Nguyện về

Quay về nương tựa Pháp, Tăng... Cho tâm tĩnh lặng được an cõi lòng. Dựa vào Phật tánh giác minh Để tham si hận tiêu tan não phiền.   Giữ
image

Quay về nương tựa Pháp, Tăng...

Cho tâm tĩnh lặng được an cõi lòng.

Dựa vào Phật tánh giác minh

Để tham si hận tiêu tan não phiền.

Giữ gìn đạo trọn, giới trong...

Vượt qua khổ nạn, tử sanh luân hồi.

Nguyện về! Cõi Phật tây phương

Trực tâm giác ngộ pháp không, tướng hằng.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm