Tử vi

Tử vi đấu sổ giáo trình: quẻ tượng cùng thần sát giới thiệu vắn tắt

   Quẻ tượng cùng thần sát giới thiệu vắn tắt

◎ quẻ khảm: quân tử lấy thường đức đi, tập giáo sự. Trung nam, tâm bệnh, nhĩ đau, máu quẻ, nhiều sảnh, vi trộm, hãm chìm đắm, thêm ưu, vi thận.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ giáo trình: quẻ tượng cùng thần sát giới thiệu vắn tắt

Quẻ khôn: quân tử lấy hậu đức tái vật. Lão mẫu, quát túi keo kiệt, vi mê, là đen, mọi người, lớn dư, hành chính, vi bụng.

Quẻ chấn: quân tử lấy sợ hãi tu thiếu. Trưởng nam, vội vàng xao động, trái lại sinh phiên tươi mới, động đất, kiện đi, vi chừng hĩnh.

Quẻ tốn: quân tử lấy thân mệnh làm việc. Trưởng nữ, thuận theo, ngạch cao quả phát, lợi thị tam bội, tiến thối không có kết quả, vi thẳng, vi thối, người tu đạo, vi cổ.

Quẻ càn: quân tử lấy từ bờ cõi không thôi. Lão phụ, vi quân, vi chiến đấu, quý nhân, cơ quan chánh phủ, cầm đầu.

Quẻ đoái: quân tử lấy bằng hữu dạy và học. Cô gái, Vu sư, võ mồm, hủy chiết, làm thiếp, vi miệng.

Quẻ cấn: quân tử lấy nghĩ không ra kỳ vị. Thiếu nam, núi, đường nhỏ, môn khuyết, người gác cổng, vi thủ vi bối.

Quẻ ly: đại nhân lấy kế rõ ràng chiếu vu tứ phương. Trung nữ, bụng lớn, giáp trụ, vi mắt, văn vẻ, công danh.

◎ đẩu số tinh diệu xứng ngũ hành bát quái cửu tinh

Sinh khí tham lang chấn động mộc

Thiên y cánh cửa cực lớn cấn thổ

Tai họa lộc tồn khôn thổ

Lục sát văn khúc Khảm thủy

Ngũ quỷ liêm trinh ly hỏa

Duyên niên vũ khúc càn kim

Tuyệt mệnh phá quân đổi kim

Phục vị trí giúp đỡ tốn mộc

◎ đẩu số tinh diệu xứng ngũ hành bát quái 12 địa chi

Tham lang Khảm thủy tử vị trí

Cánh cửa cực lớn cấn thổ xấu vị trí

Lộc tồn cấn thổ dần vị trí

Văn khúc chấn động mộc mão vị trí

Liêm trinh tốn mộc thần vị trí

Vũ khúc tốn mộc tị vị trí

Phá quân ly hỏa ngọ vị trí

Vũ khúc khôn thổ chưa vị trí

Liêm trinh khôn thổ thân vị trí

Văn khúc đổi kim dậu vị trí

Lộc tồn càn kim tuất vị trí

Cánh cửa cực lớn càn kim hợi vị trí

◎ ngũ hành tính chất: kim tính liễm thu, kỹ năng bơi nhuận dưới, mộc tính sinh trưởng, tính nóng viêm bên trên, tính năng của đất dày.

◎ hồng loan, thiên hỉ: đây nhị tinh chủ vợ chồng việc vui, nếu hạn tọa trên đó, chủ có việc mừng động.

◎ mui xe thông minh hào ngôi sao may mắn, lớn nên cầm cuốn chủ khoa danh. Sinh phùng mui xe phần kết chương, nghệ thuật thiên đa trí lo dài, nữ mệnh ngay cả nhiều sắc dục, cũng cần quang vinh quý tọa cao đường. Mui xe không vong tăng đạo cùng, càng thêm dương nhận ở trong đó, tung tha tay nghề đa năng hiểu, trăm sự chung không một sự thông.

◎ Tang Môn, người đi viếng chủ đồ tang khóc; bạch hổ, Bệnh Phù chủ quan phi bệnh phá.

◎ thiên cẩu được gọi là người đi viếng, cung tử nữ không nên thấy vậy, chủ thêm phần ít nuôi, nếu lại gặp hung thần ngôi sao thủ đứa con, phương lấy vô tự cây tục đoạn tới.

◎ thoát phá ( một gã đấy giết ), mạng người phạm tới, càng tọa ác hạn, lại phùng hung tinh, bị thất sát phá quân hóa quyền hóa kị thủ chiếu, chủ nhiều sợ chết, bằng không bần cùng mang tật đồ xứng người. Nếu ngôi sao may mắn phi xâu thấy vậy, thành phúc dùng chi ngôi sao, chủ làm quan danh vọng quyền trọng người. Thi vân: mạng người nếu gặp thoát phá sát, rủi ro đúng như canh tưới tuyết, đi niên vận hạn càng thêm lâm, việc quan liên miên không ngừng nghỉ.

◎ dương gọi là khoảng không, âm gọi là vong. Năm tây khoảng không dương, năm âm khoảng không âm. Ca nói:

Không vong làm hại tối sầu nhân, tài trí anh hùng lầm một thân, chỉ có thể vi tăng cũng nghệ thuật, tài sản vô số cũng cần bần.

Kim không tắc minh hỏa khoảng không phát, thủy không ngày đêm lưu không ngừng, không những tài bảo tích như núi, quan tước thật mạnh vô đoạn tuyệt.

◎ kình dương, mệnh cát tắc cát, mệnh hung tắc hung. Thi vân:

Kình dương tới sát nhất hung, sao chịu được ngũ quỷ ở trong đó, hình thê hại tử hồn nhàn sự, xứng chỗ đồ lưu không chết già : kết thúc an lành.

Lộc trước một vị vi kình dương, nhật nguyệt phùng tới cũng không rõ, càng sợ lộc tinh ở trên đó, nhất sinh thành bại chủ nhiều khuynh.

Kình dương tuy là hung ác thần, con nghi quân tử người cầm quyền, ngũ hành nếu càng phùng sinh vượng, chắc chắn binh cơ chỉ soái thần.

◎ giáp kê ất cẩu bính dương thêm, đinh là hầu tinh mậu gặp xà, mình mã canh rồng tân trục hổ, nhâm heo quý hổ là luồng mây.

Chú thích: giáp dậu, ất tuất, bính chưa, đinh thân, mậu kỉ, mình ngọ, canh thìn, tân dần, nhâm hợi, quý dần.

Đây sát mạng người phạm tới, nam chính tha hương tử, nữ chính hậu sản vong.

◎ cô thần, quả tú, dần mão thìn nhân sợ tị xấu, tị ngọ chưa người sợ thân thìn, thân dậu tuất nhân ngại hợi chưa, hợi tí sửu nhân dần tuất sân. Nếu nhân giá trị đây nhiều mẹ goá con côi, hình hại kiêm cần tổn hại lục thân, nam gặp cô thần cần phải tránh, nữ nhân phùng quả tú ngủ một mình sân.

◎ kiếp sát, thân tử thìn, tị bên trên hóa thành bụi; dần ngọ tuất, hợi bên trên không cần nói; tị dậu xấu, dần bên trên đừng mở miệng; hợi mão chưa, thân bên trên chớ hồi giá trị.

◎ kiếp sát vi tai họa không thể cản, bỗng bôn tẩu lợi nhuận danh dương, cần phòng tổ nghiệp tiêu vong tẫn, thê tử như thế nào được lâu dài.

◎ vong thần, thân tử thìn, hợi bên trên không chịu nổi thân; dần ngọ tuất, tị bên trên động giấy bút; tị dậu xấu, phùng thân cần liễm thủ; hợi mão chưa, phùng dần xì cần kị.

◎ đỏ tươi sát, đa tình nhiều dục ít người biết, sáu bính phùng dần tân gặp kê, quý lâm thân bên trên đinh gặp chưa, mặt mày hớn hở vui vẻ hi hi. Giáp ất ngọ thân canh gặp tuất, thế gian chính là mọi người thê, mậu kỉ sợ thìn nhâm sợ tử, Lộc Mã gặp lại chỉ đường kỹ, dù là phú hào quan lại nữ nhân, trước hoa dưới trăng biết trộm kỳ.

Chú thích: giáp ngọ, ất thân, bính dần, Đinh Mùi, mậu thìn, mình thìn, canh tuất, tân dậu, nhâm tí, quý thân.

◎ phu sát, nhân chi thành dụng cụ, có thể chưởng quân tử nặng quyền, có thể phát thứ nhân tới tài lộc. Sát một chữ này, thiên biến vạn hóa. Sát nhiều vô quý, tức dũng mãnh bạo vong; sát tuyệt không quý, tức hèn mọn cô độc. Quân tử mang sát, quyền quý phúc lộc tới nhâm. Thứ nhân mang sát, đứng thẳng hương loại trong lúc đó. Nữ nhân mang sát, tử phu hình tổn thương chi hoạn. Niên thượng mang sát, tự tổn kỳ thân, trên mặt trăng mang sát, tất tổn hại phụ huynh, mặt trời đã cao mang sát, vợ chồng tất tang, lúc bên trên mang sát, đứa con trước vong. Nếu gặp bốn vị vô hình hại, hiểu ra chết non thủ phòng trống.

◎ mệnh mang cô thần quả tú ngôi sao, xem trải qua niệm Phật chỉ đạo nhân, thiếu niên thú thất thê tử phân, tới già nhất định là chỉ độc thân.

◎ một bảy tới rất là vong thần, vi nhân tính khô có anh âm thanh, nhảy vào thân mình nhân hung bạo, lúc lao ra có công danh.

◎ vong thần chi sát ngũ quỷ lâm, hạn đi gặp khúc thủy vong thân, còn nhỏ đương kị hỏa canh nạn, thái độ làm người làm việc trăm không làm nổi.

◎ trường sinh vị chủ thông tuấn, phát đạt anh hùng tài lộc hừ, mui xe tới sát vi tăng đạo, học đường phùng là cao quý nho danh.

◎ mệnh tọa kiếp sát vong bài vị, cha mẹ không tổn thương là túc duyến, nếu gặp song thân vô hình hại, tự thân mang tật bệnh tương liên.

◎ mệnh tọa dương nhận kị máu ngôi sao, hạn đi gặp sát định tổn hại thân, trong mệnh mang sát nan lảng tránh, ác diệu lâm họa không nhẹ.

◎ nam yêu hồng loan, nữ nhân yêu thiên hỉ.

◎ Tang Môn thêm vu bạch hổ, chủ có đồ tang việc; Quan phù lâm vu kiếp sát, tất chủ võ mồm tới thán.

◎ hạn đi lâm vu ác diệu, một năm phản bối mà thôi; ngôi sao may mắn lâm vu vận hạn, cổng và sân thêm phần sắc mặt vui mừng.

◎ thiếu niên hạn đi tử hạn tuyệt, tất sinh truân chiên buồn; lão giả hạn đi sinh vượng, phải là độc thân tới thán. Già đến hạn đi khố mộ, tất thiện hương tôn chi phúc, lại có cuộc sống an nhàn chi nhạc.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ giáo trình: quẻ tượng cùng thần sát giới thiệu vắn tắt

   Quẻ tượng cùng thần sát giới thiệu vắn tắt

◎ quẻ khảm: quân tử lấy thường đức đi, tập giáo sự. Trung nam, tâm bệnh, nhĩ đau, máu quẻ, nhiều sảnh, vi trộm, hãm chìm đắm, thêm ưu, vi thận.

Quẻ khôn: quân tử lấy hậu đức tái vật. Lão mẫu, quát túi keo kiệt, vi mê, là đen, mọi người, lớn dư, hành chính, vi bụng.

Quẻ chấn: quân tử lấy sợ hãi tu thiếu. Trưởng nam, vội vàng xao động, trái lại sinh phiên tươi mới, động đất, kiện đi, vi chừng hĩnh.

Quẻ tốn: quân tử lấy thân mệnh làm việc. Trưởng nữ, thuận theo, ngạch cao quả phát, lợi thị tam bội, tiến thối không có kết quả, vi thẳng, vi thối, người tu đạo, vi cổ.

Quẻ càn: quân tử lấy từ bờ cõi không thôi. Lão phụ, vi quân, vi chiến đấu, quý nhân, cơ quan chánh phủ, cầm đầu.

Quẻ đoái: quân tử lấy bằng hữu dạy và học. Cô gái, Vu sư, võ mồm, hủy chiết, làm thiếp, vi miệng.

Quẻ cấn: quân tử lấy nghĩ không ra kỳ vị. Thiếu nam, núi, đường nhỏ, môn khuyết, người gác cổng, vi thủ vi bối.

Quẻ ly: đại nhân lấy kế rõ ràng chiếu vu tứ phương. Trung nữ, bụng lớn, giáp trụ, vi mắt, văn vẻ, công danh.

◎ đẩu số tinh diệu xứng ngũ hành bát quái cửu tinh

Sinh khí tham lang chấn động mộc

Thiên y cánh cửa cực lớn cấn thổ

Tai họa lộc tồn khôn thổ

Lục sát văn khúc Khảm thủy

Ngũ quỷ liêm trinh ly hỏa

Duyên niên vũ khúc càn kim

Tuyệt mệnh phá quân đổi kim

Phục vị trí giúp đỡ tốn mộc

◎ đẩu số tinh diệu xứng ngũ hành bát quái 12 địa chi

Tham lang Khảm thủy tử vị trí

Cánh cửa cực lớn cấn thổ xấu vị trí

Lộc tồn cấn thổ dần vị trí

Văn khúc chấn động mộc mão vị trí

Liêm trinh tốn mộc thần vị trí

Vũ khúc tốn mộc tị vị trí

Phá quân ly hỏa ngọ vị trí

Vũ khúc khôn thổ chưa vị trí

Liêm trinh khôn thổ thân vị trí

Văn khúc đổi kim dậu vị trí

Lộc tồn càn kim tuất vị trí

Cánh cửa cực lớn càn kim hợi vị trí

◎ ngũ hành tính chất: kim tính liễm thu, kỹ năng bơi nhuận dưới, mộc tính sinh trưởng, tính nóng viêm bên trên, tính năng của đất dày.

◎ hồng loan, thiên hỉ: đây nhị tinh chủ vợ chồng việc vui, nếu hạn tọa trên đó, chủ có việc mừng động.

◎ mui xe thông minh hào ngôi sao may mắn, lớn nên cầm cuốn chủ khoa danh. Sinh phùng mui xe phần kết chương, nghệ thuật thiên đa trí lo dài, nữ mệnh ngay cả nhiều sắc dục, cũng cần quang vinh quý tọa cao đường. Mui xe không vong tăng đạo cùng, càng thêm dương nhận ở trong đó, tung tha tay nghề đa năng hiểu, trăm sự chung không một sự thông.

◎ Tang Môn, người đi viếng chủ đồ tang khóc; bạch hổ, Bệnh Phù chủ quan phi bệnh phá.

◎ thiên cẩu được gọi là người đi viếng, cung tử nữ không nên thấy vậy, chủ thêm phần ít nuôi, nếu lại gặp hung thần ngôi sao thủ đứa con, phương lấy vô tự cây tục đoạn tới.

◎ thoát phá ( một gã đấy giết ), mạng người phạm tới, càng tọa ác hạn, lại phùng hung tinh, bị thất sát phá quân hóa quyền hóa kị thủ chiếu, chủ nhiều sợ chết, bằng không bần cùng mang tật đồ xứng người. Nếu ngôi sao may mắn phi xâu thấy vậy, thành phúc dùng chi ngôi sao, chủ làm quan danh vọng quyền trọng người. Thi vân: mạng người nếu gặp thoát phá sát, rủi ro đúng như canh tưới tuyết, đi niên vận hạn càng thêm lâm, việc quan liên miên không ngừng nghỉ.

◎ dương gọi là khoảng không, âm gọi là vong. Năm tây khoảng không dương, năm âm khoảng không âm. Ca nói:

Không vong làm hại tối sầu nhân, tài trí anh hùng lầm một thân, chỉ có thể vi tăng cũng nghệ thuật, tài sản vô số cũng cần bần.

Kim không tắc minh hỏa khoảng không phát, thủy không ngày đêm lưu không ngừng, không những tài bảo tích như núi, quan tước thật mạnh vô đoạn tuyệt.

◎ kình dương, mệnh cát tắc cát, mệnh hung tắc hung. Thi vân:

Kình dương tới sát nhất hung, sao chịu được ngũ quỷ ở trong đó, hình thê hại tử hồn nhàn sự, xứng chỗ đồ lưu không chết già : kết thúc an lành.

Lộc trước một vị vi kình dương, nhật nguyệt phùng tới cũng không rõ, càng sợ lộc tinh ở trên đó, nhất sinh thành bại chủ nhiều khuynh.

Kình dương tuy là hung ác thần, con nghi quân tử người cầm quyền, ngũ hành nếu càng phùng sinh vượng, chắc chắn binh cơ chỉ soái thần.

◎ giáp kê ất cẩu bính dương thêm, đinh là hầu tinh mậu gặp xà, mình mã canh rồng tân trục hổ, nhâm heo quý hổ là luồng mây.

Chú thích: giáp dậu, ất tuất, bính chưa, đinh thân, mậu kỉ, mình ngọ, canh thìn, tân dần, nhâm hợi, quý dần.

Đây sát mạng người phạm tới, nam chính tha hương tử, nữ chính hậu sản vong.

◎ cô thần, quả tú, dần mão thìn nhân sợ tị xấu, tị ngọ chưa người sợ thân thìn, thân dậu tuất nhân ngại hợi chưa, hợi tí sửu nhân dần tuất sân. Nếu nhân giá trị đây nhiều mẹ goá con côi, hình hại kiêm cần tổn hại lục thân, nam gặp cô thần cần phải tránh, nữ nhân phùng quả tú ngủ một mình sân.

◎ kiếp sát, thân tử thìn, tị bên trên hóa thành bụi; dần ngọ tuất, hợi bên trên không cần nói; tị dậu xấu, dần bên trên đừng mở miệng; hợi mão chưa, thân bên trên chớ hồi giá trị.

◎ kiếp sát vi tai họa không thể cản, bỗng bôn tẩu lợi nhuận danh dương, cần phòng tổ nghiệp tiêu vong tẫn, thê tử như thế nào được lâu dài.

◎ vong thần, thân tử thìn, hợi bên trên không chịu nổi thân; dần ngọ tuất, tị bên trên động giấy bút; tị dậu xấu, phùng thân cần liễm thủ; hợi mão chưa, phùng dần xì cần kị.

◎ đỏ tươi sát, đa tình nhiều dục ít người biết, sáu bính phùng dần tân gặp kê, quý lâm thân bên trên đinh gặp chưa, mặt mày hớn hở vui vẻ hi hi. Giáp ất ngọ thân canh gặp tuất, thế gian chính là mọi người thê, mậu kỉ sợ thìn nhâm sợ tử, Lộc Mã gặp lại chỉ đường kỹ, dù là phú hào quan lại nữ nhân, trước hoa dưới trăng biết trộm kỳ.

Chú thích: giáp ngọ, ất thân, bính dần, Đinh Mùi, mậu thìn, mình thìn, canh tuất, tân dậu, nhâm tí, quý thân.

◎ phu sát, nhân chi thành dụng cụ, có thể chưởng quân tử nặng quyền, có thể phát thứ nhân tới tài lộc. Sát một chữ này, thiên biến vạn hóa. Sát nhiều vô quý, tức dũng mãnh bạo vong; sát tuyệt không quý, tức hèn mọn cô độc. Quân tử mang sát, quyền quý phúc lộc tới nhâm. Thứ nhân mang sát, đứng thẳng hương loại trong lúc đó. Nữ nhân mang sát, tử phu hình tổn thương chi hoạn. Niên thượng mang sát, tự tổn kỳ thân, trên mặt trăng mang sát, tất tổn hại phụ huynh, mặt trời đã cao mang sát, vợ chồng tất tang, lúc bên trên mang sát, đứa con trước vong. Nếu gặp bốn vị vô hình hại, hiểu ra chết non thủ phòng trống.

◎ mệnh mang cô thần quả tú ngôi sao, xem trải qua niệm Phật chỉ đạo nhân, thiếu niên thú thất thê tử phân, tới già nhất định là chỉ độc thân.

◎ một bảy tới rất là vong thần, vi nhân tính khô có anh âm thanh, nhảy vào thân mình nhân hung bạo, lúc lao ra có công danh.

◎ vong thần chi sát ngũ quỷ lâm, hạn đi gặp khúc thủy vong thân, còn nhỏ đương kị hỏa canh nạn, thái độ làm người làm việc trăm không làm nổi.

◎ trường sinh vị chủ thông tuấn, phát đạt anh hùng tài lộc hừ, mui xe tới sát vi tăng đạo, học đường phùng là cao quý nho danh.

◎ mệnh tọa kiếp sát vong bài vị, cha mẹ không tổn thương là túc duyến, nếu gặp song thân vô hình hại, tự thân mang tật bệnh tương liên.

◎ mệnh tọa dương nhận kị máu ngôi sao, hạn đi gặp sát định tổn hại thân, trong mệnh mang sát nan lảng tránh, ác diệu lâm họa không nhẹ.

◎ nam yêu hồng loan, nữ nhân yêu thiên hỉ.

◎ Tang Môn thêm vu bạch hổ, chủ có đồ tang việc; Quan phù lâm vu kiếp sát, tất chủ võ mồm tới thán.

◎ hạn đi lâm vu ác diệu, một năm phản bối mà thôi; ngôi sao may mắn lâm vu vận hạn, cổng và sân thêm phần sắc mặt vui mừng.

◎ thiếu niên hạn đi tử hạn tuyệt, tất sinh truân chiên buồn; lão giả hạn đi sinh vượng, phải là độc thân tới thán. Già đến hạn đi khố mộ, tất thiện hương tôn chi phúc, lại có cuộc sống an nhàn chi nhạc.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button