Tử vi

Sao thái dương thủ cung điền trạch

Thái dương vào miếu thủ cung điền trạch, chủ có tổ nghiệp, nhưng cái khó thủ. Riêng chỉ ngày sinh nhân, lại thấy phụ tá chư diệu cùng sẽ, sau đó chủ khả từ đưa, nhưng vẫn lúc nào cũng biến hóa. Cũng chủ dễ dàng thay đổi chỉ cơ cấu.

Thái dương lạc hãm thủ cung điền trạch, vô tổ nghiệp, hoặc phá thu nan hưởng thụ, người sinh đêm, chủ càng khó từ đưa sản nghiệp. Thường bị dời động, cũng bị càng đổi hoàn cảnh làm việc, còn có di động cảm giác bất an.

Thái dương hóa kị ở điền trạch, không chủ bất lợi phụ thân, chủ tổ nghiệp khuynh bại, hoặc bình sinh sự nghiệp khó có căn cơ. Thảng càng thấy Sát Hình Hư Hao chư diệu người, thì thôi làm không có rễ chức vụ nghiệp. Trù tính, dạy học các loại nghiệp vi nên, nếu không dễ dàng lúc nào cũng nhân chịu áp lực mà dời động hoàn cảnh làm việc.

Bạn đang xem: Sao thái dương thủ cung điền trạch

Thái dương thiên lương đấy tổ hợp, chủ ở nhà của nhà nước ( ở cổ đại, vây lại sản nghiệp tổ tiên chưng đương ).

Thái dương thiên lương gặp sát kị Hình Hao không kiếp chư diệu, nguyên nhân chính tài sản chung mà cùng lớn tụng, lấy không sờ chạm tài sản chung, không lên đầu tư địa ốc vi nên.

Thái dương thiên lương gặp cát hóa, cát diệu, có thể quản lý tài sản chung, cũng nên làm đầu tư địa ốc, nhưng phải mang công cộng công ty cổ phần tính chất.

Thái dương thiên lương có ngôi sao may mắn thủy khả trí nghiệp, thả lấy nơi ở cũ vi nên. Gặp sát kị Hình Hao, tắc sợ nhân trí nghiệp mà phát sinh phiền toái.

Thái dương cùng Thái Âm đấy tổ hợp, lấy [ âm dương ] đồng độ người vi tốt, không thấy sát kị không kiếp người, chủ sản nghiệp lục tục tăng đưa.

Thái dương Thái Âm đấy tổ hợp, lấy Thái Âm hóa lộc vi tốt. Nếu sẽ cánh cửa cực lớn, không đồng hóa lộc, cũng có thể tăng đưa sản nghiệp. Riêng chỉ thiên lương hóa lộc người, sản nghiệp lưu động tính gia tăng.

Thái dương vào miếu, không cần coi trọng phong thuỷ, lạc hãm, phi chú ý phong thuỷ ảnh hưởng không thể.

Nếu thái dương hóa kị, nguyên nhân chính trí nghiệp mà gây chuyện, Thái Âm hóa kị, tắc nhân đưa sinh mà bị tổn thất, thiên đồng hóa kị, chủ sản nghiệp dao động, cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc chủ tranh cãi cập rách nát.

Thái dương cửa lớn tổ hợp, lấy đồng độ vi tốt, đúng củng tắc kém khá xa.

【 thái dương cánh cửa cực lớn 】 gặp cát hóa, cát diệu, không thấy sát kị hình diệu, chủ sản nghiệp tăng đưa, thả nên ngoại quốc hoặc phần đất bên ngoài trí nghiệp, nhưng vẫn không khỏi có tranh đấu gay gắt, cho nên không nên làm đầu tư địa ốc.

Thái dương cùng cánh cửa cực lớn tương đối, cho dù gặp cát diệu, cũng chủ tranh đoạt. Mỗi ngày vu tắc chủ tranh đoạt di sản.

Thái dương cánh cửa cực lớn mà thái dương hóa kị thủ cung điền trạch, gặp sát, chủ cùng chủ quản cơ cấu hoặc cơ cấu bên trong tới cấp lãnh đạo có hiểu lầm, bạng châu tuyển Vưu Oán.

Thái dương cùng Thái Âm hội hợp, từ cung điền trạch ở bên trong là tốt nhất kết cấu, riêng chỉ nếu thái dương hoặc quá âm hiểm hóa kị, mà gặp sát hình mất không chư diệu, lưu sát cùng sẽ hoặc hướng sẽ, thả gặp thái tuế, bạch hổ, Tang Môn, tắc chủ có tôn thân qua đời. Cũng chủ đang phục vụ cơ cấu bên trong chịu Vưu Oán, đến nỗi khiến cho trọng đại thị phi.

Thái dương thiên lương cùng thái dương cánh cửa cực lớn so sánh, người trước tới cát, đeo chủ trạch đệ thanh danh, người sau tới cát, đeo chủ trực tiếp chịu âm vu đất khách, người trước tới hung, mang đến người vi áp lực, người sau tới hung, mang đến thị phi võ mồm. Đây là suy đoán to lớn cương.

Thái dương thiên lương vui mừng gặp giúp đỡ, thái dương cánh cửa cực lớn vui mừng gặp Khôi Việt, thái dương Thái Âm vui mừng gặp xương khúc.

Thái dương thiên lương sợ gặp không kiếp, thái dương cánh cửa cực lớn sợ gặp Kình Đà, thái dương Thái Âm bá gặp hỏa linh.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thái dương thủ cung điền trạch

Thái dương vào miếu thủ cung điền trạch, chủ có tổ nghiệp, nhưng cái khó thủ. Riêng chỉ ngày sinh nhân, lại thấy phụ tá chư diệu cùng sẽ, sau đó chủ khả từ đưa, nhưng vẫn lúc nào cũng biến hóa. Cũng chủ dễ dàng thay đổi chỉ cơ cấu.

Thái dương lạc hãm thủ cung điền trạch, vô tổ nghiệp, hoặc phá thu nan hưởng thụ, người sinh đêm, chủ càng khó từ đưa sản nghiệp. Thường bị dời động, cũng bị càng đổi hoàn cảnh làm việc, còn có di động cảm giác bất an.

Thái dương hóa kị ở điền trạch, không chủ bất lợi phụ thân, chủ tổ nghiệp khuynh bại, hoặc bình sinh sự nghiệp khó có căn cơ. Thảng càng thấy Sát Hình Hư Hao chư diệu người, thì thôi làm không có rễ chức vụ nghiệp. Trù tính, dạy học các loại nghiệp vi nên, nếu không dễ dàng lúc nào cũng nhân chịu áp lực mà dời động hoàn cảnh làm việc.

Thái dương thiên lương đấy tổ hợp, chủ ở nhà của nhà nước ( ở cổ đại, vây lại sản nghiệp tổ tiên chưng đương ).

Thái dương thiên lương gặp sát kị Hình Hao không kiếp chư diệu, nguyên nhân chính tài sản chung mà cùng lớn tụng, lấy không sờ chạm tài sản chung, không lên đầu tư địa ốc vi nên.

Thái dương thiên lương gặp cát hóa, cát diệu, có thể quản lý tài sản chung, cũng nên làm đầu tư địa ốc, nhưng phải mang công cộng công ty cổ phần tính chất.

Thái dương thiên lương có ngôi sao may mắn thủy khả trí nghiệp, thả lấy nơi ở cũ vi nên. Gặp sát kị Hình Hao, tắc sợ nhân trí nghiệp mà phát sinh phiền toái.

Thái dương cùng Thái Âm đấy tổ hợp, lấy [ âm dương ] đồng độ người vi tốt, không thấy sát kị không kiếp người, chủ sản nghiệp lục tục tăng đưa.

Thái dương Thái Âm đấy tổ hợp, lấy Thái Âm hóa lộc vi tốt. Nếu sẽ cánh cửa cực lớn, không đồng hóa lộc, cũng có thể tăng đưa sản nghiệp. Riêng chỉ thiên lương hóa lộc người, sản nghiệp lưu động tính gia tăng.

Thái dương vào miếu, không cần coi trọng phong thuỷ, lạc hãm, phi chú ý phong thuỷ ảnh hưởng không thể.

Nếu thái dương hóa kị, nguyên nhân chính trí nghiệp mà gây chuyện, Thái Âm hóa kị, tắc nhân đưa sinh mà bị tổn thất, thiên đồng hóa kị, chủ sản nghiệp dao động, cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc chủ tranh cãi cập rách nát.

Thái dương cửa lớn tổ hợp, lấy đồng độ vi tốt, đúng củng tắc kém khá xa.

【 thái dương cánh cửa cực lớn 】 gặp cát hóa, cát diệu, không thấy sát kị hình diệu, chủ sản nghiệp tăng đưa, thả nên ngoại quốc hoặc phần đất bên ngoài trí nghiệp, nhưng vẫn không khỏi có tranh đấu gay gắt, cho nên không nên làm đầu tư địa ốc.

Thái dương cùng cánh cửa cực lớn tương đối, cho dù gặp cát diệu, cũng chủ tranh đoạt. Mỗi ngày vu tắc chủ tranh đoạt di sản.

Thái dương cánh cửa cực lớn mà thái dương hóa kị thủ cung điền trạch, gặp sát, chủ cùng chủ quản cơ cấu hoặc cơ cấu bên trong tới cấp lãnh đạo có hiểu lầm, bạng châu tuyển Vưu Oán.

Thái dương cùng Thái Âm hội hợp, từ cung điền trạch ở bên trong là tốt nhất kết cấu, riêng chỉ nếu thái dương hoặc quá âm hiểm hóa kị, mà gặp sát hình mất không chư diệu, lưu sát cùng sẽ hoặc hướng sẽ, thả gặp thái tuế, bạch hổ, Tang Môn, tắc chủ có tôn thân qua đời. Cũng chủ đang phục vụ cơ cấu bên trong chịu Vưu Oán, đến nỗi khiến cho trọng đại thị phi.

Thái dương thiên lương cùng thái dương cánh cửa cực lớn so sánh, người trước tới cát, đeo chủ trạch đệ thanh danh, người sau tới cát, đeo chủ trực tiếp chịu âm vu đất khách, người trước tới hung, mang đến người vi áp lực, người sau tới hung, mang đến thị phi võ mồm. Đây là suy đoán to lớn cương.

Thái dương thiên lương vui mừng gặp giúp đỡ, thái dương cánh cửa cực lớn vui mừng gặp Khôi Việt, thái dương Thái Âm vui mừng gặp xương khúc.

Thái dương thiên lương sợ gặp không kiếp, thái dương cánh cửa cực lớn sợ gặp Kình Đà, thái dương Thái Âm bá gặp hỏa linh.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button