái Âm thì chủ đại phú, nếu gặp Khoa Quyền Tả Hữu Xương Khúc thì rất đẹp, chủ đại phú và đại quý.

天梁化禄或化权, 可赚赌财, 有煞星同值, 好赌, 但赌运不畅.

Thiên Lương Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền, có thể kiếm được tiền từ cá độ, cờ bạc, có sát tinh đồng chiếu, thích cờ bạc nhưng cờ bạc thường không thuận.

天梁庙旺加四煞劫空, 财运平常, 并不主富. 天梁化禄或与禄存同宫, 虽富有, 但反增困, 会将自己钱财散与亲友和弱者. 与昌曲同宫, 先名后利, 以学问技术得财. 左右同宫, 财运平稳.

Thiên Lương miếu vượng gia Tứ Sát Không Kiếp, tài vận bình thường, không chủ phú. Thiên Lương đồng cung với Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, tuy giàu có nhưng từng có lúc khó khăn, sẽ bỏ tiền bạc của mình chia sẻ với bạn bè hoặc kẻ yếu hơn. Đồng cung với Xương Khúc, trước có danh sau có lợi, dựa vào tài học vấn, kỹ thuật mà kiếm được tiền. Tả Hữu đồng cung thì tài vận bình ổn.

陷地又不加吉, 辛苦求财, 若加四煞, 财务透支, 东挪西借, 求财先难后易, 但收入仅足度日.

Hãm địa lại không gia cát tinh thì chủ khó khăn về tiền bạc, gia thêm Tứ Sát, thiếu thốn tiền, hay phải vay mượn khắp nơi, kiếm tiền trước khó sau dễ, nhưng thu nhập chủ đủ sống qua ngày.

★ 七杀

Thất Sát

入庙旺闹中生财, 在寅申子午, 有意外财运, 纵不加吉, 也主横发. 七杀与禄存, 化禄, 化权, 化科同宫加会, 为富豪之命, 商界奇, 赚钱的能力过人. 左右魁钺同宫, 财旺并受贵人助力. 文昌文曲同宫, 富裕, 一朝横发.

Nhập miếu vượng thì kiếm tiền trong lúc loạn, ở Dần Thân Tý Ngọ, có tiền ngoài dự kiến, nếu không có thêm cát tinh thì chủ hoạnh phát. Thất Sát đồng cung gia hội với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì có số giàu cỡ phú hào, có khả năng kiếm tiền hơn người, hay là người kì tài của giới thương nghiệp. Đồng cung với Tả Hữu Khôi Việt, nhận đượ sự giúp đỡ của quý nhân về tiền bạc. Đồng cung bới Văn Xương Văn Khúc thì giàu có, có xu hướng hoạnh phát.

七杀入财帛, 来得快去得也快, 大多属过路财神. 人命逢之都有轻财浪费倾向, 毫无节约思想, 不看重蝇头小利. 七杀主暴发暴败, 纵加吉曜, 亦有倾颓之时, 尚能东山再起, 若加诸恶煞, 则难以重振雄风, 恢复元气. 与羊陀火铃同宫, 浪掷金钱, 成败起伏, 天灾人祸不断, 钱财破耗极大, 令人苦恼不已. 闲宫加四煞劳力求财, 四煞劫空刑忌会照, 一世奇穷.

Thất Sát nhập cung Tài bạch, tiền bạc đến nhanh đi cũng nhanh. Người này có xu hướng coi nhẹ tiền bạc, tiêu xài lãng phí, không có tư tưởng tiết kiệm, không coi trọng những cái lợi nhỏ. Thất Sát chủ bạo phát bạo phá, nếu gia cát tinh thì cũng có lúc giàu có, nếu gia nhiều hung sát tinh thì khó vượt qua được sóng gió để hồi phục lại. Đồng cung với Dương Đà Hỏa Linh, lãng phí tiền bạc, thành bại thay đổi thăng trầm, hay gặp họa do người hay thiên tai, tiền bạc tiêu hoa cực lớn, dẫn đến tình trạng khổ sở phiền não. VÀo cung bình hòa gia Tứ Sát thì nhờ sức lao động mà kiếm tiền, Tứ Sát Không Kiếp Hình Kỵ hội chiếu thì 1 đời nghèo khó.

★ 破军

Phá Quân

居庙旺之地, 逢左右, 禄存, 化禄, 化权并吉星多者, 一发如雷, 为巨富之命. 于子午宫, 多有金银宝贝, 玩字画蓄积, 见昌曲同宫, 主外华内虚, 看起来象个大款, 其实欠人一屁股债.

Cư đất miếu vượng, nếu gặp nhiều cát tinh Tả Hữu, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền thì nhất phát như lôi, có số cự phú. Ở cung Tý Ngọ thì thường tích nhiều vàng bạc châu báu, đồng cung với Xương Khúc thì ngoài hào hoa trong thì hư hao, nhìn bên ngoài giống như một đại gia nhưng kì thực là một kẻ nợ nần.

破军入财帛宫, 求财多是先破后赚, 但主人金钱耗费甚大, 为人有浪费倾向. 多投机取巧, 或经营冒险事业致富, 纵然加吉, 一生财运亦非顺畅. 不遇吉星, 有四煞同宫多主贫困. 与羊陀同宫, 即使发财亦会出现大破败. 与火铃同宫, 主横成横破, 财运起伏. 与劫空同宫, 必主贫穷, 若投机则最终会倾家荡产. 与文昌或文曲同宫, 却为凶兆, 为财寡清贫之象, 纵一时拥有, 终究是过手之财, 绝不能积蓄, 最终招穷, 而致贫困. 化忌同宫, 意外耗财, 并有争斗冲突与官非. 不论贫富, 其人之财运均不安定, 多频频转职或改变经营种类, 于开创更新中得财.

Phá Quân nhập cung Tài Bạch, thường trước trước phá sau mới kiếm được tiền, nhưng là người hay tiêu hao tiền bạc nhiều, có khuynh hướng lãng phí. Hay đầu cơ trục lợi, hoặc kinh doanh mạo hiểm mà giàu có, nếu không có thêm cát tinh thì 1 đời tài vận cũng không thuận lợi. Nếu không gặp cát tinh mà gặp Tứ Sát đồng cung thì chủ nghèo khó. Đồng cung với Dương Đà, tuy phát tài nhưng cũng sẽ có lúc đại phá sản. Đồng cung với Hỏa Linh, chủ hoạnh phát hoạnh phá, tài vận thăng trầm. Đồng cung với Không Kiếp, tất chủ nghèo khổ, nếu đầu cơ thì cuối cùng có thể dẫn đến cảnh khuynh gia bại sản. Đồng cung với Văn Xương hoặc Văn Khúc thì là điềm xấu, ít tiền sống cuộc sống thanh bàn, nếu 1 lúc nào đó có tiền thì cũng sẽ nhanh chóng trượt khỏi tay, tuyệt đối không thể tích lũy được, cuối cùng thì dẫn đến cảnh nghèo khó. Hóa Kỵ đồng cung, hao tài ngoài ý muốn, có sự tranh chấp xung đột và kiện tụng. Dù giàu hay nghèo, tài vận cũng không ổn định, hay phải thay đổi công việc hoặc thay đổi chủng loại kinh doanh, chuyển sang những gì càng mới mẻ thì sẽ có tiền.

破军居巳亥陷地, 其财易散难聚, 东倾西败, 如武曲会吉辛苦得财, 横成横破, 忌刑劫. Phá Quân cư Tị Hợi hãm địa, tiền bạc dễ tán mà khó tụ, hay thất bại, như Vũ Khúc hội cát tinh thì vất vả kiếm được tiền, hoạch phát hoạnh phá, Hình Kỵ Kiếp. (?)

破军在寅申若无辅弼禄存及权禄同度, 为财薄之人, 且不聚财, 加昌曲或劫空火铃陀罗, 穷困潦倒. 辰戌宫之破军, 惟加会辅弼禄存或化禄始发, 不然亦主贫穷, 求财艰辛.

Phá Quân tại Dần Thân nếu như không có Phụ Bật Lộc Tồn và Quyền Lộc đồng độ thì là người ít tiền, không tụ tài, gia Xương Khúc hoặc Không Kiếp Hỏa Linh Đà La thì nghèo khổ. Phá Quân ở cung Thìn Tuất, nếu gia hội Phụ Bật Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc thì bắt đầu phát, nếu không cũng chủ nghèo, kiếm tiền khó khăn.

★ 文曲, 文昌

Văn Xương, Văn Khúc

居庙旺之地, 得众吉同宫或加会主富足, 并可得贵人之财, 财名皆旺, 先名后利, 财运顺遂久远. 加四煞空劫刑忌东来西去, 难聚积, 为贫寒之士.

Cư đất miếu vượng, được nhiều cát tinh đồng cung hoặc gia hội thì chủ giàu có sung túc, có thể nhận được tiền bạc từ quý nhân, danh tài đều có, trước có danh sau có lợi, tài vận thuận lợi mà lâu dài. Gia Tứ Sát Không Kiếp Hình Kỵ thì hay bôn ba, khó tích tụ tiền, là người nghèo.

★ 左辅, 右弼

Tả Phụ, Hữu Bật

诸宫得吉星守照, 主财帛丰足, 顺遂久远, 有经营多项事业的迹象, 可得贵财, 加四煞空劫耗忌, 成败多端而难聚.

Nếu cung được nhiều cát tinh thủ chiếu thì tiền bạc đầy đủ, thuận lợi lâu dài, có dấu hiệu kinh doanh nhiều hạng mục, có thể nhận được tiền bạc của quý nhân, gia Tứ Sát Không Kiếp Hao Kỵ thì thành bại đa đoan mà khó tụ tiền.

★ 天魁, 天钺

Thiên Khôi, Thiên Việt

清高中生财, 钱财方面多遇贵人相助, 并得人缘, 遇到困难有人解救, 度过难关.

Phát tài trong sự thanh cao, về phương diện tiền bạc hay được quý nhân giúp đỡ, được lòng người khác, khi gặp khó khăn có người giúp mà vượt qua được.

★ 禄存

Lộc Tồn

主人生性节约, 擅理财. 主富足, 财积仓箱, 加众吉美不胜收, 堆金积玉, 不待劳而财自足. 加火铃劳中生财, 遇空劫有亦如无, 逢化忌吉处藏凶, 必有破败.

Chủ người bản tính bẩm sinh tiết kiệm, biết quản lý tài chính. Chủ giàu có sung túc, tiền bạc tích trữ được, gia nhiều cát tinh thì tốt, cất giữ tiền bạc châu báu, không phải làm việc mà tiền vẫn đầy đủ. Gia Hỏa Linh thì lao động mới phát tài, gặp Không Kiếp thì có cũng như không, gặp Hóa Kỵ thì trong cái tốt tiềm ẩn cái xấu, tất có lần phá sản.

★ 擎羊, 陀罗

Kình Dương, Đà La

主人生性浪费, 不善理财. 庙旺闹中生财, 陷地辛勤不聚, 加火铃东来西去, 终身不能发达, 加空劫耗忌, 必然贫困奇穷.

Chủ người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc. Miếu vượng thì kiếm được tiền trong lúc loạn, hãm địa thì làm việc vất vả mà không tụ tài, gia Hỏa Linh thì hay bôn ba, cả đời không thể phát đạt được, gia Không Kiếp Hao Kỵ tất nghèo khó.

★ 火星, 铃星

Hỏa Tinh, Linh Tinh

主人生性浪费, 不善理财. 入庙独守, 或入庙吉星守照, 横发横破, 陷地劳苦生财, 仍主贫. 加羊陀贫穷. 遇空劫耗忌, 赤贫, 食宿俱无.

Chủ người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc. Nhập miếu độc thủ, hoặc nhập miếu có cát tinh thủ chiếu thì hoạnh phát hoạnh phá, hãm địa thì lao động vất vả mới có tiền, vẫn chủ nghèo. Gia Dương Đà nghèo khó. Gặp Không Kiếp Hao Kỵ thì thiếu thốn đủ điều, nghèo khổ.

★ 天空, 地劫

Thiên Không, Địa Kiếp

主人生性浪费, 不善理财, 一生支出破耗, 财多得而复失, 有财不聚. 与凶星落陷同守, 财运极差, 纵然万分节约也不能富有, 有吉星入庙加吉化守照祸轻, 但虚耗不免.

Chủ người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc, trong đời hay phải bỏ tiền nhiều, kiếm được tiền rồi lại hết, không tụ tiền. Đồng cung với hung tinh lạc hãm thủ thì tài vận cực kém, dù có chi tiêu tiết kiệm mấy vẫn không thể giàu được, có cát tinh nhập miếu cát hóa trấn thủ thì họa nhẹ nhưng khó tránh hư hao.

★ 化禄

Hóa Lộc

赚钱能力强, 财运亨通, 并多意外之财, 一生绝无困乏时日.

Năng lực kiếm tiền tốt, tài vận hanh thông, hay có tiền ngoài dự kiến, trong đời chắc chắn không bị thiếu thốn.

★ 化权 .

Hóa Quyền

赚钱能力强, 财旺, 擅理财, 财富自勤俭和踏实经营而来

Năng lực kiếm tiền tốt, tài vượng, biết quản lý tiền bạc, tiền bạc kiếm được giàu có do tự cần mẫn lao động hoặc kinh doanh chính đáng.

★ 化科 财运旺, 有侥幸之财, 或因名得利.

Hóa Khoa: Tài vận thịnh, có chuyện vui về tiền bạc hoặc nhờ có danh tiếng mà được lợi.

★ 化忌

Hóa Kỵ

财运不佳, 财利难求, 是财薄, 破败, 劳碌, 竞争, 口舌, 是非, 不顺, 起伏等等诸多恶运的显示. 须与同宫之星宿参详而定.

Tài Vận không đẹp, có nhiều dạng vận xấu: ít hoặc thiếu tiền, phá sản, tranh chấp, lao động vất vả, khẩu thiệt, thị phi, không thuận lợi, thăng trầm… Cần phải xét các sao đồng cung kĩ càng mới có thể định được.

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button