Tử vi

Tân Hợi

1. Chu kỳ 1 – Tân Hợi – Thuần Tốn, hào 2

– “Cửu Nhị, tốn tại sàng hạ, dụng sử, vu phân nhược cát, vô cữu.”

– “Chín Hai, thuận theo nép ở dưới giường, nếu có thể noi theo thầy bói, thầy cúng, lấy sự khiêm nhún mà phụng sự thần linh thì sẽ được nhiều tốt lành, tất không cữu hại.”

Bạn đang xem: Tân Hợi

– Tượng “phân nhược chi cát, đắc trung dã” – “Sẽ được nhiều tốt lành”, là vì hào Chín Hai có thể giữ giữa không lệch.

2. Chu kỳ 2 – Tân Hợi – Phong Thiên Tiểu súc, hào 2

– “Cửu Nhị, khiên phục, cát.”

– “Chín Hai, được dắt quay trở lại đạo dương cứng, tốt lành”.

– Tượng “Khiên phục tại trung, diệc bất tự thất dã” – “được quay trở lại đạo dương cứng, ở ngôi giữa”, nói lên hào Chín Hai cũng có thể không để tự mất dương đức.

3. Chu kỳ 3 – Tân Hợi – Phong Hỏa Gia nhân, hào 2

– “Lục Nhị, vô du toại, tại trung quỹ, trinh cát.”

– “Sáu Hai, không có thành tựu gì, coi sóc việc nấu nướng trong nhà, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Lục Nhị chi cát, thuận dĩ tốn dã” – nói lên sự tốt lành của Sáu Hai là do sự nhu thuận, ôn hòa, khiêm tốn đưa đến.

4. Chu kỳ 4 – Tân Hợi – Phong Lôi Ích, hào 2

– “Lục Nhị, hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi, vĩnh trinh cát ; vương dụng hưởng vu đế, cát.”

– “Sáu Hai, có người cho một con rùa lớn quý đáng giá mười bằng, không từ tạ được, giữ vững chính bền lâu dài thì được tốt lành ; lúc này nhà vua đang tế trời cầu xin giáng phúc tốt lành.”

– Tượng viết: “Hoặc ích chi, tự ngoại lai dã” – “Có người cho (một con rùa lớn quý, đáng giá mười bằng), nói lên Sáu Hai được tăng ích là từ bên ngoài tự đến.

5. Chu kỳ 5 – Tân Hợi – Thiên Lôi Vô vọng, hào 2

– “Lục Nhị, bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng.”

– “Sáu Hai, không cầy và làm cỏ thì không được thu hoạch; không khai khẩn thì không có được ruộng tốt, như vậy lợi về có sự đi.”

– Tượng “Bất canh hoạch, vị phú dã.” – “Không cầy và làm cỏ thì không được thu hoạch”, nói lên ý Sáu Hai chưa từng mưu cầu sự giầu sang phú quý.

6. Chu kỳ 6 – Tân Hợi – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 2

– “Lục Nhị, phệ phu, diệt tị, vô cữu.”

– “Sáu Hai, gia hình dễ dàng như cắn vào da mềm, dù có sứt sống mũi của phạm nhân, cũng không đến nỗi cữu hại.”

– Tượng “Phệ phu diệt tị, thặng cương dã.” – “Gia hình dễ dàng như cắn vào da mềm, đứt sống mũi của phạm nhân”, nói lên Sáu Hai cưỡi lên kẻ cương cường (phải dùng nghiêm hình để chế phục mọi người).

7. Chu kỳ 7 – Tân Hợi – Sơn Lôi Di, hào 2

– “Lục Nhị, điên di ; phất kinh, vu khâu di, chinh hung.”

– “Sáu Hai, đã đảo điên mà xin kẻ dưới nuôi dưỡng mình, lại trái với lẽ thường, cầu sự nuôi dưỡng ở người tôn quý trên gò cao, tiến lên tất có hung hiểm.”

– Tượng “Lục Nhị chinh hung, hành thất loại dã.” – “Sáu Hai tiến lên tất có hung hiểm”, đó là tượng đi thì không gặp loài của mình.

8. Chu kỳ 8 – Tân Hợi – Sơn Phong Cổ, hào 2

– “Cửu Nhị, cán mẫu chi cổ, bất khả trinh.”

– “Chín Hai, uốn nắn sự tệ loạn của mẹ, khi tình thế khó tiến hành thì không thể gượng làm được, mà phải giữ vững chính bền để đợi thời.”

– Tượng “Cán mẫu chi cổ, đắc trung đạo dã” – “Uốn nắn điều tệ hại của mẹ”, nói lên Chín Hai nên nắm vững phương pháp cứng mềm hòa hợp.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tân Hợi

1. Chu kỳ 1 – Tân Hợi – Thuần Tốn, hào 2

– “Cửu Nhị, tốn tại sàng hạ, dụng sử, vu phân nhược cát, vô cữu.”

– “Chín Hai, thuận theo nép ở dưới giường, nếu có thể noi theo thầy bói, thầy cúng, lấy sự khiêm nhún mà phụng sự thần linh thì sẽ được nhiều tốt lành, tất không cữu hại.”

– Tượng “phân nhược chi cát, đắc trung dã” – “Sẽ được nhiều tốt lành”, là vì hào Chín Hai có thể giữ giữa không lệch.

2. Chu kỳ 2 – Tân Hợi – Phong Thiên Tiểu súc, hào 2

– “Cửu Nhị, khiên phục, cát.”

– “Chín Hai, được dắt quay trở lại đạo dương cứng, tốt lành”.

– Tượng “Khiên phục tại trung, diệc bất tự thất dã” – “được quay trở lại đạo dương cứng, ở ngôi giữa”, nói lên hào Chín Hai cũng có thể không để tự mất dương đức.

3. Chu kỳ 3 – Tân Hợi – Phong Hỏa Gia nhân, hào 2

– “Lục Nhị, vô du toại, tại trung quỹ, trinh cát.”

– “Sáu Hai, không có thành tựu gì, coi sóc việc nấu nướng trong nhà, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Lục Nhị chi cát, thuận dĩ tốn dã” – nói lên sự tốt lành của Sáu Hai là do sự nhu thuận, ôn hòa, khiêm tốn đưa đến.

4. Chu kỳ 4 – Tân Hợi – Phong Lôi Ích, hào 2

– “Lục Nhị, hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi, vĩnh trinh cát ; vương dụng hưởng vu đế, cát.”

– “Sáu Hai, có người cho một con rùa lớn quý đáng giá mười bằng, không từ tạ được, giữ vững chính bền lâu dài thì được tốt lành ; lúc này nhà vua đang tế trời cầu xin giáng phúc tốt lành.”

– Tượng viết: “Hoặc ích chi, tự ngoại lai dã” – “Có người cho (một con rùa lớn quý, đáng giá mười bằng), nói lên Sáu Hai được tăng ích là từ bên ngoài tự đến.

5. Chu kỳ 5 – Tân Hợi – Thiên Lôi Vô vọng, hào 2

– “Lục Nhị, bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng.”

– “Sáu Hai, không cầy và làm cỏ thì không được thu hoạch; không khai khẩn thì không có được ruộng tốt, như vậy lợi về có sự đi.”

– Tượng “Bất canh hoạch, vị phú dã.” – “Không cầy và làm cỏ thì không được thu hoạch”, nói lên ý Sáu Hai chưa từng mưu cầu sự giầu sang phú quý.

6. Chu kỳ 6 – Tân Hợi – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 2

– “Lục Nhị, phệ phu, diệt tị, vô cữu.”

– “Sáu Hai, gia hình dễ dàng như cắn vào da mềm, dù có sứt sống mũi của phạm nhân, cũng không đến nỗi cữu hại.”

– Tượng “Phệ phu diệt tị, thặng cương dã.” – “Gia hình dễ dàng như cắn vào da mềm, đứt sống mũi của phạm nhân”, nói lên Sáu Hai cưỡi lên kẻ cương cường (phải dùng nghiêm hình để chế phục mọi người).

7. Chu kỳ 7 – Tân Hợi – Sơn Lôi Di, hào 2

– “Lục Nhị, điên di ; phất kinh, vu khâu di, chinh hung.”

– “Sáu Hai, đã đảo điên mà xin kẻ dưới nuôi dưỡng mình, lại trái với lẽ thường, cầu sự nuôi dưỡng ở người tôn quý trên gò cao, tiến lên tất có hung hiểm.”

– Tượng “Lục Nhị chinh hung, hành thất loại dã.” – “Sáu Hai tiến lên tất có hung hiểm”, đó là tượng đi thì không gặp loài của mình.

8. Chu kỳ 8 – Tân Hợi – Sơn Phong Cổ, hào 2

– “Cửu Nhị, cán mẫu chi cổ, bất khả trinh.”

– “Chín Hai, uốn nắn sự tệ loạn của mẹ, khi tình thế khó tiến hành thì không thể gượng làm được, mà phải giữ vững chính bền để đợi thời.”

– Tượng “Cán mẫu chi cổ, đắc trung đạo dã” – “Uốn nắn điều tệ hại của mẹ”, nói lên Chín Hai nên nắm vững phương pháp cứng mềm hòa hợp.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button